มีโอกาสปรับลง? - AIRA

aira.co.th

มีโอกาสปรับลง? - AIRA

้Market Outlook8 ตุลาคม 2556หุ ้นแนะน าMALEE – 57 +49% + 5% MALEE มีรายได้ผลไม้กระปอง 25% และ น ้าผลไม้และเครื่องดื่ม 75% โดยจ าหน่ายทั ้งตลาดในประเทศ 80% และต่างประเทศ 20% ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายในประเทศประกอบด้วย เครือข่ายซุปเปอร์สโตร์, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, มินิมาร์ท, ร้านสะดวกซื ้อ, ร้านขายส่ง, กลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร ’57 จาก Contract manufacturing ที่คาดจะได้เพิ่มเข้ามาในปี หน้า เข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวจากเงินลงทุนเพิ่มก าลังการผลิตถึง 2 เท่า โดยคาดรายได้และก าไรปีสุทธิ’57 จะเติบโต 14 1% และ 49 08% ตามล าดับ ไม่น่าจะเป็ นเนื่องยากหากมองจากอดีตที่เติบโตเฉลี่ยสูงกว่า 20% มาโดยตลอดและราคาได้สะท้อนปัจจัยลบต่างๆไปมากแล้ว - “ ” ด้วยราคาเหมาะสมปี 57 ที่ 48.50 บาท อิง PER 12X มี Upside 45.86% และDiv. Yield ประมาณ 5 47% และมี downside จ ากัดจากการซื ้อหุ้นคืน ภายใต้ความสามารถในการเติบโตที่ท าได้ดีกว่าคู่แข่ง และการปรับโครงสร้างรายได้ที่ดีขึ ้น แม้คาดรายได้และก าไรปี นีจะต ่ากว่าปี ที่แล้ว เนื่องจากปี ที่แล้วได้รับอานิสงส์จากเหตุการณ์น ้าท่วมท าให้ผลประกอบการโดดเด่นเป็ นพิเศษ รวมทั ้งมีโครงการ-รายงานฉบับนี ้ จัดท าในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็ นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั ้น มิได้เป็ นการชี ้น าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่ารวมทั ้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั ้งหมด หรือบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี ้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงาน ที่เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี ้ใช้ภายในไอร่าเท่านั ้น มิได้จัดท าขึ ้นส าหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใดบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั ้น17 และ 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2160-5400


Market Outlook8 ตุลาคม 2556TISCO – P/E7X + 6% 3 TISCO เป็ นผู้ให้สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์อันดับ 3 มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 12 มีความสามารถในการด ารงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งและการรักษาระดับก าไรได้เป็ นอย่างดี 1H/56 TISCO ประกาศก าไรสุทธิ 2,312.6ล้านบาท +31.6%yoy +0.4%qoq ส่วนใหญ่มาจากการขยายสินเชื่อโดยเฉพาะเช่าซื ้อและส่วนต่างดอกเบี ้ยในระดับสูง และรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ที่มูลค่าซื ้อขายเพิ่มมีนัยส าคัญ ที่ส าคัญคาด Q3/56 จะเติบโตต่อเนื่องจากการขยายสินเชื่อในระดับสูงและค่าธรรมเนียม ส าหรับปี 56 คาดก าไรสุทธิ +19% 4,403ล้านบาท(EPS=5.5 Fully diluted) 56 46 (SAA Consensus) P/E 8.5X ณ ราคาปัจจุบันที่ 38.25บาท มีP/E ลดเหลือ 7.0X และคาดว่าจะจ่ายปันผล 2.4บาทเท่าปี ที่แล้ว ให้ผลตอบแทน 6.2% ที่ส าคัญ TISCO มีความสามารถในการแข่งขันสูง เช่น ROE >20% และ NM อยู่ระหว่าง 17-19%ที่ส าคัญเป็ นหุ้นปันผลต่อเนื่องตั ้งแต่ปี 2008-12 อย่างไรก็ตามการ ้ืนตัวอาจถูกจ ากัดจากการชะลอตัวของตลาดรถมือสอง ท าให้ราคาลดลงมากเนื่องจากมีรถมือสองจ านวนมากผลการด าเนินงานเติบโตต่อเนื่องTISCONet Income1,4001,2001,0008006004002000รายงานฉบับนี ้ จัดท าในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็ นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั ้น มิได้เป็ นการชี ้น าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่ารวมทั ้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั ้งหมด หรือบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี ้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงาน ที่เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี ้ใช้ภายในไอร่าเท่านั ้น มิได้จัดท าขึ ้นส าหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใดบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั ้น17 และ 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2160-5400


Market Outlook8 ตุลาคม 2556หุ ้นในข่าวTRUE 'โล่งอินฟราฟันด์ ยอมตัดใจไม่เอาเสา CAT ผู้ถือหุ้นไฟเขียวขนาดกอง6 – 8 หมื ่นล้าน (ข่าวหุ้น 8/10/56)"ทรู" ยิ ้มผู้ถือหุ้นไฟเขียวตั้งอินฟราฯฟันด์ มูลค่า 6-8 หมื ่นล้านบาท พร้อมตัดใจไม่น าเสา 7,000 ต้นที ่ยังมีข้อพิพาทกับ CAT ขายเข้ากองทุนในขณะนี ้ แต่จะรอให้เจรจาประนีประนอมเสร็จก่อนน าเข้าไปเพิ่มภายหลังข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี ่ย 7.22 บาทSCB เป๋ าตุงอีกก าไร 1.3 หมื ่นล. อัพราคา 233 บ. (ข่าวหุ้น 8/10/56)ไทยพาณิชย์ (SCB) ยังเป็นผู้น าด้านก าไรอันดับ 1 คาดก าไรสุทธิไตรมาส 3/56 รับ 1.29 หมื ่นล้าน เพิ่มขึ ้น 29% คุณภาพของสินทรัพย์ยังยอดเยี ่ยม โบรกฯแนะ "ซื ้อ" ปรับใช้ราคาเป้าหมายใหม่เป็น 233 บาท/หุ้นข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี ่ย 197.80 บาทPTTEP ผลิตซอติก้าQ4 พร้อมขายก๊าซต้นปีหน้า (ข่าวหุ้น 8/10/56)"ปตท.สผ." เดินเครื ่องผลิตโครงการซอติก้าปลายปีนี ้ หลังก่อสร้างแท่นผลิตเสร็จแล้ว พร้อมขายก๊าซเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาส 1 ปี 2557 ชูศักยภาพก าลังการผลิตรวม 345 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี ่ย 189.70 บาทPHOL ย ้าก าไรปีนี ้โตกว่า 20% เดินหน้าธุรกิจน ้าทั้งในประเทศ – ต่างประเทศ (ข่าวหุ้น 8/10/56)"ผลธัญญะ" คงเป้าก าไรปีนี ้โตไม่ต ่ากว่า 20% แม้รายได้จะใกล้เคียงกับปีก่อนที ่ 800 ล้านบาท ลุยขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นธุรกิจน ้า หวังปีหน้ามีสัดส่วนรายได้ 30%ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี ่ย N.A. บาทCPF รับพิษโรคอีเอ็มเอสระบาด ฉุดยอดส่งออกกุ้งปีนี ้วูบหาย 50% (ข่าวหุ้น 8/10/56)"ซีพีเอฟ" แย้มปีนี ้ยอดส่งออกกุ้งหายไป 50% เหลือ 30,000 ตัน เหตุรับผลกระทบโรคอีเอ็มเอส ส่งผลรายได้ส่งออกกุ้งหดเหลือ 10,000 ล้านบาท ลดลง 10-20% จากปีก่อนท าได้ 16,000 ล้านบาท พร้อมรุกธุรกิจปลาดอร์รี ่เพิ่ม หวังดันสัดส่วนรายได้เพิ่มเป็น 3% ของรายได้ทั้งหมดในอีก 5 ปีข้างหน้าข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี ่ย 31.61 บาทเกณฑ์ ก.ล.ต. ท ารีท BLAND วุ่น ยื ่นขอจัดตั้งไปแล้ว แต่อาจขายไม่ทันปีนี ้ (ข่าวหุ้น 8/10/56)ก.ล.ต. เผยเกณฑ์การตั้ง REIT ยังไม่มีข้อสรุป เหตุยังติดเรื ่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที ่กรมสรรพากร หวั่นบังคับใช้ไม่ทันต้นปีหน้า พร้อมระบุข่าว BLAND ยื ่นขอตั้งกอง REIT ไม่เป็นความจริง ฟาก BLAND สวนก.ล.ต. แจงบริษัทลูกของ IMPACT ได้ยื ่นเอกสารค าขอเสนอขาย IMPACT GROWTH REIT ต่อก.ล.ต.แล้วเมื ่อวันที ่ 8 ส.ค. 56ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี ่ย 2.41 บาทMC ลั่น Q4 รายได้พุ่งพันล้าน รับช่วงไฮซีซั่น – มั่นใจทั้งปีก าไรสุทธิโต 20% (ข่าวหุ้น 8/10/56)"แม็คกรุ ๊ป" แย้ม Q4 รายได้ไหลเข้าไม่ต ่ากว่า 1,000 ล้านบาท รับช่วงไฮซีซั่น หวั่นรายได้ทั้งปีโตต ่ากว่าเป้าที ่ตั้งไว้ 20% หลังก าลังซื ้อชะลอ แต่มั่นใจก าไรสุทธิโตตามนัด 20% จากปีก่อน ขณะซุ่มเจรจาร่วมทุนกับบริษัทกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์เพิ่มอีก 1-2 ราย คาดสรุปได้ต้นปีหน้า หลังร่วมทุน "ไทม์ เดคโค" หวังฟันรายได้ 500 ล้านบาทต่อปีข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมาย 20.47 บาทหมายเหตุ : ข้อมูล Consensus จาก www.settrade.com (8/10/56)รายงานฉบับนี ้ จัดท าในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็ นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั ้น มิได้เป็ นการชี ้น าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่ารวมทั ้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั ้งหมด หรือบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี ้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงาน ที่เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี ้ใช้ภายในไอร่าเท่านั ้น มิได้จัดท าขึ ้นส าหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใดบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั ้น17 และ 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2160-5400


AsianM.EastMarket Outlook8 ตุลาคม 2556Foreign Institutional Investment (ข้อมูลจาก Bloomberg)Countries Day (Million$) %dod WTD (Million$) MTD (Million$) YTD (Million$) as ofIndia 89.90 -29% 180.80 264.30 13,666.90 4/10/2556Indonesia -11.90 53% -11.90 -57.50 -913.60 7/10/2556Japan n.a. n.a. 3,475.20 8,716.10 101,837.70 27/09/2556Pakistan 0.50 -62% 0.50 7.40 324.50 7/10/2556Philippines 7.60 -65% 7.60 11.60 1,141.70 7/10/2556S. Korea 204.80 -53% 204.80 1,034.70 2,945.90 7/10/2556Sri Lanka -0.20 n.a. 4.40 3.40 143.00 4/10/2556Taiwan 43.50 -80% 43.50 840.30 6,415.60 7/10/2556Thailand -28.40 62% -28.40 -125.20 -3,592.10 7/10/2556Vietnam 3.00 67% 3.00 10.80 165.50 7/10/2556Abu Dhabi 8.70 n.a. 8.70 29.00 284.20 6/10/2556Dubai 3.70 0% 3.70 -15.90 195.30 6/10/2556Qatar 1.10 38% 1.90 13.40 812.20 7/10/2556Inflation & Policy RatesAsia Headline Policy G-10 Headline Policy BRICS Headline PolicyInflation (%) Rate (%) Inflation (%) Rate (%) Inflation (%) Rate (%)China 2.6 6.00 US 1.5 0.30 Brazil 6.1 9.00Hong Kong 4.5 0.50 EURO 1.1 0.50 Russia 6.1 5.50India 9.5 7.50 Japan 0.9 0.10 India 9.5 7.50Indonesia 8.4 7.30 UK 2.7 0.50 China 2.6 6.00Malaysia 1.9 3.00 Canada 1.1 1.00 S.Africa 6.4 5.00Pakistan 7.4 9.50 Australia 2.4 2.50Philippines 2.7 3.50 New Zealand 0.7 2.50Singapore 2.0 - Switzerland 0.0 0.0S.Korea 0.8 2.50 Denmark 0.4 0.20Taiwan 0.8 1.90 Norway 3.2 1.50Thailand 1.4 2.50 Sweden 0.1 1.00Vietnam 6.3 9.00รายงานฉบับนี ้ จัดท าในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็ นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั ้น มิได้เป็ นการชี ้น าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่ารวมทั ้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั ้งหมด หรือบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี ้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงาน ที่เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี ้ใช้ภายในไอร่าเท่านั ้น มิได้จัดท าขึ ้นส าหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใดบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั ้น17 และ 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2160-5400


Market Outlook8 ตุลาคม 2556รายงานฉบับนี ้ จัดท าในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็ นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั ้น มิได้เป็ นการชี ้น าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื ้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่ารวมทั ้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี ้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั ้งหมด หรือบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี ้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงาน ที่เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับ หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี ้ ไอร่าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี ้ใช้ภายในไอร่าเท่านั ้น มิได้จัดท าขึ ้นส าหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใดบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั ้น17 และ 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2160-5400

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine