ﺖ ﻣﻮش ﺴ آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻴ ﻣﻴﺰان اي ﺑﺮ اﺛﺮات اﻧﺠﻤﺎد ﺷﻴ

jri.ir

ﺖ ﻣﻮش ﺴ آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻴ ﻣﻴﺰان اي ﺑﺮ اﺛﺮات اﻧﺠﻤﺎد ﺷﻴ

انجماد شيشهاي و ميزان آپوپتوز در بلاستوسيست موشمقدمهدر سالهاي اخير پيشرفتهاي زيادي در علم1كرايوبيولوژي براي حفظ جنينهاي حيواني و انسانيبه روشهاي انجماد آهسته و شيشهاي صورت گرفتهاست.‏ در پروتكلهاي انجماد آهسته،‏ از غلظتهاي پائين2مواد ضديخ استفاده ميشود كه با برودتي باسرعت‎0/1‎تادكتر رجايي و ...0/3درجه سانتيگراد در دقيقه همراه استولي با توجه به كاهش ميزان تكامل جنين پس از انجمادآهسته به دليل تشكيل كريستالهاي يخ داخل و خارجسلولي و همچنين به دليل نياز به دستگاه انجماد وصرف وقت جهت اين روش انجماد،‏ امروزه تمايلزيادي به استفاده از انجماد شيشهاي در حفظ جنينهايحيواني و انساني وجود دارد كه اولين بار در سال1937 توسطLuyet مطرح شد(‏‎1‎‏)‏ و در آن به علتاستفاده از غلظت بالاي ضديخ و كوتاهي زمان آبگيري،‏آب به سرعت از سلول خارج شده و محيط اطرافسلول به يكباره تبديل به يخ شيشهاي ‏(يخ فاقدكريستال)‏ ميشود.‏ ضمناً‏ استفاده از انجماد شيشهايقادر به انجماد جنين از گونههايي بوده است كه قبلاً‏انجماد جنينهاي آنها ميسر نبوده است(مثل خوك)‏.(2)با اين حال تاكنون يك روش پايدار از انجماد شيشهايپايهگذاري نشده است كه بتواند ميزان بالايي از زندهماندن جنين را نشان دهد.‏ زيرا تاكنون دقيقاً‏مكانيسمهاي آسيب جنين به دنبال انجماد شيشهايمشخص نشده است(‏‎3‎‏).‏ براي تعيين شرايط مناسببراي انجماد جنين ضروري است كه مكانيسمهايآسيب جنين در هر روش تعيين شود.‏ جنينها درمعرض انواع متفاوت از آسيبها در طول انجماد هستند.‏مهمترين آنها،‏ آسيبهاي ناشي از تشكيل يخ داخلسلولي و محلولهاي غليظ ضديخ است(‏‎1،4‎‏).‏ در انجمادآهسته جنينها،‏ يخ داخل و خارج سلولي عاملي مهم درايجاد آسيب ميباشد(‏‎5‎‏).‏ در صورتي كه در انجمادشيشهاي سميت شيميايي ضد يخ با غلظت بالا مانعمهمي است(‏‎6‎‏).‏ نتايج نشان ميدهد كه بهكارگيريروشهاي انجماد،‏ عليرغم نقش غيرقابل انكار آنها دردرمان افراد نابارور،‏ به دليل اثرات ضد يخ و تغييراتشديد برودتي و حرارتي ميتواند تاثيرات نامطلوبي برفراساختمان سلول داشته و باعث آسيب سلولي به طرقمختلف شود(‏‎3‎‏).‏ از طرف ديگر مرگ سلولي برنامهريزيشده كه از نظر مورفولوژيكي آپوپتوز ناميدهميشود(‏‎7‎‏)،‏ پديدهاي است كه در تكامل روياني با حذفسلولهاي ناخواسته نقش مهمي را ايفا مينمايد و اينپديده تحت تاثير عوامل مختلف ميتواند دچار تغييرگردد(‏‎8‎‏).‏ آپوپتوز يك شكل از مرگ سلولي است كهتوسط دو شاخص اصلي مشخص ميشود.‏ شاخصاول شامل ويژگيهاي مورفولوژيكي نظير كاهش حجمسلول،‏ متراكم شدن كروماتين،‏3قطعهقطعه شدنهستهاي و در نهايت تشكيل اجسام آپوپتوتيك است و4شاخص ديگر،‏ شكسته شدن DNAبوسيله يكاندونوكلئاز وابسته به يون كلسيم و منيزيوم به قطعاتاوليگونوكلئوزومي است كه امروزه از روشي به نام5TUNEL براي رنگآميزي سلولهاي آپوپتوتيك بهطور رايج استفاده ميشود كه در اين روش انتهايقطعات DNA توليد شده بوسيله آنزيم دياكسيترانسفراز انتهايي6(TDT) با نوكلئوتيدهاي جديد تغييرداده شده ‏(فلوئورسين-‏dUTP‏)‏ جايگزين ميشوند وبنابراين انتهاي شكستهشده از قطعات DNAدوزنجيرهاي،‏ مستقل از زنجيره قالب نشاندار شده وسپس در زير ميكروسكوپ فلوئوروسنت قابل رويتميشود(‏‎9،10‎‏).‏ در اين روش حتي سلولهاي مراحلاوليه آپوپتوز نشاندار ميشوند(‏‎7‎‏).‏ ثابت شده است كهاين تكنيك در اندازهگيري كمي مرگ سلولي در جنينDownloaded from http://www.jri.irفصلنامه باروري و ناباروري/‏ زمستان 823- Fragmentation4- Cleavage5 - TdT- mediated dUTP- biotin nick end labeling6 - Terminal Deoxynucleotidyl Transferase151- Cryobiology2- Cryoprotectant

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine