Aufrufe
vor 5 Jahren

Allgemeine Schau

Allgemeine Schau

Kat.-Nr.: Bewertung:

Kat.-Nr.: Bewertung: Aussteller: Vkpr.: Kat.-Nr.: Bewertung: Aussteller: Vkpr.: Kat.-Nr.: Bewertung: Aussteller: Vkpr.: 32146 sg 94 fK ZG Hammann / Drube Matthias 32147 sg 94 fK Zenker Christian 32148 sg 94 Böhme Micha 32149 sg 93 Teßner Karl-Heinz 32150 sg 94 Z Ritschel Sten 1.0 a - schwarz 32151 sg 94 Zenker Christian 32152 leer Steubl Rupert 32153 hv 96 E Rothe Peter 0.1 j - schwarz 32154 sg 94 fK Steubl Rupert 32155 sg 94 RZ Böhme Micha 32156 hv 96 ELT Teßner Karl-Heinz 32157 sg 93 Böhme Micha 32158 sg 93 ZG Hammann / Drube Matthias 32159 sg 93 Böhme Micha 32160 sg 95 Z ZG Hammann / Drube Matthias 32161 g 92 0.1 a - schwarz fK Steubl Rupert 1.0 j - dun PR: Kalbe Dirk 32162 g 92 Fritz Benjamin 0.1 j - dun 32163 sg 94 Z Ritschel Sten 32164 g 92 Fritz Benjamin 32165 g 91 Ritschel Sten 1.0 j - rot 32166 sg 93 RZ Scherneck Ulrich 32167 g 91 Fritz Benjamin 32168 sg 93 Scherneck Ulrich 32169 sg 95 Z Gebhardt Holger 0.1 j - rot 32170 sg 93 Fritz Benjamin 32171 sg 93 Scherneck Ulrich 32172 sg 95 E Fritz Benjamin 0.1 a - rot 32173 hv 96 EB Frommolt Uwe 32174 g 91 Fritz Benjamin 1.0 j - gelb 32175 sg 93 Zschauer Alfred 32176 sg 94 Z Gebhardt Holger 32177 sg 94 RZ Zschauer Alfred 32178 sg 93 Fritz Benjamin 32179 sg 95 E Gebhardt Holger 32180 sg 93 Fritz Benjamin 32181 sg 93 Gebhardt Holger 32182 sg 94 Z Fritz Benjamin 32183 sg 95 E Gebhardt Holger 32184 sg 93 Uhlig Dieter 1.0 a - gelb 32185 sg 94 Z Fritz Benjamin 0.1 j - gelb 32186 sg 93 Uhlig Dieter 32187 g 92 Frommolt Uwe 32188 sg 95 SE Gebhardt Holger 32189 g 92 Zschauer Alfred 32190 sg 94 Z Fritz Benjamin 32191 hv 96 ELB Gebhardt Holger 32192 sg 93 Zschauer Alfred 32193 sg 95 SE Fritz Benjamin 32194 sg 93 Gebhardt Holger 32195 g 91 Zschauer Alfred 32196 sg 94 Z Fritz Benjamin 0.1 a - gelb 32197 g 92 Steubl Rupert 32198 leer Steubl Rupert 32199 sg 93 1.0 j - milky Uhlig Dieter 50 0.1 j - milky 32200 sg 94 Z Uhlig Dieter 80 32201 b 90 Teßner Karl-Heinz 1.0 j - blau mit schwarzen Binden 32202 g 91 Pfützner Axel 32203 sg 93 Burmeister Siegfried 32204 g 92 Teßner Karl-Heinz 60 32205 sg 93 Schochardt Gerhard 32206 g 92 Burmeister Siegfried 32207 sg 94 Z Teßner Karl-Heinz 32208 g 92 Uhlig Dieter 32209 g 92 Burmeister Siegfried 32210 sg 93 Teßner Karl-Heinz 32211 g 91 Greiser Frank 32212 hv 96 E Burmeister Siegfried 32213 g 92 Greiser Frank 32214 sg 95 E Teßner Karl-Heinz 1.0 a - blau mit schwarzen Binden 32215 g 92 Pfützner Axel 0.1 j - blau mit schwarzen Binden 32216 g 91 fK Pfützner Axel 32217 sg 93 Burmeister Siegfried 32218 sg 94 Z Uhlig Dieter 32219 sg 95 Z Teßner Karl-Heinz 32220 sg 94 Z Burmeister Siegfried 32221 sg 93 Greiser Frank 32222 sg 94 Z Teßner Karl-Heinz 75 32223 32224 hv 96 E sg 93 Burmeister Siegfried Teßner Karl-Heinz 32225 g 92 Burmeister Siegfried 32226 g 91 Pfützner Axel 0.1 a - blau mit schwarzen Binden 32227 sg 93 Steubl Rupert 75 32228 32229 g 91 sg 95 Pfützner Axel fK Steubl Rupert 32230 leer Pfützner Axel 1.0 j - blaufahl 32231 sg 93 Greiser Frank 32232 sg 93 Schochardt Gerhard 1.0 a - blaufahl 80 32233 sg 94 Z Frommolt Uwe 0.1 j - blaufahl 32234 g 91 Ritschel Sten 32235 sg 94 Z Greiser Frank 32236 sg 95 E Teßner Karl-Heinz 32237 g 92 Ritschel Sten 32238 sg 93 Greiser Frank 80 50 32239 32240 sg 94 Z Teßner Karl-Heinz 0.1 a - blaufahl hv 96 ELT Frommolt Uwe 1.0 j - rotfahl 32241 leer Ritschel Sten 50 32242 leer Ritschel Sten 0.1 j - rotfahl 32243 sg 93 Müller Gerd 1.0 j - gelbfahl 32244 sg 93 Müller Gerd 32245 sg 94 Z Müller Gerd 32246 sg 95 E Müller Gerd 0.1 j - gelbfahl 32247 sg 93 Müller Gerd 32248 g 91 Müller Gerd 32249 g 91 Müller Gerd 1.0 j - blau-gehämmert PR: Burmeister Siegfried 32250 b 90 Ritschel Sten 32251 sg 95 E Strecker Willy 32252 sg 94 E Ritschel Sten 32253 g 92 Uhlig Dieter 50 0.1 j - blau-gehämmert 32254 hv 96 EB Strecker Willy 50 32255 sg 93 Ritschel Sten 32256 sg 94 Z Strecker Willy 32257 sg 93 fK Ritschel Sten 50 32258 sg 94 Z Strecker Willy 60 32259 sg 93 Uhlig Dieter 32260 sg 93 Strecker Willy 70 0.1 j - blaufahl-gehämmert 70 32261 g 91 Ritschel Sten 1.0 j - andalusierfarbig 50 32262 g 92 Z ZG Hammann / Drube Matthias 32263 sg 95 SE Frommolt Uwe 32264 sg 93 Müller Gerd 1.0 a - andalusierfarbig 32265 hv 96 ELT Steubl Rupert 32266 sg 93 RZ Zenker Christian 0.1 j - andalusierfarbig 32267 sg 94 ZG Hammann / Drube Matthias 32268 b 90 fK Pfützner Axel 60 32269 g 92 Rothe Peter 50 32270 g 91 fK Pfützner Axel 32271 g 92 Zenker Christian 70 0.1 a - andalusierfarbig 32272 g 92 Z Steubl Rupert 32273 sg 94 Zenker Christian 1.0 j - indigo-dunkel gehämmert PR: Lorenz Rüdiger 32274 g 91 ZG Hammann / Drube 50 32275 sg 95 E Matthias Teßner Karl-Heinz 0.1 j - indigo-dunkel gehämmert 32276 sg 93 Z Frommolt Uwe 32277 g 91 ZG Hammann / Drube Matthias 1.0 j - vielfarbig 32278 sg 94 Z ZG Hammann / Drube Matthias 70 0.1 j - vielfarbig 32279 u 0 ZG Hammann / Drube Matthias 0.1 j - de roy 40 32280 g 91 Böhme Micha 1.0 j - blau-schimmel 32281 sg 95 E Greiser Frank 40 32282 g 92 Ritschel Sten 32283 g 91 Greiser Frank 32284 g 92 Ritschel Sten 32285 g 92 1.0 a - blau-schimmel Ritschel Sten 32286 sg 94 Z Ritschel Sten 1.0 j - blaufahl-schimmel 32287 sg 94 Z Teßner Karl-Heinz 0.1 j - blaufahl-schimmel 32288 sg 93 Ritschel Sten 32289 leer Ritschel Sten 0.1 a - blaufahl-schimmel 32290 sg 94 Z Ritschel Sten 32291 hv 96 E Ritschel Sten 1.0 j - Spiegelschwanz rot 32292 sg 93 Scherneck Ulrich 32293 hv 96 ELT Scherneck Ulrich 0.1 j - Spiegelschwanz rot 32294 sg 94 Scherneck Ulrich 1.0 j - Spiegelschwanz gelb 32295 g 92 Scherneck Ulrich 1.0 a - Spiegelschwanz gelb 32296 u 0 Scherneck Ulrich 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 100 100 100

Kat.-Nr.: Bewertung: Aussteller: Vkpr.: Kat.-Nr.: Bewertung: Aussteller: Vkpr.: Kat.-Nr.: Bewertung: Aussteller: Vkpr.: 0.1 j - Spiegelschwanz gelb 32297 sg 94 RZ Scherneck Ulrich 100 1.0 j - schwarz-schildig 32298 sg 94 Z Opitz Wilfried 32299 sg 93 Schulze Ingo 32300 g 92 Schochardt Gerhard 70 32301 sg 94 Schulze Ingo 32302 sg 95 Z Frommolt Uwe 1.0 a - schwarz-schildig 32303 sg 93 Opitz Wilfried 32304 v 97 ELB Opitz Wilfried 0.1 j - schwarz-schildig 32305 sg 94 Z Schulze Ingo 32306 sg 94 Opitz Wilfried 32307 hv 96 E Schochardt Gerhard 70 32308 sg 94 Opitz Wilfried 32309 g 92 Schulze Ingo 0.1 a - schwarz-schildig 32310 sg 94 Z Opitz Wilfried 1.0 j - rot-schildig 32311 sg 94 Schulze Ingo 32312 leer Görmar Lars 32313 sg 94 Z ZG Hammann / Drube Matthias 32314 leer Görmar Lars 32315 sg 93 Schochardt Gerhard 0.1 j - rot-schildig 70 32316 sg 95 Z Schulze Ingo 32317 leer Görmar Lars 32318 hv 96 E ZG Hammann / Drube Matthias 32319 leer Görmar Lars 32320 g 91 Schochardt Gerhard 1.0 j - gelb-schildig 70 32321 sg 95 Z ZG Hammann / Drube Matthias 32322 g 91 0.1 j - gelb-schildig ZG Hammann / Drube Matthias 1.0 j - blau mit schwarzen Binden schildig 32323 sg 94 Schulze Ingo 0.1 j - blau mit schwarzen Binden schildig 32324 sg 95 SE Schulze Ingo 0.1 a - blau mit schwarzen Binden schildig 32325 leer Frommolt Uwe 0.1 j - blau-gehämmert schildig 32326 leer Frommolt Uwe 1.0 a - rotfahl-schildig 32327 sg 93 Kalbe Dirk 0.1 j - rotfahl-schildig 32328 sg 95 RZ Kalbe Dirk 32329 sg 93 Kalbe Dirk 32330 sg 94 Kalbe Dirk 0.1 a - rotfahl-schildig 32331 hv 96 OPP46 Kalbe Dirk 1.0 j - schwarz-schwänzig 32332 sg 94 Z Pointner Reiner 0.1 j - schwarz-schwänzig 32333 g 91 Pointner Reiner 1.0 j - rot-schwänzig 32334 sg 94 SE Pointner Reiner 32335 g 92 0.1 j - rot-schwänzig Pointner Reiner 32336 leer 1.0 a - blau-schwänzig Frommolt Uwe 1.0 j - Weißschwanz schwarz 32337 leer Dr. Jung Stefan 32338 sg 95 Z Hocke Reinhard 32339 leer Dr. Jung Stefan 32340 sg 94 Forbrig Wolfgang 32341 leer Dr. Jung Stefan 32342 hv 96 E Pointner Reiner 0.1 j - Weißschwanz schwarz 32343 g 92 Forbrig Wolfgang 32344 leer Dr. Jung Stefan 32345 sg 95 Z Hocke Reinhard 32346 sg 94 Pointner Reiner 32347 leer Dr. Jung Stefan 32348 sg 93 Hocke Reinhard 0.1 a - Weißschwanz schwarz 32349 sg 93 Forbrig Wolfgang 0.1 j - Weißschwanz rot 32350 hv 96 E Forbrig Wolfgang 32351 sg 93 Forbrig Wolfgang 32352 g 92 Forbrig Wolfgang 0.1 a - Weißschwanz rot 32353 sg 95 Z Forbrig Wolfgang 1.0 j - schwarz-getigert 32354 hv 96 E Böhme Micha 32355 b 90 Schochardt Gerhard 0.1 j - schwarz-getigert 32356 sg 94 Böhme Micha 0.1 a - schwarz-getigert 32357 sg 95 Z Rothe Peter 32358 sg 94 Frommolt Uwe 32359 v 97 EB Rothe Peter Seldschuken 1.0 j - schwarz PR: Müller Wolfgang 32360 sg 94 E Döppert Hartmut 32361 sg 93 Vilsthaler Matthias 32362 sg 95 SEG19 Döppert Hartmut 32363 sg 93 Z 1.0 a - schwarz Vilsthaler Matthias 0.1 j - schwarz 32364 g 92 Döppert Hartmut 32365 leer Vilsthaler Matthias 32366 sg 93 RZ Döppert Hartmut 1.0 j - weiß 32367 hv 96 ELB Ebner Josef 32368 sg 93 Ebner Josef 32369 sg 95 SEG20 Ebner Josef 32370 sg 93 Z 0.1 j - weiß Ebner Josef 32371 g 92 Ebner Josef 0.1 a - weiß 32372 sg 93 Z Ebner Josef 1.0 j - eisfarbig ohne Binden PR: Fritzsche Frank 32373 sg 93 Loers Peter 32374 sg 95 E ZG Fenzl-Hammerschmid 32375 sg 94 Z Hoffmann Ullrich 32376 b 90 Kleidon Kim 32377 sg 95 SE ZG Fenzl-Hammerschmid 32378 g 92 Loers Peter 32379 v 97 ELB Hoffmann Ullrich 32380 sg 94 Z Döppert Hartmut 32381 g 92 Link Franz 32382 g 92 Ebner Josef 32383 sg 94 Z Hoffmann Ullrich 32384 g 92 Ebner Josef 32385 g 92 Döppert Hartmut 32386 g 92 Link Franz 32387 sg 93 Hoffmann Ullrich 32388 sg 93 Z Ebner Josef 50 50 60 80 60 60 60 60 120 120 30 50 60 50 55 32389 sg 93 Döppert Hartmut 32390 sg 93 Link Franz 32391 sg 93 Hoffmann Ullrich 32392 sg 94 Z Link Franz 32393 hv 96 ELK ZG Fenzl-Hammerschmid 32394 g 92 Döppert Hartmut 32395 g 91 Hoffmann Ullrich 32396 sg 95 E ZG Fenzl-Hammerschmid 32397 sg 94 PE Döppert Hartmut 32398 sg 94 Z Link Franz 32399 sg 93 Hoffmann Ullrich 32400 g 91 Loers Peter 32401 sg 93 Vilsthaler Matthias 32402 sg 95 SEG20 ZG Fenzl-Hammerschmid 32403 sg 93 Hoffmann Ullrich 32404 leer Brzoska Roland 32405 sg 93 Loers Peter 32406 sg 94 Z ZG Fenzl-Hammerschmid 32407 sg 95 E Hoffmann Ullrich 32408 sg 94 Z ZG Fenzl-Hammerschmid 32409 sg 93 Loers Peter 32410 g 92 Hoffmann Ullrich 32411 g 92 ZG Fenzl-Hammerschmid 32412 g 91 Loers Peter 1.0 a - eisfarbig ohne Binden 32413 sg 94 Z Loers Peter 32414 g 92 Vilsthaler Matthias 32415 v 97 LVE25 ZG Fenzl-Hammerschmid 32416 g 91 Loers Peter 32417 g 91 Kleidon Kim 32418 sg 93 ZG Fenzl-Hammerschmid 32419 hv 96 SEG19 Ebner Josef 32420 sg 95 E Link Franz 32421 sg 95 SE ZG Fenzl-Hammerschmid 32422 g 91 Link Franz 32423 g 91 Vilsthaler Matthias 32424 hv 96 OPP1 ZG Fenzl-Hammerschmid 32425 g 91 Vilsthaler Matthias 32426 g 92 Loers Peter 0.1 j - eisfarbig ohne Binden 32427 sg 95 E ZG Fenzl-Hammerschmid 32428 sg 94 Z Hoffmann Ullrich 32429 sg 93 ZG Fenzl-Hammerschmid 32430 b 90 Kleidon Kim 32431 sg 93 Hoffmann Ullrich 32432 g 91 Kleidon Kim 32433 sg 95 E ZG Fenzl-Hammerschmid 32434 sg 93 Hoffmann Ullrich 32435 b 90 Link Franz 32436 sg 94 Z ZG Fenzl-Hammerschmid 32437 sg 93 Hoffmann Ullrich 32438 sg 95 E ZG Fenzl-Hammerschmid 32439 sg 95 SEG20 Link Franz 32440 sg 93 Hoffmann Ullrich 32441 sg 94 Z ZG Fenzl-Hammerschmid 32442 sg 93 Link Franz 32443 sg 94 Z Hoffmann Ullrich 32444 sg 93 Loers Peter 32445 v 97 EB ZG Fenzl-Hammerschmid 32446 sg 94 Z Hoffmann Ullrich 32447 sg 93 Loers Peter 32448 sg 94 Döppert Hartmut 32449 sg 95 E Hoffmann Ullrich 32450 sg 95 SEG19 Döppert Hartmut 32451 sg 93 Loers Peter 32452 sg 93 Hoffmann Ullrich 32453 sg 94 Z Döppert Hartmut 32454 hv 96 ELK Ebner Josef 32455 sg 94 Hoffmann Ullrich 32456 g 91 Brzoska Roland 60 50 100 60 50 50 50 30 100 35 30 50 30 100 50 50 50 50 50 60 30

Frohe Ostern - Schau Verlag Hamburg
Stratege des Jahres - Schau Verlag Hamburg
OSTFRIESLAND SCHAU LEER 29. SEPT. - 07. OKT. 2012
Salem aleikum: Begrüßung im Arabischen - Schau Verlag Hamburg
365 Tage im Jahr Schauen Sie doch mal vorbei - DAV Sektion ...
Jahresbericht 2009 als PDF öffnen - VR Bank Main-Kinzig-Büdingen ...
Allgemeine Schau - anea-m
61. Bayerische Landesgeflügelschau Allgemeine Schau
Ortsrassegeflügelschau Allgemeine Schau - KTZV-S128
Ziergeflügelschau Allgemeine Schau
Volieren Lipsiahof - auf zuechterportal.org
Tiere mit der Note vorzüglich Allgemeine Schau
106. Radeberger Rassegeflügelausstellung Allgemeine Schau
Kreisschau des KV Kaiserslautern-Kusel Allgemeine Schau