09.04.2013 Views

Fios is Freagairt (4MB cruth PDF)

Fios is Freagairt (4MB cruth PDF)

Fios is Freagairt (4MB cruth PDF)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gaelic medium

Education in Scotland:

a guide for parents

Fios is

freagairt


CLÀR-INNSE

Roghainn fiosraichte ....................... 4

Ceum air thoiseach .......................... 8

Buannachdan dà-chànanais ......... 12

Foghlam ro-sgoile ........................ 16

Foghlam bun-sgoile ...................... 20

Foghlam àrd-sgoile ...................... 24

Iomairtean Foghlam Gàidhlig eile .. 28

As dèidh na sgoile .......................... 32

Taic phàrantan .............................. 36

Ceistean cumanta .......................... 40

Buidhnean .................................... 52

Fiosrachadh feumail ...................... 56


Informing choices ........................... 5

A head start .................................... 9

The advantages of bilingualism .... 13

Pre-school education ................... 17

Primary education ........................ 21

Secondary education ................... 25

Other Gaelic education initiatives .. 29

On leaving school ......................... 33

Parental support .......................... 37

FAQs ............................................. 41

Organisations ............................... 53

Useful contacts ............................. 57

Foillsichte le Comann nam

Pàrant (Nàiseanta)

Le taing do:

Comunn na Gàidhlig

Iomairt na Gaidhealtachd

Bòrd na Gàidhlig

Cailean MacIlleathain aig Skye

Media airson na dealbhan

Sgoilearan Bun-sgoil Phort Rìgh

agus Bun-sgoil Crois na Cìse

Sgoilearan Àrd-sgoil Phort Rìgh

Gach neach eile a thug taic leis

an leabhar

CONTENTS


Ged nach biodh buidheann Comann nam Pàrant

anns an sgìre agaibh faodaidh sibh fi os a chur

chun Oifi geir Phàrant airson comhairle no stiùir

mu fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig no càil

sam bith eile a thaobh cleachdadh na Gàidhlig leis

ur cuid chloinne.

Comann nam Pàrant, 5 Caolshràid Mhìcheil, Inbhir

Nis IV2 3HQ F: 01463 234138 fi os@parant.org.uk

www.parant.org.uk

Tha na taghaidhean a nì sibh a

thaobh foghlam ur cuid chloinne fìor

chudromach agus ’s e aon de na

co-dhùnaidhean as cudromaiche a

bhios agaibh dè chànan anns am

faigh iad an sgoilearachd. ’S e an

leabhran seo bho Chomann nam

Pàrant a’ chiad tè ann an sreath de

leabhrain a thathas an dòchas a bheir

cuideachadh do phàrantan leis an

roghainn seo.

Tha còrr is trithead buidheann ionadail

Comann nam Pàrant air feadh Alba,

a’ riochdachadh phàrantan le clann

ann am foghlam tro mheadhan na

Gàidhlig bho ro-sgoil gu àrd-sgoil. San

fharsaingeachd tha buidhnean air an

stèidheachadh far a bheil foghlam tro

mheadhan na Gàidhlig air a thabhann

agus thathar a moladh do phàrantan

fi os a chur chun a’ bhuidhinn Comann

nam Pàrant ionadail aca nuair a tha iad

a’ beachdachadh air nì sam bith

co-cheangailte ri foghlam tro

mheadhan na Gàidhlig.

ROGHAINN FIOSRAICHTE Tuilleadh Fiosrachaidh

4


The choices you make regarding your

child’s education are important and

one of the most crucial decisions may

be the language you choose to educate

your child in. This Comann nam Pàrant

booklet, which is one in a series of

booklets for parents, will hopefully

help inform that choice.

Comann nam Pàrant is a network of more

than thirty local groups, representing the

interests of parents whose children are

educated through the medium of Gaelic

from pre-school through to secondary.

Groups are generally located where there

is Gaelic medium provision and parents

are advised to make contact with their

local Comann nam Pàrant group when

considering any aspect of Gaelic medium

education.

fi nd out more

Even if there is no Comann nam Pàrant

group in your area you can contact

the Parental Offi cer for information or

advice on any aspect of Gaelic medium

education or any other issues regarding

you or your child’s use of Gaelic.

Comann nam Pàrant , 5 Mitchell’s Lane,

Inverness, IV2 3HQ T: 01463 234138

fi os@parant.org.uk www.parant.org.uk

5

INFORMING CHOICES


6

Thagh mi fhèin agus an duine agam foghlam tro mheadhan na

Gàidhlig airson ar cuid chloinne airson anns a’ chiad àite, cha

robh mòran sam bith de Bheurla aca an uair a chaidh iad dhan

sgoil an toiseach. ’S e Gàidhlig an cànan a bhios sinn a’ bruidhinn

aig an taigh agus an cànan a tha againn gu nàdarrachd. Bha sinn

airson gun cumadh a’ chlann leotha leis a’ Ghàidhlig agus bha sinn

cinnteach gur e foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a dhèanadh

cinnteach gun tachaireadh seo.

Tha sinn cho toilichte gu bheil a’ chlann anns a’ Ghàidhlig agus

tha e còrdadh riutha fhèin gu mòr. Tha Beurla cho làidir agus

tha i gu bhith aca co-dhiù agus tha mi smaoineachadh mur am

biodh a’ chlann anns an roinn Ghàidhlig anns an sgoil, gum biodh

a’ Ghàidhlig aca gu math truagh. Tha mi cinnteach gum biodh a’

chlann fhèin tàmailteach mur am biodh sinn air an cur dhan a’

Ghàidhlig – ’s e an rud as fheàrr a rinn sinn.

Mina NicNeacail, Leòdhas


Gaelic is the language of our home and

the language that we would naturally use.

We wanted the children to have Gaelic and

we felt strongly that GME would ensure

that they would…English is so prevalent

that they are going to acquire it anyway

and I believe that if they weren’t in the

Gaelic stream in the school that their

Gaelic would be much weaker…

It is the best decision we ever made.

7


8

CEUM AIR THOISEACH

’S e foghlam tro mheadhan na

Gàidhlig aon de na prìomh dhòighean

air fileantachd sa Ghàidhlig a

ruighinn agus a chumail. Tha seo

gu sònraichte fìor mu chlann à

teaghlaichean aig nach eil Gàidhlig.

’S urrainn do sgoilearan aig nach eil

Gàidhlig bho thùs, gu dearbh a tha à

dachaighean agus coimhearsnachdan

gun Ghàidhlig, an toirt gu fileantachd sa

chànan tro rud ris an canar bogadh. Le

bogadh, tha na sgoilearan gan teagasg

sa Ghàidhlig a-mhàin, is iad a’ dèanamh

na rudan àbhaisteach a bhios clann

a’ dèanamh aig an ìre thràth seo dem

foghlam – ann an cròileagan, sgoil-àraich

agus bun-sgoil. Tha an luchd-teagaisg a’

gabhail gach cothrom sgilean Gàidhlig

na cloinne adhartachadh – tro òrain,

sgeulachdan, geamaichean agus gu hàraid

tro chluiche.

Tha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig

a’ neartachadh cànan nam fileantach

agus tha e cuideachd gan toirt gu ìre nas

àirde ann an sgrìobhadh agus ann an

leughadh anns a’ Ghàidhlig.

Tha foghlam tro mheadhan

na Gàidhlig fosgailte don

a h-uile duine, feadhainn

aig a bheil Gàidhlig agus

feadhainn aig nach eil.


Gaelic medium education is one

of the main ways of achieving or

maintaining fluency in Gaelic. This

is especially true of children from a

non-Gaelic speaking background.

Pupils who are not Gaelic speakers to

start with, indeed who come from non-

Gaelic speaking homes and communities,

can be brought to fluency in the

language through what is referred to as

immersion. Immersion means that pupils

are taught only in Gaelic, while they

are doing the usual things that children

do in the early years of their education

- in playgroup, nursery and primary

school. Their teachers utilise all available

opportunities to develop pupils’ Gaelic

skills - through songs, stories, games and

especially through structured play.

Gaelic medium education reinforces the

language of fluent speakers and also

enables them to become fully literate in

the language.

Gaelic medium

education is open to

everyone, those who

speak Gaelic and those

who do not.

9

A HEAD START


Airson an tuilleadh

fiosrachaidh mu fhoghlam tro

mheadhan na Gàidhlig anns an

sgìre agaibh cuiribh fios gu:

• Oifis an Fhoghlaim aig an

ùghdarras ionadail agaibh

• Oifigear Phàrant

Comann na Pàrant

01463 234 138

fios@parant.org.uk

• Stiùiriche Foghlaim

Bòrd na Gàidhlig

01463 225 454

foghlam@bng.org.uk

10


To fi nd out about Gaelic medium

provision in your area contact:

• Your local authority education offi ce

• Parental Offi cer

Comann nam Pàrant

01463 234 138

fi os@parant.org.uk

• Education Manager

Bòrd na Gàidhlig

01463 225 454

foghlam@bng.org.uk

I started speaking three languages when I was three, so

it’s not diffi cult. I like football and once a week we have

football training in Gaelic. I’m now a news reporter on

the children’s radio programme Aileag. It’s great fun,

something new. I have to search the internet for news,

then put it in Gaelic words to read on the show. I usually

speak German to my mother, English to my father and

sometimes I help them with their Gaelic because they are

learning it. We have lots of German visitors and I speak

Gaelic when we visit my Dad’s relatives in Inverness. I

love reading books – in German, English and Gaelic. I’m

proud of my languages. If I have children, I would like

them to speak Gaelic, English and German.

Robbie Greig, age 12

11


a’ ciallachadh gun

urrainnear rudan sa bheatha làitheil a

dhèanamh ann an dà chànan.

Tha dà-chànanas fada nas cumanta

ann an dùthchannan eile na tha e ann

am Breatainn. Tha e air a thomhais

gu bheil eadar 60% agus 65% de

mhuinntir an t-saoghail aig a bheil

co-dhiù dà chànan.

Tha clann air am breith leis a’

chomas a bhith dà-chànanach agus

ioma-chànanach. Tha an eanchainn

comasach air co-dhiù dà chànan no

barrachd.

BUANNACHDAN DÀ-CHÀNANAISTha dà-chànanas

12

“Tha clann air am breith

leis a’ chomas a bhith

dà-chànanach agus

ioma-chànanach…”


Bilingualism means being able to

conduct aspects of everyday life in

two languages.

Bilingualism is much more common in

other countries than it is in Britain. It is

estimated that between 60% and 65%

of people in the world use at least two

languages in their everyday lives.

Children are born with the ability to

become bilingual and multilingual. There

is more than enough room in the brain

for two or more languages.

THE ADVANTAGES OF BEING BILINGUAL

Some of the potential advantages of

bilingualism and bilingual education

currently publicised are:

Communication advantages

1. Wider communication (extended

family, community, international

links, employment)

2. Literacy in two languages

Cultural advantages

3. Broader enculturation, a deeper

multiculturalism, and two ‘language

worlds’ of experience

4. Greater tolerance and less racism

“Children are born

with the ability to

become bilingual

and multilingual…”

Cognitive advantages

5. Thinking benefi ts (creativity,

sensitivity to communication)

Character advantages

6. Raised self-esteem

7. Security in identity

Curriculum Advantages

8. Increased curriculum achievement

9. Easier to learn a third language

Cash advantages

10. Economic and employment benefi ts

‘A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism’,

Professor Colin Baker, International Expert on

Bilingual Education

13

ADVANTAGES OF BILINGUALISM


It was in all honesty, a big decision to place our children in

Gaelic medium education. Neither my husband or myself

spoke Gaelic, neither did any of our parents. I did make an

attempt at Gaelic classes but failed miserably.

So with a great deal of trepidation, we enrolled our daughter

into the Gaelic class in Bowmore. Homework, back then

(we’re talking 10 years ago), consisted of books which had

Gaelic words pasted over the English words thanks to the

efforts of the Comann nam Pàrant group. Tapes that were a

lifeline to the non-Gaelic speaker accompanied these books.

I was stunned however at the speed that the children picked

up on the language. It was amazing that within 1 year our

daughter could converse, however simply, in a language

that was not her native tongue. Soon I was being told I was

pronouncing words incorrectly and what I should be saying!

As the years went on, such was our faith in Gaelic medium

education we placed our next two daughters in Gaelic. Once

again their language skills have taken off. I too have learnt

various words and phrases and how to pronounce certain

letters through their reading books and tapes.

Learning a second language is so much easier to do when

you are a child. Children do not have the tendency to

translate everything into the English language first before

they understand what has been said. European children

take having a second language as the norm, so why do we

have to be different. It is also proven that if you have a second

language learning a third or more is so much easier to do.

I now have two daughters in High School and one in Primary

and their fluency in Gaelic is to be admired. The older two

have picked up French with ease and the oldest has also been

learning Russian. They tell me it’s simple to learn!

Fiona MacGregor, Islay

15


FOGHLAM RO-SGOILE Chaidh

Comhairle nan Sgoiltean

Àraich a stèidheachadh mar

bhuidheann charthannais

neo-eisimeileach ann an 1982 le 4

sgoiltean-àraich. An-diugh tha 120

buidheann ro-sgoile aca, a’ toirt

foghlam ro-sgoile sa Ghàidhlig do

chòrr is 2,000 pàiste.

www.gaelicworld.co.uk

Tha foghlam ro-sgoile tro mheadhan

na Gàidhlig, ann an riochd cròileagain

agus sgoiltean-àraich, na chiad cheum

cudromach ann am foghlam foirmeil.

Tha buidhnean Pàrant isiste ann an

grunn sgìrean agus mar as tric tha iad

gan ruith le comataidh saor-thoileach

agus tha cuid a’ fastadh neach-stiùiridh.

’S e comataidh saor-thoileach a tha

cuideachd a’ ruith na Cròileagain agus

tha a’ mhòr-chuid air co-dhiù aon

neach-stiùiridh fhastadh. Ann an cuid de

sgìrean tha buidhnean Cròileagan gan

ruith an àite sgoiltean-àraich.

’S e Comhairle nan Sgoiltean Àraich

(CNSA) am buidheann nàiseanta a tha an

urra ris na buidhnean ro-sgoile seo.

Tha ùghdarrasan ionadail ann an grunn

sgìrean a-nis a’ ruith sgoiltean-àraich,

agus mar as tric tha ceangal aca ris an

sgoil no sgoiltean far a bheil foghlam

bun-sgoil tro mheadhan na Gàidhlig ga

thabhann.

16


Pre-school Gaelic medium provision,

in the form of playgroups and

nurseries, is an important first step

in the formal education process.

Many areas have Pàrant agus Pàiste,

parent-and-toddler groups, which are

usually run by a volunteer committee and

may employ a play-leader.

Cròileagan, Gaelic play-groups, are again

run by volunteer committees and most

employ one or more play-leaders. In some

areas Cròileagan groups take the place of

nursery provision.

The national body responsible for these

pre-schools groups is Comhairle nan

Sgoiltean Àraich (CNSA).

Council-run nursery provision is now

available in many areas and is normally

attached to the school or schools in

which the authority offers Gaelic medium

primary education.

Established in 1982 with just 4

playgroups, CNSA is an independent

charitable organisation which today

runs 120 pre-school groups, offering

early Gaelic education to 2,000 plus

children all over Scotland.

www.gaelicworld.co.uk

17

PRE-SCHOOL EDUCATION


18

Tha dithis nighean againn. Tha iad le chèile air an uchdmhachdachadh

à Sìona. Tha Jenny, an tè as sine, sia

bliadhna a dh’aois agus tha an tè eile, Lucy, a trì. Tha Jenny

air clas a dhà anns a’ bhun-sgoil agus Lucy a’ dol dhan

sgoil-àraich. Thagh sinn an sgoil Ghàidhlig airson gum

biodh cothrom aca le chèile Gàidhlig ionnsachadh. Chan eil

a’ Ghàidhlig aig a’ bhean agam agus mar sin bhiodh e na bu

dhuilghe Gàidhlig a chumail riutha leam fhèin. Bhitheamaid

airson gum bi cothrom aca le chèile grunnan chànain

ionnsachadh. ’S e toiseach tòisichidh a tha seo. ’S e Beurla a

tha sinn a’ bruidhinn anns an dachaigh anns a’ mhòr-chuid

ach bruidhnidh mi Gàidhlig ris na h-nigheanan nuair a tha

sinn còmhla as aonais Mamaidh. Mar as sinne a dh’fhàsas

iad ’s ann as motha a bhruidhneas mi Gàidhlig riutha.

Feumaidh a’ bhean Gàidhlig ionnsachadh!

Dòmhnull Iain Dòmhnullach, Dùn Èideann

We have two daughters. They were both

adopted from China…We chose Gaelic

medium education so that both our

children would learn to speak Gaelic. My

wife doesn’t have any Gaelic and I knew it

would be harder to pass Gaelic onto them

on my own...We mostly use English at

home but I speak Gaelic to the girls when

I’m on my own with them. My wife will

just have to learn Gaelic!


Tha an àireamh de

sgoilearan ann am foghlam

tro mheadhan na Gàidhlig

aig ìre bun-sgoil air

meudachadh bho 24 ann

an 1985 ann an 2 sgoil

gu còrr is 2,000 ann am

bliadhna-sgoile 2006-07

ann an 62 sgoiltean.

20

FOGHLAM BUN-SGOIL

Tha foghlam tro mheadhan na

Gàidhlig sa bhun-sgoil a’ cleachdadh

na Gàidhlig airson an ionnsachaidh

is teagaisg gu lèir, anns gach cuspair

sgoile, agus modhan bogaidh gan

cur gu feum ann am P1 agus P2.

Mar as tric thathar a’ tòiseachadh

air leughadh agus sgrìobhadh sa

Bheurla bho P3 ach ’s i Gàidhlig

fhathast prìomh chànain a’ chlas tro

foghlam na bun-sgoile. Tha foghlam

tro mheadhan na Gàidhlig ag amas,

le stiùir nàiseanta an Riaghaltais,

air clann a thoirt gu fileantachd sa

Ghàidhlig agus sa Bheurla mus fàg

iad a’ bhun-sgoil.

Anns an fharsaingeachd tha foghlam

tro mheadhan na Gàidhlig air a

lìbhrigeadh ann an roinnean Gàidhlig

taobh a-staigh sgoiltean Beurla ach tha

sgoiltean Gàidhlig cuideachd ann an

cuid de sgìrean.


In 1999 a report by

Prof. Richard Johnstone

of Stirling University

concluded that

‘…pupils receiving

Gaelic medium primary

education, whether or not

Gaelic was the language

of the home, were not

being disadvantaged in

comparison with children

educated through

English. In many though

not all instances they

outperformed English

medium pupils and

in addition gained the

advantage of having

become profi cient in two

languages.’

PRIMARY EDUCATION

The number of pupils who are

in Gaelic medium education at

primary school level has risen

from 24 in 1985 in 2 schools to

over 2,000 in the school year

2006-2007 in 62 schools.

Gaelic medium education in the

primary school involves the use of

the Gaelic language for all learning

and teaching, across all subjects in

the curriculum, using immersion

methods in P1 and P2. English

reading and writing are generally

introduced from P3 but the principal

language of the classroom is Gaelic

throughout primary. The aim of

Gaelic medium education, through

the government’s national guidelines,

is to take children to the same level

of fl uency in Gaelic and English by

the time they leave primary school.

In most instances Gaelic medium

education is delivered in Gaelic medium

departments within English medium

schools but some areas now have Gaelic

medium schools.

21


22

Tha mise ann am Bun-sgoil Shlèite agus tha mi toilichte

gu bheil mi a’ bruidhinn Gàidhlig airson gun robh a

h-uile duine ann an teaglach m’ athair agus mo

mhàthair ga bruidhinn agus tha e math an cànan a

chumail a’ dol. Bidh mi a’ bruidhinn Gàidhlig ri mo

mhàthair agus Beurla ri m’ athair airson nach eil

Gàidhlig aige ach b’ fheàrr leis gun robh! Is toil leum a

bhith a’ cluich ceòl agus a’ dol a-mach air an each agam.

Bidh mi a’ dol gu na fèisean agus gu campaichean

Sradagan cuideachd. Tha sinn air tòiseachadh a’

dèanamh Gearmailteas anns an sgoil a-nis agus tha na

fuaimean gu math coltach ri Gàidhlig. Bu thoigh leum a

bhith fi leanta an sin cuideachd aon latha.

Christie, aois 10

I go to Bun-sgoil Shlèite and

I’m happy that I have Gaelic as

all my mum and dad’s family

speak Gaelic and it is good to

keep the language alive.


24

tro mheadhan na

Gàidhlig san àrd-sgoil a’ dèanamh

cinnteach gu bheil leantalachd ann

an ionnsachadh chlann a fhuair

foghlam tro mheadhan na Gàidhlig sa

bhun-sgoil. Tha seo a’ toirt cothrom

do sgoilearan a bhith nas fhileanta,

agus tuigse fhaighinn air a’ Ghàidhlig

mar chànan beò anns am bi foghlam

àrd-sgoil air a libhrigeadh.

Tha e comasach don mhòr-chuid de

sgoilearan meadhan Gàidhlig cuspair

Gàidhlig do dh’fhileantaich a dhèanamh

anns an àrd-sgoil. Tha Ùghdarras

Theisteanas na h-Alba (SQA) a-nis

a’ tabhann dheuchainnean tro mheadhan

na Gàidhlig ann an raon de chuspairean

mar matamataig, cruinn-eòlas agus

eachdraidh agus tha iomadh sgoil

a’ tabhann teagaisg tro mheadhan na

Gàidhlig anns na cuspairean seo.

Bidh Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, a

dh’fhosgail anns an Lùnastal 2006,

a’ teagasg a h-uile cuspair tro mheadhan

na Gàidhlig aig ìre àrd-sgoil agus bidh

buannachd ann do sgoiltean eile bho na

leasachaidhean ùra sa churraicealam agus

na goireasan a bhios rim faighinn.

FOGHLAM ÀRD-SGOILTha foghlam

Tha figearan a nochd bho chionn

ghoirid a’ sealltainn gu bheil

sgoilearan sa cheathramh bliadhna

ann an foghlam tro mheadhan na

Gàidhlig a’ dèanamh nas fheàrr nan

fheadhainn nach eil.

SQA Attainment and School Leaver

Qualifications in Scotland 2005-06.

Air fhoillseachadh le Riaghaltas na

h-Alba sa Mhàrt 2007


Gaelic medium education in secondary

ensures continuity in the learning

experience of children who have been

educated through the medium of Gaelic

in the primary school. This enables

pupils to become more competent,

gaining an understanding of Gaelic

as a modern language through which

secondary education can be delivered.

Most Gaelic medium pupils are able to

study Gaelic for fluent speakers as a

subject in secondary school. The Scottish

Qualifications Authority currently offers

Gaelic language examinations in a range

of subjects including maths, geography

and history and several schools offer

Gaelic medium tuition in these subjects.

The Glasgow Gaelic School, which opened

in August 2006, will offer tuition through

Gaelic in all secondary subjects and

other schools will benefit from the new

curriculum developments and resources

on offer.

Recent figures show that

S4 pupils in Gaelic medium

education attained a higher

average score than those not

in GME.

SQA Attainment and School Leaver

Qualifications in Scotland 2005-06

Published by the Scottish Executive

in March 2007

25

SECONDARY EDUCATION


I am originally a Basque from Spain and chose Gaelic

medium education for my three children because I

wanted them to have a similar linguistic experience to

my own which was Spanish (home), Basque (school),

French (learnt to fluency at school) and English (learnt

to fluency after leaving school). It just felt natural at the

time. I feel very privileged, for practical reasons and for

having such a different experience and rapport with these

languages/cultures: Spanish, the dominant language

which I spoke at home and everywhere else except in the

classroom; Basque, a “cradle gift”, taken for granted as a

child, and closest to my heart as an adult; French, a foreign

language I enjoyed learning and using; English, a foreign

language which is very dominant in my life now. At home

I speak Spanish with the children and my husband speaks

in English to them and to me. The children converse and

argue in Spanish, but play in English.

Amaia Zulaika Carmichael, Edinburgh

27


IOMAIRTEAN FOGHLAM GÀIDHLIG EILE

28

“Togaidh cùrsaichean

ionnsachaidh, mar theagasg

GLPS, mothachadh air agus

ùidh sa Ghàidhlig agus tha e

a’ toirt bunait do chlann air an

urrainn dhaibh togail nuair a

dh’fhàgas iad an sgoil…”

GLPS

Tha GLPS, no Gàidhlig mar Chànan sa

Bhun-sgoil, a’ tabhann beagan Ghàidhlig

do chlann nach eil a’ dol tro foghlam tro

mheadhan na Gàidhlig. Tha an cùrsa seo

air a theagasg le tidsear a tha air a dhol

tro phrògram teagaisg

fichead-seachdainean agus tha an cùrsa

a’ còrdadh gu mòr ri sgoilearan. Cha

bhi na sgoilearan fileanta aig deireadh

a’ chùrsa ach togaidh e mothachadh

agus ùidh sa Ghàidhlig a thuilleadh air

abairtean bunaiteach a theagasg.

Cùrsaichean luchd-ionnsachaidh

san àrd-sgoil

’S urrainn cànan agus litreachas na

Gàidhlig a bhith air ionnsachadh aig

dà ìre eadar-dhealaichte san àrd-sgoil

– ‘fileantaich’ agus ‘luchd-ionnsachaidh’.

Togaidh cùrsaichean ionnsachaidh, mar

theagasg GLPS, mothachadh air agus

ùidh sa Ghàidhlig agus tha e a’ toirt

bunait do chlann air an urrainn dhaibh

togail nuair a dh’fhàgas iad an sgoil.


GLPS

Gaelic Language in the Primary School,

GLPS, offers an introduction to Gaelic for

children not being educated through the

medium of Gaelic. This course is delivered

by a teacher who has undergone a

twenty-week tuition programme and has

proved popular with pupils. The course

will not result in fluency but will raise

awareness of and interest in Gaelic as

well as teaching basic phrases.

Learners’ courses in the Secondary

School

Gaelic language and literature can be

studied at two different levels in the

secondary school - ‘fluent speakers’ and

‘learners’.

Learners’ courses, like GLPS tuition,

will raise awareness of and interest in

Gaelic and provide a platform upon

which children can build once they leave

school.

“Courses, like GLPS tuition,

will raise awareness of

and interest in Gaelic

providing a platform

children can build on once

they leave school…”

29

OTHER GAELIC EDUCATION INITIATIVES


30

I have been learning Gaelic since

I was three ... I think Gaelic

medium education provides

children with many opportunities

... I have also been given a pride in

my culture, something I think that

all young people would benefi t

from ... I am now training to be a

Gaelic medium teacher.


Tha mi air a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig on a bha

mi mu thrì bhliadhna a dh’aois. ’S dòcha nach canainn

cuid gur e Gàidhlig a’ chiad chànan agam ach tha

mi nam bheachd gu bheil mi cho fi leanta anns a’

Ghàidhlig ’s a tha mi ann am Beurla. Fhuair mi foghlam

tro mheadhan na Gàidhlig anns a’ bhun-sgoil agus

chum mi orm le Gàidhlig mar chuspair anns an àrdsgoil

gu Sàr Àrd Ìre. Tha mi nam bheachd gu bheil

foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a’ toirt cothrom de

dh’iomadh seòrsa do chloinn. Mur nach robh mi fhèin

air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig fhaighinn cha

bhithinn air a bhith an sàs ann an cèol Gàidhlig agus

le sin air a thadhal air dùthchannan mar Chanada. O

chionn ’s gu bheil mi air Gàidhlig ionnsachadh sheall e

dhomh bho aois gu math òg cho cudromach ’s a tha e

a bhith pròiseil às an cultar againn, rudeigin a bhiodh

na bhuannachd do chlann air feadh na dùthcha. Tha

mi nis air an sgoil fhàgail agus anns an oilthigh a’

dèanamh teagaisg is mi an dùil a bhith nam thidsear

tro mheadhan na Gàidhlig.

Joanne McHale

31


AS DÈIDH NA SGOILE

32

Tha e cudromach gum bi an cothrom aig

luchd-labhairt òg na Gàidhlig leantainn

orra le foghlam Gàidhlig nuair a

dh’fhàgas iad an sgoil agus tha raon de

chùrsaichean Gàidhlig agus cùrsaichean

co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig air an

tabhann le colaistean agus oilthighean

ann an Alba.

Tha Sabhal Mòr Ostaig san Eilean

Sgitheanach agus Colaisde a’ Chaisteil ann

an Leòdhas a’ toirt seachad chùrsaichean

gu ìre ceum a tha air an teagasg gu

lèir tro mheadhan na Gàidhlig. Tha

oilthighean Obar Dheathain, Dùn Èideann

agus Glaschu air a bhith a’ tabhann

ceum ann an Ceiltis airson iomadach

bliadhna agus tha a’ Ghàidhlig aig cridhe

na ceumannan sin. Cuideachd, tha

colaistean foghlam adhartach a’ dèanamh

cùrsaichean bogaidh Gàidhlig, mar

eisimpleir Colaiste Chille Mhearnaig agus

Colaiste Stow.

Thig a Theagasg

B’ e aonan de na leasachaidh as motha ann

am foghlam an Alba a th’ ann am foghlam tron

mheadhan na Gàidhlig on a thòisich e ann an

1985. Tha na cothroman a tha na lùib a’ sìor

fhàs agus tha feum mhòr air tidsearan ùra

Gàidhlig as urrainn an cànan, no cuspairean

tron chànain, a theagasg.

Airson an tuilleadh fi osrachaidh cuiribh fi os

chun an t-Oifi gear Trusaidh Luchd-teagaisg

aig Bòrd na Gàidhlig air 01463 225454 no

teagasg@bng.org.uk

’S urrainn comas labhairt sa Ghàidhlig

agus sa Bheurla a bhith na bhuannachd

do dhaoine òg ann an Alba nuair a

tha iad a’ lorg obair. Tha cothroman

cosnaidh sa Ghàidhlig no le ceangal ris a’

Ghàidhlig a’ fàs, agus le Achd na Gàidhlig

(Alba) 2005 agus cur air bhog sianal

digiteach Gàidhlig, bu chòir gun lean

meudachadh anns na buidhnean poblach,

companaidhean prìobhaideach agus

buidhnean saor-thoileach a tha a’ sireadh

luchd-obrach is urrainn obrachadh gu

soirbheachail anns an dà chànan.


It is important that young Gaelic

speakers have the opportunity to

continue with Gaelic education when

they leave school and there are a

range of Gaelic and Gaelic-related

courses available at colleges and

universities in Scotland.

Sabhal Mòr Ostaig on Skye and Lews

Castle College on Lewis provide courses

to degree level taught entirely through

the medium of Gaelic. A degree in Celtic

has been offered by the universities of

Aberdeen, Edinburgh and Glasgow for

many years, with Gaelic a key element of

those degrees. There are also a number of

further education colleges which provide

Gaelic immersion courses, such as those

on offer at Kilmarnock College and Stow

College.

Being able to speak Gaelic and English

can be an advantage for young people in

Scotland when they enter the job market.

The number of Gaelic and Gaelic-related

career opportunities is growing, and

with the passing of the Gaelic Language

(Scotland) Act 2005 and the launch of a

new Gaelic digital channel, the number

of public bodies, private companies and

voluntary organisations seeking staff

that are able to work effectively in both

languages should continue to increase.

Thig a Theagasg

Gaelic medium education has been one

of the most rapidly developing sectors of

Scottish education since 1985. The number

of associated career opportunities is growing

and there is an increasing demand for those

who are qualifi ed to teach in Gaelic and/or

to teach other subjects through the medium

of Gaelic.

To fi nd out more contact the Gaelic Teacher

Recruitment Offi cer at Bòrd na Gàidhlig

01463 225454 teagasg@bng.org.uk

33

ON LEAVING SCHOOL


’S e Gàidhlig a’ chiad chànan agam agus chaidh mi

tro foghlam tro mheadhan na Gàidhlig anns an Eilean

Sgitheanach. Tha mi fhèin a’ faireachdainn gun e

buannachd a bha ann dhomh a’ dol tro foghlam Gàidhlig

agus gu bheil e air a bhith na chuideachadh dhomh

obair fhaighinn. Bha mi san roinn Ghàidhlig anns a’

bhun-sgoil agus bha cuid de na clasaichean agam air an

teagasg tro mheadhan na Gàidhlig anns an àrd-sgoil.

Nuair a dh’fhàg mi an sgoil rinn mi ceum ann an Gàidhlig

aig Sabhal Mòr Ostaig agus as dèidh sin fhuair mi obair

mar Oifigear Leasachaidh do Chomunn na Gàidhlig.

Marion Pheutan, An t-Eilean Sgitheanach

34

Airson tuilleadh fiosrachaidh air a’

Ghàidhlig agus air cothroman cosnaidh

co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig thigibh gu

www.cnag.org.uk


For further information on Gaelic and

Gaelic related career opportunities visit

www.cnag.org.uk

Gaelic was my fi rst language and I went

through Gaelic medium education on the

Isle of Skye. I believe that the education

I received in Gaelic has been of great

benefi t and has helped me secure the

job that I am in today. I was in the

Gaelic unit in the primary school and

had some of my subject classes in Gaelic

at secondary school. I did a degree in

Gaelic at Sabhal Mòr Ostaig after leaving

school and I now work as a Development

Offi cer with Comunn na Gàidhlig.

35


36

Làrach-lìn ùr do phàrantan aig a bheil

clann ann am foghlam tro mheadhan

na Gàidhlig le farsaingeachd goireasan

leithid abairtean furasta agus stuthan

cluiche, goireasan leughaidh a

chleachdar le leabhraichean cloinne,

tàlaidhean, rannan is òrain eile ainmeil.

www.gaelic4parents.com

Tha àite glè chudromach aig pàrantan

ann an siostam foghlam sam bith

agus tha seo dha-rìreabh fi or mun

a’ Ghàidhlig; is ann mar thoradh air

strì phàrantan a thòisich foghlam tro

mheadhan na Gàidhlig ann an 1985.

Tha taic phàrantan riatanach aig gach

ìre de dh’fhoghlam tro mheadhan na

Gàidhlig.

’S e goireas prìseil a tha ann am pàrantan

is urrainn Gàidhlig a bhruidhinn rin

cuid chloinne. Tha e math mas urrainn

clann an cànan a chluinntinn cho tric

‘s a ghabhas agus is ann as trice a tha

seo a’ tachairt, gu sònraichte anns na

bliadhnaichean ro-sgoile, is ann as

luaithe a thig leasachadh air an sgilean

cànain. Bu chòir do phàrantan nas urrainn

dhaibh de Ghàidhlig a thoirt don chlann

san dachaigh agus daoine eile anns an

teaghlach agus anns a’ choimhearsnachd

misneachadh gus Gàidhlig a bhruidhinn

riutha an-còmhnaidh.

TAIC PHÀRANTAN Gaelic 4 Parents

Tha mòran de na roinnean Foghlam

Coimhearsnachd aig ùghdarrasan ionadail

a’ tabhann chùrsaichean Gàidhlig airson

pàrantan agus tha iomadach cùrsa

air-loidhne a-nis rim faighinn. Tha

cothroman do theaghlaichean a’ dol air

làithean-saora Gàidhlig cuideachd a’ fàs.


In any education system, parents have

a crucial role to play and where Gaelic

is concerned this role takes on an

added dimension; it was as a result of

the efforts of parents that GME began

in 1985.

Parental support is vital at all stages of

Gaelic medium education.

Parents who can speak Gaelic to their

children are a most precious resource. It

is desirable that children should hear the

language at every available opportunity

and the more often this happens,

particularly in their pre-school years,

the quicker they will develop

their language skills. Parents should

expose their children to Gaelic in the

home as frequently as possible and

Gaelic speaking members of the family

and community should be encouraged to

speak to them in Gaelic at all times.

Many local authority community

education departments offer Gaelic

courses for parents and a number of

on-line courses are now available.

There are also a growing number of

opportunities for Gaelic family holidays.

GLPS

PARENTAL SUPPORT

Gaelic 4 Parents

A new website for parents of

children in Gaelic medium

education which includes

simple phrases and activities,

downloadable audio files to

accompany popular Gaelic children’s

books, well-known lullabies,

nursery rhymes and other songs.

www.gaelic4parents.com

37


38

I’m from Lancashire and Gaelic didn’t really mean that much

to me when I moved up to the Highlands. My husband wanted

our children to go to the local Gaelic medium class and I didn’t

really know much about that. I did a bit of research and decided

that bilingualism was a good thing, regardless of which

languages were involved. I saw it as an educational advantage

for the kids. From there my own interest in Gaelic grew. We set

up a local Comann nam Pàrant and eventually I enrolled in an

immersion course. As part of the course I did a survey to predict

the growth of the uptake of Gaelic medium education in the

area, consulting all the families with pre-school youngsters.

Quite a few came back undecided and with some concerns.

Working with the Gaelic development officer in Lochaber at

the time we arranged some home visits. These made a big

difference and definitely helped parents in a positive way.

The local officer had done some reading on bilingualism in

French Canadian communities and was able to demonstrate

the benefits they had identified. At the end of the day everyone

wants the best for their child educationally.

Niki Robertson, Mallaig

Stòrlann Nàiseanta

na Gàidhlig

Chaidh Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

a stèidheachadh gus ullachadh agus

sgaoileadh ghoireasan foghlaim

Gàidhlig a cho-òrdanachadh. Tha a’

bhuidheann a’ toirt seachad seirbhis

do gach earrann de dh’fhoghlam

Gàidhlig aig ìre na sgoile agus do

dh’fhoghlam fad-beatha tro ghrunn

phròiseactan sònraichte.

www.storlann.co.uk


Stòrlann Nàiseanta

na Gàidhlig

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

was established to co-ordinate

the production and distribution

of resources for Gaelic education.

The organisation provides resource

support for statutory education at

all levels and for lifelong learning

through specific projects.

www.storlann.co.uk

39


Am biodh e freagarrach ar cuid

chloinne a chur tro foghlam tro

mheadhan na Gàidhlig mur a bheil

Gàidhlig againn fhèin?

Am feum am pàiste agam a dhol

gu buidheann ro-sgoile Gàidhlig

mus tòisich iad ann am foghlam tro

mheadhan na Gàidhlig?

An ionnsaich am pàiste agam dà

chànan ach leth cho math ri aon?

A bheil foghlam tro mheadhan na

Gàidhlig a’ cumail clann air ais ann an

dòigh sam bith?

40

Bhiodh. Tha a’ chuid as motha de chlann

ann am foghlam Gàidhlig à dachaighean

far nach eil a’ Ghàidhlig ga bruidhinn.

Tha taic ri fhaighinn agus tha cothroman

ann do phàrantan Gàidhlig ionnsachadh.

Chan fheum, ach tha e air a mholadh

nuair a tha an cothrom ann agus tha

sgoil-àraich aig a’ chuid as motha de

bhun-sgoiltean Gàidhlig a-nis.

Cha mhòr is gu bheil crìoch air comas

cloinne cànain ionnsachadh agus ann

an cuid de dhùthchannan tha clann

gu math òg aig a bheil trì no ceithir

chànain. Gabhaidh na h-aon sgilean, mar

eisimpleir leughadh, an cur gu feum gu

soirbheachail ann an diofar chànain.

Chan eil. Tha rannsachadh a’

sealltainn gu bheil clann ann am

foghlam dà-chànanach a’ dèanamh a

cheart cho math ri clann eile anns a

h-uile cuspair, Beurla nam measg.


Is Gaelic medium education possible if

we can’t speak Gaelic ourselves?

Does my child have to go to a

pre-school Gaelic group before going

into Gaelic medium education?

Will my child learn two languages only

half as well as one?

Does Gaelic medium education hinder

children’s development?

Yes. Most children in Gaelic education

come from non-Gaelic speaking homes.

There is help available and opportunities

for parents to learn Gaelic.

This is not absolutely necessary but it is

advisable whenever possible and most

Gaelic medium provision does now have

attached nursery provision.

There is almost no limit to a child’s

ability to learn languages and in some

countries very young children can speak

three or four languages. Skills such as

reading can easily be transferred between

languages.

No. Studies have shown that children in

bilingual education do as well as their

peers in all subjects, including English.

41


Bu thoigh leam am pàiste agam a chur

tro foghlam dà-chànanach ach tha

eagal orm nach bi e comasach dhomh

cuideachadh le obair-dachaigh?

Ciamar is urrainn dhomh taic a chumail

ri foghlam mo phàiste nuair nach eil

Gàidhlig agam fhèin?

42

Mar as tric cho luath is a tha clann

anns an sgoil tha pàrantan a’ faicinn

nach leigeadh iad leas dragh a bhith

orra mu obair-dachaigh ach nuair a tha

feum aca air gheibh pàrantan taic bho

luchd-teagaisg agus ann an cuid de

sgoiltean bho phàrantan eile aig a bheil

Gàidhlig. Tha buidhnean obair-dachaigh

agus goireasan taic eile do phàrantan

nas cumanta a-nis. Faodaidh sgoiltean

teipichean agus CDan a thoirt seachad

airson is gum faigh clann èisteachd ri

leabhraichean air an leughadh a-mach,

gu sònraichte sna bliadhnaichean tràth.

Faodaidh a h-uile sgoil duilleagan obairdachaigh

matamataig a thoirt seachad

le Beurla air aon taobh gus cuideachadh

a thoirt do phàrantan nach urrainn a’

Ghàidhlig a leughadh.

Faodaidh sibh taic a chumail ri ur pàiste

le ùidh a ghabhail san fhoghlam aca agus

anns gach gnothach Gàidhlig as urrainn

dhuibh – telebhisean, rèidio, tachartasan

as dèidh na sgoile agus tachartasan

isealta. Tha tòrr chothroman ann do

phàrantan beagan Gàidhlig ionnsachadh,

tric ann an clasaichean sònraichte do

phàrantan.


I’d like my child to have a bilingual

education but I’m worried that I won’t

be able to help with homework?

How can I support my child’s education

when I do not speak Gaelic myself?

Parents usually fi nd that once their

child is in school that they need not

have worried about homework but when

necessary there is support available

for parents from teachers and in some

schools from Gaelic speaking parents.

Homework clubs and other parental

support structures are also now more

widely available. Schools can provide

tapes and CDs so that children can listen

to reading books being read aloud,

particularly at the early years stage. All

schools can supply maths homework

sheets with English on one side for

parents who can’t read Gaelic.

Support your child by taking an interest

in their education and in as many aspects

of Gaelic activity as possible – television,

radio, out-of-school activities and

social occasions. There are also many

opportunities for parents to learn some

Gaelic, very often in special classes for

parents.

43


Is toigh leam a bhith a’ leughadh dom

phàiste aig an taigh. Ciamar is urrainn

do phàrantan seo a dhèanamh mur a

bheil iad fi leanta sa Ghàidhlig?

Dè am buaidh a bhios aig foghlam tro

mheadhan na Gàidhlig air Beurla mo

phàiste?

44

’S urrainn dhuibh leabhraichean Gàidhlig

air teip iarraidh air iasad bhon sgoil

airson an cleachdadh còmhla ri ur pàiste

agus tha feadhainn ann a ghabhas

èisteachd ris air an eadar-lìon, mar

eisimpleir air làrach-lìn phàrantan

www.gaelic4parents.com. Chan eil

adhbhar sam bith carson nach leugh sibh

dhaibh sa Bheurla cuideachd.

Nuair a thòisicheas clann ann am

foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ’s ann

tron Ghàidhlig a bhios iad gan teagasg

agus tha leughadh agus sgrìobhadh

ann am Beurla air an toirt a-steach

mar as tric bho P3. Gheibh clann air na

sgilean a tha aca ann an aon chànan

a chleachdadh sa chànan eile agus le

sin thig iad air adhart gu luath nuair a

thòisicheas iad air Beurla a leughadh.

Sheall rannsachadh a rinn Oilthigh

Sruighlea ann an 1999* ‘gun d’ rinn

sgoilearan air P7 ann am foghlam tro

mheadhan na Gàidhlig nas fheàrr ann

am Beurla na sgoilearan ann am foghlam

Beurla.’

*An t-Àrd Oll. Richard Johnstone

‘The Attainments of Pupils Receiving Gaelic

medium Primary Education in Scotland’

Scottish CILT, Oilthigh Sruighlea, 1999


I like to read to my child at home.

How can parents do this if they are not

fl uent in Gaelic?

How will Gaelic medium education

affect my child’s English?

You can ask the school for a loan of

Gaelic books on tape which you could

use together with your child and there

are some books with audio available

to download from the internet, for

example on the website for parents

www.gaelic4parents.com. There is no

reason whatsoever why you should not

also read in English to your children.

Children in Gaelic medium education are

initially taught almost entirely in Gaelic

and English reading and writing are

generally introduced from P3. Children

transfer skills acquired in one language

to the other so tend to progress quickly

once they start reading in English.

In fact, a study conducted at Stirling

University in 1999* showed ‘that P7

Gaelic-medium pupils performed better in

English than English-medium pupils.’

*Prof. Richard Johnstone

‘The Attainments of Pupils Receiving Gaelic

medium Primary Education in Scotland’

Scottish CILT, Stirling University, 1999

45


Ciamar a tha sinn a’ cumail Gàidhlig

san dachaigh mur a bheil an cànan ach

aig aon phàrant?

Carson a bu chòir dhuinn bodraigeadh

le Gàidhlig san dachaigh ma tha iad ga

faighinn san sgoil?

Tha am pàiste agam fi leanta sa

Ghàidhlig. Carson a bu chòir dhomh

foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a

thaghadh?

46

’S e suidheachadh gu math cumanta a

tha seo agus chan eil duilgheadas ann

ma chleachdas am pàrant aig a bheil

Gàidhlig an cànan san dachaigh cho tric

’s as urrainn dhaibh.

Dh’fhaodadh gum biodh am pàrant aig

nach eil Gàidhlig ag iarraidh ionnsachadh

còmhla ris an leanaibh ach ged nach

biodh iad ach airson Beurla a bhruidhinn

bu chòir dhaibh a bhith taiceil dha

dà-chànanas an leanaibh.

Tha an dachaigh fìor chudromach ann

am foghlam cloinne, a’ daingneachadh

obair a tha air a dhèanamh san sgoil.

Tha cothrom aig clann sgilean cànain

luachmhor a thogail bhon dachaigh nach

eil mar phàirt den fhoghlam foirmeil aca.

Tha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig

a’ neartachadh sgilean cànain fi leantaich

agus gam brosnachadh Gàidhlig a

chleachdadh anns a h-uile suidheachadh.

Tha e cuideachd a’ toirt cothrom dhaibh

a bhith dha-rìreabh fi leanta ann an

leughadh is sgrìobhadh a’ chànain.


How do we keep Gaelic going at

home if only one parent speaks the

language?

Why should we bother with Gaelic

at home if they are being taught the

language in school?

My child is fl uent in Gaelic. Why should

I choose Gaelic medium education?

This is a common situation and not a

problem if the Gaelic speaking parent

uses the language as much as possible

at home. The non-Gaelic speaker might

wish to learn along with the child or may

wish to only speak English but should be

supportive of their child’s bilingualism.

The home environment has a crucial

role to play in every child’s education,

reinforcing work done in the school.

Using Gaelic at home enables children

to acquire many valuable aspects of

language skills which may not be part of

formal education.

Gaelic medium education reinforces

the language of fl uent speakers and

encourages them to continue using Gaelic

in all situations. It also enables them to

become fully literate in the language.

47


Nach biodh e na b’ fheàrr don chlann

cànan nas “fheumaile” mar Fraingis no

Gearmailtis ionnsachadh?

An urrainn do chlann a tha feumach

air tuilleadh taic no le feumalachdan

sònraichte a dhol tro foghlam tro

mheadhan na Gàidhlig?

Ma tha aig a’ phàiste agam ri siubhal

don sgoil Ghàidhlig as fhaisge, am bi

còmhdhail ann dhaibh?

48

Ann an Alba, tha a’ Ghàidhlig a cheart

cho feumail airson cosnadh fhaighinn ’s

a tha Fraingis agus Gearmailtis agus tha

e a’ toirt cothrom air iomadh cosnadh

tarraingeach. Thèid na cothroman seo

am meud le na dleastanasan a thig air

buidhnean poblach agus eile fo Achd

na Gàidhlig. Bu chòir do phàrantan

cuimhneachadh gun urrainn sgoilearan

cànan Eòrpach a dhèanamh cuide ris a’

Ghàidhlig aig ìre àrd-sgoil.

’S urrainn agus tha iad. Tha

poileasaidhean in-ghabhail fìor mhath

aig tòrr ùghdarrasan ionadail a tha a’

bualadh san aon dòigh air foghlam

Gàidhlig agus Beurla. Bu chòir gum faigh

sibh comhairle bho roinn an fhoghlaim

mu fheumalachdan ionnsachaidh ur pàiste

agus dè is urrainn foghlam tro mheadhan

na Gàidhlig a thabhann dhuibh.

Tha ùghdarrasan foghlam gu math tric a’

toirt foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig

seachad aig ìre sgìreil agus mar sin tha

goireasan còmhdhail aca airson clann

a bhios a’ siubhal seachad air an sgoil

ionadail. Cuiribh fi os don ùghdarras

ionadail agaibh airson tuilleadh

fi osrachaidh fhaighinn air goireasan

còmhdhail.


Wouldn’t it be better for children to

learn a more “useful” language like

French or German?

Can children with additional support or

special needs receive Gaelic medium

education?

If my child needs to travel to access

the nearest Gaelic medium facility, will

transport be provided?

In Scotland, Gaelic is in fact as useful

a passport to employment as French

and German and can offer a direct line

to many attractive job opportunities.

These opportunities should increase

as organisations and public bodies

are required to meet their obligations

under the Gaelic Language Act. Parents

should note that pupils may also study

a European language as well as Gaelic at

secondary level.

They can and do. Many local authorities

have excellent inclusion policies that

apply equally to Gaelic and English

provision. You should be able to access

advice from your education department

regarding the learning needs of

your child and what Gaelic medium

education can offer.

Education authorities often provide Gaelic

medium education on an area basis so do

have transport arrangements in place for

children who require to travel past their

local school. Contact your own authority

for detailed information on travel

arrangements.

49


’S e (mar eisimpleir) Thai a tha sinn a’

bruidhinn ris a’ chloinn san dachaigh

agus chan e Beurla. An ionnsaich iad

Beurla gu math mas ann gu sgoil no

roinn Ghàidhlig a chuireas sinn iad? Ionnsaichidh. Bhiodh e gu math doirbh

fàs suas ann an Alba san latha an-diugh

gun Beurla ionnsachadh. Gheibh ur clann

bogadh sa Bheurla ann an iomadach

suidheachadh sòisealta, feadhainn san

sgoil fhèin nam measg, mur a bheil iad

a’ dol gu sgoil Ghàidhlig seach roinn

Ghàidhlig. Seachad air P3 bidh iad ag

ionnsachadh na sgilean a tha iad air

togail sa Ghàidhlig a chur gu feum ann

am Beurla cuideachd, agus cha bhi e

fada mus bi iad ioma-chànanach. Tha

e cudromach cuimhneachadh gu bheil

ioma-chànanas gu math cumanta tron

t-saoghail; san dòigh sin tha an dùthaich

seo àraid leis a’ bheachd gu bheil

aon-chànanas ‘àbhaisteach’.

50


We speak (for example) Thai to our

children at home and not English. Will

they still learn to use English well if

we send them to a Gaelic medium

school?

They will. It would be almost impossible

to grow up in Scotland today without

learning to speak English. Your children

will be immersed in English in many

social situations, including some within

school, unless they attend a dedicated

Gaelic school as opposed to a Gaelic

unit. From primary three onwards they

will be taught to apply the language

skills they have learned through Gaelic to

English as well, and will quickly become

multilingual. It is worth remembering

that multilingualism is accepted as

normal throughout the world; the

UK is in fact very unusual in viewing

monolingualism as the ‘norm’.

51


BUIDHNEAN

Comann nam Pàrant (Nàiseanta) Chaidh Comann nam Pàrant (Nàiseanta) a

stèidheachadh le Comunn na Gàidhlig ann

an 1994, an dèidh iarrtais bho phàrantan

airson a leithid. Tha a h-uile sgìre aig a

bheil buidhnean ionadail CnP a’ faighinn

cothrom a bhith air an riochdachadh air

a’ Chomataidh Nàiseanta, a’ ciallachadh

gu bheil guth nam pàrant ri chluinntinn

air ìre nàiseanta. Tha CnP(N) airson

beachdan phàrantan a chur an cèill dhan

Riaghaltas agus airson obrachadh còmhla

ri buidhnean leasachaidh na Gàidhlig

agus ùghdarrasan ionadail ann a bhith

a’ coileanadh an amais “foghlam tro

mheadhan na Gàidhlig adhartachadh”. Tha

Oifigear Phàrant aca airson taic a thoirt

do phàrantan agus airson foghlam tro

mheadhan na Gàidhlig a bhrosnachadh.

Fòn: 01463 234138

www.parant.org.uk

Bòrd na Gàidhlig Chaidh am Bòrd a stèidheachadh fo Achd

na Gàidhlig (Alba) 2005. Tha foghlam

Gàidhlig na prìomhachas aig Bòrd na

Gàidhlig agus tha e an urra ris a’ Bhòrd

comhairle a thoirt do Mhinistearan na

h-Alba agus daoine eile air foghlam

Gàidhlig.

Fòn: 01463 225454

www.bord-na-gaidhlig.org.uk

Comhairle nan Sgoiltean Àraich ’S e CNSA am prìomh bhuidheann

iseanta an sàs ann an leasachadh

air foghlam ro-sgoile tro mheadhan na

Gàidhlig.

52

Fòn: 01463 225469

www.gaelicworld.co.uk


Comann nam Pàrant (Nàiseanta) Comann nam Pàrant (Nàiseanta), was

set up by Comunn na Gàidhlig in 1994

as a direct response to parental request.

All areas with local CnP groups have the

opportunity to be represented on the

national committee, thus ensuring that

all parents have a voice at national level.

The organisation seeks to present the

parental viewpoint to the Government

and to liaise with Gaelic development

bodies and Local Authorities in their

efforts to fulfil the primary aim “to

advance education through the medium

of Gaelic”. They have a Parental Officer

whose main remit is to support parents

and promote Gaelic-medium education.

Tel: 01463 234138

www.parant.org.uk

Bòrd na Gàidhlig The Bòrd was established under the

Gaelic Language (Scotland) Act 2005.

Gaelic Education is a priority for Bòrd

na Gàidhlig and the Bòrd is responsible

for advising the Scottish Ministers and

others on Gaelic Education.

Tel: 01463 225454

www.bord-na-gaidhlig.org.uk

Comhairle nan Sgoiltean Àraich CNSA is the main national body involved

in developing pre-school Gaelic medium

provision.

Tel: 01463 225469

www.gaelicworld.co.uk

53

ORGANISATIONS


BUIDHNEAN

Comunn na Gàidhlig ’S e buidheann leasachaidh Gàidhlig

a tha ann an CnaG a tha a’ cur taic ri

gnìomhachd tro mheadhan na Gàidhlig

do dh’òigridh sa choimhearsnachd agus ri

iomairtean a tha a’ toirt taic do phàrantan

agus clann Gàidhlig a chleachdadh san

dachaigh.

Fòn: 01463 234138

www.cnag.org.uk

Sradagan Buidhnean òigridh tro mheadhan na

Gàidhlig airson clann sa bhun-sgoil.

54

Fòn: 01463 234138

www.sradagan.org


Comunn na Gàidhlig CnaG is a Gaelic development agency

which supports Gaelic medium youth

activities in the community and

initiatives which support parents and

children to use Gaelic in the home.

Tel: 01463 234138

www.cnag.org.uk

Sradagan Gaelic medium youth groups for primary

school children.

Tel: 01463 234138

www.sradagan.org

55

ORGANISATIONS


FIOSRACHADH FEUMAIL

56


Local Authority GME Primary Local Authority GME Primary

Aberdeen City Council

Education Offices Gilcomstoun

Aberdeen Town House

Broad Street

Aberdeen AB9 1AQ

www.aberdeencity.gov.uk

Tel: 01224 276276

Aberdeenshire

Education Offices

Woodhill House Annexe

Westburn Road

Aberdeen AB9 2LU

www.aberdeenshire.co.uk

Tel: 01224 665420

Angus Council

Education Offices Kirkriggs

7 The Cross

Forfar DD8 1BX

www.angus.gov.uk

Tel: 01307 461460

Argyll & Bute Council

Gaelic Education Officer Bowmore

Education Offices Oban

Argyll House Tiree

Alexandra Parade Salen

Dunoon PA23 8AJ Sandbank

www.argyll-bute.gov.uk Strath of Appin

Tel: 01369 704000

Clackmannan

Education Offices

Castle Street

Alloa FK10 1ES

www.clacks.gov.uk

Tel: 01259 210618

City of Edinburgh

Council

Education Department Tollcross

George IV Bridge

Edinburgh EH1 1UG

www.edinburgh.gov.uk

Tel: 0131 200 2000

Dumfries & Galloway

Education Offices

30 Edinburgh Road

Dumfries DG1 1NW

www.dumgal.gov.uk

Tel: 01387 260427

Dundee

Education Offices

Tayside House

28 Crichton Street

Dundee DD12 3RJ

www.dundee.gov.uk

Tel: 01382 223281

East Ayrshire Council

Education Offices Onthank

London Road Centre

London Road

Kilmarnock KA3 7DG

www.east-ayrshire.gov.uk

Tel: 01563 576003

East Dumbartonshire

Council

Education Offices Meadowburn

Boclair House

100 Milngavie Road

Bearsden G61 2TQ

www.eastdunbarton.gov.uk

Tel: 0141 942 9000

East Lothian

King’s Meadow Campus

Court Street

Haddington

East Lothian EH41 4BU

www.eastlothian.gov.uk

Tel: 01620 827562

East Renfrewshire

Education Offices

Eastwood Park

Rouken Glen Road

Glasgow G46 6UG

www.eastrenfrewshire.gov.uk

Tel: 0141621 3000

57

USEFUL CONTACTS


FIOSRACHADH FEUMAIL

Local Authority GME Primary Local Authority GME Primary

Falkirk

Education Offi ces

McLaren House

Marchmont Avenue

Polmont FK2 OPW

www.falkirk.gov.uk

Tel: 01324 718558

Fife

Education Offi ces

Fife House

Glenrothes KY7 SLT

www.fi fe.gov.uk

Tel: 01592 414141

Glasgow City Council

Education Offi ces Glasgow Gaelic School

129 Bath Street

Glasgow G2 2SY

www.glasgow.gov.uk

Tel: 0141 227 6898

Highland Council

Gaelic Adviser Acharacle, Newtonmore,

Education Centre Bonar Bridge, Plockton,

Castle Street Broadford, Portree,

Dingwall IV15 9HU Dingwall, Sleat,

www.highland.gov.uk Dunvegan, Staffi n,

Tel: 01349 863441 Fort William, Tain,

Gairloch, Tongue,

Inverness, Ullapool,

Kilmuir, Lochcarron,

Mallaig, Nairn

Inverclyde Council

Education Offi ces Highlanders Academy

105 Dalrymple Street

Greenock PA15 1HT

www.inverclyde.gov.uk

Tel: 01475 721589

Midlothian

Education Offi ces

Greenhall Centre

Gowkshill

Gorebridge EH23 4PE

www.midlothian.gov.uk

Tel: 01875 823603

58

Moray

Education Offi ces

Academy Street

Elgin IV30 1LL

www.moray.gov.uk

Tel: 01343 541144

North Ayrshire

Education Offi ces

Cunninghame House

Irvine KA12 8EE

www.north-ayrshire.gov.uk

Tel: 01294 324400

North Lanarkshire

Council

Education Offi ces Condorrat

Municipal Buildings

Kildonan Street

Coatbridge ML5 3LS

www.northlan.gov.uk

Tel: 01236 441200

Perth & Kinross Council

Education Offi ces Goodlyburn

6/8 South Methven Street

Perth PH1 5PF

www.pkc.gov.uk

Tel: 01738 638101

Renfrewshire

Education Offi ces

Cotton Street

Paisley PA1 1LE

www.renfrewshire.gov.uk

Tel: 0141842 5000

South Ayrshire

Education Offi ces

County Buildings

Wellington Square

Ayr KA7 1DR

www.south-ayrshire.gov.uk

Tel: 01292 612416

South Lanarkshire

Council

County Buildings Mount Cameron

Almada Street

Hamilton ML3 0AA

www.southlanarkshire.gov.uk

Tel: 01698 454545


Local Authority GME Primary

Stirling Council

Education Offi ces Riverside

Viewforth

Stirling FK8 2ET

www.stirling.gov.uk

Tel: 01786 442366

West Dunbartonshire

Education Offi ces

Council Offi ces

Garshake Road

Dumbarton G82 3PU

www.west-dunbarton.gov.uk

Tel: 01389 727580

Comhairle nan

Eilean Siar

Education Centre Aird, Iochdar,

6 Kenneth Street Airidhantuim,

Stornoway Back, Laxdale,

Isle of Lewis HS1 2DP Balivanich, Leverburgh,

www.cne-siar.gov.uk Balallan, Lionel,

Tel: 01851 708658 Barvas, Paible (N Uist),

Bernera, Park,

Breasclete, Sandwick,

Carnish, Shawbost

Carloway, Stoneybridge,

Castlebay, Stornoway,

Daliburgh, Tarbert

Uig (Lewis),

Eriskay

West Lothian

Education Offi ces

Lindsay House

South Bridge Street

Bathgate EH48 1TT

www.westlothian.gov.uk

Tel: 01506 637040

59

USEFUL CONTACTS


COMANN NAM PÀRANT

5 Caolshràid Mhìcheil,

Inbhir Nis IV2 3HQ

5 Mitchell’s Lane,

Inverness IV2 3HQ 01463 234138

fi os@parant.org.uk www.parant.org.uk

www.pelican-design.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!