26.09.2017 Views

O-Ringentidningen nr 3 2017

Världens största orienteringsäventyr. Örnsköldsvik, Höga Kusten, juli 2017

Världens största orienteringsäventyr. Örnsköldsvik, Höga Kusten, juli 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

O-RINGEN<br />

#3<br />

<strong>2017</strong><br />

TIDNINGEN<br />

Lär dig orientera i<br />

Höga Kusten med<br />

Helena och Albin<br />

Passa på!<br />

Tidig anmälan<br />

1 november<br />

– spara 30 %<br />

TIDNINGEN OM VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR – O-RINGEN


INNEHÅLL<br />

#3<br />

O-<strong>Ringentidningen</strong> #3, <strong>2017</strong><br />

Ges ut av O-Ringen AB.<br />

Ansvarig utgivare: He<strong>nr</strong>ik Boström<br />

På framsidan:<br />

Utsikt över Höga Kusten<br />

Foto: Fredrik Lewander<br />

Vi minns Värmland<br />

Utvärdering<br />

Utmana världsarvet<br />

MtbO<br />

Camping<br />

Kolmården 2019<br />

Uppsala 2020<br />

Åre 2021<br />

Anmälningsguide<br />

Layout: Adshape AB,<br />

adshape.se<br />

Tryck: V-TAB, Vimmerby<br />

Upplaga: 20 000 ex<br />

Papper: Holmen TRND 60 g<br />

Adressändring: se oringen.se<br />

Boende som<br />

passar dig<br />

4<br />

69<br />

”<br />

Jag är och har alltid<br />

varit nyfiken på att testa<br />

nya träningsmetoder<br />

Fredrik Lindström<br />

59<br />

22<br />

25<br />

48<br />

52<br />

55<br />

Intervjuer<br />

med banläggarna<br />

25<br />

42<br />

12<br />

38<br />

– världens högsta<br />

marina kustlinje<br />

Utveckling handlar ibland om att våga<br />

prova. Det gjorde vi till <strong>2017</strong>. Men utveckling<br />

handlar lika mycket om att utvärdera<br />

och finslipa. Och inte minst att prestigelöst<br />

våga korrigera steg tagna i fel riktning.<br />

Samtidigt behövs kontinuitet! En svår balansgång.<br />

Här kommer ett försök att återge<br />

de mest betydande lärdomarna vi tagit<br />

med oss i årets utvärderingsarbete.<br />

Bokningsportalen utvecklas vidare<br />

En ny Bokningsportal infördes till <strong>2017</strong><br />

i syfte att erbjuda mer än anmälan och<br />

för att enklare kunna nå deltagare som<br />

saknar användare i Eventor. Cirka 94 %<br />

av alla anmälningar gjordes via Bokningsportalen<br />

(anmälan på plats inkluderat),<br />

med kraftigt reducerade anmälningsköer<br />

på arenorna som direkt följd.<br />

Över hälften av bokningarna innefattade<br />

utöver anmälan även boendebokningar<br />

och en mindre andel (cirka 8 %) även tillläggstjänster.<br />

Här vill vi utöka utbudet<br />

kommande år.<br />

Portalen fick över hela året sett betyget<br />

3,0 (skala 1-5); betyget steg från 2,9 (de<br />

som bokade före 1 april) till 3,6 (de som<br />

bokade därefter) tack vare ett aktivt och<br />

löpande förbättringsarbete. Det arbetet<br />

kommer att fortsätta med målbilden att<br />

nå över 4,0 under 2018.<br />

Eget upplägg blir<br />

Challenge- och Motionsklasser<br />

Nästan 1 600 deltagare deltog i Eget upplägg<br />

som bestod av fria val och paket. Bland<br />

He<strong>nr</strong>ik Boström, Verkställande direktör<br />

070-380 84 89, he<strong>nr</strong>ik.bostrom@oringen.se<br />

Mats Adolfsson, Försäljningschef<br />

070-394 50 71, mats.adolfsson@oringen.se<br />

Thomas Westfeldt, Marknadschef<br />

072-278 00 00, thomas.westfeldt@oringen.se<br />

de som valde fritt (cirka 1 000 deltagare)<br />

varierade cirka 2 % svårighetsgrad och<br />

cirka 20 % längd mellan etapperna. Majoriteten<br />

av de som varierade längd valde<br />

en kortare bana på medeldistansetappen.<br />

Även om resultatpresentationen av<br />

fria val rent tekniskt fungerade, så blev<br />

avsaknaden av en klass konceptuellt utmanande,<br />

inte minst vid illustrationen av<br />

totalresultat. Till 2018 har vi tagit fasta på<br />

detta och vilken typ av valfrihet som efterfrågas<br />

och skapat en viss uppsättning<br />

klasser över tre eller fem etapper. Dessa<br />

benämner vi Challengeklasser. Eget uppläggs<br />

paket återgår därmed som Motionsklasser<br />

under 5-dagars, med fri minutstart<br />

på varje etapp (som efterfrågat).<br />

Resultatåtergivningen garanteras<br />

Inför arrangemanget beslutades att resultatskärmarna<br />

kunde tas bort, om möjligheten<br />

att titta på resultat, via egen enhet/<br />

mobil, kunde garanteras på arenorna och<br />

O-Ringenstaden. Tyvärr misslyckades vi<br />

med leveransen! Jag beklagar detta, och<br />

Britt-Inger Dahlbom, Administratör<br />

072-226 47 98, britt-inger.dahlbom@oringen.se<br />

Jan Troeng, Tävlings- och Utvecklingschef<br />

073-642 26 52, jan.troeng@oringen.se<br />

Jessica Sörndal, Ekonomi- och Deltagarservicechef<br />

073-574 21 18, jessica.sorndal@oringen.se<br />

O-RINGEN – VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR<br />

HÖGA KUSTEN 2018 KOLMÅRDEN 2019 UPPSALA 2020 ÅRE 2021<br />

LEDARE<br />

Vi har provat, lyssnat och lärt<br />

inför O-Ringen Höga Kusten 2018!<br />

Det var flera nyheter till O-Ringen Värmland <strong>2017</strong>. Med stor spänning har vi därför läst den återkoppling<br />

vi fått efter arrangemanget. Här sammanfattas de mest betydande lärdomarna vi dragit.<br />

He<strong>nr</strong>ik Boström, VD O-Ringen AB<br />

Vi är väldigt<br />

tacksamma för<br />

”er feedback!<br />

till 2018 kommer en av följande två saker<br />

att ske 1) resultatskärmarna återinförs<br />

eller 2) ett fungerande Wi-Fi/3G/4G-nät<br />

garanteras för samtliga att använda. Allt<br />

annat är otänkbart. Tack för er tydliga<br />

återkoppling!<br />

Jag hoppas ni i och med dessa korrigeringar<br />

till 2018 känner att vi har lyssnat<br />

på er. Vi är väldigt tacksamma för er<br />

feedback! Inte minst kring de positiva<br />

kommentarer vi fått rörande verifieringsstationerna<br />

på väg till start och det nya<br />

kösystemet vid fri minutstart. Har du tankar<br />

om hur vi kan bli än bättre, tveka inte<br />

att kontakta oss på utveckling@oringen.se.<br />

Varmt välkomna till O-Ringen Höga<br />

Kusten 2018!<br />

HENRIK BOSTRÖM<br />

O-Ringen AB<br />

Har du frågor? Kontakta:<br />

0771-49 90 00, info@oringen.se<br />

Postadress: O-Ringen AB,<br />

Lägerhyddsvägen 2 hus 38,<br />

752 37 Uppsala<br />

ww.oringen.se<br />

2 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 3


Värmland <strong>2017</strong><br />

Foto: Peter Holgersson och O-Ringen<br />

4 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 5


UTVÄRDERING<br />

SHOPPA DYGNET RUNT PÅ DIN<br />

ORIENTERINGSBUTIK PÅ NÄTET<br />

TEAMSPORTIA.SE<br />

Sara Hagström stämplar under O-Ringen Värmland <strong>2017</strong>. Foto: Peter Holgersson<br />

Mycket bra betyg på tävling och terräng<br />

6<br />

Många fina bilder och härliga<br />

minnen skapades i den<br />

värmländska vildmarken. Hur<br />

O-Ringen upplevs utvärderas<br />

varje år med bland annat en<br />

undersökning till ett urval av<br />

alla deltagare. Årets arrangemang<br />

har fått fina betyg på<br />

många områden och förbättringspotential<br />

finns på andra.<br />

Totalt sett blev betyget i paritet med föregående<br />

två år. Två områden att ta upp är<br />

Arrangemang & organisation som får ett<br />

lägre betyg och den sportsliga kvaliteten<br />

som fick det bästa betyget.<br />

Vad gäller ”Arrangemang & organisation”<br />

har vi tagit fasta på två viktiga områden<br />

som vi kommer att fokusera extra på<br />

till nästa år. Det första är en kombination<br />

av resultatrapportering och uppkoppling<br />

(wifi & mobilnät) på arena. Uppkopplingen<br />

generellt och till resultatrapporteringen<br />

i synnerhet fungerade långt ifrån<br />

planerat och ett omtag kring det kommer<br />

att ske till 2018. Det andra området att<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

4.4 4.4 4.4<br />

4.3 4.4 4.4 4.5 4.5<br />

4.3<br />

4.3 4.3<br />

4.1 4.1<br />

4.1 4.2 4.3 4.2<br />

4.2 4.3 4.3 4.3<br />

4.0<br />

4.1<br />

3.8<br />

3.6<br />

Ditt helhetsintryck<br />

av evenemanget<br />

Sammanställning av evenemangsupplevelsen – medelvärden<br />

(Jämförelse 2013-<strong>2017</strong>)<br />

Arrangemang &<br />

organisation<br />

Din känslomässiga<br />

upplevelse<br />

förbättra är sanitetsstationernas kvalitet<br />

och dimensionering på campingen.<br />

Vildmarken och banläggarna levererade<br />

Området ”Den sportsliga kvalitén” som<br />

fick högst betyg arbetades det mycket med<br />

i Värmland. Det gjordes en extra insats för<br />

att skapa banor med varierande utmaningar<br />

och bjuda på olika typer av terräng. Det<br />

i kombination med den värmländska vildmarken<br />

har uppskattats av deltagna. Här<br />

Den sportsliga<br />

kvaliteten<br />

2013 2014 2015 2016 <strong>2017</strong><br />

Stämning &<br />

atmosfär<br />

4.0 3.9 3.9 4.0<br />

3.8<br />

Valuta för<br />

pengarna<br />

fortsätter arbete för att skapa en lika bra<br />

upplevelse till O‐Ringen Höga Kusten 2018.<br />

I undersökningen ställdes även frågor om<br />

ideellt arbete och det är tydligt att O-Ringendeltagare<br />

också är ideellt engagerade i sin<br />

klubb. Hela 57 % svarade att de engagerar sig<br />

ideellt i klubben minst en gång per månad och<br />

av dem är det 34 % som gör det varje vecka.<br />

När det gäller att tävla är också O-Ringendeltagaren<br />

aktiv och 59 % åker på 11 tävlingar eller<br />

fler under året (utöver O-Ringen).<br />

NU KOMMER MÖRKRET, LÅT DET INTE STOPPA DIG!<br />

PÅFYLLDA LAGER AV PANNLAMPOR.


När ni försöker bli fler<br />

Hamnen i Örnsköldsvik.<br />

När ni blivit fler<br />

Utmana världsarvet!<br />

Välkommen till Höga Kusten! Nästa<br />

sommar kan du utmana vårt unika<br />

världsarv både som turist och som<br />

orienterare. Vad kan du då förvänta<br />

dig av O-Ringen Höga Kusten?<br />

Text: Clas Engström Foto: Malin Wedin<br />

För det första är det nära, hela arrangemanget går<br />

i Örnsköldsviks närhet. Det är rent av så nära att<br />

det kommer att gå att cykla till alla etapper. Som<br />

längst är det nio kilometer mellan camping och<br />

arena. Vi erbjuder en bra semestervecka med minimal<br />

tid för resor.<br />

En riktig orienteringsfest<br />

Det är också nära till berg och vyer. Svedjeberget,<br />

Varvsberget, Visarberget och Slåtterberget bjuder<br />

på vida vyer. Bergen kommer också att bjuda våra<br />

deltagare på en riktig orienteringsfest. En teknisk<br />

utmaning för många, särskilt de som inte är vana<br />

vid detaljrika norrländska sluttningar och detaljerade<br />

hällmarker.<br />

Höga Kusten gör också skäl för sitt namn, slarva<br />

inte med backträningen i vinter! Men framförallt<br />

är terrängen vacker och storståtlig. Eller som Näsåkersskalden<br />

Pelle Molin skrev:<br />

”När Gud skapade Ångermanland vredgades och<br />

log han samtidigt!”<br />

Nära till havet<br />

Det är alltid nära till havet. Mäktiga klippor, oändliga<br />

stränder, skyddade vikar, öarna med Ulvön<br />

och Trysunda i spetsen och många vandringsleder<br />

högt över havet. Skuleskogen är en magisk blandning<br />

av hav och berg.<br />

Det är nära till staden. O-Ringentorget ligger<br />

mitt i Örnsköldsvik vid hockeyarenan, Fjällräven<br />

Center. Den centrala campingen ligger i centrum<br />

med närhet till O-Ringentorget. Affärerna i Örnsköldsvik<br />

kommer att ha kvällsöppet under hela<br />

O-Ringenveckan. Det blir en folkfest i Örnsköldsvik<br />

under hela veckan.<br />

Slutligen är det nära. Det är nära från Stockholm<br />

med bil, drygt fem timmars åktid, tågen<br />

stannar 500 meter från O-Ringentorget. Det finns<br />

bra och täta tågförbindelser söderifrån. Flyg från<br />

Arlanda tar en timme till Örnsköldsvik.<br />

Vad tror du, känns det inte som att det är nära<br />

till en anmälan? Plura Jonsson i Eldkvarn, vars<br />

mamma växta upp i Höga kusten, har sammanfattad<br />

det hela bäst:<br />

– Kom till kusten!<br />

Varmt välkommen nästa sommar!<br />

CLAS ENGSTRÖM<br />

Generalsekreterare<br />

Ålder: 50<br />

Klubb: OK Nolaskogsarna<br />

Favoritplats i Höga Kusten:<br />

Rotsidan, Nordingrå<br />

8<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 9


Hitta till O-Ringen i Örnsköldsvik<br />

ORIENTERING I CENTRUM<br />

Örnsköldsvik - en del av Höga Kusten<br />

Örnsköldsvik ligger drygt 50 mil norr<br />

om Stockholm och 40 mil söder om<br />

Luleå – men desto närmare Sveriges<br />

geografiska mittpunkt. Det är enkelt<br />

att ta sig hit. Åk bil, tåg, buss eller flyg.<br />

Text: Marcus Andersson Foto: Malin Wedin<br />

Med bil<br />

Det kräver ingen orienterare, eller ens<br />

en karta, för att hitta till Örnsköldsvik.<br />

Kör E4:an längs Norrlandskusten så är du snart<br />

framme.<br />

Om du kommer söderifrån så passerar du<br />

många av Norrlands kuststäder. Bocka av Gävle,<br />

Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall och Härnösand<br />

innan du når kuststaden du siktade in dig på<br />

från första början.<br />

På vägen korsar du också Högakustenbron,<br />

Sveriges tredje högsta byggnadsverk. Den stora<br />

hängbron har Sveriges längsta brospann. Utsikten<br />

från bron skvallrar om att du nu kör in i Höga Kusten.<br />

Den skvallrar om att du närmar dig O-Ringen<br />

2018. Nu har du har bara en timmes körning kvar<br />

till Örnsköldsvik.<br />

Östersund<br />

Oslo<br />

Göteborg<br />

Malmö<br />

Luleå<br />

Umeå<br />

Gävle<br />

Stockholm<br />

Helsingfors<br />

Med buss<br />

Bussarna kommer in på samma ställe<br />

som tågen – mitt i staden. Bussarna tar i<br />

regel något längre tid än tågen, men kostar också<br />

mindre. Ybuss trafikerar kusten, från Stockholm i<br />

söder till Umeå i norr. Bussen plockar bland annat<br />

upp passagerare på terminal 5 på Arlanda.<br />

Barn, ungdomar och studerande åker billigare. För<br />

en liten extra slant kan du lägga till om- och avbokningsskydd<br />

på din resa. Det finns alltid wi-fi ombord.<br />

Ybuss samarbetar med Swebus som trafikerar<br />

stora delar av Sverige. På så sätt kan du boka kombinationsresor<br />

över hela Sverige med slutmålet<br />

Örnsköldsvik.<br />

AVSTÅND<br />

Stockholm<br />

Göteborg<br />

Malmö<br />

Oslo<br />

Helsingfors<br />

Umeå<br />

530 km<br />

870 km<br />

1140 km<br />

760 km<br />

640 km<br />

110 km<br />

VÄLKOMMEN TILL ÖRNSKÖLDSVIK När du besöker vår stad känner du hur påtagligt nära det är till skärgården och naturen.<br />

Här kan du kombinera det bästa av världar efter tävlingsdagen. Antingen känna stadens puls, med trivsamma stunder på<br />

restauranger och caféer, shopping i mysiga butiker och stora gallerior, kulturupplevelser av olika slag samt evenemang och<br />

nöjen för både barn och vuxna. Ta del av vårt friluftsliv ett ”stenkast” bort, med vandringsleder och utsiktsplatser, eller ett<br />

besök till någon av våra nära badplatser för ett kvällsdopp.<br />

I vår Örnsköldsviksguide kommer vi att tipsa om vad du och dina anhöriga kan uppleva på några få timmar när ni laddar<br />

batterierna inför nästa tävling. Så lägg adressen på minnet. Vi ses i Örnsköldsvik!<br />

10 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

www.ornskoldsvik.se/guiden<br />

Örnsköldsviks resecentrum<br />

Med tåg<br />

Tågförbindelserna till Örnsköldsvik är<br />

goda. Med SJ:s snabbtåg från Stockholm<br />

är du framme på fem timmar och trettio<br />

minuter. Många tåg kommer in i staden varje dag.<br />

Örnsköldsviks resecentrum, som är stadens<br />

centralstation, ligger i direkt anslutning till innerstan.<br />

Härifrån går du till Stortorget på några<br />

minuter. Bara 500 meter till O‐Ringentorget och<br />

nära till många av campingplatserna. Mycket smidigare<br />

än så blir det inte.<br />

Med flyg<br />

En timme – så lång tid tar det att flyga<br />

från Arlanda till Örnsköldsvik Airport.<br />

Du hinner knappt få av dig skorna innan du är<br />

framme. Från och med april 2018 kommer SAS att<br />

trafikera sträckan.<br />

Örnsköldsviks flygplats ligger i Gideå, en halvtimme<br />

utanför staden. På flygplatsen finns både flygtaxi<br />

och taxibolag. Flygtaxi måste bokas i förväg.<br />

Från Arlanda lyfter planen fyra gånger om dagen<br />

med siktet inställt på Örnsköldsvik. Är alla<br />

flygningar fullbokade? Misströsta inte. Det går<br />

också att flyga till den större flygplatsen Umeå<br />

Airport som ligger en timme norrut. Från Umeå är<br />

det enkelt att ta sig de elva milen till Örnsköldsvik.<br />

Tåg och bussar rullar hela tiden.<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 11


ARENA HÖGLAND - TRÄNINGSRACE OL+MtbO<br />

ARENA SKYTTIS - OL ETAPP 5<br />

ARENA BACKSJÖ - OL ETAPP 3 & 4<br />

ARENA BERGSJÖN - PreO ETAPP 5<br />

ARENA SKYTTIS - MtbO ETAPP 3 & 4<br />

ARENA SKYTTIS - PreO ETAPP 1<br />

CAMPINGYTA<br />

CAMPINGYTA<br />

ARENA JÄBO - PreO ETAPP 4<br />

RESECENTRUM<br />

CAMPINGYTA<br />

ARENA STORA TORGET - ELITSPRINTEN<br />

CAMPINGYTA<br />

ARENA FJÄLLRÄVEN - BAGHEERASTAFETTEN<br />

ARENA VARVSBERGET - PreO ETAPP 2 & 3<br />

CAMPINGYTA<br />

GÄSTHAMN<br />

O-RINGENTORGET<br />

FJÄLLRÄVEN CENTER<br />

CAMPINGYTA<br />

ARENA KEMPEVALLEN - MtbO ETAPP 2<br />

BUSS TILL ETAPPER<br />

ARENA DOMSJÖ - OL ETAPP 1 & 2<br />

ARENA DOMSJÖ - MtbO ETAPP 1 & 5<br />

Örnsköldsviksfjärden<br />

CAMPINGYTA<br />

SVEDJEHOLMEN CAMPING<br />

Vy över centrala Örnsköldsvik och O-Ringentorget vid Fjällräven Center.<br />

Etappöversikt<br />

lördag<br />

21 juli<br />

söndag<br />

22 juli<br />

måndag<br />

23 juli<br />

tisdag<br />

24 juli<br />

onsdag<br />

25 juli<br />

torsdag<br />

26 juli<br />

fredag<br />

27 juli<br />

Lomsjön<br />

Älvsjösjön<br />

BAGHEERASTAFETTEN<br />

ARENA FJÄLLRÄVEN<br />

OL ETAPP 1<br />

ARENA DOMSJÖ<br />

OL ETAPP 2<br />

ARENA DOMSJÖ<br />

ELITSPRINTEN<br />

ARENA STORA TORGET<br />

OL ETAPP 3<br />

ARENA BACKSJÖ<br />

OL ETAPP 4<br />

ARENA BACKSJÖ<br />

OL ETAPP 5<br />

ARENA SKYTTIS<br />

ARENA BACKSJÖ - OL E3 & E4<br />

Västerhus<br />

ARENA BERGSJÖN - TRÄN.RACE OL+MtbO<br />

ARENA BERGSJÖN - PreO E5<br />

Högbysjön<br />

INVIGNING<br />

MtbO ETAPP 1<br />

ARENA DOMSJÖ<br />

PreO ETAPP 1<br />

ARENA SKYTTIS<br />

MtbO ETAPP 2<br />

ARENA KEMPEVALLEN<br />

PreO ETAPP 2<br />

ARENA VARVSBERGET<br />

AKTIVITETSDAG<br />

MtbO ETAPP 3<br />

ARENA SKYTTIS<br />

PreO ETAPP 3<br />

ARENA VARVSBERGET<br />

MtbO ETAPP 4<br />

ARENA SKYTTIS<br />

PreO ETAPP 4<br />

ARENA JÄRVED<br />

MtbO ETAPP 5<br />

ARENA DOMSJÖ<br />

PreO ETAPP 5<br />

ARENA BERGSJÖN<br />

Själevadsfjärden<br />

Överhörnäs<br />

10km<br />

7.5km E4<br />

Botniabanan<br />

Backsjösjön<br />

Själevad<br />

5km<br />

SATELLITPARKERING<br />

BUSSNING<br />

SVEDJEHOLMEN CAMPING<br />

Vitsjön<br />

Veckefjärdens Golfbana<br />

Veckefjärden<br />

Gullänget<br />

ARENA FJÄLLRÄVEN - BAGHEERAST.<br />

Ås<br />

ARENA STORA TORGET - ELITSPRINTEN<br />

ARENA VARVSBERGET - PreO E2 & E3<br />

Svedjeholmen<br />

ARENA DOMSJÖ - OL E1 & E2<br />

Sund<br />

ARENA DOMSJÖ - MtbO E1 & E5<br />

2.5km<br />

Hörnett<br />

Gimåt<br />

BUSSNING<br />

CENTRAL CAMPING<br />

Höglandssjön<br />

E4<br />

ÖRNSKÖLDSVIK<br />

O-RINGENTORGET<br />

ARENA KEMPEVALLEN - MtbO E2<br />

Örnsköldsviksfjärden<br />

Domsjö<br />

Svartby<br />

Skyttis<br />

Friluftsområde<br />

Arnäs<br />

ARENA SKYTTIS - OL E5<br />

ARENA SKYTTIS - MtbO E3 & E4<br />

ARENA SKYTTIS - PreO E1<br />

ARENA JÄRVED - PreO E4<br />

E4<br />

Idbyn<br />

Tävlingar som andas Höga Kusten<br />

O-Ringen nästa sommar kommer att bjuda på tävlingar som andas Höga Kusten och korta<br />

avstånd till etapperna och som erbjuder tid till umgänge och upplevelser. Våra berg kan vi inte göra<br />

så mycket åt. De finns där och ni kommer att få uppleva dem. Vår ambition är dock att alla ska få<br />

en stimulerande utmaning.<br />

2.5km 5km 7.5km 10km<br />

De första två etapperna är välkända marker för den som var med<br />

Idbyfjärden<br />

Järved<br />

och sprang O-Ringen 1994. Etappmålet för avslutningsetappen<br />

då är detsamma som för etapp ett och två nu. Ett tips är att ta<br />

cykeln de fem kilometrarna från centrala Örnsköldsvik (eller de<br />

cirka två kilometrarna från Svedjeholmens camping).<br />

Bonäset<br />

Etapp tre och fyra avgörs i Backsjö. Målet ligger vackert inbäddat<br />

mellan Visarbergen i väster och Backsjön i söder. För den<br />

som vill kommer det att bjudas på utmaningar, både fysiskt och<br />

tekniskt, men även den som gillar snällare orientering kommer<br />

att gilla detta område.<br />

etapp. Här kommer ni att få uppleva högfartsorientering kombinerat<br />

med riktigt kluriga sluttningar. Vi lovar att värdiga segrare<br />

kommer att koras, men alla kommer att känna sig som vinnare<br />

när de tar sig ner mot Skyttis idrottsplats och sätter sista<br />

stämpeln på åsen ovanför de tusentals jublande åskådarna fredagen<br />

den 27:e juli!<br />

På följande sidor kan ni bekata er med vad som väntar under<br />

O-Ringen Höga Kusten 2018. Där presenterar banläggarna sina<br />

etapper.<br />

E4<br />

ÖVERSIKT O-RINGEN HÖKA KUSTEN 2018<br />

Bergom<br />

Bäckfjärden<br />

Norrvåge<br />

Fartfylld avslutning<br />

O-Ringen avslutas på Skyttis som ligger ett par kilometer från<br />

O‐Ringentorget. Det är lämpligt att ta cykeln även till denna<br />

Läs om de tre arenornas terräng<br />

och banläggarnas egna tips >><br />

12 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> Bergomssjön<br />

Skrikesjön<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 13<br />

Gullvik


Västerhus<br />

OL ETAPP 3 & 4<br />

ARENA BACKSJÖ<br />

Backsjösjön<br />

HITTA TILL ARENA DOMSJÖ<br />

TRÄNINGSRACE OL<br />

ARENA BERGSJÖN<br />

Gimåt<br />

Höglandssjön<br />

Gullänget<br />

Svartby<br />

Arnäs<br />

Arena Domsjö<br />

Etapp 1 & 2<br />

Själevadsfjärden<br />

Överhörnäs<br />

E4<br />

Botniabanan<br />

E4<br />

Själevad<br />

Ås<br />

OL ETAPP 5<br />

ARENA SKYTTIS<br />

Veckefjärdens Golfbana<br />

Skyttis<br />

Friluftsområde<br />

BUSSNING<br />

ÖRNSKÖLDSVIK<br />

Veckefjärden<br />

SATELLITPARKERING<br />

CENTRAL CAMPING<br />

BUSSNING<br />

O-RINGENTORGET<br />

Järved<br />

SVEDJEHOLMEN CAMPING<br />

Hörnett<br />

Svedjeholmen<br />

Örnsköldsviksfjärden<br />

Bonäset<br />

Sund<br />

Fullt fokus från start. Det blir viktigt när O-Ringen inleds i<br />

typisk Höga Kusten-terräng. De första två etapperna, som<br />

avgörs fem kilometer från O-Ringentorget, blir en utmaning<br />

både fysiskt och tekniskt med en del tuffa berg. För<br />

att hamna på standardmässiga segrartider i de olika klasserna,<br />

är banorna generellt sett lite kortare. Här avgjordes<br />

för övrigt den femte etappen av O-Ringen 1994.<br />

E4<br />

Skrikesjön<br />

OL ETAPP 1 & 2<br />

Vitsjön<br />

ARENA DOMSJÖ<br />

O-Ringentorget 5 km<br />

Svedjeholmens Bergom camping 5 km<br />

Bergomssjön<br />

KARTKLIPP ETAPP 1 & 2<br />

Bäckfjärden<br />

Domsjö<br />

O-Ringentorget 4,5 km<br />

Svedjeholmens camping 2-3 km<br />

Norrvåge<br />

Bäck<br />

Text: Marcus Andersson Foto: Emil Niederbach<br />

0 1 2 3 4 5km<br />

Genesön<br />

”<br />

Typisk Höga Kustenterräng<br />

med<br />

utmanande kupering<br />

Christer Mikaelsson banläggare etapp 1, långdistans<br />

Per Magnusson banläggare etapp 2, långdistans<br />

Vilken terräng väntar mig som löpare?<br />

– Veckan inleds med typisk Höga Kusten-terräng.<br />

Det är öppet men på sina håll lite svårlöpt och kuperat.<br />

Det är riktigt fint – och fantastisk utsikt för<br />

de som kommer längst upp. De yngsta ungdomsbanorna<br />

har liknande terräng men inte lika mycket<br />

kupering.<br />

Vad borde jag veta om dina banor?<br />

– Det som är annorlunda med den här etappen är<br />

att det blir tuffare för löparna i början av banorna<br />

och lättare i slutet.<br />

Vad blir den största utmaningen?<br />

– Att kunna hantera terrängtypen från dag ett. På<br />

vissa ställen är det väldigt mycket detaljer och där<br />

gäller det att hålla huvudet kallt.<br />

Vilka tre saker ska jag tänka på<br />

för att göra det perfekta loppet?<br />

– Ha kontakt med kartan, hitta vägval för att<br />

kunna ta kontrollen lättare och förenkla där det<br />

är mycket detaljer.<br />

Vad är ditt bästa tips?<br />

– Noggrannheten. Chansa inte, håll koll på var du<br />

befinner dig hela tiden och checka av punkterna.<br />

Om du tror att det ska lösa sig längre fram på<br />

sträckan kommer du att få stora problem.<br />

Hur förbereder jag mig bäst<br />

inför O-Ringens första etapp?<br />

– Hitta terräng som är snarlik. Och det är nog bra<br />

om du har ägnat dig åt lite konditionsträning under<br />

vintern.<br />

CHRISTER MIKAELSSON<br />

PER MAGNUSSON<br />

Vilken terräng väntar mig som löpare?<br />

– Det går inte att säga annat än att det är kuperad<br />

terräng och väldigt krävande orientering. Sedan<br />

är det väldigt fin löpbarhet uppe på berghällarna,<br />

men även de branta sluttningarna ska passeras.<br />

De yngre löparna springer på Genesmon, där det<br />

är lättlöpt tallmo och mycket stigar.<br />

Vad borde jag veta om dina banor?<br />

– Det är medeldistans för elittouren och långdistans<br />

för alla andra. På långdistansen tycker jag<br />

att alla klasser ska ha några längre sträckor med<br />

vägval, så det kommer att bli en tydlig långdistanskaraktär.<br />

Vad blir den största utmaningen?<br />

– Syd- och mellansvenskar tycker ofta att våra<br />

sluttningar är luriga. Där kan det vara svårt att<br />

läsa av kurvorna och branterna. Vissa behärskar<br />

det och andra inte – och det kommer att fälla avgörandet.<br />

Vilka tre saker ska jag tänka på<br />

för att göra det perfekta loppet?<br />

– Ha kartkontakt, tempoväxla och förenkla.<br />

Vad är ditt bästa tips?<br />

– Innan du går ner i en sluttning så gäller det att<br />

veta precis var du är. Vet du inte det så blir det inte<br />

direkt bättre när du kommer ner i sluttningen.<br />

Hur förbereder jag mig bäst<br />

inför O-Ringens andra etapp?<br />

– Genom att testa terrängtypen. Har du inte den<br />

möjligheten så kan du träna på kurvorientering i<br />

kuperad terräng.<br />

14<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 15


Arena Backsjö<br />

Etapp 3 & 4<br />

När du spurtar i mål på åkrarna som vackert sluttar ner<br />

mot Backsjösjön, nio kilometer från O-Ringenstaden, har<br />

du redan upplevt flera storslagna vyer under loppet. Men<br />

för att nå de öppna hällarna på toppen av bergen måste du<br />

först klara av vildmarkens detaljrika och branta sluttningar.<br />

Text: Marcus Andersson Foto: Jan Näslund<br />

”<br />

Vildmarksterräng<br />

med många fina<br />

berghällar<br />

Överhörnäs<br />

E4<br />

Västerhus<br />

Själevadsfjärden<br />

Botniabanan<br />

Backsjösjön<br />

Själevad<br />

Vitsjön<br />

Lomsjön<br />

HITTA TILL ARENA BACKSJÖ<br />

OL ETAPP 3 & 4<br />

ARENA BACKSJÖ<br />

E4<br />

SATELLITPARKERING<br />

BUSSNING<br />

SVEDJEHOLMEN CAMPING<br />

Ås<br />

Veckefjärdens Golfbana<br />

Veckefjärden<br />

Svedjeholmen<br />

O-Ringentorget 12 km<br />

Sund<br />

Svedjeholmens camping 19 km<br />

OL ETAPP 1 & 2<br />

ARENA DOMSJÖ<br />

KARTKLIPP ETAPP 3 & 4<br />

TRÄNINGSRACE OL<br />

ARENA BERGSJÖN<br />

Gullänget<br />

Hörnett<br />

Gimåt<br />

CENTRAL CAMPING<br />

Höglandssjön<br />

E4<br />

BUSSNING<br />

ÖRNSKÖLDSVIK<br />

O-RINGENTORGET<br />

Örnsköldsviksfjärden<br />

O-Ringentorget 7,5 km<br />

Svedjeholmens camping 7-8 km<br />

Domsjö<br />

Svartby<br />

Skyttis<br />

Friluftsområde<br />

Järved<br />

Älvsjösjön<br />

Arnäs<br />

OL ETAPP 5<br />

ARENA SKYTTIS<br />

Bonäset<br />

Bergom<br />

Bäckfjärden<br />

Norrvåge<br />

Skrikesjön<br />

Bergomssjön<br />

Bäck<br />

0 1 2 3 4 5km<br />

Genesön<br />

Robert Niederbach banläggare etapp 3, medeldistans<br />

Börje Pauler banläggare etapp 4, långdistans<br />

Vilken terräng väntar mig som löpare?<br />

– Det är mer lättframkomligt än tidigare etapper.<br />

Här springer du bara uppe på ett berg och sedan<br />

lite utför. Det är inga branta kanter och du springer<br />

knappt en meter på stig. Ungdomarna springer<br />

i ett lite annat område, med mer kulturmark och<br />

stigsystem.<br />

Vad borde jag veta om dina banor?<br />

– Banorna går uppe på det bästa terrängpartierna<br />

så att det ska bli mer njutbart. Det är utmärkt att<br />

lägga medeldistansbanor på det här området. Det<br />

är inte allt för utmanande kuperingsmässigt, men<br />

det är tekniskt klurigt.<br />

Vad blir den största utmaningen?<br />

– Att inte tappa kontrollen. Så länge du är med<br />

på kartan så klarar du av det, men du får svårt att<br />

läsa in dig om du tappar bort dig.<br />

Vilka tre saker ska jag tänka på<br />

för att göra det perfekta loppet?<br />

– Koncentrera dig, lyft blicken och anpassa hastigheten.<br />

Vad är ditt bästa tips?<br />

– Var koncentrerad hela tiden. Och njut av utsikten<br />

på väg till start. Det är riktigt fint.<br />

Hur förbereder jag mig bäst<br />

inför O-Ringens tredje etapp?<br />

– Det finns inget enkelt recept, men det är såklart<br />

en fördel om du har sprungit i Örnsköldsviksterräng<br />

tidigare.<br />

ROBERT NIEDERBACH<br />

BÖRJE PAULER<br />

Vilken terräng väntar mig som löpare?<br />

– Det blir vildmarksterräng för de flesta, med<br />

många berghällar och fysiskt krävande skråorientering.<br />

Det är väl ingen som har tid med det, men<br />

om man tittar sig omkring så kan man se hur långt<br />

som helst. Ungdomsbanorna har inte så många stigar,<br />

utan där blir det lite annorlunda ledstänger.<br />

Vad borde jag veta om dina banor?<br />

– Det som skiljer sig från de andra etapperna är att<br />

det är mer sluttningsorientering. I sluttningarna<br />

kan det vara svårt att hålla riktningen.<br />

Vad blir den största utmaningen?<br />

– Det blir tufft fysiskt och då är det lätt att börja<br />

bomma. På kartan finns inte många stigar och det<br />

finns absolut ingen väg, utan det är riktig vildmark.<br />

Det finns inga tydliga inläsningspunkter så<br />

du ska helst inte tappa bort dig, för då kan det bli<br />

riktigt svårt.<br />

Vilka tre saker ska jag tänka på<br />

för att göra det perfekta loppet?<br />

– Var taktisk och kör inte för hårt, utnyttja det<br />

gula på kartan och försök undvika de steniga partierna.<br />

Vad är ditt bästa tips?<br />

– Se över skorna inför tävlingen. Det är jätteviktigt<br />

att ha ett bra grepp.<br />

Hur förbereder jag mig bäst<br />

inför O-Ringens fjärde etapp?<br />

– Du måste vara förberedd fysiskt. Träna i backar,<br />

träna i berghällsterräng och träna skrålöpning,<br />

även om banlägderna generellt är lite kortare.<br />

16<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 17


Arena Skyttis<br />

Etapp 5<br />

O-Ringen avgörs i Örnsköldsviks populäraste friluftsområde. Arena Skyttis, ett område i direkt<br />

anslutning till staden, är som skapat för stora tävlingar. Här har det gått en rad stora mästerskap i<br />

längdskidor. Även budkavle-SM 2004 avgjordes här. Nu ska området också få vara med och ta fram<br />

totalsegrarna av O-Ringen Höga Kusten 2018.<br />

Text: Marcus Andersson Foto: Jan Näslund<br />

Stefan Sjölund banläggare etapp 5, långdistans<br />

TAPP 3 & 4<br />

A BACKSJÖ<br />

E4<br />

n<br />

Backsjösjön<br />

Själevad<br />

SATELLITPARKERING<br />

BUSSNING<br />

Vitsjön<br />

Vilken terräng väntar mig som löpare?<br />

– Den här etappen blir lättsammare än tidigare<br />

etapper. Det är ett väldigt stigrikt område så det<br />

blir väldigt mycket tempoväxlingar. Mot slutet av<br />

banorna blir det lite enklare med vägvalssträckor<br />

som kommer att avgöra.<br />

Vad borde jag veta om dina banor?<br />

– Det blir många sträckor där löparna måste fundera<br />

kring vägvalen. Terrängens karaktär gör att<br />

det blir mycket vägval.<br />

Vad blir den största utmaningen?<br />

– Att klara av att springa snabbt på stig och samtidigt<br />

ta det lugnt med kontrolltagningen. Jag<br />

Älvsjösjön<br />

tror<br />

Lomsjön<br />

att många kommer att känna igen sig med den här<br />

terrängtypen och de här banorna.<br />

Vilka tre saker ska jag tänka på<br />

för att göra det perfekta loppet?<br />

– Tänk på vägvalen, var koncentrerad i kontrolltagningen<br />

och underskatta inte svårigheten.<br />

Vad är ditt bästa tips?<br />

– Tempoväxla.<br />

HITTA TILL ARENA SKYTTIS KARTKLIPP ETAPP 5<br />

Ås<br />

Veckefjärdens Golfbana<br />

Veckefjärden<br />

SVEDJEHOLMEN CAMPING<br />

Svedjeholmen<br />

Sund<br />

TRÄNINGSRACE OL<br />

ARENA BERGSJÖN<br />

Gimåt<br />

Gullänget<br />

Hörnett<br />

CENTRAL CAMPING<br />

Höglandssjön<br />

E4<br />

BUSSNING<br />

Skyttis<br />

Friluftsområde<br />

ÖRNSKÖLDSVIK<br />

O-RINGENTORGET<br />

Örnsköldsviksfjärden<br />

OL ETAPP 1 & 2<br />

Svedjeholmens camping 10 km<br />

ARENA DOMSJÖ<br />

Domsjö<br />

Svartby<br />

Järved<br />

Arnäs<br />

OL ETAPP 5<br />

ARENA SKYTTIS<br />

Bonäset<br />

O-Ringentorget 2 km<br />

Svedjeholmens camping 5-6 km<br />

E4<br />

Hur förbereder jag mig bäst<br />

inför O-Ringens femte etapp?<br />

– Spring i områden där det finns många stigar,<br />

men som ändå har svåra kontrollpunkter.<br />

Högbysjön<br />

Idbyn<br />

Idbyfjärden<br />

STEFAN SJÖLUND<br />

Skyttis – Sveriges första<br />

specialritade orienteringskarta<br />

Den här kartan över Skyttisområdet i<br />

centrala Örnsköldsvik kan vara Sveriges<br />

äldsta specialritade kurvkarta.<br />

Den togs fram och producerades av<br />

lantmätaren Emil Jadelius och överlämnades<br />

av honom till OK Nolaskogsarna<br />

som gåva.<br />

De som var med på den tiden har gissat att kartan<br />

började användas i mitten av 50-talet. Efterforskningar<br />

har sensationellt nog visat att den är tryckt<br />

senast 1952. Det är nämligen så att den tryckpress,<br />

som den är tryckt med, togs ur bruk 1952.<br />

Emil var ensam initiativtagare och finansiär till<br />

denna specialritade kurvkarta, som till större delen<br />

är framställd genom studier av flygfoton samt<br />

givetvis terrängstudier. Hemritade kartor fanns<br />

redan på 40-talet men de var av backstreckstyp.<br />

Samma område 2018<br />

Femte etappen av årets O-Ringen kommer att avgöras<br />

över precis detta område.<br />

Målområdet för etappen ligger uppe i nordvästra<br />

hörnet av denna karta i närheten av N.et i<br />

Örnsköldsvik.<br />

Ett hett tips är att spara denna tidning så kan ni<br />

jämföra kartorna och se om det går att återskapa<br />

banan när ni sprungit er sista etapp vid O-Ringen<br />

Höga Kusten 2018.<br />

Bergom<br />

18<br />

Bergomssjön<br />

Bäckfjärden<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

Norrvåge<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 19<br />

Gullvik


Varför betala mer?<br />

SUZUKI – FÖR DIG SOM TRIVS I TERRÄNGEN!<br />

Suzuki är idag en av världens största biltillverkare och expert på fyrhjulsdrift och småbilar.<br />

Under senare år har Suzuki också vuxit kraftigt på den svenska marknaden tack vare flera nya<br />

modeller, som snabbt vunnit i popularitet. Alla byggda med japansk kvalitet, vilket innebär att<br />

du får både driftsäkerhet och körglädje med på köpet.<br />

Dessutom är de också utrustade och klara. Det innebär att det mesta du behöver och vill ha<br />

för komforten och säkerhetens skull redan är inbyggt i bilen. Och i priset.<br />

STOLT PARTNER AV O-RINGEN!<br />

Kolla<br />

priset!<br />

VITARA TESTVINNARE I TEKNIKENS<br />

VÄRLDS STORA SUV-TEST 2016!<br />

Betyg 4/5<br />

Friluftsväska, 35 l<br />

26-457<br />

Mycket för pengarna.<br />

jeger.no, november 2015<br />

29 90<br />

Kinesiologitejp<br />

14-772<br />

Besök oss på biltema.se, i sociala medier<br />

VITARA S BOOSTERJET FRÅN 204.900:-<br />

249:-<br />

179:-<br />

Massagerulle<br />

14-763<br />

20<br />

eller i något av våra varuhus.<br />

Hela familjens varuhus<br />

oringen_180x246_170210.indd 2 <strong>2017</strong>-09-21 10:07:54<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

Bränsleförbr. bl. körning 5,2 l/100 km. CO 2 121 g/km. 3 års nybils- & vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. Bilen på bilden är extrautrustad.<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 21


Älvsjösjön<br />

Lomsjön<br />

ÖVERSIKT O-RINGEN MTBO<br />

Västerhus<br />

Backsjösjön<br />

TRÄNINGSRACE MtbO<br />

ARENA BERGSJÖN<br />

Gimåt<br />

Arnäs<br />

Svartby<br />

Gullänget<br />

Höglandssjön<br />

Själevadsfjärden<br />

Själevad<br />

Ås<br />

E4<br />

MtbO ETAPP 3 & 4<br />

ARENA SKYTTIS<br />

MtbO<br />

– en snabb och häftig sport<br />

Överhörnäs<br />

E4<br />

E4<br />

Botniabanan<br />

SATELLITPARKERING<br />

BUSSNING<br />

SVEDJEHOLMEN CAMPING<br />

Svedjeholmen<br />

Vitsjön<br />

Veckefjärdens Golfbana<br />

Veckefjärden<br />

Sund<br />

MtbO ETAPP 1 & 5<br />

ARENA DOMSJÖ<br />

Hörnett<br />

CENTRAL CAMPING<br />

BUSSNING<br />

Skyttis<br />

Friluftsområde<br />

ÖRNSKÖLDSVIK<br />

O-RINGENTORGET<br />

MtbO ETAPP 2<br />

Örnsköldsviksfjärden<br />

ARENA KEMPEVALLEN<br />

Domsjö<br />

Järved<br />

Bonäset<br />

FREDRIK FORSGREN<br />

Banläggare<br />

SARA FORSGREN<br />

Banläggare<br />

MtbO är en snabb sport, det är inte<br />

en död sekund. Man måste hela tiden<br />

hänga med på kartan, läsa in sig när<br />

det guppar och gungar och blixtsnabbt<br />

hitta bra vägval.<br />

Text: Per-Johan Josefsson Foto: Tom William<br />

– Åker man fel rinner sekunderna snabbt i väg.<br />

Koncentrationen måste vara på topp hela tiden,<br />

oftast kommer bommarna på slutet när man börjar<br />

bli trött. De flesta som provar på tycker att det<br />

är väldigt kul. Svårt men kul.<br />

Det säger Fredrik Forsgren, som är kartritare<br />

och banläggare för de fem etapperna tillsammans<br />

med landslagets Sara Forsgren.<br />

Mountainbikeorientering, eller MtbO, är en<br />

kombination av orientering och mountainbikecykling,<br />

där man tar sig fram på cykel i terrängen<br />

och letar kontroller. Man håller sig vanligen på stigar<br />

och vägar och sporten är därför mer lik skidorientering<br />

i tänket. Det gäller att välja det snabbaste<br />

vägvalet till nästa kontroll och inte tveka.<br />

Själva kontrollpunkterna är inte svåra utan ligger<br />

vid en stig, väg eller liknande terrängföremål.<br />

Vanliga orienteringskartor<br />

Kartorna är i grunden vanliga orienteringskartor<br />

som konverteras till MtbO-normen. Många karttecken<br />

och symboler från OL-kartan behövs inte<br />

och har därför tagits bort. Färgerna är lite blekare<br />

för att de svarta stigarna ska kontrastera bättre.<br />

För det är stigarna som är viktigast, de och höjdkurvorna.<br />

Stigarna redovisas i fyra klasser utifrån<br />

hur snabba de är. De långsammaste stigarna<br />

ritas prickade på kartan och de snabbaste blir heldragna.<br />

Däremellan finns det ”kortstreckade” och<br />

”långstreckade” stigar. Vanligtvis får man bara<br />

cykla på stigar och vägar men ibland på tävlingar<br />

är det tillåtet att gena genom skogen också.<br />

Utrustning<br />

För att utöva sporten behövs en mountainbike,<br />

hjälm och ett vridbart kartställ som fästs på styret.<br />

Cyklarna har utvecklats mycket de senaste tio<br />

åren och i dag är det inte ovanligt med dämpning<br />

fram och bak, hydrauliska bromsar, kolfiberram<br />

och slanglösa däck. En bra cykel kan väga under<br />

tio kilo och kosta tiotusentals kronor, men det går<br />

förstås att använda enklare modeller. Verktyg kan<br />

vara bra att ha med sig under loppen liksom en<br />

kompass.<br />

MtbO som tävlingsform har funnits sedan 80-<br />

talet och är trots det fortfarande en liten sport. På<br />

vissa håll i världen har den fått ordentligt fäste, i till<br />

exempel Australien, Finland och på kontinenten.<br />

– Det är synd att vi i Sverige tycks ha halkat<br />

efter. Egentligen har vi bra förutsättningar med<br />

många orienteringsklubbar och fina närområden<br />

med elljusspår och stigar, säger Fredrik.<br />

Framför allt är det i södra Sverige som sporten<br />

Bergom<br />

bedrivs medan den norra är något av en vit fläck DE FEM ETAPPERNA<br />

på MtbO-kartan. Ångermanland har dock en viss Bergomssjön<br />

Skrikesjön<br />

vana av MtbO med deltävlingar i Svenska cupen<br />

som största arrangemang.<br />

Största arrangemanget<br />

– O-Ringen Höga Kusten 2018 blir det överlägset<br />

största arrangemanget hittills och vi siktar på<br />

minst 500 deltagare, säger Fredrk.<br />

Alla MtbO-arenor ligger inom en radie på 5 km<br />

från O-Ringentorget. Klart är också att etapp 1<br />

och 2 kommer att ingå i den världsomspännande<br />

Masters-serien och det finns goda förhoppningar<br />

om att ett par av etapperna ska ingå Svenska<br />

Cupen MtbO.<br />

För den som vill testa MtbO under O‐Ringen är<br />

det bara att skaffa en bra cykel och börja träna.<br />

I maj släpps en träningskarta för MtbO och det blir<br />

träningsrace på fredagen innan O-Ringen.<br />

– Och stanna gärna längre än tävlingsveckan.<br />

Här finns mycket att upptäcka, avslutar Fredrik.<br />

KARTKLIPP O-RINGEN MTBO<br />

Terrängen bjuder på kuperad<br />

och teknisk orientering som<br />

passar både elit och nybörjare.<br />

Den stora landhöjningen har<br />

lett till att bergen rest sig ur Bäck<br />

havet flera hundra meter och<br />

0 1 2 3<br />

därigenom blivit svallade av vågorna.<br />

4 Det 5km finaste jordmaterialet<br />

har spolats ner i dalgångarna<br />

medan det på bergssidorna<br />

blir kvar mycket hällmarker och<br />

grovblockig morän.<br />

Terrängens utmaningar ger också<br />

möjlighet till roliga banor förstås.<br />

– Banorna har finslipats under<br />

sommarens provcyklingar och det<br />

kommer att bli en väldigt fin MtbOvecka<br />

i Örnsköldsvik med banor<br />

för alla, säger banläggaren Fredrik<br />

Forsgren.<br />

Etapp 1, en sprint, går på en utsökt<br />

liten tallmo, Genesmon, med gemensamt<br />

mål med fotorienteringen<br />

vid Sundskolan. Många och snabba<br />

stigar innebär att här gäller det att<br />

hänga med på kartan, annars blir det<br />

snurrigt.<br />

Bäckfjärden<br />

Etapp 2, medeldistansen, går i Hörnsjöterrängen<br />

på Varvsberget med<br />

härlig utsikt, slalombacke och branta<br />

hoppbackar på norrsidan mot stadskärnan.<br />

Kuperat och rätt så tekniskt<br />

med mycket stenar och rötter. Här<br />

finns även en del grusvägar. Målgång<br />

sker i a<strong>nr</strong>ika Kempehallen som förr<br />

Genesön<br />

var en hockeyborg. Numera återstår<br />

endast en grop.<br />

Etapp 3, långdistans. Etapp 4, sprintdistans.<br />

Vid Skyttis friluftsanläggning<br />

finns det gott om stigar, skidspår och<br />

asfalterade rullskidbanor. Centrala<br />

delen är en rätt flack platå omgiven<br />

av kuperade sluttningar.<br />

Etapp 5. Vid Sundskolan avgörs sista<br />

dagens långdistans med jaktstart.<br />

Mycket varierande terräng med<br />

bostadsområden, Genesmon, elljusspår<br />

samt glest stignät längst bort.<br />

Måttlig till kraftig kupering.<br />

Norrvåge<br />

22 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 23


CLIMA HOOD<br />

Välkomna kylan med rätt kläder!<br />

CLIMA TOP<br />

Just nu!<br />

Handla för 500:-<br />

få 100:- rabatt*<br />

Använd koden: oringen<br />

CLIMA PANTS<br />

CLIMA KNEE PANTS<br />

WWW.BAGHEERA.SE<br />

*Erbjudandet gäller t.o.m. 22/10-<strong>2017</strong>.<br />

Rabatten gäller för ett köp och endast<br />

i vår webbshop.<br />

Rabatten kan inte kombineras med<br />

andra rabattkoder.<br />

CLIMA ONESIE<br />

Boende som passar dig<br />

Förutsättningarna att hitta sitt<br />

drömboende är mycket goda<br />

till O-Ringen 2018.<br />

Oavsett om du väljer att bo på den centrala<br />

campingen i Örnsköldsviks centrum<br />

eller om du väljer klassisk O-Ringencamping<br />

vid Svedjeholmen har du nära till<br />

alla fem etapperna.<br />

Väljer du lägenhet, hotell eller villa<br />

finns ett stort urval att välja mellan. Som<br />

grädde på moset kan vi erbjuda båtcamping<br />

ett stenkast från O-Ringentorget.<br />

BOENDE<br />

SPARA 100:-<br />

SPARA 100:-<br />

SPARA 50:-<br />

SPARA 50:-<br />

Alla lager 2-plaggen i Climaserien är tillverkade i trygg textil samt är mjuka, smidiga och flexibla med borstad insida, allt för<br />

att ditt barn ska kunna röra sig obehindrat och hålla barnet varmt när det är kyligt ute.<br />

SPARA 100:-<br />

399:-<br />

ord. 499:-<br />

199:-<br />

ord. 299:-<br />

249:-<br />

ord. 299:-<br />

199:-<br />

ord. 249:-<br />

399:-<br />

ord. 499:-<br />

Korta avstånd<br />

Vår ambition är att det ska vara korta avstånd<br />

till etapper och till bussar om du<br />

inte väljer att cykla. Vi vill skapa en skön<br />

gemenskap vid O‐Ringentorget som är<br />

beläget på Framnäsudden i centrala Örnsköldsvik.<br />

Därifrån är det maximalt 1,5<br />

kilometer till campingen i centrala Örnsköldsvik<br />

och 6 kilometer till Svedjeholmens<br />

camping.<br />

Övriga boendealternativ såsom lägenheter<br />

och villor tillkommer kontinuerligt<br />

på oringen.se. Håll utkik där för att finna<br />

ditt favoritboende.<br />

Du kan välja många olika typer av boenden t ex campa mitt i staden i i<strong>nr</strong>e hamnen, bo i egen båt i<br />

gästhamnen. I Höga Kusten finns det dessutom gott om privata stugor och boenden att hyra.<br />

WIND FLEECE<br />

JACKET<br />

SPARA 200:-<br />

Färgglad fl eecejacka i stickat utseende<br />

med vindtätt membran<br />

som kan användas som lager<br />

2 eller skaljacka. Wind Fleece<br />

Jacket har muddar med tumhål,<br />

refl exdetaljer och en bröstfi cka<br />

med dragkedja.<br />

COLLIE PANTS<br />

KIDS<br />

SPARA 300:-<br />

499:-<br />

ord. 799:-<br />

SPARA 300:-<br />

399:-<br />

ord. 699:-<br />

JUNIOR<br />

399:-<br />

ord. 599:-<br />

Softshellbyxor med hög komfort<br />

som är lämpade för utomhusaktivitet.<br />

Utrustade med<br />

två fi ckor med dragkedja fram,<br />

elastiskt bälte med spänne i<br />

midjan och refl ekterande detaljer.<br />

Extra höga bak och snölås<br />

i bensluten. Förböjda knän för<br />

ökad rörelsefrihet.<br />

NOVA<br />

NEO<br />

699:- 599:-<br />

Nova är helt vattentät med<br />

membran från Hydroguard.<br />

Den funktionella utsulan i phylon<br />

och TPR i kombination med den<br />

formgjutna innersulan ger Nova<br />

fantastiska egenskaper för aktiva<br />

barn. Slitdetaljer i läder på<br />

häl och tå för ökad livslängd.<br />

Lätt, smidig och vattentät sko<br />

med membran från Hydroguard.<br />

Dubbel velcro för enkel på- och<br />

avtagning. Den formgjutna<br />

innersulan i kombination med<br />

den funktionella utsulan ger<br />

Neo fantastiska egenskaper för<br />

aktiva barn.<br />

POLLUX<br />

OVERALL<br />

599: -<br />

(ord. 1199:-)<br />

OUTLET<br />

Pollux är en vattentät overall<br />

med god andningsförmåga,<br />

hållbart yttermaterial och<br />

värmeisolerande vaddering från<br />

Thinsulate. Overallen har helt<br />

tejpade sömmar, extra förstärkning<br />

på utsatta partier samt avtagbar<br />

huva med knapplösning.<br />

Frågor och svar om camping<br />

Hur ser campingalternativen<br />

ut för O-Ringen Höga Kusten?<br />

Vi erbjuder två campingar: central camping<br />

i Örnsköldsviks centrum och Svedjeholmens<br />

camping. Då vi hoppas på och<br />

förväntar oss att vi får många deltagare<br />

har vi valt att förutom camping i centrala<br />

Örnsköldsvik även öppna upp en ”traditionell”<br />

O-Ringencamping i Svedjeholmen.<br />

Där kommer det att finnas service<br />

i form av kiosker, v/a och platser med el.<br />

Central camping<br />

Campingplatserna ligger nära centrum<br />

och O-Ringentorget. Maximalt avstånd är<br />

cirka 1,5 kilometer från O-Ringentorget.<br />

På den centrala campingen finns cirka<br />

800 campingplatser. Särskilda hygienstationer<br />

och dusch kommer att finnas.<br />

Underlaget varierar på de olika platserna<br />

och kan vara både gräs, grus och asfalt.<br />

Svedjeholmens camping<br />

Svedjeholmens camping ligger sex kilometer<br />

från O-Ringentorget. På den campingen<br />

finns ca 1500 platser. På området<br />

kommer det att finnas kiosker, dusch och<br />

hygienstationer. Samtliga campingplatser<br />

är på gräs.<br />

Hur tar man sig mellan O-Ringentorget<br />

och Svedjeholmens camping?<br />

Det kommer att gå en busslinje mellan<br />

Svedjeholmens camping och O-Ringentorget.<br />

Preliminärt kommer bussarna att<br />

gå var 10:e minut både från Svedjeholmen<br />

och centrala Örnsköldsvik. Bussarna<br />

kommer att gå mellan klockan 15.00 och<br />

klockan 21.00. Bussturen tar knappt tio<br />

minuter enkel väg.<br />

Vad gäller kring underlag på central<br />

camping och hur görs fördelningen?<br />

Den centrala campingen ligger på flera<br />

olika öppna ytor i Örnsköldsviks centrum.<br />

Ungefär en tredjedel av platserna är<br />

gräs, en tredjedel är grus och en tredjedel<br />

är asfalt. Eftersom vi prioriterar att gruppera<br />

klubbarna så går det inte att garantera<br />

ett visst underlag i samband med<br />

bokning. Däremot kommer vi efter klubbfördelningen<br />

att vara tydliga med vilket<br />

underlag respektive klubb fått.<br />

Kan man ha förtält på den<br />

centrala campingen oavsett underlag?<br />

Eftersom underlaget varierar mellan asfalt,<br />

grus och gräs kommer vi att tillhandahålla<br />

virke så att förtält skall kunna<br />

sättas upp oavsett underlag.<br />

Fler frågor och svar på nästa sida >><br />

24<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

ETT SVENSKT SPORTMÄRKE GRUNDAT 1981 I AVESTA<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 25


CAMPING<br />

Prislista central camping och Svedjeholmens camping<br />

priser utan/med el<br />

9 x 9 m -30 % -20 % Ordinarie 30 %<br />

Antal nätter 1 Nov 1 Apr 1 Jun Därefter<br />

7 eller mer 1255/1620 1435/1850 1790/2310 2300/2960<br />

6 1080/1390 1235/1585 1540/1980 1980/2540<br />

5 900/1160 1025/1325 1280/1650 1640/2120<br />

4 725/925 825/1060 1030/1320 1320/1690<br />

3 540/695 620/795 770/990 990/1270<br />

2 365/465 420/530 520/660 670/850<br />

1 185/235 210/265 260/330 340/430<br />

9 x 4,5 m -30 % -20 % Ordinarie 30 %<br />

Antal nätter 1 Nov 1 Apr 1 Jun Därefter<br />

7 eller mer 680/1045 780/1195 970/1490 1250/1910<br />

6 590/900 675/1025 840/1280 1080/1640<br />

5 490/750 565/860 700/1070 900/1370<br />

4 395/605 450/690 560/860 720/1110<br />

3 295/450 340/515 420/640 540/820<br />

2 200/305 225/345 240/430 360/560<br />

1 100/155 115/180 140/220 180/290<br />

Prislista extra stor plats med el endast Svedjeholmens camping<br />

Vy över båtcamping i i<strong>nr</strong>e hamnen. Foto: Malin Wedin<br />

Är den centrala campingen trafikstörd?<br />

När det gäller vägar och trafik så ligger<br />

majoriteten av campingplatserna inte vid<br />

större vägar utan vid typiska småstadsgator.<br />

De allra flesta ligger inte i anslutning<br />

till gator, men det förekommer i vissa fall.<br />

Två av ytorna ligger i närheten av E4:an.<br />

Vad är en halvruta? D.v.s. 4,5 x 9 meter?<br />

Kan man stå med klubben om man<br />

bokar en halvruta?<br />

De här rutorna är bara avsedda för de som<br />

tältar. Tält och bil ryms på en sådan ruta,<br />

men inte husvagn eller husbil.<br />

På Svedjeholmens camping kan man bo<br />

med klubben även om man väljer halvruta.<br />

På den centrala campingen är inte detta<br />

möjligt. Alla halvrutor är koncentrerade<br />

till vissa områden på den centrala campingen<br />

där alla som tältar kommer att bo.<br />

Hur gör jag om jag vill stå<br />

med en annan klubb på campingen?<br />

Vid bokningen av campingplats får du alltid<br />

ange vilken klubb du vill stå tillsammans<br />

med. Du kan alltså välja att stå med<br />

din egen klubb eller med en annan klubb.<br />

Finns platser för el respektive<br />

icke-el på båda campingarna?<br />

Ja, det finns elplatser både på den centrala<br />

campingen och på Svedjeholmens camping.<br />

Totalt finns det cirka 800 elplatser<br />

varav knappt hälften kommer att finns på<br />

den centrala campingen. Däremot kan vi<br />

inte garantera att klubbmedlemmar som<br />

valt el respektive icke-el kan stå bredvid<br />

varandra.<br />

Om man vill vara säker på att stå gemensamt<br />

med hela klubben på samma ställe<br />

måste man gemensamt bestämma om<br />

man vill ha el eller inte, respektive om<br />

man vill bo på den centrala campingen eller<br />

på Svedjeholmens camping.<br />

Hur och när görs klubbfördelningen?<br />

Utifrån bokningsläget 1 juni fördelas<br />

klubbarna ut på olika ytor. Alla i en klubb<br />

som valt central camping och el hamnar<br />

sedan på samma ställe, alla som valt<br />

central camping och icke-el hamnar på<br />

samma ställe. På samma sätt sker fördelningen<br />

på Svedjeholmens camping. Klubben<br />

samlokaliseras även där på två olika<br />

områden, el respektive icke-el. Om man<br />

vill vara säker på att stå gemensamt med<br />

hela klubben på samma ställe måste man<br />

gemensamt bestämma om man vill ha el<br />

eller icke-el, respektive om man vill bo på<br />

den centrala campingen eller på Svedjeholmens<br />

camping<br />

Vad gäller om jag bokar en stor ruta,<br />

dvs 12 gånger 10 meter, kan jag då stå<br />

med klubben?<br />

Nej, de extra stora rutorna är förlagda till<br />

ett särskilt ställe. De är avsedda för större<br />

husvagnar och husbilar och storleken på<br />

ytan gör att de inte kan samlokaliseras med<br />

de vanliga rutorna på 9 gånger 9 meter.<br />

Om man vill tälta i staden, kommer ni<br />

då att kunna garantera gräsyta?<br />

Ja, om man bokar halvruta på den centrala<br />

campingen så kommer rutorna att vara<br />

anpassade för tält, det vill säga gräsyta.<br />

Däremot kommer man inte att kunna bo<br />

med sin klubb om man väljer halvruta på<br />

den centrala campingen. Alla de som tältar<br />

kommer att bo på samma ställe på den<br />

centrala campingen. På Svedjeholmens<br />

camping däremot kan man boka halvruta<br />

och bo med klubben.<br />

Hur ser det ut med säkerheten om man<br />

campar inne på den centrala campingen?<br />

Under tävlingsdagen kommer vi att ha<br />

vakter som rör sig inom alla campingområdena<br />

på den centrala campingen för att<br />

skapa en god säkerhet. För att förebygga<br />

stöldrisken rekommenderas alla campinggäster<br />

att förvara värdesaker på ett<br />

säkert sätt.<br />

Under tävlingsdagen kommer vi att ha<br />

vakter som rör sig inom alla campingområdena<br />

på stadscampingen för att skapa<br />

en god säkerhet.<br />

LÄS MER<br />

Gå in på oringen.se för att uppdatera dig om aktuella boendealternativ och studera<br />

våra kartor som beskriver de olika etapperna och avstånd till dessa och givetvis de olika<br />

campingalternativ som erbjuds.<br />

12 x 10 m -30 % -20 % Ordinarie 30 %<br />

Antal nätter 1 Nov 1 Apr 1 Jun Därefter<br />

7 eller mer 1755 2005 2500 3200<br />

6 1510 1725 2150 2760<br />

5 1255 1435 1790 2300<br />

4 1005 1145 1430 1840<br />

3 760 865 1080 1390<br />

2 505 580 720 930<br />

1 255 290 360 470<br />

Håll dig frisk<br />

i höst!<br />

Tvätta händerna och<br />

håll dig friskare!<br />

Höst innebär ofta rinnande näsor,<br />

förkylningar och feber. Ett av de<br />

mest effektiva sätten att hålla sig<br />

friskare och förebygga och stoppa<br />

spridning av infektioner är att<br />

tvätta och torka händerna.<br />

Vi på Tork ® tillverkar effektiva och<br />

miljövänliga hygienprodukter för<br />

att du och miljontals människor<br />

världen över ska få en friskare<br />

vardag, både på jobbet och på<br />

fritiden!<br />

Ha en härlig höst!<br />

www.tork.se<br />

031-746 17 00<br />

26<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 27


NOTISER<br />

Elittouren lockar de bästa löparna<br />

Passa på att prova PreO<br />

Foto: Peter Holgersson<br />

Elittouren blir en härlig utmaning. Terrängen<br />

är bland den bästa i Sverige<br />

- men man ska inte låta sig luras av<br />

de vackra bilderna. Terrängen är tuff,<br />

både fysiskt och tekniskt, och kräver<br />

att man håller koncentrationen uppe<br />

och disponerar krafterna rätt.<br />

Den utmaningen tror vi kommer att locka många<br />

av världens bästa orienterare till Höga Kusten,<br />

både i senior- och juniorklasserna. Liksom i Värmland<br />

kommer Elitouren bestå av DH18E, DH20E<br />

och DH21E.<br />

Banorna kommer att bli minnesvärda och elitklasserna<br />

har fördelen att de oftast når ut till de<br />

Vilken terräng väntar mig som löpare?<br />

– Det blir varierande. Kuperingen är ibland stark<br />

och ibland är det helt flackt. Inne i centrum är det<br />

mycket ”fyrkantigt”, men på andra ställen är det<br />

mer utspridda hus med gräsmattor däremellan.<br />

Vad borde jag veta om dina banor?<br />

– Min ambition är att det ska bli teknisk sprintorientering<br />

och att varje sträcka ska kräva snabba<br />

beslut. Förhoppningsvis blir det inga rena löpsträckor.<br />

Löparna måste vara fokuserade från<br />

start till mål.<br />

Vad blir den största utmaningen?<br />

– Att lyckas hålla framförhållningen för att vara<br />

beredd på alla klurigheter. Men även om du hittar<br />

bästa delarna av terrängen och det blir inget undantag<br />

i Örnsköldsvik.<br />

Löparna kommer att få bästa möjliga förutsättningarna<br />

för att kunna genomföra en bra tävling.<br />

Etappordningen har valts ut med omsorg där<br />

skogsetapperna kommer att ta mycket energi men<br />

med sprinten och vilodagen i mitten ges möjlighet<br />

till återhämtning.<br />

Sprinten, som går i centrala stan, kommer att<br />

bli en riktigt fest med mycket publik och festivalstämning<br />

– en upplevelse för både löpare och<br />

publik. Elitsprinten ligger så till att den kommer<br />

kunna locka flera av världens bästa sprintlöpare<br />

som en förberedelse inför VM som börjar veckan<br />

efter O‐Ringen.<br />

Ludvig Åhlund banläggare elitsprinten<br />

det bästa vägvalet måste du genomföra det på ett<br />

optimalt sätt, så att ha fokus på själva genomförandet<br />

blir också viktigt.<br />

Vilka tre saker ska jag tänka på för att göra<br />

det perfekta loppet?<br />

– Håll hög fart, ha framförhållning och koncentrera<br />

dig samtidigt på det du gör just nu.<br />

Vad är ditt bästa tips?<br />

– Se snabb och snygg ut, för sprinten kommer att<br />

locka en stor publik.<br />

Hur förbereder jag mig bäst inför Elitsprinten?<br />

– Förbered dig på intensiv kartläsning i hög fart.<br />

PROGRAM ELITTOUR<br />

Söndag: Lång<br />

Måndag: Medel<br />

Tisdag: Sprint<br />

Onsdag: Vilodag<br />

Torsdag: Lång<br />

Fredag: Lång<br />

GALLRING ELITTOUR<br />

Det är fri anmälan<br />

till Elittouren. De 80<br />

bästa löparna tas ut i<br />

DH21 Elit och O‐Ringen<br />

specialinbjuder de 16<br />

bästa löparna i världen.<br />

I juniorelitklasserna tas<br />

120 löpare per klass ut.<br />

Ta chansen att prova på PreO<br />

under aktivitetsdagen. Perfekta<br />

förutsättningar finns nästa år<br />

när alla tävlingar oavsett disciplin<br />

går i eller nära Örnsköldsvik.<br />

PreO-deltagarna bjuds på tävlingar mitt<br />

i Örnsköldsvik. Två av etapperna på det<br />

närliggande Varvsberget med fantastisk<br />

utsikt över staden. Ytterligare två etapper<br />

avgörs på Skyttis med perfekta förutsättningar<br />

för PreO. Fina asfalterade<br />

spår i skogen och med öppen tallskog och<br />

småkuperad terräng. Den femte etappen<br />

är förlagd till ett område som deltagarna<br />

vid O-Ringen 1994 passerade vid Bergsjön.<br />

Ett delvis igenvuxet sandtag som av<br />

PreO-experter beskrivs som ett perfekt<br />

PreO-område.<br />

För att bjuda på de bästa förutsättningarna<br />

har vi arrangörer bjudit in den<br />

PreO-expertis som krävs för att bjuda på<br />

de bästa av tävlingar. Vi välkomnar all<br />

världens PreO-utövare till Örnsköldsvik.<br />

Nu släpper vi extra många<br />

billiga höstresor!<br />

Karlstad<br />

Stockholm fr. 195:-<br />

Köp den 27/9 – 8/10, res den 13/10 – 15/11. Gäller för ej ombokningsbar resa i 2 klass.<br />

SJ Snabbtåg fr. 195:-, 1 klass fr. 295:-, SJ InterCity/Regional fr. 95:-. Begränsat antal biljetter.<br />

Kampanjkod: RESLUST17. Köp på sj.se eller i vår app.<br />

Bagheerastafetten<br />

Som traditionen bjuder inleder Bagheerastafetten<br />

O-Ringens tävlingsvecka.<br />

Start och mål vid O-Ringentorget precis<br />

vid Örnsköldsviksfjärden. Det blir<br />

en mycket intensiv stafett där löparna<br />

får kryssa mellan husvagnar, båtar och<br />

en oregelbunden planbild. Däremot blir<br />

det helt platt till skillnad från resten av<br />

veckans tävlingar.<br />

Tävlingen avgörs mellan regionslag i<br />

de nordiska länderna och landslag från<br />

övriga länder. Fyra löpare i varje lag i<br />

klasserna D14, H14, D16 och H16.<br />

Nytt för i år är att det är fri anmälan<br />

av obegränsat antal regionlag till Bagheerastafetten.<br />

28<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 29


KRÖNIKA<br />

Tänk om Remsan kunde tala<br />

Det blev<br />

tvättrekord!<br />

Remsan gav oss<br />

doften av nytöad<br />

mull, blodsmak<br />

och hopp om en<br />

ny säsong ”Lars Näslund<br />

Tack!<br />

Lars står på Remsan. Foto: Privat<br />

Vi vill tacka dig som kom till Folksams tält under O-Ringen <strong>2017</strong>.<br />

Där kunde du, i havet av tvättmaskiner, tvätta dina smutsiga<br />

orienteringskläder. Under åren Folksam varit på plats på O-Ringen<br />

har tvättmaskinerna varit mycket uppskattade och <strong>2017</strong> slog vi<br />

rekord i antalet tvättar – det har aldrig hänt! Och skulle något<br />

hända inför uppladdningen till nästa O-Ringen är du i trygga händer<br />

för genom din klubb har du en olycksfallsförsäkring hos Folksam.<br />

Fortsätt ha kul med din orientering tills vi ses nästa gång!<br />

Det här ska vara en sån där text där<br />

jag talar om hur fantastiskt fint det<br />

kommer att bli med O-Ringen i Örnsköldsvik.<br />

Så jag måste berätta om Remsan.<br />

En del av er som kommer hit, till Örnsköldsvik<br />

nästa sommar, kommer nog att få nosa på den.<br />

Remsan. På andra etappen.<br />

Men jag anar/befarar att ni då bara swishar förbi<br />

på väg mot någon av kontrollerna på Genesmon.<br />

Denna för undertecknad närmast heliga tallskog<br />

i Domsjö, ligger intill Bäckfjärden strax söder om<br />

stan.<br />

För den oinvigde synes nog Remsan som tallhedsstigar<br />

gör mest:<br />

500 meter av massa trampade rötter och en<br />

matta av barr.<br />

Men om dessa rötter och barr kunde berätta!<br />

Det var här vi i OK Nolaskogsarna hade vår hemliga<br />

fördel gentemot ärkekonkurrenten Skogslöparna<br />

i vårträningen inför Tiomila. För det var<br />

här, i söderläget, som den långa ångermanländska<br />

vinterns snötäcke först gav vika. Det var dit<br />

vi sökte oss som getingen till syltburken; den var<br />

oemotståndlig. Äntligen kunde vi ta på oss orienteringsskorna.<br />

Men inte bara det. Det var här, när vi sprang<br />

fram och tillbaka, fram och tillbaka på den några<br />

meter breda Remsan, som möjligheten bjöds för<br />

en ungtupp att visa takterna inför de äldre, inför<br />

laguttagningen till Tiomila.<br />

Remsan gav oss doften av nytöad mull, blodsmak<br />

och hopp om en ny säsong.<br />

En helig plats för många av oss på den tiden.<br />

Tänk om den kunde tala! Men märker du inget av<br />

detta till sommaren är du ursäktad. På Per Magnussons<br />

O-Ringenkarta är det en alldeles vanlig<br />

stig-stump.<br />

För alla O-Ringenarrangörer är det väl så att<br />

en inte så liten del av lockelsen och ambitionen<br />

med att åta sig värdskapet ligger just här, i någon<br />

sorts stolthet över ”sina” marker, sina favoritskogar,<br />

som man vill visa upp, bjuda på, skryta med…<br />

lite som att ordna elegantaste buffébordet till gästerna.<br />

Det är nu evigheter sedan jag själv flyttade från<br />

Örnsköldsvik och numera springer jag – det lilla<br />

jag springer… – i Sävedalens AIK:s dräkt (som ju<br />

av en händelse har samma färger som OK Nolaskogsarnas<br />

dräkt). Ändå känns det både pirrigt<br />

och häftigt för mig att staden vid Höga Kustens<br />

norra port kan och får bjuda in till kalas igen.<br />

1994 blev en fantastisk vecka, som jag minns<br />

den.<br />

2018 är O-Ringen som evenemang förändrat på<br />

så många sätt, men jag vet hur ivrig en ny generation<br />

är här uppe att återigen få visa upp bergen, de<br />

kala hällarna mellan knotiga tallar och de makalösa<br />

vyerna över en vidunderlig skärgård.<br />

För att inte tala om Remsan.<br />

LARS NÄSLUND<br />

Lars är uppvuxen i Örnsköldsvik<br />

men bor numera<br />

utanför Göteborg.<br />

Han arbetar som journalist.<br />

Som främsta merit i skogen<br />

brukar han nämna äran<br />

att få ha sprungit långa<br />

natten och sista sträckan<br />

på Tiomila.<br />

30<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 31


Låt våra tidningar vara<br />

din karta och kompass<br />

i nyhetsdjungeln!<br />

Våra produkter<br />

finns över<br />

hela världen<br />

BAE Systems Hägglunds sätter Örnsköldsvik på kartan<br />

Sunne<br />

1850<br />

Arvika<br />

Filipstad<br />

Karlstad<br />

Karlskoga<br />

Bengtsfors<br />

Åmål<br />

Säffle<br />

Kristinehamn<br />

Mariestad<br />

Två morgontidningar som samarbetar<br />

Skövde<br />

Hjo<br />

I<br />

l<br />

lo<br />

e<br />

!<br />

Hitta rätt tidning för dig och prenumerera digitalt<br />

1 månad för 1 krona<br />

BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik fokuserar<br />

på utveckling, tillverkning, integration och support<br />

av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över<br />

hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga<br />

stridsfordon (CV90), bandvagnar (BvS10), stöd och<br />

support samt elhybrida drivsystem för den civila<br />

marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden<br />

för vår verksamhet. För mer information besök<br />

www.baesystems.com.<br />

32 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 33


ORIENTERINGSSKOLAN<br />

Lär dig orientera i Höga Kusten<br />

Orientering i Världsarvet Höga<br />

Kusten är på många sätt en<br />

unik upplevelse. Här finns<br />

bergen och vyerna, de öppna<br />

hällarna, storskogen och blåbärsriset<br />

för att inte tala om<br />

den av inlandsisen skapade terrängen<br />

med sina sänkor, branter<br />

och stenar. Vi som upplever<br />

den ”till vardags” tycker själva<br />

att det varje gång är en fröjd<br />

att få komma ut men det är en<br />

evig skola att lära sig behärska<br />

denna terräng.<br />

Foto: Peter Holgersson<br />

O-<strong>Ringentidningen</strong> har därför bjudit in<br />

landslagets Helena Bergman och Albin Ridefeldt<br />

till en lektion i hur ni på bästa sätt ska<br />

bemästra terrängen i Örnsköldsvik. Ni kommer<br />

att möta dem här i O-<strong>Ringentidningen</strong><br />

men håll även utkik på oringen.se och<br />

Facebook.<br />

Helena Bergman: Uppför och utför<br />

Terrängen som väntar på<br />

O‐Ringen 2018 i Örnsköldsvik<br />

är inte en terräng som jag kan<br />

kalla hemma. Jag har sprungit<br />

en del värdetävlingar i området,<br />

och jag tränade där en del (för<br />

lite!) under mina år som student<br />

i Örnsköldsviks nordliga grannstad<br />

Umeå.<br />

Jag tar mig an uppgiften som tekniktränare<br />

inför O-Ringen med en stor portion<br />

ödmjukhet och respekt för den terräng<br />

vi alla kommer att möta. Jag är ingen expert<br />

på norrlandskusten, och mina tankar<br />

kring teknik och taktik är inget facit för<br />

den här terrängtypen. Det är helt enkelt<br />

ett försök att beskriva hur jag själv kommer<br />

vilja ta mig an de tekniska utmaningar<br />

som väntar.<br />

Jag tänker också att en av de häftigaste<br />

sakerna med orientering är att vi alla har<br />

olika styrkor som det gäller att utnyttja,<br />

och det betyder att du som läser det här<br />

kanske har egenskaper som jag saknaroch<br />

därför kan hitta andra lösningar som<br />

HELENA BERGMAN<br />

Ålder: 32 år<br />

Klubb: OK Ravinen<br />

Antal O-Ringen: 11 stycken<br />

Meriter: VM - 4 guld - 5 silver - 8 brons<br />

EM - 3 guld - 2 brons<br />

World Cup - totalt 1 seger - 1 silver - 2 brons<br />

SM - 14 guld - 4 silver - 1 brons<br />

World Games - 1 guld<br />

O-Ringentotalsegrare 2009<br />

Årets orienterare 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011.<br />

passar just dig på de sträckor och vägval<br />

som ges som exempel.<br />

Något av det mest speciella med terrängen<br />

kring Örnsköldsvik är de långa,<br />

ofta väldigt detaljrika och även i stunder<br />

branta sluttningar som finns. Det betyder<br />

en rejäl fysisk utmaning med långa stigningar<br />

som kommer suga i benen (liksom<br />

långa utförsbackar som även det kräver<br />

viss träning), men även en stor teknisk<br />

svårighet. Mitt i den där tröttheten och<br />

med stumma ben ska det orienteras på<br />

detaljerad kurvbild. Sluttningarna är<br />

obarmhärtiga, ett misstag blir lätt stort<br />

eftersom sluttningarna är stora.<br />

Viktigt med en plan<br />

En O-Ringenvecka är många kilometer<br />

orientering som ska löpas, många kontroller<br />

som ska besökas. En tydlig taktik<br />

för hur du vill genomföra din orientering<br />

är superviktigt för att maximera chansen<br />

att spika så många av kontrollerna som<br />

möjligt. I teorin är det enkelt; först gör<br />

du en plan för sträckan som väntar, sedan<br />

genomför du orienteringen på sträckan<br />

enligt den planen. Det krävs disciplin för<br />

ALBIN RIDEFELT<br />

Ålder: 25 år<br />

Klubb: OK Linné<br />

Antal O-Ringen: 16 stycken (alla sedan 2002)<br />

Meriter:<br />

5 SM-guld.<br />

1 världscupseger.<br />

4 totalsegrar O-Ringen.<br />

En av de häftigaste sakerna<br />

med orientering är att vi<br />

”alla har olika styrkor<br />

att konsekvent planera varje sträcka på<br />

en bana, och det krävs fullt fokus för att<br />

alltid genomföra planen felfritt.<br />

Fokus denna gång blir uppförs- och utförsorientering.<br />

Att springa uppför ställer<br />

krav på att balansera fysisk ansträngning<br />

med precision tekniskt; för nära ditt max<br />

fysiskt och risken för misstag ökar. Att<br />

springa utför är samma balansgång i annan<br />

tappning; det finns chans att springa<br />

riktigt fort utan så hög fysisk insats, och<br />

således chans att spara värdefull tid, men<br />

klarar du att spika kontrollen när du flyger<br />

fram i utförsbacke?<br />

På nästa sida kommer fyra exempelsträckor,<br />

och en beskrivning av hur jag tänker<br />

mig att jag skulle vilja ta mig an dem.<br />

Uppför, orange bana<br />

Kontrollen sitter på högsta höjden, och<br />

längs vägen finns en mosse som kan fungera<br />

som bra attackpunkt. Stanna upp, ta<br />

en noggrann riktning, spring iväg. Försök<br />

att hålla blicken lyft och inte ner mot<br />

skorna trots att det är jobbigt i backen.<br />

När jag passerar mossen skulle jag titta<br />

på kompassen ytterligare en gång, om jag<br />

inte redan har gjort det verkligen skapa<br />

en bild i huvudet av hur kontrollen sitter<br />

där uppe på höjden, och sedan ta mig<br />

sista biten upp mot kontrollen.<br />

Utför, orange bana<br />

En sträcka där du verkligen kan tjäna tid<br />

på att göra första delen av sträckan bra.<br />

Istället för att bara rusa ut från kontrollen<br />

rakt mot nästa skulle jag vika lätt höger,<br />

och trots att nästa kontroll sitter på lägre<br />

höjd än den jag är vid, faktiskt klättra en<br />

kurva i början.<br />

Nu kan jag följa åsryggen hela vägen ut<br />

mot kontrollen, och eftersom jag är helt<br />

säker på att jag är på rätt ås kan jag hålla<br />

hög fart. Jag kollar av höjderna längs vägen,<br />

och springer med blicken högt och<br />

brett för att se skärmen när jag väl är inne<br />

i ringen.<br />

Uppför, svart bana<br />

Sträckan startar längre ner i sluttningen,<br />

där kurvorna är slätare och inte så krulliga.<br />

För mig betyder det sämre sikt, och<br />

att jag måste lita mer på kompassen än på<br />

den goda sikten. Jag ser att det finns ett<br />

vägval i lätt högerbåge med släpstig en<br />

bit, men kontrolltagningen ser om möjligt<br />

ännu svårare ut därifrån än under<br />

strecket.<br />

Jag skulle välja att gå rakt på, med fokus<br />

på riktning första delen av sträckan tills<br />

jag kommer upp i den lite öppnare skogen.<br />

Väl där fortsatt koll på kompassen, men<br />

med blicken lyft för att optimalt utnyttja<br />

att sikten antagligen är riktigt bra. Jag<br />

skulle pricka av höjden med brant på efter<br />

ungefär halva sträckan, och sedan om<br />

möjligt vara än mer noggrann sista biten.<br />

Branten innan kontrollen blir min sista<br />

riktigt säkra punkt, och därifrån förlitar<br />

jag mig på noggrannhet och tålamod;<br />

kontrollen kommer att komma, jag bara<br />

fortsätter framåt till jag ser skärmen.<br />

Att i sluttningen lägga sig en gnutta till<br />

höger eller vänster om strecket gör att jag<br />

kan fokusera blicken åt ett håll när jag<br />

närmar mig kontrollen, och jag slipper<br />

ha ett riktigt lika brett fokus sista biten,<br />

vilket gör att jag kan hålla lite högre fart.<br />

Därifrån förlitar jag mig<br />

på noggrannhet och<br />

tålamod; kontrollen<br />

”kommer att komma<br />

Utför, svart bana<br />

En lite längre sträcka, där jag så stor del<br />

som möjligt vill kunna springa med riktigt<br />

hög hastighet. En vänsterbåge är<br />

förvisso lite längre, men det gör att jag<br />

kan springa riktigt fort ganska långt på<br />

sträckan eftersom det finns stora punkter<br />

jag kommer kunna se.<br />

Jag måste inte fysiskt passera alla<br />

punkter jag vill se, det kan räcka att se<br />

dem på avstånd. Jag kommer se de stora<br />

branterna, och när jag närmar mig kontrollen<br />

vill jag ha ringhöjden som en bra<br />

säker punkt.<br />

Sista biten ner mot kontrollen förlitar<br />

jag mig på riktigt noggrann riktning, och<br />

liksom på sträckan uppför krävs det självförtroende<br />

och tålamod att våga fortsätta<br />

i rätt riktning ända in i skärmen. Jag är<br />

uppmärksam på avståndsbedömningen,<br />

och jag fortsätter ha blicken ganska brett<br />

på väg ner i sluttningen.<br />

Läs Albins tips på nästa sida >><br />

34 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 35


ORIENTERINGSSKOLAN<br />

Albin Ridefelt: Skrålöpning<br />

Att behärska sluttningsorientering<br />

är någonting jag tror<br />

kommer vara en stor nyckel för<br />

att lyckas på O-Ringen i Höga<br />

Kusten. Beroende på varifrån<br />

du kommer har du olika erfarenheter<br />

av den här typen<br />

av orientering – de höjder jag<br />

brukar springa på hemma i<br />

Uppsala ställer helt andra krav<br />

på såväl fysik som teknik.<br />

Kring mina trakter (och större delen av<br />

mellan-Sverige) är oftast rakt på snabbast,<br />

och de få höjder som ligger i vägen<br />

brukar oftast gå snabbt och bra att ta sig<br />

över. Terrängen kring Örnsköldsvik kommer<br />

dock att bjuda på någonting helt annat.<br />

Jag tänkte bjuda på vad jag tror är de<br />

viktigaste nycklarna för att lyckas på de<br />

kluriga skråsträckorna som väntar nästa<br />

sommar.<br />

”<br />

På kortsträckor tycker<br />

jag att säkerheten<br />

är viktigast<br />

Vägval - upp eller ner?<br />

Någon gång i min ungdom fick jag lära<br />

mig att man alltid skulle springa upp i<br />

sluttningarna och ta kontrollerna uppifrån.<br />

Det ligger en hel del i det då löpbarheten<br />

ofta är bättre högre upp i sluttningar,<br />

men allt är ju beroende på hur<br />

banläggaren har ”balanserat” sträckan.<br />

På längre sträckor värderar jag ofta löpbarheten<br />

högst, jag väljer helt enkelt det<br />

jag tror är snabbast. På kortsträckor däremot<br />

tycker jag att säkerheten är viktigast.<br />

Det finns ofta ”mer att förlora än att<br />

vinna” på en kort klurig sluttningssträcka<br />

och det kan löna sig att välja ett säkrare,<br />

om än något långsammare, vägval.<br />

Kortsträcka<br />

På kartexemplet (svart svårighetsgrad)<br />

nedan från Genesön (nära området för<br />

etapp 1 och 2) tror jag att det blå vägvalet<br />

är lite snabbare. Man tar nästan ingen<br />

höjd och löpbarheten bör vara ungefär<br />

samma. Jag bedömer dock riskerna med<br />

det blå vägvalet som klart större jämfört<br />

med riskerna på det gröna. På den gröna<br />

varianten kommer du upp i sluttningen,<br />

får genom detta en överblick och jag<br />

tycker att det på kartan finns fler tydliga<br />

”unika” detaljer att läsa på längs vägen.<br />

Jag skulle tänka att jag vill se kanten<br />

med branter i början av sträckan som en<br />

check att jag ligger rätt i riktning. Sedan<br />

skulle jag ha stenen ovanför sänkan med<br />

branten som ”sista-säkra”. Detta är exempel<br />

på en typisk ”unik” detalj – ser jag sten<br />

+ sänka + brant så kan jag inte vara på så<br />

många andra ställen än just där och kan<br />

hålla full fart hela vägen in till kontrollen.<br />

Det blå vägvalet spar som sagt lite höjd,<br />

men det finns inte alls lika många unika<br />

punkter att läsa på och det är lätt att glida<br />

ner lite i sluttningen. Jag skulle tro att det<br />

kan vara 15 sekunder snabbare, men över<br />

fem dagars orientering lönar sig garanterat<br />

det gröna vägvalet i längden.<br />

Långsträckor<br />

På längre sträckor tänker jag annorlunda.<br />

Givetvis är en säker kontrolltagning viktig<br />

även här, men desto viktigare är det ju<br />

att det går att springa fort.<br />

På längre sträckor värderar<br />

jag ofta löpbarheten högst,<br />

jag väljer helt enkelt det jag<br />

”tror är snabbast<br />

På sträckan ovan (orange svårighetsgrad)<br />

har det längre gröna vägvalet en ganska<br />

svår kontrolltagning genom en diffus<br />

mosse. Här är det lätt att hamna lite snett<br />

och bli osäker.<br />

Det blå vägvalet är närmre och även om<br />

det är svårare att genomföra inledningen<br />

på sträckan bra blir kontrolltagningen<br />

ganska tydlig. En stor mosskant till höger,<br />

fler ”unika” detaljer nära strecket (gula<br />

höjden med brant och storstenarna), samt<br />

hygget som fångar upp till vänster.<br />

En viktig aspekt när du väljer vägval är<br />

också att se till dig själv. Var finns dina<br />

styrkor som orienterare? Är du supersnabb<br />

i stenig terräng kanske det blå vägvalet<br />

är ett bra val, på samma sätt som en stark<br />

väglöpare gärna väljer det gröna. Skillnaden<br />

kanske inte är så stor egentligen, men<br />

det ger ofta en positiv känsla att springa<br />

vägval som du tror passar dig själv.<br />

Dessutom tycker jag att det kan variera<br />

beroende på när under loppet en sträcka<br />

likt denna kommer. Är det precis i början<br />

av loppet kan det vara skönt att springa<br />

runt och läsa in lite senare delar av banan,<br />

även om jag tror att det rakare vägvalet<br />

är lite snabbare just här.<br />

Ett litet extratips när det gäller vägvalsbedömningen<br />

är att läsa kontrolldefinitionen.<br />

Kanske sitter kontrollen så att den<br />

syns bättre på något håll, vilket kan göra<br />

stor skillnad i diffusa sluttningar.<br />

SUMMERING<br />

• Kortsträckor – säkerheten först!<br />

• Långsträckor – välj det som är snabbast<br />

(för just dig)!<br />

• Kolla kompassen!<br />

• Ta backen även om benen är trötta!<br />

På oringen.se kan du läsa fler tips från Albin<br />

Ridefelt. Där går han igenom hur viktigt det<br />

är att hålla riktningen och att man ska våga<br />

ta höjd även när man är trött.<br />

Välkommen ut!<br />

Visste du att fem minuter i naturen gör skillnad?<br />

Naturen verkar stressreducerande. Den sänker nivåerna av stresshormoner<br />

i din kropp och skyndar på återhämtningen från oro, press och spänningar.<br />

Så lite som 4–5 minuter i naturen gör skillnad, och blodtrycket börjar sjunka<br />

nästan omedelbart vid blotta åsynen av natur. Välkommen ut!<br />

36 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 37


Med siktet på OS och O-Ringen<br />

Jag har rimligtvis mina<br />

bästa år framför mig och<br />

de närmsta åren, med OS<br />

och hemma-VM, gör mig<br />

”oerhört inspirerad<br />

FAKTA FREDRIK LINDSTRÖM<br />

Född: 24juli 1989<br />

Uppvuxen: Bredbyn (4 mil väster om Örnsköldsvik)<br />

Bor: Nybyggd villa två kilometer från Backsjö<br />

(etapp 3 och 4)<br />

Familj: Sara (fru) och Rut (dotter)<br />

Vikt: 73 kg<br />

Längd: 180 cm<br />

Yrke: Skidskytt<br />

Styrka: Ödmjuk, disciplinerad, nyfiken<br />

Fritidsintressen: Jakt, fiske, friluftsliv<br />

Fredrik Lindström kör intervaller uppför backen till toppen av Varvsberget.<br />

Örnsköldsviks idrottsliv är oerhört<br />

starkt präglat av ishockey.<br />

Peter Forsberg, Markus Näslund,<br />

tvillingarna Daniel och<br />

He<strong>nr</strong>ik Sedin och numera Victor<br />

Hedman är några av världsstjärnorna<br />

som vi i Örnsköldsvik<br />

stolt kallar ”våra”. Men det finns<br />

andra idrottare som också<br />

vunnit ortsbornas hjärtan. Ett<br />

exempel på det är fantastiska<br />

Fredrik Lindström. Svenskt skidskyttes<br />

stora OS-hopp.<br />

Text: Jan Näslund Foto: Privat<br />

Vi har träffat den genomsympatiske skidskytten<br />

som är mitt uppe i sin grundträningsperiod.<br />

Det blev ett snack om<br />

mål, demontränaren Wolfgang Pichler,<br />

Örnsköldsvik och givetvis relationen till<br />

orientering.<br />

Vi träffar Fredrik en skön sensommardag.<br />

Han har precis avverkat ett av sina<br />

otaliga träningspass i sin strävan mot en<br />

OS-medalj av ädlaste valör.<br />

Idag har det varit en lugn dag. Demontränaren<br />

och numera den svenske förbundskaptenen<br />

Wolfgang Pichler vakar<br />

ständigt över sina adepter och på schemat<br />

står skytte. Varje liten detalj måste övas<br />

om och om igen. Det är på vallen allt avgörs.<br />

Idag har Fredrik avlossat 200 skott<br />

och i sommar har Fredrik fokuserat på<br />

själva handgreppet för att kunna skjuta<br />

både snabbare och säkrare.<br />

– Jag är och har alltid varit nyfiken på<br />

att testa nya träningsmetoder. När karriären<br />

är över vill jag kunna säga att jag gjorde<br />

det jag kunde för att nå min maxnivå.<br />

Du är 29 år gammal och har haft<br />

några lite tyngre säsonger. Att axla<br />

arvet efter Björn Ferry och Carl-Johan<br />

Bergman var kanske lite tufft?<br />

– Så har det nog känts. Trycket på axlarna<br />

har gjort att jag inte presterat så bra som<br />

jag hoppats. Jag har dock rimligtvis mina<br />

bästa år framför mig och de närmsta<br />

åren, med ett OS i år och ett hemma-VM<br />

året därpå, gör mig oerhört inspirerad.<br />

Bra träning i Skyttisterrängen<br />

Idag möts vi uppe på Skyttis, i terrängen<br />

där avslutningstetappen under O-Ringenveckan<br />

avgörs. Där har Fredrik goda förutsättningar<br />

för att bedriva sin träning.<br />

sju kilometer med perfekta asfalterade<br />

skidspår och sin egen skjutvall bestående<br />

av en bana!<br />

– För mig är detta optimalt. Vi har samlingar<br />

med laget en gång i månaden och här<br />

Fredrik Lindström har siktet inställt på OS i<br />

Sydkorea i vinter.<br />

hemma har jag den bästa uppbackningen<br />

av familjen. Skyttisterrängen är dessutom<br />

härlig att träna i vare sig jag åker<br />

skidor, springer eller cyklar.<br />

Du har en dröm att ta medalj på OS<br />

samtidigt som du ser på ditt idrottande<br />

ur ett annat perspektiv också.<br />

– Ja, helt riktigt. En medalj vore fantastiskt<br />

med den genomslagskraft OS har.<br />

Personligen drivs jag av kraften av att se<br />

hur långt jag kan nå. När jag lägger av ska<br />

jag kunna blicka tillbaka och säga: Jag<br />

gjorde allt jag kunde. Jag tycker att jag<br />

på många sätt lever ett drömliv nu. Jag<br />

kan leva på min idrott samtidigt som jag<br />

också får tid att vara med min familj.<br />

Hur ser din träning ut?<br />

– Jag tränar cirka 800 timmar om året,<br />

levererar mina pulsfiler till Tyskland<br />

(Pichler) och nu sommartid är det en skön<br />

blandning av rullskidor, skytte, cykling<br />

och löpning. Jag springer gärna i den fantastiska<br />

miljön vi har här i Höga Kusten<br />

och hittar nya smultronställen hela tiden.<br />

Eftersom O-Ringen avgörs här i<br />

Örnsköldsvikvik nästa år är jag<br />

nyfiken på att höra vad du har<br />

för relation till orientering?<br />

– Jag tränar i skogen och springer många<br />

mil varje vecka och terrängen här i Örnsköldsvikvik<br />

är helt fantastisk. Bergen,<br />

stigarna och havet i en skön mix och ja,<br />

det händer att jag tar med mig kartan. Jag<br />

har faktiskt sprungit lite orientering när<br />

jag var yngre och numera är det väldigt<br />

roligt att springa ut och ta kontroller i<br />

”Friska Örnsköldsviks” stolpjakt (det som<br />

på de flesta ställen heter Hittaut).<br />

Betyder det att vi får<br />

se dig tävla nästa år?<br />

– Ja, det vore roligt. Det ska jag göra!<br />

38 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 39


<strong>2017</strong><br />

ot_<strong>nr</strong>2-<strong>2017</strong>-2.indd 1 <strong>2017</strong>-04-20 09:17<br />

NOTISER<br />

Finska juniorlandslaget<br />

på läger i Örnsköldsvik<br />

– Nu! Här kommer de första<br />

killarna.<br />

Tre löpare dyker upp vid stigkröken.<br />

Tränaren Sabina Bäck<br />

kollar på klockan och blåser<br />

hårt i pipan. Vila. Första intervallen<br />

är över.<br />

Text: Marcus Andersson Foto: Jan Näslund<br />

I tätgruppen springer Mikko Salervo på<br />

lätta ben. 23-åringen har utvecklats i raketfart.<br />

För bara några år sedan bestämde<br />

han sig för att satsa på orienteringen.<br />

Förra året kom han sexa på sin Jukolasträcka<br />

när hans klubb OK Trian korsade<br />

mållinjen som tolfte lag.<br />

I morgon avslutar Finlands bästa finlandssvenskar<br />

sitt åtta dagar långa träningsläger<br />

i Örnsköldsvik och Höga Kusten<br />

– med sitt femtonde träningspass.<br />

– Det har varit jättefin orientering här,<br />

och ändå har de väl sparat de finaste områdena<br />

till O-Ringen, säger Mikko.<br />

Gruppen har sedan 2012 haft träningsläger<br />

i Tjeckien, Bulgarien, Rumänien,<br />

Polen, Estland, Lettland och Danmark.<br />

Nu är det andra gången de besöker Örnsköldsvik.<br />

– Terrängen här i Höga Kusten är helt<br />

unik. Jag har aldrig sprungit något liknande,<br />

säger han.<br />

Sabina blåser i pipan och Mikko försvinner<br />

uppför backen.<br />

Vilan är över<br />

För åtta år sedan slog hon igenom på allvar<br />

med ett långdistansguld på junior-EM<br />

i Serbien. Nu står den 26-åriga finlandssvenskan<br />

Frida Lönnberg vid sjökanten<br />

och pustar ut.<br />

Hon har ”tappat räkningen” på hur<br />

många O-Ringen hon har sprungit. Men<br />

hon kommer ihåg att hon aldrig tidigare<br />

har sett någonting som Örnsköldsvik.<br />

– Terrängen är väldigt speciell. Den<br />

finns egentligen bara här. Det känns som<br />

en exotisk terräng med stora backar, nästan<br />

lite fjällkänsla, men också de här öppna<br />

berghällarna, säger hon.<br />

De 18 finlandssvenskarna har haft en<br />

hård träningsvecka. De har besökt Höga<br />

Kusten som atleter, inte som turister, hårt<br />

drillade för att komma i slag till höstens<br />

tävlingar. Men en av dagarna åkte hela<br />

gänget till Skuleskogens naturreservat<br />

för att vandra genom Slåttdalskrevan, ett<br />

av Höga Kustens mest kända landmärken.<br />

– Vi vandrade i fem timmar. Det var<br />

tänkt att vi skulle gå i tre timmar, men<br />

alla blev så inspirerande. Det är verkligen<br />

värt att se någon gång i livet, säger tränaren<br />

Sabina.<br />

Passet är över<br />

Sabina, Mikko, Frida och de andra har<br />

under veckan fått uppleva Höga Kusten i<br />

strålande solsken. Men just i dag hänger<br />

molnen lågt på himlen. Tunga och grå,<br />

som att de aldrig igen kommer orka lyfta.<br />

För Frida var det bland det bästa som<br />

kunde hända.<br />

– Det är så otroligt fina vyer när man<br />

kommer upp på bergen. Tur att det blev<br />

sämre väder nu så att det känns lite lättare<br />

att åka härifrån.<br />

Finska juniorer på träning i Djävulsträsken. Foto: Jan Näslund.<br />

MIKKO, FRIDA OCH SABINA OM:<br />

Terrängen i Höga Kusten<br />

• Fina berghällar<br />

• Öppen terräng<br />

• Fysiskt ansträngande<br />

• Klurig orientering<br />

Hur du bemästrar terrängen<br />

• Träna inför<br />

– Det är ganska fysiskt ansträngande,<br />

men väl uppe på berghällarna är terrängen<br />

snäll. Även där gäller det att orka springa.<br />

• Ta en kartpromenad<br />

– Ta en lugn träning där du kollar vad som<br />

är med på kartan. Hemma är varenda<br />

detalj med, men här är kartorna väldigt generaliserande.<br />

Här finns så mycket detaljer<br />

att man måste generalisera.<br />

• Höj blicken<br />

– Terrängen är ganska gles, så du kan vinna<br />

mycket på att kolla upp. Jobba mycket<br />

med blicken mellan terräng och karta.<br />

• Tempoväxla<br />

– Väldigt viktigt. Du måste våga springa<br />

fort i områden med få detaljer och ta kontrollerna<br />

aktivt. Sedan gäller det att ta det<br />

lugnt i de finskurna områdena.<br />

Per Forsberg<br />

debuterade 1994<br />

Världens meste orienteringsspeaker,<br />

Radio O‐Ringens<br />

okrönte kung, stockholmaren,<br />

västerbottningen, dalmasen<br />

och skåningen Per Forsberg<br />

gjorde sin O-Ringendebut just i<br />

Örnsköldsvik 1994.<br />

Cirkeln är sluten och vi är glada att Forsberg<br />

& co även nästa sommar svarar för<br />

den bästa av orienteringsunderhållning<br />

vecka 30 2018.<br />

Per är dessutom arenaansvarig för<br />

elitsprinten som avgörs mitt i Örnsköldsvik<br />

vid Stora Torget.<br />

– Det här blir ett mycket bra upplägg.<br />

Många bra publikplatser, bra översikt vid<br />

torget och sannorlikt tuffa och utslagsgivande<br />

banor.<br />

054-55 51 00 www.utecab.se<br />

Första O-Ringenuppdraget för Per Forsberg vid<br />

O‐Ringen 1994 i Örnsköldsvik. Foto: Jan Näslund.<br />

Vi tar hand om dina utskrifter!<br />

- Stort lager - Snabba leveranser<br />

Toner - Supplies<br />

Skrivare<br />

Kopiatorer<br />

Dokumentlösningar<br />

O-RINGEN<br />

#1<br />

Fem unika etapper<br />

i vildmarksterräng<br />

Premiär för<br />

webbtidning<br />

O-RINGEN<br />

TIDNINGEN<br />

Anmälan<br />

1 april<br />

– spara 20 %<br />

O-Ringentorget<br />

med roliga<br />

aktiviteter för<br />

ungdomar<br />

TIDNINGEN OM VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR – O-RINGEN<br />

Vad tycker du om<br />

O-<strong>Ringentidningen</strong>?<br />

Just nu genomför vi en undersökning<br />

om vad du som läsare<br />

tycker om O-<strong>Ringentidningen</strong>.<br />

Vi är tacksamma om du vill dela<br />

med dig om dina åsikter kring<br />

utformning och innehåll så kan<br />

vi göra tidningen ännu bättre för<br />

dig som läsare.<br />

Du tycker till om O-<strong>Ringentidningen</strong><br />

på oringen.se/tycktill<br />

Det ta cirka fem till åtta minuter<br />

att svara på frågorna.<br />

Kassasystem<br />

O-RINGEN<br />

TIDNINGEN<br />

Modernisera Er kassahantering och öka<br />

försäljningen med hjälp av vår kunskap<br />

#2<br />

<strong>2017</strong><br />

Skogens<br />

vita konung<br />

Thierry ser<br />

fram emot<br />

nya utmaningar<br />

TIDNINGEN<br />

#4<br />

2016<br />

Passa på!<br />

Ordinarie<br />

anmälan<br />

1 juni<br />

Gör ditt eget<br />

upplägg<br />

– vi guidar dig<br />

Emma Johansson<br />

tipsar inför etapperna<br />

Nyhet <strong>2017</strong>!<br />

Fem dagar MtbO<br />

TIDNINGEN OM VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR – O-RINGEN<br />

Anmäl dig före<br />

1 november<br />

TIDNINGEN OM VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR – O-RINGEN<br />

ot_<strong>nr</strong>4-2016-tryck.in d 1 2016-10-13 1:07<br />

40 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 41


Höga Kusten<br />

– världens högsta marina kustlinje<br />

Världsarvet Höga Kusten<br />

är Östersjöns högsta och<br />

brantaste kuststräcka. Allt<br />

fler besökare fascineras av<br />

den dramatiska naturen – och<br />

nästa år får orienterare genom<br />

O‐Ringen möjligheten att<br />

uppleva området.<br />

Text: Malin Wedin<br />

Foto: Malin Wedin, Jerry Engström, Joakim<br />

Svensk, Simon Fors, Fredrik Lewander<br />

Det dramatiska landskapet med sina<br />

branta berg som stupar ner i djupa havsvikar<br />

reser sig fortfarande ur havet efter inlandsisens<br />

avsmältning för över 10 000 år<br />

sedan. Höga Kusten är i gott sällskap och<br />

upptagen på Unescos världsarvslista tillsammans<br />

med andra fantastiska platser<br />

som Grand Canyon och Galapagosöarna.<br />

Ett landskap format<br />

av naturens krafter<br />

Höga Kusten är en av de platser på jorden<br />

där landhöjningen med 8 millimeter per<br />

år fortfarande pågår och reser sig ur havet<br />

efter inlandsisens avsmältning. Här<br />

syns spåren av det tre kilometer tjocka<br />

istäcket som pressade ner jordskorpan<br />

nästan en kilometer. I landskapet syns<br />

tydliga tecken på inlandsisens framfart,<br />

landhöjningen och hur havets vågor har<br />

format landskapet. Här finns omväxlande<br />

djupa havsvikar och kalottberg, skog av<br />

urskogskaraktär, nipor, platta hällmarker,<br />

kanjonbildningar, rullstensåsar och<br />

klapperfält.<br />

43 kilometer på rekordtid<br />

Orienteraren Emil Svensk åkte upp till<br />

Höga Kusten i sommar för att springa<br />

Höga Kusten Trail. Ett lopp på 43 kilometer<br />

med cirka 1 600 höjdmeter som går<br />

genom Skuleskogens Nationalpark. Ett<br />

långlopp och folkfest som lockar allt från<br />

elitlöpare till motionärer där Emil sprang<br />

loppet på rekordtiden 3:41:10.<br />

– Det var riktigt fint, säger Emil Svensk.<br />

Vi åkte upp spontant för att springa loppet<br />

och det var ju fint väder också.<br />

Komplett terräng för orientering<br />

Höga Kusten är världens högsta marina<br />

kustlinje med en landhöjning på 286 meter<br />

över havet och utanför är Bottenhavet<br />

som djupast vid Ulvödjupet på 293 meter.<br />

42 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 43


Emil Svensk sprang den 4,3 mil långa Höga Kusten Trail under sommaren på rekordtiden 3:41:10. Ett lopp som går genom Skuleskogens nationalpark<br />

och upp på Skulebergets topp med strålande utsikt 286 meter över havet.<br />

– Vi har liknande skog hemma, men det<br />

speciella med Höga Kusten är höjdskillnaderna,<br />

säger Emil. Det är en varierande<br />

terräng med platta fina hällmarker, storskog<br />

och fria utsikter uppe på de kala<br />

hällarna högst uppe på bergen som brant<br />

stupar ner i havet.<br />

Även brodern Joakim Svensk gillar området<br />

och är välkänd i orienteringskretsar<br />

genom sina recensioner av orienteringsterräng<br />

på Instagram. Hans recension av<br />

Skuleskogens Nationalpark strax söder<br />

om Örnsköldsvik som är ett Höga Kusten<br />

i miniatyr lyder:<br />

”Som nämnt tidigare så finns det oändligt<br />

många höjder med kala berghällar<br />

och gles tallskog längs Höga Kusten, och<br />

i området vid Skuleskogens Nationalpark<br />

finns troligtvis de allra mest kala och höga<br />

höjderna. Här har landhöjningen på nästan<br />

300 meter, högst i världen, skapat ett unikt<br />

och väldigt häftigt landskap. Betyg: 10/10<br />

Motivering: Ett stort område som bjuder<br />

på svår fin-ol på sluttningarna, supersnabba<br />

hällar på topparna och möjlighet till riktigt<br />

bra långsträckor. Tekniskt, fint, varierat<br />

och unikt. Överallt en fantastisk vy mot<br />

havet. Om jag skulle rekommendera en enda<br />

karta att besöka så måste det bli denna!”<br />

– Denna natur är ett av de bästa ställen<br />

som finns för orientering, säger Joakim<br />

Svensk. Det är unikt även utanför<br />

Sverige, att hitta så teknisk komplett och<br />

Bådamalens klapperstensfält. I landskapet syns tydliga spår av inlandsisens framfart, landhöjningen<br />

och hur havets vågor har format landskapet. Längst ut på udden utanför Norrfällsvikens<br />

fiskeläge ligger världens största klapperstensfält.<br />

intressant terräng som den i Höga Kusten<br />

vilket jag hoppas kan locka även utländska<br />

orienterare.<br />

Vackert och intressant<br />

Höga Kustens världsarv är geologiskt intressant<br />

på grund av landhöjningen och<br />

jordskorpan som fortfarande sakta reser<br />

sig från att varit nerpressat under det<br />

tre kilometer tjocka istäcket. Tack vare<br />

landhöjningen kan man på olika höjder<br />

i samma område hitta spår av människor<br />

från sten-, järn- och bronsålder.<br />

Isens avsmältning har tillsammans med<br />

havet och landhöjningen lämnat spår i<br />

naturen. När isen smälte spolades morän,<br />

sand, sten och grus bort från bergen ner<br />

till bergssidorna och samlades till stenåkrar,<br />

de så kallade klapperstensfälten<br />

som är vanligt förekommande i Höga<br />

Kusten. Det största klapperfältet i världen<br />

är Bådamalen längst ut på udden i Norrfällsviken<br />

som ligger på yttersta spetsen<br />

av Mjällomshalvön. Här finns även de<br />

för Höga Kusten karaktäristiskt lättvittrade<br />

röda hällarna av rapakivigranit. När<br />

kvällssolen lyser på de magnifika röda<br />

bergen vid Balesudden eller Ulvöarna är<br />

det som att de står i brand.<br />

Härliga utsikter, upplevelser och vandringar. Höga Kusten erbjuder något för hela familjen.<br />

Mycket att se och uppleva<br />

Höga Kusten har mycket att erbjuda,<br />

så passa på att tillbringa<br />

några dagar i samband med<br />

O-Ringen – och maximera din<br />

vistelse i Höga Kusten.<br />

Upplevelser och vandring<br />

I Örnsköldsviks kommun finns mycket för<br />

naturälskaren. Den branta kustremsan ger<br />

besökaren en fjällnära känsla. Kuststräckan<br />

i kommunen som fågelvägen endast<br />

är sex mil blir landvägen 22 mil. Detta på<br />

grund av alla djupa fjärdar och vikar. Att<br />

naturen är speciell bekräftas även av att<br />

här finns inte mindre än 37 naturreservat<br />

och 40 besöksvärda utsiktsberg varav<br />

nio kustberg och fem stadsnära berg. De<br />

branta sydväxtbergen lockar på flera ställen<br />

både klättrings- och växtintresserade.<br />

I det varma fuktiga klimatet hittar man för<br />

våra breddgrader ovanliga växter.<br />

Örnsköldsvik erbjuder också en rad<br />

olika upplevelser och mysig shopping. Här<br />

finns gott om olika vandringsleder som till<br />

exempel Nätra fjällskog, Urskogsleden och<br />

Lotsstigen. Här startar eller avslutar du<br />

även din vandring efter Höga Kusten leden<br />

som går mellan Höga Kusten bron i söder<br />

och Örnsköldsvik i norr. För dig som inte<br />

vill vandra den 13 mil långa leden finns till<br />

exempel den sex kilometer långa nyupprustade<br />

Gula leden. Den bjuder på vacker<br />

utsikt och finurliga upptäckter. Exempel<br />

på andra populära aktiviteter mitt i stan<br />

är allt från stadsvandringar till gokart. I<br />

upplevelse- och spabadet Paradiset kan du<br />

prova att basta aufguss och här finns en av<br />

landets längsta rutschkanor, Magic Eye.<br />

Gamla fiskelägen, sol och bad<br />

I skärgården finns många av de gamla<br />

fiskelägena kvar med sina väl bevarade<br />

sjöbodar och gistvallar i skyddade naturliga<br />

hamnar. Några av de populäraste<br />

öarna som nås med skärgårdsbåtar är<br />

Trysunda och Ulvöarna. Båda erbjuder en<br />

kombination av vacker natur och levande<br />

kulturhistoria från 1600-talets fiske via<br />

surströmmingstillverkning och gruvbrytning<br />

till dagens skärgårdsturism.<br />

Trysunda har förutom spännande geologi<br />

tillsammans med Storsand, Salusand<br />

och Sandviken på Ulvön fina badstränder.<br />

Norr om Örnsköldsvik ligger den<br />

nordligaste platsen i Världsarvet Höga<br />

Kusten. Här finns fiskeläget Skeppsmalen<br />

med lotsplats, kapell och genuina sjöbodar.<br />

Längst ute i havsbandet, på Skagsuddes<br />

klippor vid havet, står Skags fyr.<br />

Den röda rapakivigraniten står i brand när<br />

kvällssolen sänker sig över Höga Kustens<br />

karaktäristiska röda klippor.<br />

44 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 45


Vågen nere vid färjeläget i Köpmanholmen är<br />

ett av HIgh Coast Art Valleys 25 konstverk som<br />

finns utplacerade i konstdalen.<br />

Höga Kusten erbjuder en bred palett av unika smaker.<br />

Konst och kultur i världsarvet<br />

Här finns gott om genuina kulturmiljöer<br />

och kulturarv. High Coast Art Valley är<br />

ett flera mil långt konstområde under<br />

uppbyggnad som sträcker sig från öarna<br />

i skärgården via Herrgårdsparken i Köpmanholmen<br />

och upp längs Nätradalen. I<br />

hjärtat av Höga Kusten ligger Nordingrå<br />

och det stora allkonstverket och kulturmuseet<br />

Mannaminne med allt från jordbruksmuseum<br />

till spårvagnar. Längre<br />

inåt landet finns Nämnforsen, Sveriges<br />

största plats för hällristningar. Vid älven<br />

finns 2 600 hällristningar bevarade, de<br />

äldsta antas vara 6 000 år gamla.<br />

Skuleberget<br />

Vid Naturum Höga Kusten vid Skulebergets<br />

fot finns en permanent utställning<br />

om världsarvet med kunniga guider och<br />

tillfälliga utställningar på olika teman.<br />

I berget finns flera grottor och upp till<br />

toppen kommer man på flera sätt. Den<br />

äventyrlige kan klättra upp till toppen.<br />

Här finns Europas största Via Ferrata-anläggning,<br />

eller så tar du en promenad via<br />

stigar upp till toppen eller tar liften upp<br />

till toppen.<br />

Bil, båt och hemligt fort<br />

För den som vill uppleva nutidshistoria<br />

är ett besök på Hemsö fästning en spännande<br />

upplevelse. Idag är det topphemliga<br />

underjordiska fortet djupt nere i<br />

berget öppet för allmänheten. Här kan<br />

man utforska stridsledningsrum, kanontorn,<br />

luftvärn och matsalar. I Härnösand<br />

finns fritidsbåtmuseum, Sveriges största<br />

bilmuseum, Technicus samt Länsmuseet<br />

Murberget.<br />

Smaker i Höga Kusten<br />

Höga Kusten erbjuder en bred palett<br />

av unika smaker som bland annat vildfångad<br />

lax, älgfilé med lingon och klassiska<br />

surströmmingsklämmor. Surströmmingsklämma<br />

kan du beställa både i<br />

restauranger inne i centrum och på olika<br />

restauranger längs med kusten och på<br />

Ulvön.<br />

Från Höga Kusten kommer också världens<br />

bästa gin, Hernö Gin. På deras besökscentrum<br />

i Dala utanför Härnösand<br />

kan du få en guidad visning i destilleriet,<br />

se den handslagna kopparpannan Marit<br />

och provsmaka det prisbelönta ginet. Vill<br />

du baka din egen tunnbrödskaka? Det<br />

kan du göra på Mjälloms Tunnbröd som<br />

är Sveriges äldsta tunnbrödsbageri. Lite<br />

söder om Härnösand ligger gårdsbutiken<br />

och mejeriet Häggby Gård. Här kan du<br />

köpa gårdens smör, hårdostar, dessertostar<br />

och långfil. En annan populär gårdsbutik<br />

är Gårdsbutiken i Nordingrå, där<br />

hittar du butik, blommor och en restaurang<br />

som rekommenderas i White Guide.<br />

Passa på att kombinera besöket vid<br />

Naturkompaniets outlet strax utanför<br />

Örnsköldsvik med att besöka Hägges.<br />

Det a<strong>nr</strong>ika bageriet som har satt Själevad<br />

på kartan där det förutom bageriet finns<br />

en butik där du kan köpa någon av deras<br />

välkända kakor. I Märtas Chokladfabrik<br />

i Örnsköldsvik finns det också ett digert<br />

utbud av handtillverkad choklad.<br />

Inför säsongen 2018 händer det massor<br />

i Örnsköldsvik. Bland annat kommer den<br />

italienska restaurangen Saltmagasinet i<br />

i<strong>nr</strong>e hamnen att flytta in i Örnsköldsviks<br />

gamla järnvägsstation.<br />

– Det känns spännande och ambitionen<br />

är att ta Saltmagasinet till nästa nivå när<br />

vi flyttar in i större lokaler i Järnvägsstationen,<br />

säger Jennie Saporito som driver<br />

restaurangen och gästhamnen med sin<br />

italienske man Maurizio. Där har vi utrymme<br />

att utveckla konceptet med klassiska<br />

italienska stilrena smaker i kombination<br />

med lokala råvaror.<br />

PASSA PÅ OCH SE MER AV HÖGA KUSTEN<br />

• Högakustenbron – Sveriges längsta hängbro<br />

• Skuleskogens Nationalpark<br />

• Höga Kusten-leden<br />

• Höga Kustens skärgård<br />

• Höga Kustens smaker med surströmming<br />

och tunnbröd<br />

• Båttur till Ulvön med besök på Ulvö Hotell<br />

och Lilla Salteriet<br />

• Box High Coast Distillery<br />

• Junsele Djupark – hälsa på tigrar, vargarna<br />

och älgarna<br />

• Rotsidan, vidsträckta stenhällar som löper<br />

4 km längs med kusten<br />

• Klapperstensfält<br />

• Njut av spa eller lek pirat på Paradiset<br />

– äventyrsbadet mitt i Örnsköldsvik<br />

• Lek spion på Hemsö Fästning – en av landets<br />

bästa bevarade försvarshemligheter<br />

Fler upplevelser och höjdare hittar du på<br />

hogakusten.com, oringen.se/upplev,<br />

ornskoldsvik.se/guide<br />

www.holmen.com<br />

Vilka värden har din skog?<br />

Din skog är värdefull på många sätt. Både för dig och för andra.<br />

Att äga och sköta skog är ett långsiktigt projekt där varje<br />

enskilt beslut påverkar slutresultatet. Med Holmen får du en<br />

pålitlig samarbetspartner som ser till dina behov och önskemål,<br />

samtidigt som vi tar ett helhetsgrepp på skogsbruket.<br />

En välskött skog är inte bara vacker – den är också lönsam.<br />

46<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 47


Ett orienteringsäventyr<br />

för alla på samma arenor!<br />

Under O-Ringen Kolmården 2019 kommer din familj<br />

och dina klubbkompisar att kunna vara samlade hela<br />

O-Ringenveckan oavsett om ni vill springa vanlig<br />

orientering eller köra MtbO - eller varför inte både och!<br />

Etapp 1, 2, 4 och 5 avgörs OL och MtbO samtidigt från<br />

samma arenor! Den tredje etappen av MtbO avgörs<br />

på aktivtitetsdagen och då erbjuder vi även en Prova-<br />

På-aktivitet för MtbO. Även PreO kommer att tävla på<br />

samma områden som OL och MtbO!<br />

Ett spännande äventyr<br />

för hela familjen!<br />

Upplev en semestervecka med gemenskap i fokus. Med<br />

gångavstånd från O-Ringenstaden når du Norrköping city med<br />

allt från Visualiseringcenter C till museum och mysig shopping.<br />

På Kolmårdens Djurpark kan du träffa Bamse och hans vänner<br />

och i skärgården kan du bada, sola, paddla kajak och ta en tur<br />

med Skärgårdslinjen.<br />

Läs mer om O-Ringen Kolmården 2019 på:<br />

www.oringen.se/2019<br />

Nära hit - nära här!<br />

Till O-Ringen Kolmården 2019 tar du dig snabbt<br />

och enkelt oavsett om du kommer från Sverige eller<br />

utlandet. O-Ringenstaden i Norrköping ligger ett stenkast<br />

från E4:an och på gångavstånd från tågstationen. Våra<br />

utländska gäster tar sig snabbt, billigt och enkelt hit tack<br />

vare lågprisflyg till Skavsta flygplats. Även Norrköping och<br />

Linköping erbjuder bra flygförbindelser. O-Ringenstaden<br />

mitt i Norrköping på ”Himmelstalunds” sportfält kommer<br />

att utgöra en svårslaget kompakt O-Ringenstad med<br />

fantastiskt campingunderlag för alla. Alla som väljer att<br />

bo på campingen kommer att ha max ca 500 meter till<br />

O-Ringentorget och in till Norrköpings centrum är det<br />

en vacker promenad eller cykeltur på drygt 2 km.<br />

Kolmårdens djurpark,<br />

30 minuters bilfärd<br />

1 2<br />

5<br />

6<br />

Upplev äventyret 21-27 juli 2019!<br />

Kolmårdsterräng • Gemenskap • Närhet<br />

O-Ringenstaden<br />

Östgötaskärgården,<br />

45 minuters bilfärd<br />

O-Ringenstaden 1<br />

Folkparken 2<br />

Visualiseringscenter C 3<br />

Industrilandskapet 4<br />

Knäppingsborg 5<br />

3<br />

4<br />

Gamla stan 6<br />

Shoppinggallerior 7<br />

Konstmuseet 8<br />

48 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 49<br />

7<br />

8


OL<br />

MtbO<br />

51<br />

Lör 20/7<br />

Träningsrace<br />

Träningsrace<br />

2<br />

Finspång<br />

E4<br />

1<br />

Linköping<br />

Sön 21/7<br />

Himmelstalund<br />

Ungdomstafett<br />

5<br />

Mån 22/7<br />

Loreberg<br />

långdistans<br />

Grosvad<br />

medeldistans<br />

Katrineholm<br />

7<br />

6<br />

8<br />

3<br />

Arena Grosvad<br />

55<br />

4<br />

Norrköping<br />

Söderköping<br />

E22<br />

Tis 23/7 Ons 24/7<br />

Grosvad<br />

långdistans<br />

Loreberg<br />

långdistans<br />

Industrilandskapet<br />

Elitsprint<br />

Aktivitetsdag<br />

Vrinneviskogen<br />

medeldistans & prova på<br />

52<br />

E4<br />

Nyköping<br />

Stockholm<br />

100 km<br />

Tors 25/7 Fre 26/7 Lör 27/7<br />

Kvillinge<br />

långdistans<br />

Vilodag för<br />

Elittouren<br />

Scanna QR-koden fö att komma till<br />

O-Ringen Kolmårdens Facebookevent!<br />

Jursla gammelskog<br />

medeldistans<br />

Kvillinge<br />

förkortad långdistans<br />

Arena Yxbacken<br />

Ågelsjöbergen<br />

långdistans<br />

Jursla gammelskog<br />

långdistans<br />

1<br />

Loreberg<br />

Etapp 1 OL - långdistans & Etapp 2 MtbO - långdistans<br />

O-Ringen Kolmården 2019 inleds i ett fint område med<br />

stor variation på terrängen under etappen. Etappen<br />

bjuder på god framkomlighet och allt från gammelskog<br />

och flackare hällmarker till mer kuperade och finskurna<br />

områden. För MtbO erbjuder området ett lite glesare<br />

stig- och vägnätverk och då gäller det att tänka igenom<br />

sitt vägval innan man påbörjar det. De två första<br />

etapperna utgår från Arena Grosvad i Finspång.<br />

2<br />

Grosvad<br />

Etapp 2 OL - långdistans & Etapp 1 MtbO - medeldistans<br />

Här får deltagarna uppleva alltifrån detaljrika områden<br />

där fantastiska hällmarker blandas upp med små vackra<br />

mossar till lite mer böljande Kolmårdslandskap. Området<br />

genomkorsas också av ett flertal vägar och stigar som ger<br />

roliga utmaningar även för de lite enklare banorna. För<br />

MtbO-deltagarna innebär detta rika stig- och vägnätverk<br />

att det blir kartläsningsförmågan som sätter gränsen för<br />

hastigheten.<br />

4<br />

Vrinneviskogen<br />

Etapp 3 MtbO - medeldistans<br />

MtbO-deltagarna och de som vill prova på MtbO<br />

välkomnar vi på aktivitetsdagen till Norrköpings<br />

mest populära strövområde. Vrinneviskogen ligger<br />

på cykelavstånd från O-Ringenstaden och är ett fint<br />

naturreservatsområde som domineras av gammal<br />

tallskog med inslag av ek- och hassellundar. Hela området<br />

är väldigt stigrikt vilket ger en tydlig sprintkaraktär på<br />

denna medeldistans.<br />

4<br />

Industrilandskapet<br />

Etapp 3 OL - Elitsprinten<br />

I hjärtat av Norrköpings gamla industrier med anor<br />

från 1800-talet avgörs Elittourens tredje etapp på<br />

aktivitetsdagen. Många spännande vägvalsmöjligheter<br />

ges i denna osymmetriska stadsdel som idag är ett av<br />

Norrköpings allra vackraste områden. Arenan ligger på<br />

gång- och cykelavstånd från O-Ringenstaden.<br />

5<br />

Kvillinge<br />

Etapp 3 OL - långdistans & Etapp 4 MtbO - förkortad<br />

långdistans<br />

Under den tredje etappen får orienterarna avnjuta<br />

relativt flack, detaljfattig och snabblöpt Kolmårdsterräng<br />

i vilken den öppna tallskogen vackert breder ut sig.<br />

Området bjuder på flera små vackra skogssjöar och<br />

närmare målet är det stigrikt. De längre banorna<br />

kommer att kunna överraskas av ett område med helt<br />

annan karaktär - detaljrikt och kuperat – i form av den så<br />

kallade Kvillingeförkastningen. Även MtbO-deltagarna<br />

får uppleva stor variation. Benstyrka och kämpaglöd blir<br />

viktigt för dem denna etapp! Arenan ligger vid Yxbacken,<br />

där Pernilla Wiberg lade grunden för sina framgångar,<br />

och är densamma även för följande 2 etappområden.<br />

6<br />

Jursla Gammelskog<br />

Etapp 4 OL - medeldistans & Etapp 5 MtbO - långdistans<br />

Jursla Gammelskog är ett väldigt detaljerat och<br />

finskuret område som är just som klippt och skuret<br />

för medeldistansorientering. Detta fantastiska och<br />

säregna avsnitt av Kolmården har riktigt gammal<br />

hällmarkstallskog med många stora och små höjder och<br />

branter. Området genomkorsas av flertalet stigar vilket<br />

ger ungdomar och MtbO-deltagare många intressanta<br />

vägvalsutmaningar. MtbO-deltagarna kommer att tävla<br />

över ett mycket större område än detta och bjuds på en<br />

riktigt intressant avslutande långdistans som innehåller<br />

allt och lite till!<br />

7<br />

Ågelsjöbergen<br />

Etapp 5 OL - långdistans<br />

Upplösningen av O-Ringen Kolmården 2019 kommer<br />

att bli lika vacker som magnifik! Sista etappen för<br />

orienteringslöparna avgörs nämligen i det mest<br />

storslagna område som går att hitta i Kolmården.<br />

Området kännetecknas av urskog och orörd mark norr<br />

om Ågelsjön. De pampiga Ågelsjöbergen reser sig<br />

skarpt och storartat från den vackra Ågelsjön och ger<br />

intressanta och utmanande långdistansvägval blandat<br />

med finskurna höjdpartier och ett vackert böljande<br />

Kolmårdslandskap. Denna häftiga vildmarksterräng får<br />

inte missas!<br />

8<br />

Himmelstalund<br />

Ungdomsstafetten<br />

Mitt i O-Ringenstaden kommer Ungdomsstafetten<br />

att avgöras i samband med invigningen av O-Ringen<br />

Kolmården 2019. Vi vill skapa en riktigt häftig i<strong>nr</strong>amning<br />

av denna ungdomsstafett och det kan mycket<br />

väl bli så att arenan blir Vita Hästens hemmaarena<br />

Himmelstalundshallen, där vi kan skapa ett fantastiskt<br />

publiktryck under Ungdomsstafetten!<br />

50 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 51


Upptäck Uppsala<br />

Uppsala, Sveriges fjärde stad, bjuder<br />

på storstadens rika utbud av både<br />

aktiviteter och upplevelser, men med<br />

småstadskänslan i behåll. Här är det<br />

nära till allt.<br />

UPPSALA<br />

20–25 juli<br />

STOCKHOLM<br />

”<br />

Att springa runt i vitmossan i ett<br />

landskap hämtat direkt från en<br />

sagobok är helt enkelt magiskt<br />

Annika Björk<br />

AVSTÅND<br />

Arlanda, 18 min<br />

Stockholm, 38 min<br />

O-Ringenstaden, 4 km<br />

Badstranden, 3km<br />

Strosa längs Fyrisåns natursköna omgivningar.<br />

Koppla av på något av stadens mysiga caféer eller<br />

njut av läckerheterna från någon av stadens restauranger,<br />

varav flera prisbelönta.<br />

Sevärdheterna i Uppsala är många och spännande<br />

för hela familjen. Det är lätt att låta sig hänföras<br />

av den majestätiska Domkyrkan och av det<br />

mäktiga slottet på Uppsalaåsens högsta höjd.<br />

Fascineras av samlingarna på Gustavianum och<br />

Carolina Rediviva eller Evolutionsmuseet.<br />

I centrum hittar du livliga shoppingstråk och moderiktiga<br />

gallerior och butiker.<br />

Härliga berghällar i Lunsen. Foto: Nic Kruys<br />

Upplev Lunsen<br />

Någon har sagt att Lunsen är en av tio kartor en orienterare ska ha sprungit<br />

på innan man slutar med orientering. Förhoppningen är att du ska få chansen<br />

att springa där när du kommer till O-Ringen 2020.<br />

Lunsen är ett fantastiskt naturområde med vacker<br />

och mestadels lättsprungen terräng där blandningen<br />

av små höjder och fina mossar gör det till<br />

en orienteringsmässig utmaning utöver det vanliga,<br />

samtidigt som det finns vackra stigar för de<br />

lättare banorna.<br />

Men det är inte bara Lunsen som är fint. Nära<br />

Uppsala och O-Ringenstaden finns fler fina orienteringsområden.<br />

Alla etapper och arenor planeras<br />

inom korta avstånd för att du som deltagare ska ha<br />

tid över att umgås med dina vänner och tillsammans<br />

ta del av Uppsalas rika utbud av upplevelser.<br />

Välkommen<br />

till Uppsala<br />

Upptäck det natursköna Linnéträdgården och Botaniska<br />

trädgården. Och besök historiska Gamla<br />

Uppsala högar.<br />

Under O-Ringen 2020 planerar Uppsala för mängder<br />

av sommaraktiviteter och underhållande evenemang,<br />

allt från stora konserter i stadens trädgårdar<br />

och parker till mindre utställningar och<br />

visningar.<br />

Uppsala erbjuder flera fina naturbad, men också<br />

ett av Sveriges största äventyrsbad på Fyrishov.<br />

Tag med cyklarna!<br />

O-Ringenstaden planeras på de vackra markerna<br />

i anslutning till Sveriges Lantbruksuniversitet<br />

(SLU). Campingen och O-Ringentorget ligger på<br />

bekvämt cykelavstånd till såväl Uppsalas utbud av<br />

aktiviteter som utflykter den stadsnära naturen.<br />

Börja planera din Uppsalasommar, redan nu!<br />

Foto alla bilder:<br />

Niklas Lundengård<br />

FOTO: NIC KRUYS<br />

EXEMPELSTRÄCKA<br />

52<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 53


SWEDISH footpro.se FORMULA<br />

Dina fötter tar<br />

dig fyra varv runt jorden<br />

under din livstid<br />

Mycket att se och göra i Åre<br />

FÖR ATT DINA FÖTTER SKA<br />

ORKA HELA VÄGEN<br />

Multifunktionell all-in-one produkt med ultimat effekt<br />

för aktiva fötter. Förebygger och behandlar:<br />

Athlete’s foot<br />

Fotsvamp<br />

Hälsprickor<br />

Finns på ditt apotek<br />

Förhårdnader<br />

Torra fötter<br />

Dålig lukt<br />

CCS Foot Pro är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.<br />

N Y H E T<br />

Att få orientera i Åre-fjällen är<br />

en dröm för många orienterare.<br />

2021 blir denna dröm verklighet<br />

– då styr nämligen arrangemanget<br />

norrut. O-Ringenstaden<br />

kommer att förläggas i Åre by,<br />

som bjuder på en absolut närhet<br />

till vildmark i fjällmiljö, häftiga<br />

upplevelser och dessutom<br />

bekvämt boende i hotell, stugor<br />

och lägenheter.<br />

Åre kallas för en by men har ett imponerade<br />

utbud med vandring, mountainbike<br />

downhill & cross country, paddling, ridning,<br />

skärmflyg, SPA, Zipline, afterski/<br />

bike/hike, shopping, chokladfabrik, upplevelsebad<br />

m.m. Åre handlar inte bara om<br />

natur- och sportupplevelser utan också<br />

om mat. Här finns många restauranger<br />

och ett stort intresse för lokalt mathantverk.<br />

I området finns till och med en<br />

restaurang med två stjärnor i Guide Michelin;<br />

Fäviken Magasinet. Magnus Nilsson<br />

som driver restaurangen har också<br />

en charkuterifabrik och en korvkiosk med<br />

målet att det som Fäviken Magasinet gör<br />

inte bara ska blir lyxprodukter för få, utan<br />

vardagsmat för många. I Åre finns prisbelönt<br />

glass, microbryggerier, en chokladfabrik<br />

och dessutom ett kafferosteri som har<br />

bevis på att de serverar världens godaste<br />

espresso.<br />

Har du aldrig tidigare varit i Jämtland<br />

och Åre har du mycket att se fram emot<br />

– ett smakprov på några besöksmål som<br />

finns i regionen; Tännforsen är Sveriges<br />

största vattenfall som bjuder på ett både<br />

mäktigt och vackert skådespel året om.<br />

Blanktjärnsrundan är ca 12 km lång<br />

vandringsled med den otroligt turkosa<br />

Blanktjärnen som ledens ”mittstation”.<br />

Den smaragdgröna vattenspegeln och det<br />

kristallklara vattnet gör detta till ett exotiskt<br />

utflyktsmål.<br />

Njarka Sameläger ligger på en udde i<br />

Häggsjön, nordväst om Duved i Åre Kommun.<br />

Hit kan du komma som besökare och<br />

ta del av den samiska kulturen, vardagen<br />

och traditionerna.<br />

Åres fina natur och en väletablerad infrastruktur<br />

för stora evenemang bådar<br />

gott inför O-Ringen. Förhoppningen är att<br />

över 25 000 deltagare ska få en unik upplevelse.<br />

Boka redan nu in en naturskön och fartfylld<br />

O-Ringenvecka i Åre 2021. Resan dit<br />

går enkelt via flyg med både Östersunds<br />

och Trondheims flygplats i närheten.<br />

Dessutom är tågförbindelserna goda.<br />

Källa: Visit Åre, visitare.com<br />

KARTKLIPP: DUVED<br />

FAKTA OM ÅRE<br />

Läge: Stockholm 620 km, Östersund 100 km<br />

och Trondheim 140 km<br />

Transport: Tåg med hållplats mitt i byn. Två<br />

internationella flygplatser Åre Östersund<br />

Airport cirka en timme från Åre och Trondheim<br />

Lufthavn Værnes i Norge ligger cirka<br />

två timmar från Åre centrum.<br />

Invånare Åre: cirka 1 400<br />

Invånare Åre kommun: cirka 10 700<br />

Åreskutans topp: 1 420 m ö h<br />

Åresjön: 372 m ö h<br />

Vandringsleder: 40 leder, totalt ca 346 km<br />

Downhill-leder: 34 leder, totalt ca 40 km<br />

XC-leder: 10 leder, totalt ca 87 km<br />

Antal bäddar: 35 000 bäddar<br />

Restauranger & caféer: Ca 75 st<br />

Barer & nattklubbar: Ca 15 st<br />

54<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong>


KORSORD<br />

FÄRG-<br />

GRANN<br />

PAPEGOJA<br />

NEDANFÖR<br />

KNÄT<br />

HAN MED<br />

ARKEN<br />

MÅL FÖR<br />

MÅNGA<br />

UNDER<br />

O-RINGEN<br />

EN BUSKE<br />

MED BARR<br />

OCH BÄR<br />

ALLRA<br />

TOKIGAST<br />

STRUTS-<br />

FÅGEL<br />

POPGRUPP<br />

MAURO<br />

SCOCCO<br />

VAR MED I<br />

DÄR<br />

MUMSIGA<br />

HJORTRON<br />

PLOCKAS<br />

SKYDDAR<br />

BÅDE MOT<br />

SOL OCH<br />

REGN<br />

ETT GAMMALT ORD FÖR<br />

FJORD ELLER HAVSVIK,<br />

SOM GETT ÅNGERMAN-<br />

LAND DESS NAMN<br />

SÅDAN<br />

KASSA GER<br />

ARBETSLÖS<br />

ERSÄTTNING<br />

ÄR EN<br />

KAXIG TYP<br />

SOM HAR<br />

TRON PÅ SIN<br />

EGEN FÖR-<br />

MÅGA, SOM<br />

GUNVALD<br />

KANSKE?<br />

KVALSTER<br />

ÅNGER-<br />

MANLANDS<br />

LANDSKAPS-<br />

BLOMMA<br />

PROCHÁZKA,<br />

VM-MEDAL-<br />

JÖR<br />

EXISTERAR<br />

SJÖNG<br />

HOLD ON<br />

SHL<br />

INGA<br />

BEKYMMER<br />

PÅ SWAHILI<br />

FRÄTANDE<br />

ALKALIE-<br />

LÖSNING<br />

EN SÅDAN<br />

UNG JURIST<br />

FÅR SITTA<br />

TING<br />

SVENSK-<br />

SCHWEIZISK<br />

VERKSTADS-<br />

KONCERN<br />

FÅR VI VÅRA<br />

MACKOR PÅ<br />

MORGONEN<br />

VETERAN-VM-<br />

MEDALJÖR<br />

SJÖBERG<br />

2013<br />

ÄR REDAN<br />

OANVÄNDA<br />

JEANS<br />

KOKAR VI<br />

GRÖT PÅ<br />

KILLE<br />

SLIRA PÅ<br />

STENHÄLL<br />

TVÅ LIKA SOM<br />

TILLSAM-<br />

MANS BLIR<br />

NYHETS-<br />

BYRÅ<br />

KYLIG<br />

FLICKA?<br />

SÅDAN VÄG<br />

MED NR 4<br />

PASSERAR<br />

Ö-VIK<br />

EN BÅT<br />

AV DET<br />

STILLSAMMA<br />

SLAGET<br />

STOR VAT-<br />

TENMASSA<br />

KÄMPADE<br />

HELT ENKELT<br />

DÖDSTRÅ-<br />

KIGA<br />

GREJ<br />

ETT SMALT<br />

BAND<br />

VINTER-<br />

SPORTORT I<br />

DALARNA<br />

SLEVADE<br />

HÖJD PÅ<br />

LÄNGDEN<br />

YTTER-<br />

SKIKTET,<br />

FASADEN<br />

ÅNGERMANLÄNDSK<br />

FANTASIFIGUR OCH OCH<br />

DENNES UTROP<br />

GÖRA SIG<br />

TILL<br />

EJ BE-<br />

GAGNAD<br />

LUKT<br />

SVENSK<br />

NATIONAL-<br />

PARK<br />

ÄTER VI OFTA<br />

MED BRÖD<br />

ELLER MOS<br />

ATT AN-<br />

VÄNDA RÄTT<br />

BOKSTÄVER I<br />

ORDEN<br />

VÄNERN<br />

SILVER<br />

FÖRKORTAT<br />

MATERIAL<br />

STÅLLINA<br />

VACKER<br />

OCH<br />

STILIG<br />

MÄSTER-<br />

SKAP<br />

UTTRYCK<br />

FÖR ILSKA<br />

HAN SOM<br />

KOM MED<br />

KRISTEN-<br />

DOMEN TILL<br />

OSS<br />

HAR MAN<br />

TIDIG START<br />

FÅR MAN<br />

STIGA UPP I<br />

GUNDE<br />

NEJ PÅ<br />

ENGELSKA<br />

JÄMFÖREL-<br />

SEORD<br />

FINNS PÅ FOT<br />

VIKTIG DEL<br />

I ORIENTE-<br />

RINGS-<br />

UTRUST-<br />

NINGEN<br />

AVAN NÄRA<br />

Ö-VIK<br />

I GRILLEN<br />

BLIR<br />

HUDEN I<br />

KYLA<br />

TIDSEPOKER<br />

BÄR ÄPPEL-<br />

TRÄD<br />

I SÄNGEN<br />

OCH MUMS<br />

FÖR ROVFÅ-<br />

GEL?<br />

DÄRI KAN VI<br />

LÄSA EVANG-<br />

ELIERNA<br />

DEN GAMLA<br />

SKIVAN MED<br />

4 LÅTAR PÅ<br />

LOVA ATT<br />

GÖRA<br />

BRITTISK<br />

SÅNGER-<br />

SKA<br />

SÅDAN<br />

SOMMAR-<br />

HIMMEL VILL<br />

MÅNGA HA<br />

SPELAS<br />

PÅ MÅNGA<br />

GRÄSPLÄT-<br />

TAR<br />

DÖMER I<br />

VISSA MÅL<br />

VÄRLDSDEL<br />

100 KVA-<br />

DRATMETER<br />

LITET SPRÅK<br />

I LAOS<br />

VARUHUS<br />

PÅ HAMNGA-<br />

TAN STHLM<br />

SÅDANA<br />

SUGAR<br />

HAR VI ALLA<br />

UPPLEVT<br />

ÄR VÄL<br />

ORIENTE-<br />

RING?<br />

DIKTER<br />

TÄVLANDE I<br />

H90?<br />

VARGTJUT<br />

KAN VARA<br />

BÅDE GUD<br />

OCH SKIT-<br />

STÖVEL<br />

URDÅLIG<br />

LITET PARTI<br />

OKRÄNK-<br />

BART<br />

FÖRNAMN<br />

TILL<br />

BUSCH<br />

THOR,<br />

VON SYDOW<br />

OCH WITT-<br />

BRATT-<br />

STRÖM<br />

UTAN<br />

BOJOR<br />

SPANIEN<br />

NORGE<br />

TPX<br />

<strong>2017</strong><br />

Namn: _____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Adress: _______________________________________________________________________________________Mobil<strong>nr</strong>: ______________________________<br />

Skicka in korsordet till: O-Ringen, Lägerhyddsvägen 2 hus 38 752 37 Uppsala eller i ett mail till info@oringen.se senast 1:a december.<br />

Vi lottar ut 5 stycken O-Ringenmössor bland de rätta svaren.<br />

56<br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong>


Äkta glädje<br />

Anmälningsguide<br />

och spring<br />

i benen!<br />

Foto: Peter Holgersson<br />

Program Elittour<br />

Etapp 1 Långdistans Söndag 22 juli Arena Domsjö<br />

Etapp 2 Medeldistans Måndag 23 juli Arena Domsjö<br />

Etapp 3 Sprintdistans Tisdag 24 juli Arena Örnsköldsvik City<br />

Etapp 4 Långdistans Torsdag 26 juli Arena Backsjö<br />

Etapp 5 Långdistans Fredag 27 juli Arena Skyttis<br />

Program 5-dagars<br />

Etapp 1 Långdistans Söndag 22 juli Arena Domsjö<br />

Etapp 2 Långdistans Måndag 23 juli Arena Domsjö<br />

Etapp 3 Medeldistans Onsdag 25 juli Arena Backsjö<br />

Etapp 4 Långdistans Torsdag 26 juli Arena Backsjö<br />

Etapp 5 Långdistans Fredag 27 juli Arena Skyttis<br />

Det största terrängloppet<br />

för alla barn<br />

TCS Lilla Lidingöloppet och Lidingö Knattelopp<br />

erbjuder härliga upplevelser för de allra yngsta<br />

och upp till 15 år. Spåren går på delar av samma<br />

sköna bana som det stora loppet. Här har du en<br />

bra morot för att få dina barn/ungdomar att vilja<br />

röra på sig mer!<br />

Läs mer och anmäl på tcslidingoloppet.se<br />

Hitta din utmaning i världsarvet. Vill du springa<br />

fem dagar i tävlingsklass, själv välja längd och<br />

svårighetsgrad eller funderar du på att dubbla<br />

i Miniknat och Inskolning? I Anmälningsguiden<br />

hittar du allt som erbjuds under veckan och kan<br />

hitta en eller fler utmaningar som passar just dig.<br />

Till O-Ringen Höga Kusten 2018 har vi utvärderat tävlingsutbudet<br />

och gjort en del förändringar. De efterfrågade Motionsklasserna<br />

kommer tillbaka som riktiga klasser. Vi har också tagit de<br />

mest uppskattade delarna i förra årets nyhet, Eget upplägg, och<br />

skapat ett friare tävlande under namnet Challenge. Där kan du<br />

utmana dig själv eller andra, obundet kön och ålder. Banornas<br />

längd och svårighetsgrad väljer du själv. Är ni flera som tävlar<br />

kan ni använda en Kompistagg för att enkelt hitta era resultat på<br />

oringenonline.se.<br />

5-dagars<br />

Huvudklass & kortklass<br />

Hörnpelaren bland<br />

tävlingar under O‐Ringen<br />

med klasser från DH10<br />

till DH95 samt Inskolning<br />

och U-klass för de yngre.<br />

Elittour<br />

För världs- och Sverigeeliten<br />

som tävlar från DH18E-DH21E.<br />

Startfältet är gallrat.<br />

Motionsklass<br />

För dig som vill springa<br />

lite lättare banor och<br />

klasser indelade efter<br />

kön och ålder.<br />

3-dagars Challengeklass<br />

För dig som vill tävla fritt mot<br />

dig själv eller andra, obundet<br />

kön och ålder. Du väljer längd<br />

och svårighetsgrad.<br />

Challengeklass<br />

För dig som vill tävla fritt<br />

mot dig själv eller andra,<br />

obundet kön och ålder.<br />

Du väljer längd och svårighetsgrad.<br />

Program MtbO<br />

Etapp 1 Sprint Söndag 22 juli Arena Domsjö<br />

Etapp 2 Medeldistans Måndag 23 juli Arena Kempevallen<br />

Etapp 3 Långdistans Onsdag 25 juli Arena Skyttis<br />

Etapp 4 Sprint Torsdag 26 juli Arena Skyttis<br />

Etapp 5 Långdistans Fredag 27 juli Arena Domsjö<br />

Program PreO<br />

Etapp 1 Långdistans Söndag 22 juli Arena Skyttis<br />

Etapp 2 Långdistans Måndag 23 juli Arena Varvsberget Nedre<br />

Etapp 3 Långdistans Onsdag 25 juli Arena Varvsberget Övre<br />

Etapp 4 Långdistans Torsdag 26 juli Arena Järved<br />

Etapp 5 Sprint Fredag 27 juli Arena Bergsjön<br />

MtbO-klass<br />

Tävlingar över fem dagar<br />

på mountainbike. Finns<br />

för klasser mellan DH12<br />

och DH70.<br />

Bagheerastafetten<br />

För dig som är mellan 14 och<br />

16 år och vill ha en kul extra<br />

tävling.<br />

PreO-klass<br />

Precisionsorientering i och<br />

runt Örnsköldsvik. Lättillgängligt<br />

och en spännande<br />

mental utmaning.<br />

Träningsrace<br />

För dig som vill komma<br />

förberedd på bästa sätt till<br />

första etappen. Finns för OL<br />

och MtbO.<br />

Etappstart<br />

För dig som vill delta på enstaka dagar och banor. Du väljer banor efter<br />

svårighetsgrad och längd. Etappstart finns för alla grenar (OL, MtbO<br />

och PreO) och utbudet är brett. För OL finns allt från svår 7,5 km till<br />

Inskolning för de yngre på 1,5 km eller Prova på-banor för vuxna.<br />

Boka din start på oringen.se<br />

senast 1 november<br />

– spara 30 %<br />

58 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 59


Anmälningsguide<br />

Elittour<br />

Här tävlar orienteringssportens världsstjärnor och den svenska<br />

eliten om segern. För både seniorer och juniorer som tävlar i Elittouren<br />

blir det en spektakulär sprint i Örnsköldsviks centrum.<br />

Elittouren finns i grenen OL och i klasserna: DH21 Elit, DH20<br />

Elit och DH18 Elit.<br />

Det är fri anmälan till Elittouren. De 80 bästa löparna tas ut<br />

i DH21 Elit och O‐Ringen specialinbjuder de 16 bästa löparna i<br />

världen. I juniorelitklasserna tas 120 löpare per klass ut.<br />

5-dagars<br />

O-Ringens allra mest klassiska tävling avgörs i vanlig ordning<br />

över fem etapper. En totalsegrare koras, i flera av klasserna,<br />

genom en dramatisk jaktstart. Tävlingen erbjuds i samtliga tre<br />

grenar: OL, MtbO och PreO.<br />

Huvud- och kortklass<br />

Det här är den största tävlingen under O-Ringen.<br />

För de yngre finns introduktion och utveckling inom orientering<br />

med Inskolning och U-klass. Där är det fri starttid och du<br />

får ett resultat men endast U2 har resultatlista. I Inskolning är<br />

det pris till alla.<br />

Huvudklass<br />

I huvudklass är det lottad starttid för alla utom Inskolning och<br />

U-Klass vilka har fri starttid. Tävlingen avgörs på sista etappen<br />

med jaktstart för alla utom Inskolning, U-klass och DH10.<br />

Klass Sprint Medel Lång Svårighet<br />

D18 Elit 3,5 6,0 Svår<br />

D20 Elit 4,0 7,5 Svår<br />

D21 Elit 4,5 10,0 Svår<br />

H18 Elit 4,0 7,0 Svår<br />

H20 Elit 4,5 9,0 Svår<br />

H21 Elit 5,0 12,0 Svår<br />

Motionsklass (Tillbaka som egen klass)<br />

Klass Lång Medel Svårighet Klass Lång Medel<br />

D21 Motion 5,0 3,7 Medelsvår H21 Motion 6,0 4,0<br />

D35 Motion 4,2 3,2 Medelsvår H35 Motion 6,0 4,0<br />

D40 Motion 4,2 3,2 Medelsvår H40 Motion 6,0 4,0<br />

D45 Motion 4,2 3,2 Medelsvår H45 Motion 4,5 3,5<br />

D50 Motion 3,5 2,6 Medelsvår H50 Motion 4,5 3,5<br />

D55 Motion 3,5 2,6 Medelsvår H55 Motion 4,2 3,2<br />

D60 Motion 3,5 2,6 Medelsvår H60 Motion 3,8 2,9<br />

D65 Motion 3,0 2,3 Medelsvår H65 Motion 3,8 2,9<br />

D70 Motion 3,0 2,3 Medelsvår H70 Motion 3,5 2,6<br />

D80 Motion 2,5 2,0 Medelsvår H80 Motion 2,5 2,0<br />

Challengeklass 5 dagar (Nyhet)<br />

Challenge består av de mest efterfrågade delarna av förra årets<br />

Eget Upplägg. Det finns tolv klasser för OL. Du väljer en klass<br />

med passande banlängd och svårighetsgrad som du sedan deltar<br />

i under hela veckan. Banlängderna kommer vara lite kortare<br />

när det är medeldistans för OL på onsdagen.<br />

Om ni är flera som har anmält er i samma klass kan ni med<br />

fördel använda funktionen Kompistagg. Ni kommer då överens<br />

om ett gemensamt namn som ni alla anger i bokningen. Det<br />

blir er Kompistagg som kommer vara sökbar i resultatlistan på<br />

oringenonline.se.<br />

Fri starttid gäller för Challengeklass.<br />

I år är Motion tillbaka som en egen klass.<br />

Tävla på lite lättare banor i klasser strikt<br />

uppdelade efter kön och ålder.<br />

Det är fri start varje dag och ingen jaktstart<br />

sista dagen.<br />

Klass Svårighet Klass Svårighet<br />

Lätt 2,5 Lätt Medelsvår 5,0 Medelsvår<br />

Lätt 3,5 Lätt Medelsvår 6,0 Medelsvår<br />

Lätt 10,0 Lätt Svår 2,5 Svår<br />

Medelsvår 2,5 Medelsvår Svår 3,5 Svår<br />

Medelsvår 3,3 Medelsvår Svår 5,0 Svår<br />

Medelsvår 4,0 Medelsvår Svår 7,5 Svår<br />

Klass Medel Lång Svårighet Klass Medel Lång<br />

Inskolning 1,5 1,5 Nybörjare U1 2,0 2,0<br />

U2 2,5 2,5 Mycket lätt<br />

D10 2,0 2,5 Mycket lätt H10 2,0 2,5<br />

D11 2,5 3,0 Lätt H11 2,5 3,0<br />

D12 2,5 3,0 Lätt H12 2,5 3,0<br />

D13 3,0 4,0 Medelsvår H13 3,0 4,0<br />

D14 3,0 4,0 Medelsvår H14 3,0 4,0<br />

D15 3,5 4,5 Medelsvår H15 3,8 5,5<br />

D16 3,5 4,5 Medelsvår H16 3,8 5,5<br />

D18 3,5 5,0 Svår H18 3,8 6,0<br />

D20 3,8 5,5 Svår H20 4,0 6,5<br />

D21 4,0 6,5 Svår H21 4,8 8,5<br />

D21 Lång 4,5 8,0 Svår H21 Lång 5,0 11,0<br />

D35 3,8 6,0 Svår H35 4,6 7,3<br />

D40 3,6 5,0 Svår H40 4,4 6,8<br />

D45 3,4 4,5 Svår H45 4,2 6,0<br />

D50 3,2 4,2 Svår H50 4,0 5,6<br />

D55 3,0 4,0 Svår H55 3,8 5,2<br />

D60 2,9 3,7 Svår H60 3,5 4,9<br />

D65 2,7 3,5 Svår H65 3,3 4,5<br />

D70 2,5 3,0 Svår H70 3,1 4,0<br />

D75 2,3 2,8 Svår H75 2,9 3,5<br />

D80 2,1 2,5 Svår H80 2,6 3,0<br />

D85 1,9 2,3 Svår H85 2,0 2,5<br />

D90 1,5 2,0 Svår H90 1,5 2,0<br />

D95 1,2 1,8 Svår H95 1,2 1,8<br />

Foto: Peter Holgersson<br />

Kortklass<br />

Lite enklare och kortare banor men fortfarande en ordentlig<br />

utmaning. Du har fri startminut och väljer startminut när du<br />

kommer fram till din start. På femte etappen är det jaktstart där<br />

första deltagare i mål står som vinnare för veckan.<br />

Klass Medel Lång Svårighet Klass Medel Lång<br />

D12 Kort 2,0 2,5 Mycket lätt H12 Kort 2,0 2,5<br />

D14 Kort 2,5 3,0 Lätt H14 Kort 2,5 3,0<br />

D16 Kort 3,0 4,0 Medelsvår H16 Kort 3,0 4,0<br />

D17-20 Kort 3,0 4,5 Medelsvår H17-20 Kort 3,5 5,5<br />

D21 Kort 3,5 4,5 Svår H21 Kort 4,2 6,5<br />

D35 Kort 3,3 4,0 Svår H35 Kort 4,0 5,8<br />

D40 Kort 3,2 3,8 Svår H40 Kort 3,8 5,2<br />

D45 Kort 3,1 3,6 Svår H45 Kort 3,6 4,6<br />

D50 Kort 2,9 3,4 Svår H50 Kort 3,4 4,4<br />

D55 Kort 2,7 3,2 Svår H55 Kort 3,2 4,2<br />

D60 Kort 2,5 3,0 Svår H60 Kort 3,0 4,0<br />

D65 Kort 2,3 2,8 Svår H65 Kort 2,8 3,5<br />

D70 Kort 2,1 2,5 Svår H70 Kort 2,6 3,0<br />

D75 Kort 1,9 2,4 Svår H75 Kort 2,5 3,1<br />

MtbO-klass<br />

Klass Sprint Medel Lång Klass Sprint Medel Lång<br />

D12 2,5 3,0 5,5 H12 2,5 3,0 5,5<br />

D14 3,0 5,0 8,5 H14 3,5 5,5 8,5<br />

D16 4,0 5,5 10,0 H16 4,5 7,0 13,0<br />

D20 4,5 7,0 14,5 H20 5,5 9,0 18,5<br />

D21 5,5 8,5 20,0 H21 6,0 11,0 25,0<br />

D40 4,5 7,0 13,0 H40 5,5 8,0 17,5<br />

D50 4,0 6,0 11,0 H50 5,0 7,5 15,0<br />

D60 3,5 5,0 9,0 H60 4,0 6,0 13,0<br />

D70 3,0 4,0 7,5 H70 3,5 5,0 11,0<br />

PreO-klass<br />

PreO kommer mestadels gå på arenor<br />

centralt belägna. Banorna är lättillgängliga<br />

och ligger i fin Höga Kusten-terräng.<br />

Klass<br />

Pre-A<br />

Pre-B<br />

Pre-C<br />

Pre-Elit<br />

Svårighet<br />

Lätt<br />

Medelsvår<br />

Mycket lätt<br />

Svår<br />

Foto: Peter Holgersson<br />

MtbO går för andra året över fem dagar<br />

och på första dagen delas arenan med<br />

OL. Terrängen är omväxlande med fina<br />

uppförs- och nedförsbackar. Kring Skyttis<br />

finns ett stignät med många vägval.<br />

Starttiderna är lottade och tävlingen avslutas<br />

med jaktstart på femte och sista<br />

etappen.<br />

60 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 #2 -<strong>2017</strong> 61


Anmälningsguide<br />

3-dagars (Nyhet)<br />

Bagheerastafetten<br />

Challengeklass<br />

Om du bara vill vara med på orienteringsfesten under de sista tre dagarna finns det<br />

flera olika Challengeklasser. Du väljer längd och svårighetsgrad som passar dig och<br />

vill du utmana en kompis kan ni använda funktionen Kompistagg när ni bokar er start.<br />

Ni väljer då ett namn som båda fyller i fältet Kompistagg och ni hittar sedan enkelt er<br />

egen tävling på oringenonline.se.<br />

Fri starttid gäller för Challengeklass.<br />

Klass<br />

Lätt 2,5<br />

Medelsvår 3,3<br />

Medelsvår 5,0<br />

Svår 3,5<br />

Svår 5,0<br />

Svårighet<br />

Lätt<br />

Medelsvår<br />

Medelsvår<br />

Svår<br />

Svår<br />

Den stora ungdomsstafetten går i samband med invigningen.<br />

Tävlingen avgörs mellan regionslag i de nordiska länderna och<br />

landslag från övriga länder. Fyra löpare i varje lag i klasserna<br />

D14, H14, D16 och H16.<br />

Nytt för i år är att det är fri anmälan av obegränsat antal regionslag<br />

till Bagheerastafetten.<br />

Etappstart<br />

Träningsrace<br />

Du kan delta alla eller enstaka dagar och<br />

har friheten att välja bana efter dagsform.<br />

Det finns banor i olika längder och svårighetsgrader.<br />

Erbjuds i samtliga tre grenar:<br />

OL, MtbO och PreO.<br />

För de yngre finns Inskolning och U-klass<br />

vilka även går att boka för 5 dagar under<br />

Huvud- & Kortklass. För alla gäller fri starttid<br />

så du kan starta när det passar dig.<br />

Är du vuxen och nybörjare finns det Prova<br />

på-klasser att börja med. Sedan kan du<br />

allteftersom välja svårare och/eller längre<br />

banor. Vill du ha lite extrahjälp finns<br />

Orienteringsskolan på huvudarenorna.<br />

Där hjälper vi dig gärna och det kostar<br />

inget.<br />

OL-klass<br />

Klass/Bana<br />

Prova på 2,5<br />

Prova på 4,0<br />

Inskolning<br />

U1<br />

U2<br />

Lätt 2,5<br />

Lätt 3,5<br />

Lätt 10,0<br />

Medelsvår 2,5<br />

Medelsvår 3,3<br />

Medelsvår 4,0<br />

Medelsvår 5,0<br />

Medelsvår 6,0<br />

Svår 2,5<br />

Svår 3,5<br />

Svår 5,0<br />

Svår 7,5<br />

Svårighet<br />

Mycket lätt<br />

Mycket lätt<br />

Nybörjare<br />

Nybörjare<br />

Mycket lätt<br />

Lätt<br />

Lätt<br />

Lätt<br />

Medelsvår<br />

Medelsvår<br />

Medelsvår<br />

Medelsvår<br />

Medelsvår<br />

Svår<br />

Svår<br />

Svår<br />

Svår<br />

MtbO-klass<br />

Klass/bana E1 E2 & E4 E3 & E5<br />

Mycket lätt kort<br />

Lätt Mellan 4,0 6,0 10,0<br />

Lätt Lång 5,0 7,0 15,0<br />

Svår Kort 3,0 4,5 6,0<br />

Svår Mellan 4,0 6,0 10,0<br />

Svår Lång 5,0 7,0 15,0<br />

PreO-klass<br />

Klass/Bana<br />

Öppen Pre-A<br />

Öppen Pre-B<br />

Känn på terräng och kartor inför din start genom att vara med<br />

på träningsracet fredagen den 20:e juli.<br />

Gren Klass/bana Längd Svårighet<br />

MtbO Kort Lätt 6,0<br />

MtbO Mellan Svår 10,0<br />

MtbO Lång Svår 15,0<br />

OL Mycket lätt 2,0 2,5 Mycket lätt<br />

OL Lätt 2,5 2,5 Lätt<br />

OL Lätt 4,0 4,0 Lätt<br />

OL Medelsvår 3,0 3,0 Medelsvår<br />

OL Medelsvår 4,0 4,0 Medelsvår<br />

OL Medelsvår 5,0 5,0 Medelsvår<br />

OL Svår 3,0 3,0 Svår<br />

OL Svår 5,0 5,0 Svår<br />

OL Svår 7,5 7,5 Svår<br />

Svårighetsgrader för grenen OL<br />

Foto: Peter Holgersson<br />

Benämning<br />

Nybörjare<br />

Mycket lätt<br />

Lätt<br />

Medelsvår<br />

Medelsvår<br />

Medelsvår<br />

Svår<br />

Svår<br />

Beskrivning<br />

Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. Lätta kontroller på<br />

eller alldeles intill själva vägen, stigen, vattendraget, den öppna marken osv.<br />

Samma terräng som för grön bana, men kontrollen kan ligga vid sidan av vägen, stigen, stenmuren, vattendraget, den<br />

öppna marken eller liknande. Själva punkten som kontrollen sitter vid är fortfarande lätt och tydlig, till exempel en sten<br />

eller en tydlig höjd.<br />

Något svårare terräng än för grön och vit bana men fortfarande enkelt att ta sig fram i skogen. Kontrollen kan sitta en bit<br />

från vägen, stigen, vattendraget osv och du ska till exempel kunna gena mellan två vägar eller stigar om du vill tjäna tid<br />

jämfört med att springa runt.<br />

Fortfarande lätt terräng att ta sig fram i. Inte bara stigar, vattendrag etc ska kunna följas utan också större sankmarker (mossar),<br />

höjdkanter, åsar och sänkor. Kontrollpunkten är svårare än på gul bana, men tydliga föremål i närheten ska alltid finnas<br />

att läsa in sig på på kartan.<br />

Samma svårighet som för orange bana, men till skillnad från orange bana får all typ av terräng förekomma.<br />

Samma svårighet som för orange och röd bana mellan kontrollerna, men själva kontrollen kan vara svårare. Här är det<br />

viktigt att kunna förenkla, dvs att ta kontrollen från ett håll där det finns något stort och tydligt i terrängen. På så sätt gör<br />

det kontrolltagningen säkrare.<br />

Svårigheten är anpassad till de skickligaste. Att kunna läsa på höjdkurvor och detaljer är en stor fördel.<br />

Samma svårighet som för blå bana, men till skillnad från blå bana får all typ av terräng förekomma.<br />

Foto: Peter Holgersson<br />

62 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 63


Anmälningsguide<br />

Tillval, väljs samtidigt som du bokar din start<br />

Startklar – Försäkringen startklar är för dig som deltar i motions- och tävlingsarrangemang och ger<br />

dig hela anmälningsavgiften tillbaka om du blir akut sjuk eller skadad och inte kan delta.<br />

Stämplingsbricka – Hyr en stämplingsbricka för en etapp eller hela veckan.<br />

Lottning med annan klubb – Starta tillsammans med en annan klubb än den du är medlem i.<br />

Familjelottning – Ni startar olika tider under dagen.<br />

Stämplingshjälp PreO- Hjälpa att stämpla, endast för PreO.<br />

Påskjutare PreO – Hjälp att ta sig fram med rullstol och liknande, endast PreO.<br />

Behöver du hjälp med visum, egen karta (tex vid synproblem) här du av dig till oss via info@oringen.se.<br />

Det gäller även om du vill ha en jubileumsplakett.<br />

Träning<br />

Träningskartor<br />

Det finns tre träningskartor för OL och en för MtbO. De släpps<br />

under våren 2018 och beställs på oringen.se.<br />

Kartpaket<br />

Kartpaketet ger dig en bild av hur terrängen ser ut i området och<br />

är en samling av äldre kartor. Det kan beställas på oringen.se.<br />

Aktiviteter<br />

Barnpassning<br />

Medan du orienterar är ditt barn varmt välkommen till oss på<br />

barnpassningen på huvudarenorna. Lekar och många aktiviteter<br />

finns på O-Ringens barnpassning. Du förbokar barnpassning<br />

på oringen.se och den finns på huvudarenorna för 5-dagars OL.<br />

Miniknat<br />

En favorit bland de yngre deltagarna är den spännande orienteringen<br />

utmed snitslad bana med olika teman och äventyr varje<br />

dag. Miniknat finns på arenorna för 5-dagars OL. Ingen tävling,<br />

snitslad bana, pris till alla varje dag<br />

Klass Banlängd etapp 1-5<br />

Miniknat 0,5 km<br />

Orienteringsskolan<br />

Vill du lära dig mer om orientering eller få tips och råd inför du<br />

ska välja bana och ge dig ut i skogen är du välkommen till orienteringsskolan<br />

som finns på huvudarenorna, Domsjö, Backsjö<br />

och Skyttis.<br />

Vy över tallheden som många löpare kommer passera under den andra<br />

etappen. Foto: Jan Näslund.<br />

Anmälningsavgifter 2018<br />

Produkt Priskategorier 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +30%<br />

Elittour<br />

Upp tom 20 år 1 670 1 910 2 390 3 110<br />

21 år och äldre 2 070 2 360 2 950 3 840<br />

Upp tom 16 år 680 780 970 1 260<br />

Huvud- & kortklass.<br />

Mellan 17 och 20 år 930 1 060 1 330 1 730<br />

MtbO & PreO<br />

21 år och äldre 1 440 1 640 2 050 2 670<br />

5-dagars Motionklass 21 år och äldre 1360 1550 1940 2530<br />

Upp tom 16 år 590 670 840 1 090<br />

Challengeklass Mellan 17 och 20 år 840 960 1 200 1 560<br />

21 år och äldre 1 290 1 470 1 840 2 390<br />

Upp tom 16 år 350 400 500 650<br />

3-dagars Challengeklass Mellan 17 och 20 år 500 570 710 920<br />

21 år och äldre 780 890 1 110 1 440<br />

Upp tom 16 år 90 100 120 160<br />

Etappstart<br />

Mellan 17 och 20 år 120 140 170 220<br />

21 år och äldre 160 185 230 295<br />

Prova på (alla åldrar) 90 100 120 160<br />

Ungdomsstafett Per lag 270 300 380 490<br />

Upp tom 16 år 60 70 80 105<br />

Träningsrace<br />

Mellan 17 och 20 år 80 90 110 140<br />

21 år och äldre 90 100 120 160<br />

Tillval & Tilläggstjänster Ordinarie Ordinarie Ordinarie +30 %<br />

Startklar 155 155 155 155<br />

Startklar plus 275 275 275 275<br />

Stämplingsbricka 40 40 40 50<br />

Lottning med annan klubb 120 120 120 140<br />

Familjelottning 120 120 120 140<br />

Stämplingshjälp PreO 110 110 110 130<br />

Påskjutare PreO 110 110 110 130<br />

Jubileumsplakett 0 0 0 0<br />

Visum 0 0 0 0<br />

Egen karta 0 0 0 0<br />

Träning Ordinarie Ordinarie Ordinarie +30 %<br />

Träningskarta 70 70 70 80<br />

Kartpaket 180 180 180 220<br />

Aktiviteter & Kringtjänster Ordinarie Ordinarie Ordinarie +30 %<br />

Barnpassning 60 60 60 70<br />

Miniknat 40 40 40 50<br />

Orienteringsskola 0 0 0 0<br />

Villkor för anmälan finns på oringen.se<br />

64 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 65


HUVUDPARTNER<br />

VÄRDKOMMUN<br />

Presentkort 500 kr på<br />

Team Sportia online<br />

TÄVLINGSPARTNERS<br />

Byt till vår gröna el<br />

Du får 500 kr i presentkort hos Team Sportia online.<br />

Läs mer på www.nordicgreen.se/orienteringsel<br />

ETAPPVÄRDAR<br />

Har du frågor om erbjudandet?<br />

Prata med vår Kundservice:<br />

Telefon: 08-20 51 00 E-post :info@nordicgreen.se Öppettider: vardagar 8-16<br />

Välj rätt sportdryck<br />

AKTIVITETSPARTNERS<br />

Powertabs<br />

Aktivitetstid under<br />

90 min<br />

Hydrate & perform<br />

Aktivitetstid mellan<br />

60 - 120 min<br />

Long distance energy<br />

Aktivitetstid över<br />

120 min<br />

Respartner<br />

Miljöpartners<br />

Bagheeralabyrinten<br />

LEVERANTÖRER<br />

Handla från hela vårt<br />

sortiment på isostar.se<br />

66 O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #3 -<strong>2017</strong> 67


POSTTIDNING B<br />

Avsändare:<br />

O-Ringen AB, Lägerhyddsvägen 2 hus 38<br />

SE- 752 37 Uppsala, Sverige<br />

Nattliv i<br />

Höga Kusten<br />

Hos oss slår du läger med människor från hela<br />

världen. Du gör det under ljusa natthimlar<br />

och med berättelser runt lägerelden. Och till<br />

vattnets kluckande snarare än pulserande<br />

basdunk.<br />

Nätterna är en viktig del av upplevelsen.<br />

Stannar du några dygn extra hinner du<br />

dessutom upptäcka utsikten, havet, dofterna<br />

och kulturen i vårt världsarv. Gör gärna det!<br />

Höga Kusten – alltid en nivå till<br />

HOGAKUSTEN.COM<br />

För mer information och tips på bästa utekvällen – ring oss på 0771-26 50 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!