KLÄRANLAGE KOPSTAL - SIDERO

sidero.lu

KLÄRANLAGE KOPSTAL - SIDERO

Gemeinde

Kopstal

Kläranlage Kopstal

Sanierung und Erweiterung

OFFIZIELLE EINWEIHUNG

30. SEPTEMBER 2010


VIRWUERT

De “Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaires de

l’Ouest” (SIDERO) ass de Bauhär a Bedreiwer vun de Kläranlagen an

Ofwaasserkollektere vu 26 Gemengen.

Zesumme mat eise Member-Gemengen a mam Stat hu mir en ambitiéise Programm

opgestallt, fir d’Verbesserung vum Zoustand vun eise Flëss a Baachen am Kader vun

der EU-Waasserdirektiv ze erreechen.

E groussen Accent läit hei op der Natura-2000-Schutzzon vum Mamer- an Äischdall:

Am Mamerdall huet de SIDERO d’Uertschaft Schëndels 2009 un d’Kläranlag vu

Biereng-Miersch ugeschloss; 2010 ass elo den Ausbau vun der Kläranlag vu Koplescht

op 8000 Awunnergläichwäerter fäerdeg ginn; d’Étudë fir d’Erweiderung an

d’Modernisatioun vun der Kläranlag vu Mamer an den Uschloss vun der Kläranlag vu

Garnech sinn amgaang a wäerten an den nächste Joren a Musek ëmgesat ginn.

Am mëttleren Äischdall ass de Bau vun der zentraler Kläranlag vun Dondel souwäit

fäerdeg, an déi eenzel Uertschaften sinn amgaang mat engem neie Kollekter

ugeschloss ze ginn. Den Ausbau vun der Kläranlag vun Huelmes ass fir 2011

programméiert an zu gudder Lescht ass e wichtegen Interreg-IV-A-Projet iwwer den

Assainissement vun de Gemengen Stengefort a Kënzeg mat den Nopeschuertschaften

déisäit der Grenz ugelaf.

Wann een dann nach all déi Modernisatiounen vun den Ofwaassernetzer kuckt déi

kuerz bis mëttelfristeg virgesi sinn, huet de SIDERO an den nächste Joren en

zousätzlechen Investitiounsprogramm vun ëm 50 Milliounen Euro an dëser Géigend

vum Land ze verschaffen.

De Bau vu moderne Kläranlagen an den Ausbau vun den Ofwaassernetzer mat allen

néidegen Infrastrukturen sinn ee vun de wichtegste Schrëtt an d’Richtung vun

propperen Baachen a Flëss. Dës Aarbechte kënne vum Stat iwwer de Fonds pour la

Gestion de l’Eau mat bis zu 90% vun de Käschten ënnerstëtzt ginn. Den Entretien an

d’Ofschreiwung muss de Bierger iwwer de Waasserpräis bezuelen.

Mat der neier Kläranlag vu Koplescht ass dem SIDERO säin Investitounsprogram an der

Gemeng Koplescht nach net ofgeschloss. Mir sinn schonn amgaang de

„Regenüberlaufbecken“ (RÜB) beim Fussballsterrain ze plangen an den Uschloss vum

Brameschhaff steet op der Lee.

Ech soen am Numm vum SIDERO allen um Projet Bedeelegten e waarme Merci fir déi

gutt Zesummenaarbecht beim Bau vun der neier Kläranlag vu Koplescht. Et ass eng

gelongen Aarbecht am Interessi vun der Ëmwelt a fir méi Liewensqualitéit fir d’Leit, déi

hei wunnen.

Albert LENTZ

President vum SIDERO


VORWORT

Der Bewirtschaftungsplan für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im

Großherzogtum Luxemburg stellt fest, dass aktuell nur 7 Prozent der Oberflächenwasserkörper

sich in einem guten Zustand befinden. Dagegen wurden 27 Prozent der

Wasserläufe als unbefriedigend und 12 Prozent als schlecht eingestuft. Ziel des

Bewirtschaftungsplans ist, bei allen Oberflächenwasserkörper bis zum Jahre 2027

einen guten Zustand zu erreichen. Grund für den schlechten Ist-Zustand unser

Gewässer ist zweifelsohne auch die Tatsache, dass Luxemburg im Vergleich zu seinen

direkten Nachbarn einen erheblichen Rückstand in der Umsetzung der europäischen

Abwasser-Richtlinie aus dem Jahre 1991 zu verzeichnen hat.

Das Projekt zur Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Kopstal ist in diesem

Zusammenhang ein wesentlicher Baustein einerseits zur Einhaltung der

Verpflichtungen Luxemburgs im Rahmen der Abwasser-Richtlinie und andererseits zur

Zielerreichung des Bewirtschaftungsplans. Die Gesamtkosten des Projekts von rund

6,3 Millionen Euro werden staatlicherseits mit über 5 Millionen Euro aus dem

Wasserwirtschaftsfonds bezuschusst. Dieser Fonds hat seit der Gründung der Wasserwirtschaftverwaltung

im Jahre 2004 über 275 Millionen Euro für Projekte im Bereich

Abwasserklärung ausgegeben, davon allein 26 Millionen im ersten Halbjahr 2010.

Die Gemeinden und ihre Gemeindesyndikate werden auch in den kommenden Jahren

weiter große Anstrengungen unternehmen müssen, um die notwendigen Neu-und

Umbauten von weiteren Kläranlagen voranzutreiben. Stellvertretend seien hier nur die

Projekte in Mersch, Beggen, Grevenmacher und Bleesbrück genannt. Für diese und

viele andere Projekte sind im Bewirtschaftungsplan für den Bereich

Siedlungswasserwirtschaft Investitionen in der Höhe von 378 Millionen Euro bis zum

Jahre 2015 vorgesehen. Der Staat wird sich auch in Zukunft zu einem nicht

unerheblichen Teil an der Finanzierung dieser Projekte beteiligen.

Ich möchte das Gemeindesyndikat SIDERO für seinen vorbildlichen und unermüdlichen

Einsatz für die Verbesserung und den Erhalt der Qualität unserer Gewässer bedanken

und die Verantwortlichen ermutigen ihre Arbeit in diesem Sinne fortzuführen. Allen

Mitarbeitern des Syndikates, von den staatlichen Verwaltungen und den beteiligten

Firmen, möchte ich zu diesem gelungenen Projekt beglückwünschen. Mit ihrer

engagierten Arbeit haben sie einen wesentlichen und nachhaltigen Beitrag zum Schutz

unserer Gewässer geleistet. Somit wird sichergestellt, dass auch die kommenden

Generationen sich an einer intakten Natur, sowie an sauberem Wasser erfreuen

können.

Jean-Marie Halsdorf

Minister für Inneres und für die Großregion


VIRWUERT

No laange Jore vun Etuden an Diskussiounen iwwer d’Besoine vun der

Gemeng Koplescht am Beräich vun der Kanalisatioun an der Kläranlag

ass mat der Aweiung vun der neier Kläranlag, déi d’Ofwaasser vun

8000 Awunner botze kann, e grousse Schrëtt no vir gemaach ginn. Déi

al Anlag vun 1969 war fir 3000 Awunner gebaut ginn, an schonns zanter

Joren iwwerlaascht. D’ Mataarbechter vum SIDERO hunn hiert Bescht

gemaach fir eist Ofwaasser esou gutt ewéi méiglech ze klären an

d’Problemer vum Geroch ze meeschteren.

1991 schonns huet d’Ëmweltverwaltung d’Kanalétude vun eiser Gemeng a vum

Domaine Brameschhaff an Optrag ginn. Déi Étude ass dunn am Joer 1999

vum SIDERO iwwerholl ginn. Aus dem Prioritéiteprogramm vun der Etude sinn och

schonn dräi grouss Projeten ausgefouert ginn: Den Uschloss vum Biergerkräiz un

d’Kanalnetz vum Briddel, de Bau vum Reeniwwerlafbaséng ënnert dem Wirtspesch an

elo den Ëmbau vun der Kläranlag. Et stinn nach Verbesserungen vum Kanalnetz un, wéi

de Bau vun engem Reeniwwerlafbaséng beim Foussballsterrain a getrennt Ofleede vum

proppere Waasser, dat am Moment nach an de Kanal leeft, déi all zur Verbesserung

vun der Qualitéit vun der Mamer bäidroen.

Eis nei Kläranlag deele mir mat der Gemeng Kielen, déi 200 vun den 8000 Awunnerwäerter

op der neier Anlag mat finanzéiert. Mat dem Uschloss vum Lotissement

Brameschhaff un eis nei Kläranlag realiséieren de SIDERO an d’Gemeng Kielen e

weidere wichtege Projet fir d’Natura 2000 Schutzgebiet vum Mamer- an Äischdall,

dësen Projet ass um Instanzewee a wäert 2011 ausgefouert ginn. Am Kader vun dësem

Projet gëtt och d’Pompelstatioun op der Place Cossé ëmgebaut.

D’Realisatioun vun dësem Projet ass e wichtege Bestanddeel vun der Verbesserung

vun de primären Infrastrukturen an eiser Gemeng, a soll zesumme mat dem Bau vun

deenen zwee neie Waasserbaséngen zu Koplescht an um Briddel dofir suergen, datt

iwwert déi nächst Joren a Jorzéngten d’Besoinen esou ofgedeckt sinn datt de viraussiichtleche

Wuesstem vun eisen Uertschaften problemlos méiglech ass.

Ech well besonnesch ënnersträichen dat¨t de Bau vun der neier Kläranlag, iwwerdeems

déi al nach a Betrib war, direkt nierwt der Hal vun eisem technesche Service an esou no

un den Nopeschhaiser eng grouss Erausfuerderung fir all déi Bedeelegt duergestallt

huet.

Dofir wëll ech eise Mataarbechter, den Noperen, sou wéi der Entretienséquipe vum

SIDERO am Numm vun der Gemeng Koplescht e besonnesche Merci soe fir hir Gedold

bei dem laangen a komplizéierte Chantier. Bei de Mataarbechter vum Bureau d’études,

vun den Entreprisen an bei der Équipe vum SIDERO bedanken ech mech fir de

groussaartege Projet. Dem Minister a senge Mataarbechter soen ech Merci fir déi

finanziell Ënnerstëtzung vun iwwer 5 Milliounen Euro.

Romain Adam

Buergermeeschter vu Koplescht


WIE ALLES BEGANN …

Lange bevor die Verfahrenstechnik die Nährstoffelimination als Stand der Technik

etablierte, war das vorrangige Ziel der Abwasserreinigung die Reduktion der

enthaltenen Kohlenstoffverbindungen. So wurde hierauf basierend die Kläranlage

Kopstal 1969 errichtet nach den in dieser Epoche geltenden Bemessungsregeln.

Die ursprüngliche Kläranlage Kopstal (im Vodergrund Kombibecken

und Betribsgebäude, im Hintergrund Halle Gemeinde Kopstal).

Über 20 Jahre später, also Anfang der 90er Jahre, erreichte diese Anlage ihre

Leistungsgrenze, sowohl bezogen auf die zufließende Schmutzstoffmenge als auch

auf technische Anpassungsfähigkeit an die erhöhten Reinigungsansprüche,

resultierend aus der Europäischen Nordseeschutzkonferenz.

Das Ingenieurbüro Dahlem, Schroeder & Partner aus Luxemburg wurde mit

Konzeption, Entwurf und Ausführung dieses Projektes beauftragt, in dessen Verlauf

die Entscheidungsfindung bezüglich technischer, politischer und administrativer

Fragen sich zwar punktuell langwierig, aber überaus erfolgreich entwickelte.

Bestand Schlammpumpwerk

Verfahrenstechnik historisch

Nach der mechanischen Reinigung über Rechen und

Langsandfang wurde das Abwasser in einem

Kombibecken mit außenligendem Stabilisierungsgraben

und innenliegendem Nachklärbecken

behandelt.

Während der Rücklaufschlamm wieder dem

Reinigungsprozess zurückgeführt wurde, konnte der

Überschussschlamm zum Schlammstapelbehälter

gepumpt und für die Weiterbehandlung

zwischengelagert werden.


DAS EINZUGSGEBIET DER KLÄRANLAGE KOPSTAL

Zulaufsituation

Das Abwasser der Ortschaften Kopstal und Bridel (7.800 EGW (Einwohner-

Gleich-Werte)) wird im zentralen RÜB Kopstal bei Regenereignissen entlastet und

vergleichmäßigt.

Von hier wird das Abwasser über einen Sammler, an dem auch die Ortschaft

Brameschhaff (Gemeinde Kehlen, 200 EGW) angeschlossen ist, zur Kläranlage

Kopstal geführt.

Diese Zulaufsituation wurde beibehalten.

Kläranlage

RÜB

Kopstal

Kehlen

Bramesch-

Bridel

Einzugsgebiet der Kläranlage


AUSBAU DER KLÄRANLAGE

Die Kläranlage Kopstal wurde von 2008 bis 2010 im laufenden Betrieb erweitert.

Dabei wurde trotz der Umbauarbeiten die Reinigungsleistung zu keinem Zeitpunkt

vermindert, weil bis zum Umschluss des Wasserweges im April 2010 die

bestehende Anlage die Abwasserreinigung vollzog, während gleichzeitig nahezu

alle neuen Bauwerke errichtet und ausgerüstet wurden.

Die Gesamtkosten des Projekts betragen rund 6 330 000,00 €.

Belebungsbecken im Bau

Nachklärbecken im Bau

Besonderheiten des Ausbaus

Aufgrund der Nähe zur Mamer, der beengten

Verhältnisse und des tiefen Aushubs stellten

sich erhöhte Erfordernisse an die

Baugrubensicherung. Erschwert wurden die

Verankerungsarbeiten durch die außergewöhnlich

stark ausgebildeten lehmigen

Bodenschichten.

Errichtetes Belebungsbecken

Kaiserstuhl des Nachklärbeckens


KLÄRANLAGE KOPSTAL – BESTAND (3.000 EGW)

Stufen der bisherigen Abwasserbehandlung

1 Stabrechen, Stababstand 25 mm 5

2 Abschlagbauwerk

6

3 Langsandfang, unbelüftet

7

4 Venturi-Messrinne

8

8

6

Kombibecken aus Stabilisierungsstufe und Nachklärung

Schlammstapelbehälter

Klärschlammtrockenfläche

Pumpen- und Betriebsgebäude

7

1 2

4

3

5

Lageplan der bestehenden Kläranlage

KLÄRANLAGE KOPSTAL – ERWEITERUNG (8.000 EGW)

Die neue Kläranlage wurde unter Berücksichtigung und weitestgehender

Einbindung der vorhandenen Bausubstanz konzipiert. Auf dem Lageplan sind die

Hauptverfahrensstufen und Bauwerke dargestellt (siehe Legende).

LAGEPLAN

Verfahrensstufen der erneuerten Kläranlage Kopstal

1

Schneckenpumpwerk

2

3

4

Trommelfeinrechen

Sandfang mit Fettfang, belüftet

Belebungsbecken

12

3

12

13

14

Transformatorstation

Betriebsgebäude

Betriebshalle der

Gemeinde Kopstal

2

1

13

4

14


KLÄRANLAGE KOPSTAL – ERWEITERUNG (8.000 EGW)

VERFAHRENSSCHEMA

Verfahrensstufen der erneuerten Kläranlage Kopstal

5

Nachklärbecken

10

7

8

9

11

6

7

8

Venturi-Messrinne

Schlammbehandlungsgebäude

Schlammstapelbehälter

alt, saniert, 180 m³

5

6

9

10

Schlammstapelbehälter

neu, 655 m³

Fällmittelstation mit

Umschlagfläche

11

Abluftbehandlung


KLÄRANLAGENKONZEPT

Nachfolgend sind die wichtigsten Verfahrensschritte der erweiterten

Kläranlage beschrieben.

Die Kläranlage Kopstal ist ein gutes Beispiel für die Anwendung des

klassischen Stabilisierungsverfahrens, das für diese Ausbaugröße und

Zulaufsituation zur Kostenreduktion und im Punkt Stabilität ideal ist:

- vorwiegend häusliches Abwasser

- unempfindlich gegenüber Spül- und Frachtstößen

- Wartungsarm

Mechanische Reinigung

In der mechanischen

Reinigung des Abwassers

werden Feststoffe weitestgehend

zurückgehalten und

entfernt.

Durch archimedische

Schnecken (links)

angehoben, durchfließt das

Abwasser die gesamte

Anlage im Freigefälle und

wird im folgenden Trommelfeinrechen

(rechts) von

Grobstoffen befreit.

Zur Abscheidung von

Sedimenten und Fett wird

das Abwasser im Sandfang

(links) durch Luft in Rotation

versetzt. Dadurch lagert sich

der Sand am Boden ab,

während sich das Fett in

einer Nebenrinne auf dem

Wasserspiegel sammelt.

Durch Räumung wird das

Fett in einen Schacht

geschoben und von hier

durch den Betrieb entsorgt,

während der Sand im

Wäscher (rechts) von

organischen Stoffen befreit

und anschließend entsorgt

wird.


Biologische Abwasserreinigung

KLÄRANLAGENKONZEPT

Die biologische Reinigung des Abwassers durch

Schlammstabilisierung bedeutet den lebenslangen

Aufenthalt der Biozönose im Kreislauf zwischen

Belebungsbecken und Nachklärbecken. Während

dieser Zeit wird durch die Biozönose die

Nährstoffelimination von Ammonium unter Zufuhr

von Sauerstoff und Bewegungsenergie (oben)

umgesetzt. Parallel wird Phosphor auf chemischem

Wege (rechts) gebunden und setzt sich wie auch

die Biozönose im Nachklärbecken ab.

Dort wird dieser Bodenschlamm geräumt und über

Kreiselpumpen zur Belebungsstufe zurückgeführt

(unten).


KLÄRANLAGENKONZEPT

Schlammbehandlung

Der durch Schlammalter und Phosphor-Fällung entstehende überschüssige

Schlamm wird dem biologischen Kreislauf entnommen und im

Schlammbehandlungsgebäude unter Zugabe von Flockungshilfsmitteln in einem

Scheibeneindicker bis zu einem TS-Gehalt von rd 6% entwässert.

Anschließend wird der eingedickte Schlamm mittels Drehkolbenpumpen in die

Stapelbehälter gefördert, bei Bedarf hygienisiert und entnommen bzw. entsorgt.

Umwelt und Energie

Aufgrund der umliegenden, teilweise direkt anliegenden Bebauung wurden bei

diesem Projekt zusätzliche Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen umgesetzt.

Hierzu gehört auch die biologische Abluftbehandlungsanlage (links und Mitte

oben), mit der die Abluft der geruchsintensiven Bereiche der Kläranlage angesaugt

und olfaktorisch vermindert werden.

Die energetische Versorgung der Anlage wird durch eine neue Transformator-

Station mit einer Leistung vom 250 kVA (Mitte unten) und eine moderne

Öl-Heizung im Obergeschoss des Betriebsgebäudes (rechts) gewährleistet.


KLÄRANLAGENKONZEPT

Impressionen eines Projektes

Baugrubensicherung im Belebungsbecken …

Beginn der Baustellenaktivität mit

Durchfürung des Spatenstichs durch

Herrn Innenminister J.-M. Halsdorf.

… zum weiteren Aushub bis auf Endniveau.

Sanierung des alten Schlammstapel-

Behälters durch Spritzbeton-Beschichtung.

Das ehemalige Kombibecken.


DIE KLÄRANLAGE KOPSTAL IM ÜBERLICK

Spatenstich am 6. Juni 2008

Einweihung am 30. September 2010


DIE KLÄRANLAGE KOPSTAL IM ÜBERLICK

Eckdaten:

Errichtet

Erweiterung

Angeschlossene Gebiete:

1969, Kapazität 3.000 EGW

2010, Kapazität 8.000 EGW

Kopstal

Bridel

Gewerbegebiet Biergerkraiz

Brameschhaff (Gemeinde Kehlen)

Mechanische Abwasserbehandlung:

Schneckenpumpwerk:

Trommelfeinstrechen:

Sandfang:

Sandwaschklassierer:

2 Schnecken à 60 l/s und 5,5 kW, GFK-Abdeckung

mit 6 mm Spaltweite und integrierter

Rechengutpresse, GFK-Abdeckung

belüftet, mit Fettfang, Volumen 50 m³,

GFK-Abdeckung

Verarbeitungsleistung 60 m³/h

Biologische Abwasserbehandlung:

Belebungsbecken:

Nachklärbecken:

Ablaufmessung:

Rücklaufschlammpumpwerk:

Phosphatfällmittelstation:

Volumen 2.450 m³, 3 Gebläse à 650m³/h und

22 kW, 2 Rührwerke, 4 Plattenbelüftungsgitter

horizontal durchströmt, Volumen 1.005 m³,

Schildräumer mit Schwimmschlammräumer

Venturi-Messrinne als PE-Kompaktrinne

2 Kreiselpumpen à 216 m³/h und 15 kW

Vorratsbehälter 8 m³ und Steuerung

Schlammbehandlung:

Überschussschlammpumpwerk:2 Drehkolbenpumpen à 50 m³/h und 5,5 kW

Eindickaggregat:

Scheibeneindicker, 25 m³/h bei rd 6 % TS

Flockungshilfsmittelstation: 2 Vorbereitungsbehälter à 1,0 m³

Dickschlammpumpwerk: 2 Drehkolbenpumpen à 50 m³/h und 5,5 kW

Schlammstapelbehälter: 180 m³ und 650 m³, Rührwerk,

GFK-Tonnen-Abdeckung

Abluftbehandlungsanlage: Kompakt-Biofilter, Leistung 3.600 m³/h


Bauherr und Betreiber:

SIDERO

Im Auftrag der Gemeinden:

Kopstal und Kehlen

Rohbauarbeiten:

WEILAND Bau s.ár.l.

Elektromechanische Ausrüstung:

Arbeitsgemeinschaft

ENROTEC – EV Lux - ENCOTEC

Ingenieurbüro und Sicherheitskoordination:

Dahlem, Schroeder & Associés s.à r.l.

Prüfungsbüro:

ds

AIB Vincotte Luxembourg

Finanzielle Förderung:

Ministère de l‘Intérieur

et à la Grande Région

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine