Dokument in neuem Fenster öffnen. - Orthodoxe Bibliothek

bibliothek.orthpedia.de

Dokument in neuem Fenster öffnen. - Orthodoxe Bibliothek

visrriyviM ο

1. Η Οπισ&άαΑωνος Euyn

Zitierte liturgische Texte

im griechischen Original

' & εύλογων τους εύλογοΰντάς σε, Κύριε καΐ άγιάζων τους έπι σοΙ πεποιθότας,

σώσον τον λαόν σου καΐ ευλόγησαν την κληρονομίαν σου.

Τό πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον' άγίασον τους άγαπώντας

την εύπρέπειαν του Οίκου σου* Σύ αυτούς άντιδόξασον τη'θεϊκή σου δυνάμει

καΐ μη έγκαταλίπης ήμας τους έλπίζοντας έπί σέ. Είρήνην τω κόσμω σου

δώρησαι, ταΐς Έκκλησίαις σου, τοις Ίερεϋσι, τοις Βασιλεύσιν ημών, τω

Στρατω και παντί τω λαω σου' 5τι πασα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον

άνωθέν έστι,-καταβαΐνον έκ σου του Πατρός των φώτων και σοι τήν

δόξαν καί εύχαριστίαν καΐ προσκύνησα άναπέμπομεν, τω Πατρί καί τω

ΤΙ ω καί τω Άγίω Πνεύματι, νυν καί άεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ό

Χορός· Αμήν.

Στιχποό του Εσπερινού της Πεντηκοστής

Η ν ταΐς αύλαΐς σου ύμνήσω σε τόν Σ ωτηρα

τοΟ .κόσμου,. καί ·κλ(νας γόνυ προσκυνήσω

σου τήν όίήττητον θύναμιν, έν έσπέρσ, καί

πρωΐ, καί μεσημβρία, καί έν παντί καιρώ ευλογήσω

σε» Κύριε

3ο Απολυτίκιο των Εχκαινίων 32)

Άπολυτίκιον ήχος δ'.

"Ως τοΟ ανω στερεώματος τήν εύπρέπειαν, καί τήν κάτω συναπέδειξας

ωραιότητα, τοΟ άγίου σκηνώματος τής δόξης σου Κύριε' κραταίωσον

αυτόν είς αιώνα αιώνος, καί πρόσδεξαι ήμών, τάς έν αύτώ

άπαύστως προσαγομένας σοι δεήσεις, πρεσβείαις τής Θεοτόκου,

ή πάντων ζωή καί άνάστασις.

Στιχηρά και Δοξαστικό του Εσπερινού ττκ Κυριακής της Ορθοδοξίας 45°

Ήχος ίί. Τών οΔρηίων τβηιίι»».

| εροτύποις ΕΙκόσι, νΟν ώροΛζετοα, ώς Νθν εύσεβεΐας τό αίλας, πδσιν έφήτιλω-

•υμβ.η κοσμηθεΐσα. ή Χρίστου Εκκλησία. Τ(η, διασκεδάζον πλάνην, άσεβείας ώς νέ

καί πάντας συγκαλείται πνευματικώς; έορ- φος· Λωτίζον δέ καρδίας, των «ύσε65ν.

τάσαΓ »νέλθωμε α Ιν όμονοίψ κοΛ κΐστει ΔείΗε κάνης «ροσπέσωμεν, εόσεβοφρόνως

χαρμονικώς, μεγαλΰνοντες τόν Κύριον. ΕΙκόνας Χριστού αεπτάς, προσκυνοΰνχες οΐ

'Ορθόδοξοι.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine