หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ - Krungsri Asset Management

krungsriasset.com
  • Keine Tags gefunden...

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ - Krungsri Asset Management

หน้า 1

Fund

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

กองทุนรวม

KFFIF6M4

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4

Krungsri Foreign Fixed Income 6M4 Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

1 st -2 nd Zone A, 12 th Floor, Ploenchit Tower, ชั้น 1-2 โซนเอ, ชั้น 12 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์

898 Ploenchit Road, 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

Bangkok 10330 Thailand เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
หน้า 2

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4

Krungsri Foreign Fixed Income 6M4 Fund

KFFIF6M4

กองทุนจะใช้เครื ่องมือป้ องกันความเสี ่ยงด้านอัตราแลกเปลี ่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจํานวน ซึ ่งอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความ

เสี ่ยงดังกล่าว โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที ่เพิ ่มขึ้น

กองทุนอาจมีความเสี ่ยงจากการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่างประเทศ เช่น การ

ควบคุมเงินทุนเคลื ่อนย้ายระหว่างประเทศของประเทศที ่กองทุนไปลงทุน เป็ นต้น รวมถึงความเสี ่ยงที ่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน

ภาวะที ่เกิดวิกฤตการณ์ที ่ไม่ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ ่งอาจส่งผลให้ผู ้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที

กําหนด

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4 ทั้ง

จํานวนของผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ่ยนแปลง

กองทุนปลายทางในภายหลังก็ได้ โดยขึ้นอยู ่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ พร้อมกับรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในส่วนที ่เหลือทั้งหมดของผู ้ถือหน่วย

ลงทุนทุกรายในวันทําการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ ่งเมื ่อได้สับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนไปยัง

กองทุนปลายทางแล้ว ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน หรือสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื ่นได้ โดยให้เป็ นไปตามเงื ่อนไขที ่ระบุไว้

ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี ่ยงของการลงทุน ผู ้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4 เมื ่อเห็น

ว่า การลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู ้ลงทุน และผู ้ลงทุนยอมรับความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

ในกรณีที ่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู ้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที ่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ผู ้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูลเพื ่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื ่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู

ติดต่อกับผู ้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

ลักษณะที ่สําคัญ

ชื ่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4 (Krungsri Foreign Fixed Income 6M4 Fund: KFFIF6M4)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่ตํ่ากว่าอัตราร้อยละ 3.00 โดยเฉลี่ยต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก

ข้อมูลเกี ่ยวกับการประมาณการผลตอบแทนของกองทุน :

(1) รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน

ชื่อตราสาร / ผู ้ออก

อันดับเครดิต

ผลตอบแทน

ของตราสาร

ประมาณการ

สัดส่วน

การลงทุน

ระยะเวลา

ลงทุน

เงินฝากธนาคาร Union National Bank (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) A1/ P-1/ Moody’s 3.25% 20% 6 เดือน

เงินฝากธนาคาร Abu Dhabi Commercial Bank (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) A1/ P-1/ Moody’s 3.25% 10% 6 เดือน

เงินฝากธนาคาร Commercial Bank of Qatar (กาตาร์) A1/ P-1/ Moody’s 3.25% 10% 6 เดือน

ตราสารหนี้ECP รับประกันโดยธนาคาร Sberbank of Russia (รัสเซีย) Baa1/ P-2/ Moody’s 3.00% 20% 6 เดือน

ตราสารหนี้EMTN ออกโดยธนาคาร Banco Santander Brasil S.A. (บราซิล) Baa2/ P-2/ Moody’s 3.00% 20% 6 เดือน

ตราสารหนี้EMTN ออกโดยธนาคาร Banco Itau Unibanco S.A. (บราซิล) Baa2/ P-2/ Moody’s 3.00% 20% 6 เดือน

(2) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนประมาณร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และผลตอบแทนของกองทุนประมาณร้อยละ 3.00 โดยเฉลี่ยต่อปีของเงิน

ลงทุนเริ่มแรก

(3) ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู ้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู ่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

(Investment Grade) ขึ้นไป

(4) ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอื่นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ้นไปตามที่บริษัทจัดการ

เห็นสมควร โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ตราสารทางการเงินของ ธ.Industrial and Commercial

Bank of China (ICBC), ธ.China Construction Bank (CCB), ธ.Bank of China (BOC),ธ.Doha Bank (DHBK), ธ.Standard Chartered Bank (Singapore),

ธ.Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ), ธ.First Gulf Bank (FGB), ธ.Export-Import Bank of Korea (KEXIM),

ธ.Suhyup Bank (NFFC), ธ.Korea Development Bank (KDB), ธ.Kookmin Bank (KB), ธ.Banco Bradesco (BBDC), ธ.Banco do Brasil (BdB), พันธบัตร

รัฐบาลเกาหลีใต้ และ/หรือตราสารที่อยู ่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กรุงศรี จํากัด

(5) แหล่งที่มาของข้อมูล: จาก Quotation ของผู ้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA และ/หรือ Bloomberg ณ วันที่ 19 มีนาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด


หมายเหตุ:

หน้า 3

หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับอัตรารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

และ/หรือ อัตราผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุน สัดส่วนการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกองทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้จะระดมเงินทุนจากผู ้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไป

ลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการ

นโยบายการลงทุน :

1. กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล

หรือคํ้าประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ของตราสารหรือของผู ้ออกตราสารอยู ่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็นหุ ้นกู ้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt)

จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู ่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้เท่านั้น

2. อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนตามข้อ 1. ได้ เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการ

นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือในช่วงระยะเวลาก่อนเลิก

กองทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการ

ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น วิกฤติการทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญต่อการลงทุน ภาวะตลาด เศรษฐกิจหรืออัตราแลกเปลี่ยนมี

ความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือภาวะสงคราม หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนโดยรวม และ/หรือ กรณีเหตุ

สุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จําเป็นและสมควร กองทุนอาจไม่สามารถดํารงสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่กําหนดไว้ในโครงการได้ ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวน

สิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก เพื่อเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนและปฏิบัติเป็นไปตามโครงการกองทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะรายงานการ

ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนตามที่กําหนด อันเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

3. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการ

ฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน

4. กองทุนมีนโยบายป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจํานวน (Fully Hedge) ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

5. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

6. ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าจํานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงิน

ไปลงทุนในต่างประเทศหรือไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ

ยกเลิกการจัดตั้งกองทุน โดยจะคืนเงินค่าสั่งซื้อแก่ผู ้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต่วันทําการถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง

แรก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หาก

เป็นกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู ้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

(3) กรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด


หน้า 4

อายุโครงการ : อายุประมาณ 6 เดือน ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 6 เดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน โดย

นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่สิ้นสุดอายุโครงการ

ให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศไว้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการและผู ้สนับสนุน และ/หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนฯ ดังกล่าว และในกรณีที่เป็นวันหยุดให้

เลื่อนเป็นวันทําการถัดไป

วันที ่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : วันที่ 15 มีนาคม 2556

ข้อมูลเกี ่ยวกับบริษัทจัดการ :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนเอ ชั้น 2 โซนเอ และชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777

Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จํานวนเงินทุนของโครงการ :

1,500 ล้านบาท และในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอ

ขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการ ซึ่ง

เท่ากับ 225 ล้านบาท ทั้งนี้หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช้

green shoe option) แต่ไม่เต็มจํานวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการดังกล่าว บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนและดําเนินการจดทะเบียนกอง

ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

มูลค่าที ่ตราไว้ต่อหน่วย :

10.00 บาท

จํานวนหน่วยลงทุน :

150,000,000 หน่วย

วันและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2556

ราคาของหน่วยลงทุนที ่เสนอขายครั้งแรก : 10.00 บาท

มูลค่าขั้นตํ ่าของการสั ่งซื้อครั้งแรก :

10,000 บาท

วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังการ ไม่มี

เสนอขายครั้งแรก :

การสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุน : นอกเหนือจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามที่กําหนดไว้ กองทุนนี้ไม่อนุญาตให้มีการ

สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยจะอนุญาตให้ทํารายการสับเปลี่ยนเข้ากองทุน ได้เฉพาะในช่วงการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวันทําการเสนอขายฯ วันสุดท้าย และเป็นการ

สับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส กองทุนเปิดกรุงศรี

มันนี่ และกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ เท่านั้น

เงินลงทุนของท่าน

1. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที ่จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด

- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู ้มีเงินออมที่สามารถลงทุนได้เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า

การฝากเงิน

2. กองทุนรวมนี้จะนําเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด

- โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายการลงทุน” หน้า 3

3. ผู ้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน

- ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับเงินคืนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยหรือส่วนต่างของราคาตราสาร

ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ เช่น หากท่านซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกในราคา 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมามูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 10.50 บาทต่อ

หน่วย แสดงว่า ผู ้ถือหน่วยลงทุนได้กําไรเป็นเงิน 0.50 บาทต่อหน่วย สําหรับกองทุนนี้ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับกําไรดังกล่าวจากการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนอัตโนมัติและการไถ่ถอนหน่วยลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุกองทุน ทั้งนี้กรณีเป็นผู ้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา กําไรที่ได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน

ดังกล่าว ไม่ต้องนําไปรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด


หน้า 5

4. ปัจจัยใดที ่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู ้ลงทุน

- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดอายุของตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้

พิจารณาเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและมีความมั่นคงสูงเป็นส่วนใหญ่ และเป็นตราสารที่มีอายุประมาณ 6 เดือน ซึ่งใกล้เคียงกับอายุโครงการ และ

ถือครองไปจนครบอายุของตราสาร จึงไม่มีผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว

5. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื ่นที ่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี ่ยงแตกต่างกันอย่างไร

ความเสี ่ยง / มีความซับซ้อนตํ ่า

Risk Spectrum ของกองทุนรวม ซึ ่งแบ่งประเภทตามตราสารที ่ลงทุน

ความเสี ่ยง / มีความซับซ้อนสูง

กองทุนรวม

ตลาดเงิน

ที ่ลงทุนเฉพาะ

ในประเทศ

กองทุนรวม

ตลาดเงิน

ที ่ลงทุนใน

ต่างประเทศ

บางส่วน

กองทุนรวม

พันธบัตร

รัฐบาล

กองทุนรวม

ตราสารหนี้

KFFIF6M4

กองทุนรวม

ผสม

กองทุนรวม

ตราสารแห่งทุน

หมายเหตุ: การจัด Risk Spectrum ตราสารหนี้ เป็นการจัดตามความเสี่ยงด้าน Credit Risk เพียงอย่างเดียว

กองทุนรวม

หมวด

อุตสาหกรรม

กองทุนรวม

ที ่ลงทุนใน

ทรัพย์สิน

ทางเลือก

Risk Spectrum ซึ ่งแบ่งประเภทตามการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื ่อป้ องกันความเสี ่ยงด้านอัตราแลกเปลี ่ยนเงินตราต่างประเทศ

หรือ มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ

ความเสี ่ยงตํ ่า

ความเสี ่ยงสูง

ป้ องกันความเสี ่ยง

100%

KFFIF6M4

ป้ องความเสี ่ยง

บางส่วน

ป้ องกันความเสี ่ยง

ตามดุลยพินิจ

ของผู ้จัดการกองทุน

ไม่ป้ องกันความเสี ่ยง

มีการลงทุนใน

เงินตราต่างประเทศ

6. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็ นระยะเวลาเท่าใด

บริษัทจัดการจะใช้ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนตามนํ้าหนักของตราสารที่ลงทุนดังต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัด

- ตราสารหนี้ภาคเอกชนต่างประเทศ โดยใช้ตราสารหนี้ภาคเอกชนซึ่งคํานวณจาก อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรของประเทศที่ลงทุนอายุประมาณ 6 เดือน ณ

วันที่ลงทุน บวกด้วย ส่วนต่าง (spread) ของตราสารหนี้ภาคเอกชนอายุประมาณ 6 เดือน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู ่ในอันดับ BBB ณ วันที่ลงทุน ปรับด้วย

ต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน และ/หรือ

- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลประเทศที่ลงทุน อายุประมาณ 6 เดือน ณ วันที่ลงทุน ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความ

เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน เป็นตัวชี้วัด

ทั้งนี้เงินลงทุนของผู ้ลงทุนต้องสามารถลงทุนเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งเท่ากับอายุของกองทุน

7. เป็ นกองทุนรวมที ่มีผู ้ประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที ่มุ ่งเน้นจะคุ ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

- ไม่มีผู ้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ ้มครองเงินต้น

คําถามคําตอบ

คําถามคําตอบที ่ควรรู ้เกี ่ยวกับการลงทุน

Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจํานวนเงินเท่าไร และคํานวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร

A : ท่านต้องลงทุนขั้นตํ่า 10,000 บาท และคํานวณเป็นหน่วยลงทุนจากราคา 10 บาทต่อหน่วย ดังนั้นท่านจะได้รับหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด


หน้า 6

Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร

A : ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้เฉพาะในช่วงเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2556 เท่านั้น ที่บริษัทจัดการ หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ โดยอาจชําระเป็นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู ้จองซื้อที่ชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั่งจ่ายดังนี้

(1) กรณีจองซื้อผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4” ซึ่งบริษัทจัดการจะ

เปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

(2) กรณีจองซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ

6M4” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ่ง

บริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

(ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคาร

เกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย หรือธนาคารออมสิน

Q : ท่านจะได้เงินทุนคืนโดยการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร

A : เนื่องจากกองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4 ทั้งจํานวนของผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (กองทุน

ปลายทาง) ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางในภายหลังก็ได้ โดยขึ้นอยู ่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัท

จัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทําการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ และในวันทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัท

จัดการจะจัดให้มีการดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่ตํ่ากว่าอัตราร้อยละ 3.00 โดยเฉลี่ยต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก พร้อมกับให้มีการรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดของกองทุนนี้เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทางโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับ

ความยินยอมจากผู ้ถือหน่วยลงทุนให้ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ว และในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทํารายการ

ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทําการถัดไป ดังนั้น ผู ้ถือ

หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

ปลายทาง

Q :

A :

ท่านจะรู ้มูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

Q : ใครเป็นผู ้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว้

A : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2724-5265

Q :

A :

ใครเป็นผู ้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โทรศัพท์ 0-2259-5300

Q : ใครเป็นผู ้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู ้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชําระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757

Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะทําได้อย่างไร

A : ท่านสามารถติดต่อบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000

Q :

A :

มีข้อจํากัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่

กองทุนรวมนี้ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ ่มบุคคลใดหรือกลุ ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดได้

เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด


หน้า 7

ความเสี ่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและแนวทางการบริหารความเสี ่ยง

1. ความเสี ่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู ้ออกตราสาร (Credit Risk):

ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี้โดยบริษัทผู ้ออกตราสารหนี้นั้น ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้กองทุน

เมื่อถึงวันที่ครบกําหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4 จะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ โดยตราสารหนี้หรือผู ้ออกตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนทั่วไป

จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู ่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ้นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งมีความ

เสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในระดับตํ่า กองทุนจึงมีความเสี่ยงประเภทนี้ตํ่า

2. ความเสี ่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผล

ให้ผู ้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจาก กองทุนมีนโยบายถือครองตราสารที่มีอายุของตราสารใกล้เคียงกับอายุโครงการ และไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสาร บริษัทจัดการจึงมิได้

ตระหนักต่อความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว

3. ความเสี ่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):

ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม

การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดย

คัดเลือกเฉพาะตราสารที่มีคุณภาพดี ตามปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู ้ออกตราสาร โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่ง

อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว

4. ความเสี ่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk):

โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และตามปกติตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนาน

เท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุสั้นประมาณ 6 เดือนซึ่งมีอายุใกล้เคียงกับโครงการ และจะถือครองไปจนครบอายุของตราสาร จึงทําให้

ความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู ่ในระดับตํ่า

5. ความเสี ่ยงของคู ่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่บริษัทจัดการเข้าเป็นคู ่สัญญาที่กระทํานอกศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู ่สัญญา

(Counterparty) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะเลือกคู ่สัญญากับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงิน

ต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู ่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผู ้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6. ความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยน (Foreign Exchange Rate Risk):

กรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทําให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงิน

สกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทําให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายที่จะป้ องกันความเสี่ยงโดยใช้สัญญาส

วอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่สําหรับตราสารที่มีการ

จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทําการป้ องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้

เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท

7. ความเสี ่ยงของประเทศที ่ลงทุน (Country Risk):

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู ้บริหารระดับสูงของบริษัท การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย

เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ ที่ผู ้ออกมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู ่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ขึ้นไป และมีอายุประมาณ 6 เดือน

นอกจากนี้ก่อนทําการลงทุน บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศที่เข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด


หน้า 8

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที ่เรียกเก็บจากผู ้ซื้อหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู ้ซื้อหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

- ในการเสนอขายครั้งแรก :

- ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

ไม่มี

ไม่มี

1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มี

1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- สับเปลี่ยนเข้ากองทุน

- สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

ไม่มี

ไม่มี

2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู ้ซื้อหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)

2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย และ เศษของ 1,000 หน่วย

คิดเป็น 1,000 หน่วย

3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม

ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คํานวณ)

3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50

3.2 ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07

3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.15

3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู ้ประกัน

ไม่มี

3.5 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง และไม่เกิน 0.10 1/

3.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 2/ ตามที่จ่ายจริง

4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย

4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมอยู ่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี

5. อัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะอยู ่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.82 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ณ วันที่คํานวณ

หมายเหตุ :

1/ คิดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือ

ทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือกําหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม

2/ ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม

ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คํานวณ

ประเภทหลักทรัพย์

1. ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และ/หรือ สัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้า ภาคเอกชน *

2. ตราสารแห่งหนี้ในประเทศที่มีอันดับความ

น่าเชื่อถืออยู ่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ สัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

การเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุน

กองทุนรวมทั ่วไป

มีมูลค่ารวมกันแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15.00 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

มีมูลค่ารวมกันแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15.00 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4

มีมูลค่ารวมกันแล้ว ไม่เกินร้อยละ 25.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

มีมูลค่ารวมกันแล้ว ไม่เกินร้อยละ 20.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ: ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภาคเอกชน * หมายถึง

(1) ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู ่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(2) ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู ่ในสอง

อันดับแรก

(3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด


หน้า 9

คําเตือน / ข้อแนะนํา

กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุน

ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4 ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4 ไม่ได้ขึ้นอยู ่กับสถานะทางการเงิน

หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4 มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของการ

กระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้ องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู ้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู ้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัดหรือ

ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการ

และผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู ้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู ้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจําตัวของ

บุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย

ข้อมูล ณ วันที ่ 19 มีนาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine