Statutární město Ústí nad Labem

usti.nad.labem.cz

Statutární město Ústí nad Labem

Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 1Ústí nad LabemBotanický průvodce okolímBotanical guide to the surroundings ofBotanischer Führer durch die Umgebung vonÚstí nad Labem - univerzitní město“Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií”


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 3I. trasa:Vaňov – NPP Vrkoč – Vaňovské vodopády – Labské vrchy – Větruše(po trase naučné stezky a s využitím turistického značení)NPP Vrkoč, u kterého trasa začíná, stejně jako Vaňovský vodopád jsou lokality spíš geologickéa krajinářské. Jedinečná stavba čedičové žíly Vrkoče se sloupy ve tvaru vějíře bylaodkryta při stavbě železnice. Na skále je kovová plošina s vyhlídkou do labského údolí. Zokolí Vaňova byl popsán lomikámen trsnatý vlnatý. Roste jen v ČR, jeho bohatší populacejsou známé pouze z okolí Semil.Při značené turistické cestě, nejprve strmě a pak jen pozvolna stoupající úbočím svahu nadřekou, se střídají suťové lesy s drobnými skalkami a sutěmi s dubohabřinami, místy bylvysazen akát. Cestou nás upoutají vzrostlé lípy srdčité, javor babyka, jasan ztepilý, jeřábbřek.V podrostu nalezneme hájovou květenu, např., plicník tmavý, jaterník podléšku, strdivkujednokvětou, hrachor černý, , řimbabu chocholičnatou i vzácnější okrotici bílou, lilii zlatohlavou,hladýš širolistý, plamének přímý . Na nejsušších místech rostou i třešeň křovitá adruhy bylinných lemů kakost krvavý, strdivka sedmihradská. Je zřejmé, že okolí cesty bylokdysi zarostlé křovinami mnohem méně než dnes.II.trasa:Čeřeniště – PP Babinské louky – Varhošť – Martinská stěna – Čeřeniště(K dopravě do Čeřeniště vhodné použít auto nebo autobus)PP Babinské louky se nacházejí jihovýchodně. od vsi, jižně od silnice na Rýdeč; z ní jsoutaké nejsnadněji dostupné. Pestrá mozaika mokrých až suchých luk nebyla zmeliorovánajen díky tomu, že zde byl vojenský prostor. Významnými druhy jsou zvonovec liliolistý, kruštíkbahenní, vrba plazivá, chrpa parukářka aj. Mnoha vzácným druhům prospívá pravidlenékosení.Stoupáním Babinskými loukami dojdeme na silnici vedoucí do obce Lbín. Na vrcholu stoupáníodbočíme po značené cestě na Varhošť.Varhošť je vrch s kovovou rozhlednou, ze které je nádherný kruhový výhled. Ve starší literatuřejsou z něj udávány i některé vzácné druhy např. lomikámen trsnatý a hlavinka horská,na loukách na úpatí dosud rostou kosatec sibiřský, bledule jarní a upolín nejvyšší.Mimo trasu túry leží tzv. Jesuitský příkop, údolí začínající asi 0,4 km vsv. od vrcholu Varhoště.Na pravém břehu bezejmenného potoka asi 0,5 km sv. od Varhoště vystupují na povrchtřetihorní diatomové břidlice s velmi hojnými zbytky flóry, vzácnými zkamenělinami ryb (Varhostichtysbrevis) a dalších živočichů; z mnoha druhů dřevin je snadné poznat např. listy aplody javorů. Lokalita není dostupná po cestě.Silnice od úpatí Varhoště do Čeřeniště vede rozsáhlým již dlouho stabilizovaným sesuvnýmúzemím. Velký sesuv, jehož výsledkem byl vznik Martinské stěny, je dodnes v terénu dobřepatrný. V prostorách mezi balvany východně od silnice dochází místy k akumulaci studenéhovzduchu. Firn nebo led je zde možné najít ještě v dubnu („ledové lámy“). Na úpatí skalnístěny je dosti hojný lomikámen trsnatý, vzácnější hrachor různolistý, hlaváč fialový atd.CZ2


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 4Na horní hranu Martinské stěny lze nejsnadněji vystoupit po neznačené pěšince, kteráodbočuje ze silnice na kraji lesa nedaleko od místa, kde silnice začíná prudce klesat doČeřeniště. Výstup je dosti obtížný a zvláště pro menší děti místy nebezpečný. Stejnou pěšinuje nejlepší využít i pro zpáteční cestu.V Čeřeništi je několik mohutných lip, některé z nich byly i chráněny.III. trasa:Brná – Průčelská rokle – Sluneční stráň – Nová Ves – Střekov (po naučné stezka PodVysokým Ostrým)(Výchozí i cílový bod je na trase MHD.)Průčelská rokle je hluboké asymetrické údolí. V něm bylo ve 20. letech 19. stol. vybudovánoněkolik hrází proti přívalovým vodám Průčelského potoka. Dnes jsou zanesené hlínou,zarostlé olšemi a proto nefunkční. Podél potoka se setkáme s druhy dymnivka dutá, sasankapryskyřníkovitá, s. hajní, devětsil bílý, řeřišnice hořká, podbílek šupinatý.Na svazích je mozaika otevřených balvanitých sutí, suťových lesů a bučin, ve vyšších par-Třemdava bílá(Dictamnus albus)3 CZ


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 5tiích jižního svahu i dubohabřiny. Z chladnomilnějších a vlhkomilnějších druhů najdeme i vdolní třetině údolí kyčelnici devítilistou, k. cibulkonosnou, měsíčnici vytrvalou a udatnu lesní;žádný z nich nepronikl ani do nejvyšších partií Českého středohoří na protějším levémbřehu Labe.Bučiny a suťové lesy na úbočí Vysokého Ostrého jsou podobné jako v Průčelské rokli, jsouz nich udávány např. hlístník hnízdák, žindava evropská, strdivka zbarvená aj. Na VysokémOstrém je vyhlídková plošina.U cedule informující o PR Sluneční stráni je možné odbočit a projít po její horní hraně. Jeto k jihu skloněná strmá skalnatá stráň s dobře vyvinutou květenou skal, skalních stepí akřovin. Tyto vzácné biotopy hostí chráněné druhy např. kavyl Ivanův, bělozářku liliovitou,hvězdnici zlatovlásek, hvozdík sivý, kosatec bezlistý a další. V doubravě na svahu rostoudalší vzácné druhy, např. medovník meduňkolistý, plamének přímý, okrotice bílá, o. červená.Sestup terénem ze západního konce stráně je velmi nepříjemný až nebezpečný, protoje vhodné se vrátit zpět na naučnou stezku.Přes obec Nová Ves s posledními zbytky hrázděných domů nás stezka vede k hradu Střekovu,založenému již v polovině 14. století. Hrad je na skalním ostrohu, a v dubnu je stejnějako většina skal pokryt žlutě kvetoucí tařicí skalní. Na nepřístupných skalkách nad hrademje nejsevernější lokalita kyvoru lékařského.IV. trasa:Ústí n.L., břeh Labe - Bertino údolí – Erbenova vyhlídka na Dobětické výšiněTrasa začíná na pravém břehu Labe v Ústí n. L mezi železničním a silničím mostem. Při nižšíchstavech vody vystupuje nad hladinu štěrkopískové až bahnité dno řeky. Na těchto sedimentech,pokud nejsou delší dobu zaplavené, se koncem léta objevují porosty připomínajícídna letněných rybníků. Ze vzácnějších druhů zde můžeme zastihnout šáchor hnědý, blatěnkuvodní, potočnici lékařskou a jen velmi vzácně drobnokvět pobřežní. Časté je i plodnérajče. Na neudržovaných březích (především mimo město) je možno spatřit impozantníanděliku lékařskou.Pokračování trasy je na levém břehu řeky pod Mariánskou skálou. Skála je významná lokalitageologická a mineralogická, dříve i botanická. Jedná se o rozsáhlý podpovrchový výlevsodaliticko-natrolitického trachytu, který byl erozní činností Labe rozdělen na část pravobřežní(Kamenný vrch na Střekově) a levobřežní (Mariánská skála). V dutinách trachytujsou časté krystaly zeolitů i jiných minerálů.Cesta vede po naučné stezce a značené turistické cestě. V první zatáčce serpentin odbočujedo Bertina údolí. Serpentíny byly vybudovány v 60. letech a později doplněny výsadboudřevin. Podle silnice byly vysazeny smrky, převážně smrk omorika; daří se tu i teplomilnémudřínu, který nás potěší květy již v březnu.Bertino údolí je asi 700 m dlouhé zalesněné údolí Stříbrnického potoka. Na dně údolí vedepodle upraveného koryta potoka cesta sevřená strmými svahy porostlými statnými kleny,jasany, duby letními, lískami. Bylinný podrost je chudý, přesto je procházka v tichém lesnímúdolí uvnitř města velmi příjemná a romantická. Při výstupu z údolí je vhodné pokračovat vose údolí do ulice Na Louži, která dostala název po malé vodní nádrži, v níž se mnoho letdobře daří uměle vysázené prustce obecné.CZ4


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 6Na jižních svazích Dobětické výšiny jsou zbytky dubového lesa. Nejvyšším bodem trasy jeErbenova vyhlídka (420 m n. m.). Původní dřevěná věž byla otevřena v roce 1889, kamennározhledna v roce 1934. Z vyhlídky je nádherný pohled na Labské údolí od Střekova směremna Děčín, na celé město i nedaleké Krušné hory.Odtud je možné se vrátit na křižovatku silnic (u Lidlu) a pokračovat podél silnice na KrásnéBřezno. Cesta vede nedaleko zoologické zahrady, která vznikla jako pokračovatelka „ptačírezervace“ z počátku 20. stol.; v současnosti je zde chováno 240 druhů zvířat. Další možnostijsou jít na MHD do Dobětic nebo přes Kočkov na Severní terasu.V. trasa:Zubrnice – Týniště – Buková hora – Malé Březno(Trasu možno absolvovat autem nebo kombinovat autobus a pěší túru.)V obci Zubrnice je známý skanzen, na trase naučné stezky je vodní mlýn. Nejzajímavějšíporost je dubohabrový les podél Lučního potoka s javorem babykou, habrem obecným,dubem letním a hájovými druhy bylin např. kopytník evropský, pryšec sladký, hrachor jarní,ptačinec velkokvětý a kokořík mnohokvětý. Zajímavá je i velká populace nepůvodníhodruhu kolotočníku ozdobného u železniční trati pod obcí Zubrnice.Mimo pěší trasu leží luh (po obou stranách silnice) asi 200 m nad obcí Klínky. V časném jarnímobdobí v bylinném podrostu pod olšemi, jasany a střemchami kvetou tisíce bledulí jarních.Bledule je v horních partiích údolí drobných vodotečí na pravém břehu Labe v okolíÚstí n. L. relativně hojná.Na trase na Bukovou horu (fyzicky náročná) je těsně za obcí u potoka populace přesličkynejvětší; druh indikuje svahová prameniště.Buková hora je rozsáhlý masív na pravém břehu Labe, z něhož vybíhá hřeben z olivinickéhočediče, Stříbrný roh. Na nejvyšším bodě Bukové hory (683 m n. m.) stojí televizní vysílač,u něhož je Humboldtova vyhlídka s rozhledem na celé údolí Lučního potoka a část Labeaž k Ústí nad Labem. Svahy jsou porostlé rozsáhlými květnatými bučinami, které patří k nejlepšímv Českém středohoří. V jejich podrostu bývají druhy kyčelnice cibulkonosná, k. devítilistá,strdivka jednokvětá, čarovník alpský, ostřice převislá, rozrazil horský, rulík zlomocný,měsíčnice vytrvalá, zimolez černý aj.Pod vrcholem Bukové hory je puklinová jeskyně s klesajícím profilem, ve které se drží firnněkdy až do začátku léta. Na nejpříkrejších, kamenitých a skalnatých svazích jsou častésuťové lesy,Cestou do Malého Března je zaniklá obec Vitín, kterou připomínají mohutné lípy.VI. trasa:Telnice – Zadní Telnice – sjezdovka „buben“ a cvičná louka – Adolfov – Černá louka– Liboňov – Telnice(Počátek trasy je dostupný autem nebo autobusem, trasa je středně náročná.)Na svazích nad značenou cestou z Telnice do Zadní Telnice převažují bučiny, podél potokamokřadní druhy pcháč různolistý, štírovník bažinný, violka bahenní, mokrýš vstřícnolistý.5 CZ


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 7Zadní Telnice je významné zimní středisko Ústecka s několika sjezdovkami a udržovanýmiběžeckými tratěmi. Významnou lokalitou je strmá část sjezdovky nad silnicí do Adolfovazvaná „buben“. Na mělké kamenité půdě je smilkový trávník s druhy svízel hercynský, kociánekdvoudomý, prha arnika, vzácně až velmi vzácně také pětiprstka žežulník, a šafrán karpatský.Ve vlhkých silničních příkopech rostou mléčivec horský a udatna lesní.Značená cesta křižuje silnici a prochází tzv. cvičnou loukou do Adolfova. Vedle běžnýchdruhů roste na cvičné louce rozchodník nachový, hvozdík lesní, hrachor horský a poměrněpočetná populace lilie cibulkonosné spolu s hojným aromatickým koprníkem štětinolistým.Největší bezlesé plochy po obou stranách silnice na hřebeni jsou úhory, které vznikly z políopuštěných začátkem 90. let.Černá louka leží asi 1,5 km z. – jz. od Adolfova. Je porostlá mozaikou remízků, mokřadů arašelinišť v nivě Černého a Ždířského potoka. Rostou zde suchopýr pochvatý, vachta trojlistá,rosnatka okrouhlolistá, tučnice obecná, prstnatec májový, kosatec sibiřský, sítina ostrokvětá,všivec lesní a vítod douškolistý, na sušších místech hvozdík lesní. Silnice doHabartic ji dělí na část severní, větší a bohatší, ale hůře dostupnou, a menší část jižní. Našecesta se dotýká jižní části louky a klesá převážně bukovým lesem do Liboňova. Podrost lesaje chudý, k nejnápadnějším druhům patří náprstník červený. Zajímavá jsou vlhčí místa podcestou v Liboňově, kde je hojný árón plamatý a další hájové druhy.Upolín nejvyšší(Trollius altissimus)CZ6


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 8Další místa, stojící za návštěvuDeblík u Sebuzína: teplomilné doubravy, „skalní stepi“, na úpatí písčiny. Pěkné xerotermnítrávníky jsou i na Havraní skále a Pahorku sv. od Deblíku.Skalky u Dolních Zálezel: „skalní step“ s kavyly, kosatcem bezlistým, třemdavou bílou aj.Vyhlídkový bod.Kozí vrch u Mojžíře: znělcový lakolit, s pěchavou vápnomilnou a lomikamenem vždyživým,zde a v sousední Divoká rokli několik druhů záraz.Vrabinec u Těchlovic: hradní zřícenina na skalním ostrohu.Květena města Ústí n. L. a jeho blízkého okolí je bohatá, s mnoha vzácnými druhy rostlin,rostoucími na nejrůznějších stanovištích a zajímavých lokalitách. Snad vás o tom přesvědčiltento malý průvodce.LiteraturaKolektiv (1999): Chráněná území ČR, Ústecko. – AOPK ČR, Praha, 350pp.Kopřiva J. (1982): Květena. – Příroda Ústecka 1: 31 – 92.Machová I., Kubát K. (2004):Koniklec luční český(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica)Zvláště chráněné a ohroženédruhy rostlin Ústecka.7 CZ


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 9Route I:Vaňov – National Natural Monument Vrkoč – Vaňov Waterfall – the RiverLabe hills – Větruše(follow the route of the nature trail using the tourist markings)The national natural monument (NNM) Vrkoč, where the route begins, as well as the Vaňovwaterfall, are points of interest in terms of geology rather than landscape. The uniquestructure of the basalt vein of Vrkoč with its columns arranged in the shape of a fan wasexposed during construction works on the railway track. A metal plate installed on thepeak of the rock offers a view of the River Labe valley. The Vaňov surroundings are characterisedby the occurrence of Irish Saxifrage. It only grows in the Czech Republic, andplentiful populations are only famous from the area around Semily.The marked tourist route ascends steeply at the beginning and, after a while, on the hillsideit ascends moderately passing debris forests with small rock-gardens and debriswith Oaks and Horn-beams, and Rose Acacias planted in some places. On the way, ourattention is caught by a mighty Small-leaved Lime, or Field Maple, Common Ash, or a WildService Tree. The undergrowth features grove vegetation, such as Suffolk Lungwort, Liverwort,Wood Melick, Black Pea, Corymbflower Tansy as well as the rarer Helleborine, MartagonLilly, Sermountain, and Ground Virginsbower. The driest places also display EuropeanDwarf Cherry and species of herbal undergrowth such as Bloody Cranesbill and RedSpire. Obviously, the path used to display far fewer bushes than today.Route II:Čeřeniště – Natural Monument Babinské Meadows – Varhošť – MartinskáWall – Čeřeniště(to get to Čeřeniště it is suitable to use a car or a bus)The natural monument Babinské Meadows is situated south east of the village, south of theroad towards Rýdeč; it is best accessible from the road . The fancy mosaic of wet to drymeadows avoided melioration only because there used to be a military zone here. Importantspecies are Ladybells, Marsch Helleborine, Creeping Willow, Centaurea pseudophrygia,etc. Regular mowing promotes the many rare species.The ascending route across the Babinské meadows brings us to a road leading to the villageof Lbín. At the peak we turn towards Varhošť following the marked route.Varhošť is a hill featuring a metal lookout tower offering a wonderful circular view. Someolder literature also mentions rare species, i.e. Irish Saxifrage and Traunsteinera globosa(L.) Reichenb. Siberian Iris, Spring Snowflake and Trollius altissimus are still seen in themeadows and the foothills.Apart from the route, there is the so-called Jesuit Trench, a valley which starts about 0.4km east-north-east of the peak of Varhošť. On the right bank of the nameless brook about0.5 km north-west of Varhošť , Tertiary diatom slate protrudes to the surface accompaniedby abundant remains of flora, rare fish fossils (Varhostichtys brevis) and other animals;of the many types of woody species we can easily recognise, for example, the leaves andseeds of maples. The place cannot be accessed from the road.The road from the foothill of Varhošť to Čeřeniště runs through a large and for a long timeENG8


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 10stabilised landslide area. A big landslide, which resulted in the origin of the Martinská Wall,is still easily seen in the local terrain. In the spaces between the boulders, east of the road,cold air accumulates in some places. Granular snow or ice can still be found here as lateas in April („icy pieces“). At the foothill of the rock wall Irish Saxifrage is quite abundant, morerarely Everlasting Pea, Pigeon Scabious, etc.The upper part of the Martinská Wall can be most easily accessed via an unmarked path,diverting from the road at the edge of the wood not far from the place where the road startssteeply descending to Čeřeniště. It is quite difficult to walk, and in some places it is quitedangerous for young children. It is best to use the same path when coming back.Čeřeniště features a few large limes, some of them protected.Route III:Brná – Průčelská Canyon – Sluneční Hillside – Nová Ves – Střekov (along thenature trial Pod Vysokým Ostrým)(Both the start and finish are on municipal bus routes.)The Průčelská Canyon is a deep and asymmetric valley. A few weirs on the PrůčelskýTařice skalní(Aurinia saxatilis)9 ENG


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 11Brook were built to stop floodwater in the 1820´s. They are full of mud and sludge, overgrownby alder-trees and therefore not functional. Along the brook we can see various typesof Corydalis Cava, Yellow Anemone, Wood Anemone, Petasites Alba, Large Bittercress,and Toothwort.The slopes display a mosaic of open boulder debris, debris forests and beech woods, athigher altitudes on the southern slopes even oaks – and hornbeams. Of hygrophylousand cold loving species we can find Drooping Bittercress even on the bottom third of thevalley as well as Coral Root, Perennial Honesty and Goat’s Beard; none of them havemanaged to penetrate to the highest parts of the Bohemian Uplands on the opposite bankof the River Labe.Beech woods and debris woods on the foothill of Vysoký Ostrý are similar to those in thePrůčelská Canyon, featuring, for example, Bird's-nest Orchid, Wood Sanicle, Melicgrass,etc. The top of Vysoký Ostrý features an observation point.We can turn at the information board in the natural reserve Sluneční Meadow and walkalong its ridge. This is a south facing steep rocky slope with well developed flora found onrocks, rock steppes and shrubs. These rare biotopes host protected species, i.e. FeatherGrass, St Bernard's Lily, Goldilocks Aster, Hungarian Pink, Earth Iris, etc. Other rare speciesgrow in the oak woods on the foothill, such as Bastard Balm, Ground Virginsbower,White Helleborine, and Red Helleborine. The descent on the terrain from the western partof the meadow is very unpleasant, even dangerous, therefore it is best to return to thenature trail.Across the municipality of Nová Ves featuring the last remains of half-timbered houses, thetrail leads us to Castle Střekov, founded as early as in the mid 14th century. The castlestands on a rock, and in April, it is covered with the yellow blossoms of Golden Alyssum,as are most of the other rocks. The inaccessible rock-gardens above the castle displaythe northernmost location of the Scale Fern.Route IV:Ústí n.L., bank of the River Labe – Berta´s Valley – Erben´s Lookout Toweron the Dobětice HeightsThe route starts on the right bank of the River Labe in Ústí n. L. between the railway andthe road bridge. At lower water levels, a grit–sand to muddy river bed is exposed. Thesesediments, unless they are flooded for a longer time, feature overgrowth reminiscent ofbeds of summer ponds at the end of summer. Of the rarer species we can spot BrownGalingale, Mudwort, Watercress and very rarely Strapwort. Very frequent is also tomatobearing seeds. Impressive Angelica is seen on un-maintained banks (particularly outsidethe town) of the river.The route continues along the left bank of the river beneath Mariánská Rock. The rockis an important location in terms of geology and mineralogy, as well as botanic. There is avast below-surface effusion of sodalite-natrolite trachyte, which was divided by erosionactivities of the River Labe into the right-bank part (Kamenný Hill in Střekov) and the leftbankpart (Mariánská Rock). The cavities of the trachyte frequently display crystals of zeolitesand other minerals.The path runs along the nature trail and marked tourist path. In the first bend of the twis-ENG10


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 12ting road it diverts to Berta´s Valley. The twisting road was built in the 1960´s and later treeswere planted on the slopes. Spruces were planted here, particularly Serbian Spruce; thethermophilic European Cornel also thrives here, the blossoms of which we can enjoy alreadyin March.Berta´s Valley is about a 700 m long forested valley of the Stríbrnický Brook. On the bottomof the valley along the maintained bed of the brook there is a part enclosed by thesteep hills overgrown with mighty sycamores, ashes, Pedunculate Oaks, and hazels. Theherb undergrowth is poor, however, a walk in this quiet forest valley inside the town ispleasing, and romantic. When leaving the valley it is best to continue along the axis ofthe valley to Na Louži Street, named after a small water reservoir, abundant with thrivingCommon Mare’s Tail artificially planted here.The remains of an oak wood are located on the southern hills of Dobětice Heights. Thehighest peak of the route is the Erbenova Lookout Tower (420 m a.s.l.). The original towermade of timber was opened to the public in 1889, the one made of stone in 1934. The toweroffers a wonderful view of the River Labe valley towards Střekov, in the direction to Děčín,the whole city and the nearby Krušné Mountains.We can return from here to the crossroads (near the Lidl supermarket) and continue alongthe road to Krásné Březno. The road runs near the ZOO, which was established as asuccessor to the “bird sanctuary“ from the beginning of the 20th century; there are 240 speciesof animals kept here nowadays. Another possibility is to get to the city bus line toDobětice or across Kočkov to Severní terasa.Route V:Zubrnice – Týniště – Buková Mountain – Malé Březno(The route can also be done by car or it is possible to combine a bus with walking.)The municipality of Zubrnice features a famous open-air museum of folk architecture, onthe line of the nature trail there is a water mill. The most interesting plants are the oak- hornbeamwood along the Luční Brook, featuring Field Maple, European Hornbeam, PedunculateOak and grove species of herbs such as Asarabacca, Sweet Spurge, Spring Vetchling,Addersmeat and Solomon’s Seal. Interesting is also the big population of non-originalspecies of Oxeye Daisy near the railway line below Zubrnice.Off the footpath there is an alluvial plain (on both sides of the road) about 200 m abovethe village of Klínky. In early spring the herb overgrowth below alder-trees, ashes and chokecherriesfeatures thousands of Spring Snowlakes blooming. The Spring Snowflake isquite frequent in the upper parts of small brook valleys on the right bank of the River Labeand in the surroundings of Ústí n. L..The route to Buková Mountain (quite demanding walking) brings us to a population ofGreat Horsetail just outside the municipality near the brook; the occurrence of this speciesindicates water springs in the slopes.Buková Mountain is a large massif situated on the right bank of the River Labe, from which“Stříbrný roh”, an olivine basalt ridge, protrudes. The peak of Buková Mountain (683 m11 ENG


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 13a.s.l.) features a television transmitter with the Humboldt observation point nearby. Theobservation point offers a view of the whole valley of Luční Brook and part of the RiverLabe down to Ústí nad Labem. The slopes are covered with large florid beech woods,some of the best in the Bohemian Uplands. The undergrowth displays species of CoralRoot, Drooping Bittercress, Wood Melick, Dwarf Enchanter’s Nightshade, Drooping Sedge,Yellow Archangel, Deadly Nightshade, Perennial Honesty, Black Honeysuckle, etc.Below the peak of Buková Mountain we can find a rifted cave which features a descendingprofile. In the cave granular snow sometimes remains until the beginning of summer. Themost steep, rocky and stony slopes feature debris woods,On the way to Malé Březno mighty limes remind us of the abandoned settlement of Vitín.Route VI:Telnice – Zadní Telnice – slope „buben“ and training slope – Adolfov – Černá Meadow– Liboňov – Telnice(The start of the route is accessible by car or by bus, medium-demanding route.)The slopes above the marked route from Telnice to Zadní Telnice mostly display beechwoods, along the brook wetland species of Melancholy Thistle, Greater Birdsfoot Trefoil,Marsh Violet, and Golden saxifrage. Zadní Telnice is an important winter resort of the Ústíregion with several slopes and groomed cross-country ski tracks. An important place isthe steep part of the ski slope above the road to Adolfov called „buben“ (“Drum”). On theKosatec bezlistý(Iris aphylla)ENG12


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 14shallow stony earth we will find grass with Nardus atricta with species such as Heath Bedstraw,Catsfoot, Arnica, and also rarely and very scarcely Fragrant Orchid, and Bright Violet.The wet road trenches feature Blue Sow Thistle and Goat’s Beard.The marked route crosses the road and comes to the so-called training slope in Adolfov.Apart from common species the training slope also features Witch's Moneybags, WoodPink, Earthnut Pea and a relatively abundant population of Fire Lilly as well as abundantaromatic Spignel.The largest forestless area on both sides of the road on the ridge is fallow land which originatedfrom fields abandoned at the beginning of the 1990´s.The Černá Meadow is situated about 1.5 km west – south-west of Adolfov. It features afancy mosaic of groves, wetlands and peat-bogs in the alluvium of the Černý and ŽdířskýBrooks. There are Sheathed Cottonsedge, Bogbean, Sundew, Butterwort, Western Marsh-Orchid, Siberian Iris, Sharp-flowered Rush, Lamb’s Head and Heath Milkwort, and in drierplaces Wood Pink. The road to Habartice divides it into the northern part, which is largerand richer, however worse, and the smaller southern part. Our road touches the southernpart of the meadow and declines mostly through a beech wood to Liboňov. The forestundergrowth is poor, the most striking species is Foxglove. Wetter places below the roadin Liboňov are interesting, where Cockoo Pint and other grove species are found.Other place worth visitingDeblík near Sebuzín: thermophilic oak woods, „rock steppes“, on the side-hill of a sand bar.Nice exothermic lawns are also found on Havraní Rock and Pahorek north-east of Deblík.Rock-gardens near Dolní Zálezly: „rock steppe“ with Spinifex, Earth Iris, Burning Bush, etc..Observation point.Kozí Hill near Mojžíř: phonolite lacolite, with lime loving flora and with Lovelong Saxifrage,and several species of Phelipanche purpurea here and the nearby Divoká Canyon.Vrabinec near Těchlovice: ruins of a castle on the rock.The flora of the city of Ústí n. L. and its close surroundings is rich, featuring many rare speciesgrowing in different places and interesting locations. Hopefully, this short guide will beof help.LiteratureKolektiv (1999): Chráněná území ČR, Ústecko. – AOPK ČR, Praha, 350pp.Kopřiva J. (1982): Květena. – Příroda Ústecka 1: 31 – 92.Machová I., Kubát K. (2004): Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka.13 ENG


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 15I. Route:Vaňov (Wannow) – Naturschutzdenkmal Vrkoč (Workotsch) – Vaňovské Wasserfälle– Labské vrchy (Elbgebirge) – Větruše (Ferdinandshöhe)(auf dem Lehrpfad und nach den touristischen Markierungen)Das Naturschutzdenkmal Vrkoč (Workotsch), bei welchem der Pfad beginnt, sowie auch derVaňovský Wasserfall sind eher Geologie- und Landschaftslokalitäten. Der einzigartige Bauder Basaltader von Vrkoč mit fächerförmigen Säulen wurde beim Aufbau der Eisenbahn entdeckt.Afu dem Felsen befindet sich eine Metallplattform mit Ausblick ins Elbtal. In derUmgebung von Vaňov wurde der Rosen-Steinbrech, subsp. steinmannii beschrieben. Dieserwächst nur in der Tschechischen Republik; reichere Populationen sind nur in der Umgebungvon Semily bekannt.Bei dem markierten touristischen Weg, der zuerst abschüssig und dann nur allmählichdurch den Berghang über dem Fluss ansteigt, wechseln sich Schluchtwälder mit kleinenFelsen und Geröll mit Eichen- und Hagebuchenholz; an einigen Stellen wurde Akazie gepflanzt.Unterwegs fesselt unsere Aufmerksamkeit großgewachsene Winterlinde, Feldahorn,die gemeine Esche und Elsbeere. Im Unterwuchs findet man Hainflora, wie z.B. dunklesLungenkraut, Leberblümchen, Einblütiges Perlgras, die Schwärzende Platterbse,Straußblütige Wucherblume, sowie auch selteneres Weißes Waldvöglein, Weißen Türkenbund,Breitblättriges Laserkraut oder Aufrechte Waldrebe. An den trocknesten Stellen wachsenauch Steppen-Kirschen und einige Arten von Krautsaum, z.B. Blutrote Storchschnabelund Siebenbürger Perlgras. Es ist offensichtlich, dass die Umgebung des Weges damalsviel weniger mit Staudengewächs bewachsen war als heute.II. Route:Čeřeniště – Naturdenkmal Babinské louky (Babinské Wiesen) – Varhošť (Aarhorst) –Martinská stěna (Martinská Wand) – Čeřeniště(Čeřeniště mit Auto oder Bus erreichbar)Das Naturdenkmal Babinské louky (Babinské Wiesen) befindet sich südwestlich der Gemeindeund südlich von der Straße nach Rýdeč; von dort ist es auch am einfachsten erreichbar.Das bunte Mosaik von nassen bis trockenen Wiesen wurde nur deswegen nicht verbessert,weil sich hier ein Militärgebiet befand. Zu wichtigen Pflanzenarten gehören dieBecherglocke, die Sumpf-Stendelwurz, die Kriech-Weide, die Perücken-Flockenblume u.a.Ein regelmäßiges Mähen tut vielen seltenen Arten gut.Wenn wir durch die Babinské Wiesen hochwandern, kommen wir an die Straße, welche indie Gemeinde Lbín führt. Am Ende unseres Anstiegs biegen wir auf dem markierten WegRichtung Varhošť ein.Varhošť (Aarhorst) ist eine Anhöhe mit einem Metall-Aussichtsturm, von welchem man einwunderschönes Panorama hat. In älterer Literatur werden an diesem Ort auch einige seltenePflanzenarten angeführt, z.B. der Rosen-Steinbrech und die Kugelorchis, auf den Wiesenund am Fuße wachsen immer noch die Sibirische Schwertlilie, die Frühlingsknotenblumeund die hohe Trollblume.Außerhalb der Route liegt dann der sogenannte Jesuitengraben – ein Tal, welches ca. 0,4km ostnordöstlich vom Gipfel von Varhošť beginnt. Am rechten Ufer des namenlosenBaches ca. 0,5 km nordöstlich von Varhošť kommen diatomische Schiefersteine aus TertiärDE14


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 16zur Oberfläche heraus, mit sehr häufigen Resten von Flora, seltener Fossilen von Fischen(Varhostichtys brevis) und anderen Tieren; von vielen Gehölzarten können z.B. die Blätterund Früchte von Ahorn erkannt werden. Der Ort ist auf dem Weg nicht zugänglich.Die Straße vom Fuße Varhošť nach Čeřeniště führt durch ein großes, bereits lange stabilisiertesRutschgebiet. Der große Erdrutsch, welcher in der Martinská Wand entstand, istheute im Terrain immer noch deutlich sichtbar. Im Bereich zwischen den Steinblöcken östlichder Straße wird die kühle Luft an einigen Stellen akkumuliert. Noch im April können Firnoder Eis hier gefunden werden („Eishöhlen“). Am Fuße der Felsenwand kann auch sehrhäufig der Rosen-Steinbrech gefunden werden, seltenere verschiedenblättrige Platterbsen,Tauben-Skabiose u.a.Zur oberen Kante der Martinská Wand kann man am einfachsten auf einem nicht markiertenFußpfad hochklettern, welcher von der Straße am Waldrand nicht weit von dem Ort abzweigt,wo die Straße anfängt schlagartig nach Čeřeniště zu abzusinken. Der Aufstieg istziemlich anstrengend und vor allem für kleine Kinder an einigen Stellen auch gefährlich. Fürdem Rückweg benutzt man am besten den gleichen Fußpfad.In Čeřeniště gibt es einige massive Lindenbäume; manche von ihnen sind auch geschützt.Jabloň lesní(Malus sylvestris),15 DE


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 17III. Route:Brná (Birnai) – Průčelská rokle (Prütschelkluft) – Sluneční stráň (Sonnenhang) – NováVes – Střekov (Schreckenstein) (auf dem Lehrpfad Pod Vysokým Ostrým)(Ausgangs- und Zielpunkt ist auf der Linie des öffentlichen Stadtverkehrs)Die Kluft Průčelská rokle ist ein tief asymmetrisches Tal. In den 20er Jahren des 19. Jahrhundertswurden hier einige Deiche gegen das Flutwasser des Průčelský Baches aufgebaut.Heute sind diese voll von Boden und bewachsen mit Erlen, und deswegen nicht funktionsfähig.Am Bach entlang finden wir die folgenden Pflanzenarten: der Hohle Lerchensporn,das Gelbe Windröschen, das Buschwindröschen, die Weiße Pestwurz, das BittereSchaumkraut oder die Schuppenwurz.Auf den Abhängen befindet sich ein Mosaik von offenen Steinblock-Schluchten, Schluchtwäldernund Buchenwäldern, in höheren Schichten des Süd-Abhangs auch Eichen- undHagebuchenholz. Von den kühl- und feuchtliebenden Pflanzenarten finden wir auch imunteren Drittel des Tals die Weiße Zahnwurz, die Zwiebel-Zahnwurz, das Ausdauernde Silberblattund den Wald-Geißbart; keine von diesen drang sogar zu den höchsten Teilen desBöhmischen Mittelgebirges am gegenüberliegenden linken Elbufer durch.Buchenwälder und Schluchtwälder am Fuße von Vysoký Ostrý (Hohe Wostrey) sind ähnlichwie in der Kluft Průčelská rokle; von diesen nennen wir z.B. die Vogelnestwurz, die Wald-Sanikel, das Bunte Perlgras u.a. Auf Vysoký Ostrý befindet sich eine Aussichtplattform.Bei der Informationstafel über das Naturreservat Sluneční stráň (Sonnenhang) kann manabbiegen und am oberen Rand entlang gehen. Es ist ein nach Süden abfallender steiler Felsenabhangmit einer sehr gut entwickelten Felsen-, Felsensteppen- und Staudengewächsflora.Diese seltenen Biotope beherbergen geschützte Pflanzenarten, wie z.B. das Federgras,die Astlose Graslilie, den Goldhaarastern, die Pfingstnelke (Ursprung ?), NacktstengeligeSchwertlilie u.a. Im Eichenbestand auf dem Abhang wachsen weitere seltene Arten, z.B.das Melissen-Immenblatt, die Aufrechte Waldrebe, das Weiße Waldvöglein und das RoteWaldvöglein. Der Abstieg durch den Terrain vom westlichen Ende der Flanke ist sehr unangenehmund gefährlich, und deswegen wird es empfohlen, zum Lehrpfad zurückzukehren.Über die Gemeinde Nová Ves mit den letzten Resten von Fachwerkhäusern führt uns derPfad zur Burg Střekov (Schreckenstein), welche bereits in der Mitte des 14. Jahrhundertserbaut wurde. Die Burg liegt auf einer Felsenlandzunge und ist im April genauso wie diemeisten Felsen mit gelb blühendem Hellgelbem Steinkraut bewachsen. Auf den unzugänglichenFelsen über der Burg befindet sie die nördlichste Lokalität des Schriftfarn.IV. Route:Ústí n.L., Elbufer – Bertha-Tal – Erben-Aussichtsturm auf der Dobětická AnhöheDer Weg beginnt am rechten Elbufer in Ústí n. L zwischen der Eisenbahn- und Straßenbrücke.Bei niedrigerem Wasserstand ragt der Kiessand des Flusses aus dem Wasserspiegel.Auf diesen Sedimenten, falls sie längere Zeit nicht geflutet sind, erscheint am Ende desSommers Gewächs, welches an die Böden gesömmerter Teiche erinnert. Von den seltenenPflanzenarten können die folgenden hier gefunden werden: das Braune Zypergras, derSchlammling, die Brunnenkresse und nur sehr selten der Hirschsprung. Auch die Fleischtomatensind häufig. An ungepflegten Ufern (vor allem außerhalb der Stadt) kann die imposanteAngelikawurzel gesehen werden.DE16


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 18Der Weg geht am linken Flussufer unter dem Marienfels weiter. Der Fels ist eine bedeutendegeologische, mineralogische und früher auch botanische Lokalität. Es handelt sich umeine große unterirdische Effusion von Sodalith-Natrolith-Trachyt; dieser wurde durch dieErosion aufgrund der Tätigkeit der Elbe auf den rechten Ufer-Teil (Kamenný vrch/ Steinbergin Střekov/Schreckenstein) und linken Ufer-Teil (Marienfels) aufgeteilt. In den Höhlen desTrachyts befinden sich oft Kristalle von Zeolithen und von anderen Mineralien.Der Weg führt auf einem Lehrpfad und einem markierten touristischen Weg. In der erstenKurve der Serpentinen biegt er Richtung Bertha-Tal ab. Die Serpentinen wurden in den 60erJahren erbaut und später mit Gehölz ergänzt. An der Straße entlang wurden Fichten angepflanzt,vor allem die Serbische Fichte (Omorikafichte); gut geht es hier auch der wärmeliebendenKornelkirsche, die uns bereits im März mit ihren Blüten glücklich erfreut.Das Bertha-Tal ist ein ungefähr 700 m langes bewaldetes Tal des Stříbrnický Baches. AmTalboden entlang des gepflegten Bachbettes führt ein Weg, der von steilen Abhängenumschlossen ist; diese sind mit robusten Bergahorn, Eschen, Sommereichen und Haselnusssträuchernbewachsen. Der Unterwuchs ist licht, allerdings trotzdem ist ein Spaziergangim ruhigen Waldtal innerhalb der Stadt sehr angenehm und romantisch. Beim Ausstiegaus dem Tal wird es empfohlen, in der Talachse auf der Straße Na Louži weiterzugehen,die ihren Namen nach einem kleinen Wasserspeicher erhielt, in welchem es schon jahrelangden künstlich gepflanzten Tannenwedel gut geht.Auf den südlichen Abhängen der Dobětická Anhöhe befinden sich Reste eines Eichenwaldes.Der Erben-Aussichtsturm (420m ü.M.) ist der höchste Punkt der Strecke. Der ursprünglichehölzerne Turm wurde im Jahre 1889 und der Steinaussichtsturm im Jahre 1934 eröffnet.Aus dem Aussichtsturm hat man einen wunderschönen Blick auf das Elbtal von Střekov(Schreckenstein) Richtung Děčín (Tetschen), sowie auch auf die ganze Stadt und dasunweite Erzgebirge.Von da kann man wieder zur Kreuzung zurückgehen (bei Lidl) und der Straße entlang RichtungKrásné Březno (Schönpriesen) fortsetzen. Der Weg führt nicht weit vom Zoo entlang,der als Nachfolger des „Vogelsschutzgebietes“ aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts entstand;aktuell werden hier 240 Tierarten gezüchtet. Als andere Möglichkeit kann man nachDobětice zum öffentlichen Stadtverkehr gehen oder über Kočkov zur Severní terasa (Nordterrasse).V. Route:Zubrnice (Saubernitz) – Týniště (Tinischt) – Buková hora (Zinkenstein bzw. auchBuchberg) – Malé Březno (Kleinpriesen)(Die Route kann entweder mit dem Auto absolviert werden oder es können Bus undWandern kombiniert werden.)In der Gemeinde Zubrnice befindet sich ein bekanntes Museum der Volksarchitektur, undauf dem Lehrpfad gibt es eine Wassermühle. Zum interessantesten Bestand gehört derEichen- und Hagebuchewald am Luční Bach entlang, mit Feldahorn, Gewöhnlicher Hainbuche,Stiel-Eiche und mit Hainarten von Kräutern, wie z.B. die Gewöhnliche die Haselwurz,die Süße Wolfsmilch, die Frühlings-Platterbse, die Große Sternmiere und die VielblütigeWeißwurz. Auch die große Population der nicht ursprünglichen Art von Telekie bei derEisenbahnstrecke unter der Gemeinde Zubrnice ist sehr interessant.17 DE


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 19Außerhalb des Fußweges liegt eine Aue (auf beiden Seiten der Straße) ca. 200 m über derGemeinde Klínky. In früher Frühlingszeit blühen im Krautbestand unter Erlen, Eschen undTraubenkirschen Tausende von Frühlings-Knotenblumen. Schneeglöckchen ist in den oberenBereichen des Tales kleiner Wasserläufe am rechten Elbufer in der Nähr von Ústí n. L.relativ häufig.Auf dem Weg zum Buková hora (physisch anstrengend) befindet sich direkt hinter derGemeinde am Bach die Population von Riesen-Schachtelhalm; die Art zeigt Hangquellenan.Der Berg Buková hora ist eine große Masse am rechten Elbufer, aus welcher ein Grat desOlivinbasalts herausläuft – der Stříbrný roh (Silberhorn). Auf dem höchsten Punkt des BergesBuková hora (683 m ü.M.) steht ein Fernsehturm, bei welchem sich die Humboldtaussichtmit einem Blick auf das ganze Tal des Luční Baches und auf einen Teil der Elbe bis zuÚstí nad Labem befindet. Die Hänge sind mit blumenreichen Buchenwäldern bewachsen,die zu den besten im Böhmischen Mittelgebirge gehören. In ihrem Bestand befinden sichdie Zwiebel-Zahnwurz, die Weiße Zahnwurz, das Einblütige Perlgras, das Alpenhexenkraut,die Hänge-Segge, der Berg-Ehrenpreis, die Echte Tollkirsche, das Ausdauernde Silberblatt,die Schwarze Heckenkirsche u.a.Kociánek dvoudomý(Antenaria dioica)DE18


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 20Unter dem Gipfel des Berges Buková hora ist eine Spalthöhle mit einem fallenden Profil; inder Höhle hält sich der Firn manchmal bis zum Anfang Sommers. Auf den steilsten SteinundFelsenhängen sind Schluchtwälder sehr häufig.Auf dem Weg nach Malé Březno (Kleinpriesen) befindet sich eine nicht mehr existierendeGemeinde Vitín (Wittine), an welche massive Lindenbäume erinnern.VI. Route:Telnice (Tellnitz) – Zadní Telnice (Hintertellnitz) – Piste „buben“ („Trommel“) undÜbungswiese – Adolfov (Adolfsgrün) – Černá louka (Schwarzwiese) – Liboňov (Liesdorf)– Telnice (Tellnitz)(Der Anfang der Route ist mit Auto oder mit Bus erreichbar; die Route istdurchschnittlich anstrengend.)Auf den Hängen über dem markierten Weg von Telnice nach Zadní Telnice überwiegenBuchenwälder, am Bach entlang dann Feuchtgebietsarten, wie z.B. die VerschiedenblättrigeKratzdistel, der Sumpf-Hornklee, das Sumpf-Veilchen und das Gegenblättrige Milzkraut.Zadní Telnice ist ein bedeutendes Winterzentrum der Region Ústí nad Labem mit einigenPisten und gepflegten Langlaufloipen. Zu bedeutenden Lokalitäten gehört auch der steileTeil der Piste über der Straße nach Adolfov, der „buben“ („Trommel“) genannt wird. Auf demflachen Steinboden liegt Borstgras mit dem Harzen Labkraut, Gewöhnlichen Katzenpfötchen,Arnika (auch Berg-Wohlverleih genannt), selten bis sehr selten auch mit der Mücken-Händelwurz und dem Frühlings-Krokus. In feuchten Straßengräbern wächst der Alpen-Milchlattichund der Wald-Geißbart.Der markierte Weg kreuzt die Straße und geht durch die sog. Übungswiese nach Adolfov.Außer den üblichen Pflanzenarten wachsen auf der Übungswiese auch die Herbstfreude,die Busch-Nelke, die Berg-Platterbse und die ziemlich zahlreiche Population von Feuer-Liliezusammen mit häufiger aromatischer Bärwurz.Zu den größten waldlosen Flächen auf beiden Seiten der Straße des Kammes gehören dieÖdländer, die aus den anfangs der 90er Jahre verlassenen Feldern entstanden.Černá louka (Schwarzwiese) liegt ca. 1,5 km westlich – südwestlich von Adolfov. Hier befindetsich ein Mosaik von Laubwäldern, Feuchtgebietarten und Torfmoor in der Aue des Černýund Ždířský Baches. Hier wachsen das Scheiden-Wollgras, der Fieberklee, der Sonnentau,das Gemeine Fettkraut, das Breitblättrige Knabenkraut, die Sibirische Schwertlilie, dieSpitzblütige Binse, das Wald-Läusekraut und das Quendel-Kreuzblümchen; an trocknerenStellen dann die Busch-Nelke. Die Straße nach Habartice (Ebersdorf) teilt sie auf den nördlichenTeil, der größer, reicher aber weniger erreichbar ist, und auf den kleineren südlichenTeil. Unser Weg berührt den südlichen Teil der Wiese und fällt nach und nach durch einenBuchenwald nach Liboňov (Liesdorf) ab. Der Uterwuchs ist licht; zu den auffälligsten Artengehört der Rote Fingerhut. Ziemlich interessant sind die feuchteren Stellen unter dem Wegin Liboňov, wo vor allem der Gefleckte Aronstab sowie auch andere Hainarten häufig wachsen.Andere sehenswerte OrteDeblík bei Sebuzín (Sebusein): wärmeliebender Eichenbestand, „Felssteppen“, Sandböden19 DE


Projekt1-v3.qxp 14.5.2007 20:43 Stránka 21am Fuße. Schöne xerotherme Rasen befinden sich auch auf dem Havraní Fels (Krahenfels)und auf dem Hügel Pahorek nordöstlich von Deblík.Steingärten bei Dolní Zálezely (Salesel): „Felssteppe“ mit Federgräsern, NacktstengeligerSchwertlilie, Diptam (Flammender Busch) u.a. Aussichtspunkt.Kozí vrch (Ziegenberg) bei Mojžíř (Mosern): Phonolithischer Lakkolith mit Moor-Blaugrasund Rispen-Steinbrech; hier sowie auch in der benachbarten Kluft Divoká rokle befindensich auch einige Arten von Sommerwurz.Vrabinec bei Těchlovice: Burgruine auf einer Felsenlandzunge.Die Flora der Stadt Ústí n. L. und ihrer nahen Umgebund ist reich, mit vielen seltenen Pflanzenarten,die an verschiedensten Orten und interessanten Stellen wachsen. Vielleicht hatdieser kleine Führer Sie davon überzeugt.Literatur:Kolektiv (1999): Chráněná území ČR, Ústecko. (dt. Schutzgebiete der TschechischenRepublik, Region Ústí nad Labem) – AOPK ČR, Praha, 350pp.Kopřiva J. (1982): Květena. (Die Flora.) – Příroda Ústecka (dt. Die Natur der Region Ústínad Labem) 1: 31 – 92.Machová I., Kubát K. (2004): Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka. (dt.Besonders geschützte und gefährdete Pflanzenarten der Region Ústí nad Labem)Bledule jarní(Leucojum vernum)DE20

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine