Вкус роден и мил Heimatlicher und beliebter geschmack - A4

bulgaren.org
  • Keine Tags gefunden...

Вкус роден и мил Heimatlicher und beliebter geschmack - A4

www.bulgaren.orgNr. 3/20122,50 €DIE EINZIGEBULGARISCHEZEITSCHRIFT INÖSTERREICHISSN 2225-9120Вкус роден и милHeimatlicher und beliebtergeschmack20 ГОДИНИ БГ УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВИЕНАRückenschmerzen


I M P R E S S U MZEITSCHRIFT A4Nr. 3 (3), 1. Jg.Mai–Juni 2012MEDIENINHABER UNDHERAUSGEBERKulturverein „Bulgaren in Österreich“1020 Wien, Vorgartenstraße 122/460E-Mail verein@bulgaren.orgspodeleno@bulgaren.orgHomepage www.bulgaren.orgWeblog www.bulgaren.org/melangebulgaren26Aktuell4 Nachrichten6 RückenschmerzenHauptthema8 Coverstory. Heimatlicher undbeliebter GeschmackAutogramm12 Kamen Stoyanov: Ich bin einzeitgenössischer NomadeIm Fokus16 Abd’s TraumBlickwinkel17 Drei große BGesellschaft18 OnlineshoppingБългаро-австрийското училище „Св.св.Кирил и Методий“ във Виена отбелязва20-годишен юбилейDeutsch für BulgarenBulgarisch für Österreicher19 Beratung von „Kompass“Business und Finanzen20 Neue Anforderungen an denEnergieausweisDie Bulgarisch-österreichische Schule„Hl. Kyrill und Method“ in Wien feiert ihr 20.JubiläumGesetze21 Die EntlassungUnterwegs22 Zurück zur Natur23 Rad und Romantik in der WachauLeben24 Liebe auf DistanzGeschichte26 20 Jahre BG-Schule in WienTradition27 Das Ritual ProshtapalnikWer, wann, wo28 Sofi’s SchutzengelTrackshittaz beim Eurovision29 NachrichtenVeranstaltungen in ÖsterreichBücher, CD30 NachrichtenRUBRIKENInhalt, Editorial – S. 2–3 Handbuch für Bulgaren in Österreich – S. 30Kleinanzeigen und Abonnement – S. 31CHEFREDAKTEURINMag. Elitsa Karaeneva DevrnjaSTV. CHEFREDAKTEUREMMag. Elitsa TsenovaMag. Donika TsvetanovaLEKTORATYordan Gergov (Bulgarisch)Christina Oppermann-Dimow (Deutsch)Julia Kovatchev (Deutsch)KORREKTORATYordan Gergov (Bulgarisch)ÜBERSETZUNGGraziela StoyanovBlaga ZlatevaKarolina DimitrovaNeli DinevaMag. Krassimira PlachetzkyMITARBEITER DIESER AUSGABELyubomira KaraleevaPlamena AlexandrovaMag. Lyudmila HandzhiyskaValeri MitushevLAYOUTMag. Elitsa Karaeneva DevrnjaDRUCKPrime Rate Kft.VERTEILUNG & MARKETINGmarketing@bulgaren.orgCOVERPHOTOProf. Goran DevrnjaERSCHEINUNGA4 erscheint jeden zweiten Monat.EINZELPREIS 2,50 €ABONNEMENTJahresabo: 6 Ausgaben – 12,– €Kulturverein „Bulgaren in Österreich“Erste Bank, BLZ 20111Konto-Nr. 28 714 074 000Auflage 5.000 ExemplareISSN 2225-9120Redaktionsschluss 22. 04. 2012ART-COPYRIGHTNamentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingtdie Meinung des Herausgebers wieder. Die Meinung vonGastautoren muss nicht mit der Meinung der Redaktionübereinstimmen. Entgeltliche Einschaltungen werden mitPromotion, Werbung oder PR gekennzeichnet. Für denInhalt von Inseraten haftet ausschließlich der Inserent. Fürunaufgefordert zugesandtes Bild- und Textmaterial wirdkeine Haftung übernommen. Jegliche Reproduktion nurmit schriftlicher Genehmigung der Obfrau Elitsa Karaeneva.Zurzeit gilt die Anzeigepreisliste laut Mediadaten 2011.Alle Rechte vorbehalten. Die Zeitschrift und alle in ihrenthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlichgeschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälleist eine Verwertung ohne Einwilligung des Vereins strafbar.Geringfügige Farbabweichungen sind aus drucktechnischenGründen möglich. Alle Preise und Ziffern vorbehaltlichDruckfehler.23/2012


EDITORIALОТ РЕДАКТОРАVOM REDAKTEURЕЛИЦА КАРАЕНЕВАelitsa karaenevaГлавен редакторChefredakteurin„Много“ или „достатъчно“. Такаспоред настроението си отговарямна често задавания въпрос колко сабългарите в Австрия.В центъра на Виена ромче на 10–11 годинипредлага да ми изрецитира стихотворението„Родна стряха“ („Малкаспретната къщурка“) срещу 1 €. Съседътми лекар споделя, че в болницата„Viele“ oder „genug“. So beantworteich je nach Stimmung die oft gestellteFrage, wie viele Bulgaren es in Österreichgibt.In der Innenstadt von Wien bietet ein10–11-jähriges Romakind an, mir dasGedicht „Rodna stryacha“/„HeimatlicheTraufe“ gegen 1,– € vorzutragen. MeinNachbar, der Arzt ist, sagt, dass es vielbulgarisches Pflegepersonal in seinemKrankenhaus gibt. Der Vorgesetzte derMarketingabteilung einer großen internationalenFirma mit Zentrale in Wienist auch ein Landsmann. Bulgare ist auchder Künstler und Träger des angesehenenOtto-Mauer-Preises 2011 (s. S. 12–15).Nach Angaben der Gemeinde Wien sindму има много българки обслужващперсонал. Шеф на маркетинг отделав голяма международна фирма с централав австрийската столица също енашенец. Сънародник ни е и носителятна престижната награда „Ото Мауер“(вж. стр. 12–15).Според данни на виенската общинаофициално регистрирани са 7705 българи.За първия тур на изборите за българскипрезидент миналата година доурните в града се разходиха 910 души.Извън официалните цифри се говориза 15 000 нашенци само в столицата.Данните на външното ни министерствоза 2011-а пък казват, че сме общо 12 000в цяла Австрия.Има ли наистина значение колкоточно сме? Събираме се най-вече по7.705 Bulgaren offiziell gemeldet. Für dieerste Runde der bulgarischen Präsidentenwahlvoriges Jahr sind 910 Leute zuden Urnen in der Innenstadt gegangen.Abseits der offiziellen Zahlen spricht manvon 15.000 Bulgaren allein in der Hauptstadt.Die Angaben des bulgarischenAußenministeriums für 2011 sagen jedoch,dass wir insgesamt 12.000 Personenösterreichweit sind.Ist es wirklich von Bedeutung, wie vielewir genau sind? Wir versammeln unshauptsächlich an Feiertagen, die in denbulgarischen Schulen unserer Kinder inWien, Graz und Linz organisiert werden.Einige von uns treffen sich in der Kirchezu Ostern oder Weihnachten, andere – inпразниците, организирани от децатани в българските училища във Виена,Грац, Линц. Едни се виждаме в църкватапо Великден или Коледа, други – визложбените зали на културния институт„Дом „Витгенщайн“. В последнитегодини БГ ресторантите и магазинитесъщо се превърнаха в своеобразнисъбирателни центрове на нашенци.В Голс, Бургенланд, благодарениена усилията на проф. Ник Тиц бешеиздигнат паметник на Христо Ботев.И тази година на 2 юни там ще се отбележи136-ата годишнина от гибелта наедин от най-тачените ни националнигерои. Можем да се преброим тогава,ако искате. Сигурна съм, че ще бъдемдостатъчно. den Ausstellungsräumen des bulgarischenKulturinstituts Haus Wittgenstein. In denletzten Jahren sind auch die bulgarischenRestaurants und Läden zu spontanenVersammlungsorten für unsere Landsleutegeworden.In Gols, Burgenland, wurde, dank derBemühungen von Prof. Nick Titz, einDenkmal von Hristo Botev errichtet.Auch heuer am 2. Juni wird dort der136. Todestag eines unserer am meistenverehrten Nationalhelden Hristo Botevfeierlich begangen. Bei dieser Gelegenheitkönnten wir uns ja dann durchzählen,wenn Sie möchten. Ich bin sicher, dass wirjedenfalls genug sein werden. ЧИТАТЕЛСКИ ПИСМА/LESERBrIEFE„Диагноза „страх“(2/2012)Този материал звучи още по-актуалнослед случая с бездомнитекучета, които разкъсаха възрастенчовек в София. И пак няма виновни.И пак всички мълчат. Дали самоот страх, или от апатия? Докатобългаринът продължава да търпибезобразията около себе си, нищоняма да се промени.Васил Шарков от Инсбрук„Време е за пенсия“(2/2012)Страшно полезен материал!Непременно съобщете кога щебъдат организирани специалнитеОчакваме писматави на spodeleno@bulgaren.org илина адрес 1020 Wien, Vorgartenstraße122/460,за списание А4консултативни дни, за да зададемвъпросите си.Станка Бухалова от Виена„Храната има значение“(2/2012)Зачетох се в статията за храната ими хареса, че не дава много-многоуказания и че не става въпрос задиети. Има обаче някои неща, скоито не съм съгласна. Това, коетоказва Христо за вегетарианството,не е вярно, защото месото не еединственият източник на протеиниза организма. Дори да неприемаме месни продукти, имадруги храни, които ни доставятнеобходимите полезни вещества.Кристина Кихнерл от Грац„България се държи катокандидатка за ЕС“(2/2012)Добре е забелязало момичето,че България не се държи каторавнопра вен член на ЕС, а все стоив ъгъла като наказана. Всичко идваот тъпите ни комплекси и нискотони самочувствие. Ама то и откъдеда имаме по-високо, като политицитени са мутри.Виктор Горанов от Виена„Консултация № 2 отспециалистите на „Компас“(2/2012)Искам да попитам как стои въпросътс получаването на австрийскогражданство от деца, които сародени в България, но навършватпълнолетие в Австрия.Лалка Катинчеваот Винер Нойдорф3/2012 3


АктуалноНАКРАТКО/IN KÜRZEKosten für Sportcampsund Ferienbetreuungdurch Sportvereine sindsteuerlich absetzbarDie Kosten für die Kinderbetreuungkönnen von steuerpflichtigen Elternin der Höhe von maximal 2.300 €pro Kalenderjahr und Kind abgesetztwerden.Folgenden Bedingungen müssenerfüllt sein: das betreffende Kindhat zu Beginn des Kalenderjahressein 10. Lebensjahr noch nichtvollendet; die Betreuung muss ineiner privaten oder öffentlichenKinderbetreuungseinrichtung (z. B.Kindergarten, Hort, Internat) oderdurch eine pädagogisch qualifiziertePerson erfolgen; die Betreuungskostenmüssen tatsächlich entstandensein. Voraussetzung ist, dass für diebetroffenen Kinder ein Anspruch aufden Kinderabsetzbetrag für mehrals sechs Monate im Kalenderjahrbesteht.Nach Ablauf des Kalenderjahreskönnen die Kinderbetreuungskostenim Rahmen der Arbeitnehmerveranlagungbzw. der Einkommensteuererklärungals „außergewöhnlicheBelastung“ geltend gemacht werden.ФОТОКОНКУРСБългарката Лина Феслер-Цукиспечели 5-о място със снимката на5-годишния Лени „Ах, тези очи“ вкатегория „Портрет“ на фотоконкурсс около 1000 участници(вж. корица IV). Той се проведеот Асоциацията на австрийскитефотолюбителски дружества (VÖAV)и списание „Фотообектив“.Н.Пр. Елена Шекерлетова:Посолството ще бъдеангажиран партньор набългарската общностИскам да сме по-видими за австрийцитеНейно ПревъзходителствоЕленаШекерлетова е новатани извънредна ипълномощна посланичкав РепубликаАвстрия.Тя връчи акредитивнитеси писма за встъпванев длъжността нафедералния президент д-р Хайнц Фишер.Това стана на специална церемония в дворцовиякомплекс „Хофбург“ във Виена на 28март (на снимката). След размяната на протоколнитепоздравления в кратък разговордвамата са обсъдили бъдещото развитиетона двустранните отношения.„Иска ми се в рамките на ресурсите, с коиторазполагаме, да бъдем по-ефективни,по-видими за австрийското общество, дабъдем по-активни като присъствие в отделнитерайони на Австрия“, каза специално заА4 посланичката ни. Тя увери, че ще търсипостоянен контакт с нашатаобщност и че посолствотоще бъде ангажиранпартньор на българите вавстрийската република.Серия от посещения въвфедералните провинциипредстои да направи посланичкатав близките месеци.По време на срещитеси тя ще изрази желанието и интереса наБългария за по-нататъшно задълбочаване насътрудничеството с алпийската държава. ВИЗИТКАЕлена Шекерлетова е завършила право в Софийскияуниверситет „Св. Климент Охридски“.От 1992 г. работи в Министерството на външнитеработи, като последователно заема поредицаот ръководни постове – била е началникна кабинета на министъра, началник-отдел вдирекции „Европа II“ и „Европейски страни“,член на дипломатическите ни мисии във Виенаи Берлин, както и ръководител на Дипломатическотобюро на България в Бон.Förderungspreis für den besten StudierendenДАТИ И ФАКТИОТ АВ-СТРИЙЦИТЕ СА ПРОТИВ77ПРОЦЕНТАПО-РАННОТО ОТВАРЯНЕНА ТРУДОВИЯ ПАЗАР ЗА БЪЛГАРИИ РУМЪНЦИ, показа анкета наАвстрийското дружество за европейскаполитика, проведена презаприл. През 2011-а това мнениеса споделяли 75 % от запитаните.Едва 14 % (18 % през 2011-а) смятат,че има условия за премахванена ограниченията за работапреди края на 2013 г. Според58 % от запитаните от либерализиранетона пазара през май м.г.досега не се наблюдава приливна работници от Чехия, Словакияи Унгария. На обратното мнениеса 34 %.Die Botschaft der RepublikBulgarien in der RepublikÖsterreich eröffnet einenWettbewerb zur Verleihungdes FörderungspreisesBeste/r Studierende/r in derFachrichtung Bulgaristik.Der Wettbewerb ist vorgesehenfür Studierende derFachrichtung Bulgaristik andem Institut für Slawistik derUniversität Wien.Der Preis wird mit einerGeldprämie von 1.000 €dotiert, die in diesem Jahrvon der HYPO NOE Gruppegespendet wird, und räumt dasRecht ein zu einer einmonatigenPraxis an der Botschaft derRepublik Bulgarien in Wien.Kriterien. Der Förderungspreiswird verliehen fürherausragende Leistungenim Studium sowie bei derAneignung der Spezifika derbulgarischen Sprache undKultur; Forschungsqualitäten,dokumentiert durchwissenschaftliche Tätigkeit(Diplomarbeit, Teilnahme anwissenschaftlichen Konferenzen,Projektarbeit und dgl.);erfolgreiche Mitwirkungan Initiativen der interkulturellenZusammenarbeit(Übersetzung eines literarischenTextes, Vorstellung vonEreignissen des kulturellenLebens in Bulgarien undÖsterreich, Organisation studentischerKulturinitiativenund dgl.).Einreichtermin. Einkurzes Schreiben (mitentsprechenden Anlagen),welches die Beherrschung derFachrichtung und ihre einschlägigenInitiativen darlegt,ist bis spätestens 7. Mai einzureichen.Die Auszeichnungwird verliehen von I. E. FrauElena Shekerletova, Botschafterinder Republik Bulgarienin Österreich, während derFeierlichkeiten anlässlichdes 24. Mai – des Tages derbulgarischen Aufklärung undKultur und des slawischenSchrifttums.43/2012


AKTUELLНови тарифи за роуминг в СъюзаПо-ниски цени влизат от 1 юлиЕвропейскатакомисия, Европейскиятпарламенти държавите членкипостигнаха съгласиеотносно въвежданетона нови ограничениявърху цените нароуминга в Съюза.Предвижда се поетапното поевтиняване нароуминг разговорите да бъде официално ратифицирано,като потребителите ще усетятпонижаването на цените още от 1 юли. Следтова новите тарифи ще се прилагат прогресивнов течение на 2013 и 2014 г.Вече има и споразумение за максималнитецени на интернет трафика при използванетона мобилни устройства в роуминг. От юливсеки изтеглен мегабайт не трябва да струваНаграда за най-добър студент българистПочетна грамота, паричнапремия от 1000 €и възможност за стаж вПосолството на РепубликаБългария в Австрияще получи най-добриятстудент по българистика вИнститута по славистикана Виенския университет.Поощрителната награда еучредена от посолството ни,за да стимулира интереса научащите се към миналото инастоящето на страната ни ида насърчи активните връзкимежду двете страни. Паричнатасума тази година е осигуренаот Хипо Ное Групе Банк.повече от 70 цента, към 2013-а той трябва да е не повече от45 цента, а към 1 юли 2014 г.ще падне до 20 евроцента.Новите тавани имат за целда увеличат прозрачносттана пазара и да защитят праватана потребителите, катосъщевременно поддържат здравословнониво на конкуренция и позволяват на новииграчи да излязат на пазара. ЦЕНИТЕЕдна минута изходящ разговор в роуминг,която в момента е с максимална цена от 35 евроцента,от средата на т.г. се очаква да стане 29цента, а до 2014-а – 19 цента. След два месецаза входящо повикване ще плащаме максимум8 цента, а до 2014-а – 5 цента. От юли краткототекстово съобщение ще струва 9 цента, а от юли2014-а – 6 цента.КРИТЕРИИ. Наградата севръчва за постигнати високирезултати в учебния процеси усвояването на българскияезик, за проявени изследователскикачества в работата поразлични проекти, участие внаучни конференции и т.н.,както и за активно участиев междукултурното сътрудничество(превод на текст,популяризиране на събитияот културния живот наБългария и Австрия и др.),информират от ведомството.СРОК. Всички заинтересуванимогат да изпращатматериалите си на адресана посолството (1040 Wien,Schwindgasse 8) най-късно до 7май. Наградата ще бъде връченалично от Н.Пр. посланикЕлена Шекерлетова по времена тържествата по случайДеня на българската просветаи култура и на славянскатаписменост 24 май. ДАТИ И ФАКТИ136ГОДИНИ ОТ СМЪРТТАНА ХРИСТО БОТЕВсе навършват на 2юни. Поетът революционер е роденна 6 януари 1848 г. в Калофер.През 1867–1876-а е емигрант вРумъния и развива революционнадейност. Издава вестниците„Независимост“ и „Знаме“. Следразгрома на Априлското въстаниесформира чета и тръгва с кораба„Радецки“ към България. На 2 юни1876 г. в подножието на вр. Волавъв Врачанскиябалкане прострелянотвражескикуршум.ХристоБотевНАКРАТКО/IN KÜRZEErnst & Young:Bulgarische Wirtschaftwächst um 1,3 %Die Wirtschaft Bulgariens wird indiesem Jahr ein Wachstum von nur1,3 % verzeichnen, weil die Haupttriebkraft,der Export, zurückgehenwird. Das steht in der Frühjahrsprognosedes WirtschaftsprüfungsunternehmensErnst & Young überdie Entwicklung in der Eurozonegeschrieben.Im Gegensatz zu diesen moderatenErwartungen prognostiziert dasbulgarische Finanzministerium einWirtschaftswachstum von 2,9 %.Laut IWF und EU-Kommission wirddie Wirtschaft Bulgariens einenZuwachs von 1,3 % bzw. 1,4 %verzeichnen.СНИМКИ/FOTOS www.bg-history.infoБЛОГЪТ НА A4www.bulgaren.org/melangebulgarenСканирайте QR кода с QR скенера на джиесема или смартфона си (например чрезбезплатния NeoReader) и директно ще бъдете прехвърлени към блога ниТЪРСИМ РЕКЛАМНИ АГЕНТИInserateverkäufer/-in gesuchtСписание А4 набира сътрудници в областта на маркетинга и продажбите. Задачите вище бъдат да представяте изданието на различни лица и организации, като по този начиннабирате нови рекламодатели. Ние ви предлагаме като възнаграждение процентот стойността на сключените рекламни сделки. Ако смятате, че тази работа е тъкмокато за вас, вие сте нашият човек! За повече информация marketing@bulgaren.org.Die Zeitschrift A4 sucht Mitarbeiter/-in für den Bereich Marketing und Vertrieb. Zu IhrenAufgaben zählt es, die jeweilige Ausgabe verschiedenen Personen und Organisationen zupräsentieren und auf diese Weise neue Werbekunden zu akquirieren. Als Honorar bieten wirIhnen einen Prozentsatz des Wertes der unterzeichneten Werbeverträge. Wenn Sie denken,dass dieser Job das Richtige für Sie ist, sind Sie unser Mann/unsere Frau! Für weitere Informationenkontaktieren Sie uns bitte unter marketing@bulgaren.org.3/2012 5


АктуалноБолките в гърбаНе подценявайте проблема ине предприемайтесамолечениеRückenschmerzenUnterschätzen Sie das Problem nichtund unternehmen Sie keineeigenmächtige SelbstbehandlungДОНИКА ЦВЕТАНОВАБолките в гърба са найчестосрещаните причиниза загуба на трудоспособност.Пред тях са самопростудните заболявания.Около 70 % от хората над30 години имат сериознипроблеми с гърба или кръста,като първите признацина вероятно заболяване сепоявяват във все по-раннавъзраст.ПРИЧИНИТЕ. Специалиститепосочват като основнапричина за нарастващияброй оплаквания модернотони технологично ежедневие:придвижването с кола,продължителното седене предкомпютъра, съчетани честос пълна липса на физическинатоварвания. При почти50 % от страдащите съществувапряка зависимост междупоявата и хроничното повторениена болките и упражняванатапрофесия.Причините, отключващипроблема, могат да бъдат ипсихически. Освен че подлагатна непрестанен стрес,напрежение в работата илисемейството, депресиите повишаваткръвното налягане,често водят и до дискомфорти напрежение в долната частна гръбначниястълб,вратаи доричелюстите.Неправилнатастойкана тялото,изкривяваниятанагръбнака(сколиоза) ипогрешнотонатоварванена гърба същоса сред честитепричини заоплакванията.Нерядко следпродължителнаи уморителнаработа неволнопрегърбвамераменетеси иDonika TsvetanovaRückenschmerzen sind diezweithäufigsten Ursachefür Arbeitsunfähigkeit. AufPlatz 1 sind Erkältungskrankheiten.Rund 70 %der Menschen über 30 Jahrehaben ernste Probleme mitdem Rücken oder mit demKreuz, aber die ersten Anzeicheneiner wahrscheinlichenErkrankung treten in immerfrüheren Jahren auf.DIE URSACHEN. Spezialistengeben als Hauptgrund für diewachsende Zahl von Beschwerdenunser modernes technologischesLeben an: Autofahren,langes Sitzen vor dem Computer,und oft völligen Mangel ankörperlichen Belastungen. Beifast 50 % der Patienten bestehteine direkte Beziehung zwischendem Auftreten, den chronischenAuswirkungen der Leiden unddem ausgeübten Beruf.Die Ursachen für das Problemkönnen auch psychisch sein.Ständiger Stress, Spannung inder Arbeit oder Familie undDepressionen erhöhen nicht nurden Blutdruck, sondern führenhäufig zu Beschwerden undVerspannungen in der Lendenwirbelsäule,Nacken und sogarim Kiefer.Die Fehlhaltung des Körpers,die Verformung der Wirbelsäule(Skoliose) und die Fehlbelastungdes Rückens gehören zu denhäufigsten Ursachen für Beschwerden.Nach längerer undschwerer Arbeit beugen wir oftversehentlich die Schultern nachvorne und lassen die gesamteLast des oberen Körperteils aufden Hals und Kreuz wirken.Die Spezialisten meinen, dassdies zur Entstehung von Versteifungenführt, die wir danndurch Fehlbelastung der Rückenmuskulaturauszugleichenversuchen. Schmerzen könnenauftreten oder intensiver werdenaufgrund von den Überbelastungoder Verletzungen, wennwir Sport nicht richtig betreibenund durch das Heben von zuschweren Gegenständen.DIAGNOSTIK. In den meistenFällen sind die ersten Problemeim Rücken leicht und vergehenschnell und deshalb achten wirselten auf die Ursache. Leiderwiederholen sich bei 70 % derFälle die Beschwerden und bei 7% wird den Zustand chronisch,d. h. die Beschwerden dauernmehr als 12 Wochen an.Die Rückenschmerzen habenunterschiedliche Klassifikationen.Die komplizierten Schmerzenentstehen aufgrund andererErkrankungen wie Traumata,Frakturen eines Wirbels,Rheuma, Tumoren oder einergestörten Blutversorgung. Siesind relativ selten, zwischen 1und 3 %. Regelmäßige Rückenschmerzensind diejenigen, dieaufgrund einer Diskopathie undeingeklemmter Nerven auftreten– sind auch relativ selten in derPraxis – bis zu 5 %. Die unkompliziertenSchmerzen decken 90% der Fälle wie z. B. aufgrundeiner Überlastung der Muskelnoder zu starker Beanspruchungder Rückenwirbel.Bei scharfen, plötzlichen oderanhaltenden Schmerzen mussman sich mit dem Spezialistenberaten. Die erste Stufe derBehandlung wird durch denHausarzt gemacht, der dasProblem diagnostiziert. Fallserforderlich leitet der Arzt denСНИМКИ/FOTOS www.fotolia.de, www.rozali.com превод/Übersetzung Graziela Stoyanov63/2012


КАК ДА ПРЕДОТВРАТИМ БОЛКИТЕ В ГЪРБА Поддържане на нормално тегло Редовно движение, спорт и гимнастика Баланс между движение и почивка Правилна стойка при изправено тяло и изправен гръб при седеж Избягване на дълги часове на неподвижно седене или изправеноположение Удобен матрак за леглото и нетвърде високи възглавници Вдигането на тежки предмети да се извършва чрез клякане (гърбъте изправен), а не с огъване на кръста Удобни обувки, позволяващи нормално ходенеAKTUELLPatienten an einen Facharzt fürOrthopädie, Neurologie und/oder physikalische Medizin, derdie entsprechende Behandlung(Medikamente, Infusionen,Infiltration, manuelle Therapie,Osteopathie, Operation) oderandere Therapien wie Erwärmung,Physiotherapie, Massage,Akupunktur, Psychotherapie,Physiotherapie vorschreibt.In keinem Fall dürfen wir dieSchmerzen im Rücken unterschätzenund eine Selbstbehandlungunternehmen, ohne denArzt zu konsultieren. оставяме цялата тежест нагорната част на тялото върхуврата и кръста. Според специалиститетова води до появатана схващания, които сеопитваме да компенсираме,като натоварваме неправилномускулите на гърба. Болкитемогат да се появят илида се засилят и вследствиена свръхнатоварванията итравмите при неправилнопрактикуване на определенспорт и вдигането на твърдетежки предмети.ДИАГНОСТИКА. В повечетослучаи първите неприятностис гърба са леки иотшумяват бързо, затова ирядко обръщаме вниманиена причината. За съжалениепри 70 % от случаитеоплакванията се подновяват,а при 7 % състоянието ставахронично, т.е. дискомфортъттрае повече от 12 седмици.Болките в гърба иматразлични класификации.Комплицираните болкивъзникват на основата надруго заболяване, напримертравма, счупване на прешлен,ревматизъм, тумори,нарушено кръвоснабдяване.Те са сравнително рядкосрещани – от 1 до 3 %. Радикулярниса тези, възникналивследствие на дископатия ипритискане на гръбначнинерви – също са сравнителнорядко в практиката – до 5 %.Некомплицираните болкиобхващат 90 % от случаитекато например вследствие напретоварване на мускулитеили по-голямо движение напрешлените.При остри и внезапни илипродължителни болки задължителнотрябва да се консултирамесъс специалист.Първият стадий на лечениесе поема от джипито, коетодиагностицира проблема.При нужда лекарят насочвапациента към специалистпо ортопедия, неврология и/или физикална медицина,който предписва съответнотолечение (медикаменти,вливания, инфилтрация, мануалнатерапия, остеопатия,операция) и терапия (затопляне,физиотерапия, масаж,акупунктура, психотерапия,лечебна гимнастика). Вникакъв случай не трябвада подценяваме болките вгърба и да прибягваме досамолечение. Упражнения за гърбаÜbungen für den RückenWIE WIR DIE RÜCKENSCHMERZEN VERHINDERN KÖNNENAufrechterhaltung eines normalen Körpergewichts regelmäßige Bewegung, Sport und Gymnastik Ausgleich zwischen Bewegung und Ruhe richtige Körperhaltung bei aufrechtem Körper und geradem Rückenbeim Sitzen vermeiden Sie langes Sitzen oder Stehen bequeme Matratze und keine zu harte und hohe Kissen Heben von schweren Gegenständen erfolgt durch Kniebeugen (derRücken ist aufrecht) und nicht durch Kreuzbeugung bequeme Schuhe, die das normale Gehen ermöglichenКонсултант на материала е д-р Иван Ковачев,специалист по физикална медицина и рехабилитация.Berater des Beitrages ist Dr. Iwan Kowatschew,Facharzt für physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation.3/2012 7


ТЕМА НА БРОЯBulgarische Lebensmittel1100 Wien, Laaer-Berg-Straße 3Вкусроден и милОт всичко българско по многопредлагат БГ магазините във ВиенаHeimatlicher undbeliebter GeschmackDie BG-Läden in Wien bietenviele traditionelle SpezialitätenЕлица ценовАЛютеница, шпеков салам,боза, вафли, лукчета.Докато за едни тезипродукти будят единственоносталгични спомени, задруги са неизменна частот трапезата им дори и на1000 км от родината. Зада подправим гозбите си счубрица или да почерпимприятели с топла баница,вече не е нужно да пренасямепродукти в куфарите си.Достатъчно е да се разходимдо някой от българскитемагазини, които отворихаврати през последнитегодини във Виена.С нашето знаме на витринитеси те отдалече приканватне само сънародниците ни,но и изобщо любителите навкусната храна, готови да разнообразятменюто си с нещонепознато. Бизнес моделът еясен: малък семеен магазинза продажба на хранителнистоки, които се доставят всякаседмица от България. Обикновеносъпругът отговаря заснабдяването, а жена му е задщанда. Но не е задължително– случва се и да си разменятместата. Асортиментът е богати покрива почти всичкивидове стоки, типични завсеки супермаркет у нас. Собственицитезалагат на преснипродукти с доказано качествои разширяват търговията сдоставки по домовете.Elitsa TsenovaLyutenitsa (Paprika- undTomatenpüree), Speckwurst,Bosa (Hirsebier),Waffeln, Lukcheta (Bonbons).Während diese Produkte fürmanche Leute bloß nostalgischeErinnerungen erwecken,sind sie für andere ein ständigerTeil ihrer Tafel auch 1000km von der Heimat entfernt.Um unsere Gerichte mit Bohnenkrautzu würzen oderunsere Freunde mit Banitsa zubewirten, brauchen wir dieseProdukte nicht mehr, in unserenKoffern zu transportieren.Es genügt, einen der bulgarischenLäden zu besuchen, diein den letzten Jahren in Wieneröffnet wurden.Mit BG-Fahne in ihren Schaufensternlocken sie nicht nurunsere Landsleute, sondern auchdie Freunde guten Essens überhaupt,die neugierig und bereitsind, in ihr Menü mit etwasUnbekannten Abwechslung zubringen. Das Geschäftsmodellist klar: ein kleines Familiengeschäftfür den Verkauf vonLebensmitteln, die jede Wochefrisch aus Bulgarien geliefertwerden. In der Regel ist derEhemann für den Nachschubverantwortlich, und seine Frausteht hinter dem Verkaufstresen.Das ist aber nicht obligatorisch –es kommt auch umgekehrt vor.Die Auswahl ist reich und decktfast alle Waren, die typischfür jeden Supermarkt bei unssind. Die Eigentümer setzen auffrische Produkte mit bewährterQualität und erweitern ihrAngebot oft durch Hauslieferungen.DIE KUNDEN. In seinemLaden im 10. Bezirk begrüßtZlatko Zahariev seine Kundenin 3–4 Sprachen. Bunt ist dasBild auch bei Familie Dimitroviin Ottakring, bei Rumen Mateevin Margareten und bei IsmailRamadanov im 15. Bezirk.DER EINHEIMISCHE GE-SCHMACK. Laut Spezialistensind der Geschmack, das Vergnügenan der schönen Tafelund gleichzeitig die Abneigunggegen bestimmte GerichteСНИМКИ/FOTOS Elitsa Tsenova превод/Übersetzung Karolina Dimitrova83/2012


HAUPTTHEMAКЛИЕНТИТЕ. В своя магазинв 10-и район ЗлаткоЗахариев поздравява клиентитеси на 3–4 езика. Пъстрае картината и при семействоДимитрови в „Отакринг“, приРумен Матеев в „Маргаретен“и Исмаил Рамаданов в 15-ирайон.НАШЕНСКИЯТ ВКУС.Според специалисти вкусът,удоволствието от хубавататрапеза и същевременно отвращениетоот някои храниса резултат от сложно взаимодействиемежду биологични,психологически и социалнифактори. Вкусът отразявавръзката ни с природата, сличната и регионалната историяна всекиго от нас. Можеби затова цял живот търсимнякои продукти, с които смеизраснали, свикнали и чийтоаромат е дълбоко вкоренен всъзнанието ни.Ние, българите, купувамедобре познатите традиционнистоки като сирене, кашкавал,кори за баница, боза, луканка,лютеница, туршия. И разбирасе, кебапчета и кюфтета.„Бях зажадняла за родникухненски ухания и домашнивкуснотии. Мечтаех си за найобикновенафилия с лютеницаи сирене“, споделя леляВеска, която вече пет месецагледа внучето си във Виена.„Добре че намерих българскимагазин, та сега мога да сготвянещо нашенско“, доволна ежената. Тя редовно си купувачубрица, кренвирши и вафли.Търговците се вслушват вжеланията на потребителитеи се стремят да доставят всякаквистоки. Включителнобоза и пресни сладкарскиизделия. „Не знам дали българскотое по-добро, но смеси свикнали с него и си готърсим“, обобщава РадкаДимитрова. От 20 години е вбранша и знае как да изложи ида продаде една стока. Заедносъс сина си Искрен седмичнопродават над 10 кашонасемки, 20 кг кашкавал и 100л боза.Златко Захариев пък изминавапо 15 000 км на месец,за да доставя нови продукти,das Ergebnis eines komplexenZusammenspiels biologischer,psychologischer und sozialerFaktoren. Der Geschmack spiegeltunsere Beziehung zur Natur,zur persönlichen und regionalenGeschichte eines jedem vonuns wieder. Vielleicht suchenwir deswegen unser Leben langmanche Produkte, mit denenwir aufgewachsen sind, an diewir gewöhnt sind und derenDuft tief in unserem Unterbewusstseinverankert ist.Wir Bulgaren kaufen die unsgut bekannten traditionellenWaren wie den weißen undgelben Käse, Teigblätter fürBanitsa, Bosa, Lukanka (Dauerwurst),Lyutenitsa, Eingelegte.Und natürlich auch Kebapche(Frikadelle) und Kyufte(Fleischklössen). „Ich lechztenach heimatlichen Küchendüftenund selbst gemachtenLeckereien. Ich träumte voneiner einfachen Brotscheibe mitLyutenitsa und weißem Käse“,sagt Tante Veska, die sich schonseit 5 Monaten um ihren Enkelin Wien kümmert. „Gut, dassich einen bulgarischen Ladengefunden habe, jetzt kann ichetwas Einheimisches kochen“,sagt die Frau zufrieden. Siekauft regelmäßig Bohnenkraut,Wiener Würstchen und Waffeln.Die Händler beherzigen dieWünsche der Verbraucher undstreben danach, verschiedensteWaren zu liefern. Einschließlichauch Bosa und frische Konditoreierzeugnisse.„Ich weiß nicht,ob das Bulgarische besser ist,aber wir sind daran gewöhntund wir suchen es“, fasst RadkaDimitrova zusammen. Sie istseit 20 Jahren in der Branchetätig und weiß, wie eine Ware zupräsentieren und zu verkaufenist. Zusammen mit ihrem SohnIskren verkauft sie wöchentlichmehr als 10 Kartons Sonnenblumenkerne,20 kg gelben Käseund 100 l Bosa.Zlatko Zahariev legt 15.000km monatlich zurück, um neueProdukte zu liefern, wobei erihre Qualität immer persönlichtestet. Im vorigen Winterverwöhnte er seine Kunden einbisschen mit Sauerkraut, undseit kurzem liefert er auch Brotaus Bulgarien. Der bulgarischeПИОНЕРЪТБезспорно пионер в разпространението на родния вкус в алпийскатадържава е Евгения Кулишева. След пътуване в България, впечатлениот посрещането с питка и шарена сол, австрийски приятелия потърсили за Gewürze (подправки). Така тя започнала да зареждатуристическото си бюро с шарена сол, чубрица и вино.„Хубаво е чужденците да могат да опитат нещо българско още предида са посетили страната ни, или да могат да намерят отново онезипродукти, които са ги впечатлили“, казва опитната туроператорка.Днес наред с рекламните брошури за екскурзии в цял свят в тяснотопомещение в 4-ти район могат да се намерят и троянска керамика,козметика, сувенири, книги, сидита с филми и музика. Ако пък ви сеналожи да развеете някъде българския флаг, ето мястото, откъдетоможете да го закупите.DER PIONIERUnbestreitbarer Pionier in der Verbreitung des heimatlichen Geschmacksin dem Alpenstaat ist Evgenia Kulischeva. Nach einer Reisenach Bulgarien, beeindruckt von dem Empfang mit Rundbrot und Chubritsa(Kräutersalz), haben österreichische Freunde nach diesen Gewürzenverlangt. So begann sie, ihr Reisebüro mit Chubritsa, Bohnenkraut undWein zu versorgen.„Ich finde es gut, wenn die Ausländer etwas Bulgarisches ausprobierenkönnen, noch bevor sie unser Land besucht haben, oder wenn siejene Produkte wieder finden können, die sie beeindruckt haben“, sagtdie erfahrene Reiseveranstalterin. Heute zusammen mit den Werbebroschürenfür Reisen in der ganzen Welt sind im engen Raum im 4. Bezirkauch Trojaner Keramik, Kosmetik, Souvenirs, Bücher, CDs mit Filmen undMusik zu finden. Und falls Sie die bulgarische Flagge irgendwo flatternmüssen, ist das der Ort, wo Sie sich eine kaufen können.E. K. Reiseburo1040 Wien, Margaretenstraße 8 01/585 46 103/2012 9


ТЕМА НА БРОЯBG Shop1050 Wien, Schönbrunner Straße 55като винаги лично тествакачеството им. Миналатазима поглезил клиентите сис кисело зеле, а отскоро доставяи хляб от България. Нонашенецът е капризен клиент– често търси по-евтиното, ане по-качественото, сравнявацените и все му е скъпо. „Ниесме много критични – споделяи Виолина Матеева от 5-и район.– Хората невинаги проявяватразбиране, ако в моменталипсва определена стока,макар и не по наша вина.“ Занякои бурканче лютеница„Олинеза“ (250 мл) за 2,50 €,килограм овче сирене за 7,40€ или кутия вафли „Боровец“за 2,70 € са насъщна необходимост,а не въпрос на цена.В магазините се предлагатсамо изключително качественипродукти – факт, който сепотвърждава и от Австрийскатаагенция за безопасностна храните. Взетите досегаМАГАЗИНЪТ В ЛИНЦпроби при рутинните проверкина контролиращия органне са регистрирали отклоненияна родните стоки от ЕСстандартите.DOBAR DEN! SEMKI,BITTE! С тези думи усмихнатопоздравява Матиас, когатовлиза в магазина, за да сикупи… пакетче семки, къмкоито вече се е пристрастил.Оказва се, вкусът на топлабаница, ароматът на добровино и качественото сирене сав състояние бързо да създадаттрайна връзка между нас иавстрийците. Матиас не знаепочти нищо за страната ни, новлязъл в магазина привлеченот непознатите стоки. Повечетоот сънародниците муобаче вече са имали някакъвконтакт със страната ни и сбългарския вкус било порадисмесен брак или бизнес илични пътувания.Магазинчето на Виолета Ангелова в Линц е разположено в Старияград, близо до Дунава. Български сувенири, козметика на базата нарозовото масло и модни аксесоари привличат вниманието на туристите.Американци, руснаци, французи са любопитни да вкусят инашенско сладко от роза. Често българи, които искат да запознаятавстрийските си приятели с родината си, им купуват подаръци оттам.Landsmann ist jedoch ein kapriziöserKunde – oft sucht er dasBilligere, und nicht die bessereQualität, vergleicht die Preiseund es ist ihm immer zu teuer.„Wir sind sehr kritisch – teiltauch Violina Mateeva aus dem5. Bezirk. – Die Leute zeigennicht immer Verständnis dafür,dass eine bestimmte Ware momentanfehlt, obwohl wir darannicht schuld sind.“ Ein GläschenLyutenitsa (250 ml) für 2,50 €,1 kg Schafskäse für 7,40 € odereine Schachtel Borovets-Waffelnfür 2,70 € sind ein lebenswichtigesBedürfnis, und keine Fragedes Preises.In den Geschäften werdennur höchst qualitative Produkteangeboten – eine Tatsache,die auch die ÖsterreichischeAgentur für Gesundheit undErnährungssicherheit bestätigt.Die bisher entnommenen Probenbei den Routinekontrollendes Kontrollorgans haben keineAbweichungen von den EU-Standards bei den bulgarischenWaren festgestellt.DOBAR DEN! SEMKI, BIT-TE! (GRÜSS GOTT! SONNEN-BLUMENKERNE, BITTE!) Mitdiesen Worten grüßt Mathiaslächelnd, wenn er das Geschäftbetritt, um… ein PäckchenSonnenblumenkerne zu kaufen,nach denen er schon süchtiggeworden ist. Es hat sich erwiesen,dass der Geschmackder warmen Banitsa, der Dufteines guten Weines und derausgezeichnete Käse imstandesind, eine dauerhafte Beziehungzwischen uns und den Österreichernzu schaffen.Mathias weiß fast nichts überunser Land, er betrat den Laden,weil er von den unbekanntenWaren angezogen war. Diemeisten seiner Landsleute habenjedoch schon irgendwelchenKontakt zu unserem Landund zu dem bulgarischen Geschmackgehabt, vielleicht wegeneiner Mischehe oder Businessund einer Urlaubsreise.„Einmal kam eine Frau zu uns,die gerade von einem Besuch inBulgarien zurück gekommenwar, und sagte, dass sie da einefabelhafte Wurst gegessen hatte– erinnert sich Violina Mateeva.– Es war das Elena-Filetund da sie damit sehr zufriedenDER LADEN IN LINZDas Geschäft von Violeta Angelova in Linz liegt in der Altstadt, in derNähe der Donau. Bulgarische Souvenirs, Kosmetik auf Basis von Rosenölund Modeaccessoires ziehen die Aufmerksamkeit der Touristen. Amerikaner,Russen, Franzosen sind neugierig, auch die einheimische Rosenkonfitürezu kosten. Bulgaren, die ihre österreichischen Freunde mit ihrerHeimat bekannt machen möchten, kaufen oft Geschenke dort.Violeta’s Welt4020 Linz, Altstad 15/2103/2012


HAUPTTHEMAБългарски стоки/Bulgarische Waren1160 Wien, Ottakringerstraße 86„Веднъж при нас влезе жена,която току-що се беше върналаот гостуване в България, иказа, че там е яла невероятенколбас – спомня си ВиолинаМатеева. – Оказа се, че ефиле „Елена“, и понеже бешеостанала доволна, купи и заблизките си.“ А при ЗлаткоЗахариев редовно се отбиватмладежи, стиснали етикет отлютеница с целта да си взематточно от същия вид.Австрийците харесват инашето сирене, сладко отрози, вина. Купуват предпазливо,по-малко и главноизпробвани неща. Държатна качеството. Хареса ли имнещо обаче – връщат се заоще. Продавачите винаги сестремят да им помогнат визбора – обясняват съставана продукта, как се приготвя,как се консумира. „Е, колкорецепти за баница съм дала!“,смее се Радка Димитрова.А Златко винаги предлагаи съпътстващи продукти,за да се получи най-добратакомбинация за трапезата. Всъщото време, макар да са сепонаучили да люпят семки ида пият българска бира, ставаясно, че австрийците едва линякога ще преглътнат вкусана бозата ни.МЯСТО ЗА СРЕЩИ. Независимоче са сравнителнонови български точки върхувиенската карта, магазинитебързо са се обособили и катомясто за срещи на сънародницитени. Диванчето на РуменМатеев никога не оставапразно. При него постоянноима някой клиент, отбил се данапазарува или просто да сипобъбри на по чаша кафе. И в10-и район ще чуете, че някойбългарин се е запътил „приЗлатко“. Където и да отидете,каквото и да купите, пазаруванетовинаги свършва сраздумка и обмяна на новини.Съвсем по нашенски. Защото,както казва леля Веска: „Даживееш без вкусовите усещанияна родния край, е всеедно да попаднеш в свят бездуша“. war, kaufte sie es auch für ihreVerwandten.“ Und bei ZlatkoZahariev kommen Jugendlichenregelmäßig vorbei mit demEtikett einer bestimmten Markevon Lyutenitsa in der Hand, umgenau die gleiche zu kaufen.Die Österreicher mögen auchunseren Käse, Rosenkonfitüreund Weine. Sie kaufen vorsichtig,in kleinen Stücken undhauptsächlich bereits erprobteWaren. Sie legen viel Wert aufdie Qualität. Falls ihnen jedochetwas gefällt, kommen sie gernewieder. Die Verkäufer helfenihnen gerne bei der Wahl – sieerklären die Zusammensetzungund die Herstellung des Produktsund wie es zu konsumierenist. „Na ja, wie viele Rezeptefür Banitsa habe ich schon gegeben!“,lacht Radka Dimitrova.Und Zlatko bietet auch andereProdukte an, die mit den ausgewähltengut zusammen passen.Zur selben Zeit ist aber auchklar geworden, dass, obwohl dieÖsterreicher schon ein bisschengelernt haben, Sonnenblumenkernezu knacken und bulgarischesBier zu trinken, es kaumzu erwarten ist, dass sie denGeschmack unsere Bosa irgendwanneinmal wie wir genießenwerden.TREFFPUNKT. Unabhängigdavon, dass die Läden relativneue bulgarische Punkte aufdem Wiener Stadtplan sind,haben sie sich schnell auch alsTreffpunkt für unsere Landsleutepositioniert. Rumen MateevsSofa bleibt nie leer. Bei ihm gibtes ständig irgendeinen Kunden,der zum Einkaufen oder einfachum eine Tasse Kaffee zu trinkenund ein bisschen zu plaudernvorbeigekommen ist. Auch im10. Bezirk kann man hören, dassirgendein Bulgare „bei Zlatko“ist, um ein Bier zu trinken. Wohinauch immer Sie gehen, wasauch immer Sie kaufen, endetdas Einkaufen immer mit einemGespräch und Nachrichtenaustausch,ganz unsere Art. Weil,wie Tante Veska sagt: „Ohne dieGeschmacksempfindungen derHeimat zu leben, ist wie in eineWelt ohne Seele zu geraten.“ НовоNEUВ началото на март магазинътза български стоки на Маролтингерщрасе100 отново отвориврати. Новият му собственикМихаил Михов има опит втърговията и е амбициран дадоставя на сънародниците сив Австрия качествени роднипродукти на добри цени.Seit Anfang März im Betrieb istauch der bulgarische Laden inder Maroltingergasse 100. Derneu Inhaber Mihail Mihov hateine Handelserfahrung und istambitioniert seine Landsmännerin Österreich qualitative Produkteaus Bulgarien zu akzeptablenPreisen zu liefern.3/2012 11


АВТОГРАФКАМЕН СТОЯНОВ:Аз съмсъвремененномадНе мога да стояна едно мястоKAMEN STOYANOV:Ich bin einzeitgenössischerNomadeIch kann mich nichtam selben Ort aufhaltenХудожникът Камен Стоянов е роден през 1977 г. вРусе. Завършва Академията за изящни изкуства въвВиена. Носител е на редица престижни награди катоAlexander Resnikov Award (2010), Walter Koschatzky ArtAward (2011), Otto-Mauer-Preis (2011) и др. Участията мув индивидуални и групови изложби в Австрия, Холандия,България, Италия, Япония, САЩ го утвърждаваткато един от най-провокативните концептуалнихудожници в Европа.Der Künstler Kamen Stoyanov wurde 1977 in Ruse geboren.Er studierte an der Akademie der bildenden Künste inWien. Zu seinen zahlreichen renommierten Auszeichnungenzählen der Alexander Resnikow Award (2010), der Walter-Koschatzky-Kunstpreis(2011) und der Otto-Mauer-Preis(2011). Als einer der provokantesten konzeptionellen KünstlerEuropas hatte er schon Ausstellungen in Österreich,Holland, Bulgarien, Italien, Japan und den USA.123/2012ЕЛИЦА ЦЕНОВАГосподин Стоянов,миналата годинаспечелих те наградата „ОтоМауер“. Очаквахте ли го?Спечелването ù беше изключителноприятна новина замен. Тя се връчва за цялостнотворчество на художници до40-годишна възраст, живеещии работещи в Австрия.В последните години се радвамна интерес и разбиранеот страна на австрийскатапублика – направих няколкомного добри неща, така чеимах определени очакванияпо отношение на конкурса.Имах възможност да се изявяи със самостоятелната изложбаImpossible Stories.Кои са основните проблеми,които ви занимаваткато творец?ELITSA TSENOVAHerr Stoyanov, Sie erhieltenim vergangenen Jahrden Otto-Mauer-Preis. HattenSie das erwartet?Das war eine sehr erfreulicheNachricht für mich. Die Auszeichnungwird an Künstler bis40 Jahre vergeben, die in Österreichleben und arbeiten. In denletzten Jahren gewann ich dasInteresse und Verständnis desösterreichischen Publikums aufgrundeiniger gelungener Werkevon mir (man lobt sich hiernicht selbst allzu sehr). Also ichhatte schon gewisse Hoffnungen.Ich hatte auch die Gelegenheiteine Einzelausstellung zu zeigen– „Impossible Stories“.Was sind die Hauptthemen,die Sie als Künstler beschäftigen?Ich wurde während des Sozialismusin Bulgarien geboren.Als ich 13 Jahre alt war, kamdie politische Wende. Ich kannmich an Vieles immer noch guterinnern. Was ich in jenen Jahrensah und erlebte, hat meinDenken geprägt und wird immerwieder in meinen Projektenwiedergespiegelt. Ich interessieremich für den Migrationsprozess,für Dinge, die am Rand geschehen,für das Absurde. Um ebendas Absurde zum Ausdruckzu bringen, versuche ich es oftmit Humor oder Ironie, sodassman in dieser Form darüber nurnoch lachen kann.Oft spielen Sie die Hauptfigurin ihren Zeichnungenund Fotografien. Werden Siegerne fotografiert?Das ist am einfachsten, dennich weiß am besten, wie ich eshaben will. Abgesehen davon istdas eine Art Selbstreflexion, diemir bei der Suche nach meinerimmer neuen Positionierunghilft. Für mich als Künstler istes sehr wichtig, auf mich selbstblicken zu können, am bestenöffentlich.Oft werden Ihre Fotos voneinem Text begleitet. Ist dasIhr Weg, den Betrachtern zuhelfen, die Geschichte im Hintergrundbesser zu verstehen?СНИМКИ/FOTOS Archiv Kamen Stoyanov превод/Übersetzung Krassimira Plachetzky


Роден съм по времето насоциализма в България. Преходътзапочна, когато бях на13 г., така че помня отчетливодоста неща. Видяното ипреживяното в онези годиниса формирали мисленетоми и непрекъснато намиратотражение в моите проекти.Интересуват ме съвременнитемиграционни процеси, нещата,които остават на границата,абсурдното. Често използвамсредства като хумора ииронията, за да може чрез тяхабсурдното да придобие приемливаформа и на него да сепогледне с насмешка.Нерядко вие самият стеосновният „герой“ в своитепроекти и фотографии.Обичате ли да се снимате?Участвам, защото понякогатака е най-лесно – аз най-добрезнам какво искам да сенаправи. Това е и своеобразенавтопортрет, рефлексия итърсене на моето място. Захудожника е много важно дасе погледне отстрани, и то внякаква публичност.Често фотографиите виса придружени от кратъкразказ. Това ли е вашиятначин да помогнете на зрителяда стигне до историятазад снимката?Аз обичам да обяснявам имисля, че понякога хоратаимат нужда от това. Тезиистории, които пиша на ръка,са част от произведението.Един ръчно написан текст се„чете по-бавно, възприеманетому отнема повече време, нопък така зрителят получавадопълнителна информация,която му помага да влезе подълбоков картината. Типиченбелег на нашето време е, чехората искат всичко да бъдесмляно, да е накратко. Но неможе всичко да е накратко.Някои неща изискват повечевнимание и съсредоточаване.Освен това писането на ръкае интересна дейност. Тя такасе е измъкнала от нашетоежедневие, че влиза в сфератана изкуството и се превръща внещо ексклузивно.По всичко личи, че и писанетови изкушава.Обичам да разказвам истории,които са ми се случили.Не мога да се оплача от липсана интересни случки, така чеоще не съм тръгнал да разказвамисториите на другите.Какво ви накара да отворитегалерия в София?Направих галерия 0GMSзаедно с Иван Мудов и французинаСтивен Гермьор. Тя емясто за изява на млади артисти,а и ме държи ангажиран.Не искам да съм просто туриств България.Върху какво работите вмомента?Подготвям се за заминаванев Лос Анджелис. Спечелихстипендия по много интереснапрограма на Музея за приложноизкуство (МАК) – Ви-Ich erkläre Dinge gerne unddenke, dass die Menschenmanchmal das auch brauchen.Diese Einleitungen sind händischgeschrieben und sind untrennbarerTeil des Werkes. DieSchreibschrift wird langsamergelesen, daher dauert die Wahrnehmunglänger und desto eherbekommt der Betrachter einentieferen Einblick in das Bild. Eintypisches Merkmal unserer Zeitist, dass die Menschen alles kurzund bündig erklärt bekommenwollen. Manche Dinge brauchenjedoch mehr Aufmerksamkeitund Konzentration. Darüberhinaus ist das Handgeschriebeneim Alltag eine Seltenheitgeworden und damit gehört sieals etwas Besonderes eigentlichauch schon zur Kunst.Es scheint, dass das Schreibensie verführt.Ich erzähle sehr gerne meineeigenen interessanten Geschichten.Davon gibt es jede Mengeund ich muss nicht zu fremdenErlebnissen greifen.Sie habe eine eigene Galeriein Sofia eröffnet, stimmt das?Ja, sie heißt 0GMS und ist eingemeinsames Unternehmenmit den Künstlern Ivan Mudovund dem Franzosen StevenGermeuer. Sie ist eine Plattformfür Werke junger Künstler, undhält mich außerdem beschäftigt.Ich will nicht nur als Tourist inBulgarien sein.AUTOGRAMMТрябва да се вглеждаме по-задълбоченов това, което се случва, да си задавамеповече въпроси и да реагираме„ “Wir müssen in die tägliche Geschehnisseeintauchen, nur so werden wir Fragenstellen und reagieren könnenWoran arbeiten Sie gerade?Ich bereite mich auf Los Ange-“les vor. Ich gewann ein Stipendiuman einem sehr interessantenProgramm des Museums fürangewandte Kunst (MAK) inWien, die vom österreichischenBildungs- und Kulturministeriumgefördert wird. Das ganzefindet in einem außergewöhnlichenHaus statt, entworfenvon Rudolph Schindler, das nunzu einem Kunst- und Architekturzentrumgeworden ist.Jedes Jahr haben zwei bildendeKünstler und Architekten,von einem Jury gewählt, dieMöglichkeit dort an eigenenProjekten zu arbeiten. Ich werdemit dem Anbau, Verarbeitungund Konservierung von Tomatenbeschäftigt sein. Einmal inDosen verschlossen, erhalten siebesondere Etiketten und werdennach Europa als Produkt zurückkehren.All dies scheint mehr mitGärtnerei und Kochen als mitKunst zu tun zu haben.Diese drei Dinge sind aber irgendwieverbunden, denken Sienicht? (Lacht.) Ich gehöre nicht zuden Künstlern, die abgeschottetvon der restlichen Welt in einemAtelier malen. Für mich ist dieBeziehung zu meiner Umwelteben nicht wegzudenken. Ichinteressiere mich für Politik undWirtschaft, für alles, was ummich herum geschieht. Das allesdrückt sich in meinen Werkenaus. Die Ideen und Konzepte,die mich beschäftigen, gebenmeinen Werken Form und diesewiederum sind die Reaktionauf die Realität. Ich arbeite3/2012 13


АВТОГРАФена, която се подпомага и отавстрийското министерствона образованието, изкуствотои културата. Тя се провеждав една изключителна къща,проектирана от родения въвВиена Рудолф Шиндлер. Къщатае превърната в центърза изкуство и архитектура ивсяка година двама визуалниартисти и архитекти, избраниот комисия, имат възможностда работят там по свои проекти.Аз ще се занимавам с отглеждането,преработванетои консервирането на домати.След като бъдат затворени втенекиени кутии, те ще получатсвой специален етикети ще се върнат в Европа катоготов продукт.Всичко това обаче като чели е свързано с градинарствотои готвенето, а не сизкуството.Между тези неща има връзка– не мислите ли? (Смее се.) Азне съм от художниците, коитосе затварят в ателието и рисуватнякаква своя реалност.За мен връзката с обкръжаващатасреда е от изключителнаважност. Интересувам се отполитическите и икономическитесъбития, случващи сеоколо нас, и това рефлектиравърху работите ми. Идеите,концепциите, които ме занимават,придават фòрмата наработите ми, а те са реакцияна заобикалящата ни действителност.Работя с това, коетосе случва около мен.Искате ли да променитенещо в обществото с изкуствотоси?Не знам дали мога да променянещо, но ми се искахората да имат по-сериозноотношение към нещата, коитосе случват около нас, да бъдатпо-активни и чувствителни.Има много неинформирани,апатично живеещи младежи,от нищо не се интересуват.Трябва да се вглеждаме позадълбоченов това, което сеслучва, да си задаваме повечевъпроси и да реагираме.Непрекъснато пътувате –Виена, София, Лос Анджелис,Токио. Определяте лисе като съвременен номад?Пътуването ми доставяудоволствие. Да, бих се определилкато съвременен номади не бих заменил движениетосъс стоенето на едно място.Какви неща винаги намиратмясто в куфара ви?Не тръгвам без техника –фотоапарат, видеокамера,лаптоп и книги. „ Днес хората искат всичкода им бъде смляно,да е накратко“„ Menschen wollen heutzutagealles kurz und bündigerklärt bekommen“mit dem, was um mich herumpassiert.Wollen Sie durch Ihre Kunstetwas an der Gesellschaftändern?Ich weiß nicht, ob ich etwasändern könnte, aber ich wünschemir, dass die Menschenalles, was um uns herum passiert,ernsthafter betrachten,dass sie aktiver und empfindlichersind. Es gibt viele uninformierte,apathische Jugendliche,die für nichts Interesse haben.Wir müssen in die täglichenGeschehnisse eintauchen, nur sowerden wir Fragen stellen undreagieren können.Sie sind ständig auf Reisen– Wien, Sofia, Los Angeles,Tokio. Können Sie sich alsmodernen Nomaden bezeichnen?Das Reisen bereitet mir Vergnügen.Und ja, ich könnte michals moderner Nomade bezeichnenund würde das Reisen mitdem Aufenthalt an nur einemOrt nie tauschen wollen.Welche Gegenstände habenimmer Platz in Ihrem Koffer?Technische Ausrüstung vorallem: Kamera, Videokamera,Laptop und Bücher. Депото на метрото в БратиславаДве фотографии, 93 x 120 см, текст на ръка (2007)Subway Yard BratislavaZwei Fotografien, je 93 x 120 cm, handgeschriebener Text (2007)143/2012


AUTOGRAMMОТ ПЪРВО ЛИЦЕ:„КУЛТУРНА МУСАКА“ И МАЛКО АБСУРДИПоредица от абсурдни събитияв Япония преди две годинидоведе до едно от най-успешнитеми представяния пред публика.За участието си в първотоАичи триенале в Нагоя подготвяхпроекта „Културна мусака“.Идеята беше, докато приготвямястието, да разказвам интересниистории, които са ми се случили.Мусаката се приготвя по различнирецепти, в нея в определенипропорции се смесват многопродукти и това позволява дасе направят различни многопластовиметафори на тема култураи културно многообразие.Абсурдите започнаха от българскотопосолство в Токио, откъдетоми казаха, че не могат даподпомогнат проекта, но пък надраго сърце ще ми предоставятготвачката си. Добре, но точно вдните на триеналето тя се оказав отпуск и нямаше как да дойдев Нагоя. Реших да запишавидеоматериал,но жената си тръгналаден преди моетопристигане, тъй катодлъжността ù е биласъкратена.В сградата на посолствотообаче се сблъскахс 2-метроватафигура на българскиясумист Калоян Махлянов-Котоошу,изрязанаот картон. В Странатана изгряващотослънце България еизвестна с киселото симляко и с този голямспортист. Нямаше какда не ги включа по някакъвначин в шоуто. Ходих личнов Джулюница, родното селона Котоошу, за да се запозная смайка му и да нарисувам пейзажи,които закачих в импровизиранатакухня.По същото време в Пловдивоткрих кисело мляко „Култура“с масленост 0,1 %. Абсурдното е,че 0,1 % е делът, който се заделяза култура от държавния бюджет.Много закачки, препраткии метафори имаше в това шоу,което всъщност по забавен идостъпен начин засягаше важнии болезнени въпроси от нашетоежедневие. Така посолството неми предостави готвачката си…но пък ми даде идеи и теми замоето представяне.EINE ICH-ERZÄHLUNG:„CULTURAL MOUSSAKA“ UND EINE PRISE PARADOXEine Reihe von paradoxen Ereignissen in Japan vor zwei Jahrenführte zu einer meiner erfolgreichsten öffentlichen Präsentation.Für meine Teilnahme an der ersten Triennale in Aichi, Nagoya,arbeitete ich an mein Projekt „Cultural Moussaka“. Die Ideebestand darin während der Zubereitung des Gerichtes, Geschichtenaus meinem eigenen Leben zu erzählen.Ein Moussaka wird je nach Land immer aus anderen Zutatenzubereitet. Dies erlaubte mir, vielschichtige Metaphern zumThema kulturelle Vielfalt in die Geschichte einzubauen.Das Paradoxe begann bereits mit meiner Anfrage ander bulgarischen Botschaft in Tokio, wo mir gesagtwurde, dass die Botschaft mein Projekt nicht unterstützen,mir aber die eigene Köchin ausleihenkönne. So weit, so gut. Für die Zeit der Triennalejedoch hatte diese Köchin ihren Urlaub schongeplant und konnte daher nicht nach Nagoyakommen. Ich beschloss, mit ihr einen Film aufzunehmen,aber die Frau war noch am Tag vor meinerAnkunft abgereist, da ihre Stelle gestrichenworden war.Im Botschaftsgebäude aber fand ich die 2 Meterhohe, aus Pappe geschnittene Statue desbulgarischen Sumoringers Kaloyan Mahlyanov(Kotooshu). Im Land der aufgehenden Sonne istBulgarien für sein Joghurt und diesen großenSportler berühmt. Ich habe also diese zwei Berühmtheitenbei meiner Show einfach nicht ausgelassen.Ich ging persönlich nach Dzhulyunitsa,Kotooshu’s Heimatdorf, wo ich seine Mutter traf undLandschaften malte, die ich dann in der provisorischenKüche aufhängte.In Plovdiv, Bulgarien, entdeckte ich ein Joghurt, das„Kultur“ hieß und 0,1 % Fettgehalt hatte – ein Absurduman sich – denn genau 0,1 % beträgt das bulgarischeStaatsbudgetanteil für Kultur.Auf eine lustige und Art und Weise zeigte die Showanhand von Witz, Verweisen und Metaphern die wichtigenund brisanten Probleme des täglichen Lebensauf. Die Botschaft stellte mir zwar die Köchin nichtzur Verfügung, aber sie gab mir Ideen für meinAuftreten.3/2012 15


НА ФОКУСМечтата на АбдДа помогне на децата в Аман,иска художникът с проекта сиDream of a ChildAbd’s TraumMit seinem Projekt„Dream of a Child“ möchteder Maler Kindern in Amman helfenБОРИС КОСТАДИНОВЗапознах се с художникаАбд А. Масуд в неговатагалерия Rearte във Виена.Първоначално се впечатлихот програмата ù, прекраснотопространство ижеланието на собственикаù да работи в международенконтекст. По-късно Абдми показа и собствените сикартини.Може би защото е роден вЙордания, той има афинитеткъм арабската култура и калиграфия.Художникът използванаследството на арабскиясвят, за да създава своясъвременна и в същото времеприказна митология. Творецътнамира вдъхновение встари ръкописи и географскикарти. Взема символите оттях и ги преформулира презокото на съвременен талантливживописец. Красивитекалиграфски знаци изгубватчерно-бялата си двуизмерности се превръщат в богати инаситени живописни структури.Абд А. Масуд обмисляпространството накартината като прозорец,през който можемда погледнем твърдедалече.СВЕТЪТ НА ДЕЦАТА. Наскорохудожникът ми представипроекта си Dream of a Child.Става въпрос за невероятноизображение с обща дължина13 м, съставено от 16 отделниплатна. Темата е за света надецата и техните желания,мечти и нужди. Цикълъткартини ни въвежда в красивсвят, който ни кара да се замислими да започнем да сизадаваме въпроси като каквасреда за живот и израстванепредоставяме на децата си,успяваме ли да доловим вибрациитена душите им, осъзнавамели отговорността сикъм следващите поколения.АНГАЖИМЕНТ. Dream ofa Child е не просто впечатляващос художественитеси качества произведение. Взамисъла му се съдържа важенобществен ангажимент.Абд А. Масуд работи по негов сътрудничество с международнатаорганизация SOSKinderdorf, а средствата отпродажбите на платната щебъдат дарени на клона ù вАман. Досега проектът е показванв Двореца на нациитев Женева, ООН-Виена, Музеяна търговията и туризма вБудапеща и в централнияофис на организацията в Тирол.До края на годината сапланирани изложби ив София, Париж иМарибор. Абд А. МасудAbd A. MasoudBORIS KOSTADINOVIch lernte den Maler Abd A.Masoud in seiner KunstgalerieRearte in Wien kennen.Ich war gleich beeindrucktvon seinem Programm, demwunderschönen Raum undseinem Wunsch, in einem internationalenBereich zu arbeiten.Später zeigte mir Abdauch seine eigenen Bilder.Vielleicht weil er in Jordaniengeboren ist, hat er eine besondereLiebe zur arabischen Kulturund besonders der Kalligraphie.Der Künstler benutzt das kulturelleErbe der arabischen Welt,um eine eigene zeitgenössischeund zugleich märchehafte Mythologiezu schaffen. Inspirationfindet er in alten Handschriftenund Landkarten. Er entnimmtdaraus die Symbole und formuliertsie neu aus der Sicht eineszeitgenössischen, talentiertenKünstlers. Die kalligraphischenZeichen verlieren ihren zweidimensionalenschwarz-weißenCharakter und verwandeln sichin prächtige und phantasievolleStrukturen. Abd A. Masoudversteht das Bild als ein Fenster,durch das man hinaus in dieweite Welt schauen kann.DIE WELT DER KINDER. Vorkurzem stellte mir der Malersein Projekt „Dream of a Child“Съзвездието БикConstellation Taurusvor. Es geht um ein außerordentlichesKunstwerk, ein Bildvon 13 Metern Länge, das aus 16einzelnen Leinwänden besteht.Sein Thema sind die Kinder, ihreWünsche, Träume und Bedürfnisse.Der Bilderzyklus führtuns in eine schöne Welt, die unszum Nachdenken anregt undFragen aufwirft, z. B. in was füreiner Umgebung unsere Kinderaufwachsen, ob wir ihre Seelenregungenerspüren können,ob wir uns der Verantwortunggegenüber der nächsten Generationbewusst sind.SOZIALES ENGAGEMENT„Dream of a Child“ beindrucktnicht nur mit seinen künstlerischenQualitäten, sondernauch mit wichtigem gesellschaftpolitischemEngagement.Abd A. Masoud arbeitet daranin Kooperation mit der internationalenOrganisation SOS-Kinderdorf. Die Einnahmen ausdem Verkauf der Werke werdenan die lokale Organisationin Amman gespendet. Bisherwurde das Projekt im Palais desNations in Genf, in der WienerUNO-City, im Museum fürHandel und Tourismus in Budapestund im Hauptbüro derSOS-Kinderdörfer in Tirol ausgestellt.Bis Ende des Jahres sindAusstellungen in Sofia, Parisund Maribor geplant. СНИМКА/FOTO Archiv Abd A. Masoud Превод/Übersetzung Neli Dineva163/2012


превод/Übersetzung Graziela StoyanovТриважни нещаВзаимоотношения, бизнес ипо-добър животД-р Пол ИвонСъветник по комуникациии журналист.Преподавателвъв ВиенскияуниверситетНе ми допада. Не ми допадаидеята да пишаза австрийската вълнà отскандали, както ми предложиглавният редактор насписанието. Ще го направявероятно друг път. Такаили иначе на нас, българитеи австрийците, темата закорупцията очевидно нямада ни избяга.Докато първоначално търсехподходяща корупционнаистория, свързана с двете нистрани, на българския уебсайтwww.novinite.com намерихдалеч по-добра тема – оптимистиченматериал, съветващни как можем да използвамеразличните плюсове на Австрияи България, за да развиемвзаимоотношенията ибизнеса помежду си, както истандарта си на живот.Според статията българитесъс собствен бизнес в Австрияса рядкост. Да правятизноси и джойнтвенчъри, сеслучва често, но да развиватсобствен бизнес – не, понежеги спират данъци, битовии производствени разходи,ограниченията на пазара икредитни проблеми.Жалко, защото, ако се осмелятда излязат от така популярнатав България сферана услугите, основателите накомпании имат добри шансове.Като пример за това вматериала се дава фирма „Биодизел“ООД в Горна Австрия,която вече повече от годинаима българско ръководство.Главният мениджър на компаниятаХристо Тончев посочвапредимствата на собствениябизнес в алпийската страна:добре функциониращата администрацияи инфраструктурата,добрите условия зарастеж в сърцето на Европа,либералното законодателствои въпреки всички корупционниограничения, може дасе каже, функциониращатаправна система, ефективнозащитаваща договорите.„Австрия – казва Тончев– най-вече подкрепя, а невъзпрепятства.“ Честнатаигра в Австрия е правило, ане изключение. Тези, коитоинвестират енергия, идеи ималко пари, могат да разчитатна благоприятна за бизнесаданъчна система и да бъдатподкрепени безплатно (напримерот Австрийската бизнесагенция).Като прочете изброените вматериала данъчни и другиоблекчения за млади предприемачи,човек се пита защоповечето от тях не се възползватот тези облекчения. Можеби се дължи на информационендефицит? Ако е така,въпросната статия ще помогнетой да намалее. И катоговорим вече за печалба, незабравяйте доброто качествона живот в Австрия: странатав продължение на годинистабилно заема първото мястов Европа.Е… какво чакате още? DreigroßeBBeziehung, Business undBesserlebenDr. Paul YvonKommunikationsberater undJournalist in Wien. Lehrer fürKommunikationstechniken an derUniversität Wien. Speziell für A4Ich mag nicht. Ich mageinfach nicht über dieösterreichische Skandalwelleschreiben, wie es dieChefredaktion dieser Zeitschriftvorgeschlagen hat.Ein andermal vielleicht: DasThema Korruption läuft unsBulgaren und Österreichernoffenbar nicht davon.Bei der Recherche für die Geschichtezur Korruption in unserenbeiden Ländern finde ichein viel besseres Thema: Auf derbulgarischen Website www.novinite.comeine wunderbar optimistische,in die Zukunft weisendeBeschreibung, wie wir unsereunterschiedlichen Verhältnissefür den Aufbau von Beziehung,Business und Besserleben nützenkönnen.Bulgaren, steht da zu lesen,sind in Österreich als Unternehmerselten: Export undJoint Ventures ja, aber eigenesUnternehmen nein, weil Steuern,Lebens- und Arbeitskosten,Marktbeschränkungen undKreditprobleme abschrecken.Das ist schade, denn wennman sich aus dem in Bulgarienso beliebtem Bereich der Dienstleistungenhinauswagt, wartengute Chancen auf den Unternehmensgründer.Als Beispieldafür wird die OberösterreichischeBiodiesel GmbH angeführt,BLICKWINKELseit mehr als einem Jahr unterbulgarischer Führung.Hristo Tonchev, Generalmanagerdes Unternehmens, nenntdie Chancen beim Namen: Gutfunktionierende Verwaltungund Infrastruktur, gute Bedingungenfür Wachstum imHerzen Europas, liberale Gesetzgebungund – möchte mantrotz aller korrupten Einschränkungendazusagen – eine funktionierendeRechtsprechung, dieVerträge effektiv schützt.„Dieser Staat – sagt Tonchev –will dich vor allem unterstützen,nicht behindern. Fair Play istdie Regel, nicht die Ausnahme.“Wer hier Energie, Ideen und einbisschen Geld investiert, kannauf ein unternehmensfreundlichesSteuersystem zählen undwird (z. B. von der AustrianBusiness Agency) dabei unterstützt.Kostenlos.Liest man die in diesem Beitragaufgezählten Steuer- undsonstigen Erleichterungen für„junge“ Unternehmer, fragt mansich, warum nicht viel mehr vonihnen davon profitieren wollen.Vielleicht liegt es ja an einemInformationsdefizit – dann solldieser Beitrag helfen, das abzubauen.Und wenn wir schon vonGewinn reden – vergessen Sienicht einen ein Zahlen schwerauszudrückenden Gewinn anLebensqualität in Österreich:Hier ist das Land seit Jahrenstabile Nr. 1 in Europa.Worauf warten Sie eigentlichnoch? 3/2012 17


Консултация № 3От специалистите на „Компас“www.eukompass.atGESELLSCHAFTМога ли да съм здравноосигуренв България, ако следвам вавстрийски университет?Като български студент в австрийскиуниверситет можетеда се осигурявате в здравноосигурителнияинститут вБългария. Това означава, чеимате право на всички необходимиобезщетения в натураза болест при представяне наевропейска здравноосигурителнакарта (ЕЗОК), издаденави от държавата на произходпреди отпътуването. Привсички случаи ще получителечението, от което действителносе нуждаете. То трябвада ви бъде предоставено присъщите условия, както акосте осигурени в държавата напрестоя. Препоръчваме припосещение на лекар и ползванена други услуги да си носитеуверението от университетаи здравноосигурителнатакарта от България. КЪДЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОСИГУРЯВАМ,АКО ИМАМ РЕГИСТРИРАНА ФИРМА(GEWERBESCHEIN) И В СЪЩОТОВРЕМЕ РАБОТЯ КАТО НАЕТО ЛИЦЕ НАТРУДОВ ДОГОВОР?Лицата, които работят натрудов договор, се осигуряватот работодателя в регионалнатаздравноосигурителнакаса (GKК). Ако същевременноизвършват дейност и катоеднолични търговци, те садлъжни да се осигуряват допълнителнои в регионалнатакаса за самонаети лица (SVAder gewerblichen Wirtschaft),като размерът на осигуровкитезависи от чистия доход,изчислен на годишна база.При осигуряването катосамонаето лице е добре да сеправи разлика между елементитена осигурителния продукт(здравно осигуряване,пенсионно осигуряване, прибезработица, при злополука)и задължителния или доброволнияим характер. СИНЪТ МИ Е НА 15 Г. И ДОЙДЕОТ БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА УЧИВ АВСТРИЯ. ИМАМЕ ПРОБЛЕМС НАМИРАНЕТО НА УЧИЛИЩЕ.КАКВО ДА НАПРАВИМ?Най-проблемната възрастпри новопристигащите отчужбина ученици за записванев австрийско училищее 14–17 г. Голяма част от тяхимат слаби или липсващи познанияпо немски език, коетозатруднява учебния процес.В същото време според австрийскиязакон задължителнотообразование приключвас навършване на 15 г. и следпреминаване на тази възрастшколата нямат задължениетода осигуряват възможност заобучение.Това са причините, порадикоито повечето учебни заведенияне са склонни да приематученици, наближаващиили преминали възрастоватаграница. Съществуват възможностиза разрешаване наподобни случаи, но подходътпри тях е индивидуален. РЕКЛАМИРАЙТЕ В А4INSERIEREN SIE IN A4marketing@bulgaren.orgwww.bulgaren.org (Daten und Fakten 2012)Скъпи читатели,Специалистите от консултантскияцентър„Компас“ – Виена, ще виинформират своевременнона страниците наA4 по актуални социалнитеми, свързани с животани в Австрия.Очакваме и вашите въпросина редакционнияимейл verein@bulgaren.org. Консултантите на„Компас“ с удоволствиеще ви отговорят на найважнитеот тях.Beratung Nr. 3Von „Kompass“-ExpertenDarf ich als bulgarische(r)Student(-in) in einer österreichischenUniversität weiterhin inBulgarien krankenversichertbleiben?Die bulgarischen Student(inn)en in Österreich dürfen in Bulgarienkrankenversichert sein.Wenn Sie sich als Studierende(r)zum Zweck des Studiums vorübergehendin einem anderenMitgliedstaat aufhalten, werdenSie grundsätzlich so behandelt,als würden Sie in Ihrem Herkunftslandwohnen. Bei Vorlageeiner Europäischen Krankenversicherungskarte,die Siesich vor Ihrer Abreise in IhremHerkunftsland besorgen müssen,haben Sie daher Anspruchauf medizinisch notwendigeLeistungen. Liebe Leserin,lieber Leser,die Spezialisten vom Beratungszentrum„Kompass“– Wien, werden Ihnen aktuellesoziale Themen rundum das Leben in Österreichhier auf diesen Seiten derZeitschrift A4 präsentieren.Wir erwarten Ihre Fragenper E-Mail an die Redaktionverein@bulgaren.org. DieBerater von „Kompass“werden Ihnen gerne IhreFragen beantworten.Wo und wie bin ich versichert,wenn ich gleichzeitig alsSelbständige(r) und als DienstnehmerIntätig bin?Die Personen, die in einemDienstverhältnis sind, werdenvom Arbeitgeber bei derzuständigen Gebietskrankenkasseversichert. Wenn siezugleich selbstständig tätigsind (mit Gewerbeschein oderals Freiberufler), müssen sichauch bei der SVA der gewerblichenWirtschaft versichernlassen. Mein Sohn ist im Alter von15 Jahren von Bulgarien nachÖsterreich gekommen und es istsehr schwierig für ihn, einenPlatz in einer Schule zu bekommen.Was können wir in diesemFall unternehmen?Die allgemeine Schulpflichtin Österreich endet mit dem15. Lebensjahr der Schüler. Ausdiesem Grund sind die ausbildendenEinrichtungen nichtverpflichtet Kindern, die sichaußerhalb dieses Pflichtschulaltersbefinden, sofort einenAusbildungsplatz zur Verfügungzu stellen. Solche Fälleerfordern eine sehr individuelleVorgehensweise. 3/2012 19


WERBUNGБИЗНЕС и ФИНАНСИЕнергийният паспорт етипов сертификат засградата, съдържащ данниза качеството на изолациятаи загубата на топлина отнея и включващ подробноизчисление на енергийнитепоказатели. Те дават информацияза обичайнатаконсумация на енергия иобщата енергийна ефективност.Най-важната стойносте енергийният показател,отразяващ специфичнияразход за отопление накъщата.НОВ ЗАКОН. Новият, построгзакон за енергийнияпаспорт (EAVG), който трябвада влезе в сила със задна датаот януари 2012-а, изисква привсички правни сделки междучастни лица – наем, лизингили продажба на сгради иличасти от сгради, представянетона енергиен паспорт отпоследните 10 години. Товазадължение трябва да сеизпълни от продавача илинаемодателя най-късно присключване на договора.Ако обектът се предлагав интернет или в печатнитемедии, новият закон изисквапродавачът/наемодателят,както и брокерът да представятинформация за енергийнатаефективност. Само припродажбата на еднофамилникъщи продавачът може даизпълни това задължение,като представи паспорта насграда от същия тип, размер иенергийна ефективност.Interfinance Beratungs GmbH1010 Wien, Fischerstiege 9, Mag. A. PissarevaMobil (0043) 699 195 80 421, Tel. (01) 585 65 18 27E-Mail office@financecoaching.atНови изисквания къменергийния паспортПредвиждат се глоби до 1450 €ОТГОВОРНОСТ. Припредставяне на енергийнияпаспорт съдържанието му еважно условие по договора, закоето продавачът носи отговорност.Ако продавачът непредстави енергиен паспорт,се приема, че е договоренаенергийна ефективност, обичайназа подобен обект.След сключване на договоракупувачът също има право даизиска по съдебен път представянетона паспорта илиможе да поръча сам енергиенсертификат за сметка на продавача.Освен това може принарушаване на задължениетоза подаване да бъде наложенаадминистративна глоба вразмер до 1450 €.ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕД-СТАВЯНЕ. Новост е и черазпоредбите в цяла Австриятрябва да бъдат уеднаквени.Освободени от задължениетоза представяне на паспорта сасамо промишлени и селскостопанскиобекти, сезоннижилищни сгради, както исгради с временно разрешениеили с по-малко от 50 кв.мобща площ.ЕНЕРГИЙНО СЕРТИ-ФИЦИРАНЕ. Енергийнитепаспорти могат да се издаватсамо от квалифицирани илицензирани специалистикато строителни инженери,архитекти, инженери от топлофикационнитедружества имайстори дърводелци. Neuе Anforderungen anden EnergieausweisVerwaltungsstrafe in Höhe vonbis zu 1.450 € vorgesehenDer Energieausweis istein Typenschein fürGebäude, der über den Energienormverbrauchund dieGesamtenergieeffizienz einesGebäudes informiert. Er gibtbeispielsweise Auskunft überdie Qualität der Dämmungoder den Wärmeverlust einesGebäudes und enthält einedetaillierte Berechnung derEnergiekennzahl, sie ist derwichtigste Wert, weil sie denspezifischen Heizwärmebedarffür ein Haus angibt.ENERGIEAUSWEIS NEU.Aufgrund des neuen undverschärften EnergieausweisVorlage Gesetzes (EAVG 2012),das rückwirkend ab Jänner inKraft treten soll, ist bei allenRechtsgeschäften zwischenPrivaten, d. h. bei Vermietung,Verpachtung oder Verkauf vonGebäuden oder Gebäudeteilen,ein höchstens 10 Jahre alterEnergieausweis vorzulegen. Nurbeim Verkauf von Einfamilienhäusernkann der Verkäuferdieser Verpflichtung durch dieVorlage eines Ausweises überdie Gesamtenergieeffizienz einesvergleichbaren Gebäudes vonähnlicher Gestaltung, Größeund Energieeffizienz nachkommen.Diese Pflicht trifftden Verkäufer oder Vermietergrundsätzlich spätestens beiVertragsabschluss.Wird das Objekt online imInternet oder in Printmedieninseriert, so ist seit der neuenRechtslage sowohl der Verkäufer/Vermieterals auch der Immobilienmaklerzur Angabe derEnergieeffizienz verpflichtet.VERANТWORTUNG. Bei Vorlagedes Energieausweises giltdessen Inhalt als „bedungeneEigenschaft“ und der Verkäuferhat dafür Gewähr zu leisten.Legt der Verkäufer keinen Energieausweisvor, gilt eine dem Alterdes Objektes entsprechendeEnergieeffizienz als vereinbart.Der Käufer hat jedoch nachVertragsabschluss das Recht,entweder die Vorlagepflichtgerichtlich durchzusetzen oderselbst einen Energieausweis aufKosten des Verkäufers erstellenzu lassen. Zudem ist bei Verletzungder Vorlagepflicht aucheine Verwaltungsstrafe in Höhevon bis zu 1.450 € vorgesehen.AUSNAHME VON EINE VOR-LAGEPFLICHT. Neu ist auch,dass der Geltungsbereich fürganz Österreich einheitlich geregeltwerden soll. Ausgenommenvon der Vorlagepflicht sind nunlediglich industrielle und landwirtschaftlicheNutzobjekte,saisonal nutzbare Wohngebäudesowie provisorisch errichteteGebäude und Gebäude mit wenigerals 50 m 2 Gesamtfläche.AUSSTELLUNG VONENERGIEAUSWEISEN. Energieausweisedürfen nur vonqualifizierten bzw. zugelassenenFachleuten wie Ziviltechniker/-innen, Baumeister/-innen,Heizungstechniker/-innen undZimmermeister/-innen ausgestelltwerden. 203/2012


GESETZEУволнение без предизвестиеАко работникът смята, че е отстранен незаконно,може да заведе съдебно делоАдвокат АНЕЛИЯ ПАСКАЛЕВА 0650/861 72 84Уволнение без предизвестие е незабавното (безсрочно)прекратяване на трудовите правоотношения отстрана на работодателя, когато е налице законово основание.Работникът трябва да бъде уведомен за уволнениетов писмена или устна форма непосредственослед настъпване на съответното основание, порадикоето продължаването на трудовите правоотношениястава неприемливо за работодателя.Заповедта за уволнениекато едностранно мотивирановолеизявление влиза всила едва след като е полученаот работника. Основаниетоза уволнение, както и самотоуволнение трябва да бъдат заявенинедвусмислено и категорично,и то незабавно следнастъпване на основанието. Впротивен случай незабавнотопрекратяване на трудовиядоговор не се смята за неотложнои належащо.Основания за уволнение са: нелоялност; злоупотреба с доверие(без значение дали има намерение(умисъл) за причиняванена щети или настъпване натакива); нетрудоспособност; нарушаване на клаузатаза неконкуриране; неизпълнение на трудовитезадължения; системен отказ за работаи подклаждане към неподчинение.ОСОБЕНОСТИ. Продължителнатанетрудоспособностпоради заболяване също еоснование за уволнение. Тъйкато в подобни случаи работникътняма вина, той се ползвасъс същите права кактопри уволнение с предизвестиес изключение на спазванетона срока на предизвестието.Под „неизпълнение назадълженията“, „системенотказване на работа“ и „подклажданекъм неподчинение“се разбират продължителнотопренебрегване на трудовитезадължения, както и неспазванетона инструкции и предписания,независимо далиумишлено или по непредпазливост.НЕЗАКОННО УВОЛ-НЕНИЕ. Ако работникътсмята, че е уволненнезаконно, може дазаведе едно от следнитесъдебни дела: за оспорване на уволнениетосъгласно § 106ArbVG (за възстановяванена работа); осъдителениск за вземания(обещетение зарегламентираниясрок на предизвестието).При незаконно уволнениеработникът има право наобезщетение в размер на възнаграждението,което той биполучил за регламентираниясрок на предизвестие.Die EntlassungСНИМКИ/FOTOS www.suite101.de превод/Übersetzung Blaga ZlatevaAdvokat MMag. ANELIA PASKALEVA0650/861 72 84Die Entlassung ist die sofortige bzw.fristlose Lösung des Arbeitsverhältnissesdurch den Arbeitgeber bei Vorliegen eineswichtigen Grundes. Sie ist eine empfangsbedürftigeWillenserklärung und mussgegenüber dem Arbeitnehmer unverzüglichnach dem entlassungsrelevanten Vorfallzur Kenntnis gebracht werden. Dieskann entweder mündlich oder schriftlicherfolgen.Die Fortsetzung des Arbeitsverhältnissesmuss aufgrund des Entlassungsgrundesfür den Arbeitgeber unzumutbar sein. DieEntlassungserklärung wird erst zum Zeitpunktdes Zugangs an den Dienstnehmerwirksam.Entlassungsgründe sind folgende:Untreue;Vertrauensunwürdigkeit;Arbeitsunfähigkeit;Konkurrenzverbot;pflichtwidriges Unterlassen der Arbeitsleistung;beharrliche Arbeitsverweigerung undAnstiftung zum Ungehorsam.Eine dauernde Arbeitsunfähigkeit durcheine Krankheit rechtfertigt die Entlassung.Da der Entlassungsgrund vom Arbeitnehmernicht schuldhaft herbeigeführt wird,stehen ihm die gleichen Ansprüche wie beieiner Arbeitgeberkündigung zu, lediglichohne die Einhaltung der Kündigungsfrist.Meint der Arbeitnehmer, dass er ungerechtfertigtentlassen worden ist, so hat erfolgende Möglichkeiten:Anfechtung der Entlassung nach § 106ArbVG;Leistungsklage (Klage insbesondereauf Abfertigung und Kündigungsentschädigung).Ein ungerechtfertigt entlassener Arbeitnehmerhat jenes Entgelt zu erhalten, welchesihm für den Zeitraum gebührt hätte,der bei Kündigung durch den Arbeitgeberals Kündigungsfrist einzuhalten gewesenwäre. 3/2012 21


НА ПЪТБрегът край нос КалиакраDie Küste beim Kap KaliakraПлажът РусалкаDer Strand RusalkaТюленовоTyulenovoНазадкъмприродатаРазходкапоЧерномориетопЛАМЕНААЛЕКСАНДРОВАСЕЛО НА САБЯТАСтарото име на с. Тюленово –Калъчкьой, е от турски произход(„село на сабята“). Селотое преименувано през 1942-рапоради наличието на стада тюленимонаси, които обитавалискалистия залив. Местните жителивсе още твърдят, че морскитеживотни могат да бъдатсрещнати в пещерите наоколо.Макар че там тюлени няма отначалото на 70-те г. на м.в., всеоще не е рядкост да се видятдвойки делфини, играещи си вморето.Безлюдни плажове, красиваприрода и спокойствиепредлага българскотоСеверно Черноморие. Отделетему поне 3–4 дни, защото,омагьосат ли ви веднъжморето и брегът, ще ви сеиска времето да спре и даостанете при тях задълго.Пътуването ни започва отКалиакра. Местността е обявеназа природен резерватоще през 1941 г. Издаденият2 км навътре в морето едноимененнос приютява десеткивидове птици, сред които изащитения аристотелов корморан.Продължаваме 15 км на севердо малък романтичен заливс кристална вода, сгушенмежду камънаците. Това еплажът Русалка. Отидете приизгрев-слънце, когато нямажив човек, за да видите моретов цялата му красота. Следоще 8 км пътят ни отвежда дос. Камен бряг и археологическиярезерват „Яйлата“, скрилсред храстите и дърветата сиостанките на крепост от V в.пр.н.е. и повече от 100 пещернижилища.Най-впечатляващата частот пътя ни e с. Тюленово. Тамняма плаж с пясък, а скали,издигащи се на 50–60 м височина.Вълните, разбивалисе с години в камъните, саобразували десетки подводнипещери. Мястото е предпочитаноот водолази, алпинисти илюбители на приключенията.Като дойде време за хапване,ви препоръчваме да се отбиетев мидената ферма „Дълбока“,намираща се на брегана морето, между Каварна иБългарево. Ще се насладите несамо на гарантирано преснимиди, но и на най-разнообразниморски специалитети. ZurückzurNaturEine Spazierfahrtentlang derSchwarzmeerküstePLAMENA ALEXANDROVAMenschenleere Strände,schöne Natur und Ruhebietet die nördliche bulgarischeSchwarzmeerküste. NehmenSie sich mindestens 3–4Tage Zeit dafür, denn wenndas Meer und die Küste Sieeinmal bezaubert haben, werdenSie sich wünschen, längerzu verweilen als geplant.Unsere Reise beginnt am KapKaliakra. Die Gegend wurde1941 zum Naturreservat erklärt.Das 2 km ins Meer hinein ragendeKap beherbergt viele Vogelarten,darunter auch die geschützteKrähenscharbe (Phalacrocoraxaristotelis). Wir fahren 15 kmweiter nordwärts bis zu einemkleinen romantischen Golf, dersich mitten ins Geröll schmiegt,mit kristallklarem Wasser. Dasist der Strand Rusalka. GehenSie bei Sonnenaufgang an denStrand, wenn kein Mensch daist, um das Meer in seiner vollenSchönheit zu sehen.Noch 8 km weiter führt unsder Weg zum Dorf Kamen bryagund dem archäologischen ReservatYaylata. Dort verbergen sichmitten in den Sträuchern undBäumen die Reste einer Festungaus dem V. Jh. v. Chr. und mehrals 100 Höhlenwohnungen.Der beeindruckendste Teil unsererReise ist das Dorf Tyulenovo.Dort gibt es keinen Sandstrand,sondern 50–60 m hohe Felsen.Die Wellen, die Jahrtausende gegendie Steine brandeten, formtenUnmengen von Unterwasserhöhlen.Dieser Ort ist bei Tauchern,Alpinisten und Abenteuerliebhabernbesonders beliebt.Wenn die Essenszeit kommt,empfehlen wir Ihnen, bei derMuschelfarm Dalboka vorbeizuschauen,die sich an derMeeresküste zwischen Kavarnaund Balgarevo befindet. Hierkönnen Sie nicht nur garantiertfrische Muscheln genießen, sondernauch verschiedenartigsteMeeresspezialitäten. DORF DES SÄBELSDer alte Name von Tyulenovokommt aus dem Türkischen Kalaç-Köy („Dorf des Säbels“). Das Dorfwurde 1942 umbenannt wegender Herden von Mönchsrobben,die die Felsenbucht bewohnten.Die Einheimischen behauptenimmer noch, dass diese Meerestierein den Höhlen ringsherumzu treffen sind. Obwohl es dortseit Anfang der 70er Jahre des vorigenJahrhunderts keine Robbenmehr gibt, ist es jedoch keine Seltenheit,im Meer spielende Delfinpaarezu sehen.СНИМКИ/FOTOS Joanna Russeva, Plamena Alexandrova ПРЕВОД/ÜBERSETZUNG Karolina Dimitrova223/2012


UNTERWEGSС велосипеди във ВахауMit Räder in der WachauСинята кула наманастирската църкваDer blaue Turm der StiftskircheРуините на замъка „Дюрнщайн“Die Burgruine DürnsteinСНИМКИ/FOTOS www.wikipedia.org, www.salzwelten.at, www.kelten.co.atКрасимира плахецкиДолината Вахау междуКремс и Мелк е не самосветовно културно и природнобогатство. Разположенапо протежението наДунава, тя е и любима дестинацияна виенчани презуикенда. Не само предлагаспиращи дъха пейзажи собширни лозя, уютни механии средновековни руини,но е и идеално място залюбителите на колоезденето.И всичко това само на80 км от столицата.Градовете Кремс, Дюрнщайни Шпиц, намиращи се в долината,са идеален маршрут заеднодневна екскурзия. Тръгвайкиот Кремс, цъфтящиовощни градини, високо извисяващисе руини и безброймехани ще ви придружаватпрез целия път.Като пристигнете в Дюрнщайн,абсолютно задължителное да пиете и по едно еспресона терасата в хотелскияресторант на замъка „Дюрнщайн“.Следите на историятаще ви отведат до развалинитена крепостта, в която РичардЛъвското сърце е затворенпрез 1192–1193 г.На път за следващата крепостви предлагаме да пробватевкуснотиите в изисканияРомантикана колелавъв ВахауПътешествие изКремс, Дюрнщайни Шпицресторант „Лойбнерхоф“ вДолен Лойбен.И така, крайната цел еШпиц, където ви очакватостанките на замъка „Хинтерхаус“.И за да ви остави сладкиспомени пътешествието доВахау, увенчайте го с парчекайсиева торта в компаниятана следобедното слънцев градината на ресторант„Пранкъл“. С ДЪХ НА КАЙСИИКайсиевите продукти са донеслисветовна слава на долинатаВахау. Ето защо, независимодали ще е сладко, ракия илиликьор от кайсии, направете сиподарък за спомен оттам. В малкиясладоледен салон на речнатаалея в Дюрнщайн напримерможете да опитате кайсиевсладолед и да се полюбувате нагледката към синята кула на манастирскатацърква.Krassimira PlachetzkyEs ist nicht leicht, Sport,Kultur und Romantikunter einen Hut zu bringen.Das mag schon stimmen,aber nicht, wenn es um dieWachau geht. Das Donautalzwischen Krems und Melk istnicht nur UNESCO-Weltkultur-und Naturerbe – es istein beliebtes Wochenendzielfür viele Wiener.Denn es bietet nicht nur atemberaubendeLandschaften mitweiten Weingärten, gemütlichenHeurigen und mittelalterlichenBurgruinen, es ist auch derideale Ort für romantische Radtouren.Und das nur 80 Kilometervon der Bundeshauptstadtentfernt.Ein besonderer Tipp für einenerfüllten Frühlingsausflug istdie Radroute Krems–Dürnstein–Spitz.Blühende Obstgärten,unzählige Heurige undhoch aufragende Ruinen werdenSie den ganzen Weg entlangbegleiten. Ein Espresso auf derRestaurantterrasse des exklusivenSchlosshotels in Dürnsteinist ebenso empfehlenswert, wieein Blick in die unzähligen Andenkenläden.Ein historischerExkurs führt Sie dann zur BurgruineDürnstein, wo 1192–1193Richard I. Löwenherz gefangengehalten wurde.Rad undRomantikin derWachauZwischenKrems undSpitzFEINER MARILLENHAUCHDie Wachau ist weltberühmtfür seine Marillenprodukte. ObMarmelade oder Schnaps, gönnenSie sich einfach ein Marillensouvenier.Im winzigen Eissalonauf der Donaupromenade gibes etwas Besonderes zu genießen:Marilleneis und der einmaligeAusblick auf den markantenblauen Turm der Stiftskirche.Die nächste Burgruine erwartetSie erst in Spitz, aber vorhersollten sie die meisterhaftenKochkünste des HaubenlokalesLoibnerhof in Unterloiben genießen.Das Endziel ist Spitz mit derbemerkenswerten BurgruineHinterhaus. Krönen Sie hierihre Radtour mit einem StückMarillentorte in der Nachmittagssonneim GasthofPrankl. 3/2012 23


ЖИВОТLiebe aufDistanzAnleitung fürsolche BeziehungenЛюбов отразстояниеНаръчник за оцеляване на връзкипо „дистанционен път“ЛЮДМИЛА ХАНДЖИЙСКАНека да не се заблуждаваме.Да обичаш някогозадълго, е голямо предизвикателствов днешниядинамичен и сложен свят.А да поддържате връзкаот разстояние за по-дълговреме, си е чист подвиг.В случай че все пак сте решилида се подложите на товаизпитание и държите на партньораси, който обаче по еднаили друга причина е далече отвас, добре е да спазвате някоиспециални правила. Спореднас ще ви спестят куп неприятностии ще ви помогнат дасе справите с предизвикателството„любов от километри“.Без претенции за изчерпателностнастоящият наръчниксе основава на опита на хораот различни националности,които живеят във Виена иподдържат този тип връзка. Сняколко изключения повечетоот тях ни се сториха щастливии удовлетворени.Като за начало, ако обичатенякого от разстояние, в никакъвслучай не се фокусирайтевърху разстоянието помеждуви. Наблегнете върху положителнитестрани на ситуацията.Не се отдавайте наизкушението да контролиратедругия. Докато и двамата стеубедени, че искате да останетезаедно, ще бъде така. В момента,в който някой от вас реши,че вече не сте един за друг,връзката ви ще се прекрати,независимо дали живеете на1000 км един от друг, през двесъседни улици, или делитеобщо легло, над което висисватбената ви снимка. Избягвайтеда разпитвате партньораси всеки път, когато тойили тя реши да излезе навънс приятели. И двамата иматенужда от социален живот ине трябва да се отказвате отнего. А и както е добре известно,най-лесният начин даразрушите любовта си, е да яотровите с ревност и излишендраматизъм.LYUDMILA HANDZHIYSKAMachen wir uns dochnichts vor: Jemandenfür längere Zeit zu lieben istin der heutigen dynamischenund komplexen Welt einegroße Herausforderung. EineFernbeziehung über einelängere Periode am Leben zuerhalten grenzt schon fast ansUnmögliche.Falls Sie sich trotzdem entschiedenhaben, diese Herausforderunganzunehmen und zuihrem Partner zu stehen, deraus irgendeinem Grund weitweg von Ihnen wohnt, solltenSie einige spezifische Regelnbefolgen. Wir glauben, dassdiese Ihnen viel Ärger ersparenund Ihnen helfen werden, dieHerausforderung „Liebe aufDistanz“ zu bewältigen. DieserLeitfaden ist keineswegs vollständig.Er basiert lediglich aufErfahrungen von Menschenverschiedener Nationalitäten,die in Wien leben und solcheBeziehungen haben. Mit einigenwenigen Ausnahmen haben diemeisten dieser Menschen mireinen durchaus glücklichen undzufriedenen Eindruck hinterlassen.Für den Anfang, wenn Siejemanden lieben, der weit wegwohnt, sollten Sie auf keinenFall auf die Distanz fokussieren.Sie sollten sich lieber auf diepositiven Seiten der Situationkonzentrieren. Gehen Sie nichtin die Falle, den anderen kontrollierenzu wollen. Solange Siebeide überzeugt sind, dass Siezusammen bleiben wollen, wirdes auch so sein. In dem Moment,in dem einer von Ihnen entscheidet,dass Sie doch nicht füreinander bestimmt sind, wirdIhre Beziehung enden, unabhängigdavon ob Sie 1000 Kilometervoneinander entfernt sind oderin zwei benachbarten Straßenwohnen. Oder ein Bett teilen.Vermeiden Sie es, Ihren Partnerzu verhören, wenn er oder siesich entschließt, mit Freundenauszugehen. Sie beide brauchenein soziales Leben und Sie solltennicht darauf verzichten. Esist auch allgemein bekannt, dassder einfachste Weg, eine Liebezu zerstören, ist mit Eifersuchtund unnötiger Dramatik zuagieren.TIPPS. 1. Haben Sie keineAngst, eine solche Beziehunganzufangen. Falls Sie jedochfeststellen, dass sie nicht gutläuft, sollten Sie diese so schnellwie möglich beenden.2. Sprechen Sie miteinanderüber Ihre gemeinsame Zukunft.Das Reden über Schritte, die Sienoch machen müssen, damit sieam Ende zusammen kommen,wird ihnen helfen, sich zu beweisen,dass ihre Beziehung sichentwickelt und ihre Anstrengungenund Entbehrungen nichtumsonst sind.3. Es ist wichtig, bestimmteRegeln der Kommunikation zuetablieren und sich auch daranzu halten. Die Kontinuität ist einwichtiger Faktor, der zum Überlebeneiner solchen Beziehungbeiträgt.4. Finden Sie einen Weg, umsich so oft wie möglich zu sehen.Die Videokamera auf Skype istIhr Verbündeter. In diesem FallСНИМКИ/FOTOS wikimedia.org243/2012


LEBENКИЛОМЕТРИТЕ ЗА ВРЪЗКАТАСА ОТНОСИТЕЛНО НЕЩОМакар връзките от разстояние да не са за всекиго, те не само савъзможни, но и дори могат да бъдат страшно вдъхновяващи. Мария(28) казва, че не усеща приятеля си далече, макар момчето да живеев България, а тя – в Австрия. Същевременно Катрин, която дели общпокрив с Маркус от три години, споделя: „Не знам какво се случва снас, но в последните месеци се чувстваме, сякаш сме на различнивселени“. При всички случаи любовта е прекрасна във всяка форма ипроявление. Ето защо ù се наслаждавайте и не забравяйте: трайносттана отношенията зависи от усилията и на двете страни.ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ. 1. Несе страхувайте да започнетеподобна връзка, но установители, че не върви, прекратетея възможно най-бързо.2. Говорете за общото си бъдеще.Да обсъждате стъпките,които ще трябва да изминете,докато се съберете, ще випомогне да си докажете, чеотношенията ви се развиват иусилията и лишенията ви неса напразни.3. Важно е да установитеопределени навици и правилапри комуникацията си и дасе придържате към тях. Постоянствотое важен фактор,помагащ за оцеляването наподобна връзка4. Намерете начин да севиждате възможно най-често.Видеокамерата в скайп еваш съюзник. В този случайпоговорката „Далеч от очите– далеч от сърцето“ няма даважи за вас.ТЕЛЕФОН ВСЕ НИ СВЪРЗ-ВА… 1. Старайте се поневеднъж дневно, макар изакратко, да се чувате по телефона.2. Новите средства за комуникацияи социалните медиисъщо помагат. Голяма част отхората, с които разговаряхме,си признаха, че връзките имедва ли е щяло да просъществуватбез съдействието наскайп например.3. Поддържайте връзки собщи приятели. Обсъждайкис тях ситуации, в които вашатаполовинка е присъствала,и така ще имате усещането, четой/тя е до вас.4. Използвайте времето,в което не сте заедно, за даучите и да развивате личнитеси интереси и да следватепрофесионалния си път. Такалипсата на любимия човек щестане по-неосезаема, а когатосте заедно, ще можете да впечатлителюбимия си човек сновите си постижения.И да ви убеждават, че любовтаот разстояние нямабъдеще, усмихвайте се и продължавайтенапред. И тозитип връзки имат позитивнистрани:– Имате повече време заприятелите и близките си.– Научавате се да ценитепо-добре времето с любимиячовек.– Радостта от среща с любимияслед дълго отсъствие енесравнима.– Рутината на ежедневиетоняма как да се настани помеждуви.– Получаватешанса да бъдетеобвързани интимнос някого,като същевременнозапазватеиндивидуалносттаи личното сипространство.Не контролирайтепартньора си и не горазпитвайтекъде и с кого излизаwird das Sprichwort „Aus denAugen, aus dem Sinn“ nicht fürSie zutreffen.DAS TELEFON VERBINDETUNS IMMER WIEDER. 1. VersuchenSie mindestens ein Mal proTag, wenn auch nur kurz, miteinanderzu telefonieren.2. Die neue Kommunikationsmittelund die soziale Medienhelfen viel. Viele unserer Gesprächspartnerhaben zugegeben,dass ihre Beziehung ohnedie Hilfe von Skype wahrscheinlichnicht überlebt hätte.3. Die Pflege von Beziehungenmit gemeinsamen Freunden istebenfalls sehr wichtig. IndemSie mit ihnen Situationen diskutieren,in denen ihr Partneranwesend war, werden sie dasGefühl haben, dass er oder siedabei ist.4. Nutzen Sie die Zeit, in derSie nicht beisammen sein können,um zu lernen, Ihre persönlichenInteressen weiter zuentwickeln und Ihre beruflichenZiele zu verfolgen. So wird dasFehlen der oder des Liebstennicht so spürbar sein. Gleichzeitigwerden Sie, wenn Sie dannwieder beisammen sind, ihrenPartner mit neuen Leistungenbeeindrucken können.Auch wenn die Anderen Sieüberzeugen wollen, dass dieLiebe auf Entfernung keine Zukunfthat, hören Sie sich die Argumentemit einem Lächeln anund machen Sie einfach weiter.Dieser Typ von Beziehungen hatdurchaus auch positive Seiten:– Sie haben mehr Zeit fürFreunde und Verwandte.– Sie lernen, die Zeit mit dem/der Liebsten zu schätzen.– Die Freude des Wiedersehensmit dem/der Geliebtennach einer langen Abwesenheitist mit nichts vergleichbar.– Die Routine des täglichenLebens kann sich nicht zwischenIhnen etablieren.– Sie bekommen die Chance,mit jemanden eng verbunden zusein, indem Sie gleichzeitig ihreIndividualität und ihren persönlichenFreiraum beibehaltenkönnen. DIE KILOMETER SIND FÜRDIE BEZIEHUNG EINE RELATIVE SACHEObwohl Fernbeziehungen nicht jedermanns Sache sind, sind sie nichtnur möglich, sondern können auch sehr inspirierend sein. Maria (28)sagt, dass sie ihren Freund nicht als weit entfernt empfindet, obwohler in Bulgarien lebt und sie – in Österreich. Katrin dagegen, die seit dreiJahren eine Wohnung mit Markus teilt, sagt: „Ich weiß nicht, was mit unsgeschieht. In den letzten Monaten fühlen wir uns, als ob wir in verschiedenenWelten leben würden.“ Die Liebe ist wunderschön in jeder Form undManifestation. Daher genießen Sie und vergessen Sie nicht: die Dauerhaftigkeiteiner Beziehung hängt von den Anstrengungen beider Seiten ab.3/2012 25


ИСТОРИЯ20 годиниБГ училищевъв ВиенаНад 190 деца попиватзнания там днес20 JahreBG-Schule in WienMehr als 190 Kinderlernen dort heuteД-Р ИРИНА БОТЕВА-ВЛАДИКОВА*-годишния си юби-отбелязва Бълга-20лейро-австрийското училище„Св.св. Кирил и Методий“във Виена тази година.То е създадено между 1991и 1992 г. след дълги проучвания,срещи, консултации ибитки за оцеляването на еднасърцата идея за доброто набългарските деца в австрийскатастолица. На 31 януари1992-ра е регистрирано по австрийскотозаконодателствокато дружество с общественополезнадейност. На 3 февруарис.г. официално започватпървите учебни занимания.АВТОРИТЕТ. Доказателствоза авторитета на единственотолицензирано българскоучилище във Виена е нарастващиятвсяка година бройна учениците в него. Ако присъздаването тръгва едва съсседем ученици, то днес тамнад 190 деца от 1. до 12. класизучават български език и литература,българска историяи география. За по-малкитемалчугани пък е създаденапредучилищната група „Моливко“.През изминалите 20 годиниобразователната институцияси извоюва името на едно отнай-авторитетните и уважаванинаши школа зад граница.То се превърна и в онова притегателнобългарско кътче,което децата ни посещават сжелание, защото в него намиратприятели, споделят грижитеси и се чувстват като удома си. Дом, в който не самопишат и четат, но и рисуват,пеят, танцуват, майсторят коледниподаръци, правят мартенички,участват в различниконкурси и тържества, играяттеатър, списват свое списание„Патиланци“.ОГЪНЧЕТО НА БЪЛГАР-ЩИНАТА. Българското училищевъв Виена е неоценимавъзможност и привилегия задецата ни да учат българскиезик в заобикалящата ги чуждоезиковасреда, да знаят и датачат миналото на прадедитеси, да не забравят българскитеси корени, за да носятпрез годините и поколенията„туй, що не гасне“ – огънчетона българщина в сърцата си.Обнадеждени, щастливи, смного обич и желание за успехпродължаваме напред инагоре! * Авторката е директор на Българо-австрийскотоучилище „Св.св. Кирил и Методий“във Виена и заместник-председателна Асоциацията на българските училища вчужбина.Откриване на новатаучебна годинаEröffnung des neuenSchuljahresDR. IRINABOTEVA-VLADIKOVA*Die bulgarische Schule„Hl. Kyrill und Method“in Wien feiert diesesJahr ihr 20. Jubiläum.Die Schule wurde zwischen1991 und 1992 gegründet nachlangwierigen Treffen, Begutachtungen,Konsultationen undKämpfen. Eine mutige Idee,den bulgarischen Kindern inder österreichischen Hauptstadteine Lernstätte zu geben, wurdeverwirklicht. Die Schule wurdeam 31. Januar 1992 als gemeinnützigerVerein registriert undder offizielle Unterricht begannam 3. Februar desselben Jahres.AUTORITÄT. Eine Bestätigungfür die Qualität, der sich dieeinzige anerkannte bulgarischeSchule in Wien erfreut, ist diekontinuierlich steigende Zahlihrer Schüler/-innen. Man startetemit nur 7 Schüler/-innen,heute sind es über 190 Kindervon der 1. bis 12. Klasse. Sielernen die bulgarische Spracheund Literatur sowie bulgarischeGeschichte und Geographie. Fürdie Kleineren gibt es die vorschulischeVorbereitungsgruppe„Molivko“.In den letzten 20 Jahren hatsich die Bildungsstätte als eineder angesehensten bulgarischenSchulen im Ausland bewährt.Sie wurde auch mit ihrer besonderenAnziehungskraft zujener kleinen bulgarischen Ecke,in der die kleinen Kinder neueFreunde treffen, sich austauschenund ein zweites Zuhausefinden. Ein Zuhause, wo sienicht nur lesen und schreibenlernen, sondern auch malen,singen, tanzen, Weihnachtsgeschenkebasteln und Martenitsifädeln, Wettbewerbe und Feiernorganisieren, Theater spielenund ihre eigene Zeitschrift „Patilantsi“kreieren.DIE FLAMME DES BULGARI-SCHEN. Die bulgarische Schulein Wien gibt unseren Kinderndie einzigartige Möglichkeit unddas Privileg, in dem deutschsprachigenUmfeld, in dem siealle aufwachsen, auch die bulgarischeSprache zu erlernen. Hierkönnen sie ihre Vorfahren ehrenund ihre Wurzeln kennenlernen,um über die Jahre und dieGenerationen die Flamme desbulgarischen in sich zu tragenund weiterzugeben und nichterlöschen zu lassen. Deshalbwerden wir auch in Zukunft mitviel Liebe und Motivation, vollerHoffnung und Freude weitermachenund voranschreiten. * Die Autorin ist Leiterin der Bulgarisch-österreichischenSchule „Hl. Kyrill und Method“ in Wienund stellvertretende Obfrau der Vereinigung derbulgarischen Schulen im Ausland.СНИМКИ/FOTOS Archiv A4 превод/Übersetzung Blaga Zlateva263/2012


TRADITIONОбичаят„Прощъпалник“Как се отбелязватпървите стъпки на дететоDas RitualProshtapalnikWie feiert man die erstenSchritte des kleinen KindesЛюдмила ханджийскаПрохождането на малкотодете е важно събитиекакто за самото него,така и за родителите му.Този момент се отбелязва сбългарския обичай „Прощъпалник“.Прощъпалникът се изпълнява,след като дететонаправи първите си стабилникрачки без чужда помощ.Емоционалният обичай се езапазил през годините, катосе вярва, че по този начинмалкото ще има здрава и стабилнапоходка, без да се спъваи да пада често.Според християнскататрадиция подходящи дни заизпълняване на обичая сапонеделник, сряда и неделя.Майката замесва обредна питка.В някои краища на България,преди да я изпекат, каратмалчугана да стъпи върху нея,така че да се отпечата крачетому отгоре. Друг обичай пъкказва, че с брашнени ръцемайката хваща бузките нарожбата си, за да има трапчинки.На празника се канят близкироднини, кръстниците и деца.На земята се постила бяла пътекаили бял чаршаф, в чийтокрай на маса или на стол сеподреждат различни предмети.Те се наричат от родителитеи всеки от тях символизиранякаква професия. След товамайката търкулва питката побялата пътека и детето трябвада тръгне след нея, насърчаваноот близките да я хване.Когато стигне до масичкатас предметите, трябва да избереедин от тях. По първияпредмет, койтохване, се наричатбъдещите музанимания вживота. Накраяпогачатасе хапва с меди сирене, катопървото отчупенозалче се давана проходилотодете. Lyudmila HandzhiyskaDer Moment, wenn daskleine Kind seine erstenSchritte macht, ist einspannendes Ereignis für dieganze Familie. Diese wichtigeEtappe im Leben des kleinenMenschen wird in Bulgarienmit dem schönen RitualProshtapalnik gefeiert.Es wird ausgeführt, wenn dasKind seine ersten festen Schritteohne die Hilfe seiner Elternmacht. Proshtapalnik istein sehr emotionales undlustiges Ritual. Es wirdbis zum heutigen Tagvon vielen Familienorganisiert,wobei man glaubtund hofft, dassdadurch das kleineKind einen gesundenund stabilenGang haben undnicht stolpernoder fallen wird.Nach derchristlichenTraditionsind Montag, Mittwoch undSonntag die besten Tage, umProshtapalnik zu organisieren.Nach dem Brauch bereitet dieMutter ein rituelles Brot. In einigenTeilen Bulgariens soll dasKind, bevor das Brot gebackenwird, darauf stehen, damit manseinen Fußabdruck auf dem Brotsieht. Nach einer anderen Traditionberührt die Mutter mitMehl die Wangen ihres Kindes,damit es Grübchen hat.Es werden Verwandte, diePaten und einige Kinder zurFeier eingeladen. Ein weißesTuch wird auf dem Boden ausgebreitet.Am Ende des Tuchesauf einem Stuhl oder einemTischchen werden verschiedeneGegenstände aufgestellt. JederGegenstand soll einen bestimmtenBeruf symbolisieren. Nachherrollt die Mutter das Brot aufdas weiße Tuch und das Kindwird von seinen Verwandtenermutigt, es zu fangen.Wenn das Kind beim Tischankommt, soll es einen der Gegenständewählen. Je nach demgewählten Gegenstand wirdsein zukünftiger Beruf erraten.Schließlich wird das Brot mitHonig und Käse gegessen, wobeidas erste Stück dem kleinenMenschen gegeben wird. ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА Май И Юни 2012/FEIERTAGE Mai UND Juni 2012СНИМКА/FOTO www.investors.housez.caБългария01.05. Ден на труда и на международнатаработническа солидарност06.05. Гергьовден, Ден на храбростта ибългарската армия21.05. Св. Константин и Елена – Елена,Константин, Костадин, Костадинка24.05. Ден на българската просвета икултура и на славянската писменост01.06. Международен ден на детето02.06. Ден на Ботев и на загиналите засвободата и независимостта на България24.06. Еньовден – Еньо, Енчо, Янко, Янчо29.06. Св. Петър и Павел, Петровден –Апостол, Камен, Кремена, Павел, Пейо,ПавлинаАВСТРИЯ01.05. Staatsfeirtag13.05. Muttertag17.05. Christi Himmelfahrt27.05. Pfingstsonntag28.05. Pfingstmontag10.06. Vatertag3/2012 27


КОЙ, КОГА, КЪДЕSofi’sSchutzengelNach dem 3. Versuch schafft esdie Sängerin zum Megafinale desEurovision Song Contest in BakuDOSSIERGeboren am 05. 12. 1975 in Sofia (Bulgarien).Ihr Stimmumfang bedient 5 Oktaven.Sie veröffentlichte 10 Soloalben und weitere5 Alben mit der Band „Super Express“.Ihre berühmtesten Schlager sang sie neulichmit dem Rapper Ustata.Sie ist die bulgarische Wahl für Eurovision2012 in Baku.YORDAN GERGOVSofi Marinova, die Romaperle desbulgarischen Popfolk, gewann dienationale Vorausscheidung zum EurovisionSong Contest 2012. Die Vorausscheidungwar ein Test für die Bulgarenals Nation. Erstens wegen der ethnischenZugehörigkeit der Sängerinund zweitens, weil Popfolk eine der ЛИЦАumstrittensten und trotz tausender ОТ БЪЛГАРИЯFans am meisten kritisierten Musikrichtungist.Die Sängerin wird ihren Song „LoveUnlimited“ im Mai noch einmal in Bakusingen. Wie sie kürzlich gestand, betet sievon ganzem Herzen, ihr Schutzengel mögesie weiterhin schützen und ihr zumgroßen Sieg verhelfen.NICHTS IM LEBEN IST ZUFÄL-LIG. Hinter jedem Erfolg liegen langeJahre Arbeit und hundertprozentige Hingabe.Der Erfolg von Sofi bestätigt die Wahrheitdieser Worte. Sie singt und tanztseit ihrer Kleinkinderzeit. Die Hauptverantwortlichefür ihrenmusikalischen Wegist jedoch ihre Mutter.Sofi war 17 Jahre alt,als ihre Stimme eineMusikband in einer bulgarischen Provinzstadtbeeindruckte. Nach vielen Überzeugungsversuchenwilligten letztendlich ihreEltern ein, dass Sofi mit den Musikern beiHochzeiten singen darf.Von nun an wird Sofi’s Repertoire nurmehr wachsen: Sie singt Schlager der exjugoslawischenPopdiva Dragana Mirkovic,aber auch von Michael Jackson (ihr größtesVorbild) und Whitney Houston sowie vieleZigeunerlieder. Sofi und ihre Band tretendann bei einem Musikwettbewerb fürRoma bands auf und gewinnen. Den erstenPreis des Festivals in Stara Zagora gewinntsie auch und zwar mit ihren allerbesten Hits„Alte Wunden“ und „Mein Sonnenschein“.GROSSE ERFOLGE. Musikproduzentenwerden sofort auf die junge Sängerinaufmerksam. Zu damaliger Zeit ist sie dieSolistin von „Super Express“ und tritt ineinem Restaurant in der Hauptstadt Sofiaauf. Mit derselben Band veröffentlicht Sofiihr erstes Album „Alte Wunden“, von demjedes Lied zum Hit wird. Das Album wirdfür das meist verkaufte Musikalbum allerZeiten in Bulgarien gehalten. Sofiverlässt dann ihre Band undarbeitet gemeinsam miteinem der beliebtestenRapper Ustata (DerMund). Das Duogewinnt schlagartigan Popularitätund Sofi genießtein völlig neuesBühnenleben. EUROVISION SONG CONTEST 2012Die Sängerin wirdihren Song„Love Unlimited“in Baku singenSofi Marinova ist eine wahre Meisterin beim SongContest. Bei der Vorausscheidung 2005 tritt sie mit demShowman Slavi Trifonov auf. Im letzten Moment kündigteTrifonov an, dass er wegen Manipulationen mit SIM-Kartenin Wert von 50.000 bulgarischen Leva (ca. 25.000 €)durch die Band „Kaffe“ zurücktritt.Ein Jahr später nehmen Sofi und Slavi beim Wettbewerbwieder teil, werden aber nicht ins Halbfinale zugelassen.Dieser Misserfolg entmutigt jedoch die Romanachtigall– wie die Sängerin von ihren Fans liebevoll genannt wird– nicht und Sofi schafft es 2007 zum Finale. Damals singtdas Duo Sofi und Ustata auf Russisch.Am 29. 02. d. J. bewirbt sich die Sängerin mit der großenStimme wieder. Dieses Mal, um zu gewinnen!Парти индианцина „Евровизия“Хип-хопърите отTrackshittaz отиватв Баку през майАвстрия е част от „Евровизия“ от 1957г. Първият ù избраник е Боб Мартин.Най-високото ù постижение на мегафиналдосега е 1-вото място на легендатаУдо Юргенс (1966). През годините там сапели още Карел Гот, Хари Винтер, ТомасФорстнер и др. Общо 9 пъти алпийскатадържава бойкотира конкурса.ЙОРДАН ГЕРГОВЛИЦАДиви и щастливи ще ОТ АВСТРИЯнаправят австрийцитеот Trackshittaz конкурентитеси на „Евровизия 2012“на 22 май в Баку.Хип-хоп дуетът, който спечелизрителския вот в страната на Моцарт,смело ще атакува сцената вАзербайджан. За целта рапърите сасе въоръжили с хита Woki mit deimPopo („Размърдай си дупето“).„Парти индианците“, както сенаричат в песента си, буквалностават звезди за една нощ в YouTubeс парчето си Alloa bam Fraunz през2010-а и оттогава успехът е с тях.Двамата са от Мюлфиртел в ГорнаАвстрия, където започват флиртаси с рапа. Младежите вече са напредс материала – имат цели 4 тавина пазара, издадени от Sony Music, ито с рекордни продажби.Дует едва от две години, ЛукасПльохъл (с псевдоним Джи Нейла)и Мануел Хофелнер (Маникс) тозипът уцелиха вкусовете на публиката.Симпатягите се явяват за вторипът на „Евровизия“. От миналогодишнотоиздание си тръгнаха с2-ро място. Вотът на публиката тазигодина вече ги изпрати като посланицив Баку. Хип-хопъритеотTrackshittaz сасе наточилида спечеляти голямата„Евровизия2012“СНИМКИ/FOTOS www.boese.biz, www.eurovision.tv превод/Übersetzung Krassimira Plachetzky283/2012


WER, WANN, WOСНИМКИ/FOTOS Elitsa Karaeneva, Verlag Edition Yara превод/Übersetzung Blaga ZlatevaBÜCHERLyrikband „Аз und tú“Zwetelina Damjanova96 SeitenVerlag Edition YaraDie 1979 geboreneAutorin begeht mitdiesem Band ein aufregendes Sprachexperiment.Den Kern des Gedichtbandesbilden siebenundzwanzig Texte, diein Bulgarisch, Spanisch und Deutschgeschrieben wurden. Die Texte bestehenaus drei Strophen zu je drei Versen,wobei jede Strophe in einer anderenSprache geschrieben wurde. Danachwurde je eine Strophe in eine der dreiSprachen übersetzt. Jedes Gedicht kannso auch nur in einer Sprache oder in zweiSprachen gelesen werden.Mit diesem Gedichtband ist es derDichterin und Übersetzerin ZwetelinaDamjanova gelungen, Dicht, Sprach- undÜbersetzungskunst auf eindrucksvolleWeise miteinander zu vereinen.24 май20 годиниБГ училищевъв ВиенаБългаро-австрийскотоучилище „Св.св. Кирил иМетодий“ кани всички своинастоящи и бивши възпитаници,родители и сънародницина тържеството „Език свещенна моите деди“.Заповядайте на 25 май, петък,от 17,30 ч. в концертната зала наБългарския културен институт „Дом„Витгенщайн“ (1030 Wien, Parkgasse18). Празникът е посветен на20-годишнината от основаването научилището и Деня на българскатапросвета и култура и на славянскатаписменост 24 май.ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ/VERANSTALTUNGENWAS: Ausstellung„Das Goldene Byzanz & der Orient“Die Ausstellung spannt ihren Bogenvon der Neugründung Konstantinopelsim Jahr 330 bis zur Eroberung der Stadtdurch die Osmanen (1453). Sie vermitteltden Besuchern byzantinische Kunst undKultur, stellt Prachtbauten, Ikonenkunstund Luxusobjekte vor. Doch auch diealltägliche Welt der Einwohner desVielvölkerreiches und die wechselseitigenBeziehungen zwischen dem Reich undseinen Nachbarn wird aufgezeigt.WANN: bis 04. 11.WO: Renaissanceschloss Schallaburg3382 Schallaburg 1Das Projekt„Rhapsody in school“Die Initiative versucht,Jugendlichen die klassischeMusik näher zu bringenNamhafte Musiker/-innen kommen insKlassenzimmer und unterhalten sichmit den Kindern über Musik. Das ist dasGrundkonzept des Projekts „Rhapsody inschool“, das seit 2005 in Deutschland undÖsterreich umgesetzt wird.„Die Initiative soll in einer lebendigen undunmittelbaren Form Jugendlichen die klassischeMusik näher bringen. Die Idee stammt vom PianistenLars Vogt, der sich damit nicht abfindenkonnte, dass sich die Heranwachsenden so wenigfür das Werk Mozarts und Beethovens interessieren.„Außerdem haben viele eine völlig unbegründeteAngst vor Notenschrift“, sagt er undstellt sich vor die Tafel, um die Schüler/-innen vonderen Schönheit zu überzeugen.БОТЕВИте ДНИ В АВСТРИЯ 2012WAS: Buchpräsentation„Die nächtliche Sonne der Tolteken“Autor: Mira Niko zusammen mit Dr. PeterRuis. Musikalische Begleitung: Russi NikoffEintritt freiWANN: 21. 05., 19.00 UhrWO: Bulgarisches KulturinstitutHaus Wittgenstein, Galerie Parterre, Saal 11030 Wien, Parkgasse 18WAS: Präsentation des Lyrikbandes„Аз und tú“ von Zwetelina DamjanovaWANN: 22. 05., 19.00 UhrWO: Österreichische Gesellschaft fürLiteratur (im Palais Wilczek)1010 Wien, Herrengasse 5Два дни ще продължат традиционните Ботевитържества в Австрия тази година, съобщиха заА4 организаторите от Българската културно-просветнаорганизация „Кирил и Методий“.Честванията ще преминат под знака на 175-ата годишнинаот рождението на друг голям наш революционер– Васил Левски, която се навърши през февруари.Стартът ще бъде даден на 1 юни в културнияинститут „Дом „Витгенщайн“ във Виена. Празникътще продължи и на 2 юни във VIP парка на ЮНЕСКО вГолс, Бургенланд. За музикалната програма там ще сепогрижи фолклорната ни група от столицата „Китка“.Първите Ботеви тържества в Голс се проведоха през2000 г. Тогава в града беше издигнат бюст паметник наголемия поет по инициатива на проф. Ник Тиц.WAS: Презентация на диска наДора Делийска DoppelgängerWANN: 29. 05., 19.30 UhrWO: Schubert Saal, Wiener Konzerthaus1030 Wien, Lothringerstraße 20WAS: Wiener FestwocheBei der Eröffnung auf dem Rathhausplatzfindet das grosse Finale der EurovisionYoung Musicians Competition stattWANN: 11. 05. – 17. 06.WO: 1010 Wien, RathausplatzWAS: Genuss FestivalWANN: 11. – 13. 05.WO: 1030 Wien, StadtparkPianisten wie Lise de la Salle und Igor Levit,Geigenspieler wie Julia Fischer, Gitarristen wieAlexander Ramirez nahmen im Laufe der Jahredie Idee begeistert auf. Alle Musiker, die am Projektbeteiligt sind, engagieren sich ehrenamtlichund kombinieren ihre professionellen Auftrittemit Besuchen in diversen Schulen. Obwohl sichdie Initiative derzeit nur auf Deutschland undÖsterreich beschränkt, sind die Organisatorenvom Förderverein „Musiker Hautnah E. V.“ derAnsicht, dass darin genug Potenzial steckt, umweiter zu expandieren. DIE BULGARISCHE SCHIENEDie junge und talentierte Pianistin Dora Deliyskagehört auch zur langen Liste der Künstler, die dieInitiative „Rhapsody in school“ unterstützen. Sie hatsich auf Eigeninitiative mit Frau Sabine von Imhoff,der Projektkoordinatorin für Österreich, in Verbindunggesetzt und hat bereits einige Besuche in WienerSchulen hinter sich. Nun ist Dora Deliyska auf derSuche nach begeisterten Mitakteur/-innen, um dasKonzept auch in Bulgarien zu realisieren.БГ СРЕЩАБГ съборв МикулчицеМеждународниятсъюз на българитев Средна Европаорганизира поредния БГ събор в с.Микулчице, Чехия, на 26 май.Празникът ще почете делото на св.св.Кирил и Методий. Малко известен факте, че точно там почиват костите на св.Методий.За повече информация: д-р ИванБелков, тел. 00420/543 211 305,Е-Mail IBelkov@seznam.czWAS: Изложба„Против Климт. Голата истина“WANN: 10. 05. – 28. 10.WO: Österreichisches Theatermuseum1010 Wien, Lobkowitzplatz 2WAS: Kindertag in MQWANN: 05. 05.WO: Architekturzentrum Wien – Podium1070 Wien, Museumsplatz 1WAS: Изложба на илюстратораЯсен ГюзелевWANN: 03 – 30.05.WO: БКИ „Дом „Витгенщайн“, галерияпартер, 1030 Wien, Parkgasse 183/2012 29


КОЙ, КОГА, КЪДЕАлек Поповс нова книгаШест истории –едновременно възможни инемислими, интригуващии зловещи, екзотични,мистични и скептични,е събрал писателят АлекПопов в новия си сборник„Телесни плевели“.Неизтощимото мувъображение изстрелва яръксноп от запомнящи се образи,които дълго време ще владеятчитателя. Неповторимиятстил, неизчерпаемата иронияи фантазия на автора ни даватоснование да определимчетивото само с една дума –фантастично!Сайт събирабългарите вчужбинаОткриваме се по адресВАЛЕРИ МИТУШЕВСлучвало ли ви се е след години,прекарани в квартала, случайнода откриете сънародник на съседнатапряка, при това с дете на възрастта исъс сходни интереси на вашето? Вечеможете да избегнете подобни ситуации.Достатъчно е да излезете на българскатавиртуална улица www.bgstreet.net. Там щеразберете дали наблизо живеят и другибългари.Практичната платформа позволява леснои бързо да бъдат открити местата, къдетоживеят нашенци. Според нея най-многосънародници имаме в САЩ, Испания, Италия,Канада. Повече от 3000 са регистриранитеадреси в различни държави по светав сайта и броят им се увеличава с около 14дневно. Към момента на картата на Австрияса обозначени няколко български улици въвВиена, Грац, Линц и Залцбург.Адресът е създаден от Васил Лефтеровв края на 2011-а. „Идеята на проекта е дапомогне на българите зад граница да сенамират един друг, близо до мястото, къдетоживеят“, разказва 32-годишният специалистпо географски IT системи. От пет годинимъжът живее в английския град Лийдс илично се е сблъскал с трудностите по откриванена съсед сънародник. „А на човеквсе пак му се приисква да изпие една бира вбългарска компания“, вметва Лефтеров. КАК ДА СЕ ОТКРИЕМВсеки българин в чужбина може да добави напълнобезплатно името на улицата си на специалнакарта в сайта и задавайки радиус на търсене,да открие сънародници, живеещи наблизо.Резултатите могат да се филтрират на базатана интереси – „родител“, „парти“ и др. Връзкатамежду хората се осъществява по даден имейладрес, който в интерес на защитата на личнитеданни е скрит в системата.Tag der VielfaltDas Diversity Referat der WirtschaftskammerWien organisiert am 3. Maidie Informationsveranstaltung Tagder Vielfalt – kostenlose Vorträge,Workshops und ein Netzwerkabendzum Themen wie Onlinemarketing,erfolgreich Verkaufen, Förderungen undFinanzierungen usw.Nähere Informationen zum Programmdes Tages der Vielfalt finden Sie unterportal.wko.at.СПРАВОЧНИК ЗА БЪЛГАРИТЕ В АВСТРИЯСПЕШНИ НОМЕРАПолиция 133Пожарна 122Бърза помощ 144Дежурен лекaр 141Изтичане на газ 128Гражданска защита 112Здраве 142Случаи на отравяне 01/406 43 43Планинска спасителнаслужба 140Поправки по домовете 1704Проблеми с автомобилана път 120, 123Аварийна служба 123Работно време аптеки 1550Влакови справки 1717Точно време 1503ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИПосолство на Р България1040 Wien, Schwindgasse 8 01/505 31 13amboffice@embassybulgaria.atKонсулска служба – 01/505 31 13konsulat@embassybulgaria.atСлужба „Търговско-икономическивръзки“ наРепублика България вАвстрия (СТИВ)1040 WienRechte Wienzeile 13 01/585 40 05Постоянно представителствона Р Българиякъм ОССЕ1040 WienRechte Wienzeile 13/1 01/585 66 03Почетно консулствона Република Българияв Залцбург5010 SalzburgImbergstraße 19 0662/883 06 10office@architekt-hofmann.atБългарскикултурен институт„Дом „Витгенщайн“1030 Wien, Parkgasse 18 01/713 31 64www.haus-wittgenstein.atУЧИЛИЩАБългаро-австрийско училищеза заниманияв свободното време„Св.св. Кирил и Методий“1040 Wien, Kühnplatz 7/10 0699/818 44 088www.bulgarische-schule.atMutterschprachlicherUnterricht Bulgarisch 0676/940 91 29sites.google.com/site/bulgarischlernenwienБългарско училище „Орфей“4040 Linz, Aubrunnerweg 4 0664/994 72 40www.bulgarischeschule-linz.atБългарско училище„Никола Вапцаров“8045 GrazAnzengrubergasse 8/1(Помещенията на Lebenshilfe)www.bgschule-graz.comОРГАНИЗАЦИИБългарска културнопросветнаорганизация„Кирил и Методий“ – ВиенаПредседател Мими ДичеваАвстрийско-българскодружество – ВиенаПрезидент Карл БлехаБългарски изследователскиинститут – Австрияwww.bfio.atБългаро-австрийскикултурен и информационенцентър „София“ – ЛинцПредседател Росица Стояноваboekiz_sofia@liwest.atБългаро-австрийски клуб„Орфей“ – Линц 0664/994 72 40Председател Димитър Дунковddunkov@gmail.comБългаро-австрийскодружество за културенобмен „Дунав“ – ЛинцПредседател Марио Серияковdunav@liwest.atБългаро-австрийскикултурен клуб – ГрацПредседател Елисавета Станева-Фогълstaneva0@gmail.comЦЪРКВИБългарска православнацърква „Св. Иван Рилски“1040 Wien, Kühnplatz 7 01/894 72 49, 0664/224 43 70www.bok.at, info@bok.atБългарскиархиерейски параклис„Св.св. Кирил и Методий“1040 WienKlagbaumgasse 4 0699/ 195 85 481www.orthodoxes-kloster.atЗАВЕДЕНИЯКафе-ресторант„Капучино“1050 WienZiegelofengasse 17Ресторант „Плевен“1050 Wien, Kohlgasse 19Ресторант „Тракия“1200 WienMarchfeldstraße 7303/2012WERBUNG


МАЛКИ ОБЯВИkleinanzeigeNКАК ДА ПУСНЕТЕ ОБЯВА В А4Рекламирайте при нас! За частнилица обявите 0–120 символа струват15 €, 121–200 – 20 €. Ако рекламиратефирма, 0–200 символа щеви излязат 40 €. Сумата можете дапреведете на Kulturverein „Bulgarenin Österreich“ в Erste Bank, BLZ 20111,Konto-Nr. 28 714 074 000. В полетоVerwendungszweck напишете иметона подателя на обявата. За повечеинформация www.bulgaren.org.Wie können Sieeine Anzeige aufgebenWerben Sie mit uns! FürPrivatpersonen kosten die Anzeigenbis 120 Zeichen 15,– € und 121–200Zeichen – 20,– €. Wenn Sie einUnternehmen bewerben, kosten0–200 Zeichen 40,– €. Den Betragkönnen Sie an Kulturverein „Bulgarenin Österreich“ auf die Konto-Nr. 28 714074 000, BLZ 20111 der Erste Bank,überweisen. Als Verwendungszweckschreiben Sie bitte den Namen desAbsenders der Anzeige. WeitereInformationen finden Sie unterwww.bulgaren.org.ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯMag. Zlatka BojtchevaGerichts- undKonferenzdolmetscherinBulgarisch, Russisch, Italienisch1050 Wien, Pilgramgasse 11 0664/355 72 62Е-Mail zlatka_bojtcheva@hotmail.comMag. Vessela MakoschitzAllgemein beeideterGerichtsdolmetscher fürBulgarisch1060 Wien, Luftbadgasse 11/1 0664/412 67 25Fax 01/585 20 68Е-Mail Vessela.Makoschitz@chello.atMag. Hristina WolfsbauerGerichtsdolmetscherin undÜbersetzerin für Bulgarisch1020 WienHeinestraße 24–28/3/29 01/212 53 80Fax 01/219 78 040676/498 73 60Mag. Dora IvanovaGerichtsdolmetcherinBulgarisch und Russisch1040 WienMargaretenstraße 21/1/4 01/586 63 43, 0676/421 39 10Fax 01/586 22 69Е-Mail dora.ivanova@chello.athttp://dora.ivanova.atКОНСУЛТАНТСКИ исчетоводни УСЛУГИМаг. Анета ПисареваФинансов консултантБанкови кредити, застраховки,автомобилни регистрации,капиталовложения, влогове,покупко-продажби на имоти,наем, квартири 06991/958 04 21a.pissareva@financecoaching.atNK-Buchhaltungs OGFirmengründung, Buchhaltung,Lohnverrechnung,JahresabschlussWir sprechen Ihre Sprache: Bulgarisch,Serbisch, Russisch, Deutsch 01/971 30 280676/360 23 18, 0650/727 22 20Други услугиComputerreparaturSchnell und günstig 0650/338 76 52Уроци по математикаДавам уроци по математика наученици от 4. до 9. клас 0664/208 40 92ТЪРСЯМУЗИКАMusikhaus IlievVerkauf, Kauf und Tausch vonsämtlichen Musikinstrumenten1150 WienMariahilferstraße 193 01/895 95 95, Fax 01/897 90 38E-Mail office@musikhaus-ilievwww.musikhaus-iliev.atТЪРСЕТЕ А4 ТАМHIER FINDEN SIE A4E. K. Reisebüro1040 Wien, Margaretenstraße 8BG Shop1050 Wien, Schönbrunner Straße 55Български хранителен магазин/Bulgarische Lebensmittel1100 Wien, Laaer-Berg-Straße 3Български стоки/Bulgarische Waren1160 Wien, Ottakringerstraße 86Български магазин1160 Wien, Maroltingergasse 100Violeta’s Welt4020 Linz, Altstadt 15/2Ако искате да ни предлагате ипри вас, свържете се с нас наmarketing@bulgaren.orgСТАНИ НАШ ПРИЯТЕЛ ВЪВБългарите в Австрия/Die Bulgaren in ÖsterreichАБОНАМЕНТABONNEMENTСАМО ЗА12,– €Абонирайте се за A4*само срещу 12,– €(6 издания)!Преведете сумата набанковата ни сметкаAbonnieren Sie A4*für nur 12,– €(6 Ausgaben)!Bitte überweisen Sie denBetrag auf unser KontoNUR FÜR12,– €Kulturverein „Bulgaren in Österreich“Erste Bank, BLZ 20111,Konto-Nr. 28 714 074 000Моля, в полето Verwendungszweckнапишете Abonnement, а вZusatztext – трите имена иадреса сиKulturverein „Bulgaren in Österreich“Erste Bank, BLZ 20111,Konto-Nr. 28 714 074 000Im Feld Verwendungszweckschreiben Sie bitte Abonnement,und im Feld Zusatztext geben Sie Ihren Namenund Adresse bekannt3/2012 31


„Ах, тези очи“, СНИМКА Лина Феслер-Цуки„Аh diese Augen“, FОТО Lina Fessler

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine