Views
4 years ago

9. KULTURA: podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzie³a ...

9. KULTURA: podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzie³a ...

9. KULTURA: podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzie³a

A 9. KULTURA: podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzie³a, uczestnictwo w kulturze 9a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 21:07 Podstawowe dziedziny kultury oraz uczestnictwo w kulturze Kino (cinema, USA: movies) Ü Patrz równie¿: dialog – zaproszenie do kina (9C, str. 106). kino cinema, USA: movie theater, potocznie: USA: movies, the flicks iœæ do kina to go to the cinema, USA: to go to the movies kasa kinowa box office rz¹d (w kinie) row scena scene film kryminalny detective film film niemy silent film film przygodowy adventure film dreszczowiec thriller horror horror film komedia comedy kreskówka cartoon melodramat melodrama western western nakrêciæ film to shoot a film kiepski film potocznie: trash, garbage, nonsense film nagrodzono... it was given... nagroda / zdobywaj¹cy nagrody award / award-winning kolejna ods³ona, nastêpna czêœæ (np. Rambo I,II...) sequel (to) napisy (z t³umaczeniem) subtitles obsada cast producent producer re¿yser director scenariusz screenplay (lub script) efekty dŸwiêkowe / efekty specjalne sound effects / special effects œcie¿ka dŸwiêkowa soundtrack aktor / aktorka actor / actress gwiazda filmowa film star g³ówna rola main part (role) w roli g³ównej... starring... graæ w filmie to act in a film, to appear in a film widz / film dozwolony od lat 18 viewer / 18-certificate, R-rated Teatr (theatre) film / przebój filmowy film, USA: movie / blockbuster, hit ê 03:26 film czarno-bia³y black-and-white film sztuka teatralna play film dokumentalny documentary wystawiaæ sztukê to put on a play, to perform a play film fabularny feature film teatr kukie³kowy / uliczny puppet theatre / street theatre materia³y pochodz¹ z ksi¹¿ki Tematyczny s³ownik polsko-angielski, www.enset.pl 98 99 www.maturazangielskiego.net

LDF-Jefferson-Sessions-Report-in-Opposition-FINAL-1-9-2017
kylecbarry
The 9 Most Important Financial Numbers Explained
InvoiceBerryLTD
PDF [FREE] DOWNLOAD Barron s Sat I How to Prepare for the Sat I (Barron s How to Prepare for the Sat I (Book Only)) Sharon Green [DOWNLOAD] ONLINE
phoenix1234
GET PDF Achieving TABE Success In Reading, Level A Reader (Achieving TABE Success for TABE 9 10) FULL ONLINE
Eldred123
PDF FREE DOWNLOAD Basic Sight Words Flash Cards, Ages 6 - 9 BOOK ONLINE
mapoyofoc
FAVORITE BOOK Thought Doodles: Stuff I wish someone had told me to do or think about when I was 21....so I will tell my son. PDF ONLINE
horkipom
PDF The Guiding Symptoms of Our Materia Medica, Volume 9 READ ONLINE
timothy.will
FAVORITE BOOK Achieving TABE Success In Language, Level E Workbook (Achieving TABE Success for TABE 9 10) BOOK ONLINE
Shawn123
FAVORITE BOOK Achieving TABE Success In Mathematics, Level D Workbook (Achieving TABE Success for TABE 9 10) PDF ONLINE
Caelan123
PDF DOWNLOAD If It Fits, I Sits: Cats in Awkward Places TRIAL EBOOK
solmuvos
BEST PDF The Mind-Beauty Connection: 9 Days to Less Stress, Gorgeous Skin, and a Whole New You. TRIAL EBOOK
EmeryTalley
PDF DOWNLOAD Staying Sharp: 9 Keys for a Youthful Brain Through Modern Science and Ageless Wisdom FOR IPAD
JaydonHowellee
PDF The Big Breakfast Diet: Eat Big Before 9 A.M. and Lose Big for Life Pre Order
nalelomeya
GET PDF Achieving TABE Success In Reading, Level D Reader (Achieving TABE Success for TABE 9 10) GET PDF
Caelan123
READ BOOK Achieving TABE Success In Reading, Level D Workbook (Achieving TABE Success for TABE 9 10) GET PDF
Caelan123
BEST PDF Wisdom to Know: More Daily Meditations for Men from the Best-Selling Author of <I>Touchstones</I> (Hazelden Meditations) READ ONLINE
JaydonHowellee
FREE DOWNLOAD The Guiding Symptoms of Our Materia Medica, Volume 9 FREE BOOK ONLINE
timothy.will
PDF FREE DOWNLOAD I m Dreaming of a Black Christmas BOOK ONLINE
titabinuhu
Read PDF Owl at Home (I Can Read Level 2) For Online
munimuna
Best PDF Owl at Home (I Can Read Level 2) For Full
munimuna
Ebook Online Owl at Home (I Can Read Level 2) For Trial
munimuna
Read PDF Owl at Home (I Can Read Level 2) For Trial
munimuna
Read PDF Owl at Home (I Can Read Level 2) For Free
munimuna
PDF Download Owl at Home (I Can Read Level 2) For Trial
munimuna
Best PDF Owl at Home (I Can Read Level 2) For Full
munimuna
PDF Download Owl at Home (I Can Read Level 2) For Online
munimuna
Best PDF Owl at Home (I Can Read Level 2) For Online
munimuna
Ebook Online Owl at Home (I Can Read Level 2) For Full
munimuna