โลกแหงวิทยาศาสตร บทที่5 บรรยากาศ(Atmosphere) Part II

www1.science.cmu.ac.th

โลกแหงวิทยาศาสตร บทที่5 บรรยากาศ(Atmosphere) Part II

(ฉ) โอโซน

• โอโซนประกอบดวยออกซิเจน 3 อะตอม

• โอโซนเปนกาซพิษสีน้ําเงิน ไมเสถียร มีกลิ่นฉุน

• ในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยรนั้นจะมีชั้นของโอโซนอยู ซึ่งทํา

หนาที่กรองรังสียูวี

• สวนในบรรยากาศโทรโพสเฟยรมีโอโซนอยูในบรรยากาศบาง

แตไมหนาแนน เรียกวาโอโซนผิวพื้น (tropospheric ozone)

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine