Župnijski list Šmihel nad Pliberkom

jezuiti.si

Župnijski list Šmihel nad Pliberkom

BOŽIČ 2010WEIHNACHTENTelefon (0 42 35) 25 04Handy 0676/87728094Fax (0 42 35) 25 0 449143 Šmihel nad Pliberkom · St. Michael ob BleiburgBeate Heinen, „O Heiland, reiß die Himmel auf“ – ars liturgica Buch- & Kunstverlag MARIA LAACH, Nr. 5499


Gedanken zum TitelbildEin Spaltbreit MenschwerdungEin Strom von Menschen ist auf demWeg: Frauen, Männer, Kinder - alle namenlos,ihre Gesichter versinken im Dunkel.Viele sind ihnen vorausgegangen, undzahllose werden noch kommen. Die großenNamen, die bekannten Gesichter - dassind nur eine Handvoll Menschen. Die meistenleben ein kleines, ein unbedeutendesLeben. „Kam einer / ging wieder / und keiner/ schrieb's nieder", hat Ringelnatz kurzund treffend gedichtet. Ein unscheinbarerAuftritt, ein Leben, das die Welt nicht verändert,ein Tod, der keine große Lückereißt: Das ist die Geschichte der vielen kleinenMenschen. Und es bliebe dabei, wennda nicht dieser Riss in der Mitte des Bildeswäre. Der Riss unterbricht den Menschenstrom.Reißt einen Spalt auf.Da geschieht nicht viel in diesem Spalt.Doch er verändert alles. Eine Familie ist zusehen: eine Mutter mit ihrem Kind auf demArm, ein Vater, der schützend seinen Armum die beiden legt. Bei diesen dreiengeschieht plötzlich Menschwerdung, sietragen ein Gesicht. Der Spalt ist leuchtendgolden; er lässt ahnen, dass von nun analles anders wird: Himmel und Erde sindaufgebrochen. Von oben geht ein heilsamerRiss durch die namenlose Schar. DerHimmel selbst reißt ein in die Menschheitsgeschichte,in die Geschichte jedeseinzelnen Menschen.Selbst wenn es so ist, wie Ringelnatzreimt: „Kam einer / ging wieder / undkeiner / schrieb's nieder", stimmt es vonnun an nicht mehr. Weil Gott selbst damittendrin Menschwurde, haben auchnoch die Kleinsten jemanden der siewahrnimmt. Weil auch das Leben desGottessohnes mit einem unscheinbarenAuftritt beginnt, werden auch dieUnscheinbarsten zu Menschen werden.Zu Menschen, denen der menschgewordenenGott ins Gesicht sieht.Welch ein Gedanke: Während wir nochzweifeln und fragen, was wir denn anfangenmit unserem kleinen Leben, tragen wirfür Gott längst ein unverwechselbaresGesicht. das er unter zahllosen anderenherausfindet und ansieht. Jeder unheilbarKranke, der sich verloren gibt, hat einGesicht, und Gott sieht es. JedesKriegsopfer, das namenlos im Massengrabverscharrt wird, hat ein Gesicht, undGott sieht es. Jedes hungernde Kind, umdas niemand weiß als seine Eltern, hat einGesicht, und Gott sieht es. Er wird dasGesicht eines Menschen auch dann nochsehen, wenn keiner mehr nach ihm fragt.Aber ohne uns wird niemand erfahren,dass es so ist.Dass jemand uns ansieht und uns darinnahekommt, das bleibt unsere Sehnsucht.In dieser Sehnsucht rufen wir: „0 Heiland,reiß den Himmel auf..." Der Heiland hatden Himmel aufgerissen. Er ist herabgekommenvom Himmel. Er hat unsere Geschichteaufgebrochen, er sieht uns. Ersieht dir ins Gesicht. Es ist wahr geworden.Heute. Weihnachten.Angela M.T. Rein2 Farni list – Boæiœ 2010


Weihnachtszeit, komm und bring uns,die wir vor Sehnsucht brennen,das, was uns verloren ging,was wir lange nicht mehr kennen:Boäiö je vedno takrat,öe obriüeü solzona prijateljevem obrazu.Boäiö je vedno takrat,ko se ne prepiramotemveö si podamo roke v spravo.Boäiö je takrat,kadar je naüe srcepolno lepih besed.Boäiö je vsak dan na zemlji,kajti Boäiö je rojstni dan ljubezni.V tem duhu vam æelim blagoslovljeneboæiœne praznike, obilo zdravja, moœi zaodgovorno delo in boæjega miru v vaøihdruæinah!Ruhe, Friede, stille Zeit,Freude an kleinen Dingen,und auch die Gelegenheit,den Mitmenschen zum Lächelnzu bringen.Weihnachtszeit, lass uns glauben,an ein Fest voller Liebe und Frieden,öffne uns Menschen endlichdie Augen, dass wir einanderwirklich lieben.Frohe Weihnachten,viel Glück und GesundheitIm Neuen Jahr wünscht Ihnenund Ihrer FamilieIhr Pfarrer mit PfarrgemeinderatNovo leto naj vam pred vrata prinesebogata darila: ljubezen in zdravje, uspehein slavje. Bog naj Vas blgaoslavlja,da bo sreœno!Vaø æupnik in ÆSFarni list – Boæiœ 20103


RAZMIØLJANJE:(Lk2,1-14)Boäiö je veö kot rojstni danKako nazorno nam evangelist Lukaopiüe boäiöno zgodbo! Zveni kot öasopisnanovica, ki nam je blizu in je napeta.Gre za rojstvo otroka, a ne za kakrünegakoli, ki v dramatiönih okoliüöinahprihaja na svet. Gre za posebnega otroka,gre za rojstvo vseh rojstev. Gre zarojstvo Boäjega otroka, za odreüenikasveta, za Jezusa Kristusa. Angeli vboäiöni noöi äelijo celemu öloveütvuoznaniti veselo novico, da je rojenJezus, odreüenik. Boäiö je veö kotobiöajen rojstni dan, je veö kot vsaksvetovni dogodek. V boäiönem dogodku,v rojstvu Boäjega otroka se skrivaskrivnostna moö, ki nas povezuje üedanes.Boäiö se je zaöel zelo kaotiöno. Joäefje hotel zapustiti noseöo äeno, a je lestoril, kakor mu je svetoval angel.Kmalu za tem sta se Joäef in Marijapodala no dolgo pot v Betlehem inizpolnila cesarjev ukaz, da se popiüeves svet. Zanju ni bilo prostora v prenoöiüöuin nikjer ni bilo öloveka, ki bijima hotel pomagati. Preprost hlevöek znekoristnimi äivali je postal kraj zaboäiöni dogodek. Dogodek je brezöara, pa vendar je dogodek, ki nas üevedno oöara.Boäiöni dogodek je svetovni dogodek,ki nas navdihuje bolj kot nobendrugi svetovni dogodek. Odreüeniköloveütva bo poloäen v najbolj preprostozibelko sveta – v jaslice.Prvi, ki so priüli öestitat, so bili preprostipastirji, ki so otroka v jaslicahpogledali, ga poöastili in molili. Vedeliso, kdo leäi v jaslicah, kajti angeli sojim povedali, zato so verovali Boäjemuoznanilu. Boäiö je torej veö kot rojstnidatum in idiliöen druäinski praznik vzimski idili in ob siju goreöih sveö.Boäiöni dogodek je praznik äivljenja,je praznik Boäjega sklanjanja k ljudem,da bi z nami delil äivljenje. Boäiö jeboäja velika ljubezenska izjava vsemuöloveütvu.Ali verujemo v to? Ali nas boäiönooznanilo spremlja v äivljenju in ali nasüe zaznamuje kot kristjane? Kaj smonaredili iz boäiönega oznanila? Ali imauöloveöeni Bog üe prostora v naüem4 Farni list – Boæiœ 2010


srcu, v naüih druäinah? Ali se rojevav nas kot mir, kot dobrota insprava? Ali pa po naüih hiüah boljdiüi po keksih in peöenki kot pokadilu vere in molitve? Ali pa nassamo boäiöna jelka z darili brezjaslic spominja na verski obiöaj izotroütva? Se zavedamo tega, kar jepesnik Tagore v poetiöni oblikipovedal o boäiöni skrivnosti:»Vsak otrok prihaja s sporoöilomna svet, da Bog ni obupal nadölovekom.« Kaj pa ti? Obupujeünad seboj, nad drugimi in nad svetom?Bog je v majhnem otroku in vneznanem kotu zemeljske oble stopilna zemljo. Veliki in nedoumljiviBog postane otipljiv in viden, dabi se dotaknil src ljudi s svojo ljubeznijoin dobroto.Da bi razumeli boäiöno oznanilo,se moramo umiriti, utihniti in preprostozreti v otroka. Boäiö je dragocendar äivljenja, ki nam ga Bogpodarja in zaupa. V luöi boäiönegasporoöila je mogoöe razumetiöloveütvo in nedotakljivost ölovekovegadostojanstva.Omogoöimo, da nas boäiöna skrivnostspreminja v boäiöne ljudi, inpodarimo ljubeznivo Boäje darilonaprej - drugim ljudem. Najprej semora Boäja ljubezen roditi v naüemsrcu, da bi jo lahko podarjali drugim.Odprimo naüa srca in naüe domove,da postanejo jaslice za uöloveöenegaBoga. p. Franöek, äupnikFarni list – Boæiœ 2010WeihnachtGeben, schenken, sich verschwenden,mit vollen Herzen, vollen Hænden.Selbst Kerze, Licht und Seele seinund nur der Liebe Leben weih`n!So strahlt der Baum,so wærmt sein Lichtwenn innig Herz zum Herzen spricht.Es tagt in tiefer Mitternacht,wo Liebe in den Herzen wacht!Vorweihnachtszeit der Kinder.Viele Kerzen hat die Mutter aufgesteckt,wie festlich sieht es nun schon bei uns ausund wenn sie dann noch søße Sachen bæckt,ziehn wahre Døfte durch das ganze Haus.Die erste Kerze brennt! Die zweite, dritte...wir kœnnen es kaum erwarten diese Zeit!Das Christkind liest schon unsereWeihnachtsbitte und endlich,endlich hat es auch geschneit!Komm schœner Tag, wo alle Glockenklingen frohlockend durch die stilleHeilige Nacht.Wir mœchten wieder deine Lieder singen,die uns im Herzen warm und froh gemacht!5


Mladina v ØmiheluLeto in pol æe obstaja mladinska skupina v Ømihelu.Sreœujemo se vsakih øtirinajst dni v æupniøœu, poletipa navadno na øportnih igriøœih. Mladinska sreœanjaobiskuje do 15 mladincev.Naøa mladinska skupina je kraj sreœanja in je odprta,zato se nam lahko pridruæi vsak brez pogojev. Œeimajo mladinci œas, se veselimo njihove druæbe. Œasv skupnosti preæivimo v pogovorih, øportnih aktivnostih,radi pa tudi sodelujemo na farnih prireditvah.Lansko leto, samo za primer, smo pomagali pri pripravahna Sv. birmo, pletli smo vence, pomagali smotudi pri pripravah na farni praznik. Poleti smo velikokratøli igrat odbojko ali nogomet. Radi sprejmemonaloge, ki koristijo farni skupnosti, kajti lepo je videti,kako s skupnimi moœmi nekaj ustvarimo. Naøe nalogeso med drugimi pomoœ pri postavljanju øotora inmiz na farni praznik, streæba ljudem z jedmi in pijaœoin øe mnogo drugega.Viøek letoønjega programa je bil skupni izlet nadomaœo goro Peco. Bilo je zelo naporno, ker smo øliod vznoæja do vrha Pece. Ker smo pomagali drugdrugemu, smo vsi prispeli do prenoœiøœa. Po kratkipavzi pri Veøkem stanu smo se odpravili na vrhPece. Na zaœetku smo celo pomislili, da se bomomorali obrniti in se vrniti h koœi, toda vreme je vzdræaloin na vrhu gore nam je toplo sonce œestitalo zauspeh. Tisti, ki so ostali pri koœi, so zakurili ogenj, dasmo si spekli klobase in seokrepili po naporni poti.Jeseni pa smo øli nabiratmah za jaslice. Æe lanskoleto smo postavili jaslice; bilismo kar uspeøni. Letos nasje spet æupnik naprosil, dapostavimo jaslice v æupnijskicerkvi. Upamo, da bomoæupnijo spet razveselili zlepo postavitvijo jaslic.Tudi navadnih mladinskihsreœanj se mladi zelo radiudeleæimo, kar dokazuje, danismo zainteresirani samoza posebne ponudbe,ampak nas iskreno zanimamladinska skupina kot skupnostprijetnega druæenja.Mladinsko skupino povezujetaprijateljstvo in medsebojnapomoœ.Mladi, ki vas zanima naøaskupina, ste prisrœno vabljeni,da se nam pridruæite.Prepriœani smo, da se bostev skupnosti poœutili sprejete,zato boste obœutili tudisreœo.Veselimo se vaøega prihodav skupino in prepriœanismo, da boste z nami uæivaliprijetno skupnost. Sreœanjaso vsakih 14 dni podogovoru in voditelj skupineje Marjan Rosenzopf, œlanÆS, ki skupini po SMSsporoœa termine, kdaj sedobijo.Mladinska skupina Ømihel6 Farni list – Boæiœ 2010


infoŒiøœenje cerkveV mesecu januarju 2011 œisti æupnijskocerkev Podlibiœ / Suha-Unterlibitsch/-Hinterlibitsch. Lepo prosimo za solidarnopomoœ vaøœanov, da boste naøli potrebenœas in zmogli toliko dobre volje zaœiøœenje naøega druæinskega svetiøœa –farne cerkve in boste s tem tudi slaviliBoga. Velik in prisrœni »Bog lonaj!«vsem pridnim æenam iz Rinkol in Rut, kiso poærtvovalno œistile naøo cerkevdecembra 2010.Veøka cerkevNova strehaØkofija je odobrila prenovo strehe na cerkvi v Veœni vasi inbo tudi prispevala finanœna sredstva. Previdna cena je €90.000.–. Od tega mora æupnija prispevati € 40.000.–, €20.000.– prispeva økofija in € 30.000.– spomeniøko varstvo.Vigredi se bomo lotili, ker bo nekaj cenejøe in vremebolj stabilno kot je bilo v jeseni. Prodali bomo gradbenoparcelo v Pliberku, ki je last podruænice.Renoviran zvonMali poœen zvon smo poslali na popravilo. ZvonarnaGrassmayr v Insbrucku je prevzela odgovornost za varjenjein ulitje nove krone, ki ustreza tistemu œasu, ko je bilzvon ulit. Sedaj je bil zvon brez krone. Ker je spomeniøkovarstvo na Dunaju zamujalo s svojim „blagoslovom“, bozvon popravljen januarja 2011 in se bo vrnil domov. Spetnam bo pel v tercetu svojo melodijo in nas vabil v svetiøœe.Spet bo razlog za praznovanje in za veselje. Fiksna cenaza popravilo zvona je € 9.499,20. Za posamezna dela pastanejo: varjenje € 3.789.–, modeliranje nove krone €1.066.–, kembelj € 701.–, orehov jarem € 728.–, kolo zazvonjenje € 205.– in montaæa pavøalno € 1.427.–.Trikraljevskaakcija 2011Trije kralji vas bodo obiskali3. in 4. januarja 2011.Geslo letoønje akcije je»Postavimo znamenjaza praviœni svet«. HvalaVam za sprejem in zaVaøo solidarno pomoœ!Dreikönigs-Aktion 2011Die hl. Drei Könige besuchenSie am 3. und 4.Jänner 2011. Das Mottoder diesjährigen Sternsingeraktionlautet: „Wirsetzen Zeichen für einegerechte Welt“. Ein herzliches„Vergelt´s Gott“ imVoraus, für ihre Aufnahmeund solidarische Spende!Izdaja äupnija Ümihel nad Pliberkom.Odgovoren: P. Franc KRAMBERGER SJ, prov., A-9143 Ümihel nad Pliberkom 9,tel. (0 42 35) 25 04 in 0676/87728094, Fax (0 42 35) 25 04-4,e-mail: francek.krambergeröa1.netFarni list – Boæiœ 20107


RED BOÄJE SLUÄBE – GOTTESDIENSTORDNUNGv Ümihelu nad Pliberkom / St. Michael od / von 24. 12. 2010 do / bis 6. 1. 2011petek / Freitag Ømihel - St. Michael ob/um 16.00 otroüka boäiönica – Kindermette24. 12. † Antonia KUMER, † Siegfried LOSER obl. in vhp., † CæciliaSKIAS obl. in Rudolf, † Joüko KONCILJA, † Marija KRAUTin vhp., † Marija in Matevä RAZDERTIÖ, † Cindy DLOPSTSVETI VEÖERHEILIGER ABENDØmihel - St. Michaelob/um 22.00 uvod v polnoönico: petje boäiönih pesmi –Singen der Weihnachtslieder als Einføhrung in Christmetteob/um 22.30 polnoönica/Christmette † Amalia FERRA 30. dan,† Roswitha KOLTER, † Franc ÖEBUL, † Amalija in FrancKRIÜTOF, † Matilda in Valentin NOVAKsobota / Samstag Veœna vas - Wackendorf ob/um 8.30 † Elisabeth SMREÖNIK 30. dan in moä Johann,25. 12. † Marija ÄAGAR, † Maria GOLTNIG, moä Michael in höerMaria, rajni HIRTL in JENÜACOVI, † Maria in SimonELBE, † Stefanie in Joäef ELBE, za Adrianovo druäino PeönikØmihel - St. Michaelob/um 10.00 za äupljane - før die Pfarrgemeinde† Hanzej DOMEJ 30. dan, † Maria PLANINÜEK 8. dan inTheresia, † Franc ÖEBUL, † Marija ÄUNTAR, † Ema in PaulÖUJEÜ ter Wolfgang FORSTER, † Margaretha KRAL obl.nedelja / Sonntag Rinkole - Rinkolach ob/um 9.00 za äupljane - før die Pfarrgemeinde26. 12. † ZGONÖEV oöe Ignac in sestra Angela, † Max in ÜtefanPERÖ ter vsi BIDRIHOVI rajni, † UÄNIKOVI starüiGertrud in Marko, † RIÄNARJEVA mati MaricaSV. DRUÄINA –FEST DER HL. FAMILIEØmihel - St. Michaelob/um 10.00 † Stefania CUSIN, † SRIENÖEVI starüi in vhp., † Ütefan


KRAUT, † Ignaz SALER-Aplen, † ERÄENOVI starüiFranziska in Franz MLINAR, † Janez ÖIKpetek / Freitag Ømihel - St. Michael ob/um 18.00 zahvalna maüa, v zahvalo31. 12. † Heinrich RATSCHNIG, † Ütefka KERT - Letina,STARO LETO - SILVESTER † Mirko RUDOLFsobota / Samstag Ømihel - St. Michael ob/um 10.00 † Renè PRATER, † Franz KRAUT,1. 1. † Johann in Maria ELBENOVO LETO – NEUJAHRnedelja / Sonntag Ømihel - St. Michael ob/um 8.00 za äive in rajne äupljane – før die Pfarrgemeinde2. 1. Ømihel - St. Michael ob/um 10.00 † Theresia PLANINÜEK 30. dan, † Walter2. po boäiöuin Iganz KRAUSLER, † Ludvik ZAKRAJÜEK,† Elisabeth u. Siegbert TSCHARFöetrtek / Donnerstag Ømihel - St. Michael ob/um 8.00 za äive in rajne äupljane – før die Pfarrgemeinde6.1.Ømihel - St. Michael ob/um 10.00 † Maria in Friedrich PISTOTNIG, † Jurij SCHERZER,SV. TRIJE KRALJIHL. DREI KŒNIGE† Mirko RUDOLF, † Franz ROTAR, † Alojz MIHEU,† Valentin in Friedrich ROÄMAN, † Jurij ÄVAB obl.† Stanko TOMIC obl. in Maria ter vhp.Naroœilo maøeMessenbestellungLepo Vas prosimo, da bi maøe naroœili vsaj 14 dni v naprej predizidom farnega lista. Veœkrat naredimo farni list za 14 dni. Prispevekza maøo je øe vedno 7 evrov. Za pogrebno maøo namesto cvetja paje 10 evrov.Wir bitten die Messbestellungen 14 Tage im voraus vorzunehmen, dadas Pfarrblatt von Zeit zu Zeit für 14 Tage erscheint.


Farna statistika 2010 PfarrstatistikUMRLI - VERSTORBENELBE Jakob Josef, Dvor/Hof 33, * 10. 7. 1948 - +1. 1. 2010KRAUT Franz, Bistrica/Feistritz 21, * 6. 5. 1926 - +5. 1. 2010GORENÜEK Maria roj. Wœlbl, Konovece/Gonowetz 4, * 26. 11. 1934 - +13.1.2010ROTAR Franz, Ümihel/St.Michael 27, * 22. 10. 1933 - +26. 1. 2010MAVC Marija roj. Lodrant, Slovenj Gradec, * 8. 9. 1923 - +6. 2. 2010PRATTER Renè , Örgoviöe/Tscherberg 32, * 30. 7. 1985 - +8. 2. 2010ELBE Johann, Breüka vas/Pirkdorf 13, *13. 5. 1931 - +20. 3. 2010KERT Stefanie roj. Novak, Letina/Lettenstætten *2. 12. 1930 - +26. 3. 2010MIHEU Alojz, Strpna vas/Traundorf 25, * 11. 6. 1928 - +29. 3. 2010RATSCHNIG Heinrich, Dolinöiöe/Dolintschitschach 4, *19. 5. 1942 - +9. 4. 2010SADJAK Marcus, Rute/Rutach 2, *24. 4. 1926 - +25. 4. 2010WŒLFL Friedrich, Strpna vas/Traundorf 3, * 25. 7. 1942 - +25. 5. 2010PRIMOSCH Ludmilla roj.Riedl, Ümihel/St.Michael 43, *23. 9. 1924 - +27. 5. 2010POTOÖNIK Peter, Bistrica/Feistritz 88, *27. 7. 1924 - +10. 7. 2010KRAUT Stanko, Ümihel/St.Michael 35, *25. 5. 1926 - +10. 8. 2010KUCHAR Friedrich, Ümihel/St.Michael , *1. 3. 1924 - +14. 8. 2010SALER Ignaz, Konovece/Gonowetz 3, * 1. 9. 1927 - +23. 8. 2010RAZDERTIÖ Marija, Podlog/Pudlach 33, * 17. 11. 1916 - +28. 8. 2010DLOPST Sindy Maria, Dvor/Hof 5, * 11. 9. 1988 - +7. 9. 2010ÄUNTAR Marija roj. Hanin, Örgoviöe/Tscherberg 11, * 01. 09. 1923 - +10. 9. 2010SUÜNIK Anton, Na Produ 33, Prevalje, * 30. 12. 1932 - +19. 9. 2010LUTNIK Matilda roj. Kristan, Blato/Moos 19, * 20. 2. 1923 - +15. 10. 2010ELBE Josef, Veöna vas/Wackendorf 13, * 27. 3. 1930 - +23. 10. 2010VALANT Ernst, Strpna vas/Traundorf 45, * 2. 12. 1959 - +29. 10. 2010BRESNIK Johann, Ümihel/St.Michael 22, * 25. 4. 1925 - +14. 11. 2010SMREÖNIK Elisabeth, Veöna vas/Wackendorf 32, * 31. 10. 1928 - +21. 11. 2010DOMEJ Johann, Konovece/Gonowetz 61, * 31. 10. 1925 - +19. 11. 2010FERRA Amalia roj. Skuk, Konovece/Gonowetz 40, * 18. 8. 1914 - +22. 11. 2010PLANINÜEK Theresia, Rinkole/Rinkolach 12, * 9. 9. 1918 - +30. 11. 2010PLANINÜEK Maria roj. Skof, Rinkole/Rinkolach 12, * 19. 09. 1925 - +10. 12. 2010WINKL Erika Elisabeth, Bistrica/Feistritz 80, * 09. 11. 1929 - +12. 12. 201010 Farni list – Boæiœ 2010


POROKE - EHESCHLIESSUNGENHAIMBURGER Michael in JOP Anita, Dvor/Hof 26. 6. 2010POPPERNITSCH Robert Walterin FERA Katharina, Veöna vas/Wackendorf 24. 7. 2010SADJAK Engelbert in GLINIK Josefa, Örgoviöe/Tscherberg 18.9.2010KRÜÖENIH - GETAUFTKrstov 14 (5 fantov, 9 deklic) – 5 zakonskih – 9 nezakonskihSRIENZ Selina,Ümihel/St.Michael 135, * 3. 10. 2008 – kr. 4. 1. 2009KAKL Philip,9220 Velden, * 26. 6. 2008 – kr. 8. 3. 2009SCHRANZ Dennis,Strpna vas/Traundorf 10, * 23.10.2008 – kr. 22. 3.2009GROS Elise Marie,Ümihel/St.Michael, * 9. 12. 2008 – kr. 5. 4. 2009WAUTSCHE Mia-Sophie,Letina/Lettenstætten 38, * 27. 11. 2008 – kr. 5. 4. 2009HABE Ines,Hof/Dvor 82, * 5. 7. 2007 – kr. 13. 4. 2009STEFITZ Maximilian Noah,Bistrica/Feistritz 73, * 22. 10. 2008 – kr. 25. 4. 2009BRITZMANN Lena Martina,Ümihel/St.Michael 125, * 2. 9. 2009 – kr. 7. 11. 2009JOP Julia Franziska,Hof/Dvor 34, * 15. 9. 2009 – kr. 15. 11. 2009NEUHAUSER Jan Alexander,Veöna vas/Wackendorf 44, * 20. 6. 2009 – kr. 15. 11. 2009KOMAR Laura,Strpna vas/Traundorf 19, * 21. 8. 2009 – kr. 21. 11. 2009Izstopilo iz Cerkve/ Kirchenaustritte: 13, 7 moøki/männl. - 6 æenske/weibl. (7 bivajo v fari in 6 drugod).Ponovno vstopilo: 2. Prvoobhanjancev / Erstkommunionkinder 25. Obiskov za okroglirojstni dan/Geburtstagsbesuche 117. Priprava na krst/Taufgespräche 15. Pogovorov s æalujoœimi/Begräbnisgespräche28. Obhajilo bolnikov 346.Farni list – Boæiœ 201011


MICKA OPETNIKKPDŠ mihel"Kreativnost je v mladih"Katoliüko prosvetno druütvo Ümihelvsako leto pripravi pester spored prireditevin s to ponudbo hoöe nagovoritiöim üirüi krog zainteresiranih obiskovalcev.V zadnjih letih so druütvenikiposvetili veliko öasa mladim in tako sonastale razne skupine, v katerih semladi sreöavajo, se skupaj nasmejijo,se pogovarjajo, naütudirajo lutkovnoali gledaliüko predstavo, se uöijoinütrumenta, skupaj prepevajo ali delajoprve korake na gledaliükem odru.»Farna dvorana« kot imenujemoÜmihelöani naü kulturni dom je postalzanje hiüa, kjer se radi sreöavajo, izäivljajosvojo kreativnost in nadgrajujejosvoje znanje. Urejeni prostorinudijo dovolj prostora vsem, ki bi radisodelovali v eni izmed skupin. äe odnekdaj ima gledaliüko ustvarjanje vÜmihelu bogato zgodovino. V letu2010 so se mladi igralci äe predstaviliz dvema premierama: februarja mesecaz Molierovo komedijo »Scapinovezvijaöe«. Septembra pa je skupina»Vsi na kupu« mojstrsko odigralapredstavo »Zgodbe za zgodbo«. V pripravipa je äe naslednja premiera»Obiski« Feliksa Mittererja, katero bomladinska gledaliüka skupina uprizorilana Ütefanovo.Prav tako uspeüni so lutkarji, ki so vokviru lutkovnega festivala Cikl Caklzaigrali druäbenokritiöno predstavo»Radovan«. Mlajüi lutkarji pa se äepripravljajo na svojo premiero, s katerose bodo predstavil februarja 2011.Za gledaliüki pomladek pa skrbi 11otrok, ki se tedensko zbirajo v gledaliükiüoli in se urijo v samozavestnemnastopanju na odru. Delo z mladimi jeobojestranska obogatitev, ki se zrcalitudi v dobrem obisku gledaliükih inlutkovnih predstav. Zato druütvo radopovabi razne lutkovne in gledaliükeskupine da se predstavijo v Ümihelu.14 skupin je letos gostovalo v Ümihelu,med njimi tudi dunajska predstava»Adieu Marie«. Posebna lutkovnaposlastica pa je vsako leto lutkovnifestival Cikl Cakl .Kaküno bogastvo je pouk v slovenskiglasbeni üoli dokazujejo mladi glasbenikiki se zbirajo v razliönih glasbenihformacijah. »Store Murke« s svojoglasbo navduüujejo posluüalce üiromKoroüke. Njihova ljubezen do glasbejih je pripeljala v najviüje kroge glasbenescene in tako se bodo mesecajanuarja udeleäili tekmovanja naDunaju. Za njihov nastop jim äelimovse najboljüe. Pa tudi v ostalih glasbe-12 Farni list – Boæiö 2010


nih formacijah uäivajo mladi ob skladanjuin igranju. V vseh teh mladih jedozorela äelja po Rockkoncertu, kateregaso samostojno organizirali in jimje bil v veliko veselje.Vsako leto pa se najdejo v druütvenemkoledarju tudi razne izobraäevalneponudbe (teöaji, predavanja).Druütveno delovanje pa popestrijorazne druäabne prireditve (pust zaotroke, Martinovanje, druütveni izletin Vaüki praznik – ki je letos äal dobesednopadel v vodo). Letos pa smoprviö skupaj z EL pripravili Branö.Prijetno sreöanje je obogatila izvrstnakuhinja iz Roäa.Bogata kulturna ponudba , ki je navoljo Ümihelöanom in ljudem bliänjein daljne okolice, naj tudi v bodoöeprivabi ütevilne obiskovalce. Na potiinovativnosti in ustvarjalnosti pahoöemo tudi v bodoöe podpiratimlade.Premiera:Obiski(Feliks Mitterer)Nastopa mladinska gledaliükaskupina KPD Ümihelv nedeljo, 26. dec. 2010 ob 15. uriponovitev 26. dec. 2010 ob 19.30 uriv farni dvoraniFarni list – Boæiö 201013


Zeugnisablegen!„Seid gewiss: Ich bin beieuch alle Tage bis ansEnde der Welt.“ (Matthäus 28, 20)Das Gefühl dafür, dass Gott beiuns ist - und das immer und in jederSituation – ging für einige verloren.Und trotzdem bin ich überzeugtdavon, dass Gott niemanden je loslässt.Wie könnte man denn auchsein eigenes Kind im Regen stehenlassen? Auch den Glauben zu verkündenund zu seinem Glauben zustehen, fällt vielen Leuten heutzutageäußerst schwer. Man lächeltbeschämt, wenn vom Glauben anGott gesprochen wird und reißtWitze darüber.In letzter Zeit stellte sich mir immerwieder die Frage: Wieso ist das so?Und: Kann ich das nicht ändern?Ich bemühe mich jetzt, nicht mehrzu den „modernen“ Leuten zählenzu wollen. Ich spreche bei jederGelegenheit ernsthaft über Gott.Auch wenn ich nur kurz den Satz„Gott wird schon wissen, was erdamit erreichen will“ einwerfe. Undsiehe da, ich finde immer Leute, vorallem Studenten, die es mir gleichtun. Sobald sie sehen, dass es mirmit solchen Aussagen ernst ist,gehen sie darauf ein. Sie fragennach, was ich genau meine oderwollen wissen, warum ich so überzeugtvon dem bin, was ich überGott sage. Viele sind sehr berührtvon meiner Überzeugung.So beschloss ich eines Tages einemReferat das Thema „MeinGaube“ zu geben. Ich sprach voreiner Seminargruppe, die aus 18-bis 22-jährigen Studenten besteht.Dies ist der Kern meines Vortrages:Es gibt etwas in meinem Leben,das mich führt, das mich leitet, dasmir hilft schwere Zeiten zu überstehenund das mir die schönenMomente in meinem Leben nochwertvoller macht: Meinen Glaubenan Gott.Als ich 17 Jahre alt war, wolltemein Religionslehrer mir weismachen,dass Gott nicht gleichzeitigallmächtig und ein liebender Gottsein kann. Wäre er liebend, würdeer doch kein Leid auf der Welt zulassensofern er auch allmächtig ist.Seine Behauptung machte michrasend. Ich war wütend auf mich,weil ich an diesem Tag keinArgument dagegen fand. Alles wasich sagen konnte war: „Er ist beides!“So ging ich in den nächsten Jahrenauf die Suche nach einer passendenAntwort Ich musste in dieserZeit immer wieder schockiertfeststellen, wie sehr unsere Weltund ihre Menschen leiden und wasjeder ertragen muss, während erdurch sein Leben geht. Viele14 Farni list – Boæiö 2010


Gespräche mit meinenMitmenschen führten michlangsam zu einer Erkenntnis.Die Antwort kam eines Tagesvon meiner Mutter, soals würde sie auf der Handliegen. Sie fragte mich: „Hastdu nicht nach jeder steinigenPhase deines Lebens gespürt,dass du gereift unddadurch Gott näher gekommenbist?!“Tatsache ist, dass man anallem Traurigen, das geschieht,nachhaltig wächstund reift. Dadurch dass wirreifen, kommen wir Gottnäher und das ist es, was inunserem eigenen Interessesteht und wohl auch GottesAbsicht ist. Ich bin davonüberzeugt:Gott näher zu kommen istdas Ziel unseres Lebens aufdieser Welt.Betroffen sahen mich meineKollegen nach dem Referatan. Teilweise sprachlosund teilweise zustimmend.Aber auf jeden Fall berührt.In der nächsten Zeit wurdeich einige Male auf meinReferat angesprochen. Ausdiesen Gesprächen erkannteich, dass viele vor allemTrost fanden in meinenWorten. Nun entdeckten sieeinen Sinn in ihrem Leid,ihrem Verlust. Einige konntenan sich selbst auchbemerken, dass sie innerlichwirklich gewachsen waren.Franziska RodlerWorBeimKlaus Metzger-Beck(Weihnachten)genommenJoh 1,1-18Es gibt heute eine große Sehnsuchtder Menschen nach Spiritualität, nachHeimat in einer geistigen Welt, nacheiner anderen Realität außerhalb derharten Fakten. Das ist gut, denn wirbrauchen den Kontakt nach innen,den Kontakt mit der Wirklichkeit, diegrößer ist als diese Welt. Die Gefahrbei manchen Richtungen ist dabeijedoch die Flucht aus der Realität. Sieführen die Menschen in eine innerlicheWelt, die sich selbst genügt undsich nicht mehr berühren lässt von derWirklichkeit. Christliche Spiritualitätgeht genau in die andere Richtung,sie führt in diese Welt hinein.Das Wort ist Fleisch geworden. Gott istin diese Welt eingetaucht und hat sichdieser Realität, den harten Fakten ausgeliefert.Das macht mir Mut, dass wir indieser Welt, in dieser Realität, imGenießen, im Mitgefühl, in unseremKörper, in Freude und Leid, Gott begegnenkönnen. Es gibt sie, die Realitätaußerhalb der harten Fakten, dieHeimat in einer geistigen Welt. Aber wirfinden sie nicht außerhalb, sonderngenau in der Realität, die uns begegnet.Wenn wir uns einlassen auf unserenAlltag, auf die Begegnungen, auf dieHerausforderungen, die das Leben unsschickt. Wenn wir bereit sind einzutauchenin den gegenwärtigen Moment unddas tun, was jetzt zu tun ist; und wennwir mit ganzem Herzen und ganzerSeele dabei sind, dann begegnen wir inunserer konkreten Wirklichkeit demFleisch gewordenen Gott, der größer istals unsere Wirklichkeit.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine