20.09.2022 Aufrufe

Zettl_Katalog_2022_23

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

EsÊveranlasstÊsichÊjederzeitÊeinÊGeschenk.

Zettl GmbH

LehnerstraßeÊ1,ÊAÊ4064ÊOftering

+43Ê7221Ê63981Ê0

office@zettlgmbh.at

www.zettlgmbh.at


WollenÊSieÊjemandenÊfürÊeineÊIdeeÊgewinnen?ÊDannÊsprechenÊSieÊ

besserÊseineÊSinneÊan,ÊalsÊseinenÊVerstand.ÊDennÊdieÊErinnerungÊ

anÊsinnlicheÊGenüsseÊ-ÊundÊderÊWunsch,ÊsieÊzuÊwiederholenÊ-ÊsindÊ

dieÊstärkstenÊTriebfedernÊunseresÊSeins.ÊFürÊeinÊ„GeschenkÊanÊdieÊ

Sinne“ÊsprichtÊnunÊdieÊTatsache,ÊdassÊLusterlebnisseÊkulinarischerÊ

ArtÊeinenÊbesonderenÊStellenwertÊinÊdenÊMemoirenÊunsererÊ

ZeitgenossenÊhaben.ÊObÊesÊnunÊgilt,ÊjemandensÊHerzÊzuÊgewinnenÊ

(guteÊIdee),ÊoderÊdasÊInteresseÊseinesÊGeschäftspartners,Ê

folgendeÊAuswahlÊlukullischerÊGenüsseÊeignenÊsichÊaufÊdasÊ

TrefflichsteÊdafür.ÊWählenÊSieÊnachÊIhremÊGeschmackÊundÊIhrerÊ

Absicht.Ê


NichtÊnurÊfürÊdelikateÊSalateÊeignenÊsichÊ

dieÊhochwertigenÊProdukte,ÊdasÊfranzösischeÊÖlÊverfeinertÊauchÊPastaÊundÊ

RisottoÊundÊderÊtolleÊEssigÊrundetÊGeflügelgerichteÊab.ÊTellicherrypfefferÊistÊfürÊ

unsÊderÊbesteÊPfeffer,ÊerÊverleihtÊauchÊ

ErdbeerenÊeinenÊbesonderenÊPfiff.ÊÊ

Tonangeber

OlivenölÊmitÊweißemÊTrüffelÊ&ÊNüssenÊ200ÊmlÊ-ÊSavor&Sens

WeißweinessigÊ250mlÊ-ÊIlÊTinelloÊBianco

TellicherrypfefferÊ50Êg

handgemachtesÊPistazienkarreeÊ„Gratuliere“Ê(aufÊWunschÊ

auchÊ„Danke“Êmöglich)Ê-ÊMaîtreÊChocolatierÊWenschitz

imÊZettl-GeschenkkartonÊschwarzÊ36x18x10ÊcmÊ

Bestnr:Ê22246


DieÊNiederlandeÊsindÊbekanntÊfürÊihreÊköstlichenÊ

WaffelnÊ-ÊsowohlÊsüßÊalsÊauchÊpikantÊwieÊdieseÊ

Pfeffer-Cracker.ÊÊEinfachÊmitÊderÊRehterrineÊbestreichen,ÊaufÊeinÊschönesÊTellerÊauflegenÊundÊmitÊdemÊ

goldenenÊSalzÊundÊPfefferÊwürzen.ÊEinÊköstlicherÊ

AugenschmausÊfürÊbesondereÊAnlässe.

Mehr Luxus geht nicht

GoldsalzÊinÊMühleÊ360ÊgÊ-ÊSavor&Sens

PfeffermischungÊinÊderÊMühleÊ360ÊgÊ-ÊSavor&Sens

CrackerÊmitÊPefferÊ&ÊMeersalzÊ75ÊgÊ-ÊVerduijn's

RehterrineÊmitÊHaselnüssenÊ100ÊgÊ-ÊNemrod

imÊZettl-GeschenkkartonÊweißÊ28x18x16ÊcmÊ

Bestnr:Ê22229


Essen macht glücklich

ParmaÊSalamiÊ240ÊgÊ-ÊLaÊFattoriaÊdiÊParma

SenfÊmitÊHonigÊ&ÊgeräuchertenÊZwiebelnÊimÊTontopfÊ110ÊgÊ-ÊSavor&Sens

MinikürbisÊinÊHonigmarinadeÊ200gÊ-ÊRetzer

ZiegenkäseÊmitÊOlivenölÊ160ÊgÊ-Ê"DieÊschwarzeÊ

Ziege"ÊausÊAndalusien

imÊGeschenkkartonÊbraunÊ36x18x8Êcm

Bestnr:Ê22224

DasÊGeschenk,ÊdasÊallesÊenthält,ÊwasÊmanÊfürÊeineÊ

feineÊJauseÊoderÊeinenÊrustikalenÊVorspeisentellerÊ

braucht.ÊIdealÊfürÊWanderer,ÊNaturliebhaberÊundÊ

Genießer.


DasÊGeschenkÊfürÊTradionalisten,ÊdieÊoutÊofÊ

theÊboxÊdenken.ÊSchöne,ÊklassischeÊPastaÊ

mitÊSugo,ÊdieÊkeinÊreinesÊschwarz-weißÊ

DenkenÊerlaubt!Ê

Extravagant

BlaufränkischÊ0,75ÊlÊSondereditionÊfürÊZettlÊinÊderÊ

schwarzenÊDesignflascheÊÊ-ÊWeingutÊSchuller,ÊOggau

PastaÊSombreroniÊZebraÊ250ÊgÊ-ÊPastificioÊdelÊColle

SugoÊall`ÊarrabbiataÊ180ÊgÊ-ÊBellaÊItalia

ParmesanÊgeriebenÊinÊderÊDoseÊ50ÊgÊ-ÊGennari

imÊZettl-GeschenkkartonÊschwarzÊ36x18x10ÊcmÊ

Bestnr:Ê22225


Die flotten Drei

PenneÊRigateÊ250ÊgÊ-ÊBellaÊItalia

ParmesanÊgeriebenÊinÊderÊDoseÊ50ÊgÊ-Ê

Gennari

GewürzÊPeperoncinoÊContusoÊ50ÊgÊ-ÊBellaÊ

Italia

imÊGeschenkkartonÊbraunÊ26x16x8ÊcmÊ

Bestnr:Ê220109

DasÊGeschenkÊfürÊdiejenigen,ÊdieÊdieÊRaffinesseÊ

derÊSchlichtheitÊschätzenÊundÊkeinenÊSchnick-

SchnackÊbrauchen.


Stark und Süß

Herz-KakaokonfektÊ165ÊgÊ-ÊGuyaux

CoerÊd'Amour,ÊKonfitüreÊ340ÊgÊ-ÊFrancoisÊMiot

BottegaÊBacurÊGinÊSprayÊ100ÊmlÊ -ÊBottega

imÊGeschenkkartonÊbraunÊ28x16x8Êcm

Bestnr:Ê22245

ÜberÊGinÊlässtÊsichÊnichtÊstreiten,ÊesÊistÊkeinÊModegetränkÊsondernÊfixerÊBestandteilÊjederÊHausbar.Ê

UmsoÊwichtigerÊistÊQualität.ÊDieÊDestillerieÊBottegaÊ

überzeugtÊmitÊhochwertigemÊHochprozentigem.Ê

WenigeÊSpritzerÊgenügenÊumÊedlenÊKreationenÊ

dasÊgewisseÊEtwasÊzuÊverleihen.


Glücksgriff

Hola!ÊCava,ÊSchaumweinÊDesdeÊbrutÊ0,75ÊlÊ-ÊBarcelonaÊBrands

SenfÊmitÊTrüffelÊ130ÊgÊimÊgoldenenÊGlasÊ-ÊSavorÊ&ÊSens

ImÊGold-Beutel:ÊWurzelspeckÊca.Ê100ÊgÊ-ÊFleischereiÊAigner

EdlerÊgehtÊesÊkaum,ÊeinÊGeschenkÊbeiÊ

demÊDesignÊundÊInhaltÊperfektÊaufeinanderÊabgestimmtÊsind.ÊFürÊwirklichÊjedenÊ

Anlass,ÊderÊGrundÊzumÊFeiernÊgibt.Ê

aufÊeinemÊPlatztellerÊschwarzÊmitÊgoldenenÊStreifen

inÊCellophanÊmitÊStoff-Schleife

Bestnr:Ê22291


Zum Aperitiv

ChiliÊPaprikaÊSticksÊ90ÊgÊ-ÊPavo

GinÊBacurÊGin-SprayÊ100ÊmlÊ-ÊBottega

PaprikaaufstrichÊ100ÊgÊ-ÊCarlant

AmarettiÊ-ÊAmarettiÊVirginia

imÊGeschenkkartonÊbraunÊ28x16x8Êcm

Bestnr:Ê22139

UnserÊFeinschmecker-Tipp:ÊSpritzenÊsieÊetwasÊGinÊ

BaccurÊaufÊihreÊAmouseÊGueule—einÊtollesÊGeschmackserlebnis!


Glanzlicht

IlÊVinoÊdeiÊPoetiÊRosè,ÊSchaumweinÊ0,75ÊlÊ-ÊBottega

Prosecco-KelchÊ MagnificoÊ-ÊBottega

DekoÊGlitzerfederÊrosé

imÊZettl-GeschenkkartonÊschwarzÊ36x18x10ÊcmÊ

Bestnr:Ê22267

DasÊHausÊBottegaÊinÊItalienÊkreiertÊfantastischeÊ

Schaumweine.ÊSelbstverständlichÊistÊderÊGenussÊ

nochÊgrößer,ÊwennÊmanÊdenÊwunderbarÊspritzigenÊ

RoséÊausÊdemÊgeeignetenÊKelchÊtrinkt.Ê


ManchmalÊistÊDANKEÊmehrÊalsÊbloßÊ

einÊWort.ÊUmÊderÊWertschätzungÊ

AusdruckÊzuÊverleihen,ÊmussÊmanÊ

dieseÊmitÊaußergewöhnlichenÊKöstlichkeitenÊunterstreichen.

Nobel Price

CranberryÊRoseÊ106ÊmlÊ-ÊRetzer

TrüffelperlageÊTrüffelcaviarÊ50ÊgÊ-ÊTartufLanghe

KnäckebrotÊ"Schweinchen"Ê170ÊgÊ-ÊKnäckÊ&ÊBräck

ChampagnerÊCarteÊd'OrÊBrutÊ0,75ÊlÊ-ÊChampagnerhausÊDrappier

handgemachteÊPralinenÊDANKEÊ-ÊMaitreÊChocolatierÊWenschitz

3ÊAmarettiÊÊ-ÊAmarettiÊVirginia

frischerÊKaviarÊOsietraÊSignatureÊ100ÊgÊ-ÊCaviarÊdeÊNeuvic

FoieÊGrasÊd'oieÊentierÊ80ÊgÊ-ÊCastaing

inÊderÊHolzkassetteÊ60x20x13Êcm

Bestnr:ÊH220107

imÊZettl-GeschenkkartonÊbraunÊÊÊ60x20x13Êcm

Bestnr:ÊK220107


Mit Schuss

GoldenesÊMeersalzÊinÊMühleÊ360ÊgÊ-ÊSavor&Sens

Amaretti

BottegaÊBacurÊGinÊSprayÊ100ÊmlÊ -ÊBottega

TrenetteÊ500ÊgÊ-ÊPastaÊdiÊLiguria

imÊZettl-GeschenkkartonÊweißÊ28x18x16ÊcmÊ

Bestnr:Ê22282

SeitÊjeherÊwarÊaberÊauchÊdasÊÜberbringen,ÊdasÊ

SchenkenÊvonÊKöstlichkeitenÊAusdruckÊvonÊ

WertschätzungÊundÊFreundschaft.ÊWohlÊwissend,ÊdassÊdieÊwahrhaftÊechteÊDelikatesseÊdasÊ

LebenÊinÊjenenÊAugenblickenÊmaßlosÊbereichert,ÊdaÊmanÊsieÊgenießtÊ.


Bildschön

RiojaÊVinaÊImasÊgoldÊ 0,75ÊlÊ-ÊBaronÊdeÊLey

ZartbitterschokoladeÊmitÊOlivenölÊundÊTrüffelÊ

100ÊgÊ-ÊGreenomic

PeperoncinoÊgefülltÊmitÊThunfischÊ170ÊgÊ-Ê

BellaÊContandina

OlivenÊBellaÊdiÊCerignolaÊ170ÊgÊ-ÊBellaÊ

Contandina

inÊderÊHolzkassetteÊ36x24x10Êcm

Bestnr:ÊH220105

imÊGeschenkkartonÊ36x24x10Êcm

Bestnr:ÊK220105

EinÊnoblerÊRiojaÊWeinÊmitÊCharme.ÊDerÊBarónÊdeÊLeyÊGranÊ

ReservaÊVinaÊImasÊistÊeinÊCuvéeÊausÊüberwiegendÊTempranilloÊ

mitÊetwasÊCabernetÊSauvignon.ÊFeineÊWürzeÊundÊRöstnotenÊ

ergänzenÊdasÊfruchtigeÊAroma.ÊEinÊkraftvollerÊundÊausdruckstarkerÊRiojaÊmitÊeinerÊgutenÊStruktur.ÊPasstÊhervorragendÊalsÊ

MenübegleiterÊvonÊkräftigenÊgewürztenÊSpeisen,ÊistÊaberÊauchÊ

einfachÊzumÊGenießenÊmitÊeinemÊStückÊSchokolade.


Spätschicht

SteinpilzÊSugoÊ180ÊgÊ-ÊChristöphl

CasarecceÊPastaÊ550ÊgÊÊ-ÊVauland

BlaufränkischÊ0,75ÊlÊSonderabfüllungÊfürÊZettlÊinÊderÊ

schwarzenÊDesign-FlascheÊ-ÊWeingutÊSchuller,ÊOggauÊ

imÊGeschenkkartonÊschwarzÊ36x18x10ÊcmÊ

Bestnr:Ê22241

EineÊBoxÊvollerÊregionalerÊKöstlichkeiten:ÊÊ

SonnengetrockneteÊPastaÊÊausÊdemÊQuellschutzgebiet,ÊhandgemachtesÊSteinpilzsugoÊ

ausÊderÊSteiermarkÊundÊkraftvollerÊ

BlaufränkischerÊausÊOggau.


Blickpunkt

IlÊVinoÊdeiÊPoetiÊProseccoÊ0,2ÊlÊ-ÊBottega

imÊGoldbeutelÊ:Ê3ÊStk.ÊhandgerollteÊÊHussitenkugelnÊ-ÊLebzelterÊlubinger

Mini-KougelhopfÊ30ÊgÊ-ÊKougelhopfÊde´Alsace

imÊZettl-GeschenkkartonÊschwarzÊ17x17x7ÊcmÊÊ

Bestnr:Ê220106

EinÊGläschenÊprickelnderÊProseccoÊundÊfeinesÊ

KonfektÊ-ÊmehrÊbrauchtÊesÊmanchmalÊnicht.


EineÊklassischeÊGeschenkboxÊ

mitÊDelikatessenÊvonÊhöchsterÊ

QualitätÊ-ÊfürÊalle,ÊdieÊeinfachÊ

gerneÊgenießen.

Tradition und Genuss

OlivenölÊBIOÊextraÊvergineÊinÊderÊKeramikflascheÊ750ÊmlÊ -Ê

Bottega

Cannoli,ÊbuntÊgestreiftÊ250ÊgÊ-ÊPastificioÊdelÊColle

CremaÊbruschettaÊ135ÊgÊ-ÊGreenomic

PestoÊTartufoÊ135ÊgÊ-ÊGreenomic

2ÊStückÊÊAmarettiÊ-ÊAmarettiÊVirginia

imÊGeschenkkartonÊbraunÊ36x24x10ÊcmÊ

Bestnr:Ê22251


Oberschicht

ChampagnerÊCarteÊd'OrÊBrutÊ0,2ÊlÊ—ÊDrappier

Chili-HagebuttenÊAufstrichÊ30ÊgÊ-ÊRetzer

FoieÊGrasÊd'oieÊentierÊ80ÊgÊ-ÊCastaing

imÊZettl-GeschenkkartonÊschwarzÊ17x17x7ÊcmÊ

Bestnr:Ê220113

ManchmalÊistÊwenigerÊeinfachÊmehr.ÊGourmetsÊ

wissenÊdasÊzuÊschätzenÊundÊgenießenÊwieÊGottÊinÊ

Frankreich.


Ein Stück Heimat

HimbeerbrandÊimÊFlachmannÊmitÊAlutrinkbecherÊ100Êml

Holz-HampelmannÊ18Êcm

MinikürbisÊinÊHonigmarinadeÊ200gÊund

Rotwein-Essig-ZwetschkenÊ212ÊmlÊ-ÊRetzer

GamsettiÊcaÊ60gÊ-ÊFleischereiÊAigner

EingelegterÊKnoblauchÊ40ÊmlÊ-ÊMonger

GefüllterÊBurgschindlÊLebkuchenÊ„Danke“Ê-ÊLebzelterÊLubingerÊ

EdelvollmilchÊSchokoladeÊgefülltÊmitÊPistaziencremeÊ70ÊgÊ-Ê

FelberÊSchokolade

imÊZettl-GeschenkkartonÊ36x18x10Êcm

Bestnr:Ê220112

NurÊWildÊausÊÊderÊHochschwab-RegionÊ

wirdÊinÊdemÊFamilienbetriebÊAignerÊ

verarbeitet.ÊDieÊManufakturÊwurdeÊauchÊ

schonÊalsÊbesteÊFleischereiÊinÊderÊSteiermarkÊausgezeichnet.


EinÊFestmahlÊalsÊGeschenk:ÊHierÊfindetÊsichÊeineÊVorspeiseÊ(SalamiÊundÊKäse),ÊHauptgangÊ(PastaÊalÊLimoneÊ

mitÊSugoÊNeapoletana,ÊParmesanÊundÊetwasÊgoldenemÊ

Pfeffer)ÊundÊeinÊDessertÊ(handgemachterÊLebkuchen).Ê

DazuÊpasstÊderÊausgezeichneteÊProseccoÊvonÊBottega.

Genuss in alle Richtungen

SpaghettiÊalÊlimoneÊ500ÊgÊ-ÊGreenomic

Wildschwein-SalamiÊmitÊTrüffelÊca.Ê300ÊgÊ-ÊFortunati

Trüffel-KäseÊ180ÊgÊ-ÊFortunati

ParmesanwürfelÊinÊderÊDoseÊ80ÊgÊ-ÊGennari

handgemachterÊMandellebkuchenÊ2ÊStückÊÊ-ÊLebzelterÊLubinger

weißerÊPfefferÊimÊgoldenenÊMantelÊinÊderÊPfeffermühleÊ210ÊgÊ-Ê

SavorÊ&ÊSens

SugoÊallaÊNapoletanaÊ500ÊgÊ-ÊGreenomic

VinoÊPoetiÊProsecoÊSpumanteÊMillesimatoÊ0,75ÊlÊ-ÊBottega

inÊderÊHolzkassetteÊ60x20x10ÊcmÊ

Bestnr:ÊH21668

€Ê130,00Êinkl.ÊMwSt.

imÊZett-GeschenkkartonÊbraunÊ60x20x13Êcm

Bestnr:ÊK21668


EinÊDankeschönÊfürÊalleÊTrüffelliebhaber.Ê

MitÊGeduldÊundÊWissenÊistÊdieÊFamilieÊFortunatiÊ

inÊzweiterÊGenerationÊaufÊderÊJagdÊnachÊdemÊ

GoldÊdesÊWaldes.ÊSieÊbringenÊdenÊPilzÊderÊDunkelheitÊaufÊunsereÊTellerÊundÊveredelnÊeinfacheÊ

GerichteÊmitÊdemÊköstlichenÊGeschmack.Ê

Aromaschätze

PolentaÊmitÊweißemÊTrüffelÊ300ÊgÊ-ÊFortunati

TrüffelkäseÊca.Ê180ÊgÊ-ÊFortunati

TrüffelbutterÊimÊGlasÊ80ÊgÊ-ÊFortunati

handgemachtesÊKonfektÊ"Merci"Ê-ÊMaîtreÊChocolatierÊ

Wenschitz

imÊZettl-GeschenkkartonÊschwarzÊ17x17x7ÊcmÊ

Bestnr:Ê21678


Wir drücken jedem Geschenk Ihren Stempel auf!

MitÊeinemÊschönenÊGruß,ÊmitÊdenÊbestenÊWünschenÊoderÊwärmstenÊ

Empfehlungen.ÊOder,ÊwasÊimmerÊsieÊmitÊdiesemÊGeschenkÊvorhaben.

Direktversand an die Beschenkten

WirÊversendenÊIhreÊBestellungÊinÊIhremÊNamen.ÊWirÊarbeitenÊmitÊ

Express-PaketdienstenÊzusammen,ÊdieÊIhreÊGeschenkeÊaufÊdemÊ

schnellstenÊundÊsicherstenÊWegÊanÊdieÊBeschenktenÊliefern.ÊÊ

WirÊhaftenÊnichtÊfürÊFolgenÊunklarerÊoderÊunrichtigerÊAdressangaben.Ê

(DafürÊentstandeneÊKostenÊwerdenÊanÊSieÊweiterberechnet.)ÊDerÊ

VersandÊerfolgtÊdirektÊanÊdieÊLieferadressenÊlt.ÊIhrenÊAngaben,ÊdieÊ

RechnungÊerfolgtÊzuÊLastenÊdesÊAuftraggebers.

Übrigens: Ihr Paket wird zum vereinbarten Wunschtermin versendet

- egal ob Sie sich kurzfristig entscheiden oder bereits

Monate vorher bestellen. Unsere Pakete werden kurz vor Versand

konfektioniert, sodass Frische und Qualität immer garantiert

sind.

Grüße mitschicken

IhreÊpersönlicheÊGrußkarteÊÊlegenÊwirÊgerneÊkostenlosÊbei.ÊSieÊkönnenÊunsÊaberÊauchÊIhrenÊTextÊperÊMailÊzukommenÊlassenÊundÊwirÊ

druckenÊdiesenÊaufÊeineÊZettl-Karte.ÊFürÊdiesesÊGrußkarten-ServiceÊ

verrechnenÊwirÊ€Ê3,60.ÊÊ

Geschenkverpackungen

UnsereÊKörbeÊbeinhaltenÊdieÊVerpackungÊinÊCellophanÊmitÊSchleife.Ê

UnsereÊformschönenÊGeschenkboxenÊsindÊjeÊnachÊProduktÊausÊHolzÊ

oderÊÊKarton.ÊNatürlichÊistÊauchÊbeiÊdenÊBoxenÊeineÊStoffschleifeÊ

(FarbeÊnachÊWahl)Êmöglich.ÊFürÊdasÊSchleifen-ServiceÊberechnenÊwirÊ

€Ê2,40ÊproÊStoff-Schleife.

Gerne beraten wir Sie persönlich unter +43 7221 639810 oder via

E-mail an office@zettlgmbh.at .


AGB

Lieferung/ Versand/ Selbstabholung

DerÊVersandÊerfolgtÊzumÊvereinbartenÊÊTerminÊentwederÊmitÊSpediteurÊ

oderÊPaketdienstÊabÊLagerÊOftering.ÊAnfallendeÊKostenÊgehenÊzuÊ

LastenÊdesÊAuftraggebersÊ(Verpackung,ÊTransport,ÊZollÊusw.).ÊBeiÊ

LieferabweichungenÊsetzenÊwirÊunsÊsofortÊmitÊIhnenÊinÊVerbindung.Ê

EineÊSelbstabholungÊvomÊLagerÊOfteringÊistÊzuÊunserenÊÖffnungszeitenÊmöglich.

Warenaustausch

SollteÊeinmalÊeinÊArtikelÊimÊGeschenkÊvergriffenÊsein,ÊbehaltenÊwirÊunsÊ

einenÊAustauschÊgegenÊmindestensÊgleichwertigeÊWareÊvor.ÊInÊ

diesemÊFallÊkontaktierenÊwirÊSieÊselbstverständlich.

Allergene

UmÊSieÊmöglichstÊaktuellÊbezüglichÊallergenerÊInhaltsstoffeÊzuÊinformieren,ÊersuchenÊwirÊSie,ÊunsÊzuÊkontaktieren,ÊdaÊZutatenÊundÊInhaltstoffeÊständigenÊÄnderungenÊunterliegen.

Zahlungsbedingungen

MitÊdiesemÊKatalogÊwerdenÊunsereÊfrüherenÊPreislistenÊundÊKatalogeÊ

ungültig.ÊObenÊangeführte Preise sind inklusive MwSt. abÊLagerÊ

Oftering.ÊUmÊFirmenkonditionenÊzuÊerhalten,ÊgebenÊSieÊunsÊbitteÊIhreÊ

UID-Nr.ÊoderÊFirmenbuchnummerÊbekannt.

Zahlungsmethoden

AlsÊZahlungsmethodenÊstehenÊIhnenÊVorauszahlungÊundÊKreditkarteÊ

(VISA,ÊMasterCard)ÊzurÊVerfügung.ÊStammkundenÊkönnenÊgegenÊ

RechnungÊbestellen,ÊwirÊersuchenÊSie,ÊinnerhalbÊvonÊ14ÊTagenÊohneÊ

AbzugÊzuÊbezahlen.ÊBeiÊZahlungsverzugÊsindÊwirÊberechtigtÊVerzugszinsenÊvonÊ10Ê%ÊundÊdieÊüblichenÊMahnspesenÊzuÊberechnen.

FürÊdenÊFallÊdesÊschuldhaftenÊZahlungsverzugesÊverpflichtetÊsichÊderÊ

KundeÊzurÊBezahlungÊvonÊVerzugszinsen.ÊDerÊKundeÊistÊdarüberÊ

hinausÊauchÊzumÊErsatzÊanderer,ÊdurchÊseinenÊschuldhaftenÊVerzugÊ

verursachterÊSchädenÊverpflichtet.ÊDazuÊgehörenÊinsbesondereÊdieÊ

notwendigenÊKostenÊzweckentsprechender,ÊaußergerichtlicherÊBetreibungs-ÊoderÊEinbringlichkeitsmaßnahmen,ÊsoweitÊdieseÊinÊeinemÊ

angemessenenÊVerhältnisÊzurÊbetriebenenÊForderungÊstehen.

Eigentumsvorbehalt

DieÊgeliefertenÊWarenÊbleibenÊbisÊzurÊvollständigenÊZahlungÊunserÊ

Eigentum.

Beanstandungen

WirÊhaftenÊnichtÊfürÊunrichtigeÊoderÊunvollständigeÊAngaben,ÊdieÊvonÊ

IhnenÊstammenÊ(Lieferadresse,ÊGrußkartentexteÊusw).Ê

ARA

UnserÊUnternehmenÊnimmtÊanÊdemÊARAÊSammel-ÊundÊVerwertungssystemÊteil.

BitteÊprüfenÊSieÊeingehendeÊWareÊunmittelbarÊbeiÊErhaltÊaufÊOrdnungsmäßigkeitÊundÊVollständigkeit.ÊTeilenÊSieÊunsÊBeanstandungenÊ

bitteÊspätestensÊ24ÊStundenÊnachÊErhaltÊderÊLieferungÊmit.ÊMängelÊ

einesÊTeilesÊderÊgeliefertenÊWareÊberechtigenÊnichtÊzurÊBeanstandungÊderÊgesamtenÊLieferung.

UnsereÊProdukteÊsindÊmitÊeinemÊMindesthaltbarkeitsdatumÊversehen,Ê

mancheÊProdukteÊmüssenÊgekühltÊgelagertÊwerden.ÊSollteÊtrotzÊ

sachgemäßerÊLagerungÊanÊderÊWareÊetwasÊzuÊbeanstandenÊsein,Ê

informierenÊSieÊunsÊbitteÊumgehend.

TransportschädenÊmüssenÊbeiÊEmpfangÊderÊWareÊsofortÊÊschriftlichÊ

beimÊTransporteurÊhinterlegtÊwerdenÊundÊunsÊsindÊunsÊebensoÊumgehendÊschriftlichÊmitzuteilen.ÊReklamationen,ÊdieÊnichtÊvomÊTransporteurÊbestätigtÊwurden,ÊkönnenÊnichtÊberücksichtigtÊwerden.

Gerichtsstand

LinzÊwirdÊalsÊErfüllungsortÊundÊausschließlicherÊGerichtsstandÊvereinbart.ÊEsÊgiltÊösterreichischesÊRecht.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten


Zettl GmbH

LehnerstraßeÊ1,ÊAÊ4064ÊOftering

+43Ê7221Ê63981Ê0

office@zettlgmbh.at

www.zettlgmbh.at


Winterzettl

Zettl GmbH

LehnerstraßeÊ1,ÊAÊ4064ÊOftering

+43Ê7221Ê63981Ê0,Êoffice@zettlgmbh.at

www.zettlgmbh.at


AuchÊmitÊkleinenÊAufmerksamkeitenÊlässtÊsichÊdasÊLebenÊaufÊbesondereÊ

WeiseÊversüßen.ÊSindÊsieÊdochÊBotenÊdesÊgutenÊGeschmacks,ÊdieÊunsereÊ

allerbestenÊWünscheÊüberbringen.ÊSchlaraffenlandÊundÊsüßerÊTraumÊfürÊ

Kinder,ÊsindÊsieÊfürÊunsÊErwachseneÊschonÊfastÊselbstverständlicheÊ

Verzauberung.Ê


Der Duft nach Weihnacht

TheÊUglyÊGlühweinÊ0,75ÊlÊ-ÊBarcelonaÊBrands

2ÊStk.ÊWeihnachtsbecherÊ„MerryÊChristmas“Ê-ÊVoss

PanettoneÊinÊBonÊBonÊVerpackungÊ100ÊgÊ-ÊAmarettiÊVirginia

WinterÊFlower,Ê24ÊMini-Schokotafel,Ê108ÊgÊÊ-ÊDolfin

Weihnachtsfrüchte-TeeÊ50ÊgÊ-ÊTeehausÊMayr

2ÊÊStk.ÊbrauneÊKandis-Sticks

TheÊUglyÊGlühweinÊverdanktÊseinenÊNamenÊ

derÊlustigenÊStrick-Pullover-Flasche.ÊDieÊ

BasisÊdiesesÊsehrÊgutenÊGlühweinsÊÊistÊ

Tempranillo.ÊDazuÊkommenÊnatürlicheÊGewürzeÊwieÊKardamomÊundÊNelken.Ê

inÊderÊHolzkassetteÊ42x28x11Êcm

Bestnr:ÊH22232

imÊZettl-GeschenkkartonÊÊ42x28x11ÊcmÊ

Bestnr:ÊK22232


DieÊschwarzenÊZiegenÊ(LaÊMontejaquena)ÊlebenÊimÊ

SüdenÊSpaniens.ÊNachÊtraditionellerÊWeiseÊwirdÊ

besondersÊmilderÊZiegenkäseÊhergestellt,ÊdessenÊ

RindeÊauchÊessbarÊist.Ê

Dinner for Royal Guards

OlivenÊBellaÊdiÊCerignolaÊ170ÊgÊ-ÊBellaÊContandina

MiniÊHandÊCareÊSetÊWoodlandÊPineÊ-ÊTheÊSomersetÊToiletryÊCompany

PeperoncinoÊgefülltÊmitÊThunfischÊ170ÊgÊ-ÊBellaÊ

Contandina

GourmetÊSalamiÊmitÊWalnüssenÊ200ÊgÊ-ÊGustosi

ZiegenkäseÊmitÊKräuternÊausÊAndalusienÊ160ÊgÊ-Ê

"DieÊschwarzeÊZiege"

CabernetÊSauvignonÊReserveÊ 0,75ÊlÊ-ÊWeingutÊ

GerardÊBertrand

imÊGeschenkkartonÊbraunÊ36x24x10Êcm

Bestnr:Ê220110


Naturblick

LebkuchenÊHirschÊnatur,ÊverziertÊ-Ê

LebzelterÊLubinger

BecherÊmitÊHirschmotivÊ-ÊBoltze

GeschirrtuchÊWildwoodÊ -ÊUlsterÊ

Weavers

WaldhonigÊ180ÊmlÊ-ÊGourmetÊLeon

imÊZettl-GeschenkkartonÊweißÊ

28x18x16Êcm

Bestnr:Ê22235

SeitÊüberÊ25ÊJahrenÊproduziertÊdieÊKonditorenfamilieÊLubingerÊinÊmittlerweileÊ3.ÊGenerationÊfeineÊLebkuchenÊfürÊZettl.Ê

HandwerkÊundÊTraditionÊzeichnenÊdieÊliebevollÊgestalteten,Ê

köstlichenÊKunstwerkeÊaus.


So duftet Glück

WildschweinsalamiÊmitÊTrüffelÊca.Ê300ÊgÊ-ÊTartufiÊ

AlfonsoÊFortunati

BlaufränkischÊ0,75ÊlÊ-ÊÊSonderabfüllungÊÊfürÊZettlÊinÊ

derÊschwarzenÊDesign-FlascheÊ-ÊWeingutÊSchuller

SenfÊmitÊTrüffelÊundÊNüssenÊimÊTontopfÊ110ÊgÊ-Ê

Savor&Sens

CrostinocremeÊmitÊWildÊundÊFasan,ÊJägerartÊ180ÊgÊ

ZiegenkäseÊmitÊTrüffelölÊ160ÊgÊausÊAndalusienÊ-Ê

DieÊschwarzeÊZiege

ParmesanÊgeriebenÊinÊderÊDoseÊ50ÊgÊ-ÊGennari

SteinpilzeÊinÊMarinadeÊ145ÊmlÊ-ÊRetzer

Trüffel-RisottoÊÊ200ÊgÊ-ÊÊTartufiÊAlfonsoÊFortunati

10ÊStückÊhandgemachtes,ÊweihnachtlichesÊKonfektÊ-ÊMaîtreÊChocolatierÊÊWenschitz

EinÊGeschenkÊistÊsinnvoll,ÊwennÊeinerÊ

versteht,ÊwarumÊerÊesÊbekommt.ÊWirÊempfehlenÊdaherÊGeschenkboxen,ÊdieÊeinÊ

ganzesÊFestmahlÊdarstellenÊ-ÊmitÊVorspeise,ÊHauptgangÊundÊDessert.ÊBeiÊ„SoÊduftetÊ

Glück“ÊistÊfürÊeinÊausgiebigesÊDinnerÊgesorgt.ÊÊ

inÊderÊHolzkassetteÊ60x20x13Êcm

Bestnr:ÊH22250

imÊZettl-GeschenkkartonÊ60x20x13ÊcmÊ

Bestnr:ÊK22250


Lila Pause

SaltedÊCaramelÊShortbreadÊ200ÊgÊ-Ê

CartwrightÊ&ÊButler

WeihnachtsfrüchteteeÊ50ÊgÊ-Ê

SonderabfüllungÊfürÊZettl

VeilchenÊBonbonsÊ50ÊgÊ-ÊKubli

SchokoschirmchenÊ

imÊGeschenkkartonÊbraunÊ26x16x8Êm

Bestnr:Ê22227

ShortbreadÊistÊeinÊschottischesÊMürbteiggebäck,ÊdasÊtraditionellÊzumÊAftenoonÊTeaÊgereichtÊwird.ÊDieÊbuttrig,ÊmürbenÊ

KekseÊhabenÊeinÊsüß-salzigenÊToffee-Geschmack.Ê


Winterzauber

CremosaÊdiÊTartufoÊbiancoÊ80ÊgÊ-ÊAlfonsoÊFortunati

RehterrineÊmitÊSt.ÊEmilionÊRotweinÊ90ÊgÊ-ÊCarlant

Rotwein-Essig-ZwetschkenÊ212ÊmlÊ-ÊRetzer

TrinkschokoladeÊWINTERZEITÊ200ÊgÊundÊSchokoladeÊWeihnachtsmannÊ-ÊWildbachÊSchokolade

LebkuchenÊFäustlingÊverziertÊundÊhandgerollteÊ

HussitenkugelÊÊ-ÊLebzelterÊLubinger

GlitzerhirschÊ

DekoÊQuaste

TaglioliniÊCieloÊ250ÊgÊ-ÊPastificioÊdelÊColle

imÊGeschenkkartonÊbraunÊ33x34x10Êcm

Bestnr:Ê22279

PastificioÊdelÊColleÊistÊeineÊherausragendeÊPasta-ManufakturÊ

imÊSüdenÊItaliens.ÊDieÊTagliolliniÊerhaltenÊihreÊtolleÊblaueÊ

FarbeÊdurchÊdieÊBlaualge,ÊesÊwerdenÊkeineÊZusatzstoffeÊ

verwendet.


Nobel Price

CranberryÊRoseÊ106ÊmlÊ-ÊRetzer

TrüffelperlageÊ-ÊTrüffelcaviarÊ50ÊgÊ-ÊTartufLanghe

KnäckebrotÊ"Schweinchen"Ê170ÊgÊ-ÊKnäck&Bräck

ChampagnerÊCarteÊd'OrÊBrutÊ0,75ÊlÊ-ÊChampagnerhausÊDrappier

handgemachteÊPralinenÊDANKEÊ-ÊMaitreÊChocolatierÊ

Wenschitz

3ÊStückÊAmarettiÊ-ÊAmarettiÊVirgina

frischerÊKaviarÊOsietraÊSignatureÊ100ÊgÊ-ÊCaviarÊdeÊ

Neuvic

FoieÊGrasÊd'oieÊentierÊ80ÊgÊ-ÊCastaing

inÊderÊHolzkassetteÊ60x20x13Êcm

Bestnr:ÊH220107

Das Produkt ist der Star

DerÊgleicheÊInhaltÊÊwieÊinÊÊdemÊGeschenkÊ

„NobelÊPrice“ÊBestellÊNr.Ê220107,ÊaberÊmitÊ

ZUSÄTZLICH

norw.ÊRäucherlachsÊgeschnittenÊ500ÊgÊimÊ

schwarzenÊGeschenkkartonÊ

inÊderÊHolzkassetteÊ60x20x13Êcm

Bestnr:ÊH220108

imÊbraunenÊZettl-GeschenkkartonÊ60x20x13Êcm

Bestnr:ÊK220108

imÊbraunenÊZettl-GeschenkkartonÊ60x20x13Êcm

Bestnr:ÊK220107


Es riecht nach Schnee

EdelvollmilchschokoladeÊ„FroheÊWeihnachten“Ê70ÊgÊ-Ê

WildbachÊ

CranberryÊRoseÊ106ÊmlÊ-ÊRetzer

CranberryÊ&ÊOrangeÊMiniÊMinceÊPiesÊ115ÊgÊ-

CartwrightÊ&ÊButler

gesalzeneÊButterkaramellbonbonsÊÊ50ÊgÊinÊderÊHolzdoseÊmitÊSchneemann-MotivÊ-ÊMaisonÊd´Armorine

SchokoladeÊWeihnachtsmannÊ-ÊWildbach

GourmetÊSalamiÊmitÊWeinÊ200ÊgÊ-ÊGustosiÊ

imÊbraunenÊGeschenkkartonÊ36x24x10Êcm

Bestnr:Ê22222

DasÊWeinviertelÊistÊbekanntÊfürÊseinenÊnährstoffreichenÊ

BodenÊundÊseineÊvielenÊGemüsebauern.ÊDerÊFamilienbetriebÊRetzerÊDelikatessenÊhatÊesÊsichÊzurÊAufgabeÊgemacht,ÊÊnachÊtraditionellerÊMethodeÊGemüseÊeinzulegen.ÊÊ

DabeiÊwerdenÊauchÊneueÊKreationenÊimÊGlasÊverarbeitet.Ê


Gewürzspiel

AglianicoÊIrpiniaÊDocÊ0,75ÊlÊ-ÊNativ

gesalzeneÊButterkaramellbonbonsÊÊ50ÊgÊinÊ

derÊHolzdoseÊmitÊSchneemann-MotivÊ-ÊMarisonÊd´Armorine

hauchdünneÊSchokoladeÊButterwaffelÊ150ÊgÊ

-ÊLaÊVeritableÊGaufre

MulledÊWineÊSpiceÊBagsÊ21ÊgÊ-ÊGewürzmischungÊfürÊGlühweinÊ-ÊCartwrightÊ&ÊButler

AmarettiÊ-ÊAmarettiÊVirginiaÊ

imÊZettlÊ-GeschenkkartonÊschwarzÊ36x18x10ÊcmÊÊ

Bestnr:Ê22218

AufÊWunschÊlegenÊwirÊauchÊgerneÊnochÊeineÊ

FlascheÊgeschmolzenerÊSchneebälleÊinÊdieÊKiste,Ê

fürÊdenÊFall,ÊdassÊderÊChristbaumÊwiederÊeinmalÊ

zuÊbrennenÊanfängt,ÊweilÊmitÊdemÊgutenÊRotweinÊ

löschtÊmanÊlieberÊdenÊDurst.


Rat mal wer zum Essen kommt

OlivenölÊWhiteÊExtraÊnativÊmitÊHolzverschlussÊ250Êml;

RisottoÊGourmetÊallaÊProsciuttoÊ250Êg;ÊÊ

CremaÊBalsamicoÊNo.Ê1ÊOrangeÊ200Êml;Ê

HeartyÊChipsÊ40ÊgÊ-ÊGreenomic

ParmesanÊgeriebenÊinÊderÊDoseÊ50ÊgÊ-Ê

Gennari

GourmetÊSalamiÊmitÊWalnüssenÊ200ÊgÊ-Ê

GustosiÊ

AmarettiÊ2ÊStückÊ-ÊAmarettiÊVirginia

inÊderÊHolzkassetteÊ60x20x13Êcm

Bestnr:ÊH22238

imÊZett-GeschenkkartonÊbraunÊÊÊ

60x20x13Êcm

Bestnr:ÊK22238

DasÊkaltgepressteÊBioÊOlivenölÊÊistÊersteÊGüteklasseÊundÊ

stammtÊzuÊ100%ÊausÊKoroneikiÊOliven.ÊDieseÊwerdenÊ

bevorzugtÊnochÊunreifÊgeerntet,ÊdaÊderÊGeschmackÊinÊ

diesemÊStadiumÊnochÊfruchtigerÊundÊintensiverÊist.Ê


DieÊfruchtigeÊSauerkirschenÊKonfitüreÊwirdÊinÊStraßburgÊtraditionellÊundÊschonendÊimÊKupferkesselÊ

überÊFeuerÊgekocht.Ê

DerÊköstlicheÊAufstrichÊistÊvielseitigÊeinsetzbar,ÊseiÊ

esÊamÊBrot,ÊzuÊeinerÊKugelÊVanille-EisÊundÊsogarÊzuÊÊ

würzigemÊKäse.Ê

Hoch im Norden

Holzschaukelpferd

HimbeerÊKonfektÊ200ÊgÊinÊderÊDoseÊ-ÊDreamÊofÊSweden

SauerkirscheÊKonfitüreÊ250ÊgÊ-ÊConfitureÊArtisanale

2ÊStk.ÊKirsch-AmarettiÊÊ-ÊAmarettiÊVirginia

2ÊStk.ÊDekoÊGlitzersterne

imÊZettl-GeschenkkartonÊschwarzÊ36x18x10ÊcmÊ

Bestnr:Ê22239


DerÊPaketboteÊihrÊLächelnÊanÊderÊTürÊmitÊ

aufÊdieÊSchneefahrbahnÊnimmt.

Wildes Treiben

RehterrineÊmitÊSt.ÊEmilionÊRotweinÊ90ÊgÊ-ÊCarlant

DekoÊGlitzerhirschÊ

DekoÊQuaste

Chili-HagebutteÊFruchtaufstrichÊ30ÊgÊ-ÊRetzer

imÊZettl-GeschenkkartonÊschwarzÊ17x17x7ÊcmÊ

Bestnr:Ê22281


AusÊdenÊTiefenÊderÊnorwegischenÊSeeÊwerdenÊ

dieÊMeersalzflockenÊ„SnowÊofÊNorway“Êgewonnen.ÊZartschmelzendÊwieÊeineÊSchneeflockeÊ

mundetÊdasÊmild-würzigeÊAromaÊbestensÊalsÊ

dekorativesÊFinishing-Salz.

Schneegestöber

PastaÊLinguaÊbiancoÊbluÊ250ÊgÊ-ÊPastificioÊdelÊColleÊÊ

GrünerÊVeltlinerÊ"ApresÊSki"Ê0,75ÊlÊ-ÊWeingutÊHagn

LebkuchenÊPulloverÊhandgemachtÊ-ÊLebzelterÊLubinger

„SnowÊofÊNorway“ÊMeersalzÊ100ÊgÊ-ÊGreenomic

SchokoladeÊ„ApresÊSki“Ê70ÊgÊ-ÊWildbach

WeißesÊPestoÊ180ÊgÊ-ÊPortier

inÊderÊHolzkassetteÊ60x20x13Êcm

Bestnr:ÊH22140

imÊZettl-GeschenkkartonÊbraunÊ60x20x13Êcm

Bestnr:ÊK22140


Driving Home for Christmas

MiniÊHandÊCareÊSetÊWinterÊBerryÊ-ÊTheÊSomersetÊToiletryÊ

Company

Christbaum-AnhängerÊAutoÊmitÊTanneÊ-ÊVoß

LebkuchenÊBurgschindlÊ„XMAS“Ê-ÊLebzelterÊLubinger

2ÊStk.ÊWeihnachtsbecherÊ„MerryÊChristmas“Ê-ÊVoß

TheÊUglyÊGlühweinÊ0,75ÊlÊ-ÊBarcelonaÊBrands

2ÊStk.ÊDekoÊGlitzersterne

DekoÊTanneÊmitÊSchneeÊca.Ê25ÊcmÊ-ÊVoß

inÊderÊHolzkassetteÊ42x28x11Êcm

Bestnr:ÊH220111

imÊZettl-GeschenkkartonÊbraunÊ42x28x11Êcm

Bestnr:ÊK220111

AngesichtsÊeinesÊGeschenksÊistÊ

jederÊfürÊkurzeÊZeitÊeinÊEngel.Ê


EineÊKleinigkeitÊnoch.

MitÊeinemÊnochÊsoÊkleinenÊGeschenkÊausÊdemÊHausÊBrigittaÊ

ZettlÊverhältÊesÊsichÊetwaÊso:ÊEsÊschmeicheltÊsichÊein,ÊesÊ

schmiegtÊsichÊanÊdasÊUnbewussteÊdesÊglücklichÊBeschenkten,Ê

kuscheltÊsichÊinÊeinÊwarmesÊEckÊseinesÊHerzens,ÊumÊsichÊabÊ

undÊanÊzuÊmelden.ÊIchÊbinÊes.ÊDasÊkleineÊGeschenkÊausÊdemÊ

HauseÊZettl.ÊWeißÊduÊnochÊvomÊwem?ÊGenauÊvonÊdem!


AlsÊJahrgangssardinenÊbezeichnetÊmanÊdieÊbestenÊ

SardinenÊeinesÊJahres.ÊDieÊkleinenÊLeckerbissenÊ

werdenÊnachÊdemÊFangÊgleichÊverarbeitetÊundÊerhaltenÊeigensÊgestalteteÊDosenÊalsÊAuszeichnung.

Bei klirrender Kälte

GrünerÊVeltlinerÊ„ApresÊSkiÊ"Ê0,75ÊlÊ-ÊWeingutÊHagn

SchokoladeÊ„ApresÊSki“Ê70ÊgÊ-ÊWildbach

CremosaÊ80ÊgÊ(Trüffelkäsecreme)Ê-ÊTartufiÊAlfonsoÊ

FortunatiÊ

OlivenÊgefülltÊmitÊAnchovisÊ292ÊgÊ-ÊRioÊAnaÊ

JahrgangssardinenÊ116ÊgÊ-ÊDesÊDieuxÊ

AmarettiÊ-ÊAmarettiÊVirginia

imÊZettl-GeschenkkartonÊschwarzÊ36x18x10ÊcmÊ

Bestnr:Ê22138


PanettoneÊistÊeinÊtraditioneller,ÊitalienischerÊWeihnachtskuchen.ÊBeiÊAmarettiÊVirginiaÊinÊSaselloÊhatÊ

manÊdieÊsüßeÊKunstÊperfektioniert.ÊDieÊurkundlichenÊ

AuszeichnungenÊfürÊdasÊBackenÊherausrragenderÊ

KöstlichkeitenÊgehenÊbisÊinÊdasÊ19.ÊJahrhundertÊzurück.

XMAS Feeling

„MerryÊChristmas“ÊGrünerÊVeltlinerÊ0,75ÊlÊ-ÊWeingutÊHagn

WeihnachtsterrineÊmitÊLebkuchenÊ180ÊgÊ-ÊCarlant

Chili-HagebutteÊ30ÊgÊ-ÊRetzer

PanettoneÊ100ÊgÊ-ÊAmarettiÊVirginia

DekoÊGlitzersternÊ

imÊGeschenkkartonÊschwarzÊ36x18x10ÊcmÊ

„GeschenkÊanÊdieÊSinne“Ê

Bestnr:Ê22269


Gipfelglück

Trüffel-TagliatelleÊTartufissimaÊNr.19Ê250ÊgÊ-ÊTartufLangheÊ

SnowÊofÊNorway,ÊMeersalzÊ100ÊgÊ-ÊGreenomic

ParmesanÊinÊDoseÊ50ÊgÊ-ÊGennari

4ÊStkÊhandgemachteÊHussitenkugelnÊ(Lebkuchenkonfekt)ÊÊ-Ê

LebzelterÊLubinger

GrünerÊVeltlinerÊApresÊSkiÊÊ0,75ÊlÊ-ÊWeingutÊHagn

MoutardeÊauxÊcitronÊ100ÊgÊÊZitronensenfÊ-ÊDeloisÊfils

weißeÊTrüffelcremeÊ90ÊgÊ-ÊTatufLanghe

CantucciÊmitÊFeigeÊ180ÊgÊ-ÊGreenomic

inÊderÊHolzkassetteÊ60x20x13Êcm

Bestnr:ÊH22141

imÊZettl-GeschenkkartonÊbraunÊÊ60x20x13Êcm

Bestnr:ÊK22141

TartufLangheÊistÊwohlÊdieÊbekanntesteÊTrüffel-

ManufakturÊItaliens.ÊÊ

WasÊinÊdenÊ60ernÊmitÊdemÊRestaurantÊDaBeppeÊ

(einÊMekkaÊfürÊTrüffel-ÊundÊPilzliebhaber)Êbegann,Ê

istÊheuteÊeinerÊderÊinnovativstenÊTrüffel-

Delikatessen-ProduzentenÊderÊWelt.ÊPasta,ÊÊ

CremenÊundÊsogarÊTrüffel-KaviarÊwerdenÊinÊAlbaÊÊ

produziert.ÊDieÊKreationenÊwurdenÊauchÊschonÊalsÊ

besteÊProdukteÊbeiÊderÊFancyÊFoodÊShowÊinÊNewÊ

YorkÊausgezeichnet.


Handverlesen

EntenterrineÊmitÊPistazienÊ&ÊOrangenschalenÊ90Êg

Champignon-AufstrichÊmitÊKnoblauchÊundÊKräuternÊ100ÊgÊ

-ÊCarlant

LebkuchenÊBurgschindlÊ„XMAS“Ê-ÊLebzelterÊLubinger

SonÊVallsÊBIOÊOlivenölÊ500ÊmlÊ-ÊAltivo

BIOÊPaccheriÊdiÊsemolaÊ250ÊgÊ-ÊAnticoÊPastificioÊUmbro

GourmetÊSalamiÊmitÊPistazienÊ200ÊgÊ-ÊGustosi

GrünerÊVeltlinerÊVerdinoÊ0,75ÊlÊ-ÊWeingutÊEhn

ParmesanÊgeriebenÊinÊderÊDoseÊ50ÊgÊ-ÊGennari

PestoÊGenoveseÊ180gÊ-ÊBellaÊItalia

2ÊDekoÊGlitzersterneÊ

InÊPorreres,ÊimÊSüdenÊvonÊMallorca,ÊstehenÊdieÊ

OlivenhaineÊderÊSorteÊArbequia.Ê

DasÊOlivenölÊSonÊVallsÊbestichtÊdurchÊseineÊ

Dichte,ÊKlarheitÊundÊleuchtendÊgrüneÊFarbe.Ê

FruchtÊundÊSchärfeÊsindÊfeinÊausbalanciertÊ–Ê

mitÊNotenÊvonÊfrischÊgeschnittenemÊGras,Ê

ArtischockeÊundÊTomate.Ê

imÊZettl-GeschenkkartonÊbraunÊ42x18x11Êcm

Bestnr:ÊK22288

inÊderÊHolzkassetteÊ42x18x11Êcm

Bestnr:ÊH22288


InÊderÊkleinenÊMarktgemeindeÊMailbergÊbetriebÊderÊMalteserÊOrdenÊschonÊimÊ12.ÊJahrhundertÊanÊdenÊSonnenhängenÊWeinbau.ÊÊÊ

DieÊFamilieÊHagnÊkultiviertÊseitÊ300ÊJahrenÊÊ

aufÊdiesemÊnährstoffreichenÊBödenÊReben.ÊÊ

DerÊBlaueÊZweigeltÊistÊeinÊechterÊFestmahlwein:ÊDerÊGeschmackÊerinnertÊanÊdunkleÊ

Früchte.ÊErÊistÊrundÊundÊelegant,ÊimÊAbgangÊ

findetÊsichÊzartesÊNougat.Ê

Goldrausch

WeihnachtsterrineÊmitÊLebkuchenÊ180ÊgÊ-ÊCarlant

imÊgoldenenÊBeutel:ÊWurzelspeckÊ100ÊgÊ-ÊAigner

„MerryÊChristmas“ÊBlauerÊZweigeltÊ0,75ÊlÊ-ÊWeingutÊHagn

2ÊStk.ÊDekoÊGlitzersterne

PanettoneÊ100ÊgÊ-ÊAmarettiÊVirginia

SenfÊmitÊTrüffelÊ130ÊgÊimÊgoldenenÊGlasÊ-ÊSavor&Sens

KirschpaprikaÊgefülltÊmitÊFrischkäseÊ250ÊgÊ-ÊDieÊKäsemacher

AnhängerÊPfauÊinÊgoldÊ-ÊVoß

CranberryÊRoseÊ100ÊgÊ-ÊRetzer

imÊGeschenkkartonÊbraunÊ33x34x10Êcm

Bestnr:Ê22265


Gruß vom Nikolaus

BlaufränkischÊ0,75ÊlÊSonderabfüllungÊfürÊZettlÊinÊderÊ

schwarzenÊDesign-FlascheÊ-ÊWeingutÊSchuller

ZiegenkäseÊmitÊTrüffelölÊ160ÊgÊausÊAndalusienÊ-Ê

DieÊschwarzeÊZiege

Mangalitza-Chili-VerhackertsÊ160ÊgÊ-ÊFleischhauerÊ

Gruber

SchokoladeÊ„GrußÊvomÊNikolaus“Ê50ÊgÊ-Ê

Frucht&SinneÊ

imÊZettl-GeschenkkartonÊschwarzÊ36x18x10ÊcmÊ

Bestnr:Ê22286

Gruß vom Krampus

BlaufränkischÊ0,75ÊlÊSonderabfüllungÊfürÊZettlÊinÊ

derÊschwarzenÊDesign-FlascheÊ-ÊWeingutÊSchuller

ZiegenkäseÊmitÊTrüffelölÊ160ÊgÊausÊAndalusienÊ-Ê

DieÊschwarzeÊZiege

Mangalitza-Chili-VerhackertsÊ160ÊgÊ-ÊFleischhauerÊ

Gruber

SchokoladeÊ„GrußÊvomÊKrampus“Ê50ÊgÊ-Ê

Frucht&SinneÊ

imÊZettl-GeschenkkartonÊschwarzÊ36x18x10ÊcmÊ

Bestnr:Ê22283


CavaÊzähltÊzuÊdenÊbekanntestenÊ

SpezialitätenÊKataloniens.ÊDerÊ

SchaumweinÊpasstÊzuÊkräftigenÊ

DelikatessenÊwieÊTrüffel,ÊHirschwurstÊ

undÊZiegenkäse.

Goldene Zeiten

CavaÊHola!ÊSchaumweinÊ0,75ÊlÊÊ-ÊBarcelonaÊBrands

ZiegenkäseÊmildÊ160ÊgÊÊausÊAndalusienÊ-ÊDieÊ

schwarzeÊZiege

SenfÊmitÊTrüffelÊ130ÊgÊimÊgoldenÊGlasÊ-ÊSavorÊ&ÊSensÊ

imÊgoldenenÊBeutel:ÊHirsch-KäsewurstÊca.Ê200ÊgÊ-Ê

FleischereiÊKainrathÊ

imÊZettl-GeschenkkartonÊschwarzÊ36x18x10ÊcmÊ

Bestnr:Ê220102


ZuÊWeihnachtenÊschicktÊsichÊwieÊimmerÊeinÊGeschenkÊ

vonÊZettl.ÊEsÊzimtetÊsichÊso.ÊWoÊdochÊalleÊschonÊ

daraufÊwarten.ÊDaÊglitzernÊdieÊFreudenstrahlerÊundÊ

lametternÊleuchtendenÊAugesÊüberÊdieÊgeschmackvollÊ

eingerichtetenÊZettlÊKistenÊ.

Must haves

TagliatelleÊmitÊTrüffelÊ250ÊgÊ-ÊTartufiÊAlfonsoÊFortunati

PanettoneÊinÊBonÊBonÊVerpackungÊ100ÊgÊ-ÊAmarettiÊVirginiaÊ

ParmesanÊgeriebenÊinÊderÊDoseÊ50ÊgÊ-ÊGennari

SugoÊdiÊpomodoroÊeÊtartufoÊ180ÊgÊ-ÊTartufiÊAlfonsoÊFortunati

2ÊStk.ÊroteÊDeko-GlitzersterneÊ

OlivenölÊblackÊextraÊnativÊmitÊHolzverschlussÊ250ÊmlÊ-Ê

Greenomic

Schokoschirmchen

imÊGeschenkkartonÊbraunÊ36x24x10ÊcmÊ

Bestnr:Ê22264


Wir drücken jedem Geschenk Ihren Stempel auf!

MitÊeinemÊschönenÊGruß,ÊmitÊdenÊbestenÊWünschenÊoderÊwärmstenÊ

Empfehlungen.ÊOder,ÊwasÊimmerÊsieÊmitÊdiesemÊGeschenkÊvorhaben.

Direktversand an die Beschenkten

WirÊversendenÊIhreÊBestellungÊinÊIhremÊNamen.ÊWirÊarbeitenÊmitÊ

Express-PaketdienstenÊzusammen,ÊdieÊIhreÊGeschenkeÊaufÊdemÊ

schnellstenÊundÊsicherstenÊWegÊanÊdieÊBeschenktenÊliefern.ÊÊ

WirÊhaftenÊnichtÊfürÊFolgenÊunklarerÊoderÊunrichtigerÊAdressangaben.Ê

(DafürÊentstandeneÊKostenÊwerdenÊanÊSieÊweiterberechnet.)ÊDerÊ

VersandÊerfolgtÊdirektÊanÊdieÊLieferadressenÊlt.ÊIhrenÊAngaben,ÊdieÊ

RechnungÊerfolgtÊzuÊLastenÊdesÊAuftraggebers.

Übrigens: Ihr Paket wird zum vereinbarten Wunschtermin versendet

- egal ob Sie sich kurzfristig entscheiden oder bereits

Monate vorher bestellen. Unsere Pakete werden kurz vor Versand

konfektioniert, sodass Frische und Qualität immer garantiert

sind.

Grüße mitschicken

IhreÊpersönlicheÊGrußkarteÊÊlegenÊwirÊgerneÊkostenlosÊbei.ÊSieÊkönnenÊunsÊaberÊauchÊIhrenÊTextÊperÊMailÊzukommenÊlassenÊundÊwirÊ

druckenÊdiesenÊaufÊeineÊZettl-Karte.ÊFürÊdiesesÊGrußkarten-ServiceÊ

verrechnenÊwirÊ€Ê3,60.ÊÊ

Geschenkverpackungen

UnsereÊKörbeÊbeinhaltenÊdieÊVerpackungÊinÊCellophanÊmitÊSchleife.Ê

UnsereÊformschönenÊGeschenkboxenÊsindÊjeÊnachÊProduktÊausÊHolzÊ

oderÊÊKarton.ÊNatürlichÊistÊauchÊbeiÊdenÊBoxenÊeineÊStoffschleifeÊ

(FarbeÊnachÊWahl)Êmöglich.ÊFürÊdasÊSchleifen-ServiceÊberechnenÊwirÊ

€Ê2,40ÊproÊStoff-Schleife.

Gerne beraten wir Sie persönlich unter +43 7221 639810 oder via

E-mail an office@zettlgmbh.at .


AGB

Lieferung/ Versand/ Selbstabholung

DerÊVersandÊerfolgtÊzumÊvereinbartenÊÊTerminÊentwederÊmitÊSpediteurÊ

oderÊPaketdienstÊabÊLagerÊOftering.ÊAnfallendeÊKostenÊgehenÊzuÊ

LastenÊdesÊAuftraggebersÊ(Verpackung,ÊTransport,ÊZollÊusw.).ÊBeiÊ

LieferabweichungenÊsetzenÊwirÊunsÊsofortÊmitÊIhnenÊinÊVerbindung.Ê

EineÊSelbstabholungÊvomÊLagerÊOfteringÊistÊzuÊunserenÊÖffnungszeitenÊmöglich.

Warenaustausch

SollteÊeinmalÊeinÊArtikelÊimÊGeschenkÊvergriffenÊsein,ÊbehaltenÊwirÊunsÊ

einenÊAustauschÊgegenÊmindestensÊgleichwertigeÊWareÊvor.ÊInÊ

diesemÊFallÊkontaktierenÊwirÊSieÊselbstverständlich.

Allergene

UmÊSieÊmöglichstÊaktuellÊbezüglichÊallergenerÊInhaltsstoffeÊzuÊinformieren,ÊersuchenÊwirÊSie,ÊunsÊzuÊkontaktieren,ÊdaÊZutatenÊundÊInhaltstoffeÊständigenÊÄnderungenÊunterliegen.

Zahlungsbedingungen

MitÊdiesemÊKatalogÊwerdenÊunsereÊfrüherenÊPreislistenÊundÊKatalogeÊ

ungültig.ÊObenÊangeführte Preise sind inklusive MwSt. abÊLagerÊ

Oftering.ÊUmÊFirmenkonditionenÊzuÊerhalten,ÊgebenÊSieÊunsÊbitteÊIhreÊ

UID-Nr.ÊoderÊFirmenbuchnummerÊbekannt.

Zahlungsmethoden

AlsÊZahlungsmethodenÊstehenÊIhnenÊVorauszahlungÊundÊKreditkarteÊ

(VISA,ÊMasterCard)ÊzurÊVerfügung.ÊStammkundenÊkönnenÊgegenÊ

RechnungÊbestellen,ÊwirÊersuchenÊSie,ÊinnerhalbÊvonÊ14ÊTagenÊohneÊ

AbzugÊzuÊbezahlen.ÊBeiÊZahlungsverzugÊsindÊwirÊberechtigtÊVerzugszinsenÊvonÊ10Ê%ÊundÊdieÊüblichenÊMahnspesenÊzuÊberechnen.

FürÊdenÊFallÊdesÊschuldhaftenÊZahlungsverzugesÊverpflichtetÊsichÊderÊ

KundeÊzurÊBezahlungÊvonÊVerzugszinsen.ÊDerÊKundeÊistÊdarüberÊ

hinausÊauchÊzumÊErsatzÊanderer,ÊdurchÊseinenÊschuldhaftenÊVerzugÊ

verursachterÊSchädenÊverpflichtet.ÊDazuÊgehörenÊinsbesondereÊdieÊ

notwendigenÊKostenÊzweckentsprechender,ÊaußergerichtlicherÊBetreibungs-ÊoderÊEinbringlichkeitsmaßnahmen,ÊsoweitÊdieseÊinÊeinemÊ

angemessenenÊVerhältnisÊzurÊbetriebenenÊForderungÊstehen.

Eigentumsvorbehalt

DieÊgeliefertenÊWarenÊbleibenÊbisÊzurÊvollständigenÊZahlungÊunserÊ

Eigentum.

Beanstandungen

WirÊhaftenÊnichtÊfürÊunrichtigeÊoderÊunvollständigeÊAngaben,ÊdieÊvonÊ

IhnenÊstammenÊ(Lieferadresse,ÊGrußkartentexteÊusw).Ê

ARA

UnserÊUnternehmenÊnimmtÊanÊdemÊARAÊSammel-ÊundÊVerwertungssystemÊteil.

BitteÊprüfenÊSieÊeingehendeÊWareÊunmittelbarÊbeiÊErhaltÊaufÊOrdnungsmäßigkeitÊundÊVollständigkeit.ÊTeilenÊSieÊunsÊBeanstandungenÊ

bitteÊspätestensÊ24ÊStundenÊnachÊErhaltÊderÊLieferungÊmit.ÊMängelÊ

einesÊTeilesÊderÊgeliefertenÊWareÊberechtigenÊnichtÊzurÊBeanstandungÊderÊgesamtenÊLieferung.

UnsereÊProdukteÊsindÊmitÊeinemÊMindesthaltbarkeitsdatumÊversehen,Ê

mancheÊProdukteÊmüssenÊgekühltÊgelagertÊwerden.ÊSollteÊtrotzÊ

sachgemäßerÊLagerungÊanÊderÊWareÊetwasÊzuÊbeanstandenÊsein,Ê

informierenÊSieÊunsÊbitteÊumgehend.

TransportschädenÊmüssenÊbeiÊEmpfangÊderÊWareÊsofortÊÊschriftlichÊ

beimÊTransporteurÊhinterlegtÊwerdenÊundÊunsÊsindÊunsÊebensoÊumgehendÊschriftlichÊmitzuteilen.ÊReklamationen,ÊdieÊnichtÊvomÊTransporteurÊbestätigtÊwurden,ÊkönnenÊnichtÊberücksichtigtÊwerden.

Gerichtsstand

LinzÊwirdÊalsÊErfüllungsortÊundÊausschließlicherÊGerichtsstandÊvereinbart.ÊEsÊgiltÊösterreichischesÊRecht.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten


Zettl GmbH

LehnerstraßeÊ1,ÊAÊ4064ÊOftering

+43Ê7221Ê63981Ê0,Ê

office@zettlgmbh.at

www.zettlgmbh.at

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!