Chráněná území Klatovska

turisturaj.cz

Chráněná území Klatovska

Úvod

Zveme Vás na krátké seznámení s chráněnými územími Klatovska, jehož přírodní krásy

a zajímavosti jsou prezentovány především kouzelnou Šumavou, jejím Národním parkem

a Chráněnou krajinnou oblastí. Chceme Vám však v tomto snímku ukázat přírodní bohatství

Klatovska, které není tak nápadné a známé jako Šumava, přírodu která si zachovává svou původní

rozmanitost v posledních fragmentech, které potřebují odbornou pomoc člověka. Z naší

kulturní krajiny, Klatovsko nevyjímaje, která je stále více poznamenávána civilizačními tlaky

a nároky člověka na vlastní komfort, mizí další a další cenné ekosystémy a s nimi i rostliny

a živočichové, kteří zde odpradávna žili a mají svůj nezastupitelný význam ekologický i kulturní.

Maloplošná zvláště chráněná území, jejichž ochrana vychází ze zákona č. 114/1992 Sb.,

O ochraně přírody a krajiny, jsou většinou skutečnými perlami, enklávami fungujících biocenóz

uprostřed krajiny, která již dávno ztratila svou původní tvář a charakter. Navštívíme ve

zkratce 26 chráněných území o celkové rozloze 435 ha v celém okrese Klatovy, která jsou chráněna

jako geologické výtvory, botanické lokality, biotopy zvláště chráněných druhů živočichů,

či zbytky původních porostů dřevin. Pro zachování diverzity těchto území pro další generace

věnují orgány ochrany přírody a další odborníci nemalé úsilí i finanční prostředky.

Národní přírodní památka Americká zahrada

Asi 1,5 km jihozápadně od obce Chudenice, se nachází v lesním komplexu pod Bolfánkem,

nedaleko zámku Lázeň Chudenice dendrologické arboretum. Území o rozloze 1,9 ha má spíše

parkový charakter a bylo původně založeno jako školka okrasných dřevin, která představuje

sbírku více než 200 druhů a kultivarů, především severoamerického, evropského a asijského

původu. K evropským unikátům patří stromový exemplář dřínu květnatého (Cornus florida).

Přírodní památka Bejkovna

Jihozápadně od Petrovic u Měčína leží na rozloze 0,9 ha v Bolešinské kotlině. Je fragmentem

bývalých obecních pastvin s prameništěm a slatiništěm. Můžeme zde obdivovat chráněné

a stále mizející mokřadní rostlinné druhy např. orchidej kruštík bahenní (Epipactis palustris).

Přírodní rezervace Bělč

Leží v lesnatém Branžovského hvozdu, západně od města Švihov. Vlastní chráněné území

o velikosti 9,5 ha se rozkládá v horní části jihovýchodního svahu vrchu Bělče, vysokého 711 m

n. m. Celé území je porostlé bukovým lesem, starým 160 let, s místy vtroušenými javory klenem,

mléčem a lípou velkolistou. Nachází se zde vzácná lilie zlatohlavá (Lilium martagon)

a v korunách vysokých buků hnízdí vzácný a plachý čáp černý (Ciconia nigra).

Přírodní rezervace Bělýšov

Lesní chráněné území se statutem přírodní rezervace se rozkládá na vrcholu a jihovýchodním

svahu kopce Bělýšov poblíž obce Slatina na Chudenicku. Vlastní rezervace je 11,4 ha velká.

Na příkrých svazích se místy vytvářejí malá kamenná moře a kamenné proudy. Typickým

porostem jižního svahu je dubohabřina. V podrostu můžeme najít jaterník trojlaločný (Hepatica

nobilis) nebo motýla otakárka fenyklového (Papilio machaon).

Přírodní rezervace Borek u Velhartic

Na dohled od majestátních zřícenin se na kamenitých svazích vrchu Borek, rozkládá přírodní

rezervace Borek u Velhartic o velikosti 38 ha. Území je chráněno především z důvodu ochrany

reliktních borů na výchozech křemenců s původní borovicí lesní. Řídce zde hnízdí lesní druhy

pěvců.

1

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine