התנאים הנדרשים לרכישת שפות והוראתן - היזמה למחקר יישומי בחינוך

education.academy.ac.il

התנאים הנדרשים לרכישת שפות והוראתן - היזמה למחקר יישומי בחינוך

1. מבואחקר רכישת שפות נוספות,‏ הוא תחום עשיר ומתפתח,‏ ללא הרף,‏ מזה מספר עשורים,‏ כתוצאהמעבודתם של בלשנים יישומיים linguists( ,)applied מחנכים,‏ מורים,‏ פסיכולוגיםוסוציולוגים.‏ במאמר העוסק בשפות,‏שנתפרסם כבר בסוף המאה ה-‏‎21‎‏,‏הופיע המושג‏"בלשנות שימושית/יישומית"‏ , אך הופנם,‏ כנראה,‏ בתודעתם של חוקרים,‏ רק עם היווסדו שלכתב העת המקצועי'Language Learning'בסוף שנות הארבעים )1998 .)Catford, תת-‏התחום,‏ שנמצא תחת הכותרת בלשנות שימושית,‏ הוא ‏"רכישת שפה שנייה".‏ עם השנים,‏ חלחידוד של מונח זה,‏ כדי להתאימו להבדלים בתופעה,‏ אשר לכאורההינה דומה .המושג רכישת שפה שנייה acquisition( ,)second language מתייחס לרכישת שפה,‏ שאינהשפת האםשל הלומד,‏אך מדוברת בסביבתו,‏ כגון בסביבה דו-לשונית ‏)למשל,‏ קטלניתוספרדית בברצלונה(.‏ כאשר מדובר בשפה זרה acquisition( ,)foreign language הכוונה היאלשפה שאינה מדוברת במקום המגוריםשל הלומד ואינה שפת האם שלו.‏בשנות התשעיםנכנסו לספרות המקצועית מחקרים העוסקים ברכישת שפה שלישית ובתלת-לשוניות.‏ללקסיקון הדיונים המדעיים התווסף המונח שפה נוספת language( (. additional מונח זהמהווה תיקון לשני המונחים הקודמים,‏ ‏)שפה שלישית ותלת לשוניות(,‏ אשר אינם מדויקיםדיים,‏ לתיאור המצבים השונים.‏ לדוגמה,‏ כאשר מדובר בשתי שפות זרות/שניות שנלמדות בו-‏זמנית,‏ או כאשר השפה השנייה,‏ לכאורה אינה בשימוש בסביבת המגורים של הלומד ‏)כגוןערבית בישראל(.‏ לעיתים,‏ השימוש במונח ‏"שפה נוספת"‏ בא כדי לנטרל את ההבחנה בין שפהשנייה לשפה זרה,‏ בעיקר במקרים שההבדל אינו משמעותי לדיון.‏רכישת שפות נוספות הוא תחום עשיר,‏ אשר מסתעף לכיוונים של חינוך,‏ הוראה,‏ חקר המוח,‏קוגניציה,‏ פסיכולוגיה,‏ סוציולוגיה ועוד.‏ חקר רכישת השפות,‏ החל לקבל תנופה רבה יותר,‏בעקבות עבודתם של פסיכולוגים חברתיים בשלהי שנות השישים,‏ שכן הבלשנות אז התמקדהבעיקר בתיאוריות על לשון,‏ שפה ודיבור,‏ ולא בהשלכותיו ושימושיו של ידע נרחב ומעמיק זה,‏לקידום נושאים יישומיים,‏ כגון שפה וחינוך.‏בשנים הראשונות התרחשה התפתחות בתחום,‏ בעיקר ‏)אך לא רק(‏ בקנדה,‏ עם הגברתהמודעות לאוכלוסיות דו-לשוניות שם,‏ ולאור הצורך בקיום חיים משותפים בין דוברי אנגליתלדוברי צרפתית.‏ כתוצאה מהתפתחויות אלה,‏ וכן כתוצאה מהנוכחות ההולכת וגוברת שלהשפה האנגלית כשפה גלובאלית,‏ המחקרים העוסקים ברכישת שפה שנייה מתמקדים כיום,‏ברובם המכריע,‏ ברכישת אנגלית כשפה זרה.‏4

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine