földtani közlöny - EPA

epa.oszk.hu

földtani közlöny - EPA

TARTALOMJEGYZÉK.

EREDETI KÖZLEMÉNYEK.

Lap

F e l i x J. : ... ... ... ... Westfáliai Carbonnövények belső szerkezetére

vonatkozó vizsgálatok ... 117

H o l l ó s L á s z l ó : A kecskeméti kútfúrások alkalmával kikerült

lignit ... ___ ... ___ ... 130

I lo s y a y L a jo s : ___ ... Új adat a budai keserűvizek ismeretéhez 237

K o c h A n t a l : ___ ___ A Gryphaea Eszterházyi (Pávay) előfordulásáról

és elterjedéséről ___ ... ... ... 324

M e l c z e r G u s z t á v : ............. Adatok a budapesti Calcit kristálytani ösmeretéhez

__ 10

— — . ___ Baryt Dobsináról ... ... — — ... 321

SCHAFARZIE FERENCZ .* ... A bécsi cs. kir. földtani intézettől kiadandó

geologiai térképatlasz színes nyomatú

próbalapjairól ... ... ... ... 28

Sóbáxyi Gyula : _ A Kanyapta-medencze környékének fejlődéstörténete

_ ... ... ... ... ... ... 193

S taub M óricz : ___ ... Az ősvilági Ctenis-fajok és Ctenis hungarica

n. sp. ... ............. ... __ 331

Szádeczky Gyula : Cölestin Gebei El-Alimarról Egyiptomban 113

Szokol Pál : __ ... ... ... Veresvíz aranyerei _ ___ ... ............ ... 243

T raxler L ászló : Subfosszil szivacsok Ausztráliából 25

IRODALOM.

Berwerth Gábor : __ ___ ___ Die beiden Detunaten .. ___ ... ___ 140

— — . ... Dacittuff-Concretionen in Dacittuff [Dacittufa-coneretiok

dacittufában] __ ... 264

Buchböck G .: . ... A topliczai ásványvíz chemiai analysise ... 272

C o h en E .: ... __ ... Meteoreisen-Studien H. __ ... ... ... 37

D upare L. et M razec L .: Sur un schiste á chloritoide des Carpathes 264

Földtani I n t é z e t é v i j e l e n t é s e 1892-ről 251

F r anzen au Á goston : ... A hunyadmegyei Kis-Almás nehány ásványa

kristálytani tekintetben ... .... __ ...


341

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine