Folder zum Download (PDF) - Zebra

zebra.or.at

Folder zum Download (PDF) - Zebra

InformationenDie KinderfreundeSteiermark verstehen sichals Lobby für Kinder und setzensich für familienpolitische Themenwie Kinderrechte, Vaterschutzmonat,Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein.In der verbandlichen Organisation arbeitensteiermarkweit hunderte ehrenamtliche MitarbeiterInnenund erreichen so mehr als 80.000 Kinderund Erwachsene jährlich.Des weiteren werden in sechs Fachbereichen professionelleDienstleistungen angeboten:Familienakademie mit Elternbildung und -begleitung,Lehrgänge, Eltern-Kind-Zentren u.v.m.FerienZone für Kinder, Jugendliche und Familien,sowie Jugend- und SchulcampsKinderschutzzentrum Oberes Murtalmit Familien- und Erziehungsberatung,Besuchsbegleitung, Psychotherapie,psychosozialer Prozessbegleitungu.v.m.Familienakademie derKinderfreunde SteiermarkZEBRAInter kulturelles BeratungsundTherapiezentrumMobileFamiliendienste:Erziehungshilfe, Sozial- undLernbetreuung, InterdisziplinäreFrühförderung und FamilienbegleitungZAK – Zone Aktiver Kinder mit LernundFreizeitbetreuung an Schulen, mobilerKurzzeit- und Notfallbetreuung und mobilerKinder animationZentrum für Gesundheitsfährderung:Gesundheitsprojekte für Schulen, Kindergärten,Betriebe und KommunenKontakt: Mag. a Barbara RomarA-8010 Graz, Kaiserfeldgasse 22Tel.: 0316/825512-21E-Mail: famak@kinderfreundesteiermark.atwww.kinderfreunde- steiermark.atDer Verein ZEBRA ist seit 1987 als unabhängige und überkonfessionelle Einrichtungin der Beratung und Betreuung von AsylwerberInnen, Flüchtlingen undMigrantInnen tätig. ZEBRA bietet Beratung zur Integration am Arbeitsmarkt, juristischeBeratung, Familienberatung und psychosoziale Unterstützung an.Ein weiterer Teil des Angebotes umfasst die psychotherapeutische Behandlung fürtraumatisierte Personen, die an den Folgen von politischer Gewalt leiden.Daneben konnte sich ZEBRA auch als Kompetenzzentrum und Bildungsan bieteretablieren. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Erwachsenenbildung (speziell Eltern -bildung), ein weiterer in der Beratung und dem Coaching von Organisationen alsUnterstützung von interkulturellen Öffnungsprozessen und Diversity Mana gement.Kontakt: Mag. a Katharina HeilandA-8010 Graz, Pestalozzistraße 59/IITel.: 0316/908070-27E-Mail: katharina.heiland@zebra.or.atwww.zebra.or.atEltern.leben.VielfaltDiversität in der ElternbegleitungEin Projekt der Familienakademie der Kinderfreunde Steiermark und des Vereins ZEBRAmit Unterstützung vom Familien- und Bildungsressort des Landes SteiermarkDiversity in parental trainingA project by the Familienakademie der KinderfreundeSteiermark and ZEBRA – Intercultural Centre of Counsellingand Therapy. With the support of the FamilienundBildungsressort des Landes Steiermark.Ana baba refakatçılığında çeşitlilikFamilien- und Bildungsressort des Landes Steiermark´ındesteğiyle Familienakademie der KinderfreundeSteiermark ve Verein ZEBRA´nın bir projesi.Razlicite mogucnostipratnje(ponude pomoci)roditelja(roditeljima)Eksperimentalni program vodjen od strane Familienakademieder Kinderfreunde Steiermark i udruzenjaZEBRA uz svesrdnu pomoc Familien-und Bildungsressortdes Landes Steiermark.Разнообразие в работе сродителямиПроект организован академией Familienakademieder Kinderfreunde Steiermark и организациейZEBRA при поддержке ведомства Familien- undBildungsressort des Landes Steiermark.Diversitate în acompaniereapărințilorProiect cu sprijinul Familien- und BildungsressortSteiermark între Familienakademie der KinderfreundeSteiermark şi Organizaţia ZEBRA.ZVR: 653016007


Eltern.leben.VielfaltD as Pilotprojekt Eltern.leben.Vielfalt, gestartet2009 in den Regionen Graz, Kapfenberg undPFeldbach, wird 2010 auf die Regionen Knittelfeld undilotprojekt (eksperimentalni program) Eltern.Leibnitz ausgeweitet. Dieses Projekt setzt auf dieleben.Vielfalt koji je 2009-te godine zapoceo uEntwicklung neuer, niederschwelliger Formen dergradovima Gracu, Kapfenbergu i Feldbahu prosirujeElternbegleitung, die Mütter, Väter und ihre Familiense u 2010-toj godini na podrucje Knitelfelda iin ihrer Vielfalt wahrnehmen und ansprechen wollen.Lajbnica. Ovaj program se zasniva na mogucnostiUnter Berücksichtigung von Vorerhebungen in denrazvoja i poticanju novih, osnovnih formi pomociRegionen und in enger Zusammenarbeit mit vorhandenenInstitutionen und Einrichtungen, werden imroditeljima, koje su za njih od bitnog znacaja, ado sada nisu nasle mjesta u programu. U okviruersten Schritt interessierte Personen mit oder ohnezakonskih normi datog regiona i u kooperaciji saMigrationshintergrund gesucht, die sich zum/zur zertifiziertenElternbegleiter/in ausbilden lassen und diedatim institucijama i ustanovama, pozivaju se (trazese) zainteresovane osobe, sa ili bez stranackogim zweiten Schritt vielfältige Ideen der Elternbegleitungentwickeln und alltagsorientiert im Wohnumfeld(migracijskog) porijekla koje se zele obrazovati(obuciti/skolovati) za kvalifikovanog/kvalifikovanuumsetzen. Das Projektteam unterstützt, begleitet undpratioca/pratilju roditelja i potom razviti i sprovesti uvernetzt die Maßnahmen vor Ort.djelo, u svojoj okolini,sopstvene ideje.Die ElternbegleiterInnen sollen damit Mütter und Vätererreichen, die kaum Zugang zur Elternbildung haben.Eltern.leben.Vielfalt is a pilot project, started in 2009in the regions of Graz, Kapfenberg and Feldbach.In 2010 it is going to be extended to the regions Knittelfeldand Leibnitz. The aim of the project is to reachparents, who are less likely to have access to parentaltraining, with the development of new and low-thresholdmodels of parental training. In a first step, parents withor without migration background are searched for beingparticipants in the »parents coaches’ training courses«.This course has been designed after research in the regionsand in close cooperation with existing institutions.In a second step the new trained »intercultural parentscoaches« will develop manifold ideas how to reach parentsin their own residential environment.2009 yılında Graz, Kapfenberg ve Feldbachbölgelerinde faaliyete geçen Eltern.leben.Vielfaltpilot projesi 2010 yılında Knittelfeld ve Leibnitzbölgelerine genişletilecektir. Bu proje, ana babarefakatçılığında yeni ve katılımı basit şekilleringeliştirilmesine özen gösteriyor. Bunlar ana babaeğitimine hemen hemen hiç erişimi olmayan anne vebabalara ulaşmak istiyor. Bu bölgelerde yapılan önaraştırmaları ve mevcut kuruluşlar ve kurumlarla yoğunişbirliklerini dikkate alarak öncelikle sertifikalı ana babarefakatçısı eğitimini tamamlamak isteyen ve sonra anababa refakatçısı görevinde farklı farklı fikirleri geliştiripbunları, oturdukları çevrede güncel hayata yönelikuyarlayan göçmen kökeni olan ya da olmayan ilgilikişiler aranıyor.Пилотный проект Eltern.leben.Vielfalt, который начал своюработу в 2009 в регионах городов Грац, Капфенберг иФельдбах, в 2010 распространит свою деятельность такжена регионы городов Книттельфельд и Лаибнитц. Главнойцелью проекта является развитие новых форм консультацийна патронажном уровне для родителей, у которых нетдоступа к родительскому образованию. После предварительныхсборов необходимых данных в выше названныхрегионах и в тесном сотрудничестве с надлежащимиучреждениями первой задачей данного проекта станетпоиск подходящих людей (с миграционным прошлым илибез), которые были бы заинтересованы в том, чтобы пройтиобучение на консультанта родителей и которые в дальнейшемразрабатывали бы новые идеи для поддержки родителей иосуществляли бы их в повседневной жизни родителей.Proiectul pilot Eltern.leben.Vielfalt în regiunile Graz,Kapfenberg şi Feldbach se va extinde cu începere din2010 în regiunile Knittelfeld şi Leibnitz. O dată cu dezvoltareaîn proiect a unor forme noi de asigurare a accesului maidirect al părinţilor la procesul de instruire în general, se vatematiza aici şi diversitatea grupei căreia i se adreseazăproiectul, şi anume grupa părinţilor. În acest scop se vorlua în considerare analizele făcute în regiuni şi în strânsălegătură cu instituţiile şi organizaţiile locale se va dezvoltaîn primul rând „Cursul de fomare al acompaniatorului /aacompaniatoarei interculturale pentru părinţi“ iar în al doilearând se vor dezvolta idei diverse pentru instruirea părinţilor.Pe de o parte se va efectua fomarea profesională a mamelorşi taţilor cu sau fără origine migrantă, iar pe de altă parte seva încerca dezvoltarea cu începere din anul 2011 a diverseloroferte de instruire orientate la regiunea respectivă şi lanecesităţile traiului de zi cu zi. Esenţială este nota personalăutilizata în instrucţie, notă care tinde la implicarea părinţilorcare în general nu au acces la procesul de instrucţie.Elternbegleitung – Was ist das?Elternbegleiter/innen sind Frauen und Männer ohnebesondere fachliche Vorqualifikationen, denenFamilien, (Bildungs)Chancen von benachteiligtenKindern und Eltern sowie Vielfalt und interkulturellesZusammenleben besondere Anliegen sind und dieInteresse an Austausch und Diskussion haben.Der/die Elternbegleiter/in startet und begleitetElternrunden in Kindergärten, Schulen, Eltern-Kind-Zentren, sozialen Einrichtungen, Siedlungen oderParks in seiner/ihrer Wohnumgebung. In diesenoffenen Elternrunden geht es um Austausch undInformation für Eltern. Es werden dabei Themen wieallgemeine Fragen zur Erziehung, Kommunikation,Familienmanagement, Bildungswesen in Österreich,Sprachförderung und vieles mehr angesprochen.Ziel ist es, Mütter und Väter in ihren vielfältigenFamilienformen zu erreichen, die sich unterstütztdurch den/die Elternbegleiter/in mit Informationen,Austausch und neuem Wissen stärken.Parents coach –What does it mean?The parents coach starts and organisesparental meetings in kindergartens,schools, parental-child- centres, social institutions,parks in his/her residential environment.These parental meetings provideexchange and information in a friendly andopen atmosphere. Topics such as education,communication, family management, the educationsystem in Austria, language support and muchmore are scheduled. The aim is to reach mothers andfathers living in different models of families and to createthe possibility of empowerment by offering exchange, informationand new knowledge.Ana baba refekatçılığı – bu nedir?Ana baba refakatçıları, ana baba gruplarına, oturduklarıçevredeki anaokullarına, okullara, anne baba çocukmerkezlerine, sosyal kuruluşlara, sitelere ve parklaraeşlik ediyorlar. Bu her anne babaya açık olan ana babagruplarında, anne ve babalar bilgi edinip fikir alışverişindebulunabilirler. Bu buluşmalarda çocuk eğitimi, iletişim,aile yönetimi, Avusturya´da eğitim sistemi, dil teşviki vb.gibi konular konuşuluyor. Bu projenin amaçı, çeşitli ailetipleri olan anne ve babalara ulaşmak ve onları ana babarefakatçısı sayesinde bilgi, fikir alışverişi ve yeni bilgilerledesteklemektir.Pratnja roditelja– sta znaci to?Pratilac/pratilja roditelja je nausluzi (prati/pomaze) roditeljimau vrticu, skoli, institucijama koje sebrinu o djeci i roditeljima, u naselju ili parku,u okolini u kojoj zive. Na ovim druzenjima je ciljrazmijeniti informacije i iskustva vazna za roditelje.Uz ostalo se vodi razgovor o temama kao sto su opsta(opca) pitanja za vrijeme odgoja djece, komunikacija,vodjenje porodice (obitelji) obrazovni sistemu Austriji, usavrsavanje jezika i ostala vazna pitanjaza opstanak i funcioniranje jedne porodice (obitelji).Osnovni cilj je pruzanje pravovremene i dosljednepomoci majkama i ocevima u obliku svih dostupnihinformacija i novih saznanja, a sve to od stranepratioca/pratilje roditelja.Консультант родителей – кто это?Консультант родителей сопровождает группу родителей вдетских садах, школах, в родительско-детских центрах, всоциальных учреждениях, в «спальных районах», в парках,где они собираются. Открытые родительские группы организуютсядля того, чтобы родители могли в них общаться,обмениваться необходимой информацией. В рамках этихвстреч консультанты проводят беседы на темы воспитания,коммуникации, семейноого обустройства, получения образованияв Австрии и решений сложных проблем. Главнаязадача консультантов состоит в том, чтобы понять проблемыкаждой семьи, поддержать родителей в принятии решенийи дать им необходимую информацию.Acompanierea părinților –Ce este aceasta?Acompaniatorul/acompaniatoarea părinţilor are rolul de aînsoţi şi coordona întâlniri ale părinţilor în grădiniţe, şcoli,centre pentru părinţi şi copii, organizaţii sociale, cartiere delocuinţe, parcuri şi în general în împrejurimile locuinţelor.Aceste întâlniri sunt menite să stimuleze schimbul de opiniiîntre părinţi şi informarea acestora. Se discută teme cumar fi întrebări generale legate de educaţie, comunicare,organizarea în familie, sistemul de instruire în Austria,sprijinirea învăţării limbilor şi multe altele. Scopul acestorîntâlniri este de a acorda sprijin mamelor şi taţilor în diverselecontexte specifice de familie şi de a crea un context de sprijinreciproc pe bază de informaţii noi, schimb de informaţii şiacumularea de noi cunoştinţe.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine