Aufrufe
vor 6 Monaten

Der Burgbote 2013 (Jahrgang 93)

De Jruppe 66 in

De Jruppe 66 in Maastricht Wie jedes Johr öm diese Zick sin mir ald widder los jejöck: en Jruppetour wor anjesaat, do han mir all jähn mit jemaht. Wenn mir en dä verjangne Johre op unsre Jruppetoure wore, dann jing dä Usflooch üvver Naach vun einem op dä andre Daach. Doch dismol wor dat janze nur jo quasi ene Dagestour. Mir sin fröh morjens en dä Bus un ovends wor ald widder Schluss. Et hät nur eine Daach jeduurt, doch wor dat Janze trotzdem jot. Dat Wedder wor och widder schön, do fährt mer jo besonders jähn. 48 Wat sich do all su zojedrage, will ich üch jetz wie immer sage un don üch dat jetz flück verzälle: wie immer jing et los en Kölle. Zwor fuhre jo nit alle mit, denn e paar Sänger kunnte nit, dröm wor et och em Bus nit Eng, et jov vill Platz un kein Jedräng. Mer hatten et jo nit su wig, vun Kölle nur e janz klein Stück. En Richtung Weste fuhr dä Bus op dä A4 us Kölle rus. An Ooche sin mer rächs vürbei, un dann janz flück, su eins, zwei, drei, noh Maastricht en de Stadt eren, do han mir uns dann ömjesin. Et wor all jot orjanisiert, ne Stadtführer hät uns jeführt quer durch de Stadt, hin un zurück, mol langsam, un dann widder flück. Doch deit der uns jo nit bloß führe, dä deit och alles expliziere. wat et do all zu luure jit, dat wor echt vill, du jläuvst et nit. Vill ahle Hüsjer, janze Masse, paar schöne Kirche, kleine Jasse. En Stadtmuur us ahler Zick, doch steit dovun nur noch e Stück. Dat Hölletor is imposant, un wie mer hürt och sehr bekannt. Dann süht mer plötzlich janz verwundert en Kirch, vür üvver sibbehundert Johre erbaut. Mir sin do rin. Su jet han ich noch nit jesin. Denn us der Kirch, do biste platt, han die en Bücherei jemaht. Un do, wo fröher Bänk ens stundte, un wo de Minsche bedde kunnte, sin jetz Rejale installiert, do wäde Bücher präsentiert zig Meter lang bis an de Deck, in ener Kirch, dat is echt jeck. Doch sin nit alle Kirche su, et sin, do wor ich wirklich froh

Aus den Gruppen 49 och noch paar echte Kirche do: de Jungfrauebasilika. Do sin mer all zusamme rin un han uns die noch anjesin. Un dat Besichtije un Luure, dat deit jo schon e bissje duure. Dann meldt sich plötzlich jo dä Mage, mer krit echt Hunger, kann mer sage. Dröm wor e Päusje anjesaht, dat han mer dann jo och jemaht. Mer han schön in der Sonn jesesse un jet jedrunke un jejesse. Dann wore mer och widder satt un hann en Schiffstour noch jemaht. Dröm sin mir dann mit alle Mann zur Maas, un do op ene Kahn em allerschönste Sunnesching. Mer kom sich vür, wie op dem Rhing. De Maas erop, un widder rav, un dann, dann wor och dat jeschaff.