NUTFRÄSEN (Zirkular)

phorn.hu

NUTFRÄSEN (Zirkular)

A

NUTFRÄSEN

GROOVE MILLING

Nutfräsen

Groove milling

Vollradius

Full radius

Fasen

Chamfering

Bohrungsfräsen

Milling of bores

Bohrungsfräsen

und Fasen

Milling of bores

and chamfering

Stirnfräsen

Face milling

M306

Ds ≥ Ø 9,6/11,7 mm

Fräserschaft A2-A6

Milling cutter shank A2-A6

108

306

108

306

108

306

306

Seite / Page

A7-8,A11-15

Seite / Page

A9,A16

Seite / Page

A10

Seite / Page

A17

M308

Ds ≥ Ø 13,4/15,7 mm

Fräserschaft A20-A23

Milling cutter shank A20-A23

111

308

608

111

308

111

608

308

Seite / Page

A24-25,A28-31,A34

Seite / Page

A26,A32

Seite / Page

A27,A35

Seite / Page

A33

M311

Ds ≥ Ø 15,0/17,7 mm

Fräserschaft A38-A42

Milling cutter shank A38-A42

311

611

311 611 311 611

Seite / Page

A43-48

Seite / Page

A49

Seite / Page

A51

Seite / Page

A50

Seite / Page

A52

M116

Ds ≥ Ø 20,4 mm

Fräserschaft A54

Milling cutter shank A54

116 116

Seite / Page

A55-56

Seite / Page

A57

M313

Ds ≥ Ø 21,7 mm

Fräserschaft A60-A64

Milling cutter shank A60-A64

313

613

313 613 313

613

Seite / Page

A65-72

Seite / Page

A73

Seite / Page

A75

Seite / Page

A74

Seite / Page

A76

M328

Ds ≥ Ø 24,4/27,7 mm

Fräserschaft A78-A82

Milling cutter shank A78-A82

328

628

325

628

628

Seite / Page

A84-89

Seite / Page

A83

Seite / Page

A90

Seite / Page

A91

M332

Ds ≥ Ø 31,7 mm

Fräserschaft A94-A96

Milling cutter shank A94-A96

M335

Ds ≥ Ø 34,7 mm

Fräserschaft A100-A101

Milling cutter shank A100-A101

332 335

Seite / Page

A97-98

Seite / Page

A102

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine