Sacherklärungen

evpfalz.de

Sacherklärungen

Sacherklärunge

Aloe

E Blanz, die wo ém siedliche Arabie wachst. Aus der ehre flääschiche Bledder

és e Saft gewónn wòòr, der wo als Duftstoff bei de Énbalsamierung vón Doode

verwend wòòr és.

Äldschde, Ròtsäldschde

Mannsleit, die wos jiedische Volk sesamme met de Schriftgelehrde un

Hohebrieschder gefiehrt hann. Se ware Metglieder vóm Hohe Ròt. Aach de

ertliche Sinagoochegemääne hann Äldschde vòrgestann (Lk 7,3).

Én de griechische Gemääne drahn Mannsleit die Verantwordung fa die

Fiehrung vón de ertliche Gemääne (Apg 11-21 un die neiteschdamentliche

Briefe).

Offebarung 4,4 erwähnt 24 Äldschde. Die sénn e Dääl vóm himmliche Hofstaat

un simbolisiere meechlicherweis es gesamde Volk vón Gott aus ald- un

neiteschdamentlicher Zeit (Israel un die Gemään).

Amen

E hebräisches Wort met de Bedeidung: so ésses; so solls sénn. Die Bedeidung

hodds, wanns vón de Gemään ausgeruf wòòr és, fa e Seeche òder e Fluch se

bestädische. Én Offebarung 3,14 ésses e Name vón Jesus Grischdus met de

Bedeidung fescht, zuverlässisch.

Aposchdel

E Tidel fa jemand, der wo geschickt wòòr és. Der Tidel geht wahrscheinlich óf

e jiedischi Énrichdung seréck. Bestémmde Leit sénn met Vollmachde

ausgestatt losgeschickt wòòr, fa e Ófdraach aussefiehre.

Ém Neie Teschdament drahn Jesus sei Jinger de Tidel Aposchdel, awwer aach

de Paulus beaansprucht ne fa sich, weiler de óferstannene Grischdus gesiehn

hat (1Kor 9,1; Gal 1,1).

Dòdriwwer enaus werre ém Neie Teschdament aach annere Persone, die wo

missionarisch tädisch ware, Aposchdel genennt (Apg 14,14; Rem 16,7).

1


Asie

De weschtliche Dääl vón Kläänasie (e Gebiet én de heidisch Tirkei).

Auguschdus

Ääner vón de Tidel vóm Gaius Octavius. Auguschdus bedeit Erhawener. De

Auguschdus és als Redder vón de Welt gefeiert wòòr, weil die Zeit, én der wo a

als reemischer Kaiser regiert hat (27 v. bis 14 n. Chr.) én ehre spädere

Abschnidde e Zeit vón allgemäänem Friede war.

Aussatz, Aussätzischer

E Sammelbezäächnung fa Erkranggungserscheinunge vón de Haut, die wo sich

nóór zum Dääl mém Krankhäätsbild vón Lepra degge, wiemer Lepra heit

kenne. Jemand, der wo Aussatz hodd, és als unrein aangesiehn un vón de

Gemäänschaft ausgesonnert wòòr. Wer met Aussatz én Berehrung komm és, és

dòdedorch selwer unrein wòòr.

Iwwer die Behandlung vón Aussatz és nix bekannt. Wann jemand dòdevón

gesónd wòòr és, dann war de Brieschder zustännisch, fa die Häälung se priefe

un se bestädische.

Babilon

Babilon leiht aam Eifratfluss un war de Schauplatz vóm Turmbau, der wo zu de

babilonisch Spròchverwirrung gefiehrt hat (1Mo 11). Babilon war aach die

Hauptstadt vóm neibabilonische Reich. Iwwer das Reich hat de Nebukadnezar

geherrscht, der wo ém 6. Jòhrhunnert v. Chr. Jerusalem zerstehrt un große

Dääle vón de jiedisch Bevelgerung én die Verbannung verschleppt hat

(babilonisch Gefangeschaft, 2Keen 25). Als polidisches, wertschaftliches,

kuldurelles un relischjeeses Machtzentrum ém Vordere Orient és Babilon

schónn ém Alde Teschdament zum Énbegriff vón era Welt un Gesellschaft

wòòr, die wo sich vón Gott abgewend hat.

E ganzer Haufe Ausleher sénn der Määnung, dass Babilon én de Offebarung e

Deckname fa Rom als Hauptstadt vóm reemische Weltreich és. Die reemische

Kaiser hann e gettlichi Verehrung beaansprucht un die Grischde grausam

verfolscht.

2


Beschneidung, beschneide, beschneet

Die Beschneidung ésses Zääche vón dem Bund, dene wo Gott met seim Volk

Israel geschloss hat. Se werrd dorchs Abtrenne vón de Vòrhaut aam männliche

Glied aam achde Daach nò de Geburt vollzòh (3Mo 12,3 vgl. 1Mo 17,10-13).

Mäd werre nét beschneet.

Én de friehe juddegrischtliche Gemääne és die Fròh ófkomm, ob Leit, die wo kä

Judde sénn un die wo zum Glaawe aan Jesus komme, nò de Vòrschrifde vóm

mosaische Gesetz beschneet werre misse. Die Aposchdelversammlung én

Jerusalem (Apg 10) hat dòdezu entschied, dass de Grischde aus de annere

Velger es Gesetz vóm Mose nét óferleht werre soll, weil Gott jeder Mensch ohne

Vòrbedingunge aannémmt, wanner aan Jesus Grischdus glaabt.

Brieschder

Die Brieschderwirde war nò de Reechele vóm Alde Teschdament em Stamm

Levi vòrbehall, un zwar de männliche Nòkomme vóm Aaron. De Aaron war em

Mose sei Bruder. Die wichdischde goddesdienschtliche Handlunge ém Tembel,

vòr allem die Darbréngung vón de Opfer, hann die Brieschder ausfiehre misse.

Emme Brieschder és dòdemet e Mittlerroll zwische me jiedische Gleiwische un

Gott zukomm.

Die Brieschder ware én Dienschtgrubbe éngedäält un hann ehr Dienscht ém

Tembel nò era feschtgeleht Ordnung versiehn.

Bundeslad

E Kaschde aus Akazieholz, der wo met Gold iwwerzòh war. Die Bundeslad hat

ém énnerschde Raum vóm Heilischtum gestann. Én de Bundeslad sénn die

zwää Stääntafele met de zeh Gebodde ófgehob wòòr (vgl. die ausfiehrlich

Beschreiwung én 2 Mo 25,10-22). Bis die Bundeslad bei de Zerstehrung vóm

salomonische Tembel dorch de babilonische Keenich Nebukadnezar (587/6 v.

Chr.) verschwónn és, war se als Simbol vón de Gäewart vón Gott un vón seim

Bund met seim Volk de heilischde goddesdienschtliche Gäestand vón Israel.

Doodereich

Es griechische Wort hades knibbt aans aldteschdamentlich-hebräische Wort

scheol aan. Dòdemet hadmer de Ófenthalsort vón de Doode ónner de Ärd

bezäächent.

3


Essisch, Weinessisch

Bei dem Getränk, das wo Jesus aam Greiz aangebott grétt [griet] hat (Joh

19,29), hannelts sich wahrscheinlich óm e Beteiwungstrank, der wo die

Schmerze lindere sollt.

Geldwechsler

Wechsler sénn ém Tembel én Jerusalem gebraucht wòòr, weil die Tembelsteier

én de Währung vón Tirus hat misse bezahlt werre. Die war zu der Zeit aam

wärtvollschde. Näwe de Geldwechsler hodde aach die Händler, die wo Dauwe

fas Opfer verkaaf hann, ehr Platz ém Vòrhof vóm Tembel.

Gesetz

Es Juddetum hat die 5 Bicher Mose es Gesetz genennt. Émme noch bräädere

Sinn és sogar es gesamde Alde Teschdament als es Gesetz bezäächent wòòr

(Joh 10,34; Rem 3,19), genau so wie der Begréff es Gesetz un die Prophede.

Seit de Zeit vóm Esra hats Gesetz vóm Mose es ganze Läwe vóm jiedische Volk

bestémmt un hats streng gä die annere Velger abgegrenzt. Vón besonnerer

Bedeidung és dòdebei es Gesetz iwwer die Beschneidung, es Sabbatgesetz un

die Reinhäätsvòrschrifde wòòr.

Getsemane

Der Name bedeit Eelkelder, un das weist dòdróff hien, dasses sich bei dem Ort

óm e Eelgarde met era Eelkelder gehannelt hat, die wo meechlicherweis sogar

verfall war.

Gouverneer

Owwerschder Verwaldungsbeamder vón era Provinz ém reemische Reich.

Häde

E Bezäächnung fa Mensche un Velger, die wo kä Judde sénn. Dòdemet war ém

abwärdende Sinn oft die Vòrstellung vón Getzedienscht un sittlicher

Verdorwehäät verbónn. Wann én de Evangelie das Wort Häde òder die

Formulierung Leit, die wo kä Judde sénn, gebraucht werrd, dann spischelt sich

dòdrenn die aldteschdamentlich Sicht wedder, nò der wo so Mensche vóm

4


Bundesverhältnis met Gott un vón de Gemäänschaft mém Bundesvolk

ausgeschloss sénn (Mt 18,17).

Hauptmann

E Offizier ém Rang vómme Zenturio. E Zenturio hodd ém reemische Heer de

Befehl iwwer 100 Mann.

Hebräisch

Der griechische Ausdruck hebraisti werrd ém Neie Teschdament un én de

zeitgenessische jiedische Quelle nét äänhäätlich benutzt. Manchemòò

beschreibder die alt Spròch vóm jiedische Volk - hebräisch ém eischentliche

Sinn -, efdersch awwer die Alldaachsspròch vón der Zeit, én der wo Jesus

geläbt hat, es nah verwandte aramäisch.

Hell

Griechisch ge(h)enna. E Bezäächnung, die wo vóm Name vómme Daal bei

Jerusalem abgeläät werrd. Dort sénn én friehere Zeide als emòò Menscheopfer

dargebróng un späder Abfall un Leiche verbrennt wòòr. Dòdevón gehts Neie

Teschdament aus un nennt die Hell de Ófenthaltsort vón de unwedderruflich

Verdammde. Die Hell werrd als e Ort beschreeb, én dem wo e Feier brennt un

én dem wo die Seele vón de Verdammde gequeelt werre (Mt 18,9; Mk 9,47-48).

Hémd

Griechisch chiton, e Art Ónnergewand aus Woll òder Leine, das wo bis óf die

Knie gang és. Es és direkt óffem Kerber gedrah wòòr. Ém Haus un bei de Arwet

wars oft es äänzischde Kläädungsstick.

Manchemòò hodde die Leit iwwerm Hémd noch e zwäddes, längeres

Kläädungsstick aan (Mk 6,9).

Herodes

1. De Herodes I. (Lk 1,5) war vón 37 bis 4 v. Chr. e reemischer Vasallekeenich

én Israel. Er war fa de Kénnermord én Betlehem verantwortlich (Mt 2,1-22).

2. De Herodes Andipas, de Sohn vóm Herodes I., hat vón 4 v. bis 39 n. Chr.

geherrscht, awwer nóór iwwer Galiläa un Peräa. De Herodes Andipas hat de

5


Johannes, de wo gedaaft hat, hienrichde gelosst (Mt 14,1-10; Mk 6,14-29; Lk

9,7-9).

3. De Herodes Archelaus, aach e Sohn vóm Herodes I., hat vón 4 v. bis 6 n. Chr.

iwwer Judäa, Samarie un Idumäa geherrscht (Mt 2,22).

4. De Agribba I., de Enggel vóm Herodes I., werrd volkstimlich de Herodes

genennt, weiler fa e kòrzi Zeit (41 bis 44 n. Chr.) es Reich vón seim Òba ónner

seiner Herrschaft veräänt hat. De Agribba I. hat de Aposchdel Jakobus, de

Bruder vóm Johannes, hienrichde gelosst (Apg 12,1-23).

5. De Agribba II. war de Sohn vóm Agribba I. un de Bruder vóm Berenige, das

wo vón 48 bis 69 n. Chr. beim geläbt hat. De Agribba II. uns Drusilla hodde e

klääni Herrschaft nerdlich vón Israel (50 bis 94 n. Chr.). Als reemischer

Vertrauensmann fa die Aangeläehääde vóm Jerusalemer Tembel un als

Schwaacher vóm Felix lossdem de Feschdus de Paulus als Gefangener vòrfiehre

(Apg 25,13-26,32).

Hohebrieschder

Die Hohebrieschder ware e énflussreichi Grubbierung ém Hohe Ròt. Se hann

sich aus Metglieder vón de herrschende un fiehrende Hohebrieschderfamillje

un annere bedeidende Brieschderfamillje sesammegesetzt. Richdungsmäßisch

hann se zu de Sadduzäer gehehrt.

Hoher Ròt

De Hohe Ròt war die owwerscht jiedisch Instanz én all Angeläehääde vón de

Relischjon un vón de Rechtsprechung. Er hats jiedische Volk de reemisch

Besatzungsmacht gäiwwer verdräht un hat aus 70 Metglieder bestann

(Brieschder, Äldschde un Schriftgelehrde), die wo sich én Jerusalem ónnerm

Vòrsitz vóm owwerschde Brieschder versammelt hann.

Isop, Isopstängel

E Strauch. Dem sei Bischel sénn bei de riduell Reinischung benutzt wòòr, fa die

Gleiwische se besprenge (2Mo 12,22; 4Mo 19,18; Ps 51,9).

Wie Jesus aam Greiz gehónk hat, hannem die Soldade meddeme Isopstängel

Essisch fasse dréngge hochgebb (Joh 19,29).

Israel, Israelidde

Dene Name hat de Jakob vón Gott grétt [griet], wie a aam Jabbok naachts met

Gott gekämpft hat (1Mo 32,28-29; 35,10). Deshalb werre em Jakob sei

6


Nòkomme, die 12 Stämm, aach Israelidde òder es Volk Israel genennt. Én

manche Dääle vóm Alde Teschdament bezäächent Israel nét es gesamde Volk,

sondern nóór die 10 Stämm ém Norde (1Keen 11,31-37), also es Nordreich

Israel ém Gäesatz zum Siedreich Juda. Es Nordreich Israel és ca. 933 v. Chr.

bei de Reichsdäälung dorch de Jerobeam I. nòm Dood vóm Salomo gegrind

wòòr.

Korban

Wann jemand Korban geruf hat, dann hadder dòdemet de Tembel zum

alläänische Erwe vón allem mache kénne, das wo a hodd. Er hat sich dòdemet

der Flicht entziehe kénne, fa sei Eldere se sòaje (Mk 7,11-13). Die Sache, die wo

dorchs Rufe vón Korban Gott geweiht wòòr sénn, hann némeh verkaaf werre

derfe. Der Mensch, dem wo se gehehrt hann, hodd awwer bis zu seim Dood es

Nutznießrecht dòdrahn. Jesus hat sich gä die Praxis gewend.

Laabhiddefescht

E volkstimliches, jiedisches Erndefescht, das wo jedes Jòhr Enn

Sepdember/Aaanfang Okdòwer én Jerusalem gefeiert wòòr és. Das Fescht hat e

ganzi Woch lang gedauert. Fa aan die Zeit én de Wiescht nòm Auszuuch aus

Ägipde se erinnere, hats ganze Volk én Laabhidde gewohnt. Es

Laabhiddefescht és aam 8. Daach, em wischdichde Daach vóm Fescht (Joh

7,37) zu Enn gang.

Nòdem wo die Israelidde aus de babilonisch Gefangeschaft seréckkomm ware,

és noch e Brauch debei komm: E Brieschder hat feierlich Wasser geschebbt un

ausgeschutt. Dòdrahn hat Jesus én Johannes 7,37-38 aangeknibbt.

Leit, die wo kä Judde sénn vgl. Häde

Levit

Die Levidde ware Nòkomme vóm Levi, un der war ääner vóm Jakob seine

zwellef Buwe. Die Levidde ware de Brieschder ónnerstellt un fa die prakdische

Dienschde ém Tembel verantwortlich.

Manna

Die Nahrung, die wo Gott de Israelidde gebb hat, so lang wie se én de Wiescht

gewannert sénn (2Mo 16,11-18; Jos 5,11-12). Meechlicherweis wars Manna die

7


Absonderung vón era Schildlaus, die wo sich vóm Saft vón de Manna-Tamarisk

ernährt. Die Beduine benutze es Manna heit noch als Honichersatz.

Menschesohn

Jesus bezäächent sich selwer so. Der Begriff geht óf Daniel 7,13-14 seréck un

bréngt én vòrbildlicher Art un Weis zum Ausdruck, dass Jesus de Messias és,

dene wo Gott versproch hodd un dem wo a die Herrschaft iwwer die ganz Welt

iwwerdrah hat. Der Begriff weist aach dòdróff hien, dass Jesus e Mensch wòòr

és un sei Wääch én Niedrischkäät un Lääd gang és.

Messias

Die Iwwerdraachung vóm hebräische Machia. Die griechisch Form és christos,

un dòdevón kommt ónser Wort Grischdus här. Messias bedeit: derjeenische,

der wo gesalbt wòòr és.

Ém alde Israel sénn Brieschder, Keeniche un Prophede met Eel gesalbt un

dòdemet geweiht wòòr. Die Salwung wars Zääche, dass sich Gott jemand

ausgewählt un én e bestémmdi Funktion òder Mission éngesetzt hat.

Met de Zeit és der Tidel Messias besonnerscht fa dene Keenich un Redder

gebraucht wòòr, dene wo die aldteschdamentliche Prophede aangekinnischt

hodde (Jes 9,5-6; Jer 23,5).

Es Neie Teschdament gebraucht dene Tidel fa Jesus, geweenlich én de

griechisch Form vón Grischdus.

Mirrhe

E Harz, das wo ausem arabisch-afrikanische Raum stammt. Wä seim gudde

Geruch ésses arisch geschätzt wòòr. Aus Mirrhe és Parfim, Salbeel un

Weihraach härgestellt wòòr (Mt 2,11), außerdem Beteiwungsmiddel, fa

Schmerze se lindere (Mk 15,23). Mirrhe és aach benutzt wòòr, fa Doode

énsebalsameere (Joh 12,3; Mk 14,3).

Narde-eel

Aus de Worzel vón de indisch Nardeplanz és e koschtbares Eel gewónn wòòr,

das wo gudd richt. Das és aach bei Vòrbereidunge fa e Beärdischung benutzt

wòòr (Joh 12,3; Mk 14,3).

8


Owwerschder Brieschder

De owwerschde Brieschder hat aan de Spitz vón de jiedische Brieschder

gestann. Er hodd es heegschde relischjeese Amt én, un als Vòrsitzender vóm

Hohe Ròt hodd sei Stémm aach e großes polidisches Gewischt. Er hodd die

Owwerófsicht iwwer alles, was mém Tembel un mém Goddesdienscht se duun

hodd, un hat als äänzischder éns Allerheilischde vóm Tembel gehn derfe.

Passafescht, Passalamm

Es Passafescht és e jiedisches Fescht, bei dem womer em Auszuuch vóm Volk

Israel aus Ägipde gedénkt (5Mo 16,1-8). Das Fescht és jedes Jòhr aanfangs

April én Jerusalem gefeiert wòòr. Én seim Middelpunkt hats Esse vóm

Passalamm gestann. Das hat aus emme Schòf- òder Gääsebock bestann, der wo

gebròt òder gekocht wòòr és. Dòdebei hats e Sort bidderer Salat, e Fruchtmus

un vier Becher Wein gebb.

Es Passafescht és direkt éns Fescht vóm ungeseierde Brot iwwergang, das wo e

ganzi Woch gedauert hat.

Pharisäer

Das Wort bedeit: jemand, der wo abgesondert és. Die Pharisäer ware e

énflussreichi relischjees-polidisch jiedisch Leiebeweechung, der wo sich aach e

ganzer Haufe Schriftgelehrde aangeschloss hodde. Se hann sich dòdezu

verflicht, fas altteschdamentliche Gesetz genau énsehalle. Dòdriwwer enaus

hann se sich aach streng an die mindich iwwerliwwerde Aanwendungsreechele

gehall (Mt 15,2; Mk 7,3).

Rein, reinische, Reinischung, unrein

Weil Gott heilisch és, forderts Alde Teschdament die Mensche óf, fa rein se

sénn. Unreinhäät macht unfähisch, fa Gott se begäne. Es Gesetz vóm Mose hat

e ganze Haufe Vòrschrifde, die wos eißere Verhalle vóm Mensch so reechele

solle, dasser rein bleibt. Dòdezu gehehrt, dass die Mensche bestémmdes Esse,

Gäestänn un Persone meide solle, die wo als unrein bezäächend werre.

Én de Zeit vóm Neie Teschdament hodde die jiedische Gesetzeslehrer die

Reinhäätsvòrschrifde verschärft un óf de gesamde Alldaach ausgedehnt. Wann

die Pharisäer zum Beispiel nóór gess hann, wann se sich vòrhär die Hénn

gewäscht hodde, dann hann se das nét aus higjeenische, sondern aus

relischjeese Grinn gemacht. Die eißerlich Reinhäät war zum Mòßstab vón de

Trei em gettliche Gesetz gäiwwer wòòr.

9


Ém Gäesatz dòdezu fordert Jesus e Reinhäät, die wo nét dorch e eißerer

Gehorsam, sondern letschtlich eerscht dorch de Glaawe aan ehne meeschlich

werrd.

Sabbat

De sibde Daach vón de Woch (er dauert vón Freidaach Òmet bis Samschdaach

Òmet). De Sabbat és e Ruhedaach, der wo Gott geweiht hat solle sénn un aan

dem wo kä Arwet erlaabt war (2Mo 20,8-11). Er és e Zääche vón dem Bund,

dene wo Gott mém Volk Israel geschloss hat. Weil de jiedische Gesetzeslehrer

aam Herz geläh hat, dass de Sabbat aach genau éngehall werrd, hann se bis én

die Äänzelhääde enénn feschtgeleht, was erlaabt un was verbott war.

Sadduzäer

E jiedischi Relischjonspardei, der wo die vòrnehme Brieschdergeschlechder un

Verträder vón de weltlich Arischdokradie aangehehrt hann. Die Sadduzäer

hann das Gesetz, das wo Gott gebb hodd, aanerkannt, awwer die Óferstehung

vón de Doode un die Exischdenz vón Engel hann se abgelehnt (Mk 12,18). Der

Name Sadduzäer geht wahrscheinlich óf de Brieschder Zadok seréck.

Samaridder, Samarie

Nòdem wo die Assierer es Nordreich Israel ém 8. Jòhrhunnert v. Chr. erowert

hodde, hann se óffem alde Reichsgebiet e Provinz erricht, die wo nò der alt

Hauptstadt vóm Land de Name Samarie grétt [griet] hat (2Keen 17,24). Die

Samaridder sénn e Mischbevelgerung, die wo én de Provinz Samarie gewohnt

hann. Se sénn dorch Ómsiedlung vón erowerde Velgerschafde én das Gebiet

entstann. Die Énwannerer hann sich met dene Israelidde vermischt, die wo ém

Land seréckgebleeb ware.

Vón de Judde, die wo ém 6. Jòhrhunnert v. Chr. aus de babilonisch

Gefangeschaft nò Judäa seréckkomm sénn, sénn se nét als Israelidde

aanerkannt wòòr.

Én der Zeit, én der wo Jesus óf de Ärd geläbt hat, sénn se vón de Judde als

Ketzer betracht wòòr, weil se nóór die fénnef Bicher Mose als das, was Gott

gesaht hat, aanerkannt hann un weil se de Bersch Garizim un nét de

Zionsbersch als de richdische Ort fa de Goddesdienscht gehall hann (Joh 4,20).

Die Judde hann óm die Samaridder un óm Samarie e großer Bòhe gemacht.

10


Schibb

Met era Schibb és die Frucht gä de Wind hochgeschméss wòòr, fasse vón de

Sprau se trenne.

Schriftgelehrde

Die Schriftgelehrde ware jiedische Theolooche, die wo dòdemet beófdraacht

ware, fas aldteschdamentliche Gesetz se studiere un ausselehe. Beim äänfache

Volk hann se als Lehraudoridät én all Fròhe vón de Relischjon, vóm Recht un

vóm alldäächliche Läwe gegolt. Die meischde Schriftgelehrde hann zu de

Pardei vón de Pharisäer gehehrt. Außerdem ware se ém Hohe Ròt verträt.

Sinagooch

E Haus, én dem wo aam Sabbat de jiedische Goddesdienscht met Vòrläse aus

de Heilisch Schrift (Aldes Teschdament), Breddischt un Gebäd stattgefónn hat.

Jeder Israelit hat sich dòdrahn bedäälische kénne (Lk 4,20; Apg 13,15).

Sinagooche hats nét nóór iwwerall én Israel gebb, sondern aach én e ganzer

Haufe annere Länner, wo Judde én greeßerer Zahl geläbt hann. Die Sinagooche

ware näwem Tembel én Jerusalem de relischjeese un gesellschaftliche

Middelpunkt vóm Juddetum.

Én de Sinagooche hat aach es ertliche òder Sinagoochegericht getaacht. Das hat

aus 23 Metglieder bestehn misse un hat iwwer Judde, die wo zum Glaawe aan

de Messias komm ware, die Gääschelung als Stròf verhéngge kénne (Mk 13,9;

Apg 22,19; 2Kor 11,24).

Die Läädung vón era Sinagooch hat én de Hénn vóm Sinagoochevòrsteher un

vón de ertliche Äldschde geläh.

Tembel

De Tembel wars gettliche Heilischtum én Jerusalem un dòdemet de

Middelpunkt vóm goddesdienschtliche Läwe vóm gesamde jiedische Volk. Ém

Tembel hann die Brieschder die Opfer dargebróng, die wos Alde Teschdament

vòrgeschreeb hat.

De Herodes de Große hodd de neiteschdamentliche Tembel én

verschwenderischer Pracht baue gelosst (Mt 24,1; Mk 13,1; Lk 21,5). Der hat ém

Wesentliche ausem eißere Vòrhof, ém énnere Vòrhof un zwää Énnereim (ém

Heilische unnem Allerheilischde) bestann. Én de Vòrhof hann aach Mensche

komme derfe, die wo kä Judde ware. Es Heilische uns Allerheilischde ware

dorch e Vòrhang vónenanner getrennt (Mt 27,51; Mk 15,38; Lk 23,45). Éns

Allerheilischde hat nóór de owwerschde Brieschder aam Versehnungsdaach

11


(Jom Kippur) gehn derfe. De Tembel és 70 n. Chr. zerstehrt wòòr, wie de

reemische General Tidus Jerusalem erowert hat.

Tembelweihfescht

Griechisch enkainia (Erneierung), hebräisch chanukka (Énweihung). Es

Tembelweihfescht és ém Dezember gefeiert wòòr un hat acht Daache gedauert

(Joh 10,22). Dòdemet és aan die Neiénweihung vóm Tembel dorch de Judas

Makkabäus ém Jòhr 164 v. Chr. gedénkt wòòr, nòdem wo de Antiochus

Epiphanes, der häädnische Herrscher, de Tembel un de Aldar drei Jòhr

dòdefòr entweiht hodd.

Wiescht, Wildnis

Die Wieschdegebiede ém Siede un Oschde vón Israel ware kä Sandwieschde,

sondern meischdens stäänische un oft aach gebirschiche Geeschende, én dene

wo nét vee gewachs és. Rään és nóór unreechelmäßisch gefall. Wanns awwer

emòò geräänt hat, dann és aach Gras gewachst. Dann hodde Viehhärde fa e

bestémmdi Zeit ebbes fasse fresse. Aansónschde ware so Gebiede menscheläres

Land, én dem wo nimand gewohnt hat.

Zeh Städt

E Verband vón urspringlich zeh Städt, hauptsächlich óf de Oschtseit vóm

Jordan. Die Bevelgerung hat zum große Dääl aus Mensche bestann, die wo kä

Judde ware. Das Gebiet és deshalb als Fremdkerber ém Heilische Land

aangesiehn wòòr.

Zellner

Én de Zeit vóm Neie Teschdament és de Zoll vómme Bezirk (Marktzoll,

Grenzzoll usw.) wahrscheinlich aan dene verpacht wòòr, der wos Meischde

gebott hat. Die Pächder selwer hodde dann Ónnerpächder aangestellt. Aach die

hann e bestémmder Beidraach abliwwere misse. Se hann awwer de Zoll én ehr

eischeni Dasch kasseert. Es hat zwar feschde Tarife gebb, awwer das Sischdeem

hat zum Bedruuch verläät. Deshalb ésses aach kä Wónner, dass die Zellner én

de selwe Egge wie Mensche, die wo klaue, un wie Reiwer gestellt wòòr sénn.

Zudem hann die Zellner ém Dienscht vón de verhassde Reemer gestann un

hodde dorch ehr Beruf vee Kondakt met Mensche, die wo kä Judde ware. Aus

dem Grónd sénn se als unrein aangesiehn wòòr, un die Fromme hann se

veracht un gehasst.

12


Zion, Zionsbersch, Zionsstadt

Zion és de urspringliche Name vón der Jebusidderfeschdung, die wo de David

erowert hat. Die Feschdung és dann aach Davidsstadt genennt wòòr. Späder és

der Name Zion óf de gesamde Tembelbersch iwwergang un dann zu era

Bezäächnung vón ganz Jerusalem un dene Mensche wòòr, die wo én Jerusalem

wohne.

13

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine