2. Zirkular - Einladung und verbindliche Anmeldung ... - GLOWA-Elbe

glowa.elbe.de

2. Zirkular - Einladung und verbindliche Anmeldung ... - GLOWA-Elbe

08:00 – 09:30 Registrace ú�astník� seminá�e

Program - úterý, 7. 10. 2008

09:30 – 10:20 Slavnostní zahájení Magdeburského seminá�e o ochran� vod 2008

10:20 P�estávka

V rámci slavnostního zahájení vystoupí zástupci:

� Spolkového ministerstva životního prost�edí, ochrany p�írody a bezpe�nosti reaktor� SRN (BMU)

� Ministerstva životního prost�edí �eské republiky (MŽP �R)

� Ministerstva zem�d�lství a životního prost�edí spolkové zem� Sasko-Anhaltsko (MLU)

� Ministerstva zem�d�lství �eské republiky (MZe �R) a

� primátor m�sta Magdeburku

�tvrtstoletí zm�n v povodí Labe

10:30 Pátá fáze �eského národního Projektu Labe Š. Blažková Výzkumný ústav vodohospodá�ský T. G. Masaryka, v.v.i

10:50 Problematika slapového úseku Labe – �eka plná zm�n H. Reincke Ú�ad senátu Hamburg

11:10 Zm�ny kvality vody vybraných zem�d�lských povodí v �eské republice J. Langhammer Univerzita Karlova Praha

11:30

Jakost vody na st�edním toku Labe v ohnisku spole�enských zm�n v období

po roce 1989

E. Becker

Zemský podnik povod�ové ochrany a vodního hospodá�ství

Saska-Anhaltska (LHW)

11:50 Ak�ní program Rýn a jeho úsp�chy B. van de Wetering Mezinárodní komise pro ochranu Rýna (IKSR)

12:10 Polední p�estávka

13:30 Slavnostní zahájení - pokra�ování

15:10 P�estávka

� F. Holzwarth, Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)

� V. Jáglová, Ministerstvo životního prost�edí �eské republiky (MŽP �R)

� D. Wienholdt, Spole�enství oblasti povodí Labe SRN (FGG Elbe)

� P. Pun�ochá�, Ministerstvo zem�d�lství �eské republiky (MZe �R)

� G. Teutsch, St�edisko výzkumu životního prost�edí H. Helmholtze (UFZ)

Rámcová sm�rnice ES o vodách

15:40 Situa�ní monitoring povrchových vod v �R P. Tušil Výzkumný ústav vodohospodá�ský T. G. Masaryka, v.v.i.

16:00 Provozní monitoring v �eské �ásti povodí Labe – sou�asnost a výhled J. Bartá�ek Povodí Vltavy, státní podnik

16:20 Stav podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe – postup a výsledky

16:40

17:00

Sezonní variabilita jakosti vody v Labi a monitoring podle Rámcové sm�rnice ES

o vodách

Distribuce t�žkých kov� v sedimentech urbanizovaných tok� ovlivn�ných

m�stským odvodn�ním

S. Börner

H. Prchalová

Saské státní ministerstvo životního prost�edí a zem�d�lství (SMUL)

Výzkumný ústav vodohospodá�ský T. G. Masaryka, v.v.i.

M. Baborowski St�edisko výzkumu životního prost�edí H. Helmholtze (UFZ)

P. Hna�uková Univerzita Karlova Praha

17:20 M��icí stanice jakosti vody – úloha v monitoringu a vize dalšího vývoje J. Medek Povodí Labe, státní podnik

17:40 Program monitoringu referen�ních podmínek v �R H. Janovská Výzkumný ústav vodohospodá�ský T. G. Masaryka, v.v.i.

18:00

Nov� sledované složky pro hodnocení vodních útvar� – fytobentos a makrofyta

tekoucích povrchových vod

18:20 Ukon�ení p�ednáškové �ásti 1. dne seminá�e

20:00 – 23:00 Spole�enský ve�er (pevnost Festung Mark)

V. Horálek Povodí Labe, státní podnik

Magdeburský seminář o ochraně vod 2008: 7. - 10. října 2008 v Magdeburku

5

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine