01.12.2012 - 01.01.2013

pastoralverbund.moehnetal.de

01.12.2012 - 01.01.2013

Datum

Uhrzeit

Kirche

Bemerkung

Mini-Plan Dezember 2012

01.12. 02.12. 02.12. 02.12. 05.12. 08.12. 09.12. 09.12. 11.12. 12.12. 15.12. 16.12. 16.12. 22.12. 23.12. 23.12.

18:30 10:30 14:30 18:30 14:30 18:30 10:30 18:30 14:30 14:00 18:30 10:30 18:30 18:30 10:30 18:30

Pankratius Hl.Kreuz Hl.Kreuz Pankratius Pankratius Pankratius Hl.Kreuz Pankratius Hl.Kreuz Hl.Kreuz Pankratius Hl. Kreuz Pankratius Pankratius Hl.Kreuz Pankratius

Kolping

Abendmesse

Taufe

Seniorenme

sse

Familiengottesdienst

Name Vorname

Feller Sabine

Heppe Benedikt

Hoppe Aline A A

Osterrieder Ellen

Osterrieder Janine A A

Osterrieder Nathalie A

Clewing Julian A

Döbber Fabian K

Ebers Bastian A

Hunecke Carsten A

Lehmenkühler Elias A

Mimberg Lukas

Schroeck Henrik A

Simon Dominic A

Stork Michael A

Stork Stephan A

Zielinski Lukas A

Buschmann Mona A

Körling Sarah A

Traud Annika A A

Döbber Julia K A

Döbber Simon K

Döben Daniela A

Eiting Alexander A

Stark Vivian A K

Heppe Aaron A

Heppe Nikolas A

Humpert Katrin K A

Köhne Philipp A

Rellecke Theresa K A

Schröder Christopher A

Ahlers Maik A

Friedens-

licht

Abmeldungen bitte bis zum 15. für den Folgemonat bei Leonie Jesse (leoniejesse@gmx.de) durchgeben.

Bitte beachtet auch die Termine auf der Homepage für die Nikolausfeier und die Übungstermine.


Mini-Plan Dezember 2012

Datum

01.12. 02.12. 02.12. 02.12. 05.12. 08.12. 09.12. 09.12. 11.12. 12.12. 15.12. 16.12. 16.12. 22.12. 23.12. 23.12.

Uhrzeit

18:30 10:30 14:30 18:30 14:30 18:30 10:30 18:30 14:30 14:00 18:30 10:30 18:30 18:30 10:30 18:30

Kirche

Pankratius Hl.Kreuz Hl.Kreuz Pankratius Pankratius Pankratius Hl.Kreuz Pankratius Hl.Kreuz Hl.Kreuz Pankratius Hl. Kreuz Pankratius Pankratius Hl.Kreuz Pankratius

Bemerkung

Kolping

Abendmesse

Taufe

Seniorenme

sse

FamiliengottesdienstFriedenslicht

Fraser Kai K

Goesmann Louis A

Massalsky Nick K

Rummel Tobias A K

Schübeler Paul K

Tigges Julian A K

Willecke David A

Gauseweg Pia K A

Köhne Julia K

Krömer Lea K K

Kußmann Maike A

Petrasch Marie K A

Risse Marleen K A

Schmidt Vanessa A K

Steimann Sellina K

Breitkopf Jan A

Brackwehr Luca A

Jesse Sinah K A

Körling Marie K A

Ludwig Sara K

Sancho Mena David A

Bauer Nadine K

Szostek Damian A

Ahlers Kevin K

Speckenheuer Yannik A

Gärtner Philipp K

Mast Tom A

Schröder Alexander K

Berghoff Lars K K

Döbber Paul K

Heimann Maik K

Lesle Jannik K A

Heiß Anna Pauline K

Tigges Carolin A

Abmeldungen bitte bis zum 15. für den Folgemonat bei Leonie Jesse (leoniejesse@gmx.de) durchgeben.

Bitte beachtet auch die Termine auf der Homepage für die Nikolausfeier und die Übungstermine.


Datum

Uhrzeit

Kirche

Bemerkung

Name Vorname

Feller Sabine

Heppe Benedikt

Hoppe Aline

Osterrieder Ellen

Osterrieder Janine

Osterrieder Nathalie

Clewing Julian

Döbber Fabian

Ebers Bastian

Hunecke Carsten

Lehmenkühler Elias

Mimberg Lukas

Schroeck Henrik

Simon Dominic

Stork Michael

Stork Stephan

Zielinski Lukas

Buschmann Mona

Körling Sarah

Traud Annika

Döbber Julia

Döbber Simon

Döben Daniela

Eiting Alexander

Stark Vivian

Heppe Aaron

Heppe Nikolas

Humpert Katrin

Köhne Philipp

Rellecke Theresa

Schröder Christopher

Ahlers Maik

Mini-Plan Dezember 2012

24.12. 24.12. 25.12. 25.12. 25.12. 26.12. 26.12. 28.12. 29.12. 30.12. 30.12. 31.12. 01.01.

17:00 19:00 09:00 10:30 14:30 09:00 10:30 09:00 18:30 10:30 18:30 17:00 10:30

Hl.Kreuz Pankratius Pankratius Hl.Kreuz Hl.Kreuz Pankratius Hl.Kreuz Hl.Kreuz Pankratius Hl.Kreuz Pankratius Hl.Kreuz Pankratius

Christmette Christmette Hirtenamt Festandacht

Jahresabschlussmesse

Feller Sabine W

Heppe Benedikt Kreuz

Hoppe Aline A W

Osterrieder Ellen W A

Osterrieder Janine W A

Osterrieder Nathalie A A

Clewing Julian Kreuz W

Döbber Fabian Kreuz A

Ebers Bastian W A

Hunecke Carsten K A

Lehmenkühler Elias K A

Mimberg Lukas

Schroeck Henrik W A

Simon Dominic A A

Stork Michael A A

Stork Stephan A A

Zielinski Lukas A A Kreuz

Buschmann Mona A

Körling Sarah A K

Traud Annika W

Döbber Julia A K

Döbber Simon A K

Döben Daniela K A

Eiting Alexander K A

Stark Vivian A K

Heppe Aaron K K

Heppe Nikolas A K

Humpert Katrin A K

Köhne Philipp K A

Rellecke Theresa A

Schröder Christopher A A

Ahlers Maik FL K

Abmeldungen bitte bis zum 15. für den Folgemonat bei Leonie Jesse (leoniejesse@gmx.de) durchgeben.

Bitte beachtet auch die Termine auf der Homepage für die Nikolausfeier und die Übungstermine.


Datum

Uhrzeit

Kirche

Bemerkung

Fraser Kai

Goesmann Louis

Massalsky Nick

Rummel Tobias

Schübeler Paul

Tigges Julian

Willecke David

Gauseweg Pia

Köhne Julia

Krömer Lea

Kußmann Maike

Petrasch Marie

Risse Marleen

Schmidt Vanessa

Steimann Sellina

Breitkopf Jan

Brackwehr Luca

Jesse Sinah

Körling Marie

Ludwig Sara

Sancho Mena David

Bauer Nadine

Szostek Damian

Ahlers Kevin

Speckenheuer Yannik

Gärtner Philipp

Mast Tom

Schröder Alexander

Berghoff Lars

Döbber Paul

Heimann Maik

Lesle Jannik

Heiß Anna Pauline

Tigges Carolin

Mini-Plan Dezember 2012

24.12. 24.12. 25.12. 25.12. 25.12. 26.12. 26.12. 28.12. 29.12. 30.12. 30.12. 31.12. 01.01.

17:00 19:00 09:00 10:30 14:30 09:00 10:30 09:00 18:30 10:30 18:30 17:00 10:30

Hl.Kreuz Pankratius Pankratius Hl.Kreuz Hl.Kreuz Pankratius Hl.Kreuz Hl.Kreuz Pankratius Hl.Kreuz Pankratius Hl.Kreuz Pankratius

Christmette Christmette Hirtenamt Festandacht

Jahresabschlussmesse

Fraser Kai A

Goesmann Louis K

Massalsky Nick FL A A

Rummel Tobias A

Schübeler Paul K

Tigges Julian FL A

Willecke David FL A

Gauseweg Pia K FL

Köhne Julia FL A

Krömer Lea K FL

Kußmann Maike FL A

Petrasch Marie FL

Risse Marleen K

Schmidt Vanessa K FL

Steimann Sellina FL K

Breitkopf Jan FL A

Brackwehr Luca A K

Jesse Sinah Fl FL

Körling Marie FL

Ludwig Sara FL K A

Sancho Mena David FL A

Bauer Nadine FL A

Szostek Damian A FL

Ahlers Kevin FL K

Speckenheuer Yannik FL K

Gärtner Philipp A FL

Mast Tom FL

Schröder Alexander FL A

Berghoff Lars FL A

Döbber Paul FL FL

Heimann Maik FL A

Lesle Jannik FL FL

Heiß Anna Pauline FL K

Tigges Carolin FL A

Abmeldungen bitte bis zum 15. für den Folgemonat bei Leonie Jesse (leoniejesse@gmx.de) durchgeben.

Bitte beachtet auch die Termine auf der Homepage für die Nikolausfeier und die Übungstermine.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine