ﺖ ﻣﻮش ﺴ آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻴ ﻣﻴﺰان اي ﺑﺮ اﺛﺮات اﻧﺠﻤﺎد ﺷﻴ

jri.ir

ﺖ ﻣﻮش ﺴ آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻴ ﻣﻴﺰان اي ﺑﺮ اﺛﺮات اﻧﺠﻤﺎد ﺷﻴ

انجماد شيشهاي و ميزان آپوپتوز در بلاستوسيست موشدكتر رجايي و ...مطالعه حاضر با روش انجماد شيشهاي،‏ سلولها منجمدشدند و از آنجايي كه در روش انجماد شيشهاي،‏ ازغلظتهاي بالاي ضد يخ استفاده ميشود ‏(اتيلنگليكول‎%40‎‏)‏ كه ميتواند تاثيرات سوء بر سلول داشتهباشد،‏ لذا تفاوت نتايج حاضر با نتايج مطالعات قبلي كهبا روش انجماد آهسته با استفاده از اتيلن گليكول%10صورت گرفته،‏ امري واضح و بديهي بنظر ميرسد.‏ درضمن در مطالعه اخير،‏ اووسيتها در مراحل مختلفتكاملي در تخمدان مورد مطالعه قرار گرفتند؛ در حاليكهدر مطالعه حاضر،‏ جنينهاي مرحله بلاستوسيستمورد مطالعه قرار گرفتند و بر اساس گزارش محققين،‏ميزان حساسيت اووسيت و جنين نسبت به انجمادمتفاوت است(‏‎22‎‏).‏در تجربه قبلي كه اثر ضد يخهاي مختلف را بر ميزانآپوپتوزيس در بلاستوسيستهاي خوك در دانشگاهياماگوچي ژاپن مورد مطالعه قرار داديم،‏ نشان داديموقتي كه بلاستوسيستهاي خوك توليدشده به روش3 2 1, IVF وIVC ( در معرض مواد ضدIVM) In vitroيخ مختلف مثل اتيلن گليكول،‏ گليسرول و ‎1‎و‎2‎پروپانديول به مدت 30 دقيقه قرار گرفتند،‏ ميزانفراگمنته شدن DNA در آنها (19/9 در مورد اتيلنگليكول)‏ نسبت به گروه كنترل (11/6)به طورمعنيداري بيشتر بود(مقاله چاپ نشده).‏ تفاوت درميانگين ايندكس آپوپتوز در تجربه قبلي نسبت به تجربهحاضر ميتواند به دليل تفاوت در نوع جنين تحتتجربه،‏ تفاوت درمدت زمان در معرض قرار گرفتن درماده ضد يخ (30 دقيقه در مقابل5 دقيقه)‏و بالاخرهكيفيت بلاستوسيست باشد كه در تجربه قبليبلاستوسيست به روش In vitro توليد شده و براساسگزارش محققين،‏ كيفيت بلاستوسيستهاي توليد شده بهروشIn vitro بهدليل اثرات زيانبار محيط كشت بر1- In vitro Maturation2- In Vitro Fertilization3- In Vitro Cultureفصلنامه باروري و ناباروري/‏ زمستان 8220روي جنين و فقدان ترشحات پاراكريني مترشحه ازلولههاي رحمي،‏ پايينتر از كيفيت بلاستوسيستهايتوليد شده به روشvivo In ميباشد و بنابراين ميزانايندكس آپوپتوز در بلاستوسيستهاي توليد شده بهروشIn vitro بيشتر ميباشد(‏‎8،16‎‏).‏نتايج محققين نشان ميدهد كه استفاده از ضديخهايمختلف به تنهايي يا طي فرآيند انجماد،‏ هركدام ميتواندتأثيرات زيادي را بر فرا ساختمان سلول داشتهباشد(‏‎23‎‏)‏ و از حساسترين ساختار،‏ نسبت به تغييراتشديد برودتي و حرارتي و يا غلظتهاي مختلف ضديخ،‏ميتوان اسكلت سلول،‏ ميتوكندري و قشر شفاف را نامبرد(‏‎23‎‏)‏ و از آنجايي كه بسياري از فعاليتهاي مهمسلول از جمله جابجايي كروموزومها طي تقسيموستيوكنيز وابسته به عناصر اسكلت سلول ميباشند،‏هرگونه آشفتگي درآن،‏ ميتواند تأثير زيادي بر تكوين وتكامل تخمك و جنين داشته باشد(‏‎24‎‏).‏ حتي نشان دادهشده است كه انجماد ممكن است باعث سختي قشرشفاف به دليل تغيير ماهيت بيوشيميايي آنشود(‏‎25،26‎‏).‏ يافتههاي ديگري نيز نشان ميدهد كهانجماد سبب اختلال فعاليت پمپهاي تنظيمكنندة pHموجود در غشاء سلولي طي 4-6 ساعت اوليه پس ازذوب ميشود و اختلال فعاليت اين پمپها سبب اختلالPHدرون سلولي و در نتيجه كم شدن توانايي حياتسلولها ميگردد(‏‎25‎‏)‏ و لذا ميتوان گفت كه در تجربهحاضر قطعهقطعه شدن زياد DNA دربلاستوسيستهاي منجمد شده ميتواند هم به دليل اثرسميت شيميايي ضديخ و هم به دليل تغييرات شديدحرارتي و برودتي باشد كه احتمالاً‏ بر روي بروزژنهاي مسئول قطعهقطعه شدن DNA در جنين مثلBCl 2 و Bax تأثيرميگذارد(‏‎27‎‏).‏نتايج بررسي حاضرنشان داد كه انجماد شيشهاي باعث افزايش ميزانآپوپتوزيس در بلاستوسيستهاي موش ميشود.‏بنابراين نتايج فوق ارتباطي را ما بين كاهش زنده ماندنDownloaded from http://www.jri.ir

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine