12.02.2016 Aufrufe

Mit links! Klasa 1

Podręcznik do nauki języka niemieckiego

Podręcznik do nauki języka niemieckiego

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

1

Hallo!

1 Guten Tag!

2 Wer bist du?

Inhalt

Zeszyt ćwiczeń

3 Wie alt bist du? 8 Liczebniki 1–100

4 Meine Kursgruppe

5 Er schwimmt gern 12 Aktywności w czasie

wolnym

2

6 Magst du Hip-Hop?

Wiederholung 16

Taschengeld

1 Wie viele CDs hast du?

4

4

6

10

14

18

18

Słownictwo Gramatyka Komunikacja

Nazwy państw

Witam się i żegnam

Formy powitań i pożegnań

Odmiana czasownika

sein

Odmiana czasowników

w czasie

teraźniejszym

Präsens

Odmiana czasownika

mögen

Przedstawiam siebie i innych

Zasięgam i udzielam informacji

o pochodzeniu swoim i innych osób

Pytam o wiek

Podaję swój wiek

Podaję swoje miejsce

zamieszkania oraz uzyskuję

podobne informacje na temat

innych osób

Zasięgam i udzielam informacji

na temat ulubionych aktywności

w czasie wolnym

Zasięgam i udzielam informacji

na temat upodobań

Słownictwo Gramatyka Komunikacja

Liczebniki do 1000

Odmiana czasownika haben

Pytam o ilość i podaję ją

2 Was ist das?

Rzeczowniki w mianowniku

(Nominativ) z rodzajnikiem

określonym i nieokreślonym

3 Sammlungen 22

Liczba mnoga rzeczowników

4 Wofür sparst du?

20

24

Nazwy sprzętu

technicznego

Rzeczowniki w bierniku

(Akkusativ)

Pytam o rzeczy

Pytam o cenę i podaję ją

Wyrażam opinię na temat

hobby innych

Wyrażam swoje potrzeby

i zamiar kupna rzeczy

5 Sport ist teuer 26 Nazwy aktywności

sportowych oraz sprzętu

sportowego

6 Hobbybörse

28

3

Wiederholung 30

Schule

1 Wann hast du Deutsch?

32

32

2 Bist du gut in Mathe? 34

3 Was macht ihr heute

in Chemie?

4 Warum magst du

Mathe nicht?

Przeczenie kein w mianowniku

(Nominativ) oraz bierniku

(Akkusativ)

Słownictwo Gramatyka Komunikacja

Nazwy przedmiotów szkolnych

Podaję plan lekcji

Nazwy dni tygodnia

Odmiana formy

möchte-

Opowiadam

o aktywnościach

sportowych

Kupuję i sprzedaję rzeczy

Podaję oceny z przedmiotów

Wyrażam opinię na temat

przedmiotów szkolnych oraz

chęć osiągnięcia określonych

wyników w nauce

36 Czynności wykonywane

Opowiadam o przebiegu lekcji

podczas lekcji

38 Zdania

Uzasadniam swoją opinię

współrzędnie

złożone z denn

5 Leihst du mir einen Kuli? 40 Nazwy przyborów szkolnych

6 Mache die Übung! 42 Tryb rozkazujący

(Imperativ)

Wiederholung 44

Pożyczam przybory szkolne

Rozumiem i formułuję polecenia

2


4

Meine Welt

1 Mein Haustier

Zeszyt ćwiczeń

46

46

Słownictwo Gramatyka Komunikacja

Nazwy zwierząt

domowych

Opowiadam o zwierzętach domowych

Wyrażam chęć posiadania zwierzęcia

2 Der Papagei spricht! 48

3 Meine Freunde 50 Określenia służące

do opisu wyglądu

osób

4 Unsere Klasse

52

5 Mein Zimmer 54 Nazwy wyposażenia

domu

Odmiana czasowników

nieregularnych

Zaimki dzierżawcze

Zasięgam i udzielam informacji

na temat zwierząt domowych

Opisuję wygląd koleżanek

i kolegów

Opowiadam o swojej klasie

Określam położenie przedmiotów

6 Mein Traumzimmer

Wiederholung 58

5

Familie

1 Wer ist wer in der Familie?

56

60

60

Zdania współrzędnie

złożone z und, oder i aber

Opisuję swój wymarzony pokój

Słownictwo Gramatyka Komunikacja

Nazwy członków rodziny

Przedstawiam członków

rodziny

2 Er kann gut kochen 62

Odmiana czasownika

können

Rozmawiam na temat

umiejętności

3 Sie ist so lieb!

64

Cechy charakteru

Opisuję charakter osób

4 Magst du ihn?

66

Zaimki osobowe

w bierniku (Akkusativ)

Rozmawiam na temat

upodobań

5 Ist deine Mutter Ärztin? 68 Nazwy zawodów

6 Jochens Eltern arbeiten viel 70

Wiederholung 72

Imiona własne

w dopełniaczu (Genitiv)

Rozmawiam na temat

zawodów

Określam przynależność

Grammatik 74

1 Odmiana czasownika sein

2 Odmiana czasownika haben

3 Odmiana czasowników regularnych

4 Odmiana czasownika mögen

5 Odmiana formy möchte-

6 Odmiana czasownika können

7 Odmiana czasowników nieregularnych

8 Rzeczowniki w mianowniku (Nominativ)

9 Rzeczowniki w bierniku (Akkusativ)

10 Rzeczowniki w liczbie mnogiej

11 Zaimki osobowe w mianowniku (Nominativ)

12 Zaimki osobowe w bierniku (Akkusativ)

13 Zaimki dzierżawcze

14 Przeczenia

15 Tryb rozkazujący

16 Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym

17 Zdania pytające

18 Zdania współrzędnie złożone ze spójnikami: und, aber, oder, sondern, denn

Tabela czasowników nieregularnych

3


Hallo!

1

1 Guten Tag!

3

S. 6

1 Ordne den Ländernamen auf Englisch ihre

deutschen Entsprechungen zu. Markiere dann

die Unterschiede in der Schriftform der Ländernamen

auf Deutsch.

Do nazw państw w języku angielskim dopasuj ich odpowiedniki

w języku niemieckim. Następnie zaznacz różnice w zapisie tych nazw.

peenglandokirusslandbotsch e c h

r b ulgarienneritalienbonungarnpienorwegenwortpolennatösterreichtanzgriechenlandberg

i e n m e

1 Bulgaria A Italien

2 Denmark B England

3 England C Spanien

4 The Netherlands D Norwegen

5 Poland E Bulgarien

6 Sweden F die Niederlande

7 Spain G Polen

8 Italy H Schweden

9 Norway I Dänemark

4 Finde in der Wortschlange oben zehn Ländernamen

und schreibe sie auf.

W wężu wyrazowym powyżej znajdź dziesięć nazw państw

i zapisz je.

1 ________________

2 ________________

3 ________________

4 ________________

5 ________________

6 ________________

7 ________________

8 ________________

9 ________________

10 ________________

3

S. 6

Englischlink

Wiele nazw państw w języku angielskim ma podobny

zapis jak w niemieckim. Zwróć jednak baczną uwagę

na różnice. Pamiętasz, że przed niektórymi nazwami

państw w języku angielskim pojawia się słówko the?

W języku niemieckim pojawia się słówko die. Zarówno

w języku angielskim, jak i w języku niemieckim nie

można tych słówek pominąć. Podczas nauki wyróżniaj

te nazwy państw kolorem.

5 Was bedeuten die internationalen Abkürzungen?

Schreibe die vollen Namen der Länder auf.

Co oznaczają podane międzynarodowe skróty? Zapisz pełne nazwy

państw.

E

_______________

F

_______________

GB

_______________

A

_______________

NL _______________

H

_______________

3

S. 6

3

S. 6

2 1 2 Aussprachelink Höre zu und wiederhole.

Achte auf die Aussprache der markierten Laute.

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem. Zwróć uwagę na wymowę

wyróżnionych głosek.

CH

_______________

D

_______________

6 Ergänze die acht Nachbarländer Deutschlands.

Uzupełnij nazwy ośmiu krajów sąsiedzkich Niemiec.

3

S. 6

ie

ei

Bulgarien, Spanien, Tschechien,

Italien

Griechenland, die Niederlande,

Liechtenstein

Frankreich, Österreich, die Schweiz,

Liechtenstein

sch Schweden, die Schweiz

tsch Deutschland, Tschechien

Das sind die Nachbarländer von Deutschland:

1 __________________ 6 __________________

2 __________________ 7 __________________

3 __________________ 8 __________________

4 Luxemburg 9 __________________

5 __________________

1

3

S. 6

3 Ergänze die fehlenden Buchstaben.

Uzupełnij brakujące litery.

4

1 Deut _ _ _ land 4 die Schw _ _ z

2 S _ _ weden 5 D _ nemark

3 S _ anien 6 _ sterreich

5

2

3

4

6

7

8

9


4

S. 6

7 Ergänze die Begrüßungsformeln auf Deutsch mit den

angegebenen Wörtern.

Uzupełnij formy powitania w języku niemieckim podanymi wyrazami.

Tag 3 Abend 3 Morgen

1 Guten _________! Good morning!

2 Guten _________! Good afternoon!

3 Guten _________! Good evening!

Englischlink

Forma powitania Dzień dobry, podobnie jak w języku

angielskim, ma w języku niemieckim kilka odpowiedników,

których używa się w zależności od pory dnia.

Do południa obowiązującą formą powitania jest Guten

Morgen, podobnie jak good morning w języku angielskim.

Odpowiednikiem angielskiego good afternoon

jest w języku niemieckim Guten Tag.

10 Wie lauten die Begrüßungs- und Abschiedsformeln?

Ergänze die Buchstaben in den Wörtern.

Jak brzmią formy powitań i pożegnań w krajach niemieckojęzycznych?

Uzupełnij brakujące litery w wyrazach.

1 A O

2 T Ü

3 G E H T

4 U M N

5 B D A

6 R G T

7 A W R

11 Kennst du Begrüßungsformeln in europäischen

Ländern? Ordne den Ländernamen die Begrüßungsformeln

zu.

Czy znasz formy powitań w państwach europejskich? Do nazw

państw dopasuj formy powitań.

4

S. 6

4

S. 6

4

S. 6

8 1 5 Aussprachelink Höre zu und wiederhole.

Achte auf die Aussprache der markierten Laute.

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem. Zwróć uwagę na wymowę

wyróżnionych głosek.

e Guten Tag!

Guten Morgen!

Auf Wiedersehen!

o Hallo!

ü Grüß Gott!

Tschüs!

Englischlink

1 Spanien

2 die Niederlande

3 Schweden

4 Deutschland

5 Italien

6 Frankreich

A Goede middag!

B Buongiorno!

C God dag!

D Bonjour!

E Buenos dias!

F Guten Tag!

4

S. 6

Uwaga! Niemieckie Hallo! zapisuje się podobnie,

jak Hello! w języku angielskim, ale jest zupełnie inaczej

wymawiane.

9 Ordne den Begriffen Begrüßung und Abschied

die entsprechenden Wendungen zu.

Do pojęć powitanie i pożegnanie dopasuj odpowiednie zwroty.

12 1 7 Ergänze die Dialoge mit den angegebenen

Wörtern. Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.

Uzupełnij dialogi podanymi wyrazami. Następnie posłuchaj nagrania

i sprawdź rozwiązanie.

Wiedersehen 3 Morgen 3 Servus

5

S. 6

Tschüs 3 Grüß Gott 3 Auf Wiedersehen 3

Guten Morgen 3 Guten Tag 3 Bis dann

Begrüßung

____________________

Abschied

____________________

1 – Grüß dich, David!

– ____________________, Anna!

2 – Guten ____________________, Frau Schulz!

– Hallo, Felix!

3 – Auf ____________________, Herr Stein!

– Tschüs, Lena!

____________________

____________________

____________________

____________________

5


Hallo!

1

2 Wer bist du?

2

S. 7

1 Ergänze die grammatische Regel.

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.

Grammatiklink

Das Verb sein

ich bin wir sind

du bist ihr seid

er / sie / es ist sie / Sie sind

4 1 9 Aussprachelink Höre zu und wiederhole.

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem.

ich bin

du bist

er ist

wir sind

ihr seid

sie sind

2

S. 7

2

S. 7

Czasownik sein oznacza 1 _________. Podobnie jak

w innych językach obcych, np. w języku angielskim,

odmienia się on nieregularnie, to znaczy, że temat

czasownika zmienia się w zależności od osoby.

Również końcówki osobowe tego czasownika są

inne niż w wypadku czasowników odmienianych

regularnie. Tak więc każda forma osobowa tego

czasownika ma inne brzmienie, oprócz 2 _________

i 3 _________ osoby liczby mnogiej, które są identyczne.

2 Ordne den Formen von sein die Personalpronomen zu.

Do form czasownika sein dopasuj zaimki osobowe. Do niektórych

form czasownika sein pasuje więcej niż jeden zaimek osobowy.

1 bist

2 ist

A ich

B du

C er

D sie

E es

3 bin

4 sind

F wir

G ihr

H sie

5 seid

5 Ordne den Personalpronomen auf Deutsch

ihre Entsprechungen auf Englisch zu.

Do niemieckich zaimków osobowych dopasuj ich odpowiedniki

w języku angielskim.

1 ich A she

2 du B you

3 er C I

4 sie (Sg.) D he

5 es E they

6 wir F you

7 ihr G we

8 sie (Pl.) H it

Englischlink

Uwaga! Zaimek osobowy dla 1. os. liczby pojedynczej

– ich – pisany jest w odróżnieniu od języka angielskiego

małą literą.

6 Finde die passenden Satzpaare.

Znajdź pasujące do siebie pary zdań.

1 To jest mój przyjaciel.

2 To jest moja przyjaciółka.

3 To są moi przyjaciele.

2

S. 7

3

S. 7

2

S. 7

3 Wähle die richtige Form von sein.

Wybierz właściwą formę czasownika sein.

1 Ich ___________ Eva Kramm.

A bist B bin C ist

2 Sabine ___________ meine Freundin.

A ist B sind C bin

3 Wir ___________ aus Deutschland.

A seid B bist C sind

4 ___________ du Patrick Sommer?

A Ist B Bist C Bin

5 Woher ___________ du?

A ist B bin C bist

A Das ist meine Freundin.

B Das sind meine Freunde.

C Das ist mein Freund.

7 Ergänze die Minidialoge mit den richtigen Formen

von sein.

Uzupełnij minidialogi właściwymi formami czasownika sein.

1 – Woher __________ dein Freund?

– Er __________ aus England.

2 – Wie __________ dein Name?

– Ich __________ Oliwia.

3 – Wer __________ du?

– Ich __________ Natalie.

3

S. 7

4 – Woher __________ deine Freunde?

– Sie __________ aus Frankreich.

6


3

S. 7

3

S. 7

3

S. 7

5

S. 7

8 A Ergänze die Sätze mit den fehlenden Elementen.

Uzupełnij zdania brakującymi elementami.

1 Wer _______ das?

2 Wer bist _______?

3 Wer _______ deine Freunde?

4 Woher _______ du?

5 Woher seid _______?

6 Wie _______ dein Name?

1

B 10 Aussprachelink Höre zu und wiederhole.

Achte auf den Satzakzent.

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem. Zwróć uwagę na akcent

w zdaniach.

9 1 11 Ordne den Fragen die Antworten zu. Höre dann

zu und überprüfe deine Lösung.

Do pytań dopasuj odpowiedzi. Następnie posłuchaj nagrania

i sprawdź rozwiązanie.

1 Wer ist das?

2 Woher seid ihr?

3 Wie ist dein Name?

4 Wer bist du?

5 Woher bist du?

A Ich bin Thomas.

B Mein Name ist Lukas.

C Das ist mein Freund Jan.

D Ich bin aus Österreich.

E Wir sind aus Polen.

10 1 12 Ergänze das Gespräch

mit dem Verb sein in der richtigen

Form. Höre dann zu und überprüfe

deine Lösung.

Uzupełnij rozmowę czasownikiem sein

we właściwej formie. Następnie posłuchaj

nagrania i sprawdź rozwiązanie.

11

1

13 Bringe den Dialog in die richtige

Reihen folge. Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.

Ustal kolejność wypowiedzi w dialogu. Pierwsza wypowiedź została

wyróżniona. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.

1 – Hallo, ich bin Martin.

– Ich bin aus Polen.

– Das ist mein Freund Ben.

– Wir sind aus Deutschland und du, Jan?

– Grüß dich, Martin. Ich bin Jan

und wer ist das?

– Woher seid ihr?

12 Weblink Besucht die deutschen WWW-Seiten

und macht Listen oder Poster mit den beliebten

deutschen Vornamen für Mädchen und Jungen.

Skorzystajcie z Internetu i stwórzcie listy ulubionych niemieckich

imion dla dziewcząt i chłopców lub plakaty z tymi imionami.

Englischlink

Uwaga! W języku niemieckim, inaczej niż w języku

angielskim, występuje jeden zaimek wskazujący

zarówno dla lp., jak i lm.: das.

Das ist Eva.

Das ist Peter.

Das sind Eva und Peter.

– Ich 4 _____________ Max

Winter. Ich 5 _____________

aus Deutschland, und ihr?

Woher 6 _____________ ihr?

This is Eva.

This is Peter.

These are Eva and Peter.

5

S. 7

5

S. 7

Hallo,

ich 1 _____________ Erica

und das 2 _____________

meine Freundin Marita.

Wer 3 _____________ du?

– Wir 7 _____________

aus der Schweiz.

7


Hallo!

1

3 Wie alt bist du?

1

S. 8

1 Finde die versteckten Zahlen 1–12 und schreibe

sie auf.

Znajdź dziesięć ukrytych liczb 1–12 i zapisz je poniżej. Uzupełnij

brakujące liczby.

5 1 20 Ergänze die fehlenden Buchstaben in den

Zahlen. Höre dann zu und wiederhole.

Uzupełnij brakujące litery w zapisie słownym liczebników. Następnie

słuchaj nagrania i powtarzaj.

3

S. 8

t a z w ö l f i e

s i e b e n ü n f

a c h t d r n u v

n e n z e l f t i

h d r e i n u l e

e n e u n z w a r

z w e i s e c h s

A 13

B 16

C 21

D 30

E 26

F 17

G 48

H 32

I 50

J 15

d _ _ _ _ _ _ n

s _ _ _ _ _ _ n

e _ _ und _ _ _ _ _ _ g

d _ _ _ ß _ g

s _ _ _ s _ _ _ z _ _ _ _ _ g

s _ _ b _ _ _ n

a _ _ _ u _ _ v _ _ _ _ _ g

z _ _ _ _ _ d _ _ _ _ _ _ g

f _ _ _ _ _ g

f _ _ _ _ _ _ n

1 __________ 7 __________

2 __________ 8 __________

3 __________ 9 __________

4 __________ 10 __________

5 __________ 11 __________

6 __________ 12 __________

6 A Ordne den Zeichnungen die angegebenen

Wörter zu.

Do rysunków dopasuj podane poniżej wyrazy.

1 2 3

3

S. 8

3

S. 8

2 Ergänze die richtige Endung -zehn oder -zig.

Uzupełnij odpowiednią końcówkę -zehn lub -zig.

18 – acht_______

80 – acht_______

16 – sech_______

60 – sech_______

19 – neun_______

90 – neun_______

3

S. 8

3 Verbinde die Wörter mit den Ziffern.

Połącz zapis słowny liczebników z cyframi.

1 neunzehn A 25

2 vierzig B 70

3 sechzehn C 14

4 dreißig D 40

5 vierzehn E 19

6 fünfundzwanzig F 15

7 siebzig G 30

8 fünfzehn H 16

A Polizei B alte Hex‘ C Offizier

1

B 22 Ergänze den Aufzählreim mit den Wörtern aus

Aufgabe 6A. Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.

Uzupełnij tekst wyliczanki wyrazami z zadania 6A. Następnie posłuchaj

nagrania i sprawdź rozwiązanie.

3

S. 8

3

S. 8

4 1 19 Aussprachelink Höre zu und wiederhole.

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem.

drei, dreizehn, dreißig, dreiunddreißig

vier, vierzehn, vierzig, vierundvierzig

fünf, fünfzehn, fünfzig, fünfundfünfzig

sechs, sechzehn, sechzig, sechsundsechzig

sieben, siebzehn, siebzig, siebenundsiebzig

Eins, zwei, _________________

drei, vier, _________________

fünf, sechs, _________________

sieben, acht, gute Nacht!

neun, zehn, auf Wiedersehen!

2

C 22 Höre den Aufzählreim und lies ihn laut mit.

Słuchaj wyliczanki i czytaj ją na głos razem z nagraniem.

3

S. 8

8


3

S. 8

7 A Ordne den Punkten (1–5) die Reime (A–E) zu.

Do punktów (1–5) znajdź rymy (A–E).

10 Bilde Sätze aus den angegebenen Elementen.

Z podanych elementów utwórz zdania.

4

S. 8

1 Eins und Zwei

2 Drei und Vier

3 Fünf und Sechs

4 Sieben und Acht

5 Neun und Zehn

A Natürlich wir!

B Hej, lasst uns geh’n!

C Wer ist dabei?

D Bitte kein Komplex

E Alle mitgemacht

1 Ich / sein / 13 Jahre alt

_________________________________________.

2 Du / sein / 14

_________________________________________.

3 Frau Schulz / sein / 57

_________________________________________.

4 Er / sein / auch 57 Jahre alt

_________________________________________.

11 Stell deine Klassenfreundin / deinen Klassenfreund

vor. Schreibe über sie / ihn.

Przedstaw koleżankę/kolegę z klasy. Napisz o niej/o nim.

5

S. 8

3

S. 8

4

S. 8

1

B 23 Höre den Aufzählreim und überprüfe deine

Lösung.

Posłuchaj wyliczanki i sprawdź rozwiązanie.

8 Schreibe die Sätze auf Deutsch.

Zapisz podane zdania w języku niemieckim.

Das ist _______________________.

Er / Sie ist aus _______________________.

Er / Sie ist _______________________ Jahre alt.

_______________________ ist mein Freund. /

_______________________ ist meine Freundin.

1 How old are you?

_________________________________________.

2 I am thirteen years old.

_________________________________________.

12 Weblink Besuche die unten angegebene

Internetseite und beantworte die Fragen.

Znajdź podany poniżej adres internetowy i odpowiedz na pytania.

5

S. 8

Englischlink

Wiele zwrotów w języku niemieckim ma swoje

odpowiedniki w języku angielskim. Podczas nauki

warto wykorzystywać te podobieństwa.

1 Wer ist das?

_________________________________________.

2 Wie alt ist sie?

_________________________________________.

3 Woher ist sie?

_________________________________________.

4

S. 8

9 Ergänze die Sätze wie im Beispiel.

Uzupełnij zdania, tak jak w przykładzie.

www.lena-meyer-landrut.com

Das ist Jasmin. Sie ist fünf (5) Jahre alt.

1 Das ist mein Freund Olaf. _________ ist

_______________________ (16).

2 Thomas ist _______________________ (15).

_________ ist auch mein Freund.

3 Monika ist _______________________ (14).

_________ ist meine Klassenfreundin.

4 Frau Schulz ist _______________________ (39)

Jahre alt. _________ ist aus Deutschland.

9


Hallo!

1

4 Meine Kursgruppe

2

S. 9

1 Ergänze die grammatische Regel.

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.

Grammatiklink

Die regelmäßigen Verben: wohnen

ich wohne wir wohnen

du wohnst ihr wohnt

er / sie / es wohnt sie / Sie wohnen

3 Ergänze die Tabelle mit den richtigen Verbformen

von besuchen, heißen und sein.

Uzupełnij tabelkę prawidłowymi formami czasowników besuchen,

heißen i sein.

besuchen heißen sein

ich _________ _________ bin

du _________ heißt _________

er, sie, es _________ _________ _________

wir besuchen _________ _________

ihr _________ _________ seid

sie _________ heißen _________

2

S. 9

Większość czasowników w języku niemieckim

odmienia się regularnie.

Forma podstawowa, czyli bezokolicznik czasownika,

ma – inaczej niż w języku angielskim – swoją własną

końcówkę -en.

Czasowniki regularne odmieniamy przez dodanie

odpowiednich końcówek do tematu czasownika.

Temat czasownika rozpoznajemy, odejmując

końcówkę od bezokolicznika, np. mach-en. Również

inaczej niż w języku angielskim każda osoba

ma swoją końcówkę koniugacyjną.

Końcówki dla poszczególnych osób to:

• w liczbie pojedynczej: 1 _____ dla 1. os., 2 _____

dla 2. os. i 3 _____ dla 3. os.,

• w liczbie mnogiej: 4 _____ dla 1. os., 5 _____

dla 2. os. i 6 _____ dla 3. os., a więc forma

czasownika dla 1. i 3. os. brzmi identycznie.

W języku niemieckim konieczne jest, podobnie jak

w języku angielskim, dodanie zaimka osobowego

do czasownika, jeśli w zdaniu nie ma innego podmiotu.

4 Ergänze die Sätze mit den richtigen Verbformen.

Uzupełnij zdania właściwymi formami podanych czasowników.

1 Ich ____________ Lars und ____________

aus Schweden. (heißen, kommen)

2 Er ____________ in München und

____________ einen Englischkurs. (wohnen,

besuchen)

3 Woher ____________ ihr? (kommen)

4 Paula und Max ____________ gern Deutsch.

(lernen)

5 Wie ____________ du und was ____________

du hier? (heißen, machen)

3

S. 9

2

S. 9

Uwaga! Jeśli temat czasownika zakończony jest

na -ß-, np. heiß-en (nazywać się), w 2. os. liczby

pojedynczej nie dodajemy końcówki -st, tylko -t

(litera ß = ss).

2 Ergänze die Verbendungen von lernen.

Uzupełnij odpowiednie końcówki czasownika lernen.

5 Ergänze die grammatische Regel.

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.

Grammatiklink

Der Satzbau

Verb

Ich lerne gern Deutsch.

Deutsch lerne ich gern.

Oliver wohnt 6 Jahre in Berlin.

In Berlin wohnt Oliver 6 Jahre.

6 Jahre wohnt Oliver in Berlin.

3

S. 9

l e r n e n

1 ich l e r n

2 du l e r n

3 er, sie, es l e r n

4 wir l e r n

5 ihr l e r n

6 sie l e r n

Charakterystyczna dla języka niemieckiego jest

stała pozycja czasownika w zdaniu.

W zdaniu oznajmującym czasownik (orzeczenie)

zawsze znajduje się na 1 _________ miejscu.

Jeśli pierwsze miejsce w zdaniu zajmie inna część

zdania niż podmiot, czasownik pozostaje na

2 _________ miejscu, a podmiot przesuwa się

za niego i zajmuje 3 _________ miejsce w zdaniu.

10


3

S. 9

6 Bilde Sätze aus den angegebenen Elementen.

Z podanych elementów utwórz zdania. Rozpocznij zdania od wyróżnionych

wyrazów.

1 aus der Schweiz / kommen / Ich

_________________________________________.

2 kommen / Wir / aus Polen

_________________________________________.

3 in Deutschland / Thomas / wohnen

_________________________________________.

4 Sie (Sg.) / den Anfängerkurs / in Deutschland

/ besuchen

_________________________________________

_________________________________________.

5 Jetzt / ich / sein / in Paris

_________________________________________.

9 Ergänze die Tabelle mit den fehlenden Fragepronomen.

Uzupełnij tabelę brakującymi zaimkami pytającymi.

Englischlink

Brzmienie zaimka pytającego w języku niemieckim

jest w większości przypadków podobne jak w języku

angielskim, ale czasami podobieństwo brzmieniowe

może wprowadzać w błąd.

Pl. Niem. Ang.

Co? _________ What?

Kiedy? Wann? When?

Od kiedy? Seit wann? Since when?

Kto? _________ Who?

Gdzie? _________ Where?

Skąd? _________ Where … from?

Jak? _________ How?

W jakim wieku? _________ How old?

Jak długo? Wie lange? How long?

4

S. 9

4

S. 9

7 Ergänze die grammatische Regel.

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.

Grammatiklink

Der Fragesatz

Fragepronomen Verb

Wer bist du?

Was lernst du gern?

Wo wohnt er?

Wie heißt sie?

Wie lange wohnt sie in Berlin?

Wie alt bist du?

W pytaniach szczegółowych orzeczeniu przypisane

jest 1 _______ miejsce w zdaniu, podobnie jak

w zdaniu oznajmującym. Na 2 _______ miejscu stoi

w nich zawsze zaimek pytający, np.: kto – 3 _______,

co – 4 _______, jak – 5 _______ itd.

Zaimek ten rozpoczyna się zawsze od litery w, stąd

pytania te określane są po niemiecku najczęściej

jako W-Fragen.

10 1 24 Aussprachelink Höre zu und wiederhole.

Achte auf die betonten Satzteile.

Słuchaj i powtarzaj. Zwróć uwagę na akcentowane części zdania.

1

Wer wohnt in Köln?

– Peter wohnt in Köln.

– In Köln wohnt Peter.

5

S. 9

2

Wie lange wohnt Peter in Köln?

– Peter wohnt zwei Jahre in Köln.

– Zwei Jahre wohnt Peter in Köln.

11 Ordne den Fragen die Antworten zu.

Do pytań dopasuj odpowiedzi.

5

S. 9

4

S. 9

8 Bilde Fragesätze aus den angegebenen Elementen.

Z podanych elementów utwórz zdania pytające.

1 kommen / aus Polen / Wer

_________________________________________?

2 wohnen / Wo / ihr

_________________________________________?

3 Wie / sein / dein Name

_________________________________________?

4 machen / hier / Was / du

_________________________________________?

1 Wo wohnt Patrik?

2 Woher kommen Louanne und Emilia?

3 Wo sind sie jetzt und was lernen sie?

4 Was macht Peter in München?

5 Wie heißt die Freundin von Emilia?

6 Was machen Juan und Carlos in Deutschland?

A Sie sind in Deutschland und lernen Deutsch.

B Er macht hier einen Deutschkurs.

C Er wohnt in Budapest.

D Sie heißt Louanne.

E Sie sind Deutschfans und lernen Deutsch.

F Sie kommen aus Frankreich.

11


Hallo!

1

5 Er schwimmt gern

1

S. 10

1 Englischlink Ordne den Verben auf Englisch ihre

deutschen Entsprechungen zu. Welche deutschen

Wörter kannst du mit Englisch gut verstehen?

Do czasowników w języku angielskim dopasuj ich niemieckie odpowiedniki.

Które niemieckie słowa możesz zrozumieć, opierając się

na analogii do języka angielskiego?

5 Ordne den Sätzen die Fotos zu.

Do zdań dopasuj zdjęcia.

A

B

2

S. 10

1 swim

2 write

3 dance

4 play

5 ride

6 sing

7 make

8 listen

A hören

B schwimmen

C tanzen

D spielen

E machen

F singen

G reiten

H schreiben

C

1

S. 10

2 Schreibe die polnische Übersetzung folgender

Wörter auf.

Zapisz polskie tłumaczenie następujących wyrazów.

1

S. 10

2

S. 10

1 mailen – ________

2 chatten – ________

3 bloggen – ________

4 skypen – ________

5 twittern – ________

3 Ergänze die Wendungen mit den angegebenen

Verben. Zwei Verben passen nicht.

Uzupełnij zwroty podanymi czasownikami. Dwa czasowniki

nie pasują do żadnego zwrotu.

spielen 3 reiten 3 schreiben 3

singen 3 machen 3 hören

1 Musik __________________

2 Computer / Gitarre __________________

3 Blogs __________________

4 Fotos __________________

4 Ergänze die grammatische Regel.

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.

Grammatiklink

Die regelmäßigen Verben

Singular

Plural

ich reite tanze wir reiten tanzen

du reitest tanzt ihr reitet tanzt

er / sie / es reitet tanzt sie / Sie reiten tanzen

W odmianie czasowników, których temat zakończony

jest na -t, -d, -chn, -chm, np. reiten, chatten, zeichnen,

w 2. i 3. os. liczby pojedynczej oraz w 2. os. liczby

mnogiej dodajemy przed końcówkami odmiany -st, -t

dodatkowe -e, np. du reit____ 1 , er reit____ 2 , ihr reitet.

W odmianie czasowników, których temat zakończony

jest na -z, -s, -ss, -ß, np. tanzen, heißen, w 2. os.

liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -t, a nie -st.

1 Sie reitet. 2 Sie chattet. 3 Sie tanzt.

6 Ergänze die Fragen mit den angegebenen Verben.

Uzupełnij pytania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.

1 ________________ du oft? (chatten)

2 ________________ du nicht gern? (reiten)

3 ________________ du? (tanzen)

7 1 27 Ergänze den Text mit den angegebenen

Verben. Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.

Uzupełnij tekst podanymi czasownikami. Dwa czasowniki nie pasują do

żadnego zdania. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.

machen 3 höre 3 schreibe 3 spiele 3

schwimmt 3 tanze

Martin:

In meiner

Freizeit 1 _________

ich Musik und

2 _________ Gitarre.

Ich singe sehr

gern, aber ich

3 _________ nicht

so gern. Ich

4 _________ gern

Blogs.

2

S. 10

2

S. 10

12


4

S. 10

8 Was macht die Person auf dem Foto gern?

Was nicht gern? Schreibe sechs Sätze. Verwende

die angegebenen Punkte.

Co osoba przedstawiona na zdjęciu robi chętnie, a co niechętnie?

Napisz sześć zdań, wykorzystując podane punkty.

1 _______________________________________.

2 _______________________________________.

3 _______________________________________.

4 _______________________________________.

5 _______________________________________.

6 _______________________________________.

10 A Beantworte die Fragen, einmal mit Ja, einmal

mit Nein.

Odpowiedz na pytania, raz twierdząco, raz przecząco.

1 Machst du gern Fotos?

Ja, _____________________________________.

Nein, ___________________________________.

2 Hörst du gern Musik?

Ja, _____________________________________.

Nein, ___________________________________.

3 Spielst du gern Gitarre?

Ja, _____________________________________.

Nein, ___________________________________.

4 Schreibst du gern Blogs?

Ja, _____________________________________.

Nein, ___________________________________.

4

S. 10

1

B 28 Höre zu und wiederhole.

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem.

4

S. 10

4

S. 10

9 Ergänze die grammatische Regel.

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.

Grammatiklink

Der Fragesatz

Verb

Reitest

Reitet

Reitet

Wohnst

du?

er gern?

sie oft?

du in Berlin?

W języku niemieckim, podobnie jak w angielskim,

nie ma odpowiednika polskiego słowa czy, które

sygnalizuje pytania o rozstrzygnięcie. Zarówno w języku

niemieckim, jak i angielskim pytania takie są

tworzone przez tzw. inwersję. Oznacza ona zmianę

szyku zdania: 1 __________ zostaje przesunięty

na 2 __________ miejsce w zdaniu.

Odpowiedzi twierdzące na pytania o rozstrzygnięcie

poprzedzamy słówkiem ja, np. Ja, ich reite; Ja, er

reitet gern; Ja, sie reitet oft.

Odpowiedzi przeczące na pytania o rozstrzygnięcie

poprzedzamy słówkiem nein. W zdaniu natomiast

używamy przeczenia nicht lub kein (Przeczenie kein

– rozdział 2). Przeczenie nicht występuje na końcu

zdania, jeżeli chcemy zaprzeczyć całe zdanie, np.:

Nein, ich reite nicht, lub przed wyrazem, który chcemy

zaprzeczyć, np.: Nein, er reitet nicht gern; Nein,

sie reitet nicht oft.

11

1

29 Ergänze die Minidialoge mit den

angegebenen Wörtern. Höre dann zu und überprüfe

deine Lösung.

Uzupełnij minidialogi podanymi wyrazami. Jeden wyraz nie pasuje

do żadnego dialogu. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź

rozwiązanie.

super 3 schade 3 vielleicht 3 gern 3

Hobby 3 spielen 3 spielst 3 Musik

1 – Was ist dein _____________?

– Ich höre _____________.

– _____________ du Gitarre?

– Ja, ich spiele Gitarre.

– Das ist _____________.

2 – Reitest du _____________?

– Nein, ich reite nicht.

– Das ist _____________.

12

1

30 Bringe den Dialog in die richtige

Reihenfolge. Höre dann zu und überprüfe deine

Lösung.

Ustal kolejność wypowiedzi w dialogu. Pierwsza wypowiedź została

wyróżniona. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.

1 – Lukas, chattest du oft?

– Prima! Ich spiele auch Fußball.

– Ja, das mache ich fast täglich. Und du?

– Ich trainiere Basketball und spiele Fußball.

– Cool, wir spielen dann zusammen.

– Manchmal, aber ich spiele viel Computer.

Was machst du noch in der Freizeit?

5

S. 10

5

S. 10

13


Hallo!

1

6 Magst du Hip-Hop?

2

S. 11

1 Ergänze die grammatische Regel.

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.

Grammatiklink

Das Verb mögen (lubić)

ich mag wir mögen

du magst ihr mögt

er / sie / es mag sie / Sie mögen

Czasownik mögen oznacza sympatię lub niechęć

do podanej osoby, rzeczy lub czynności.

W liczbie pojedynczej czasowniki modalne odmieniają

się nieregularnie. Formy czasownika mögen

dla liczby pojedynczej to: mag i 1 ___________.

1. i 2 ______ os. liczby pojedynczej są takie same.

W liczbie mnogiej czasowniki modalne odmieniają

się 3 __________________.

Czasownika mögen używamy najczęściej do wyrażenia

negatywnego lub pozytywnego stosunku do

osób lub rzeczy, a więc w połączeniu z rzeczownikami

lub zaimkami osobowymi.

W przypadku pozytywnego lub negatywnego

stosunku do wykonywania określonych czynności

używamy najczęściej przysłówków gern / nicht

gern, np.:

3 Ergänze das Verb mögen in der richtigen Form.

Uzupełnij zdania czasownikiem mögen we właściwej formie.

1 – ____________ du Sport ?

– Ja, ich ____________ Sport.

2 Mein Freund Chris ____________ Musik

und er ____________ auch Singen.

3 Wir ____________ Englisch und wir lernen

Englisch gern.

4 – ____________ ihr Snowboardfahren?

– Nein, wir ____________ Snowboardfahren

nicht.

4 Bilde Sätze aus den angegebenen Elementen.

Z podanych elementów utwórz zdania.

1 Mögen / du / Musik

________________________________________?

2 Thomas / mögen / Schwimmen

________________________________________.

3 Ich / mögen / Hip-Hop / nicht

________________________________________.

4 Mögen / Ihr / Tanzen und Singen

________________________________________?

5 Was / mögen / dein Freund

________________________________________?

2

S. 11

2

S. 11

Ich chatte gern.

Tanzt ihr nicht gern?

5 Bilde Substantive wie im Beispiel.

Od podanych czasowników utwórz rzeczowniki, tak jak w przykładzie.

2

S. 11

chatten – das Chatten

2

S. 11

2 Wähle die richtige Form von mögen.

Wybierz właściwą formę czasownika mögen.

1 Ich ____________ Tanzen.

A mage B mag

C möge

1 schwimmen – ______________________

2 reiten – ______________________

3 singen – ______________________

4 tanzen – ______________________

5 schreiben – ______________________

2 Du ____________ Sport.

A mögst B mögest

C magst

3 Wir ____________ Chatten.

A mögen B magen

C mogen

4 Ihr ____________ Tennis.

A magt B mögt

C mogt

5 Er ____________ Musik.

A magt B mögt

C mag

6 1 31 Bilde Fragen zu den Sätzen. Höre dann zu

und überprüfe deine Lösung.

Do podanych zdań utwórz pytania. Następnie posłuchaj nagrania

i sprawdź rozwiązanie.

1 ________________________________________?

Ja, ich tanze sehr gern.

2 ________________________________________?

Sie mag Computerspiele.

3 ________________________________________?

Nein, ich reite nicht gern.

4 ________________________________________?

Boris mag Skateboardfahren.

5 ________________________________________?

Ja, Simon mag Sport.

2

S. 11

14


2

S. 11

7 Schreibe Sätze wie im Beispiel.

Napisz zdania, tak jak w przykładzie.

Martin tanzt gern. Er mag Tanzen.

10 Schreibe einen Facebookeintrag. Verwende

die angegebenen Informationen.

Dokonaj wpisu na Facebooku. Wykorzystaj podane informacje.

5

S. 11

1 Sonja chattet gern.

Sie _____________________________________.

2 Wir reiten gern.

Wir _____________________________________.

3 Ich spiele gern Tennis.

Ich _____________________________________.

4 Sie singen gern zusammen.

Sie _____________________________________.

• Martin, 13, Köln

• Hobbys: Sport (Fußball, Reiten)

Musik (Hip-Hop, Dance)

Tanzen, Gitarre spielen

Computerspiele

3

S. 11

8 1 32 Ergänze die passende Form von mögen.

Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.

Uzupełnij czasownik mögen w odpowiedniej formie. Następnie posłuchaj

nagrania i sprawdź rozwiązanie.

– 1 _________ du Sport?

– Nein, ich 2 _________ Sport nicht.

– Und was 3 _________ du?

– Ich 4 _________ Chatten. Und du?

– Ich 5 _________ Tennis.

– 6 _________ deine Freundin auch Tennis?

– Nein, sie 7 _________ Tennis nicht. Sie 8 _________

Volleyball. Aber wir tanzen beide sehr gern.

– Oh! 9 _________ ihr Salsa?

– Nein, wir 10 _________ Hip-Hop und Jazztanz.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

5

S. 11

9 Ergänze den Eintrag auf Facebook mit den angegebenen

Verben in der richtigen Form.

Uzupełnij wpis na Facebooku podanymi czasownikami w odpowiedniej

formie.

mögen (x2) 3 schreiben 3 machen (x2) 3

sein 3 kommen

11 1 34 Aussprachelink Höre zu und wiederhole.

Achte auf den Satzakzent.

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem. Zwróć uwagę na akcent

w zdaniach.

5

S. 11

Hallo, ich bin Paula und ich

1 __________ aus Polen.

Ich 2 __________14 Jahre alt.

Ich 3 __________ Internet

und Facebook. Ich

4 __________ gern Blogs. Ich

finde Bloggen toll. Außer dem

5 __________ ich Fotos sehr

gern. Ich habe schon ein

paar tausend Fotos.

Was 6 __________ du gern

und was 7 __________ du?

Schreib mir!

Magst du Chatten?

Ich mag Chatten sehr.

Chattest du gern?

Ich chatte nicht so gern.

15


Hallo!

Wiederholung

1 Bilde Ländernamen aus den Buchstaben.

Z podanych liter utwórz nazwy państw.

1 Natieli __________________________

2 Danleng __________________________

3 Nrunga __________________________

4 Danslehdutc __________________________

5 Kramenäd __________________________

5

4 Ergänze die richtigen Verbendungen.

Uzupełnij właściwe końcówki czasowników.

1 Ich wohn______ in München.

2 Meine Freunde komm______ aus Österreich.

3 Manuela lern______ Deutsch seit 2 Jahren.

4 Was mach______ du hier?

5 Mein Freund aus Spanien heiß______ Carlos.

5

2 Ordne den Fragen die Antworten zu.

Do pytań dopasuj odpowiedzi.

1 Wer bist du?

2 Woher ist Maja?

3 Wer ist das?

4 Wie ist dein Name?

5 Woher seid ihr?

A Sie ist aus Polen.

B Das ist Paul Wolf.

C Ich bin Alex.

D Wir sind aus Frankreich.

E Mein Name ist Peter Schulz.

3 Unterstreiche die richtige Zahl.

Podkreśl właściwą liczbę.

1 70

A siebzig

B siebzehn

5

5 Bilde Sätze aus den angegebenen Elementen.

Z podanych elementów utwórz zdania.

1 Olaf / gern / Fußball / spielen

________________________________________.

2 Wir / Fotos / machen / hier

________________________________________.

3 Ich / Musik / viel / hören

________________________________________.

4 Sandra / schwimmen / gern / nicht

________________________________________.

5 Klaudia / gern / tanzen

________________________________________.

6 Ergänze die E-Mail mit den angegebenen Wörtern.

Uzupełnij e-maila podanymi wyrazami. Dwa wyrazy nie pasują

do żadnej luki.

Familie 3 Freunde 3 Rockmusik 3 magst 3

mögen 3 Tanzen 3 mag

5

2 16

A sechzig

3 39

A dreiundneunzig

4 25

A zweiundfünfzig

5 84

A vierundachtzig

B sechzehn

B neununddreißig

B fünfundzwanzig

B achtundvierzig

5

Hallo Jens,

ich habe schon neue 1 ____________ hier

in Hamburg. Sie 2 ____________ wie ich

Chatten und Skatboard. Wir hören auch gern

3 ____________, aber 4 ____________ finden

wir nicht gut. Außerdem gehen wir zusammen

joggen. Was 5 ____________ du und was

mögen deine Freunde?

Tschüs!

Dein Karl

5

16


Po zakończeniu tego

rozdziału potrafię...

7 Bereite Fragen an deine Mitschülerin / deinen

Mitschüler vor.

Przygotuj pytania do swojej koleżanki/swojego kolegi.

Zapytaj ją/jego...

1 jak się nazywa.

_______________________________________?

2 czy gra na gitarze.

_______________________________________?

3 skąd pochodzi.

_______________________________________?

4 kim jest jej/jego kolega.

_______________________________________?

5 ile ma lat.

_______________________________________?

6 gdzie mieszka.

_______________________________________?

7 co robi chętnie.

_______________________________________?

7

44

zastosować różne formy powitań

i pożegnań

44

przedstawić siebie oraz innych

44

przekazać i uzyskać informacje

o pochodzeniu

44

udzielić i uzyskać informacje na temat wieku

44

przekazać podstawowe informacje o sobie

i innych

44

udzielić i zasięgnąć informacji na temat

ulubionych zajęć w czasie wolnym

i na temat upodobań

8 Übersetze die Sätze ins Deutsche.

Przetłumacz zdania na język niemiecki.

1 Mam na imię Michael.

________________________________________.

2 Pochodzę z Polski i mieszkam w Poznaniu.

________________________________________.

3 To jest mój przyjaciel Oliwer z Austrii.

________________________________________.

4 My jesteśmy z Danii.

________________________________________.

5 Ja mam 13 lat, a Nicola ma 15 lat.

________________________________________.

6 Jan uczy się języka niemieckiego.

________________________________________.

7 Thomas gra na gitarze.

________________________________________.

8 Ona pisze bloga, on czatuje.

________________________________________.

oraz

44

odmienić czasownik sein

44

odmienić czasowniki słabe w czasie

teraźniejszym

4 4 użyć czasownika modalnego mögen

oraz rzeczowników odczasownikowych

8

ZUSAMMEN: 45

potrafię

muszę jeszcze poćwiczyć

zamierzam to wkrótce osiągnąć

17


Taschengeld

2

1 Wie viele CDs hast du?

1

S. 16

1 Finde in der Wortschlange fünf versteckte Zahlen

von 200 bis 999 und schreibe sie auf.

W ciągu literowym znajdź pięć ukrytych liczb z zakresu od 200

do 999 i zapisz je cyframi poniżej.

zweihundertsiebe n undachtzigvierhundertachtunddreißigsechshundertfünfundneunzigsiebenhunderteinundzwanzigneunhundertsechsundvierzig

5 1 43 Schreibe auf: In welcher Reihenfolge hörst du

die Zahlen?

Zapisz właściwą kolejność usłyszanych liczb.

876

165

893

956

834

387

429

1

S. 16

6 Ergänze die grammatische Regel.

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.

2

S. 16

1

S. 16

_________ _________ _________

_________ _________

2 Verbinde die Zahlen mit den Ziffern.

Połącz liczby zapisane słownie z liczbami zapisanymi za pomocą cyfr.

1 neunhunderteinunddreißig A 354

2 sechshundertsechzehn B 467

3 fünfhundertachtundzwanzig C 931

4 vierhundertsiebenundsechzig D 616

5 dreihundertvierundfünfzig E 528

Grammatiklink

Das Verb haben

ich habe wir haben

du hast ihr habt

er / sie / es hat sie / Sie haben

Czasownik haben (po polsku 1 __________) odmienia

się nieregularnie. W liczbie pojedynczej w 2. os.

ma formę 2 __________, zaś w 3. os. formę

3 __________. Czyli w liczbie pojedynczej w 2. i 3.

os. w temacie czasownika haben nie ma głoski

4 __________. W liczbie mnogiej czasownik haben

odmienia się regularnie.

1

S. 16

3 1 41 Schreibe die Zahlen mit Ziffern auf. Höre dann

zu und wiederhole.

Zapisz liczby cyframi. Następnie słuchaj i powtarzaj razem z nagraniem.

1 hunderteins – _________

2 einhundertzwölf – _________

3 einhunderteinundzwanzig – _________

4 zweihundertelf – _________

5 sechshundertsechsundsechzig – _________

Englischlink

7 Ordne den Personalpronomen die Formen

von haben zu.

Do zaimków osobowych dopasuj formy czasownika haben.

1 ihr A hat

2 wir B haben

3 du C habe

4 er D hast

5 ich E habt

2

S. 16

1

S. 16

100 – w języku angielskim to hundred, w języku niemieckim

zaś hundert.

4 1 42 Schreibe die Zahlen in Worten auf. Höre dann

zu und wiederhole.

Zapisz słownie podane liczby. Następnie słuchaj nagrania i powtarzaj.

1 171 – ___________________________________

2 366 – ___________________________________

3 412 – ___________________________________

4 683 – ___________________________________

5 927 – ___________________________________

8 Ergänze die Sätze mit dem Verb haben in der richtigen

Form.

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasownika haben.

1 Ich ________ 50 Euro Taschengeld pro Monat.

2 Mein Klassenfreund ________ nur 20 Euro

im Monat.

3 Du ________ 150 CDs und 50 DVDs, das ist

schon genug.

4 Zusammen ________ ihr ziemlich viel Geld.

5 Meine Freunde ________ leider nur wenig

Taschengeld.

2

S. 16

18

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!