Aufrufe
vor 9 Monaten

E_1929_Zeitung_Nr.087

E_1929_Zeitung_Nr.087

HOianz N30H±IO 3HC1NV

HOianz N30H±IO 3HC1NV EI jnod aiuAuouv SIVSS3 ±3 SJiaVJ.-SJ.N3IM3NOI3SN3ü 3 um 3UIVNI0U0 3Ufll 3NH •essins |U3UI3SS|plOJ}3J — *snid p* -U^B 03 enbsnf uj 30JAJ3S 'UI^B g e,nbsn| nui^uoo -•op 'p[o;sid ne ajnmp ap SSBAB] '3§B|]uoS aj jnoj — \ t \ p snqoiuojnB aqouBjq B| jnoj •UllU-'U! QZL P (AI '0S£ '00£ '0173 'SU "V 1VU3M3O 'OST 'SOI suspueng B| ap ana '9 saaafd - oiny 1N39V 1 m 1 1 flBBBBBBBBBBHHIPlifilBlISIIIBIIlSlMIllüHBBHBE^i JgiaBBBBBiiDRPiii^^^^^PlilllilBBBBieyiBBBBB^ linvno 'S3ai0SS300ü 838 30 VI 13 3U8HI0N 31 'S1N3W -39VN3WV 838 30 3NIJJVU 3X01 31 3flO NVO^IMI N0ll03JU3d V8 UVd dAduaQ k9^r 1VU3N3O 1N39V ap suoj^BJBdaj ap jUBdnooo,s p aSjBip ap ; auuoq aun,p ;uBsodsip 'sai|i[Bnb S3^S;SBJBS no zaip solAjas ap suoi}B)c sanbianb jasiußBao ajooua suojjsap sa| sajno; anod nQA ZI P 9 31l1-O-lS3äd ei ap any 'g saoaid - o|n v i itlSPS J»p r*ä sojnv uq anqouiojnv •»A 0Z6I jqeq« Sojny 000 OSZ I jnB apiiE|sny UJI zjEsumjures uoHBMuqEj aqosipugisnB aip uojnp »ip qonB uapjaM ^aijiodx» »jqBf uiasaip ui JaqosiußJiijaiuB uoi.ni^ auia S[B USSBAA 00OS9SI uoqns USJBBJS usp ui 0Z61 JBnuBf -T UIE UBiu 000 0S2Z, »?a Sap puB;s3q[iqoujo;nv •pqBjnqouiojnv »!P SBAV 'uiq jnBjBp qonE •nap luapuos JBp sujsnpuiuqouiojnv jnu uaßejVi pue ail UEUI SBD jnj 31p 'puersny nv UB>| auiV jassaq uainuBUssBj^ aiasun qonB ais uapiaAv !ua2jpjiuA nz 'nassntn ueuqoaj ua2uni{B}suBiaA UJBS -nn laq IIM nauep ;nn 'assiuijBqja^ tuapuosaq eip qons "BIS JIM uajjiq JaqB uinjapeiiiniH ja nz }ta^qo;i2gj^ qoBu naSE^ jajq; ejp nanqi mn 'nn; S3[[B ynn^n2 ni qanB ju pan uaanno^nzua2a2iua a&uuo-y uiaisaq oaisifiqocaoiny uap 'a\iij^ aasnn JB'M sg DZ iqaiu *pais napjOM jqoBoraa s^aeüoiny saaasan stra sip "3^04110^ etp 'osjB uaqnB[2 i. iap '}Bq jSijqoisaq qoBU iBmuia nasaip ja^ -uasieMniq -ssaiqog raaaasnn we najnfeJBdayj noSipuoivjou [Etn -sapaf eip jn« jnn Jan{ iw. ua[[0Ä "läuBiaquB ajai -«jai s«p SB^ -iqosiaqia pjag pun jtaz ÜB Jajdo eip '^qojudua-nia Bnatnraouaaqtijsqias ema naapaos •pjui aacauionaauB qoBjiaiA 8IAI 'tyBqasag — nias jqoBinaa tuBs^iatujnB jnBJBp (Buinia SBtn 8a — qounz ipsig jap i oip Jnj lsajs^[O^ sasaip ;ST ^ünBqiaqafl •uaqoqia naddBVj utaq naSüSBp paui uassanjos j tniag 'HUB^ najaiin^B^nia saaajiaA». anqo (V»nuq na2B[?ny ujapnosaq amaij JBS qaujaqsaSBx TOaq9i[ssai[qossn« taq pun puara[jy nanaqa jap |n» »aassi^ saaasun suaSuqn urqt aip) -ojny jnj jqnqag asstuas auia ja ssp m -Uta saqotiuqasnB ztres nia nasimnBtsirejaA uauias laq jqoizaq jasaiQ "ist qoijSgm uiaJöAüuey uajau -qotazaq qojipnq-'O- 4 S P Japnastrfa 1 tttOA. map -g •% sa 8IAI 'ns^aap naiaq-Kaüig ejapaB eqojOMpnaSji qojup }qora uaqa Jui aaaao^ eaqops mg - u8pB| uz snn jnB JtztjaQ saqoijqaqjs ZUBÄ nja 'uajnBj -eg ?qoiu im aajjoAi "najaji -^qoapqog esspuaS enta 'aaaunüzaS jaqe puis •najnepnznB JaqBn ^qotn iqoji JIM. uaqonajq laq 2nnnqoa\j aip j^ UOA araqBuuig os[B ffBM "}.iapiJBd Z)B;J; inaaasnn jnB (juiniiu -ÜB iBtatutra Japuasuig jap BIAL 'OOOS S W 000t puajqBM. uaqBq raapzjoj} pnn uoqos -snB znB2 suassaiqosuaqBug; uaSuqBtsarp sap puej -qfji Jaija^yV SBp Bf JBA un^l najqoBJq 00i.T B H J ! Z n0A 3S^J13 a m \ ua2B\sn jaaasnn 'a^a sojny jap annjaqoisja^ aip "naqiassap pnn Jotmiqonajag aqosuj^ap aip 'sazjBid sap Sunjqofjnia aip sssp 'uaSijqajs^onjaq nz naiiiq Jam -i^ z HOA axBX Jnz nnu P n ü snnnqajqy atna ÜB pnBtuain aiqoep jtaqjqe^ pun 1 B X U I 'ssail uaunuo5t}HB ua2nnnBqosny eqosiBj ais, mapui '}Bq nasaiAija qoil^ot;[2 S[B }qotu qoijiajj nnn qois aip '[a2aJssBj^ auia 'ua}[i os «apjaAi }qonBjqa2 -jns uapuiu2sj{33[uiBSJBdg snB aip 'SQOIBX ai[B ran jaiq qois jppuBq sg 'ua^Bq uaqotsJaA qoun^ ui yBqosnasa2s2nnjaqoisjajV 2pig jap laq a[iqotuo}ny uapuaaai5[JBd zj«^ majasun jnB aip IIM oiapui nap }qom jaq« qoBjds)na ^aaaua^ JasaiQ apjBM jqoiiJdfjBjj aip "JBM SBp jnj 2an;}inö jap jnB ssBp 'sjqom JUi nau -uo3[ JnjBQ - naJBA\. napiom jjai^JBd S;IBJ2 saz^Bid sajasun qfeqjassnB 0Mpna2ji aip 'uaqBq nz 82inig nauiaqas ua2a2B(j "najnBiaa -Uta snn taq nopBOTBi^ayj a;s2niJa2 aip }qom qone nuap ist sg -miojinfl ui jamrguiiazijo,! WMZ nzBd -ziBidqjBj map jms 2ipnB}s jau mapjassnB na^a^iaqjB najrazuazjidg jap pnoi •q?AV 'VtaiüBiSne JajqaBJi^jBj a2ipn?}saq SJB sqaas suassaiqasuaqBn^ sap lanBQ uazuB2 Jap puaj -qBAi. uajBAv os "}2nBiaqiiB 2nnqDBAiaa a;P SB^ •naiiajsnzuia uajun pnataiiy Jap jnB ua2B^v a-iqi 'IIP 41 ua^nmnz }qo;n na}si|iqorao}ny nap UBUI unaAi 'uapuBqiOA }qoiu japta{ ^si ZJB[J jajap -nB nig - un} nz saz}B[j sap 2unuqesny Jnz aqoij -2OJH SBp 'uapjgqag na2ipuB}snz uap )im naraqanJaA -uig mi 'jqajjsaq jaqB puis JI^V 'JSI qoi[2oui }qo;u napunjg uaqojipnB}SJaAiqota[ snB z}B{d3[JBdo;ny na[Bapi nania ui 2nnjiB}sa2nifi nassap ';[apttBq saziBidssaiqosjB^iiijt sap ijaj; uauia nm qois sa ssBp 'uauiuiBsnz ijurep nsqa SBp i2treq uassapnj -s2nip luiunjs ';si naqa 2ipuB?s[iOA s2ajiqojnp jqoiu Jap •uapiOAi aip sun UOA nazu-eS sap -Tionaiag aip pan -sjjqBjjny -siJqBjmg jqempiA pnis sg -tas uasaAia2 ;a}qoiJa2nia iqotn '}si jjBqosjpsag jajasnn nin}na2ia iqoin JBJ, Jap m jap "i[}n2siq[y sap qjsq -jainn d^i-ej jap ss^p "2i}qou ;qora }si sg uapnaqajs I jap napnaqoajdsjua raatna }ira uaqasjaA UOA «annjai^JBdojny taq ananaiqosja «atiAajj-jiqouiojny» Jap -qoBn nz snn AI m Jan; -Bunjai^JEdopy ;sq 18 «BBflBBBBBBBBBBBBBBiiBBBBBBBBBBBBB@ XaVJLSMVH- qojnp ua§B^ uap qois 3ig uasseq — • 'UUBJJ ua^pj^saq iqoiu iuajjnj{uo^j g^sjjBqos pun a^saq J9p 8{i3^jo^ ugjap 'uassimoaduio^j UOA WJJ 'gunsoq SBp JBM 3?a : sauia ist 9jju§3g ranz jqo^j uauiB^[ uap SBM e -\ §izui9 U3§BA^ ujasun SBAV pun 'uapiq ^qoiu sjapue 'U9§BA\.J9pUIlÄ2-8 UI3UB JOA *9J3pUB pUlS SBQ JSI '}si qor^jBqos^JiAv pun jpuqos 's OI1V HHOH U9qoi9.ua nz J9sun SSBO -ÜB uaqoBS^Bx U3jqi?j J?AV ' san ! 9C l J9p 19 aN — 6Z61 «inA3«a-iiapwoinv

AUTOMOBIL-REVUE ih 30 Jahre Erfahrung und ein \ glücklicher Ihr Geschäft blüht auf ADLER FAVORIT Adler Favorit bedeutet Kraft, Leben, Ausdauer, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit. Die Erklärung: Der Motor! Ungewöhnliche Verfeinerung des Triebwerks: Vollkommener Massen-Ausgleich * Motoraufhängung in Gummi * Nelson-Bohnalite Leichtmetallkolben mit Invar-Stahl-Stegen » Superdimensionierte Nockenwelle Präzisionssteuerung der Ventile • Hochdruck-Zentral- Umlaufschmierung • Tropenerprobte Schnellumlaufkühlung • Anlaß-Zündstromverstärker, vom Führer« sitz aus einschaltbar * Gemischvorwärmung im Saugrohr • Spezial-Vergaser mit Beschleunigerpumpe und Starterklappe * Explosionssicherer Hecktank und U nter druck! ör derer. Hydraulische Bremsen. Zentral-Schmierung. Bureau u. Ausstellung Service u. Bestandteillager Badenerstrasse 313-329 ZÜRICH Telephon Uto 26.07 toit döcouvrable, Chassis CHEVROLET, 1928, comme neul, 4 freins, 4 vitesses avec garantie, a vendre fr. 9700.-. GRANDS GARAGES DES REMPART3 S.A. Teiephone 33 Tel6phones 340—341 Telephone 800 AU MEME GARAGE QUELQUES OCCA- SIONS: CAIVilOIMNETTES, CONDUITES • INTERIEURES, FOURGOIMS, TORPEDO Tft H Große Spezial-Limousine Fr« 8900.«—. Wer Adler fährt, weiß ihn zu schätzen. Machen Sie einen Versuch! Adler-Automobile A.G. S Automobilwerke Franz A.G. BEAU CARtTexcursions F A O ES X« A. Oi^RJE: — S*«-CROIX YVERDON FRIBOURG mit diesem wirtschaftlichen Transport eröffnet Ihnen der Chevrolet6-Zylinder Lastwagenungeahnte Möglichkeiten Mit dem Chevrolet Lastwagen brauchen Und jetzt ermöglicht Ihnen das Sie ein Minimum an Betriebs- neue 6-Zylinder-Modell noch grös- stof! Bedenken Sie, was für sere Geschwindigkeit, grössere Ladefähigkeit ungeahnte Möglichkeiten Ihnen geboten und infolgedessen noch sind, Ihr Geschäft zu vergrössern, bessere Aussichten für den Ausbau wenn Sie diesen vorzüglich Ihres Geschäftes. Und nach dem aussehenden, zuverlässigen, wirtschaftlichen bequemen General Motors Zahlungs- Lastwagen einstellen. plan — jeder Vetreter wird Ihnen Seit Jahren hat der Chevrolet die Einzelheiten gern erklären zahllosen Geschäftsbetrieben dazu arbeitet der Chevrolet Lastwagen verholfen, sich auszudehnen ! Detailgeschäfte, Gmnibusgescllschaften, während Sie ihn abzahlen. für Sie, verdient für Sie, noch Fuhrhalter, Baufirmen, landwirtschaftliche. Der Zahlungsplan der General Motors Betriebe —» sie alle ver- Acceptance Corporation ermöglicht dem danken in hohem i Masse ihre Kaufmann seine Unternehmung, even- Gcsch»ft|crfolgc dear-'Chevrolct Lastwag«n. ww- — ----- tuell' vbm Inanspruchnahme des eigent-- Heben Betriebskapitals, auf moderne Grundlage %u stellen und die Mittel hierzu aus seine/a regulären Gewinn %ti bestreiten. PREISE ab Basel: »Lieferwagen-Chassia • • - Fts. 4.300 Lastwagen-Ghassis . * .Frs.~5.900 CHEVROLET LASTWAGEN GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A. Vertreter in der ganzen Schweiz Bestandteile Bianchi liefern zn reduziertem Preis Spicher & Cie.. Fribourg Telephon 8.62 Offizielles Bestandteillager der Fabrik Bianchi für die ganze Schweiz COMPTEURS ALPHA. MERC1ER & Cie. LE LOCLE REMORQUES DE SERIE pour tous usages MODELES BACHES FOURGONS CLOS pour ßagagea, Camping. TYP ES SPECIAUX p. traasport du betail. CHABGES UTILES: 250 kg 350 kg 500 kg 800 kg 1000 kg AGENT GENERAL POUR LA SUISSE: L. GIROD, GENEVE Ene Terrassiere, 9 — Telephone 22.248 CATALOGUE sur DEMANDE DELAGE Ersatztelllager Spezlal • Reparatur-Werk statte. — Auf DELAGE ijeirhiiltes Personal Gust. Bäuerleln. Wald mannstrasse 8, Zürich. — Tel Limrnai 18.34 8240 Zu verkaufen MINERVA. 7-PI., Limousine (Sedan) mit Geissberger-Karosserie. 6 Zyl.. 90/140. mit alen Schikanen ausgerüsteter Waeen. aus feinem Herrschaftshause stamm Mod 24. erst 43 000 km gefahren zum Spottpreis von Fr. 4900 äusserst Zustand wie neu W. Ryser. Aemtlerstr 102. Zürich Tel Selnau 5502. 7?37 2 x u—3 Tonnen LASTWAGEN neueres Modell, anl Pneu, elektr. Licht tu An I asser, Servo • Vierrad • Bremsen, wegen Anschaffung eines grösseren Wagens sofort zu verkauten. Preis Fr. 7800.- netto Kassa. — Antragen erbeten unter Chiffre 42256 an die Automobil-Revue, Bern Zweirad- Anhänner für Langholz- und andere Transporte, sowie zwei Schnell - Lieferungswagen billig abzugeben, ev. auch gegen Eschenholz. Interessent wollen sich wenden unter Chiffre 42229 an die Automobil-Revue, Bern. Chevrolet-Vertreter in der Schweiz BASEL: Schweizer, W., Central-Garage, Steinentorstr. 24-28. Tel. Safran 34.58. BERN und OSTERMUNDIGEN: Thommen & Cie. A.-G. Tel. Zähr. 10.81 und Bollwerk 70.11 - 70.12 - 70.13. EMMISHOFEN-KREUZLINGEN: Seitz & Co., Karosseriewerke. Tel. 154. LOCARNO: American Auto-Co. Tel. 4.88. MONTREUX: Garage du Eursaal, D. Monay. Tel. 12.49. NAEFELS: Rob. Biland-Knecht, Freihofgarage. Tel. 93. ÖLTEN: Moser, M., & Cie., Baslerstrasse. Tel. 90. RORSCHACH: Garage Steiner, Mech. Werkstätte, kompl. Ersatzteillager. Tel. 34. ST. GALLEN: E. Huber, Leonhardstr. 31. Tel. 47.19. SCHAFFHAUSEN: C. Bremer, Kreuzgarage. SION: Ch. Pauli, Garage. Tel. 3. YVERDON: Grand Garage des Remparts S.A. Tel. 340-341, Succursale ä Sainte-Croix. Tel. 33. ZÜRICH: « UGA » Utogarage Automobil A.-G., Seefeldquai 1. Tel. H. 60.60.