Kasri ya Mwinyi Fuad - Shafi Adam Shafi 08.12.2013 Rückseite des ...

heiligemakrele.de

Kasri ya Mwinyi Fuad - Shafi Adam Shafi 08.12.2013 Rückseite des ...

Kasri ya Mwinyi Fuad - Shafi Adam Shafi 08.12.2013Rückseite des Buches:Mambo mengi mazito na yenye umuhimu wahihistoria yamekwisha kufanywa na matabaka ya watuwanaonyonywa ulimwenguni katika harakati zakujikomboa.Miongoni mwa mambo hayo ni mapinduzi ya Ungujaya mwaka 1964.Kasri ya Mwinyi Fuad ni hadithi iliyosimuliwa kwaustadi mkubwa sana kutoa picha kamili ya hali yamaisha ya Unguja kama yalivyokuwa kabla yamapinduzi hayo.Kwa kila hali Kasri ya Mwinyi Fuad ni jaribiolililofuzu kwa kiwango cha juu kuelezea kwa ninimapinduzi hayo ilibidi yafanyike.Katika safu ya riwaya, Kasri ya Mwinyi Fuad nikitabu cha lazima kabisa.Viele ernste und historisch wichtige Dinge sindschon ausgeführt worden von Klassen vonMenschen, die in der Welt ausgebeutet werden, inAktionen/Kämpfen der Selbstbefreiung.Unter diesen Dingen befindet sich die Sansibar-Revolution von 1964.'Kasri ya Mwinyi Fuad' ist eine Geschichte, diesehr meisterhaft erzählt wurde, um ein genauesBild zu geben von der Situation des Lebens inSansibar, wie es war vor dieser Revolution.Auf jeden Fall ist 'Kasri ya Mwinyi Fuad' ein inhohem Maße erfolgreicher Versuch zuverdeutlichen, warum diese Revolutiondurchgeführt werden musste.In der Rubrik der Belletristik ist 'Kasri yaMwinyi Fuad' ein absolut unentbehrliches Buch.tabaka - Klasse, Schicht-nyonywa - ausgebeutet werdenharakati - Prozess, Kampf, Aktion, Dynamik-komboa - befreienustadi - Meisterschaft, Kunstjaribio - Versuch-fuzu - erfolgreich sein, gewinnen, bestehenkiwango - Grad, Ausmaß, Maßstab, Umfang, Niveau-elezea - verdeutlichen, erläutern, beschreibensafu - Rubrik, Reihe, Linie, Spalteriwaya - Roman, BelletristikKasri ya Mwinyi Fuad Der Palast des Mwinyi Fuad mwinyi - FeudalherrI. Seite 1:Kijakazi alizaliwa kutokana na ukoo wa kitumwa.Baba yake na mama yake walikuwa ni miongoni mwawatumwa watiifu sana wa Bwana Malik na kama wao,Kijakazi alinuia kuwa mtumishi wake mtiifu kabisa.Wazee wa Kijakazi walifariki alipokuwa bado mdogo.Katika kukua kwake aliamini kuwa kule kuzaliwakwake mtumishi ndiyo majaaliwa yake.Shabaha kubwa ya Kijakazi katika maisha yakeilikuwa ni kumfurahisha bwana wake, na kwa hiyo,alikuwa tayari kumfanyia kazi yoyote ile.Kijakazi wurde aus einer Sklavenfamilie herausgeboren.Ihr Vater und ihre Mutter befanden sich unterden sehr ergebenen Sklaven von Herrn Malikund wie sie beabsichtigte Kijakazi seinevollkommen ergebene Dienerin zu sein.Kijakazis Eltern starben, als sie noch klein war.Während sie aufwuchs, glaubte sie, dass es ihrSchicksal sei, als Dienerin geboren zu sein.Kijakazis großes Ziel in ihrem Leben war, ihrenHerrn zu erfreuen, und deshalb war sie bereit,jede Arbeit für ihn zu tun.-nuia - beabsichtigen, streben nach, vermutenmajaaliwa - SchicksalSeite 1/28


Mkewe Bwana Malik, kama alivyo yeye mwenyewe,alipenda sana kumtuma Kijakazi.Kazi za Kijakazi zilikuwa za nenda-rudi, mara afanyehili mara afanye lile, mara aende huko mara aendekule, mara achukue hiki mara achukue kile, kutwakucha.Mara nyingi baada ya kuifanya kazi hurejeshwakuifanya kazi hiyo hiyo mara ya pili.Kijakazi hakuwa na mapumziko hata kidogo ndani yanyumba ya Bwana Malik.Ghafla Bwana Malik humwita Kijakazi na kumpigiamakelele, "Wee! Nenda kamfunge mbuzi apate kulamajani!""Nishafunga mbuzi Bwana!""Wacha kujibu, wewe mbwa! Fanya kamaunavyoambiwa!"Kabla ya kuitimiza ile amri aliyopewa mwanzo maraBibi Maimuna, mke wa Bwana Malik, naye hutoayake,"Kijakazi! Hebu kanitekee maji hapo kisimani natakakuja kukoga, ma'na'ke n'najihisi n'nanuka jasho."Seite 2:"Maji nishateka, Bibi, lakini nitakwenda kuteka tena.""Unakwenda wapi tena? Unafikiri huko kisimani kunamaji ya kuchezea?"Kijakazi husimama uwanjani kwa Bwana Malik,amepigwa na mshangao, hajui aende akafunge mbuziau akateke maji, na Bwana Malik na Bibi Maimunawakiendelea kumfokea na kumtolea maneno makali ....Herrn Maliks Ehefrau, genau wie er selber,liebte es sehr, Kijakazi (herum) zu schicken.Kijakazis Arbeiten waren zahlreich, mal solltesie dies tun, mal sollte sie das tun, mal sollte siehierhin gehen, mal dorthin, mal sollte sie diesholen, mal das, den ganzen Tag lang.Oft wurde sie, nachdem sie eine Arbeit gemachthatte, zurückgeschickt, um dieselbe Arbeit einzweites Mal zu machen.Kijakazi hatte kein bisschen Pause im Haus vonHerrn Malik.Plötzlich konnte Herr Malik Kijakazi rufen undsie anschreien: "Du! Geh und binde die Ziegean, damit sie Gras fressen kann."Ich habe die Ziege schon angebunden, Herr!""Hör auf zu antworten, du Hund! Tu was dirgesagt wird!"Bevor sie diesen Befehl, den sie zuerstbekommen hatte, ausführte, erteilte plötzlichFrau Maimuna, Herrn Maliks Frau, ihren."Kijakazi! Schöpfe mal Wasser für mich amBrunnen, ich will ein Bad nehmen, denn ichhabe das Gefühl, nach Schweiß zu riechen."Ich habe schon Wasser geschöpft, Herrin, aberich werde gehen und nochmal schöpfen.""Wo gehst du nochmal hin? Denkst du, dort amBrunnen gibt es Wasser, um damit zu spielen?"Kijakazi stand [dann] auf Herrn Maliks Hof undwar verwirrt, sie wusste nicht, ob sie gehensollte und die Ziege anbinden oder Wasserschöpfen, während Herr Malik und FrauMaimuna fortfuhren, sie anzuschreien undnenda-rudi - zahlreich-timiza - erfüllen, verwirklichen, befolgen-koga - duschen, badenmshangao - Überraschung, Erstaunen, Verwirrung-fokea - anschreienSeite 2/28


Hivi ndivyo yalivyokuwa maisha ya Kijakazi; kutwayumo mbioni kutumwa na huku akisumbuliwa.Haya yote hayakumkera Kijakazi hata kidogo, kwasababu aliamini kuwa ndiyo majaaliwa yake.Aliamini kwamba wajibu wake mbukwa katika maishayake, ulikuwa kufanya anavyoweza kumfurahishaBwana Malik na kila aliye wake.Hakupenda hata kidogo kumwona ye yote katika watuwa Bwana Malik amekasirika, na ilipokuwa hivyo,alijiona yeye ndiye chanzo na alijilaumu sana.Jumba la Bwana Malik lilikuwa katikati ya shambalake huko Koani, kubwa na la fahari, halina mfanowake jirani.Vyumba vyake vingi, waliovijua ni watumishi wandani na Bwana Malik na mkewe tu.Kwenye ukumbi wa jumba la Bwana Malik kulikuwana mapambo mengi ya fahari na starehe ya pekee.Kulikuwa na viti vya mpingo vya asili vilivyochongwakwa nakshi, vyote vimetandikwa mito ya mahameli.scharfe Worte an sie zu richten.So war das Leben von Kijakazi; den ganzen Taglang wurde sie herumgehetzt und dabei wurdesie geschunden.All das störte Kijakazi überhaupt nicht, weil sieglaubte, dass das ihr Schicksal war.Sie glaubte, ihre große Pflicht in ihrem Lebenwäre es, zu tun, was sie konnte, um Herrn Malikzu erfreuen und jeden, der zu ihm gehörte.Sie mochte es überhaupt nicht, irgendjemandenunter Herrn Maliks Leuten zornig zu sehen, undwenn es so war, sah sie sich selbst als Ursachedafür und machte sich große Vorwürfe.Herrn Maliks Haus lag inmitten seines Guts inKoani, groß und prächtig, es gab nichtsVergleichbares in der Nachbarschaft.Die seine vielen Zimmer kannten, waren nur dieHausdiener und Herr Malik und seine Frau.In der Eingangshalle von Herrn Maliks Haus gabes viel einzigartige, prächtige und komfortableAusstattung.Es gab originale Ebenholzstühle, in dieOrnamente geschnitzt waren, alle bezogen mitKissen aus Samt.-kera - stören, ärgernchanzo - Ursache-jilaumu - sich Vorwürfe machenfahari- Prunkt, Pracht, Ruhmmpingo - Ebenholzasili - Ursprung, Basis, Natur-chonga - schnitzen, drechselnnakshi - Ornament, Mosaik, Dekor-tandikwa - bezogen werden, bedeckt werdenmahameli - SamtKuta zilikuwa zimepambwa kwa mapicha ya wafalmewa Kiarabu wa zamani, na chini ya mojawapo ya pichahizo limening´inizwa jambia zuri la fedha.Die Wände waren geschmückt mit Bildern vonfrüheren arabischen Königen, und unter einemdieser Bilder war ein schöner Dolch aus Silberaufgehängt.-ning´inizwa - aufgehängt werdenjambia - DolchSakafu ya ukumbi huo ilifunikwa na zulia kubwa Der Boden dieses Saals war bedeckt mit einem Uajemi - PersienSeite 3/28


kutoka Uajemi, na katika pembe moja liliwekwa kashala msaji lililonakshiwa kwa misumari ya shaba.Hapo ndipo Bibi Maimuna alipokuwa akipotezeawakati wake mwingi, akikaa na kujitandaza juu ya vileviti vizuri vilivyotandikwa mito ya mahameli, nakujipaka mafuta ya hal-ud na manukato menginemazuri.Jumba hilo lilizungukwa na shamba zuri lililojaamimea ya kila aina.Kutokana na rutuba ya ardhi ya sehemu hii na mvua zakutosha za kila mwaka, shamba la Bwana Maliklilikuwa daima zuri.Kama si maua ya mikarafuu na harufu yake nzuri basiyalikuwa matunda mbali mbali yakichumwa nawatwana kwa bidii ili yasije haribikia shambani.Mabondeni, mpunga ulisitawi kwa wingi ... na yotehaya yalimletea Kijakazi furaha maalum, ijapokuwayeye hakupata kitu cho chote katika mazaoyanayopatikana shambani humo.Mawazo mengi yatokanayo na shida zisizokwishayaliufifisha uzuri wa sura ya Kijakazi, ukawahauonekani.Uso wake ulikuwa umejaa mashaka; badala ya kutoamwanga wa ari ya maisha, ulikunyaa na kuwa namistari ya uchovu ambayo iliufanya uonekane wamzee kuliko umri wake ulivyo.Mara moja moja, kwa nadra, hutokea jambo lakumfanya acheke na hapo uso humulika na kwa mudagroßen Teppich aus Persien, und in einer Eckewar eine Truhe aus Teakholz aufgestellt, dieverziert war mit Nägeln aus Kupfer.Dort war es, wo Frau Maimuna viel von ihrerZeit verschwendete, während sie (da)saß undsich ausbreitete auf diesen schönen Stühlen, diemit samtenen Kissen bezogen waren, und sicheinrieb mit Hal-ud-Öl (Aloeholzöl ?) undanderen schönen Düften.Dieses Gebäude war umgeben von einer schönenPlantage, die voll war mit Pflanzen jeder Art.Wegen der Fruchtbarkeit der Erde in diesemGebiet und ausreichend Regen in jedem Jahr,war Herrn Maliks Plantage immer schön.Wenn es nicht die Blüten der Nelkenbäumewaren mit ihrem schönen Duft, dann waren esverschiedene Früchte, die von den jungenSklaven eifrig geerntet wurden, damit sie nichtauf dem Feld verdarben.In den Niederungen gediehen die Reispflanzenin Mengen ... und all dies bereitete Kijakazibesondere Freude, obwohl sie nichts bekam vonder Ernte, die es in dieser Plantage gab.Die vielen Gedanken, die von den endlosenProblemen kamen, unterdückten die Schönheitvon Kijakazis Gesicht und sie wurde unsichtbar.Ihr Gesicht war voll Unsicherheit; anstatt dasLicht der Lebensfreude auszustrahlen, war esbedrückt und hatte Linien der Erschöpfung, diees mehr aussehen ließen wie das [Gesicht] einerAlten als ihres wirkliches Alters.Gelegentlich, selten, geschah etwas, das sie zumLachen brachte, und dann strahlte ihr GesichtSeite 4/28kasha - Truhe, Kastenmsaji - Teakbaum-nakshiwa - verziert werdenshaba - Kupfer, Messing, Bronze-tandaza - ausbreitenhal-ud - Aloeholzöl ?manukato - Parfüm, Duftrutuba - Fruchtbarkeit-fifisha - unterdrücken, mindernari ya maisha - Lebensfreudemwanga - Licht, Schein, Glanz-kunyaa ??? (-kunyata - bedrückt sein)kwa nadra - selten, unerwartet, überraschend-mulika - strahlen, leuchten, erhellen


mdogo ule ukajaa bashasha za ujana, mashavu yakeyenye vidimbwi vizuri yakajaa damu changa,vuguvugu.Lakini kawaida yake ni ile ya uchovu, ya mtualiyechakaa, mwenye mikono iliyojaa visuguru navisigino vya miguu vilivyolika kwa kwenda.Si mvua, si jua; si usiku si mchana, kazi hazikumwishaKijakazi.Fuad alikuwa ni mtoto mkubwa mwenye umri wa kiasicha miaka mitano na mtundu wa kutosha.Kutwa alikuwa anavunja vitu ndani ya nyumba naalipenda mchezo wa kuchupa huku na huku.Alikuwa anaweza kufanya jambo lo lote au kusemakitu cho chote mbele ya mtu ye yote na kwa yote hayahakuna aliyeweza kumkanya kwa kuchelea kutukanwaama na Bwana Malik au na Bibi ...und füllte sich eine kurze Zeit lang mit derFröhlichkeit der Jugend, ihre Wangen mit denhübschen Grübchen (?) füllten sich mit frischemBlut, (vuguvugu ???)Aber ihr gewöhnliches [Aussehen] war das derErschöpfung, eines Menschen, der verbrauchtwar, mit gefühllosen Händen und Fersen, dieabgenutzt waren vom Gehen.Nicht Regen, nicht Sonne; nicht Nacht, nichtTag, die Arbeit hörte nicht auf für Kijakazi.Fuad war ein großes Kind, etwa fünf Jahre alt,und reichlich verzogen.Den ganzen Tag lang zerbrach er Dinge im Hausund er liebte das Spiel "Herumhüpfen".Er konnte irgendetwas tun oder irgendetwassagen vor irgendjemandem, und bei alldem gabes niemanden, der es ihm verbieten konnte ausAngst, beschimpft zu werden entweder vonHerrn Malik oder von Frau ...bashasha - Fröhlichkeit, Freudevidimbwi - Grübchen (???)vuguvugu - Begeisterung, Bewegung, Durcheinander,lauwarm (???)-chakaa - erschöpft, verbraucht, abgenutzt, strapaziert, alsseinvisuguru - Gefühllosigkeit (???)visigino - Fersen (???)-kanya - verbieten-chelea - befürchten-tukana - schimpfen, beschimpfen, verfluchenII Seite 68:Ilipita miezi miwili hivi.Hata usiku mmoja kama saa tano Vuai aliyekuwaamelala kibandani kwake alizindushwa na mliowa gari kwa mbali.Kwa namna alivyousikia mlio ule alikuwa nahakika kwamba gari lile lilisimama, tena kwamuda mrefu.Hakulala tena.Baada ya saa mbili hivi alilisikia gari lile likitiamoto tena na kuondoka.Es vergingen etwa zwei Monate.Bis eines Nachts gegen elf Uhr Vuai, der in seinerHütte geschlafen hatte, geweckt wurde von demGeräusch eines Autos aus der Ferne.Aufgrund der Art, wie er dieses Geräusch hörte, warer sicher, dass dieses Auto stillstand, noch dazu fürlange Zeit.Er schlief nicht mehr.Nach etwa zwei Stunden hörte er dieses Auto wiederstarten und abfahren.Alikuwa na hamu kubwa ya kutaka kujua ilikuwa Er hatte das große Bedürfnis, wissen zu wollen,-zindushwa - geweckt werden (?)Seite 5/28


ni gari la nani.Kuja kule usiku ule ni jambo lisilokuwa lakawaida.Alfajiri watu wote waliamka na wakati ulipofikakila mtu aliteremkia kondeni kwake.Kumbe wageni waliokuja na gari jana usikuwalimjia Kondo.Walikuja kumpa habari muhimu kuhusumatayarisho ya mapinduzi na ilimbidi ampitie kilammoja kondeni kwake na kumwarifu juu ya'ngoma' kesho yake usiku nyumbani kwake.'Ngoma' ni msemo wao kwa siku kama hiyowanapoarifiana juu ya mambo muhimu.Seite 69:Usiku ulipofika wote walikusanyika chini ya ulemwembe mdogo mbele ya nyumba ya Kondokatika kiza."Salamu zenu nyingi kutoka Kijangwani," Kondoalianza kusema,"Wanasema, wakati umekaribia na siku haikombali.Makao yote madhubuti na maboma yote mawilitutayakamata siku moja.Tutaanzia kwa silaha hizi hizi tulizo_nazo natutamalizia kwa silaha tutakazonyakua tokakwao."Wote walimsikiliza Kondo kwa makini; hapanaaliyesema kitu."Itakapofika siku yenyewe hasa, tutapata taarifamapema ili tuweze kujitayarisha.wessen Auto es war.Dorthin zu kommen in dieser Nacht war keinegewöhnliche Sache.Frühmorgens wachten alle Leute auf und als es Zeitwurde, ging jeder hinunter auf sein Feld.Tatsächlich kamen die Fremden, die letzte Nacht mitdem Auto gekommen waren, zu Kondo.Sie kamen, um ihm wichtige Nachrichten zu gebenüber die Vorbereitungen der Revolution und ermusste bei jedem einzelnen auf dessen Feldvorbeigehen und ihn informieren über die 'Trommel'am nächsten Abend bei ihm zu Hause.'Trommel' war ihr Ausdruck für einen Tag wie diesen,wo sie einander über wichtige Dinge informierten.Als es Nacht wurde, versammelten sich alle unterdem kleinen Mangobaum vor Kondos Haus in derDunkelheit."Viele Grüße an euch aus Kijangwani", begannKondo zu reden,"Sie sagen, die Zeit ist herangekommen und der Tagist nicht weit.Alle festen Quartiere und die beiden Festungenwerden wir an einem Tag einnehmen.Wir werden anfangen mit eben diesen Waffen, die wirhaben, und wir werden aufhören mit den Waffen, diewir von ihnen erbeuten werden.Alle hörten Kondo aufmerksam zu; keiner sagteetwas."Wenn der gewisse Tag kommen wird, werden wirdie Nachricht rechtzeitig bekommen, damit wir unskonde - Feldmakao - Quartieremadhubuti - fest, standfest, unerschütterlich, stabilmaboma - Festungen-nyakua - entreißen, an sich reißenSeite 6/28


Mimi sina zaidi.Nafikiri haina haja ya kukaa hapa kwa mudamrefu.Lakini, Vuai, n'na salamu zako kutoka kwaMarijani.Anasema ufanye kila njia ufike Koani ukawaarifuwale unaokutana nao na anasema hala halausiache kwenda.Wenzetu wa sehemu nyinginezo pia watapelekewahabari kama tulivyoletewa sisina siku ya siku itakapowadia sote tutakuwapamoja."Kondo alimaliza hotuba yake na wotewakatawanyika kila mmoja akaenda kibandanikwake.Vuai alielewa vizuri umuhimu wa jukumualilopewa.Kwake yeye haikuwa shida kubwa kufanya safariya kwenda Koani.Hakulazimika tena kungoja Fuad aende mjinikuuza karafuu kama alivyofanya alipokuwaakimfanyia kazi.Huku aliko aliweza kwenda atakako bila yakuingiliwa na mtu ye yote.Kwa hiyo, siku ya pili asubuhi alianza safari yakwenda Koani.Alipanda gari ya kwanza ilotokea Mchangani naaliona bora kwanza apitie Kijangwani kuonana naMarijani kabla ya kuendelea pale na safari yake.vorbereiten können.Mehr habe ich nicht.Ich denke, es gibt keine Notwendigkeit, lange hier zubleiben.Aber, Vuai, ich habe einen Gruß für dich vonMarijani.Er sagt, du sollst alles tun, um nach Koani zu gehen,um die Leute zu informieren, mit denen du dichtriffst, und er sagt, du sollst unbedingt gehen.Unsere Freunde aus anderen Gegenden werden dieNachricht auch übermittelt bekommen so wie wir siegebracht bekommen habenund wenn der Tag der Tage kommen wird, werdenwir alle zusammen sein."Kondo beendete seine Rede und alle zerstreuten sichund jeder ging in seine Hütte.Vuai verstand gut die Wichtigkeit der Aufgabe, die erbekommen hatte.Für ihn war es kein großes Problem, die Reise nachKoani zu machen.Er war nicht mehr gezwungen zu warten, dass Fuadin die Stadt gehen würde, um Nelken zu verkaufen,wie er es getan hatte, als er für ihn arbeitete.Dort wo er war, konnte er gehen, wohin er wollte,ohne dass sich irgendjemand einmischte.Und so begann er am Morgen des nächsten Tages dieReise nach Koani.Er nahm das erste Auto aus Mchangani und er fand esbesser, zuerst in Kijangwani vorbeizufahren, umMarijani zu treffen, bevor er dort seine Reisefortsetzte.hala hala - sofort, auf jeden Fall-wadia - ankommen-tawanyika - sich zerstreuenSeite 7/28


Alipofika pale hakukuta ghasia kama zilealizozoea kuzikuta kila alipokwenda.Seite 70:Palikuwa pamepooza kidogo na kila baada yamuda aliingia mtu mmoja halafu akatoka hapohapo kama kwamba alisahau kitu halafu akarudikuichukua baada ya kukumbuka na kisha akaendazake.Vuai aliingia ndani ya ofisi ya Kijangwaniakaufungua mlango wa ofisi ya Marijani kwautaratibu bila ya kugonga.Alipochungulia alimkuta Marijani amekaa juu yakiti, mikono yake miwili ameisimamisha juu yameza na amekilaza kichwa chake katika viganjavya mikono yake.Alionekana kama mtu aliyetaka mapumzikomafupi baada ya kufanya kazi iliyomchokeshasana.Mlio wa mlango uliokuwa ukifunguliwa taratibuulimzindua na alipoinua kichwa alimwona Vuaiamesimama mlangoni."Umeshakwenda Koani?" Marijani alimuulizaVuai bila ya hata kumsalimu kama kawaida yake.Marijani alikuwa amebadilika na hakutaka mzahahata kidogo.Nguo zake zilikuwa zimechafuka na kidevu chakekilichozoea kunyolewa kila siku kilikuwa nandevu changa za kiasi ya siku sita hivi."Nimeona bora nije kuonana na wewe kablasijaenda huko Koani," Vuai alijibu."Kwani Kondo hakukueleza kila kitu?" Marijanialiuliza tena akionekana kama hakupendezekewaAls er dort ankam, fand er nicht den Trubel, den er zufinden gewöhnt war, wo er auch hinging.Es war dort etwas einsam und von Zeit zu Zeit gingjemand hinein und kam dann gleich [wieder] heraus,als wenn er etwas vergessen hätte und dannzurückginge, um es zu holen, nachdem es ihmeingefallen war, und ging dann seiner Wege.Vuai betrat das Büro von Kijangwani und öffnetevorsichtig die Tür von Marijanis Büro, ohneanzuklopfen.Als er hineinsah, fand er Marijani auf dem Stuhlsitzen, er hatte beide Arme auf den Tisch gestützt undseinen Kopf in seine Handflächen gelegt.Er sah aus wie jemand, der eine kurze Pause wollte,nachdem er eine Arbeit getan hatte, die ihn sehrermüdete.Das Geräusch der Tür, die vorsichtig geöffnet wurde,weckte ihn und als er den Kopf hob, sah er Vuai ander Tür stehen."Bist du schon nach Koani gegangen?" fragteMarijani Vuai ohne ihn auch nur zu grüßen, wie esseine Gewohnheit war.Marijani hatte sich verändert und wollte keinerleiScherze überhaupt nicht.Seine Kleidung war schmutzig und sein Kinn, das esgewohnt war, jeden Tag rasiert zu werden, hatte einenjungen Bart von etwa sechs Tagen."Ich fand es besser, zu kommen, um dich zu sehen,bevor ich nach Koani gehe," antwortete Vuai."Hat dir Kondo denn nicht alles erklärt?" fragteMarijani wieder, wobei er aussah, als wäre er nichtghasia - Trubel, Lärm, Chaos-pooza - gelähmt, einsam, verkrüppelt, unreif sein-chungulia - hineinsehenviganja - HandflächenSeite 8/28


na hatua aliyoichukua Vuai,"Lakini si vibaya," Marijani aliukunjua uso wakekidogo na kuanza kuzungumza na Vuai kamakawaida yake ya siku zote."Sasa wewe nenda Koani, wale ndugu unaoonananao kila siku wambie kama alivyokwambiaKondo.Jambo moja tu zaidi, waulize kama washakusanyasilaha.Tena fanya haraka mana'ake katika mipango yotetukikosea pamoja tu basi ujue tumeharibikiwa.Mambo yote lazima yafanyike kamayalivyopangwa.Seite 71:Sasa bora uende bila ya kupoteza wakati."Vuia alitoka.Alipofika Mikunguni tu alipata gari lililoendeaKoani.Alipofika ilikuwa taabu kumpata mtu ye yotekatika wenzake.erfreut von dem Schritt, den Vuai ergriffen hatte,"Aber es ist nicht schlecht", Marijani entspannte seinGesicht ein bisschen und begann, mit Vuai zu redenwie es immer seine Art gewesen war."Jetzt geh nach Koani und sage den Brüdern, die dujeden Tag triffst, was dir Kondo gesagt hat.Nur eine Sache noch, frag sie, ob sie schon Waffengesammelt haben.Und beeil dich, denn wenn wir bei allen Plänen nuran einer Stelle einen Fehler machen, musst du wissen,sind wir erledigt.Alles muss so ablaufen, wie es geplant wurde.Jetzt solltest du besser gehen ohne Zeit zu verlieren."Vuia ging.Gleich als er in Mikunguni ankam, fand er ein Auto,das nach Koani fuhr.Als er ankam, war es schwierig, irgendjemanden vonseinen Freunden zu finden.-kunjua uso - lächeln, Gesichtaufhellen/entspannen/ebnenWote walikuwa wamo katika kumtumikia Fuad. Alle waren dabei, Fuad zu dienen. -tumikia - jmdm. dienenAlijaribu kila rai akijichunga sana asionekane naFuad akatia shaka fulani.Vuai alikuwa mwenyeji shambani kwa Fuadkutokana na miaka mingi ya utumishi wakeshambani mle.Alikijua kila kichaka.Alikwenda kila sehemu aliyojua angemwonammoja wa wafanyakazi lakini hakufanikiwa.Er prüfte jede Möglichkeit, während er sich sehr inAcht nahm, nicht von Fuad gesehen zu werden, undeinen gewissen Verdacht zu erregen.Vuai war Bewohner von Fuads Gut aufgrund seineslangjährigen Dienstes auf diesem Gut.Er kannte jeden Busch.Er ging in jedes Gebiet, von dem er wusste, dass ereinen der Arbeiter finden könnte, aber er hatte keinenrai - Kraft; Rat, Meinung-jichunga - sich hüten, sich in Acht nehmen-fanikiwa - Erfolg habenSeite 9/28


Alipokuwa amekwisha kata tamaa, na kidogoaketi chini apumzike kabla ya kuendelea zaidi,alimwona Mkongwe akitoka kisimani."Hebu ningoje nikuulize!" Vuai alimwambia.Mkongwe alisituka, akifikiri Fuad anatakakumfanyia unyama wake.Lakini sauti iliyomwita haikufanana na yake.Alipogeuka kwa ghafla alimwona Vuai."He, Vuai masikini! Ulikuwa wapi?" Mkongwealiuliza.Aliutua mtungi wa maji aliokuwa nao kichwani nakwenda kule aliko Vuai."Ulikuwa wapi siku zote hizi?" Mkongwealimwuliza tena Vuai huku akimwonea hurumakubwa.Alimkaribia na kutaka kumkumbatia kwanihakufikiria kama angemwona tena."Samahani ndugu, huu si wakati wa kuulizanamaswala mengi.N'na haraka sana na tafadhali fanya kila njiauniitie Umari, na mwambie n'na haja nayemuhimu sana.Mwambie namngojea hapo kibandani pakeatanikuta ndani."Bila ya kutaka kuzungumza zaidi na Mkongwe,Vuai alikwenda zake.Mkongwe alipigwa na mshangao kidogo lakiniErfolg.Als er schon aufgegeben hatte und sich fasthingesetzt und ausgeruht hätte, bevor erweitermachte, sah er Mkongwe vom Brunnenkommen."Warte mal auch mich, ich möchte dich etwasfragen!" sagte Vuai zu ihr.Mkongwe erschrak, sie dachte, Fuad wollte ihr etwasantun.Aber die Stimme, die sie rief, ähnelte nicht seiner.Als sie sich umdrehte, sah sie plötzlich Vuai."He, Vuai, du Armer! Wo warst du?" fragteMkongwe.Sie setzte den Wasserkrug ab, den sie auf dem Kopfhatte, und ging zu Vuai."Wo warst du diese ganzen Tage?" fragte MkongweVuai noch einmal, während sie ihn sehr bedauerte.Sie näherte sich ihm und wollte ihn umarmen, dennsie hatte nicht gedacht, dass sie ihn wiedersehenwürde."Entschuldige, Schwester, dies ist nicht die Zeit, umeinander viele Fragen zu stellen.Ich bin sehr in Eile und bitte versuche alles,um mirUmari zu rufen und sage ihm, ich habe ein sehrwichtiges Anliegen an ihn.Sag ihm, ich warte auf ihn dort bei seiner Hütte, erwird mich darin finden."Ohne weiter mit Mkongwe reden zu wollen, gingVuai seiner Wege.kidogo - fast-situka - erschrecken (?)unyama - Brutalitätmtungi - Krug-fanya kila njia - alles tunMkongwe war etwas verwirrt, nahm aber sofort ihren -jitwisha - eine Last auf sich nehmenSeite 10/28


pale pale alijitwisha mtungi wake wa maji naalipokwisha kuutua mtungi ule alitoka akaendakumtafuta Umari.Seite 72:Alipomkuta tu, Mkongwe hakutaka kuzungumzanaye kitu cho chote bali alimsogelea na kumnong´oneza,"Vuai anakwita; utamkuta kwako ndani," hukuakiangaza huku na huku asije Fuad akatokea nakuwakuta pale wanazungumza."Kaja? Lo!"Umari ambaye alikuwa akipalilia migombaaliliweka jembe lake chini na bila ya kupotezawakati alikimbilia kwake.Alipofika aliukuta mlango umesindikwa kidogona Vuai amekaa juu ya kitanda cha mayowekilichokuwa mle ndani.Wasserkrug auf und sobald sie sich diesen Krug [aufden Kopf] gesetzt hatte, ging sie los, um Umari zusuchen.Sobald sie ihn gefunden hatte, wollte sie nichts mitihm reden, sondern näherte sich ihm und flüsterteihm zu:"Vuai ruft dich; du wirst ihn drinnen bei dir finden",während sie überall herumschaute, damit Fuad nichtauftauchte und sie dort zusammen redend vorfand."Er ist gekommen? Oh!"Umari, der dabei war, bei den BananenpflanzenUnkraut zu jäten, legte seine Hacke hin und lief nachHause, ohne Zeit zu verlieren.Als er ankam, fand er die Tür leicht angelehnt undVuai saß auf der Bett aus Seilen, die sich drinnenbefand.-sogelea - sich jmdm. nähern-nong´oneza - flüstern-angaza - (beleuchten); schauen-sindikwa - angelehnt werdenmayowe - Schrei; Fischadlerkitanda cha mayowe - Bett aus Seilen"Je, kumezidi nini?" Umari aliuliza."Nun, was gibt es?" fragte Umari."Kwanza silaha mshakusanya.""Erstmal: Habt ihr schon Waffen gesammelt?""Tayari lakini si nyingi; mambo unayajua tena." "Ja, aber nicht viele, du weißt ja, wie das ist.""Basi mambo yanakaribia."Nun, die Sache kommt näher.Jitayarisheni kwa wakati wo wote ule ingawa siku Seid zu jeder Zeit vorbereitet, obwohl, wenn der TagSeite 11/28


ikifika atakuja mtu kukwambieni mapema.Wape habari jamaa wote; siwezi kukaa tena.Kwa heri. Nisalimie wote."Pale pale Vuai alitoka na kuanza safari yake yakurejea Dambwe.Alipitia Kijangwani kutaka kuonana na Marijaniamwarifu yote lakini hakumkuta.Alirejea Dambwe na alipofika huko ilikuwa jioni.Mapinduzi yalikuwa yananukia.Huko mjini watu walikuwa hawazungumzi kitutena - wakitazamana tu wanafahamiana.Huko Dambwe wote walikuwa wanajiandaa;wakingojea ujumbe tu kutoka mjini.Ulipita mwezi mzima hakuwapitia mtu ye yotekutoka mjini lakini hata hivyo wakati wotewalikuwa katika hali ya kuwa tayari.Baada ya mwezi kupita, kiasi ya saa saba mchanasiku moja, liliingia gari kubwa la mizigo.Gari hili halikupata kuja pale na Vuai ambayealikuwa karibu alikwenda kuona ni wageni ganiwaliokuja nalo.Gari lenyewe lilikuwa la serikali la kupakiliamizigo.Lilikuwa na rangi ya kijani na nyuma li wazi.Vuai alipokaribia alimwona Marijani akishukakutoka mle garini na akionyesha kuwa ana haraka.kommt, jemand kommen wird, um es euch rechtzeitigzu sagen.Gebt allen die Nachricht; ich kann nicht längerbleiben.Auf Wiedersehen. Grüß mir alle."Sofort brach Vuai auf und begann seine Reise zurücknach Dambwe.Er fuhr über Kijangwani, weil er Marijani treffenwollte, um ihm alles zu berichten, aber er traf ihnnicht an.Er kehrte zurück nach Dambwe und als er dortankam, war es Abend.Es roch nach Revolution.Dort in der Stadt redeten die Leute nicht mehr - wennsie sich nur ansahen, verstanden sie einander.Dort in Dambwe bereiteten sich alle vor; während sienur auf die Botschaft aus der Stadt warteten.Es verging ein ganzer Monat und keiner kam vorbeiaus der Stadt, aber trotzdem waren sie die ganze Zeitüber in Bereitschaft.Einen Monat später, eines Tages etwa um ein UhrMittags, kam ein großer Lastwagen herein.Dieser Wagen war vorher nicht dorthin gekommenund Vuai, der in der Nähe war, ging um zu sehen,welche Fremden es waren, die mit ihm gekommenwaren.Der Wagen selber war von der Regierung, um Lastendarauf zu verladen.Er war grün und hinten leer.Als Vuai näher kam, sah er Marijani, der aus demWagen ausstieg und zeigte, dass er in Eile war.Seite 12/28


"Imekuwa kheri umetokeza! Yuko wapi Kondo?"Marijani aliuliza."Kondeni kwake." "Twende!"Walifuatana mguu kwa mguu mpaka kondeni kwaKondo na walimkuta anapiga matuta."Leo nimekuja kwa kazi muhimu sana," Marijanialianza kusema."Mambo tayari na silaha zote zinatakiwa ziwezishafika mjini leo.""Leo?" Kondo aliuliza."Ndiyo leo. Tena sasa hivi kazileteni maana garinimekuja nalo.Njiani askari wameshaanza kisirani chao namagari yote yanayotoka shambani yanapekuliwa.Sisi tumejitolea na askari yo yoteatakayetusimamisha hatutasimama.Kama mmoja atatufanyia matata basi tutamponda;haidhuru na liwe litakalokuwa.""Silaha ziko tayari twendeni tukazichukue,"alisema Kondo.Wote watatu walifuatana na kwenda msitunimpaka sehemu moja palipokuwa pamewekwalundo la makuti ya minazi."Ondoeni hayo makuti," Kondo aliamuru.Vuai na Marijani waliondoa makuti.Chini yake palikuwa na shimo kubwa na ndaniyake mlikuwa na mapanga, visu, miundu na silahanyinginezo."Es ist ein Glück, dass du aufgetaucht bist! Wo istKondo?" fragte Marijani."Auf seinem Feld." "Gehen wir!"Sie gingen hintereinander her bis zu Kondos Feld undfanden ihn Erdwälle anlegen."Heute bin ich für eine sehr wichtige Arbeitgekommen", begann Marijani zu sprechen."Die Sache ist bereit und alle Waffen sollen heute inder Stadt sein.""Heute?" fragte Kondo."Ja heute. Und bringt sie jetzt gleich, denn ich bin mitdem Wagen hier.Unterwegs haben die Soldaten schon mit ihrem Ärgerangefangen und alle Wagen, die vom Land kommen,werden durchsucht.Wir haben uns zur Verfügung gestellt und irgendeinSoldat, der uns anhalten wird - wir werden nichtstehen bleiben.Wenn einer uns Probleme macht, dann werden wirihn zermalmen; das macht nichts und es soll sein, wiees sein wird."Die Waffen sind bereit, lasst uns gehen und sieholen", sagte Kondo.Alle drei gingen zusammen und gingen in den Waldbis zu einem Gebiet, in dem ein Haufen Kokoswedellag."Nehmt diese Kokoswedel weg", befahl Kondo.Vuai und Marijani entfernten die Kokoswedel.Darunter war ein großes Loch und darin warenMacheten, Messer, Sicheln und andere Waffen.matuta - Erdwälle (mit Furchen dazwischen)kisirani - Zorn, Ärger, Unglück, Misserfolg-pekuliwa - durchsucht werden-ponda - zermalmenlundo - Haufen, Stapelmundu (miundu) - Buschmesser, Machete, SichelSeite 13/28


"Basi sasa kwa herini na tunatumai m'shajiandaana kwamba nyote mtafika hapo Kisiwandui keshousiku.Angalia msifuatane nyote pamoja, au sivyo,maaskari pale Mwera watawatilia shaka.Njooni mmoja mmoja au wawili wawili."Marijani aliwatahadharisha.Marijani alikuwa ametulia na hakuwa na wasiwasi hata kidogo.Uso wake ulidhihirisha imani yake kuwamapinduzi yatafanikiwa."Basi kwa herini tutaonana kesho.Kondo utapofika Kisiwandui usiwe na haja yakuonana na mtu yo yote pale.Seite 75:Kila kikundi kina mtu wa kukifahamisha mipangoyote na mimi ndiye nitakayekuwa na dhamana yakukifahamisha mipango yote kikundi cha hukuDambwe."Marijani alimgeukia Vuai na kumwambia, "Weweutawatafuta wale jamaa wa Koani uwapashehabari za mipango yote.Wamekwishapashwa habari za ngoma na iliyobakini kuwajulisha wale wanaohusika kazi zao ngomaitakapoiva."Baada ya kumaliza hapo, Marijani aliingia ndaniya lile gari na hapo hapo lilitiwa moto nakuondoka mbio.Kwa bahati hawakusimamishwa pale Mwera.Walipita bila ya taabu yo yote."Dann auf Wiedersehen jetzt und wir hoffen, ihr seidvorbereitet und dass ihr alle morgen Nacht nachKisiwandui kommen werdet.Achtet darauf, dass ihr nicht alle zusammen geht,sonst werden die Soldaten in Mwera misstrauischwerden."Kommt jeweils einzeln oder zu zweit", warnteMarijani sie.Marijani war entspannt und machte sich keinerleiSorgen.Sein Gesicht zeigte seinen Glauben daran, dass dieRevolution erfolgreich sein würde."Dann auf Wiedersehen bis morgen.Kondo, wenn du nach Kisiwandui kommst, brauchstdu dich dort mit niemandem zu treffen.Jede Gruppe hat jemanden, der ihr alle Pläne mitteilt,und ich bin derjenige, der die Verantwortung hat, allePläne der Gruppe hier in Dambwe mitzuteilen.Marijani wandte sich an Vuai und sagte zu ihm: "Duwirst jene Leute in Koani suchen und ihnen dieInformationen über alle Pläne zukommen lassen.Ihnen ist die Nachricht von dem Fest schonüberbracht worden und was noch übrigbleibt, ist,diejenigen, die für ihre Arbeiten zuständig sind, zuinformieren, wenn das Fest läuft.Nachdem er damit fertig war, stieg Marijani in denWagen und der startete sofort und fuhr schnell ab.Zum Glück wurden sie in Mwera nicht angehalten.Sie kamen ohne irgendwelche Schwierigkeiten-tahadharisha - warnen-dhihirisha - deutlich machen, zeigendhamana - Verantwortung, Garantie, Bewährung,KautionSeite 15/28


hindurchGari lao likiwa limesheheni mapanga na mashoka. Während ihr Wagen beladen war mit Macheten undÄxten.Walikwenda moja kwa moja mpaka Wengiwapena wakazitia silaha zote ndani ya kijumba kidogo.Kila kitu kilikuwa lazima kifanywe bila ya kuachaalama yo yote ambayo ingemfanya mtu kutiashaka.Kwa hiyo, pale Wengiwape palipoteremshiwasilaha palikuwa na watu maalum ambao walipewakazi ya kuzifagia alama za mipira ya ile motokaakutoka pale nyumbani mpaka kufika barabarani.Kazi hiyo ilifanywa mara moja baada ya lile garikuondoka.Siku ile ilikuwa ya kujiandaa kwa kilamwanamapinduzi po pote pale alipo.Huko mjini cheti cha ngoma kilikuwakimeshakatwa na banda kubwa lishajengwa.Kila mtu alikuwa anajiandaa kuja ngomani, tenangomani kweli.Siku ile ilikuwa siku ya wakulima nawafanyakazi, siku walipoamua kuleta mabadilikokatika maisha yao kwa kuondoa dhuluma yakarne.Tokea asubuhi wakulima kutoka sehemu mbalimbali za mashamba walianza kuteremkia mjini [;]wengine kwa magari wengine kwa miguu.Wengine walikuwa wanakuja ngomani kweli;wanamapinduzi tu ndio waliojua vizuri mwishowa ngoma ile.Seite 76:Si wanamapinduzi wote waliotakiwa wafike hapoSie fuhren direkt nach Wengiwape und legten alleWaffen in eine kleine Hütte.Alles musste gemacht werden, ohne irgendwelcheSpuren zu hinterlassen, die bei jemandem Verdachterregen könnten.Deswegen gab es dort in Wengiwape, wo die Waffenausgeladen wurden, spezielle Leute, die die Aufgabebekommen hatten, die Reifenspuren jenes Fahrzeugswegzufegen, vom Haus bis zur Straße.Diese Arbeit wurde sofort ausgeführt, nachdem derWagen weg war.Dieser Tag diente der Vorbereitung für jedenRevolutionär, wo er auch war.Dort in der Stadt war die Genehmigung für das Festschon erteilt und eine große Hütte gebaut worden.Jeder bereitete sich darauf vor, zum Fest zu gehen,und wirklich zum Fest.Jener Tag war der Tag der Bauern und Arbeiter, derTag, an dem sie beschlossen, eine Veränderung in ihrLeben zu bringen durch die Beseitigung derUnterdrückung des Jahrhunderts.Von morgens an begannen die Bauern ausverschiedenen ländlichen Gebieten, in die Stadtherunterzukommen, einige mit Wagen, einige zu Fuß.Einige kamen wirklich zum Fest; nur dieRevolutionäre waren es, die den Ausgang diesesFestes gut kannten.Nicht alle Revolutionäre sollten dort zum Festkommen, und deshalb bekamen einige Revolutionäre-sheheni - beladen werden-teremshiwa - ausgeladen werdenbanda - Hütte, Halle, Pavillondhuluma - Tyrannei, Unterdrückung, Ausbeutungkarne - JahrhundertSeite 16/28


ngomani na kwa hivyo baadhi ya wanamapinduziwalipata amri ya kukaa katika nyumba maalummpaka utakapofika wakati.Usiku huo asiyekuwa na mwana alibeba jiwe.Mamia ya wakulima walifika magomani,waliokuwamo na wasiokuwamo.Waliokuwamo walijua vizuri nini kilichowapelekamjini na wasiokuwamo walikwenda ngomani.Kisiwandui ilikuwa inang´ara siku hiyo kwamataa ya umeme.Hewa ya hapo ilichafuka kwa vumbi lililokuwalikitimuliwa na wacheza ngoma.Lilikuwapo 'gombesugu', yalikuwapo 'maumbwa','gonga' na ngoma nyingine za kienyeji.Mchanganyiko wa ngoma namna mbali mbalizilizokuwa zikipigwa hapo ulisababisha kelelekubwa.Watu walistarehe kwa ngoma mpaka saa sita yausiku.Baada ya kuvunjika ngoma, taratibu watuwalianza kupungua ngomani pale.Akina mama walikuwa wanakimbilia majumbanikupika daku.Waliwacha nyuma yao nuru ya mataa ya umeme[-] iliyokuwapo ngomani pale [-] na kujitosa ndaniya kiza cha vichochoro vya ng´ambo [-] kwasafari za mitaani kwao kulikojaa vijumba vyaudongo vilivyosongamana kwa kujengwa bila yampango.Misitu na vichaka vilivyokuwapo katika sehemuhiyo [-] waliyokuwa wakiishi wafanya kazi waden Befehl, in einem bestimmten Haus zu bleiben, bisdie Zeit kommen würde.Wer in dieser Nacht kein Kind hatte, trug einen Stein.Hunderte von Bauern kamen zum Fest, die, die dabeiwaren und die, die nicht dabei waren.Die, die dabei waren, wussten genau, was sie in dieStadt führte, und die, die nicht dabei waren, gingenzum Fest.Kisiwandui leuchtete an diesem Tag von elektrischenLichtern.Die Luft dort war trübe vom Staub, der aufgewirbeltwurde von den Tänzern.Es gab 'gombesugu', 'maumbwa', 'gonga' und anderetraditionelle Tänze.Die Mischung verschiedener Trommeln, die dortgeschlagen wurden, verursachte großen Lärm.Die Leute vergnügten sich auf dem Fest bisMitternacht.Nachdem der Tanz abgebrochen wurde, begannen dieLeute auf dem Fest allmählich abzunehmen.Die Frauen liefen in die Häuser, um das Abendessenzu kochen.Sie ließen das Licht der elektrischen Lampen hintersich, das dort auf dem Fest war, und stürzten sich indie Dunkelheit der Gassen von Ng´ambo, auf demWeg in ihre Viertel, die voll waren mit Lehmhütten,die sich zusammendrängten durch planloses Bauen.Die Wälder und Gebüsche, die es in dieser Gegendgab, wo die Arbeiter von Sansibar lebten,-ng´ara - leuchten, funkeln, glänzen-timuliwa - aufgewirbelt werden-starehe - sich vergnügentaratibu - allmählichdaku - (letzte Mahlzeit am Abend im Ramadan, Islam)-jitosa - sich stürzen (in)kichochoro - GasseNg´ambo - (auf der anderen Seite; in der Ferne); dasAfrikanerviertel-songamana - sich drängen, sich ansammelnkhofu wasiyokuwa na hakika nayo - Angst, für die siekeine Erklärung hattenSeite 17/28


Unguja, [-]makaburi yaliyotapakaa katika takriban kilapembe ya sehemu hiyo [-]pamoja na imani ya hadithi mbali mbali za kubunijuu ya mashetani, wanga na wachawi walizokuwanazo watu -hayo yote yaliwafanya wakimbilie makwao mbiousiku ule kwa khofu wasiyokuwa na hakika nayo.Ulikuwa usiku wa kuamkia Januari 12, na watuwalikuwa wamo katika kumi la mwanzo la mwaziwa Ramadhani.Seite 77:Wana-mapinduzi wote walikuwa wanaelewavizuri dhamana waliyokuwa nayo siku ile.Kutoka ngomani kila mmoja wao alishika njiayake, kuelekea kwenye mkutano 'Wengiwape'.Chonjo alikuwa wa mwanzo kufika penyekijumba kilichofichiwa silaha.Alimkuta Pongwe amejibanza pembeni yakijumba kile tumbo wazi kama mtu aliyekuwaakivizia kitu na panga lake mkononi.Alipomwona tu Chonjo, Pongwe aligutuka nakuuliza kwa sauti ya ukali, "Nani wewe?""Mimi." "Wewe nani? Huna jina?" "MimiChonjo."Pongwe alimjongelea Chonjo taratibu na alipofikakaribu naye alimwuliza kwa sauti ya chini, "Wengine wako wapi?""Watakuja sasa hivi. Nenda kanitafutie panpa zuriuniletee."die Friedhöfe, die sich in fast jeder Ecke dieserGegend ausbreiteten,zusammen mit dem Glauben an verschiedenefantastische Geschichten über Teufel, Hexen undZauberer, den die Leute hatten -all das ließ sie in jener Nacht nach Hause rennen ineiner unbestimmten Angst.Es war die Nacht auf den 12. Januar, und die Leutewaren in den ersten 10 Tagen [1. Dekade] des MonatsRamadan.Alle Revolutionäre waren sich der Verantwortunggenau bewusst (wört.: verstanden gut dieVerantwortung), die sie an jenem Tag hatten.Vom Fest aus nahm jeder einzelne seinen Weg inRichtung zur Versammlung 'Wengiwape'.Chonjo war der erste, der in der Hütte ankam, in derdie Waffen versteckt waren.Er fand Pongwe in eine Ecke dieser Hütte gedrückt,mit freiem Oberkörper, wie jemand, der etwasbelauerte, mit seiner Machete in der Hand.Als er Chonjo sah, erschrank Pongwe und fragte mitscharfer Stimme: "Wer bist du?""Ich." "Wer bist du? Hast du keinen Namen?" "Ichbin Chonjo."Pongwe näherte sich Chonjo vorsichtig, als er nah beiihm war, fragte er ihn mit leiser Stimme: "Wo sinddie anderen?""Sie kommen gleich. Geh und such mir eine guteMachete und bring sie mir."-tapakaa - sich ausbreitentakriban - ungefähr, fast-a kubuni - erfunden, fantastisch, utopischdhamana - Verantwortung, Bürgschaft, Pfand, Garantie-jibanza- sich ducken, sich verstecken, sich hineindrücken-vizia - lauern-gutuka - erschrecken-jongelea - sich nähernSeite 18/28


"Nenda kachague mwenyewe."Kijumbani humo mlikuwa kiza totoro.Miembe na mizambarau mikubwa iliyokizungukakijumba hicho ilikizidisha kiza hicho.Chonjo aliingia ndani, akajaribu kuyalazimishamacho yake apate kuona katika kiza kile lakiniyalikataa katakata.Aliutia mkono ndani ya suruali yake ya khaki nakutoa kibiriti.Aliwasha kijiti cha kwanza lakini mara kilizimikakwa upepo uliopepea ghafla kutoka uani."Ala, wewe namna gani bwana! Usiwashe kibiriti;hapatakiwi mwangaza hapa!" kwa sauti ya hamakiPongwe alimwambia Chonjo."Ingia hicho chumba cha mkono wa kushoto vituvyote vimo humo."Seite 78:Chonjo alipapasapapasa mpaka akaugusa mlangowa chumba alichoelekezwa.Alisukuma ule mlango akaingia chumbani humona kunyemelea kidogo kidogo.Bila ya kutumainia alikwaa chungu ya silahazilizokusanywa humo.Alipotaka kuinama na kuchagua silaha aliyopendakatika kiza kile alimsikia Pongwe akizungumza namtu mwingine.Chonjo aliinuka na kutaka kusikiliza ni mtu ganiyule lakini mara alimsikia mtu yule akiingiandani.Mara moja alijua kuwa yule alikuwa mwanamapinduzimwenzake."Geh und such selbst eine aus."In der Hütte war es stockdunkel.Die großen Mango- und Pflaumenbäume, die dieseHütte umgaben, verstärkten die Dunkelheit.Chonjo ging hinein und versuchte, seine Augen indieser Dunkelheit zum Sehen zu zwingen, aber sieweigerten sich entschieden.Er steckte die Hand in seine Kaki-Hose und nahmeine Streichholzschachtel heraus.Er zündete das erste Hölzchen an, aber es wurdesofort gelöscht von einem Wind, der plötzlich vomHof her wehte."Oh, was bist du für einer, Mann! Zünde keinStreichholz an; Licht ist hier nicht erwünscht!" sagtePongwe zu Chonjo mit zorniger Stimme."Geh in das Zimmer auf der linken Seite, alle Sachensind da drinnen."Chonjo tastete herum, bis er die Tür des Zimmersberührte, zu dem er geleitet worden war.Er stieß die Tür auf, betrat das Zimmer und schlichein bisschen herum.Unverhofft stolperte er über einen Haufen Waffen,die dort angesammelt waren.Als er sich bücken wollte und in dieser Dunkelheiteine Waffe auswählen wollte, die ihm gefiel, hörte erPongwe mit einer anderen Person reden.Chonjo richtete sich auf und wollte hören, welchePerson das war, aber plötzlich hörte er diese Personhineinkommen.Sofort wusste er, dass jener ein befreundeterRevolutionär war.katakata - völlig, vehement, entschieden-zimika - ausgelöscht werden-sukuma - aufstoßen-nyemelea - sich heranschleichen, sich anpirschen-tumainia - auf etwas hoffen-kwaa - stolpern-inama - sich bücken-inuka - aufstehen, sich aufrichtenSeite 19/28


Aliinama tena na kuanza kuchagua silaha.Yule mtu naye aliingia chumbani mle na aliposikiaparakacha parakacha aliuliza, "Je nanimwenzangu?""Mimi Chonjo. Je, wewe nani?" "Mimi Marijani.Upesi chagua silaha; wengine wanakuja sasa hivi.Na tutapotimia tutakwenda zetu; wakati ushakuwamkubwa."Kila mtu alichukua panga ambalo alilihisi zuri nakutoka nje.Wanamapinduzi waliendelea kuja mmoja mmoja.Kila aliyefika alichukua silaha aliyoipata, mwenyepanga, mwenye rungu, mwenye shoka na wotebaadaye walijikusanya mbele ya kijumba kile.Pongwe aliingia ndani na kuvaa shati.Na baada ya wote kutimia Marijani alianza kutoaamri."Ndugu, saa ya kitendo imefika.Sasa sote tunaelekea Mtoni, kufa na kupona -lakini mambo yote tuyabadili leo.Haya, safari ndugu."Ilikuwa kiza totoro.Er bückte sich wieder und begann, eine Waffeauszuwählen.Diese Person betrat auch das Zimmer und als sie dasRascheln hörte, fragte sie: "Wer bist du, meinFreund?""Ich bin Chonjo. Und wer bist du?" "Ich bin Marijani.Such schnell eine Waffe aus; die anderen kommengerade.Und wenn wir vollständig sind, gehen wir los; es istschon höchste Zeit."Jeder nahm eine Machete, die ihm gut erschien, undging hinaus.Die Revolutionäre kamen weiterhin einer nach demanderen.Jeder, der ankam, nahm die Waffe, die er findenkonnte, der eine eine Machete, der andere eine Keule,der nächste eine Axt, und dann versammelten sichalle vor dieser Hütte.Pongwe ging hinein und zog sich ein Hemd an.Und nachdem alle vollständig waren, begannMarijani Befehle zu erteilen."Brüder, die Stunde der Tat ist gekommen.Wir alle begeben uns nach Mtoni, auf Leben und Tod- aber heute werden wir die Dinge ändern.Nun, los Brüder."Es war stockdunkel.Hali ya hewa ilikuwa shwari na miti imetulia tulii. Das Wetter war windstill und die Bäume waren ganzruhig.Ari ya kimapinduzi ilikuwa imetawala ndani yanyoyo za akina Shomari na wenzake.Der Geist der Revolution herrschte in den Herzen voShomari und seinen Freunden.parakacha - Rauschen, Rascheln-timia - vollständig seinrungu - Knüppel, Keuleshwari - windstill, heiterari ya kimapinduzi - Geist der RevolutionSeite 20/28


Walipita njia za porini kwa hadhari.Hapana aliyekuwa akizungumza na mwenzakempaka walipolikaribia boma.Seite 79:Walipofika hapo Shomari alitoa shauri, "Sasa sotetulaleni chini.Tutatambaa mpaka tuzifikie seng´enge.Kundi moja litahujumu kutokea mlango wa mbelewa boma na kundi jingine litahujumu kwa upandewa pili.Bomani kulikuwa kimya.Askari wa jeshi la Sultani walikuwa wamelala.Mataa makali ya umeme yalimulika kila pembebomani hapo.Mlangoni mbele ya boma palikuwa na askarimmoja aliyekuwa akishika zamu.Alikuwa akiranda huku na huku na bunduki yakemkononi.Wanamapinduzi walitambaa mpaka wakazifikiaseng´enge na walipofika hapo walitulia tuliiwakingojea amri ya kushambulia.Kikundi kimoja kilinyemelea kwa kutambaamaguguni mpaka wakafika karibu na alipo yulemlinzi.Alisituka kidogo aliposikia parakacha parakachalakini pale pale alilia komba na hapo wasiwasiulimtoka na kufikiri parakacha parakacha ileilikuwa ni yule komba aliyekuwa akichupiaminazi.Lakini hakwenda hata hatua mbili alijishtukiaVorsichtig gingen sie einen Weg durch den Buschentlang.Es gab niemanden, der mit seinem Gefährten redete,bis sie sich dem Stützpunkt näherten.Als sie dort ankamen, schlug Shomari vor: "Jetztwollen wir uns alle hinlegen.Wir werden kriechen, bis wir die (Stacheldraht)Zäuneerreichen.Eine Gruppe wird von der Vordertür des Stützpunktsaus angreifen und die andere Gruppe von der anderenSeite aus.Der Stützpunkt war still.Die Soldaten der Armee des Sultans schliefen.Starke elektrische Lampen erleuchteten jede Ecke desStützpunkts.An der Vordertür des Stützpunkts war ein Soldat, derWache stand.Er schlenderte hin und her mit seinem Gewehr in derHand.Die Revolutionäre krochen, bis sie die Zäuneerreichten, und als sie dort ankamen, waren sie ganzstill, während sie auf den Angriffsbefehl warteten.Eine Gruppe schlich sich an, indem sie durch dasDickicht kroch, bis sie in die Nähe [der Stelle]kamen, wo der Wächter war.Er erschrak ein bisschen, als er das Rascheln hörte,aber in dem Moment schrie ein Buschbaby und daverließ ihn sein Verdacht und er dachte, das Raschelnwäre dieses Buschbaby, das über die Kokospalmeneilte.hadhari - Vorsichtseng´enge - Zaun-hujumu - überfallen-mulika - erleuchten-shika zamu - Wache stehen-randa - schlendern-nyemelea - sich anschleichenmagugu - Dickichtkomba - Buschbaby (Feuchtnasenaffe)-chupia - sich schnell fortbewegenAber er ging nicht einmal zwei Schritte, [da] erschrak -shtukia - erschrecken überSeite 21/28


amevamiwa na kutiwa kabari na kabla hajawahikupiga kelele alishindiliwa kisu cha shingo nakuanguka chini kimya.Alikufa hapo hapo.Hapo tena ulisikika ukelele wa Marijani - "Tayarindugu!"Waliingia ndani ya boma kama umeme.Baada ya muda mchache walilikamata boma nakufungua chumba cha silaha.Askari wa serikali ya kisultani hawakuwa namoyo wa kupigana.Baada ya kuona kishindo tu walitimka nakukimbia.Baada ya masaa machache tu boma la Ziwani nalopia lilitekwa.Na baada ya hapo, hatua kwa hatua,wanamapinduzi walianza kuvikamata vituomuhimu na kikundi kimoja kikaelekea kwenyekituo cha radio.Seite 80:Kiza kilikuwa kimeutawala usiku wa siku ile navivuli vya miembe mikubwa mikubwailiyoizunguka Raha Leo nzima vilizidisha kizakile kukawa kweusi tititi.Mbele ya jumba kubwa la manjanolililozungukwa kila pembe na vibanda vya udongovilivyoezekwa makuti,er darüber, überfallen und gewürgt zu werden, undbevor er Gelegenheit hatte, Lärm zu schlagen, wurdeihm das Messer in den Hals gedrückt und er fiellautlos zu Boden.Er starb sofort.Dann war wieder Marijanis Ruf zu hören - "Bereit,Genossen!"Sie drangen in den Stützpunkt ein wie der Blitz.Nach kurzer Zeit nahmen sie den Stützpunkt ein undöffneten die Waffenkammer.Die Soldaten der Regierung des Sultans hatten nichtden Mut zu kämpfen.Gleich als sie die Aufregung sahen, rannten sie losund flohen.Nach nur wenigen Stunden wurde auch derStützpunkt von Ziwani eingenommen.Und danach begannen die Revolutionäre, Schritt fürSchritt wichtige Stationen einzunehmen, und eineGruppe machte sich auf zum Radiosender.Die Dunkelheit beherrschte die Nacht jenes Tagesund die Schatten der vielen großen Mangobäume, dieganz Raha Leo umgaben, verstärkten die Dunkelheitund es war pechschwarz.Vor einem großen gelben Gebäude, das an jeder Eckevon mit Palmwedeln bedeckten Lehmhütten umgebenwar,-vamiwa - angegriffen werden, überfallen werden-tia kabari - würgen-shindilia - hineindrücken, zusammendrückenkishindo - Aufregung, Durcheindander-timka - weglaufen, losrennen-zama - versinkensoga - Plaudereimachofu - Müdigkeitkoplo Paulo na askari mwenzake walikuwawamezama katika sogalililowaza kuvunja machofu ya ulinzi wa usikuwaren Korporal Paulo und sein Soldatenkamerad ineine Plauderei vertieft,die die Müdigkeit der nächtlichen Bewachung desSeite 22/28


kucha wa kituo cha radio kilichokuwemo ndani yajumba hilo."Basi nikamfata toka Kidongochekundu mpakaMiembeni," Koplo Paulo aliendelea na soga lake."Enhe!" "Kila nikimwuliza hali hanijibu, kilanikimwuliza hali hanijibu, Shoti ananukia kamajini." "Enhe!""Halafu nikajiuliza mwenyewe moyoni,mwanamke huyu anaringa nini hasa?" "Enhe!""Nilivyomwona hanijibu nikaona bora nimkaribiezaidi na nilipofika karibu yake nikamshikamkono." "Enhe!"Radiossenders, der sich in diesem Gebäude befand,zu durchbrechen gedachte."Dann folgte ich ihr von Kidongochekundu bisMiembeni", fuhr Koplo Paulo mit dem Geplauderfort."Hmhm!" "Immer wenn ich sie frage, wie es ihr geht,antwortet sie nicht, immer wenn ich sie frage, wie esihr geht, antwortet sie nicht, Shoti riecht nach Geist.""Hmhm!""Dann fragte ich mich selber in Gedanken, was dieseFrau sich eigentlich einbildet." "Hmhm!""Wie ich (sie) sah, antwortete sie mir nicht und ichdachte, es ist besser, wenn ich mich ihr mehr nähere,und als ich in ihre Nähe kam, nahm ich sie bei derHand." "Hmm!"(-fata = -fuata)-ringa - sich aufspielen, sich zieren, sich einbilden"Nilipomgusa tu alinigutua mkono wangu. "Sobald ich sie berührte, stieß sie meine Hand weg. -gutua - schnell wegnehmenE, mwanamke anaringa yule, lakini mwa......" Oh, diese Frau ziert sich, aber ... "Mara koplo Paulo aliyakata mazungumzo nakurejesha kiti alichoku[w]a amekalia nyuma.Alionyesha amestuka sana na bila ya kusemachochote au kumwambia mwenzake lolotealikupuka mbio.Yule mwenzake Koplo Paulo alibabaika naalipogeuka nyuma aliona kundi la watulinamkaribia.Alianza kujiuliza na kujijibu, "Nikimbie?Ah, hata nikikimbia sitofika popote. Nipiganenao?Ah, hata nikipigana nao wataniua bure.Bora nijisalimishe."Plötzlich brach Korporal Paulo das Gespräch ab, undschob den Stuhl, auf dem er saß, nach hinten.Er sah sehr erschrocken aus und ohne etwas zu sagenoder seinem Kameraden etwas zu sagen, rannte erweg.Koplo Paulos Kamerad war verwirrt und als er sichumdrehte, sah er eine Gruppe von Leute sich ihmnähern.Er begann, sich zu fragen und sich zu antworten:"Soll ich weglaufen?Ah, auch wenn ich weglaufe, komme ichnirgendwohin. Soll ich mit ihnen kämpfen?Ah, auch wenn ich mit ihnen kämpfe, werden siemich sinnlos töten.Es ist besser, ich ergebe mich."Seite 23/28-kupuka - aufspringen, rausrennen-babaika - verwirrt sein(sitofika = sitafika)


Seite 81:"Nani wewe?" iliuliza sauti moja kutoka katikakundi lile kwa ukali."Mimi askari!" "Unafanya nini hapa?" "Nipokazini!""Aa, msipoteze wakati bwana! Mchinjeni tu!"ilisema sauti nyingine kwa hamaki zaidi kuliko ilesauti ya kwanza."Ngojeni, msimwue bure, ngojeni kwanza,"alisema mwingine kwa sauti ya kuamrisha.Yule askari alikwisha_fadhaika haelewikinachotokea.Alihisi amekabiliwa na mauti na alikata tamaakabisa kwani kundi lililomzunguka lilikuwa nikundi la watu waliokasirika kila mmoja na silahamkononi.Bahati yake nzuri kiza cha usiku ule kilifichamandhari ya kutisha ya watu wale ambao nguozao zilijaa damu na nyuso zimezungukwa namanywele na madevu yasiyoshughulikiwa kwamuda wa siku nyingi sana."Wewe nani?" iliuliza sauti katika kundi. "Mimiaskari!"Pale pale alitoka mtu katikati ya kundi lile nakumpiga kofi hata akaona vimurimuri badala yashangwe lile lililomzunguka."Ebo, sisi tunakuuliza wewe nani tokea saa ilewewe umeshika askari, askari, jina lako nani?""Mcha, Mcha Hamadi," alijibu mbio mbio hukubado maruirui ya kofi alilopigwa yanamtaabisha."Ah, Mcha, mwacheni, hawezi kufanya tabu,"Wer bist du?" fragte eine Stimme aus dieser Gruppescharf."Ich bin ein Soldat!" "Was machst du hier?" "Ich binbei der Arbeit!""Aa, verliert keine Zeit, Männer! Schlachtet ihneinfach!" sagte eine andere Stimme mit mehr Wut alsdie erste Stimme."Wartet, tötet ihn nicht sinnlos, wartet erst", sagte einanderer mit befehlender Stimme.Der Soldat war entsetzt, er verstand nicht, wasgeschah.Er fühlte, dass er den Tod vor sich hatte undverzweifelte völlig, denn die Gruppe, die ihn umgab,war eine Gruppe von wütenden Menschen und jedereinzelne hatte eine Waffe in der Hand.Zu seinem Glück versteckte die Dunkelheit dieserNacht den schrecklichen Anblick dieser Leute, derenKleider voll Blut waren, und deren Gesichterumrahmt waren von Haaren und Bärten, die seit sehrvielen Tagen nicht gepflegt worden waren."Wer bist du?" fragte eine Stimme in der Gruppe."Ich bin ein Soldat!"Da kam eine Person mitten aus dieser Gruppe undgab ihm eine Ohrfeige, sodass er Glühwürmchen sahanstelle des Trubeln, der ihn umgab."He, wir fragen dich die ganze Zeit, wer du bist, unddu bleibt bei Soldat, Soldat, wie ist dein Name?""Mcha, Mcha Hamadi", antwortete er hastig, währenddas Flimmern [durch] die Ohrfeige, die er bekommenhatte, ihn noch quälte."Ah, Mcha, lasst ihn, er kann uns keine-fadhaika - verwirrt sein; sich entsetzen; sich schämen-kabiliwa - konfrontiert werden mit, etwas vor sich habenmauti - Todmandhari - Anblickkimurimuri - Glühwürmchen; Irrlichshangwe - Jubel, Festlichkeitmaruirui - FlimmernSeite 24/28


mlinzi mwenye funguo yuko wapi?""Yuko pale! Nyumba ile!" alijibu Mcha huku sautiinamtetemeka kwa hofu na wasiwasi, miguuinamtetemeka, nywele zimemsimama."Haji, nenda kachukue funguo halafu wenginewatakwenda kumtafuta fundi mitambo, nanianajua anakokaa?""Mimi nakujua! Twendeni nikupelekeni!" Mchaaliruka na kusema haraka haraka."Twende, sisi tutakuchukua kwa amani lakiniukijaribu kuleta shari njiani utakiona cha mtemakuni," ilisema sauti moja kutoka katika kundi lilela watu waliokuwa tayari kufanya chochote kile,kizuri au kibaya.Kundi lile lilijigawa sehemu mbili, kundi mojalilibaki Raha leo na kundi jingine likafuatana nayule askari na kukiandama kiza cha usiku ule.Mcha bila ya hata kujua njia aliyoipita alijishtukiaameshafika mbele ya nyumba ya fundi wamitambo, "anakaa hapa, ngojeni nimgongeedirisha.""Ngoja kijana, usiwe na pupa, sisi tunamjua zaidikuliko wewe," ilisema sauti moja kwa utulivu.Dirisha liligongwa, kabla ya aliegongewa dirishahajafungua, dirisha la nyumba ya pili lilifunguliwana ilisikika sauti ikiuliza, "Nani ana......"Kabla hajamaliza kusema alilolitaka [-] risasi yaghafla [-] iliyotoka katika bunduki mojawapo [-]Schwierigkeiten machen, wo ist der Wächter mit denSchlüsseln?""Er ist dort! In jenem Haus!" antwortete Mcha,während ihm die Stimme zitterte vor Angst undSorge, die Beine zitterten ihm, die Haare standen ihmhoch."Haji, geh und hol die Schlüssel, dann werden einigelosgehen und den Gerätetechniker suchen, wer weiß,wo er wohnt?"Mcha sprang auf und sagte hastig: "Ich kenne dich!Gehen wir, ich bringe euch hin!""Gehen wir, wir vertrauen dir, aber wenn duversuchst, uns unterwegs Ärger zu machen, wirst dusehen, was du davon hast", sagte eine Stimme ausdieser Gruppe von Leuten, die bereit waren, alles zutun, Gutes oder Böses.Die Gruppe teilte sich in zwei Teile, eine Gruppeblieb bei Raha Leo, und die andere Gruppe schlosssich jenem Soldaten an und folgte der Dunkelheitdieser Nacht.Mcha, ohne auch nur zu wissen, welchen Weg erging, erschrak darüber, dass er schon vor dem Hausdes Gerätetechnikers angekommen war: "Er wohnthier, wartet, ich klopfe ihm ans Fenster.""Warte, Junge, keine Eile, wir kennen ihn besser alsdu", sagte eine Stimme gelassen.Es wurde ans Fenster geklopft, [und] bevorderjenigen, für den geklopft worden war, das Fenstergeöffnet hatte, wurde das Fenster des zweiten Hausesgeöffnet und eine Stimme war zu hören, die fragte:"Wer ..."Bevor er damit fertig war, zu sagen, was er sagenwollte, schlug eine plötzliche Kugel, die aus einemshari - Unheil, Ärger; Bosheit; Armutmtema kuni - HolzfällerUtakiona cha mtema kuni. - Du wirst sehen, was dudavon hast. (Sprichwort)-andama - begleiten, folgen-jishtukia - sich erschrecken überSeite 25/28


ya watu waliokuwemo kundini mle [-] ilipiga palepale [-] ilipotokea ile sauti [-] na sauti hiyohaikusikika tena."Mwamba!" iliita sauti moja.der Gewehre der Leute in dieser Gruppe kam, dortein, wo diese Stimme herkam, und die Stimme warnicht mehr zu hören."Mwamba!" rief eine Stimme."Hallo!" alijibu Mwamba aliyeonyesha yu macho. "Hallo!" antwortete Mwamba, der zeigte, dass erwach war."Tayari!" "Tayari sio? Nakuja."Mwamba alifungua mlango wa nyumba kwaharaka na kutoka nje.Vunge la funguo lilikuwa mfukoni mwake nakutoka hapo walifululiza moja kwa moja mpakakwenye kituo cha radio.Zogo lilizidi na makundi ya watu yalianzakumiminika Raha Leo kila mmoja silahamkononi.Mwamba alipousogelea mlango wa kituo charadio macho ya watu wote waliokuwa na hasira zasiku nyingi yalimwangalia yeye.Seite 83:Mwamba alilifungua lango kubwa lililochongwakwa nakshi nzuri na bila ya kujali chochotealifululiza moja kwa moja mitamboni.Watu watatu wal[i]okuwa na bunduki za aina ya'Mark 4' walimfuata nyuma yake.Ijapokuwa alfajiri ilikuwa ishaanza kubisha hodi,kiza kilichochanganyika na mwanga mdogokilimlazimisha Mwamba kuwasha taa na baada yakufanya hivyo alianza kuchokora mitamboiliyokuwemo ndani ya chumba cha matangazo.Mara alibinya kifungo kile, akabinya swichi hii."Fertig!" "Fertig, oder? Ich komme."Mwamba öffnete eilig die Haustür und kam heraus.Das Schlüsselbund war in seiner Tasche und von dortaus gingen sie direkt zum Radiosender.Der Tumult nahm zu und die Gruppen der Leutebegannen, in Raha Leo hineinzuströmen, jedereinzelne mit einer Waffe in der Hand.Als Mwamba sich der Tür des Radiosenders näherte,betrachteten ihn die Augen aller Leute, die die Wutvieler Tage mit sich trugen.Mwamba öffnete das große Tor, das mit schönenOrnamenten beschnitzt war, und ohne sich umirgendetwas zu kümmern, ging er direkt zu denGeräten.Drei Leute, die Gewehre der Art 'Mark 4' hatten,folgten hinter ihm.Obwohl der Morgen bereits begonnen hatte,anzuklopfen, zwang die Dunkelheit, die sich mitetwas Licht mischte, Mwamba, ein Lichtanzuzünden, und nachdem er das getan hatte, beganner, auf den Geräten herumzustochern, die sich imSenderaum befanden.Mal drückte er jenen Knopf, dann drückte er diesenSchalter.vunge - das Bund-fululiza - direkt hingehenzogo - Tumult-miminika - strömen, fließen-sogea - sich nähern-chokora - stochernchumba cha matangazo - Senderaum-binya - drückenSeite 26/28


Mara alichomoa waya na kuupachika penginehalafu aliingia na mmoja wa wale watu mpakakwenye chumba cha kusemea na kumweka juu yakiti,"Sasa sema," alimwambia."Ndugu wananchi, serikali ya Ki-Sultanitushaipindua, tunawaomba wananchi wawewatulivu.Tunawataka askari wote wa Sultani wajisalimishena wote wale wenye silaha wazisalimishe silahazao kwa wanamapinduzi."Baada ya tangazo hilo matangazo kem kemyalifuatia.Ilipofika asubuhi mapinduzi yaliendelea.Hiyo ilikuwa kweli ni siku ya siku.Wanamapinduzi waliranda katika kila pembe yakisiwa cha Unguja wengine kwa miguu wenginekwa magari waliyoyateka.Waliuranda mji wa Unguja kila mmoja bundukimkononi, kwani sasa haikuwa mapanga namashoka tena.Walipigana kila walipolazimu kupigana na vikosivya serikali ya Ki-Sultani na vibaraka wao.Mapigano makali yalitokea hapo penye kituo chapolisi cha Malindi.Wanamapinduzi walipigana kishujaa kabisa naaskari wa serikali ya Ki-Sultani, ambao walikuwana kinga nzuri ya kujificha.Wakati wa mapigano ndani ya kituo hichowaliweza kuwaona wanamapinduzi waliokuwawametawanyika katika uwanja uliokuwa waziMal zog er ein Kabel heraus und steckte es woandershinein, dann ging er mit einem dieser Leute bis in denSprechraum und setzte ihn auf einen Stuhl,"Jetzt sprich", sagte er zu ihm."Genossen Mitbürger, wir haben die Regierung desSultans bereits gestürzt, wir bitten die Bevölkerung,ruhig zu bleiben.Wir wollen, dass alle Soldaten des Sultans sichergeben und dass alle, die Waffen besitzen, dieseWaffen den Revolutionären übergeben.Nach dieser Meldung folgten sehr vieleInformationen.Als er Morgen wurde, ging die Revolution weiter.Dies war wirklich der Tag der Tage.Die Revolutionäre schlenderten in jeder Ecke derInsel Sansibar herum, einige zu Fuß, einige mitAutos, die sie konfisziert hatten.Sie schlenderten in der Stadt Sansibar umher, jedermit einem Gewehr in der Hand, denn jetzt waren esnicht mehr Macheten und Äxte.Sie kämpften, wann immer sie gegen Truppen derRegierung des Sultans und ihre Söldner kämpfenmussten.Heftige Kämpfe ereigneten sich bei der Polizeistationvon Malindi.Die Revolutionäre kämpfen äußerst heldenhaft gegendie Soldaten der Regierung des Sultans, die guteDeckung hatten, um sich zu verstecken.Während der Kämpfe in dieser Station konnten siedie Revolutionäre sehen, die auf dem Platz vor dieserStation verstreut waren, der vollkommen leer war.-chomoa - wegnehmen, herausziehen-pachika - legen, befestigen, hineinsteckenchumba cha kusemea - Sprechraum-pindua - stürzenkemkem - sehr vielSeite 27/28


kabisa mbele ya kituo hicho.Wengi katika wanamapinduzi waliteketezwa hapo. Viele der Revolutionäre wurden dort vernichtet.Lakini bila ya kujali kifo, wanamapinduzi haowalisonga mbele, na baada ya mapigano ya mudamrefu, walikiteka kituo hicho.Kwa Sultani mambo yalikuwa ya moto.Yeye na watu wake kwa mara ya kwanza iliwabidiwaende mbio huku majoho na makanzuyakiwazonga miguuni.Walikimbia huku wakipita wakianguka.Bahati yao waliwahi kutoroka katika meliiliyokuwa bandarini, wao na baadhi ya wafuasiwao.Mjini na mashamba mambo yote yalimalizikawakati wa magharibi.Radio ya Mapinduzi ilitangaza kuundwa kwaserikali ya Jamhuri ya Watu wa Zanzibariliyoongozwa na Chama cha Afro-Shirazi -wakombozi wa wananchi.Serikali ya Ki-Sultani iliyowapa kila haki nauwezo mabwana shamba na mabepariilipinduliwa, kwa mara ya kwanza katika historiaya visiwa vya Unguja na Pemba, ikaundwaserikali inayoongozwa na wakulima nawafanyakazi.Aber ohne sich um den Tod zu kümmern, rückten dieRevolutionäre vor, und nach langandauerndenKämpfen nahmen sie diese Station ein.Für den Sultan wurde die Sache heiß.Er und seine Leute mussten zum ersten Mal rennen,wobei die Gewänder sich um die Beine wickelten.Sie liefen, wobei sie mal vorankamen, mal hinfielen.Zu ihrem Glück konnten sie in eine Schiffentkommen, das im Hafen lag, sie und einige ihrerAnhänger.In der Stadt und auf dem Land war am Abend allesvorbei.Der Revolutionssender verkündete die Bildung einerRegierung der Volksrepublik Sansibar, die geführtwurden von der Afro-Shirazi-Partei - den Befreierndes Volkes.Die Regierung des Sultans, die alle Rechte undBefugnisse den Großgrundbesitzern und Kapitalistengegeben hatte, war gestürzt worden, und zum erstenMal in der Geschichte der Inseln Sansibar und Pembawurde eine Regierung gebildet, die geführt wurdevon Bauern und Arbeitern.joho - arabischer Mantel-zonga - umwickelnmkombizi - Retter, Befreieruwezo - Befugnisbwana shamba - Großgrundbesitzerbepari (mabepari) - KapitalistSeite 28/28

Ähnliche Magazine