โลกแหงวิทยาศาสตร บทที่5 บรรยากาศ(Atmosphere) Part II

www1.science.cmu.ac.th

โลกแหงวิทยาศาสตร บทที่5 บรรยากาศ(Atmosphere) Part II

• ในปจจุบันนี้ปริมาณของควันและ SO 2 ในเมืองลดต่ําลงไปมากเมื่อเทียบ

กับในอดีต อันเนื่องมาจากการใชมาตรการตางๆ เพื่อที่จะควบคุมการ

ปลอยมลพิษ รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีที่สะอาด

• อยางไรก็ตามการเติบโตของการคมนาคมขนสงในชวง 20 ปที่ผานมา ทํา

ใหเกิดมลภาวะหลายชนิดในเขตเมือง ไมวาจะเปน CO, NOx และ HC

ซึ่งกอใหเกิด O 3 ตามมา และสารเหลานี้ทําใหคุณภาพอากาศแยลง

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine