อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

rsu.ac.th

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีที่ 11 ฉบับที่ 144 ตุลาคม 2550

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

มหาวิทยาลัยรังสิต

แล้วเสร็จ พฤษภาคม 2551


0

4 เรื่องของชาวหอ

ใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัย

6 ฝีปากกล้าแบบ นศ.

อินเตอร์

แชมป์โต้วาทีภาษาอังกฤษ

13 ฮิพฮอพปาร์ตี้ 10 ปี

ชมรมเชียร์ฯ

รวมพี่รวมน้องมาแดนซ์

18 กีฬาบัณฑิตสัมพันธ์

ครั้งที่ 9

3 ศูนย์การศึกษาแต่หัวใจเดียว

19 ตามรอยวิถีพอเพียง

เรียนรู้ชีวิตชุมชนต้นแบบ

Check

them

out!


E

ditorial

staff

ที่ปรึกษา : ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์, ดร.มานิต บุญประเสริฐ,

ดำรงค์ อินทรมีทรัพย์, ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร,

ผศ.ดร.วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธ์, อำนวยวุฒิ สาระศาลิน,

อนุสรณ์ ศรีแก้ว

บรรณาธิการบริหาร : สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ

บรรณาธิการ : นิจวรรณ นาวารัตน์

กองบรรณาธิการ : อิสราภรณ์ ทองเพียรพงษ์,

แวววรรณ เรืองไทย, สิรินภา เจริญแก้ว, กลย์กร จันลอย

รีไรเตอร์ : ผศ.นันทนิตย์ หงษ์ศรีจินดา

ช่างภาพ : กลย์กร จันลอย, บัญหาร กาศนอก

เลขากองบรรณาธิการ : ภัสนี บำรุงถิ่น

คอมพิวเตอร์กราฟิก : อรรถยา สุนทรายน, เกวภร สังขมาศ

ที่ทำการสารรังสิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2

อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2791-5555

โทรสาร 0-2791-5577 หรือ

e-mail : info@rangsit.rsu.ac.th

Scoop

[สิรินภา เจริญแก้ว] สกู๊ป

ม.รังสิต สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์กลางแห่งความเป็นนานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติฯ 50พรรษา

เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ

50 พรรษา ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยรังสิต จึงก่อสร้างอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาของชาติ โดย

พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาอย่างหลากหลายในทุกระดับ รวมถึงทรง

สนพระราชหฤทัยในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนิน


เยือนประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ความมุ่งมั่นของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ตระหนักถึงความ

สำคัญของการก้าวสู่สถาบันการศึกษานานาชาติ (Internationalization) นับตั้งแต่มีการจัดตั้ง

วิทยาลัยนานาชาติจนกระทั่งก่อตั้ง British International School จ.ภูเก็ต การจัดตั้ง

โรงเรียนสาธิตทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต คณะศึกษาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ฯลฯ

ดังที่กล่าวไว้ใน Roadmap to Excellence ในการประชุมสัมมนาประจำปี 2547 ดังนั้น เพื่อ

สนองต่อนโยบายสานฝันสู่อนาคตในโครงการอาณาจักรการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตของ

มหาวิทยาลัยรังสิต (Future Expansion Project of Rangsit University) จึงเป็นที่มาของการ

ก่อสร้างอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับการขยายตัวของนักศึกษา

นานาชาติที่สมบูรณ์แบบพร้อมเปิดใช้งานปลายปี 2551

ศูนย์รวมความเป็นนานาชาติ

ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หัวหน้าทีม

ผู้ออกแบบอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์

ขนาดความสูง 15 ชั้น ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนรวมของคณะต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอน

ทางด้าน International ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย CHN

(Christelijke Hogeschool Noord) แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ มหาวิทยาลัยภาษา (และ

วัฒนธรรม) แห่งกรุงปักกิ่ง มหาวิทยาลัยครูกวางสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกุ้ยหลิน มหาวิทยาลัย

เซี่ยเหมิน ฯลฯ คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สถาบันภาษา RELI (Rangsit

English Language Institute) บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการทูตและการต่างประเทศ สถาบันการบิน

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในอาคารยังประกอบด้วย ห้อง Computer Lab

ห้องเรียน ห้องสัมมนา Hall of Fame ห้อง Student Lounge ห้องจัดเลี้ยง ห้อง Auditorium ฯลฯ

ที่ออกแบบสะท้อนความเป็นยุคสมัยและวัฒนธรรมของนักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติ

ศูนย์รวมแนวคิด

การออกแบบอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโครงการที่อาจารย์และนักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทำร่วมกัน โดยผ่านทางศูนย์บริการ

วิชาการของคณะฯ ซึ่งทางศูนย์ฯ มีหน้าที่ให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรภายนอก

อาจารย์รังสิต เจียมปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ จะมี

นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ ดังนั้น เมื่อได้รับโจทย์มาจากทางมหาวิทยาลัยให้ออกแบบอาคารฯ จึงให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีมี

ส่วนร่วมด้วย โดยมีการแบ่งงานกันเป็นทีม รับผิดชอบออกแบบและตกแต่งอาคารในส่วนต่างๆ ตามความรู้ความถนัดของนักศึกษาแต่ละคนแต่ละชั้นปี

เช่น ทีมออกแบบ ทีมพัฒนาแบบ ทีมตกแต่งภายใน ทีมเก็บรายละเอียดงาน เป็นต้น โดยที่แต่ละทีมจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ คอยดูแลให้

คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งแบบอาคารที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณาจึงเป็นการดึงจุดเด่นของแต่ละผลงานมาประกอบกัน

“การที่ได้ทำงานร่วมกับนักศึกษาถือเป็นสิ่งที่ดี ทั้งกับตัวอาจารย์เองและตัวนักศึกษา เพราะนอกจากนักศึกษาจะได้เรียนภาคทฤษฎีใน

ห้องเรียนแล้วยังได้ฝึกทำงานจริง ถือว่าเป็นการสั่งสมประสบการณ์ให้แก่ตนเอง ส่วนตัวอาจารย์ก็จะได้เห็นว่านักศึกษายังขาดความรู้ทางด้านใด เพื่อ

นำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป เพราะการได้ร่วมงานกับนักศึกษานั้นเค้ายังไม่สามารถทำงานตั้งแต่ 0-100 ได้ ดังนั้น อาจารย์จึงเปรียบเสมือน

พี่เลี้ยงคอยแนะนำ เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบให้แก่พวกเขา นอกจากนี้ ในระหว่างที่ทำการก่อสร้างอาคาร นักศึกษาคณะต่างๆ ที่

สนใจก็ได้มีการเข้าไปศึกษาดูงานในโครงการก่อสร้างอาคารฯ” ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวเสริม

ศูนย์รวมยุคสมัยแห่งการออกแบบ

ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์รังสิต เจียมปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์สุวิชา เบญจพร อาจารย์ประจำ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์สุวิชา เบญจพร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในทีมงานผู้ออกแบบ กล่าวเสริมว่า อาคาร

เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอาคารที่ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงาน เนื่องจาก

อาคารดังกล่าวเป็นอาคารขนาดใหญ่ ดังนั้น การคัดเลือกวัสดุในการก่อสร้างหรือตกแต่งอาคารแต่ละส่วนได้นำมาผสมผสานกัน เพื่อคำนวณหาค่าการ

ลดการใช้พลังงาน โดยการเลือกใช้วัสดุป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าภายในอาคาร แต่สามารถให้แสงจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคารได้ เพื่อลด

การใช้แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า และลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

“อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอาคารที่เรียกว่า International Design ซึ่งเป็นแบบอาคารที่เป็นเทรนด์ของงานสถาปัตยกรรมในยุคนี้ คือ เน้น

ในเรื่องของความเรียบง่าย แต่สามารถคงอยู่ได้นาน ไม่ล้าสมัย เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีของวัสดุ ส่วนการตกแต่งภายในจะเน้นถึงการแสดงออกด้าน

กิจกรรมของนักศึกษาที่ทันสมัย หรือถ้าเป็นห้องเรียนก็จะเน้นบรรยากาศกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจการเรียนการสอน หรือกิจกรรมระหว่างเรียนมากขึ้น”

อาจารย์สุวิชา กล่าว

ประมาณปลายปี 2551 พวกเราชาวรังสิตก็สามารถเข้าใช้บริการในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ และนอกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว

บริเวณสนามเทนนิสเก่าได้มีการก่อสร้างห้องเรียนของคณะทันตแพทยศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งมีกำหนดใช้งานในปี 2551 เช่นกัน อีกไม่

นานเกินรอ พวกเราก็จะได้พบกับภาพลักษณ์ใหม่แห่งอาณาจักรการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยรังสิต (Future Expansion Project of

Rangsit University)

0


0

Point of view

[แวววรรณ เรืองไทย]

นานาทัศนะ

ภัยคุกคามในหอพัก

: ใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัย

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ม.รังสิต สุดคึกคัก

นักเรียนกว่า 500 คน ร่วมชิงชัย ในงานวันรพี

News

ข่าว

0

ปัจจุบันมีการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยต่างๆ ในหอพัก

และอพาร์ทเม้นท์มากมาย อาทิ การทำร้ายร่างกาย การคุกคามทางเพศ

ลักทรัพย์ ฯลฯ ทำให้มีการตื่นตัวในการใช้ชีวิตในหอพักกันมากขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นมาตรการของเจ้าของกิจการและตัวผู้อาศัยเองก็ต้องร่วมมือกันในทุก

ด้าน เราลองมาดูกันว่านักศึกษาที่อาศัยในหอพักต่างๆ มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในหอพักอย่างไรให้ปลอดภัย

นายภานุวัฒน์ รุ่งเลิศสิทธิกุล (ภา) ชั้นปีที่ 5

คณะเภสัชศาสตร์

ผมคิดว่าหอพักเป็นบ้านหลังที่สองของผม หรือ

เรียกได้ว่า “กินอยู่กับหอ” ปกติจะไม่ออกไปไหนเวลา

ดึกๆ ถ้าออกไปก็ต้องมีคนไปด้วย เวลานอนต้องล็อก

ห้องดีๆ ซึ่งหอสมัยนี้มีกล้องวงจรปิด ทำให้ปลอดภัย

มากขึ้น

นางสาวธราพร กัปโก (กาวน์) ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์

1. ล็อกประตูทุกครั้งที่เข้าหรือออกจากห้อง

2. เลือกหอพักที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี

เช่น มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

3. เลือกหอพักที่อยู่ในเขตชุมชน

นางสาวซัลมา มูฮำหมัดอายุบ (มา) ชั้นปีที่ 4

คณะการแพทย์แผนตะวันออก

คิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราเอง

(ชาวหอพัก) ว่าปฏิบัติตัวเช่นไร ภายในหอพักก็มี

ความปลอดภัยอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเข้า-ออก ในช่วง

ปิดภาคเรียนหรือในยามวิกาลก็ตาม

นางสาวชนุถรา ปรีกุล (ตาล) ชั้นปีที่ 3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ต้องระมัดระวังตัวตลอด เวลาไปไหนมาไหนกับ

เพื่อนก็คอยช่วยกันสอดส่องดูแล เช่น เวลาที่ต้องออกไป

ทำงานดึกๆ ก็จะพาเพื่อนไปด้วย ไม่ไปไหนมาไหนคน

เดียว ส่วนห้องก็จะล็อกตลอด แม้แต่นำขยะไปทิ้ง

หน้าห้องก็จะล็อก ทุกวันนี้อยู่หอพักก็ปลอดภัยดี เพราะ

ส่วนใหญ่ข้างห้องจะรู้จักกัน ไม่เป็นเพื่อนคณะเดียวกัน

ก็ต่างคณะ ทำความรู้จักกันเยอะๆ ดีกว่าค่ะ

นางสาวพะงา เนียมรัตน์ (ปุ๊ก) ช้นปีที่ 5

คณะเภสัชศาสตร์

อันดับแรกต้องดูแลตัวเอง ติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้น

รอบตัว ไม่ควรประมาทในการอยู่หอพัก ถ้าพบเห็นสิ่งไม่ดี

เกิดขึ้นภายในหอพัก ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ รวมทั้งให้

ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักด้วย

และควรจะมีเพื่อนที่ไว้ใจได้ภายในหอพักอย่างน้อย 1 คน

เผื่อเวลามีปัญหาจะได้ช่วยเหลือกัน เมื่ออยู่ในห้องก็ควรล็อก

กุญแจทุกครั้งที่เข้า-ออก หมั่นตรวจความเป็นระเบียบในห้อง

อยู่เสมอ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากที่เราทำไว้หรือไม่


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานวันรพี ประจำปี 2550 เพื่อ

รำลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “บิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ ห้องประชุม

1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการวันรพี

และการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันถึง 505 คน จาก 66 โรงเรียน พร้อมปิดท้ายด้วยการแสดงศาลจำลองอย่าง

สนุกสนาน โดยทนายความชื่อดังอย่างอาจารย์วันชัย สอนศิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวณัชชา สุขะวัธนกุล และนางสาวภัทรา บุญโรจน์พงศ์ ทีมที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก

เพราะได้มีการเตรียมตัวกันมาอย่างดี ทำกันอย่างเต็มที่ ส่วนตัวเป็นคนชอบสาขาวิชานิติศาสตร์ คิดว่าเป็น

สาขาวิชาที่สอนให้คนเรามีเหตุผล นอกจากนี้ เสน่ห์ของผู้ที่เรียนจบทางด้านนิติศาสตร์คือ สามารถเข้า

ทำงานได้ในทุกองค์กร ทุกอย่างทุกอาชีพเกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งการจัดงานของมหาวิทยาลัยรังสิต

ถือว่าทำได้ดีมาก ทั้งในเรื่องของสถานที่ ระบบการจัดการ การรับรอง และที่สำคัญคือ ระบบการแข่งขัน

ที่เป็นระเบียบชัดเจน

“จากที่เคยได้ไปร่วมการแข่งขันที่อื่นมา ที่นี่ถือว่าจัดได้ใหญ่มาก มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเป็น

จำนวนมาก ถึงกว่า 500 คน และเงินรางวัลก็สูงกว่าการแข่งขันเวทีอื่นด้วย คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ

เด็กให้ความสนใจและตั้งใจเตรียมตัวกันมาอย่างดี” อาจารย์สุทธิลักษณ์ สรสำราญ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวเสริม

สำหรับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การแข่งขันตอบ

ปัญหากฎหมายในปีนี้ ตกเป็นของทีมจากโรงเรียนแชมป์เก่า 4 สมัย นั่นคือโรงเรียน

วัดประดู่ในทรงธรรม ซึ่งมีสมาชิกในทีมประกอบด้วยนางสาวอมรรัตน์ ปัญญมานะกุล และ

นายเดชาธร ปัญญาสุทธากุล

นางสาวอมรรัตน์ กล่าวถึงความรู้สึกหลังได้รับรางวัลว่า รู้สึกภูมิใจมาก เพราะทางโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันเวทีนี้

นักเรียนผู้คว้ารางวัลชนะเลิศฯ

จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แชมป์เก่า 4 สมัย

จากโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

มาตลอด 4 ปี และได้รับรางวัล 4 ปีติดต่อกัน ก่อนหน้านี้ได้ไปร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายที่มหาวิทยาลัยอื่น พบว่า

นอกจากความรู้ใหม่ที่ได้รับแล้ว เรายังได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เพื่อนที่มีอุดมการณ์ความคิดเหมือนกัน

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ ตกเป็นของนายสิทธิเดช จุตากาญจน์ และนายธีรุตม์ อภิสุนทรางกูร ทีมจากโรงเรียนราชวินิต

บางเขน โดยนายสิทธิเดช กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า สถานที่ของมหาวิทยาลัยรังสิตถือว่าสะดวกสบายมาก โดยส่วนตัว

มีความสนใจเรื่องกฎหมายมานาน อนาคตอยากจะเป็นอัยการ หรือไม่ก็นักการเมือง ซึ่งหลังจากจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็ตั้งใจ

ไว้ว่า จะเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์ให้ได้


อาจารย์สุทธิลักษณ์ สรสำราญ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


0

Showcase

[แวววรรณ เรืองไทย] ของดีมีอยู่

นศ.อินเตอร์คว้าแชมป์โต้วาทีภาษาอังกฤษ

News

ภาพข่าว

0


หลายคนคงเคยฟังโต้วาทีมาหลายเวที แต่เวทีโต้วาทีของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นั้น

จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาหัวกะทิ ใจกล้า ฝีปากดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษกับคู่แข่งจากสถาบันอื่นในเวทีระดับ

อุดมศึกษา

นายโอม พลายภู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะประธาน

กลุ่ม กล่าวว่า ตนได้รับการชักชวนจากอาจารย์อำพร พัวประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ให้เข้าร่วมการแข่งขัน

โต้วาทีของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจลงแข่งขันเพราะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นทุนเดิม

อยู่แล้ว จึงร่วมกับเพื่อนอีก 2 คน ลงแข่งขันในนามของนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ โดยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 2 ทีม

ส่วนอีก 6 ทีมที่เหลือเป็นนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งรายละเอียดของการแข่งขันโต้วาทีจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ และมีญัตติใน

การโต้วาที 3 ญัตติ คือ 1.) This house would stop cars going to Bangkok. 2.) This house believes that football gambling

should be legalized. และ 3.) This house believes that tourism development is destroying Thailand.

“คณะกรรมการให้ทุกกลุ่มจับฉลากเพื่อเลือกว่าจะได้เป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายเสนอ ซึ่งในรอบแรกทีมของเราเป็นฝ่ายค้านเจอกับ

ทีมจากวิทยาลัยนานาชาติ แต่เราก็สามารถเอาชนะมาได้ ในรอบที่สอง ทีมของเราได้เป็นฝ่ายเสนอเจอกับทีมจากคณะศิลปศาสตร์

เราก็เอาชนะมาได้อีกรอบ จึงผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศ และได้เป็นฝ่ายค้านอีก ซึ่งในส่วนของญัตติต่างๆ ก็ได้ทราบล่วงหน้าเพื่อ

เตรียมตัวและหาข้อมูลกันก่อน โดยตนได้หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้เตรียมข้อมูลทั้งการสนับสนุนและค้าน

เพราะเราจะไม่รู้ว่าจะได้เป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายเสนอและจะเข้าไปถึงรอบที่เท่าไร จึงต้องเตรียมมาทั้ง 3

ญัตติ และในด้านการทำงานเป็นทีม พวกเราได้แบ่งประเด็นที่จะพูด เพื่อสนับสนุนข้อมูลซึ่งกันและกัน

จะได้ไม่พูดซ้ำประเด็นกัน ในระหว่างการแข่งขันก็มีการเสริมข้อมูลพร้อมแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ

เพื่อโต้กับฝ่ายตรงข้าม แต่ที่สำคัญคือ ในการโต้วาทีจะต้องพูดให้ตรงประเด็นและเรียงลำดับ

ความคิดให้ดีไม่กระโดดไปกระโดดมา โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าได้รับประสบการณ์มากมาย

ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการโต้วาทีมาก่อน แต่การแข่งขันครั้งแรกก็ทำให้เรียนรู้

ทักษะในการพูดต่อหน้าสาธารณชน สร้างความมั่นใจในตัวเอง และเชื่อมั่นว่าต้องชนะ”

นายโอม กล่าว

คงต้องลุ้นกันต่อไปว่า 2 หนุ่ม 1 สาว จากวิทยาลัยนานาชาติ จะพกความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษไปคว้าชัยจากเวทีการประกวดระดับประเทศได้หรือไม่ แต่อย่างน้อยวิธีคิด

และเหตุผลที่สะท้อนจากการตอบคำถามก็ยืนยันได้ถึงศักยภาพที่รับรองได้ว่าคู่แข่งเตรียม

พบศึกหนักได้เลย


นางสาวเมทิณี สุวรรณจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยรังสิต

ค้นหาสุดยอดพิธีกรรุ่นใหม่

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่

นักศึกษาที่ชนะเลิศจากโครงการ RSU Trendy Workshop 2007 ค้นหาสุดยอดพิธีกร ซึ่งจัดโดย

สำนักงานการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ ผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย คือ นายเชฐชาญ

เจริญเวชพิพัฒน์ นักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง คือ

นางสาวสุรางคณา ส่งศิริ นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคาร

อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

นิทรรศการวิชาอโรมาเทอราปี ครั้งที่ 4

รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก

มหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงผลงาน

นักศึกษาที่ศึกษาในวิชาอโรมาเทอราปี ครั้งที่ 4 (The Miracle of Aromatherapy)

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงนิทรรศการ การสาธิตการทำ

ผลิตภัณฑ์อโรมาฯ นานาชนิด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย ฯลฯ

ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

นายโอม พลายภู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

สมาชิกในกลุ่ม

นายโอม พลายภู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

นายปรมัตถ์ สุตันทวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

นางสาวเมทิณี สุวรรณจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ


0

News

ภาพข่าว

“อุดมการณ์ ฅน หนังสือพิมพ์”

สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย และศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “อุดมการณ์ ฅน หนังสือพิมพ์” โดยได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการ

หนังสือพิมพ์ ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผีเลี้ยงลูกคน โดย ผศ.ดร.กฤษฎา เกิดดี

จะเป็นอย่างไรถ้านำ พัชราภา ไชยเชื้อ มาแสดงเป็นผี?

การสมมติเหตุการณ์ข้างบนน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดให้ดาราที่สวยและมีเสน่ห์ทางเพศมาก

ที่สุดคนหนึ่งต้องมารับบทเป็นผีในหนังเรื่อง “ผีเลี้ยงลูกคน”

คำถามสำคัญที่ติดตามมาก็คือ เมื่อพัชราภา ไชยเชื้อ มาแสดงเป็นผีแล้วเป็นผลอย่างไร เท่าที่พอจะ

มองเห็นพบว่ามีคำตอบอยู่ 3 ข้อ

หนึ่ง เป็นการคัดตัวนักแสดงที่ผิดพลาด

สอง เป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลผิดประเภท

สาม เป็นการทำร้ายจิตใจคนดู (ผู้ชาย) อย่างรุนแรง

แน่นอน อาจมีคนให้เหตุผลว่าการแสดงเป็นผีน่าจะเป็นงานแสดงที่แปลกใหม่ หรือเป็นการพลิก

บทบาท แต่ต้องไม่ลืมว่า พัชราภา ไชยเชื้อ แทบไม่ได้เล่นหนังเลย และถ้าจำไม่ผิดเธอไม่ให้คนดูได้เห็นนับ

ตั้งแต่ “Fake…โกหก ทั้งเพ” เป็นต้นมา การพลิกบทบาทจึงไม่จำเป็น

นอกจากนี้ เห็นการนำดารานักแสดงมาใช้งานผิดประเภทแล้ว หนังยังมีการผสมของหนังแนวตำรวจ

กับหนังแก๊งสเตอร์ ซึ่งทำให้ความเป็นงานแนวสยองขวัญลดความเข้มข้นลงไปไม่น้อยเลยทีเดียว

Recomended

Black Google กับ กระแสโลกร้อน โดย อ.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง

0

เมนูบันเทิง


น่าจะไม่ช้าเกินไปนะครับ สำหรับบทความเรื่องนี้ ถือซะว่าเป็นความต่อเนื่องจากสารรังสิต ฉบับโลกร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วกระแสเรื่องโลกร้อนต้องถือว่า

เป็นเรื่องที่ต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราทุกคนบนโลกนี้

นักเล่นคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนนี้ได้เช่นกัน เพราะผมเชื่อว่า

นักท่องเน็ตกว่าครึ่งต้องรู้จักและเคยใช้ Google เว็บเสิร์ชเอ็นจิ้นชื่อดังของโลก ซึ่ง Google ก็ได้จัดทำ Black Google ขึ้นมา แล้วมันต่างจาก Google ปกติ

อย่างไร? ก็ต่างกันที่ Google ที่เราใช้ทั่วไปจะเป็นพื้นสีขาว แต่ Black Google จะเป็นพื้นสีดำ ซึ่งพื้นเว็บสีขาวนี่ล่ะ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของจอแบบ CRT ใน

การแสดงผลเปลืองกว่าแบบสีดำมาก โดยสีขาวจะใช้กำลังไฟ 74 วัตต์ ส่วนสีดำจะใช้เพียง 59

วัตต์

ลองคิดดูเล่นๆ ว่าหากมีคนใช้ Google ทั่วโลกกว่า 200 ล้านครั้งในการค้นหาข้อมูล

ต่อวัน ซึ่งแต่ละครั้งมีการใช้งาน 10 วินาที ก็เท่ากับว่า จะมีการใช้งาน 550,000 ชั่วโมงต่อวัน

ซึ่งนับเป็นค่าไฟฟ้าที่มากมหาศาล และหากเปลี่ยนมาใช้ Black Google แทน ก็จะทำให้ใช้

พลังงานไฟน้อยลง 15 วัตต์ (74-59) เท่ากับว่าสามารถลดได้ 8.3 เมกะวัตต์ต่อวัน หรือ 3,000

เมกะวัตต์ต่อปี เยอะทีเดียวใช่ไหมครับ มาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันนะครับ

ลองเข้าไปได้ที่ http://www.blackgoogle.com/ หรืออีกที่คือ http://www.blackle.com/

ต้องช่วยๆ กันครับ เพราะพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของโลกใบนี้ร่วมกัน

การแสดงคอนเสิร์ต RPCO

นักศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแสดงคอนเสิร์ต Rangsit Philharmonic Chamber Orchestra

(RPCO) และ Percussion Ensemble ซึ่งอำนวยเพลงโดย ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

ณ ห้อง 10-LS5 ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยดนตรี (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยรังสิต

กาซิโกกิ โดย อักษรลักษณ์

ปลากาซิ เป็นปลาน้ำจืดที่แปลก หลังจากที่แม่ปลาวางไข่ไว้แล้วก็จะหายตัวไป ไม่สนใจว่าไข่ปลาจะเป็นอย่างไร

ส่วนพ่อปลาจะก็มารับหน้าที่เฝ้าไข่ไว้แต่เพียงลำพัง พ่อปลาจะสู้ยิบตาไม่ว่าจะเป็นกับปลาด้วยกันหรือสัตว์อื่นๆ ที่จะมา

กินไข่ปลา พ่อปลาจะไม่หลับไม่นอน ไม่กินอะไร เอาแต่เฝ้าระวังไม่ให้ใครมาทำร้ายลูกปลาของตนตลอดเวลา แต่

หลังจากที่ลูกๆ ปลา ตื่นลืมตาออกมาจากไข่และเจริญเติบโตขึ้นแล้ว ก็จะทอดทิ้งพ่อปลาที่เฝ้าฟูมฟักมาตลอดไปตามทาง

ของตนเอง พ่อปลาที่ต้องอยู่เพียงลำพังอย่างโดดเดี่ยวหลังจากลูกปลาไปพ้นอก จะว่ายชนหินจนตาย!

เปล่า...ฉันไม่ได้จะแนะนำหนังสือเกี่ยวกับปลา เผื่อคุณจะเข้าใจอย่างนั้น แต่พฤติกรรมของปลากาซินั้นตรงกับนิสัย

ของตัวละครหลักในวรรณกรรมแปล ที่มีรางวัล Best Seller การันตี ทั้งในประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น จีน และไต้หวัน เขียนโดย

โจ ชางอิน และแฮจิน คิม รับหน้าที่แปลเป็นภาษาไทยอีกที

ความรักของชายคนหนึ่งที่เป็นมะเร็ง ถูกเมียทิ้ง และต้องเลี้ยงดูลูกที่เป็นลูคีเมียเพียงลำพัง มิตรภาพที่เกิดขึ้นใน

โรงพยาบาล คือเรื่องราวที่คุณจะอ่านเจอในกาซิโกกิ


10

Hitchhiker

สะพายเป้ เข็มทิศ ลายแทง

[จารย์อิท คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ]

email : ittiphun@hotmail.com

สวัสดีครับแฟนๆ ของผม สารรังสิตฉบับ

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผมได้เกริ่นไว้ว่าเทอม

2/2550 จะเปิดสอนวิชาการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

ให้กับนักศึกษาจีนเรียนเท่านั้น ปรากฏว่ามีเสียง

เรียกร้องจากนักศึกษาไทยว่าอยากจะเรียนวิชานี้มั่ง

ด้ายยคร๊าบบบ... จัดห้ายย ผมจะเปิดเป็นวิชา

เลือกเสรีในเทอม 3/2550 (ภาคฤดูร้อน) และมี

ข่าวที่น่าตื่นเต้นจะแจ้งให้ทราบว่าวิทยากรที่ผม

เชิญมาร่วมสอนคือ คุณอนุกูล ขณะนี้ท่านเป็น

หนึ่งในทีมปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ (Mt. Everest)

ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก และเมื่อวันที่ 27

กันยายน ที่ผ่านมา ท่านได้โทรศัพท์ผ่าน

ดาวเทียมมาคุยกับผมว่า ขณะนี้กำลังปรับสภาพ

ร่างกายก่อนขึ้นจริงในเดือนตุลาคมนี้ ผมก็ได้

อวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จ เพราะเป็น

คนไทยกลุ่มแรกที่ขึ้นไปบนจุดสูงสุดของโลก

และนำประสบการณ์นี้มาเล่าให้ลูกศิษย์ผมฟัง

เอาล่ะครับ ไปดำน้ำคุยกะปลา หา

ปะการัง ตามเกาะต่างๆ ในทะเลประจวบฯ กันต่อ

เช้าวันที่ 15 สิงหาคม หลังอาหารเช้า

เรียบร้อย พวกเราก็ขึ้นรถบัสประมาณครึ่งชั่วโมง

มาที่ชายหาด ผมเรียกเด็กทุกคนให้สวมเสื้อชูชีพ

แจกหน้ากากดำน้ำ และทยอยขึ้นเรือเล็กครั้งละ

20 คน ไปส่งขึ้นเรือใหญ่อีกที มีลูกศิษย์สาวคนหนึ่ง

เท้าแกเป็นแผลพันผ้าอยู่ ผมเห็นแล้วจะทำไง

เพราะทุกคนต้องลุยน้ำทะเลปีนขึ้นเรือเล็กก่อน

“หนูจ๋าจะรังเกียจไหมถ้าจารย์จะให้หนูขี่คอ

พี่สต๊าฟไปส่งให้ เท้าจะได้ไม่เปียก” “ดีค่า!

ขอบคุณค่า” “นี่ถ้าจารย์ยังหนุ่มอยู่ จารย์จะให้

หนูขี่คอเอง” “ใครว่าจารย์แก่คะ... เค้าเรียกว่า

ชราภาพหรอกค่า” หนอย!... เคือง และมีลูกศิษย์

สาวอีกอนงค์นึง... อย่างหนา อ้วนล่ำ กำลังขึ้น

เรือเล็ก คนเรือดึงแขนเธอขึ้นกราบเรือ แต่ดึงไม่ขึ้น

บอกให้พวกข้างล่างช่วยดันตุสหน่อย ผมก็อยู่

แถวนั้นได้ยินแต่ก็ต้องทำหูทวนลม ปล่อยให้คนอื่น

เสี่ยงชีวิตเอาเอง โธ่! ถ้าดึงเกือบขึ้น แต่ดันไม่ขึ้น

และหนูปลาพะยูนดันหล่นมาทับผมเข้า อารายจะ

เกิดขึ้น ท่านคงนึกภาพออก... แบนแต๊ดแต๋ เห็นใจ

ผมเถอะครับ “ลูกยังเล็ก เมียยังเด็ก... แฮ่ แฮ่”

จุดแรกที่พวกเราลงดำน้ำตื้นบริเวณเกาะสิงห์

เด็กๆ ตื่นเต้นกันมาก เริ่มทยอยลงน้ำท้ายเรือ

ผมและสต๊าฟจะคอยเช็คการใส่เสื้อชูชีพให้ถูกต้อง

ทะเล และกะเพราหมูราดข้าวให้เลือก บ่าย

กว่าๆ ก็ย้ายจุดเล่นน้ำบริเวณใกล้เกาะทะลุ เรือ

แล่นผ่านเกาะนี้ช้าๆ เพื่อให้พวกเราถ่ายรูปกัน

เราเล่นน้ำกันที่จุดนี้จนบ่ายคล้อย ใครที่ขึ้นจาก

น้ำ ผมจะแจกแตงโมให้คนละชิ้น เดินป้อนทองหยิบ

ทองหยอดใส่ปากให้คนละเม็ดสองเม็ดพอหวานๆ

ปาก ซึ่งเด็กๆ บอกว่าอร่อยชื่นใจมาก ผมเหลือบ

ไปสังเกตเห็นหนูพจมาน (จากฉบับที่แล้ว) ไม่ได้

ลงน้ำ “อ้าว! พจมานหนูไม่ลงน้ำเหรอ ให้ครูโทร.

ดำน้ำคุยกับปลา ดูปะการัง ที่ทะเลประจวบฯ

หาดบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตอนต่อฉบับที่แล้ว)

หัวหน้าญวนอพยพ

...ผมเองครับ

โดยเฉพาะสายรัดหว่างขา หลายคนไม่รัดเพราะ

มันเกะกะ ผมต้องอธิบายว่าสายรัดเส้นนี้สำคัญ

มาก เพราะตัวอาจจะหลุดจากเสื้อชูชีพได้ง่าย

สำหรับพวกผู้ชายโปรดระวังอย่ารัดแน่นมาก และ

อย่ากระโดดจากกราบเรือ เดี๋ยวจะหาว่าจารย์ไม่

เตือน “ทำไมเหรอครับจารย์ แล้วมันจะเป็นอย่างไร

หรือครับ” “อือ! ครูเคยมาแล้ว ครูรัดหว่างขาจน

แน่นเพราะกลัวเสื้อหลุด แล้วก็ดันไม่ระวัง” “แล้ว

มันเป็นอย่างไรล่ะครับจารย์” “หนุ่ม! ลองทำ

แบบที่ครูเคยโดน แล้วค่อยมาถามครูใหม่... ฮา”

เด็กลงเล่นน้ำกันอย่างหนุกหนาน คนเรือเอา

เศษขนมปังมาโปรยให้ปลามาตอดเป็นฝูง พวกที่อยู่

หัวเรือก็เอาเบ็ดมาตกปลาหมึก เหวี่ยงไปซักแป๊บก็

ดึงกลับมีปลาหมึกกระดองติดมาทุกครั้ง “จารย์

ขา! ทำไมปลาหมึกแถวนี่โง่จัง เอาเหยื่อปลอม

ล่อมันก็ดันมากินจนติดเบ็ด” “ครูว่า! พวกมันคง

ไม่จบ ม.รังสิต แน่เลย... มันเกี่ยวกันไหมเนี่ย?”

ประมาณเที่ยงกว่าๆ ผมก็ทยอยเรียกเด็กๆ ขึ้นมา

ทานอาหารกลางวัน เป็นข้าวกล่อง มีข้าวผัด

ขออนุญาตคุณพ่อให้ไหม” “จารย์ก้อ!” ประมาณ

บ่ายแก่ๆ ผมก็ให้เรือกลับเข้าฝั่ง ขากลับเจอฝนพอ

ให้เสียวๆ บ้าง ถึงฝั่งก็ขึ้นรถบัสกลับที่พัก ให้ทุก

คนได้พักผ่อนยามบ่าย และนัดมาเจอกันตอน

หกโมงครึ่ง เพื่อไปทานอาหารค่ำมื้ออลังการแบบ

Seafood Dinner ที่ร้านอาหารเรือนจันทร์ อยู่ติด

ชายหาดบ้านกรูด บรรยากาศยามพระอาทิตย์ตก

เนียนมั่กๆ เอาเป็นว่าทะเลเผาสองตะกร้าที่ผมสั่ง

มาให้แต่ละโต๊ะ เด็กๆ ทานกันพุงกางก็ยังไม่หมด

ผมจึงให้ทางร้านเอาใส่กล่องโฟมใบใหญ่พร้อม

น้ำจิ้มกลับที่พักมาทานกันต่อที่ชายหาด...เข็ดทะเลเผา

ไปอีกนานทั้งจารย์และลูกศิษย์

เช้าวันสุดท้าย Goodbye Banito ออกเดิน

ทางชมความงามของวัดทางสายเขาธงชัย จะเห็น

ทิวทัศน์โดยรอบของอ่าวบ้านกรูด ไหว้พระขอพร

พระพุทธกิตติสิริชัย หรือหลวงพ่อใหญ่

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระตำหนักกรม-

หลวงชุมพรฯ ที่นี่สวยงามมาก แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก

ของนักท่องเที่ยวมากนัก ถ้าท่านมีโอกาสผ่านไป

แถวนี้อย่าพลาดแวะเข้าไปไหว้พระชมความงามของทิวทัศน์

หาอาหารทะเลทาน ก็จะบรรเจิดมากครับ เราทานอาหาร

กลางวัน ห้องอาหารโรงแรมหาดทอง ริมอ่าวประจวบฯ

บ่ายสามโมงแวะร้านบ้านขนมหวาน จ.เพชรบุรี

สุดท้ายแวะละลายทรัพย์ที่ Premium Outlet

จ.เพชรบุรี ถึงกรุงเทพฯ ประมาณทุ่มกว่าๆ เป็นอัน

เสร็จภารกิจไปอีกทริปนึงครับ

เด็กๆ กำลังทยอยขึ้นเรือเล็กไปขึ้นเรือใหญ่ ถ้าจารย์หนุ่มกว่านี้ก็จะให้ขี่หลังอยู่หรอก ไหว้พระขอพรพระพุทธกิตติสิริชัย หรือหลวงพ่อใหญ่

“จารย์ขา! ทำมายปลาหมึกแถวนี่โง่จัง

เอาเหยื่อปลอมล่อมันก็ดันมากินจนติดเบ็ด”

บรรยากาศบนเรือขนญวนอพยพ... 555

บรรยากาศบนเรือขนญวน

ฝากประชาสัมพันธ์... เทอมหน้า 2/2550 พบกับวิชา

สื่อสารมวลชนและการท่องเที่ยว TRM 458

ออกทริปเป็นการส่วนตัว (ไม่บังคับ) ที่เกาะลังกาวี

ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สนใจ... เจอกันครับ

News

ข่าว

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรม

“RSU JAPANESE FAIR 2007” ครั้งที่ 1

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดกิจกรรม “มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 1” (RSU JAPANESE FAIR

2007) ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.30-16.30 น. ณ

ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)

มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานจะมีการแข่งขัน 5 รายการ ได้แก่ 1.) การประกวด

สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น 2.) การประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ 80

พรรษา และฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 120 ปี 3.)

การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงภาษาญี่ปุ่น 4.) การแข่งขัน

ตอบปัญหาภาษาและความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น (ประเภททีมและประเภท

บุคคล) และ 5.) การแข่งขัน Kanji Quiz (ประเภททีม) รวมทั้งกิจกรรม

สันทนาการต่างๆ ลุ้นรับรางวัลมากมาย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.

0-2997-2200-30 ต่อ 1345, 1325 โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 1322

หรือ E-mail : rsu_jpn@yahoo.co.jp

11

เกาะทะลุ... จิงๆ

พระตำหนักกรมหลวงชุมพรฯ ฝูงปลาขึ้นมากินเศษขนมปัง

แทะแตงโม

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

ภาพหมู่ผู้ร่วมทริป


12

senior Project

[กลย์กร จันลอย]

ก่อนจบ

นายปรัชญา ลำพองชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Scoop

[สิรินภา เจริญแก้ว] สกู๊ป

13

“ก้อนเมฆสีขาว - ความ(น่า)เชื่อ - กลับบ้าน”


ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการสร้างผู้กำกับมือดี มาประดับวงการภาพยนตร์ฝีมือนักศึกษา

กันอีกครั้ง กับ 3 รางวัล ในการประกวดภาพยนตร์สั้นเวทีเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 11 ประจำปี

2550 ที่จัดโดยมูลนิธิหนังไทย ซึ่งเป็นผลงานของเหล่าซีเนียร์สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยรางวัลที่ได้รับจากการประกวดในปีนี้ ได้แก่ รางวัลพิราบขาว จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง

“ก้อนเมฆสีขาว” รางวัลชมเชยช้างเผือก จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ความ(น่า)เชื่อ” กำกับโดย

นายสุรวัฒน์ ชูพล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต และรางวัล Kodak Filmschool Competition (ถ่ายภาพยอดเยี่ยม)

จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กลับบ้าน” ผลงานของนายปรัชญา ลำพองชาติ นักศึกษาชั้นปี

ที่ 3 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ถึงที่สุดแล้วคงต้องยอมรับว่าผลงานนักศึกษาที่คุณภาพคับกล่องไม่น้อยหน้า

มืออาชีพแบบนี้ ในอนาคตเราคงจะมีผู้กำกับระดับ Hollywood สัญชาติไทย

สายเลือดรังสิตกันสักวัน

นายสุรวัฒน์ ชูพล นักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Laws and Order

[อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร]

กฎหมายน่ารู้

การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ระวัง ! จะติดคุก

การขายสินค้าออนไลน์ เชื่อมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกำลังได้รับความนิยมมาก เพราะความสะดวกที่ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้

โดยไม่ต้องเดินทางไปยังร้านค้า และผู้ขายได้ช่องทางใหม่ในการทำกำไร การชี้ชวนให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าหรือเรียกกันว่า “การโฆษณา” นั้น

โดยทั่วไปมีกฎหมายคุ้มครองเพื่อมิให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แต่กฎหมาย

ดังกล่าวคุ้มครองการโฆษณาออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดว่า “โฆษณา” หมายความถึง กระทำการไม่ว่า

โดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ดังนั้น

คำว่า “วิธีการใดๆ” ย่อมมีความหมายรวมถึงการทำให้ประชาชนทั่วไป ทราบข้อความ

ผ่านหน้าเว็บไซต์ เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย ย่อมตกอยู่ภายใต้เรื่องการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้วยการโฆษณา คือ จะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือ

ใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่

เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ลักษณะของสินค้าหรือบริการตลอดจนการส่งมอบ

การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ หรือทำให้ผู้บริโภคสำคัญผิดในสาระสำคัญของ

สินค้า หรือข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ฯลฯ เช่น โฆษณาว่าคิดค่าโทร. นาทีละ

25 สตางค์ แต่ความเป็นจริง คิดนาทีแรก 5 บาท นาทีต่อไปจึงจะเป็น 25 สตางค์

เป็นต้น

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกฎหมายที่มีโทษจำคุกและปรับ ซึ่งเป็นโทษทาง

อาญา ผู้โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตจึงต้องพึงระวัง หากทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ อาจต้อง

ไปนอนในกรงขัง แทนที่จะได้ขายสินค้าโดยปกติสุข ทางที่ดีโฆษณาแต่ความเป็นจริง อย่า

เอาเปรียบผู้อื่นด้วยประการใดๆ จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ทางจะดีกว่า

ฉลองครบรอบ 10 ปี ชมรมเชียร์ลีดเดอร์

th

“RSU Cheer 10 Anniversary Hip Hop Fantasy Party Day”

ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน “RSU

Cheer 10

thAnniversary Hip Hop Fantasy Party Day” เชิญพวกพ้องน้องพี่ในชมรม

พบปะสังสรรค์กระชับสัมพันธไมตรี ตั้งแต่รุ่นบุกเบิก (พ.ศ. 2540) ถึงรุ่นปัจจุบัน โดยเชิญ

อาจารย์เอกชาต สมพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น

ประธาน

ภายในงานได้จำลอง ห้อง 8-200 อาคารประสิทธิ์พัฒนา (อาคาร 8)

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นบรรยากาศงานประกาศผลรางวัลออสการ์ ให้เหล่าบรรดาสมาชิก

ในชมรมเชียร์ลีดเดอร์ได้โพสต์ท่าให้ช่างภาพกดชัดเตอร์สร้างสีสันตั้งแต่เริ่มงาน จากนั้น

เมื่อสมาชิกรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาพร้อมกันก็ถึงเวลาชมการแสดงที่น้องๆ ในชมรมฯ จัด

เตรียมไว้สำหรับค่ำคืนสุดพิเศษ อาทิ การแสดงชุดรำลึกตะวันรุ่งทุ่งรังสิต, We are the

Champion, Calories to Night และ Back to the Future พร้อมทั้งแทรกการแสดงชุด

พิเศษอีกเพียบ โดยการแสดงในชุดต่างๆ เป็นการลอกเลียนแบบวิวัฒนาการท่าเต้นของ

ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน งานนี้ทำเอารุ่นพี่หลายคนไม่ยอมน้อยหน้า

กระโดดขึ้นไปเต้นแข่งบนเวที เรียกเสียงฮาไปทั่วงาน

ในช่วงพักระหว่างการแสดง พิธีกรกล่าวแนะนำประธานชมรมเชียร์ลีดเดอร์ใน

แต่ละปี และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ ชุดปัจจุบันแก่ผู้ร่วมงาน พร้อมประกาศผลรางวัล

สำหรับสมาชิกชมรมฯ ที่มีความโดดเด่น ได้แก่ รางวัลประธานชมรมเชียร์ลีดเดอร์

ยอดเยี่ยม รางวัลผู้ปฐมพยาบาลยอดเยี่ยม รางวัลบุคคลตัวอย่าง รางวัลนักกีฬา

ยอดเยี่ยม รางวัลป็อปปูล่า รางวัลสปิริตยอดเยี่ยม รางวัลพิเศษผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่

ชมรมเชียร์ลีดเดอร์และมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น ซึ่งงานนี้ผู้ร่วมงานได้รางวัลติดไม้

ติดมือกลับบ้านกันเพียบ นอกจากนี้ ยังมีการจับฉลากแลกเปลี่ยนของรางวัลที่เหล่า

บรรดาผู้ร่วมงานนำมาร่วมสนุก ก่อนปิดท้ายค่ำคืนแห่งความสุขกันด้วยฮิพฮอพปาร์ตี้

ที่ทำเอาบรรดานักเต้นเท้าไฟในชมรมฯ ทั้งหลายแดนซ์กันเต็มที่ กระทั่งพี่น้องที่มาร่วมงาน

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “สนุกมากๆ อยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปี”

งานฉลองครบรอบ 10 ปี ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ ได้แสดงให้เห็นถึงความรัก

ความสามัคคีระหว่างสมาชิกตั้งแต่รุ่นที่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2540 ที่ไม่เคยทอดทิ้งชมรมฯ

และยังยึดมั่นในอุดมการณ์ผลักดันชมรมเชียร์ลีดเดอร์ให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้

ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้สมาชิกในชมรมฯ ทุกคนรวมพลังกันพัฒนาชมรมฯ ให้ก้าวหน้า

ต่อไป

(ซ้าย) อาจารย์เอกชาต สมพงษ์ รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะประธาน


14

News

ข่าว

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คว้ารางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2550 ซึ่งนับเป็น

รางวัลที่ 2 ในรอบ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยเอกชน

ผศ.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นเป็นประจำทุกปี

ผศ.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ม.รังสิต คว้ารางวัล

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2550

Verbal language

[อ.ชรอยบุญ การาโกซโล หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์]

ศิษย์: แหม...หนูก็บอกเขาว่า

“เทิน เล็บ” นี่แหละค่ะ

คุยเฟื่องเรื่องภาษา

“เล็บ (มือ)” หรือ “เล็ฟท (left)”

เมื่อสองวันก่อนครูมีตัวอย่างเรื่องตลกของการออกเสียงภาษาอังกฤษมาเล่าสู่กันฟัง

ศิษย์: อาจารย์คะ คำว่า “เลี้ยวซ้าย” ภาษาอังกฤษ

พูดว่า “Turn left” ใช่ไหมคะ

ศิษย์: วันก่อนหนูเจอชาวต่างชาติถามทาง หนูพยายามอธิบาย

เป็นภาษาอังกฤษ พอหนูบอกว่า “Turn left” เขาไม่เข้าใจ จนหนู

ต้องเขียนให้เขาดู เขาถึงเข้าใจล่ะคะ

อาจารย์: ใช่ค่ะ

อาจารย์: งั้นหนูออกเสียง “Turn left” ให้

ครูฟังหน่อยสิคะ

ครูเข้าใจแล้ว ก็แม่หนูเล่นออกเสียงคำภาษาอังกฤษแบบภาษาไทยชัดเจนอย่างนี้

จะไม่ให้ฝรั่งงงได้อย่างไร อาจารย์จึงต้องร่ายคำอธิบายว่า

15

โดยมีเป้าหมายเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการให้กำลังใจ

แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่มีใจศรัทธาในวิชาชีพครู และรู้จักนำ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้พัฒนาการสอนของตนอยู่เสมอ ซึ่งในปีนี้

อาจารย์ได้รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา

ประจำปี 2550 จากสมาคมฯ โดยเข้ารับโล่พระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงิน

รางวัล จำนวน 50,000 บาท ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

“สำหรับรางวัลดังกล่าว ทางสมาคมฯ จะพิจารณาจากครู

ที่สอนวิทยาศาสตร์ ว่ามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับ

ผู้เรียนอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิด

ซึ่งสนองตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ที่เป้าหมายเดิมเน้นให้

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ได้ แก้ปัญหาได้ แต่ในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยน

ไปโดยต้องการให้เด็กมีคุณธรรมด้วย ดังนั้น คณะกรรมการฯ

ก็จะมองด้วยว่า กระบวนการเรียนการสอนของเรานอกจาก

จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้แล้ว ยังมีเรื่องของการแทรกคุณธรรมและ

จริยธรรม ให้กับผู้เรียนอย่างไร ซึ่งอาจารย์คิดว่าส่วนนี้เป็นส่วน

สำคัญ และสิ่งที่คณะกรรมการฯ เห็นก็คือ เรามีสิ่งนี้ครบถ้วน

ทั้งนี้ รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นการพิจารณาครู อาจารย์

จากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นกลุ่มระดับชั้นประถมศึกษา

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ระดับละ 2 คน ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่

ทางสมาคมฯ แยกระดับอุดมศึกษากับอาชีวศึกษาออกจากกัน

เนื่องจากเกณฑ์ของการทำงานมีความแตกต่างกัน” ผศ.กาญจนา

กล่าว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียง

แห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นับตั้งแต่ปี 2527-ปัจจุบัน

อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลดังกล่าว

ถึง 2 คน ซึ่ง ผศ.กาญจนาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “เป็นนโยบายใน

ภาควิชาฟิสิกส์ที่ให้การสนับสนุนอยู่แล้ว แต่การที่จะมากำหนด

กันว่าปีนี้หรือปีต่อไปจะเป็นใครค่อนข้างยาก เนื่องจากแนวคิด

แนวการทำงานของอาจารย์แต่ละคนแตกต่างกัน อาจารย์คิดว่า

รางวัลเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้กับเรา ที่สำคัญถ้า

มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์ ผอ.สถาบันวิจัย ผอ.ศูนย์สนับสนุนพัฒนาการเรียน

การสอน ไม่ให้การสนับสนุน อาจารย์ก็คงมาไม่ถึงจุดนี้ และการ

ที่มาถึงจุดนี้ได้เพราะอาจารย์มีแนวคิดว่า เราควรจะทำอะไรที่เกิด

ประโยชน์กับนักศึกษาและเกิดประโยชน์กับองค์กรด้วย โดยไม่ตั้ง

เป้าหมายไว้ที่รางวัลเป็นอันดับแรก แต่อยากให้คิดว่าเราทำในสิ่ง

ที่เรารัก และมีความสุขกับสิ่งนั้น แล้วรางวัลจะเป็นเรื่องตามมา

สำหรับตัวอาจารย์แล้วสิ่งที่ได้มาจะเป็นกำลังใจให้เราทำต่อไป

แต่ถ้าไม่ได้เราก็จะไม่ท้อใจ และคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันอาจจะ

ยังไม่ถึงเกณฑ์ ยังมีคนอื่นอีกมากมายในประเทศไทยที่ทำมาก

กว่าเรา ดังนั้น เราควรทำเพิ่มขึ้นไปอีก และอยากบอกกับ

อาจารย์ทุกท่านว่าบางครั้งการทำงานที่จะให้เห็นผลต้องใช้เวลา

นาน อีกเหตุผลหนึ่งที่จุดประกายให้กับอาจารย์คือความเป็นแม่

ซึ่งจะนึกถึงว่าอยากให้ลูกเป็นคนอย่างไร อยากให้อาจารย์ของเขา

สอนเขายังไง สิ่งนี้ทำให้เราย้อนคิดว่า แล้วลูกคนอื่นที่เรียนกับเรา

ล่ะ พ่อแม่เขาก็คงอยากได้อย่างนั้นแต่ไม่มีโอกาสบอกเรา ดังนั้น

เมื่อคิดได้อย่างนี้ เราจึงทำก่อนที่เขาจะต้องมาบอกเรา เวลาที่

สอนอาจารย์จะไม่ได้เน้นด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่จะเน้นสิ่งที่

อยู่รอบตัวเรา สิ่งที่มองเห็นง่าย สิ่งที่เขาเรียนรู้มันควรอยู่กับ

ตัวเขาไม่ได้อยู่แต่ในตำรา ต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

นี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากทำให้แก่นักศึกษาเพื่อจบออกไปเป็น

บัณฑิตที่มีคุณภาพในสังคม”


อาจารย์: หนูคะ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ต้องออกเสียง (พยัญชนะ) ตัวสะกดทุกตัว ไม่เหมือนภาษา-

ไทย ดังนั้น คำว่า “Turn left” ต้องออกเสียงว่า “เทิรน เล็ฟท” คำว่า “Turn” ควรมีเสียง “r (ร)” และ

“n (น)” ส่วน “left” ต้องมีเสียงสะกด “f (ฟ)” และ “t (ท)” ด้วย เมื่อหนูออกเสียงคำภาษาอังกฤษ

“left” เป็น “เล็บ (มือ, เท้า)” ฝรั่งจึงเอ๋อไปเลยไงคะ ยังมีอีกนะ เช่น คำว่า “mouse” ที่แปลว่า “หนู”

ออกเสียงเหมือนภาษาไทยว่า “เม้า” หรือ “เมา” จริงๆ แล้ว คำว่า “mouse” ในภาษาอังกฤษต้อง

ออกเสียงตัวสะกดพยัญชนะ “s (ส)” ด้วย จึงควรออกเสียงว่า “เม้าส” ไม่ใช่ “เม้า”

ศิษย์: อ๋อ หนูเข้าใจแล้วค่ะ ต่อไปหนูจะพยายามออกเสียงภาษาอังกฤษให้มีเสียง

พยัญชนะตัวสะกดทุกตัวเลย

LIFE STYLE

[แวววรรณ เรืองไทย]

ชีวิตมีชีวา

RSU Cheerleading ก่อตั้งเมื่อใด?

เสื้อยืดเด็กเดิร์นของรางวัล

พี่เด็กเดิร์นมั่นใจว่า น้องๆ หลายคนคงเคยเห็นการแสดงปอมปอม เชียร์ ของ

ประจำเดือนตุลาคม 2550

มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ตื่นเต้นและผาดโผนผ่านสื่อต่างๆ มาไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ ก็คงเป็น

เพราะดีกรีแชมป์ที่กวาดรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศนับไม่ถ้วน พีคสุดถึงขั้น

คว้าแชมป์โลกมานอนกอดก็เคยมาแล้ว เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังขนาดมีแฟนคลับกันเลย

แต่ใครล่ะจะรู้ว่า ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ใด

เอาเป็นว่าใครรู้คำตอบก็อย่ารอช้ารีบส่งคำตอบที่ถูกต้องมาลุ้นของรางวัลเป็นเสื้อยืด

และปากกาสุดฮิพจาก www.dekdern.com ค่ะ หวังว่าคำถามของพี่เด็กเดิร์น

คงไม่ยากเกินความสามารถของน้องๆ นะคะ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจร่วมสนุกสามารถส่งคำตอบได้ที่ dekdern@rsu.ac.th

หรือ ส่งคำตอบด้วยตนเองที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร

อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)

ขอเฉลย คำตอบจากฉบับประจำเดือนกันยายน 2550 ว่า รัฐบาล

กำหนดวันเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 แต่เนื่องจากมีผู้ตอบถูก

เพียง 3 คนเท่านั้น พี่เด็กเดิร์นจึงขอมอบชุดเครื่องเขียนน่ารักๆ

จำนวน 3 รางวัล ให้แก่ 1. น.ส.บุษกร ธนสิโนทัย 2. น.ส.ศิริพร

สว่างดวงพัตรา และ 3. นายดนัย ม่วงแก้ว


16

News

ข่าว

Show off

[นิจวรรณ นาวารัตน์] โชว์ออฟ

2 บทบาท 2 ความสำเร็จ ลมกรดสาวทีมชาติ

ดีกรีเหรียญเงินกีฬา ม.โลก ครั้งที่ 24

17

ม.รังสิต เตรียมปักหมุดผู้นำมหาวิทยาลัยไซเบอร์

เปิด 3 หลักสูตร ป.โท ออนไลน์ “ผู้นำฯ-บริหารการศึกษา-ไอที”

ผศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย RSU Cyber University

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด 3 หลักสูตร

ปริญญาโท ผ่านระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ หวังขึ้นแท่นก้าวสู่ผู้นำมหาวิทยาลัย

ไซเบอร์ในอนาคต

ผศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่าย RSU Cyber University

มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในภาคการศึกษา

ที่ 2/2550 RSU Cyber-U จะเปิดหลักสูตรผู้นำ

ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง และหลักสูตร

การบริหารการศึกษา สำหรับหลักสูตรการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปิดในภาคการ

ศึกษาที่ 1/2551 อย่างไรก็ตาม ทุกหลักสูตรถือ

เป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ที่มี

เว็บเพจภาษาไทยที่เปิดสอนใน

ระดับปริญญาบัตรอย่างเต็มรูป

แบบเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้วางเป้าหมาย

และแผนดำเนินงานที่จะก้าวสู่

ความเป็นผู้นำด้านมหาวิทยาลัย

ไซเบอร์ไว้อย่างชัดเจน ที่จะ

ดำเนินการเปิดหลักสูตรออนไลน์

ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ

เอก ให้ได้ถึง 50 หลักสูตร และ

ให้มีจำนวนนักศึกษาด้านออนไลน์

เท่ากับจำนวนนักศึกษาภาคปกติให้ได้ภายใน

10 ปี

ด้าน พล.ร.ต. ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา

หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณทิต สาขา

วิชา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

ในระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

กล่าวว่า การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตนั้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้องค์

ความรู้จากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าใจง่าย

ค้นคว้าจากเอกสารตำราที่จัดทำให้ และจาก

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มีการโต้ตอบกระทู้

แสดงความคิดเห็นระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา

และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ผ่านเว็บบอร์ดที่

จัดให้ในทุกวิชา มีการทดสอบ การจัดทำรายงาน

ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และมีการพบปะกัน

ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาในแต่ละพื้นที่

ส่วน รศ.กิตติมา เจริญหิรัญ หัวหน้า

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ระบบการศึกษาทางไกล

ทางอินเทอร์เน็ต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต กล่าวว่า หลักสูตรปริญญาโท การบริหาร

การศึกษา มุ่งเน้นความรู้ในศาสตร์ของ

การบริหารการศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์

ความรู้สู่การทำงานในวิชาชีพการบริหาร

การศึกษา เพื่อให้มีความริเริ่มสร้างสรรค์

มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหา

ให้มีภาวะผู้นำทางการศึกษาในยุคเทคโนโลยี

สมัยใหม่ โดยคุณสมบัติของผู้เรียน คือ ต้องมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้

หรือ มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 5 ปี

ด้าน ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ หัวหน้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการ

ศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า

ปัจจุบันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอซีทีมาใช้ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรเป็น

สิ่งที่จำเป็น ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารเทศของ

องค์กรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งหลักสูตรนี้

จะมุ่งเน้นเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีศักยภาพในการริเริ่ม คาดการณ์ บริหาร

และสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกยุคดิจิตอล

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 เจ้าภาพอย่าง

ประเทศไทยคว้าเหรียญรางวัลไปไม่น้อย โดยเหรียญรางวัลแรกที่ประเดิมให้กับ

ทัพนักกีฬาไทยคือ รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งผลัดหญิง

4 x 100 เมตร สถิติ 43.92 วินาที ตามหลังนักกีฬาจากประเทศฟินแลนด์

ที่คว้าเหรียญทองไปครองด้วยสถิติตามหลังแบบเสี้ยววินาที

นางสาวจุฑามาศ ถาวรเจริญ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร-

มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ และนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา)

มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะนักกรีฑาทีมชาติไทย รับหน้าที่ลมกรดสาวใน

การแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 ลำดับที่ 3 กล่าวว่า ตนเป็นนักกรีฑาทีมชาติตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2541 ซึ่งจะทำการแข่งขันประเภทวิ่งระยะสั้น ระยะทาง 100, 200

และ 4 x 100 เมตร สำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฯ

ครั้งนี้ ใช้เวลาในการเก็บตัวนานถึง 7 เดือน แต่สำหรับการเตรียมใจนั้นใช้เวลา

กว่า 4 ปี

“การแข่งขันครั้งนี้ตั้งใจและมีความหวังมาก เนื่องจากการแข่งขันใน

รายการดังกล่าวเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ที่ประเทศเกาหลีใต้ ทีมของเราประสบ

อุบัติเหตุจึงร่วมทำการแข่งขันไม่ได้ และอีก 2 ปีต่อมา ที่ประเทศตุรกี

เกิดความผิดพลาดในการจัดส่งรายชื่อนักกีฬาทำให้ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

ดังนั้น การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้บวกกับความตั้งใจที่จะทำให้ดี

ที่สุด เพราะรอคอยมาร่วม 4 ปี พวกเราจึงสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้

มันเหมือนเราเอาใจลงไปทำการแข่งขันก็เลยทำผลงานออกมาได้ดีขนาดนี้”

จุฑามาศ กล่าว

สำหรับบทบาทการเป็นนักศึกษา จุฑามาศยอมรับว่าการทำหน้าที่

นักกีฬาทีมชาติไปพร้อมๆ กับการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ต้องเรียน

และทำวิทยานิพนธ์ไปด้วยนั้น เป็นงานหนักที่ทำให้เธอท้อหลายครั้ง แต่ความฝัน

ที่อยากจะเรียนให้จบบวกกับกำลังใจที่ได้รับจากพ่อและแม่ ทำให้ผู้หญิงคนนี้

ไม่ยอมแพ้ จนในที่สุดก็เหลือเพียงการสอบปิดเล่มวิทยานิพนธ์เท่านั้น และ

หากว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดี จุฑามาศจะสามารถเข้ารับปริญญาในฐานะ

มหาบัณฑิตในปลายปีนี้ จึงนับว่าเป็น 2 ความสำเร็จของทั้ง 2 บทบาท ที่ได้รับ

มาพร้อมๆ กันเลยทีเดียว

นางสาวจุฑามาศ ถาวรเจริญ นักศึกษาหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ และ

นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา)

มหาวิทยาลัยรังสิต


18

News

ข่าว

นายเอกชาต สมพงษ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานในพิธีเปิดฯ

On campus

[กนกกร ชูแก้ว] ล้อมรั้วกิจกรรม

19

อบอุ่นกับคุณยาย

บัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต จัดแข่งขันกีฬากระชับสัมพันธ์

“Master Rangsit Game” ครั้งที่ 9

นางสาวอรจิรา เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ (ตาล)

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่าง

นักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ (Master Rangsit Game) ครั้งที่ 9 ณ Blu-o

Rhythm & Bowl สาขาสยามพารากอน

นายเอกชาต สมพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะ

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ (Master Rangsit Game) ครั้งที่ 9 กล่าวว่า

ขอชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจของทุกหลักสูตรและนักศึกษาทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมให้มีการ

จัดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ในครั้งนี้ ซึ่งปกติแล้วนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะคร่ำเคร่ง

ต่อการเรียนมากเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้น การจัดการแข่งขันกีฬาจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วย

ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงออกถึงความสำคัญของการร่วมมือกัน

การทำงานเป็นทีม การเคารพกติกา อันจะนำมาสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา

ตลอดจนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการบริการทางวิชาการและ

การบริการสังคม

ด้าน ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

กล่าวว่า บัณฑิตวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรักและความสามัคคี

ระหว่างนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานการแข่งขัน

กีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ (Master Rangsit Game) ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจัดการแข่งขันมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวไม่มุ่งแข่งขันเพื่อชัยชนะ แต่

จะมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ ความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะเป็นหลัก

“การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง ณ Blu-o Rhythm & Bowl สาขา

สยามพารากอน โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา

ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี ศูนย์ศึกษาวิภาวดี และศูนย์ศึกษาสาทรธานี เข้าร่วม

แข่งขันประมาณ 250 คน รวม 60 ทีม ซึ่งนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังจัดให้มีการสังสรรค์

และรับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วย” คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าว

ในขณะที่ นางสาวอรจิรา เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ (ตาล) นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ Master of Management Program in Entrepreneurship:

M.M. (Entrepreneurship) กล่าวเสริมว่า น่าจะมีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์แบบนี้

ต่อไปเรื่อยๆ เพราะจะทำให้นักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ รู้จักกันมากขึ้น ใกล้ชิดกันมากขึ้น

อย่างตัวเองปกติแล้วเรียนที่ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่เพื่อนๆ ที่เรียนที่นั่น การจัดงานใน

วันนี้ถือว่าได้มีโอกาสมาเจอคนอื่นๆ ที่เรียนปริญญาโทเหมือนกัน ส่วนบรรยากาศภายในงานก็

คึกคักดี มีผู้เข้าร่วมงานเยอะ

เรือนไทย Homestay

ตา-ยายต้อนรับอบอุ่น

กินมะขามไหมคะ

นั่งรถอีแต๋นชมวิว

สาวชมรมอาสาฯ พัก Homestay

สัมผัสเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ

การสัมผัสและเรียนรู้ของจริงตาม

แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นั้น เป็นสิ่งที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ควรเข้าใจ

อย่างถ่องแท้ สโมสรนักศึกษาและสำนักงาน

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัด

โครงการ “80 พรรษา พ่อหลวง แนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน

ที่ผ่านมา ณ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า

จ.สุพรรณบุรี โดยศึกษาดูงานเศรษฐกิจ

พอเพียงของหมู่บ้านบางแม่หม้าย ซึ่งเป็น

ชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่าง อีกทั้งเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อนพึ่ง

(ภาฯ) ยามยาก

นายธัญญา วารีรัตน์ นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลบางใหญ่ บอกเล่าให้กลุ่ม

นักศึกษาฟังว่า ชุมชน ต.บางใหญ่ แห่งนี้

ได้รับการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเมื่อปี 2549 โดย

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก นำวิทยากร

อบรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยปลูกผัก

และเลี้ยงปลาดุกในบ่อ เพื่อกินเองในครอบครัว

และมีเหลือก็นำไปขายเพื่อสร้างรายได้

รวมถึงจัดทำปุ๋ยชีวภาพ ทำน้ำยาล้างจาน ทำ

น้ำยาซักผ้า ทำยาสีฟัน และอบรมให้รู้จัก

ประหยัดอดออมโดยทำบัญชีครัวเรือน และ

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน (OTOP) เช่น

ไม้กวาด 100 ปี และรวมกลุ่มทำเป็นหมู่บ้าน

Homestay

จากการได้ศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียงตัวอย่าง และได้ใกล้ชิดกับชาวบ้าน

โดยได้พักในหมู่บ้าน Homestay ซึ่งแต่ละ

บ้านเป็นเรือนไทย ตัวแทนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้

ถ่ายทอดความประทับใจและประโยชน์ที่ได้รับ

ดังนี้

น.ส.ศิรประภา ศิริขันธ์ นักศึกษาชั้นปี

ที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า เข้า

ร่วมกิจกรรมนี้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน

และเห็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของจริง

โดยจัดท่องเที่ยวแบบ Homestay ในหมู่บ้าน

ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีในการนำทรัพยากรที่มีอยู่ให้

เกิดประโยชน์และทำรายได้ให้กับชุมชน

น.ส.กรทิพย์ ทิชาชาติ นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1 คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า

รู้สึกดีกับการได้สัมผัสธรรมชาติและความมี

น้ำใจของชาวบ้าน และที่สำคัญคือได้เรียนรู้

การใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง

และต่อไปนี้ตนเองจะจัดระบบการใช้เงินให้

เป็นระบบมากขึ้น

ด้านกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ

เทคโนโลยีชีวภาพ ทั้ง 3 คน โดย น.ส.วารีดา

มิงมะ ให้สัมภาษณ์ว่า ประทับใจกับความเป็น

กันเองของชาวบ้าน ทุกคนล้วนยิ้มแย้มแจ่มใส

มีความสุขและสิ่งที่สำคัญคือ ชาวบ้านมี

ความสามัคคีร่วมมือทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่ง

กรณีนี้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดระเบียบ

หมู่บ้านได้เป็นอย่างดี

น.ส.วนาลี ตรุดไทย กล่าวว่า มี

ความสุขมากได้พบเห็นบ้านทรงไทยที่สวยงาม

และได้นั่งรถอีแต๋นชมธรรมชาติท้องทุ่งนา

รวมถึงได้พูดคุยกับคนแก่ทำให้รู้ถึงความ

เป็นอยู่อย่างพอเพียงและนำมาปรับใช้กับชีวิต

ตนเอง

น.ส.จิราพร พุ่มโพธิ์ กล่าวว่า ชาวบ้าน

มีความเป็นกันเองมาก รู้สึกอบอุ่น และได้เห็น

ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งเห็นการปลูกผัก

และเลี้ยงปลาภายในบ้าน สามารถนำแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับตนเองได้

จากการถ่ายทอดของเหล่านักศึกษาที่มี

ต่อชุมชนต้นแบบแห่งนี้ได้ฉายภาพของ

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างครบถ้วน ทั้งในด้าน

การอยู่ร่วมกันเป็นระบบ การบริโภคพอเพียง

รักธรรมชาติ ครอบครัวอบอุ่น ส่งผลให้ชุมชน

เข้มแข็ง นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะนำไปสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้ มี

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หลายโครงการ

โดยเฉพาะการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท

น้องๆ นักศึกษาที่สนใจ ติดตามอ่าน

รายละเอียดได้ที่ www.rangsitsa.com

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine