Kultur Joker Januar-Ausgabe 2015
ArtMediaVerlag2013