Views
4 years ago

Briathrachas Gràmair

Briathrachas Gràmair

Briathrachas

Copyright R. MacLean Briathrachas Gràmair Gàidhlig Beurla àicheil negative ainmear noun ainmear gnìomhaireach verbal noun ainmear noun aisneiseach predicative àithneach imperative alt article alt pearsanta possessive article aona-lideach monosyllabic asgair apostrophe boireann feminine buadhair adjective buadhair buaidh-aithriseach attributive adjective buadhair aisneiseach predicative adjective buadhair coimeasach comparative adjective buadhair feabhasach superlative adjective buaidh-aithriseach attributive caol slender caolachadh slenderisation co-bhuadhair adjective modifier co-shuidheachadh apposition co-ghnìomhair adverb coimeasach comparative cònnrag fiaclach dental consonant cuideam stress cùisear subject cùmhnantach conditional cunntairean àrdail cardinal numbers cunntairean òrdail ordinal numbers cuspair object dàimheach relative dà-fhoghair diphthong eisimeileach dependent feabhasach superlative fireann masculine fuaimreag chaol slender vowel fuaimreag leathann broad vowel ginideach genitive gnè gender gnìomhair verb gnìomhaireach verbal iar-leasachan suffix infinideach infinitive iolra (iomarra) plural leathann broad lide syllable modh mood modh àithneach imperative mood

Download the Faclair Mòr as a PDF
FREUMHAN 2010 - Fèisean nan Gàidheal
SGOIL SHAMHRAIDH DHRÀMA 2010 - Fèisean nan Gàidheal
Fios is Freagairt (4MB cruth PDF)
Na puinc consboideach air an sin
January - the Free Presbyterian church of Scotland
arson an sgoilean, air feadh
An gaidheal - National Library of Scotland
se cover-booklet - ANNE
II
annual-report-14-15
catalog 9203-1 - MacLean Fogg Component Solutions
Developmental Language Skills