kläranlage dondelingen - SIDERO

sidero.lu

kläranlage dondelingen - SIDERO

Kehlen

Septfontaines

Tuntange

Kläranlage

Dondelingen

OFFIZIELLE EINWEIHUNG

29. April 2011


VORWORT

Die öffentliche Debatte zum Thema Wasser beschränkt sich in Luxemburg

zurzeit hauptsächlich auf den Wasserpreis. Dass der jahrelang aus öffentlicher

Hand bezuschusste Preis der Trink- und Abwassergebühren mit der

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie teurer wird, ist unausweichlich und

seit zehn Jahren bekannt. Ein kostendeckender Wasserpreis ist jedoch kein Selbstzweck, sondern

ein Mittel zur Gestaltung einer umweltbewussten, nachhaltigen Wasserwirtschaft. Der

Bewirtschaftungsplan für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Großherzogtum

Luxemburg stellt fest, dass aktuell nur 7 Prozent der Oberflächenwasserkörper sich in einem

guten Zustand befinden. Dagegen wurden 27 Prozent der Wasserläufe als unbefriedigend und 12

Prozent als schlecht eingestuft. Ziel des Bewirtschaftungsplans ist, bei allen Oberflächenwasserkörper

bis zum Jahre 2027 einen guten Zustand zu erreichen. Grund für den schlechten Ist-

Zustand unser Gewässer ist zweifelsohne auch die Tatsache, dass Luxemburg im Vergleich zu

seinen direkten Nachbarn einen erheblichen Rückstand in der Umsetzung der europäischen

Abwasser-Richtlinie aus dem Jahre 1991 zu verzeichnen hat.

Das Projekt zum Bau der Kläranlage Dondelingen ist in diesem Zusammenhang ein wesentlicher

Baustein zur Zielerreichung des Bewirtschaftungsplans und insbesondere zur Verbesserung der

Wasserqualität im schützenswerten Mamer- und Eischtal.

Die Gesamtkosten des Projekts von rund 19 Millionen Euro werden staatlicherseits mit 90

Prozent aus dem Wasserwirtschaftsfonds bezuschusst. Dieser Fonds hat seit der Gründung der

Wasserwirtschaftverwaltung im Jahre 2004 über 313 Millionen Euro für Projekte im Bereich

Abwasserklärung ausgegeben, davon allein rund 52 Millionen im vergangenen Jahr.

Auch in den kommenden Jahren werden noch weiter große Anstrengungen unternommen

werden müssen, um die Ziele des Bewirtschaftungsplans zu erreichen. Allein für den Bereich

Siedlungswasserwirtschaft sind Investitionen in der Höhe von 378 Millionen Euro bis zum Jahre

2015 vorgesehen. Der Staat wird sich auch in Zukunft zu einem nicht unerheblichen Teil an der

Finanzierung dieser Projekte beteiligen.

Ich möchte das Gemeindesyndikat SIDERO für seinen vorbildlichen und unermüdlichen Einsatz

für die Verbesserung und den Erhalt der Qualität unserer Gewässer bedanken und die

Verantwortlichen ermutigen ihre Arbeit in diesem Sinne fortzuführen. Allen Mitarbeitern des

Syndikates, von den staatlichen Verwaltungen und den beteiligten Firmen, möchte ich zu diesem

gelungenen Projekt beglückwünschen. Mit ihrer engagierten Arbeit haben sie einen wesentlichen

und nachhaltigen Beitrag zum Schutz unserer Gewässer geleistet. Somit wird sichergestellt, dass

auch die kommenden Generationen sich an einer intakten Natur, sowie an sauberem Wasser

erfreuen können.

Jean-Marie Halsdorf

Minister für Inneres und für die Großregion


VIRWUERT

De “Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaires de

l’Ouest” (SIDERO) ass de Bauhär a Bedreiwer vun de Kläranlagen an

Ofwaasserkollektere vu 26 Gemengen.

Zesumme mat eise Member-Gemengen a mam Stat hu mir en ambitiéise

Programm opgestallt, fir d’Verbesserung vum Zoustand vun eise Flëss a

Baachen am Kader vun der EU-Waasser-direktiv ze erreechen.

E groussen Accent läit hei op der Natura-2000-Schutzzon vum Mamer- an Äischdall:

Am Beräich vun der Kläranlag vun Habscht sin Verbesserungen um Niveau vun de

Kollekteren an den Déversoiren virgesin, haptsächlech um Gebit vun der Gemeng

Kärch. Den Ausbau vun der Kläranlag vun Huelmes ass fir 2011 programméiert, de

Mariendall ass schons op Huelmes ugeschloss gin. E wichtegen Interreg-IV-A-Projet

iwwer den Assainissement vun de Gemengen Stengefort a Kënzeg mat den Nopeschuertschaften

déisäit der Grenz ass ugelaf. An zu gudder Lescht ass am mëttleren

Äischdall de Bau vun der zentraler Kläranlag vun Dondel fäerdeg, an als éischt

Uertschaften sin Dondel an Ansembourg ugeschloss. Déi haapt Drockleitung mat hiren

Pompelstatiounen ass am Bau an déi nächst Lousen sin schons an der Préparatioun.

Bis Enn 2011 sin d’Uertschaften Simmer, Simmerschmelz, Rued a Gräisch un eng

modern Kläranlag ugeschloss an déi aner Uertschaften vum Projet kommen dann 2012

an 2013 drun.

Am Mamerdall huet de SIDERO d’Uertschaft Schëndels un d’Kläranlag vu Biereng–

Miersch ugeschloss; d’Kläranlag vu Koplescht op 8000 Awunnergläichwäerter ausgebaut,

mat den Étudë fir d’Erweiderung an d’Modernisatioun vun der Kläranlag vu

Mamer an den Uschloss vun der Kläranlag vu Garnech ugefang.

Wann een dann nach all déi Modernisatiounen vun den Ofwaassernetzer kuckt déi

kuerz bis mëttelfristeg virgesi sinn, huet de SIDERO an den nächste Joren en zousätzlechen

Investitiounsprogramm vun ëm 50 Milliounen Euro an dëser Géigend vum Land

ze verschaffen.

De Bau vu moderne Kläranlagen an den Ausbau vun den Ofwaassernetzer mat allen

néidegen Infrastrukturen sinn ee vun de wichtegste Schrëtt an d’Richtung vun

propperen Baachen a Flëss. Dës Aarbechte kënne vum Stat iwwer de Fonds pour la

Gestion de l’Eau mat bis zu 90% vun de Käschten ënnerstëtzt ginn. Den Entretien an

d’Ofschreiwung muss de Bierger iwwer de Waasserpräis bezuelen.

De Projet vun der Kläranlag vun Dondel mat hirem Kollekternetz ass eng Investitioun vu

ronn 19 Milliounen Euro wou de Staat iwwer de Fonds pour la Gestion de l’Eau e

groussen Deel bäileet.

Ech soen am Numm vum SIDERO allen um Projet Bedeelegten e waarme Merci fir déi

gutt Zesummenaarbecht beim Bau vun der neier Kläranlag vun Dondel. Et ass eng

gelongen Aarbecht am Interessi vun der Ëmwelt a fir méi Liewensqualitéit fir d’Leit, déi

hei wunnen.

Albert LENTZ

President vum SIDERO


VIRWUERT

No laange Jore vun Etuden an Diskussiounen iwwer d’Besoine vun eise Gemengen hei

am Äischdall am Beräich vun der Kanalisatioun an der Kläranlag ass mat der Aweiung

vun der neier Kläranlag vun Dondel, déi d’Ofwaasser vun 3500 Awunner botze kann, e

grousse Schrëtt no vir gemaach ginn. Bis op d’Uertschaft Téinten wou eng al Anlag vun

1976 fir 500 Awunner steet, déi schonns zanter Joren iwwerlaascht as, as am mëttleren

Äischdall d’Ofwaasser bis haut ongeklärt an d’Äisch gelaf. D’Projeten vun enger Klär

anlag fir d’Gemeng Simmer an enger fir d’Uertschaft Dondel sin schon lang diskutéiert

gin éier dun 1992 d’Decisioun gefaasst gouf fir eng zentral Kläranlag fir d’Gemeng

Simmer, d’Uertschaften Téinten, Bour an Ansembourg aus der Gemeng Téinten an

d’Uertschaft Dondel aus der Gemeng Kielen hei zu Dondel opzeriichten.

Wéi dun 1994 den SIDERO gegrënnt gouf ass hien direkt mat dem Projet befaast gin.

Du sin langwiereg Verhandlungen mat allerlee Verwaltungen an mat Propriétairen

gefouert gin fir een Standuert fir d’Kläranlag ze fannen. Et ass een Terrain kaft gin, den

dun awer nët gutt war als Standuert. Déi fënneft Variant war dunn méiglech an de

SIDERO huet der Famill Stolz den Terrain ofkaft wou lo d’Kläranlag steet.

Eis nei Kläranlag get bedriwwen vum SIDERO; d’Gemeng Kielen, huet 250, d’Gemeng

Simmer 1800 an d’Gemeng Téinten 1450 vun den 3500 Awunnerwäerter op der neier

Anlag mat finanzéiert. D’Kollekteren an d’Pompelstatiounen gin vun de Gemengen mam

Stat zesummen iwwert de SIDERO finanzéiert.

D’Realisatioun vun dësem Projet ass e wichtege Bestanddeel vun der Verbesserung

vun de primären Infrastrukturen an eise Gemengen, a soll dofir suergen, datt iwwert déi

nächst Joren a Jorzéngten d’Besoinen esou ofgedeckt sinn datt de viraussiichtleche

Wuesstem vun eisen Uertschaften problemlos méiglech ass.

Dofir wëlle mir de Matarbéchter vum SIDERO am Numm vun de Gemengen Kielen,

Simmer an Téinten e besonnesche Merci soe fir hiren Asaaz bei denen laangen a

komplizéierte Chantieren. Bei de Mataarbechter vum Bureau d’études, vun den

Entreprisen an bei der Équipe vum SIDERO bedanken mir eis fir de groussaartege

Projet. Dem Minister a senge Mataarbechter soen mir Merci fir déi finanziell Ënnerstëtzung

vun iwwer 14 Milliounen Euro.

Aloyse PAULUS Marie-Josée GRESSNICH-WEILER Marcel ERPELDING

Buergermeeschter vu Kielen Buergermeeschtesch vu Simmer Buergermeeschter vun Téinten


WIE ALLES BEGANN …

Bereits im Jahr 1983 wurde seitens der Gemeinde Simmern ein Generalentwässerungsplan

erstellt in welchem eine Kläranlage von rund 1000 Einwohnerwerten

für Simmern, Léisbech, Simmerschmelz, Roodt und Greisch unterhalb der

Ortschaft Roodt vorgesehen war.

Die Gemeinde Kehlen plante Anfangs der 1990er Jahre den Bau einer Teichkläranlage

für die Ortschaft Dondelingen. Die biologische Kläranlage von Tüntingen

wurde 1976 in Betrieb genommen, war aber bereits Anfang der neunziger Jahre

überlastet. Die Ortschaften Bour und Ansembourg verfügten über keine Abwasserbehandlung.

Bau des Regenüberlaufbeckens mit Pumpwerk in Simmern

im Jahr 2000

1992 entstand in Zusammenarbeit

der Umweltverwaltung mit dem

Naturschutzdienst, der Strassenbauverwaltung

und dem Technischen

Dienst der Ackerbauverwaltung das

Konzept einer Regionalen

Kläranlage in Dondelingen für die

Ortschaften Ansembourg, Bour,

Dondelingen, Greisch, Léisbech,

Roodt, Simmern, Simmerschmelz

und Tüntingen. Es wurde sich dann

für ein Abwassersammlernetz mit

Druckleitungen und pneumatischen

Pumpen entschieden.

Mit der Gründung des SIDERO 1994 wurde das Ingenieurbüro Dahlem, Schroeder

& Partner aus Luxemburg mit Konzeption, Entwurf und Ausführung dieses

Projektes beauftragt, in dessen Verlauf die Entscheidungsfindung bezüglich

technischer, politischer, administrativer und Standort-Fragen sich zwar punktuell

langwierig, aber überaus erfolgreich entwickelte.

Während der Standortsuche für die

Kläranlage wurde bereits mit den

ersten Bauabschnitten des Sammlernetzes

begonnen mit dem Bau des

Regenüberlaufbeckens in Simmern,

dem Ortsnetz von Ansembourg mit

Pumpwerk, dem ersten Teil der

Ortskanalisation in Bour sowie dem

Kanalstauraum in Greisch mit

Abwassersammler nach Léisbech.

Für die Kläranlage wurden 5 Standorte

untersucht; 2003 konnte dann

ein Grundstück erstanden werden.

Bau des Pumpwerks Ansembourg im Jahr 2003


WIE ALLES BEGANN …

Der Vorstand des SIDERO verabschiedete 2005 das Projekt der Kläranlage und

2006 das gesamte Abwassersammlernetz.

Die Kläranlage wurde 2007 ausgeschrieben und der Spatenstich fand am 14. März

2008 statt. Der Bau wurde nach zwei Jahren Ende 2010 fertig gestellt.

Spatenstich der Kläranlage Dondelingen am 14.März 2008

Das Projekt des Sammlernetzes wurde erst im Dezember 2009 vom Innenminister

genehmigt, worauf die Ausschreibungen der Arbeiten umgehend folgten.

Bei der Inbetriebnahme der Kläranlage im Frühling 2011 sind die Abwässer der

Ortschaften Ansembourg und Dondelingen bereits angeschlossen, die Hauptdruckleitung

im mittleren Eischtal ist in der Ausführung und die Ortschaften Simmern,

Roodt, Simmerschmelz, Léisbech und Greisch werden noch im Laufe des Jahres

2011 angeschlossen sein.

Für die Jahre 2012 und 2013 stehen dann die Arbeiten am Regenüberlaufbecken in

Tüntingen der Kanalstauraum in Greisch sowie der Sammler Tüntingen-Greisch-

Léisbech, der Anschluss Bour und die Restarbeiten in Simmern und Ansembourg an.


ABWASSERSAMMLERNETZ DER KLÄRANLAGE


DONDELINGEN (STAND MÄRZ 2011)

geplantes Regenüberlaufbecken

Regenüberlaufbecken im Bau

bestehendes Regenüberlaufbecken

geplantes Pumpwerk

Pumpwerk im Bau

bestehendes Pumpwerk

STEP

bestehende Freigefälleleitung

geplante Freigefälleleitung

bestehende Druckleitung

geplante Druckleitung

Druckleitung im Bau

STEP

STEP

Kläranlage Dondelingen gebaut 2010

(3500 EW)

Kläranlage Tuntange gebaut 1971

(wird an Dondelingen angeschlossen)

STEP


DAS EINZUGSGEBIET DER KLÄRANLAGE DONDELINGEN

Eckdaten des Abwasserprojekts:

1 Kläranlage: -Dondelingen (3500 EW)

2 Regenüberlaufbecken: -Tüntingen in Planung am Standort der

bestehenden Kläranlage

-Simmern (bestehend)

5 Kanalstauräume: -Greisch 2 x (1 in Betrieb, 1 in Planung)

-Roodt-Eisch 2 x (im Bau)

-Bour (geplant)

8 Pumpwerke: -Simmern 2 x

(1 in Ausrüstung, i in Planung)

-Léisbech (im Bau)

-Simmerschmelz (im Bau)

-Roodt-Eisch (im Bau)

-Bour (geplant)

-Ansembourg 2 x(1im Bau,1in Planung)

Freigefälleleitungen: 5.750 m (Stahlbeton, PP, PE, Steinzeug)

Druckleitungen: 6.200 m (PE)

Datenübertragung: 10.000 m (Glasfaserkabel)

Die Abwässer der Ortschaft

Greisch werden über 2 Kanalstauräume

an den Freigefällesammler

zwischen Tüntingen

und Léisbech angeschlossen.

In Léisbech entsteht das zentrale

Pumpwerk des mittleren Eischtals.

Ab Hier wird das Abwasser

der Ortschaften Simmern, Greisch

und Tüntingen in die Kläranlage in

Dondelingen gepumpt.

Die Abwässer der Ortschaft

Roodt werden mittels 2 Kanalstauräume

über das Pumpwerk

Roodt an die Hauptdruckleitung

zur Kläranlage angeschlossen.

In der Ortschaft Simmern wird ein

zusätzliches Pumpwerk benötigt

um das gesamte Abwasser zum

zentralen Regenüberlaufbecken

zu befördern. Von hier wird es ins

zentrale Pumpwerk Léisbech

gepumpt.

Die Abwässer von Simmerschmelz

und Simmerfarm

werden über das Pumpwerk

Simmerfarm an die Hauptdruckleitung

zur Kläranlage

angeschlossen.

Einzugsgebiet der Kläranlage Dondelingen


ZULAUFSITUATION UND SAMMLERNETZ

Die Abwässer der Ortschaft

Tüntingen werden über das Regenüberlaufbecken

am Standort der

bestehenden Kläranlage von

Tüntingen im freien Gefälle an das

zentrale Pumpwerk Léisbech angeschlossen.

In der Ortschaft Bour entsteht

ein zentraler Kanalstauraum

mit Pumpwerk, und Anschluss

an die Hauptdruckleitung zur

Kläranlage.

Das Pumpwerk der Ortschaft

Ansembourg ist über eine

separate Druckleitung an das

Regenüberlaufbecken auf

dem Kläranlagengelände

angeschlossen.

Schloss Ansembourg erhällt

ebenfalls ein Pumpwerk.

Die Abwässer der Ortschaft

Dondelingen werden über

einen Freigefällesammler zum

Regenüberlaufbecken auf dem

Kläranlagengelände geführt.

Unterhalb Dondelingen

steht die zentrale

Kläranlage mit einer

Leistung von 3.500

Einwohnergleichwerten.


KLÄRANLAGE DONDELINGEN (3.500 EGW)

Verfahrensstufen der Kläranlage Dondelingen

1

2

3

4

5

6

7

Regenüberlaufbecken

Betriebsgebäude

Belebungsbecken

Nachklärbecken

Messschacht

Rücklaufschlammpumpwerk

Schlammeindicker

LAGEPLAN


VERFAHRENSSTUFEN


KLÄRANLAGENKONZEPT

Nachfolgend sind die wichtigsten Verfahrensschritte der zentralen Kläranlage

beschrieben.

Die Kläranlage Dondelingen ist ein gutes Beispiel für die Anwendung des

klassischen Stabilisierungsverfahrens, das für diese Ausbaugröße und Zulaufsituation

zur Kostenreduktion und im Punkt Stabilität ideal ist:

- vorwiegend häusliches Abwasser

- unempfindlich gegenüber Spül- und Frachtstößen

- Wartungsarm

Mechanische Reinigung

In der mechanischen Reinigung des Abwassers werden Feststoffe weitestgehend

zurückgehalten und entfernt.

Die mechanische Reinigung findet in einer Kompaktanlage statt. Das Abwasser

gelangt durch die Hauptdruckleitung, sowie aus dem Regenüberlaufbecken

Dondelingen in einen Vorbehälter, der als Beruhigungszone ausgelegt ist.

Ab hier durchfließt das Abwasser die gesamte Kläranlage im Freigefälle und wird

im folgenden Stufenfeinrechen von Grobstoffen befreit.

Zur Abscheidung von Sedimenten und

Fett wird das Abwasser im Sandfang

durch Luft in Rotation versetzt. Dadurch

lagert sich der Sand am Boden ab,

während sich das Fett in einer Nebenrinne

auf dem Wasserspiegel

sammelt. Durch Räumung wird das Fett

in einen Schacht geschoben und von

hier durch den Betrieb entsorgt,

während der Sand im Wäscher von

organischen Stoffen befreit und

anschließend entsorgt wird.

Schematische Darstellung der Rechen-,Sandfang–

Fettfangkompaktanlage

Detail Stufenrechen

Rechen-,Sandfang– Fettfangkompaktanlage


Biologische Abwasserreinigung

KLÄRANLAGENKONZEPT

Test der Membranbelüfter im Belebungsbecken

Detail des Nachklärbeckens

Die biologische Reinigung des Abwassers

durch Schlammstabilisierung bedeutet den

lebenslangen Aufenthalt der Biozönose im

Kreislauf zwischen Belebungsbecken und

Nachklärbecken. Während dieser Zeit wird

durch die Biozönose die Nährstoffelimination

von Ammonium unter Zufuhr von Sauerstoff

und Bewegungsenergie (oben) umgesetzt. Die

Biozönose setzt sich im Nachklärbecken ab.

Der „Rücklaufschlamm“ wird über Kreiselpumpen

zur Belebungsstufe zurückgeführt.

Detail des 11 m tiefen Nachklärbeckens

Nachklärbecken und Belebungsbecken in einer bereits 2003

erstellten 3D-Simulation

Nachklärbecken und Belebungsbecken,

Ansicht vom Schlammeindicker


KLÄRANLAGENKONZEPT

Schlammbehandlung

Der durch Schlammalter entstehende

überschüssige Schlamm

wird dem biologischen Kreislauf

entnommen und in den statischen

Eindicker gefördert, bei Bedarf

hygienisiert und entnommen bzw.

entsorgt.

Umwelt und Energie

Aufgrund der Lage in der Talaue wurde die Bepflanzungen naturnah angelegt.

Die Druckleitungen und andere Versorgungsleitungen wurden im Zuge der

Restaurierungsarbeiten in die Eisch-Brücke des CR105 A verlegt.

Die energetische Versorgung der Anlage wird durch eine neue Transformatorstation

mit einer Leistung vom 250 kVA gewährleistet.

Innerhalb des Geländes wurden Blumenwiesen angelegt

Versorgungsleitungen in der Restaurierten Eischbrücke


BAU DER KLÄRANLAGE

Die Kläranlage Dondelingen wurde von 2008 bis 2010 gebaut. Das Projekt ist so

konzipiert, dass ein Ausbau auf 7 000 EW möglich ist. Sowohl im Betriebsgebäude

wie auch im Aussenbereich bestehen Reserveflächen für eine zweite Anlage.

Die Gesamtkosten des Projekts betragen rund 4 900 000,00 €.

Belebungsbecken im Bau

Nachklärbecken im Bau

Besonderheiten des Bauprojektes

Aufgrund der Nähe zur Eisch und des tiefen

Aushubs (6 m für Belebungsbecken, 12 m für

Nachklärbecken) stellten sich erhöhte

Erfordernisse an die Baugrubensicherung.

Errichtetes Belebungsbecken

Baustellenbesprechung im Betriebsgebäude

Nachklärbecken

Belebungsbecken im Probebetrieb

Trichter des Nachklärbeckens


DIE KLÄRANLAGE DONDELINGEN IM ÜBERLICK

Spatenstich am 14. März 2008

Einweihung am 29. April 2011


Eckdaten:

DIE KLÄRANLAGE DONDELINGEN IM ÜBERLICK

Errichtet

Angeschlossene Gebiete:

2010, Kapazität 3.500 EGW

Dondelingen

Tüntingen

Greisch

Simmern

Roodt/Eisch

Bour

Ansembourg

Regenwasserbehandlung Dondelingen:

Regenüberlaufbecken:

Volumen 75 m3, mit belüftetem Steinfang,

Schwallspülng und Feinsiebrechen

Mechanische Abwasserbehandlung:

Zulaufpumpwerk Dondelingen: 2 Kreiselpumpen à 50 l/s und 7,5 kW

Zulauf Bour:

aus Pumpwerksnetz Eischtal, rd 42 l/s

Zulauf Ansembourg:

aus Pumpwerknetz Ansembourg, rd 2 l/s

Rechen-Sandfang-Kompaktanlage: 2 Filterstufenrechen (5 mm Spaltweite) mit

integrierter Rechengutpresse,

Biologische Abwasserbehandlung:

Belebungsbecken:

Nachklärbecken:

Ablaufmessung:

Rücklaufschlammpumpwerk:

Volumen 1.250 m³, 2 Gebläse à 770m³/h und

22 kW, 2 Rührwerke, 3 Plattenbelüftungsgitter

vertikal durchströmt, Volumen 610 m³,

Schwimmschlammräumer

gedückerte Messstrecke mit

magnetisch-induktiver Messeinheit

2 Kreiselpumpen à 180 m³/h und 5 kW

Schlammbehandlung:

Überschussschlammpumpwerk:

Schlammstapelbehälter:

1 Kreiselpumpe à 15 m³/h und 2 kW

300 m³, mit Rührwerk und

Trübwasserabzugseinrichtung


Bau der regionalen Kläranlage in Dondelingen

Bauherr und Betreiber:

SIDERO

Im Auftrag der Gemeinden:

Kehlen, Simmern und Tüntingen

Rohbauarbeiten:

COSTANTINI

Elektromechanische Ausrüstung:

Stulz – Technik

Ingenieurbüro:

Dahlem, Schroeder & Associés s.à r.l.

Sicherheitskoordination:

ds

CGC engineering s.à r.l.

Prüfungsbüro:

AIB Vincotte Luxembourg

Finanzielle Förderung:

Ministère de l‘Intérieur

et à la Grande Région

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine