2. Zirkular - Einladung und verbindliche Anmeldung ... - GLOWA-Elbe

glowa.elbe.de

2. Zirkular - Einladung und verbindliche Anmeldung ... - GLOWA-Elbe

M a g d e b u r s k ý s e m i n á ř o o c h r a n ě v o d

Magdeburský seminář o ochraně vod 2008 se bude konat pod záštitou spolkového ministra životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů SRN a ministra

životního prostředí ČR. Seminář je určen pro pracovníky z oblasti vědy, výzkumu, státní vodohospodářské správy a praxe. Seminář je i součástí informování a konzultací

s veřejností podle článku 14 Rámcové směrnice ES o vodách (2000/60/ES).

Termín: ■ 7. - 10. října 2008

Místo konání: ■ Johanniskirche (bývalý kostel sv. Jana), Magdeburk

Jednací jazyky: ■ čeština a němčina - přednášky budou tlumočeny simultánně

Registrace: ■ pouze online na www.ufz.de/MGS2008

Účastnické poplatky*: ■ 250,00 EUR (snížená cena)

při přihlášení a platbě do 15. června 2008

■ 300,00 EUR

při přihlášení a platbě do 31. července 2008

Platba: ■ platba kreditní kartou pouze na www.ufz.de/MGS2008

■ bankovním převodem na účet:

příjemce: UFZ Leipzig

číslo účtu: 5080 1861 36

banka: HypoVereinsbank Leipzig

kód banky: 860 200 86

variabilní symbol: příjmení, jméno, MGS

IBAN: DE 12 8602 0086 5080 1861 36

SWIFT (BIC): HYVEDEMM495

Plátce a příjemce hradí výlohy své banky.

Odborné exkurze: ■ 10. října 2008 - informace na str. 11

■ poplatek: 20,00 EUR resp. 30,00 EUR - viz str. 11

* Účastnické poplatky pokrývají účast na přednáškách, sborník, občerstvení během přestávek

(s výjimkou poledních přestávek), společenský večer a kulturní večer.

Ubytování: ■ informace na str. 14

Sborník: ■ Odborné příspěvky budou uveřejněny ve sborníku

jako rozšířené abstrakty přednášek v rozsahu max. tří

stran formátu A4.

■ Posterová sdělení budou ve sborníku uvedena v rozsahu

jedné strany formátu A4.

Prezentace posterů: ■ v předsálí před náško vého sálu

Prezentace fi rem: ■ Výše poplatku za fi remní stánek na vyžádání. Za propagační

materiály fi rmy vložené do tašek s informačními

materiály pro účastníky semináře bude účtován poplatek

ve výši 150,00 EUR.

Registrace účastníků semináře:

■ 6. října 2008: 16:00 - 18:00 hod.

■ 7. října 2008: 08:00 - 09:30 hod.

Kontakt a další informace:

■ www.ufz.de/MGS2008

■ paní Dr. Hildegard Feldmann

F&U confirm

Permoserstraße 15

04318 Leipzig

tel.: +49 (0)341 235-2264 nebo -2413

fax: +49 (0)341 235-2752

e-mail: mgs2008@fu-confirm.de

2. cirkulář - pozvánka a závazná přihláška

3

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine