CAD/CNC - Regierung der Oberpfalz

regierung.oberpfalz.bayern.de

CAD/CNC - Regierung der Oberpfalz

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


� Ausbildungskonzept

Výukový koncept

� Ausbildungsmodule

Výukové moduly

CNC in der Hauptschule

CNC na 2. stupni základní školy

Nutfräsen für Mühlespiel

frézování drážky na hru MLÝN

� Praxisbeispiele aus dem Unterricht

Praktické příklady z vyučování

� Technologie

Technologie

Abdrehen eines Alurundstabes

soustružení hliníkové kulaté tyče

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Ausbildungskonzept an der Schule

Vzdělávací koncept ve škole

� 5./6. Jgst. ���� offene CNC-Werkstatt

5./6. ročník ���� otevřená CNC-dílna

� 7. Jgst. ���� erste Kontakte FiloCUT / FiloCAD

7. ročník ���� první kontakt s FiloCUT / FiloCAD

� 8. Jgst. ���� Vertiefen der Kenntnisse

8. ročník ���� prohloubení znalostí

� 9. Jgst. ���� Einsatz der CNC-Fräse in

freiwilligen Arbeitsgemeinschaften

9. ročník ���� využití CNC-frézy v dobrovolných

pracovních skupinách

� 10. Jgst ���� Einbeziehen der Technologie in die

Projektarbeit

Einsatz der CNC-Drehmaschine

10. ročník ���� zahrnutí technologie do projektu

využití CNC-soustruhu

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Praxisbeispiele

GtB 8 / PV 8

Jahrgangsübergreifend GtB 7-10

Praxisbeispiele

Praktické příklady

Jahrgangsübergreifend GtB 7-10

všechny ročníky - praktické vyučování 7-10

GtB 7 / PV 7 GtB 9 / PV 9

GtB 10 / PV 10

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Praxisbeispiele

GtB 7 / PV 7

Jahrgangsübergreifend GtB 7-10

Praxisbeispiele

Praktické příklady

Jahrgangsübergreifend GtB 7-10

všechny ročníky - praktické vyučování 7-10

GtB 8 / PV 8 GtB 9 / PV 9

GtB 10 / PV 10

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Praxisbeispiele

Jahrgangsübergreifend GtB 7-10

Praxisbeispiele

Praktické příklady

Jahrgangsübergreifend GtB 7-10

všechny ročníky - praktické vyučování 7-10

GtB 9 / PV 9

GtB 7 / PV 7 GtB 8 / PV 8

GtB 10 / PV 10

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Praxisbeispiele

GtB 7 / PV 7

GtB 8 / PV 8

Jahrgangsübergreifend GtB 7-10

Praxisbeispiele

Praktické příklady

Jahrgangsübergreifend GtB 7-10

všechny ročníky - praktické vyučování 7-10

GtB 9 / PV 9

GtB 10 / PV 10

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Ausbildungsmodul 1 (erster Umgang mit Maschine und Software)

Výukový modul 1 (první kontakt se strojem a softwarem)

• Sicherheitsvorschriften

bezpečnostní předpisy

• Einspannen von Werkstücken und Werkzeugen

upínání obrobků a nástrojů

• Erstellen eines einfachen Werkstückes (Handbetrieb)

zhotovení jednoduchého obrobku (ručně)

• Kennen lernen der nccad Software

seznámení se se softwarem nccad

• Maschineneinstellungen (Technologie) in der Software vornehmen

seřízení stroje (technologie) pomocí softwaru

• Simulation / simulace

Arbeitsgemeinschaft CNC

Pracovní skupina CNC

• Einstellen des Maschinen-Nullpunktes (BWNP/WNP)

nastavení nulového bodu stroje (BWNP/WNP)

• Probelauf auf der Maschine und Herstellen des Werkstückes

zkušební chod stroje a vyhotovení obrobku

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Ausbildungsmodul 2 (eigenständiges Lösen von Aufgaben)

Výukový modul 2 (samostatné řešení úkolů)

• Abarbeiten von gestellten Aufgaben

zpracování zadaných úkolů

• Technologie – Erfahrungswerte anwenden (Vorschub, Teilzustellung)

technologie – aplikace empirických hodnot (posuv, částečný přísuv)

• Erprobung der Einstellungen (Simulation in Soft- und Hardware)

zkouška seřízení (simulace pomocí softwaru a hardwaru)

• Eintragen der Maschinendaten in das Vorlageblatt

zapsání dat stroje do předlohy

• Produktion

výroba

Arbeitsgemeinschaft CNC

Pracovní skupina CNC

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Arbeitsgemeinschaft CNC

Pracovní skupina CNC

Mühlespiel - Filmsequenzen von der Planung und Fertigung

Hra MLÝN - filmová sekvence z plánování a výroby


Arbeitsgemeinschaft CNC

Pracovní skupina CNC

Mühlespiel - Filmsequenzen von der Planung und Fertigung

Hra MLÝN - filmová sekvence z plánování a výroby

�Optimierung des

Fräsablaufes

optimalizace

průběhu frézování

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Arbeitsgemeinschaft CNC

Pracovní skupina CNC

Mühlespiel - Filmsequenzen von der Planung und Fertigung

Hra MLÝN – filmová sekvence z plánování a výroby

�Arbeitsgang – Nut fräsen

pracovní postup

– frézování drážky


Arbeitsgemeinschaft CNC

Pracovní skupina CNC

Mühlespiel - Filmsequenzen von der Planung und Fertigung

Hra MLÝN - filmová sekvence z plánování a výroby

�Einspannen des

Werkstückes

upínání obrobku

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Arbeitsgemeinschaft CNC

Pracovní skupina CNC

Mühlespiel - Filmsequenzen von der Planung und Fertigung

Hra MLÝN - filmová sekvence z plánování a výroby

�Vorbereitung zum

Einspannen des Fräser

příprava na upnutí frézy

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Arbeitsgemeinschaft CNC

Pracovní skupina CNC

Mühlespiel - Filmsequenzen von der Planung und Fertigung

Hra MLÝN - filmová sekvence z plánování a výroby

�Arbeitsgang – Bohren

pracovní postup – vrtání

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Ausbildungsmodul 3 (eigenständiges Planen und Produzieren)

Výukový modul 3 (samostatné plánování a vyrábění)

• Eigenständige Planung - CAD/CNC -

samostatné plánování - CAD/CNC -

• Planen eines Werkstückes mit „externen“ Programmen (z.B. in SolidEdge)

plánování obrobku pomocí externích programů (např. SolidEdge)

• Import von Fremddateien in nccad (DXF; HPGL; Bilddateien)

import cizích souborů do nccad (DXF; HPGL; grafické soubory)

• Eigenständige Maschinenvorbereitung, Probelauf

samostatná příprava stroje, zkušební chod

• Eigenständiges abarbeiten und dokumentieren der Aufgabe bis zur

Fertigung

samostatné zpracování a dokumentování úkolů až po výrobu

Ausbildungsmodul 4 (Zertifizierung)

Výukový modul 4 (certifikace)

• Eignungstest (gestellte Aufgabe ausführen und dokumentieren)

test způsobilosti (provést zadaný úkol a zdokumentovat)

• Zertifikat / certifikát

Arbeitsgemeinschaft CNC

Pracovní skupina CNC

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Produzieren von Spielgeräten…

výroba hraček…

Produzieren von Werkzeughaltern

und Werkzeuggriffen

výroba držáků a rukojetí nástrojů

Gravieren von Schildern…

gravírování tabulí…

Praxisbeispiele

Praktické příklady

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Einspannhilfe – z.B. zum Gravieren von Schildern

verschiedener Größe

Upínací pomůcka – např. ke gravírování tabulí různé velikosti

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Skizze

nákres

CAD

importovat do

frézovacího

softwaru

Praxisbeispiele

Praktické příklady

Kugelspiel – passende Maße ermitteln…..

kuličková hra – zjištění vhodných rozměrů…..

importieren in

Frässoftware

nccad

Maschine

stroj

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Praxisbeispiele

Umsetzung im Lehrplan: GtB 9 (oder 10)

Projekt „Strickharfe“ (für das Förderzentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)

Aufgabe:

Erstelle von den einzelnen Strickharfen die Skizze (Freihand) und

trage die ermittelten Maße ein!

Erzeuge die Pläne mit SolidEdge (Ansichten mit

Bemaßung und Isometrie)!

Erstelle für jede Strickharfe eine vollständige Stückliste!

Erstelle für die Tischhalterung eine vollständige Stückliste!

Erstelle eine Gesamtstückliste über das vollständige Material

des Projektes!

Erstelle einen Holzschnittplan für das Gesamtprojekt.

Achte dabei auf möglichst geringen Verschnitt. Denke daran,

dass beim Schnitt mit der Kreissäge ca. 3 mm Material

verloren gehen!

Erstelle die Fräsdatei

Fertige die Harfe (Fräsen)

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Praktické příklady

Realizace v učebním plánu: PV 9 (n. 10)

Projekt „Pletací harfa“ (pro centrum podpory mentálního vývoje)

Úkol:

Vypracuj nákres jednotlivých pletacích harf (od ruky) a zanes

zjištěné míry!

Vypracuj plány pomocí SolidEdge (rysy včetně okótování a izometrie!)

Sestav kompletní seznam součástí pro každou harfu!

Sestav kompletní seznam součástí pro stolní držák!

Sestav celkový seznam součástí kompletního materiálu projektu!

Vypracuj plán dřevořezu pro celkový projekt!

Dej pozor na co nejmenší množství odřezků.

Nezapomeň na 3 mm rezervu pro řezání kotoučovou pilou!

Vytvoř frézovací soubor

Vyrob harfu (frézování)

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Praxisbeispiele

Umsetzung im Lehrplan: GtB 9 (oder 10)

Projekt „Strickharfe“ (für das Förderzentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)

Planung (CAD) / Plánování (CAD)

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Praxisbeispiele

Umsetzung im Lehrplan: GtB 9 (oder 10)

Projekt „Strickharfe“ (für das Förderzentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)

Arbeitsvorbereitung / Příprava práce

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Praxisbeispiele

Umsetzung im Lehrplan: GtB 9 (oder 10)

Projekt „Strickharfe“ (für das Förderzentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)

Maschineneinstellungen, Arbeitsdurchführung

Seřízení stroje, provedení práce

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Praxisbeispiele

Umsetzung im Lehrplan: GtB 9 (oder 10)

Projekt „Strickharfe“ (für das Förderzentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Technologie

Kosten für Maschinen, Software und Zubehör

Náklady na stroje, software a příslušenství

CNC-Fräse - CC-F1210E – (Firma WABECO)

▪ Fräsmaschine + nccad basic

fréza + nccad basic

▪ Zubehör (Zangenspannfutter,

Spannzangen, Fräser, ...)

příslušenství (kleštinové sklíčidlo,

upínací pouzdra, fréza, …)

▪ weiteres Zubehör

další příslušenství

▫ Maschinenschraubstock / strojní svěrák

▫ Messwerkzeuge / měřidla

(Kantentaster, Haarwinkel, Anschlagwinkel, etc.)

(měřící čidlo, hranový úhloměr, příložný úhelník, atd.)

▫ Absaugung / odsávání

▫ PC, Maus, Tastatur, Monitor

počítač, myš, klávesnice, monitor

▫ Aufbewahrungsbox / úložný box

6000,- €

ca. 500,- €

ca. 250,- €

ca. 200,- €

ca. 300,- €

ca. 1.000,- €

ca. 200,- €

Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz


Regierung der Oberpfalz Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine