Views
5 years ago

9. KULTURA: podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzie³a ...

9. KULTURA: podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzie³a ...

9. KULTURA: podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzie³a

A 9. KULTURA: podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzie³a, uczestnictwo w kulturze 9a.mp3 d³ugoœæ nagrania: 21:07 Podstawowe dziedziny kultury oraz uczestnictwo w kulturze Kino (cinema, USA: movies) Ü Patrz równie¿: dialog – zaproszenie do kina (9C, str. 106). kino cinema, USA: movie theater, potocznie: USA: movies, the flicks iœæ do kina to go to the cinema, USA: to go to the movies kasa kinowa box office rz¹d (w kinie) row scena scene film kryminalny detective film film niemy silent film film przygodowy adventure film dreszczowiec thriller horror horror film komedia comedy kreskówka cartoon melodramat melodrama western western nakrêciæ film to shoot a film kiepski film potocznie: trash, garbage, nonsense film nagrodzono... it was given... nagroda / zdobywaj¹cy nagrody award / award-winning kolejna ods³ona, nastêpna czêœæ (np. Rambo I,II...) sequel (to) napisy (z t³umaczeniem) subtitles obsada cast producent producer re¿yser director scenariusz screenplay (lub script) efekty dŸwiêkowe / efekty specjalne sound effects / special effects œcie¿ka dŸwiêkowa soundtrack aktor / aktorka actor / actress gwiazda filmowa film star g³ówna rola main part (role) w roli g³ównej... starring... graæ w filmie to act in a film, to appear in a film widz / film dozwolony od lat 18 viewer / 18-certificate, R-rated Teatr (theatre) film / przebój filmowy film, USA: movie / blockbuster, hit ê 03:26 film czarno-bia³y black-and-white film sztuka teatralna play film dokumentalny documentary wystawiaæ sztukê to put on a play, to perform a play film fabularny feature film teatr kukie³kowy / uliczny puppet theatre / street theatre materia³y pochodz¹ z ksi¹¿ki Tematyczny s³ownik polsko-angielski, www.enset.pl 98 99 www.maturazangielskiego.net

N E W Y O R K C I T Y M O V I E T H E A T R E S 1 9 8 0
Course literature, autumn 2012 English I (EN10H8) Groups 1-9 ...
Course Literature, spring 2013 English I (EN10H8) Groups 1-9 ...
Language Arts Course Number 1123-2-11 ACTING Levels 9-12 I ...
)d./\;)/. I 2(}02 consciously or unconsciously - By cOl1lparion. 1 9 1 0 ...