Etude du magnétisme des systèmes géométriquement frustrés ...

tel.archives.ouvertes.fr

Etude du magnétisme des systèmes géométriquement frustrés ...

tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

N- D'ORDRE

UNIVERSITE PARIS XI UFR

SCIENTIFIQUE D'ORSAY

THESE

Présentée

Pour obtenir

Le GRADE de DOCTEUR EN SCIENCES

DE L'UNIVERSITE PARIS XI ORSAY

PAR

Paula CADAVEZ PERES

Sujet

Etude du magnétisme des systèmes

géométriquement RMn2Hx. frustrés Influence de

la pression et des substitutions chimiques.

Soutenue le 6 décembre 2002

devant la Commission d'examen

M. Philippe MENDELS

M. Rafik Ballou.

Mme. Françoise HIPPERT

M. Peter VAJDA

Mme. Isabelle MIREBEAU

M. Igor GONCHARENKO

Président

Rapporteur

Rapporteur

Co-directeur de thèse

Co-directeur de thèse


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÊÅÊÁÅÆÌË

 ØÒ× ÖÑÖ Ö ØÓÙ× ÙÜ ÕÙ ÓÒØ Ù ÙÒ Ö Ð ØÖÑÒÒØ Ò× Ð ÖÐ×ØÓÒ

ØÖÚÐ Ø× Ò ÑØØÒØ Ñ ×ÔÓ×ØÓÒ ÐÙÖ× ÓÑÔØÒ × × ÒØÕÙ× Ø

ÐÙÖ ×ÓÙØÒ ÙÑÒ

 ÖÑÖ ØÓÙØ ÓÖ ÖÐ× ÀÒÖ ÆÓÚÓÒ Ø ÈÖÖ ÅÓÒ Ù ×Ù ××Ú

ÑÒØ Ö ØÙÖ× Ù ÄÓÖØÓÖ ÄÓÒ ÖÐÐÓÙÒ ÄÄ ÔÒÒØ Ð× ÒÒ× Ñ Ø×

ÔÓÙÖ Ñ ÚÓÖ ÔÖÑ× ÖÐ×Ö ØÖÚÐ Ò× Ü ÐÐÒØ× ÓÒØÓÒ×

Å× ÖÑÖ ÑÒØ× ÈÐÔÔ ÅÒÐ× ÔÓÙÖ ÚÓÖ Ò ÚÓÙÐÙ ÔÖ×Ö ÑÓÒ ÙÖÝ

Ø× Â ÖÑÖ ÐÑÒØ Ê ÐÐÓÙ Ø ÖÒÓ× ÀÔÔÖØ ÔÓÙÖ ÚÓÖ ÔØ

ØÖ Ð× ÖÔÔÓÖØÙÖ× ØØ Ø× Ø ÔÓÙÖ ØÓÙ× ÐÙÖ× ÓÑÑÒØÖ× ØÐÐ× Ø

×Ù×ØÓÒ× ÔÖØÒÒØ× ÅÖ ÈØÖ Î ÚÓÖ ÔØ Ö ÔÖØ ÑÓÒ

ÙÖÝ Ø× Ø ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ð ÒØÖØ ÕÙ Ð Ò ÚÓÙÐÙ ÔÓÖØÖ ØÖÚÐ

 ØÒ× ÜÔÖÑÖ ØÓÙØ Ñ Ö ÓÒÒ××Ò Á×ÐÐ ÅÖÙ Ø ÁÓÖ ÓÒ

ÖÒÓ Ñ× Ó Ö ØÙÖ× Ø× ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÕÙ ÔÔÖ× ÔÒÒØ × ØÖÓ×

Ò× ÁÐ× ÓÒØ ×Ù ÙÖ ÑÓÒ ×ÔÖØ ØÓÙØ Ò Ñ ÔÖÑØØÒØ ÕÙÖÖ ÙØÓÒÓÑ Ø ØÖ

ÑÒØÓÒ Ò× ÑÓÒ ØÖÚÐ Â ÖÑÖ ÐÙÖÙ×ÑÒØ Á×ÐÐ ÔÓÙÖ × ×ÔÓÒÐØ

ÐÓÖ×ÕÙ Ù ×ÓÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ØØÒØÓÒ ÕÙ ÐÐ ÔÓÖØ Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ñ

Ø× ËÓÒ ÒØÓÙ××Ñ Ø × ÓÑÔØÒ × ÒØÕÙ ÓÒØ Ø ÔÓÙÖ ÑÓ ÙÒ ÜÑÔÐ

ÔÖ ÙÜ ÅÖ ÁÓÖ Ñ ÚÓÖ ÔÖÑ× ÔÖØ ÔÖ ÙÒ ØÖÚÐ ÜÔÖÑÒØÐ ØÖ×

×ØÑÙÐÒØ Ø ÔÓÙÖ Ð× × Ù××ÓÒ× ÖÙ ØÙÙ×× ÕÙ ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ù Â Ù ÓÙÔ ÔÔÖ

×× ÓÑÑÒØÖ× Ø ×ÓÒ ×ÔÖØ ÖØÕÙ Ü ÔØÓÒÒÐ Â Ð× ÖÑÖ ØÓÙ× Ð× ÙÜ

ÐÑÒØ ÔÓÙÖ Ð× ÐÒ× ÑØ ÕÙ Ð× ÓÒØ ×Ù Ò×ØÙÖÖ ÒØÖ ÒÓÙ× ÔÖÑØØÒØ ÙÒ

ÑÒ ØÖÚÐ ÓÖØ ÖÐ

 ÖÑÖ ×Ò ÖÑÒØ ÇÐ ÅÖÓÚ ÔÓÙÖ ×ÓÒ ÓÖÑÐ ØÖÚÐ ÔÖÔÖØÓÒ

× ÒØÐÐÓÒ× ×Ò× Ð×ÕÙÐ× ØÖÚÐ Ò ÙÖØ Ô× ÚÙ Ð ÓÙÖ ÐÐ ØÓÙÓÙÖ× ÖÔÓÒÙ

Ñ× ÒÓÑÖÙ×× ÑÒ× Ú ÔÖ ×ÓÒ ÖÔØ Ø ÒØÐÐ××

ÅÖ Ö ÎÒ ÒØ ÕÙ Ñ ÔÖÑ× ØÙÖ Ð× Ñ×ÙÖ× ÑÒØØÓÒ Ù

ËÉÍÁ Ù ËÈ Ò× Ð Ö ÙÒ ÓÐÐÓÖØÓÒ ØÖ× ×ÝÑÔØÕÙ Ò× ÕÙ ÔÓÙÖ

×ÓÒ ÒÚ×Ø××ÑÒØ Ù ÒÚÙ Ð × Ù××ÓÒ × Ö×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ

ÅÖ Ò ÓÖ ×ÓØ ÅÖÓ×ÝÒ ÕÙ ÔÖ × ÔÖØ ÔØÓÒ ÙÒ × ØÙ× Ö

ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÓÖØÑÒØ ÒÖ ØÖÚÐ Ò× Ð Ö ÙÒ

ÓÐÐÓÖØÓÒ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÔÙ ÔÖÓØÖ Ù×× × ÓÑÑÒØÖ× Ë Ì ÖÑÛÐÐ Å Â

È ÒÖ× Ø Â Ë ÖÒÖ

Å× ÖÑÖ ÑÒØ× × Ö××ÒØ ÐÑÒØ ÊÑ ÃÒ ÔÓÙÖ Ñ ÚÓÖ Ò Ö ÐÓÖ×

× ÜÔÖÒ × Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÔÖ ØÑÔ× ÚÓÐ ×ÙÖ ÅÑÓÐ ÄÄ Ø ÔÓÙÖ ×

×ÔÓÒÐØ Ò×ÖÖ × ÒÓÙÚÐÐ× ÓÒ ØÓÒ× ÒÑÒØ ×ÙÖ Ð ÔÖÓÖÑÑ ÒÐÝ×

× Ö×ÙÐØØ× ÅÖ ÐÑÒØ ÌÖ×ØÒ Ä Ò ÕÙ ÔÖÑ× Ð ÓÒ ÖÓÙÐÑÒØ

× ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ ÊÝÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖ Á ËÊ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

 ÚÓÙÖ× ÖÑÖ Ö Ù×× Ð Ò×ÑÐ × Ö ÙÖ× Ù ÄÄ ÙÜÕÙÐ× Ø

ÔÔÐ ÔÒÒØ × ØÖÓ× Ò× Ø ÔÐÙ× ÔÖØ ÙÐÖÑÒØ ÖÒÖ ÀÒÒÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ó

ÒÙÑÖÕÙ ÓÒ× Ö ÙÜ Ø× Ù ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ÕÙ Ð Ñ× Ñ ×ÔÓ×ØÓÒ ÅÖ

ØÒ ÀÒÒÓÒ ÔÓÙÖ Ð× × Ù××ÓÒ× ×ÙÖ Ð× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÖ Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ

ÒÙØÖÓÒ× Ø ÂÙÒ ÊÓÖÙÞ ÖÚÐ ÕÙ ÖÔÓÒÙ ØÓÙØ× Ñ× ÕÙ×ØÓÒ× ×ÙÖ

Ð ÔÖÓÖÑÑ ÒÐÝ× × ÖÑÑ× Ö ØÓÒ ÙÐÐÔÖÓ ÅÖ Ù×× ÁÓÖ

ÓÐÓ×ÓÚ×Ý ÔÓÙÖ ×× ÔÖ ÙÜ ÓÒ×Ð× ÒÓÖÑØÕÙ× Ò× ÕÙ ÔÓÙÖ ×× ×Ù×ØÓÒ×

ÓÒ ÖÒÒØ × ÑÓÐ× ÒÑÒØ ×ØÖÙ ØÙÖ

Å× ÖÑÖ ÑÒØ× ÚÓÒØ ÐÑÒØ Ù ÔÖ×ÓÒÒÐ ÑÒ×ØÖØ Ù ÄÄ ÒØÐ

ÅÖ× ÒØÐ ÈÓÑÙ Ö×ØÐÐ ÖÑ ÐÙ ÊÓÙ×× Ø ÖÒÖ ÅÐÐÖØ

ÔÓÙÖ ÐÙÖ Ø Ø ÒØÐÐ×× ÅÖ ÐÑÒØ ÈØÖ ÖÓÒ ÕÙ Ñ

ÔÐÙ×ÙÖ× ÖÔÖ×× ×ÙÖ Ð ÔÐÒ Ø ÒÕÙ

 ÖÑÖ ØÓÙ× Ð× ÙØÖ× Ø×Ö× Ø ÔÓ×Ø Ó × Ù ÐÓÖØÓÖ ÔÓÙÖ ÐÙÖ ×××ØÒ

Ø Ò ÓÙÖÑÒØ ÇÐÚÖ ËÓÔ ÞÞ ÄÙÖÒ Ð ÆØ ËØÔÒ È× Ð

Ë ÐÓÖÒ ÙÐ È× Ð ÆÑ Ð ØÖ ÌÖÓÒ Ù

ÈÓÙÖ ØÖÑÒÖ ØÒ× ÖÑÖ Ö ÓÖØÑÒØ Ñ× Ñ× Ñ ÑÐÐ Ø Ò ÔÖØ ÙÐÖ

ÑÒÙÐ ÔÓÙÖ Ð× ÑÓÑÒØ× ÓÒÒ ÙÑÙÖ Ø ÔÓÙÖ Ñ ÚÓÖ ÓÙØ ÔØÑÑÒØ

ÙÖÒØ × ØÖÓ× ÖÒÖ× ÒÒ×

ØÖÚÐ Ø ÒÒ ÔÖ ÙÒÓ ÔÖ Ò Ì ÒÓÐÓ ÈÓÖØÙÐ

ÓÒØÖØ ÈÊÁË Á

Ò× Ð Ö Ù ÁÁÁ ÔÖÓÖÑÑ Ö Ð ÓÑÑÙÒÙØ ÙÖÓÔÒÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÌÐ × ÑØÖ×

Ä× Ó Ø× Ð Ø×

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

Ä ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ð ÓÖÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÓÖÒÙÜ

ÅÒ Ø ÊÅÒ × ×Ý×ØÑ× ÖÙ×ØÖ× ÔÖÓ × Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ

ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ù Ö×Ù ÅÒ

ÁÒ×ØÐØ Ù ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ÅÒ

È× ÔÖÑÒØÕÙ Ø Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ


ËØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ×

Ø Ð ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ ÑÕÙ

ÀÝÖÙÖ× × Ô×× ÄÚ× ÒÙÒ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

ÖÑÑ× Ô× ÅÒ ÀÝ Ø ÊÅÒ ÀÝ

À ÓÖÓÒÒ ÓÙÔÐ ÑÒØÓ ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ø ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

ÐÓÒÙ ÔÓÖØ

À ×ÓÖÓÒÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

Ä× ÒØÐÐÓÒ× Ø Ð× Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ×

ÈÖÔÖØÓÒ × ÒØÐÐÓÒ×

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ

ÈÖÒ Ô Ð Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ×

ÔÔÖÓ ÜÔÖÑÒØÐ

ÒÐÝ× × ÓÒÒ× ÑØÓ ÊØÚÐ

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

ÅÓÒØ ÜÔÖÑÒØÐ

ÒÐÝ× × ÓÒÒ×

Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

ÈÖÓ ÙÖ ÜÔÖÑÒØÐ

ÒÐÝ× × ÓÒÒ×

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ

ÈÖÒ Ô × Ñ×ÙÖ× ØÑÔ× ÚÓÐ

×ÔÓ×Ø ÜÔÖÑÒØÐ

ÌÖØÑÒØ ÒØÐ × ÓÒÒ×

Å×ÙÖ× ÑÒØØÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÌÐ × ÑØÖ×

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù Ñ

ÕÙ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

À ÓÖÓÒÒ Ö Ð À Ò× Ð ÓÖÒØØÓÒ Ù Ö×Ù ÑÒØÕÙ

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒÕÙ ×ÙÖ Ê Ê ÅÒ

ÅÓÐ ÑÔ Ö×ØÐÐÒ× Ù××ÓÒ

À ×ÓÖÓÒÒ Ö Ð Ù ×ÓÖÖ À ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ


ÔÓÖØ

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒÕÙ ×ÙÖ ÅÒ Ð Ý

× Ù××ÓÒÓÒ ÐÙ×ÓÒ×

ØÙ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ× ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ ØÑÔ× ÚÓÐ

ØÐ× ÜÔÖÑÒØÙÜ

Ë ØÓÒ Ù×ÓÒ

ÓÑÔÓ×× ×ÓÖÓÒÒ× ÅÒ Ð Ý

ÓÑÔÓ×× ÓÖÓÒÒ× ÅÒ Ø ÅÒ À

× Ù××ÓÒ ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

ÑÒØØÓÒ Ò ÑÔ Ð

ÓÒ ÐÙ×ÓÒ×

ÐÙØÓÒ ÅÒ ÚÓÐÙØÓÒ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÖÙ×

ØÖ

ÖÑÑ Ô×× ÓØÒÙ Ò× ÅÒ ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙ

ØÖÓÒ×

È×× Ö Ò ÅÒ Ø Ö Ò

È× ÒØÖÑÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ËÊÇ

Ê×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ

ÅÓÐ×ØÓÒ×ÑÔÐ

× Ù××ÓÒ

ÓÒ ÐÙ×ÓÒ×

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÚÖ× Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ

ÅÒ ÙÒ ÓÑÔÓ× ÒÓÒ ÝÖÓÒ

ÇÖÖ ÑÒØÕÙ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ

ÇÖÖ ÑÒØÕÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒÕÙ

ÈÖÑØÖ× ×ØÖÙ ØÙÖÙÜ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÓØÒÙ× ÔÖ Ö ØÓÒ

ÖÝÓÒ×Ü

ÀÝÖÙÖ× Ì ÅÒ Ð Ý

ËØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ Ø ÑÒØÕÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò× Ì ÅÒ Ð

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒÕÙ

ØÙ ×ØÖÙ ØÙÖÐ ØÐÐ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ×

ÇÖÒ Ð ØÖÒ×ØÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ó×ÖÚ Ò× Ð× ÝÖÙÖ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÌÐ × ÑØÖ×

× Ù××ÓÒ ÓÑÔÖ×ÓÒ ÓÑÔÓ×× ÝÖÓÒ× ÒÓÒ ÝÖÓÒ×

ÓÒ ÐÙ×ÓÒ×

ÈÖ×Ô ØÚ× ÁÒÙÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ ÙØÖ×

×Ý×ØÑ× ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ× Ð ÐÕÙ ×ÔÒ Ì Ì Ç

ÓÒ ÐÙ×ÓÒ ÒÖÐ

ÒÒÜ×

Ð ÙÐ Ù ÑÔ Ö×ØÐÐÒ

ÐÖØÓÒ Ò ×ÓÐÙ Ð × ØÓÒ Ñ×ÙÖ Ò Ù×ÓÒ Ò

Ð×ØÕÙ

ÖØ Ð×

ÐÓÖÔ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ú

ÌÐ × ÑØÖ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ä× Ó Ø× Ð Ø×

Ò× Ð× Ô×× ÄÚ× ÅÒ ÓÙ ØÖÖ ÖÖ ÑÒØÕÙ Ê Ð ×ÓÙ×

Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ ÅÒ ÔÖ×ÒØ ÙÒ ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ÓÑÔÐØ ÔÓÙÖ × ÒØÖ

ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× ÒØÖ ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ÔÐÙ× Ò× × ÓÑÔÓ××

Ð ÑÒØ×Ñ Ù ÑÒÒ× ×Ø Ù ÚÓ×Ò Ù ×ÙÐ Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ò

×ØÐØ ÓÒØÖ Ð ÔÖ Ð× ×ØÒ × ÒØÖØÓÑÕÙ× ÅÒ ÅÒ ×Ø Ð ÓÖÒ

ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ØÖ× ÒØÙÐ× Ø ÖÖÒÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÓÑÔÐÜ×

Ä ÓÔ Ò ÝÖÓÒ × Ø× ÖÑÖÕÙÐ× ×ÙÖ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ×

× ÓÑÔÓ×× Ä× ØÓÑ× À ×ØÐ×ÒØ Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÅÒ ÔÖ ÙÒ ×Ñ

ÔÐ Ø ÐØØÓÒ ÑÐÐ Ø ×ÙÖØÓÙØ Ð× ÒÙÒØ ×ÙÖ Ð ÒØÙÖ × ÒØÖ ØÓÒ×

ÑÒØÕÙ× Ø ÓÒ ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

Ò× ÅÒ Ð ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÑÔÓ× ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ

ÓÒØ Ð ×ÝÑØÖ ×Ø ÑÔÓ× ÔÖ ÐÐ Ð ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ÝÖÓÒ ÓÒ ÖÒÓ℄

Ò ÖÚÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÝÖÓÒ ×Ø ÓÖ Ö×ØÖ ×ÓÖÓÒÒ Ù×ÕÙ ×× ØÑÔÖ

ØÙÖ ÔÖ ×Ù×ØØÙØÓÒ ÅÒ Ð Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÚÒØ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÅÖÙ ℄

Ä ÒÐØ ØØ Ø× ×Ø ØÙÖ Ò ØÐ Ð ÓÙÔÐ ÒØÖ Ð Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ Ø Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ò× Ð× ÝÖÙÖ× × Ô×× ÄÚ× ÖÙ×ØÖ×

ÅÒ Ò× ØØ ØÙ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÐÖÑÒØ ÙØÐ× × ×Ù×ØØÙØÓÒ× ÑÕÙ× Ø

Ð ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ ÔÓÙÖ ÑÙÜ ÖÒÖ Ð× ÔÖÑØÖ× ÔÖØÒÒØ× ÒÙÒØ ×ÙÖ Ð×

ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× × ×Ý×ØÑ×

Ä ÔÖÑÖ ÔØÖ ÑÒÙ× ÖØ ×Ø ÓÒ× Ö Ð ØÙ ÐÓÖÔÕÙ Ù ×Ù

Ø ÔÖ× ÙÒ ÒØÖÓÙ ØÓÒ ÙÜ Ø× Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ò× Ð ÑÒØ×Ñ

ÖÒØ× ØÝÔ× ×Ý×ØÑ× ÒÓÙ× ØÐÐÓÒ× Ð× Ö×ÙÐØØ× Ð× ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ× ÓØÒÙ×

Ò× Ð× Ô×× ÄÚ× ÅÒ Ø ÐÙÖ× ÝÖÙÖ×

Ò× Ð ÙÜÑ ÔØÖ ÒÓÙ× ÖÚÓÒ× Ð× Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ× ÙØÐ××

Ò× ÒÓØÖ ØÖÚÐ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ø ÖÝÓÒ× ÒÓØÑÑÒØ Ð× ØÙ× ×ÓÙ×

ÔÖ××ÓÒ Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× Ø Ñ×ÙÖ× ÑÒØØÓÒ Ä× Ñ×ÙÖ×

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÝÒØ ÙÒ ÔÐ ÔÖÚÐ Ò× ÒÓØÖ ØÙ ÒÓÙ× ÓÒÒÓÒ× ÙÒ

ÒØ ÔÖØ ÙÐÖ ÙÜ ÔÖÒ Ô× Ø ÙÜ ÑØÓ× ÒÐÝ× × Ö×ÙÐØØ× Ð× ØØ

Ø ÒÕÙ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ä× Ó Ø× Ð Ø×

Ä× ÕÙØÖ ÔØÖ× ×ÙÚÒØ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÜ ÔÖÒ ÔÙÜ Ü× ØØ ØÙ ÁÐ×

Ö ÒØ ÖÔÓÒÖ ÙÜ ÕÙ×ØÓÒ× ×ÙÚÒØ×

ÓÑÑÒØ Ð ÓÖÖ Ð ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÒÙ Ø Ð ×ÙÖ Ð ØÝÔ

ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÔØÖ

ÇÖÖ ÐÝÖÓÒ ÒÙÒ ×ÙÖ Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÊÅÒ ÓÒ ÖÒÓ℄ Ð Ñ× Ò ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ Ò

ÙØ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ó Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÅÒ ÅÒ ×ÓÒØ

ÓÑÒÒØ× Ò ÖÚÒ Ð Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ×× ØÑÔÖØÙÖ

×Ø ÓÒØÖ Ð ÔÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ð ØÖÖ ÖÖ ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ ÔÖ Ö ØÓÒ

ÒÙØÖÓÒ× Ð× ÝÖÙÖ× ÑÜØ× Ê Ê ÅÒ Ò Ö ÙÐÐÖ ÙÒ ÑÜÑÙÑ ÒÓÖÑ

ØÓÒ× ×ÙÖ Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ

ÖÒØ× ØÝÔ× ØÖÖ ÖÖ Ø Ð ØÑÔÖØÙÖ ÆÓÙ× ÑÓÒØÖÓÒ× Ð× ÖÑÑ× Ü

ÔÖÑÒØÙÜ ÓØÒÙ× Ò× ÕÙ Ð ÒÐÝ× ÕÙ Ø Ø Ð ÙÒ ÑÓÐ ÑÔ

Ö×ØÐÐÒ ÍÒ Ø ØÖ× ÓÖÒÐ ×Ø Ó×ÖÚ Ò× Ð× ÝÖÙÖ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÓÑ

ÔÓ×× ÒÓÒ ÝÖÓÒ× ÕÙ ×ÙÖ ÕÙ Ð ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ ÝÖÓÒ Ø ÓÖØÑÒØ

Ð Ò×ÓØÖÓÔ ÑÒØÕÙ × ×Ý×ØÑ×

×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÒÙÒ ×ÙÖ Ð ØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ

ÔÓÖØ

ÌÓÙØ Ò ÖÒØ Ð Ö×Ù À ×ÓÖÓÒÒ ÒÓÙ× ÒÓÙ× ×ÓÑÑ× ÒØÖ××× Ù ØÝÔ ÓÖ

Ö ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÕÙ ×Ø ×ØÐ× ÔÓÙÖ ÖÒØ× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ý

ÖÓÒ Ø Ù×× Ð ÒÙÒ Ù ÑÒØ×Ñ Ð ØÖÖ ÖÖ ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

ÆÓÙ× ÑÓÒØÖÓÒ× Ð× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× Ð× ÓÑÔÓ××

ÅÒ Ð Ý Ú Ì ÓÙ Ì Ä× ØÑÔÖØÙÖ× ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ò×

× ÓÑÔÓ×× ÚÖÒØÚ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ ÕÙ ÔÖÓÙÚ ÕÙ Ð ÓÑÔØ

ØÓÒ ÒØÖ Ð× ÖÒØ× ØÝÔ× ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ×Ø ÓÖØÑÒØ Ø ÔÖ Ð

ÓÔ Ð ÝÖÓÒ Ò ÓÖ Ú Ð× Ö×ÙÐØØ× ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÓÖÓÒÒ× ÓÒ

Ó×ÖÚ Ù×× ÙÒ ÑÔÓÖØÒØ Ø Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÓÖÒØØÓÒ ×

ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

ÉÙÐ ×Ø Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÝÒÑÕÙ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ò×

Ø ÓÖÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÔØÖ

Ä× ÓÑÔÓ×× Ó Ð ÝÖÓÒ ×Ø ×ÓÖÓÒÒ ÔÖ×ÒØÒØ × ÓÖÖÐØÓÒ× ÑÒ

ØÕÙ× ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ò ÝÒØ ØÓÙØ ÑÑ × ØÑÔÖØÙÖ× ÓÖÖ ÖÐØÚÑÒØ

ÐÚ× ÕÙ Ð× ×ØÒÙ × ÚÖÖ× ×ÔÒ Ð××ÕÙ× Ä ÙØ ØØ ØÙ ×Ø

ØÙÖ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÝÒÑÕÙ ×ÔÒ Ò× × ÓÑÔÓ×× ÔÖ×ÒØÒØ ÙÒ ÖÙ×

ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ø Ð× ×ØÙÖ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÚÖÖ× ×ÔÒ ØÝÔÕÙ× ÈÓÙÖ ×ÓÒÖ

Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÝÒÑÕÙ× ÒÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ × Ñ×ÙÖ× Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ

ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ ØÑÔ× ÚÓÐ Ä× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÑØØÒØ Ò ÚÒ ÙÒ ÓÑÔÓÖØ

ÑÒØ ÐÙ×ØÖ Ð×× ÕÙ ×ÑÐ ØÖ Ð ÙÒ Ø ÒÚÖÓÒÒÑÒØÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð

ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ä ØÙ × ÓÑÔÓ×× ÓÖÓÒÒ× Ù×× ÔÖ Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ

Ò× ÕÙ × Ñ×ÙÖ× ÑÒØØÓÒ ÔÖÑØØÒØ ÓÑÔÐØÖ ØÖÚÐ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÑÑÒØ ÚÓÐÙ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ

×Ø ÔÖÓÖ××ÚÑÒØ ×ÙÔÔÖÑ ÔØÖ

ÇÒ ÙØÐ× Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÅÒ ÔÖ Ò ÒÖ Ð ÒØÙÖ × ÒØÖ ØÓÒ×

Ò× ×ÓÙ× Ö×Ù Ø ÓÒ ØÙÖ Ð ØÖÒ×ØÓÒ ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ò×

ÙÒ Ö×Ù ÖÙ×ØÖ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ Ä× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÖ

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× ÅÒ ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ ØØ ÚÓÐÙØÓÒ × Ø ÓÒ

ÓÒØÒÙ Ø ÔÖ Ð × ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

ØØ ×ØÖÙ ØÙÖ ×Ø ×ØÐ× Ò× ÙÒ ØÖ× ÐÖ ÑÑ ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÔÖ Ð

×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÍÒ ÑÓÐ ÒÙÑÖÕÙ ×ÑÔÐ Ó × ÓÒ× ×ÓÒØ ÒØÖÓÙØ×

ÓÒ ÐØÓÖ ×ÙÖ Ð× ×Ø× Ù ×ÓÙ× Ö×Ù ÅÒ ÔÖÑØ ÓÑÔÖÒÖ ØØ ÚÓ

ÐÙØÓÒ ÓÑÑ ØÒØ Ð Ö×ÙÐØØ Ù ÐÒ ÒÖØÕÙ ÒØÖ Ð× ÖÒØ× ÒØÖ ØÓÒ×

ÑÒØÕÙ×

ÓÑÑÒØ ÚÓÐÙ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÖ×ÕÙ ÓÒ × ÔÔÖÓ Ð ÞÓÒ

Ò×ØÐØ Ù ÑÒØ×Ñ ÅÒ ÔØÖ

Ä ÙØ ØØ ØÙ ØØ ÑÙÜ ÓÑÔÖÒÖ Ð ÒÙÒ Ù Ö×Ù ØÓÔÓÐÓÕÙ

ÑÒØ ÖÙ×ØÖ ÅÒ Ò× Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ × Ô×× ÄÚ× Ø ÐÙÖ× ÝÖÙÖ× Ä

ÑÒØ×Ñ ÅÒ ØÒØ ØÖ× ×Ò×Ð ÙÜ ×ØÒ × ÒØÖØÓÑÕÙ× Ð ÔÔÐ ØÓÒ ÙÒ

ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ ÔÖÑØ ÒÖ Ð ÔÖÔÓÒÖÒ × ÑÒØ×Ñ× Ê Ø ÅÒ

×ØÐ×Ö ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ø Ò× Ú×ÙÐ×Ö Ð Ö Ð ÙÒ ×× ×ÓÙ× Ö×ÙÜ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ø ÖÝÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ð ÓÑÔÓ×

ÒÓÒ ÝÖÓÒ ÅÒ Ø Ð× ÝÖÙÖ× Ì ÅÒ Ð Ý Ä× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÑØØÒØ

Ò ÚÒ × ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ØÖ× ÓÖÒÙÜ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ØÐ× ÕÙ × ØÖÒ×ØÓÒ×

ÙÒ ÓÖÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ × ÒÑÒØ× Ù Ö ØÖ

Ù ÑÒØ×Ñ ÅÒ Ø Ò× Ð× ÝÖÙÖ× × ØÖÒ×ØÓÒ× ×Ó×ØÖÙ ØÙÖÐ× ÓÑÔÒ×

Ø× ÚÓÐÙÑÕÙ× ÒØ× ÁÐ× ÑÓÒØÖÒØ Ù×× ÕÙ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ù Ö×Ù

ÅÒ ÓÙ ÙÒ Ö Ð ÓÒÑÒØÐ Ò× Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× × ×Ý×ØÑ× ÔÖ×

×ÓÒ ÑÒØ

ÈÖ×Ô ØÚ× ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ð ÓÖÒ ÔÖÓÔÖØ× ÑÒ

ØÕÙ× ÔÙ ÓÒÚÒØÓÒÒÐÐ× ÔØÖ

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ê Ì Ç Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ù Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ ÒÙØ

× ØÝÔ× ÓÖÖ ÑÒØÕÙ× ÔÙ ØÙÐ× ØÐ× ÕÙ Ð× ÐÕÙ× ÓÙ Ð × ×ÔÒ ÓÒØ

Ð ×ØÐØ ×Ø ÓÒØÖ Ð ÔÖ ÙÒ ÐÒ Ð Ø ÒØÖ ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÔÓÐÖ× Ø

ÒÖ Ò×ÓØÖÓÔ Ì Ì Ç ×Ø ÙÒ ÐÕÙ ×ÔÒ Ö ØÖ× ÔÖ × ÓÖÖÐØÓÒ×

ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÒØÙÖ ÝÒÑÕÙ Ù×ÕÙ ØÖ× ×× ØÑÔÖØÙÖ ÑÃ Ù ÑÓÒ×

Ò× ÔØÖ ÒÓÙ× ÔÖ×ÒØÓÒ× Ð× ÔÖÑÖ× Ñ×ÙÖ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò× ÓÑÔÓ×

ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ó×ÖÚ× ÒÑÒØ× ÖÑÖÕÙÐ× Ð ÖÖÒÑÒØ Ñ ÖÓ× ÓÔÕÙ ×

×ÔÒ×

ØÖÚÐ ÑÓÒØÖ Ð ÔÔÓÖØ ØÖ× ÑÔÓÖØÒØ × Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ× Ñ ÖÓ

× ÓÔÕÙ× ØÐÐ× ÕÙ Ð Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÓÑÒ× Ù ÓÔ Ò

ÝÖÓÒ ÔÖ××ÓÒ ÑÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÖÒ×ÓÒ × ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ×

Ò× Ð× ×Ý×ØÑ× ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÔØÖ

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

Ä ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ð ÓÖÒ ÓÑÔÓÖØ

ÑÒØ× ÓÖÒÙÜ

Ä× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× × ×Ý×ØÑ× Ú ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ÓÒØ ×Ù× Ø

ÙÒ ÒÓÖÑ ÒØÖØ × ÖÒÖ× ÒÒ× Ò× × ×Ý×ØÑ× Ù ÙÒ ÓÒÙÖØÓÒ

×ÔÒ× Ò ÔÙØ ÑÒÑ×Ö Ð ÒÖ ÕÙ ×Ø Ð ÓÖÒ ÔÖÓÔÖØ× ØÖ× ÒØÙÐÐ×

Ø ÙÒ ÖÒ ÚÖ×Ø ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

ÚÒØ ØÓÙØ Ð ×Ø ÙØÐ ×ØÒÙÖ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ÙÒ ÙØÖ ÓÒ ÔØ

ÚÓ×Ò ÕÙ ×Ø ÐÙ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ × ÒØÖ ØÓÒ×

Ä ÓÒ ÔØ ÖÙ×ØÖØÓÒ × ÒØÖ ØÓÒ× Ø ÒØÖÓÙØ Ú Ð ÓÙÚÖØ ×

ÚÖÖ× ×ÔÒ Ø ØÖÙØ Ð Ò Ô Ø Ù ×Ý×ØÑ ×Ø×Ö ØÓÙØ× Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ñ

ÒØÕÙ× ×ÑÙÐØÒÑÒØ ÍÒ ÜÑÔÐ × ÑØÕÙ ØÝÔ ÖÙ×ØÖØÓÒ ×Ø ÑÓÒØÖ

Ò× Ð Ð ÒØÖÓÙ ØÓÒ ÐØÓÖ ÒØÖ ØÓÒ× ÖÖÓÑÒØÕÙ×

Ò× ÙÒ ÑØÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÙØ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ Ä ÒÖÒØ ××Ò

ØÐ × ÚÖÖ× ×ÔÒ ×Ø ØÚÑÒØ Ð ÑÐÒ ÐØÓÖ ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ×

Ò ÓÑÔØØÓÒ ÕÙ ÑÔ ÒØ Ð ØÐ××ÑÒØ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ

ÑÐÒ ÐØÓÖ ×Ø Ò× Ð ÔÖØÕÙ ×ÝÒÓÒÝÑ ÙÒ ×ÓÖÖ ××Ó ÙÜ ×Ø×

ÓÙ ÙÜ ÒØÖ ØÓÒ× ÒØÖ ×Ø× ÑÒØÕÙ× ÍÒ ÜÑÔÐ ØÖ× ÓÒÒÙ ×Ø ÐÙ Ù ÚÖÖ

×ÔÒ ÐÙ ÙÅÒ ÅÙÖÒ ℄ Ó ÓÒ ÐØÓÖ ÓÒ ÒØÖÓÙØ × ÓÒ× Ñ

ÒØÕÙ× ÅÒ Ò× Ð× ×Ø× Ð ÑØÖ ÒÓÒ ÑÒØÕÙ Ù Ä ÒØÖ ØÓÒ ÅÒ ÅÒ

×Ø Ù ØÝÔ ÊÃà ÕÙ ×Ø ÙÒ ÒØÖ ØÓÒ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ó× ÐÐØÓÖ ÓÒØ Ð

×Ò Ò Ú ÙÒ ÖØÒ ÔÖÓ Ø ×ÔØÐ ×Ý×ØÑ ×Ø ÖÙ×ØÖ ÔÙ×ÕÙ

Ð Ý ØÓÙØ ÙÒ Ò×ÑÐ ÒØÖ ØÓÒ× ÔÖ× ÅÒ ÅÒ Ö ØÖ Ø ×Ò

ÖÒØ× Ù Ø × ×ØÒ × ÐØÓÖ× ÒØÖ ÓÒ× ÅÒ Ò× ÙØÖ× ÚÖÖ× ×ÔÒ

ÙÜ ØÝÔ× ÓÒ× ÑÒØÕÙ× × ÔÖØÒØ Ð× ×Ø× ÙÒ ÑÑ ×ÓÙ× Ö×Ù Ø ÒØÖÓ

Ù×ÒØ × ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ÖÒØ× Ä ×ÓÖÖ ××Ó Ð Ó ÙÔØÓÒ

Ù ×Ø ÑÒØÕÙ ÒÙØ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ÔÖ ÜÑÔÐ Ò× Ù ËÖ Ë ÅÐØØ℄ ÓÙ

ÅÒ ÜÜ ÈØ ÅÒ×ÓÚ℄ Ä× ÚÖÖ× ×ÔÒ × Ö ØÖ×ÒØ Ù×× ÔÖ ÙÒ Ð


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

× ×ÔÒ× ÔÒÓÑÒ ÓÓÔÖØ ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ Ò Ò Ì Ò ××ÓÙ×

ÐÕÙÐÐ Ð× ×ÔÒ× Ö×ØÒØ × Ò× ÙÒ ÓÒÙÖØÓÒ ×ÓÖÓÒÒ ÔÖØ ÙÐÖ Ä ØØ

ÓÒÑÒØÐ × ×Ý×ØÑ× ×Ø ÒÖ Ð× ÖÒØ× ØØ× ÕÙ ÑÒÑ×ÒØ Ð ÒÖ

ØÒØ ÓÑÑ × ÚÐÐ× ×ÔÖ× ÔÖ × ÖÖÖ× Ò ÒÖ ÒÙØ× ÔÖ Ð ×ÓÖÖ

Ò ÓÒ×ÕÙÒØ × Ð ØÑÔÖØÙÖ ×Ø ÒÖÙÖ ÙÒ ÖØÒ ÚÐÙÖ ×ÙÐ Ì Ð

×Ý×ØÑ Ö×Ø ÐÓÕÙ Ò× ÙÒ × ÚÐÐ× ÕÙ ×Ø ÙÒ ØØ ÑØ×ØÐ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ

ÙÒ ÓÒÙÖØÓÒ ÔÖØ ÙÐÖ × ×ÔÒ× ÈÓÙÖ ÔÐÙ× ØÐ× ×ÙÖ Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

ÚÓÖ Ð× ÖÚÙ× ÒÖ ×Ö ÅÝÓ× ÅÝÓ×℄

?

a) b)

ÙÖ× × ÑØÕÙ× ÖÙ×ØÖØÓÒ ÒÙØ ÔÖ ÙÒ ×ÓÖÖ ×Ø× Ò×

ÙÒ ÚÖÖ ×ÔÒ ÙÒ ÒØÖ ØÓÒ ×Ø ×Ù×ØØÙ ÔÖ ÙÒ ÒØÖ ØÓÒ Ø ÖÙ×ØÖØÓÒ

ØÓÔÓÐÓÕÙ Ò× ÙÒ Ö×Ù ØÖÒÙÐÖ ÔÖ× Ð ÖÖÒ ÊÑÖÞ℄

Ä ÐØÖÒØÚ ØÝÔ ÖÙ×ØÖØÓÒ ×Ø Ð ØÝÔ ÖÙ×ØÖØÓÒ ÑÓÒØÖ Ò× Ð

Ò× Ø ÜÑÔÐ ×ÑÔÐ × ×ÔÒ× Á×Ò ÝÒØ × ÒØÖ ØÓÒ× ÒØÖ

ÖÓÑÒØÕÙ× ÒØÖ ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ×ÓÒØ ÔÐ × ×ÙÖ ÙÒ ØÖÒÐ ÓÒ ÚÓØ ÕÙ ÓÒ Ò

ÔÙØ Ô× ×Ø×Ö ØÓÙØ× Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÒØÖ Ð× ÔÖ× Á ×Ø Ð ÓÑØÖ Ù

Ö×Ù ÕÙ ×Ø Ð ÓÖÒ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ÓÒ ÔÖÐ ÓÒ ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ

ØÝÔ ÖÙ×ØÖØÓÒ ÔÖ×ÒØ × ÖÒ × ××ÒØÐÐ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù × ÔÖ

ÒØ Ð Ò Ý Ô× ×ÓÖÖ Ø Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ÔÙØ × ÔÖÓÙÖ Ú ÙÒ ×ÙÐ

ØÝÔ ÒØÖ ØÓÒ× ØÖ× ÒÓÑÖÙ×× ÖÚÙ× ×ÓÒØ ÔÔÖÙ× Ö ÑÑÒØ ×ÙÖ ×ÙØ

Ô ÙÐÒ ÊÑÖÞ ËÖ ÀÖÖ× ÅÐ ÄÙÐÐÖ ℄ Ä ÖÙ×

ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ × Ö ØÖ× Ù×× ÔÖ ÙÒ ØÖ× ÖÒ ÒÖ× Ò Ð ØØ

ÓÒÑÒØÐ Å× Ù ÓÒØÖÖ × ÚÖÖ× ×ÔÒ Ò× ÙÒ ×Ý×ØÑ Ð ÔÖ×ÒØÒØ

ÙÒ ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ð Ý ÙÒ ÕÙ× ÓÒØÒÙÙÑ ØØ× ÓÒÑÒØÙÜ Ð ×Ý×

ØÑ ÔÓÙÚÒØ Ô××Ö ÙÒ ØØ Ð ÙØÖ ×Ò× ÓØ ÒÖ Ù×ÕÙ Ì Ã ÇÒ ÔÖÐ

ÐÓÖ× ÐÕÙ ×ÔÒ

Ä× Ö×ÙÜ ×ÙÖ Ð×ÕÙÐ× ÔÙØ × ÚÐÓÔÔÖ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ×ÓÒØ ÙÜ

ÓÒ×ØØÙ× ØÖÒÐ× ÓÙ ØØÖÖ× ÙÜ ÑÒ×ÓÒ× Ð Ö×Ù ØÖÒ

ÙÐÖ ×Ø Ð ÜÑÔÐ Ð ÔÐÙ× ÑÑØ Ñ× ÓÒ ÔÙØ Ù×× ÓÒ×ØÖÙÖ Ð Ö×Ù ÃÓÑ

ØÖÓ× ÑÒ×ÓÒ× Ð Ö×Ù ×Ø Ð ÒÐÓÙ Ö×Ù ØÖÒÙÐÖ ØÒ× ÕÙ Ð

Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ ×Ø Ð ÜØÒ×ÓÒ Ù Ö×Ù ÃÓÑ Ú × ØØÖÖ× ÕÙ


?


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ä ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ð ÓÖÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÓÖÒÙÜ

× ÔÖØÒØ ×ÙÐÑÒØ × ×ÓÑÑØ× Ò ÒÖÐ Ð× Ö×ÙÜ Ð ÓÒÒ ØÚØ

ÃÓÑ Ø ÔÝÖÓ ÐÓÖ ×ÓÒØ ÔÐÙ× ÖÙ×ØÖ× ÈÖ ÐÐÙÖ× Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ÙÑÒØ × Ð Ý

ÑÓÒ× Ö× ÐÖØ ÔÖÑ× ÕÙ ×ÔÒ Ð× ×ÔÒ× À×ÒÖ × ÓÑÑÓÒØ

ÔÐÙ× ÐÑÒØ ÙÒ ÓÑØÖ ÓÒÒ ÕÙ Ð× ×ÔÒ× Á×Ò

Ê×ÙÜ ÑÒØÕÙ× ÔÖ×ÒØÒØ ÙÒ ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ÔÓÙÖ × ÒØÖ ØÓÒ×

ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× ÒØÖ ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ÔÖ× Ð ÖÖÒ ÊÑÖÞ℄

Ú Ð Ö×Ù ØÝÔ ÓÑ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ð× ÓÑÔÓ×× ÕÙ× ËÖÖÔ ÔÇ

ËÇ Ô ÊÑÖÞ ÖÓÓÐÑ ÊÑÖÞ ÅÖØÒÞ Ä Ë Ö℄ ÓÙ

Ò ÓÖ Ð× ÖÓ×Ø× ÃÖ ÇÀ ËÇ ÌÓÛÒ×Ò ÊÑÖÞ ÃÖÒ ÏÐÐ×℄

ÉÙÒØ Ù Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ ÔÖØ ÙÐÖÑÒØ ÓÑÑÙÒ Ò× Ð ÒØÙÖ Ð ×Ø ÔÖ×ÒØ

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÙÕÙ× Ç Ð× ×ÓÙ× Ö×ÙÜ Ø ×ÓÒØ × Ö×ÙÜ ÔÝ

ÖÓ ÐÓÖ× ÒÔÒÒØ× Ñ× ÕÙ × ÒØÖÔÒØÖÒØ Ò× Ð× ÙÓÖØ× Ø ×

ÔÖØÒØ Ð× ×Ø× ÕÙ ÓÖÑÒØ Ð Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ Ò× Ð× ×ÔÒÐÐ× Ç Ø Ò×

Ð× Ô×× ÄÚ× Ö×Ù ÒØÖ ÙØÖ×

Ä × Ð ÔÐÙ× ØÙ ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ×Ø ÐÙ Ù Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ Ú

× ÒØÖ ØÓÒ× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÇÒ ÓÒÒØ ÑÒØÒÒØ Ù×× Ð


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

× Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ×ÙÖ Ð ÑÑ ØÝÔ Ö×Ù Ñ× ÔÓÙÖ × ÒØÖ ØÓÒ×

ÖÖÓÑÒØÕÙ× ÒØÖ ×ÔÒ× ÔÖ×ÒØÒØ ÙÒ ÓÖØ Ò×ÓØÖÓÔ Á×Ò ÐÓ Ð ×ÓÒØ

Ð× Ð × ×ÔÒ ÖÑÛÐÐ ℄ ÒÓÙ× Ý ÖÚÒÖÓÒ× ÖÚÑÒØÙ ÔØÖ

Ä × Ù Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ Ú × ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÒØÖ ÔÖÑÖ×

ÚÓ×Ò× ØÖ× Ø Ø ×Ù× Ø ÙÒ ÖÒ ÒØÖØ Ù ÒÚÙ ØÓÖÕÙ Ä× Ð ÙÐ× Ø ×ÑÙ

ÐØÓÒ× ÒÙÑÖÕÙ× ÓÒØ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð Ý ÙÒ ÒÖ× Ò ØÖ× ÑÔÓÖØÒØ Ð

ØØ ÓÒÑÒØÐ ØÒØ ÔÓÙÖ × ×ÔÒ× Á×Ò ÒÖ×ÓÒ ÄÑÒÒ℄ ÕÙ ÔÓÙÖ ×

×ÔÒ× À×ÒÖ ÎÐÐÒ ÊÑÖ× ÊÑÖ× ÅÓ××ÒÖ℄ Ð××ÕÙ× ÈÓÙÖ

× ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÒØÖ ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× Ð Ò Ü×Ø Ô× ÓÖÖ ÐÓÒÙ

ÔÓÖØ Ñ× Ù×Ø ÙÒ ÓÖÖ Ò ÓÖÒØ ÓÖÑ ÔÖ × ØØÖÖ× ×ÙØ× Ð ÓÒØÖÒØ

È Ë Ó Ð ×ÓÑÑ ÔÓÖØ ×ÙÖ Ð× ×ÔÒ× ÙÒ ×ÙÐ ØØÖÖ ÎÐÐÒ ÔÔÐ ÔÖ

ÑÒØ×Ñ ÓÓÔÖØ Ø ØØ ×× ØÑÔÖØÙÖ ÎÐÐÒ℄ Ê ÑÑÒØ ÙÒ ÙØÖ

ØÖÚÐ ÒÐ× ÒÐ× ℄ ×ÙÖ Ð Ü×ØÒ ÙÒ ØØ ÓÒÑÒØÐ ØÝÔ ÐÕÙ

×ÔÒ Ù×ÕÙ Ì Ã ÔÓÙÖ × ×ÔÒ× ÕÙÒØÕÙ× × ÙÜ ØÖÑ× ÔÖÑÒØ×Ñ

ÓÓÔÖØ Ø ÐÕÙ ×ÔÒ ×ÒÒØ × ØØ× ÕÙ Ö×ØÒØ ÔÖÑÒØÕÙ× Ù×ÕÙ

×× ØÑÔÖØÙÖ Ó Ð× ×ÔÒ× ×ÓÒØ ÓÖÖÐ× ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ñ× ÓÒØÒÙÒØ Ù ØÙÖ

Ù×ÕÙ Ì Ã

Ò ÔÖØÕÙ Ð× ×Ý×ØÑ× ÖÐ× Ò Ö×ØÒØ Ô× ÔÖÑÒØÕÙ× Ù×ÕÙ ×× ØÑ

ÔÖØÙÖ Ñ× Ò××ÒØ ØÖ× ×ÓÙÚÒØ ÔÖ × ÓÖÓÒÒÖ ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ Ò × Ü

ÔÐÕÙ ÔÖ Ð ÜØÖÑ ×Ò×ÐØ ÐÙÖ ÑÒØ×Ñ ØÓÙØ ÒÖ ÔÖØÙÖØÓÒ× Ä

ÚÖ×Ø ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ×Ø ÖÑÖÕÙÐ Ò× ÖØÒ× ÓÑÔÓ×× ÓÒ

Ó×ÖÚ ÙÒ ÓÖÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ø ÓÖÖ ØÒØ ÒÓÒ ÓÐÒÖ

Ø ÔÖÓ× ÓÑÔÒ ×ØÓÖ×ÓÒ× Ö×ØÐÐÓÖÔÕÙ× ÖÝ ÊÑÖ× ℄

ÅÒ ÓÙ ÊÅÒ ÐÐÓÙ Ë℄ ÙØÖ× ÓÑÔÓ×× ÔÖ×ÒØÒØ ÙÒ ÓÖÖ Ð

ÓÙÖØ ÔÓÖØ ØÝÔ ÚÖÖ ×ÔÒ Ò ÕÙ Ð× ÒØ ÙÒ ×ÓÖÖ ÑÕÙ ÒÐ

Ð ×Ø Ð × × ÔÝÖÓ ÐÓÖ× Ú ÅÓ Ç ÓÙ Ì ÖÒ ÙÐÒ

ÖÒ Ù×ÒÖ ÒÖ× ÖÒÖ℄ Ø ÅÒ Ç ÊÑÖ× ℄ Ä ÓÑ

ÔÓÖØÑÒØÌÌ Ç ×Ø Ò ÓÖ Ò ÓÙÖ× ØÙ Ð ×ÑÐÖØ ÕÙ Ð Ö×Ø ÔÖÑ

ÒØÕÙ Ù×ÕÙ ØÖ× ×× ØÑÔÖØÙÖ ÑÃ ÖÒÖ℄ ÒÒ Ò× Ë ÅÒ

ÐÐÓÙ℄ Ø ×ÆÖ ÀÖÖ× ÀÖÖ×℄ ÓÒ ×ÙÖ Ð Ü×ØÒ ÙÒ ØØ ÓÒ

ÑÒØÐ ØÝÔ ÐÕÙ ×ÔÒ

Ä Ö ×× Ø Ð ÓÑÔÐÜØ × ÖÑÑ× Ô×× × ×Ý×ØÑ× ÖÙ×ØÖ×

×Ø ÒØÑÑÒØ Ð Ð ØÖ× ÖÒ ÒÖ× Ò ÐÙÖ ØØ ÓÒÑÒØÐ Ò Ø

Ò× Ð× ×Ý×ØÑ× ÔÖ×ÒØÒØ ÙÒ ØÖ× ÓÖØ ÖÙ×ØÖØÓÒ × ÔÖØÙÖØÓÒ× ÑÑ Ð×

ÔÙÚÒØ ÐÚÖ Ð ÒÖ× Ò Ð ØØ ÓÒÑÒØÐ Ø ×Ð ØÓÒÒÖ ÙÒ ÓÒÙÖ

ØÓÒ ÔÖØ ÙÐÖ ÔÖÑ Ð× ØØ× ÒÖ× × ÔÖØÙÖØÓÒ× ÔÙÚÒØ ØÖ ÒØÙÖ

ØÖ× ÖÒØ Ù ØÙØÓÒ× ØÖÑÕÙ× ÓÙ ÕÙÒØÕÙ× ÓÖ × ÔÓÐÖ× ÈÐÑÖ ℄

Ò×ÓØÖÓÔ ÐÓ Ð × ×ÔÒ× ÖÑÛÐÐ℄ ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÔÐÙ× ÐÓÒÙ ÔÓÖØ

ÓÙ Ò ÓÖ ÔÖ×Ò ÑÔÙÖØ× ÒÓÒ ÑÒØÕÙ× ÓÙ ×ÓÖÖ ÑÕÙ ÇÒ × ØØÒ

Ù×× ÕÙ × ×Ý×ØÑ× ×ÓÒØ ØÖ× ×Ò×Ð× ÙÜ ÔÖØÙÖØÓÒ× ÜØÖÙÖ× ÍÒ ×

ÓÖÒÐØ× ÒÓØÖ ØÖÚÐ ×Ö ØÙÖ Ð Ø ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ÔÖØÙÖ

ØÓÒ Ð ÓÔ Ò ÝÖÓÒ ÓÙ ÔÐÙ× ÔÖ ×ÑÒØ Ð Ñ× Ò ÓÖÖ Ð Ý


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÒ Ø ÊÅÒ × ×Ý×ØÑ× ÖÙ×ØÖ× ÔÖÓ × Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ

ÖÓÒ ×ÙÖ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× × ÓÑÔÓ×× ÓÖØ ÖÙ×ØÖØÓÒ

ØÓÔÓÐÓÕÙ Ä ØÙ × ÝÖÙÖ× ×Ø ÖØ Ò× ÔÐÙ×ÙÖ× ÔØÖ×

ØÖÚÐ × ÑÓÐ× ØÓÖÕÙ× ××ÒØ ÔÖÒÖ Ò ÓÑÔØ Ð× ÖÒØ× ØÝÔ×

ÔÖØÙÖØÓÒ× ÒÖ×ÓÒ ÒÖ×ÓÒ℄ Ø Ð ÔÖÑÖ ÑÓÒØÖÖ ÕÙ × ÒØÖ ØÓÒ×

ÔÐÙ× ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ù Ð × ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ÔÙÚÒØ ÐÚÖ Ð ÒÖ× Ò

Ð ØØ ÓÒÑÒØÐ Ø ÒÙÖ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÆÓØÓÒ× Ù××

Ð ØÖÚÐ ØÙ ÔÖ ÊÑÖ× ÊÑÖ× ℄ ÍÒ ÙØÖ ØÖÚÐ ÑÔÓÖØÒØ ×Ø ÐÙ

ÎÐÐÒ ÎÐÐÒ℄ ÕÙ ØÙ Ð Ø Ù ×ÓÖÖ ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ø Ð ÐÙØÓÒ Ñ

ÔÙÖØ× ÒÓÒ ÑÒØÕÙ× Ò× Ð× ×Ý×ØÑ× ØØ ÓÒÑÒØÐ ÓÖØÑÒØ ÒÖ ÁÐ

ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÒÖ× Ò × ÓÒÙÖØÓÒ× ×ÔÒ ×Ø ÐÚ ÐÓ ÐÑÒØ ÔÖ

Ð× ÑÔÙÖØ× Ø ÕÙ ÙÒ ÚÖÖ ×ÔÒ ÔÙØ Ò× × ÓÖÑÖ ÅØ×ÙÖ ÅØ×ÙÖ℄

ÓØÒÙ Ð ÑÑ Ö×ÙÐØØ ÔÓÙÖ Ð× Ö×ÙÜ ØÖÒÙÐÖ Ø ÜÓÒÐ Ò ÓÒ ÐÙ×ÓÒ

ØÓÙØ× × ÔÖØÙÖØÓÒ× ÕÙ ØÒÒØ Ò ÒÖÐ ×ÓÖÓÒÒÖ Ð× ×Ý×ØÑ× ÓÖÓÒÒ×

ÒØ Ù ÓÒØÖÖ Ð ØÐ××ÑÒØ Ð ÓÖÖ ÐÓ Ð ÓÙ ÐÓÐ Ò× Ð× ×Ý×ØÑ×

ØØ ÓÒÑÒØÐ ÓÖØÑÒØ ÒÖ ÇÒ ÔÖÐ ÒÖÐÑÒØ ÓÖÖ ÔÖ Ð ×ÓÖÖ

ÎÐÐÒ ℄ ØÖÑ ÓÖÒÐÑÒØ Ø ÑÔÐÓÝ ÔÓÙÖ ×ÒÖ Ð ×Ð ØÓÒ ÓÒ

ÙÖØÓÒ× ÓÖÓÒÒ× × ×ÔÒ× ×ÓÙ× Ð Ø Ù ØÙØÓÒ× ØÖÑÕÙ× Ø ÕÙÒØÕÙ×

ÓÑÑ ÓÒ Ð ÚÙ Ð ÑÒØ×Ñ × ×Ý×ØÑ× Ú ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ×Ø

×ÓÙÚÒØ Ù×× ÓÑÔÐÜ ÕÙ ÒØØÒÙ Ä ÓÑÔÖÒ×ÓÒ ÐÙÖ ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ñ

ÒØÕÙ× Ø × Ñ Ò×Ñ× Ñ ÖÓ× ÓÔÕÙ× ÕÙ ÒØÖÒØ Ò Ù Ò× × ×Ý×ØÑ× Ö×Ø

ÙÒ

ÅÒ Ø ÊÅÒ × ×Ý×ØÑ× ÖÙ×ØÖ× ÔÖÓ ×

Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ

Ä ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ × Ø× ÖÑØÕÙ× Ò× Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ñ

ÒØÕÙ × ×Ý×ØÑ× Ð ÖÓÒØÖ ÒØÖ ÑÒØ×Ñ ÐÓ Ð× Ø ØÒÖÒØ Ä× Ô××

ÄÚ× ÅÒ ÓÙ ÙÒ ØÖÖ ÖÖ ÑÒØÕÙ Ê ÓÒØ Ø ØÖ× ØÙ× Ö

ÐÐ× ÓÒ×ØØÙÒØ ÙÒ ×Ý×ØÑ ÑÓÐ Ó Ð ÑÒØ×Ñ Ù ÅÒ ×Ø Ð Ó× ÖÙ×ØÖ Ø

ÓÖØÑÒØ Ò×ØÐ Ò Ø Ò× × ÓÑÔÓ×× Ð× ÓÒ× ÅÒ ÓÖÑÒØ ÙÒ Ö×Ù

ØØÖÖ× ×ÓÑÑØ× ÓÑÑÙÒ× Ø Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ×ÓÒØ Ò

ØÖÖÓÑÒØÕÙ× Ø Ð ×ØÒ ÅÒ ÅÒ ×Ø ØÖ× ÔÖÓ ÐÚÐÙÖ ÖØÕÙ Ò

××ÓÙ× ÐÕÙÐÐ Ð ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ ×Ø ×ÙÔÔÖÑ

Ä× ×Ý×ØÑ× ÊÅÒ ÓÒØ Ò ÔÐÙ× ÅÒ ÙÒ ÙÜÑ Ö×Ù ÑÒØÕÙ ÐÙ

Ð ØÖÖ ÖÖ Ò× ÐÕÙÐ Ð ÑÒØ×Ñ ×Ø ÐÓ Ð× Ø ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ Ä ÓÑÔØØÓÒ

ÒØÖ Ð× ÙÜ ×ÓÙ× Ö×ÙÜ ÔÙØ Ù×× ÓÖØÑÒØ ÒÙÒ Ö Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ×

Ä ÓÑÒ×ÓÒ × Ö ØÖ×ØÕÙ× ×Ø Ð ÓÖÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÑÒ

ØÕÙ× ØÖ× ÓÖÒÙÜ Ø ÔÖÓÔÖØ× ØÖÑÓÝÒÑÕÙ× ÔÙ ØÙÐÐ× ××

ØÑÔÖØÙÖ Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ ÓÑÒ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ÒÖ ×

Ô×× ÑÒØÕÙ× ÒÓÙÚÐÐ× Ä ÖÙ×ØÖØÓÒ ÓÙ Ù×× ÙÒ Ö Ð ØÖ× ÑÔÓÖØÒØ Ò×

Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ Ò ÒÙ×ÒØ × ØÖ× ÓÖØ× Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ ÍÒ ÙØÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

Ö ØÖ×ØÕÙ × ÓÑÔÓ×× ÓÒØ ÓÒ ÔÖÐÖ Ù×× ×Ø ÐÙÖ ÜØÖÑ ×Ò×ÐØ Ð

ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ ÓÙ Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÑÕÙ ÔÖ ÙÒ ØÓÑ ÖÝÓÒ ÓÒÕÙ

ÖÒØ Ö ÐÙÖ ÑÒØ×Ñ ×Ø ÓÙÚÖÒ ÔÖ Ð ÚÐÙÖ Ð ×ØÒ ÒØÖØÓÑÕÙ

Ä× ÔÖÓ Ò× × ØÓÒ× ÓÒÒÒØ ÙÒ ÔÖÙ × ØÙ× ÓÒ ÖÒÒØ Ð ÑÒØ×Ñ

× ÓÑÔÓ××

ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ù Ö×Ù ÅÒ

ËÐÓÒ Ð ØÓÑ Ð× ÓÑÔÓ×× ÅÒ Ö×ØÐÐ×ÒØ ×ÓØ Ò× Ð Ô× ÄÚ× Ü

ÓÒÐ ÖÓÙÔ ×Ô È ÑÑ Ë ÈÖ Æ ËÑ ÀÓ Ö ÌÑ ÄÙ Ì ×ÓØ

Ò× Ð Ô× ÄÚ× ÙÕÙ ÖÓÙÔ ×Ô Ñ ËÑ Ì Ý

ÀÓ

ÕÙ ×ÙØ Ò ÓÒ ÖÒ ÕÙ Ð× ÓÑÔÓ×× ÙÕÙ× ÓÒØ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ×Ø

ÖÔÖ×ÒØ Ò× Ð Ø ÕÙ ÓÒØ Ð ÓØ ØÖÚÐ Ø× Ù ×Ò

ØØ ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÑÔ Ø Ð× ØÓÑ× Ð ØÖÖ ÖÖ ÓÙ ÓÖÑÒØ ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ

ÑÒØ ØÒ× ÕÙ Ð× ØÓÑ× ÅÒ × ÖÔÖØ××ÒØ ×ÙÖ × ØØÖÖ× ÖÙÐÖ× ×ÓÑÑØ×

ÓÑÑÙÒ× Ò× Ð× ÔÐÒ× ÓÖØÓÓÒÙÜ ÙÜ Ü× Ð ÖÒ ÓÒÐ Ù Ù Ð×

ØÓÑ× ÑÒÒ× ×ÓÒØ ×ØÙ× ÓÒ ÐØÖÒ Ò× × ÔÐÒ× ÃÓÑ Ø ×

ÔÐÒ× ÜÓÒÙÜ ×ÑÔÐ× ÚÓÖ Ù×× Ð Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ Ò× Ð Ò× ØØ

×ØÖÙ ØÙÖ ÙÕÙ ØÓÙ× Ð× ×Ø× ÅÒ ×ÓÒØ ÕÙÚÐÒØ×

Ä× ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÅÒ ÅÒ ØÒØ ÓÑÒÒØ× Ø ×Ò ÒØ ÒØÖ

ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× Ö×Ù ÔÖ×ÒØ ÓÒ ÙÒ ØÖ× ÓÖØ ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ

ËØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ ÙÕÙ × Ô×× ÄÚ× Ä× ×Ø× ¯ ×ÒÒØ

Ð× ×Ø× × ØÓÑ× ÅÒ Ä× ×Ø× Ö×× ×ÒÒØ Ð× ×Ø× × ØÓÑ× ÓÙ ØÖÖ ÖÖ Ê


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÒ Ø ÊÅÒ × ×Ý×ØÑ× ÖÙ×ØÖ× ÔÖÓ × Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ

ÅÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ù ÑÒÒ× Ã Ø ÚÖØÓÒ ÖÐØÚ ÚÓÐ

ÙÑ ÌÆ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ×ØÒ ÒØÖØÓÑÕÙ ÒØÖ ØÓÑ× ÅÒ ÊÑÖÕÙÖ Ð ÚÐÙÖ

ØÖ× ÑÔÓÖØÒØ Ð ÒÓÑÐ ÑÒØÓÚÓÐÙÑÕÙ Ò× ÅÒ ÔÖ× Ð× ÖÖÒ ×

ÆÑÙÖ Ó×ÑÙÖ Ï℄

ÁÒ×ØÐØ Ù ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ÅÒ

Ä Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ò× × Ô×× ÄÚ× Ø Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

Ù ÑÒÒ× ÄÓÖ×ÕÙ Ð ×ØÒ ÒØÖØÓÑÕÙ ÒØÖ ØÓÑ× ÅÒ ÅÒ ÅÒ ×Ø

ÒÖÙÖ ÙÒ ÚÐÙÖ ×ÙÐ Ð× ØÓÑ× ÅÒ ×ÓÒØ ÒÓÒ ÑÒØÕÙ× ÈÖ ÓÒØÖ ×

ÅÒ ÅÒ ÓÒ ÚÓØ ÖÔÔÖØÖ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ×ÙÖ Ð× ×Ø× ÅÒ Ø ×Ø

ØÖ× ÒÖÐ Ø × ÜÔÐÕÙ ÔÖ ÙÒ Ø ÖÑÔÐ×× Ò× ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÔÖÑØÖ

ÑÐÐ ÙÑÒØ Ð Ò ÚÒØ ÔÐÙ× ØÖÓØ Ø Ð Ò×Ø ØØ× ÔÐÙ× ÐÚ

ÕÙ ÚÓÖ× Ð ÔÔÖØÓÒ ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÐÓ ÙÜ

Ä ×Ô Ø × ÓÑÔÓ×× ÊÅÒ ÚÒØ Ù Ø ÕÙ Ð× ×ØÒ × ÅÒ ÅÒ ×ÓÒØ

ØÖ× ÔÖÓ × Ð ÚÐÙÖ ×ÙÐ ÁÐ×ÙØ ÒÖ Ð ØÖÖ ÖÖ Ð ÖÒ ÒØÖ

Ð× ÖÝÓÒ× ÓÒÕÙ× Ê ÒØÖÒ × Ð× ÚÖØÓÒ× Ò× Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÔÓÙÖ

ÔÓÙÚÓÖ ÐÝÖ Ð× ÖÓÒ× Ù ××Ù× Ø Ò ××ÓÙ× Ù ×ÙÐ Ò×ØÐØ ÚÓÖ Ð

ÇÒ ÔÖÐÖ Ò ÒÖÐ ØÓÑ× ÒÓÒ ÑÒØÕÙ× ÔÓÙÖ ×ÒÖ Ð ÒÜ×ØÒ ÑÓÑÒØ× Ñ

ÒØÕÙ× ÐÓ Ð×× ×ÙÖ Ð× ×Ø× ØÓÑÕÙ× Ò× × Ð Ò Ý ÕÙ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ ÕÙ ×ÓÒØ

ØÒÙ× Ò× Ð ×Ô ÖÐ ÇÒ ÔÙØ ÐÑÒØ ÔÖÐÖ ÑÒØ×Ñ ØÒÖÒØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÁÒØÖØ Ð ØÙ


Ò ××ÓÙ× Ð× ØÓÑ× ÅÒ Ò ØÒØ Ô× ÑÒØÕÙ× Ð ÑÒØ×Ñ ×Ø

ÓÑÒ ÔÖ Ð ØÖÖ ÖÖ Ä ×ØÙØÓÒ ×Ø ÔÐÙ× ÓÑÔÐÜ Ù ××Ù× Á ÖÒØ×

ØÝÔ× ÓÖÖ× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× ÑÔÐÕÙÒØ Ð× ÑÓÑÒØ× Ê Ø ÅÒ ÔÙÚÒØ ØÖ

Ó×ÖÚ× ÌÓÙØÓ× Ð ÑÒØ×Ñ Ù ÑÒÒ× Ò× × ÓÑÔÓ×× Ö×Ø Ò ÓÖ ÓÖØ

ÑÒØ Ò×ØÐ ÓÑÑ Ð ÔÖÓÙÚ ÐÙÖ ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ò ØÑÔÖØÙÖ Ò× Ð ØÖÒ×ØÓÒ

ÑÒØÕÙ ÌÆ × ÓÑÔÒ Ò× ÖØÒ× × ÓÑÔÓ×× ÙÒ ÓÖØ ÙÑÒØ

ØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ØØ ÐØØÓÒ ÚÓÐÙÑ ÔÖØ ÙÐÖÑÒØ

ÑÔÓÖØÒØ Ò× ÅÒ ×Ø ÓÖÒ ÑÒØÕÙ ÐÐ ×Ø Ð Ù ÒÑÒØ Ö

ØÖ Ù ÑÒØ×Ñ ÅÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ØÖÒ×ØÓÒ Ù ××Ù× ÌÆ Ð Ñ

ÒØ×Ñ ÅÒ ×Ø ØÒÖÒØ Ú × ÓÖØ× Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ ØÒ× ÕÙ ÔÓÙÖ ÌÌÆ

× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× × ÓÖÑÒØ ×ÙÖ Ð× ×Ø× ÅÒ Ä ÔÔÖØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÅÒ

ÓÑÑ ÓÒ×ÕÙÒ Ð ÐØØÓÒ Ù Ö×Ù Ö ÓÒ ×Ø ÕÙ Ð ÚÓÐÙÑ ÓÒ ÙÑÒØ

ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÚÒØ ÑÒØÕÙ ×Ø Ð Ñ Ò×Ñ ÕÙ ×Ø Ð ÓÖÒ ÔÖ ÜÑÔÐ

Ð Ø ÁÒÚÖ Ò× Æ ÇÒ ÓÒ ÙÒ ×ØÙØÓÒ ØÖ× ÖÒØ ÐÐ Ö ØÖ×ØÕÙ

× ×Ý×ØÑ× Ú ÑÒØ×Ñ ×ØÐ Ó ÓÒ ÖØÖÓÙÚ Ð ÑÑ ÑÔÐØÙ × ÑÓÑÒØ×

Ò× ØÓÙØ Ð ÑÑ ØÑÔÖØÙÖ ÚÓÖ Ù×× Ð Ä ÒÓÑÐ ÚÓÐÙÑÕÙ

Ò× ÅÒ ÑØ ÓÒ ÐÖÑÒØ Ò ÚÒ Ð ÓÖØ Ò×ØÐØ Ù ÑÒØ×Ñ ÅÒ

Ò× × ÓÑÔÓ××

À×ØÓÖÕÙ × ØÙ× Ò× ÅÒ Ø ÊÅÒ ÚÓÖ Ù×× Ð ÖÚÙ Ë℄

Ä× ÔÖÑÖ× Ñ×ÙÖ× ×Ù× ÔØÐØ ÑÒØÕÙ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ

Ò× ÅÒ ÅÖ℄ ÑØØÒØ Ò ÚÒ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÒÓÒ ÙÖ Ï×× Ð

Ô× ÔÖÑÒØÕÙ ÓÑÔÓ× × Ñ×ÙÖ× ÙÐØÖÙÖ× Ú Ð ÑÑ Ø

ÒÕÙ Ë ℄ ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ ÒÓÑÐ Ã Ø ÙÒ ÒÑÒØ ÓÑÔÓÖØÑÒØ

Ò ××ÓÙ× ØØ ØÑÔÖØÙÖ Ä ÑÑ ÒÒ × Ñ×ÙÖ× ÖÝÓÒ× Ø ÐØ

ØÓÒ ØÖÑÕÙ Ë ÆÑÙÖ ℄ ÖÚÐÒØ ÙÒ ÓÖØ ÒÓÑÐ ÚÓÐÙÑÕÙ ÚÖ×

à ØÒ× ÕÙ × Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÖ Ê×ÓÒÒ ÅÒØÕÙ ÆÙ ÐÖ ÊÅÆ Ø

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÆÑÙÖ ℄ ÑÓÒØÖÒØ Ð Ü×ØÒ ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑ

ÒØÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ú × ÑÓÑÒØ× ÅÒ Ä ÒÓÑÐ ÚÓÐÙÑ

×Ø ÓÒ ÓÖÒ ÑÒØÕÙ Ø ÔÙØ ØÖ ØØÖÙ ÙÒ Ø ÑÒØÓÚÓÐÙÑÕÙ

×ÔÓÒØÒ

Ä ÚÖØÓÒ ØÖÑÕÙ Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ò×ÙØ Ø Ñ×ÙÖ Ò× ØÓÙØ

Ð ×Ö ÊÅÒ ÔÖ ÖÒØ× Ø ÒÕÙ× ÆÑÙÖ ÝÙÓÚ ÌÛ

Ï℄ ÈÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÙÕÙ× Ð× Ö×ÙÐØØ× × ØÙ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð Ü

×Ø ÙÒ Ø ÑÒØÓÚÓÐÙÑÕÙ ÔÓÙÖ ÌÅÒ Ø ÅÒ ØÒ× ÕÙ Ù ÙÒ ÒÓÑÐ

Ò ×Ø Ø Ø ÔÓÙÖ ÀÓÅÒ × Ö×ÙÐØØ× ÓÒØ Ò×ÙØ Ø ÓÒÖÑ× ÔÖ

× Ñ×ÙÖ× ÑÒØØÓÒ ×Ù× ÔØÐØ Ø Ö××ØÚØ ÅÖ ℄ Ä× ÔÖÑÖ×

ØÙ× ÔÖ ÊÅÆ Ó×ÑÙÖ Ï℄ ÑÓÒØÖÒØ Ð Ü×ØÒ ÑÓÑÒØ× ÅÒ

×× ØÑÔÖØÙÖ Ò× ÝÅÒ ÌÅÒ Ø ÅÒ ÚÓÖ Ð Ä× ÚÐÙÖ× ×

ÑÓÑÒØ× ÓØÒÙ× ÔÖ × ØÙ× ×ÓÒØ ÒÒÑÓÒ× ÔÖÒÖ Ú ÔÖ ÙØÓÒ ÙØÖ×

Ñ×ÙÖ× ÊÅÆ Ø ×ÙÖØÓÙØ Ð× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÓÒØ ÔÖÑ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÒ Ø ÊÅÒ × ×Ý×ØÑ× ÖÙ×ØÖ× ÔÖÓ × Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ

ØÖÑÒÖ ÔÐÙ× ÔÖ ×ÑÒØ Ð× ×ØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× Ø Ð× ÚÐÙÖ× × ÑÓÑÒØ×

ÑÒØÕÙ× Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÊÅÒ Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú

×Ø Ö ÀÓÅÒ Ø ÝÅÒ × ÑÓÑÒØ× ×ÓÒØ ÒÙØ× ÔÖ Ð ØÖÖ ÖÖ ×ÙÖ Ð× ×Ø×

ÅÒ ÚÓÖ × ØÓÒ

È× ÔÖÑÒØÕÙ Ø Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ

Ä ØÙ Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ ×ÙÖØÓÙØ ÓÒ ÖÒ Ð ÓÑÔÓ× ÅÒ ×

Ñ×ÙÖ× ×Ù× ÔØÐØ ÜÔÒ×ÓÒ ØÖÑÕÙ Ø Ù×ÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÔÓÐÖ×× ÓÒØ

Ñ× Ò ÚÒ ØÖ× ÓÖØ× Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ ÒÙØ× ØÖÑÕÙÑÒØ Ë

Ë Ë ÅÓØÓÝ ÔÓÖØ× ÖÐØÓØ℄ Ä ÖÓ××ÑÒØ × Ù ØÙ

ØÓÒ× ÐÓÒØÙÒÐ× ×ÔÒ Ú Ð ØÑÔÖØÙÖ ×Ø Ö ØÖ×ØÕÙ × ×Ý×ØÑ× Ú

ÑÒØ×Ñ ØÒÖÒØ Ø ÒÙØ ÙÒ ÓÖØ Ó ÒØ ÜÔÒ×ÓÒ ØÖÑÕÙ Ò× ÕÙ ÙÒ

×Ù× ÔØÐØ Ø ÙÒ ÑÓÑÒØ Ø ÔÖÑÒØÕÙ Ù ÑÒÒ× ÕÙ ÙÑÒØÒØ

Ú Ð ØÑÔÖØÙÖ ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ö×Ø ÙÒ ÓÒ ÔØ ÑÙ ÔÙ×ÕÙ Ð Ò

× Ø Ô× ÑÓÑÒØ× ÐÓ Ð×× Ñ× Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ ÕÙ ×ÓÒØ ØÒÙ× Ò×

Ð ×Ô ÖÐ Ð ÑÒØ×Ñ Ò× ØØ ÖÓÒ ÝÒØ ÙÒ Ö ØÖ ØÒÖÒØ Ò× Ð

ÐÑØ ÓÔÔÓ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÒ ÑÒØ×Ñ ÐÓ Ð× Ð× Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ ×ÓÒØ

ÐÓ Ð×× Ò× Ð ×Ô ÖÐ Ø Ð ÑÔÐØÙ ÐÓ Ð Ð Ò×Ø ×ÔÒ Ò ÚÖ Ô× Ú

Ð ØÑÔÖØÙÖ ÚÓÖ Ð

ÇÒ ÔÙØ ÖÑÖÕÙÖ ÕÙ × Ñ×ÙÖ× ÖÐÜØÓÒ ÑÙÓÒ× Ò× ÅÒ ÏÖ℄

ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ ÙÒ ØØ ÔÖ ÙÖ×ÙÖ Ú ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ × ÓÖÑ

Ð ÔÔÖÓ Ð ØÖÒ×ØÓÒ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ã Ù ××Ù× × Ö×ÙÐØØ× ÑØØÒØ

Ò ÚÒ Ð ÙÐØ Ù ×Ý×ØÑ × ÓÖÓÒÒÖ ÑÒØÕÙÑÒØ ÓÒ×ÕÙÒ Ð

ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ

Ä ØÙ × ×Ý×ØÑ× ÐÙ× ÅÒ ÜÐÜ Ø ÜË ÜÅÒ × ×Ø ÚÖ ÜØÖÑ

ÑÒØ ÑÔÓÖØÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÖÒ×ÓÒ × ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× ÅÒ Ò×

Ð ÔÖÑÖ Ð ÓÒ Ð ÔÖÑØÖ Ù Ö×Ù ÕÙ ÐÓÒ Ð ×Ý×ØÑ Ù ×ÙÐ Ò

×ØÐØ Ù ÓÒØÖÖ Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÔÖ Ë Ø ÑÒÙÖ Ð ÚÓÐÙÑ ÙÒ ÔØØ

ÕÙÒØØ Ë ×Ù×ÒØ ×ÙÔÔÖÑÖ Ð ØÖÒ×ØÓÒ ÑÒØÕÙ ÌÆ Ø ÓÒ Ð ÔÔÖØÓÒ

Ù ÑÓÑÒØ ÅÒ ×× ØÑÔÖØÙÖ

ÄÓÖ×ÕÙ Ð ÅÒ ×Ø ×Ù×ØØÙ ÔÖ Ð Ð ÚÖØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ Ð ×Ù× ÔØÐ

Ø Ò ÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÑÓÒØÖÒØ ÙØ ØÑÔÖØÙÖ ÙÒ ØÒÒ ÚÖ× ÙÒ

ÓÑÔÓÖØÑÒØÙØÝÔ ÙÖ Ï×× Ë Ë℄ Ä× Ñ×ÙÖ× ÐØØÓÒ ØÖ

ÑÕÙ ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ ÔÓÙÖ Ü Ð ÒÓÑÐ ÑÒØÓÚÓÐÙÑÕÙ ÌÆ ×ÔÖØ Ø

Ð Ó ÒØ ÜÔÒ×ÓÒ ØÖÑÕÙ Ò× Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ ØØÒØ ÙÒÚÐÙÖ

ÒÓÖÑÐ Ë ℄ ÓÒ ÕÙÒ Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÙÑÒØ Ð ×Ý×

ØÑ Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ ØÒ ÚÖ× ÙÒ ×Ý×ØÑ ÑÒØ×Ñ ×ØÐ Ø

ÓÒÖÑ ÔÖ × Ñ×ÙÖ× ÊÅÆ Ó×ÑÙÖ℄ Ù×ÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÔÓÐÖ××

ÔÓÖØ×℄ Ø Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× ÅÓØÓÝ ÅÓØÓÝ ℄ ÌÓÙØÓ×

Ð ÐÖÙÖ Ò ÒÖ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ× ×Ø ÑÔÓÖØÒØ ÑÑ Ò× Ð ×Ý×ØÑ

ÐÙ ÕÙ ÒÕÙ ÕÙ Ð ×Ý×ØÑ Ö×Ø ÔÖÓ Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ

Ð ÒÚÖ× Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÔÖ Ë ÑÒÙ Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ø ×ÙÔÔÖÑ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

A) B)

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

ÈÖÑØÖ ÑÐÐ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò× Ð× ×Ý×ØÑ×

ÅÒ ÜÐÜ Ø ÜË ÜÅÒ ÊÔÖ×ÒØØÓÒ × ÑØÕÙ Ð ÚÖØÓÒ Ò ØÑÔÖ

ØÙÖ Ð ÑÓÝÒÒ Ù ÖÖ × Ù ØÙØÓÒ× ÐÓÒØÙÒÐ× ×ÔÒ ØØ ÕÙÒØØ ÔÙØ

ØÖ ××Ó Ù ÖÖ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ø ÓÖÖ×ÔÓÒ ÅÒ ÙÒ

×Ý×ØÑ Ó Ð ÑÒØ×Ñ ×Ø ×ØÐ Ø ×Ø ÙÒ × ÒØÖÑÖ ÔÖ× Ð× ÖÖÒ ×

Ë Ë ℄

Ð ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ú Ë Ð ×Ý×ØÑ ÚÒØ ÔÙÖÑÒØ ÔÖÑ

ÒØÕÙ Ó×ÑÙÖ ÆÑÙÖ℄ ÕÙ Ø ÓÒÖÑ ÔÖ ÊÅÆ Ù×ÕÙ Ã

ÆÑÙÖ℄ ÇÒ Ó×ÖÚ Ò× ØÓÙØ Ð ÑÑ × ØÑÔÖØÙÖ× ÙÒ ÓÑÔÓÖØ

ÑÒØ ×ÑÐÖ ÐÙ Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ ÅÒ ÓÖØ ÙÑÒØØÓÒ Ù

ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ø ÖÓ××ÑÒØ Ð ×Ù× ÔØÐØ ÑÒØÕÙ ÕÙÒ

Ð ØÑÔÖØÙÖ ÙÑÒØ Ï Ë Ë℄

Ò× Ë ÅÒ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ØÖÒ×ÔÓÖØ ×ÓÒØ ØÖ× ÔÖØ ÙÐÖ× Ð ÓÒØÖÙ

ØÓÒ ÐÒÖ Ð ÐÙÖ ×Ô ÕÙ Ï℄ Ð ÚÖØÓÒ ÕÙÖØÕÙ Ð Ö××ØÚØ

Ú ÌØÐÚÖØÓÒ ØÖÑÕÙ Ù ÔÓÙÚÓÖ ØÖÑÓÐ ØÖÕÙ Ë ÃÑÑÙÖ℄

ØÒØ ØÖ× ×ÑÐÖ× ÐÐ× × ÖÑÓÒ× ÐÓÙÖ× ØÐ× ÕÙ ÍÈØ ÙÒ ÙØÖ ÓØ

× Ñ×ÙÖ× ÔÖ Ù×ÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÔÓÐÖ×× Ë℄ ÑÓÒØÖÒØ × Ù ØÙØÓÒ×

ÒØ× ÑÔÐØÙ ØÖ× ÑÔÓÖØÒØ Ú × ÓÖØ× ÓÖÖÐØÓÒ× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ×

Ä ÒØÖØÓÒ × ×Ô ØÖ× Ù×ÓÒ ÔÖÑ× ÙÖ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ

Ø Ã ÁÐ Ø ×ÙÖ ÕÙ ØØ Ù×ÓÒ ÓÑÔÓÖØÖØ × Ù ØÙØÓÒ×

×ÔÒ ÔÓÒØ ÞÖÓ ÕÙ ×ÙÖÚÚÖÒØ Ì Ã Ò ÔÐÙ× ÙÒ ÓÒØÖÙØÓÒ ØÖÑÕÙ

ÕÙ ×ÖØ ÙÒ Ò ØÓÒ ÙÒ ØØ ØÝÔ ÐÕÙ ×ÔÒ Ë ℄ ÌÓÙØÓ× ÔÓÒØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÒ Ø ÊÅÒ × ×Ý×ØÑ× ÖÙ×ØÖ× ÔÖÓ × Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ

Ø Ò ÓÖ Ð ÓØ ÓÒØÖÓÚÖ×× ÐÐÓÙ℄

ÉÙÓ ÕÙ Ð Ò ×ÓØ Ð× Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ ÒØ× Ø Ð× ÓÖÖÐØÓÒ× ÒØÖÖÓ

ÑÒØÕÙ× ÓÖØ× Ñ× ÐÑØ× ÙÜ ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× × Ô×× ÔÖÑÒØÕÙ×

ÑØØÒØ ÐÖÑÒØ Ò ÚÒ Ð ØÖ× ÓÖØ ÒÙÒ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ

Ò× × ×Ý×ØÑ× ÔÖÓ × Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ä ÖÙ×ØÖØÓÒ ÒÙØ ÓÒ ×

ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÕÙ× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× ØÖ× ÔÖØ ÙÐÖ× ÕÙ × ×ØÒÙÒØ ÙÒ

ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÔÙÖÑÒØ ÔÖÑÒØÕÙ

ÒÒ ÓÑÑ Ò× ÅÒ Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÅÒ ÔÖ Ð Ò× Ð ×Ý×ØÑ Ë ÅÒ

ÒÙØ ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ ÚÖ× ÙÒ ×Ý×ØÑ ÑÒØ×Ñ ×ÔÓÒØÒ Ë ÅØ

ÆÑÙÖ℄ ÚÓÖ × ØÓÒ

ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ × Ö×ÙÐØØ× ×ÑÐÖ× ÙÜ ÓØÒÙ× Ò× Ë ÅÒ ÓÒØ Ø

ÓØÒÙ× Ò× ÅÒ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ × ØÙ× ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ ÓÖØ Ù

ÑÒØØÓÒ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ ÔÓÙÖ ÈÈ ×Ö ℄

È ØÒØ Ð ÔÖ××ÓÒ ÖØÕÙ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐÐ Ð ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ×ÔÖØ

Ö

ËØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ×

Ä ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÅÒ ×ÙÖ × ÒØÖ ØÓÒ× ×Ò ÒØ

ÒØÖ Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÅÒ ÇÖ ÓÑÑ ÓÒ Ð Ø ÔÖ ÑÑÒØ Ð Ò ×Ø Ô×

ÔÓ××Ð ×Ø×Ö ØÓÙØ× Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÔÖ× ÅÒ ÅÒ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ×

Ò× ÙÒ Ö×Ù ØÝÔ ÔÝÖÓ ÐÓÖ ÓÑÑ ÐÙ Ù ÑÒÒ× Ò ÔÐÙ× ØØ ÖÙ×ØÖØÓÒ

ÓÖÒ ÓÑØÖÕÙ Ò× ÊÅÒ Ð ×Ý×ØÑ ÓØ Ù×× ÖÖ Ð ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ

Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ ×Ò ÒØ Ø ÖÙ×ØÖ× Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ê Ê ÔÖÓÖ

×Ò ÔÓ×Ø ÔÙ×ÕÙ Ð× ÓÑÔÓ×× ÊÐ Ø ÊÆ ×ÓÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ× Ø Ê ÅÒ

ÔÖÓÐÑÒØ ×Ò ÒØ ÔÓÙÖ Ð× ØÖÖ× ÖÖ× ÐÓÙÖ× ÇÒ ÖÑÖÕÙ Ù×× ÕÙ

× ÓÑÔÓ×× ØÒØ ÔÖÓ× ÙÒ Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ð ÑÔÐØÙ × ÑÓÑÒØ×

ÅÒ ×Ø ÙÒ Ö ÐÖØ ×ÙÔÔÐÑÒØÖ ÔÖÑØØÒØ Ù ×Ý×ØÑ ÑÙÜ ÖÖ Ð

ÖÙ×ØÖØÓÒ

×Ø Ð ÓÖÒ ÙÒ ÒÓÖÑ ÚÖØ ÓÒÙÖØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ò ÒÖÐ

ÓÑÔÐÜ× Ø Ò× ÖØÒ× × Ô× ÓÑÔÐØÑÒØ Ö×ÓÐÙ× Ù×ÕÙ ÙÓÙÖ Ù ÇÒ

Ð× ÖÖ ÔÖ Ð ×ÙØ

ÇÖÖ ÒÓÒ ÓÐÒÖ Ø Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ÅÒ

Ä ÓÒÙÖØÓÒ ÑÒØÕÙ Ò× ÅÒ Ø Ð ÓØ ÒÓÑÖÙ×× ØÙ× Ä

ÔÖÑÖ ØÖÚÐ ÆÑÙÖ ℄ ÕÙ × ÔÔÙ ×ÙÖ × Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙ

ØÖÓÒ× ÓÙÖØ ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ Ø × Ñ×ÙÖ× ÊÅÆ ÔÖÓÔÓ×Ø ÙÒ ÓÖÖ

ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÓÐÒÖ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ Ú × ×ÔÒ× ×ÙÚÒØ

Ð Ö ØÓÒ ℄ ÓÑÑ ÑÓÒØÖ Ò× Ð Ä ÚÐÙÖ ÓØÒÙ ÔÓÙÖ Ð× ÑÓÑÒØ×

ÑÒØÕÙ× Ù ÅÒ ×Ø Ã ÍÒ Ñ×ÙÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ×

ÔÐÙ× ÔÖ × Ú ÐÐÓÙ℄ Ø ÔÔÖØÖ ÙÒ ÓÙÐÑÒØ × Ô × Ñ

ÒØÕÙ× ÕÙ ×Ø ØØÖÙ ÙÒ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ Ù ØÝÔ ØØ

×ØÖÙ ØÙÖ ÓÖÖ×ÔÓÒÖØ ÓÒ ÙÒ ÑÓÙÐØÓÒ Ð ÓÐ ×ØÓÖÙ ÔÖÓ ØÖ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

ÐÓÒÙ Ð ÖÖÒÑÒØ × ÑÓÑÒØ× ÔÖÓÔÓ× ÒØÖÙÖÑÒØ Ä ×ÝÑØÖ

Ö×ØÐÐÒ Ö×ØÖØ ÙÕÙ Ù×ÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ ÍÒ ÙØÖ ØÙ ÔÖ Ö ØÓÒ

×ÙÖ ÔÓÙÖ ÙØ Ö×ÓÐÙØÓÒ ÝÛÒ× ℄ ÔÖÓÔÓ× ÙÒ ÑÓÙÐØÓÒ Ð ÓÐ ÔÐÙ×

ÓÑÔÐÜ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ Ú Ø ÁÐ× Ó×ÖÚÒØÙÒ

×ØÓÖ×ÓÒ ØØÖÓÒÐ ÕÙ ÓÒÖÑ × Ö×ÙÐØØ× ÒØÖÙÖ× Ö

ØÓÒ ÖÝÓÒ× Ø Ù×ÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÝÙÓÚ ÅÓÒÐ ℄ ÍÒ ØÙ ÔÐÙ×

Ö ÒØ ÔÖÓÔÓ× Ò ÓÖ ÙÒ ÙØÖ ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ Ú Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ

Ø ÎÓÒÝÒÒ℄ ÈÓÙÖ ÙÒ ÖÚÙ Ö ÒØ × ÚÒ ÑÒØ×

ÓÒ ÖÒÒØ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÅÒ ÚÓÖ Ð ÖÖÒ ÆÑÙÖ ℄

Ä ÙÐØ Ò× Ð ØÖÑÒØÓÒ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÅÒ ØÑÓÒ

× ÓÑÔÐÜØ ØÖÚÖ× ØØ ÓÒÙÖØÓÒ Ð ÓÐ ÓÑÔÐÜ Ø Ð ×ØÓÖ×ÓÒ

Ö×ØÐÐÓÖÔÕÙ ØØÖÓÒÐ Ð ×Ý×ØÑ ×× ÓÑÑÓÖ Ù ÑÙÜ Ð× ÓÒÙÖ

ØÓÒ× ×ÔÒ× ÔÓÙÖ ÖÖ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ò× Ð Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ ÐÐÓÙ℄

a) b)

Ä ×ØÖÙ ØÙÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÖÐÐ ÅÒ ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÒ ÑÓÙÐØÓÒ

Ð ÓÐ ×ØÓÖÙ ÔÖÓ ØÖ× ÐÓÒÙ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÕÙ ×Ø ÖÔÖ×ÒØ Ò× ËÙÐ×

Ð× ØÓÑ× ÅÒ ×ÓÒØ ÖÔÖ×ÒØ× Æ Ø ¯ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ù ×ÔÒ× ÙÔ Ø ÓÛÒ Ö×Ô ØÚÑÒØ

ÔÖ× Ð ÖÖÒ ÆÑÙÖ ℄ Ø ÐÐÓÙ℄

Ð ÐÑØ Ð Ò×ØÐØ ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÑÜØ Ò× ÝÅÒ

Ò× ÝÅÒ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ×Ø ÑÜØ Ò× Ð ×Ò× ÕÙ Ð Ý ÓÜ×ØÒ

ØÓÑ× ÅÒ ÑÒØÕÙ× Ø ÒÓÒ ÑÒØÕÙ× ×ÙÖ × ×Ø× Ö×ØÐÐÓÖÔÕÙ× ÕÙÚ

ÐÒØ× Ä Ü×ØÒ ÙÜ ØÝÔ× ×Ø× ÒØÐÑÒØ Ø ÑÓÒØÖ ÔÖ × Ñ×ÙÖ×

ÊÅÆ Ó×ÑÙÖ℄ ÍÒ ÜÔÖÒ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ ÊØØÖ ℄

Ò×ÙØ ÓÒÖÑ Ö×ÙÐØØ

ØØ ØÙ ÑÓÒØÖ Ð ØÐ××ÑÒØ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ã Ò ××ÓÙ×

ØØ ØÑÔÖØÙÖ ÓÒ ÚÓØ ÔÔÖØÖ × ÒÓÙÚÙÜ Ô × Ö ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÒ

ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ Ø Ù×× ÙÒ ÓÒØÖÙØÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÒ Ø ÊÅÒ × ×Ý×ØÑ× ÖÙ×ØÖ× ÔÖÓ × Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ

ÖÖÓÑÒØÕÙ ×ÙÖ Ð× Ô × ÒÙ ÐÖ× Ä ×ØÖÙ ØÙÖ ÔÖÓÔÓ× ×Ø ÙÒ ×ØÖÙ

ØÙÖ ÒØ Ò× ÐÕÙÐÐ Ð× ÑÓÑÒØ× Ý ÓÒØ ÙÒ ÓÑÔÓ×ÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ Ø ÙÒ

ÙØÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ØÒ× ÕÙ Ð× ØÓÑ× ÅÒ × ÑÔÐÒØ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ

ÑÒØ Ä ÓÖÒÐØ ØØ ×ØÖÙ ØÙÖ ÚÒØ Ù Ø ÕÙ ×ÙÐ ÙÒ ÕÙÖØ × ×Ø×

ÅÒ ÔÓÖØ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ×ÖØ ÒÙØ ÔÖ Ð

ÑÔ ÑÓÐ ÙÐÖ ØÖ× ÓÖØ Ö ÔÖ Ð× ÓÑÔÓ×ÒØ× ÖÖÓÑÒØÕÙ× × ÑÓÑÒØ× Ê

Ä Ø ÚÓÖ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÒÙØ ×ÖØ ÔÓ××Ð Ö ÓÑÔÓ× × ×ØÙ ×Ù×ÑÑÒØ

ÔÖÓ Ù ×ÙÐ Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ò× Ð× ÙØÖ× ×Ø× ÅÒ ÑÔ

ÑÓÐ ÙÐÖ ÝÒØ ÙÒ Ö×ÙÐØÒØ ÒÙÐÐ Ù ÙÒ ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ò ×ÖØ ÒÙØ

× Ö×ÙÐØØ ×ÑÐÖ× ÓÒ Ø ÖØÖÓÙÚ× Ö ÑÑÒØ ÓÐÓ×ÓÚ×Ý ℄ Ò× ØØ ØÙ

Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÜØ ÓÑÔÓ× Ø ÓÑÔÖ× Ð ÙÒ ÑÓÐ À×ÒÖ Ò

ÔÖÒÒØ Ò ÓÑÔØ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ÅÒ ÅÒ ÅÒ Ê Ø Ê Ê ÉÙÒØ Ð

×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ ÙÒ ØÙ ÙØ Ö×ÓÐÙØÓÒ ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò ØÑÔ×

ÚÓÐ ÖÚÐ ÙÒ Ð ×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓÖÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ ÅÓÒÐ ℄

ÚÓÐÙØÓÒ × ×Ô ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒÕÙ ÒØÖ Ã Ø

ÃÒ×ÝÅÒ Ä× ÓÑÔÓ×ÒØ× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ø ÖÖÓÑÒØÕÙ ×ÙÖ Ð× Ô ×

Ö ×ÓÒØ Ó×ÖÚ× ×× ØÑÔÖØÙÖ ÔÖ× Ð ÖÖÒ ÊØØÖ ℄

ØØ ÓÒÙÖØÓÒ ÑÜØ Ø × ÙØ Ò ÒÚÓÕÙÒØ Ð× Ø× Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ

Ò× ÙÒ ÑÒØ×Ñ ØÒÖÒØ ÔÖÓ Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ò× × ×Ý×ØÑ×

Ð ×ÖØ ÒÖØÕÙÑÒØÔÐÙ×ÚÓÖÐ ÒÒÙÐÖ Ð ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ×ÙÖ ÖØÒ×

×Ø× Ö ÓÒ ÑÒÙ Ò× Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÝÔ ÓÒÙÖØÓÒ Ø ÒØÖÔÖØ

ÔÖ Ð × ÙÒ ÑÓÐ ÀÙÖ Ò× ÙÒ Ö×Ù ØÖÒÙÐÖ ÖÙ×ØÖ ÐÐÓÙ

ÊÙÖÓ ÈÒØØ× ℄

Ò ××ÓÙ× Ù ×ÙÐ Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ ÀÓÅÒ

Ò× ÀÓÅÒ Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ×Ø ÒÖÙÖ Ð ÚÐÙÖ ÖØÕÙ Ä×

ÔÖÑÖ× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÖ ÊÅÆ ÓÒÒÒØ ×ÙÖ Ð× ×Ø× ÅÒ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÒÙÐ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

ÊÔÖ×ÒØØÓÒ × ÑØÕÙ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÊÅÒ Ê Ý ÀÓ

ÕÙ ÑÓÒØÖ Ð× ÔÐÒ× ÔÖÔÒ ÙÐÖ× Ð Ö ØÓÒ ÍÒ ÕÙÖØ × ØÓÑ× ÅÒ ÅÒÁ

ÔÐÒ× ÜÓÒÙÜ × ×ØÙ Ð ÒØÖÙÖ ÙÒ ÓÙ ÓÖÑ ÔÖ × ØÓÑ× Ê ØÒ× ÕÙ

ØÖÓ× ÕÙÖØ× ÅÒÁÁ ÔÐÒ× ÓÑ ×ÓÒØ Ð ÜØÖÙÖ Ä ÑÔ ÑÓÐ ÙÐÖ Ö ÔÖ Ð× ØÖÖ×

ÖÖ× ÑÒØÕÙ× Ò ×Ø ÒÓÒ ÒÙÐ ÕÙ ×ÙÖ Ð× ×Ø× ÅÒÁ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ×Ø ÒÙØ ×ÙÖ

× ØÓÑ× ÔÖ× Ð ÖÖÒ Ë℄

Ó×ÑÙÖ Ë℄ ÓÙ Ò ÓÖ ÙÒ ÑÓÑÒØ ËÑÞÙ ℄ Ä× ÔÖÑÖ×

ØÙ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÓÒØ Ù×× Ø ÓÒØÖ ØÓÖ× Ð× ÙÜ ÔÖÓÔÓ×ÒØ

× ×ØÖÙ ØÙÖ× ÖÖÑÒØÕÙ× ÓÐÒÖ× Ñ× Ú Ú ØÙÖ× ÔÖÓÔØÓÒ

ÖÒØ× ÑÖÐÒ ÀÖÑÒ ℄ ÍÒ ØÙ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÔÐÙ× ÔÖ ×

ÊØØÖ ℄ Ò×ÙØ ÔÖÓÔÓ× ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ÒØ ×ÑÐÖ ÐÐ ØÖÓÙÚ Ò× ÝÅÒ

Ú ÙÒ ÕÙÖØ × ×Ø× ÅÒ ÝÒØ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÒÙØ Ä ØÑ

ÔÖØÙÖ ØÖÒ×ØÓÒ ×Ø Ò× ÀÓÅÒ Ã ÍÐØÖÙÖÑÒØ × Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ×

ÔÖ ÊÅÆ Ë℄ ÓÒØ ÑÓÒØÖ ÙÒ ÓÒ ÓÖ Ú ÑÓÐ ÓÑÔÓ× ÒÓÙ

ÚÙ Ø ØÙ ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÐÓÖ× Ð ØÙ Ù ×Ý×ØÑ ÀÓ ÅÒ ÜÐÜ

ÙÒÓ ÓÐÓ×ÓÚ×Ý ℄ Ò× ÓÑÔÓ× Ð ×ÝÑØÖ Ö×Ø ÙÕÙ Ù×ÕÙ ÙÜ ÔÐÙ×

××× ØÑÔÖØÙÖ× ÅÓÒÐ ℄


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÒ Ø ÊÅÒ × ×Ý×ØÑ× ÖÙ×ØÖ× ÔÖÓ × Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ

Ù ××Ù× Ù ×ÙÐ Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ð ×Ò×ÐØ ÙÜ ÔÖÑØÖ×

ÜØÖÙÖ× Ò× ÌÅÒ

Ä ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÓÑÔÓ× ×Ø Ù ××Ù× Ñ× ØÖ× ÔÖÓ Ð Ò×ØÐØ

ÑÒØÕÙ ÍÒ ÔÖÑÖ ØÙ ÑÓÒØÖ Ð Ü×ØÒ ÙÒ ÑÓÙÐØÓÒ Ð ÓÐ

×× ØÑÔÖØÙÖ Ú Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ÓÖÐ××℄ ÈÐÙ× Ö ÑÑÒØÙÒ

ØÙ ×ÙÖ ÑÓÒÓ Ö×ØÐ ÖÓÛÒ ℄ ÑÓÒØÖ ÕÙ ØÝÔ ÓÖÖ Ë × ØÐØ Ò ××ÓÙ×

à ÔÖ× ÕÙ ÙÒ ÓÒØÖÙØÓÒ ÖÖÓÑÒØÕÙ ×ÙÖ Ð× Ô × Ö Ó×ÖÚ ÒØÖ

Ø Ã Ø ×ÔÖÙ ØÝÔ ÓÖÖ Ë ÓÜ×Ø Ú ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ

Ë Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ÖÖ Ð ÑÐÐ ÔÖÑØÚÖÓÑÓÖÕÙ ÕÙ

Ò ÔÔÖØ ÕÙ ØÖ× ×× ØÑÔÖØÙÖ Ã

Ä ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÑÒØÕÙ ÓÑÔÓ× ×Ø ÔÖØ ÙÐÖÑÒØ ×Ò×Ð ÙÜ

ÔÖÑØÖ× ÜØÖÙÖ× Ò Ø Ð Ô× Ë ×Ø ×ØÐ× ØÒ× ÕÙ Ð Ô× Ð Ó

Ð Ë ×ÔÖØ × ÙÒ ÑÔ ÑÒØÕÙ ×Ù×ÑÑÒØ ÓÖØ ×Ø ÔÔÐÕÙ ÖÓÛÒ

ÐÐÓÙ ÐÐÓÙ ÁÖÖ Ä℄ ×ÓÙ× Ð Ø Ð ÔÖ××ÓÒ ÑÕÙ ×Ù×ØØÙ

ØÓÒ Ì ÔÖ Ë Ë Ä ℄ ÓÙ ÅÒ ÔÖ ÖÓÛÒ ÅÓÒÐ ÐÐÓÙ ℄

ÓÙ ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ ÁÖÖ ÅÓÒÐ ℄ ØØ Ô× Ë ×Ø ÓÒ ×Ø

Ð× ÕÙÒ Ð ×ØÒ ÅÒ ÅÒ ÑÒÙ Ø ÕÙ ÌÅÒ × ÖÔÔÖÓ Ð Ò×ØÐØ

ÑÒØÕÙ ØØ Ô× ×Ø Ò Ø ×ÑÐÖ Ð Ô× ÑÜØ ÕÙ ×Ø Ó×ÖÚ Ò×

ÝÅÒ ÊØØÖ ℄ Ø ÀÓÅÒ ÊØØÖ ℄ ÓÑÔÓ×× ÕÙ ×ÓÒØ ÔÐÙ× ÔÖÓ × Ù ×ÙÐ Ò

×ØÐØ ÑÒØÕÙ

Ò× ÌÅÒ × Ñ×ÙÖ× ÖÝÓÒ× ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ ×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓÖÕÙ

Ò× Ð Ö ØÓÒ Ð Ü Ð ÑÒØØÓÒ ℄ ÝÙÓÚ ℄ ÍÒ Ö ÒØ ØÙ

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ ÙÒ Ñ×ÙÖ ØÑÔ× ÚÓÐ ÙØ Ö×ÓÐÙØÓÒ ÖÚÐ

ÙÒ ×ØÓÖ×ÓÒ ÑÓÒÓ ÐÒÕÙ ÅÓÒÐ ℄

Ù ××Ù× Ù ×ÙÐ Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ ÅÒ ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ñ

ÒØÕÙ Ò ÓÖ ÓÒØÖÓÚÖ×

Ä ÓÑÔÓ× ÅÒ Ø Ð ÓØ ÒÓÑÖÙ×× ØÙ× Å××ÙÖ ëÙÖÓÛ×

ÈÖÞÛÓõÒ ℄ ÊÅÆ Ó×ÑÙÖ℄ ÑÒØØÓÒ ÅÖ ÅÐ ℄ Ö××ØÚØ

ÀÙ×Ö ÀÙ×Ö℄ ÐØØÓÒ ØÖÑÕÙ ÅÖ Ë ÁÖÖ ÀÙ×Ö℄

Ñ×ÙÖ× ÑÒØÓ×ØÖ ØÓÒ Ø ×Ù× ÔØÐØ ÁÖÖ ℄ Ø Ò ÓÖ ×Ô ØÖÓ× ÓÔ

ÑÙÓÒÕÙ ÅÖØÒ ℄ × ØÖÚÙÜ ×ÙÖÒØ Ð Ü×ØÒ ÙÜ ØÑÔÖØÙÖ× Ö

ØÖ×ØÕÙ× ÌÆ Ã Ø Ì Ã ÐÐ× ÓÒØ ØÒØÖÔÖØ× ÓÑÑ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ

×ÓØ Ð ØÐ××ÑÒØ ÙÜ ÓÖÖ× ÑÒØÕÙ× ÓÙÔÐ× ÓÖÖ Ù ×ÓÙ× Ö×Ù ÅÒ

ÌÆ Ø Ù ×ÓÙ× Ö×Ù Ì ×ÓØ Ð ÓÖÖ ×ÑÙÐØÒ Ø ÅÒ ÌÆ ÔÙ×

ÙÒ ÖÓÖÒØØÓÒ × ×ÔÒ× Ì ×ÓØ Ò ÓÖ Ð Ü×ØÒ ÙÜ Ô×× ÑÒ

ØÕÙ× ×ÔÖ× ÙÒ Ú ÙÒ ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ÅÒ ÌÆ Ø ÙÒ ÙØÖ Ó ×ÙÐ× Ð×

ÑÓÑÒØ× ×ÖÒØ ÑÔÐÕÙ× Ì × ×ØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× Ö×ØÒØ ÒÒÑÓÒ×

ØÖ× ×Ô ÙÐØÚ×

Ä ×ÙÐ ØÙ ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× ÅÒ Ò Ø ÖÐ× ÕÙ ØÖ×

Ö ÑÑÒØ ÇÙÐ ℄ Ð× ØÙ× ÒÙØÖÓÒ× ØÒØ ØÖ× Ð× Ù× Ð ÚÐÙÖ

ÐÚ Ð × ØÓÒ ×ÓÖÔØÓÒ Ù ÒØÙÖÐ Ä× Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

ÒÙØÖÓÒ× ÓÒ Ø ØÙ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ Ø ÑÓÒÓ Ö×ØÐ Ò ÙØÐ×ÒØ ÙÒ ÓÙÖØ ÐÓÒÙÙÖ

ÓÒ ØØ ØÙ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð× ÑÓÑÒØ× Ø ÅÒ × ÓÖÓÒÒÒØ ×ÑÙÐØÒ

ÑÒØÌÆ Ò× ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ÓÐ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ

Ä× ÙØÙÖ× ØÖÓÙÚÒØ ÙÒÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ÅÒ Ø Ã

ÁÐ× Ò Ó×ÖÚÒØ Ô× ÒÑÒØ× ×Ò Ø× Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ò ØÑÔÖØÙÖ

Ø Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ò ÚÓÒØ Ô× ÔÔÖØÖ ÓÒØÖÙØÓÒ ÖÖÓÑÒØÕÙ Ð ØÑ

ÔÖØÙÖ Ì ÖÔÓÖØ ÒØÖÙÖÑÒØ Ö×ÙÐØØ ×Ø Ò ÓÖ Ú ÙØÖ× Ñ×ÙÖ×

ÑÒØØÓÒ ÝÙÓÚ ℄ Ø Ô Ø ØÖÑÕÙ ÇÑÓØÓ℄ Ó Ù ÙÒ ÒÓÑÐ

Ò ×Ø Ó×ÖÚ Ì Ä Ü×ØÒ Ø ×Ò ØÓÒ ØØ ÙÜÑ ØÑÔÖØÙÖ Ö×Ø

ÓÒ ÓÒØÖÓÚÖ× ÈÓÙÖ ØÒØÖ ÐÙ Ö Ð Ö×ÓÒ × ÓÖ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ

× Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ ×ÙÖ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ×ÓØÓÔÕÙ

Ò ÓØÒÖ × ÒÓÖÑØÓÒ× ÓÑÔÐÑÒØÖ× ×ÙÖ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ

ÔØÖ

ÒÒ Ù ÙÒ ×ØÓÖ×ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ò ×Ø Ó×ÖÚ Ò× × ÓÑÔÓ× Ò ÓÖ

Ú × Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ× ÝÙÓÚ ÌÛ℄ Ø Ù×ÓÒ

ÒÙØÖÓÒ× ÅÓÒÐ ℄

ËØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ Ð ÓÐ ÅÒ Ä ÙÖ ÖÔÖ×ÒØ ÙÒ ÐÐÙÐ

ÑÕÙ Ä Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ×Ø Ø Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ø ÅÒ ×ÓÒØ

Ò× Ð ÔÐÒ ÔÖ× Ð ÖÖÒ ÇÙÐ ℄

Ø Ð ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ ÑÕÙ

ÓÑÑ ÓÒ Ð Ø ÔÖ ÑÑÒØ Ð ×ØÐ×ØÓÒ Ù ÑÓÑÒØ Ù ÑÒÒ× ×Ø

ÓÒØÖ Ð ÔÖ Ð ×ØÒ ÒØÖØÓÑÕÙ ÒØÖ ØÓÑ× ÑÒÒ× ÅÒ ÅÒ

× ÐÐ ×Ø ÒÖÙÖ Ð ÚÐÙÖ ×ÙÐ Ð Ò Ý ÔÐÙ× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

×ÔÓÒØÒ× ×ÙÖ Ð× ×Ø× ÅÒ ×Ý×ØÑ ×Ø ÓÒ ØÖ× ×Ò×Ð Ð ÔÔÐ ØÓÒ ÙÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÒ Ø ÊÅÒ × ×Ý×ØÑ× ÖÙ×ØÖ× ÔÖÓ × Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ

ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ ÓÙ Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÔÖ ÙÒ ØÖÓ×Ñ ÐÑÒØÖÝÓÒ ÓÒÕÙ

ÖÒØ

Ä× ×Ù×ØØÙØÓÒ× ÑÕÙ× ÔÙÚÒØ ÓÒ ØÓÒÒÖ ØÒØ ÓÑÑ ÔÖ××ÓÒ ÔÓ×ØÚ ÕÙ

ÓÑÑ ÔÖ××ÓÒ ÒØÚ ÍÒ × ÔÖÑÖ× ØÙ× Ø ØÙ ×ÙÖ Ð ×Ý×ØÑ

ÅÒ ÜÅÜ

ÅÐ Ó Ó×ÑÙÖ℄ ÐÐ ÔÖÑ× ÑØØÖ Ò ÚÒ Ð×

ÖÒØ× ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ù Ö×Ù ÅÒ Ð× Ð ×ØÒ ÒØÖØÓÑÕÙ

Ä ×Ù×ØØÙØÓÒ ÅÒ ÔÖ Ð ÓÒ Ð Ö×Ù ÕÙ ØÒ ÚÓÖ×Ö ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ

ÑÓÑÒØ× ÑÔÐØÙ Ð Ø ÓÒÖÑ ÔÖ × ØÙ× Ð Ô× ÔÖÑ

ÒØÕÙ ÚÓÖ × ØÓÒ Ø ÔÖ Ð ØÙ Ð Ô× ×× ØÑÔÖØÙÖ ××ÓÙ×

Ù ÓÒØÖÖ Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÅÒ ÔÖ ÓÙ Ó ÖÙØ Ð ×ØÒ ÅÒ ÅÒ Ð×

ÔÓÙÖ ÒØ× ×Ù×ÒØ ÒÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ù ÑÒÒ× Ä× ×Ù×ØØÙØÓÒ× Ñ

ÕÙ× ÔÙÚÒØ Ù×× × Ö Ò× Ð Ö×Ù ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ ×ØÐ × ÜË ÜÅÒ

Ó×ÑÙÖ ÆÑÙÖ℄ ÚÓÖ × ØÓÒ ÆÓØÓÒ× ØÓÙØÓ× ÕÙ Ð× ×Ù×ØØÙ

ØÓÒ× ÑÕÙ× ØÐÐ ÕÙ Ð ÐÙØÓÒ ÔÖ ÙÒ ØÓÑ ÒÓÒ ÑÒØÕÙ Ð ÓÙ ÔÖ ÙÒ

ØÓÑ ÓÒØ Ð ÑÒØ×Ñ ×Ø ÖÒØ ÔÙÚÒØ ÚÓÖ × Ø× ÔÐÙ× ×ÙØÐ× ×ÙÖ

Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× × ÓÑÔÓ×× ÆÓÙ× ØÙÖÓÒ× ÖØÒ× × Ø× Ò×

Ð× ÔØÖ× Ø

ÈÖ Ð ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ Ð ÚÓÐÙÑ Ù Ö×Ù ÔÙØ ØÖ Ù×× ÑÒÙ Ú

Ð ÚÒØ ÕÙ Ð Ò Ý ÒÑÒØ ÐÒÚÖÓÒÒÑÒØ Ð ØÖÓÒÕÙ × ØÓÑ× Ù

ÑÒÒ×

ÈÖ Ð ×ÙØ ÓÒ ØÐÐÖ Ð× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× Ò× Ð× ×Ý×ØÑ× ×Ù×ØØÙ× Ð

ÐÙÑÒÙÑ ÔÖ××ÓÒ ÒØÚ Ø ÙÜ ÓØÒÙ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ ÔÖ××ÓÒ

ÔÓ×ØÚ ÔÙ×ÕÙ Ð× × ÖÚÐÖÓÒØ ÔÖØ ÙÐÖÑÒØ ÑÔÓÖØÒØ× ÔÓÙÖ Ð ×ÙØ Ð

Ø×

ÅÒ ÜÐÜ Ø Ê ÅÒ ÜÐÜ Ô× ×× ØÑÔÖØÙÖ

ÇÒ ÚÙ ÔÖ ÑÑÒØ ÕÙ Ð× Ñ×ÙÖ× ÐØØÓÒ ØÖÑÕÙ Ø ×Ù× ÔØÐØ

ÑÒØÕÙ Ò× ÅÒ ÜÐÜ ×ÙÖÒØ ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ ÚÖ× ÙÒ ÑÒØ×Ñ ×ØÐ

ÕÙÒ ÅÒ ×Ø ×Ù×ØØÙ ÔÖ Ð

Ä× Ñ×ÙÖ× ×× ØÑÔÖØÙÖ ÓÒØ ÔÖÑ× ÑÙÜ ××Ö Ð× ÔÖÓÔÖØ× Ñ

ÒØÕÙ× × ÓÑÔÓ×× ÙÒÓ℄ × Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò×

Ð ×Ý×ØÑ ×Ù×ØØÙ Ð ÐÙÑÒÙÑ ÅÒ Ð Ë ÅÓØÓÝ℄ ÖÚÐÒØ Ð Ô

ÔÖØÓÒ Ù×ÓÒ Ù× Ð ÔÐ × Ô × Ö Ó×ÖÚ× Ò× ÅÒ ÕÙ

ÒÕÙ Ð ØÖÒ×ØÓÒ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ä× Ñ×ÙÖ× ×Ù× Ô

ØÐØ ÒÕÙÒØ Ù×× ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ ØÝÔ ÚÖÖ ×ÔÒ Ë ÅÓØÓÝ℄ Ä

×Ù×ØØÙØÓÒ ÐØÓÖ ÅÒ ÔÖ Ð ×ÖØ ÓÒ Ð ÓÖÒ ÙÒ ØØ ÒÐÓÙ ÐÙ

ÙÒ ÚÖÖ ×ÔÒ ÔÙØ × ÒØÖÔÖØÖ ÕÙÐØØÚÑÒØÐÒØÖÓÙ ØÓÒ ÙØ×

××Ó × × ØÓÑ× ÒÓÒ ÑÒØÕÙ× Ð Ò× Ð Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ ÑÒÙ Ð ÖÙ×

ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ù ÒÚÙ ÐÓ Ð Ø ÒÙØ ÙÒ ØØ ÓÖÓÒÒ ØÝÔ ÚÖÖ ×ÔÒ Ò×

ÐÕÙÐ ØÓÙ× Ð× ×ÔÒ× ÔÙÚÒØ ØÖ ÓÙÔÐ×

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú ØÖÖ ÖÖ ÑÒØÕÙ Ê ÅÒ ÜÐÜ ÙÒØØØÝÔ ÚÖÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

×ÔÒ × ÓÖÑ Ù×× ÐÓÖ×ÕÙ Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÓÒØ ÙÒ Ö ØÖ ÐÓ Ð×

Ä ÓÑÔÓ× ÀÓ ÅÒ ÜÐÜ ×Ø ÙÒ × × Ð× ÔÐÙ× ÒØÖ××ÒØ× ÔÙ×ÕÙ Ð ÓÔ

Ð ÐÙÑÒÙÑ ÔÖÑØ ØÖÚÖ×Ö Ð ×ÙÐ Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ ÉÙÒ ÅÒ ×Ø

×Ù×ØØÙ ÔÖ Ð Ü × Ñ×ÙÖ× ÐØÓÑØÖ Ë℄ ÑÓÒØÖÒØ Ð ÔÔÖØÓÒ

ÙÒ Ð ÒÓÑÐ ÚÓÐÙÑÕÙ Ò ØÑÔÖØÙÖ ÕÙ ×Ø ØØÖÙ Ð ÓÖÑØÓÒ ÙÒ

ÑÓÑÒØ×ÔÓÒØÒ ÅÒ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ä ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ Ù ×Ý×

ØÑ ÀÓ ÅÒ ÜÐÜ

ÔÓÙÖ Ð× ×Ù×ØØÙØÓÒ× Ò Ð Ø ØÙ ÔÖ Ö ØÓÒ

ÒÙØÖÓÒ× ÙÒÓ℄ ÈÓÙÖ Ü Ð ÓÑÔÓ× ×Ø Ô× ÍÒ ÔÖÑÖ Ô×

ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ÕÙ Ò ÔÔÖØ Ô× Ò× Ð ÓÑÔÓ×

ÔÙÖ ÀÓÅÒ Ä ÙÜÑ Ô× ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ú ÙÒ Ð ÓÑÔÓ×ÒØ ÖÖÓ

ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ø ÙÒ ÓÑÔÓ×ÒØ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

ØØ Ô× ×Ø ××ÒØÐÐÑÒØ Ð Ô× ØÖÓÙÚ ÔÖ ÑÑÒØ Ò× Ð ÓÑÔÓ× ÔÙÖ

ÊØØÖ ℄Ú Ð ÖÒ ÕÙ Ò× ÀÓ ÅÒ Ð

Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ×Ø ÓÙÖØ

ÔÓÖØ ÍÒ ØÙ Ö ÒØ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× ÀÓ ÅÒ ÜÐÜ Ü

ÓÐÓ×ÓÚ×Ý ℄ ÑÓÒØÖ ÕÙ ÔÓÙÖ × ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ× Ò Ð Ð Ø

ÔÖÒ ÔÐ Ð ÐÙØÓÒ Ò ×Ø ÔÐÙ× Ð ÐØØÓÒ Ù Ö×Ù Ñ× Ð ÒØÖÓÙ ØÓÒ ØÖÓÙ×

ÒÓÒ ÑÒØÕÙ× Ò× Ð ×ÓÙ× Ö×Ù Ù ÑØÐ ØÖÒ×ØÓÒ ØÖÑ Ð ÑÒØ×Ñ

ÅÒ ×Ø ÓÒ ÐÑÒ Ø Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÚÒØ ÓÒØÖ Ð ÔÖ Ð ØÖÖ ÖÖ ÇÒ ÚÖÖ

ÕÙ Ø Ø ×Ø ÒÐÓÙ ÐÙ Ð ÔÖ××ÓÒ ÕÙ ØÙ Ð ÑÒØ×Ñ ÅÒ Ò ÑÒÙÒØ

Ð× ×ØÒ × ÒØÖØÓÑÕÙ× ÔÖÖÔ ×ÙÚÒØ

ÓÙÖ× ÜÔÒ×ÓÒ ØÖÑÕÙ ÓØÒÙ× Ò× ÀÓ ÅÒ ÜÐÜ Ä ÐÖ Ù

ÑÒØØÓÒ ÚÓÐÙÑ Ó×ÖÚ ×× ØÑÔÖØÙÖ ÔÓÙÖ Ü ×Ø ØØÖÙ Ð ÓÖÑØÓÒ

ÑÓÑÒØ× ÅÒ ×ÔÓÒØÒ× ÔÖ× Ð ÖÖÒ Ë℄

Ò× ÝÅÒ ÓÑÔÓ× Ú ØÖÖ ÖÖ ÕÙ ×Ø Ð ÔÐÙ× ÔÖÓ Ð Ò×ØÐØ Ñ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÒ Ø ÊÅÒ × ×Ý×ØÑ× ÖÙ×ØÖ× ÔÖÓ × Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ

ÒØÕÙ Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÅÒ ÔÖ Ð ÔÖÑØ Ù×× ÓÒÖ Ð Ö×Ù Ø ×ØÐ×Ö

Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ × Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ×Ù×ØØÙ×

Ð ÐÙÑÒÙÑ ÓÐÓ×ÓÚ×Ý ℄ ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ ÕÙÒ ÓÒ ÙÑÒØ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ò

Ð ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÙÒ ÙØÖ ØÝÔ Ö ØÖ×ØÕÙ × ÒØÖ

ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ ÓÑÒÒØ× × ØÐØ ØÒ× ÕÙ Ð ÓÖÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ö ØÖ×ØÕÙ

ÝÅÒ ×ÔÖØ ÔÖÓÖ××ÚÑÒØ ØÖÙØ Ð Ô×× ÙÒ ÑÒØ×Ñ ÅÒ

ÒÙØ ÙÒ ÑÒØ×Ñ ×ÔÓÒØÒ

ÓÒØÖÖÑÒØ ÀÓÅÒ Ø ÝÅÒ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÌÅÒ Ø ÅÒ Ð× ÑÓ

ÑÒØ× ÅÒ ×ÓÒØ ×ØÐ× ÔÙ×ÕÙ ÅÒ ÅÒ Ä ÒØÖÓÙ ØÓÒ Ð Ò× Ð Ö×Ù ÐÓÒ

Ò ÓÖ ÔÐÙ× × ÓÑÔÓ×× Ù ×ÙÐ Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ø ×Ø ×ÙÖØÓÙØ Ð ×ÓÖÖ

ÑÕÙ ÕÙ ÒÙ ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ä× ÓÑÔÓ×× Ê ÅÒ ÜÐÜ ÊÌ Ø

Ò ÓÒØ Ô× Ø ØÙ× ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÌÓÙØÓ× × ØÙ× ÑÒØ

ØÓÒ ÐØØÓÒ ØÖÑÕÙ Ø ÐÙÖ ×Ô ÕÙ Ò× × ÓÑÔÓ×× Ë Ë℄

×ÑÐÒØ ÒÕÙÖ ÕÙ ÐÑÒØ Ò× × ÓÑÔÓ×× ÙÒ ØØ ØÝÔ ÚÖÖ ×ÔÒ ×

ÓÖÑ Ú Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÅÒ ÔÖ Ð

ÒÑÒØ ØÝÔ ÓÖÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÔÖ Ð × Ð

×Ù×ØØÙØÓÒ ÅÒ Ð ÑØ Ò ÚÒ Ð ÖÒ ×Ò×ÐØ Ù ×ÓÙ× Ö×Ù ÑÒØÕÙ

ÅÒ Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÙÒ ØÖÓ×Ñ ÐÑÒØ ÓÒ×ÕÙÒ Ö Ø Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ

ØÓÔÓÐÓÕÙ ÁÐ ÑÓÒØÖ Ù×× Ð Ö Ð ÔÖÓÑÒÒØ Ù ×ÓÙ× Ö×Ù ÖÙ×ØÖ ÅÒ Ò× Ð

ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÑÒØÕÙ × ×Ý×ØÑ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÐÙ Ù ×ÓÙ× Ö×Ù Ê

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ×Ù×ØØÙ× Ð ÐÙÑÒÙÑ ÅÒ ÜÐÜ ÓÙ Ê

Ø ÐÙÖ× ÝÖÙÖ× × ØÓÒ Ð ÔÔÐÐØÓÒ Ô× ØÝÔ ÚÖÖ ×ÔÒ

ÕÙ Ø ÓÒÒ Ù×ÕÙ ÔÖ×ÒØ Ø ×Ù× Ø ÔÖ Ð Ó×ÖÚØÓÒ

×ÓÖÖ× ×ÔÒ× ÔÖ × Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÓÖÖÐØÓÒ×

Ò×ØÒØÒ× Ð Ó×ÖÚØÓÒ ÖÖÚÖ×ÐØ× ÑÒØØÓÒ ÓÙ ÙÒ ÑÔ

×ØØÕÙ ÒÓÑÓÒ ÑÙÓÒ× ÂÙ×ÕÙ ÔÖ×ÒØ Ù ÙÒ ØÙ ØÐÐ

Ð ÒØÙÖ ØØ ØÖÒ×ØÓÒ Ò ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú ÐÐ ÙÒ ÚÖÖ ×ÔÒ

Ö ØÝÔ Ò Ø ØÙ ÑÓØÚ Ð ØÙ Ð ÝÒÑÕÙ Ð

× Ô×× ÓÖÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÔØÖ

ØÙ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

Ä ÔÖ××ÓÒ ÒÙØ ØÖ× ÓÖØ× ÒÑÒØ× Ò× Ð ÑÒØ×Ñ × Ô××

ÄÚ× ×Ø Ð ÑÓÝÒ Ð ÔÐÙ× ÔÖÓÔÖ ÒÖ Ð× ×ØÒ × ÒØÖØÓÑÕÙ× Ø

Ö ÚÖÖ Ð ÑÔÐØÙ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÅÒ ÔÙ×ÕÙ ÓÒ Ò Ò Ù ÙÒ ×

×Ô × ÑÕÙ× Ë Ð ÑÒØ×Ñ ÅÒ ×Ø ÜØÖÑÑÒØ ×Ò×Ð Ð ÔÔÐ ØÓÒ ÙÒ

ÔÖ××ÓÒ ÐÙ Ð ØÖÖ ÖÖ ÔÖ ÓÒØÖ Ò ÓØ Ô× ØÖ ØÖÓÔ Ø ÔÖ Ð× Ò

ÑÒØ× ×ØÒ × ÒØÖØÓÑÕÙ× ØØ ÖÒØ ×Ò×ÐØ Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÖÑØ

Ä ÒØÖ ØÓÒ ÑÒØÕÙ ÒØÖ Ð× ØÖÖ× ÖÖ× ×Ø Ù ØÝÔ ÊÃà ÕÙ ×Ø ÙÒ ÒØÖ ØÓÒ Ó× ÐÐÒØ

ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ä× ÚÖØÓÒ× Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÒÙØ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ¡Î Î ÔÓÙÖ

È È ×ÓÒØ ÒÐÐ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÔÖÓ× ×ÔØÐ× × Ó× ÐÐØÓÒ× × ÒØÖ ØÓÒ×

ÊÃÃ Ò ÓÒ×ÕÙÒ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× × ØÖÖ× ÖÖ× Ð× ØÑÔÖØÙÖ× ØÖÒ×ØÓÒ Ò

ÒÒØ ÔÖØÕÙÑÒØ Ô× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

ØÙÖ Ð Ö Ð Ö×Ô Ø × ÙÜ ×ÓÙ× Ö×ÙÜ ÑÒØÕÙ× Ð ÜÔÖÒ ×

×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

ÅÒ Ó ×ÙÐ Ð Ö×Ù ÅÒ ×Ø ÑÒØÕÙ Ø ÙÒ × ÔÖÑÖ× ×Ý×ØÑ× ØÖ

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ä Ö×ÙÐØØ ÔÖÒ ÔÐ × ÜÔÖÒ × ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÐØÓÑØÖ

ÇÓÑ℄ Ö××ØÚØ Ð ØÖÕÙ ÃÆ ÙÖ ℄ ÐÙÖ ×Ô ÕÙ ×Ö ℄ ÊÅÆ Ø

Ö×ÓÒÒ ÒÙ ÐÖ ÕÙÖÙÔÓÐÖ Õ℄ Ø Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÅÓÒÐ ℄ ×Ø

Ð ØÖ× ÖÔ ÑÒÙØÓÒ ÌÆ Ú Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÔÐÕÙ Ø Ð ×ÔÖØÓÒ Ð ÓÖÖ

ÑÒØÕÙ Ù ××Ù× ÙÒ ÖØÒ ÔÖ××ÓÒ ÖØÕÙ È Ö ÇÒ Ó×ÖÚÓÒ

ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ ÙÒ ØØ ÑÒØÕÙ ÚÖ× ÙÒ ØØ ÒÓÒ ÑÒØÕÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÇÒ

ÖÑÖÕÙ Ù×× ÕÙ ÙÒ ØÙ Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ñ× Ò ÚÒ

ÙÒ ÓÑÔÖ××ÐØ ÒÓÖÑÐÑÒØ ÐÚ Ò× ÅÒ ÓÑÔÖ ÙØÖ× ×Ý×ØÑ×

ÅÒ ÅÒ Ó Ù ×Ý×ØÑ ×Ù×ØØÙ Ë ÅÒ ÄÒÙÑ℄

Ä× ÓÑÔÓ×× Ú ÙÒ ØÖÖ ÖÖ ÑÒØÕÙ ÊÅÒ ÓÒØ Ø Ù×× ØÙ× ×ÓÙ× ÔÖ×

×ÓÒ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÕÙ × ×ØÙÒØ Ù ××Ù× Ð Ò×ØÐØ × ØÙ× ÑÓÒØÖÒØ

ÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ÔÔÐÕÙ ×Ù×ÑÑÒØ ÐÚ Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÅÒ

×ÓÒØ ×ÙÔÔÖÑ× Ø ÓÒ Ö ÙÔÖ ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÓÒØÖ Ð ÔÖ Ð× ÒØÖ ØÓÒ×

ÒØÖ ØÖÖ× ÖÖ×

ÈÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÀÓÅÒ Ø ÝÅÒ ÓÒØ Ð ×ØÒ ÒØÖØÓÑÕÙ ×Ø Ò ××ÓÙ×

Ñ× ØÖ× ÔÖÓ Ù ×ÙÐ Ò×ØÐØ Ð ÔÖ××ÓÒ ÚÓÖ× Ð ×ØÐ×ØÓÒ × ÑÓ

ÑÒØ× ÅÒ × Ñ×ÙÖ× Ö××ØÚØ ÀÙ×Ö℄ ×ÑÐÒØ ÒÕÙÖ ÙÒ Ð ÙÑÒ

ØØÓÒ Ì Ú Ð ÔÖ××ÓÒ Ä Ø ÕÙ Ì Ò Ö×Ø Ô× ÓÒ×ØÒØ ×ÓÙ×

ÔÖ××ÓÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ ØØÒÙ × ×ÙÐ× Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ê Ê ×ÓÒØ ÔÖ×ÒØ× × ÜÔÐÕÙ

ÔÖÓÐÑÒØ ÔÖ Ð Ø ÕÙ × ×Ý×ØÑ× ×ÓÒØ Ò ÓÖ ØÖ× ÔÖÓ × Ð Ò×ØÐØ Ò

Ø ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ Ð Ü×Ø Ò ÓÖ × ÑÓÑÒØ× ÒÙØ× ×ÙÖ ÖØÒ× ×Ø× ÅÒ

ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ð ÚÖØÓÒ Ì Ò ÓÒ ØÓÒ È ×Ø ÔÐÙ× ÔÐØ ÔÓÙÖ ÀÓÅÒ ÕÙ

ÙÒ ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÔÐÙ× ÔØØ Ø × ÑÓÑÒØ× ÒÙØ× ÔÐÙ× Ð×

Ä ÓÑÔÓ× ÌÅÒ ×Ø ×ØÙ Ù×Ø Ù ××Ù× Ù ×ÙÐ Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ

ÇÒ × ÙØ Ð ÓÖØ ×Ò×ÐØ Ù ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÑÒØÕÙ ÓÑÔÓ×

ÙÜ ÔÖÑØÖ× ÜØÖÙÖ× Ø ÒÓØÑÑÒØ Ð ÒÑÒØ ØÝÔ ÓÖÖ ×ÓÙ× Ð

ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ ÚÓÖ × ØÓÒ Ë ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ ÔÐÙ× ÐÚ

×Ø ÔÔÐÕÙ Ò× ÌÅÒ Ð ÑÓÑÒØ ÅÒ ×Ø ÐÑÒ Ø ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ

ÔÔÖØ Ù ××Ù× ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ÖØÕÙ Ø ×ÙÖ ÔÖ × Ñ×ÙÖ×

Ö××ØÚØ ÀÙ×Ö℄ Ø ÑÒØØÓÒ ÌÒ ÎÓÖÓÒ ℄ ÕÙ ÓÒÒÒØ ×ÚÐÙÖ×

ÔÓÙÖ Ð ÔÖ××ÓÒ ÖØÕÙ ÙØÓÙÖ Ö ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ð ÑÑ Ö×ÙÐØØ ×Ø

ÓØÒÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÑÕÙ Ò ×Ù×ØØÙÒØ Ì ÔÖ Ë Ë ℄

Å× Ð ÓÑÔÓ× Ð ÔÐÙ× ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ ×Ø ×ÖÑÒØ ÅÒ

Ò× ÓÑÔÓ× Ð ØØ ÑÒØÕÙ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ ×Ø Ò ÓÖ ÓÒØÖÓÚÖ× Ð

×ÙÐ ÜÔÖÒ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò ÝÒØ Ø ØÙ ÕÙ ØÖ× Ö ÑÑÒØ

× ØÓÒ Ò× ÓÑÔÓ× ÒÓÑÖÙ×× ØÙ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÓÒØ Ø ÖÐ××

Ò× Ð ÙØ ÑÙÜ ÖÒÖ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ

Ä ÑÒØ×Ñ È ×Ø Ö ØÖ× ÔÖ ÙÜ ØÑÔÖØÙÖ× Ö ØÖ×ØÕÙ× Ì


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÒ Ø ÊÅÒ × ×Ý×ØÑ× ÖÙ×ØÖ× ÔÖÓ × Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ

GdMn 2

ÌÑÔÖØÙÖ× ØÖÒ×ØÓÒ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÔÐÕÙ ÔÓÙÖ ÝÅÒ

ÀÓÅÒ Ø ÅÒ ÖÑÖÕÙÖ Ð ÐÐ ÔÖ××ÓÒ× ÖÒØ ÔÓÙÖ ÅÒ Ä× ØÑÔÖØÙÖ×

Ì Ø ÌÆ ×ÓÒØ ÜØÖÔÓÐ× ÔÖØÖ × ÒÓÑÐ× Ó×ÖÚ× Ò× Ð ÚÖØÓÒ ØÖÑÕÙ Ð

Ö××ØÚØ Ð ØÖÕÙ × ÓÑÔÓ×× ÔÖ× Ð× ÖÖÒ × ÀÙ×Ö ÀÙ×Ö℄

ÃØÌÆ Ã ËÓÙ× ÔÖ××ÓÒ × Ñ×ÙÖ× Å××ÙÖ ËØÖ Ö℄ ÑÒ

ØØÓÒ ÎÓÖÓÒ ÒÓ ÙÒÓ℄ Ö××ØÚØ ÀÙ×Ö℄ ÐØØÓÒ ØÖÑÕÙ

ÃÑÖ ÀÙ×Ö℄ Ø ×Ù× ÔØÐØ ÁÖÖ ℄ ×ÑÐÒØÑÓÒØÖÖ ÙÒ ÖÓ××

ÑÒØÌ Ø ÙÒ ÑÒÙØÓÒ ØÖ× ÖÔ ÌÆ ÕÙÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÔÐÕÙ ÙÑÒØ

ÈÓÙÖ × ÔÖ××ÓÒ× ×ÙÔÖÙÖ× Ö Ð ØÖÒ×ØÓÒ ÌÆ ×ÔÖØ ØÒ× ÕÙ Ì

ÙÑÒØ Ò ÓÖ ÓÖØÑÒØ Ú Ð ÔÖ××ÓÒ Ø ×ÑÐ ×ØÙÖÖ ÙØÓÙÖ Ã ÔÓÙÖ

× ÔÖ××ÓÒ× ×ÙÔÖÙÖ× Ö ÁÐ ÙØ ÖÑÖÕÙÖ ÕÙ × Ö×ÙÐØØ× ×ÓÒØ

ÜØÖÔÓÐ× ÔÖØÖ ÒÓÑÐ× ÖÒÙÖ× Ñ ÖÓ× ÓÔÕÙ× Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑ

ÔÖØÙÖ Ø Ò ÔÖÑØØÒØ ÓÒ Ô× ÚÓÖ ÙÒ ÓÑÔÖÒ×ÓÒ Ò Ù ÓÑÔÓÖØÑÒØ

ÑÒØÕÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÑÓØÚ Ð ØÙ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ×

ÔÖ××ÓÒ Ò× ÅÒ ÖØ Ò× Ð ÔØÖ ÂÙ×ÕÙ ÔÖ×ÒØÐÒÝÙÕÙ

ØÖ× ÔÙ ØÙ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ×ÙÐÑÒØÚ × Ð×

ÔÖ××ÓÒ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ØÖ× ÔÖÓ × Ð Ò×ØÐØ Ä Ø ÒÕÙ ÚÐÓÔÔ Ù

ÄÄ ÓÙÚÖØ × ÚÓ× ÒÓÙÚÐÐ× Ò× Ð ØÙ Ù ÑÒØ×Ñ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ö ÐÐ

ÔÖÑØ ÔÔÐÕÙÖ × ÔÖ××ÓÒ× Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ× × ØÓÒ

Ò ÔÖÐÐÐ Ú ØÖÚÐ Ø× ÙÒ ØÙ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ×

ÙØ ÔÖ××ÓÒ Ò× ÀÓ ÅÒ Ð ÅÖÙ ℄ ÓÑÔÓ× ÔÖÓ Ù ×ÙÐ Ò×ØÐ

Ø ÑÓÒØÖ ÕÙ ÖÒØ× Ô×× ÑÒØÕÙ× × ×Ù ÒØ ÕÙÒ Ð ÔÖ××ÓÒ

ÙÑÒØ × ÒØÖÔÖØ ÔÖ ÙÒ ÒÑÒØ Ò× Ð× ÕÙÐÖ× Ò ÒÖ ×

ÖÒØ× ØÝÔ× ÒØÖ ØÓÒ× ÚÓÖ Ð

ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ ÓÒ Ó×ÖÚ ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

ÕÙ ÓÜ×Ø Ú ÙÒ ÓÑÔÓ×ÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ Ø ÙÒ ÓÖÖ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ

Ð ÔÖ××ÓÒ Ð Ô Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ × ÒÐ ×Ø ×ÙÔÔÖÑ ËÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÔÐÙ×

ÐÚ × Ô × Ö ØÖÓØ× ÔÓÙ××ÒØ ÙÜ ÔÓ×ØÓÒ× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ

Ø ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÕÙÒØ Ð ØÐ××ÑÒØ ÙÒ ÓÖÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÖÖ

ÑÒØÕÙ Ø ÒÓÒ ÓÐÒÖ ÔÐÙ× ÙØ ÔÖ××ÓÒ Ð Ô ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÒØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

INC

INC

0.18, 0.18, 0.08

AF SRO

AF SRO

1/2 1/2 1/2

AF

1/2 1/2 1/2

AF LRO

Ho(Mn 0.9 Al 0.1 ) 2

P=0

0.9 GPa

3.3 GPa

6 GPa

7.8 GPa

0 20 40 60

2θ (deg.)

F

111

Mn

Mn

Ferro LRO

J Mn-Mn >>

J Mn-R >>

Mn J R-R >>

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

ËÔ ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ã ÔÓÙÖ ÔÐÙ×ÙÖ× ÔÖ××ÓÒ× ÔÔÐÕÙ×

Ò× ÀÓ ÅÒ Ð ÓØÒÙ× ×ÙÖ ÄÄ Ú ÅÖÙ ℄ ÖÓØ ÓÒ

ÑÓÒØÖ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÓÑÒÒØ× ÔÓÙÖ Ð× ÖÒØ× Ô×× ÑÒØÕÙ× Ó

×ÖÚ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

ÔÖ ×ÔÖØÖ Ø ×ÙÐ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ×ÙÖ Ð× Ô ×

Ö ×Ù××Ø

Ä Ô× ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ó×ÖÚ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ Ø ØØÖÙ

× ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ ÓÑÒÒØ× Ø × ÑÓÑÒØ× ÅÒ ×ØÐ× Ò× Ð ÖÓÒ

ÒØÖÑÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÒØ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ×ÑÐ ÓÖÖ×ÔÓÒÖ ÐÙ

Ó×ÖÚ Ò× ÀÓÅÒ Ú × ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÒÙØ× ÒÐÑÒØ ÔÐÙ× ÙØ ÔÖ××ÓÒ

Ð ÑÒØ×Ñ ÅÒ ×Ø ÓÑÔÐØÑÒØ ØÙ Ø ×ÙÐ× Ð× ÑÓÑÒØ× Ê Ø Ð× ÒØÖ ØÓÒ×

ÖÖÓÑÒØÕÙ× Ê Ê ×Ù××ØÒØ

Ä ×Ù ××ÓÒ Ô×× Ó×ÖÚ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÔÙØ × ÓÑÔÖÒÖ ÔÐÙ× ÔÖ ×

ÑÒØ Ò ÖÚÒØ Ð ÐÒ ÒÖØÕÙ ÒØÖ Ð× ÖÒØ× ØÖÑ× ÕÙ ÓÒØÖÙÒØ

Ð ÒÖ Ò ÁÐ ÙØ ÓÒ×ÖÖ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÅÒ ÅÒ ÅÒ Ê Ø Ê

Ê

ÂÅÒ ÅÒËÅÒËÅÒ ÂÅÒ ÊËÅÒËÊ ÂÊ ÊËÊËÊ

Ó ËÊ Ø ËÅÒ ×ÓÒØ Ö×Ô ØÚÑÒØ Ð× ÓÑÔÓ×ÒØ× ×ÔÒ × ÓÒ× Ê Ø ÅÒ Ø Â


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÀÝÖÙÖ× × Ô×× ÄÚ× ÒÙÒ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

Ð× ÒØÖÐ× Ò ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÕÙ ØÝÔ ÒØÖ ØÓÒ Ò× ØØ ÜÔÖ×

×ÓÒ ËÅÒ ÑÒÙ ÖÔÑÒØ ÕÙÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ÙÑÒØ ÇÒ ×ÙÔÔÓ× ÕÙ Ð× ÙØÖ×

ÔÖÑØÖ× Ò ÚÖÒØ Ô× ÓÒ ×Ò ØÚ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò× × Ø ÐÓÖ×ÕÙ Ð

ÔÖ××ÓÒ ÙÑÒØ Ð ÔÖÑÖ ØÖÑ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ Ë ÅÒ Ú ØÖ× ÚØ ØÒÖ ÚÖ× ÞÖÓ

Ð ÙÜÑ ÑÒÙ Ù×× Ñ× ÔÐÙ× ÐÒØÑÒØ ØÒ× ÕÙ Ð ØÖÓ×Ñ Ö×Ø ÓÒ×ØÒØ

Ä ÖÑÑ Ô×× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò× ÀÓ ÅÒ ÜÐÜ ØÖÙØ Ð ÒÑÒØ

Ò× Ð ÐÒ ÒÖ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÔÖ××ÓÒ ×Ø ÔÔÐÕÙ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ ÓÙ

×ÓÙ× Ð ÔÖ××ÓÒ Ð ÔÖÑÖ ØÖÑ ÅÒ ÅÒ ×Ø ÓÑÒÒØ ÔÖ××ÓÒ ÔÐÙ× ÐÚ

ØÖÑ × ÒÒÙÐ Ø Ð ÑÒØ×Ñ ÚÒØ ÐÓÖ× ÓÒØÖ Ð ÔÖ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ê ÅÒ

ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÒÙØ× ÒÐÑÒØ ÔÐÙ× ÙØ ÔÖ××ÓÒ Ð ÙÜÑ ØÖÑ ÅÒ Ê

× ÒÒÙÐ Ù×× Ð× Ò Ö×ØÒØ ÐÓÖ× ÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ê Ê Ô× ÖÖÓÑÒØÕÙ

ÔÖÑØ ØÐÖ Ð ÖÖ × ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ò× × ×Ý×ØÑ×

ÔÖ××ÓÒ ÑÒØÅÒÅÒ ÅÒ Ê Ê Ê

ÆÓØÓÒ× ÕÙ ÓÒ Ò Ó×ÖÚ Ô× ÒÓÑÐ× Ò× Ð ÚÖØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ

×× ØÑÔÖØÙÖ Ú Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÔÐÕÙ

Transition Temperature (K)

140

120

100

80

60

40

20

spontaneous

INC

AF SRO

Mn moment:

induced none

paramagnetic

Canted AF Ferro

0

0 2 4 6 8

Pressure (Gpa)

Pressure (GPa)

E

E 1

E 2

E 3

spont. SRO canted SRO Ferro

Ù ÖÑÑ ØÑÔÖØÙÖ ÔÖ××ÓÒ Ò× ÀÓ ÅÒ Ð ÅÖÙ ℄

Ä× ÖÓÒ× Ò ××ÓÙ× × ÐÒ× ÒØÖ× ØÓÒ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ × Ô×× ÕÙ ÓÜ×ØÒØ

Ò ÙØ Ð Ö ØÖ Ù ÑÒØ×Ñ ÅÒ ×Ø × ÑØ× ÖÓØ Ë Ñ Ð ÚÖØÓÒ ×

ØÖÑ× ÒÖ Ø Ú Ð ÑÓÑÒØÅÒ ÚÓÖ

ÀÝÖÙÖ× × Ô×× ÄÚ× ÒÙÒ Ð Ý

ÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

ÓÑÑ ÓÒ Ð ÚÙ ÔÖ ÑÑÒØ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× × Ô×× ÄÚ×

ÅÒ ×ÓÒØ ØÖ× ×Ò×Ð× ÙÜ ×ØÒ × ÒØÖ ØÓÑ× ÅÒ ÓÒØ Ð ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ

×ÔÖØ Ò ××ÓÙ× ÙÒ ×ØÒ ÖØÕÙ ÒØÖ ÅÒ ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ØØ ×Ò×ÐØ


µ Mn


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

Ù ÑÒØ×Ñ ÙÜ ×ØÒ × ÒØÖØÓÑÕÙ× ×ØÑÙÐ × ÒÓÑÖÙ×× ØÙ× ×ÙÖ Ð Ò

ÙÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÔÐÕÙ Ø Ð ÔÖ××ÓÒ ÑÕÙ ÚÓÖ × ØÓÒ× ÔÖ ÒØ×

Ä ÓÔ Ð ÝÖÓÒ ÓÖ ÙÒ ÑÓÝÒ ÔÖØ ÙÐÖÑÒØ ÙÑÒØÖ Ð

ÔÖÑØÖ Ö×Ù Ø ÓÒ ×ØÐ×Ö Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ Ä× ØÓÑ× À ÖÒØ ÙÒ

ÔÖ××ÓÒ ÒØÚ Ò Ó ÙÔÒØ Ð× ×Ø× ÒØÖ×ØØÐ× Ù Ö×Ù ÑØÐÐÕÙ ÚÓÒ℄ ÇÒ

ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ð ÝÖÓÒØÓÒ Ð ÚÒØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ×Ù×ØØÙØÓÒ× ÑÕÙ×

Ò× Ð× ×ÓÙ× Ö×ÙÜ ÓÙ ÅÒ ÔÖÑØØÖ ÙÒ ÙÑÒØØÓÒ Ù ÚÓÐÙÑ ÓÒØÖ Ð

Ø Ù×ÕÙ × ÚÐÙÖ× ÑÔÓÖØÒØ× ×Ò× ÔÓÙÖ ÙØÒØ ÑÓÖ Ð Ö×Ù Ö×ØÐÐÒ

×

Ò ÔÐÙ× Ø Ø ×ÑÔÐ ×ØÐ×ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÔÖ ÐØØÓÒ Ù

Ö×Ù Ð ÓÔ Ð ÝÖÓÒ × ×Ø ÚÖ ÙÒ ÓÙØÐ ØÖ× ÓÖÒÐ ÔÖÑØØÒØ ÑÒÙÖ

ÓÙ ÑÑ ÓÑÔÐØÑÒØ ×ÙÔÔÖÑÖ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ù Ö×Ù ÅÒ Ò Ø

ÓÔ ÑÓ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ØÖÓÒÕÙ ÙÔØ È℄ Ø ÔÙØ ÓÒ ÒÙÖ

×ÙÖ Ð ÒØÙÖ × ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ø Ð× ØÓÑ× À ÔÙÚÒØ ÓÖÑÖ ÙÒ ×ÓÙ×

Ö×Ù ÓÖÓÒÒ ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ Ø ÒÖ Ò× Ð ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÐÓ Ð Ø Ð ×ÝÑØÖ

ÙØÓÙÖ × ØÓÑ× ÑÒØÕÙ×

ÆÓØÓÒ× Ð × × ÝÖÙÖ× ØÖÖ× ÖÖ× ÊÀ Ü Î℄ Ó ÓÒ ØÖÓÙÚ ÙÒ

ÑÔÓÖØÒØ ÚÖØÓÒ × ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ

ÈÓÙÖ Ü Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ ×Ø ÙÕÙ Ø Ð× ØÓÑ× À ÖÑÔÐ××ÒØ ØÓÙ× Ð×

ÒØÖ×Ø × ×ÝÑØÖ ØØÖÖÕÙ ÈÓÙÖ ÙÒ Ð Ü × ÜÜÑÜ ÓÜÑÜ ÚÖ

Ú Ð ÓÒ ÔÖØ ÙÐÖ Ê Ð× ×Ø× ×ÝÑØÖ Ó ØÖÕÙ ÓÑÑÒ ÒØ Ù×× ØÖ

Ó ÙÔ× Ò× × Ð× ØÓÑ× À ÔÙÚÒØ ÓÖÑÖ × ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ× ÕÙ Ø

ÓÒ ÓÒ×ÖÐ Ð ØÝÔ ×ØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× Ó×ÖÚ× Î ℄

Ä ÝÖÓÒ Ù×× × Ø× ÖÑÖÕÙÐ× ×ÙÖ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× ×

ÓÑÔÓ×× ÖÙ×ØÖ× ÅÒ Ä ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÔÙØ Ò ×ÙÔÔÖÑÒØ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ

ØÓÔÓÐÓÕÙ ÒÙÖ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ØÖ× ×ÑÔÐ Ø Ú ÙÒ

ØÑÔÖØÙÖ ØÖÒ×ØÓÒ ÐÚ × ØÓÒ Ò ÖÚÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ð× ØÓÑ× À

Ó ÙÔÒØ Ð× ÒØÖ×Ø × ÓÒ ×ÓÖÓÒÒ Ù×ÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ × ØÓÒ

ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ×Ø ÒÙØ Ä ÔÖÓ Ò ÔÖÖÔ ÓÒÒ ÙÒ

ÔÖÙ ÒÖÐ × ÖÑÑ× Ô× × ×Ý×ØÑ× ÅÒ ÀÝ Ø ÊÅÒ ÀÝ Ò ÓÒ ØÓÒ

Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ Ý × ØÓÒ

ÁÐ ÙØ Ù×× ×ÓÙÐÒÖ Ð ÔÐ ÔÖÚÐ Ó ÙÔ ÔÖ Ð Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ×

ÔÖÑ ÙØÖ× Ø ÒÕÙ× ÕÙ ÓÒÒÒØ × ÒÓÖÑØÓÒ× ÓÒ ÖÒÒØ × ÔÖÓÔÖØ×

×ØÖÙ ØÙÖÐ× ÓÙ ÑÒØÕÙ× × ÓÑÔÓ×× ÓÒØÖÖÑÒØ ÙÜ ÖÝÓÒ× Ð× ÒÙ

ØÖÓÒ× Ú×ÙÐ×ÒØ ÐÑÒØ Ð× ØÓÑ× ÝÖÓÒ Ä Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒÕÙ ×Ø ÓÒ

Ð ×ÙÐ ÕÙ ÓÒÒ Ö ØÑÒØ × Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÕÙ Ð ÝÖÓÒ ÐÓ Ð×

ØÓÒ Ð× ØÓÑ× À Ò× Ð ÑÐÐ Ø ÕÙ Ò ÔÐÙ× ÔÖÑØ ØÖÑÒÖ ÓÒ ØÖ×

ÔÖ × Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÈÖ Ð ×ÙØ ÓÒ ÔÖÐÖ ÒÖÑÑÒØÝÖÓÒ

À ÓÙ ÙØÖÙÑ ÖÒÖ ×ÓØÓÔ ×Ø ÖÕÙÑÑÒØ ÙØÐ× Ò× Ð× ÜÔÖÒ ×

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò ÐÑÒÖ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ Ò ÓÖÒØ Ð ÝÖÓÒ

ÒØÙÖÐ Ð Ù×ÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÀÝÖÙÖ× × Ô×× ÄÚ× ÒÙÒ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

ÖÑÑ× Ô× ÅÒ ÀÝ Ø ÊÅÒ ÀÝ

ËØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ

Ò× Ð× ÒØÖ×Ø × Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ ÅÒ Ð ×Ø ÔÓ××Ð ÒØÖÓÙÖ

Ù×ÕÙ ØÓÑ× À ÔÖ ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ Ù℄ Ä ÕÙÒØØ ÑÜÑÐ Ý

ÖÓÒ ×Ø ÐÑØ ÔÖ Ð ÒØÖ ØÓÒ ÖÔÙÐ×ÚÒØÖ ØÓÑ× À ÕÙ ÑÔÓ× ÙÒ ×ØÒ

ÑÒÑÐ ÒØÖ ÝÖÓÒ× ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× Ï×ØÐ ÚÓÒ℄ ÓÑÑ

Ò× Ð ÔÐÙÔÖØ × ÝÖÙÖ× Ô×× ÄÚ× Ò× × ÓÑÔÓ×× Ð ÝÖÓÒ Ó ÙÔ

ÔÖÖÒØÐÐÑÒØ Ð× ×Ø× ÒØÖ×ØØÐ× ØØÖÖÕÙ× ÓÖÑ× ÔÖ Ø ÅÒÔÔÐ×

ÚÓÒ℄ Ä ÒÓÑÖ ØÓØÐ × ÔÓ×ØÓÒ× Ò× Ð ÑÐÐ ÔÖÑØÚ ÓÖÖ×ÔÓÒ

ÒØ ÙÜ ÓÖÑÙÐ× ÑÕÙ× ×Ø ÈÓÙÖ Ð ÓÔ ÑÜÑÐ Ð ÝÖÓÒ

ØÓÑ× ×ÓÒØ ÓÒ ×ØÖÙÖ Ò× × ÒØÖ×Ø × ÕÙ ÚÙØ Ö ÕÙ ×ÙÐ

ÔÙ ÔÖ× ÙÒ ØÖ× × ×Ø× ×Ø Ó ÙÔ

ÓÑÑÒØ Ð× ØÓÑ× À × ×ØÖÙÒØ Ð× Ò× Ð× ÒØÖ×Ø ×

× Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× × ÓÑÔÓ×× Ú Ý ÄØÖÓ

ÓÒ ÖÒÓ℄ ÑÓÒØÖÒØ Ð Ü×ØÒ ÙÒ Ô× ×ÓÖÓÒÒ ÙØ ØÑÔÖ

ØÙÖ Ö ØÖ× ÔÖ ÙÒ ×ØÖÙØÓÒ ÐØÓÖ × ØÓÑ× ÝÖÓÒ Ò× Ð× Ò

ØÖ×Ø × ØÓÙØ Ò ÖÒØ Ð ÓÒØÖÒØ ×ÙÖ Ð ×ØÒ ÑÒÑÐ ÒØÖ ØÓÑ×

À Ò× ØØ Ô× Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ ×Ø ÙÕÙ ÓÑÑ Ò× Ð× ÓÑÔÓ××

ÒÓÒ ÝÖÓÒ×

×× ØÑÔÖØÙÖ ÒÒÑÓÒ× Ð Ù×ÓÒ × ØÓÑ× À ÑÒÙ Ø ÓÒ × ØØÒ

ÕÙ Ð× ØÓÑ× ÝÖÓÒ × ÑØØÒØ Ò ÓÖÖ ØØ Ñ× Ò ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ

ÑÒÙ Ð ×ÝÑØÖ Ù Ö×Ù Ø ÒÙØ ÚÒØÙÐÐÑÒØ × ØÖÒ×ØÓÒ× Ô× ×ØÖÙ

ØÙÖÐ× ÇÒ ÔÙØ ×ØÒÙÖ ØÖÓ× ÓÑÒ× ÖÒØ× Ò× Ð ÖÑÑ Ô×

×ØÖÙ ØÙÖÐ ÅÒ ÀÝ Ä ÖÓÒ × Ð× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ò ÝÖÓÒ

Ý ×Ø ÔÖØ ÙÐÖÑÒØ ÓÑÔÐÜ Ú ÓÜ×ØÒ Ô×× ÖÒØ× ×ÝÑØÖ×

Ð℄ Ò× Ð ÖÓÒ ÒØÖÑÖ Ý Ð× Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ×

ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×Ø ÙÕÙ Ù×ÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ð Ð℄

ØÑÔÖØÙÖ ÑÒØ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÙÕÙ ×Ø Ó×ÖÚ Ù×ÕÙ Ý ØÒ× ÕÙ

Ð ÓÑÔÓ× Ú ÝÖÓÒØÓÒ ÑÜÑÐ Ý ÔÖ×ÒØ ÙÒ ×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓ

ÖÕÙ Ð ÑÐÐ ÙÕÙ ÈÖÞÛÓõÒ℄ × Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ×

Ò× ÅÒ ÓÒ ÖÒÓ℄ ÓÒØ ÓÒÖÑ ÖÒÖ Ö×ÙÐØØ Ø ÓÒØ ÑÓÒØÖ ÕÙ

Ð ØÖÒ×ØÓÒ ÚÖ× Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÙÕÙ ×ÓÖÓÒÒ Ò× ÐÕÙÐÐ Ð× ØÓÑ× À ×ÓÒØ

ØÖ× ÑÓÐ× × Ø ÙØÓÙÖ Ã

ÉÙÒ Ð ÝØØÖÙÑ ×Ø ×Ù×ØØÙ ÔÖ ÙÒ ØÖÖ ÖÖ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ ×

ÓÑÔÓ×× Ò ×Ø Ô× ÑÓ ÓÒ ×Ò ØÚ ÈÖÞÛÓõÒ℄ ×× ØÑÔÖØÙÖ

Ð ×ÝÑØÖ ×Ø ÙÕÙ ÔÓÙÖ × ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ò ÝÖÓÒ ÒØÖÑÖ× Ø ÚÒØ

ÖÓÑÓÖÕÙ ÔÓÙÖ Ý

ËØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ

Ò× ÅÒ ÀÝ Ý × Ñ×ÙÖ× ÑÒØØÓÒ Ù℄ Ø Ø Å××ÙÖ

ÈÖÞÛÓõÒ℄ ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ ÙÑÒØØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ò ÝÖÓÒ ÕÙ ×Ø Ò ÓÖ Ú Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ØØÒÙ

Ò× × ÓÑÔÓ×× ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÙÑÒØ Ä ÒÓÑÐ ÑÒØÓÚÓ

ÐÙÑÕÙ ÒØ Ó×ÖÚ ÌÆ Ò× ÅÒ ×Ø ÓÖØÑÒØ ÖÙØ ÕÙÒ ÓÑÔÓ×

×Ø ÝÖÓÒ Ò× ÅÒ À ÔÖ ÜÑÔÐ Ð ×ÙØ Ò× Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ×Ø

Ó× ÔÐÙ× ÔØØ ÕÙ Ò× ÅÒ Ð ℄ Ä Ó ÒØ ÜÔÒ×ÓÒ ØÖÑÕÙ Ò× Ð

Ô× ÔÖÑÒØÕÙ ×Ø Ù×× ÔÐÙ× Ð Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÝÖÓÒ× × Ö×ÙÐ

ØØ× ÓÒÖÑÒØ Ð ×ÙÔÔÖ××ÓÒ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ Ø Ð ×ØÐ×ØÓÒ × ÑÓÑÒØ×

ÑÒØÕÙ× ÅÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ð Ö×Ù ×Ø ÓÒ ÔÖ ÝÖÓÒØÓÒ

Ò× Ð ×Ý×ØÑ ÅÒ ÀÝ Ø ÔÓÙÖ × ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ò ÝÖÓÒ ÐÐÒØ Ù×ÕÙ

Ý × Ñ×ÙÖ× ÑÒØØÓÒ ÑÓÒØÖÒØ Ð Ü×ØÒ ÙÒ ÓÑÔÓ×ÒØ ÖÖÓÑÒ

ØÕÙ Ð ÒÕÙÒØ ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÖÖÑÒØÕÙ Ù× ÓÛ Ù℄ Ò

ÖÚÒ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÑÜÑÐ Ý × Ñ×ÙÖ× ÑÒØØÓÒ Ù℄

Ø Ø Å××ÙÖ ÈÖÞÛÓõÒ℄ ×ÙÖÒØ ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ

ËÙÖ Ð × × Ö×ÙÐØØ× ÓÒ ÖÒÒØ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ Ø ÑÒØÕÙ Ò× Ð

×Ý×ØÑ ÅÒ ÀÝ ÙÒ ÖÑÑ Ô× Ø ÔÖÓÔÓ× ÈÖÞÛÓõÒ℄

ÌÑÔÖØÙÖ× ØÖÒ×ØÓÒ ÑÒØÕÙ× Ò× ÅÒ ÀÝ Ò ÓÒ ØÓÒ ÅÒ ÅÒ

ÓØÒÙ× ÔÖ × Ñ×ÙÖ× Ø Å××ÙÖ Ä ÐÒ ÓÒØÒÙ ×Ø ÙÒ Ù ÔÓÙÖ Ð Ð Ä×

×ÝÑÓÐ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Á Ø ÁÁ × ×ØÖÙ ØÙÖ× ØØÖÓÒÐ× ×ØÓÖÙ× ÁÁÁ Ð Ô×

ÙÕÙ ÖÖÑÒØÕÙ Ø ÁÎ Ð Ô× ÖÓÑÓÖÕÙ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÔÖ× Ð

ÖÖÒ ÈÖÞÛÓõÒ℄

Ä× ÝÖÙÖ× × ØÖÖ× ÖÖ× ÓÒØ Ù×× Ø ØÙ× × ÖÑÑ×

Ô×× ÓÒØ Ø ÓØÒÙ× ÔÓÙÖ ÝÅÒ ÀÝ ëÙÖÓÛ× ÈÖÞÛÓõÒ℄ ØÅÒÀÝ

ÈÖÞÛÓõÒ℄ ÔÖØÖ Ñ×ÙÖ× Å××ÙÖ ÆÓØÓÒ× Ù×× Ð ØÙ ÔÖ ÊÅÆ

ÅÒ ÀÝ ÃÔÙ×Ø℄ ÕÙ ×ÙÖ × ×ØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× ÓÑÔÐÜ× Ò× Ð

Ô× ÒØÖÑÖ ÙÕÙ Ø Ð Ü×ØÒ ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÓÐÒÖ

ÔÓÙÖ Ý ÖÒÖ Ö×ÙÐØØ Ø ÓÒÖÑ ÔÐÙ× ØÖ ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ×

ÓÒ ÖÒÓ℄


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÀÝÖÙÖ× × Ô×× ÄÚ× ÒÙÒ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

Ä× ×ØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× Ò× × ×Ý×ØÑ× Ò ÓÒØ Ô× Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÐÙÔÖØ Ö

ØÖ×× ÔÖ ×ÑÒØ Ù×ÕÙ ÙÓÙÖ Ù ËÙÐ× ÕÙÐÕÙ× ÔÓÒØ× Ò× Ð ÖÑÑ

Ô×× ÓÒØ Ø ØÙ× ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÒÓØÑÑÒØ Ð× ÓÑÔÓ×× ÅÒ À

ÄØÖÓ ℄ Ø ÅÒ À ÓÙ Ê ÓÒ ÖÒÓ ÓÒ ÖÒÓ℄ Ò× ÅÒ À

× Ö×ÙÐØØ× ×ÑÐÖ× ÓÒØ Ø ØÖÓÙÚ× ÙÐØÖÙÖÑÒØ ÔÖ ÙÒ ÙØÖ ÕÙÔ ÄØÖÓ ℄

ÇÒ ØÐÐÖ × ØÙ× Ò× Ð × ØÓÒ ×ÙÚÒØ

À ÓÖÓÒÒ ÓÙÔÐ ÑÒØÓ ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ø ÓÖÖ Ñ

ÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ

ÅÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ÙÕÙ Ø ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÓÐÒÖ

Ä× ÔÖÓÔÖØ× ×ØÖÙ ØÙÖÐ× Ø ÑÒØÕÙ× ÅÒ ÓÒØ Ø ØÙ× ÔÖ

ÑÒØØÓÒ Ø Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÄØÖÓ ℄ Ä ÓÑÔÓ×ÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ

×Ø ØÖ× Ð Ò× × ÓÑÔÓ×× Ø ÓÒ Ø ÒÐ Ä× Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ

ÒÙØÖÓÒ× ÓÒØ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ù Ö×Ù ÅÒ Ø Ð ÓÖÖ × ØÓÑ× À

ÔÔÖ××ÒØ ×ÑÙÐØÒÑÒØÌÆ Ã Ò× Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ Ð× ØÓÑ×

ÝÖÓÒ ×ÓÒØ ×ØÖÙ× ÐØÓÖÑÒØ Ò× Ð× ×Ø× Ò ××ÓÙ× Ð ØÖÒ

×ØÓÒ ÔÖ ÓÒØÖ ×ÙÐ× ÖØÒ× × ×Ø× ×ÓÒØ Ó ÙÔ× ÓÒ ×Ò ØÚ Ä

×ÝÑØÖ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ Ö×Ø ÙÕÙ Ù×ÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ð ÑÒÙ

ØÓÒ ×ÝÑØÖ Ù Ð Ñ× Ò ÓÖÖ × ØÓÑ× À × ØÖÙ×ÒØ ÔÖ Ð ÔÔÖØÓÒ

Ô × ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ Ò ××ÓÙ× ÌÆ ÓÒÚÓØ Ù×× ÔÔÖØÖ × Ô × Ö

ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ú ÙÒ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ

Ð ÑÑ ÕÙ ÐÙ ÅÒ × ÓÒ ÒÐ Ð ×ØÓÖ×ÓÒ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ Ä ×ØÖÙ ØÙÖ

ÑÒØÕÙ Ù ÓÑÔÓ× ÝÖÓÒ ×Ø ÒÓÒ ÓÐÒÖ Ú ÙÒ ÑÓÑÒØÅÒ

à ÇÒ ÖÑÖÕÙ Ð ÖÒ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÔÖ×ÕÙ ÓÐÒÖ

ÅÒ Ä ÒØÖÓÙ ØÓÒ × ØÓÑ× À ÓÑÑ ÓÒ×ÕÙÒ Ð ÙÑÒØØÓÒ

ÌÆ Ã Ò× ÅÒ Ã Ò× Ð ÓÑÔÓ× ÝÖÓÒ Ø ÓÔ ÒÙ

Ù×× ×ÙÖ Ð ØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ð ÑÓÙÐØÓÒ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ÓÑÔÐÕÙ

Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÅÒ ×ÔÖØ Ò× ÅÒ

ÅÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ÖÓÑÓÖÕÙ Ø ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÓÐÒÖ

Ä ØÙ Ð ÝÖÙÖ ÓÑÔÓ×ØÓÒ ÑÜÑÐ ÅÒ Ñ× ÐÖÑÒØ Ò Ú

Ò Ð ÓÖØ ÓÙÔÐ ÒØÖ Ð ÓÖÖ ÑÕÙ Ð ÝÖÓÒ Ø Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

Ù ÅÒ Ä× Ö×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ ÓØÒÙ× ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÑÓÒØÖÒØ

ÙÒ ×ÙÐ ØÖÒ×ØÓÒ ÑÒØÓ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ù ÔÖÑÖ ÓÖÖ ÙØÓÙÖ Ã ÉÙÒ ÓÒ

ØÖÚÖ× Ð ØÖÒ×ØÓÒ Ò ××ÒØ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÔÐÙ×ÙÖ× ÔÒÓÑÒ× × ÔÖÓÙ×ÒØ

×ÑÙÐØÒÑÒØ ÙÒ ×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓÖÕÙ Ð ÐÐÙÐ ÙÒØÖ ÒÐ ÖÓÑÓ

ÖÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ó ÙÒ ÑÒÙØÓÒ Ð Ù×ÓÒ Ù× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ

Ð Ñ× Ò ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ Ø Ð ÔÔÖØÓÒ Ô × ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ×

ÒÕÙ ÐÖÑÒØ ÕÙ Ð ÝÖÓÒ Ø Ð× ÑÓÑÒØ× Ù ÑÒÒ× × ÑØ

ØÒØ Ò ÓÖÖ Ð ÑÑ ØÑÔÖØÙÖ Ä× ÙÜ ØÝÔ× ÓÖÖ ÓÒØ Ð ÑÑ ×ÝÑØÖ

ÈÐÙ× ÔÖ ×ÑÒØ Ð ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ × ÅÒ ×Ø ÖØ ÔÖ ÙÒ Ú ØÙÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

ÔÖÓÔØÓÒ ×ÙÚÒØ ÙÒ ÑÔÐÑÒØ ÔÐÒ× ÖÖÓÑÒØÕÙ× ÔÖÔÒ

ÙÐÖ× Ð Ü Ð ×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓÖÕÙ Ä× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

ÅÒ ×ÓÒØ ÓÖÒØ× Ò× Ð× ÔÐÒ× ÔÖÔÒ ÙÐÖ× Ð Ü Ä ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ

× Ö ØÖ× ÔÖ ÙÒ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ Ø ÔÖ Ð ÖÓÙÔ ×Ô ÖÓÑÓ

ÖÕÙ Ê Ñ

ÅÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ÅÒ Ø ×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓÖÕÙ « Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑ

ÔÖØÙÖ Ò× ÅÒ À ÓÒ ÖÒÓ℄

ÉÙÐÐ ×Ø Ð Ö×ÓÒ ÓÙÔÐ × ÒØÙÐ Ø ÔÓÙÖÕÙÓ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÒØÖ

ÖÓÑÒØÕÙ ×ÑÔÐ ÅÒ ×Ø × ÖÒØ Ð ÓÒÙÖØÓÒ ÓÑÔÐÕÙ

ÅÒ Ò× Ð× Ô×× ÄÚ× Ð ×ÓÙ× Ö×Ù ÅÒ ÔÖ×ÒØ ÙÒ ÖÙ×ØÖØÓÒ ÓÑÔÐØ

Ù ÙÒ ÓÒÙÖØÓÒ ÑÒØÕÙ Ò ÔÓÙÚÒØ ×Ø×Ö Ð ØÓØÐØ × ÒØÖ ØÓÒ× Ñ

ÒØÕÙ× ÔÖ× ÔÖÓÐÑ ×Ø Ö×ÓÐÙ ÔÖ Ð ÔÖ×Ò Ù ×ÓÙ× Ö×Ù À Ò Ø

× ÓÒ ÖÖ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ Ø Ð ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ÝÖÓÒ Ò× Ò

ÔÒÑÑÒØ ÚÓÖ Ð ÓÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÔÙØ

× ÜÔÐÕÙÖ ØÖ× ×ÑÔÐÑÒØ Ò ×ÙÔÔÓ×ÒØ ÕÙ Ð ÒØÖ ØÓÒ ÒØÖ ÙÜ ØÓÑ× ÅÒ

ÚÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÐÓÖ×ÕÙ ÙÒ ØÓÑ À ×Ø ÚÓ×Ò ØÒ× ÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ×Ò×

À ×ÓÒØ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× ÓÑÑ Ò× ÅÒ Ø ÓÒÖÑ ÔÖ ÙÒ Ð ÙÐ

ÒÖØÕÙ ×ÑÔÐ Ä ÓÔ Ð ÝÖÓÒ ÒÓÒ ×ÙÐÑÒØ ×ØÐ× Ð ÑÒØ×Ñ ÅÒ

Ò ÐØÒØ Ð Ö×Ù Ñ× ×ÙÖØÓÙØ Ð ÒÐÚ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ù ×ÓÙ× Ö×Ù

ÔÝÖÓ ÐÓÖ Ò ÒÒØ Ð ÒØÙÖ ÖØÒ× × ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ Ä ÝÖÓÒ

Ú ÓÒ ××ÝÑØÖ×Ö Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ ÔÖÑØØÒØ Ð ×ØÐ×ØÓÒ ÙÒ ÓÖÖ

ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ØÖ× ×ÑÔÐ

ÓÙÔÐ ÑÒØÓ×ØÖÙ ØÙÖÐ ×Ø ÔÓ××Ð Ö Ð ×ÓÙ× Ö×Ù Ð ÝÖÓÒ Ø

Ð ×ÓÙ× Ö×Ù ÑÒØÕÙ ÅÒ ÓÒØ × ÒÖ× Ö ØÖ×ØÕÙ× Ù ÑÑ ÓÖÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÀÝÖÙÖ× × Ô×× ÄÚ× ÒÙÒ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

ËØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ò× ÅÒ À Ê Ñ Ä ÔÖÑØÖ

Ð ÑÐÐ ÖÓÑÓÖÕÙ ÓÖÖ×ÔÓÒ Ä× ØÓÑ× ÅÒ Ó ÙÔÒØ Ð× ÔÐÒ× Ü

ÓÒÙÜ Ø Ð× ØÓÑ× ÅÒ Ð× ÔÐÒ× ÃÓÑ Ä× ×Ø× ÅÒ Ø ÅÒ ×ÓÒØ ÒÓÒ ÕÙÚÐÒØ×

Ò× ØØ ×ØÖÙ ØÙÖ ÒÚÖÓÒÒÑÒØ Ð ÝÖÓÒ Ø ÓÖÖ ÑÒØÕÙ × ØÓÑ× ÅÒ

Ä× ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ ×Ò× À  ×ÓÒØ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× ØÒ× ÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ×

Ú À  ×ÓÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ× Ä ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ Ø Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÓÒØ

Ø ÓØÒÙ× ÔÖØÖ Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ú ÐÓÒÙÙÖ× ÓÒ

ÁÄÄ Ø ÄÄ Ö×Ô ØÚÑÒØ ËÓÙÐÒÓÒ× ÕÙ Ð ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ

Ò ÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ò ×Ø Ô× ÔÖØ ÔÙ×ÕÙ ÖØÒ× ×Ø× Ò ×ÓÒØ ×ØØ×ØÕÙÑÒØ ÕÙ

ÑÓØ Ó ÙÔ× ÔÖ× ÓÒ ÖÒÓ ÓÒ ÖÒÓ℄

ÖÒÙÖ Ø × ØÑÔÖØÙÖ Ñ× Ò ÓÖÖ ØÖ× ÔÖÓ × ËÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÔÔÐÕÙ

ÔÖ ÓÒØÖ Ð× ÙÜ ØÖÒ×ØÓÒ× ×ÓÒØ ÓÙÔÐ× Ö Ð× ÙÜ ØÝÔ× Ñ× Ò ÓÖÖ

Ö××ÒØ ÓÒ ÓÔÔÓ× Ð ÔÖ××ÓÒ Ä ÔÖ××ÓÒ ÕÙ Ø ÖÓØÖ Ð ØÐÐ ×

ÒØÖ×Ø × Ø ÑÒÙ Ð× ×ØÒ × ÒØÖ ØÓÑ× À ÖÒÓÖ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÒØÖ Ý

ÖÓÒ× Ø ÚÓÖ× ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ Ñ× Ò ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÔÐÙ× ÐÚ Ò

ÖÚÒ Ð× ×ØÒ × ÒØÖ ØÓÑ× ÅÒ ×ÓÒØ ÑÒÙ× ÕÙ ÒØÙ Ð Ò×ØÐ

Ø Ù ÑÒØ×Ñ ÅÒ Ò ÓÒ×ÕÙÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÆÐ Ö ØÖ×ÒØ Ð ÓÖÖ

ÑÒØÕÙ ÖÓØ ÓÖØÑÒØ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ØÒ× Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ Ö×Ø ÖÓÑ

ÓÖÕÙ Ù×ÕÙ ØÑÔÖØÙÖ ÑÒØ ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ð ØÝÔ ÓÖÖ

ÑÒØÕÙ Ò ×Ø Ô× ÑÓ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ × Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ØÖÒ×ØÓÒ

ÙÕÙÖÓÑÓÖÕÙ ×ÓÒ ÓÖÒ Ò× Ð Ñ× Ò ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ Ø ÕÙ

Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ó×ÖÚ ×Ø ÑÔÓ× ÔÖ Ð ÓÖÖ ÔÖØ ÙÐÖ Ð Ý

ÖÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓÖÕÙ ØÑÔÖØÙÖ ÑÒØ « Ø ØÑÔÖØÙÖ ØÖÒ×ØÓÒ

ÌÆ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÔÐÕÙ ÅÖÙ℄ « ÙÑÒØ Ú Ð ÔÖ××ÓÒ ÕÙ

ÔÓÙÖÖØ ÒÕÙÖ ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ ØÖÒ×ØÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ ÙÑÒØ ÐÑÒØ ÈÓÙÖ

ÑÙÜ Ú×ÙÐ×Ö Ð Ø ÓÙÔÐ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ « Ø ÌÆ ×ÓÒØ Ñ×ÐÑÑÐÐ

È

a) b)

ÅÓÑÒØ× Ì Ø ÅÒ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò× ÌÅÒ

ÓÒ ÖÒÓ℄ Ä ÐÒ ÓÒØÒÙ ×Ø Ð Ù×ØÑÒØ Ù ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ð ØÖÖ ÖÖ

Ò× ÙÒ ÑÓÐ ÑÔ ÑÓÝÒ Ò ÝÒØ ×ÙÔÔÓ× × ÓÒ× Ê ÐÖ× Ò× Ð ÑÔ Ò

Ù ÑÒÒ× ÇÖÒØØÓÒ× × ÑÓÑÒØ× ×× ØÑÔÖØÙÖ Ò× Ð ÑÐÐ ÊÅÒ

ÄÓÖ×ÕÙ Ð ×Ø ×Ù×ØØÙ ÔÖ ÙÒ ØÖÖ ÖÖ ÑÒØÕÙ Ê Ì Ý ÓÙ ÀÓ

ÙÒ ÙØÖ Ö×Ù ÑÒØ×Ñ ÐÓ Ð× Ø ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ ×Ø ÒØÖÓÙØ ÕÙ Ú ÒØÖÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÀÝÖÙÖ× × Ô×× ÄÚ× ÒÙÒ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

Ú ÐÙ Ù ÑÒÒ× Ò× ÊÅÒ ÖÒØ× ØÝÔ× ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ×ÓÒØ Ó

×ÖÚ× ×ÐÓÒ Ð ÓÒ Ê Ù ÓÒØÖÖ Ò× ØÓÙØ Ð ÑÐÐ ÊÅÒ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

×Ø ÑÔÓ× ÔÖ Ð ×ÓÙ× Ö×Ù ÅÒ Ä Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ×Ø Ð ÑÑ Ø Ð ØÑ

ÔÖØÙÖ ÆÐ Ò Ò Ô× ÓÒ ×Ò ØÚ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÅÒ Ä×

ÑÓÑÒØ× Ê × ÓÖÓÒÒÒØ ×ÑÙÐØÒÑÒØ Ú Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ ×ÙÚÒØ ÙÒ ÑÔÐÑÒØ

Ó Ø ×ÓÒØ Ö×Ô ØÚÑÒØ Ð× ÑÓÑÒØ× Ê

Ø ÅÒ ÕÙÒ ÓÒ × ÔÐ Ð ÐÓÒ Ð Ü ℄ ÔÐÙ× Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ

Ù ÑÓÑÒØ Ê ×Ø ÐÐ ÙÒ ÓÒ ÐÖ Ò× Ð ÑÔ Ò Ù ÑÒÒ×

ÔÖÑØ ØÐÖ Ð ÖÖ × ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ò× × ÓÑ

ÔÓ×× Ä× ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ ×ÓÒØ ÐÖÑÒØ ÓÑÒÒØ× ÔÙ×ÕÙ ÐÐ× ÑÔÓ×ÒØ Ð

ØÝÔ ÓÖÖ Ó×ÖÚ Ò× ØÓÙØ Ð ×Ö Ù×× Ø ÔÖÓÙÚ ÔÖ Ð ØÙ Ù ×Ý×

ØÑ Ý ÅÒ À ÅÖÓÚ℄ Ä ÓÑÔÖ×ÓÒ ÒØÖ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ×

× ÓÑÔÓ×× Ø ÐÐ× Ý ÅÒ ÑØ Ò ÚÒ Ð Ö ØÖ ÓÑÒÒØ ×

ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ Ò× × ÝÖÙÖ× Ò×ÙØ ÚÒÒÒØ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ê ÅÒ ÔÐÙ×

ÑÔÓÖØÒØ× ÕÙ Ê Ê ÙØÖÑÒØ Ð ×ÓÙ× Ö×Ù Ê × ÓÖÓÒÒÖØ ÒÔÒÑÑÒØ Ù

×ÓÙ× Ö×Ù ÅÒ ÊÑÖÕÙÓÒ× ÒÒÑÓÒ× ÕÙ Ð Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

×× ØÑÔÖØÙÖ ÔÒ Ð ØÖÖ ÖÖ ÔÖ×ÒØ

Ò× ÖØÒ× × ÓÑÔÓ×× Ð ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð× Ò×ÓØÖÓÔ× × ÓÒ× ÅÒ Ø

Ê ×ÑÐÒØ ØÖ Ð ÓÖÒ ØÖÒ×ØÓÒ× ÓÖÒØØÓÒ ÈÓÙÖ ÑÙÜ ÓÑÔÖÒÖ Ð×

ÔÖÓÔÖØ× Ò×ÓØÖÓÔ ÑÒØÕÙ Ò× × ÓÑÔÓ×× ÒÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ

Ð× ÓÑÔÓ×× ÑÜØ× ÚÓÖ Ð ÔØÖ

ËÙÖ Ð ×ÓÒØ×ÑØ×× Ð× ×ØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× ÔÖÓÔÓ×× Ò× ÅÒ

Ø Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÝÖÓÒ× ÅÒ Ø ÅÒ Ä ×ØÖÙ ØÙÖ ÅÒ ÓÖ

Ö×ÔÓÒ ÙÒ ÑÓÙÐØÓÒ Ð ÓÐ ×ØÓÖÙ ÔÖÓ ØÖ× ÐÓÒÙ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ

ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÑÓÒØÖ Ò× ØØ ÙÖ Ò× ÅÒ ÐÚ ØÙÖ ÔÖÓÔ

ØÓÒ ×Ø Ð ÑÑ ÕÙ Ò× ÅÒ Ð ÑÓÙÐØÓÒ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ÔÖ× Ñ× Ð

ÓÒÙÖØÓÒ ÑÒØÕÙ ×Ø ÒÓÒ ÓÐÒÖ Ò× ÅÒ ÐÚ ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ

×Ø Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ×Ø ÓÐÒÖ Ø ÙÒ ×ÝÑØÖ ÖÓÑÓÖÕÙ

ÕÙ ÓÙÐ Ö ØÑÒØ Ð ×ÝÑØÖ Ð ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ × Ö×ÙÐØØ× ÑØØÒØ

ÐÖÑÒØ Ò ÚÒ Ð ÒÓÖÑ ÒÙÒ × ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ× Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ØÝÔ

ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

À ×ÓÖÓÒÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

Ò× ÅÒ Ð ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÒÙØ ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ

ÔÓÖØ ÔÖ Ð × ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ ÑÒØÓ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ù ÔÖÑÖ ÓÖÖ ÓÑÑ Ð

Ø ÑÓÒØÖ Ò× Ð × ØÓÒ ÔÖ ÒØ Ð ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÔÔÖÑ Ð

ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ò ÖÒÒØ ÒÓÒ ÕÙÚÐÒØ× ÖØÒ× × ÒØÖ ØÓÒ× ÒØÖ

ÅÒ ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× Ò ÓÒ×ÕÙÒØ ÙÒ ÓÖÖ ØÖ× ×ÑÔÐ × ØÐØ ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ

ØÖÒ×ØÓÒ ÖÐØÚÑÒØÐÚ Ã

Ä Ö Ð ××ÒØÐ Ð ÝÖÓÒ Ø ÓÒÖÑ ÔÖ × ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ

ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÚÓ×Ò× ÅÒ ÜÐÜ Ý ÅÖÙ ℄ ݦ ÔÓÙÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

YMn 2 D 1.15

YMn 2

YMn 2 D 4.3

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

ËØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× Ò× ÅÒ ÆÑÙÖ ℄ ÅÒ ÄØÖÓ ℄Ø

ÅÒ ÓÒ ÖÒÓ℄ Ä× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ×ÓÒØ Ð ÐÓÒ × Ü× Ò× Ð×

ÙÜ ÔÖÑÖ× ØÒ× ÕÙ Ð× ×ÓÒØ Ò× Ð ÔÐÒ ÔÖÔÒ ÙÐÖ ℄ Ò× ÅÒ ÙÖ

ÔÖ× Ð ÖÖÒ ÄØÖÓ ℄

Ü Ä ÒØÖÓÙ ØÓÒ ØÓÑ× Ð ÑÑ Ò Ð ÕÙÒØØ ÓÖ Ð Ö×Ù

Ð ÝÖÓÒ Ö×ØÖ ×ÓÖÓÒÒ Ù×ÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ò× × Ð ÓÖÖ Ñ

ÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ×Ø ×ÙÔÔÖÑ Ø ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ù ÑÑ ØÝÔ Ñ×

ÓÙÖØ ÔÓÖØ × ØÐØ Ú ÙÒ ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ØÝÔÕÙ Ä

×ÓÖÖ ÑÕÙ Ð ÝÖÓÒ ÑÔ ÓÒ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ò× × ÓÑÔÓ×× Ø Ð ÖÒ Ù ×Ý×ØÑ ÅÒ ÜÐÜ

Ð Ø ÔÖÒ ÔÐ Ð ÐÙÑÒÙÑ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ò ÓÒ ÖÒ Ô× Ð ÐØØÓÒ Ù

Ö×Ù Ò ÑÑ Ð ÒØÖÓÙ ØÓÒ ØÖÓÙ× ÒÓÒ ÑÒØÕÙ× Ò× Ð Ö×Ù ÅÒ Ñ×

×Ø ÐÓÕÙÖ Ð ÚÖÒ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÙÒ ÓÖÖ ×ÓÙ× ÒØ Ò

Ö×ÓÒ Ð ØÖ× Ð ÒØ Ð ÔÓÙÖ À ÙÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÐÙÑÒÙÑ

×ØÖÙ ÐØÓÖÑÒØ Ò× Ð ×ÓÙ× Ö×Ù ÅÒ ×ÙØ ÑÔ Ö Ð Ñ× Ò ÓÖÖ

Ð ÝÖÓÒ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ä ×ÓÖÖ ×ØÖÙ ØÙÖÐ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ù ×ÓÙ×

Ö×Ù ÑÕÙ À Ø ÔÖÓÙÚ ÔÖ ÙÒ ØÙ ÔÖ × Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ×

Ò× × ÓÑÔÓ×× ÓÔ× Ð ÐÙÑÒÙÑ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÐÕÙÐÐ ÔÔÖ××ÒØ Ð×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÀÝÖÙÖ× × Ô×× ÄÚ× ÒÙÒ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

ÓÖÖÐØÓÒ× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× Ã ÔÓÙÖ Ü ×Ø ÓÒ×ÖÐÑÒØ ÖÙØ

ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÌÆ Ù ÓÑÔÓ× ÖÖÒ ÅÒ ÚÓÖ Ð Ä ÔÔÖ

ØÓÒ × ÓÖÖÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ò ×Ø ÓÑÔÒ Ò ØÖÒ×ØÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ò

ÒÓÑÐ Ò× Ð ÔÖÑØÖ Ö×Ù Ð ×ÝÑØÖ Ö×ØÒØ ÙÕÙ Ù×ÕÙ ÙÜ ×××

ØÑÔÖØÙÖ×

Intensity (arb.units)

480

400

320

240

160

80

0

-80

x=0.15

T=1.5K

-160

0 20 40 60 80 100 120 140

2θ ( deg. )

ËÔ ØÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× ÅÒ ÜÐÜ Ü Ý Ñ×ÙÖ

×ÙÖ ÁÄÄ Ú ÅÖÙ ℄ ËÙÐ× Ð× Ô × Ö ×ØÖÙ ØÙÖÙÜ ×ÓÒØ Ú×Ð×

Ð Ù×ÓÒ Ù× ÑÒØÕÙ ØÒØ ØÖÓÔ Ð ÔÓÙÖ ØÖ Ú×Ð ØØ ÐÐ Ä Ô Ù×

Ó ØÖÙØ Ð× ÓÖÖÐØÓÒ× ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÒØÖ ØÓÑ× À Ä ÔÓ×ØÓÒ Ù ÑÜÑÙÑ

Ó×ÖÚ ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð ×ØÒ ÑÒÑÐ ÒØÖ ØÓÑ× À

Ä ÚÐÙÖ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÅÒ ×× ØÑÔÖØÙÖ ×Ø Ð ÓÖÖ

à ÕÙ ×Ø ÒØØÑÒØ ÒÖÙÖ Ð ÚÐÙÖ ØÖÓÙÚ Ò× Ð ÓÑÔÓ×

ÓÖÓÒÒ ÅÒ ØØ ÖÙ ØÓÒ Ù ÑÓÑÒØ Ò ×Ø ÔÖÓÐÑÒØ Ô×ÒØÖÒ×ÕÙ

Ñ× Ö×ÙÐØÖØ Ð ÙÐØ ÒØÖÖ Ð ØÓØÐØ Ù ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ò×

Ð Ñ ÖÓ ÓÑÒ ØÐÐ ÔÖØÖ ÙÒ Ñ×ÙÖ Ö ØÓÒ Ò Ø ÐÓÖ×ÕÙ

Ð ÓÖÖ ×Ø ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ð× Ô × Ö × ØÖÒ×ÓÖÑÒØ Ò× × Ó××× Ù××

ÐÖÙÖ ÓÒØ Ð ÒØÒ×Ø ÒØÖ ÔÖÑØ ÖÑÓÒØÖ Ù ÑÓÑÒØ ÓÖÓÒÒ

ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ä ÓÑÔÓ×ÒØ Ù ÑÓÑÒØ ÓÑÔÐØÑÒØ ÓÖÖÐ Ò ÔÙØ Ô× ØÖ

Ø Ø Ö ÐÐ Ö×Ø ÒÓÝ Ò× Ð ÖÙØ ÓÒ

Ä ÒØÓÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÔÖ Ð ×ÓÖÖ Ò À ×ÓÙÐÒ Ò ÓÖ ÙÒ Ó× Ð

ÓÖØ ÓÙÔÐ ÑÒØÓ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ò× × ÓÑÔÓ×× Ò× ÕÙ ×ÙØ ÒÓÙ× ÚÓÒ×

ÐÖÑÒØ ÙØÐ× Ð ÔÖÓÔÖØ ÓÔ Ð ÐÙÑÒÙÑ ÔÓÙÖ ×ÓÖÓÒÒÖ Ð

Ö×Ù À Ø Ó×ÖÚÖ ÕÙÐ× ØÝÔ× ÓÖÖ ÑÒØÕÙ× ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÔÓÙ

ÚÒØ Ò Ö×ÙÐØÖ Ä ØÙ × ÖÒØ× ×ØÖÙ ØÙÖ× ×ÓÖÓÒÒ× ×ÙÚÒØ

Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ð ÝÖÓÒ Ø Ð ÒØÙÖ Ð ØÖÖ ÖÖ ÑÒØÕÙ

ÔØÖ ÔÖÑØ ØÙÖ Ò ØÐ Ð ÒØÙÖ ÓÙÔÐ ÆÓÙ× ÚÓÒ×

ÐÑÒØ ØÙ Ð ÒØÙÖ Ð ØÖÒ×ØÓÒ Ð ØØ ÔÖÑÒØÕÙ ÚÖ×

Ð ØØ ÓÖÓÒÒ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÔÖ Ù×ÓÒ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Magnetic moment (µB)

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

Y (Mn 1-x Al x ) 2 D y

x=0.21

x=0.15

x=0.12

x=0.09

0

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Temperature (K)

x=0

ÁÒØÖØ Ð ØÙ

ÅÓÑÒØ× ÅÒ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò× Ð ×Ý×ØÑ ÅÒ ÜÐÜ Ý

ÅÖÙ ℄ Ä ÓÒØÒÙ ÒÝÖÓÒ Ý ÚÖ ÒØÖ ÔÓÙÖ Ü Ø ÔÓÙÖ Ü

Ò× × ÓÑÔÓ××

ÔØÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÔØÖ

Ä× ÒØÐÐÓÒ× Ø Ð× Ø ÒÕÙ×

ÜÔÖÑÒØÐ×

ÈÖÔÖØÓÒ × ÒØÐÐÓÒ×

ÌÓÙ× Ð× ÒØÐÐÓÒ× ØÙ× Ò× ØÖÚÐ ×ÓÒØ ÔÓÐÝ Ö×ØÐÐÒ× ×ÓÙ× ÓÖÑ

ÔÓÙÖ

Ä× ÝÖÙÖ× ÓÒØ Ø ×ÝÒØØ×× ÔÖ ÇÐ ÅÖÓÚ Ð ÁÒ×ØØÙØ ÃÙÖ ØÓÚ ÅÓ× ÓÙ

ÊÙ××

ÀÝÖÙÖ× Ú ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÑÜÑÐ ÝÖÓÒ ÙØÖÙÑ

Ê Ê ÅÒ Ú Ê Ê Ì Ý ÀÓ × ØÓÒ ÅÒ Ð Ú

Ì ÓÙ Ì × ØÓÒ ÔØÖ ÌÅÒ ÌÅÒ À ØÅÒ À ÔØÖ


Ä× ÝÖÙÖ× ÓÒØ Ø ÔÖÔÖ× ÔÖØÖ × ÓÑÔÓ×× ÒØÖÑØÐÐÕÙ× ÓÖÖ×ÔÓÒ

ÒØ× × ÖÒÖ× ÓÒØ Ø ÓØÒÙ× ÔÖ Ù×ÓÒ ×ÓÙ× Ö ÑÒÒ× ÚÒØÙÐÐÑÒØ

ÐÙÑÒÙÑ ÔÙÖØ Ø ØÖÖ × ÖÖ × ÓÙ ÝØØÖÙÑ ÔÙÖØ ØÝÔÕÙ

Ä ×ÓÖÔØÓÒ Ù ÙØÖÙÑ ÝÖÓÒ × Ø ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ Ã

Ø ÙÒ ÔÖ××ÓÒ Ö Ä× ÒØÐÐÓÒ× ×ÓÒØ ÜÔÓ×× Ð ÝÖÓÒ Ù×ÕÙ

ÕÙ Ð ÕÙÐÖ ×ÓØ ØØÒØ Ø ÕÙ Ð Ö ØÓÒ × ÖÖØ ÔÖ ÐÐ ÑÑ Ä ÓÒ ÒØÖ

ØÓÒ Ò ÙØÖÙÑ ÝÖÓÒ ×Ø ×ØÑ Ò Ñ×ÙÖÒØ ÐÚÓÐÙÑ Þ ×ÓÖ Ä

ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ü Ø À ÚÖ ÒØÖ Ø

ÀÝÖÙÖ× Ú ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÒØÖÑÖ ÝÖÓÒ ÙØÖÙÑ

ÅÒ Ð Ý Ý Ú Ì ÓÙ Ì × ØÓÒ ÔØÖ Ø

× ØÓÒ

Ä× ÒØÖÑØÐÐÕÙ× ÔÖØ ÓÒØ Ø ×ÝÒØØ×× ÓÑÑ ÖØ ÔÖ ÑÑÒØ

ÁÐ× ×ÓÒØ ÖÙØ× Ò ÙÒ ÔÓÙÖ Ò ÔÙ× ÜÔÓ×× ÙÒ ÕÙÒØØ ÓÒÒÙ Þ

ÙØÖÙÑ ÝÖÓÒ ÕÙ Ó ÙÔ ÙÒ ÚÓÐÙÑ ÐÖ ÈÓÙÖ ÓØÒÖ ÙÒ ÓÒ ÒØÖØÓÒ

ÓÒÒ ÝÖÓÒ ÓÒ ÑÔÓ× ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ÒØÐ Ò× Ð Ö ÔÒØ ÝÖÓÒ

Ò× ØÓÙ× Ð× × ØØ ÔÖ××ÓÒ ÒØÐ × ×ØÙ ÒØÖ Ø Ö Ä Ö ØÓÒ

ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ ÒØÖ Ã Ø Ã ÙÖ Ù×ÕÙ ÕÙ Ð ØÓØÐØ Ù Þ ÝÖÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ä× ÒØÐÐÓÒ× Ø Ð× Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ×

×ÓØ ×ÓÖ ÔÖ Ð ÒØÐÐÓÒ ÔÖ× Ð ×ÝÒØ× Ð× ÒØÐÐÓÒ× ÓÒØ Ø Ö ÙØ×

à ÔÒÒØ ÙÒ ÙÖ Ò ÓØÒÖ ÙÒ ×ØÖÙØÓÒ ÓÑÓÒ ÙØÖÙÑ Ò×

Ð ÒØÐÐÓÒ

ÅÒ ÜÜ ÔØÖ

Ä× ÝÖÙÖ× ÓÒØ Ø ÔÖÔÖ× ÔÖØÖ × ÓÑÔÓ×× ÒØÖÑØÐÐÕÙ× ÅÒ ÜÜ

ÓØÒÙ× ÔÖ Ù×ÓÒ ×ÓÙ× Ö ÅÒ Ø ÔÙÖØ Ø Ö×

Ô ØÚÑÒØ Ä ×ÓÖÔØÓÒ Ù ÙØÖÙÑ × Ø ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ Ã Ø ÙÒ

ÔÖ××ÓÒ Ö Ä ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ò ÙØÖÙÑ ×Ø ×ØÑ Ò Ñ×ÙÖÒØ Ð

ÚÓÐÙÑ Þ ×ÓÖ Ä ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ü Ø ÚÖ ÒØÖ Ø

Ä ÕÙÐØ Ø Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ × ÒØÐÐÓÒ× ÓÒØ Ø ÚÖ× ÔÖ Ö ØÓÒ

ÙÜ ÖÝÓÒ× ØÑÔÖØÙÖ ÑÒØ

Ò× Ð ÔÖÔÖØÓÒ ÓÒ ÙØÐ× ÔÖÖÒØÐÐÑÒØ Ð ÙØÖÙÑ ÔÓÙÖ ÑÒÙÖ Ð

Ù×ÓÒ Ò ÓÖÒØ ÒÙØÖÓÒ× ØÐÙ Ä ×ÓØÓÔ À ×Ø ÔÖ×ÒØ ×ÙÐÑÒØ

Ò× ÕÙÐÕÙ× ÓÑÔÓ×× ØÙ× Ù ÔØÖ ÇÒ ÔÖÐÖ Ò ÒÖÐ ÝÖÓÒ

ÒÔÒÑÑÒØ Ð ×ÓØÓÔ ÔÖØ ÙÐÖ Ò ÕÙ×ØÓÒ

Ä× ÝÖÙÖ× Ö×ØÒØ ×ØÐ× Ù ÑÓÒ× Ù×ÕÙ Ã Ù Ð Ð Ý Ö×ÕÙ

×ÓÖÔØÓÒ Ð ÝÖÓÒ Ã ×Ø ÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÑÜÑÐ ÐÕÙÐÐ ÒÓÙ×

ÚÓÒ× ØÙ Ð× Ñ×ÙÖ×

ÙØÖ× ÓÑÔÓ×× ØÙ×

ÅÒ × ØÓÒ

Ø ÒØÖÑØÐÐÕÙ ×Ø ÓØÒÙ Ò× ÙÒ ÓÙÖ ÒÙ ØÓÒ ÔÖØÖ ÑÒÒ×

ÔÙÖØ Ø ÓÐÒÙÑ ×ÓØÓÔÕÙ ÔÙÖØ ØÝÔÕÙ

Ä ÒØÐÐÓÒ Ø Ö ÙØ ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ Ã ÔÒÒØ ÙÒ ×ÑÒ Ä

ÕÙÐØ Ð ÒØÐÐÓÒ Ø ÚÖ ÔÖ Ö ØÓÒ ÙÜ ÖÝÓÒ× ØÑÔÖØÙÖ Ñ

ÒØ

Ì Ì Ç ÔØÖ

ÈÓÙÖ Ð ÔÖÔÖØÓÒ Ð ÒØÐÐÓÒ ÔÓÐÝ Ö×ØÐÐÒ Ì Ì Ç ÚÓÖ ÖÒÖ℄

ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ð× ÑÑ× ÒØÐÐÓÒ× ÓÒØ Ø ØÙ× ×ÙÖ ÖÒØ× ÔÔÖÐ×

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ ÔÖ××ÓÒ Ñ

ÒØ

Ä ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ × ÒÙØÖÓÒ× Ò ÒØ× ÙØÐ×× Ò× Ð ØÙ Ð ÑØÖ ÓÒ

Ò× ×Ø Ð ÓÖÖ ÖÒÙÖ × ×ØÒ × ÒØÖØÓÑÕÙ× Ò× Ð× ×ÓÐ×

Ð ÓÖÖ Ð Ä ÒÙØÖÓÒ ÔÖÑØ ÓÒ Ð ØÙ Ù ÒÚÙ ØÓÑÕÙ × ÔÖÓÔÖØ×

Ð ÑØÖ

Ä Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÔÓ×× ÙÒ ÖØÒ ÒÓÑÖ ÚÒØ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ

ÙØÖ× Ø ÒÕÙ× ØÐÐ× ÕÙ Ð Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ× ÈÖÑÖÑÒØ Ð ÒÙØÖÓÒ

ÙÒ ×ÔÒ ÕÙ ÒØÖØ Ú Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ØÓÑÕÙ× ÒØÖ ØÓÒ ÑÒ

ØÕÙ Ø Ð Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÙÒ ÓÙØÐ Ò×ÔÒ×Ð Ò× Ð ØÙ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ

×ØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× ÙÜÑÑÒØ Ð ÐÓÒÙÙÖ Ù×ÓÒ ÕÙ Ö ØÖ× Ð Ò

ØÖ ØÓÒ Ù ÒÙØÖÓÒ Ú Ð× ÒÓÝÙÜ ØÓÑÕÙ× ÒØÖ ØÓÒ ÒÙ ÐÖ Ò ×Ø Ô× ÖÐ

Ù ÒÓÑÖ ØÓÑÕÙ Ð ÖÒ × ÑÔÐØÙ× Ù×ÓÒ ÙÜ ÖÝÓÒ× ÕÙ

×ÓÒØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ× ÙÜ ÖÝÓÒ× Ð× ØÓÑ× ÐÖ× ×ÓÒØ ÓÒ ÔÖ×ÕÙ ÒÚ×

Ð× ×ÙÖØÓÙØ × × ÐÑÒØ× ÐÓÙÖ× ×ÓÒØ ÔÖ×ÒØ× ØÒ× ÕÙ ÙÜ ÒÙØÖÓÒ× × ØÓÑ×

ÐÓÙÖ× Ø ÐÖ× ÔÙÚÒØ ÚÓÖ × ÐÓÒÙÙÖ× Ù×ÓÒ ÓÑÔÖÐ× Ä Ö ØÓÒ

ÒÙØÖÓÒ× ×Ø ÓÒ ÙÒ ÓÙØÐ Ò ÓÒØÓÙÖÒÐ Ò× Ð ØÙ ×Ý×ØÑ× ØÐ× ÕÙ Ð×

ÓÑÔÓ×× ÝÖÓÒ×

ØØ × ØÓÒ Ð Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ ×Ø Ú× Ò ØÖÓ×

ÔÖØ× Ð ÔÖÑÖ ÓÒ ÖÒ Ð ÔÖÒ Ô × Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ð

ÙÜÑ ÔÖ×ÒØ Ð× ÚÖ× ×Ô Ø× ÜÔÖÑÒØÙÜ ÑÓÒØ Ø ÓÖÖ ØÓÒ× ÜÔÖ

ÑÒØÐ× Ø Ð ÖÒÖ Ð× ÑØÓ× ÒÐÝ× ÓÒÒ×

ÈÖÒ Ô Ð Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ×

ÙÒ ÑÒÖ ÒÖÐ Ð ÒØÖ ØÓÒ Ù ÒÙØÖÓÒ Ú Ð ÑØÖ × ÓÑÔÓ×

ÙÜ ØÖÑ× ÔÖÒ ÔÙÜ

ÙÒÒØÖ ØÓÒ ÒÙ ÐÖ ÓÖØ ÒØÖ Ð ÒÙØÖÓÒ Ø Ð× ÒÓÝÙÜ Ð ÒØÐÐÓÒ

Ù×ÓÒ ÒÙ ÐÖ

ÙÒÒØÖ ØÓÒ ÑÒØÕÙ ÒØÖ Ð ×ÔÒ Ù ÒÙØÖÓÒ Ø Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

ØÓÑÕÙ× Ù×ÓÒ ÑÒØÕÙ

Ä× ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ ÖÔÓ×ÒØ ×ÙÖ Ð ÒØÖ ØÓÒ

ÒØÖ ÙÒ × Ù ÒÙØÖÓÒ× Ø ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ä ØØ ÒØÐ Ù ×Ý×ØÑ ×Ø Ö ØÖ×

ÔÖ × ÒÙØÖÓÒ× Ú ØÙÖ ÓÒ Ò ÒØ Ø ÒÖ ØÐÒØÐÐÓÒ Ò× ÙÒ

ØØ ØØÒØÖ ØÓÒ ÔÖÓÙØ ÙÒ ØØ ÒÐ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐ Ð× ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ×ÒØÒØ

ÙÒ Ú ØÙÖ ÓÒ Ù× Ø ÒÖ Ð ØØ ÒÐ Ð ÒØÐÐÓÒ ØÒØ Ä

ØÖÒ×ÖØ ÕÙÒØØ ÑÓÙÚÑÒØ ÓÙÚ ØÙÖ ÓÒ Ù×ÓÒ ×Ø ÓÒÒ ÔÖ

Õ Ø Ð ØÖÒ×ÖØ ÒÖ ÔÖ

ÁÐ ×Ø ÔÓ××Ð ÒÖ ÙÒ × ØÓÒ Ù×ÓÒ ØÓØÐ ÔÓÙÖ Ð ÒØÖ ØÓÒ

ÒØÖ Ð ÒÙØÖÓÒ Ø Ð ÒØÐÐÓÒ ÑÒÖ ÒÖÐ ÐÐ ×Ø Ð ×ÓÑÑ ÙÜ

× ØÓÒ× × Ø× ÓÖÒØ Ø Ò ÓÖÒØ Ä ÔÖÑÖ ÓÖÖ×ÔÓÒ Ù ØÖÑ

ÒØÖÖÒ ÒØÖ Ð ÖÔÓÒ× × ÖÒØ× ØÓÑ× Ù ×Ý×ØÑ Ø ÓÒÒ × Ù

ÔÓØÒØÐ Ù×ÓÒ ÑÓÝÒ ×Ø Ð ØÖÑ Ð ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ ÕÙ ×Ø Ð ÓÖÒ ×

Ô × Ö ÔÓÙÖ Ð× ×ØÖÙ ØÙÖ× ÓÖÓÒÒ× Ä ØÖÑ Ò ÓÖÒØ ÔÖ ÓÒØÖ ØÖÙØ

Ð× ÚØÓÒ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÔÓØÒØÐ ÑÓÝÒ Ø ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÜ ÕÙÒØØ× ÕÙ ÚÖÒØ

ÐØÓÖÑÒØ ÙÒ ØÓÑ Ð ÙØÖ Ä ØÖÑ Ò ÓÖÒØ Ò × ÑÒ×Ø ÕÙ ÓÑÑ

ÙÒ ÖÙØ ÓÒ ÓÒØÒÙ Ò× Ð× ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ×

ËÓÙÐÒÓÒ× ÕÙ Ð ØÖÑ ÓÖÒØ ÕÙ ×Ø ÐÙ ÕÙ ÒÓÙ× ÒØÖ×× ÓÒÒ ×

ÙÜ ÕÙÒØØ× ÑÓÝÒÒ× Ò× Ð × × ÒÓÝÙÜ ÙÒ Ö×ØÐ ÕÙ × ÔÐ ÒØ ÓÖ×

Ð ÔÓ×ØÓÒ ÕÙÐÖ ÔÖ Ø Ð ØÑÔÖØÙÖ ØØ ÑÓÝÒÒ × ØÖÙØ ÔÖ ÙÒ

ØØÒÙØÓÒ Ð ÒØÒ×Ø × Ô × Ö ÒÙ ÐÖ× ÔÖ Ð ØÙÖ Ý ÏÐÐÖ

Ò× Ð × ×ÔÒ× Ù ØÙÒØ× ÐÑÒØ ØÑÔÖØÙÖ ÒÓÒ ÒÙÐÐ ÖÚÒØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ä× ÒØÐÐÓÒ× Ø Ð× Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ×

Ñ×ÙÖÖ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÑÓÝÒ× ÑÓÑÒØ ÑÓÝÒ ÚÒØ ÒÙÐ Ò× Ð

Ô× ÔÖÑÒØÕÙ Ù× ÓÖØ× Ù ØÙØÓÒ× Ò× Ð ×Ô Ø Ò× Ð ØÑÔ×

× Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÑÒØÕÙ Ò× ÙÒ ÑÑ ØÑÔÖØÙÖ ×Ù×ÒØ

ÔÖÑØ Ò× ÓØÒÖ Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÑÓÝÒ×

Ø ØÖÑÒÖ Ð× ØÑÔÖØÙÖ× ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

ØÖÑ ÓÖÒØ ×Ø Ò ÓÖ Ð ×ÓÑÑ × ÓÒØÖÙØÓÒ× Ð×ØÕÙ Ø Ò

Ð×ØÕÙ ÄÓÖ× × ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÓÒ Ø ÙÒ ÒØÖØÓÒ Ò

ÒÖ Ð× ØÖÑ× Ð×ØÕÙ Ø ÒÐ×ØÕÙ ØÒØ ÓÒ ÓÒÓÒÙ× Ä Ø Ö ÙÒ

ÒØÖØÓÒ Ò ÒÖ ÑÔÐÕÙ ÕÙ Ð ÓÒ × ÙÜ ÓÖÖÐØÓÒ× Ò×ØÒØÒ× ×Ø

Ö Ð ØØ Ù ×Ý×ØÑ ÙÒ Ò×ØÒØ ÓÒÒ Ø Ø ÆÓØÓÒ× ÕÙ ÔÓÙÖ ×ÔÖÖ Ð

ÓÒØÖÙØÓÒ Ð×ØÕÙ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ÒÐ×ØÕÙ Ð ÙØ ÙØÐ×Ö ÙØÖ× ØÝÔ×

Ø ÒÕÙ× ØÐÐ× ÕÙ Ð Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× ÚÓÖ × ØÓÒ

ÁÒØÒ×Ø Ö Ø

ÈÓÙÖ × Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ú × ÒÙØÖÓÒ× ÒÓÒ ÔÓÐÖ×× Ð×

ÒØÒ×Ø× ÒÙ ÐÖ Ø ÑÒØÕÙ ×ÓÒØ ×ÑÔÐÑÒØ ØÚ× Ò Ø Ð ØÖÑ Ò

ØÖÖÒ ÒØÖ Ð× ÙÜ ØÝÔ× ÑÔÐØÙ ÚÒØÒÙÐ ÐÓÖ×ÕÙ ÓÒ ÑÓÝÒÒ ×ÙÖ Ð× ØØ×

×ÔÒ × ÒÙØÖÓÒ×

Ä ÒØÒ×Ø Ö Ø ÒÙ ÐÖ ÓÙ ÑÒØÕÙ ×Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ Ð × ØÓÒ

ÓÖÒØ ÓÒØ Ð ØÖÑ Ð×ØÕÙ × ÖØª

Ó Ð×Ø

Æ

Ú


Ð

Õ Æ Õ ÉÐ

Ó ÉÐ ×ÓÒØ Ð× Ú ØÙÖ× Ð ×Ô Ö ÔÖÓÕÙ Ù Ö×ØÐ ÕÙ ØÖÑÒÒØ Ð ÔÓ×ØÓÒ

× Ô × Ö ØÓÒ Ø Õ Ð ØÙÖ ×ØÖÙ ØÙÖ ÕÙ ÔÙØ × ÖÖ ÓÖÑÐÐÑÒØ

Ð ÑÑ ÑÒÖ ÔÓÙÖ Ð× ØÖÑ× ÒÙ ÐÖ Ø ÑÒØÕÙ

ÕÕÖ

Ó Ð ×ÓÑÑØÓÒ ×Ø Ø ×ÙÖ Ð× ÚÐÙÖ× ÑÓÝÒÒ× × ÑÔÐØÙ× Ù×ÓÒ ÒÙ

ÐÖ× Æ × ÒÓÝÙÜ Ð ÑÐÐ ÒÙ ÐÖ ÓÙ ×ÙÖ Ð× ÚÐÙÖ× ÑÓÝÒÒ× × ÐÓÒÙÙÖ×

Ù×ÓÒ ÑÒØÕÙ Å × ØÓÑ× Ð ÑÐÐ ÑÒØÕÙ ÕÙ ÔÙØ ØÖ ÖÒØ

Ð ÑÐÐ ÒÙ ÐÖ

Ä ÐÓÒÙÙÖ Ù×ÓÒ ÒÙ ÐÖ Æ ×Ø ÒÔÒÒØ Ù Ú ØÙÖ Ù×ÓÒ Õ

Ö Ð ÒÓÝÙ ÔÙØ ØÖ ÓÒ×Ö ÓÑÑ ÔÓÒ ØÙÐ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ Ù

ÒÙØÖÓÒ Ä ÐÓÒÙÙÖ Ù×ÓÒ ÑÒØÕÙ Å ÒÖÚÒ ÔÒ Õ ÔÙ×ÕÙ

Ð× ÑÒ×ÓÒ× Ö ØÖ×ØÕÙ× × ÒÙ× Ð Ò×Ø Ð ØÖÓÒÕÙ ×ÓÒØ ÓÑÔÖÐ×

Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ Ù ÒÙØÖÓÒ

Ä ÚÐÙÖ Æ Ò ÙÒ ×Ô ÑÕÙ Ð ÙØÖ Ò× ÕÙ ÙÒ ×ÓØÓÔ

Ð ÙØÖ Ä ÑÔÐØÙ Ù×ÓÒ ÑÒØÕÙ Å ×ÓÒ ØÓÙÖ ×Ø ÓÒÒ ÔÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ


­Ö ÅË

Å Õ


Ó ×Ø Ð ÓÔÖØÙÖ Ú ØÓÖÐ ÈÙÐ ÔÓÙÖ Ð ×ÔÒ Ù ÒÙØÖÓÒ ­ ×Ø Ð ØÙÖ Ý

ÖÓÑÒØÕÙ Ö Ð ÖÝÓÒ Ð××ÕÙ Ð Ð ØÖÓÒ Ñ Ø Ð

ÑÒØÓÒ ÓÖ Õ ×Ø Ð ØÙÖ ÓÖÑ ÑÒØÕÙ ØÖÒ×ÓÖÑ ÓÙÖÖ

Ð Ò×Ø Ð ØÖÓÒÕÙ × Ð ØÖÓÒ× ÒÓÒ ÔÔÖ× ÒÓÖÑÐ× ÔÓÙÖ ÕÙ ÅË

×Ø Ð ÔÖÓ ØÓÒ Ò× Ð ÔÐÒ ÔÖÔÒ ÙÐÖ Õ Ù ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ØÓÑÕÙ Ä

Ö ØÖ Ú ØÓÖÐ ØØ ÒØÖ ØÓÒ ÔÖÑØ Ò ÔÖÒ Ô ØÖÑÒÖ Ð Ö ØÓÒ

× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

ÁÒØÒ×Ø ÒÙ ÐÖ

Ä× ÔÓ×ØÓÒ× × Ô × Ö ÒÙ ÐÖ× ÓÒÒÒØ × ÙÜ ÔÖÑØÖ× Ð

ÑÐÐ Ö×ØÐÐÓÖÔÕÙ Ä× ÒØÒ×Ø× ÒØÖ× × Ô × ÔÒÒØ ÕÙÒØ ÐÐ×

× ÔÓ×ØÓÒ× × ØÓÑ× Ò× Ð ÑÐÐ × ØÙÜ Ó ÙÔØÓÒ Ö×Ô Ø× × ÖÒØ×

×Ø× Ø × ÚÐÙÖ× × ÐÓÒÙÙÖ× Ù×ÓÒ Ä ÒÑÒØ × Ô×× ÒÙ ÐÖ× ×

×Ô ØÖ× Ö ØÓÒ ÔÖÑØ Ò ÔÖÒ Ô ØÖÑÒÖ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ ×

ÓÑÔÓ××

ÁÒØÒ×Ø ÑÒØÕÙ

Ò× ÙÒ ÔÖÑÖ ØÑÔ× Ð ÒÜØÓÒ × ÔÓ×ØÓÒ× × Ô × ÑÒØÕÙ× ÕÙ Ô

ÔÖ××ÒØ Ò ××ÓÙ× Ð ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÖ ÔÖÑØ ØÖÑÒÖ Ð Ú ØÙÖ

ÔÖÓÔØÓÒ ×Ø Ö Ð ÔÖÓ Ø Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ Ä× ÔÓ×ØÓÒ× ×

Ö× ÑÒØÕÙ× Ò× Ð ×Ô Ö ÔÖÓÕÙ ×ÓÒØ ÓÒÒ× ÔÖ ÉÐÀÐ ÓÀÐ

×ÓÒØ Ð× ÔÓ×ØÓÒ× × ÖÜÓÒ× ÒÙ ÐÖ× Ø Ð Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ÄÓÖ×ÕÙ Ð

ÓÒØÖÙØÓÒ × Ø ×ÙÖ Ð× Ô × ÒÙ ÐÖ× Ð ÑÐÐ ÑÒØÕÙ ×Ø Ð Ð

ÑÐÐ ÒÙ ÐÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ò× Ð ÑÐÐ ÄÓÖ×ÕÙ

Ò ÖÚÒ × ÒÓÙÚÐÐ× ÖÜÓÒ× Ö ÔÔÖ××ÒØ Ò× Ð ×Ô Ö ÔÖÓÕÙ

Ð ÑÐÐ ÑÒØÕÙ ×Ø ÔÐÙ× ÖÒ ÕÙ Ð ÑÐÐ Ö×ØÐÐÓÖÔÕÙ ×Ø Ð

×ÓÒÒÓÑÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ×

ÍÒÓ×ÐÚ ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ØÖÓÙÚ Ð× ÒØÒ×Ø× ÒØÖ× ×ÓÒØ Ò ××Ö×

ÔÓÙÖ ØÖÑÒÖ Ð ÖÖÒÑÒØ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ò× Ð ÑÐÐ ÑÒØÕÙ Ð

×Ø Ò ××Ö ÓÒÒØÖ ÔÖÐÐÑÒØ Ð ÔÓ×ØÓÒ × ØÓÑ× Ò× Ð × ÓÔØÑÐ

Ð ×Ø ÔÓ××Ð ØÖÑÒÖ Ð ÚÐÙÖ Ø Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ð

ÑÐÐ ÑÒØÕÙ

Ä ÒÐÝ× × ÖÑÑ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖÑØ Ò× Ò ÔÖÒ Ô

ÓÑÔÐØÑÒØ Ö×ÓÙÖ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ × ÓÑÔÓ×× ÖÖÒÑÒØ ÑÒ

ØÕÙ Ò× Ð ÑÐÐ ÔÖÓ Ø ØØ ÑÐÐ

ÔÔÖÓ ÜÔÖÑÒØÐ

ÈÓÙÖ ÙÒ Ö ØÓÑØÖ ÔÓÙÖ× Ò× ÐÕÙÐ Ð ÒØÐÐÓÒ ×Ø ÓÑÔÐØÑÒØ Ò

ÔÖ ÙÒ × Ù ÑÓÒÓ ÖÓÑØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× Ð ÒØÒ×Ø ÒØÖ ÙÒ Ô Ö

× ÖØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Á ÒØ Õ Æ

Ú

Ä× ÒØÐÐÓÒ× Ø Ð× Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ×


Õ

×Ò ×Ò Ö

Ó Æ ×Ø Ð ÒÓÑÖ ÐÐÙÐ× ÙÒØÖ× Ú ×Ø Ð ÚÓÐÙÑ ÕÙ ÐÐÙÐ ÙÒØÖ

Ö ×Ø Ð ×ØÒ ÒØÖ Ð ÒØÐÐÓÒ Ø Ð ÓÑÔØÙÖ Ø Ð ØÙÖ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ

Ð ÒØÐÐÓÒ ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ð ÒØÒ×Ø ÚÖ ÓÑÑ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ × ÒÙØÖÓÒ×

Ù Ù Ä ØÙÖ ÄÓÖÒØÞ ×Ò ×Ò ÔÖÒ Ò ÓÑÔØ Ð ÔÖÓÐØ

ØÖÓÙÚÖ ÙÒ Ö×ØÐÐØ Ò× ÙÒ ÔÓ×ØÓÒ ÖÜÓÒ

Ä× ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÓÒØ Ø ÖÐ×× ×ÙÖ Ð Ö ØÓÑØÖ

ÙÜ Ü× Ù ÄÓÖØÓÖ ÄÓÒ ÖÐÐÓÙÒ ÄÄ

ËÔ ØÖÓÑØÖ

ÍÒ × Ñ Ù ×Ô ØÖÓÑØÖ ÄÄ ×Ø ÑÓÒØÖ Ò× Ð Ö

ØÓÑØÖ ×Ø Ò×ØÐÐ ×ÙÖ ÙÒ Ù ÒÙØÖÓÒ× ÖÓ× Ù Ö ØÙÖ ÇÖÔ Ù Ë ÐÝ

Ä × Ù ÒÙØÖÓÒ× ×Ø ÖÒÙ ÑÓÒÓ ÖÓÑØÕÙ Ð ÙÒ ÑÓÒÓ ÖÓÑØÙÖ

Ò ÖÔØ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ ×Ð ØÓÒÒ ØÒØ Ä ÓÒØÑÒØÓÒ Ù ×

Ù ÔÖ Ð ÖÑÓÒÕÙ ÓÖÖ ×Ø ×ÙÔÔÖÑ ÔÖ ÙÒ ÐÓ ÖÝÐÐÙÑ ÖÖÓ

Ð ØÑÔÖØÙÖ Ð ÞÓØ ÐÕÙ Ø Ð ÙÜ Ò ÒØ Ñ×ÙÖ Ð ÙÒ ÑÓÒØÙÖ

Ò ÑÒÙÖ Ð ÖÙØ ÓÒ Ð ÒØÐÐÓÒ Ø ×ÓÒ ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ×ÓÒØ ÔÐ × Ò×

ÙÒ Ò ÒØ ×ÓÙ× Ú ÓÖÑ ÝÐÒÖÕÙ Ä× ÒÙØÖÓÒ× Ù×× ×ÓÒØ ÓÐÐ Ø× Ò×

ÙÒ ÑÙÐØØ ØÙÖ ÐÒÖ ÐÐÙÐ× Ú ÙÒ Ô× Ó Ò× Ð × ÒÖÐ

ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÓÑÒ ÕÙØÖ Ñ×ÙÖ× ÖÒØ× ÔÓ×ØÓÒ× Ù Ø ØÙÖ ÔÓÙÖ ÓÙÚÖÖ

ÙÒ ÒÐ ØÓØÐ Ó Ú ÙÒ Ô× Ó

Ä× ÒØÐÐÓÒ× ×ÓÒØ ÔÐ × Ò× × ÔÓÖØ ÒØÐÐÓÒ× ÝÐÒÖÕÙ× Ò ÐÙÑÒÙÑ

ÕÙ Ò ÓÒÒ Ô× Ö× Ö ØÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ ÙØÐ× ÆÓÙ× ÚÓÒ×

ØÙ × Ñ×ÙÖ× ÔÓÙÖ × ØÑÔÖØÙÖ ÓÑÔÖ×× ÒØÖ Ã Ø Ã ÍÒ ÖÝÓ

ÒÖØÙÖ ÌÑÒ Ã ÓÙÙÒ ÖÝÓ×ØØ ÌÑÒ Ã ÓÒØ Ø ÙØÐ×× ÔÓÙÖ Ð× ØÑ

ÔÖØÙÖ× Ò ××ÓÙ× Ð ÑÒØ Ø ÙÒ ÓÙÖ ÔÓÙÖ Ð× ØÑÔÖØÙÖ× ÔÐÙ× ÐÚ×

Ä ÖÒ ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ Ø ÔÔÖÐ ÔÖÑØ ÚÓÖ ÙÒ ÒØÒ×Ø

ÑÔÓÖØÒØ ×ÙÖ Ð× Ô × Ö ØÓÒ ÚÓÖ ÜÔÖ××ÓÒ ØÓÙØ Ò ÓÒ×ÖÚÒØ ÙÒ

ÓÒÒ Ö×ÓÐÙØÓÒ ÔÓÙÖ Ð× ÔØØ× Ú ØÙÖ× Ù×ÓÒ Ä ×Ô Ö ÔÖÓÕÙ ××Ð

×Ø ÖÐØÚÑÒØ ÖÙØ Õ ÕÙ Ò ×Ø Ò ÒÖÐ Ô× ×Ù×ÒØ ÔÓÙÖ ÒÖ

Ò ØÐ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÒÙ ÐÖ Ñ× ÕÙ ×Ø ØÖ× Ò ÔØ ÙÜ ØÙ× Ò ØÑÔÖØÙÖ

Ù ÑÒØ×Ñ

ÓÖÖ ØÓÒ× ÜÔÖÑÒØÐ×

Ó ÒØ ×ÓÖÔØÓÒ

Ä ØÙÖ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ × ÖØ ÔÓÙÖ ÙÒ Ö×ØÐ ÚÓÐÙÑ Î

Î

ÜÔ Ô Õ ℄Î


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ

ËÔ ØÖÓÑØÖ ÙÜ Ü× Ù Ð ÚÖ×ÓÒ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ ÖØ

Ò× ØØ × ØÓÒ Ø ÖÓØ Ð ÚÖ×ÓÒ ÙØ ÔÖ××ÓÒ × ØÓÒ

Ó ×Ø Ð Ó ÒØ ×ÓÖÔØÓÒ ÐÒÖ ÕÙ ÔÒ Ð ÒØÐÐÓÒ Ø Ð ÐÓÒÙÙÖ

ÓÒ Ù × Ù Ò ÒØ Ø Ô Ø Õ ×ÓÒØ Ð× ÐÓÒÙÙÖ× × ÑÒ× Ò ÒØ Ø Ö Ø

ØÖÚÖ× Ð Ö×ØÐ ÕÙ ÔÒÒØ Ð ÓÑØÖ Ð ÒØÐÐÓÒ Ø Ð ÒÐ

Ö ØÓÒ Ä ØÙÖ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ ÚÖ ÓÒ Ú ÕÙ ÚÙØ Ö ÕÙ Ð

Ø ÖÑÑÒØ Ð× ÒØÒ×Ø× Ö× ×ØÙ× × ÒÖÓØ× ÖÒØ× Ð ×Ô

Ö ÔÖÓÕÙ ÈÓÙÖ × ÒØÐÐÓÒ× ÖÐØÚÑÒØ ×ÓÖÒØ× Ð ×Ø Ò× ØÖ× ÑÔÓÖØÒØ

ÓÖÖÖ Ð ÖÑÑ Ö ØÓÒ Ù ØÙÖ ×ÓÖÔØÓÒ Ò ÖØÖÓÙÚÖ Ð×

ÓÒÒ× ÒØÒ×Ø× ÖÐØÚ×

Ä ØÙÖ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ Ø ÚÐÙ ÖÓÙÖÙ×ÑÒØ ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÓÖØ ÒØÐÐÓÒ

ÝÐÒÖÕÙ Ú Ê ÓÒÒÙ Ó Ê ×Ø Ð ÖÝÓÒ Ù ÝÐÒÖ ÓÖÑÙÐ ÊÓÙ× Ò ÓÓÔÖ

ÊÓÙ× ℄

ÜÔ ×Ò Ê ×Ò Ê ℄

Ó ×Ø Ð ÒÐ Ö Ä× ØÙÖ× ÒÙÑÖÕÙ× Ø ×ÓÒØ ÓÒÒ× Ò×

ÊÓÙ× ℄

Ä Ó ÒØ ×ÓÖÔØÓÒ ÐÒÖ × ÖØ ÔÓÙÖ ÙÒ Ö×ØÐ Ñ××

ÒÌ


Ó Ò ×ØÐÒÓÑÖ ØÓÑ× ÓÙ ÓÖÑÙÐ× ÑÕÙ× ÔÖ ÙÒØ ÚÓÐÙÑ Ù Ö×ØÐ Ø

Ì Ð × ØÓÒ ØÓØÐ Ð ØÓÑ ÓÙ Ð ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ ÒØÖ ×ÙÖ ØÓÙØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ä× ÒØÐÐÓÒ× Ø Ð× Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ×

Ð ×Ô Ä× ÒØÐÐÓÒ× ×ÓÙ× ÓÖÑ ÔÓÙÖ ÓÒØ ÙÒ ÚÐÙÖ ÒÖÙÖ ÙÜ Ñ×××

Ö Ð× ÓÒØ ÙÒ Ò×Ø ÔÐÙ× ××

Ä × ØÓÒ ØÓØÐ Ì ÔÙØ × ÖÖ ÓÒ ÔÔÖÓ ÓÑÑ ØÒØ Ð ×ÓÑÑ

× ÓÒØÖÙØÓÒ× ÓÖÒØ Ò ÓÖÒØ Ø ×ÓÖÔØÓÒ ØØ ÖÒÖ ×Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ

ÒÐÐ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ Ò ÒØ ×Ù Ù ÚÓ×Ò ÙÒ Ö×ÓÒÒ Ó ÐÐ ×Ø ÓÙÖÒ

ÔÖ Ð ÓÖÑÙÐ ÖØ ÏÒÖ

Ì Ó Ò Ó ×

Ä ØÐÙ ÑÓÒØÖ Ð× × ØÓÒ× × ÔÓÙÖ Ð× ÐÑÒØ× ÔÖ×ÒØ× Ò× ÒÓ×

ÓÑÔÓ×× Ø ÔÓÙÖ ÙÒ ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ ÇÒ ÚÓØ ÕÙ Ð× ÓÑÔÓ×× ÕÙ

ÔÙÚÒØ ÔÓ×Ö × ÔÖÓÐÑ× Ù× ÐÙÖ ÓÖØ ×ÓÖÔØÓÒ ×ÓÒØ ÙÜ Ó Ð× ÐÑÒØ×

Ý ÓÙ ×ÓÒØ ÔÖ×ÒØ× ÓÒ ÖÒ Ð× ÓÑÔÓ×× Ý Ê ÅÒ Ø ÅÒ ØÙ×

Ö×Ô ØÚÑÒØ Ò× Ð× × ØÓÒ× Ø ÈÓÙÖ ØÓÙ× Ð× ÙØÖ× ÓÑÔÓ×× ÓÒ ÒÐÖ

Ð ÔÒÓÑÒ ×ÓÖÔØÓÒ

ÈÓÙÖ ÑÒÙÖ Ð× Ø× ×ÓÖÔØÓÒ Ò× Ý Ê ÅÒ Ø ÅÒ ÒÓÙ×ÚÓÒ×

ÙØÐ× × ÔÓÖØ ÒØÐÐÓÒ× ÝÒØ Ð ÓÖÑ ÝÐÒÖ× ÖÙÜ ÕÙ ÔÖÑØ ÖÙÖ

Ð Ô××ÙÖ ØÖÚÖ× ÔÖ Ð× ÒÙØÖÓÒ× ÈÓÙÖ ÅÒ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÙØÐ× Ð ×ÓØÓÔ

ÕÙ ÙÒ × ØÓÒ ×ÓÖÔØÓÒ Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× Ð ÆÒÑÓÒ× ÙÒ Ð

ÓÒØÑÒØÓÒ ÔÖ Ð ÒØÙÖÐ ÜØÖÑÑÒØ ×ÓÖÒØ Ò ÔÙØ Ô× ØÖ Ü ÐÙ

Ó Ò Ó × Ì


ÀÓ

Ý

Ì

ÒØÙÖÐ


ÅÒ

Ð

À

À

Ì ÎÐÙÖ× ÖÖÓÒ× × × ØÓÒ× × ÓÖÒØ Ó Ò ÓÖÒØ Ò Ó

×ÓÖÔØÓÒ × Ø ØÓØÐ Ì ÜÔÖÑ× Ò ÖÒ Ñ ÔÓÙÖ Ð× ÐÑÒØ× ÔÖ×ÒØ×

Ò× ÒÓ× ÓÑÔÓ××

Ò ÔÖØÕÙ ÙÒ Ð ÙÐ ÒØÓ Ê ×Ø Ð ÈÓÙÖ ÚÐÙÖ Ð ×ÓÖÔØÓÒ Ò×

Ý Ê ÅÒ Ø ÅÒ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÙØÐ× Ð ÓÖÑÙÐ ÊÓÙ× Ø ÓÓÔÖ Ú

ÙÒ Ê Ø Ó× ÔÓÙÖ ÖØÖÓÙÚÖ Ð× ÒØÒ×Ø× ÖÐØÚ× × Ö× ÒÙ ÐÖ× Ð

×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ × ÓÑÔÓ×× ×Ø ÓÒÒÙ ÇÒ ØÖÓÙÚ ÙÒÊ Ø ÕÙ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ

ÚÙØ ÔÓÙÖ ÅÒ Ø ÔÓÙÖ ÝÅÒ Ê Ý ÈÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÑÜØ×

Ý Ê ÅÒ Ê ÀÓ Ì ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÙØ Ð ÚÐÙÖ Ê Ò ÙØÐ×ÒØ Ð ÖÐØÓÒ

ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐØ Ê ÝÊ Ê Ý ÝÊ

Ì

Ý

Ì ÓÌ ×ÓÒØ Ð× × ØÓÒ× ØÓØÐ×

× ÓÖÑÙÐ× ÑÕÙ× ÔÔÖÓÔÖ× Ä× ÚÐÙÖ× ÓØÒÙ× Ê ×ÓÒØ ÑÔÓÖØÒØ× ÐÐ×

ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÒ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ ÒÐ ÒÙÐ Ì Ð ÓÖÖ ×ÙÐÑÒØ

ÔÓÙÖ Ê

ÖÙØ ÓÒ

Ä ÔÖ×Ò ÖÙØ ÓÒ ×ÙÖ Ð× ×Ô ØÖ× × ØÖÙØ ÔÖ ÙÒ ×ÒÐ ÑÓÙÐ

Ò ××ÓÙ× × Ô × Ö ÁÐ ÔÙØ ÚÓÖ × ÓÖÒ× ØÖ× ÖÒØ× Ð× ×ÓØ

Ð ÒØÐÐÓÒ ÔÓÒÓÒ× Ò ÓÖÒ ×ÓØÓÔÕÙ ×ÓÖÖ × ÔÓ×ØÓÒ× × ØÓÑ×

Ù×ÓÒ Ò ÓÖÒØ ×ÔÒ ×ÓØ Ð ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÜÔÖÑÒØÐ

ÈÓÙÖ ÔÓÙÚÓÖ ÒÖ ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ×Ø ÑÔÓÖØÒØ Ò ÒÖ ÖÙØ

ÓÒ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ Ö× Ó×ÖÚ× Ä ÖÙØ ÓÒ ×Ø ÔÓÒØ ÑÒÙÐÐÑÒØ

ÔÖØÖ × ×Ô ØÖ× ÔÙ× ÒØÖÓÙØ Ò× Ð ÔÖÓÖÑÑ ÒÑÒØ ÙÐÐÔÖÓ Ê ℄

Ä ÚÐÙØÓÒ Ù ÖÙØ ÓÒ ÓØ × Ö ØÓÙØ× ØÑÔÖØÙÖ× ÔÓÙÖ ÚØÖ Ð× ÖÖÙÖ×

×Ý×ØÑØÕÙ×

ÐÖØÓÒ Ù ×Ô ØÖÓÑØÖ

Ä ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ Ø Ð ÔÓ×ØÓÒ ÒØÐ Ù Ø ØÙÖ ×ÓÒØ ÚÐÙ× ÔÖØÖ

Ù ×Ô ØÖ Ö ØÓÒ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÞÓÐØ ÓÒØ Ð ÔÖÑØÖ Ö×Ù

×Ø ÖÒ Ø Ò ÓÒÒÙ Ä× ÔÓ×ØÓÒ× × Ô × Ö ØÒØ Ò ÓÒÒÙ× ÐÐ×

ÔÖÑØØÒØ Ð ÐÖØÓÒ Ø ÆÓÙ× ÒÕÙÖÓÒ× ÔÓÙÖ ÕÙ ØÙ Ð ÚÐÙÖ

Ü Ø Ø Ó

ÒÐÝ× × ÓÒÒ× ÑØÓ ÊØÚÐ

Ä× ÖÑÑ× Ö ØÓÒ ÓÒØ Ø ÒÐÝ×× Ö Ù ÔÖÓÖÑÑ Ù×ØÑÒØ

ÙÐÐÔÖÓ Ê ℄ Ä ÔÖÓÖÑÑ ×Ø × ×ÙÖ Ð ÑØÓ ÊØÚÐ ÕÙ ×× ÓÔØ

Ñ×Ö Ð ÓÒ ØÓÒ ×ÙÚÒØ
ÛÝÓ× Ý Ð ¬ ℄

Ó ÝÓ× ×Ø Ð ÒØÒ×Ø Ó×ÖÚ Ø Ý Ð ×Ø Ð ÒØÒ×Ø Ð ÙÐ ÔÓÙÖ ÙÒ ×Ö

ÔÖÑØÖ× ¬ ¬ ¬ ¬Ô ÔÓÙÖ Ð ÒÐ Ä ÔÓ× ×ØØ×ØÕÙ Û ×Ø Ð ÒÚÖ×

Ð ÚÖÒ ××Ó Ð Ó×ÖÚØÓÒ ÝÓ×

ÇÒ ÔÙØ ×ÔÖÖ Ð× ÔÖÑØÖ× ¬ Ò ÖÒØ× ØÝÔ× Ð× ×ÓÒØ Ð× ×ÓØ Ù ÑÓÐ

×ØÖÙ ØÙÖÐ ×ÓØ Ð ÒØÐÐÓÒ ×ÓØ Ð ÔÔÖÐÐ Ä ÑÓÐ ×ØÖÙ ØÙÖÐ ÓÒØÓÒÒ

Ð ÔÓ×ØÓÒ × Ô × ÔÖÑØÖ× × Ö×ÙÜ Ö×ØÐÐÒ Ø ÑÒØÕÙ Ø ÐÙÖ ÒØÒ

×Ø ÖÐØÚ ØÙÖ ×ØÖÙ ØÙÖ Ä ÕÙÒØØ Ð ÒØÐÐÓÒ ÓÒØÓÒÒ Ð ØÙÖ

ÐÐ Ø × ÕÙÐØ ØÐÐ ÖÒ× ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÑÒØÕÙ Ò

ÔÙØ ÒÙÖ ×ÙÖ Ð ÐÖÙÖ × Ô × Ä ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ Ð ÔÓ×ØÓÒ ÒØÐ Ù

Ø ØÙÖ Ø Ð Ö×ÓÐÙØÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ × Ô × ×ÓÒØ Ð× ÔÖÑØÖ× ÕÙ Ö ØÖ×ÒØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ð ÔÔÖÐÐ

ÈÖÓÐ × Ö×

Ä× ÒØÐÐÓÒ× Ø Ð× Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ×

Ò× Ð × ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÔÖØ ÔÖ ÜÑÔÐ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÓÖÓÒÒ ÓÒØ Ð

ØÐÐ × ÖÒ× ×Ø Ð ÓÖÖ Ù Ñ ÖÓÒ Ð ÐÖÙÖ × Ô × Ö ÓÖÖ×ÔÓÒ

Ð Ö×ÓÐÙØÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ ÓÒØ ÐÚÖØÓÒ Ú ×Ø ÖØ Ð ØÖÓ×

ÔÖÑØÖ× Í Î Ø Ï

À Í ØÒ Î ØÒ Ï

× ØÖÓ× ÔÖÑØÖ× ×ÓÒØ ØÖÑÒ× ÔÖ ÙÒ ÒÑÒØ Ù ÖÑÑ ÓØÒÙ

×ÙÖ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ×ØÒÖ Ò× Ð× ÓÒØÓÒ× ØÙÐÐ× Ñ×ÙÖ ÚÖÒ Ù

× Ù Ò ÒØ ÓÐÐÑØÓÒ

Ò ÒÖÐ ÓÒ Ó×ÖÚ ÙÒ ÐÖ××ÑÒØ ×ÙÔÔÐÑÒØÖ × Ö× ÙÜ ÙØ×

Ð ÒØÐÐÓÒ ØÐÐ × ÖÒ× ÓÙ ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÑÒØÕÙ Ò

Ò× ÒÓ× Ñ×ÙÖ× Ð ÔÖÓÐ Ö× ÒÙ ÐÖ× Ø × Ö× ÑÒØÕÙ× Ò× Ð

× ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ×Ø Ò ÖØ ÔÖ ÙÒ ÓÖÑ Ù ØÝÔ Ô×ÙÓ

ÎÓØ ØØ ÓÒ ØÓÒ ×Ø ÙÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ð ÓÒ ØÓÒ ÎÓØ ÓÒÚÓÐÙØÓÒ ÒØÖ ÙÒ

ÓÒ ØÓÒ Ù××ÒÒ Ø ÙÒ ÓÒ ØÓÒ ÐÓÖÒØÞÒÒ Ä ÔÖÓÐ Ô×ÙÓ ÎÓØ ÔÙØ × ÖÖ

×ÓÙ× Ð ÓÖÑ

ª Ä À À

Ó Ä Ø ×ÓÒØ Ö×Ô ØÚÑÒØ ÙÒ ÓÒ ØÓÒ ÐÓÖÒØÞÒÒ Ø Ù××ÒÒ ÒÓÖÑ×

ÙÒØÖ× Ø ÑÑ ÐÖÙÖ Ñ ÙØÙÖ À Ä ÔÖÑØÖ ÖÔÖ×ÒØ Ð ÔÖÓÔÓÖØÓÒ

ÐÓÖÒØÞÒÒ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÖÑ Ö ÔÙÖÑÒØ Ù××ÒÒ Ø ÔÓÙÖ ÙÒ

ÓÖÑ ÐÓÖÒØÞÒÒ

Ä ÐÖÙÖ À ×Ø Ò ÒÖÐ ÖÒØ Ð ÐÖÙÖ Ò×ØÖÙÑÒØÐ Ñ× × ÖØ

×ÓÙ× Ð ÑÑ ÓÖÑ Ò× Ð ÔÖØÕÙ Ð Ù×ØÑÒØ Ù ÔÖÓÐ × Ø ÓÒ ÔÖ

Ð ÒÑÒØ × ÔÖÑØÖ× Í Î Ï Ø

Ò× Ð × × Ö× ÑÒØÕÙ× ÐÖ× ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÙÒ

ÙØÖ ÔÖÓÐ Ø ÙØÐ× ÅÓ ÌÓÑÔ×ÓÒ ÓÜ À×ØÒ× Ô×ÙÓ ÎÓØ ÔÖÓÐ

ÖÒ×Ò ×ÙÖ Ð× ÔÖÑØÖ× ÔÝ×ÕÙ× ÐÓÒÙÙÖ× ÓÖÖÐØÓÒ ÑÒØÕÙ× ××Ó ×

Ø ÐÖ××ÑÒØ ØØ ÓÒ ØÓÒ ÔÖ×ÒØ Ð ÚÒØ ×ÔÖÖ ÕÙ ×Ø Ò×ØÖÙÑÒ

ØÐ ÕÙ ×Ø ÒØÖÒ×ÕÙ Ð ÔÝ×ÕÙ Ù ×Ý×ØÑ Ä ÔÖÓÐ × Ö× ×Ø ÓÒÒ ÔÖ

Ð ÓÒÚÓÐÙØÓÒ ÙÒ ÓÒ ØÓÒ Ù××ÒÒ Ú ÙÒ ÓÒ ØÓÒ ÐÓÖÒØÞÒÒ Ð× ÙÜ Ú

ÒÓÖÑ ÙÒØÖ Ø ÐÖÙÖ× Ñ ÙØÙÖ Ö×Ô ØÚ×

À Ù×× Í ØÒ Î ØÒ Ï Á Ó×

ÀÐÓÖ Ó×

Ä× Í Î Ø Ï ×ÓÒØ Ð× ÔÖÑØÖ× Ð Ö×ÓÐÙØÓÒ Ò×ØÖÙÑÒØÐ Ø Ò ×ÓÒØ Ô×

Ò× ËÙÚÒØ Ð ÓÖÑ × Ö× ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ó× ÙÒ ÐÖ××ÑÒØ Ù××Ò Ò

ÑÒØ Á Ò ÖÒØ ÓÙ ÐÓÖÒØÞÒ ÒÑÒØ Ò ÖÒØ Á


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

ÔÖØÖ Ð ÚÐÙÖ Ò Á ÓÙ Ð ×Ø ÔÓ××Ð ÙÖ Ð ØÐÐ × ÓÑÒ×

×Þ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÒ ÑØÖ ÖÓÒ ÓÖÖÐ Ö×Ô ØÚÑÒØ

×ÞÙ×× Ô Á

×ÞÐÓÖ

ÈÓ×ØÓÒ Ø ÒØÒ×Ø ÒØÖ × Ö×

ÓÑÑ ÑÒØÓÒÒ ÔÖ ÑÑÒØ Ð ÒÜØÓÒ × Ö× ÒÙ ÐÖ× Ø × Ö×

ÑÒØÕÙ× ÓÒÒ × ÙÜ ÔÖÑØÖ× Ð ÑÐÐ Ö×ØÐÐÓÖÔÕÙ Ø Ð ÑÐÐ

ÑÒØÕÙ Ö×Ô ØÚÑÒØ ÄÓÖ×ÕÙ Ð ÓÒ ÚÙØ ØÖÑÒÖ Ð ÖÖÒÑÒØ ÐÒØÖÙÖ

× ÑÐÐ× Ð ÙØ ÒÐÝ×Ö Ð× ÒØÒ×Ø× ÒØÖ× × Ö× Ó×ÖÚ× Ä× ÒØÒ

×Ø× ÑÒØÕÙ× ×ÓÒØ ØÓÙÓÙÖ× ÐÖ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÒØÒ×Ø× ÒÙ ÐÖ× ÈÓÙÖ

Ð ØÖÑÒØÓÒ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ Ð ×Ø ÓÒ Ò ××Ö ÓÒÒØÖ ÔÖÐ

ÐÑÒØ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ

ÄÓÖ×ÕÙ ÓÒ Ò ÙÒ ÖÑÑ Ö ØÓÒ Ð ÕÙÐØ ÐÓÐ Ð ÒÑÒØ×Ø

Ñ×ÙÖ ÔÖ Ð ØÙÖ Ö

Ê

È ÁÓ× Á Ð

È Á Ð

Ó Á Ð ×Ø Ð ÒØÒ×Ø Ð ÙÐ Ø ÁÓ× Ð ÒØÒ×Ø Ó×ÖÚ ÕÙ ÔÖÒ Ò ÓÑÔØ Ð

× ÖÔØÓÒ Ð ÓÖÑ Ù Ô Ø Ð× ÓÒØÖÙØÓÒ× × ÖÒØ× ÖÜÓÒ× Ð ÒÐ

ÍÒ ØÙÖ Ö ×Ò Ò ÒÖÐ ÙÒ ÓÒ ÒÑÒØ × ×Ô ØÖ×

ÜÔÖÑÒØÙÜ

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

Ò Ö×ÓÒ ÓÒØÖÒØ× ÒØÙÖ Ø ÒÓÐÓÕÙ ÔÓÙÖ ÔÔÐÕÙÖ × ØÖ× ÙØ×

ÔÖ××ÓÒ× Ð ÚÓÐÙÑ Ð ÒØÐÐÓÒ ÓØ ØÖ ÜØÖÑÑÒØ ÔØØ ÓÒ×ØØÙ Ð

ÔÖÒ ÔÐ ÐÑØØÓÒ ÙÜ ØÙ× ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ× ØÖ× ÙØ ÔÖ××ÓÒ Ö ÐÐ×

Ò ××ØÒØ Ò ÒÖÐ × ÒØÐÐÓÒ× ÙÒ ÚÓÐÙÑ ÑÔÓÖØÒØ

Ä Ö ØÓÑØÖ ÔÓÙÖ ÄÄ ÖØ Ò× Ð × ØÓÒ ÔÖ ÒØ ÔÙØ

ØÖÚÐÐÖ Ò× ÙÒ ÓÒÙÖØÓÒ ×Ô Ð ÔØ Ð Ö ØÓÒ ×ÓÙ× ÙØ ÔÖ××ÓÒ

× ÒØÐÐÓÒ× ÚÓÐÙÑ ØÖ× ÔØØ ÔÙÚÒØ ØÖ ØÙ× Ù×ÕÙ ÑÑ ÕÙ

ÔÖÑ× Ò× ÖØÒ× × ÚÓÖÐ× ØÙÖ × ÒØÐÐÓÒ× ×ÓÙ× × ÔÖ××ÓÒ× Ö ÓÖ

Ù×ÕÙ È Ò ×Ø ÔÓ××Ð ÕÙ Ö × ÚÐÓÔÔÑÒØ× Ò×ØÖÙÑÒØÙÜ

ÓÒ×ÖÐ× ÕÙ ÓÒ ÖÒÒØ Ù×× Ò Ð× ÐÐÙÐ× ÔÖ××ÓÒ ÕÙ Ð Ò×ØÖÙÑÒØØÓÒ

ÒÙØÖÓÒÕÙ

ËÙÚÒØ Ð ÑÑ ÔÖ××ÓÒ ØÙ Ð× ÐÐÙÐ× ÔÖ××ÓÒ ÙØÐ×× ×ÓÒØ Ò

ÐÙÑ× ×ÔÖ È È ÓÙ ÑÒØ ÔÓÙÖ × ÔÖ××ÓÒ× ÔÐÙ× ÐÚ× ×

ÐÐÙÐ× ÔÙÚÒØÚÓÖ ÖÒØ× ÓÑØÖ× Ø ÔÙÚÒØ ØÖ Ò×Ö× Ò× ÙÒ ÖÝÓ×ØØ

ÕÙ ÔÖÑØ ÚÖÖ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ã Ã


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÓÒØ ÜÔÖÑÒØÐ

Ä× ÒØÐÐÓÒ× Ø Ð× Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ×

Ò× ÒÓ× Ñ×ÙÖ× ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÙØÐ× × ÐÐÙÐ× ÔÖ××ÓÒ Ò ÐÙÑ× ×ÔÖ

ÓÒ ÖÒÓ ÓÒ ÖÒÓ℄ ÔÓÙÖ ØØÒÖ ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ÑÜÑÐ È

Ò× ÅÒ Ø È Ò× Ì ÅÒ Ð ÔØÖ

ÇÒ ÔÙØ ÚÓÖ ÙÒ ÔÓØÓ Ø ÙÒ ××Ò × ÑØÕÙ ÙÒ ÐÐÙÐ ÔÖ××ÓÒ Ò×

Ð × ÐÐÙÐ× ×ÓÒØ Ø× ÖÓÒÞ ÒÓÒ ÑÒØÕÙ Ù Ä ÒØÐÐÓÒ

×Ø ÔÐ ÒØÖ Ð× ÙÜ Ò ÐÙÑ× ×ÔÖ Ø ×ÙÔÔÓÖØ ÔÖ ÙÒ ÓÒØ Ò ÐÙÑÒÙÑ

Ä ÒØÐÐÓÒ ÙÒ ÓÖÑ ÕÙ× ×ÔÖÕÙ ××Ó × ÔÖÓÖØÓÒ× Ù ÑÐÙ ×

×ÙÖ × × ÙÜ Ò ÐÙÑ× ÕÙ ÔÖÑØ ÖÖ ÙÒ ×ØÖÙØÓÒ ÙÒÓÖÑ Ð

ÔÖ××ÓÒ ÚÖØÓÒ ØÝÔÕÙ Ò× Ð ÚÓÐÙÑ Ð ÒØÐÐÓÒ Ä ÔÖ××ÓÒ ×Ø

ØÓÙÓÙÖ× ÔÔÐÕÙ ØÑÔÖØÙÖ ÑÒØ Ø × ÚÐÙÖ ×Ø ØÖÑÒ Ò Ñ×ÙÖÒØÐ

ÙÓÖ× Ò ÙÒ ÔÓÙÖ ÖÙ× ÔÓ× ×ÙÖ Ð ÒØÐÐÓÒ Ð ÔÓÙÖ ÆÐ Ø

ÙØÐ× ÓÑÑ ÑÐÙ ØÖÒ×ÑØØÙÖ ÔÖ××ÓÒ

ÐÐÙÐ ÔÖ××ÓÒ ÔÓÙÚÒØ ØÖ ÙØÐ× Ù×ÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ ÔÓØÓ Ø

× Ñ Ø Ò ÐÙÑ× ×ÔÖ ÖÓØ

ÍÒ × Ñ Ù ×ÔÓ×Ø ÜÔÖÑÒØÐ ×Ø ÑÓÒØÖ Ò× Ð Ä× ÐÐÙÐ×

ÔÖ××ÓÒ ×ÓÒØ ÔÐ × Ò× ÙÒ ÖÝÓ×ØØ ÐÙÑ ×Ô ÐÑÒØ ÔØ ÔÓÙÖ Ö

ÙÖ Ð ÖÙØ ÓÒ Ä ÑÙÐØØ ØÙÖ Ø Ð ÑÓÒÓ ÖÓÑØÙÖ ×ÓÒØ Ð× ÑÑ× ÕÙ

Ò× Ð ÓÒÙÖØÓÒ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ Ä ÔÖÒ ÔÐ ÒÒÓÚØÓÒ Ù ÑÓÒØ ÚÖ

×ÓÒ ÔÖ××ÓÒ ×Ø Ð ÓÙÐ ×Ý×ØÑ Ó Ð×ØÙÖ× ×ÙÔÖÑÖÓÖ× Æ Ì ÕÙ ÓÑÔÖ

ÑÒØ Ð × Ù ÒÙØÖÓÒ× Ò ÒØ Ò× Ð ÔÐÒ ÓÖÞÓÒØÐ Ø Ò× Ð ÔÐÒ ÚÖØ Ð

ÓÒ ÖÒÓ ÓÒ ÖÒÓ℄ ×Ý×ØÑ ÔÖÑØ ÒÖ Ù×ÕÙ

ÙÒ ØÙÖ Ò× Ð ÒØÒ×Ø ÌÓÙØ Ð ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÜÔÖÑÒØÐ ×Ø ×ÓÒÙ×ÑÒØ

ÖÒØ Ú × ÔÖÓØ ØÓÒ× Ò ÓÖ Ø ÑÙÑ ÑØÖÙÜ ØÖ× ×ÓÖÒØ× ÕÙ

ÔÖÑØ ÖÙÖ ÓÒ ÑÔÓÖØÒØ Ð ÖÙØ ÓÒ ÁÐ ×Ø Ò× ÔÓ××Ð ÙÑÒØÖ

ÓÒ ÑÔÓÖØÒØ Ð ÖÔÔÓÖØ ×ÒÐ ×ÙÖ ÖÙØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

Ë Ñ Ù Ö ØÓÑØÖ ÄÄ ÚÖ×ÓÒ ÙØ ÔÖ××ÓÒ

ËÝ×ØÑ Ó Ð×ØÙÖ× ÙØÐ×× Ò× Ð ÑÓÒØ ÙØ ÔÖ××ÓÒ ÄÄ

ÈÓÙÖ ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ÓÒÒ ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ñ×ÙÖ Ð× ÖÑÑ× Ö ØÓÒ ÒÙ

ØÖÓÒ× ÔÐÙ×ÙÖ× ØÑÔÖØÙÖ× Ð ØÑÔ× ÓÑÔØ ØÝÔÕÙ ÔÓÙÖ ÕÙ ØÑÔÖØÙÖ

ÚÖÒØ ÒØÖ Ø ÙÖ×

ÒÐÝ× × ÓÒÒ×

Ò ÕÙ Ð ÒÐÝ× × ÓÒÒ× ÓØÒÙ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ×ÓØ Ò ÒÖÐ ÔÐÙ× Ð Ø

ÕÙ ÐÐ ×ÙÖ × ÓÒÒ× ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ ×ØØ×ØÕÙ × ÓÒÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

ÔÐÙ× Ð ÙÒ ÒÐÝ× ÕÙÒØØØÚ × ×Ô ØÖ× Ð Ù ÔÖÓÖÑÑ ÙÐÐÔÖÓ Ö×Ø

ØÓÙØ Ø ÔÓ××Ð ÚÓÖ Ö×ÙÐØØ× ÔÖ×ÒØ×Ò×Ð ÔØÖ ÈÓÙÖ ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ð


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ä× ÒØÐÐÓÒ× Ø Ð× Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ×

ÔÖØ ÒÙ ÐÖ ÓÒ Ò Ò ÒÖÐ Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ø Ð ØÙÖ ÐÐ ÈÓÙÖ

Ð ÒÐÝ× Ð Ô× ÑÒØÕÙ ÓÒ ×ÔÖ Ð× ÒØÒ×Ø× ÑÒØÕÙ× × ÒØÒ×Ø×

ÒÙ ÐÖ× Ò ×ÓÙ×ØÖÝÒØ Ð ×Ô ØÖ Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ ÇÒ Ø×Ø Ò×ÙØ

ÖÒØ× ÑÓÐ× ÑÒØÕÙ× Ò ÒÒØ ÙÒÒÓÑÖ ÖÙØ ÔÖÑØÖ× Ù×ÕÙ

ØÖÓÙÚÖ Ð ÖÖÒÑÒØ ÕÙ ÖÒ Ð ÑÙÜ ÓÑÔØ × ÒØÒ×Ø× ÜÔÖÑÒØÐ×

Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

× Ñ×ÙÖ× ×ÓÒØ ÓÑÔÐÑÒØÖ× × Ñ×ÙÖ× ÒÙØÖÓÒ× ÐÐ× ÔÖÑØØÒØ

ØÙÖ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ú ÙÒ ØÖ× ÖÒ ÔÖ ×ÓÒ Ð

ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ Ù ÖÝÓÒÒÑÒØ Ò ÒØ Ö×ÓÐÙØÓÒ ÐÚ Ø × ØÑÔ× ÓÑÔ

Ø ØÖ× ÓÙÖØ× ÓÖØ ÒØÒ×Ø ÐÙÑÒÙ× ÆÓÙ× ÚÓÒ× Ò× ÔÙ Ö × ØÙ×

Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ Ò× ÙÒ ØÖ× ÐÖ ÑÑ ÔÖ××ÓÒ Ù×ÕÙ È ÔÓÙÖ

ÔÐÙ×ÙÖ× ÓÑÔÓ×× ÆÓØÓÒ× ÒÒÑÓÒ× ÕÙ Ø ÓÒØÖÖÑÒØ ÙÜ Ñ×ÙÖ× ÒÙØÖÓÒ×

Ð× Ñ×ÙÖ× ÖÝÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò ×ÓÒØ Ô× ×Ò×Ð× ÙÜ ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ× Ý

ÖÓÒ Ø ÐÑÒØ ÙÒÒÙÑÖÓ ØÓÑÕÙ ØÖÓÔ Ð ÓÑÔÖ ÐÙ × ÙØÖ×

ØÓÑ× Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ

ÈÖÓ ÙÖ ÜÔÖÑÒØÐ

ÌÓÙØ× Ð× ÜÔÖÒ × ÓÒØ Ø ØÙ× Ð ËÊ ÙÖÓÔÒ ËÝÒ ÖÓØÖÓÒ Ê

ØÓÒ ÐØÝ ×ÙÖ Ð ÐÒ Á ×Ô Ð× Ò× Ð Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ× ÙØ

Ö×ÓÐÙØÓÒ ×ÓÙ× ØÖ× ÙØ ÔÖ××ÓÒ ÍÒ × Ñ Ù ×ÔÓ×Ø ÜÔÖÑÒØÐ Ø Ð

ÐÐÙÐ Ò ÐÙÑ× ÑÒØ ×Ø ÑÓÒØÖ Ò× Ð

monochromatic

X-ray beam

focusing mirrors

(vertical and horizontal)

monitor

pinhole

laser

ruby fluorescence

DAC on

goniometer

table

beam stop

workstation

image plate

detector

Force

DAC

(Diamond Anvil Cell)

gasket & sample

Ë Ñ Ù ÑÓÒØ ÜÔÖÑÒØÐ ×ÙÖ Á ËÊ ÖÓØ ØÐ Ð ÐÐÙÐ

Ò ÐÙÑ× ÑÒØ

Ä× ÒØÐÐÓÒ× ×ÓÙ× ÓÖÑ ÔÓÙÖ Ò ÓÒØ Ø ÒØÖÓÙØ× Ò× × ÐÐÙÐ×

ÔÖ××ÓÒ Ò ÐÙÑ× ÑÒØ× Ä× ×ÙÖ × × ÑÒØ× ÚÒØ ÙÒ ÑØÖ

Ñ ØÒ× ÕÙ Ð ÑØÖ Ð ÒØÐÐÓÒ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ð ÔÖÓÖØÓÒ Ò×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ

Ð ÓÒØ ØØ Ñ Ä Ô××ÙÖ Ù ÓÒØ Ò Ö ÒÓÜÝÐ ØØ Ñ

ÓÑÑ ÑÐÙ ØÖÒ×ÑØØÙÖ Ð ÔÖ××ÓÒ ÓÒ ÙØÐ× Ð ÞÓØ Æ ÔÓÙÖ ØØÒÖ ×

ÔÖ××ÓÒ× Ù×ÕÙ È Ä ÞÓØ ÔÖÑØ ÖÖ × ÓÒÒ× ÓÒØÓÒ× ÝÖÓ×Ø

ØÕÙ× ÔÓÙÖ × ÚÐÙÖ× ÔÖ××ÓÒ ÔÔÐÕÙ Ö Ð Ö ÙÒ ÖØÒ ÔÐ×Ø Ø ÑÑ

ÔÖ× Ö×ØÐÐ×ØÓÒ ÈÓÙÖ ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ÑÜÑÐ ÑÓÒ× ÐÚ È ÒÓÙ× ÚÓÒ×

ÙØÐ× ÓÑÑ ÑÐÙ ØÖÒ×ÑØØÙÖ Ð ÔÖ××ÓÒ ÙÒ ÑÐÒ ÑØÒÓÐ ØÒÓÐ

Ä ÕÙÔÑÒØ ÓÑÔÖÒ ÙÒ ÓÒÓÑØÖ ÙÜ Ü× ×ÙÖ ÐÕÙÐ ×Ø ÔÓ× Ð ÐÐÙÐ

ÔÓÖØ ÒØÐÐÓÒ ÙÒ ÔÖ×× ÑÑÖÒ ÕÙ ÒÖ Ð ÔÓÙ×× Ø ÙÒ ×Ý×ØÑ ÙØÐ×ÒØ

Ð ÙÓÖ× Ò Ù ÖÙ× ÔÓÙÖ Ð Ñ×ÙÖ Ð ÔÖ××ÓÒ Ú ÙÒ ÔÖ ×ÓÒ È

Ä ×ÓÙÖ ÖÝÓÒ× ×Ø ÓÒ×ØØÙ ÔÖ ÙÒ ÔÖ ÓÒÙÐÙÖ× ÑØØÒØ ÙÒ ×

Ù ÖÝÓÒ× ÕÙ ×Ø ÖÒÙ ÑÓÒÓ ÖÓÑØÕÙ ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ ÔÖ

ÙÒ ÑÓÒÓ ÖÓÑØÙÖ Ò ×Ð ÔÙ× Ó Ð× ÚÖØ ÐÑÒØ Ø ÓÖÞÓÒØÐÑÒØ ÔÖ ÙÒ

ÓÙÐ ×Ý×ØÑ ÑÖÓÖ× Ä ×ÒÐ ÖÝÓÒ× ×Ø Ò×ÙØ Ó Ð× ×ÙÖ Ð ÒØÐÐÓÒ

Ò ÙØÐ×ÒØ ÙÒ ÔÖÑ ÔÒÓÐ ÑØÖ Ñ Ä× ÖÝÓÒ× Ù×× ÔÖ

Ð ÒØÐÐÓÒ ×ÓÒØ ÒÖ×ØÖ× Ò× ÙÒ Ø ØÙÖ ÔÐÕÙ ÔÓØÓ ×Ò×Ð ÖÒ

ÑØÖ ÅÖ ℄ ÙÒ ×ÓÖÒØ Ñ ×ØÓÔ ÔÖÑØØÒØ ÖÖØÖ Ð × Ù

Ö Ø Ä ×ØÒ ÒØÖ Ð ÒØÐÐÓÒ Ø Ð ÔÐÕÙ ÑÑ Ø Ð× ÒÐ× Ò ÐÒ×ÓÒ

Ù Ø ØÙÖ ×ÓÒØ ÐÖ× ÔÖ ×ÑÒØ ÔÖ ÙÒ ØÑÓÒ ×Ð ÔÐ Ð ÒÖÓØ

Ð ÒØÐÐÓÒ

Ä× ÖÑÑ× Ö ØÓÒ ÓÒØ Ø ÒÖ×ØÖ× ØÑÔÖØÙÖ ÑÒØ ÔÓÙÖ

× ÒØÖÚÐÐ× Ò ÔÖ××ÓÒ È Ø ÔÖ××ÓÒ× ÑÜÑÐ× È ÔÓÙÖ ÅÒ

× ØÓÒ Ø È ÔÓÙÖ Ì ÅÒ Ð Ý × ØÓÒ ÍÒ ØÑÔ× ÜÔÓ×ØÓÒ

Ð ÓÖÖ Ð ÞÒ × ÓÒ× ØØ ×Ù×ÒØ ÔÓÙÖ ÓØÒÖ × Ñ× Ö ØÓÒ

Ü ÐÐÒØ ÕÙÐØ

ÒÐÝ× × ÓÒÒ×

Ä× Ñ× Ö ØÓÒ ÓÒØ Ø ÓÖÖ× × Ø× ×ØÓÖ×ÓÒ ÒØÖÓÙØ×

ÔÖ Ð Ò ÐÒØÓÒ Ù Ø ØÙÖ ÔÙ× ÓÒØ Ø ÑÓÝÒÒ× ×ÙÖ Ð Ò Ö ØÓÒ ÓÒ

×ÙÖ Ó ÔÖ× ÐÑÒØÓÒ × ÖÓÒ× ÓÒØÑÒ× ×Ø ØÙ Ð Ù ÔÖÓ

ÖÑÑ Ø ÀÑÑÖ×ÐÝ℄ ÇÒ Ò× ÓØÒÙ × ÖÑÑ× Á ÕÙ ÓÒØ Ø

ÒÐÝ×× ÔÖ Ð ÑØÓ Ð××ÕÙ ÒÑÒØ ÊØÚÐ ÔÖÓÖÑÑ ÙÐÐÔÖÓ Ê ℄

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ Ð× Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ Ò× Ð× ÝÖÙÖ× Ô×× ÄÚ×

ÔØÖ ×ÙÖ Ð ×Ô ØÖÓÑØÖ ÅÑÓÐ Ù ÄÓÖØÓÖ ÄÓÒ ÖÐÐÓÙÒ Ë ÐÝ

Ö×ÔÓÒ×Ð Ê ÃÒ ÁÐ × Ø ÙÒ ×Ô ØÖÓÑØÖ Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ØÝÔ ØÑÔ×

ÚÓÐ ÓÑØÖ Ö Ø Ó Ð ÓÒ Ó×Ø Ð ÚØ×× ÒØÐ Ù ÒÙØÖÓÒ Ò× ØØ

× ØÓÒ ÒÓÙ× ØÐÐÖÓÒ× ØÓÙØ ÓÖ Ð ÔÖÒ Ô Ð Ñ×ÙÖ Ò× ØÝÔ Ô

ÔÖÐ ÔÙ× ÒÓÙ× ÖÖÓÒ× Ð ÑÓÒØ ÜÔÖÑÒØÐ Ø Ð× ÓÖÖ ØÓÒ× ÜÔÖÑÒØÐ×

× ÓÒÒ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÈÖÒ Ô × Ñ×ÙÖ× ØÑÔ× ÚÓÐ

Ä× ÒØÐÐÓÒ× Ø Ð× Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ×

Ä× ×Ô ØÖÓÑØÖ× ØÝÔ ØÑÔ× ÚÓÐ ×ÓÒØ ÙØÐ×× ÔÓÙÖ × Ñ×ÙÖ× ÒÐ×ØÕÙ×

Ù×ÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×Ø Ö ÔÓÙÖ ØÖÑÒÖ ÙÒ ÒÑÒØ ÒÖ Ù

ÒÙØÖÓÒ ÐÓÖ× ×ÓÒ ÒØÖ ØÓÒ Ú Ð ×Ý×ØÑ ØÙ

ÇÒ ÒÓØ Ø Ð× ÒÖ× ÒØÐ Ø ÒÐ Ù ÒÙØÖÓÒ Ø Ð ØÖÒ×ÖØ

ÒÖ Ä ØÖÑÒØÓÒ × ÒÖ× × Ø Ò× ØÝÔ Ø ÒÕÙ ÔÖ Ð Ñ×ÙÖ

Ù ØÑÔ× Ñ× ÔÖ ÙÒ ÒÙØÖÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ ÓÙÖÖ ÙÒ ×ØÒ ÓÒÒ Ä ØØ Ø ÒÕÙ

× × ÓÒ ×ÙÖ ÙÒ Ñ×ÙÖ ÚØ×× Î

Ä ØÖÒ×ÖØ ÒÖ ÔÙØ × ÖÖ

ÑÒÎ ÑÒÎ ÑÒ

ÑÒ

Ó ÑÒ ×Ø Ð Ñ×× Ù ÒÙØÖÓÒ Ø Ó Ø ×ÓÒØ Ð× ÑÓÙÐ× × Ú ØÙÖ× ÓÒ

ÒØÐ ØÒÐ Ä ÕÙÒØØ ÑÓÙÚÑÒØ ÕÙ Ð ÒÙØÖÓÒ Ð Ð

×Ø ÓÒÒ ÔÖ

Õ

Ä Ð ÙÐ Ù ØÖÒ×ÖØ ÒÖ ÔÖØÖ Ð Ñ×ÙÖ Ù ØÑÔ× ÚÓÐ Ù ÒÙØÖÓÒ

×ÙÖ ÙÒ ×ØÒ Ä ÑÒ ÕÙ ÖØÒ× ÓÒØÓÒ× ×ÓÒØ ÖÑÔÐ× ÔÓÙÖ Ñ×ÙÖÖ

Ð ØÑÔ× Ð ÙØ ÒÖ ÙÒ ØÑÔ× Ø Ø ÓÒ ÖÕÙÖ × ÑÔÙÐ×ÓÒ× ÓÙ ÓÙ×

ÒÙØÖÓÒ× Ø Ò× Ð × × ×Ô ØÖÓÑØÖ× ÓÑØÖ Ö Ø ÓÒ ÓØ ×Ð ØÓÒÒÖ

ÙÒ × Ù Ò ÒØ ÑÓÒÓ ÒØÕÙ

ÔÖ× Ù×ÓÒ ÔÖ Ð ÒØÐÐÓÒ Ð ÒÙØÖÓÒ ÔÓ×× ÙÒ ÚØ×× ÒÐ Î ÓÒØ Ð

ÚÐÙÖ ÔÒ Ù ÔÖÓ ××Ù× Ñ× Ò Ù ÐÓÖ× Ð Ù×ÓÒ

ÈÓÙÖ ÙÒ ÓÙ ÒØÐ ÒÙØÖÓÒ× Ø ÔÓÙÖ ÙÒ Ø ØÙÖ ×ØÙ ÙÒ ÒÐ

ÒÐ ÒØÖ Ø Ð× ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÒØ Ø Ø× ÔÒÒØ ÙÒ ØÑÔ× ØÓØÐ ¡Ø ÕÙ ×Ø

Ú× Ò Æ ÒÙÜ ÒØÖÚÐÐ ÆØ Ä ÖÒÙÖ Ñ×ÙÖ Ò× ÙÒ ÒÐ ×Ø ÓÒ Ð

ÒÓÑÖ ÒÙØÖÓÒ× Ø Ø× ÔÒÒØ ÙÒÒØÖÚÐÐ ÆØ ÙØÓÙÖ ÙÒ ØÑÔ× ÚÓÐ Ø

Ä Ñ×ÙÖ Ò ØÑÔ× ÚÓÐ ÔÖ×ÒØ ÕÙÐÕÙ× ÔÖØ ÙÐÖØ×

Ä Ñ×ÙÖ Ò ×Ø Ô× Ø Õ ÓÒ×ØÒØ Ò ÙØÐ×ÒØ Ð× ÐÓ× ÓÒ×ÖÚØÓÒ

Ø Ð ÕÙØÓÒ ÓÒ Ò ÙØ

Õ

Õ

ÑÒ

Õ

ÑÒ


ÖÓ×

Ä Ñ×ÙÖ ×Ø ØÙ ÙÒ ÒÐ Ü ÒÐ ÕÙ ÒØ Ð ÔÓ×ØÓÒ Ù Ø ØÙÖ Ø

ÔÓÙÖ ÙÒ ÒÖ ÓÒ×ØÒØ ÇÒ ÚÓØ ÓÒ ÕÙ Ò× ÙÒ ÑÑ Ø ØÙÖ ÓÒ ÓÐÐ Ø

× ÒÙØÖÓÒ× Ù×× Ú ÖÒØ× ÚÐÙÖ× Õ ×ÙÚÒØÐÚÐÙÖ Ù ØÖÒ×ÖØ ÒÖ


Ä ÚØ×× Ù ÒÙØÖÓÒ ÔÓÙÖ × ÐÓÒÙÙÖ× ÓÒ Ð ÓÖÖ Ð ×Ø ØÝÔÕÙÑÒØ Ð ÓÖÖ Ù

Ñ ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ

Ä Ñ×ÙÖ × Ø Ò ØÑÔ× ÐÓÖ× ÕÙ Ð ÓÒ × ÒØÖ×× Ù ×Ô ØÖ Ò

ÒÖ ÁÐ ÙØ ÓÒ ÓÒÚÖØÖ Ð ØÑÔ× Ò ÒÖ Ð × ÖÐØÓÒ× ÒÑØÕÙ×

ÑÒÎ ÑÒ

Ó ÑÒ ×Ø Ð Ñ×× Ù ÒÙØÖÓÒ Ø Ø Ð ØÑÔ× Ñ× ÔÖ Ð ÒÙØÖÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ ÓÙÖÖ Ð

×ØÒ Ä

ÁÐ ×Ø ÙØÐ ÖÖ Ð × ØÓÒ ÖÒØÐÐ ÔÖØÐÐ Ò ØÖÑ× ÓÒ ØÓÒ

Ù×ÓÒ Ë Õ ÕÙ ÓÒÒ × Ð ÔÝ×ÕÙ Ù ×Ý×ØÑ


ª

Ä

Ø


Ë Õ


Ó ª ×Ø Ð ÒÐ ×ÓÐ Ù×ÓÒ ÇÒ ÔÙØ ÐÓÖ× ÖÐÖ Ð ÕÙÒØØ Ñ×ÙÖ Á ÒÓÑÖ

ÒÙØÖÓÒ× ÒÖ×ØÖ× Ò× ÙÒ ÖØÒ ÒÐ Ë Õ

Á


ªØ


Ø


ªØ Ë Õ ØË Õ

Ò Ø ×Ø ÙÒ ÓÒ×ØÒØ ÚÖ ÓÑÑ Î Ø ÓÒ ÓÑÑ Ø Ø Ð ØÖÑ

Ø ÚÒØ ÐÖÚ Ð ÒÖ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ØÑÔ× Ä ÒØÖÔÖØØÓÒ

Ö Ø ÙÒ ×Ô ØÖ Ò ØÑÔ× ÚÓÐ ÓØ ÓÒ ØÖ Ø Ú ÔÖ ÙØÓÒ Ð ØÙÖ

Ø ÒØÖÓÙØ ÙÒ ××ÝÑØÖ Ø × ÒÑÒØ× ÓÖÑ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ×Ô ØÖ

Ù ØÙØÓÒ× Ò ÒÖ ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ Ð Ä ØÖÒ×ÓÖÑØÓÒ ØÑÔ× ÒÖ

×Ø Ø ÙØÓÑØÕÙÑÒØ ÔÖ Ð× ÔÖÓÖÑÑ× ØÖØÑÒØ ÓÒÒ× ØÑÔ×

ÚÓÐ

Ä ÐÐ ØÑÔ× ×ÙÖ ÐÕÙÐÐ Ð× ÔÒÓÑÒ× ×ÓÒØ Ó×ÖÚ× ×Ø Ø ÔÖ Ð Ò

×ØÖÙÑÒØ Ø ×Ø ØÖÑÒ ÔÖ ×ÑÒØ ÔÖ Ð ÓÜ × ÓÒØÓÒ× Ö××ÒØ Ð×

Ù Ò ÒØ ÔÖÓ Ø ØÑÔÓÖÐÐ × ÓÙ× ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ Ò ÒØ ØØ

ÐÐ ØÑÔ× ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð ÐÖÙÖ Ð ÒØÖ Ò ÒÖ Ò× ÐÕÙÐÐ ÓÒ ÔÙØ

Ó×ÖÚÖ × ÔÒÓÑÒ× Ä× ÔÖÓ ××Ù× Ù×ÓÒ Ò ÓÖ× ØØ ÒØÖ ×ÓÒØ

ÔÖÙ× ÙÜ ÕÙ ×ÓÒØ ØÖÓÔ ÐÒØ× ÓÒØÖÙÒØ Ù Ô Ð×ØÕÙ ÔÙ×ÕÙ Ð× ÓÒÙ×ÒØ

× ÐÖ××ÑÒØ× ØÖÓÔ Ð× ÔÓÙÖ ØÖ Ó×ÖÚ× ÒÚÖ×ÑÒØ × ÔÒÓÑÒ× ØÖÓÔ

ÖÔ× ÔÖÓÙ×ÒØ × ÐÖ××ÑÒØ ØÖ× ÑÔÓÖØÒØ× Ø Ð Ù×ÓÒ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ×Ø

ÒÓÝ Ò× Ð ÖÙØ ÓÒ

ÇÒ ÓÑÔÖ Ò× Ð Ð Ø ÒÕÙ Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÔÖ ØÑÔ×

ÚÓÐ ÐÐ Ð Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× ØØ ÖÒÖ Ð Ò Ý Ô× ÒÐÝ× Ò

ÒÖ ÙÒ ÖÑÑ Ö ØÓÒ ÓÙÖÒØ ÓÒ ÙÒ ÔÓØÓ Ò×ØÒØÒ Ù ×Ý×ØÑ

Ñ× Ò ÖÒ×Ò Ô× ×ÙÖ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÝÒÑÕÙ ÁÐ ×Ø Ò ××Ö Ö ÓÙÖÖ

× Ø ÒÕÙ× ×ÒØ ÙÒ ÒÐÝ× Ò ÒÖ ØÐÐ ÕÙ Ð Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ

ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ ØÑÔ× ÚÓÐ ÔÓÙÖ ×ØÒÙÖ ÙÒ ÓÖÖ ×ØØÕÙ ÙÒ ÓÖÖ ÝÒÑÕÙ

ÚÑÑÒØ Ð ÓÒ ÔØ ×ØØÕÙ ÔÒ Ð ÐÐ ØÑÔ× ÕÙ Ð ÓÒ ÔÙØ Ö×ÓÙÖ

Ú Ð ×Ô ØÖÓÑØÖ ÕÙ Ð ÓÒ ÙØÐ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

t

S(q,t)

Elastique

Quasiélastique

Ä× ÒØÐÐÓÒ× Ø Ð× Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ×

Diffraction magnétique

Corrélations instantanées

S(q), t=0

S(t), q∼const.

intégration sur toute la

gamme d ’énergie

Diffusion quasi-élastique

Comportement dynamique

ÓÑÔÖ×ÓÒ ÒØÖ Ð × ØÓÒ Ñ×ÙÖ Ò Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ø ÐÐ

Ñ×ÙÖ Ò Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÔÖ ØÑÔ× ÚÓÐ ÚÓÖ ØÜØ

×ÔÓ×Ø ÜÔÖÑÒØÐ

ËÔ ØÖÓÑØÖ ÅÑÓÐ

ÍÒ × Ñ Ð Ò×ØÖÙÑÒØ ×Ø ÔÖ×ÒØ Ò× Ð ÙÖ

ÍÒ ×Ý×ØÑ Ñ ÒÕÙ ÓÔÔÖ× ×ÔÖ Ð × Ù Ò ÒØ Ò ÓÙ× Ø Ð

ÖÒ ÑÓÒÓ ÖÓÑØÕÙ Ä× ÙÜ ÔÖÑÖ× ÓÔÔÖ× ØÓÙÖÒÒØ Ò×Ò×ÒÚÖ× Ð ÙÒ

Ð ÙØÖ ÔÖÓÙ×ÒØ ÙÒ ÓÙ ÒÙØÖÓÒ× ÔÓÐÝ ÒØÕÙ× Ä× ÙÜ ÖÒÖ× ÖÓÙ×

ÕÙ ØÓÙÖÒÒØ Ù×× Ò ×Ò× ÒÚÖ× ×Ð ØÓÒÒÒØ Ð ÚØ×× × ÒÙØÖÓÒ× ÕÙ ÖÖÚÒØ

Ð ÒØÐÐÓÒ Ò ÓÒ ØÓÒ Ù Ô× ÑÔÓ× Ä ØÖÓ×Ñ ÓÔÔÖ ÐØÖ Ð× Ö

ÑÓÒÕÙ× ØÒ× ÕÙ Ð ÕÙØÖÑ ÖÓÙ ÒØ Ð ØÙÜ ÖÔØØÓÒ × ÓÙ× Ä

ØÓØÐØ Ù ØÖØ × ÒÙØÖÓÒ× Ò× Ð ÔÖØ ÑÓÒÓ ÖÓÑØÙÖ × Ø Ò× Ð Ú

Ä Ñ×ÙÖ Ù ØÑÔ× ÚÓÐ × ÒÙØÖÓÒ× Ù×× ÔÖ Ð ÒØÐÐÓÒ ×Ø Ø ×ÑÙÐ

ØÒÑÒØ ÔÖ ÙÒ ÖÒ ÒÓÑÖ Ø ØÙÖ× À Ä ÑÑ ÒÐ Ù×ÓÒ

ÜÔÐÓÖ Ú Ó Ó Ä ÙÜ ÒÙØÖÓÒ× ×Ø ÑÜÑÐ ÔÓÙÖ ÙÒ ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ

Ò ÒØ ÙØÓÙÖ ÕÙ ÓÒÒ × Ð ÒØÖÚÐÐ Ò× Ð ×Ô Ö ÔÖÓÕÙ

Õ

ØÐ× ÜÔÖÑÒØÙÜ

Ä ÐÐÙÐ ÔÓÖØ ÒØÐÐÓÒ ØØ ÙÒ ÔÐÕÙ Ö ØÒÙÐÖ ÐÙÑÒÙÑ ÐÒØÖÙÖ

ÐÕÙÐÐ Ð Ô××ÙÖ ÑÜÑÐ × ÒØÐÐÓÒ× ØØ ÑÑ ÈÓÙÖ Ð× ÒØÐÐÓÒ×

ÝÖÓÒ× ØØ Ô××ÙÖ Ø ÖÙØ ÑÑ ÔÓÙÖ ÑÒÙÖ Ð ×ÓÖÔØÓÒ ÐÚ

Ð ×ÓØÓÔ À ÈÓÙÖ ØÓÙ× Ð× ÒØÐÐÓÒ× ØØ ÔÐÕÙ Ø ÓÖÒØ Ú ÙÒ ÒÐ

Ó ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù × Ù Ò ÒØ

Ä× ÜÔÖÒ × ÓÒØ Ø ØÙ× ÐÓÖ× ÙÜ ×××ÓÒ× ÜÔÖÑÒØÐ× Ú ×

ÓÒØÓÒ× ÜÔÖÑÒØÐ× ×ÑÐÖ× ØÐÙ Ù ÔØÖ Ò× Ð ÔÖÑÖ


t=0

q


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ

Ë Ñ ÔÖÒ Ô Ù ×Ô ØÖÓÑØÖ ÅÑÓÐ

×××ÓÒ ÙÒ ÖÝÓ×ØØ ÇÜÓÖ ØÝÔ ÁÄÄ Ø ÙØÐ× ÕÙ ÔÖÑ× ØØÒÖ ×

ØÑÔÖØÙÖ× ÒØÖ Ã Ø Ã ÈÓÙÖ Ð ÙÜÑ ×Ö ÜÔÖÒ × ÒÓÙ× ÚÓÒ×

ÙØÐ× ÙÒ ÖÝÓÓÙÖ ÔÓÙÖ ÔÓÙÚÓÖ ØØÒÖ × ØÑÔÖØÙÖ× Ù ××Ù× Ð ÑÒØ

ÁÐ Ò ÔÖÑØ ÒÒÑÓÒ× Ô× × ÒÖ Ò ××ÓÙ× Ã

ÈÓÙÖ ÙÒ × ×××ÓÒ× Ð ÔÓÖØ ÒØÐÐÓÒ ÓÙ ÓØ Ú Ø Ñ×ÙÖ ××

Ø ÙØ ØÑÔÖØÙÖ × ÓÒÒ× ÔÖÑØØÒØ Ö Ð ÓÖÖ ØÓÒ ÖÙØ ÓÒ

× ÓÒÒ× ÖÙØ× ÓØÒÙ× Ò ÔÖ×Ò Ð ÒØÐÐÓÒ ÆÓÙ× ÚÓÒ× Ù×× Ñ×ÙÖ ÙÒ

ÒØÐÐÓÒ ÚÒÙÑ Ñ×× ÓÒÒÙ ÓÒ×ØØÙ ÔÖ × ÔÐÕÙ× Ö ØÒÙÐÖ×

ÝÒØ Ù ØÓØÐ ÙÒ Ô××ÙÖ ÓÑÔÖÐ ÐÐ × ÒØÐÐÓÒ× ØÙ× Ä ÚÒÙÑ

×Ø ÙÒ Ù×ÙÖ ÔÖØÕÙÑÒØ Ò ÓÖÒØ ÓÒØ Ð × ØÓÒ Ò ÔÒ Ô× Ù

Ú ØÙÖ Ù×ÓÒ ØØ Ñ×ÙÖ ×ÖØ ØÖÑÒÖ Ð ÓÒ ØÓÒ Ö×ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ

Ð ÔÔÖÐ ÐÖÖ Ð× ÖÒØ× Ø ØÙÖ× Ø Ö × ÐÖØÓÒ× Ò ×ÓÐÙ

× ÒØÒ×Ø× ÜÔÖÑÒØÐ× ÔÙ×ÕÙ Ð × ØÓÒ Ù ÚÒÙÑ ×Ø Ò ÓÒÒÙ

ÒÒÜ

Ä ØÑÔ× ÓÑÔØ ÔÓÙÖ ÕÙ ØÑÔÖØÙÖ Ø ÒÚÖÓÒ ÙÖ× ÔÓÙÖ Ð×

ÓÑÔÓ×× Ú ØÖÖ ÖÖ Ø ÙÖ× ÔÓÙÖ ÙÜ × ÝØØÖÙÑ

ÌÖØÑÒØ ÒØÐ × ÓÒÒ×

ÈÓÙÖ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ø ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ ÓÒÒ× ÙÒ ÖÙÒ ÜÔÖÑÒØÐ ÓÒ ÖÖÓÙÔ

Ò ÒÖÐ × ×Ô ØÖ× ××Ù× ÔÐÙ×ÙÖ× Ø ØÙÖ× Ò ÓØÒÖ ÙÒ ×Ô ØÖ ÒÐ

Ú ÙÒ ÑÐÐÙÖ ÔÖ ×ÓÒ ×ØØ×ØÕÙ ÆÓØÓÒ× ÒÒÑÓÒ× ÕÙ ÖÖÓÙÔÑÒØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ä× ÒØÐÐÓÒ× Ø Ð× Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ×

Ø ØÙÖ× ÐÖØ Ð ÑÑ × ÚÐÙÖ× Õ ÕÙ ÓÒØÖÙÒØ ÙÒ ÑÑ ×Ô ØÖ ÈÓÙÖ

ÓØÒÖ × ÔÒÒ × Ò ÓÒ ØÓÒ Õ Ð ÖÖÓÙÔÑÒØ × Ø ØÙÖ× ÓØ ÓÒ

Ö×ØÖ ÐÑØ × ÖÖÓÙÔÑÒØ× ÖÒØ× ÓÒØ ÓÒ Ø Ø× ×ÙÚÒØ Ð Ø ØÙÖ

Ä ÖÖÓÙÔÑÒØ × ×Ô ØÖ× ××Ù× ÖÒØ× Ø ØÙÖ× Ò ÔÙØ Ô× × Ö

Ö ØÑÒØ ×ÙÖ Ð× ×Ô ØÖ× ÖÙØ× ÈÓÙÖ ÔÓÙÚÓÖ Ð× ×ÓÑÑÖ Ð ×Ø Ò×ÔÒ×Ð

ÓÖÖÖ ØÓÙØ ÓÖ × ×Ô ØÖ× Ù ÖÙØ ÓÒ Ø Ù ØÙÖ ×ÓÖÔØÓÒ ×

ÓÖÖ ØÓÒ× ×ÓÒØ ØÐÐ× ××ÓÙ× Ò× Ð ÔÖØÕÙ ÐÐ× × ÓÒØ Ð Ù ÔÖÓ

ÖÑÑ ÖÓÙÔ ÔÖÓÖÑÑ ÓÖÖ Ù×× ÙØÓÑØÕÙÑÒØ ÕÙ ÖÙÒ Ù ØÙÖ

ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ù ÙÜ ÒÙØÖÓÒ× Ù ÒÚÙ Ð ÒØÐÐÓÒ ÈÓÙÖ ÙÒ ÖÖÓÙÔÑÒØ

× Ø ØÙÖ× ÓÒÒ ÓÒ ÔÙØ ÓÒ ÓÑÔÖÖ Ö ØÑÒØ Ð× ÒØÒ×Ø× ÓØÒÙ× ÔÓÙÖ

ÖÒØ× ØÑÔÖØÙÖ×

ÓÖÖ ØÓÒ ÖÙØ ÓÒ

Ä ÔÖÑÖ ÓÖÖ ØÓÒ × ÒØÒ×Ø× ÖÙØ× Ð ÒØÐÐÓÒ Á ×Ø Ð ÓÖÖ ØÓÒ

ÖÙØ ÓÒ ÕÙ ×Ø Ø Ò ÓÒÒ××ÒØ Ð ÒØÒ×Ø Ù× Ò Ð ×Ò ÒØÐÐÓÒ

×Ø Ö Ð ÒØÒ×Ø Ù× ÔÖ Ð ÔÓÖØ ÒØÐÐÓÒ Ú ÁÚ Ò ÒÖÐ ØØ

ÓÖÖ ØÓÒ × ÖØ

Á Á ÁÚ

Ó ×Ø Ð ØÙÖ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ Ð ÒØÐÐÓÒ Ð ÒÐ Ù×ÓÒ

ÒÙÐ

Ò× ÒÓØÖ × Ð ÔÓÖØ ÒØÐÐÓÒ Ú Ø Ñ×ÙÖ ×× Ø ÙØ ØÑÔÖØÙÖ

ÈÓÙÖ ÕÙ ØÑÔÖØÙÖ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÓÒ ÖÕÙ ÙÒ Ö Á ÓÑ

Ú ÔÖ ÓÑÒ×ÓÒ

ÐÒÖ × ÙÜ Ö× ÓÖÒÙÜ ÆÓÙ× ÚÓÒ× ×ÓÙ×ØÖØ Ö ÓÑÒ Ö ØÑÒØ

Ù Ö ÖÙØ

Á ÓÖÖ


Á Á ÓÑ

Ú

Ò ×ÒØ ÙÒ ×ÑÔÐ ×ÓÙ×ØÖ ØÓÒ ÓÒ ×ÙÔÔÓ× ÑÔÐ ØÑÒØ ÙÒ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ

ØÓØÐ Ð ÒØÐÐÓÒ ØØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ø ÐÐ ÒØÖÓÙØ ÔÖ Ð ÒØÖÔÓÐØÓÒ ×

ÙÜ Ö× ÓØ Ú Ò ÓÚÒØ Ô× ÒØÖÓÙÖ ÙÒ ÖÓ×× ÖÖÙÖ Ö Ð ×ÒÐ Ð

ÓØ Ú ×Ø ××ÒØÐÐÑÒØ ÒØÙÖ Ð×ØÕÙ Ø ×Ø ØÖ× Ð ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÐÙ

Ð ÒØÐÐÓÒ Ä ×ÙÐ Ü ÔØÓÒ ×Ø Ð ÞÓÒ ÓÒØÑÒ ÔÖ Ð× ÔÓÒÓÒ× ØØ ÞÓÒ

Ò ×Ø ÒÒÑÓÒ× Ô× ÔÖ× Ò ÓÑÔØ ÐÓÖ× × Ù×ØÑÒØ×

ÓÖÖ ØÓÒ ×ÓÖÔØÓÒ

ÈÓÙÖ ÚÐÙÖ Ð ÔÒÒ ÒÓØÖ ×ÒÐ Ò ÓÒ ØÓÒ Ù Ú ØÙÖ Ù×ÓÒ Õ Ð

ÙØ ÓÖÖÖ Ð× ÓÒÒ× Ù ØÙÖ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ Ä ÚÐÙÖ ÔÒ Ù

Ó ÒØ ×ÓÖÔØÓÒ ÐÒÖ Ð ÒØÐÐÓÒ Ø ÚÖ Ú Ð ÒÐ Ù×ÓÒ

ÔÙ×ÕÙ × ÚÐÙÖ ÔÒ × ÑÒ× ÕÙ ÓØ ÔÖ ÓÙÖÖ Ð × Ù ÒÙØÖÓÒ×

Ð ÒØÖÙÖ Ð ÒØÐÐÓÒ ÕÙØÓÒ

Ò ÒÖÐ ØØ ÓÖÖ ØÓÒ × ÖØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ

Á Á

Ó ×Ø Ð ØÙÖ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ Ð ÒØÐÐÓÒ

ÆÓÙ× ÙØÐ×ÖÓÒ× Ð ÒØÒ×Ø Ù× ÔÖ Ð ÚÒÙÑ ÔÓÙÖ Ö ØØ ÓÖÖ ØÓÒ Ä

ÚÒÙÑ ØÒØ ÙÒ Ù×ÙÖ ÔÖØÕÙÑÒØ ×ÓØÖÓÔ Ð ÚÖØÓÒ ×ÓÒ ÒØÒ×Ø

ÒØÙÖ ××ÒØÐÐÑÒØ Ð×ØÕÙ Ú Ð ÒÐ ÚÓÖ ÚÖØÓÒ ØÝÔÕÙ Ò× Ð

ØÖÙØ ÐÐ Ù ØÙÖ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ Ù ÚÒÙÑ Ú Ú Ð ÒÐ

ÁÒØÒ×Ø Ù ÚÒÙÑ ÓÖÖ Ð ÓØ Ú Á ÓÖÖ

Ú

Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÒÐ

Ù×ÓÒ × Ö×ÙÐØØ× ×ÓÒØ ÓØÒÙ× ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÐÕÙ ÚÒÙÑ ÓÖÒØ Ó ÔÖ

ÖÔÔÓÖØ Ù × Ù Ò ÒØ Ò× ÙÒ ÔÓÖØ ÒØÐÐÓÒ Ò ÐÙÑÒÙÑ ÓÒØ Ð× ÓÖ× ×ÓÒØ

Ö ÓÙÚÖØ× ÔÖ ÙÒ Ò ÑÙÑ ÇÒ ÔÙØ ÚÓÖ ÕÙ Ð ØÖÒ×Ñ××ÓÒ ×Ø ÔÙ ÔÖ× ÔÐØ

Ù×ÕÙ Ó ÔÙ× ÑÒÙ Ø × ÒÒÙÐ Ó

Ä ÓÖÖ ØÓÒ ×ÓÖÔØÓÒ ×Ø Ø Ò× ÒÓØÖ × ÔÖØÖ Ð ÒØÒ×Ø Ù ÚÒ

ÙÑ ÓÖÖ Ù ÖÙØ ÓÒ Á ÓÖÖ

Ú

Á ÓÖÖ


Á ÓÖÖ


Á ÑÜ

Á ÓÖÖ

Ú

Ó ÁÑÜ ×Ø Ð ÒØÒ×Ø ÑÜÑÐ Á ÓÖÖ

Ú ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÑ Ø ØÙÖ× ÓÒÒ Ø

Á ÓÖÖ

Ú ÁÑÜ Ú ÄÚÐÙÖ ÁÑÜ ×Ø ×Ô ÕÙ ÕÙ ×ÕÙÒ ÖÖÓÙÔ

ÑÒØ × Ø ØÙÖ× Ò ÓÒ×ÕÙÒØ Ð× ÒØÒ×Ø× ÖÒØ× ÖÙÒ× ÜÔÖÑÒØÙÜ Ò

ÔÙÚÒØ ØÖ ÓÑÔÖ× ÕÙ ÐÓÖ×ÕÙ ÐÐ× ×ÓÒØ ××Ù× Ù ÑÑ ØÝÔ ÖÓÙÔÑÒØ

Ø ØÙÖ×

ÄÓÖ× ØØ ÓÖÖ ØÓÒ ÓÒ ×ÙÔÔÓ× ÓÒ ÑÔÐ ØÑÒØ ÕÙ Ð× ØÙÖ× ØÖÒ×

Ñ××ÓÒ ×ÓÒØ ÒØÕÙ× ÔÓÙÖ Ð ÒØÐÐÓÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÚÒÙÑ ÈÓÙÖ ÚÐÙÖ Ð ÖÖÙÖ

ÕÙ Ð ÓÒ ÓÑÑØ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÓÑÔÖ Ð× Ó ÒØ× ×ÓÖÔØÓÒ ÐÒÖ ÔÓÙÖÐ

ÚÒÙÑ Ø ÔÓÙÖ Ð× ÒØÐÐÓÒ× ØÙ× × ÒØ ÕÙ Ð ÙØÖ ÔÖÑØÖ ÓÒØ ÔÒ

Ð Ô××ÙÖ × ÔÐÕÙ× ×Ø ÓÑÔÖÐ ÔÓÙÖ Ð× ÙÜ ×Ý×ØÑ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ä× ÒØÐÐÓÒ× Ø Ð× Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ×

ÈÓÙÖ ÙÒ Ö×ØÐ Ñ×× ÒÌ Ó Ì ×Ø Ð × ØÓÒ ØÓØÐ ÒØÖ ×ÙÖ

ØÓÙØ Ð ×Ô ÓÒÒ ÔÖ Ð ÜÔÖ××ÓÒ

ÈÓÙÖ Ð ÚÒÙÑ ØÓÑ× Ò× Ð ÑÐÐ ÙÕÙ ÔÖÑØÖ

ÓÒ ØÖÓÙÚ Ú Ñ ÔÓÙÖ ØÒ× ÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ñ×

× Ì ÅÒ Ð ÓÖÑÙÐ× ÑÕÙ× Ò× ÙÒ ÑÐÐ ÙÕÙ ÔÖÑØÖ

ÓÒ ØÖÓÙÚ Ñ ÔÓÙÖ Ð ÑÑ ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ Ä ÒØÐÐÓÒ Ò

ÔÓÙÖ ÒÒÑÓÒ× ÙÒ Ò×Ø ÒÖÙÖ ÐÐ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ Ñ×× ÙÒ ØÙÖ

ÑÙÐØÔÐ Ø ØÝÔÕÙ ØÒØ ÕÙØÙÒÚÐÙÖ ØÚ

Ñ ÚÓ

×Ò Ð ÚÐÙÖ Ú ØØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ×Ø ÓÒ ÚÐÐ ÔÓÙÖ ÓÑÔÓ× ÆÓØÓÒ×

ÕÙ ÙÒ ÚÐÙÖ Ð ÓÖÖ Ñ Ø ÙÒ ×ØÒ ÑÓÝÒÒ ÔÖ ÓÙÖÙ Ò×

Ð ÒØÐÐÓÒ Ñ ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÒ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ ÒÐ ÒÙÐ Ì


ØØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ö×Ø ÚÐÐ ÔÓÙÖ ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× ÙØÖ× ÔÙ×ÕÙ Ð×

ÖÒØ× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ò ÒÒØ ÕÙ ÐÖÑÒØÐÚÐÙÖ Ä ×Ù×ØØÙØÓÒ

Ì ÓÑÔÓ× ÅÒ Ð Ø ÑÒÙÖ Ð ÚÐÙÖ Ð × ØÓÒ

×ÓÖÔØÓÒ ×Ø ÒÖÙÖ ÐÐ Ì Ñ× ×Ø ÓÑÔÒ× ÔÖ Ð Ô××ÙÖ ÔÐÙ×

ÑÔÓÖØÒØ Ø ÒØÐÐÓÒ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÙØÐ× ÙÒ ÕÙÒØØ ÒØÐÐÓÒ ØÖÓ× Ó×

ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ

ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÔÖ À Ø ÙÑÒØÖ ÓÒ×ÖÐÑÒØ

Ù× Ð × ØÓÒ Ò ÓÖÒØ Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ × ØÓÑ× À

ÚÓÖ ØÐÙ Ä ÚÐÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× ÌÅÒ À ×Ø Ò× Ó× ÔÐÙ×

ÑÔÓÖØÒØ ÕÙ ÐÐ ÌÅÒ ÈÓÙÖ ÑÒÙÖ Ð ×ÓÖÔØÓÒ Ø ÒØÐÐÓÒ ÒÓÙ×

ÚÓÒ× ÑÒÙ ×ÓÒ Ô××ÙÖ ÔÙ ÔÖ× ÙÒ ØÙÖ Ä ÐÖØÓÒ × ÖÒØ×

Ø ØÙÖ× ×Ø Ð Ø ÔÓÙÖ × ÓÑÔÓ×× ÒÓÙ× Ò ÚÓÒ× ÓÒ Ô× Ø ÒÐÝ× Ð

ÔÒÒ Ò Õ Ù ×ÒÐ ÔÓÙÖ × ÓÑÔÓ××

ËÙØ × ÓÖÖ ØÓÒ× ÓÒ ÔÙØ ÓÒ ×ÓÑÑÖ Ð× ÒØÒ×Ø× ÓÖÖ× Á ÓÖÖ


ÖÒØ× Ø ØÙÖ× Ø Ò× ÓØÒÖ × ×Ô ØÖ× ØÑÔ× ÚÓÐ ÖÖÓÙÔ× Ú ÙÒ

ÑÐÐÙÖ ×ØØ×ØÕÙ Ä ÔÒÒ Ò ØÑÔ× ÚÓÐ ÒÖ ×Ô ØÖ ×Ø Ò

×ÙØ Ù×Ø Ú Ð ÔÖÓÖÑÑ ØÑ × Ù×ØÑÒØ× ×ÓÒØ ØÐÐ× Ò× Ð ÔØÖ


Å×ÙÖ× ÑÒØØÓÒ

Ä× Ñ×ÙÖ× ÑÒØØÓÒ ÓÒØ Ø ØÙ× Ù ËÖÚ ÈÝ×ÕÙ Ð ØØ

ÓÒÒ× ËÈ Ë ÐÝ Ò× ÙÒ ÑÒØÓÑØÖ ËÉÍÁ ËÙÔÖ ÓÒÙ ØÒ

ÉÍÒØÙÑ ÁÒØÖÖÒ Ú ÖÝÓÒ ÄØ Ë Ú Ð ÎÒ ÒØ

ÈÓÙÖ ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ Ø ÙÒ ÑÔ ÑÒØÕÙ ÔÔÐÕÙ ÓÒÒ× Ð ÒØÐÐÓÒ ×Ø

ÔÐ ÜÐÑÒØ ØÖÚÖ× ØÖÓ× ÓÒ× ×ÙÔÖ ÓÒÙ ØÖ × ÔÐÓÒ× Ò× Ð ÐÙÑ

ÐÕÙ ÙÜ ÔØØ× ÓÒØÒÒØ Æ ×ÔÖ× ÒÖÓÙÐ× Ò× ÙÒ ×Ò× Ø ÙÒ ØÖÓ×Ñ

Æ ×ÔÖ× ÒÖÓÙÐ× Ò× Ð ÙØÖ ×Ò× ×ØÙ ÒØÖ Ð× ÙÜ ÙØÖ× ÖÓØ

ÑÓÒØ × ÔÔÐÐ ÙÒ ÖÓÑØÖ Ð ÔÖÑØ ÐÑÒÖ Ð× ÓÒØÖÙØÓÒ× Ù ÑÔ

ÔÔÐÕÙ ÔÓÙÖ Ð Ñ×ÙÖ Ø ÚÒØÙÐ× ÑÔ× ÜØÖÙÖ× ÄÓÖ× Ù ÔÐ ÑÒØ Ð


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Å×ÙÖ× ÑÒØØÓÒ

ÚÖØÓÒ ÑÓÝÒÒ ÙÜ ÒÙØ ÔÖ Ð ÒØÐÐÓÒ ÕÙØÖ Ñ×ÙÖ× ×ÓÒØ Ø× ×Ø

Ö ØÑÒØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ Ð ÑÒØØÓÒ

Ù × Ñ Ù ÑÒØÓÑØÖ ËÉÍÁ ÖÝÓÒ ÄØ Ë ÖÓØ

ÔÖÒ Ô Ð Ñ×ÙÖ Ú ÑÒØÓÑØÖ Ä ÖÔÓÒ× Ð ÒØÐÐÓÒ ×Ø Ú×Ð ×ÙÖ Ð

ÓÙÖ ÖÓØ Ð× Ô × ÒØ× Ø ÔÓ×Ø ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ö×Ô ØÚÑÒØ ÙÜ ÖÔÓÒ××

ÐÓÖ× Ù Ô×× Ò× Ð× ÔØØ× ÓÒ× Æ ×ÔÖ× Ø Ò× Ð ÖÓ×× ÓÒ Æ ×ÔÖ× Ø

ÒÖÓÙÐÑÒØ ÓÔÔÓ× ÐÙ × ÔØØ× ÓÒ×

Ä ÑÒØØÓÒ × ÒØÐÐÓÒ× Ø Ñ×ÙÖ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ×ÓÙ×

ÙÒ ÑÔ ÑÒØÕÙ ÓÒ×ØÒØ Ì ÈÓÙÖ ÕÙ ÒØÐÐÓÒ ÙÜ ØÝÔ×

Ñ×ÙÖ× ÓÒØ Ø ×Ù ××ÚÑÒØ ØÙ× Ð ÒØÐÐÓÒ ×Ø ÓÖ ÖÖÓ ×Ò×

ÑÔ ÑÒØÕÙ Ù×ÕÙ Ã Ä ÑÔ ×Ø ÐÓÖ× ÔÔÐÕÙ Ø Ð ÓÒ Ñ×ÙÖ Ð ÔÖÑÖ

ÔÓÒØ Ä× ÔÓÒØ× ×ÙÚÒØ× ×ÓÒØ Ñ×ÙÖ× ÔÒÒØ ÐÑÓÒØ Ò ØÑÔÖØÙÖ Ø Ù×ÕÙ

Ã Ä ÓÙÖ ÓØÒÙ ×Ø Ø ÖÓ Ð ÓÓÐ Ä ÒØÐÐÓÒ ×Ø ÐÓÖ×

ÒÓÙÚÙ ÖÖÓ Ã Ò ÖÒØ Ð ÑÔ ÔÔÐÕÙ Ä Ñ×ÙÖ × ÔÓÒØ× ×Ø

Ø ÔÒÒØ Ð Ö Ù ÔÖÓÖ×× Ð ÒØÐÐÓÒ Ø Ù×ÕÙ Ã ØØ ÙÜÑ

ÓÙÖ ÖÚÖ×Ð Ò ØÑÔÖØÙÖ ×Ø Ø Ð ÓÓÐ

Ä ÔÓÙÖ ÔÐ Ù ÓÒ ÙÒ ÐÙÐ Ò ÔÐ×ØÕÙ ØÖÒ×ÔÖÒØ ×Ù×ÔÒÙ Ù

ÓÙØ ÙÒ Ð ÙÚÖ Ø Ö ÓÙÚÖØ ÙÒ ÑÓÖ Ù ÓØÓÒ Ä Ñ×× ÕÙ

ÒØÐÐÓÒ Ø Ñ×ÙÖ ÚÒØ Ð ÜÔÖÒ ÐÐ ×Ø Ð ÓÖÖ ÙÒ ÖÑÑ ÔÓÙÖ ØÓÙ×

Ð× ÓÑÔÓ×× ØÙ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÔØÖ

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø

ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

Ä× ØÝÔ× ÓÖÖ ÑÒØÕÙ× Ó×ÖÚ× Ò× Ð× Ô×× ÄÚ× ÅÒ

ÓÙ ÙÒ ØÖÖ ÖÖ ÑÒØÕÙ Ê ×ÓÒØ ØÖ× ÓÑÔÐÜ× Ö ÙÒ ÔÖØ Ð× ÑÓÑÒØ×

ÅÒ ×ÓÒØ ÔÖÓ× Ù ×ÙÐ Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ø ÙØÖ ÔÖØ Ð ×ÓÙ× Ö×Ù ÔÝ

ÖÓ ÐÓÖ ÅÒ ÔÖ×ÒØ ÙÒ ØÖ× ÓÖØ ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ

ÒØÖ ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ØÒØÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× Ä ÓÔ Ð ÝÖÓÒ × Ø×

ÖÑÖÕÙÐ× ×ÙÖ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× × ÓÑÔÓ×× Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ ×ÓÒØ

×ØÐ×× ÔÖ ÐØØÓÒ Ù Ö×Ù Ñ× ×ÙÖØÓÙØ Ð Ö×Ù ÑÕÙ À ÒÙ ×ÙÖ Ð

ÒØÙÖ × ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ø ÓÒ ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

ÔØÖ ×Ø ÓÒ× Ö Ð ÒØÙÖ Ù ÓÙÔÐ À ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ø ÙÜ ØÝÔ×

ÓÖÖ× ÑÒØÕÙ× Ó×ÖÚ× ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÝÖÓÒ ÓÖÑ × ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ× ÓÖÓÒÒ×

ÔÖÑÖ ÔÖØ Ø ÐÓÖ×ÕÙ Ð Ö×Ù ÑÕÙ À Ö×Ø ×ÓÖÓÒÒ ØÓÙØ ØÑÔÖØÙÖ

ÙÜÑ ÔÖØ ÆÓÙ× ØÙÖÓÒ× Ð× ÔÖÒ ÔÙÜ Ø× ÕÙ ÓÙÚÖÒÒØ Ð× ÔÖÓÔÖØ×

ÑÒØÕÙ× × ÝÖÙÖ× Ð ÒÙÒ Ð ÓÖÖ ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð

ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ÅÒ Ø Ð ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ ØÖ× ÔÖØ ÙÐÖ Ù

ÑÒÒ× Ø ÐÙ ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ Ð ØÖÖ ÖÖ

Ò× Ð× ÝÖÙÖ× ÅÒ À Ð Ñ× Ò ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÔÔÖÑ Ð ÖÙ×

ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ù Ö×Ù ÅÒ Ø ÑÔÓ× ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ

ÔÓÖØ ÓÒØÖ Ð ÔÖ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÅÒ ÅÒ × ØÓÒ Ä ÒØÖÓÙ ØÓÒ

ÖÒØ× ÓÒ× ØÖÖ ÖÖ Ò× Ð ×ÓÙ× Ö×Ù Ò Ò Ô× Ð ØÝÔ ÓÖÖ

ÑÒØÕÙ Ò ÖÚÒ Ð ÑÒØ×Ñ Ê ÓÒØÖ Ð Ð× ØÖÑ× Ò×ÓØÖÓÔ ÑÒ

ØÕÙ ÕÙ ÓÙÚÖÒÒØ Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ×× ØÑÔÖØÙÖ Ä

ÙØ Ð ÔÖÑÖ ÔÖØ ÔØÖ ×Ø ØÙÖ Ð× Ñ Ò×Ñ× ÕÙ ÓÙÚÖÒÒØ

Ð Ò×ÓØÖÓÔ × ÓÑÔÓ×× Ø ØÙÖ Ð ÚÒØÙÐÐ ÒÙÒ Ð ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

Ò ÖÚÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ò× × ÝÖÙÖ× Ð ÝÖÓÒ Ö×Ø ×ÓÖÓÒÒ Ò ÓÖÑÒØ

Ô× ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÚÒØ ÓÙÖØ ÔÓÖØ × ØÓÒ Ä Ó


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

Ø Ð ØÙ ÔÖ×ÒØ Ò× Ð ÙÜÑ ÔÖØ ÔØÖ ×Ø ÓÑÔÖÒÖ

ÓÑÑÒØ Ò× × ÓÑÔÓ×× Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÒØÖÓÙØ× ÔÖ Ð× ÙÜ ØÝÔ×

ÑÒØ×Ñ× Ê Ø ÅÒ ÚÓÒØ ÓÙÖ Ò× Ð ÓÜ Ù ØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ

ÔÓÖØ ÆÓÙ× ÒÓÙ× ÒØÖ××ÖÓÒ× Ù×× Ð ÒÙÒ Ù ÓÔ Ò ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð×

ÔÖÓÔÖØ× Ò×ÓØÖÓÔ ÑÒØÕÙ × ÓÑÔÓ××

ÐÒÙ ÔØÖ ÒÓÙ× ÓÑÔÖÖÓÒ× Ð× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ××

ÓÖÓÒÒ× Ú ÙÜ × ÓÑÔÓ×× ×ÓÖÓÒÒ×

À ÓÖÓÒÒ Ö Ð À Ò× Ð ÓÖÒØØÓÒ Ù Ö×Ù

ÑÒØÕÙ

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÊÅÒ Ê Ì Ý ÀÓ ÔÔÐ× ÔÖ Ð ×ÙØ ÓÑÔÓ××

ÔÙÖ× Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ê Ø ÅÒ ×ÓÒØ ÓÐÒÖ× Ø × ÓÖÓÒÒÒØ×ÑÙÐØÒÑÒØ

ÌÆ Ä ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ø Ð Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ×ÓÒØ ØÖÑÒ× ÔÖ

Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÅÒ ÅÒ ÓÑÒÒØ× ØÒ× ÕÙ Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ

× ÓÖÒØØÓÒ× ×ÔÒ ×ÑÐ ØÖ ÓÒØÖ Ð ÔÖ Ð ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð× Ò×ÓØÖÓÔ×

Ê Ø ÅÒ Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ð Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ×× ØÑÔÖØÙÖ

ÔÒ Ð ØÖÖ ÖÖ ÔÖ×ÒØ ÚÓÖ Ð ÔÖÑÖ ÔØÖ Ø ÓÒ ÖÒÓ℄

Ò× Ð ÓÑÔÓ× Ú Ý Ð× ÑÓÑÒØ× ×ÓÒØ ×ÙÚÒØ Ð Ö ØÓÒ ℄ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ð

ÑÑ ØÑÔÖØÙÖ ÌÌÆ Ò× ÙÜ Ú Ì ÓÙ ÀÓ ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ ÖÓÖÒØ

ØÓÒ ×Ø Ó×ÖÚ ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ ÒØÖÑÖÌÊÌÆ Ò× Ð ÒØÖÚÐÐ ÌÊÌÌÆ

Ë Ñ × ×ÓÙ× Ö×ÙÜ ÑÒØÕÙ× Ò× Ð ÑÐÐ ÊÅÒ Ä ÓÖÒØØÓÒ

× ×ÔÒ× ×Ø ÐÐ Ù ÓÑÔÓ× Ú Ò× ÐÕÙÐ Ð× ÑÓÑÒØ× ×ÓÒØ Ð ÐÓÒ Ð Ü ℄

ØÓÙØ ØÑÔÖØÙÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

À ÓÖÓÒÒ Ö Ð À Ò× Ð ÓÖÒØØÓÒ Ù Ö×Ù ÑÒØÕÙ

Ð× ×ÔÒ× ×ÓÒØ Ò× Ð ÔÐÒ ÔÖÔÒ ÙÐÖ Ù Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ØÒ

× ÕÙ Ò ××ÓÙ× ÌÊ Ð× × ÐÒÒØ×ÙÚÒØ ℄ Ø ℄ Ö×Ô ØÚÑÒØ Ì

Ä ÒÓØØÓÒ × Ü× × ÖÖ Ð ÑÐÐ ÙÕÙ ÈÖ ×ÑÔÐ Ø ÓÒ ÔÖÐÖ Ö

ØÓÒ× Ý Ì ÓÙ ÀÓ ÔÓÙÖ ×ÒÖ Ð× ÓÖÒØØÓÒ× ×ÔÒ Ó×ÖÚ× Ò× Ð× ÓÑÔÓ××

ÊÅÒ Ö×Ô Ø× ×× ØÑÔÖØÙÖ

ÇÖÒØØÓÒ × ×ÔÒ×

ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ ÌÆ Ã ÌÊ Ã ÌÌÊ ÌÌÊ

ÅÒ ℄ ℄

ÅÒ ℄ ℄

ÌÅÒ ℄ ℄

ÝÅÒ ℄ ℄

ÀÓÅÒ ℄ ℄

Ì ÌÑÔÖØÙÖ ÆÐ ÌÆ ØÑÔÖØÙÖ ÖÓÖÒØØÓÒ ÌÊ Ø Ö ØÓÒ× ×

ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ò× Ð ÑÐÐ × ÓÑÔÓ×× ÔÙÖ× ÊÅÒ Ü ÔÖ× ÓÒ ÖÒÓ

ÓÒ ÖÒÓ℄

ÆÓØÖ ÙØ ×Ø ÓÒ ØÙÖ Ò ØÐ Ð× ÔÖÓÔÖØ× Ò×ÓØÖÓÔ Ò× Ð ÑÐÐ

× ÝÖÙÖ× ÊÅÒ × ÓÑÔÓ×× ÓÖÒØ Ð ÔÓ××ÐØ ØÙÖ Ð ÒÙÒ Ð Ý

ÖÓÒ ×ÙÖ Ð Ò×ÓØÖÓÔ Ò ÖÒØ Ð ÑÑ ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ Ø Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ð

ÑÑ ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ÝÖÓÒ Ð ÒØÖÙÖ Ð ÑÐÐ ÔÐÙ× Ð× ÒØÖ ØÓÒ×

Ò ÅÒ ÅÒ ØÒØ ÓÑÒÒØ× ÓÒ Ö Ð ÑÑ ÓÒØÖÙØÓÒ ×ÓØÖÓÔ Ð Ò

Ö ÐÖ Ù ×Ý×ØÑ ÔÓÙÖ ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× ÇÒ ÔÙØ ÓÒ ÔÖ Ð ØÙ ×Ý×ØÑØÕÙ

× ×Ý×ØÑ× ÑÜØ× Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÖÐØÚ Ê Ø Ê ÔÙ× ÔÖ Ð ÑÓ

Ð×ØÓÒ Ð ÒÖ Ò× ØÝÔ ×Ý×ØÑ× ÓØÒÖ × ÒÓÖÑØÓÒ× ØÐÐ× ×ÙÖ

Ð× ÔÖÑØÖ× ÕÙ ÒÙÒØ ×ÙÖ Ð Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ë ÒØ ÕÙ Ð×

ÓÖÒØØÓÒ× × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ò× ÙÒ Ö×ØÐ ×ÓÒØ ÓÖØÑÒØ ÒÙÒ × ÔÖ

Ð ÒÚÖÓÒÒÑÒØ Ö×ØÐÐÒ ÙØÓÙÖ × ×Ø× ÑÒØÕÙ× Ð ×Ø ØÖ× ÒØÖ××ÒØ ÓÑ

ÔÖÖ Ð× ÔÖÓÔÖØ× Ò×ÓØÖÓÔ × ÝÖÙÖ× Ú ÐÐ× × ÓÑÔÓ×× ÒÓÒ ÝÖÓÒ×

ÊÌ Ì Ó Ð Ò ÑÙÜ ÓÑÔÖÒÖ Ð ÒÙÒ Ù ÓÔ Ð ÝÖÓÒ

×ÙÖ Ð Ò×ÓØÖÓÔ ÑÒØÕÙ

Ä ÔÖÑÖ ÔÖØ ØØ × ØÓÒ ÓÒ ÖÒ Ð× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÖ Ö ØÓÒ

ÒÙØÖÓÒÕÙ ×ÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÑÜØ× × Ö×ÙÐØØ× Ø ÙÜ ÓØÒÙ× ÔÖ ÑÑÒØÔÓÙÖ

Ð× ÓÑÔÓ×× ÔÙÖ× ×ÖÓÒØ Ò×ÙØ ÒÐÝ×× Ð ÙÒ ÑÓÐ ÑÔ Ö×ØÐÐÒ

ÒÒ Ò× Ð ØÖÓ×Ñ ÔÖØ Ð× ÔÖÓÔÖØ× Ò×ÓØÖÓÔ × ÝÖÙÖ× ÊÅÒ ×ÓÒØ

× ÙØ× Ø ÓÒÖÓÒØ× ÐÐ× ÊÌ

ÇÒ ÔÖÐÖ Ð Ö ØÓÒ ℄ ÔÓÙÖ ×ÒÖ Ð Ò×ÑÐ Ö ØÓÒ× Ò× Ð ÔÐÒ ÔÖÔÒ Ù

ÐÖ ℄ ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ð× Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ Ò× × ÓÑÔÓ××

Ò ÔÖÑØØÒØ Ô× ØÖÓÙÚÖ Ú ÖØØÙ Ð Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× Ò× ÔÐÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒÕÙ ×ÙÖ Ê Ê ÅÒ

ØÐ× ÜÔÖÑÒØÙÜ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ Ð× ÓÑÔÓ×× ÑÜØ× ØÖÖ× ÖÖ× ×ÙÚÒØ× ÌÜÝ Ü ÅÒ

ÀÓÜÝ Ü ÅÒ Ø ÌÜÀÓ Ü ÅÒ Ú Ü Ø Ä ÓÒ ÒØÖØÓÒ

Ü Ø ÙØÖÙÑ Ò× × ÓÑÔÓ×× ÚÖ ÒØÖ Ø ØÐ Ä× Ö×ÙÐØØ×

ÓØÒÙ× ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÔÙÖ× ÔÖÓÙÚÒØ ÕÙ ØØ ÚÖØÓÒ Ò× Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ

ÙØÖÙÑ Ò ÒØÖÒ Ô× ÑÓ ØÓÒ× Ò Ò× Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ Ò Ò× Ð

×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ

ÌÜÝ Ü ÅÒ Ý ÀÓÜÝ Ü ÅÒ Ý ÌÜÀÓ Ü ÅÒ Ý

Ü Ý Ü Ý Ü Ý

Ì ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ü Ø ÝÖÓÒ Ý ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÑÜØ× ØÖÖ× ÖÖ×

Ä× ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ ÓÒØ Ø ÖÐ×× Ò× Ð

×Ô ØÖÓÑØÖ Ù ÄÄ Ò× Ð ÑÑ ØÑÔÖØÙÖ ÓÑÔÖ×

ÒØÖ Ã Ø Ã ÇÒ ÙØÐ× ÙÒ ÖÝÓÒÖØÙÖ ÔÓÙÖ ØØÒÖ Ð× ØÑÔÖØÙÖ×

Ò ××ÓÙ× Ð ÑÒØ Ø ÙÒ ÓÙÖ ÔÓÙÖ Ð× ØÑÔÖØÙÖ× ÔÐÙ× ÐÚ×

Ä× ×Ô ØÖ× ÓØÒÙ× ÜÔÖÑÒØÐÑÒØ ÓÒØ Ø ÒÐÝ×× Ð Ù ÔÖÓÖÑÑ

ÙÐÐÔÖÓ Ê ℄

Ê×ÙÐØØ×

Ò× ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× ÑÜØ× ÓÒ Ó×ÖÚ ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ ÑÒØÓ×ØÖÙ ØÙÖÐ

Ð ØÑÔÖØÙÖ ÆÐ ÌÆ ÙÒ ×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓÖÕÙ Ð ÐÐÙÐ ÙÒØÖ Ø

Ð ØÐ××ÑÒØ ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ú Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ

Ä ØÑÔÖØÙÖ ØÖÒ×ØÓÒ × ×ØÙ ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÑÜØ× ÒØÖ Ã Ø Ã

ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÔÙÖ×

Ò× Ð ÒÑÒØÔÖÙÐÐÔÖÓ ÓÒ ÑÔÓ× Ð× ÔÖÑØÖ× Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ

ØÖÓÙÚ× Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÔÙÖ× Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ò ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ð ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ

Ð ÝÖÓÒ ÇÒ Ù×× ÒØÖÓÙØ Ð ÑÑ ×ÕÙÒ ÑÔÐÑÒØ × ÑÓ

ÑÒØ× Ð ÐÓÒ Ð Ü ÔÖÓÔØÓÒ Ò× Ð ÐÐÙÐ ÖÓÑÓÖÕÙ Ð Ý ÙÜ

ÖÒØ× ØÝÔ× ×Ø× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ×ÒÚÖÓÒÒÑÒØ× ÖÒØ× ÝÖÓÒ ØÒØ

ÔÓÙÖ Ê ÕÙ ÔÓÙÖ ÅÒ Ä× Ö×ÙÐØØ× ØÖÓÙÚ× Ò× ÓÒ ÖÒÓ℄ ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ÓÒ

ÔÙØ ÓÒ×ÖÖ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÓÖÓÒÒ ÑÓÝÒ ÔÓÙÖ × ØÓÑ× ÝÒØ Ü × ÔÖÑØÖ×

ÙÐÐÔÖÓ ÔÖÑØ Ò×ÙØ ÓØÒÖ Ð ÔÖÑØÖ Ö×Ù Ø Ð ÒÐ ÖÓÑÓÖÕÙ Ò×

ÕÙ Ð× ÚÐÙÖ× Ø Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× Ê Ø ÅÒ ÈÓÙÖ Ð ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ø ÚÖÖ

Ð ÒÐ ÒØÖ Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ø Ð Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

À ÓÖÓÒÒ Ö Ð À Ò× Ð ÓÖÒØØÓÒ Ù Ö×Ù ÑÒØÕÙ

Magnetic moment (µB)

10

8

6

4

2

Mn

R

0

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

ÎÖØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ê Ø ÅÒ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò×

Ì Ý ÅÒ ÓØÒÙ ÔÖØÖ × Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ä ÐÒ ÓÒØÒÙ

×Ø Ð Ù×ØÑÒØ ÙÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ð ØÖÖ ÖÖ Ò× ÙÒ ÑÓÐ ÑÔ ÑÓÝÒ

Ò ÝÒØ ×ÙÔÔÓ× × ÓÒ× Ê ÐÖ× Ò× Ð ÑÔ Ò Ù ÑÒÒ× ÓÒ ÖÒÓ

ÅÖÓÚ℄ Ä ÔÖÑØÖ Ù×Ø ×Ø ÂÊ ÅÒ Ã


ÒØÖ Ð× ÚÐÙÖ× Ó Ö ØÓÒ ℄ Ø Ó Ö ØÓÒ ℄ Ø ÒÓÙ× ÚÓÒ× ØÖÑÒ

ÕÙ ØÑÔÖØÙÖ Ð ÚÐÙÖ ÕÙ ÓÒÒ Ð ÑÐÐÙÖ ÒÑÒØ ÊÑÒ

ÓÑÑ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÔÙÖ× Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÅÒ ×ØÙÖÒØ ××Þ ÖÔÑÒØ

Ò ××ÓÙ× ÌÆ ØÒ× ÕÙ ÐÙ Ê Ê ÙÑÒØ ÓÒØÒÑÒØ ÕÙÒ Ð ØÑ

ÔÖØÙÖ ÑÒÙ Ä ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ ×Ø ØÓÙÓÙÖ× ØÖ× ÔÖÓ

Ð ÚÐÙÖ Ð ÓÒ ÐÖ ÂÂ ÔÓÙÖ Ì Ø ÔÓÙÖ Ý Ø ÀÓ Ä ÚÓÐÙØÓÒ

× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ê Ø ÅÒ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò ÑÓÒØÖ Ù ÙÒ

ÒÓÑÐ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÖÓÖÒØØÓÒ ÕÙ ÓÒÖÑ Ð ÚÐØ × ÒÑÒØ×

ÍÒ Ö×ÙÐØØ ØÝÔÕÙ ×Ø ÑÓÒØÖ Ò× Ð

Ä ÚÖØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ Ð ÒÐ ×Ø ÑÓÒØÖ Ò× Ð Ø Ð×

ÖÑÑ× Ô×× ÜÔÖÑÒØÙÜ Ò× Ð Ò× ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× ÓÒ Ó×ÖÚ

ÙÒ ÖÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ ÒØÖÑÖ ÌÊ Ù

××Ù× ÐÕÙÐÐ Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× × ÔÔÖÓ ÒØ Ù ÔÐÒ ÔÖÔÒ ÙÐÖ

Ò× Ð× ×Ý×ØÑ× ÕÙ ÓÒØÒÒÒØ Ý ÐÚÐÙÖ ÌÊ ÙÑÒØ Ø × ÔÔÖÓ

ÌÆ ÕÙÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ý ÚÒØ ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ Ò× Ð ×Ý×ØÑ Ì ÀÓ

ÌÊ ×Ø ÔÖØÕÙÑÒØ ÒÔÒÒØ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò ××ÓÙ× ÌÊ Ð× ØÖÓ× ×Ý×

ØÑ× × ÓÑÔÓÖØÒØ ÓÒ ØÖ× ÖÒØ Ò× Ì ÀÓ ÙÒ ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ì

×ÙØ ×ØÐ×Ö Ð Ö ØÓÒ Ì ℄ Ù ÓÒØÖÖ Ò× ÀÓ Ý ÓÒ Ó×ÖÚ

ÙÒ ÙÜÑ ØÑÔÖØÙÖ ØÖÒ×ØÓÒ ÌÊ Ä ÓÖÒØØÓÒ × ×ÔÒ× ×Ø ÔÖÓ

ÐÐ Ý ÔÓÙÖ ÌÊ ÌÌÊ Ò×ÙØ Ð ×Ý×ØÑ Ó×Ø ÙÒ ÓÖÒØØÓÒ ÔÐÙ× ÔÖÓ

ÐÐ ÀÓ Ò ××ÓÙ× ÌÊ ÌÊ ÙÑÒØ Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÀÓ ÒÒ Ò×

Ð ×Ý×ØÑ Ì Ý ÓÒ Ó×ÖÚ ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÒØÖÑÖ ÈÓÙÖ × ÓÒ ÒØÖ

ØÓÒ× Ò Ì ÑÔÓÖØÒØ× Ü Ð ÚÖØÓÒ ×Ø ÒÐÓÙ ÐÐ Ò× Ð ×Ý×ØÑ


T R


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

Ì ÀÓ ÉÙÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ò Ý ÙÑÒØ Ð× ÑÓÑÒØ× × ÔÔÖÓ ÒØ Ð

Ö ØÓÒ Ý ℄ Ä ÓÖÒØØÓÒ × ×ÔÒ× ×Ø ÔÖØÕÙÑÒØ ÓÒ×ØÒØ Ú Ð ØÑ

ÔÖØÙÖ Ò ××ÓÙ× ÌÊ ×Ù ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× Ú Ü ÕÙ ×ÑÐ ÔÖ×ÒØÖ ÙÒ

ÙÜÑ ØÖÒ×ØÓÒ ÖÓÖÒØØÓÒ Ò ××ÓÙ× ÐÕÙÐÐ Ð× ÑÓÑÒØ× Ó×××ÒØ

ÙÒ ÓÖÒØØÓÒ ÔÐÙ× ÔÖÓ ÐÐ Ì

θ (deg.)

θ (deg.)

θ (deg.)

100

80

60

40

20

0

Dy

0 50 100 150 200

T (K)

250 300 350

100

(Tb Dy )Mn D

x 1-x 2 4

Mn

80

60

40

20

80

60

40

20

(Tb x Ho 1-x )Mn 2 D 4

x=0.8

x=0.8

x=0.6

x=0.4

x=0.6

x=0.2

x=0.2

x=0.4

x=0.6

x=0.8

x=0.4

x=0.2

Mn


Tb


0

Dy

0

100

50 100 150 200

T (K)

250 300 350

(Ho Dy )Mn D

x 1-x 2 4

Mn


Tb

0

Dy

0 50 100 150 200

T (K)

250 300 350

Ho

Ho

Tb

ÇÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÓØÒÙ

ÜÔÖÑÒØÐÑÒØ ÔÓÙÖ Ð× ØÖÓ× ×Ý×ØÑ× ÑÜØ× Ä× × ÒÕÙÒØ ÙÒ ÖÓÖÒØØÓÒ

× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ð× × ÒÓÖ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÌÊ ØÒ× ÕÙ Ð× ÐÒ ×

ÓÖÖ×ÔÓÒÒØÌÊ Ä× Ö ØÓÒ× ÀÓ Ì Ø Ý ×ÓÒØ ÒÕÙ× Ð Ö ØÓÒ ÅÒ ÓÖÖ×ÔÓÒ

Ð Ö ØÓÒ ℄ Ò× Ð ÔÐÒ ÔÖÔÒ ÙÐÖ ℄


Ho


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

À ÓÖÓÒÒ Ö Ð À Ò× Ð ÓÖÒØØÓÒ Ù Ö×Ù ÑÒØÕÙ

T (K)

T (K)

T (K)

400

350

300

250

200

150

100

50

T N


Paramagnetic

Mn direction


T R

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Ho

400

Tb content

Tb

350

300

T

N

Paramagnetic

250

T

R

Mn direction

200

150

100

50

400

350

300

250

200

150

100

50


T R’


0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Dy Tb content

Tb

T N


Paramagnetic

T R

Mn direction

T R’


0

0

Dy

0.2 0.4 0.6

Ho content

0.8 1

Ho

ÖÑÑ× ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÔÓÙÖ Ð× ×Ý×ØÑ× Ì ÀÓ

Ì Ý Ø ÀÓ Ý Ä× Ö×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ ×ÓÒØ ÒÕÙ× ÔÖ Ð ×ÝÑÓÐ ¯ ÔÓÙÖ

ÌÆ Ð× ×ÝÑÓÐ× ÓÙÚÖØ× ÔÓÙÖ ÌÊ Ø Ð ×ÝÑÓÐ Æ ÔÓÙÖ ÌÊ Ä× ÐÒ× ÓÒØÒÙ× ×ÓÒØ ×

Ù× ÔÓÙÖ Ð Ð Ò ××ÓÙ× ÌÊ Ð× ÓÖÒØØÓÒ× × ÑÓÑÒØ× ØÖÓÙÚ× ÜÔÖÑÒØÐÑÒØ

×ÓÒØ ℄ Å ℄ ¦ ÓÙ ℄ £ ÚÓÖ Ð Ä× ÓÖÒØØÓÒ× Ð ÙÐ× ×ÓÒØ Ù××

ÑÓÒØÖ× ÑÑ × ××× ØÑÔÖØÙÖ× ÐÐ× ×ÓÒØ ×ÓØ Ü ØÑÒØ Ð ÐÓÒ × Ü×

ÙÕÙ× Ð ÑÒØØÓÒ ×ÓØ Ð ÐÓÒ Ö ØÓÒ× ÒØÖÑÖ× ÞÓÒ× Ö×× ÇÒ

ÔÖ× Ã Ã ℄ Ð Ø ÔÓÙÖ Ì Ý Ò ÀÓ

Ö×Ô ØÚÑÒØ × ÔÓÒØ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ù ÙÜ ÔÖÑØÖ× ÕÙ ÓÒÒÒØ Ð ÑÐÐÙÖ

ÓÖ Ú Ð× Ö×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ ÚÓÖ Ð × ØÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

× Ù××ÓÒ ÕÙÐØØÚ

Ò× × ÓÑÔÓ×× ÑÜØ× Ð ØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ×Ø Ð ÑÑ Ø ÌÆ Ò Ò

Ô× ÓÒ ×Ò ØÚ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÅÒ ×Ø ÒÓÒ ÑÒØÕÙ ÔÖÓÙÚ

ÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÅÒ ÅÒ ×ÓÒØ ÓÑÒÒØ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÒØÖ ØÓÒ×

ÅÒ Ê Ø Ê Ê Ä ÔÒÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ Ù ÑÒØ×Ñ Ê ×Ø Ò ÖØ × ÓÒ

×ÙÔÔÓ× × ÑÓÑÒØ× ÐÓ Ð×× ÐÖ× ×ÙÖ Ð× ×Ø× Ê ÕÙ × ÓÖÓÒÒÒØ Ò× Ð ÑÔ

ÑÓÐ ÙÐÖ Ö ÔÖ Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÇÒ Ò ÙØ ÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ê Ê

×ÓÒØ ÒÐÐ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ Ê

Ò ÔØ Ð Ó ÙÔØÓÒ ÐØÓÖ × ×Ø× Ê Ú Ê ÓÙ Ê ÕÙ ÓÒØ × Ö ØÓÒ×

Ò×ÓØÖÓÔ× ÖÒØ× ÓÒ Ó×ÖÚ ØÓÙÓÙÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ

Ú × ÑÓÑÒØ× Ê Ø ÅÒ ÓÐÒÖ× ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÒÖ Ò×ÓØÖÓÔ ×Ø

Ù ÓÙÔ ÑÓÒ× ÑÔÓÖØÒØ ÕÙ Ð ÒÖ Ò ×ÓØÖÓÔ Ä ÓÖÒØØÓÒ Ó× ÔÖ

Ð Ò×ÑÐ × ×ÔÒ× Ö×ÙÐØ ÓÒ ÙÒ ÓÑÔÖÓÑ× ÒØÖ ÒØÖ Ð× ÒÖ× Ò×ÓØÖÓÔ

× ÓÒ× Ê Ê Ø ÅÒ

ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ð ÓÖÒØØÓÒ ℄ Ó×ÖÚ Ò× ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× ÑÜØ× Ù

××Ù× ÌÊ ×Ø ÐÐ Ó×ÖÚ Ò× ÅÒ Ø ÅÒ ×Ø ÙÒ ÓÒ Ä

×ÙÖ ÕÙ ÔÐÙ× ÙØ ØÑÔÖØÙÖ Ð Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ×Ø ÑÔÓ×

ÔÖ Ð Ò×ÓØÖÓÔ Ù ÑÒÒ× ÓÑÑ ÓÒ ÔÙØ ÚÓÖ Ò× Ð ÙÖ Ê ÙÑÒØ

ØÓÙÓÙÖ× Ù×ÕÙ ÙÜ ××× ØÑÔÖØÙÖ× ØÒ× ÕÙ ÅÒ ×ØÙÖ ØÖ× ÖÔÑÒØ Ò

××ÓÙ× ÌÆ ØØ ÖÒ ÚÖØÓÒ ÔÙØ ØÖ Ð ÓÖÒ ÙÒ ÒÑÒØ

Ò× Ð ÖÔÔÓÖØ ÓÖ × ÒØÖ Ð× ÙÜ ØÝÔ× Ò×ÓØÖÓÔ× ÕÙÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ

ÚÖ Ò ÔÖØ ÙÐÖ ÔÙØ ÜÔÐÕÙÖ ÕÙ ÐÐ ÅÒ ÓÑÒ ÙØ ØÑÔÖØÙÖ

Ø ÐÐ Ê ÔÐÙ× ×× ØÑÔÖØÙÖ

Ò ××ÓÙ× ÌÊ Ò Ø ÖÒØ× ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ×ÓÒØ Ó×ÖÚ× Ò ØÑÔÖØÙÖ

×ÙÚÒØ Ð×ØÝÔ× ØÖÖ× ÖÖ× Ê Ø Ê ÔÖ×ÒØ× Ø ÐÙÖ× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ö×Ô ØÚ×

ÕÙ ÔÖÓÙÚ ÕÙ ×Ø Ð Ò×ÓØÖÓÔ Ð ØÖÖ ÖÖ ÕÙ ÓÑÒ ××

ØÑÔÖØÙÖ × ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÓÒØ Ø ÒÐÝ×× Ð ÙÒ ÑÓÐ ÑÔ

Ö×ØÐÐÒ ÖØ ××ÓÙ×

ÅÓÐ ÑÔ Ö×ØÐÐÒ

ÓÖÑÐ×Ñ ÒÖÐ

Ä× ØØ× ÑÒØÕÙ× ÓÖÓÒÒ× Ö×ÙÐØÒØ ÐÒØÖ ØÓÒ Ò ÒØÖ ÔÖ×

×ÔÒ× ØÓÑÕÙ× Ò× × ÓÖÑ ØÙÐÐ ÂË Ë Ð× ÓÒ×ØÒØ× Ò Â Ò

ÔÒÒØ Ô× Ð ÓÖÒØØÓÒ ÖÐØÚ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÙØÖÑÒØ Ø ØØ

ÒØÖ ØÓÒ ×Ø ×ÓØÖÓÔ Ä ÒÖ× Ò ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÓÖÒØØÓÒ× Ù Ö×Ù

ÑÒØÕÙ ×Ø ÐÚ ÔÖ × ØÖÑ× Ò×ÓØÖÓÔ× ØÐ× ÕÙ Ð ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ØÖÑ

Ö×ÙÐØ Ð ÒØÖ ØÓÒ Ð ØÖÓ×ØØÕÙ ÒØÖ Ð× Ð ØÖÓÒ× × ÓÖØÐ× ÑÒØÕÙ× Ø

Ð ÑÔ Ö ÔÖ Ð× Ö× ÒÚÖÓÒÒÒØ× Ä Ø ÕÙ ÑÔ Ò Ø Ô× Ð ×ÝÑØÖ

×ÔÖÕÙ Ñ× Ð ×ÝÑØÖ ÑÔÓ× ÔÖ Ð ÒÚÖÓÒÒÑÒØ Ö×ØÐÐÓÖÔÕÙ Ù ×Ø

ÑÒØÕÙ Ú ÚÓÖ×Ö ÖØÒ× Ö ØÓÒ× ÔÖØ ÙÐÖ× × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

ÆÓØÓÒ× ÕÙ ØØ Ò×ÓØÖÓÔ ÚÖ Ù×× Ú Ð ÓÒ ÑÒØÕÙ ÓÒ×Ö ÔÙ×ÕÙ ÐÐ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

À ÓÖÓÒÒ Ö Ð À Ò× Ð ÓÖÒØØÓÒ Ù Ö×Ù ÑÒØÕÙ

ÔÒ Ð ÓÖÑ × ÒÙ× Ö × ÓÖØÐ× ÑÒØÕÙ×

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× × ØÖÖ× ÖÖ× Ó Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ×ÓÒØ ÙÜ

Ð ØÖÓÒ× ÐÓ Ð×× Ð ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ×Ø Ð Ñ Ò×Ñ ÓÑÒÒØ Ð Ò×ÓØÖÓÔ

ÑÒØÓ Ö×ØÐÐÒ

Ä ÀÑÐØÓÒÒ ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ÔÓÙÖ × Ð ØÖÓÒ× ÔÙØ × ÖÖ Ò× × ÓÖÑ

Ð ÔÐÙ× ÒÖÐ

À


ÐÑ

Ñ Ð Ç Ñ Ð Ú Ñ Ð Ð Ö Ð Ñ Ð

Ó Ç Ñ Ð ÖÔÖ×ÒØÒØ Ð× ÓÔÖØÙÖ× ÕÙÚÐÒØ× ËØÚÒ× ËØÚÒ× ℄ Ò× ØØ Ü

ÔÖ××ÓÒ Ð ÒØÖÚÒØ ÙÜ ×ÓÖØ× ØÖÑ×

ÙÜ ÕÙ Ö ØÖ×ÒØ Ð ØÖÖ ÖÖ ÒÔÒÑÑÒØ ×ÓÒ ÒÚÖÓÒÒÑÒØÐ Ø

Ö Ð Ä× ØÙÖ× ËØÚÒ× Ð ÓÒ ØÓÒ× Ä Ë Ø Â ÖÒÖÑÒØ Ð ÒÓÖÑØÓÒ ×ÙÖ

Ð Ò×ÓØÖÓÔ ×Ø Ö Ð ÒÓÒ ×ÔÖ Ø × ÓÖØÐ× ÑÒØÕÙ× Ð ØÖÖ ÖÖ

Ö Ð ×ÓÒØ Ð× ÑÓÝÒÒ× ÖÐ× × ÓÒ ØÓÒ× ÓÒ Ð ÓÒ ÑÒØÕÙ

ÙÜ ÕÙ Ö ØÖ×ÒØ Ð ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÓÒÕÙ Ð ØÖÖ ÖÖ Ð× ÔÖÑØÖ×

ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ñ Ð ØÒØ ØÖ× Ð× Ð ÙÐÖ Ü ØÑÒØ Ð× ×ÓÒØ ÓÒ×Ö×

ÒÖÐÑÒØ ÓÑÑ × ÔÖÑØÖ× ÑÔÖÕÙ×

Ä ÒÓÑÖ ØÖÑ× ÒØÖÚÒÒØ Ò× ×Ø ÐÑØ ÔÖ Ð ×ÝÑØÖ Ù ÖÓÙÔ

ÔÓÒ ØÙÐ Ù ×Ø ÕÙ Ð×× Ð ÀÑÐØÓÒÒ ÒÚÖÒØ Ä ÒÓÑÖ ØÖÑ× × ÖÙØ

ÙØÒØ ÔÐÙ× ÕÙ Ð ×ÝÑØÖ ÙØÓÙÖ Ù ×Ø ÑÒØÕÙ ×Ø ÙØ

ÓÖÑÐ×Ñ ÔÔÐÕÙ ÒÓØÖ × ÔÖØ ÙÐÖ

Ä ÀÑÐØÓÒÒ ÖÚÒØ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× Ù ×ÓÙ× Ö×Ù Ð ØÖÖ ÖÖ

Ò× Ð× ÝÖÙÖ× ÊÅÒ ÔÙØ × ÖÖ ÓÑÑ ØÒØ Ð ×ÓÑÑ ÙÒ ØÖÑ ×ÓØÖÓÔ

Ò Ø ÙÒ ØÖÑ Ò×ÓØÖÓÔ ÑÔ Ö×ØÐÐÒ

À À

Ä ÀÑÐØÓÒÒ Ò ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð ÒØÖ ØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÔ ÑÓÐ ÙÐÖ ×

ÑÓÑÒØ× Ù ÑÒÒ× Ø Ð ×ÔÒ Ð ØÖÖ ÖÖ

À

À Â ÀÂÒ

Ó Ò ×ØÙÒÚ ØÙÖ ÙÒØÖ Ò××ÒØ Ð Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÅÒ Ø À ×Ø Ð ÑÔ

ÑÓÐ ÙÐÖ × ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÕÙ Ø ×ÙÖ Ð ÓÒ ØÖÖ ÖÖ Ä ÒÓÑÖ ÕÙÒØÕÙ× Â

Ø Ð ØÙÖ ÄÒ Â Ö ØÖ×ÒØ Ð ÓÒ Ê

ÉÙÒØ Ù ØÖÑ ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ð × ÖØ ÔÓÙÖ ÙÒ ×Ø Ê ×ÝÑØÖ Ù

ÕÙ Ø ÔÓÙÖ ÙÒ Ü ÕÙÒØ ØÓÒ ÓÖÖ Ð ÐÓÒ Ð ÙÒ × Ö ØÓÒ× ℄

ÀÙØ Ò×℄

Ä ÑÓÐ × Ö× ÔÓÒ ØÙÐÐ× ÓÒ×Ö ÕÙ Ð ÔÓØÒØÐ Ð ØÖÓ×ØØÕÙ Ð ÒÚÖÓÒÒÑÒØ

ÔÖÓÚÒØ × Ö× Ð ØÖÕÙ× ×ØÙ× Ù ÒØÖ × ØÓÑ× Ù Ö×ØÐ ÁÐ ÔÖÑØ ÓÒ Ð ÙÐÖ

Ð ÔÖØÖ × ÔÓ×ØÓÒ× Ø Ö× × ÓÒ× ÚÓ×Ò× Ò× Ð ÔÐÙÔÖØ × × Ð× Ð ÙÐ× × ÚÖÒØ

ÒÒÑÓÒ× ÕÙÒØØØÚÑÒØ ÒÜ Ø×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

À Ö Ç

Ö Ç

Ô

Ç

Ô

Ç Ç


ÇÒ ÓÒ×Ö ÓÒ ÙÒ ÔÓØÒØÐ ÙÕÙ Ò ÒÐÒØ Ð ×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓ

ÖÕÙ Ò× ÙÒ ÔÖÑÖ ØÔ ÇÒ ÒÐ Ù×× Ð ÖÒ ÒØÖ Ð× ÒÚÖÓÒ

ÒÑÒØ× Ò ÝÖÓÒ × ÙÜ ×Ø× Ê Ð ÑÐÐ ÖÓÑÓÖÕÙ ÓÒ ÖÒÓ

ÓÒ ÖÒÓ℄ ÓÒ ÓÒ×Ö ÙÒ ×Ø ÑÓÝÒ Ê Ø ÓÒ × ÚÐÙÖ× ÑÓÝÒÒ× ÔÓÙÖ

Ð ÁÐ ÙØ Ù×× ×ÓÙÐÒÖ ÕÙ ÑÓÐ Ò ÔÖÒ Ô× Ò ÓÑÔØ Ð Ò×ÓØÖÓÔ ÅÒ Ä×

Ö×ÙÐØØ× ÑÓÐ Ò ÔÓÙÖÖÓÒØ ÓÒ × ÔÔÐÕÙÖ ÕÙ Ù ÖÑ ×× ØÑÔÖØÙÖ

ÈÓÙÖ ÙÒ Ò×ÑÐ ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ÓÒÒ Ø ÙÒ ØÑ

ÔÖØÙÖ Ì Ð Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ×Ø ÐÐ ÕÙ ÑÒÑ× Ð ÒÖ ÐÖ

Ù ×Ý×ØÑ Ì Ò Ð ÙÐ ÔÖØÖ Ð ÓÒÐ×ØÓÒ Ð ÀÑÐØÓÒÒ ÓÑÑ

ÑÓÒØÖ Ò× Ð ÒÒÜ

Ò× Ð × ÙÒ ×Ý×ØÑ ÔÙÖ Ú ÙÒ ×ÙÐ ØÖÖ ÖÖ Ò× ÙÒ ÔÓØÒØÐ ÙÕÙ

Ð ÒÖ ÐÖ ×Ø ÑÒÑ× ÔÓÙÖ ÙÒ × Ö ØÓÒ× ÙÕÙ× Ð ÑÒØØÓÒ

℄ ℄ ÓÙ ℄ Ò× Ð × × ÓÑÔÓ×× ÑÜØ× × ÓÖÒØØÓÒ× Ð ÐÓÒ ×

Ö ØÓÒ× ÒØÖÑÖ× ÔÙÚÒØ Ù×× ØÖ ÚÓÖ×× ØÞÑÓÒÝ℄

Ä ÔÔÖÓ Ð××ÕÙ ÑÓÐ ÔÖÑØ ÓØÒÖ Ð ÔÒÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ

× ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ØØ ÔÔÖÓ ÓÒ××Ø ÚÐÓÔÔÖ Ð ÜÔÖ××ÓÒ

Ò × ÖÑÓÒÕÙ× ×ÔÖÕÙ× Ñ

Ð Ó Ø ×ÓÒØ Ð× ÒÐ× ÔÓÐÖ Ø

ÞÑÙØÐ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð Ü ÕÙÒØ ØÓÒ ÖÝ℄ ÇÒ ÓØÒØ

À

Ó Ð ×ÓÒØ × ÓÑÒ×ÓÒ× ÐÒÖ× Ñ

Ð Ò× ÙÒ ÑÓÐ ÑÔ

ÑÓÐ ÙÐÖ Ð× ÔÖÑØÖ× Ð ÚÖÒØ Ú Ð ØÑÔÖØÙÖ ÓÑÑ

Ð Ì

Ð

Ñ Ð

Ó Ñ Ñ Ì ×Ø Ð ÑÓÑÒØ Ê ÖÙØ Ê Ì Ê Ø Ð Ð Ð ÔÓÙÖ Ñ

ØÒ× ÕÙ ÙØ ØÑÔÖØÙÖ Ð Ð Ò ÓÒ×ÕÙÒØ Ð ØÖÑ Ð ÖÓØ Ù ÓÙÔ

ÔÐÙ× ÖÔÑÒØ ÕÙÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÙÑÒØ ÕÙ Ð ØÖÑ Ð ÔÖÑØ

ÓÑÔÖÒÖ ÒØÙØÚÑÒØ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ò ØÑÔÖØÙÖ ÕÙ ×Ø Ð ÙÐ ÔÖ ×

ÑÒØ ÔÖ Ð ÓÒÐ×ØÓÒ Ð ÀÑÐØÓÒÒ ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ò× ØØ ÔÔÖÓ

Ð××ÕÙ Ð× ÒÓÖÑØÓÒ× ÓÒ ÖÒÒØ Ð ÓÒ Ê Ø Ð ÒÚÖÓÒÒÑÒØ×ÓÒØ ÓÒÓÒÙ× Ò×

ÙÒ ÑÑ ÔÖÑØÖ Ð ÕÙ ÓÒ×ØØÙ Ð ÔÖÒ ÔÐ Ò ÓÒÚÒÒØ ØØ ÔÔÖÓ

ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× Ö×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ

ÈÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÔÙÖ× Ø ÔÓÙÖ Ì ÓÒ ÓÑÔÖ Ð× Ö×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ

Ú Ð× Ð ÙÐ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ÔÖÑØ ÙÖ Ð× ÚÐÙÖ× ÔÓ××Ð× ×

ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ø


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

À ÓÖÓÒÒ Ö Ð À Ò× Ð ÓÖÒØØÓÒ Ù Ö×Ù ÑÒØÕÙ

Ò× ØÓÙ× Ð× Ð ÙÐ× ÓÒ ØÖÚÐÐ Ú À Ã


ÚÐÙÖ ÚÐÙ ÔÖØÖ Ð

ÔÒÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ Ù ÑÓÑÒØ ÓÖÓÒÒ Ò× Ð ×ÓÙ× Ö×Ù Ê ÒÒÜ

Ì Ø ÔÓÙÖ ÕÙ ÓÒ Ê ÓÒ Ð ÙÐ Ð× ÞÓÒ× ×ØÐØ ÔÓÙÖ ÙÒ ×

Ö ØÓÒ× Ð ÑÒØØÓÒ Ò ÓÒ ØÓÒ × ÚÐÙÖ× × ÔÖÑØÖ× Ø

Ä× ÞÓÒ× Ö×× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÜ ÓÖÒØØÓÒ× Ó×ÖÚ× ÜÔÖÑÒØÐÑÒØ Ò×

6 )

A6 (K/a 0

6 )

A6 (K/a 0

6 )

A6 (K/a 0

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

-80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

4

A4 (K/a )

0

80

60

40

20

0

-20

-40

-60
Tb

Dy

-80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

4

A4 (K/a )

0

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

Ho

-80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

4

A4 (K/a )

0

ÖÑÑ× ×ØÐØ Ð ÙÐ× ÔÓÙÖ Ì Ý ØÀÓ À Ã


ÓÒÒÒØ Ð

Ö ØÓÒ ×ØÐ × ÑÓÑÒØ× Ì Ò ÓÒ ØÓÒ × ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ø

Ä× ÞÓÒ× Ö×× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÜ ÓÖÒØØÓÒ× Ó×ÖÚ× ×× ØÑÔÖØÙÖ Ã

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÔÙÖ× ÊÅÒ ÓÒ ÖÒÓ℄


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

Ð× ÓÑÔÓ×× ÔÙÖ× ÇÒ ÚÓØ ÕÙ Ð Ò Ý Ô× ×ÙÔÖÔÓ×ØÓÒ ÒØÖ Ð× ÞÓÒ× × ØÖÓ×

6 )

A6 (K/a 0

6 )

A6 (K/a 0

6 )

A6 (K/a 0

20

15

10

5

0

-5

Tb


hydride

Fe, a

Fe, b,c

Fe, d

Co, e

Al, f

Al, g

Al, h

-10


-15

-20


up to

180 K

-40 -30 -20 -10 0 10

4

A4 (K/a )

0

20 30 40

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

Dy
up to

300 K

hydride

Fe, a

Fe, b,c

Fe, d

Al, h,i

-20

-40 -30 -20 -10 0 10

4

A4 (K/a )

0

20 30 40

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

Ho
hydride

Fe, a

Fe, d

Fe, b,c

Fe, j

Co, k

Al, l

Al, m

Al, n

-20

-40 -30 -20 -10 0 10

4

A4 (K/a )

0

20 30 40

ÖÑÑ× ×ØÐØ Ð ÙÐ× ÔÓÙÖ Ì Ý Ø ÀÓ ÒÓØÖ Ð× ÖÒØ× ÐÐ×

ÒØÖ Ð× ÙÖ× Ø Ä× ÞÓÒ× Ö×× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÜ ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ

ÔÖÑØØÒØ ÖÔÖÓÙÖ ÓÖÖ ØÑÒØ Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ Ò× ÊÅÒ ÌÐ

Ö ØÓÒ ℄ Ù×ÕÙ ÌÆ ÔÓÙÖ Ý Ø Ö ØÓÒ× ℄ Ø ℄ Ù×ÕÙ ÌÊ ÔÓÙÖ Ì Ø

ÀÓ Ö×Ô ØÚÑÒØ Ä× ÐÒ× Ú × ØÖ× ÑÓÒØÖÒØ Ð× ÐÑØ× × ÞÓÒ× ×ØÐØ Ì

ÇÒ ÑÓÒØÖ Ù×× Ð× ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ØÖÓÙÚ× ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÊÌ

ÖÖÒ × Ò× Ì Ø Ð Ù ÔÖÑØÖ× ÔÓÙÖ Ð× ÝÖÙÖ× ÓÒÒ Ò× Ð ÐÒ

Ð ÙÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

À ÓÖÓÒÒ Ö Ð À Ò× Ð ÓÖÒØØÓÒ Ù Ö×Ù ÑÒØÕÙ

×Ý×ØÑ× ÕÙ ÒÓÙ× ÑÒ ÓÒ ÐÙÖ ÕÙ Ð Ò ×Ø Ô× ÔÓ××Ð ÚÓÖ ÙÒ Ò×ÑÐ

ÓÑÑÙÒ Ð ÒØÖÙÖ Ù ×Ý×ØÑ ÊÅÒ

ÈÓÙÖ ÕÙ ØÖÖ ÖÖ Ð× ÞÓÒ× ÔÓ××Ð× Ò× Ð ÔÐÒ × ÖÙ×ÒØ Ò ÓÖ

ÔÐÙ× × ÓÒ ÔÖÒ Ò ÓÒ×ÖØÓÒ Ð ÚÖØÓÒ Ú Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò× Ð×

ÓÑÔÓ×× ÔÙÖ× ÒØÙ Ð× ÖÒ × ÒØÖ Ð× ØÖÓ× ÖÑÑ× Ò ÔÖØ

ÙÐÖ Ð ÞÓÒ ÔÖÑ× ÔÓÙÖ ÀÓ ×Ø ØÖ× ÖÒØ ÐÐ ÔÓÙÖ Ý Ø Ì Ò×

× ÖÑÑ× ÓÒ Ü ÐÙ Ð× ÞÓÒ× ÔÖÑØØÒØ × ØÖÒ×ØÓÒ ÖÓÖÒØØÓÒ Ò ØÑ

ÔÖØÙÖ ÕÙ Ò ÓÒØ Ô× Ø Ó×ÖÚ× ÜÔÖÑÒØÐÑÒØ ÒÓØÑÑÒØ ℄ ℄ ÔÓÙÖ

Ý Ø ℄ ÚÖ× ℄ ÓÙ ℄ ÔÓÙÖ Ì × ØÖÒ×ØÓÒ× ØÒØ ÔÖÓÖ ÔÓ××Ð× Ö

ÓÑÑ ÑÓÒØÖ ××Ù× Ð ØÖÑ Ð ÚÖ Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× ÖÔÑÒØ Ò ØÑÔÖØÙÖ

ÕÙ Ð ØÖÑ Ð ÍÒ ÔÓÒØ ÒØÐ Ì Ò× Ð ÖÑÑ × ÔÔÖÓ

Ð Ü ÕÙÒ Ì ÙÑÒØ

Ä× Ö×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ ÓØÒÙ× ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÑÜØ× ÒØÖÓ

Ù×ÒØ × ÓÒØÖÒØ× ×ÙÔÔÐÑÒØÖ× Ò× Ð× ÚÐÙÖ× × ÔÖÑØÖ× ÑÔ

Ö×ØÐÐÒ Ë ÓÒ ÔÖÒ × Ò×ÑÐ× ÒÔÒÒØ× ÔÓÙÖ Ð× ØÖÓ× ÓÒ× Ê Ð

×Ø ÔÓ××Ð ÖÖ Ð ÚÖØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÑÜØ×

ÙÒÕÙÑÒØ Ò ××ÓÙ× ÌÊ Ò× Ð ÓÒ ÓÑÔÖ Ð× ÖÑÑ×

Ô× ÜÔÖÑÒØÙÜ Ø Ð ÙÐ× ÔÓÙÖ Ð Ù ÔÖÑØÖ× ÓÒÒÒØ Ð ÑÐÐÙÖ ÓÖ

Ú Ð ÜÔÖÒ ÇÒ ÓØÒØ ÙÒ ÓÒ ÓÖ ÕÙÐØØ ×Ù ÕÙ ÔÓÙÖ Ð× ×Ý×ØÑ×

Ì Ý Ø ÀÓ Ý Ð× ÖÓÒ× Ú × ÓÖÒØØÓÒ× ÒØÖÑÖ× ØÖÓÙÚ× ÜÔÖ

ÑÒØÐÑÒØ ×ÓÒØ ÔÐÙ× ØÒÙ× ÕÙ ÐÐ× ÓØÒÙ× ÔÖ Ð Ð ÙÐ ÓÑÔÖÖ ×

Ø ÔÖ ÜÑÔÐ Ò× ÀÓ Ý Ð ÓÖÒØØÓÒ Ó×ÖÚ ÒØÖ ÌÊ Ø ÌÊ Ò ×Ø Ô×

Ü ØÑÒØÐÐÓÒÐÜ ℄ ÓÒØÖÖÑÒØ ÕÙ ÔÖØ Ð Ð ÙÐ

× Ù××ÓÒ

ÅÐÖ Ð ÓÖ ÖÐØÚÑÒØ ÓÒ ÒØÖ Ð ÜÔÖÒ Ø Ð Ð ÙÐ Ð ÙØ ÔÓÖØÖ ÙÒ

ÖÖ ÖØÕÙ ×ÙÖ Ð× Ö×ÙÐØØ× ÓÙÖÒ× ÔÖ Ð ÑÓÐ ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ä Ö×ÙÐ

ØØ Ð ÔÐÙ× ×ÙÖÔÖÒÒØ ×Ø Ð ×Ò ÙÒ Ò×ÑÐ ÙÒÕÙ ÔÖÑØÖ× ÑÔ

Ö×ØÐÐÒ ÔÓÙÖ Ð ÑÐÐ × ÝÖÙÖ× ÇÒ ÖÔÔÐÐ ÕÙ Ð× ÔÖÑØÖ×

ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ò ÔÒÒØ Ò ÔÖÒ Ô ÕÙ Ð ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÓÒÕÙ ÙØÓÙÖ ×

ØÓÑ× ÑÒØÕÙ× ÓÒ × ØØÒÖØ ÓÒ ÕÙ Ð× Ò ÒÒØ Ô× Ú Ð ÓÒ ÔÖØ ÙÐÖ

ÕÙ ×Ø ×ÙÖ Ð ×Ø Ê

Ò× ÕÙ ×ÙØ ÓÒ ÓÑÔÖ Ð× Ö×ÙÐØØ× ØÖÓÙÚ× Ò× Ð× ÝÖÙÖ× Ú ÙÜ

ØÖÓÙÚ× Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÊÌ Ì Ó Ð ÕÙ ÓÒØ Ð ÑÑ ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ

Ø × Ö ØÓÒ ×ÔÒ ÓÒØÖ Ð× ÐÑÒØ ÔÖ Ð Ö×Ù Ð ØÖÖ ÖÖ ÇÒ Ò Ô×

ÔÖ× Ò ÓÒ×ÖØÓÒ Ð× Ô×× ÄÚ× ÊÅÒ Ö Ð ÑÒØ×Ñ × ÓÑÔÓ××

×Ø ØÖ× ÖÒØ Ù Ù Ö ØÖ ÖÙ×ØÖ ×Ø ÓÖØÑÒØ Ò×ØÐ Ù ÑÒØ×Ñ ÅÒ

× ØÓÒ

ÓÑÑ ÑÓÒØÖ Ò× Ð ÌÐ Ø Ò× Ð ÙÖ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÑ ÓÒ Ê Ð×

Ü× Ð ÑÒØØÓÒ ×ÓÒØ Ò ÒÖÐ ÖÒØ× ÕÙÒ ÓÒ Ô×× × ÓÑÔÓ×× ÒÓÒ

ÝÖÓÒ× ÙÜ ÝÖÙÖ× ÕÙ ÔÖÓÙÚ ÕÙ Ð ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ×Ø ÑÓ ÓÒ

ØÖ× ÑÔÓÖØÒØ ÔÖ Ð ÓÔ Ð ÝÖÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

ÈÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ Ò ÓÖ Ò× ÊÌ Ø ÓÒØÖÖÑÒØ Ù × × ÝÖÙÖ× Ð× ÔÖÑØÖ×

ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ò ÚÖÒØ Ô× ÓÒ ×Ò ØÚÚ Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ Ê Ð ÖÔ

ÔÓÖØ ØÒØ ØÓÙÓÙÖ× Ù ÑÑ ÓÖÖ ÖÒÙÖ

ØÙ× ×ÙÖ ÊÌ ÖÖÒ ×

ØÞÑÓÒÝ ℄

ÃÓÓÒ℄

ÃÓÓÒ℄

ÖÑÒÓ ℄

ÒÓÙÜ℄

ÈÙÖÛÒ× ℄

ÈÙÖÛÒ×℄

Ë ÐÔ℄

ÃÓ ℄

ÊÝÒ℄

ÊÝÒ℄

Ð ÊÝÒ ℄

Ñ ËÒÖ℄

Ò Ë ÐÔ ℄

Ì ÊÖÒ × Ó ×ÓÒØ ÓÒÒ× Ð× ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ÊÌ ÑÓÒØÖ×

Ò× Ð ÙÖ Ò× ÖØÒ× × ØÖÚÙÜ Ð× ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ð ×ÓÒØ

ÙÜ ÓØÒÙ× Ò ÔÖÒÒØ ℄ ÓÑÑ Ü ÕÙÒØ ØÓÒ Ò× × ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÙØÐ×

Ð ÓÖÖ×ÔÓÒÒ Ø ÀÙØ Ò×℄ Ò ÖÚÒÖ Ù ×Ý×ØÑ

Ú Ð Ü ÕÙÒØ ØÓÒ ℄ Ð

ÊÓÒ ÊÅÒ Ê ÊÓ ÊÐ

Ì ℄ ℄ ℄ ℄

Ý ℄ ℄ ℄ ℄

ÀÓ ℄ ℄ ℄ ℄

Ì Ü× Ð ÑÒØØÓÒ Ò× ÊÌ Ì Ò× ÀÓÓ Ø ÀÓÐ ÓÒ Ó×ÖÚ

ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ ÖÓÖÒØØÓÒ Ã ÒÓÙÜ℄ Ø Ã ÖÖ℄ Ö×Ô ØÚÑÒØ Ò

××ÓÙ× × ØÑÔÖØÙÖ× Ð Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ×Ø Ð ÐÓÒ Ð Ö ØÓÒ ℄

ÈÖ Ð ×ÙØ ÓÒ ÒÐÝ× Ð× Ö×ÓÒ× ÔÓ××Ð× × ÖÒ × ÒØÖ Ð× ÝÖÙÖ×

Ø Ð× ÓÑÔÓ×× ÒÓÒ ÝÖÓÒ× ÈÖÑÖÑÒØ Ð× ÐÑØØÓÒ× ØÖÚÐ× Ù ÑÓÐ

ÑÔÐÓÝ×ÓÒØ × ÙØ×

Ò× Ð× Ð ÙÐ× ØÙ× ÓÒ ÒÐ Ð Ò×ÓØÖÓÔ Ù ÑØÐ ØÖÒ×ØÓÒ

ØÖÑ ×Ø Ö×ÔÓÒ×Ð Ð ØÖÒ×ØÓÒ ÖÓÖÒØØÓÒ ÌÊ ÆÒÑÓÒ× ÓÒ × ØØÒ

ÕÙ Ð Ò×ÓØÖÓÔ ÅÒ ×ÓØ ÒÐÐ Ì ÓÑÑ ÑÓÒØÖ ÔÖ ÑÑÒØ Ð ÒÖ

Ò×ÓØÖÓÔ ÚÖ ÓÑÑ ÙÒ ÐÓ ÔÙ××Ò Ù ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ÖÙØ Ò

ÓÒ×ÕÙÒ Ð× ÚÖØÓÒ× ØÖ× ÖÒØ× Ê Ø ÅÒ Ú Ð ØÑÔÖØÙÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

À ÓÖÓÒÒ Ö Ð À Ò× Ð ÓÖÒØØÓÒ Ù Ö×Ù ÑÒØÕÙ

ÓÒØ ÕÙ Ð Ò×ÓØÖÓÔ Ê ÙÑÒØ ØÖ× ÖÔÑÒØ ÕÙÒ Ì ØÒ× ÕÙ Ð Ò×ÓØÖÓÔ

ÅÒ Ö×Ø ÔÖØÕÙÑÒØ ÓÒ×ØÒØ Ë ÓÒ ×ÙÔÔÓ× ÕÙ ÌÊ Ã Ð× ÓÒØÖÙØÓÒ× Ê

Ø ÅÒ Ð Ò×ÓØÖÓÔ ×ÓÒØ Ù ÑÑ ÓÖÖ ÖÒÙÖ ÐÓÖ× Ì Ã Ð Ò×ÓØÖÓÔ

ÅÒ ÚÖØ ÓÒØÖÙÖ ×ÙÐÑÒØ Ð ÒÖ Ò×ÓØÖÓÔ ØÓØÐ ÁÐ ×Ø ÓÒ

ÔÙ ÔÖÓÐ ÕÙ ØÖÑ Ø ÙÒ ÒÙÒ ×ÙÖ Ð Ò×ÓØÖÓÔ ×× ØÑÔÖØÙÖ

ØÖÑ ÔÓÙÖÖØ Ð ÐÑØ ÜÔÐÕÙÖ Ð× ÚØÓÒ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ Ö ØÓÒ× ÙØ

×ÝÑØÖ Ó×ÖÚ× Ò× Ð× ×Ý×ØÑ× ÀÓ Ý Ø Ì Ý Ñ× Ô× Ð Ø Ò Ô×

ÓØÒÖ ÙÒ Ò×ÑÐ ÙÒÕÙ ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ð ÒØÖÙÖ Ð ÑÐÐ

× ÝÖÙÖ×

ÇÒ Ù×× ÒÐ Ð ×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓÖÕÙ ÕÙ ×Ø Ó×ÖÚ Ò ××ÓÙ×

ÌÆ ØØ ×ØÓÖ×ÓÒ ÒØÖÓÙØ ÙÒ ØÖÑ ÜÐ Ð ÕÙ ÚÓÖ× ×ÓØ Ð Ö ØÓÒ ℄

×ÓØ ÐÐ ÔÖÔÒ ÙÐÖ ×ÙÚÒØ Ð ×Ò ××Ó ØÖÑ ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ ×

ØÖÑ ØØ ÒÓÒ ÒÐÐ Ð× ÓÖÒØØÓÒ× ×ÔÒ ×ØÐ× Ò ×ÖÒØ ÔÐÙ× Ü ØÑÒØ

℄ ÓÙ ℄ Ñ× × Ö ØÓÒ× ÒØÖÑÖ× ÕÙ × ÔÔÖÓ ÖÒØ ℄ ÓÙ

℄ ÆÒÑÓÒ× ÜÔÖÑÒØÐÑÒØ Ò× ÀÓ Ì Ø ÀÓ Ì ÓÒ Ò Ó×ÖÚ Ô×

ÚØÓÒ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ Ö ØÓÒ× ÙÕÙ× ℄ ÓÙ ℄ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ò× Ð×

ÝÖÙÖ× ØØ ÓÒØÖÙØÓÒ Ò ÔÙØ Ô× ØÖ ÑÔÓÖØÒØ Ò ÔÐÙ× Ð× ØÖÑ× ÙÕÙ×

Ð Ø ÙÑÒØÒØ Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× ÖÔÑÒØ ÕÙ Ð ØÖÑ Ð ÕÙÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ

× Ò Ë Ð× ÓÒØÖÙØÓÒ× ÙÕÙ× ×ÓÒØ ×Ù×ÒØ× ÔÓÙÖ ×ØÐ×Ö Ð× Ö ØÓÒ× ℄

ÓÙ ℄ ÌÊ ÐÓÖ× ÐÐ× Ð ×ÓÒØ Ò ÓÖ ÔÐÙ× Ì

Ù ÙÒ × ÐÑØØÓÒ× ØÖÚÐ× Ò ÔÙØ ÓÒ ÜÔÐÕÙÖ Ð× ÖÒ ×

ØÖÓÙÚ× ÒØÖ Ð× ÝÖÙÖ× Ø Ð× ÓÑÔÓ×× ÊÌ ÓÒ ÑÙÜ ÓÑÔÖÒ

Ö Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÓÖÒÐ × ÝÖÙÖ× Ð ×Ø Ò ××Ö ÓÒ×ÖÖ

× Ö×ÓÒ× ÔÐÙ× ÓÒÑÒØÐ×

ÄÑØØÓÒ× ÒÖÐ× Ù ÑÓÐ ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ÑÓÐ Ò ÔÖÒ Ô×

Ò ÓÑÔØ Ð× Ø× ÝÖØÓÒ ÒØÖ Ð× ÓÖØÐ× ÑÒØÕÙ× Ø Ð× ÓÖØÐ× ×

ØÓÑ× ÚÓ×Ò× ×Ø ÔÓÙÖÕÙÓ ÑÓÐ Ò ÔÙØ Ô× ÖÖ ÓÖÖ ØÑÒØ Ð ÓÑ

ÔÓÖØÑÒØ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÓÙ Ò× ÙÜ Ú × ÑØÙÜ ØÖÒ×ØÓÒ× ÕÙ

ÓÒØ × ÓÖØÐ× ÑÒØÕÙ× ØÒÙ× Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú × ØÖÖ× ÖÖ× Ð×

ÓÙ × ÑÒØÕÙ× ×ÓÒØ ÔÖÓÓÒ× Ø ÐÓ Ð×× ×ÓÖØ ÕÙ ÑÓÐ ÑÖ

ÒÖÐÑÒØ ××Þ Ò ÇÒ ×Ø ÕÙ Ð ÓÔ Ð ÝÖÓÒ ÔÙØ ÓÖØÑÒØ ÒÙÖ

×ÙÖ Ð ØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ò Ø Ð ØØ ÓÒÑÒØÐ Ù

×Ý×ØÑ Î℄ ÌÓÙØÓ× × Ö×ÙÐØØ× Ò ×ÑÐÒØ Ô× ÑØØÖ Ò Ù× Ð ÚÐØ

Ù ÑÓÐ ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ÔÐÙ× ÑÓÐ Ø Ð ÑÓÐ Ö× ÔÓÒ ØÙÐÐ×

ÓÒØ ÖØÚ ×Ù × Ð× ÔÖÓÔÖØ× Ò×ÓØÖÓÔ Ò× ÊÀ Ü ÃÒÓÖÖ℄

ÁÒÙÒ Ð ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ ÐÝÖÓÒ

Ò ÔÐÙ× Ð ×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓÖÕÙ Ð Ñ× Ò ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÌÆ

Ö × ÒÚÖÓÒÒÑÒØ× Ò ÝÖÓÒ ÖÒØ× ÙØÓÙÖ × ÙÜ ×Ø× Ê Ð ÑÐÐ

ÔÖÑØÚ Ò× ÒÓ× ÓÑÔÓ×× × ÓÒ ×ÙÔÔÓ× ÕÙ Ð ÝÖÓÒ ÒÙ ×ÙÖ Ð× ÒØÖ

ØÓÒ× Ò Ê ÅÒ Ø ×ÙÖ Ð× ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ÓÒ ÚÖØ ÓÒ Ò

ØÓÙØ ÖÙÙÖ ××Ó Ö ÙÜ ÙÜ ×Ø× Ê ÒÓÒ ÕÙÚÐÒØ× × Ò×ÑÐ× ÒÔÒÒØ×

ÔÖÑØÖ× À Ò× × Ð ×ÖØ Ò ÔÖÒ Ô ÔÓ××Ð ØÖÓÙÚÖ ÙÒ

Ò×ÑÐ ÙÒÕÙ × ÙØ ÔÖÑØÖ× ÕÙØÖ ÔÓÙÖ ÕÙ ×Ø Ê ÔÖÑØØÒØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

ÖÔÖÓÙÖ Ð× ÖÑÑ× Ô×× ÜÔÖÑÒØÙÜ ÌÓÙØÓ× Ð× ÓÒÒ× ÜÔÖÑÒ

ØÐ× ÔÖ×ÒØ× Ò ×ÖÒØ Ô× ×Ù×ÒØ× ÔÓÙÖ ÔÓÙÚÓÖ ØÖÑÒÖ ØÓÙ× × ÔÖÑØÖ×

×Ò× ÑÙØ

ÆÓØÓÒ× ÕÙ ÙÒ ÓÖØ ÒÙÒ Ð ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð Ò×ÓØÖÓÔ

ÑÒØÕÙ Ð ØÖÖ ÖÖ Ø Ñ× Ò ÚÒ Ò× Ð× ÝÖÙÖ× ØÖÖ× ÖÖ×

ÈÖÀ Ü ÃÒÓÖÖ ÓÙ ÙÖÖ ÐÓÙÐ ℄ØÌÀ Ü Î℄

Ò ÓÒ ÐÙ×ÓÒ ÓÒ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÓÔ Ò ÝÖÓÒ × Ø× Ö

ÑØÕÙ× ×ÙÖ Ð Ò×ÓØÖÓÔ ÑÒØÕÙ Ò× Ð× Ô×× ÄÚ× Ð× Ð

ÓÖÑØÓÒ Ð ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ ÝÖÓÒ Ä× ÓÖÒØØÓÒ× × ÑÓÑÒØ×

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÝÖÓÒ× ×ÓÒØ ÖÒØ× ÐÐ× Ó×ÖÚ× Ò× Ð×

ÓÑÔÓ×× ×Ò× ÝÖÓÒ ÊÌ Ä ÖÒ Ò× Ð ÒÚÖÓÒÒÑÒØ À ×

ÙÜ ×Ø× Ê Ð ÑÐÐ ÔÖÑØÚ ÔÓÙÖÖØ ÖÖ × ÖÒ × ÑÔÓÖ

ØÒØ× Ò× Ð× ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ò ØÓÙØ × Ð ÓÔ Ò

ÝÖÓÒ × ÖÚÐ ÙÒ ÓÙØÐ ØÖ× ÓÖÒÐ ÔÖÑØØÒØ ÓÒØÖ ÐÖ Ð ÓÖÒ

ØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

À ×ÓÖÓÒÒ Ö Ð Ù ×ÓÖÖ À ×ÙÖ Ð ÓÖÖ

ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÑÜÑÐ ÝÖÓÒ ÊÅÒ Ð ×ÙÖ×ØÖÙ

ØÙÖ À × Ø× ÖÑÖÕÙÐ× ×ÙÖ Ð× ØÖÑ× Ò ÕÙ ÓÒØÖ ÐÒØ Ð ÓÖÖ ÑÒ

ØÕÙ ÔÖÑØØÒØ Ð ×ØÐ×ØÓÒ ÙÒ ÓÖÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ØÖ× ×ÑÔÐ × ØÓÒ

Ò× Ð × ØÓÒ ÔÖ ÒØ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ÝÖÓÒ Ò

Ù Ù×× ×ÙÖ Ð× ØÖÑ× Ò×ÓØÖÓÔ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ÕÙ ÓÙÚÖÒÒØ Ð Ö ØÓÒ

× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

ÉÙ × Ô×× Ø Ð ÐÓÖ×ÕÙ Ð× ØÓÑ× À Ò ÓÖÑÒØ ÔÐÙ× ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ Ñ× Ö×ØÒØ

×ÓÖÓÒÒ× Ù×ÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ä ØÙ Ù ×Ý×ØÑ ÅÒ ÜÐÜ Ó Ð

ÐÙÑÒÙÑ ×ÖØ ×ÓÖÓÒÒÖ Ð Ö×Ù À ÑÓÒØÖ ÕÙ ×ÓÖÖ ÑÕÙ ÒÙØ ÙÒ

ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ò× Ð Ö×Ù ÅÒ Ä ÙØ Ð ØÙ ÔÖ×ÒØ

××ÓÙ× ×Ø ØÙÖ ÕÙÐ× ØÝÔ× ÓÖÖ ÑÒØÕÙ× ÓÙÖØ ÔÓÖØ ×ÓÒØ Ó×ÖÚ×

ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ Ò Ø ÐÓÖ×ÕÙ ÒØÖÚÒØ Ð ÑÒØ×Ñ ÒÓÒ

ÖÙ×ØÖ Ð ØÖÖ ÖÖ

Ò× ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× ØÙ× ÅÒ ÜÐÜ Ý ÓÒÒØÖÓÙØ ÙÒ Ð ÕÙÒØØ

ÐÙÑÒÙÑ Ü Ò× Ð ÙØ ÓØÒÖ ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ ×ÓÖÓÒÒ

Ö ØÖ× ÔÖ ÙÒ ×ØÖÙØÓÒ ÐØÓÖ × ØÓÑ× À Ò× Ð× ×Ø× ÒØÖ×ØØÐ×

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒÕÙ ×ÙÖ ÅÒ Ð Ý

ØÐ× ÜÔÖÑÒØÙÜ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ Ð× ÓÑÔÓ×× ÅÒ Ð Ý Ú Ì ÓÙ Ì Ø

ÔÓÙÖ ÖÒØ× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÝÖÓÒ Ý Ð× ÓÑÔÓ×ØÓÒ× Ü Ø× ÓÙ ÒÓÑÒÐ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

À ×ÓÖÓÒÒ Ö Ð Ù ×ÓÖÖ À ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

× ÒØÐÐÓÒ× ØÙ× ×ÓÒØ ÓÒÒ× Ò× Ð ØÐÙ Ä ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÐÙ

ÑÒÙÑ ×Ø Ð ÑÑ ÔÓÙÖ ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ××

Ä× ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ ÓÒØ Ø ÖÐ×× Ò× Ð

×Ô ØÖÓÑØÖ Ù ÄÄ ÔÓÙÖ × ØÑÔÖØÙÖ× ÓÑÔÖ×× ÒØÖ Ã

Ø Ã

Ä ÒÐÝ× × Ö×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ ÓÒ××Ø Ò× Ð ØÖÑÒØÓÒ × ØÑ

ÔÖØÙÖ× ØÖÒ×ØÓÒ ÑÒØÕÙ× ÔÖØÖ Ð ÔÒÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ

Ð ÒØÒ×Ø × Ô × ÑÒØÕÙ× Ø Ò× Ð ÒÐÝ× × ×Ô ØÖ× ÓØÒÙ× ÔÐÙ× ××

ØÑÔÖØÙÖ Ã Ð Ù ÔÖÓÖÑÑ ÙÐÐÔÖÓ Ê ℄ Ò× Ð ØÖØÑÒØ ×

Ô×× ÑÒØÕÙ× Ú ÔÖÓÖÑÑ ÓÒ ÒØÖÓÙØ Ð ÐÖ××ÑÒØ × Ö× Ñ

ÒØÕÙ× Ð ÔÖÑØÖ× ÔÒÓÑÒÓÐÓÕÙ× ÔÖØÖ ×ÕÙÐ× ÓÒ ÔÙØ Ð ÙÐÖ

ÙÒ ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÑÒØÕÙ ØÝÔÕÙ ËÓÙÐÒÓÒ× ÕÙ Ð Ö ØÖ Ù×

Ð ÒØÒ×Ø ÑÒØÕÙ Ó×ÖÚ Ò× × ÓÑÔÓ×× Ò ÔÖÑØ Ô× ÚÓÖ ÙÒ ÓÒÒ

ÔÖ ×ÓÒ Ò× Ð ØÖØÑÒØ Ú ÙÐÐÔÖÓ Ö Ð ×Ø Ð ×ÓÙ×ØÖÖ ÓÖÖ Ø

ÑÒØ ØØ ÒØÒ×Ø Ù ÖÙØ ÓÒ ÒÓÒ ÑÒØÕÙ ÈÖ ÐÐÙÖ× × ÒÑÒØ× Ò

×ÓÒØ ÔÓ××Ð× ÕÙ Ò ÑÔÓ×ÒØ ÙÒ ÑÓÐ ÑÒØÕÙ Ò ÔÖ × Ø Ò Ð××ÒØ ÔÙ

ÔÖÑØÖ× ÐÖ×

ÐÑÒØ ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÓÒ ÒØÖØÓÒ

Ý Ü Ø Ý ÔÔÖÓ

ÙØÐ× Ò× Ð ØÜØ


Ý


Ü

Ì

Ì

ÌÌ Ä×Ø × ÒØÐÐÓÒ× ÅÒ Ð Ý ØÙ× Ä ÚÐÙÖ ÔÔÖÓ Ý ×Ö

ÙØÐ× Ò ÐÐÖ Ð ØÜØ

Ý Ä× Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÓÒØ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÓÑÔÓ× Ú ÅÒ Ð ×Ø

Ô× Ð× ÙÜ Ô×× ÝÒØ ÖÒØ× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÝÖÓÒ Ä× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÒÕÙ×

Ý Ü Ø ÓÒØ Ø ÓØÒÙ× ÔÖØÖ Ù ÖÔÔÓÖØ ÒØÖ Ð× ÒØÒ×Ø× × Ö× ÓÖÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ

Ø

Ü Ä ÓÑÔÓ× Ú ÅÒ Ð Ø ØÙ ÔÖ ÑÑÒØ × ØÓÒ Ø ÅÖÙ ℄

× Ö×ÙÐØØ× ×ÖÓÒØ ÖÔÖ× Ò× ØØ × ØÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

Lattice parameter (A)

8,2

8,1

8

7,9

7,8

Y(Mn,Al) 2 D y

Tb(Mn,Al) 2 D y

7,7

7,6

TbMn

2

YMn

2

0 1 2 3 4 5

D content (y)

ÈÖÑØÖ Ð ÑÐÐ ÙÕÙ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ

Ý Ò× ÅÒ Ð Ý Ø Ì ÅÒ Ð Ý Ä× ÙÜ ÔÓÒØ× Ú × ÖÖ× Ö

ÖÙÖ× Ò× Ð Ü × × ××× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ù ÓÑÔÓ× Ô× ÅÒ Ð Ä×

ÔÖÑØÖ× ÑÐÐ × ÓÑÔÓ×× ÒÓÒ ÝÖÓÒ× ÅÒ Ø ÌÅÒ ×ÓÒØ Ù×× ÑÓÒØÖ×

Ë℄

Ê×ÙÐØØ×

Ò× ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× Ð ×ÝÑØÖ Ö×ØÐÐÒ Ö×Ø ÙÕÙ Ò× ØÓÙØ Ð ÑÑ

ØÑÔÖØÙÖ ØÙ ÓÒ Ò Ó×ÖÚ Ô× ×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓÖÕÙ ÓÑÑ ÔÓÙÖ

Ð× ÓÑÔÓ×× ÓÖÓÒÒ× ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ×ÓÙ× Ö×Ù ÑÕÙ Ð ÝÖÓÒ Ö×Ø

×ÓÖÓÒÒ Ù×ÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ ÄÓÖ× × ÒÑÒØ× Ú ÙÐÐÔÖÓ Ð× Ô××

×ØÖÙ ØÙÖÐ× ÓÒØ ÓÒ Ø Ò× Ò ×ÙÔÔÓ×ÒØ ÙÒ ×ØÖÙØÓÒ ÐØÓÖ × ØÓÑ× À

×ÙÖ Ð× ×Ø× ÒØÖ×ØØÐ× ÒØÖ ÙØÖ× × ÒÑÒØ× ÓÒØ ÔÖÑ× ØÖÑÒÖ Ð

ÔÖÑØÖ ÑÐÐ × ÓÑÔÓ×× ÓÑÑ ÔÖÚÙ Ð ÙÑÒØ Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ

ÝÖÓÒ

Ò ÔÐÙ× × Ö× ÓÖÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ ÓÒ Ó×ÖÚ Ò× ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× Ð Ò

ØÒ×Ø Ù× ÑÓÙÐ ÓÒØ Ð ÒØÒ×Ø ÑÒÙ ÓÒØÒÑÒØ ÕÙÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ

ÙÑÒØ Ø ÕÙ ×ÔÖØ ÙÒ ÖØÒ ØÑÔÖØÙÖ × Ô × Ù× ×ÓÒØ ÓÒ Ó

ÖÒ ÑÒØÕÙ ÈÓÙÖ ÐØÖ Ð ÖØÙÖ ÒÓÙ× ÔÔÐÐÖÓÒ× ÌÆ ÓÙ Ì Ð ØÑÔÖØÙÖ

ÔÔÖØÓÒ × ÓÖÖÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ò× × ÓÑÔÓ×× Ä Ø

ÕÙ × Ô × Ò ×ÓÒØ Ô× ØÖÓØ× Ñ× ØÖ× ÐÖ× ÒÕÙ ÕÙ Ð × Ø ÙÒ ÓÖÖ Ñ

ÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÇÒ Ò Ó×ÖÚ Ô× ÒÓÑÐ× Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÓÙ ×

ÑÓ ØÓÒ× ×ØÖÙ ØÙÖÐ× ÙÜ ØÑÔÖØÙÖ× ØÖÒ×ØÓÒ ÑÒØÕÙ×

ÓÑÔÓ×× Ú

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÅÒ Ð Ý ÐØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

Ò Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ ÈÓÙÖ × ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÔÐÙ×

ÑÔÓÖØÒØ× Ý Ð Ù×ÓÒ Ù× ÑÒØÕÙ × ÒÜ Ú Ð ÑÑ Ú ØÙÖ

ÔÖÓÔØÓÒ ÕÙ Ò× Ð ÓÑÔÓ× ÓÖÓÒÒ ÅÒ ÇÒ ÒÓØÖ ØÝÔ

ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ò ÖÚÒ ÔÓÙÖ × ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ò ÝÖÓÒ ÔÐÙ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

À ×ÓÖÓÒÒ Ö Ð Ù ×ÓÖÖ À ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

Ð× Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ×Ø Ö ØÖ× ÔÖ Ð Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ × ÖÖ

Ð ÑÐÐ ÔÖÑØÚ ÖÓÑÓÖÕÙ ÓÙ × ÖÖ Ð ÑÐÐ ÙÕÙ ×Ø Ð

ÑÑ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ÕÙ Ö ØÖ× Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ò× ÅÒ Ø

Ù×× Ò× ÅÒ × Ð ÓÒ ÒÐ Ð ÑÓÙÐØÓÒ Ð ÓÐ ×ØÓÖÙ ÇÒ ÒÓØÖ

ØÝÔ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ

Ä ÙÖ ÑÓÒØÖ Ð ÖÑÑ Ô×× Ù ×Ý×ØÑ ÅÒ Ð Ý Ú

Ð× ØÑÔÖØÙÖ× ØÖÒ×ØÓÒ ÑÒØÕÙ ÔÓÙÖ Ð× ÙÜ ØÝÔ× ÓÖÖ ÑÒØÕÙ×

Ø ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ Ð ØÑÔÖØÙÖ ØÖÒ×ØÓÒ ×Ø ÖÙØ

Intensity (a.u.)

Intensity (a.u.)

290 K

8 K

111 - - -

222

*

*

311 - - -

222

111

331 - - -

222

Y(Mn,Al) 2 D 4

20 40 60 80 100 120

2θ (deg.)

259 K

Y(Mn,Al) 2 D 1

100 110 200 210 211

11 K *

111 220

20 40 60

2θ (deg.)

80 100 120

*

Intensity (a.u.)

111

AF - - - YMn D 1.5 K

222

2 4.3

100

AF AF AF

111

-220

10 20 30 40 50 60 70 80

2θ (deg.)

Ù ×Ô ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÙØ Ø ×× ØÑÔÖØÙÖ

Ò× ÅÒ Ð Ø ÅÒ Ð Ñ×ÙÖ× ×ÙÖ ÄÄ Ú Ø

Ö×Ô ØÚÑÒØ Ä ×Ô ØÖ ×× ØÑÔÖØÙÖ ÔÓÙÖ Ý Ý Ø Ù×Ø Ò

ÔÖÒÒØ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ Ù ÓÑÔÓ× ÓÖÓÒÒ ÅÒ À ÅÒ ÚÓÖ Ð

ØÜØ Ò× × Ù×ØÑÒØ× Ð ÖÙØ ÓÒ ÑÔÓ× ×Ø ÐÙ Ñ×ÙÖ ÙØ ØÑÔÖØÙÖ

Ä ÐÒ ÓÒØÒÙ Ò × ÕÙ ×Ô ØÖ ×Ø Ð ÖÒ ÒØÖ Ð× ÓÒÒ× ÜÔÖÑÒØÐ×

Ø Ð Ù×ØÑÒØ Ð ÞÓÒ × Ô × ÒÙ ÐÖ× Ø Ò ØÒØ Ô× ÑÓÒØÖ ÔÓÙÖ ÕÙ Ð ÙÖ

×ÓØ ÔÐÙ× ÐÖ Ä× ×ÝÑÓÐ× £ ÒÓØÒØ Ð× ÑÔÙÖØ× ÖÓØ ×Ô ØÖ× ÓØÒÙ× ÔÖ

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× ÅÒ À ÄØÖÓ ℄ Ø Ò× ÅÒ

ÓÒ ÖÒÓ℄


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÓÑÔÓ×× ÖÖÒ Ò× Ð×ÕÙÐ× Ð ÝÖÓÒ ×Ø ÓÖÓÒÒ

T N (K)

350

300

250

200

150

100

50

YMn 2

YMn 2 D 1.15

AF1

k = (1/2,1/2,0)

Y(Mn,Al) 2 D y

0

0 1 2 3 4 5

D content (y)

AF2

k = (1/2,1/2,1/2)

YMn 2 D 4.3

ÖÑÑ Ô× ÑÓÒØÖÒØ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ò× Ð

×Ý×ØÑ ÅÒ Ð Ý Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ Ä× Ú ØÙÖ×

ÔÖÓÔØÓÒ Ö ØÖ×ÒØ Ð× Ô×× ÑÒØÕÙ× Ø ×ÓÒØ ÖÖ× Ð ÑÐÐ ÖÓÑ

ÓÖÕÙ Ä ÐÑØ ÒØÖ Ð× ÙÜ Ô×× Ø ÔÐ ÖØÖÖÑÒØ Ý Ä× ØÑÔÖ

ØÙÖ× ÆÐ ÓÖÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ò× ÅÒ × ØÓÒ Ø Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÓÖÓÒÒ×

ÅÒ ÄØÖÓ ℄ Ø ÅÒ ÓÒ ÖÒÓ℄ ×ÓÒØ Ù×× ÑÓÒØÖ×

Ä× ×Ô ØÖ× ×× ØÑÔÖØÙÖ Ò× ×Ý×ØÑ ÓÒØ Ø ÒÐÝ×× Ò ÙØÐ×ÒØ Ð

ÔÖÓÖÑÑ ÙÐÐÔÖÓ ÈÓÙÖ ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× Ð ÐÖ××ÑÒØ × Ö× ÑÒØÕÙ×

ÒÕÙ ÙÒ ÑØÖ ÓÖÖÐ ÚÓÖ ÔØÖ Ò× ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× Ð

ÚÐÙÖ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ×Ø ÒÔÒÒØ Ð ØÑÔÖØÙÖ

È× ÇÒ ×ÙÔÔÓ× Ð ÑÑ ÓÒÙÖØÓÒ ×ÔÒ× ÕÙ Ò× ÅÒ

Ú × ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÔÖÐÐÐ× Ø Ð ÐÓÒ Ð Ö ØÓÒ ℄ × ØÓÒ ÌÓÙ× Ð×

ÑÓÑÒØ× ÅÒ ×ÓÒØ ÓÒØÖÒØ× ÚÓÖ Ð ÑÑ ÚÐÙÖ ÔÙ×ÕÙ Ð ×ÝÑØÖ Ö×ØÐÐÒ

×Ø ÙÕÙ ØÓÙ× Ð× ×Ø× ÅÒ ØÒØ ÕÙÚÐÒØ× ÇÒ ÓØÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× Ý ÙÒ

ÑÓÑÒØÅÒ × ØÓÒ ÈÓÙÖ Ý Ø ÔÓÙÖ Ð Ô× Ý Ð Ò

ÑÒØ ÓÒÒ × ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÙØÓÙÖ ÚÐÙÖ ÔÙ Ö×ÓÒÒÐ ÕÙ ×ÙÖ ÕÙ

ÑÓÐ Ò ÔÙØ × ÔÔÐÕÙÖ × ÓÑÔÓ×× ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ð ÓÒ Ò ÓÒÒØ Ô× Ð× ×ØÖÙ

ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× ÓÖÓÒÒ× ÔÓÙÖ Ý Ø ÓÒ Ò ÓÒ Ô× ÑÓÐ ÖÖÒ

ÔÓÙÚÒØ ØÖ ÔÔÐÕÙ ÙÜ ÓÑÔÓ×× ×ÓÖÓÒÒ× Ú Ð× ÑÑ× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× À

È× ÈÓÙÖ ÒÖ Ð× ×Ô ØÖ× ÓØÒÙ× ÔÓÙÖ Ý Ø ÔÓÙÖ Ð Ô×

Ý ÓÒ ×ÙÔÔÓ× Ð ÑÑ ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÓÐÒÖ ÕÙ Ò× ÅÒ

ÈÓÙÖ ÕÙ ÖÓÙÔ ØÓÑ× ÅÒ ÕÙ ÓÖÑÒØ ÙÒ ØØÖÖ Ð Ö ØÓÒ ÕÙ

×ÔÒ ×Ø Ð ÐÓÒ Ð Ö ØÓÒ ÕÙ ÓÒØ Ð ×Ø ÑÒØÕÙ Ò ÕÙ×ØÓÒ Ø Ð ÒØÖ

Ù ØØÖÖ ÙÜ × ×ÔÒ× Ù ØØÖÖ ÔÓÒØÒØ ÚÖ× Ð ÜØÖÙÖ ØÒ× ÕÙ ÙÜ

ÙØÖ× ÔÓÒØÒØÚÖ× Ð ÒØÖÙÖ ÇÒ ÓØÒØÚ ÑÓÐ ÙÒ ÓÒÒ ÕÙÐØ

ÒÑÒØ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÓÑÒØÅÒ ÚÓÖ Ð


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

À ×ÓÖÓÒÒ Ö Ð Ù ×ÓÖÖ À ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

Intensity (a.u.)

70

60

50

40

30

20

10

0

ferro

111

- - -

222

Tb(Mn,Al) 2 D y

311

- - -

222

200

331

- - -

222

y = 1

y = 2

y = 3

y = 4

0 50 100 150

2θ (deg.)

ËÔ ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×× ØÑÔÖØÙÖ Ì Ã ×ÓÙ×ØÖØ×

× ×Ô ØÖ× ÙØ ØÑÔÖØÙÖ ÌÌÆ Ò× Ì ÅÒ Ð Ý Ä× Ñ×ÙÖ× ÓÒØ Ø

Ø× ×ÙÖ ÄÄ Ú ËÙÐ× Ð× ÓÒØÖÙØÓÒ× ÓÖÒ ÑÒØÕÙ ×ÓÒØ

Ú×Ð× Ð× Ô × Ù× Ð ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ Ð ÒÖÓØ Ù Ô

ØÐÒØÒ×Ø ÖÖÓÑÒØÕÙ ÔØØ× ÒÐ× ÖÖÓ Ä× ×Ô ØÖ× ÓÒ Ö ØÑÒØ

ÓÑÔÖÐ× ÔÙ×ÕÙ Ð× ÒØÒ×Ø× ÓÒØ Ø ÒÓÖÑÐ×× ÙÜ ØÙÖ× ÐÐ ÓÒÒ× ÔÖ

ÙÐÐÔÖÓ

ÓÑÔÓ×× Ú ØÖÖ ÖÖ

ÄÓÖ×ÕÙ Ð ÝØØÖÙÑ ×Ø ×Ù×ØØÙ ÔÖ Ð ØÖÖ ÖÖ ÑÒØÕÙ Ì ÓÒ Ó×ÖÚ ×

ÒÑÒØ× ÓÒ×ÖÐ× Ò× Ð ØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÈÓÙÖ ØÓÙØ×

Ð× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÝÖÓÒ ÓÒ Ó×ÖÚ ×× ØÑÔÖØÙÖ

× Ô × Ù× ÑÒØÕÙ× ÕÙ × ÒÜÒØ Ú ÐÚØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ

ÕÙ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÓÒ Ð ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÐÒØÒ×Ø ÑÒØÕÙ

×Ø Ù×× Ó×ÖÚ Ð ÒÖÓØ Ù Ô ×ØÖÙ ØÙÖÐ ÕÙ ÔÓÙÖÖØ ØÖ ØØÖÙ ÙÒ

ÓÒØÖÙØÓÒ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ò× Ð ÑÐÐ ÓÒ ÙÒ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ

ÖÖ Ð ÑÐÐ ÔÖÑØÚ ÖÓÑÓÖÕÙ Ä× ÙÜ ÑÓÙÐØÓÒ× Ø

ÔÔÖ××ÒØ Ð ÑÑ ØÑÔÖØÙÖ ÌÆ ÕÙ ×ÙÖ ÕÙ ÐÐ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ

ÖÒØ× ÓÑÔÓ×ÒØ× ×ÔÒ Ð ÑÑ Ô× ÑÒØÕÙ Ä ÚÖØÓÒ Ð

ØÑÔÖØÙÖ ÆÐ Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ ×Ø ÑÓÒØÖ Ò× Ð ÙÖ

Ä ÚÐÙÖ ÌÆ Ö×Ø ÖÐØÚÑÒØ ÓÒ×ØÒØ Ý Ù×ÕÙ Ý ÔÙ× ÖÓØ

ÔÓÙÖ Ý

Ð ÒØÒ×Ø Ù× ØÖ× ÔØØ× ÒÐ× ÇÒ ×ÙÔÔÓ× ÕÙ ØØ ÓÒØÖÙØÓÒ ×Ø

ÒØÖ Õ Ø ÕÙ ÐÐ ØÖÙØ ÓÒ Ð Ü×ØÒ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÓÑ

ÔÒ× Ò× Ð ÑÐÐ ÑÒØÕÙ ØØ ÒØÒ×Ø Ù× ÓÖÖ×ÔÓÒÖØ ÓÒ ÙÒ ÓÖÖ

ÖÖÓÑÒØÕÙ ÖÖÓ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ä ØÑÔÖØÙÖ Ì Ó ÔÔÖØ ØØ ÑÓÙ

ÐØÓÒ ×Ø ÑÜÑÐ ÔÓÙÖ Ð× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÒØÖÑÖ× Ý Ø Ý ÝÖÓÒ


531

- - -

222


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008


ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

T N , T C (K)

T N , T C (K)

350

300

250

200

150

100

50

250

200

150

100

50

a)

TbMn 2

Tb(Mn,Al) 2 D y

T C - ferro

T N - AF2 + k’

0

0 1 2 3 4 5

b)

T N (y=3)

D content (y)

T C (y=3)

T C (y=4)

TbMn 2 D 4.5

(Tb 1-x Y x )(Mn,Al) 2 D y

T N (y=4)

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Tb Y content (x)

Y

ÌÑÔÖØÙÖ ÆÐ ÌÆ Ô× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ø ØÑ

ÔÖØÙÖ ÙÖ Ì ÓÒØÖÙØÓÒ ÖÖÓ Ò× Ð ×Ý×ØÑ Ì ÅÒ Ð Ý Ò ÓÒ

ØÓÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ Ä× ÚÐÙÖ× Ð ØÑÔÖØÙÖ ÆÐ Ò× ÌÅÒ

ÖÓÛÒ ℄ØÌÅÒ ÓÒ ÖÒÓ℄×ÓÒØ Ù×× ÑÓÒØÖ× ÌÆ Ø Ì Ò× Ð ×Ý×ØÑ

Ì ÜÜ ÅÒ Ð Ý Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝØØÖÙÑ ÔÓÙÖ Ð× ÓÒ ÒØÖ

ØÓÒ× Ò ÝÖÓÒ Ý Ø Ý

Ä ÚÐÙÖ ÌÆ ×Ø Ò ÒÖÐ ÖÒØ ÐÐ Ì ÖÖÓ ×Ø

ÓÒÖÑ ÔÖ Ð× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÑÜØ× Ì ÜÜ ÅÒ Ð Ý

Ä ÚÐÙÖ ÌÆ Ò ×Ø ÕÙ ÔÙ ÑÓ ÔÖ Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ Ì ØÒ×

ÕÙ Ì ÑÒÙ ÖÔÑÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ð ØÖÖ ÖÖ Ì ÖÓØ ×

Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ Ó×ÖÚ ÔØØ× ÒÐ× ×Ø ÓÒØÖ Ð ÔÖ

Ð ÑÒØ×Ñ Ð ØÖÖ ÖÖ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÓÑÔÖ Ð ÒØÒ×Ø ÒØÖ Ù ×ÒÐ ÖÖÓÑÒØÕÙ ×× ØÑÔÖ

ØÙÖ ÔÓÙÖ ØÓÙ× Ð× ×Ý×ØÑ× ØÙ× ØØ ÚÐÙÖ ÒØÖ ×Ø ÓØÒÙ ÔÖ ÙÒ Ù×ØÑÒØ

Ð ÒØÒ×Ø ÜÔÖÑÒØÐ ÔÖ ÙÒ ÐÓÖÒØÞÒÒ ÖÖ ÒØÖ Õ Ä


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Intensity (a.u.)

À ×ÓÖÓÒÒ Ö Ð Ù ×ÓÖÖ À ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

60

50

40

30

20

ferro

Tb(Mn,Al) 2 D 3

111

- - -

222

T = 11 K

10

0 0.2 0.4 0.6

q (A

0.8 1

-1 a)

)

Scaled ferromagnetic intensity (a.u.)

12

10

8

6

4

2

b)

Tb(Mn,Al) 2 D y

(Tb 0.8 Y 0.2 )(Mn,Al) 2 D y

(Tb 0.6 Y 0.4 )(Mn,Al) 2 D y

Y(Mn,Al) 2 D y

0

0 1 2 3 4

D content (y)

ÜÑÔÐ Ù×ØÑÒØ Ð ÒØÒ×Ø ÖÖÓÑÒØÕÙ Ú ÙÒ ÐÓ

Á Õ Õ Ó ÓÒÒ Ð ÒÓÖÑÐ×ØÓÒ ÙÒ ÓÒ×ØÒØ ÑÙÐØÔÐ ØÚ ÔÖ× ØØ

ÓÒ ØÓÒ ×Ø Ð ØÖÒ×ÓÖÑ ÓÙÖÖ Ð ÓÒ ØÓÒ ÜÔÓÒÒØÐÐ ØÖÙ×ÒØ Ð ÓÖÖÐØÓÒ ×

×ÔÒ× Ò× Ð ×Ô ÖÐ ËËÖ ÜÔ Ö Ä ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÑÒØÕÙ ÓÖÖ

×ÔÓÒÒØ ÙÒ ÑØÖ ÓÖÖÐ ×Ø ÓÒÒ ÔÖ ÁÒØÒ×Ø ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒØÖ

×× ØÑÔÖØÙÖ Ò× Ð× ÝÖÙÖ× ÅÒ Ð Ý Ì Ì Ì ÓÙ

Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ ØØ ÒØÒ×Ø Ø ÒÓÖÑÐ× Ù ØÙÖ×

ÐÐ× ÓØÒÙ× Ú ÙÐÐÔÖÓ

ÐÖÙÖ Ð ÐÓÖÒØÞÒÒ Ù×Ø ÒÕÙ × ÐÓÒÙÙÖ× ÓÖÖÐØÓÒ ØÖ× ÓÙÖØ×

Ð ÓÖÖ Ä× ÒØÒ×Ø× ÒØÖ× ÓÒØ Ø ÒÓÖÑÐ×× ÙÒ ØÙÖ ÐÐ

ÕÙ ÔÖÑØ ÓÑÔÖÖ Ö ØÑÒØ ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× ØÙ× ÇÒ

ÚÓØ ÔÖÑÖÑÒØ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙ× Ð× ×Ý×ØÑ× ØØ ÓÒØÖÙØÓÒ ÖÖÓ ×Ø ÑÜÑÐ

ÔÓÙÖ × ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ò ÝÖÓÒ ÙØÓÙÖ Ý Ò×ÙØ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÒ ÒØÖØÓÒ

ÓÒÒ ÝÖÓÒ Ð ÒØÒ×Ø ÖÖÓÑÒØÕÙ ÑÒÙ Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ì

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ×Ù×ØØÙ× ÔÖ ÝØØÖÙÑ Ì Ø ÚÒØ ÒÐÐ Ò Ð ×Ò

ØÖÖ ÖÖ Ä ÑÒÙØÓÒ ÖÔ ØØ ÒØÒ×Ø ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ì ÖÓØ

×ÙÖ ÕÙ ×ÓÒØ ×ÙÖØÓÙØ Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ð ØÖÖ ÖÖ ÕÙ ÑÔÓ×ÒØ

ØÝÔ ÓÖÖ ÁÐ Ò ×Ø Ô× ÔÓ××Ð ÓØÒÖ ÙÒ ×ØÑØÓÒ ÕÙÒØØØÚ × ÑÓÑÒØ×

ÑÒØÕÙ× ÑÔÐÕÙ× Ò× ØØ Ô× Ú ÙÐÐÔÖÓ Ö Ð ÒØÒ×Ø ÔÔÖØ Õ

ÔÓÒØ ×ÒÙÐÖ Ð ×Ô Ö ÔÖÓÕÙ

Ò ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ð Ô× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÔÖ ÓÒØÖ Ð ×Ø ÔÓ×

×Ð ÓØÒÖ Ð× ÚÐÙÖ× Ø Ð× Ö ØÓÒ× × ÑÓÑÒØ× Ê Ø ÅÒ Ò ×ÒØ × Ý

ÔÓØ×× ×ÙÖ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ × ÓÑÔÓ×× Ò× ØÓÙ× Ð× ÒÑÒØ× ÓÒ

Ó× Ð ÑÓÐ Ð ÔÐÙ× ×ÑÔÐ ÔÓÙÖ Ð ÓÖÖ Ð ÑÑ ÑÔÐÑÒØ ÓÐÒÖ

ÕÙ ÔÓÙÖ Ê Ø ÅÒ Ò× ÊÅÒ Ø ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÔÐÑÒØ Ð ÐÓÒ Ð

ÖÒ ÓÒÐ ℄ ÙÒ ÓÑÔÓ×ÒØ Ê Ù ÑÓÑÒØ Ð ØÖÖ ÖÖ ÑÒØÕÙ

Ä× ÙÜ ÓÑÔÓ×ÒØ× Ê Ø Ê ×ÓÒØ ÓÒØÖÒØ× Ö×ØÖ ÔÖÔÒ ÙÐÖ× ÈÓÙÖ

ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ð Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÓÒ ÜÔÐÓÖ Ð× Ö ØÓÒ× ÙÕÙ× Ð

ÑÒØØÓÒ ℄ ℄ Ø ℄ Ø ℄ ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× × Ì Ø Ù×× ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

ÓÖÒØØÓÒ× ÒØÖÑÖ× ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÑÜØ× Ú Ì

Ú ÑÓÐ ÓÒ ÓØÒØ ÙÒ ÓÒ ÓÖ ÒØÖ Ð ÔÖÓÐ Ð ÙÐ Ø Ð× ÒØÒ×Ø× Ü

ÔÖÑÒØÐ× ×× ØÑÔÖØÙÖ Ð× ÑÐÐÙÖ× ÒÑÒØ× × ×Ô ØÖ× ØÒØ ÓØÒÙ×

Ú Ð× ÓÖÒØØÓÒ× × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÑÓÒØÖ× Ò× Ð ÙÖ ×

Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ ÙÒÚÖØÓÒ ØÖ× ÑÔÓÖØÒØ Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× Ò×

Ì ÅÒ Ð Ý Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ × ØÖÙØ ÔÖ

ÙÒ ÒÑÒØ Ò× Ð× ÖÔÔÓÖØ× ÒØÖ Ð× ÒØÒ×Ø× × Ö× ÑÒØÕÙ× ÐÓÖ×ÕÙ

Ð ÚÐÙÖ Ý ÚÖ ÓÑÑ ÓÒ ÔÙØ Ð ÚÓÖ Ò× Ð ÙÖ ÈÓÙÖ Ð ×Ý×ØÑ

Ì ÅÒ Ð Ý Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× × ÔÔÖÓ Ð

Ö ØÓÒ ℄ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ò ÝØØÖÙÑ ÙÑÒØ ÕÙ ÓÒÖÑ Ð ÚÐØ

ÒÓ× ÒÑÒØ× Ò× ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× Ð ÚÖØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ Ð ÒØÒ×Ø

× Ô × ÑÒØÕÙ× ×Ø ÑÓÒÓØÓÒ ÕÙ Ü ÐÙØ × ØÖÒ×ØÓÒ× ÖÓÖÒØØÓÒ

Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ

ÇÒ ÑÓÒØÖ Ò× Ð ÙÖ ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× Ú Ý Ø Ý Ð× ÔÖÓÐ×

Ö ØÓÒ ×× ØÑÔÖØÙÖ ÓØÒÙ× Ú Ð× ÓÖÒØØÓÒ× × ÑÓÑÒØ× Ð

ÐÓÒ ℄ Ø ℄ Ö×Ô ØÚÑÒØ ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ð Ö ÑÒØÕÙ

×Ø ØÖ× ÒØÒ× ÔÓÙÖ Ý ØÒ× ÕÙ ÐÐ ×Ø ÔÖØÕÙÑÒØ ØÒØ ÔÓÙÖ Ý Ò Ø

ØØ Ö ×Ø ÙØÒØ ÑÓÒ× ÒØÒ× ÕÙ Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

× ÐÒ ÔÖÐÐÐÑÒØ ÙÚ ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ÓÒ Ð ÐÓÒ Ð Ö ØÓÒ ℄

ÇÒ ÖÑÖÕÙ Ù×× ÕÙ Ð ÐÖ××ÑÒØ × Ö× ÑÒØÕÙ× ×Ø ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ ÔÓÙÖ

Ý ÕÙ ÒÕÙ ÕÙ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ×Ø ÔÐÙ× ÓÙÖØ ÔÓÙÖ ÓÑÔÓ×

Ä ÒÑÒØÔÖÙÐÐÔÖÓ ÔÖÑØ ÓØÒÖ Ð ÚÐÙÖ ØÝÔÕÙ × ÐÓÒÙÙÖ× ÓÖ

ÖÐØÓÒ ÑÒØÕÙ× ÇÒ ÓØÒØ ÔÓÙÖ Ð ×Ý×ØÑ Ì ÅÒ Ð Ý ÔÓÙÖ

Ý ÔÓÙÖ Ý Ø Ý Ø ×ÙÐÑÒØ ÔÓÙÖ Ý ÓÑÔÓ× ØÒØ

ÓÒ Ð ÑÓÒ× ÓÖÖÐ

Ä× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ×× ØÑÔÖØÙÖ ÑÔÐÕÙ× Ò× Ð Ô×

θ (deg.)

100

80

60

40

20

0

a)Tb(Mn,Al) 2 D y


0 1 2 3

D content (y)


4

θ (deg.)

100

80

60

40

20

b)

y=3

(Tb 1-x Y x )(Mn,Al) 2 D y

y=4


0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Tb Y content (x)

Y

ÒÐ ×× ØÑÔÖØÙÖ ÒØÖ Ð ÓÖÒØØÓÒ ÑÓÝÒÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×

Ì Ø ÅÒ ÑÔÐÕÙ× Ò× Ð ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ø Ð ÖÒ

ÓÒÐ Ù Ù ℄ Ò× Ì ÅÒ Ð Ý Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ

Ø Ò× Ì ÜÜ ÅÒ Ð Ý Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝØØÖÙÑ ÔÓÙÖ ×

ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ Ý Ø Ý


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Intensity (a.u.)

À ×ÓÖÓÒÒ Ö Ð Ù ×ÓÖÖ À ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

Tb(Mn,Al) 2 D 1

111

- - -

222

111

311

- - -

222

200

331

- - -

222

219 K

10 K

20 40 60 80 100 120

2θ (deg.)

*

220

Intensity (a.u.)

Tb(Mn,Al) 2 D 4

111

- - -

222

111

311

- - -

222

331

- - -

222

169 K

220

11 K

20 40 60 80 100 120

2θ (deg.)

ËÔ ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× Ì ÅÒ Ð Ý Ú Ý Ø Ý

Ù ××Ù× Ø Ò ××ÓÙ× ÌÆ Ä× ×Ô ØÖ ×× ØÑÔÖØÙÖ ÓÒØ Ø Ù×Ø× Ú ÙÐÐÔÖÓ

Ò ÑÔÓ×ÒØ Ð ÖÙØ ÓÒ ÕÙ ×Ø Ñ×ÙÖ ÙØ ØÑÔÖØÙÖ Ä ÐÒ ÓÒØÒÙ Ò ×

ÕÙ ×Ô ØÖ ÑÓÒØÖ Ð ÖÒ ÒØÖ Ð× ÓÒÒ× ÜÔÖÑÒØÐ× Ø Ð ÔÖÓÐ Ö ØÓÒ

Ð ÙÐ

ÓØÒÙ× Ú Ð ÑÓÐ Ø Ð× ÓÖÒØØÓÒ× × ÑÓÑÒØ× ÖØ× ÔÖ ÑÑÒØ ×ÓÒØ

ÑÓÒØÖ× Ò× Ð ÙÖ ÔÓÙÖ Ð ×Ý×ØÑ Ì ÅÒ Ð Ý Ä ÑÓÑÒØ ÓÖÓÒÒ

ÅÒ Ö×Ø ÓÒ×ØÒØØÚÓ×Ò ÔÓÙÖ ØÓÙØ× Ð× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÝÖÓÒ ØÒ×

ÕÙ Ð ÑÓÑÒØ ÓÖÓÒÒ Ì ÖÓØ ÐÖÑÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ý ÙÑÒØ

Magnetic moment (µ B )

10

8

6

4

2

total

µ

Tb

µ Tb (only AF2)

µ Mn

Tb(Mn,Al) 2 D y

0

0 1 2

D content (y)

3 4

ÅÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ì Ø ÅÒ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ò× Ð ×Ý×ØÑ

Ì ÅÒ Ð Ý Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ ÈÓÙÖ Ì ÓÒ ÑÓÒØÖ Ð

ÚÐÙÖ Ù ÑÓÑÒØ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ð ÓÖÖ Ê Ò× ÕÙ Ð ÚÐÙÖ ØÓØÐ ÓÖÖ×ÔÓÒ

ÒØ ÓÒÒ ÔÖ ØÓØÐ

Ê Õ Ê Ê Ê ØÒØ Ð ÓÑÔÓ×ÒØ Ù ÑÓÑÒØ ÑÔÐÕÙ

Ò× Ð Ô× ÈÓÙÖ Ý Ð Ù×ÓÒ ÑÒØÕÙ ØÒØ ØÖ× ÔÙ ÓÖÖÐ ÓÒ Ò Ô× ÔÙ

ÓØÒÖ Ê ÇÒ ×ÓÙÐÒ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ ØÓØÐ Ê ÓÑÔÓÖØ ÔÐÙ× Ò ÖØØÙ× ÔÙ×ÕÙ ÐÐ ×

× ×ÙÖ × ÝÔÓØ×× ØÖ× ÓÖØ× ÕÙ ÓÒ ÖÒÒØ Ð ÑÓÐ ÑÒØÕÙ ÔÓÙÖ Ð Ô× Ø

Ð ÓÖÒØØÓÒ Ö×Ô ØÚ Ê Ø Ê


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

× Ù××ÓÒ

ÇÒ Ó×ÖÚ Ò× ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× Ð ØÐ××ÑÒØ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ

ÔÓÖØ Ø ÒÔÒÑÑÒØ Ð ÐÑÒØ ÓÙ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÔÖØ ÙÐÖ

ÝÖÓÒ ÆÓ× Ö×ÙÐØØ× ÓÒÖÑÒØ ÓÒ Ð Ø Ñ× Ò ÚÒ ÔÖ Ð ØÙ

ÅÒ Ð × ØÓÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ð Ö×Ù Ð ÝÖÓÒ Ò ÓÖÑ ÔÐÙ×

×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÖÓÒÒ ×× ØÑÔÖØÙÖ ÓÑÑ Ò× ÅÒ ÀÜ Ñ× ×Ø ÓÖ

Ö×ØÖ ×ÓÖÓÒÒ ÓÑÑ ×Ø Ð × Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÚÒØ

ÔÐÙ× ÓÙ ÑÓÒ× ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÆÓ× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ Ù×× ÕÙ ÒÑÒØ

Ö ØÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ × ÓÑÔÒ ØÓÙÓÙÖ× ÙÒ ÑÒÙØÓÒ Ð ØÑ

ÔÖØÙÖ ØÖÒ×ØÓÒ ÑÒØÕÙ

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú Ð ØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ò

ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ ÙÑÒØ ÖÔÖÓÙ×ÒØÐ Ò

ÑÒØÙØÝÔ ÓÖÖ ÐÓÒÙ ×ØÒ Ó×ÖÚ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÓÖÓÒÒ× ÖÖÒ

ÅÒ Ø ÅÒ ØØ ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ÒØÖ Ð ØÝÔ ÓÖÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ø

ÐÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ×ÙÖ ÕÙ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú Ð Ð× ØÓÑ× À Ò ×ÓÒØ Ô×

ÓÑÔÐØÑÒØ ×ÓÖÓÒÒ× Ñ× ÖÒØ ÙÒ ÓÖÖ ÐÓ Ð ÖÔÔÐÒØ ÐÙ Ð ×ÙÖ×ØÖÙ

ØÙÖ ÓÖÓÒÒ

Ä ×Ù×ØØÙØÓÒ ÔÖ ÙÒ ØÖÖ ÖÖ ÑÒØÕÙ Ì ÅÒ Ð Ý ×

ÓÒ×ÕÙÒ × ÖÑÖÕÙÐ× ×ÙÖ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ×

ÔÔÖØÓÒ ÙÒ ÓÒØÖÙØÓÒ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ä ÒØÒ

×Ø ÖÖÓÑÒØÕÙ Ø Ð ØÑÔÖØÙÖ ØÖÒ×ØÓÒ Ì ÑÒÙÒØ ÖÔÑÒØ ÐÓÖ×ÕÙ

Ð Ö×Ù Ð ØÖÖ ÖÖ ×Ø ÐÙ ÔÖ × ØÓÑ× ÕÙ ÒÕÙ ÕÙ ØÝÔ ÓÖÖ

×Ø ÓÒØÖ Ð ÔÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ù Ö×Ù Ð ØÖÖ ÖÖ ÆÒÑÓÒ× Ð ÙØ ÖÑÖÕÙÖ

ÕÙ Ø ÓÖÖ ×Ø ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ò ÔÖÒ Ô ÓÒ Ò × ØØÒ Ô× ÕÙ Ð ×ÓÖÖ À

ÔÙ×× ÒÙÖ ÙÒ ×ÓÖÖ ÑÒØÕÙ × ×ÙÐ× Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ê Ê ×ÓÒØ ÑÔÐÕÙ×

× ÒØÖ ØÓÒ× ØÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ× Ø ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ× ÁÐ ÙØ ÓÒ ÒÚÓÕÙÖ ÙØÖ×

ØÝÔ× ÒØÖ ØÓÒ× ØÐ× ÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ê ÅÒ ÔÓÙÖ ÜÔÐÕÙÖ Ð Ö ØÖ ÓÙÖØ

ÔÓÖØ Ø ÓÖÖ ÆÓØÓÒ× ÕÙ × Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ê ÅÒ ÒØÖÚÒÒÒØ ÐÓÖ× Ð× ÑÓ

ÑÒØ× ÅÒ ÓÚÒØ Ù×× ØÖ ÑÔÐÕÙ× Ò× ØÝÔ ÓÖÖ ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÒÒ ÕÙ

Ð ÚÐÙÖ Ì ×Ø ÑÜÑÐ ÔÓÙÖ Ð× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× À ÒØÖÑÖ× Ø ÕÙ Ð ÒØÒ

×Ø ÒØÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÚÖ Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ ØÒØ ÑÜÑÐ

ÔÓÙÖ Ý ÔÓÙÖÖØ ØÖ Ð Ð ÒÙÒ Ù ÓÔ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð× ÒØÖ

ØÓÒ× ÅÒ Ê Ø ÕÙ Ø ÒÚÓÕÙ ÔÓÙÖ ÜÔÐÕÙÖ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÊÅÒ

ÓÒ ÖÒÓ℄

×ØÐ×ØÓÒ Ð Ô× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÔÓÙÖ

ØÓÙØ× Ð× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÝÖÓÒ ØÙ× ÈÓÙÖ ÖÖ Ø ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

Ð ÑÓÐ Ò×ÔÖ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ × ÓÑÔÓ×× ÓÖÓÒÒ× ÊÅÒ ×ÑÐ

Ò ÖÖ Ð× ÒØÒ×Ø× Ó×ÖÚ× Ò× Ø ÓÖÖ ×ÖÒØ ÑÔÐÕÙ× Ð× ÑÓÑÒØ× Ê Ø

ÅÒ ÓÒ ÓØÒØ Ú ÑÓÐ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÅÒ Ð ÓÖÖ ÓÑÑ

Ò× ÅÒ Ð Ø ÙÒ ÑÓÑÒØ Ì ÕÙ ÚÖ ×ÙÚÒØ

Ý ÚÐÙÖ× ÕÙ Ö×ØÒØ ØÖ× Ò ××ÓÙ× Ù ÑÓÑÒØ Ð ÓÒ ÐÖ Ä ÑÓÑÒØÌ

ØÐ ÕÙ Ð Ø Ð ÙÐ

× ÔÔÖÓ ØÚÑÒØ ÐÚÐÙÖ Ð ÓÒ ÐÖ Ø Ò× Ð ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ

ÑÒÕÙÒØ ×Ø ÔÖÓÐÑÒØ ×ØÖÙ Ò× Ð Ô× ØÓØÐ

Ê


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

À ×ÓÖÓÒÒ Ö Ð Ù ×ÓÖÖ À ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

ÖØ ××Ù× ÇÒ × ØØÒ Ù×× ÕÙ ÙÒ ÓÑÔÓ×ÒØ ×ÓÖÓÒÒ Ö×Ø ÔÖÙ Ò×

Ð ÖÙØ ÓÒ ØØ ÓÑÔÓ×ÒØ ØÒØ ÙØÒØ ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ ÕÙ Ð ÐÓÒÙÙÖ

ÓÖÖÐØÓÒ ×Ø ÓÙÖØ Ò× × Ð ÑÒÙØÓÒ Ê ÐÓÖ×ÕÙ Ý ÙÑÒØ ÔÓÙÖÖØ

ØÖ Ð Ð ÑÒÙØÓÒ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ Ð ÓÑÔÓ× Ú Ý ØÒØ Ð

ÑÓÒ× ÓÖÖÐ

ÁÒÙÒ ×ÙÖ Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ä ÓÑÔØØÓÒ Ò

ØÖ Ð× Ò×ÓØÖÓÔ× Ê Ø ÅÒ Ò Ö×ÙÐØ ÒÒÑÓÒ× Ô× Ò× × ØÖÒ×ØÓÒ× ÖÓÖÒØ

ØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ ÓÑÑ ×Ø Ð × Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÓÖÓÒÒ× Ñ× Ò× × ÓÖ

ÒØØÓÒ× ÑÓÝÒÒ× ÕÙ Ò ÒÒØ Ô× Ò ØÑÔÖØÙÖ Ñ× ÕÙ ÚÖÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð

ÐÒ ÒØÖ Ð× ÙÜ Ò×ÓØÖÓÔ× Ò ×Ý×ØÑ Ì ÅÒ Ð Ý Ä Ø

ÓØÒÖ ÙÒ Ö ØÓÒ ÑÓÝÒÒ Ù Ö×Ù ÑÒØÕÙ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ×ÓÖÓÒÒ×

×Ø ÔÖÓÐÑÒØ Ð ÙÜ ÖÐ ÑÒØ × ÓÒØÖÒØ× ÔÖÑ× ÔÖ Ð Ö ØÖ ÓÙÖØ

ÔÓÖØ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÆÓ× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ Ù×× ÙÒ ÒÑÒØ ØÖ× Ñ

ÔÓÖØÒØ Ð ÓÖÒØØÓÒ Ù Ö×Ù ÑÒØÕÙ Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ Ø

Ø ÑØ ÐÖÑÒØ Ò ÚÒ Ð ÓÖØ ÒÙÒ Ð ÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÐÝÖÓÒ

×ÙÖÐ ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ÕÙ ÓÙÚÖÒ Ð× ÔÖÓÔÖØ× Ò×ÓØÖÓÔ ÑÒØÕÙ ÒÒ

ÒÓØÓÒ× ÕÙ Ð Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ×× ØÑÔÖØÙÖ Ò× ÌÅÒ

℄ ×Ø ÖÒØ Ð Ö ØÓÒ Ò× Ð ÓÑÔÓ× ×ÓÖÓÒÒ Ì ÅÒ Ð

℄ ÆÒÑÓÒ× Ð ÓÑÔÖ×ÓÒ Ö Ø ÒØÖ × ÓÖÒØØÓÒ× Ò ×Ø Ô× ×ÑÔÐ Ö

Ð Ý × ÖÒ × ÑÔÓÖØÒØ× ÓÒ ÖÒÒØ Ð× ØÖÑ× Ò × ÙÜ ×Ý×ØÑ× Ð×

ÙÜ ÖÒØ× ØØ× ÓÖÖ Ò× Ð Ö×Ù Ð ÝÖÓÒ

ÇÒ ÒÐÝ× Ò× ÕÙ ×ÙØ Ð ÒÑÒØ ØÝÔ ÓÖÖ ÐÓÖ× × ×Ù×ØØÙØÓÒ×

Ê Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ

ÈÓÙÖ Ð× ÔÐÙ× Ð× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ò ÝÖÓÒ Ý Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÔÖ

Ð ØÖÖ ÖÖ ÑÒØÕÙ Ì ÑÓ Ð ØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

ÒÑÒØ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ÔÖÓÙÚ ÕÙ Ò× ØØ ÖÓÒ Ð ÑÒØ×Ñ

Ê ÙÒ ÓÖØ ÒÙÒ ×ÙÖ Ð ØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÈÓÙÖ × ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ò

ÝÖÓÒ ÔÐÙ× ÐÚ× Ý Ù×× Ò Ð× ×Ý×ØÑ× Ö × Ò ÕÙ ÙÜ Ö ×

Ò Ì ÔÖ×ÒØÒØ ÐÑÑØÝÔ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ë ÓÒ ÓÑÔÖ Ð

ØÑÔÖØÙÖ ÆÐ ÔÓÙÖ Ð× ÙÜ ×Ý×ØÑ× ÓÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ ÌÆ ÑÒÙ

ÐÓÖ×ÕÙ Ð Ö×Ù Ê ×Ø ÔÖ×ÒØ × Ö×ÙÐØØ× ×ÙÖÒØ ÙÒ ÓÖØ ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð×

ÙÜ ØÝÔ× ÑÒØ×Ñ× Ê Ø ÅÒ ÔÓÙÖ Ð× ÓÖØ× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÝÖÓÒ

Ò ÓÑÔÖÒØ Ð× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× Ò× Ì ÅÒ Ð Ý ÔÓÙÖ ÖÒØ× ÓÔ

× Ð ÝÖÓÒ ÓÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ Ù ÑÓÑÒØ ÓÖÓÒÒ Ê ÓÒØÖÙÒØ

Ð ÓÖÖ ÑÒÙ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ò ÝÖÓÒ ÙÑÒØ Ø ÕÙ Ð ÓÑÔÓ×

Ú Ý ×Ø ÐÙ ÕÙ ÔÖ×ÒØ Ð ÌÆ Ð ÔÐÙ× Ð × Ö×ÙÐØØ× ×ÙÔÔÓÖØÒØ Ð

ÙÒ ×Ý×ØÑ ÝÒØ ÔÐÙ× ÑÐ × ÓÖÓÒÒÖ ÐÓÖ×ÕÙ ÓÒ ÓÒ × ÔÔÖÓ Ð ÜØÖÑØ

Ù ÖÑÑ Ö ÒÝÖÓÒ

Ò ÔÖÒ Ô Ð× ÖÒ × Ò× Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× × ÝÖÙÖ× ÐÓÖ×ÕÙ

Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ ÚÖ Ò ÔÙÚÒØ Ô× × ÜÔÐÕÙÖ ÔÖ ÙÒ ÒÑÒØ

ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÕÙ ÒÙÒ ÖØ Ð ×ØÐØ × ÑÓÑÒØ× ÅÒ Ö ÑÑ ÔÓÙÖ Ð×

ÔÐÙ× Ð× × ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ò ÝÖÓÒ Ý Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ ×ÓÒØ ×ØÐ×

ØØ ÖÒ ÔÙØ Ò ÖÚÒ ØÖ ÜÔÐÕÙ ÔÖ ÙÒ Ø Ð ÒÚÖÓÒÒÑÒØ À ×ÙÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ø ÅÒ ÒÙÒ Ù Ö×Ù ÑÕÙ

Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ

Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ò Ø Ò× ÊÅÒ Ð Ø ×ÙÖ ÕÙ Ð Ö ØÖ

× ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ÅÒ ÅÒ Ø ÅÒ Ê ÔÙØ ØÖ ÑÓ ÔÖ Ð ÔÖ×Ò ÙÒ

ØÓÑ À ÚÓ×Ò ÙÒ ÒØÖ ØÓÒ ÔÓÙÖÖØ ÚÒÖ Ò× ÖÖÓ Ò ÓÒ×ÕÙÒØ ÓÒ

ÔÙØ ÑÒÖ ÕÙ Ð ÐÒ ÒØÖ ÒØÖ ØÓÒ× ÖÖÓ Ø ×ÓØ ÓÖØÑÒØ ÑÓ ÐÓÖ×ÕÙ

Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ò ÝÖÓÒ Ò ÖÒØ ÙÒ ÔÐÙ× ÓÙ ÑÓÒ× ÓÖØ ÖÙ×ØÖØÓÒ Ù

×Ò× ÖÙ×ØÖØÓÒ × ÒØÖ ØÓÒ× ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ×ÓÖÓÒÒ×

Ø ÓÒØÖÖÑÒØ Ù × ÊÅÒ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ × ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ

Ò ØÒØ ÕÙ ÔÖØÐÐÑÒØ ×ÙÔÔÖÑ Ð ÔÒÓÑÒ ÓÑÒÒØ ÒÙÒØ ×ÙÖ Ð× ÔÖÓÔÖØ×

ÑÒØÕÙ× ×Ø ÐÓÖ× ÐÙ ÙÒ ÑÐÒ ÐØÓÖ ÒØÖ ØÓÒ× ÖÖÓ Ø Ù Ø

Ù ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÇÒ ÓÒ × ÓÑÔÓ×× Ú × ÔÖÓÔÖØ× ÕÙ ×ÓÒØ

ÔÖÓ × ÐÐ× × ÚÖÖ× ×ÔÒ Ù×ÙÐ× ÁÐ ÓÒÚÒØ ÒÒÑÓÒ× ÖÑÖÕÙÖ Ð ÚÐÙÖ

ÐÚ ÌÆ Ã Ò× × ÓÑÔÓ×× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÚÖÖ× ×ÔÒ× Ù×ÙÐ×

Ä ÝÒÑÕÙ Ð × ×ÔÒ× Ò× × ÓÑÔÓ×× ×Ö ØÙ ÔÐÙ× Ò ØÐ Ò× Ð

ÔØÖ ×ÙÚÒØ

ÓÒ ÐÙ×ÓÒ×

Ò× ÔØÖ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ Ð ÓÙÔÐ ÒØÖ Ð Ö×Ù ÑÕÙ À Ø Ð ÓÖ

Ö ÑÒØÕÙ Ò× Ð× ÝÖÙÖ× × Ô×× ÄÚ× ÅÒ ÆÓ× Ö×ÙÐØØ× ÓÒÖÑÒØ

ÕÙ Ð ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ÝÖÓÒ ÒÙØ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ

Ø Ð ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ØÒØ ÚÖ

ÒÔÒÑÑÒØ Ð ÒØÙÖ Ð ÐÑÒØ ÓÙ ÙÒ ØÖÖ ÖÖ ÑÒØÕÙ

ÔÖÓÙÚ ÕÙ ÓÙÔÐ ÖÔÓ× ÔÖÒ ÔÐÑÒØ ×ÙÖ Ð ÒÙÒ Ù Ö×Ù À ×ÙÖ Ð ÖÙ×ØÖ

ØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ù Ö×Ù ÑÒØÕÙ ÅÒ ÇÒ ÖÔÔÐÐ ÕÙ Ð ÝÖÓÒ ÒÙ ×ÙÖ Ð

ØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ö Ð ÔÖ×Ò ØÓÑ× À ÑÓ Ð ÒØÙÖ × ÒØÖ ØÓÒ×

ÑÒØÕÙ×

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÓÖÓÒÒ× ÅÒ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ò× Ð

Ö×Ù ÅÒ ×Ø ÑÔÓ× ÔÖ Ð ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ÝÖÓÒ ÄÓÖ×ÕÙ ×Ø ÙÒ ØÖÖ ÖÖ

Ð ÑÒØ×Ñ Ê Ò ÒÙ Ô× ×ÙÖ Ð ØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ

ØÒØ ÓÑÒÒØ× Ä Ö×Ù Ê ÓÒØÖ Ð ×ÙÐÑÒØ Ð Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒ

ØÕÙ× ÖÓ ÌÌÊ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ×ÓÖÓÒÒ× ÔÖ ÓÒØÖ Ð ×ÓÙ× Ö×Ù

ÑÒØÕÙ Ð ØÖÖ ÖÖ ÙÒ ØÖ× ÓÖØ ÒÙÒ ×ÙÖ Ð ØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

ÖÒØ× ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ØÒØ Ó×ÖÚ× ×ÙÚÒØ Ð ÔÖ×Ò ÓÙ ÒÓÒ

ØÖÖ ÖÖ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÔÙÖ× Ì ÒÓØÑÑÒØ Ð ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ

×Ø ×ØÐ× ÔÓÙÖ ØÓÙØ× Ð× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÝÖÓÒ Ø ÙÒ ÓÒØÖÙØÓÒ ÖÖÓÑ

ÒØÕÙ ÔÔÖØ ÔØØ× ÒÐ× ÁÐ ×ÑÐ ÓÒ ÕÙ Ò× × ÓÑÔÓ×× ×ÓÖÓÒÒ×

Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ù Ö×Ù ÅÒ ØÒØ Ò ÓÖ ØÖ× ÓÖØ Ð Ö Ð ÓÑÒÒØ ×

ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ ×Ø Ð ÕÙ ÔÖÑØ ÙÜ ÒØÖ ØÓÒ× Ê ÅÒ Ø Ê Ê ÚÓÖ

ÙÒ ÒÙÒ ÒÓÒ ÒÐÐ ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

Ò ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÓÒ Ó×ÖÚ Ò× Ð×

ÓÑÔÓ×× ×ÓÖÓÒÒ× ÙÒ ÚÖØÓÒ ØÖ× ÑÔÓÖØÒØ Ð ÓÖÒØØÓÒ ÑÓÝÒÒ Ù

Ö×Ù ÑÒØÕÙ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ò ÝÖÓÒ Ò Ö×ÙÐØØ ÔÖÓÙÚ

ÕÙ Ð ÒÚÖÓÒÒÑÒØ Ö ÔÖ Ð× ØÓÑ× À ÙØÓÙÖ × ØÓÑ× ÑÒØÕÙ× ÑÓ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÒ ÐÙ×ÓÒ×

ÓÒ ÓÒ×ÖÐ Ð× ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ÕÙ ØÖÑÒÒØ Ð Ö ØÓÒ ×

ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÚÒØ Ð Ò ÓÒØÖ × Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× Ò× Ð× ÓÑÔÓ××

ÓÖÓÒÒ× × ØÖÖ× ÖÖ× Ä ÒÐÝ× × Ö×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ Ð ÙÒ

ÑÓÐ ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð× ÔÖÓÔÖØ× Ò×ÓØÖÓÔ Ò× × ÓÑÔÓ××

ÔÙÚÒØ × ÜÔÐÕÙÖ Ò ÒÚÓÕÙÒØ Ð× ÖÒØ× ÒÚÖÓÒÒÑÒØ× ÝÖÓÒ ÙØÓÙÖ ×

ÙÜ ×Ø× Ê Ð ÑÐÐ ÖÓÑÓÖÕÙ ÕÙ Ö×ÙÐØÒØ Ð Ñ× Ò ÓÖÖ Ù Ö×Ù

Ð ÝÖÓÒ Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ð ÓÑÔÖ×ÓÒ × ÔÖÓÔÖØ× Ò×ÓØÖÓÔ ÑÒØÕÙ

ÊÅÒ Ú ÐÐ× ÊÌ ÔÖÑ× ÓÒÖÑÖ Ð ÒÙÒ Ù ÓÔ Ð ÝÖÓÒ

×ÙÖÐ ÑÔ Ö×ØÐÐÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÔØÖ

ØÙ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ×

ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

ÔØÖ ×Ø ÓÒ× Ö Ð ØÙ × Ù ØÙØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ò× Ð× ÝÖÙÖ×

Ô×× ÄÚ× Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÕÙ ÔÖ×ÒØÒØ ÙÒ ×ÓÖÖ Ñ

ÒØÕÙ Ö×ÙÐØÒØ Ð Ø Ù ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ

× Ô×× ×ÓÖÓÒÒ× ÑÓÒØÖÒØ ÙÜ Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× × Ö

ØÖ×ØÕÙ× ØÖ× ÓÖÒÐ× ÒÓØÑÑÒØ ÐÐ× ÔÖ×ÒØÒØ × ÐÓÒÙÙÖ× ÓÖÖÐØÓÒ

ØÖ× ÓÙÖØ× Ð ÓÖÖ Ð ÞÒ ØÓÙØ Ò ÖÒØ × ØÑÔÖØÙÖ× ÓÖÖ

ÐÚ× ÓÑÔÖ× ÐÐ× × ÓÑÔÓ×× ÓÖÓÒÒ× ÚÓÖ ÔØÖ ÔÖ ÒØ Ä ÒÐØ

Ø ØÙ ×Ø ÓÑÔÖÒÖ Ð ÝÒÑÕÙ ×ÔÒ× Ò× × ×Ý×ØÑ× ÖÙ×ØÖ× Ø

Ð ×ØÙÖ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÐÐ Ò× Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ Ð××ÕÙ×

ÂÙ×ÕÙ ÔÖ×ÒØ ×ÙÐÑÒØÙÒÒÓÑÖ ÖÙØ ØÖÚÙÜ × ×ÓÒØÔÒ × ×ÙÖ Ð ÔÖÓ

ÐÑ Ù ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÝÒÑÕÙ × ×ÔÒ× Ò× Ð× Ô×× ×ÓÖÓÒÒ× ×Ý×ØÑ×

ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ× ÊÔÔÐÓÒ× Ð ØÙ Ù ×Ý×ØÑ ÅÒ Ð ÔÖ Ù×ÓÒ Ò

Ð×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× Ë ÔÓÖØ× ÅÓØÓÝ ℄ ÓÑÔÓ× ÕÙ ×Ø ÔÖÓ Ð

ÐÑØ Ò×ØÐØ Ù ÑÒÒ× Ä× Ö×ÙÐØØ× ÓÒØ Ñ× Ò ÚÒ Ð Ü×ØÒ Ù

ØÙØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ÐÖÙÖ Ò ÒÖ ØÖ× ÑÔÓÖØÒØ Ù×ÕÙ ÑÎ ÚÐÙÖ

Ò Ù ××Ù× × ÚÐÙÖ× ØÝÔÕÙ× Ò× Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ Ò ÒÖÐ ÑÎ ØØ

ÚÐÙÖ ÐÚ Ø ØØÖÙ Ð Ø ÓÑÒ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ø Ð Ò

×ØÐØ ÑÒØÕÙ ÅÒ ×Ò× ÕÙ Ð× Ö Ð× Ö×Ô Ø× × × ÙÜ ØÙÖ× ÒØ ÔÙ

ØÖ ×ÔÖ×

Ä ØÙ × ÝÖÙÖ× Ô×× ÄÚ× ÓÖ Ð ÔÓ××ÐØ Ø×ØÖ Ð ÒÙÒ

ÖÒØ× ØÙÖ× ØÐ× ÕÙ Ð ÔÖ×Ò ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ØÖÖ ÖÖ Ð

ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ ÓÙ Ò ÓÖ Ð ØØ ÓÖÖ × ØÓÑ× À ×ÙÖ Ð ÝÒÑÕÙ

×ÔÒ× Ò× × ×Ý×ØÑ× ÔÖ×ÒØÒØ ÙÒ ÖÙ×ØÖØÓÒ ÓÑØÖÕÙ ØÖÚÐ × ÔÔÙ

×ÙÖ × Ñ×ÙÖ× ØÝÔ Ñ ÖÓ× ÓÔÕÙ Ø Ñ ÖÓ× ÓÔÕÙ Ö×Ô ØÚÑÒØ Ð Ù×ÓÒ

ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖÑÖ ÔÖØ ÔØÖ Ø Ð ÑÒØØÓÒ ×ØØÕÙ Ò

ÑÔ Ð ÙÜÑ ÔÖØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÙ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ× ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ ØÑÔ×

ÚÓÐ

Ä× ÒØÐÐÓÒ× ØÙ× ×ÓÒØÑÓÒØÖ× Ò× Ð ØÐÙ Ò ÖÒÖ Ð ÒÙÒ

Ù ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÝÒÑÕÙ × ×ÔÒ× ÒÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ × ÓÑÔÓ××

Ú Ð ÝÖÓÒ ×ÓÖÓÒÒ × ÒÓ Ø × ÓÑÔÓ×× Ó Ð Ö×Ù À ÓÖÑ

ÙÒ ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ × ÒÓ Ä× ÔÖÑÖ× ÔÖ×ÒØÒØ × ÓÖÖÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ×

ÓÙÖØ ÔÓÖØ × ØÓÒ ØÒ× ÕÙ Ò× Ð× ÙÜÑ× Ð ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ

ÒÙØ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÓÒ ÖÒÓ ÓÒ ÖÒÓ℄ ÈÖ

ÐÐÙÖ× ÒÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ × ÓÑÔÓ×× ÝÖÓÒ× × ÒÓ Ä ØÓÑ À ÝÒØ

ÙÒ × ØÓÒ Ò ÓÖÒØ ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ ÕÙ ÐÐ × ØÓÑ× ØØ ØÙ

ÔÖÑØ Ø×ØÖ Ð ÒÙÒ Ð ÝÒÑÕÙ À Ò× ÒÓØÖ ÒØÖ ÒÖ

Ä× ÓÑÔÓ×× Ú ØÖÖ ÖÖ ÑÒØÕÙ Ì ÔÖ×ÒØÒØÐÚÒØ ÕÙ Ð× ÓÒØÖ

ÙØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ×ÓÒØ ÑÔÐ× Ö Ð ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ÔÖ ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ

×Ø ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ ÕÙ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú Ð ÝØØÖÙÑ Ä× ×Ý×ØÑ× Ú ØÖÖ ÖÖ

×ÓÒØ ÒÒÑÓÒ× ÔÐÙ× ÓÑÔÐÜ× Ù Ø ÕÙ Ð Ý ÙÜ ×ÓÙ× Ö×ÙÜ ÑÒØÕÙ× ×Ø

ÔÓÙÖÕÙÓ ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ù×× Ñ×ÙÖ × ÓÑÔÓ×× Ú Ð ÝØØÖÙÑ ÔÐÙ× ×ÑÔÐ× Ó ×ÙÐ

Ð Ö×Ù ÅÒ ×Ø ÑÒØÕÙ

ØÐ× ÜÔÖÑÒØÙÜ

ÌÓÙØ× Ð× ÜÔÖÒ × Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× Ò ØÑÔ× ÚÓÐ ×

×ÓÒØ ÖÓÙÐ× ×ÙÖ Ð ×Ô ØÖÓÑØÖ ÅÑÓÐ × ØÓÒ ÐÐ× ÓÒØ Ø ØÙ×

ÐÓÖ× ÙÜ ×××ÓÒ× ÜÔÖÑÒØÐ× ØÐÙ Ò× × ÓÒØÓÒ× ÜÔÖÑÒØÐ×

×ÑÐÖ× Ð ÔÖÒ ÔÐ ÖÒ ÓÒ ÖÒÒØ Ð× ÒØÖÚÐÐ× ØÑÔÖØÙÖ× ÜÔÐÓÖ×

Ò× Ð ÔÖÑÖ ×××ÓÒ × ØÑÔÖØÙÖ× ÒØÖ Ã Ø Ã ÓÒØ Ø ÜÔÐÓÖ×

Ð ÙÒ ÖÝÓ×ØØ ØÒ× ÕÙ Ò× Ð ÙÜÑ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÙØÐ× ÙÒ ÖÝÓÓÙÖ Ò

ØØÒÖ × ØÑÔÖØÙÖ× Ù ××Ù× Ð ÑÒØ

Ä× ×Ô ØÖ× ØÑÔ× ÚÓÐ ÓØÒÙ× ÓÒØ Ø ÓÖÖ× ÔÓÙÖ ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× ÓÑÑ

ÒÕÙ Ò× Ð ÔÖÖÔ ÓÖÖ ØÓÒ ÖÙØ ÓÒ Ø ÓÖÖ ØÓÒ ×ÓÖÔ

ØÓÒ ÇÒ ÓØÒØ Ò× Ð× ÒØÒ×Ø× ÓÖÖ× ÒÓØ× Á ÓÖÖ

ÍÒ ×Ô ØÖ ØÑÔ× ÚÓÐ ØÝÔÕÙ ÑÓÒØÖ ØÖÓ× ÓÒØÖÙØÓÒ× ÔÖÒ ÔÐ× ÙÒ ×

ÒÐ Ð×ØÕÙ ÕÙ ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÜ ÚÒÑÒØ× Ù×ÓÒ ÓÒØ Ð ÒÖ ×Ø ÐÑØ ÔÖ

Ð Ö×ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ Ù ×Ô ØÖÓÑØÖ ÁÐ × Ø ÓÒ ÔÖÓ ××Ù× ×ØØÕÙ× ÙÒ

×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ÕÙ ÔÔÖØ Ò× Ð ÞÓÒ Ò ÒÖ ÔÖÓ Ù Ô Ð×ØÕÙ ÕÙ

ÓÖÖ×ÔÓÒ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ Ò× ÒÓØÖ × Ø ÙÒ ×ÒÐ ÒÐ×ØÕÙ Ò×

Ð ÖÓÒ ÒÖ× ÐÚ× ×Ø Ð × ÔÖ ÜÑÔÐ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ × ÔÓÒÓÒ×

Ë ØÓÒ Ù×ÓÒ

Ä ÒÐÝ× Ò ÒÖ × ×Ô ØÖ× ÓÖÖ× ÓÑÑ ÖØ ××Ù× ×ÙÔÔÓ×

ÓÒÒØÖ Ð ÓÖÑ Ð ÓÒ ØÓÒ Ù×ÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ ØÑÔ× ÚÓÐ

ÆÓ ÒØÐÐÓÒ ÌÆ Ã ÜÔÖ ÒØÖÚÐÐ Ì Ö×ÓÐÙØÓÒ

Ì ÅÒ Ð Ü ×××ÓÒ ÖÝÓ×ØØ ÑÎ

Ì ÅÒ Ð Ã Ã

ÅÒ Ð Ü

ÌÅÒ ×××ÓÒ ÖÝÓÓÙÖ ÑÎ

ÌÅÒ À Ã Ã Ý

ÅÒ À

Ì ÓÑÔÓ×× ØÙ× ÔÖ Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× ÈÓÙÖ ÙÒ ×Ø ÒÕÙ

ÌÆ ØÑÔÖØÙÖ ÐÕÙÐÐ ÔÔÖ××ÒØ Ð× ÓÖÖÐØÓÒ× ×ØØÕÙ× Ó×ÖÚ× ÔÖ Ö ØÓÒ

ÒÙØÖÓÒ× ÈÓÙÖ ÙÒ × ×××ÓÒ× ÜÔÖÒ × ÒÓÙ× ÒÕÙÓÒ× Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ

ÙØÐ× Ø Ð Ö×ÓÐÙØÓÒ Ò ÒÖ ÐÖÙÖ Ñ ÙØÙÖ Ð ÓÒ ØÓÒ Ö×ÓÐÙØÓÒ ÓØÒÙ

ÔÖ Ð Ñ×ÙÖ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÚÒÙÑ

Ü ÈÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÒÓ Ø ÒÓ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÖÖÓÙÔ ÖÒØ× ÒØÐÐÓÒ× ÝÒØ Ð ÑÑ ÓÖÑÙÐ

ÑÕÙ × Ø × ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ò ÝÖÓÒ ÔÖÓ × ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ü Ø× Ø

ÔÓÙÖ ÒÓ Ø Ø ÔÓÙÖ ÒÓ ÆÓÙ× ÚÓÒ× Ø×Ø × ÒØÐÐÓÒ× ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ×

Ò × ××ÙÖÖ ÕÙ Ð× ÚÒØ Ð ÑÑ ØØ ÑÒØÕÙ ÕÙ ÐÙ Ù ÓÑÔÓ× ÖÖÒ × ØÓÒ

Ä ÚÐÙÖ Ì Æ ÓØÒÙ ×Ø ÒÒÑÓÒ× ×ÙÔÖÙÖ ÐÐ ÓØÒÙ ÔÖ ÑÑÒØ Ã

ÓÑÔÖÖ Ú Ã

Ý Ä ØÑÔÖØÙÖ ÑÜÑÐ ×Ø ÑÔÓ× ÔÖ Ð Ñ Ð ÒØÐÐÓÒ Ù ××Ù× Ã

Ð ÝÖÓÒ × ÔÔ Ð ÑØÖ ÑØÐÐÕÙ

Ä ØÓÖ Ð ÖÔÓÒ× ÐÒÖ ÔÖÑØ ÖÐÖ Ð ÓÒ ØÓÒ Ù×ÓÒ Ë Õ

Ð ÓÑÔÓ×ÒØ ÑÒÖ Ð ×Ù× ÔØÐØ ÕÙ ØÖÙØ Ð ÖÔÓÒ× ××ÔØÚ

Ð ÒØÐÐÓÒ ÅÖ×ÐÐ ℄

Ë Õ Ò Õ

Ó Õ ×Ø Ð ØÖÒ×ÖØ ÑÓÑÒØÓÙÚ ØÙÖ Ù×ÓÒ Ð ØÖÒ×ÖØ ÒÖ

ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÒ ÔÖØ ÒÖ Ð ÔÖØ Ù ÒÙØÖÓÒ Ò ×Ø Ð ØÙÖ Ó×

Ð Ì ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÓÒ ÔÖÒ

Ä ÜÔÖ××ÓÒ ÔÙØ × ÚÐÓÔÔÖ ×ÓÙ× Ð ÓÖÑ ×ÙÚÒØ Ò ×ÔÖÒØ Ð ÔÒ

Ò Ò ÒÖ Ð ÔÒÒ Ú Ð Ú ØÙÖ Ù×ÓÒ

Ë Õ


Ì

Õ

Ó Õ ×Ø Ð ×Ù× ÔØÐØ ×ØØÕÙ Ø Ð ÓÒ ØÓÒ ×Ô ØÖÐ × Ù ØÙØÓÒ× ÕÙ

ÓØ


Ä Ù×ØÑÒØ × ÓÒÒ× ÓØÒÙ× ÔÖ Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× × Ø

Ð Ð ÜÔÖ××ÓÒ Ó Ð ÓÒ ××ÙÑ ÙÒ ÓÖÑ ÒÐÝØÕÙ Ò ÒÖÐ

ÓÒ ÙØÐ× × × ÖÔØÓÒ× ÔÒÓÑÒÓÐÓÕÙ× Ð ÓÒ ØÓÒ ×Ô ØÖÐ ÐÓÖÒØÞÒÒ

Ù××ÒÒ Ó× ÐÐØÙÖ ÖÑÓÒÕÙ ÑÓÖØ ÀÒÒÓÒ℄ ÔÖ ÜÑÔÐ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÙ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ× ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

ÓÑÔÓ×× ×ÓÖÓÒÒ× ÅÒ Ð Ý

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ Ð× ÓÑÔÓ×× ÒÓ Ù ØÐÙ

Ì ÅÒ Ð Ø Ì ÅÒ Ð ÔÓÙÖ Ø×ØÖ Ð ÒÙÒ Ð ÓÒ Ò

ØÖØÓÒ ÝÖÓÒ

Ø ÅÒ Ð ×Ý×ØÑ ÔÐÙ× ×ÑÔÐ Ó Ð Ò Ý ÕÙ Ð ÑÒØ×Ñ Ù

ÑÒÒ×

Ê×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× Ò× Ì ÅÒ Ð Ý

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú ØÖÖ ÖÖ ÒÓ Ø ÒÓ ÓÒ Ó×ÖÚ ØÓÙØ ØÑÔÖØÙÖ

Ò ÔÐÙ× Ù ×ÒÐ Ð×ØÕÙ ÙÒ ÑÔÓÖØÒØ ×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ø ÙÒ ÓÒØÖÙØÓÒ

Ù ÙÜ ÔÓÒÓÒ×

Ä× ×Ô ØÖ× Ñ×ÙÖ× ÓÒØ Ø Ù×Ø× Ò ÓÒ×ÖÒØ Ð ×ÓÑÑ ÔÐÙ×ÙÖ× ÓÒØÖ

ÙØÓÒ× Ð×ØÕÙ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ø ÖÙØ ÓÒ Ð Ä ×ÒÐ Ð×ØÕÙ ×Ø Ù×Ø

Ò ÙØÐ×ÒØ Ð ÓÒ ØÓÒ Ö×ÓÐÙØÓÒ ÓÙÖÒ ÔÖ Ð ÚÒÙÑ Ä ×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ

×Ø Ò ÖØ ÔÖ ÙÜ ØÖÑ× ÐÓÖÒØÞÒ× ÐÖÙÖ Ò ÒÖ Ø

Ä ÞÓÒ ÓÒØÑÒ ÔÖ Ð× ÔÓÒÓÒ× Ø Ü ÐÙ Ø Ù×ØÑÒØ × Ù×ØÑÒØ×

ØÝÔÕÙ× ×ÓÒØ ÑÓÒØÖ× Ò× Ð ÔÓÙÖ ÙÒ ×Ô ØÖ Ò× Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ

Ø ÙÒ ÙØÖ Ò ××ÓÙ× ÌÆ ÆÓÙ× ÖÔÔÐÓÒ× ÕÙ Ð ××ÝÑØÖ Ò× Ð× ×Ô ØÖ×

ØÑÔ× ÚÓÐ ×Ø Ù × ØÙÖ× ÜÔÖÑÒØÙÜ ÒØÖÚÒÒØ Ò×Ð ÓÒÚÖ×ÓÒ

ÒÖ ØÑÔ× ÚÓÖ ÔØÖ

Tb(Mn,Al) 2D 4 - 250 K

-4 -2

energy (meV)

0

Quasi-elastic (2)

Quasi-elastic (1)

Elastic

Tb(Mn,Al) 2D 4 - 80 K

-4 -2

energy (meV)

0

Quasi-elastic (2)

Quasi-elastic (1)

ËÔ ØÖ× ØÑÔ× ÚÓÐ ÓØÒÙ Ò× Ì ÅÒ Ð Ã Ø Ã

ÑÓÒØÖÒØ Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ð ÞÓÒ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ä× ÐÒ× ÓÒØÒÙ× ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð Ù×ØÑÒØ

× ÓÒÒ× ÜÔÖÑÒØÐ× Ú Ð ×ÒÐ Ð×ØÕÙ Ø Ð× ÙÜ ÓÒØÖÙØÓÒ× ÕÙ× Ð×ØÕÙ×

ÐÓÖÒØÞÒÒ× ÐÖÙÖ Ò ÒÖ Ø × ×Ô ØÖ× ÓÒØ Ø ÓØÒÙ× Ú Ð ×Ô ØÖÓÑØÖ

ÅÑÓÐ ÔÓÙÖ Ð× Ø ØÙÖ× ÔÐ × ÒØÖ Ó Õ Ø Ó Õ


ÈÓÙÖ ÕÙ ×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ÓÒ ÖØ Ð ÓÒ ØÓÒ ×Ô ØÖÐ × Ù ØÙØÓÒ×

ÔÖ ÙÒ ÐÓ ÐÓÖÒØÞÒÒ Ä ×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ØÓØÐ ×Ø Ù×Ø ÔÖ Ð ÓÒ ØÓÒ

Ù×ÓÒ ÓÒÚÓÐÙ Ð Ö×ÓÐÙØÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ


Elastic


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ ØÑÔ× ÚÓÐ

Ë Õ


Ì

Ó Ð× ÓÒ ØÓÒ× ×Ô ØÖÐ× × ÖÚÒØÕ Õ


ÆÓÙ× ÚÓÒ× Ù×Ø Ð× ÐÖÙÖ× Ø × ÓÒ ØÓÒ× ÐÓÖÒØÞÒÒ× Ø Ð× ×Ù× ÔØ

ÐØ× ×ØØÕÙ× Ø ÙÒ × ×ÒÙÜ Ò× Ð ÐÑØ × Ð× ØÖÒ×ÖØ×

ÒÖ ÓÙ × ÙØ× ØÑÔÖØÙÖ× Ì Ì ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð ÒØÒ×Ø Ù

×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ÒØÖ ×ÙÖ ØÓÙØ× Ð× ÒÖ× ÈÖ Ð ×ÙØ ÓÒ ÔÖÐÖ ÒØÒ×Ø

ÒØÖ ÔÓÙÖ ×ÒÖ Ð ÒØÖØÓÒ Ò ÒÖ ÙÒ ×ÒÐ ÓÒÒ

ÈÓÙÖ ÙÒ ÖÓÙÔÑÒØ ÓÒÒ Ø ØÙÖ× Ø ÔÓÙÖ ÕÙ ØÑÔÖØÙÖ ÒÓÙ× ÓØÒÓÒ×

ÓÒ Ð Ù×ØÑÒØ × ×Ô ØÖ× Ð ÒØÒ×Ø ÒØÖ Ð×ØÕÙ Ð× ÒØÒ×Ø× ÒØÖ×

ÕÙ× Ð×ØÕÙ× Ì Ø Ì Ø Ð× ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ Ø × ÙÜ ×ÒÙÜ

ÐÓÖÒØÞÒ×

ÆÓÙ× ÚÓÒ× Ø ÙÒ Ù×ØÑÒØ Ò ×ÒØ ÙÒ ÖÓÙÔÑÒØ ÙÒ ÖÒ ÒÓÑÖ

Ø ØÙÖ× ÕÙ ÔÖÑØ ÚÓÖ ÙÒ ÓÒÒ ×ØØ×ØÕÙ ÁÐ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÜ ÔÐÙ× ×

ÒÐ× Õ ÕÙ Ð ÚÒØ ÖÙÖ Ð ÓÒØÑÒØÓÒ

Ù ÙÜ ÔÓÒÓÒ× ÕÙ ÚÖ ÓÑÑ Ð Ú ØÙÖ Ù×ÓÒ Ù ÖÖ Ò× Ð

ÓÒ ÑÓÒØÖ Ð ÚÖØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ Ð ÒØÒ×Ø Ð×ØÕÙ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ×ÓÑÑ

× ×ÒÙÜ Ø Ø ØÓØÐ Ò× Ì ÅÒ Ð Ø Ì ÅÒ Ð

Intensity / mass (counts/g)

6 10 5

5 10 5

4 10 5

3 10 5

2 10 5

1 10 5

Tb(Mn,Al) 2 D 4

Quasi-elastic

T N

Elastic

0

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

Total

Intensity / mass (counts/g)

4 10 5

3 10 5

2 10 5

1 10 5


Tb(Mn,Al) 2 D 1


0

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

T N

Total

Quasi-elastic

Elastic

ÁÒØÒ×Ø× ÒØÖ× Ð×ØÕÙ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ×ÓÑÑ × ÓÒØÖÙØÓÒ× Ø Ø

ØÓØÐ Ð×ØÕÙ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÔÓÙÖ Ì ÅÒ Ð Ý

Ý Ù Ø Ý ÖÓØ × Ö×ÙÐØØ× ÓÒØ Ø ÓØÒÙ× Ò ÖÖÓÙÔÒØ Ð× ×Ô ØÖ× ×

Ø ØÙÖ× ÒØÖ Ó Õ Ø Ó Õ

Ä× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ Ð ÑÑ ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÕÙÐØØ ÔÓÙÖ Ð× ÙÜ ÓÑÔÓ××

Ù ××Ù× ÌÆ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ×Ø Ù ØÝÔ ÔÖÑÒØÕÙ ÔÙ×ÕÙ ÓÒ ÓØÒØ

Ì ÓÒ×ØÒØ Ò ÑÒÙÒØ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ø ÔÖØÖ ÌÆ ØÑÔÖØÙÖ ÐÕÙÐÐ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÙ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ× ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

ÔÔÖ××ÒØ Ð× ÓÖÖÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ×ØØÕÙ× ÓÒ Ó×ÖÚ ÙÒ ÑÒÙØÓÒ Ð Ò

ØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ø ÙÒ ÙÑÒØØÓÒ Ð ÒØÒ×Ø Ð×ØÕÙ Ä ÒØÒ×Ø ØÓØÐ

×ÓÑÑ Ð ÒØÒ×Ø Ð×ØÕÙ Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ ×Ø ÓÒ×ÖÚ Ò× ØÓÙØ Ð ÑÑ

ØÑÔÖØÙÖ ØÙ ÁÐ × Ø ÓÒ ÙÒ ØÖÒ×ÖØ Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ ÚÖ×

Ð ÒØÒ×Ø Ð×ØÕÙ ÕÙ × Ø ÔÖÓÖ××ÚÑÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÖÓØ

ÓÑÑ ÓÒ Ð Ø ÔÖ ÑÑÒØ Ð ×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ × ÓÑÔÓ× Ò× ÙÜ

ÓÒØÖÙØÓÒ× ÐÖÙÖ Ò ÒÖ ÖÒØ× ÄÓÖ×ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÖÓØ Ð

ÑÒÙØÓÒ Ð ÒØÒ×Ø Ò ××ÓÙ× ÌÆ × ÔÖÓÙØ ÔÓÙÖ Ð× ÙÜ ×ÒÙÜ ÕÙ×

Ð×ØÕÙ× Ò ÖÚÒ Ð× ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ ÙÒ Ð ÓÖÖ ÕÙÐÕÙ× ÑÎ Ø

Ð ÙØÖ ÑÎ ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ò ØÑÔÖØÙÖ ÓÔÔÓ× ÙÑÒØ

ØÒ× ÕÙ ÑÒÙ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÖÓØ

Intensity / mass (counts/g)

Intensity / mass (counts/g)

3 10 5

2.5 10 5

2 10 5

1.5 10 5

1 10 5

5 10 4

3 10 5

2.5 10 5

2 10 5

1.5 10 5

1 10 5

5 10 4

T N

Int. (Γ 1 )

Tb(Mn,Al) 2 D 4

0

0 50 100 150 200 250 300 350

Tb(Mn,Al) 2 D 1

Int. (Γ 1 )

T (K)

Int. (Γ 2 )

0

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

T N

Int. (Γ 2 )

Energy width Γ (meV)

Energy width Γ (meV)

6

5

4

3

2

1

Γ 2

Γ 1

T N

Tb(Mn,Al) 2 D 4

0

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

7

6

5

4

3

2

1

Γ 2

Γ 1

Tb(Mn,Al) 2 D 1

0

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

ÁÒØÒ×Ø× ÒØÖ× Ù Ø ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ ÖÓØ × ÙÜ ×ÒÙÜ

ÕÙ× Ð×ØÕÙ× Ø Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò× Ì ÅÒ Ð ÙØ

Ø Ì ÅÒ Ð × × Ö×ÙÐØØ× ÓÒØ Ø ÓØÒÙ× Ò ÖÖÓÙÔÒØ Ð× ×Ô ØÖ× ×

Ø ØÙÖ× ÒØÖ Ó Õ Ø Ó Õ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÒÐÝ× Ð ÔÒÒ Ò Õ × ÒØÒ×Ø× ÒØÖ× × ÙÜ ×ÒÙÜ

Ð×ØÕÙ Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ ÔÓÙÖ Ì ÅÒ Ð ÈÓÙÖ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ

Ð×ØÕÙ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÓØÒÙ Ð ÒØÒ×Ø ÔÓÙÖ ÕÙ Ø ØÙÖ ØÒ× ÕÙ ÔÓÙÖ Ð Ò

ØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ ÔÐÙ× Ð ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ø × ÖÓÙÔÑÒØ× Ò Õ ÔÓÙÖ ÚÓÖ


T N


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ ØÑÔ× ÚÓÐ

ÙÒ ×ØØ×ØÕÙ Ö×ÓÒÒÐ ×× ØÑÔÖØÙÖ ÓÒ ÖØÖÓÙÚ Ò× Ð ÒØÒ×Ø Ð×ØÕÙ

Ð× ÓÖÖÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ó×ÖÚ× ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ù

ÉÙÒØ Ù ×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ÓÒ Ò Ó×ÖÚ Ô× ÚÓÐÙØÓÒ Ð ÔÒÒ Ò Õ

Ú Ð ØÑÔÖØÙÖ Ä ÔÒÒ Ò Õ ÖÔÖÓÙØ ÔÔÖÓÜÑØÚÑÒØ ÐÚÖØÓÒ

ÙÒ ØÙÖ ÓÖÑ ÑÒØÕÙ Ù ÖÖ ÕÙ ×ÙÖ ÕÙ Ð× Ù ØÙØÓÒ×

×ÔÒ ÓÒ ÖÒÒØ × ×ÔÒ× ÓÖÖÐ× Ä ÔÒÒ Ù ×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ú Ð

Ú ØÙÖ Ù×ÓÒ Õ ×Ø ÒØÖÑÖ ÒØÖ Ð ÚÖØÓÒ Ù ØÙÖ ÓÖÑ Ù ÖÖ

Ù ÅÒ Ø ÐÙ Ù Ì ÖÓØ

Elastic intensity (a.u.)

M

10 K

280 K

Tb(Mn,Al) 2 D 1

M

111

imp.

220

0.5 1 1.5 2 2.5

q (ω=0) (A -1 )

M

Quasi-elastic intensity (a.u.)

280 K

80 K

Tb(Mn,Al) 2 D 1

0.5 1 1.5 2 2.5

q (ω=0) (A -1 )

ÁÒØÒ×Ø× ÒØÖ× Ð×ØÕÙ Ù Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ ×ÓÑÑ × ÓÒØÖÙØÓÒ×

Ø ÖÓØ Ò ÓÒ ØÓÒ Ù Ú ØÙÖ Ù×ÓÒ Õ ÔÓÙÖ Ì ÅÒ Ð Ä×

ÒØÒ×Ø× Ð×ØÕÙ× ÓÒØ Ø ÓØÒÙ× ÔÓÙÖ ÕÙ Ø ØÙÖ ØÒ× ÕÙ ÔÓÙÖ Ð× ÒØÒ×Ø×

ÕÙ× Ð×ØÕÙ× Ð× ×ÒÙÜ ÖÒØ× Ø ØÙÖ× ÓÒØ Ø ×ÓÑÑ× Ð× ÖÖ× ÖÖÙÖ ×

× ××× ÑÓÒØÖÒØ Ð ÑÑ ÖÖÓÙÔÑÒØ ÒÕ ÔÓÙÖ ÕÙ ÔÓÒØ ÖÓØ Ä×

ÐÒ× ÓÒØÒÙ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ð Ù×ØÑÒØ × ÓÒÒ× ÜÔÖÑÒØÐ× ÙÜ ØÙÖ×

ÓÖÑ ÑÒØÕÙ× Ù ÖÖ × ØÓÑ× Ì Ø ÅÒ

Õ

ÈÓÙÖ Ì ÅÒ Ð ÐÚÖØÓÒ Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ò ÓÒ ØÓÒ

Ò ÙØ ×Ø ÚÓ×Ò ÐÐ Ó×ÖÚ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× ÔÖ ÒØ ÆÓÙ×

ÚÓÒ× Ù×× ÒÐÝ× Ð ÔÒÒ Ò Õ × ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ Ø ÈÓÙÖ Ð× ÙÜ

ÐÖÙÖ× ÓÒ Ò Ó×ÖÚ Ô× ÔÒÒ Ú Õ

Ò ×

ÓÑÑ ÓÒ ÔÙØ Ð ÚÓÖ ×ÙÖ Ð ÙÖ

Ò× Ð ÐÑØ ÙØ ØÑÔÖØÙÖ Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ Ø ÔÓÙÖ × ×ÔÒ×

ÓÙÔÐ× ÔÖ × ÒØÖ ØÓÒ× ÔÖÓ × ÚÓ×Ò× Ð ÐÖÙÖ Ò ÒÖ × Ù ØÙØÓÒ×

ÑÒØÕÙ× ×Ø Ð ÙÜ ÚÐÙÖ× × ÓÒ×ØÒØ× Ò ÅÖ×ÐÐ ℄ Ô

Ò× Ð ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÑÓÐ ÙÐÖ Ð ÓÒ ØÓÒ ×Ô ØÖÐ × Ù ØÙØÓÒ× ÙÒ ÓÖÑ

ÒØÖÑÖ ÒØÖ Ù××ÒÒ Ø ÐÓÖÒØÞÒÒ Ø ×ÓÒ ÙÜÑ ÑÓÑÒØ ÕÙ ÓÖÖ

×ÔÓÒ Ù ÖÖ ÈÐ ÐÖÙÖ Ò ÒÖ Ù ×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ×Ø ÓÒÒ ÔÖ

Â Ê ×Ò ÕÊ ÕÊ Ê ×ÓÒØ Ð× ×ØÒ × ÒØÖ Ð× Ñ× Ë Ë

ÔÖÓ × ÚÓ×Ò× ÔÓÙÖ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÔÓÐÝ Ö×ØÐÐÒ Ò× ÑÓÐ Ð× ÐÖÙÖ× Ò Ò

Ö ×ÓÒØ ÒÔÒÒØ× Ð ØÑÔÖØÙÖ ÕÙ ×Ø Ò ÓÖ Ú Ð× ÓÒÒ×


Tb

Mn

Tb

Mn


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÙ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ× ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

ÜÔÖÑÒØÐ× ÓØÒÙ× Ò× Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ ÆÓØÓÒ× ÕÙ ÓÑÔÓÖØ

ÑÒØ ×Ø ÖÒØ ÐÙ Ò× Ð× ×Ý×ØÑ× ØÒÖÒØ× ÔÓÙÖ Ð×ÕÙÐ× Ð ÐÖÙÖ Ò

ÒÖ ÙÑÒØ ÐÒÖÑÒØÚ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÓÑÔÓÖØÑÒØÃÓÖÖÒ Ò ÓÒ

×ÖÒØ ×ÙÐÑÒØ × ÒØÖ ØÓÒ× ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× Ê Ð ÚÖØÓÒ Ú Õ

× ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ ÕÙØÓÒ ÔÖ ÒØ ×Ø ÑÓÒØÖ Ò× Ð Ò ×

ØØ ÐÓ ×Ø Ò ÓÒ ÓÖ Ú Ð ÜÔÖÒ ÔÙ×ÕÙ ÐÐ ÔÖØ ÙÒ Ð ÔÒÒ

× ÐÖÙÖ× Ú Õ Ù Ð ÔÖ× ÕÙ Ð ÑÒÙØÓÒ ØØÒÙ × ÐÖÙÖ×

ÔÓÙÖ Ð× Ð× ÚÐÙÖ× Õ Ò Ô× ÔÙ ØÖ Ó×ÖÚ

Energy width Γ (meV)

5

4

3

2

1

Γ 2

Γ 1

Quasi-elastic intensity (a.u.)

Mn

Tb

Mn

0

0.5 1 1.5

q (ω=0) (A

2 2.5

-1 )

Tb

Tb(Mn,Al) 2 D 4 80 K

Tb(Mn,Al) 2 D 4

200 K

80 K

0.5 1 1.5 2 2.5

q (ω=0) (A -1 )

Energy width Γ (meV)

4

3

2

1

Γ 2

Γ 1

Tb(Mn,Al) 2 D 4 200 K

0

0.5 1 1.5 2 2.5

q (ω=0) (A -1 )

ÁÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ ×ÓÑÑ × ÓÒØÖÙØÓÒ× Ø ÙØ Ø ÐÖÙÖ× Ò

ÒÖ Ø × Ò ÓÒ ØÓÒ Ù Ú ØÙÖ Ù×ÓÒ Õ Ã Ø Ã ÔÓÙÖ

Ì ÅÒ Ð Ä× ÖÖ× ÖÖÙÖ × × ××× ÖÔÖ×ÒØÒØ Ð ÑÑ ÖÖÓÙÔ

ÑÒØ ÒÕ ÔÓÙÖ ÕÙ ÔÓÒØ Ä× ÐÒ× ÓÒØÒÙ× Ò × ÖÓØ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ

Ð Ù×ØÑÒØ × ÐÖÙÖ× Ú Ð ÐÓ ÓÒÒ ÔÖ ÅÖ×ÐÐ ℄ÔÓÙÖ Ð× ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ ÚÓÖ

ØÜØ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× Ø ÙÒ ÐÖØÓÒ Ò ×ÓÐÙ × ÒØÒ×Ø× ÓØÒÙ× Ò ÙØÐ×ÒØ

ÓÑÑ ÖÖÒ Ð Ñ×ÙÖ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÓÒÒÙ ÚÒÙÑ ÒÒÜ Ò×

Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ Ð ÐÖØÓÒ Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ ×ÙÔÔÓ× ÓÖ

Ò ÑÒØÕÙ ÓÒÒ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ø ÔÖ ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ

¦ ÔÓÙÖ Ý Ø ¦ ÔÓÙÖ Ý ÓÒØÖÙØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ ØÑÔ× ÚÓÐ

Ì Ø ÅÒ ÙÒ ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ

Ê×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× Ò× ÅÒ Ð Ý

ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× Ú Ì ÓÒ Ó×ÖÚ ÙÒ ×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ñ×

ÓÒØ Ð ÒØÒ×Ø ×Ø ÙÒ ÓÖÖ ÖÒÙÖ ÔÐÙ× Ð ØØ ÓÒØÖÙØÓÒ ÚÒØ

ÐÓÖ× ÓÑÔÖÐ Ù ×ÒÐ × ÔÓÒÓÒ× ÕÙ ÖÒ Ð ÒÐÝ× × Ö×ÙÐØØ× ÔÐÙ×

Ð ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð× ×Ý×ØÑ× Ú Ì ÔÓÙÖ Ù×ØÖ Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ð

×Ø Ò ××Ö ÓÒ×ÖÖ ÙÜ ÐÓÖÒØÞÒÒ× Ú × ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ ÖÒØ×

Ä× Ö×ÙÐØØ× ÓÒ ÖÒÒØ ÐÚÖØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ × ÖÒØ× ÒØÒ×Ø× ×ÓÒØ

ÑÓÒØÖ× Ò× Ð Ä ÑÒÙØÓÒ Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ ×Ø ÔÒ Ú×Ð

Ò ××ÓÙ× ÌÆ Ä ÒØÒ×Ø Ð×ØÕÙ Ò× ÓÑÔÓ× ØÒØ Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× ÑÔÓÖ

ØÒØ ÕÙ Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ð ÒØÒ×Ø ØÓØÐ ×Ø ÓÑÒ ÔÖ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ

Ð×ØÕÙ ØÖÑ ÑÒÙ ÕÙÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÙÑÒØ Ù× Ð Ø

Ý ÕÙ ÜÔÐÕÙ Ð ÑÒÙØÓÒ Ù ØÖÑ ØÓØÐ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÙÑÒØ

Ä ÒÐÝ× × ÙÜ ×ÒÙÜ ÕÙ× Ð×ØÕÙ× ÑÓÒØÖ ÕÙ Ò× Ð Ô× ÔÖÑ

ÒØÕÙ Ð× ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ ×ÓÒØ Ù ÑÑ ÓÖÖ ÖÒÙÖ ÐÐ× Ò× Ð×

ÓÑÔÓ×× Ú Ì Ä ÚÖØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ × ÙÜ ×ÒÙÜ ×ÑÐ ÒÒÑÓÒ×

ÔÖ×ÒØÖ ÙÒ ÖÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÓÑÔÓ×× Ú ØÖÖ ÖÖ Ð×

ÙÜ ÐÖÙÖ× ÑÒÙÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÖÓØ

Intensity / mass (counts/g)

2.5 10 5

2 10 5

1.5 10 5

1 10 5

5 10 4

Y(Mn,Al) 2 D 4

Quasi-elastic

0

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

T N

Total

Elastic

Energy width Γ (meV)

5

4

3

2

1

Y(Mn,Al) 2 D 4

Γ 2

0

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

ÁÒØÒ×Ø× ÒØÖ× Ð×ØÕÙ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ø ØÓØÐ Ù Ø ÐÖÙÖ× Ò

ÒÖ × ÙÜ ×ÒÙÜ ÕÙ× Ð×ØÕÙ× ÖÓØ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò×

ÅÒ Ð Ä×ÒØÒ×Ø× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ù ÖÖÓÙÔÑÒØ × Ø ØÙÖ× ÒØÖ Ó

Õ Ø Ó Õ

Ú ÙÒ ÐÖØÓÒ Ò ×ÓÐÙ Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ò× Ð Ô× ÔÖ

ÑÒØÕÙ ÓÒ ÓØÒØ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ø ¦ ÔÖ ÓÖÑÙÐ

ÑÕÙ ÕÙ ÖÔÖ×ÒØ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÔÖ ØÓÑ ÅÒ ¦

Γ 1

T N


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÙ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ× ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

ÒÐÝ× ÐØÖÒØÚ ×ØÖÙØÓÒ ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× Ø ÙÒ ÙØÖ ØÝÔ Ù×ØÑÒØ Ò ÒÖ Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ

Ò ÙØÐ×ÒØ ÙÒ ÓÒ ØÓÒ Ù×ÓÒ ÕÙ ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÒ ×ØÖÙØÓÒ ÔÐØ ÐÖÙÖ×

Ò ÒÖ Ò× Ð ×Ý×ØÑ ÔÓÙÖ

ÈÓÙÖ ØÖÓÙÚÖ Ð ÓÒ ØÓÒ Ù×ÓÒ Ë Õ Ø Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ð ÓÒ ØÓÒ ×Ô ØÖÐ

ÔÓÙÖ ØØ ×ØÖÙØÓÒ ÐÖÙÖ× ÓÒ ÖØ Ð ×Ù× ÔØÐØ Ù ×Ý×ØÑ ÓÒ

ÒÖÐ ÖÒÓØ ℄


Ú

Ù
Ó Ù ×Ø ÙÒ ÓÒ×ØÒØ Ä ÓÒ ØÓÒ Ù×ÓÒ Ë Õ ×Ø ÓØÒÙ ÔÖØÖ Ð ÔÖØ

ÑÒÖ ØØ ×Ù× ÔØÐØ ÆÓØÓÒ× ÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ×Ý×ØÑ Ú ÙÒ ×ÙÐ

ÐÖÙÖ Ò ÒÖ Ö ØÖ×ØÕÙ Æ Æ

ØÙÐÐ

ÓÒ ÖØÖÓÙÚ Ð ÐÓ ÐÓÖÒØÞÒÒ

ÈÓÙÖ Ð ×ØÖÙØÓÒ ÔÐØ ÕÙ ÒÓÙ× ÒØÖ×× Ò ××Ù× Ð ÓÒ ØÓÒ

Ù×ÓÒ × ÖØ ×ÓÙ× Ð ÓÖÑ ØÙÐÐ

Ë Õ


Ì

Õ

Ó Õ ×Ø Ð ×Ù× ÔØÐØ ×ØØÕÙ Ð ÖÒ Ð ÖØ Ð ÖÖÒ ÖÒÓØ ℄

ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ó× Ð ÚÐÙÖ Ù ÓÒ ÒÓÖÑÐ×Ö Ð ÓÒ ØÓÒ ×Ô ØÖÐ ÓÑÑ

ÔÖ ÑÑÒØ Ä ÓÒ ØÓÒ ×Ô ØÖÐ × ÖØ ÐÓÖ× ÔÓÙÖ Ð ×ØÖÙØÓÒ ÔÐØ

ÐÒ ÐÒ

Ö ØÒ


Ö ØÒ

ÄÓÖ× Ð Ù×ØÑÒØ Ù ×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ð ØØ ÓÒ ØÓÒ Ù×ÓÒ

Ð× ÔÖÑØÖ× Ù×ØÖ ×ÓÒØ Ð× ÐÖÙÖ× Ø ÚÐÙÖ× ÜØÖÑ× Ð ×ØÖÙØÓÒ

ÐÖÙÖ× Ø Ð ×Ù× ÔØÐØ ×ØØÕÙ Ò× Ð ÐÑØ Ì Ð ÒØÒ×Ø ÒØÖ

Ù ×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ×Ø Ì ÓÑÑ Ò× Ð ÒÐÝ× ÔÖ ÒØ

Ä Ù×ØÑÒØÐÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ú Ð ÒÓÙÚÐÐ ÓÒ ØÓÒ ×Ô ØÖÐ

Ò ×Ø Ô× Ù×× ×Ø××ÒØ ÕÙ ÐÙ Ú ÙÜ ÐÓÖÒØÞÒÒ× ×ÙÖØÓÙØ Ò× Ð× ÑÑ×

ØÑÔÖØÙÖ ÔÓÙÖ Ð×ÕÙÐÐ× Ð× ÙÜ ÐÖÙÖ× Ø ØÒØ Ð× ÔÐÙ× ÖÒØ×

Ò× Ð × Ì ÅÒ Ð Ð Ù×ØÑÒØ × ÓÒÒ× ÜÔÖÑÒØÐ× Ú

×Ø ÑÐÐÙÖ ÔÓÙÖ Ð× ÔÐÙ× ÙØ× ØÑÔÖØÙÖ× Ø Ð ÚÖ ÚÐÙÖ×

ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ ÒÓÒ ÔÝ×ÕÙ× ÔÓÙÖ Ð× ×Ô ØÖ× × ØÑÔÖØÙÖ× Ò ××ÓÙ×

à Ä× ÙÐØ× Ò× Ð ÒÑÒØ × ØÖÙ×ÒØ Ù×× ÔÖ × ÒÓÑÐ× Ò×

Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ð ÒØÒ×Ø ÒØÖ ØÓØÐ ÕÙ Ò ×Ø Ô× ÓÒ×ÖÚ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑ

ÔÖØÙÖ Ù ÈÓÙÖ ÅÒ Ð Ð Ù×ØÑÒØÒÑÖ ÚÐÙÖ×

Ö×ÓÒÒÐ× × ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð× ××× ØÑÔÖØÙÖ× Ã Ø

à ÔÓÙÖ Ð×ÕÙÐÐ× Ò ÓÙØÖ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ Ù ÙÜ ÔÓÒÓÒ× ×Ø ÔÐÙ× Ð

ÈÓÙÖ Ì ÅÒ Ð Ð ×Ø ÕÙÒ ÑÑ ÔÓ××Ð ÜØÖÖ Ð× ÚÐÙÖ× ×

ÜØÖÑ× Ø Ð ×ØÖÙØÓÒ ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÑ ØÑÔÖØÙÖ ÐÑØ Ò

ÕÙ Ð× ÖÖ× ÖÖÙÖ ×ÓÒØ ÑÔÓÖØÒØ× Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ × ÜØÖÑ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ ØÑÔ× ÚÓÐ

Tb(Mn,Al) 2D 4 - 250 K

-4 -2

energy (meV)

0

Quasi-elastic

Elastic

Tb(Mn,Al) 2D 4 - 80 K

-4 -2

energy (meV)

0

Quasi-elastic

ËÔ ØÖ× ØÑÔ× ÚÓÐ ÓØÒÙ Ò× Ì ÅÒ Ð ÃØ Ã

ÑÓÒØÖÒØ Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ð ÞÓÒ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ä× ÐÒ× ÓÒØÒÙ× ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð Ù×Ø

ÑÒØ × ÓÒÒ× ÜÔÖÑÒØÐ× Ú Ð ×ÒÐ Ð×ØÕÙ Ø Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ÕÙ× Ð×ØÕÙ

ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÒ ×ØÖÙØÓÒ ÔÐØ ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ ÒØÖ Ð× ÜØÖÑ×

Ø × ×Ô ØÖ× ÓÒØ Ø ÓØÒÙ× Ú Ð ×Ô ØÖÓÑØÖ ÅÑÓÐ ÔÓÙÖ Ð× Ø ØÙÖ× ÔÐ ×

ÒØÖ Ó Õ Ø Ó Õ

Ð ×ØÖÙØÓÒ ÖÓØ ×ÑÐÒØÑÓÒØÖÖ Ð ÑÑ ÚÓÐÙØÓÒ ÕÙ Ð× ÐÖÙÖ×

Ò ÒÖ × ÙÜ ÐÓÖÒØÞÒÒ× ÈÓÙÖ ÅÒ Ð ÐÚÐÙÖ× ×

ÙÜ ÜØÖÑ× Ð ×ØÖÙØÓÒ ÙÑÒØ Ã Ã Ø

ÔÓÙÖ Ø Ö×Ô ØÚÑÒØ

Intensity / mass (counts/g)

7 10 5

6 10 5

5 10 5

4 10 5

3 10 5

Tb(Mn,Al) 2 D 4

Total

Quasi-elastic

1 10

0

5

2 10 5

Elastic

T

N

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

Energy width Γ (meV)

12

10

8

6

4

Γ 2

T N

Elastic

Tb(Mn,Al) 2 D 4

2

0

0

Γ

1

50 100 150 200 250 300 350

T (K)

ÁÒØÒ×Ø× ÒØÖ× Ð×ØÕÙ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ø ØÓØÐ Ù Ø ÐÖÙÖ× Ò

ÒÖ Ø ÖÓØ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò× Ì ÅÒ Ð Ä× Ò

ØÒ×Ø× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ù ÖÖÓÙÔÑÒØ × Ø ØÙÖ× ÒØÖ Ó Õ Ø

Ó Õ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÁÒØÖÔÖØØÓÒ

ØÙ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ× ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

ÆÓ× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ×Ø ÓÖÒ ÑÒØÕÙ

ØØ ÒØÒ×Ø ÑÒÙÒØ Ð ÓÒ ØØÒÙ ÐÓÖ×ÕÙ ÓÒ Ô×× × ÒØÐÐÓÒ× Ú

ØÖÖ ÖÖ Ð ÒØÐÐÓÒ Ú

Ä× ØÑÔÖØÙÖ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ù ÙØ Ù ØÖÒ×ÖØ Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ

ÚÖ× Ð ÒØÒ×Ø Ð×ØÕÙ ÓÒ ÒØÚ ÐÐ× Ó ÔÔÖ××ÒØ Ð× ÓÖÖÐØÓÒ× ÚÙ× Ò

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×Ø ØÖ× ÖÒØ × ÚÖÖ× ×ÔÒ Ð××ÕÙ× Ó × ÙÜ

ÔÒÓÑÒ× ÔÙÚÒØ ØÖ ÓÒÒ Ø× Ø ×ÙÖ ÕÙ Ò× ÒÓØÖ × Ð ØÑÔÖØÙÖ

ÓÖÖ ×Ø ÒÔÒÒØ Ù ØÑÔ× Ö ØÖ×ØÕÙ Ð ×ÓÒ Ñ×ÙÖ

Ò ××ÓÙ× ÌÆ ÓÒ ÖØÖÓÙÚ Ò× Ð ×ÒÐ Ð×ØÕÙ Ð× ÓÖÖÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ×

Ò×ØÒØÒ× ÕÙ ÚÒØ Ø Ó×ÖÚ× ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ Ø ÒÕÙ

ÕÙ ÓÙÖÒØ ÙÒ ÔÓØÓ Ù ×Ý×ØÑ ÆÓ× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ ÓÒ ÕÙ × ÓÖÖÐØÓÒ×

ÑÒØÕÙ× ×ÓÒØ ×ØØÕÙ× Ð ÐÐ Ð Ö×ÓÐÙØÓÒ ÅÑÓÐ Ò ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ð

×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ð ÚÖ Ú Õ ÓÑÑ Ð ÖÖ ÙÒ ØÙÖ ÓÖÑ ÑÒØÕÙ

ÕÙ ÒÕÙ ÕÙ Ð × Ø ÙÒ ×ÒÐ ÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÓÖÖÐ

Ä ÓÒ×ØÖÙ ØÓÒ × ÓÖÖÐØÓÒ× Ò× Ð ×ÒÐ Ð×ØÕÙ × Ø ÓÒ Ù ÔÖÓØ ÙÒ

ÑÒÙØÓÒ ÔÖÓÖ××Ú Ù ×ÒÐ ÓÖÖÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ó×ÖÚ Ù×ÕÙ ×× ØÑ

ÔÖØÙÖ ÖÒÖ × ÓÑÔÓ× Ò ÙÜ ×ÒÙÜ Ú × ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ

ÖÒØ×

ÓÑÔÓ×× ÓÖÓÒÒ× ÅÒ Ø ÅÒ À

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ Ð× ÓÑÔÓ×× ÓÖÓÒÒ× ÒÓ Ù ØÐÙ ÙÜ × ÓÑ

ÔÓ×× ÓÒØ ÐÝÖÓÒ Ø ÒÓÒ Ù ÙØÖÙÑ ÕÙ ÔÖÑØ ØÙÖ Ð ÝÒÑÕÙ

× ØÓÑ× Ø Ð ÚÒØÙÐÐ ÒØÖ ØÓÒ ÒØÖ Ð× ÙÜ ÒØÕÙ× ÐÐ × ØÓÑ×

ÝÖÓÒ Ø Ð ÝÒÑÕÙ ÑÒØÕÙ

Ê×ÙÐØØ× ÓØÒÙ×

Ò× ÌÅÒ ÓÒ Ó×ÖÚ ØÓÙØ ØÑÔÖØÙÖ ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ××

×ÓÖÓÒÒ× Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ò ÔÐÙ× ÓÒ ÚÓØ ÔÔÖØÖ ÙÒ ÓÒØÖÙØÓÒ

ÒÐ×ØÕÙ Ò ××ÓÙ× ÌÆ ÕÙ Ð ÓÒ ÔÙØ ÚÓÖ Ò× Ð

Ä× ×Ô ØÖ× Ò ××ÓÙ× ÌÆ ÓÒØ Ø ÒÐÝ×× Ú Ð ×ÓÑÑ ÔÐÙ×ÙÖ× ÓÒ

ØÖÙØÓÒ× ÙÒ ×ÒÐ Ð×ØÕÙ Ø ÙÜ ×ÒÙÜ ÕÙ× Ð×ØÕÙ× ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ

ÖÒØ× ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ×ÓÖÓÒÒ× Ø ÙÒ ×ÒÐ ÒÐ×ØÕÙ ÒÓÙÚÙ

Ù×Ø Ú ÙÒ ÓÒ ØÓÒ ×Ô ØÖÐ Ù××ÒÒ ÒØÖ ÙÒ ÒÖ ÒÓÒ ÒÙÐÐ Ä×

Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ×ÓÒØ ÑÓÒØÖ× Ò× Ð

Ä ÒØÒ×Ø ÒØÖ ÒÐ×ØÕÙ ÓÑÑÒ ÔÖ ÙÑÒØÖ ÔÓÙÖ ØØÒÖ ÙÒ ÑÜ

ÑÙÑ Ø Ò×ÙØ ÑÒÙ ÐÓÖ×ÕÙ ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÖÓØ Ä× ×ÒÙÜ ÕÙ×

Ð×ØÕÙ Ø ÒÐ×ØÕÙ ÑÒÙÒØ Ù ÔÖÓØ Ù Ô Ð×ØÕÙ ÐÑØ ÔÖ Ð Ö×ÓÐÙØÓÒ Ò

ÒÖ ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ð ÒØÒ×Ø ØÓØÐ ×ÓÑÑ × ÓÑÔÓ×ÒØ× Ð×ØÕÙ ÕÙ×

Ð×ØÕÙ Ø ÒÐ×ØÕÙ × ÓÒ×ÖÚ Ò× ØÓÙØ Ð ÑÑ ØÑÔÖØÙÖ ×Ù ÔÓÙÖ Ð

ÖÒÖ ÔÓÒØ Ã


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ ØÑÔ× ÚÓÐ

TbMn 2D 4 - 340 K

Elastic

Quasi-elastic (1)

-4 -2

energy (meV)

0

Quasi-elastic (2)

Inelastic

TbMn 2D 4 - 160 K

Elastic

-4 -2

energy (meV)

0

Quasi-elastic (1)

Quasi-elastic (2)

ËÔ ØÖ× ØÑÔ× ÚÓÐ ÓØÒÙ× Ò× ÌÅÒ ÃØ Ã ÑÓÒØÖÒØÒ

ÔÖØ ÙÐÖ Ð ÞÓÒ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ø ÒÐ×ØÕÙ Ä ÐÒ ÓÒØÒÙ ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð Ù×ØÑÒØ

× ÓÒÒ× ÜÔÖÑÒØÐ× Ú Ð ×ÒÐ Ð×ØÕÙ Ð× ÙÜ ÓÒØÖÙØÓÒ× ÕÙ× Ð×ØÕÙ×

ÐÖÙÖ Ò ÒÖ Ø Ø Ð ×ÒÐ ÒÐ×ØÕÙ × ×Ô ØÖ× ÓÒØ Ø ÓØÒÙ× Ú Ð

×Ô ØÖÓÑØÖ ÅÑÓÐ ÔÓÙÖ Ð× Ø ØÙÖ× ÔÐ × ÒØÖ Ó Õ Ø Ó

Õ

Ò ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ð ×ÒÐ ÒÐ×ØÕÙ Ð ÚÐÙÖ ×Ø ÑÎ Ã

ÔÙ× ÙÑÒØ ÐÖÑÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÖÓØ ØÒØ Ð ÓÖÖ ÑÎ

Ã Ä ÐÖÙÖ ×ÒÐ Ù××Ò ×Ø Ð ÓÖÖ ÑÎ ØÓÙØ ØÑÔÖØÙÖ

ÇÒ Ò Ó×ÖÚ Ô× ÔÒÒ ÓÙ Ð ÐÖÙÖ Ò ÒÖ Ú Ð Ú ØÙÖ

ÔÖÓÔØÓÒ

Intensity / mass (counts/g)

3.5 10 5

3 10 5

2.5 10 5

2 10 5

1.5 10 5

1 10 5

5 10 4

Quasi-elastic

TbMn 2 D 4

Elastic

0

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

Total

Inelastic

T N

Energy width Γ (meV)

8

7

6

5

4

3

2

1

TbMn 2 D 4

Γ 1

0

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

ÁÒØÒ×Ø× ÒØÖ× Ð×ØÕÙ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ÒÐ×ØÕÙ Ø ØÓØÐ Ù Ò

Ö Ø ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ × ÙÜ ×ÒÙÜ ÕÙ× Ð×ØÕÙ× ÖÓØ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð

ØÑÔÖØÙÖ Ò× ÌÅÒ Ä× ÒØÒ×Ø× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ù ÖÖÓÙÔÑÒØ × Ø ØÙÖ×

ÒØÖ Ó Õ Ø Ó Õ

ÓÑÑ ÔÖ ÑÑÒØ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ÕÙ× Ð×ØÕÙ × ÓÑÔÓ× Ò ÙÜ ×

ÒÙÜ Ú × ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ ÖÒØ× × ÐÖÙÖ× ×ÓÒØ ÔÖÓ × ÐÐ×


Γ 2

E 0

T N


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÙ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ× ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

ÓØÒÙ× ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ×ÓÖÓÒÒ× Ì ÅÒ Ð Ý Ø ÔÖ×ÒØÒØ Ð ÑÑ

ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ò ØÑÔÖØÙÖ ÑÒÙÒØØ ÙÑÒØÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ

ÖÓØ

ÄÓÖ×ÕÙ Ð ÙØÖÙÑ ×Ø ×Ù×ØØÙ ÔÖ Ð ÝÖÓÒ ÌÅÒ À ÓÒ Ò Ó×ÖÚÔ×

ÒÑÒØ× ÕÙÐØØ× Ò× Ð× ×Ô ØÖ× Ñ×ÙÖ× Ù ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ ÓÒØÖÙØÓÒ Ò ×Ø

Ó×ÖÚ Ò ÔÐÙ× × ×ÒÙÜ ÕÙ× Ð×ØÕÙ× Ø ÒÐ×ØÕÙ ÖØ× ÔÖ ÑÑÒØ

ÇÒ ÔÙØ ÚÓÖ ÙÒ ×Ô ØÖ Ø Ð× ÔÖÒ ÔÙÜ Ö×ÙÐØØ× Ò× Ð Ð ÚÓÐÙØÓÒ

× ÒØÒ×Ø× ÒØÖ× × ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ Ø Ð ÒÖ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð

ØÑÔÖØÙÖ ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ð ×ÒÐ Ð×ØÕÙ ÖÔÔÓÖØ Ð Ñ×× Ð ÒØÐÐÓÒ ×Ø

Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ Ò× Ð × Ù ÓÑÔÓ× ÝÖÓÒ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÓÑÔÓ×

ÙØÖ

Intensity / mass (counts/g)

2 10 6

1.5 10 6

1 10 6

5 10 5

TbMn 2 H 4

Elastic

Quasi-elastic

TbMn 2H 4 - 160 K

Elastic

Inelastic

0

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

-4 -2 0

Inelastic energy (meV)

Total

T N

Energy width Γ (meV)

8

7

6

5

4

3

2

1

Quasi-elastic (1)

Quasi-elastic (2)

TbMn 2 H 4

Γ 1

Γ 2

0

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

ËÔ ØÖ ØÑÔ× ÚÓÐ ÓØÒÙ Ã Ù×Ø ÓÑÑ ÖØ Ò× Ð ÐÒ

ÙØ ÒØÒ×Ø× ÒØÖ× Ð×ØÕÙ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ÒÐ×ØÕÙ Ø ØÓØÐ × ÖÓØ Ø

ÒÖ Ø ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ × ÙÜ ×ÒÙÜ ÕÙ× Ð×ØÕÙ× × ÖÓØ Ò ÓÒ ØÓÒ

Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò× ÌÅÒ À Ä ×Ô ØÖ Ø Ð× ÒØÒ×Ø× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ù ÖÖÓÙÔÑÒØ

× Ø ØÙÖ× ÒØÖ Ó Õ Ø Ó Õ

Ä ÝÒÑÕÙ Ð ÝÖÓÒ Ò ×Ø ÓÒ Ô× Ó×ÖÚ Ò× ÒÓØÖ ÒØÖ ÒÖ

ÕÙ ×Ò ÕÙ ×ÓØ ÐÐ ×Ø ØÖÓÔ ÐÒØ ×ÓØ ØÖÓÔ ÖÔ Ë Ð ÝÒÑÕÙ Ð ÝÖÓÒ

ØØ ØÖÓÔ ÖÔ ÐÐ × ØÖÙÖØ ÔÖ ÙÒ ÓÒØÖÙØÓÒ ÔÐØ × ÓÙØÒØ Ù ÖÙØ


E 0

T N


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ ØÑÔ× ÚÓÐ

ÓÒ ÇÒ Ò Ó×ÖÚ ÒÒÑÓÒ× Ô× ÙÑÒØØÓÒ ×Ò ØÚ Ù ÖÙØ ÓÒ

ÇÒ Ò ÓÒ ÐÙØ ÕÙ ØØ ÐÐ ØÑÔ× Ø ØÑÔÖØÙÖ Ð× ÓÒÙÖØÓÒ×

Ð ÝÖÓÒ ×ÓÒØ ×ØØÕÙ×

Ä ØÙ Ù ÓÑÔÓ× ÝÖÓÒ Ú ÔÐÙ× ×ÑÔÐ ÓÒÖÑ ÕÙ Ð Ò Ý Ô×

ÒÓÙÚÐÐ ÓÒØÖÙØÓÒ Ð Ð ÝÒÑÕÙ Ð ÝÖÓÒ Ð ÖÒ × ÓÑÔÓ××

ÓÖÓÒÒ× Ú Ì ÓÒÒÚÓØ Ô× ÔÔÖØÖ ÓÒØÖÙØÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÌÆ ×Ø

ÔÖÓÐÑÒØ Ð Ù Ø ÕÙ Ð ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ×Ø ÔÐÙ× Ð Ò× ÓÑÔÓ×

ØØ ÓÒØÖÙØÓÒ ØÒØ ÔÖ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ × ÔÓÒÓÒ× Ò ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ð

ÓÒØÖÙØÓÒ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ÐÐ ×Ø Ù×× ÓÑÔÓ× ÙÜ ÐÓÖÒØÞÒÒ×

ÁÐ ×Ø ÒØÖ××ÒØ ÖÑÖÕÙÖ ÕÙ Ð× ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ Ò× ÓÑÔÓ× ÓÒØ Ð

ÑÑ ÔÒÒ Ò ÒÖ ÕÙ Ò× Ð ÓÑÔÓ× ×ÓÖÓÒÒ Ú ÒØÐÐÓÒ ÒÓ

Ð ÖÒ × ÓÑÔÓ×× Ú ØÖÖ ÖÖ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ó ×ÙÐ Ð Ö×Ù

ÅÒ ×Ø ÑÒØÕÙ Ð× ÙÜ ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ ×ÑÐÒØ ÓÒ ÑÒÙÖ ÐÓÖ×ÕÙ Ð

ØÑÔÖØÙÖ ÖÓØ

Intensity / mass (counts/g)

3 10 6

2.5 10 6

2 10 6

1.5 10 6

1 10 6

5 10 5

YMn 2 H 4

Elastic

Quasi-elastic

0

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

Total

T N

Energy width Γ (meV)

5

4

3

2

1

YMn 2 H 4

0

0 50 100 150 200 250 300 350

T (K)

ÁÒØÒ×Ø× ÒØÖ× Ð×ØÕÙ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ø ØÓØÐ Ù Ø ÐÖÙÖ× Ò Ò

Ö × ÙÜ ×ÒÙÜ ÕÙ× Ð×ØÕÙ× ÖÓØ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò× ÅÒ À

Ä× ÒØÒ×Ø× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ù ÖÖÓÙÔÑÒØ × Ø ØÙÖ× ÒØÖ Ó Õ

Ø Ó Õ

ÁÒØÖÔÖØØÓÒ ÕÙÐØØÚ

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú Ì ÓÒ ÚÓØ ÔÔÖØÖ ÙÒ ×ÒÐ ÒÐ×ØÕÙ ÌÆ ØÑ

ÔÖØÙÖ ÐÕÙÐÐ × ØÐØ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ò× × ÓÑÔÓ××

ÓÒ ÖÒÓ℄ ×ÒÐ ÒÐ×ØÕÙ ØÖÙØ ÓÒ ØÖ× ÔÖÓÐÑÒØ × Ü ØØÓÒ×

ØÝÔ ÓÒ ×ÔÒ Ð××ÕÙ ØÝÔÕÙ× × ÓÑÔÓ×× ÔÖ×ÒØÒØ ÙÒ ØØ ÑÒØÕÙ

ÓÖÓÒÒ

Ò ÔÐÙ× ØØ ÓÒØÖÙØÓÒ ÓÒ ÖØÖÓÙÚ ÐÑÒØ Ð× Ü ØØÓÒ× Ö ØÖ×ØÕÙ×

× ÓÑÔÓ×× ×ÓÖÓÒÒ× ÕÙ ÔÙØ ÔÖØÖ ×ÙÖÔÖÒÒØ ÔÖÓÖ Ò Ø Ð ÙØ

× ÖÔÔÐÖ ÕÙ Ð ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ Ò ×Ø Ô× ÔÖØ ÔÙ×ÕÙ ÖØÒ× ×Ø× Ò ×ÓÒØ

×ØØ×ØÕÙÑÒØ ÕÙ ÑÓØ Ó ÙÔ× ÓÒ ÖÒÓ℄ × ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ


Γ 2

Γ 1

T N


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÙ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ× ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

ÒÙØÖÓÒ× ÓÒØ ÑÓÒØÖ ÕÙ ÑÑ Ì ÌÆ ÓÒ Ó×ÖÚ Ò ÓÖ Ð Ù×ÓÒ Ù×

Ù Ù ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÅÖÙ℄

Ä ÝÒÑÕÙ Ð ÝÖÓÒ Ò ×Ø Ô× Ú×Ð Ò× ÒÓØÖ ÒØÖ ÒÖ

Ð ÐÐ ØÑÔ× Ø ØÑÔÖØÙÖ Ó ÓÒ Ó×ÖÚ Ð× Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ Ð× ØÓÑ×

À×ÓÒØ ×ØØÕÙ×

× Ù××ÓÒ ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

ÆÓ× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ÝÒÑÕÙ ×ÔÒ Ò× Ð× ÒØÐÐÓÒ× ×ÓÖÓÒÒ×

×Ø ØÖ× ÖÒØ ÐÐ ÙÒ ÚÖÖ ×ÔÒ Ð××ÕÙ ØØÖ ÓÑÔÖ×ÓÒ ÓÒ ÖÔ

ÔÐÐ ÖÚÑÒØ Ð× Ö ØÖ×ØÕÙ× ÔÖÒ ÔÐ× × Ù ØÙØÓÒ× ÖÔ× Ò× Ð× ÚÖÖ×

×ÔÒ Ð× ÓÖÖÐØÓÒ× ÔÔÖ××ÒØ Ò× Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ × ØÖÙ×ÒØ

ÔÖ ÙÒ ÑÓÙÐØÓÒ Ò Õ Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ

ÙÑÒØ ÕÙÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÖÓØ Ø × ÐÓÕÙ Ù ÚÓ×Ò Ð ØÑÔÖØÙÖ

Ð Ñ ÖÓ× ÓÔÕÙ Ì ÐÚÖØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ Ð ÐÖÙÖ Ò ÒÖ Ò ×Ø

Ô× ÓÖ ÑÒØ ÑÓÒÓØÓÒ Ð ÐÖÙÖ Ù ×ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ÓÑÑÒ ÔÖ ÖÓØÖ

Ú Ð ØÑÔÖØÙÖ ÔÙ× ÑÓÒØÖ ÙÒ ÑÒÑÙÑ Ù ÚÓ×Ò Ì ÐÐÓÙÖ ℄ Ä

ÔÖ×Ò ÑÒÑÙÑ ØÖÙØ Ð Ô×× ÙÒ ÝÒÑÕÙ ØÝÔ ÖÐÜØÓÒ ÙÒ

ÝÒÑÕÙ Ü ØØÓÒ× Ù×Ú× Ð Ù ÖÓ××××ÑÒØ × Ñ× ×ÔÒ ÓÙÔÐ×

ÙØ ØÑÔÖØÙÖ Ð× Ñ× ×ÓÒØ ÔØØ× Ø ÔÙÚÒØ ÖÐÜÖ ÙÒ ÓÒÙÖØÓÒ

ÙÒ ÙØÖ Ö Ð× ÖÖÖ× ÒÖ× ×ÓÒØ Ð× ÈÖ× Ì Ð× Ñ× ÓÒØ ÖÓ×× Ð×

ÖÖÖ× ÔÓØÒØÐ ×ÓÒØ ÔÐÙ× ÐÚ× Ø ÓÒ ÔÙØ Ó×ÖÚÖ Ð× Ü ØØÓÒ× Ù×Ú×

Ñ× ×ÔÒ Ô× Ò× ÙÒ ØØ ÑØ×ØÐ

Ò× ÒÓØÖ × Ð ÝÒÑÕÙ ×ÔÒ × ÒØÐÐÓÒ× ×ÓÖÓÒÒ× Ö×Ø ØÖ× ÚÓ×Ò

ÐÐ × ÒØÐÐÓÒ× ÓÖÓÒÒ× ÖÖÒ ×Ò× ØÓÙØÓ× ÑÓÒØÖÖ Ð× Ü ØØÓÒ×

ÔÖÓÔØÚ× Ö ØÖ×ØÕÙ× Ð ÓÖÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÔÐÙ× Ð× ÙÜ ØÝÔ×

ÝÒÑÕÙ× ÖÐÜØÓÒ Ø Ü ØØÓÒ× Ù×Ú× ÔÙÚÒØ ÓÜ×ØÖ Ð ÑÑ ØÑ

ÔÖØÙÖ Ò× ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÓÒÒ ×Ø Ð × × ÓÑÔÓ×× Ì

Ä ÓÒØÖÙØÓÒ ÕÙ× Ð×ØÕÙ ØÖÙØ Ð× Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ ÓÖÖÐ× ×ÔØÐ

ÑÒØ Ä× ÙÜ ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ ÖÒØ× Ó×ÖÚ× × Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ

×ÙÖÒØ Ð Ü×ØÒ ÙÜ ÓÖ × ÓÙÔÐ ××Ó × ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ ØÝÔ

ÐÙ×ØÖ Ð×× ÓÜ×ØÒ ×ÔÒ× ÓÖØÑÒØ ÓÙÔÐ× Ø ×ÔÒ× ÔÐÙ× ÖÙ×ØÖ× Ð

ÑÒØ ÓÙÔÐ× ÔÙØ × ÒØÖÔÖØÖ Ò ÓÒ×ÖÒØ Ð ÒÙÒ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð×

ÓÙÔÐ× ÑÒØÕÙ×

Ð ÐÐ ØÑÔ× Ø ØÑÔÖØÙÖ × Ñ×ÙÖ× Ð× ÓÒÙÖØÓÒ× × ØÓÑ×

À×ÓÒØ ×ØØÕÙ× Ò Ø Ð× ØÙ× Ø× ×ÙÖ Ð ÝÒÑÕÙ × ØÓÑ× ÝÖÓÒ

ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ ÐÐ ÓÒ××Ø Ò ÙÒ ÝÒÑÕÙ ×× ÒÖ ÁÐ Ü×Ø ÙÒ ÒØÕÙ

ÐÒØ Ù×ÓÒ Ð ÝÖÓÒ Ú × ÒÖ× Ð ÓÖÖ Ù Î ÑÔÐÐ℄

ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ð Ü×Ø Ù×× × Ü ØØÓÒ× ÚÖØÓÒÐÐ× × ÔÖÓØÓÒ× ØÖ× ÙØ ÒÖ

Ð ÓÖÖ Ð ÒØÒ ÑÎ È℄

Ä Ø ÕÙ Ð× ØÓÑ× À ×ÓÒØ ×ØØÕÙ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ Ù ØÙØÓÒ× ÑÒØÕÙ×

ÔÖÑØ ÓÑÔÖÒÖ ÕÙÐØØÚÑÒØ Ð Ü×ØÒ × ÙÜ ÓÙÔÐ× Ø ØÙ

ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÐÙ×ØÖ Ð×× Ò Ø ÓÒ ×Ø × Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÖ Ö ØÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÑÒØØÓÒ Ò ÑÔ Ð

ÒÙØÖÓÒ× ÕÙ Ð ÔÖ×Ò ÙÒ ØÓÑ ÝÖÓÒ ÔÖÓ ÙÒ ÓÙÔÐ ØÓÑ× Ñ

ÒØÕÙ× ÑÓ ÓÖØÑÒØ Ð ÒØÖ ØÓÒ Ò Ä Ü×ØÒ ÙÜ ÒØÖ ØÓÒ×

Ò ÖÒØ× Ú ÓÙ ×Ò× À ÔÓÙÖÖØ ÒÖ ØÑÒØ ØÖ Ð ÓÖÒ ×

ÙÜ ÒÖ× Ö ØÖ×ØÕÙ× ÖÒØ× Ø ×Ò ÕÙ ÙÒ ÒÚÖÓÒÒÑÒØ

ÐÓ Ð ÝÖÓÒ ÒÙØ Ð ÓÖÑØÓÒ ÐÙ×ØÖ× ÑÒØÕÙ× Ó Ð Ý ÙÖ ×

ÓÙÔÐ× ÔÐÙ× ÓÙ ÑÓÒ× ÖÙ×ØÖ×

ÇÒ ÔÓÙÖÖØ ÑÒÖ ÕÙ ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ ÚÖØÙÐÐ ×Ù×ÑÑÒØ ÙØ Ð

Ù×ÓÒ × ØÓÑ× À ÙÖ ÙÒ ØÑÔ× Ö ØÖ×ØÕÙ Ð ÓÖÖ ÐÙ × Ù ØÙ

ØÓÒ× ×ÔÒ ÈÓÙÖ Ð× ÒÖ× ØÚØÓÒ ØÝÔÕÙ× × ÝÖÙÖ× Ô×× ÄÚ×

ÑÔÐÐ℄ Ð ÒÖ ××Ó Ð ÒØÕÙ × ØÓÑ× À ÚÒØ Ð ÓÖÖ Ð

Ö×ÓÐÙØÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ ÅÑÓÐ ÔÓÙÖ × ØÑÔÖØÙÖ× ØÖ× ×ÙÔÖÙÖ× Ð ØÑ

ÔÖØÙÖ ÑÒØ Ð ÓÖÖ Ù ÑÐÐÖ ÃÐÚÒ× ØØ ØÑÔÖØÙÖ Ð× ×ÔÒ×

ÚÖÖÒØ ÙÒÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÑÓÝÒÒ Ø ÓÒ Ò ÙÖØ ÐÓÖ× ÕÙ ÙÒ ×ÙÐ ÓÒ×ØÒØ

ÓÙÔÐ Ò× Ð ×Ý×ØÑ

ÉÙÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÖÓØ Ò ××ÓÙ× ÌÆ ØØ ÒÓÑÓÒØ × ÓÙÔÐ×

ÔÙØ ØÖ Ð ÓÖÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÖÒØ× Ò ØÑÔÖØÙÖ Ò× Ð× ÓÑÔÓ××

Ú ØÖÖ ÖÖ ÓÑÔÓÖØÑÒØ × ÑÒ×Ø ÔÖ ÙÜ ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÖÒØ× Ò

ØÑÔÖØÙÖ Ð ÝÒÑÕÙ× × ×ÔÒ× ÓÖØÑÒØ ÓÙÔÐ× ×Ø ØÝÔ Ü ØØÓÒ ÓÙ

ÓÒ ×ÔÒ ×ÙÖÑÓÖØ ÙÑÒØ ÕÙÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÖÓØ ØÒ× ÕÙ ÐÐ

× ×ÔÒ× ÐÑÒØ ÓÙÔÐ× Ö×Ø ØÝÔ Ù× ÓÙ ÖÐÜØÓÒÐ ÑÒÙ Ö

××Ó Ð ÒÚÖ× ÙÒ ØÑÔ× ÖÐÜØÓÒ

Ò ÖÚÒ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú ÝØØÖÙÑ ÒÓ× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð× ÙÜ

ÝÒÑÕÙ× Ö×ØÒØ ØÝÔ ÖÐÜØÓÒ Ð× ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ Ø ÑÒÙÒØ

ØÓÙØ× Ð× ÙÜ Ú Ð ØÑÔÖØÙÖ ÔÙØ × ÜÔÐÕÙÖ ÔÖ Ð Ø ÕÙ Ð Ý ÑÓÒ×

ØÓÑ× ÑÒØÕÙ× Ä× ÓÖÖÐØÓÒ× ×ÓÒØ ÑÓÒ× ØÒÙ× Ð ×Ø ÓÒ ÔÐÙ× Ð

ÔÖÓÔÖ × Ü ØØÓÒ×

Ä ÒÓÑÓÒØ × ÓÙÔÐ× Ø Ð ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ×ÑÐÒØ Ù×× ØÖ

Ö×ÔÓÒ×Ð× ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÔÖØ ÙÐÖ× Ò× Ð× Ñ×ÙÖ× ÑÒØØÓÒ ÕÙ ÒÓÙ×

ÖÚÓÒ× ÑÒØÒÒØ

ÑÒØØÓÒ Ò ÑÔ Ð

Ä ÑÒØØÓÒ Ø Ò× Ð× ÒØÐÐÓÒ× ×ÓÖÓÒÒ× ÅÒ Ð Ý

Ø Ì ÅÒ Ð Ý Ø Ñ×ÙÖ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ×ÓÙ× ÙÒ ÑÔ

ÑÒØÕÙ ÓÒ×ØÒØ Ä× Ñ×ÙÖ× ÓÒØ Ø ØÙ× Ù ËÈ Ë ÐÝ

Ò× ÙÒ ÑÒØÓÑØÖ ËÉÍÁ ÚÓÖ ÔØÖ Ä× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ×ÓÒØ ÑÓÒØÖ×

Ö×Ô ØÚÑÒØ Ò× Ð Ø Ò× Ð

ÈÓÙÖ ØÓÙ× Ð× ÒØÐÐÓÒ× ÓÒ Ó×ÖÚ × ÖÖÚÖ×ÐØ× Ð× ÓÙÖ× Ø

Ò × ×ÙÔÖÔÓ×ÒØ Ô× ÔÖØÖ ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ ÕÙ ×Ø ×ÙÔÖÙÖ Ð ØÑÔÖØÙÖ

ÓÖÖ ÌÆ ÙØ × ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× × ØÓÒ Ä× ÓÑ

ÔÓ×× Ú ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ ÒÓÑÐ ÌÆ Ú×Ð ÔÖ ÙÒ ÔØØ ÑÜÑÙÑ Ð ÓÙÖ

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú Ì ÓÒ Ò Ó×ÖÚ Ô× ÒÓÑÐ ÌÆ Ò ÖÚÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

M (emu/g)

M (emu/g)

5,5 10 -4

5 10 -4

4,5 10 -4

4 10 -4

3,5 10 -4

3 10 -4

ØÙ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ× ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

FC

ZFC

Y(Mn,Al) 2 D 1

2,5 10 -4

0 50 100 150 200 250 300

0,14

0,12

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

FC

ZFC

T (K)

T N

Y(Mn,Al) 2 D 3

0

0 50 100 150 200 250 300

T (K)

T N

M (emu/g)

0,01

0,008

0,006

0,004

0,002

Y(Mn,Al) 2 D 4

0

0 50 100 150 200 250 300

ÎÖØÓÒ Ð ÑÒØØÓÒ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÅÒ Ð Ý Ò ÓÒ ØÓÒ

Ð ØÑÔÖØÙÖ Ù Ù ÔÖ× ÖÖÓ××ÑÒØ ÓÖ× ÓÙ ×ÓÙ× ÙÒ ÑÔ


× ÒÓÑÐ× ×ÓÒØ Ó×ÖÚ× ÔÓÙÖ ÔÖØÕÙÑÒØ ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× Ò× ÙÒ ÞÓÒ

ØÑÔÖØÙÖ Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× ×× Ã

ØØÖ ÓÑÔÖ×ÓÒ ÓÒ ÖÔÔÐÐ ÖÚÑÒØ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ØØÒÙ ÔÓÙÖ ÙÒ

×ÙÔÖÔÖÑÒØÕÙ Ø ÙÒ ÚÖÖ ×ÔÒ Ð××ÕÙ ÈÖÒÓÒ× Ð ÜÑÔÐ ÙÒ × ×Ñ

ÔÐ ÙÒ ×Ý×ØÑ Ú × ÔÖØ ÙÐ× ×ÙÔÖÔÖÑÒØÕÙ× ØÐÐ Ò Ò Ä

×Ý×ØÑ ÖÐÜ ÒØÖ ÙÜ ÔÙØ× ÔÓØÒØÐ× ×ÔÖ× ÔÖ ÙÒ ÖÖÖ Ä ØÑÔ×

Ù ØÙØÓÒ Ö ØÖ×ØÕÙ Ù ×Ý×ØÑ ÙÑÒØ ÒØÙÖÐÐÑÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ØÑÔÖ

ØÙÖ ÖÓØ ÑÓÙÚÑÒØ× ÔÐÙ× Ò ÔÐÙ× ÐÒØ× Ð ØÑÔÖØÙÖ ÐÓÕÙ Ì ØÒØ

Ð ØÑÔÖØÙÖ ÔÓÙÖ ÐÕÙÐÐ ØÑÔ× ÚÒØ Ð ÓÖÖ Ù ØÑÔ× Ö ØÖ×ØÕÙ

Ð Ñ×ÙÖ Ñ ÈÓÙÖ ÌÌ Ñ ÒÓÑÖÙ×× Ù ØÙØÓÒ× ÓÒØ ÐÙ ÔÒÒØ

Ð Ñ×ÙÖ ØÒ× ÕÙ ÔÓÙÖ Ñ ÌÌ Ð ÔÖØ ÙÐ Ö×Ø Ò× Ð ÑÑ ÔÙØ×

ÔÓØÒØÐ ÔÒÒØ Ð Ñ×ÙÖ Ø Ð ØØ ×Ø Ø Ð Ò× ØØ ÖÓÒ ÌÌ ÓÒ Ò

Ô× Ð ÑÑ ÑÒØØÓÒ ×ÙÚÒØ ÕÙ Ð ÒØÐÐÓÒ Ø ÖÖÓ ÓÖ× ÓÙ ×ÓÙ× ÑÔ

ÑÒØÕÙ ÕÙ ×Ø Ð ÓÖÒ × ÖÖÚÖ×ÐØ× Ò× Ð× ÓÙÖ× Ø

ÓÒÒ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ØÝÔÕÙ ÑÓÒØÖ Ò× Ð ÇÒ ÒÓØ ÕÙ Ð ÖÖÖ

ÔÓØÒØÐ ×Ø Ü ÑÔÓ× ÔÖ Ð ÚÓÐÙÑ Ð ÔÖØ ÙÐ ÐÓÖ× ÕÙ Ò× ÙÒ ÚÖÖ

×ÔÒ Ö ØÝÔ Ð ÙØÙÖ ÖÖÖ ÙÑÒØ ÕÙÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÖÓØ Ä

FC

ZFC

T (K)

T N


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÑÒØØÓÒ Ò ÑÔ Ð

M (emu/g)

M (emu/g)

0,025

0,02

0,015

0,01

0,005

0,14

0,12

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

FC

ZFC

Tb(Mn,Al) 2 D 1

0

0 50 100 150 200 250 300

FC

T (K)

ZFC

T N

0

0 50 100 150 200 250 300

T (K)

Tb(Mn,Al) 2 D 3

T N

M (emu/g)

M (emu/g)

0,025

0,02

0,015

0,01

0,005

0,035

0,03

0,025

0,02

0,015

0,01

FC

ZFC

Tb(Mn,Al) 2 D 2

0

0 50 100 150 200 250 300

FC

T (K)

T N

T N

Tb(Mn,Al) 2 D 4

0,005

ZFC

0

0 50 100 150 200 250 300

T (K)

ÎÖØÓÒ Ð ÑÒØØÓÒ Ò× Ì ÅÒ Ð Ý Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖ

ØÙÖ Ù Ù ÔÖ× ÖÖÓ××ÑÒØ ÓÖ× ÓÙ ×ÓÙ× ÙÒ ÑÔ

ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÕÙÐØØ Ð ÑÒØØÓÒ ×ØØÕÙ Ö×Ø ÕÙÐØØÚÑÒØ Ð

ÑÑ Ò ÕÙ Ð ÔÒÒ Ò ÖÕÙÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÐÓ Ì Ø Ð

ØÑÔÖØÙÖ Ð ÔÓÙÖ ÙÒ ÚÖÖ ×ÔÒ ×ÓÒØ ÖÒØ× ÅÝÓ× ℄

M

FC

ZFC

T b ,T g

Curie-Weiss

ÎÖØÓÒ ØÝÔÕÙ ØØÒÙ Ð ÑÒØØÓÒ Ø Ò× ÙÒ ×Ý×ØÑ ×Ù

ÔÖÔÖÑÒØÕÙ ÓÙ ÚÖÖ ×ÔÒ Ð

ÆÓ× ÒØÐÐÓÒ× ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× ÓÑÔÐÜ ÕÙ ÐÙ

× × ØÝÔÕÙ× Ú ÔÐÙ×ÙÖ× ÖÓÒ× Ö ØÖ×ØÕÙ× Å× ÔÖØ Ð× ÒÓÑÐ×

T


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÙ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ× ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

ÌÆ Ð ÖÔÔÐÐ ÙÒ ÔÙ ÐÙ ÙÒ ×ÙÔÖÔÖÑÒØÕÙ ÒÓÑÓÒ Ú ÔÐÙ×ÙÖ×

ØÐÐ× ÔÖØ ÙÐ× Ø ÓÒ ÙÒ ×ØÖÙØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÖÖÖ× ÔÓØÒØÐ

ÈÐÙ× ÔÖ ×ÑÒØ ÓÒ ÔÙØ ÓÒ×ÖÖ ÔÐÙ×ÙÖ× ÖÓÒ×

Ä ÖÓÒ ÔÖÑÒØÕÙ ÌÌÖÖ

Ò× ØØ ÖÓÒ Ð× ÓÙÖ× Ø ×ÓÒØ ÓÒÓÒÙ× Á ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ù×Ø

Ð ÚÖØÓÒ Ð ÑÒØØÓÒ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ì Ð ÙÒ ÐÓ

ÙÖ Ï××

Å


À

Ì

Ó À ×Ø Ð ÑÔ ÑÒØÕÙ ÔÔÐÕÙ Ð ÓÒ×ØÒØ ÙÖ Ø Ð ØÑÔÖØÙÖ

ÙÖ Ï×× Ø ×ÓÒØ ÓØÒÙ× ÐÓÖ× Ð Ù×ØÑÒØ

Ä ÓÒ×ØÒØ ÙÖ ÔÙØ Ò ÓÖ × ÖÖ

Æ


Ó Æ ×Ø Ð ÒÓÑÖ ØÓÑ× ÓÖÑÙÐ× ÑÕÙ× ÓÒØÒÙ× Ò× ÙÒ Ö×ØÐ ÑÓ

ÑÒØ ÑÒØÕÙ Ø ÔÖ ØÓÑ ÓÙ ÔÖ ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ ×Ø Ð ÓÒ×ØÒØ

ÓÐØÞÑÒÒ ÔÖØÖ Ð ÚÐÙÖ Ù×Ø Ø Ò ÓÒÒ××ÒØ Ð Ñ×× Ð Ò

ØÐÐÓÒ ÕÙ ÓÒÒ × Æ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÔÙ ÙÖ Ð ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ø ÔÖ

ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ Ò× ÒÓ× ÓÑÔÓ××

Ä× ÓÙÖ× ØÒ × ×ÙÔÖÔÓ×ÒØ Ô× Ò× Ð ÑÑ ØÑÔÖØÙÖ Ü

ÔÐÓÖ ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÅÒ Ð ÅÒ Ð Ì ÅÒ Ð ØØ ÒÐÝ×

Ò ÓÒ Ô× ÔÙ ØÖ Ø ÔÓÙÖ × ÓÑÔÓ×× ÈÓÙÖ Ð× ÙØÖ× ÓÒ ÑÓÒØÖ Ð× Ö×ÙÐØØ×

ÓØÒÙ× Ò× Ð ØÐÙ Ø ÓÒ Ð× ÓÑÔÖ ÙÜ ÚÐÙÖ× ÓØÒÙ× ÔÖ Ù×ÓÒ ÒÐ×

ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ ØÑÔ× ÚÓÐ Ä× ÚÐÙÖ× ÓØÒÙ× ÔÖ Ð× ÙÜ Ø ÒÕÙ× ×ÓÒØ

Ò ÓÖ Ò ÕÙ Ð× ÚÐÙÖ× ÓØÒÙ× ÔÖ ÑÒØØÓÒ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú

Ì ×ÑÐÒØ ØÖ ÐÖÑÒØ ÒÖÙÖ× ÐÐ ÓØÒÙ× ÔÖ Ù×ÓÒ ÒÙØÖÓÒÕÙ Ë

Ð ÓÒ ×ÙÔÔÓ× ÕÙ Ò× Ì ÅÒ Ð Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ù ÖÖ Ì Ø ÅÒ

× ×ÓÑÑÒØ ÓÒ ÔÙØ ÙÖ Ð× ÑÓÑÒØ× Ð ØÖÖ ÖÖ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ò

ÝÖÓÒ Ý ÔÖØÖ × Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÓÙÖ ÅÒ Ð Ó ×ÙÐ× Ð× ÅÒ ×ÓÒØ

ÑÒØÕÙ× ÇÒ ÓØÒØ Ì ¦ ÔÓÙÖ Ð× ÚÐÙÖ× ÓØÒÙ× ÔÖ ÑÒØ

ÓÑÔÓ× ÅÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ÔÖ ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ

ÑÒØØÓÒ Ù×ÓÒ ÒÙØÖÓÒ×

ÅÒ Ð ¦ ¦

Ì ÅÒ Ð ¦ ¦

Ì ÅÒ Ð ¦

Ì ÅÒ Ð ¦ ¦

Ì ÅÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÔÖ ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ ÓØÒÙ× Ò× Ð Ô× ÔÖÑÒ

ØÕÙ× × ÓÑÔÓ×× ÔÖ ÑÒØØÓÒ Ø ÔÖ Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ØÑÔ× ÚÓÐ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÑÒØØÓÒ Ò ÑÔ Ð

ØÓÒ Ø Ì ¦ ÔÓÙÖ ÐÐ× ÓØÒÙ× ÔÖ Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ×

ÚÐÙÖ× Ò ÓÖ Ú Ð ÚÐÙÖ Ð ÓÒ ÐÖ ÔÓÙÖ Ì ÕÙ ×Ø

Ä ÔÔÖØÓÒ × ÖÖÚÖ×ÐØ× ÚÖ× ÌÖÖ Ã

ÑÓÒØÖ ÕÙ ÖØÒ× ×ÔÒ× × ÐÒØ × ØØ ØÑÔÖØÙÖ Ä ÔÔÖØÓÒ

× ÖÖÚÖ×ÐØ× ÔÓÙÖÖØ ÓÖÖ×ÔÓÒÖ Ù Ð Ð ÝÖÓÒ Ð ÐÐ Ù ØÑÔ×

Ö ØÖ×ØÕÙ Ð Ñ×ÙÖ ÑÒØØÓÒ ØÝÔÕÙÑÒØ × ÓÒ ÓÑÔÖÖ Ú

Ð× × × Ñ×ÙÖ× Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ×

Ä ÖÓÒ ÌÆ

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú Ð Ð × ÓÖÖÐØÓÒ× ×ØØÕÙ× ÚÙ× ÙÜ ÒÙØÖÓÒ×

ÓÒ Ú ÙÒ ÓÖØ ÙÑÒØØÓÒ Ð ÑÒØØÓÒ ØÙÒÑÜÑÙÑ Ð ÓÙÖ

ÓÒÖÑ Ð Ü×ØÒ ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ ÒÔÒÒØ Ð ÖÕÙÒ

Ñ×ÙÖ ÌÓÙØÓ× ÓÒ Ò Ó×ÖÚ Ô× Ø Ú×Ð Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú Ì

Ä× ÒÓÑÐ× ×× ØÑÔÖØÙÖ Ã

Ò× ØØ ÖÓÒ ÒÓÙ× Ò ÚÓÒ× Ô× Ó×ÖÚ ÒÓÑÐ× Ò× Ð× ÓÙÖ× ÒÙ

ØÖÓÒ× ×Ø Ö Ô× ÚÓÐÙØÓÒ Ð ÝÒÑÕÙ Ô× ÑÓ ØÓÒ Ð ÐÓÒÙÙÖ

ÓÖÖÐØÓÒ Ä ÑÜÑÙÑ Ð ÓÙÖ Ó×ÖÚ Ò× Ð ÔÐÙÔÖØ × ÓÑÔÓ××

ÔÓÙÖÖØ × ÒØÖÔÖØÖ ÓÑÑ ÙÒ Ð ×ÙÔÖÔÖÑÒØÕÙ Ñ× ×ÔÒ ØÐÐ

ÖÐØÚÑÒØ Ò Ò Ð ÐÐ Ù ØÑÔ× Ñ×ÙÖ Ð ÑÒØØÓÒ Å× Ð

ÓÑÔÓÖØÑÒØ × ÓÙÖ× Ò ×Ø Ô× Ð××ÕÙ Ø ÑÓÒØÖ ÕÙ × ×ÔÒ× ÓÒØÒÙÒØ

Ù ØÙÖ Ù×ÕÙ ÙÜ ÔÐÙ× ××× ØÑÔÖØÙÖ×

ÈÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× Ú ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ò ÝÖÓÒ Ý ÓÙ Ì ÓÒ Ó×ÖÚ

ÙÒ ÚÐÙÖ ØÖ× ÑÔÓÖØÒØ Ð ÑÒØØÓÒ ×× ØÑÔÖØÙÖ ÕÙ ×ÙÖ

ÙÒ ÓÖØ ØÒÒ Ù ÖÖÓÑÒØ×Ñ ÔÓÙÖ ØØ ÓÒ ÒØÖØÓÒ À ÊÔÔÐÓÒ× ÕÙ

Ð× Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× Ð ×Ý×ØÑ Ì ÅÒ Ð Ý × ØÓÒ

ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ÓÑÔÓ×ÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ ×Ø ÑÜÑÐ ÔÖ ×ÑÒØ ÔÓÙÖ Ð ÓÒ

ÒØÖØÓÒ Ý ÈÓÙÖ ÅÒ Ð Ð ÓÙÖ ÑÓÒØÖ ÙÒ ÔÐØÙ ÖÖÓÑÒØÕÙ

ØÒ× ÕÙ ÔÓÙÖ Ì ÅÒ Ð Ð ÑÒØØÓÒ ÙÑÒØ ÓÒØÒÑÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ØÑ

ÔÖØÙÖ ÖÓØ ÕÙ ×Ø ÔÖÓÐÑÒØ Ð ÙÒ ÙÑÒØØÓÒ ÓÒØÒÙ × ÑÓÑÒØ×

Ð ØÖÖ ÖÖ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÖÓØ

ÇÒ ÔÙØ Ö ÙÒ ÒÐÝ× ÕÙÒØØØÚÐÚÐÙÖ Ù ÔÐØÙ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÔÓÙÖ

ÅÒ Ð Ò ×ØÑÖ ÕÙÐÐ ×Ø Ð ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÑØÖ ÑÒØ ÈÓÙÖ Ð

ÓÒ ÜÔÖÑÖ Ð ÑÔ ÒØÖÒ À Ð ÒØÐÐÓÒ Ò ØÖÑ× Ù ÑÔ ÔÔÐÕÙ À

Ø Ù ÑÔ ÑÒØ×ÒØ À ÆÅ ÓÔÔÓ× À Æ ×Ø Ð ØÒ×ÙÖ × Ó ÒØ×

ÑÔ ÑÒØ×ÒØ ÕÙ Ð ÓÒ ×ÙÔÔÓ×Ö Ð × ÙÒ ×ÔÖ Ú Ð

ÑÔ ÔÔÐÕÙ ×ÙÚÒØ ÙÒ Ü ×ÝÑØÖ Ø Å ×Ø Ð ÑÒØØÓÒ ÜÔÖÑ Ò

ÑÙ Ñ ÇÒ ÓØÒØ Ò Ú×ÒØ ÔÖÅ ÀÅ À Å Æ Ò× Ð × ÙÒ

×Ù×ØÒ ÖÖÓÑÒØÕÙ Ð Ò ÑÔ Ð Ð ×Ù× ÔØÐØ ÒØÖÒ ×Ø ÒÒ

Ø ÓÒ ÀÅ Ò× × Ð ÓÒ ÓØÒÖØ ÅÀ Ð Æ

ÔÖØÖ Ð ÑÒØØÓÒ Ù ÔÐØÙ ÓØÒÙ ÜÔÖÑÒØÐÑÒØ Ø ÔÓÙÖ ÙÒ Ò×Ø

Ð ÔÓÙÖ ÑÜÑÐ Ð ÐÐ ÙÒ Ö×ØÐ ÓÒ ÓØÒØ ÅÀ ÜÔ Ä

ÕÙÒØØ ÑÜÑÐ Ð Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÕÙ × ÓÖÒØÒØ ×ÙÚÒØ Ð ÑÔ ×Ø

ÓÒ ×ÙÐÑÒØÒÚÖÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÒ ÐÙ×ÓÒ×

ØÙ × Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ× ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ ÔÖ Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ ÒÙØÖÓÒ× Ø ÑÒØØÓÒ Ò ÑÔ

Ð Ð× Ù ØÙØÓÒ× ×ÔÒ Ò× Ð× ÝÖÙÖ× Ô×× ÄÚ× Ø ÚÓÒ× × ÙØ

Ð× Ö×ÙÐØØ× Ò ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× ÚÖÖ× ×ÔÒ Ù×ÙÐ× Ä ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ó×ÖÚ

×Ø ÓÑÔÐÜ Ð× Ñ×ÙÖ× ÑÒØØÓÒ Ø Ð× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÙÜ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÒØ

Ð× ÖÐÖ ÔÖØ ÔÓÙÖ Ð Ô× ÙØ ØÑÔÖØÙÖ Ù ××Ù× × ÖÖÚÖ×ÐØ×

ÉÙÐØØÚÑÒØ ÓÒ ÔÙØ Ö ÕÙ Ð ÖÔÓÒ× ÑÒØÕÙ ÒÓ× ÓÑÔÓ×× ÑÓÒØÖ

Ð Ü×ØÒ ÙÒ ×ØÖÙØÓÒ ÐÖÙÖ× Ò ÒÖ ÕÙ ×ÑÐ Ð Ù ×ÓÖÖ Ð Ø

ÒÓÑÓÒ × ØÓÑ× ÝÖÓÒ ÙÜ ØÑÔ× Ö ØÖ×ØÕÙ× × Ù ØÙØÓÒ× Ñ

ÒØÕÙ× Ä× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ Ù×× ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÐÕÙÐÐ Ð× ÓÖÖÐØÓÒ×

×ØØÕÙ× × ÚÐÓÔÔÒØ ÓÒ Ú ÐÐ Ñ×ÙÖ ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÓÖ

ÖÐØÓÒ× Ò×ØÒØÒ× × Ö ØÖ×ØÕÙ× ÖÒ ÒØ ÒÓ× Ô×× ×ÓÖÓÒÒ× ×

Ô×× ØÝÔ ÚÖÖ ×ÔÒ ÕÙ ØÖÙØ ÔÖÓÐÑÒØ Ð ÒØÙÖ ÓÒÑÒØÐÑÒØ

ÖÒØ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ Ò× Ð× ÙÜ ØÝÔ× ×Ý×ØÑ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÔØÖ

ÐÙØÓÒ ÅÒ ÚÓÐÙØÓÒ ÚÖ× ÙÒ

ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÙØÐ× Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÅÒ Ò× Ð ×Ý×ØÑ ÅÒ ÔÓÙÖ ÒÖ Ð

ÒØÙÖ × ÒØÖ ØÓÒ× Ø ÒØÖÓÙÖ × ÒØÖ ØÓÒ× ÖÖÓÑÒØÕÙ× ÔÓÙÖ Ð×ÕÙÐÐ×

Ð Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ Ò ÔÖ×ÒØ ÔÐÙ× ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ÊÔÔÐÓÒ× ÕÙ Ò×

ÅÒ Ð ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÒÙØ ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ

× ØÓÒ ØÒ× ÕÙ Ð× ÓÑÔÓ×× ÀÜ ×ÓÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ× È È℄

Ä ÒÐØ ØØ ØÙ ×Ø ÓÑÔÖÒÖ ÓÑÑÒØ × Ø Ð ØÖÒ×ØÓÒ ÙÒ ÓÖÖ

ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ò× ÙÒ Ö×Ù ÖÙ×ØÖ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÖÙ×

ØÖ Ø ÓÑÑÒØ Ò Ð ÓÙÔÐ ÒØÖ Ð ÝÖÓÒ Ø Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÖ×ÕÙ ÓÒ

ÑÒÙ ÔÖÓÖ××ÚÑÒØ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ò× Ð Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ ØØ

ØÙ ÔÓÙÖÖ Ù×× ÔÖÑØØÖ ×ØÙÖ ÒÓ× ÓÑÔÓ×× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ × ×Ý×ØÑ× Ð×

×ÕÙ× ÕÙ ÔÖ×ÒØÒØ ÙÒ ÑÐÒ ÐØÓÖ ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ñ× Ó Ð Ò Ý

Ô× ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ

Ò× Ð ÔÖÑÖ ÔÖØ ÔØÖ ÒÓÙ× ÔÖ×ÒØÓÒ× Ð× ÔÖÒ ÔÙÜ Ö×ÙÐØØ×

ÓØÒÙ× ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÔÓÙÖ Ð Ò×ÑÐ × ×Ù×ØØÙØÓÒ× Ù ØÙ×

Ä ÙÜÑ ÔÖØ ÓÒ ÖÒ Ð× ÖÓÒ× ÔÖÓ × × ÜØÖÑØ× Ù ÖÑÑ

Ô× ØÒ× ÕÙ Ò× Ð ØÖÓ×Ñ × ØÓÒ ÒÓÙ× ØÐÐÓÒ× Ð ÞÓÒ ÒØÖÑÖ Ù

ÖÑÑ Ô×× Ö×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ ÑÓÐ ×ÑÔÐ ÔÖÑØØÒØ ÒÐ

Ý×Ö Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ø × Ù××ÓÒ

ÖÑÑ Ô×× ÓØÒÙ Ò× ÅÒ

ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ×

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ Ð× ÒØÐÐÓÒ× ÅÒ ÜÜ Ú Ü

Ø Ä ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ü Ø Ò ÙØÖÙÑ

ÚÖ ÒØÖ Ø

Ä× ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ ÓÒØ Ø ØÙ× Ò× Ð

×Ô ØÖÓÑØÖ ÄÄ Ú ÙÒ ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ Ò ÒØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÐÙØÓÒ ÅÒ ÚÓÐÙØÓÒ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ

Ä ÖÑÑ Ô×× ÓØÒÙ Ò× ÅÒ ÜÜ ÔÖØÖ × Ñ×ÙÖ×

×Ø ÑÓÒØÖ Ò× Ð

ÈÓÙÖ × Ð× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ü ÓÒ Ó×ÖÚ Ð ÑÑ ×ØÖÙ ØÙÖ Ñ

ÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÕÙ ÐÐ Ù ÓÑÔÓ× ÅÒ Ä Ñ× Ò ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

× ÓÑÔÒ ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× ÒÓÒ ÓÔ ÙÒ ×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓÖÕÙ

Ð ÐÐÙÐ ÙÒØÖ ÕÙ ÒÕÙ Ð ÓÖÑØÓÒ Ð ÑÑ ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÖÓÒÒ Ý

ÖÓÒ

T (K)

350

300

250

200

150

100

50

H ordered

Paramagnetic

H disordered

(magnetic SRO)

AF inc.

ferro

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x (Fe content)

ÖÑÑ Ô×× ÅÒ ÜÜ ËÊÇ ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð ÓÖÖ ÓÙÖØ

ÔÓÖØ ËÓÖØ ÊÒ ÇÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ò Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ Ø ÖÖÓ

ÖÖÓÑÒØÕÙ ËÝÑÓÐ× § ÔÓÙÖ Ü ØÖÒ×ØÓÒ ÑÒØÓ×ØÖÙ ØÙÖÐ ÓÖÖ

ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ø ×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓÖÕÙ Ð ÐÐÙÐ ÙÒØÖ ×ÝÑÓÐ× Æ

ÔÓÙÖ Ü ÔÔÖØÓÒ × ÓÖÖÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ô× ÒÓÑÐ

×ØÖÙ ØÙÖÐ ×ÝÑÓÐ× ¤ ÔÓÙÖ Ü ÌË ØÖÒ×ØÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ð Ð Ñ× Ò ÓÖÖ

Ð ÝÖÓÒ ÓÒ ÑÓÒØÖ Ù×× Ð Ö×ÙÐØØ ÓØÒÙ ÔÓÙÖ ÔÖ× È ℄ ÈÓÙÖ Ü

Ð× ×ÝÑÓÐ× ÓÙÚÖØ Ø ÖÑ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ × ÒØÐÐÓÒ× ÖÒØ× ØÒ× ÔÓÙÖ Ü

Ø Ü Ð× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÖÒØ× Ô×× ÔÖ×ÒØ× Ò× Ð ÑÑ ÒØÐÐÓÒ

Ò× Ð ÖÓÒ ÒØÖÑÖ Ü Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ×Ø ÓÙÖØ ÔÓÖØ

Ø ÓÒ Ò Ó×ÖÚ ÔÐÙ× ×ØÓÖ×ÓÒ ÖÓÑÓÖÕÙ Ð ÐÐÙÐ ÙÒØÖ Ð ×ÝÑØÖ Ö×Ø

ÙÕÙ Ù×ÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ ×ÙÖ ÕÙ Ð ÝÖÓÒ Ö×Ø ×ÓÖÓÒÒ

ØÓÙØ ØÑÔÖØÙÖ ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× ÅÒ ÜÐÜ Ý ÚÓÖ × ØÓÒ Ä

×ÔÖØÓÒ Ù Ö ØÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÔÖÓÚÓÕÙ ÙÒ ÑÒÙØÓÒ

Ð ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÖ ÓÑÑ Ð ÓÒ ÔÙØ ÚÓÖ Ò ÓÑÔÖÒØ Ð× ÙÜ ÒØÐÐÓÒ×

ÓØÒÙ× ÔÓÙÖ Ü Ð ÙÒ ÓÖÓÒÒ Ø Ð ÙØÖ ×ÓÖÓÒÒ Ä ÚÐÙÖ Ð ØÑÔÖØÙÖ

ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÙÑÒØ Ò×ÙØ ÐÒØÑÒØ Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ä ÓÖÖ

ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÒØÐÑÒØÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ÚÒØ Ò ÓÑÑÒ

×ÙÖÐ ÔÙ× ÖÖÓÑÒØÕÙ ØØ ÖÓÒ Ù ÖÑÑ ×Ø ØÐÐ Ò× Ð × ØÓÒH ordered


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

È×× Ö ÒÅÒØÖÒ

Ù ÚÓ×Ò Ð ÜØÖÑØ Ù ÖÑÑ Ö Ò ÓÒ ÚÓØ ÔÔÖØÖ ÙÒ

ÒÓÙÚÐÐ Ô× Ð× ÓÖÖÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ò ×ÓÒØ ÔÐÙ× Ó×ÖÚ×

Ø ÓÒ Ó×ÖÚ ÙÒ ×ØÓÖ×ÓÒ Ð ÐÐÙÐ ÙÒØÖ Ò ××ÓÙ× ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ ÕÙ

ÒÓÙ× ÒÓØÖÓÒ× ÌË ØØ ØÖÒ×ØÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ ×Ø ÔÖÓÐÑÒØ ÒÙØ ÔÖ Ð Ñ× Ò

ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÓÑÑ Ð Ø ÑÓÒØÖ ÔÓÙÖ È ℄ ÆÓÙ× × ÙØÓÒ×

ØØ Ô× Ò× Ð × ØÓÒ ×ÙÚÒØ

È×× Ö ÒÅÒØÖÒ

Ò× Ð× ÖÓÒ× Ù ÖÑÑ ÔÖÓ × × ÜØÖÑØ× Ö × Ò ÅÒ Ü Ø

Ò Ü Ð× ÔÖÓÔÖØ× ×ØÖÙ ØÙÖÐ× Ø ÑÒØÕÙ× ×ÓÒØ ÚÓ×Ò× ÐÐ× ×

ÓÑÔÓ×× ÖÖÒ Ö×Ô ØÚÑÒØ ÔÙÖ ÅÒ Ø ÔÙÖ

Ò× Ð ÑÑ ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ü ÓÒ Ö Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ Ø ÑÒ

ØÕÙ ÅÒ Ñ× Ð ØÑÔÖØÙÖ ØÖÒ×ØÓÒ ÑÒÙ ÐÓÖ×ÕÙ Ü ÙÑÒØ

ÒÕÙ ÕÙ Ò× ØØ Ô× Ð ÓÔ Ù ×Ø ÕÙÚÐÒØ Ð ÒØÖÓÙ ØÓÒ

ØÖÓÙ× Ò× Ð Ö×Ù ÑÒØÕÙ ÅÒ

ÆÓÙ× ÒÐÝ×ÓÒ× ÑÒØÒÒØ ÔÐÙ× Ò ØÐ Ð× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÓÙÖ Ð Ô× Ö

Ò Ù ÖÑÑ Ø ×ÓÒ× ÙÒ ÓÑÔÖ×ÓÒ Ú Ð× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÓÙÖ Ð

ÓÑÔÓ× ÔÙÖ ÆÓØÓÒ× ÕÙ ØØ ×ØÖÙ ØÙÖ Ò ×Ø Ô× ÙÒ ×ÑÔÐ ×ØÖÙ ØÙÖ

ÖÖÓÑÒØÕÙ Ò Ø ÐÐ Ò ×Ø Ô× ÓÑÔÐØÑÒØ ÐÙ Ù×ÕÙ ÔÖ×ÒØ È ℄

Ä ØÙ Ö ÒØ È ℄ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ ×Ø ÙÕÙ

ÙØ ØÑÔÖØÙÖ ÔÙ× ÚÒØ ÖÓÑÓÖÕÙ Ã Ð Ñ× Ò ÓÖÖ ×

ØÓÑ× ÙØÖÙÑ Ã Ð ×ÝÑØÖ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÚÒØ ÑÓÒÓ ÐÒÕÙ Ñ

ÔÙ× ÔÐÙ× ×× ØÑÔÖØÙÖ ÑÓÒÓ ÐÒÕÙ È Ñ ÆÓ× Ö×ÙÐØØ× ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ××

ÓÔ× ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÔÖÓ ÐÙ Ä ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ ×Ø ××Ò

ØÐÐÑÒØ ÙÕÙ Ã ÔÙ× Ò ÑÒÙÒØ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÓÒ Ó×ÖÚ ÙÒ ×ØÓÖ×ÓÒ

×ØÖÙ ØÙÖÐ Ð ÐÐÙÐ ÙÒØÖ ÕÙ Ò ×ÑÐ × ÓÑÔÐØÖ ÕÙ Ã ÒÓÙ× ÚÓÒ×

ÒÓØ ÌË Ð ØÑÔÖØÙÖ ÑÓÝÒÒ ØØ ØÖÒ×ØÓÒ ØØ ×ØÓÖ×ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ ×

ÑÒ×Ø ÔÖ ÙÒ ÓÙÐÑÒØ ÓÑÔÐÜ Ð Ö ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ø ÔÖ

Ð ÔÔÖØÓÒ ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ Ö Ó ÕÙ ×ÑÐ ÓÖÖ×ÔÓÒÖ Ð ÖÜÓÒ

ÇÒ ØØÖÙ ØØ ×ØÓÖ×ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ð Ñ× Ò ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÔÖ ÒÐÓ

Ú Ð ÓÑÔÓ× ÔÙÖ ÆÓ× Ñ×ÙÖ× Ò ÔÖÑØØÒØ ÒÒÑÓÒ× Ô× ×ØÒÙÖ

Ò× Ø ÒØÖÚÐÐ ØÑÔÖØÙÖ ÙÜ ØÖÒ×ØÓÒ× ×ØÖÙ ØÙÖÐ× ×ØÒ Ø× ÓÑÑ ÔÓÙÖ

ÖÓÑÓÖÕÙ Ø ÑÓÒÓ ÐÒÕÙ Ñ

Ä ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÑÒØÕÙ ÒÓ× ÓÑÔÓ×× ×ÑÐ Ù×× ØÖ ÔÖÓ ÐÙ Ù

ÓÑÔÓ× ÔÙÖ ÓÑÑ ÔÓÙÖ ÓÑÔÓ× È ℄ ÓÒ Ó×ÖÚ ÙÒ Ô Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ

×ØÙ Ó ÔÓÙÖ ÒÓØÖ ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ Ò ÒØ Ò× ÙÒ ÒØÖÚÐÐ

ØÖÓØ ØÑÔÖØÙÖ ÙØÓÙÖ Ã ÔÙ× ÙÒ ÙÑÒØØÓÒ Ð ÒØÒ×Ø ÐÓÖ×ÕÙ

Ô Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ×ÔÖØ ÁÐ ÔÓÙÖÖØ × Ö ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ÕÙ × ØÖÒ×ÓÖÑÖØ Ò× ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÔÐÙ× ××

ØÑÔÖØÙÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Intensity (a.u.)

1 10 5

8 10 4

6 10 4

4 10 4

2 10 4

ÐÙØÓÒ ÅÒ ÚÓÐÙØÓÒ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ

159 K

289 K

111

350 K

310 K

Y(Mn 0.05 Fe 0.95 ) 2 D 4

59 60 61 62 63 64 65 66

2θ (deg.)

159 K

200

350 K

310 K

289 K

159 K

289 K

71 72 73 74 75

2θ (deg.)

ËÔ ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ã Ã Ã Ø Ã Ò×

ÅÒ ÑÓÒØÖÒØ Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ð× ÞÓÒ× × ÖÜÓÒ× ×ØÖÙ ØÙÖÐ× Ø

ÍÒ ØÖÓ×Ñ Ö ×ØÖÙ ØÙÖÐ ×Ø Ó×ÖÚ ÖÒ ÒÐ Ñ× ×ÓÒ ÒØÒ×Ø ×Ø ØÖ×

Ð Ä× × ÑÓÒØÖÒØ Ð ÓÙÐÑÒØ Ù Ô Ã Ä× Ñ×ÙÖ× ÓÒØ Ø Ø×

×ÙÖ ÄÄ Ú

Ä ØÙ Ù ÓÑÔÓ× ÔÙÖ ÑÓÒØÖ Ò ÓÙØÖ Ð Ü×ØÒ ÙÒ ÙÑÒØØÓÒ

ÚÓÐÙÑ Ò ××ÓÙ× Ã ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÒ ×ÙØ ÚÓÐÙÑÕÙ È ℄

Ò× ÒÓ× ÓÑÔÓ×× ÒÓÙ× ÚÓÒ× ×ØÑ Ð ÚÓÐÙÑ ÔÖØÖ Ð ÔÓ×ØÓÒ Ù Ô ×ØÙ

Ó Ò ×ÙÔÔÓ×ÒØ ÕÙ Ð ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð ÖÜÓÒ ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ÙÕÙ

Ä ÚÓÐÙØÓÒ Ù ÚÓÐÙÑ ÖÐØ Ò× ÓØÒÙ ×Ø ÑÓÒØÖ Ò× Ð ÔÓÙÖ Ü

ÇÒ ÖØÖÓÙÚ Ð ÑÑ ÒÓÑÐ ÚÓÐÙÑÕÙ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× ÔÙÖ ÐÑÒØ

2 10 5

1.5 10 5

1 10 5

5 10 4

Intensity (a.u.)

80 K

119 K

45 K

0

9 10 11 12 13 14

2θ (deg.)

1 10 5

8 10 4

6 10 4

4 10 4

2 10 4

111 10 K

45 K

Y(Mn 0.05 Fe 0.95 ) 2 D 4

159 K

119 K

80 K

45 K

10 K

59 60 61 62 63 64 65 66

2θ (deg.)

ËÔ ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ã Ã Ã Ã Ø Ã Ò×

ÅÒ ÑÓÒØÖÒØ Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ð× ÞÓÒ× × Ô × Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ Ø ÇÒ

ÖÑÖÕÙ Ð× ÖÒØ× ÐÐ× Ò× Ð ÒØÒ×Ø ÔÓÙÖ Ð× ÙÜ ÞÓÒ× Ä× Ñ×ÙÖ× ÓÒØ Ø

Ø× ×ÙÖ ÄÄ Ú


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

È× ÒØÖÑÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ËÊÇ

Ð ÓÖÖ

ØØ ÒÓÑÐ ÚÓÐÙÑÕÙ Ø ØØÖÙ ÙÒ ÓÐÐÔ× ÔÖØÐ × ÑÓÑÒØ× Ù

Ù ××Ù× Ð ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ È ℄ × ÔÔÙ ×ÙÖ × Ü

ÔÖÒ × ÑÒØØÓÒ ×ÓÙ× ÑÔ ÓÖØ ÕÙ ÑÓÒØÖÒØ ÔÓÙÖ À ÙÒ

ÑÒÙØÓÒ ÖÙÔØ Ã Ð ÑÒØØÓÒ ×ØÙÖØÓÒ ÕÙ Ò×ÙØ ÖÓØ ÐÒØ

ÑÒØ Ù×ÕÙ ØÑÔÖØÙÖ ÑÒØ Ä ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÓÑÔÓ× ×ÑÐ ØÖ

ÒØÖÑÖÒØÖ ÙÜ À Ø À Ð ÔÖÑÖ ÑÓÒØÖ ÙÒ ×ÑÔÐ ÓÑ

ÔÓÖØÑÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ ØÒ× ÕÙ Ò× Ð ÙÜÑ Ð ÑÒØØÓÒ ×ØÙÖØÓÒ

Ö×Ø ØÖ× Ð Ù×ÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ ØØ ÚÖØÓÒ Ù ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ñ

ÒØÕÙ Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ ×ÖØ Ù ÙÒ ÖÑÔÐ×× ÔÖÓÖ××

Ò× Ð ÒÓÑÖ Ð ØÖÓÒ× ÒØÖÓÙØ× Ò× Ð ×Ý×ØÑ ÙÑÒØÒØ Ú Ð ÓÒ Ò

ØÖØÓÒ À ×ÖØ Ð ÓÖÒ ÙÒ ÓÖØ ÖÙ ØÓÒ Ù ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ù

ÔÓÙÖ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÑÜÑÐ Ò ÝÖÓÒ × Ö×ÙÐØØ× Ø Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ð ÒØÙÖ

Ø ØØ ÐÑÒØ ÑÒØÕÙ Ó×ÖÚ Ù ××Ù× Ã Ò× À Ø ÔÓÙÖ

ØÓÙØ Ð ÑÑ ØÑÔÖØÙÖ× Ò× À Ò ××ØÒØ Ò ÓÖ ØÖ ÐÖ×

Ò ÓÒ ÐÙ×ÓÒ ÒÓ× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ Ø ÑÒØÕÙ

× ÓÑÔÓ×× ×Ù×ØØÙ× Ò× Ð Ô× Ö Ò ×Ø ÔÖÓ ÐÙ ÔÓÙÖ

È ℄

Relative volume

1

0.999

0.998

0.997

0.996

0.995

0.05 %

Y(Mn 0.05 Fe 0.95 ) 2 D 4

0.994

0 50 100 150 200 250 300

T (K)

Ù ÚÓÐÙÑ ÖÐØ Ò× ÅÒ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ

×ØÑ ÔÖØÖ Ð Ö ×ØÙ Ó ÓÑÑ ÖØ Ò× Ð ØÜØ ÖÓØ ÑÒØØÓÒ

×ÓÙ× ÑÔ ÓÖØ À Ì×Ð Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÜÀÝ ÔÓÙÖ

Ý Ø ÔÖ× È℄

È× ÒØÖÑÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ËÊÇ

ÇÒ × ÒØÖ×× Ò× ØØ × ØÓÒ Ð ÖÓÒ ÒØÖÑÖ Ü Ö

ØÖ× ÔÖ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ä ×ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ó×ÖÚ Ò×

ØØ Ô× ×Ø ÒÙØ ÔÖ Ð ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ Ø ÒÓÒ Ô× ÔÖ Ð ×ØÖÙØÓÒ

ÐØÓÖ ØÓÑ× ×ÙÖ Ð× ×Ø× ÅÒ ÕÙ Ò ÓÑÑ Ø ÕÙ ÙÒ Ð ÖÓ××Ò

ÌÆ ÔÙØ ØÖ ÚÙ Ò ÓÑÔÖÒØ Ð× ÒØÐÐÓÒ× Ú À ÓÖÓÒÒ Ø À ×ÓÖÓÒÒ

ÝÒØ Ð ÑÑ ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ Ü


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÐÙØÓÒ ÅÒ ÚÓÐÙØÓÒ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ

Ê×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ

Ò× Ð× ×Ô ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÓÒ Ó×ÖÚ ÙÒ ÔÐ ÑÒØ ÔÖÓÖ××

× ÓÖÖÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ð ÔÓ×ØÓÒ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÚÖ× Ð ÒØÖ ÞÓÒ

ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÙÑÒØ ØÖÙØ ÙÒ ÚÓÐÙØÓÒ ØÖ×

ÒØÙÐÐ ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÕÙ × Ø

ÖÙÐÐÑÒØ ÔÖ Ð × ÙÒ ÓÖÖ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÊÔÔÐÓÒ× ÕÙ

Ð ØÑÔÖØÙÖ ØÖÒ×ØÓÒ Ö×Ø ÔÙ ÔÖ× ÓÒ×ØÒØ Ù ÓÙÖ× ÒÑÒØ

ØÝÔ ÓÖÖ

Intensity (a.u.)

x=0.8

x=0.3

x=0.1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

q (A -1 )

ËÔ ØÖ× ÜÔÖÑÒØÙÜ ÔÓÙÖ Ü ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ü ÓÖÖ

Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ Ø Ü ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÓØÒÙ× ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ×

×ÙÖ ÄÄ Ã

ÆÓÙ× ÚÓÒ× Ù×Ø Ð× ×Ô ØÖ× ÜÔÖÑÒØÙÜ Ú Ð ÐÓ Á Õ Õ Õ

Ó Õ ×Ø Ð Ú ØÙÖ Ù×ÓÒ ÓÒÒ Ð ÒÓÖÑÐ×ØÓÒ ÙÒ ÓÒ×ØÒØ ÑÙÐØÔÐ ØÚ

ÔÖ× Õ ×Ø Ð ÔÓ×ØÓÒ ÒØÖÐ Ù Ô Ø Ð ÐÖ××ÑÒØ × Ö× ÕÙ ÓÒÒ ×

Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÑÒØÕÙ ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÒ ÑØÖ ÓÖÖÐ

ÚÓÖ × ØÓÒ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÓØÒÙÐÚ ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ÔÖØÖ Ð ÔÓ×ØÓÒ ÒØÖÐ Ù

Ô Õ Ò×ÙÔÔÓ×ÒØ ÔÖÐÐÐ Ð Ö ØÓÒ ÒÓÙ× ÒÓØÓÒ× ÈÓÙÖ

ÙÒ ÚÐÙÖ Ü ÓÒÒ Ð ÚÐÙÖ Ò Ò Ô× Ò ØÑÔÖØÙÖ Ò× Ð

ÓÒ ÑÓÒØÖ Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÈÓÙÖ Ü Ð Ú ØÙÖ

ÔÖÓÔØÓÒ ×Ø ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð Ô× ÓÖÓÒÒ Ü ÈÓÙÖ Ü Ð

ÓÑÔÓ×ÒØ ÖÓØ ÖÙÐÐÑÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÙÑÒØ Ø Ð ÓÖÖ

ÚÒØ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ÈÓÙÖ Ü Õ ÚÒØ ÒÖÙÖ Ð ÚÐÙÖ ÑÒÑÐ Õ

××Ð Ò× ÒÓ× Ñ×ÙÖ× ÇÒ ×Ø ×ÙÐÑÒØ ÕÙ Ð× ÚÐÙÖ× × ×ØÙÒØ Ò×

Ð ÒØÖÚÐÐ ÈÓÙÖ ×ÑÔÐÖ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ×ÙÔÔÓ× ÕÙ Ð × Ø ÓÖÖÐØÓÒ×

ÖÖÓÑÒØÕÙ×

Ä ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÑÒØÕÙ ÓØÒÙ ÔÖØÖ Ð ÐÖ××ÑÒØ ×

Ö× ×Ø ÑÓÒØÖ Ò× Ð Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ä ÑÒÑÙÑ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

È× ÒØÖÑÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ËÊÇ

k i

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x (Fe content)

ÓÑÔÓ×ÒØ Ù Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ

ÒØÖØÓÒ Ò× Ð Ô× ÓÖÓÒÒ ¦ Ø Ò× Ð Ô× ËÊÇ ¯

×Ø Ó×ÖÚ ÔÓÙÖ × ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÒØÖ Ø ÕÙ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ð

ÖÓÒ Ó Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ×Ø Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ØÒ× ØØÒØ×ÚÐÙÖ ÑÜÑÐ

Ò× Ð ÞÓÒ Ù ÖÑÑ Ö Ò Ó Ð ÓÖÖ ×Ø ØÝÔ ÖÖÓÑÒØÕÙ

ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ò× Ð ÑÑ Ü Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ Ò ÚÖ Ô× Ò ØÑ

ÔÖØÙÖ Ò ÖÚÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ü Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÙÑÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð

ØÑÔÖØÙÖ ÑÒÙ ÕÙ ÔÓÙÖÖØ ØÖ Ð Ù Ö ØÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ Ð ÓÖÖ

Ò× ØØ ÖÓÒ Ù ÖÑÑ

ξ (A)

30

25

20

15

10

5

x=0.5

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x (Fe content)

ÄÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ã Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ Ò

ØÖØÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÐÙØÓÒ ÅÒ ÚÓÐÙØÓÒ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ

ÅÓÐ×ØÓÒ ×ÑÔÐ

Ò ÑÙÜ ÓÑÔÖÒÖ Ð ÚÓÐÙØÓÒ ÔÙ Ù×ÙÐÐ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ò× Ð

ÖÓÒ ÒØÖÑÖ Ü ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÚÐÓÔÔ ÙÒ ÑÓÐ ×ÑÔÐ ÕÙ ÔÖÒ Ò

ÓÑÔØ Ð ÒØÙÖ ÖÒØ × ÒØÖ ØÓÒ× ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ÅÒ ÅÒ ÅÒ Ø

Ò× ÑÓÐ Ð ÒÖÒØ ××ÒØÐ ×Ø Ð ÒØÖÓÙ ØÓÒ ÙÒ ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ

ÑÒØÕÙ Ò ÕÙ ØÖÙØ Ð Ø ÕÙ Ð ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ Ø ÓÒ Ð ÓÖÖ Ñ

ÒØÕÙ ×ÓÒØ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ä ÑÓÐ ÔÖÑØ Ð ÙÐÖ Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ù Ú ØÙÖ

ÔÖÓÔØÓÒ Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÔÓÙÖ ÙÒ ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÓÒÒ Ä×

Ö×ÙÐØØ× ÑÓÐ ×ÖÓÒØ ÓÑÔÖ× ÙÜ ÓÒÒ× ÜÔÖÑÒØÐ×

× ÖÔØÓÒ Ù ÑÓÐ

Ä ÑÓÐ × Ò×ÔÖ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ Ù ÓÑÔÓ× ÒÓÒ ÓÔ ÅÒ

× ÑØ× Ò× Ð ÆÓØÓÒ× ØÓÙØ ÓÖ ÕÙ Ð Ü×Ø ÙÜ ØÝÔ× ÔÐÒ× ÅÒ

ÒÓÒ ÕÙÚÐÒØ× × ÔÐÒ× ÜÓÒÙÜ ÓÖÑ× ÔÖ Ð× ×Ø× ÅÒ ÔÐÒ× Á Ø ×

ÔÐÒ× ÃÓÑ ÔÐÙ× Ò×× ÓÖÑ× ÔÖ Ð× ×Ø× ÅÒ ÔÐÒ× ÁÁ Ä ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÅÒ ÅÒ

Ò ØÖÑ ÒÓÑÖ ØÓÑ× ×Ø × ÔÐÒ× Á Ø ÁÁ ×ÓÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ×

×Ø Ö ÕÙ Ò× ÙÒ ÔÐÒ ÓÒÒ Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÅÒ ×ÓÒØ ÐÒ× ÖÖÓ

ÑÒØÕÙÑÒØ Ä ÐÓÒ Ð Ö ØÓÒ Ð ÑÔÐÑÒØ × ÔÐÒ× ×Ø ÓÒ

ÐØÖÒ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ò× Ð× ÓÙ × Á ÁÁ Ø ÖÖÓÑÒØÕÙ Ò× Ð×

ÓÙ × ÁÁ Á ØØ ×ØÖÙ ØÙÖ ×Ø ÖØ ÔÖ Ð Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ Ø

ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð ÔÖÓ Ø Ð ÐÓÒ Ð Ö ØÓÒ Ù ÐÓ ÓÖÑ ÔÖ

ÙÜ ÔÐÒ× ÅÒ ÒØ×

ØØ ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÙÐ Ö ØÑÒØ Ð ÓÖÖ ÒØÖ×ØØÐ × ØÓÑ× À Ò Ø Ð×

ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ ÒÓÖÑÐÑÒØÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× ÚÒÒÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ×

Ò ÔÖ×Ò ÝÖÓÒ ÜÔÐÕÙ ÕÙ Ð× ÔÐÒ× Ø Ð ÑÓØ × ÑÔÐÑÒØ×

Ð ÐÓÒ Ð Ö ØÓÒ ×ÓÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ× ÚÓÖ × ØÓÒ

ÉÙ × Ô×× Ø Ð ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÓÒ ×Ù×ØØÙ ÖØÒ× × ØÓÑ× ÅÒ ÔÖ × ØÓÑ×

Ü ÇÒ ÙÖ ÑÓÑÒØ ÙÒ ×ØÖÙØÓÒ ÐØÓÖ ØÓÑ× ×ÙÖÐ××Ø×

Ù Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ Ð ÔÖÓÐØ ÕÙ ÙÒ ÖØÒ ×Ø ×ÓØ Ó ÙÔ ÔÖ ÙÒ ØÓÑ

ØÒØ ÓÒÒ ÔÖ Ü Ò ØÖÑ ÒØÖ ØÓÒ× Ð ÔÖ×Ò ØÓÑ× ÚÒØÖÓÙÖ ×

ÒØÖ ØÓÒ× ÖÖÓÑÒØÕÙ× ÓÑÑ Ð ÑÓÒØÖÒØ Ð× Ö×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ ÇÒ

ÔÙØ ÔÒ×Ö ÕÙ Ð ×Ý×ØÑ Ò ×Ö Ô× ØÖÓÔ Ø Ð Ó Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ×ÓÒØ

ÖÖÓÑÒØÕÙ× ÔÖ Ø Ð ÔÖ×Ò Ð ÝÖÓÒ Ò ÖÚÒ Ð× ÒØÖ ØÓÒ×

ÕÙ ×ÓÒØ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× ÔÓÙÖ Ü ÚÓÒØ ØÖ ÔÖÓÖ××ÚÑÒØ ÖÑÔÐ × ÔÖ ×

ÒØÖ ØÓÒ× ÖÖÓÑÒØÕÙ× Ä ×Ù×ØØÙØÓÒ ÅÒ Ø ÓÒ ÔÖÒ ÔÐÑÒØ Ð×

ÑÔÐÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ò× Ð× ÓÙ × Á ÁÁ ÕÙ ×ÓÒØ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× ÔÓÙÖ

Ü

Ò× ÒÓØÖ ÑÓÐ ÓÒ Ø Ð ÝÔÓØ× ÕÙ Ð× ÔÐÒ× Ø Ð× ÑÔÐÑÒØ×

Ò× Ð× ÓÙ × ÁÁ Á Ö×ØÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ× ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ð ÑÑ ×Ù×ØØÙØÓÒ

Ü Ò× Ð× ÓÙ × Á ÁÁ Ò ÖÚÒ Ð× ÑÔÐÑÒØ× ÔÙÚÒØ ×ÓØ Ö×ØÖ Ò

ØÖÖÓÑÒØÕÙ× ×ÓØ ÚÒÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ× ÖÖÓ ×ÙÚÒØ Ð ×ØÖÙØÓÒ

ÔÖØ ÙÐÖ ØÓÑ× Ø ÅÒ ×ÙÖ Ð× ×Ø× Ø Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ÒØÖ ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

È× ÒØÖÑÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ËÊÇ

YMn 2 D 4

111

k=(1/2,1/2,1/2)

empilement AF

empilement ferro

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Mn ferromagnetic planes

II

I

I

II

+

-

+

-

+

bi-couche I-II

bi-couche II-I

Ë Ñ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÅÒ ÁÐÝÙÜØÝÔ×

ÔÐÒ× ÅÒ ÔÖÔÒ ÙÐÖ× ÔÐÒ× Á Ø ÔÐÒ× ÁÁ ØÓÙ× Ð× ÙÜ ÖÖÓÑÒØÕÙ×

Ä ÐÓÒ Ð Ö ØÓÒ × ÑÔÐÑÒØ× ÖÖÓÑÒØÕÙ× Ø ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× ×

×Ù ÒØ ÓÒ ÐØÖÒ Ä× ÑÔÐÑÒØ× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× Ø ÖÖÓÑÒØÕÙ× ×ÓÒØ

Ö×Ô ØÚÑÒØ Ò× Ð× ÓÙ × Á ÁÁ Ø ÁÁ Á Ä Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ØØ ×ØÖÙ ØÙÖ

×Ø

ØÓÑ× ËÙÐ× × ÙÜ ÓÒÙÖØÓÒ× Ø ÖÖÓ ×ÓÒØ ÔÖÑ×× Ò× Ð × ÐÑØ

Ü ØÓÙ× Ð× ÑÔÐÑÒØ× Á ÁÁ ×ÓÒØ ×ØÖÙ ØÙÖ ÅÒ ØÒ× ÕÙ ÔÓÙÖ Ü

ÓÒ ×ÙÔÔÓ× ÕÙ ØÓÙ× Ð× ÑÔÐÑÒØ× Á ÁÁ ÚÒÒÒØ ÖÖÓ Ä ÔÖÓÐÑ ÑÒØÒÒØ×Ø

ÓÒ ÒÐÝ×Ö Ð ØÝÔ ÑÔÐÑÒØ Ò× Ð× ÓÙ × Á ÁÁ ÔÓÙÖ × ÓÒ ÒØÖØÓÒ×

ÒØÖÑÖ×

ÁÐ ÙØ ÑÓÑÒØÒØÖÓÙÖ Ò× Ð ÑÓÐ Ð Ø ÕÙ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ×Ø

ÓÙÖØ ÔÓÖØ ×Ø Ø Ò ÓÒ×ÖÒØ × ÓÙ × ØÒÙ ×ÔØÐ ÐÑØ ÇÒ

ÒØÖÓÙØ ÙÒ ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ Ô ÕÙ ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÒ ÑØÖ Ò× Ð× ÔÐÒ×

Ð ÒØÖÙÖ ÙÕÙÐ Ð× ×ÔÒ× ×ÓÒØ ÓÖÖÐ× ÇÒ ÓÒ×Ö ÕÙ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ

ÑÒØÕÙ Ð ÒØÖÙÖ ÑØÖ Ô ×Ø ÒÔÒÒØ Ù Ö×Ø Ù ×Ý×ØÑ ÇÒ

ÑÓÒØÖ Ò× Ð ÓÑÒ ØÓÑ× Ò× ÙÒ ÓÙ Á ÁÁ ×ÓÒØ ÒÒØÖ ØÓÒ

ÔÓÙÖ ÙÒ ÙÒ ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ Ô

ÈÓÙÖ ÙÒ ÓÙ Á ÁÁ ÑØÖ Ô Ø ÙÒ ×ØÖÙØÓÒ ÕÙÐ ÓÒÕÙ ØÓÑ× ÅÒ

Ø ×ÙÖ Ð× ×Ø× ÓÒ × ÓÒÒ ÑÒØÒÒØ Ð× ÖØÖ× ÔÓÙÖ ØÖÑÒÖ ÐÕÙÐÐ ×

ÓÒÙÖØÓÒ× ÓÙ ÖÖÓ ×Ø ÒÖØÕÙÑÒØ ÔÐÙ× ×ØÐ ÆÓÙ× ÓÒ×ÖÓÒ×

×ÙÐÑÒØ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ÒØÖ Ð× ÙÜ ÔÐÒ× ÒÙ ÒØÖ ØÓÒ× Ò×

Ð × Ð Ò ÔÖÒÒØ ÔÓÙÖ ×ÑÔÐÖ ËÅÒË Ð ×ÙØ ÓÒÒØÖ Ð ×Ò

Ð ÒØÖÐ Ò ØÓØÐ ÂØÓØ È Â ÓØ×ÓÒØ ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× Ø ÔÔÖØÒ

2


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

II

I

ÐÙØÓÒ ÅÒ ÚÓÐÙØÓÒ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ

(A) (B)

II

I

Mn

Fe

ξ p ~ 7 Å

AF ferro

II

I

YMn 2 D 4

Ë Ñ Ò ÔÖ×Ô ØÚ Ð ÓÙ Á ÁÁ ÔÓÙÖ ÙÒ ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ Ò×

Ð× ÔÐÒ× Ô Ä× ×Ø× Ò× Ð ÔÐÒ ×ÙÔÖÙÖ ÓÖÑÒØ Ð ÔÐÒ ØÝÔ ÁÁ Ø ÙÜ Ò× Ð

ÔÐÒ ÒÖÙÖ Ð ÔÐÒ ØÝÔ Á ÇÒ ÑÓÒØÖ Ð× ÙÜ ÖÖÒÑÒØ× ÔÖÑ× Ò× ÒÓØÖ ÑÓÐ

ÑÔÐÑÒØ ÓÙ ÑÔÐÑÒØ ÖÖÓ ÒØÖ Ð× ÔÐÒ× ÕÙ ÔÐÒ ØÒØ ÓÒØÖÒØ

ØÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ Ä ×Ý×ØÑ Ó× Ð ÓÒÙÖØÓÒ ÓÙ ×ÙÚÒØ Ð ×Ò ÂØÓØ

ÚÓÖ ØÜØ Ó ×ÙÐ× Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ÒØÖ Ð× ÔÐÒ× ×ÓÒØ ÓÒ×Ö× ÒÙ

ÒØÖ ØÓÒ× Ò× × ÖÓØ × Ñ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ Ò× ÅÒ ÚÓÖ Ð


ÒÒØ × ÔÐÒ× ÖÒØ× ÔÓÙÖ ØÖÒ Ö ÒØÖ Ð× ÙÜ ÓÒÙÖØÓÒ× ÇÒ ×ÙÔÔÓ×

Ð× ÒØÖÐ× Ò ×ÝÑØÖÕÙ× ÂÅÒ ÅÒ ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ ÒØÖÖÓÑÒ

ØÕÙ× Ø Â ÒØÖ ØÓÒ× ÖÖÓÑÒØÕÙ× ÈÙ×ÕÙ ÓÒ Ò ÓÒÒØ Ô×

Ð ×Ò × ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÓÒ ÓÒ×Ö ÂÅÒ Þ ÓÞ ÔÙØ ÔÖÒÖ ØÓÙØ× Ð×

ÚÐÙÖ× ÒØÖ Ä ÖØÖ ÒÐ ×Ø × ÂØÓØ Ð ÑÔÐÑÒØ Ò× Ð ÓÙ ×Ø

ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ø × ÂØÓØ Ð ÑÔÐÑÒØ ×Ø ÖÖÓÑÒØÕÙ

ÈÓÙÖ ÙÒ ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ü ÓÒÒ ÓÒ ÔÙØ ÚÓÖ × ×ØÖÙØÓÒ× ØÖ×

ÚÖ×× ØÓÑ× ÅÒ Ø ×ÙÖ Ð ÓÙ Á ÁÁ ÕÙ ÔÙÚÒØ ÓÖÖ×ÔÓÒÖ × ÑÔÐ

ÑÒØ× ØÝÔ ÖÒØ ÈÓÙÖ ÕÙ ÚÐÙÖ Ü Ð Ý ÓÒ ÙÒ ÖØÒ ÔÖÓÐØ

ÚÓÖ ÙÒ ÑÔÐÑÒØ ÖÖÓ ¬ ÓÙ ¬ Ò× Ð ÓÙ Á ÁÁ

× ÔÖÓÐØ× ×ÓÒØ ÓØÒÙ× Ð ÙÒ Ó ×ÑÙÐØÓÒ ÔÖ× ÕÙ ÓÒ Ø

Ó×Ø Ð ÒÓÑÖ ×Ø× Ò ÒØÖ ØÓÒ ÓÒ Ð ÚÐÙÖ Ô ØÐÚÐÙÖ Ð ÒØÖÐ

Ò ÅÒ Þ Ä ÔÖÓÖÑÑ ÓÒ×Ö ÙÒ ÒÓÑÖ Æ ØÖ× ÖÒ ÓÙ ×

Á ÁÁ ÑØÖ Ô ÒØÕÙ× ÈÓÙÖ ÙÒ ÙÒ ÒÖØÙÖ ÒÓÑÖ× ÐØÓÖ×

×Ø ÙØÐ× ÔÓÙÖ ×ÑÙÐÖ Ð ×ØÖÙØÓÒ ÐØÓÖ ØÓÑ× Ú ÙÒ ÔÖÓÐØ Ü

×ÙÖ ÕÙ ×Ø Ò ÙØÐ×ÒØ Ð× ÖÐ× ÓÒÒ× ÔÖ ÑÑÒØ Ð ÔÖÓÖÑÑ

× ÕÙ ÑÔÐÑÒØ ×Ø ÖÖÓ ÓÙ Ä ÔÖÓÐØ ¬ ×Ø ×ÑÔÐÑÒØ Ð Ö ØÓÒ

ÑÔÐÑÒØ× ÖÖÓÑÒØÕÙ× ÓØÒÙ ×ÙÖ Ð× Æ ÓÙ × ÒØÕÙ×

ÎÓ ÕÙÐÕÙ× ÜÑÔÐ× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÓÙÖ Ô ÒØÖ ØÓÒ× Ò

ÚÙÐÐ× ÒØÖ Ð× ÔÐÒ× Ø Þ ÔÓÙÖ Ü ÓÒ ØÖÓÙÚ ÚÑÑÒØ ¬ ØÓÙ× Ð×

ÑÔÐÑÒØ× Á ÁÁ Ö×ØÒØ ÔÓÙÖÜ × ÑÔÐÑÒØ× ÚÒÒÒØ ÖÖÓ


II

I

II


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

È× ÒØÖÑÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ËÊÇ

ÑÒØÕÙ× ¬ ÔÓÙÖ Ü ÚÒÒÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ× ¬ Ø

ÔÓÙÖ Ü ÐÓÖ×ÕÙ ØÓÙ× Ð× ØÓÑ× ×ÓÒØ ØÓÙ× Ð× ÑÔÐÑÒØ× Á ÁÁ ÚÒÒÒØ ÖÖÓ

ÑÒØÕÙ× ¬

ÔÖØÖ ØØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÖØÓÙÖÒÑÒØ ¬ ÓÒ ÔÙØ ÓØÒÖ ÙÒ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔ

ØÓÒ ÕÙ ÔÙØ ØÖ Ö ØÑÒØ ÓÑÔÖ ÙÜ Ö×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ Ò ×ÒØ

ÙÒ ÒÐÓ Ú Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÖÓÒÒ ÅÒ ÚÓÖ Ð ÓÒ ÚÓØ ÕÙ

Ð ÓÒ ÔÙØ ××Ó Ö ÙÒ ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ØÓØÐ ÑÔÐÑÒØ× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× « Ó

« ×Ø ×ÑÔÐÑÒØ Ð ¬ ÙÒ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ « « « Ú ØÙÖ

ÔÖÓÔØÓÒ ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð ÒÚÖ× Ð ×ØÒ ÑÓÝÒÒ ÒØÖ Ð× ÔÐÒ× ÙÒ ÔÙ

ÓÑÑ Ð ÒÚÖ× ÙÒ ×ØÒ ÑÓÝÒÒ ÒØÖ ÙØ× ÄÓÖ×ÕÙ ÓÒ × ÔÔÖÓ Ð Ü

ØÖÑØ Ö Ò Ü Ð× ÑÔÐÑÒØ× ÚÒÒÒØ ØÖ× ÖÖ× Ð ×ØÒ ÒØÖ

ÙÜ ÑÔÐÑÒØ× ØÒ ÚÖ× ÒÒ Ø ÓÒ Ð Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ØÒ ÚÖ×

α = 1/4

4

α = 1/3

k=(1/4,1/4,1/4) k=(1/3,1/3,1/3)

ÒÐÓ Ú ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÖÓÒÒ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ

ÔÖÐÐÐ ÐÚ ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ÓÙ Ð ÔÖÓ Ø Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ

ÔÙØ ØÖ ××Ó Ð ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÔÐÒ× Ò× Ð ×Ý×ØÑ « ÇÒ ÓØÒØ Ò× Ð Ú ØÙÖ

ÔÖÓÔØÓÒ ÓÒÒ ÔÖ « « «

Ê×ÙÐØØ× Ø ÒØÖÔÖØØÓÒ

ÇÒ ÔÙØ ÑÒØÒÒØ ÓÑÔÖÖ Ð ÚÓÐÙØÓÒ × Ú ØÙÖ× ÔÖÓÔØÓÒ Ð ÙÐ

« « « Ø ÜÔÖÑÒØÐ Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ

ÈÓÙÖ Ô ÓÒÚÓØ Ò× Ð ÕÙ Ð ÓÙÖ Ð ÙÐ Ð ÑÑ ÐÐÙÖ

Ð ÚÓÐÙØÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ ÓÒ ÓØÒØ ÙÒ ÑÒÙØÓÒ ÔÖÓÖ××Ú ÙÚ ØÙÖ

ÔÖÓÔØÓÒ Ò ÓÒ ØÓÒ Ü Ä ÔÓ×ØÓÒ Ü Ø Ð ÓÙÖ Ð ÙÐ ×Ø Ø ÔÖ


3


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÐÙØÓÒ ÅÒ ÚÓÐÙØÓÒ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ

Ð× ÚÐÙÖ× ÖÐØÚ× × ÒØÖÐ× Ò ÈÓÙÖ × ÒØÖÐ× Ò ÂÅÒ ÅÒ

Ø Â Ð× Ø ÓÔÔÓ×× ÓÒ ÔÙØ Ö ÓÒ Ö Ð ÓÙÖ Ð ÙÐ Ú Ð× ÔÓÒØ×

ÜÔÖÑÒØÙÜ Ò Ó×××ÒØ Þ ÒØÖ ØÓÒ ÅÒ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÑÓÒ× ÓÖØ

Ð ÒØÖ ØÓÒ ÙÒ ØÙÖ ÇÒ ÓØÒØ ÙÒ ØÖ× ÓÒ ÓÖ ÔÓÙÖ Ð ÞÓÒ

Ó Ð ÚÐÙÖ ÑÔÓ× Ô ×Ø ØÖ× ÔÖÓ ÐÚÐÙÖ ÜÔÖÑÒØÐ


k i , α

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

ξ p ~ 7 A o

z=0.7

experimental

z=1 z=0 z=-1

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x (Fe content)

ËÝÑÓÐ× ¯ ÓÑÔÓ×ÒØ Ù Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ÓØÒÙ ÜÔÖÑÒØÐ

ÑÒØ Ò× Ð ÞÓÒ ËÊÇ ÅÒ ÜÜ Ü ÐÒ× ÓÒØÒÙ×

ÓÑÔÓ×ÒØ « Ù Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ Ð ÙÐ « « « Ò ÓÒ ØÓÒ Ü ÔÓÙÖ ÖÒØ×

ÚÐÙÖ× Ð ÓÒ×ØÒØ ÓÙÔÐ ÞÂÅÒ Ø ÔÓÙÖ Ô ÒØÖ ØÓÒ× ÒØÖ Ð× ÔÐÒ×

Á Ø ÁÁ ÓÑÑ Ò× Ð × Ð

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÖÔØ Ð ÑÑ Ð ÙÐ Ñ× Ò ÔÖÒÒØ ÙÒ ÑØÖ ÓÖÖÐ ÔÐÙ× ÑÔÓÖ

ØÒØÔ ÕÙ ÓÖÖ×ÔÓÒ ÒØÖ ØÓÒ× ÒØÖ Ð× ÔÐÒ× Á Ø ÁÁ ÓÑÑ ÓÒ ÔÙØ

Ð ÚÓÖ Ò× Ð Ð ÚÓÐÙØÓÒ ÚÒØ ÔÐÙ× ÖÙÔØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÐÐ Ð ÙÐ

Ú Ô Ä ÓÖ Ú Ð× Ö×ÙÐØØ× ÜÔÖÑÒØÙÜ ×Ø ÔÖ ÔÓÙÖ Ð

ÞÓÒ Ñ× Ð ×Ø ÑÐÐÙÖ ÔÓÙÖ Ü Ø Ó Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ

ÜÔÖÑÒØÐ ×Ø ÔÐÙ× ÐÚ Ø ÚÓ×Ò Ô

Ù ÙÖ Ø Ñ×ÙÖ ÕÙ Ð ÓÒ ÙÑÒØ Ð ÚÐÙÖ Ô ÕÙ ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÑÒØÖ

Ð ÒÓÑÖ ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ÒØÖ Ð× ÔÐÒ× Á Ø ÁÁ ÒÓ× Ð ÙÐ× ÑÓÒØÖÒØÕÙ

Ð ØÖÒ×ØÓÒ ÚÒØ ÔÐÙ× Ò ÔÐÙ× ÖÙÔØ Ò× Ð ÐÑØ Ð ÓÖÖ

ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÓÒ × ØØÒ ÓÒ ÖØÖÓÙÚÖ ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ Ù ÔÖÑÖ ÓÖÖ

ÒØÖ Ø Ò Ø Ò× Ð × ÙÒ ÓÙ ÒÒ Ð ÒÓÑÖ ÒØÖ

ØÓÒ× ÒØÖ Ð× ÔÐÒ× ×Ø ØÐÐÑÒØ ÑÔÓÖØÒØ ÕÙ Ð ÑÓÝÒÒ ×ÙÖ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ø

ÓÒ Ð ×Ò ÂØÓØÐ ×ÓÒØÒØÕÙ× ÔÓÙÖ ØÓÙØ× Ð× ÓÙ × Á ÁÁ ×ÓÒØ ØÓÙ× Ð×

ÑÔÐÑÒØ× Ö×ØÒØ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× ×ÓÒØ ØÓÙ× ÚÒÒÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ×

ÁÐ Ý ÙÖ ÓÒ ÙÒ ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÖØÕÙ Ü ÖØ ØÖÑÒ ÔÖ Ð× ÚÐÙÖ× × ÒØ

ÖÐ× Ò Ù ×Ý×ØÑ Ù ××Ù× ÐÕÙÐÐ Ð ×Ý×ØÑ × ÙÐ

ÚÖ×

ÆÓØÖ ÑÓÐ ÑÓÒØÖ ÓÒ ÕÙ ÙÒ ÚÓÐÙØÓÒ ÔÖÓÖ××Ú ÙØÝÔ ÓÖ

Ö ÑÒØÕÙ Ò ×Ø ÔÓ××Ð ÕÙ Ö Ù Ö ØÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

È× ÒØÖÑÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ËÊÇ

k i , α

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

o

ξ p ~ 15 A

z=0.7

experimental

z=1 z=0 z=-1

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x (Fe content)

ÅÑ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð Ñ× Ð× ÓÙÖ× ×ÓÒØ Ð ÙÐ× ÔÓÙÖ Ô

ÒØÖ ØÓÒ× ÒØÖ Ð× ÔÐÒ× Á Ø ÁÁ

ÓÖÖÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ò Ø ÙÒ ÓÖÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ×Ò ÕÙ Ð ×Ý×ØÑ

ÑÓÒ× ÓÒØÖÒØ× ÔÙ×ÕÙ Ð ×Ø ÓÖÑ ÔÖ × ÖÓÙÔ× ØÓÑ× ÕÙ × ÓÑÔÓÖØÒØ

ÓÒ ÒÔÒÒØ Ä ×Ý×ØÑ ÔÙØ ÓÒ ÑÙÜ ÖÖ × ÔÖØÙÖØÓÒ× ØÐÐ×

ÕÙ ÙÒ ÑÐÒ ÐØÓÖ ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ×Ò ÓÒØÖÖ ÔÖ ÙÒ ÚÓÐÙ

ØÓÒ ÖÙÐÐ ÆÓØÓÒ× Ù×× ÕÙ Ò ÙØÐ×ÒØ Ò× ÒÓØÖ ÑÓÐ Ð× ÚÐÙÖ× × ÐÓÒÙÙÖ×

ÓÖÖÐØÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ× Ô ÓÒ ÖÔÖÓÙØ Ò Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÜÔÖÑÒØÐ

Ò× ØÓÙØ Ð ÖÓÒ ËÊÇ

k i , α

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

o

ξ p ~ 30 A

z=0.7

z=1 z=0 z=-1

experimental

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x (Fe content)

k i , α

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

o

ξ p ~ 120 A

z=0.7

z=1 z=0 z=-1

experimental

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x (Fe content)

ÅÑ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð Ñ× Ð× ÓÙÖ× ×ÓÒØ Ð ÙÐ× ÔÓÙÖ Ô

ÒØÖ ØÓÒ× ÒØÖ Ð× ÔÐÒ× Á Ø ÁÁ Ù Ø Ô ÒØÖ ØÓÒ× ÒØÖ Ð× ÔÐÒ×

ÁØÁÁ ÖÓØ

× Ù××ÓÒ

ÒØÖ Ð× ÙÜ Ô×× ÓÖÓÒÒ× ÓÒ ÓØÒØ ÙÒ ÖÓÒ ÒØÖÑÖ Ü

Ó Ð ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÒÙØ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ØØ Ô×

ÔÖ×ÒØ ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÑÒØÕÙ ØÖ× ÔÖØ ÙÐÖ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÐÙØÓÒ ÅÒ ÚÓÐÙØÓÒ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ

ÙÑÒØ Ð ×Ý×ØÑ ÚÓÐÙ ÖÙÐÐÑÒØ ÙÒ ØØ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÚÖ× ÙÒ

ØØ ÖÖÓÑÒØÕÙ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ØÒØ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ÔÓÙÖ Ü

Ø

ÁÐ ×Ø ÒØÖ××ÒØ ÖÑÖÕÙÖ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ

Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ Ò× ØØ ÖÓÒ ÇÒ Ó×ÖÚ ÙÒ

×ÝÑØÖ Ò× Ð ÚÓÐÙØÓÒ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ÔÓÒØ ÒØÖÑÖ Ü ÔÖØÖ

ÔÓÒØ ÙÑÒØ ÔÐÙ× ÖÔÑÒØ Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÕÙ Ú Ð ÓÒ Ò

ØÖØÓÒ ÅÒ ×Ø ÔÖÓÐÑÒØ Ð Ð ÒØÙÖ ÖÒØ Ù ÑÒØ×Ñ Ò× Ð×

ÜØÖÑØ×Ö ÒÅÒØÖ Ò Ù ÖÑÑ Ò× Ð ÞÓÒ Ö Ò ÅÒ Ð× Ò

ØÖ ØÓÒ× ×ÓÒØ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× Ø Ð Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ ×Ø ÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ

ÖÙ×ØÖ Ò ÓÒ×ÕÙÒ Ð ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ Ø ÓÖØÑÒØ Ð ÑÒØ×Ñ

ÒÙ×ÒØ × ×ØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× Ú × ØÖ× ÓÙÖØ× ÐÓÒÙÙÖ× ÓÖÖÐØÓÒ Ò

ÖÚÒ Ò× Ð ÔÖØ Ö Ò Ù ÖÑÑ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ×Ø Ö

ÙØ ÔÙ×ÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÖÖÓÑÒØÕÙ× ×ÓÒØ ÓÑÒÒØ× ÜÔÐÕÙ ÕÙ ×

×ØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× Ú × ÐÓÒÙÙÖ× ÓÖÖÐØÓÒ ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ× ÔÙ××ÒØ

ØÖ Ó×ÖÚ× Ë Ø ØØ Ú Ð ÝÖÓÒ ×ÓÖÓÒÒ ÔÓÙÚØ ØÖ ÔÖÓÐÓÒ Ù×ÕÙ Ù

ÓÙØ Ù ÖÑÑ ÓÒ ØÖÓÙÚÖØ ÔÙØ ØÖ ÕÙ Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÑÒØÕÙ

ØÒ ÚÖ× Ð ÒÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ü Ò Ø Ð ÒÙÒ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð× ÒØÖ ØÓÒ×

ÑÒØÕÙ× Ø ÓÒ Ð ÒÙÒ Ð ÓÖÖ À ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÚÒØ ÓÒ

×ÖÐÑÒØ ÑÒÙÖ ÐÓÖ×ÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ×ÓÒØ ÖÖÓÑÒØÕÙ× Ø

ÕÙ Ð Ò Ý ÔÐÙ× ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÚÐÓÔÔ ÙÒ ÑÓÐ ÒÙÑÖÕÙ ÔÓÙÖ ×ÑÙÐÖ Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ù ØÝÔ ÓÖ

Ö ÑÒØÕÙ Ò× ØØ ÖÓÒ ÒØÖÑÖ ÑÓÐ ×Ø ØÖ× ×ÑÔÐ ÔÙ×ÕÙ Ð

Ø ÔÐÙ×ÙÖ× ÝÔÓØ×× ÓÑÑ ÐÐ ×ÙÔÔÓ×Ö ÕÙ Ð× ÔÐÒ× Ö×ØÒØ ÖÖÓ

ÑÒØÕÙ× ÒÔÒÑÑÒØ Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÅÒ ÓÙ ÐÐ ××Ó Ö ÙÒ Ú ØÙÖ

ÔÖÓÔØÓÒ ÙÒ ÑÓÝÒÒ ×ÙÖ Ð× ÑÔÐÑÒØ× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× Ù ×Ý×ØÑ

ÔÒÒØ ÑÓÐ Ð ÚÒØ ÒØÖÓÙÖ Ö ØÑÒØ Ð Ü×ØÒ ÙÒ ÐÓÒÙÙÖ

ÓÖÖÐØÓÒ Ò ÔÖÑØØÒØ ÓÑÔÖÒÖ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× Ø Ò ÔÖØ

ÙÐÖ Ð ÓÖÖ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ÓÑÑ Ö×ÙÐØÒØ ÙÒ ÑÓÝÒÒ ×ÙÖ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ

ÖÓÙÔ× ØÓÑ× ÓÖÖÐ× Ð× ÙÒ× × ÙØÖ× ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ð Ü×Ø ÙØÖ× ÑÓ

Ð× ØÐ ÕÙ Ð ÑÓÐ ÀÖÔÒ ℄ ÕÙ ØÖØÒØ Ð Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐØ ÑÒØÕÙ

Ò× ÑÓÐ Ð ÓÖÖ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÒ ÑÔÐÑÒØ × ÑÓÑÒØ×

Ò Ð Ð ÐÓÒ ÙÒ Ö ØÓÒ ÓÒÒ Ø ÖÖÒÑÒØ ×Ø ÒÖØÕÙÑÒØ ×ØÐ

ÔÓÙÖ × ÒØÖ ØÓÒ× ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× Ø × ÓÒ× ÚÓ×Ò× ×Ò ÓÒØÖÖ Ó××ÒØ

ÖØÒ× ÓÒØÓÒ× ÑÓÐ ×Ø ÒÒÑÓÒ× ÐÑÒØ ÔÔÐ Ð ÒÓØÖ ×

ÔÙ×ÕÙ Ð ×ÙÔÔÓ× ÚÓÖ × ÒØÖ ØÓÒ× × ÓÒ× ÚÓ×Ò× Ù ÑÑ ÓÖÖ ÖÒÙÖ

ÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ÕÙ Ò ×Ø Ô× Ð × Ò× ÒÓØÖ ×Ý×ØÑ

ÔÐÙ× ÑÓÐ Ò Ð ×Ø ÔÐÙ× ÔØ × ×ØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× ÐÓÒÙ ÔÓÖØ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÔÓÙÖ Ð ÔÖÖ ÙØÐ×Ö Ð ÑÓÐ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÖØ ÔÖ ÑÑÒØ

ÑÓÐ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÖÔÖÓÙØ ØÖ× Ò Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ù Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ

ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÓÒ ×ÑÙÐ Ð ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ ØÓÒ× Ú × ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ Ø

×Ò ÓÒØÖÖ Ø ÕÙ Ð ÓÒ ÔÖÒ Ò× ÒÓØÖ ÑÓÐ Ð× ÚÐÙÖ× Ð ÐÓÒÙÙÖ ÓÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÒ ÐÙ×ÓÒ×

ÖÐØÓÒ ÑÒØÕÙ ÓØÒÙ× ÜÔÖÑÒØÐÑÒØ ÑÓÐ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð Ö ØÖ

ØÖ× ÓÙÜ Ð ØÖÒ×ØÓÒ ÑÒØÕÙ ÖÖÓ ÓÙÐ Ö ØÑÒØ Ð Ü×ØÒ

ÓÖÖÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ä ÓÖÖ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ Ö×ÙÐØ Ò×

ÑÓÐ ÙÒ ÑÓÝÒÒ ×ÙÖ Ð× ÙØ× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× Ù ×Ý×ØÑ

ÁÐ ÙØ ÖÑÖÕÙÖ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ØÖ× ÓÖÒÐ ÒÓ× ÓÑÔÓ×× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ

ÙØÖ× ×Ý×ØÑ× Ó Ð ÓÒ ÓØÒØ Ù×× ÙÒ ÚÓÐÙØÓÒ Ð ÒØÖÖÓÑÒØ×ÑÚÖ× Ð

ÖÖÓÑÒØ×Ñ Ò ÚÖÒØ Ð ÔÖÓÔÓÖØÓÒ × ×Ô × ÑÒØÕÙ× Ñ× Ó Ð Ò Ý Ô×

ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ÔÖ ÜÑÔÐ Æ ÜÅÒÜ Ë℄ ÓÙ ÅÒ ÜÜ ÈØ

ÅÒ×ÓÚ℄ Ò× × ÓÑÔÓ×× ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØÒØÖÑÖ ØÝÔ ÚÖÖ ×ÔÒ

Ò ×Ø Ò ÒÖÐ Ó×ÖÚ ÕÙ Ò× ÙÒ ÔØØ ÑÑ ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ð× ØÑÔÖ

ØÙÖ× ÓÖÖ ØÒØ ÙÒ ÓÖÖ ÖÒÙÖ ÔÐÙ× Ð ÕÙ ÐÐ× Ò× Ð× ÜØÖÑØ× Ù

ÖÑÑ Ò× Ð× ÝÖÙÖ× Ô×× ÄÚ× ÔÖ ÓÒØÖ Ð ÖÓÒ Ð ÓÖÖ

ÓÙÖØ ÔÓÖØ ×Ø Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× ÐÖ Ò ØÖÑ ÑÑ ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ø Ð×

ØÑÔÖØÙÖ× ×ÓÒØ ÚÓ×Ò× ÐÐ× × ÜØÖÑØ× Ö × Ò ÅÒ Ø Ù ÖÑÑ

× ÙÜ ×Ô Ø× ×ÓÒØ ÔÖÓÐÑÒØ Ð× Ð Ø ÕÙ Ð ÓÖÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÔÙ××

ÔÔÖØÖ × ØÖ× Ð× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ü ÜÔÐÕÙ ÔÖÓÐÑÒØ

ÕÙ Ð ÓÒ ÔÙ×× ÖÖ ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÖÐØÚÑÒØÐÚ

à Ò× ØÓÙØ Ð ÖÓÒ ÒØÖÑÖ

×ÖØ ÔÓ××Ð Ö Ð ÓÖØ ÒØÖ ØÓÒ ÒØÖ Ð Ö×Ù ÑÕÙ Ð Ý

ÖÓÒ Ø Ð ØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ò× Ð Ö×Ù ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ Ù ÑÒ

Ò× Ä ×Ý×ØÑ ÙØÐ×ÖØ Ð ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÔÓÙÖ ÚÓÖ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒ

ØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ØÖ× Ø Ø Ò× Ð ÖÑÑ Ô×× Ø Ò× × ÔØÖ Ð

ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ ØÓÒ× ÔÖ ÙÒ ÚÖØÓÒ ÔÖÓÖ××Ú Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ

ÑÓÝÒÒ ØÓÙØ Ò ÖÒØ ÙÒÚÐÙÖ ÐÚ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÖ ÔÓ× Ò

ØÙÖÐÐÑÒØ Ð ÕÙ×ØÓÒ ×ÚÓÖ × Ð ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÕÙ ÔÔÖØ ÔÖ ×ÑÒØ

Ò× Ð ÞÓÒ ÒØÖÑÖ Ù ÖÑÑ ×Ø ÒÙØ ÔÖ Ð ÓÑÔØØÓÒ ÒØÖ Ð×

ÖÒØ× ÒØÖ ØÓÒ× ÔÙ×ÕÙ Ð ×ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ð ×Ý×ØÑ ÖÖ Ð ÑÐÒ

ÒØÖ ØÓÒ× ÓÙ × Ð ×ÓÖÖ À ×Ø ×ÑÔÐÑÒØ ÙÒ ÓÒ×ÕÙÒ Ù ×ÓÖÖ Ñ

ÕÙ ÅÒ ×ÙÖ Ð× ×Ø× Ù Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ Ä ØÙ ÙØÖ× ×Ý×ØÑ× ×ÑÐÖ×

ÝÖÙÖ× ÒØÖÑØÐÐÕÙ× Ú ÙÒ ÑÐÒ ÒØÖ ØÓÒ× ×Ò ÖÒØ ÔÓÙÖÖØ

ÔÖÑØØÖ ÓÒÒÖ ÙÒ ÖÔÓÒ× ØØ ÕÙ×ØÓÒ Ò ØÓÙØ × ØØ ØÙ ÑØ Ò Ú

Ò Ð ÓÖÒÐØ × ×Ý×ØÑ× ÔÖ×ÒØÒØ ÙÒ ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ø ÐÙÖ ÖÒ

×Ò×ÐØ ØÓÙØ ÔÖØÙÖØÓÒ Ð ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÕÙ ÔÙ×× Ð× Ö

Ó×Ö Ð ØØ ÓÒÑÒØÐ ÔÖÑ Ð ÖÒ ÒÓÑÖ ÓÒÙÖØÓÒ× ÕÙ× ÒÖ×

ÓÒ ÐÙ×ÓÒ×

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ð ÒÙÒ Ð ×Ù×ØØÙØÓÒ ÅÒ

×ÙÖ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ Ø ÑÒØÕÙ × ÝÖÙÖ× ÅÒ ÜÜ À ÒÓÙ×

ÔÖÑ× Ö ØÖ×Ö Ú ÔÖ ×ÓÒ Ð ÖÑÑ Ô×× ×Ý×ØÑ ÈÓÙÖ

Ü ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ó×ÖÚ Ð ÑÑ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÕÙ

ÔÓÙÖ ÅÒ ÓÖÖ ÒÙØ ÔÖ Ð Ñ× Ò ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ Ò× Ð ÙØÖ ÜØÖÑØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÐÙØÓÒ ÅÒ ÚÓÐÙØÓÒ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ

Ù ÖÑÑ ÔÓÙÖ Ü Ð× ×ØÖÙ ØÙÖ× Ö×ØÐÐÒ Ø ÑÒØÕÙ ×ÓÒØ ÚÓ×Ò×

ÐÐ× ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× À È ℄ Ä ÖÓÒ ÒØÖÑÖ Ü ×Ø ÔÖ

Ø ÙÐÖÑÒØÒØÖ××ÒØ Á Ð ×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ ÒÙØ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÕÙ ÚÓÐÙ ÖÙÐÐÑÒØ ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÚÖ× ÙÒ ÓÖ

Ö ÖÖÓÑÒØÕÙ ÔÖ Ð × ÙÒ ÓÖÖ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ø

ÑÓÐ× ÔÖ × ×ÑÙÐØÓÒ× Ó × ÓÒ× ×ÓÒØ ÒØÖÓÙØ× ÓÒ ÐØÓÖ Ò×

Ð× ×Ø× Ù ×ÓÙ× Ö×Ù ÅÒ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ØÒØ ØÖÑÒ ÔÖ Ð ÓÑÔØ

ØÓÒ ÒØÖ ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ ÅÒ Ø Ò× ÙÒ ×Ý×ØÑ Ú × ÓÖÖÐØÓÒ×

ÓÙÖØ ÔÓÖØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÔØÖ

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÚÖ× Ð Ò×ØÐØ

ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ

Ä ÔÖ××ÓÒ ×ÙÐ ÑÓÝÒ Ö Ø ÚÖÖ Ð× ×ØÒ × ÒØÖØÓÑÕÙ× ÔÙØ ÚÓÖ ×

Ø× ÒÓÖÑ× ×ÙÖ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× × ÓÑÔÓ×× ÊÅÒ Ø ÐÙÖ× ÝÖÙÖ×

Ò Ø Ð× ÙÜ ØÝÔ× ÑÒØ×Ñ ÔÖ×ÒØ× Ò× × ×Ý×ØÑ× ÓÒØ × ÔÒÒ ×

ØÖ× ÖÒØ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ×ØÒ × ÒØÖØÓÑÕÙ× Ð× ÑÓÑÒØ× ÒØÖÒ×ÕÙ×

ÅÒ ×ÔÖ××ÒØ Ò ××ÓÙ× ÙÒ ÖØÒ ×ØÒ ÖØÕÙ ØÒ× ÕÙ Ð× ÑÓÑÒØ×

Ð ØÖÖ ÖÖ Ö×ØÒØ ×ØÐ× ÔÓÙÖ Ð× ÑÑ ÚÖØÓÒ× ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ò

ÓÒ×ÕÙÒ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ð ÕÙÐÖ ÒÖØÕÙ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ ØÓÔÓÐÓÕÙ

ÑÒØ ÖÙ×ØÖ Ù ÑÒÒ× Ø ÐÙ ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ Ð ØÖÖ ÖÖ ÔÙØ ØÖ ÓÖØÑÒØ

ÑÓ

Ò× Ð× ØÙ× ÔÖ×ÒØ× Ò× ÔØÖ ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ò× ÙØÐ× Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÓÙÖ

×ØÐ×Ö Ð ÑÒØ×Ñ Ù ÑÒÒ× Ø Ú×ÙÐ×Ö Ð× Ö Ð× Ö×Ô Ø× × ÙÜ

×ÓÙ× Ö×ÙÜ ÑÒØÕÙ× ÆÓÙ× ÒÓÙ× ×ÓÑÑ× ÒØÖ××× ÙÜ ØÝÔ× ×Ý×ØÑ×

ÅÒ Ø Ð× ÝÖÙÖ× Ì ÅÒ Ð Ý Ò× Ð ÔÖÑÖ Ð ×ØÒ ÒØÖØÓÑÕÙ

ÅÒ ÅÒ ×Ø Ù×Ø Ù ××Ù× Ð ×ØÒ ÖØÕÙ ØÒ× ÕÙ Ò× Ð× ÝÖÙÖ× Ð Ò

ØÖÓÙ ØÓÒ ØÓÑ× À ÐØ Ð Ö×Ù Ø ÐÓÒ Ò× Ð ×Ý×ØÑ Ù ×ÙÐ Ò×ØÐØ

ÑÒØÕÙ

Ò× ÅÒ Ð× ØÙ× ÔÖ ÒØ× ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØ ØÖ× ÓÑÔÐÜ

Ö ØÖ× ÔÖ ÙÜ ÒÓÑÐ× ÑÒØÕÙ× × ØÑÔÖØÙÖ× ÖÒØ× ÓÒØ Ð Ò

ØÙÖ Ò ÚØ Ô× Ø ÐÖ Ù×ÕÙ ÔÖ×ÒØ Ò ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ì ÅÒ Ð Ý

Ð× Ö×ÙÐØØ× ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ ÔÖÓÙÚÒØ ÕÙ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ×Ø ÓÖØÑÒØ ÒÙ

Ò ÔÖ Ð ÓÔ Ò ÝÖÓÒ Ò ÓÙÔÐÒØ Ð× ÙÜ Ö×ÙÜ ÑÒØÕÙ× Ê Ø ÅÒ

ÔÖ Ð ÔÖ××ÓÒ ÓÒ ÔÙØ ×ÔÖÖ ÓØÒÖ × ÒÓÖÑØÓÒ× ×ÙÔÔÐÑÒØÖ× ÔÖÑØØÒØ

Ò× ÅÒ ÓÑÔÖÒÖ Ð× ØÝÔ× ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ××Ó × ÙÜ ØÑÔÖØÙÖ×

Ö ØÖ×ØÕÙ× ÓÑÔÓ× Ø Ò× Ð× ÝÖÙÖ× ÑÙÜ ÖÒÖ Ð ÓÖÒ Ù

ÓÙÔÐ ÑÒØÓ ×ØÖÙ ØÙÖÐ À ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ò× Ð× ÝÖÙÖ×

ÆÓÙ× ÒÓÙ× ÔÖÓÔÓ×ÓÒ× ØÙÖ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ × ÓÑÔÓ×× ÔÖ

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ØØ Ø ÒÕÙ ÓÒ×ØØÙ Ð ÑÐÐÙÖ ÑÓÝÒ Ó×ÖÚÖ Ù

ÒÚÙ Ñ ÖÓ× ÓÔÕÙ Ð× ÒÑÒØ× ÒÙØ× ÔÖ Ð ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÚÖ× Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ

ØØ ØÙ ×Ö ÓÑÔÐØ ÔÖ × Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ× ÙØ Ö×ÓÐÙØÓÒ

ÕÙ ÔÖÑØØÖÓÒØ ÓØÒÖ × ÒÓÖÑØÓÒ× ØÐÐ× ×ÙÖ Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ

Ö×ØÐÐÒ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

Ä× ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÓÒØ Ø ØÙ× Ù ÄÓÖØÓÖ ÄÓÒ

ÖÐÐÓÙÒ ÄÄ Ò ÙØÐ×ÒØ Ð ×Ô ØÖÓÑØÖ ÔÓÙÖ Ò× × ÓÒÙÖØÓÒ

×Ô Ð ÔÖ××ÓÒ ØÒ× ÕÙ Ð× Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÓÒØ

Ø ØÙ× ×ÙÖ Ð ÐÒ Á Ð ËÊ ÚÓÖ ÔØÖ

46 GPa

Neutrons

X-rays

17 GPa

4.4 GPa

8.3 GPa

Mn moment:

None Unstable Stable

a c

Al

1

H

2 3 4

dopage

Al ou H

Ë Ñ ÖÔÖ×ÒØÒØ Ð Ò×ØÐØ Ù ÑÒØ×Ñ ÅÒ Ð ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ù

ÑÒÒ× ×Ø ÑÓÒØÖ Ò ÓÒ ØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ë℄ ÕÙ ÔÒ Ù ÖÝÓÒ

ÓÒÕÙ Ð ØÖÖ ÖÖ Ê Ò× ÊÅÒ ÄÓÖ×ÕÙ Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ×Ø ÒÖÙÖ

Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ ×ÓÒØ ×ÙÔÔÖÑ× ÂÙ×Ø Ù ××Ù× ØØ ÚÐÙÖ Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ Ö×ØÒØ

Ò×ØÐ× ÓÑÑ Ð ÑÓÒØÖÒØ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ØÖ× ÒØÙÐÐ× × ÓÑÔÓ×× ÊÅÒ ÇÒ ÔÙØ

ÚÓÖ ÕÙ Ð ÔÖ××ÓÒ ÑÕÙ ÒØÚ ÓÔ Ò ÝÖÓÒ Ò× Ì ÅÒ Ð Ý ØÐ

ÔÖ××ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ ÔÔÐÕÙ ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÖÝÓÒ× ÔÖ×ÒØ×

Ò× ÔØÖ ÔÖÑØØÒØ ÜÔÐÓÖÖ Ð× ÔÒÓÑÒ× ÔÝ×ÕÙ× Ò× Ð× ÖÒØ× ÖÓÒ×

ÖÑÑ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÒ ÙÒ ÓÑÔÓ× ÒÓÒ ÝÖÓÒ

ÅÒ ÙÒ ÓÑÔÓ× ÒÓÒ ÝÖÓÒ

Ä ÓÑÔÓ× ÅÒ ×Ø ÙÒ × ÔÖØ ÙÐÖÑÒØ ÒØÖ××ÒØ Ô×× ÄÚ×

ÖÙ×ØÖ× Ò× Ð ÖÑÑ Ò×ØÐØ Ù ÑÒÒ× ÓÑÔÓ× ×Ø

×ØÙ Ù×Ø ÓØ ÅÒ ÓÑÔÓ× Ö ØÝÔ × ×Ý×ØÑ× Ó ×ÙÐ Ð Ö×Ù

ÅÒ ×Ø ÑÒØÕÙ Ä ÓÑÔÖ×ÓÒ ÒØÖ Ð ØØ ÑÒØÕÙ ÅÒ Ø ÐÙ

ÅÒ ÔÙØ ÓÒ ÓÙÖÒÖ × ÒÓÖÑØÓÒ× ×ÙÖ Ð Ö Ð Ð ØÖÖ ÖÖ Ò× × ×Ý×ØÑ×

Ä ÔÔÐ ØÓÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÖÑØ Ò×ÙØ ÜÔÐÓÖÖ ØÓÙØ Ð ÞÓÒ Ò×ØÐØ Ù×ÕÙ

Ð ÞÓÒ Ó ÓÒ Ò ØØÒ ÔÐÙ× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÅÒ Ò Ô××ÒØ ÔÖ Ð ÞÓÒ ×ÙÐ

Ó × ×ØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× ÒØÙÐÐ× ØÐÐ× ÕÙ ÐÐ ÝÅÒ ×ÓÒØ Ó×ÖÚ×

Ä ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò× ÓÑÔÓ× ÔÙØ Ò× ÐÙ Ö ÓÑÑÒØ ÓÙÒØ Ð× ÙÜ

Ö×ÙÜ ÑÒØÕÙ× Ø Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ð Ö×Ù ÖÙ×ØÖ Ù ÑÒÒ× Ò× Ð ÓÖÖ

ÑÒØÕÙ ØØ Ð×× ×Ý×ØÑ×

Ä× ÒÓÑÖÙ×× ØÙ× ØÙ× ×ÙÖ Ð ÓÑÔÓ× ÅÒ ×ÑÐÒØ × ÓÖÖ ×ÙÖ

Ð Ü×ØÒ ÙÜ ØÑÔÖØÙÖ× Ö ØÖ×ØÕÙ× ÌÆ Ã Ø Ì Ã Ê Ñ

ÑÒØ ÙÒ ØÙ ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÇÙÐ ℄ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð×

ÑÓÑÒØ× Ø ÅÒ × ÓÖÓÒÒÒØ ×ÑÙÐØÒÑÒØÌÆ Ò× ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ÓÐ

Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ Å× ÓÒØÖÖÑÒØ ÙÜ ÙØÖ× ØÝÔ× Ñ×ÙÖ× ØØ

ØÙ ÙÜ ÒÙØÖÓÒ× Ò Ô× ÔÖÑ× Ó×ÖÚÖ Ð ÙÜÑ ØÖÒ×ØÓÒ Ì Ô×

ÓÑÔÓ×ÒØ ÖÖÓ ×ÙÖ Ð× Ô × Ö Ø Ô× ÒÑÒØ× Ú×Ð× Ð ×ØÖÙ ØÙÖ

ÑÒØÕÙ

ËÓÙ× ÔÖ××ÓÒ × Ñ×ÙÖ× ÓØÒÙ× ÔÖ ÖÒØ× Ø ÒÕÙ× ÙØÖ× ÕÙ Ð× ÒÙ

ØÖÓÒ× × ØÓÒ ×ÑÐÒØ ÑÓÒØÖÖ ÙÒ ÓÖØ ÙÑÒØØÓÒ Ì Ø ÙÒ ÑÒÙØÓÒ

ÖÔ ÌÆ ÐÓÖ×ÕÙ ÓÒ ÔÔÐÕÙ Ð ÔÖ××ÓÒ

Ò ÑÙÜ ÓÑÔÖÒÖ ÓÑÑÒØ ÓÙÒØ Ð× ÙÜ ØÝÔ× ÑÒØ×Ñ× ÅÒ

ÖÙ×ØÖ Ø Ê ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ Ò× Ð ØØ ÑÒØÕÙ ÓÑÔÓ× ÒÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ ×

Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ Ø × Ñ×ÙÖ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ù×ÕÙ È Ø Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ× Ù×ÕÙ

È

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÙØÐ× ÙÒ ÒØÐÐÓÒ ÅÒ Ú ×ÓØÓÔÕÙ Ò ÚØÖ Ð

× ØÓÒ ØÖ× ÐÚ ×ÓÖÔØÓÒ ÙÜ ÒÙØÖÓÒ× Ù ÒØÙÖÐ

ÇÖÖ ÑÒØÕÙ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ

Ä× ×Ô ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ ÓÒØ Ø ÓØÒÙ× Ò× Ð

Ö ØÓÑØÖ Ä ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ ÙØÐ× ×Ø ÕÙ ÔÖÑØ ÚÓÖ

ÙÒ ØÖ× ÓÒÒ Ö×ÓÐÙØÓÒ Ä× Ñ×ÙÖ× ÓÒØ Ø ØÙ× Ò× Ð ÑÑ ØÑÔÖ

ØÙÖ× ÒØÖÃØ Ã

× ×Ô ØÖ× ÙØ Ø ×× ØÑÔÖØÙÖ ×ÓÒØ ÑÓÒØÖ× Ò× Ð

ÇÒ Ó×ÖÚ ØÓÙØ ØÑÔÖØÙÖ × Ô × ÒÙ ÐÖ× ØÖÓØ× ÔÖØÖ Ð ÔÓ×ØÓÒ

× Ô × ÓÒ ÓØÒÙ Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ

× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ Ø ÐØØÓÒ ÚÓÐÙÑÕÙ Ò ××ÓÙ× ÌÆ Ð ÓÖÖ

¡Î Î ÚÐÙÖ Ò ÓÖ Ú Ð× Ñ×ÙÖ× ÔÖ ÒØ× ÚÓÖ Ð


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Intensity (a.u.)

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÚÖ× Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ

M

M

249 K

8 K

10 20 30 40 50 60 70 80

2θ (deg.)

ËÔ ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× ÅÒ ÓØÒÙ× ×ÙÖ ÔÖ××ÓÒ

ÑÒØ ÒØÐÐÓÒ Ú ×ÓØÓÔÕÙ ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ Å Ø Ë ×ÒÒØ Ð×

Ô × ÓÖÒ ÑÒØÕÙ Ø ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ö×Ô ØÚÑÒØ

Lattice parameter (A)

7,74

7,73

7,72

7,71

T C

T N

0 50 100 150 200 250 300

T (K)

ÈÖÑØÖ ÑÐÐ Ò× ÅÒ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ä× ØÑÔÖØÙÖ×

Ö ØÖ×ØÕÙ× ÌÆ Ø Ì ×ÓÒØ Ù×× ÑÓÒØÖ×

ÇÒ Ó×ÖÚ ×× ØÑÔÖØÙÖ × ÓÒØÖÙØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ÕÙ Ò ÓÒØ

Ô× Ø Ó×ÖÚ× ÐÓÖ× × Ñ×ÙÖ× ÔÖ ÒØ× ÇÙÐ ℄ × Ô × ÑÒØÕÙ×

ØÖ× ÐÖ× ÒÕÙÒØ ÙÒ ÓÖÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ø ÙÒ Ô ØÖÓØ ÔØØ× ÒÐ× Ó

ÔÐÙ× Ð ÒÐÝ× Ð ÒØÒ×Ø × Ô × ÒÙ ÐÖ× ÔÖÓÙÚ Ð Ü×ØÒ Ð ÙÜÑ

ØÑÔÖØÙÖ Ö ØÖ×ØÕÙ Ì

Ä ÓÒØÖÙØÓÒ Ù× Ø Ð Ô ØÖÓØ ÒÓØ× ÔÖ Å Ò× Ð ÑÓÒØÖÒØ Ð

ÑÑ ÚÓÐÙØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ Ø ×ÔÖ××ÒØ Ð ÑÑ ØÑÔÖØÙÖ ÌÆ

ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ù ÙÒ ÒÓÑÐ Ò ×Ø Ó×ÖÚ Ì

ÉÙÒØ Ð ÒØÒ×Ø × Ô × ÒÙ ÐÖ× ÓÒ Ó×ÖÚ ØÒØ ÔÓÙÖ Ð Ô ÕÙ ÔÓÙÖ


S

M


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÒ ÙÒ ÓÑÔÓ× ÒÓÒ ÝÖÓÒ

Intensity (a.u.)

3 10 4

2.5 10 4

2 10 4

1.5 10 4

1 10 4

5000

T C

T N

peak 2θ ~ 32 o

peak 2θ ~ 74 o

0

0 50 100 150 200 250 300

T (K)

Intensity (a.u.)

1400

1200

1000

800

600

400

200

T C

T N

narrow peak 2θ ~ 15 o

0

0 50 100 150 200 250 300

ÁÒØÒ×Ø× ÒØÖ× Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ × Ô × Ù× Ð× ÔÐÙ× ÒØÒ××

Ù Ø Ù Ô Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ Ó×ÖÚ Ó ÖÓØ

Ð Ô ÙÒ ÙÑÒØØÓÒ Ð ÒØÒ×Ø Ò ××ÓÙ× Ì ÍÒ ÒÓÑÐ

Ð ÑÑ ØÑÔÖØÙÖ ×Ø Ó×ÖÚ Ò× Ð ÚÓÐÙØÓÒ ÔÖÑØÖ ØÖÙ×ÒØ Ð

ÓÖÑ Ù××ÒÒ ÓÙ ÐÓÖÒØÞÒÒ × Ô × Ó×ÖÚ× × Ö×ÙÐØØ× ÑØØÒØ

Ò ÚÒ Ð ÔÔÖØÓÒ Ì ÓÖÖÐØÓÒ× ÖÖÓÑÒØÕÙ× ×ÓÙ× ÓÖÑ ÙÒ ×ÒÐ

ÐÓÖÒØÞÒ Ð ÑÔÐØÙ × ÓÙØÒØ Ð ÒØÒ×Ø ÓÖÒ ÒÙ ÐÖ

ÍÒ Ù×ØÑÒØ ÐÒØÒ×Ø Ù Ô Ã ÒÓÙ× ÔÖÑ× ×ÔÖÖ ×ÒÐ

ÐÓÖÒØÞÒ ÑÒØÕÙ Ð ÒØÒ×Ø ØÓØÐ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ÒÙ ÐÖ ØÒØ ÓÒØÖÒØ

ØÖ Ð ÐÐ Ã ÔÖØÖ Ð ÐÖÙÖ Ù ×ÒÐ ÐÓÖÒØÞÒ Ø Ò ØÒÒØ ÓÑÔØ

Ð Ö×ÓÐÙØÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ ÓÒ ÓØÒØ × ÓÑÒ× ÖÖÓÑÒØÕÙ× ÓÖÖÐ×

ÑØÖ Ð ÓÖÖ ÇÒ ×Ø ÓÒ Ò ÔÖ×Ò ÙÒ ÓÖÖ ÑÓÝÒÒ ÔÓÖØ

Intensity (a.u.)

3 10 4

2.8 10 4

2.6 10 4

2.4 10 4

2.2 10 4

T C

T N

peak 111

2 10 4

0 50 100 150 200 250 300

T (K)

Intensity (a.u.)

3.4 10 4

3.2 10 4

3 10 4

2.8 10 4

2.6 10 4

2.4 10 4

T C

T N

T (K)

peak 220

2.2 10 4

0 50 100 150 200 250 300

ÁÒØÒ×Ø× ÒØÖ× × Ô × ×ØÖÙ ØÙÖÙÜ Ø Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖ

ØÙÖ × ÒØÒ×Ø× ÓÒØ Ø ÓØÒÙ× Ò ×ÒØ ÙÒ Ù×ØÑÒØ × Ö× ÜÔÖÑÒØÐ× Ú

ÙÒ ÐÓ Ô×ÙÓ ÎÓØ ÔÎ Ü Ä Ü Ü ÓÜ Ø Ä Ü Ø Ü ×ÓÒØ × ÓÒ ØÓÒ×

ÐÓÖÒØÞÒÒ Ø Ù××ÒÒ Ö×Ô ØÚÑÒØ Ú Ð ÑÑ ÐÖÙÖ Ñ ÙØÙÖ ÏÀÅ ÈÓÙÖ

ÙÒ × Ô × ÏÀÅ ×Ø ÓÒØÖÒØ Ð ÑÑ ÚÐÙÖ ØÓÙØ ØÑÔÖØÙÖ Ä ÔÖÑØÖ

×Ø Ù×Ø Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖ× Ò× Ð


T (K)


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

η (Eta)

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

T C

T N

0.2

0 50 100 150 200 250 300

T (K)

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÚÖ× Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ

η 111

η (Eta)

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

T C

T N

η 220

0

0 50 100 150 200 250 300

ÈÖÑØÖ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÔÓÙÖ Ð× Ô × Ø ÔÖÑØÖ

×Ø ÓØÒÙ ÐÓÖ× Ð Ù×ØÑÒØ ÐÒØÒ×Ø ÜÔÖÑÒØÐ × Ô × Ú ÙÒ ÐÓ Ô×ÙÓ

ÎÓØ ÔÖÑØÖ ØÖÙØ Ð ÓÖÑ × Ô × × Ð ÓÖÑ ×Ø Ù××ÒÒ × ÐÐ ×Ø

ÐÓÖÒØÞÒÒ ÚÓÖ ÐÒ Ð

ÇÒ ÔÙØ ÓÒ ØØÖÙÖ ÙÒ × ØÑÔÖØÙÖ× Ö ØÖ×ØÕÙ× ÓÑÔÓ×

ÙÒ ØÝÔ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

Ì ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð ÔÔÖØÓÒ ÓÖÖÐØÓÒ× ÖÖÓÑÒØÕÙ× ÙÜ ÒÖÓØ× ×

Ô × ×ØÖÙ ØÙÖÙÜ

ÌÆ ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÖ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ Ù× Ø Ù Ô ÔØØ×

ÒÐ× ÓÒØÖÙØÓÒ× ÒÓØ× ÔÖ Å Ò× Ð Ä ÙÑÒØØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ

ÑÐÐ Ò ××ÓÙ× ÌÆ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð Ñ× Ò ÓÖÖ ÌÆ ×Ø ××Ó Ð ×ØÐ×ØÓÒ

× ÑÓÑÒØ× ÅÒ

ÒÐÝ×ÓÒ× ÔÐÙ× Ò ØÐ Ð× ØÝÔ× ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ××Ó × ÌÆ Ä Ø ÕÙ

ÙÜ ×ÒÙÜ Ù×× ÖÒØ× × ØÐ××ÒØ Ð ÑÑ ØÑÔÖØÙÖ ×ÙÖ ÕÙ Ð× ×ÓÒØ

Ò ÕÙÐÕÙ ×ÓÖØ Ð× Ð ÔÓÙÖÖØ × Ö ÙÜ ÓÑÔÓ×ÒØ× Ù ÑÑ ØÝÔ ÓÖÖ

ÙÒ ÓÖÓÒÒ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ô ØÖÓØ Ø Ð ÙØÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

È ÔØØ× ÒÐ× ÁÐ Ò ×Ø Ô× ÔÓ××Ð ØÖÑÒÖ ×Ò× ÑÙØ Ð Ú ØÙÖ

ÔÖÓÔØÓÒ ××Ó ×ÒÐ ÔÙ×ÕÙ ÓÒ Ò Ó×ÖÚ Ô× ÙØÖ× Ô × ÓÖÖ×ÔÓÒÒØÐ

ÑÑ ÑÓÙÐØÓÒ Ò× Ð ÝÔÓØ× ÙÒ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ Ð ÔÓ×ØÓÒ

Ô ÓÒÒ ØÒ× ÕÙ Ò× Ð ÝÔÓØ× ÙÒ ÑÓÙÐØÓÒ ÓÒ

ÓØÒØ Ò ØÓÙØ × Ð ×ÑÐ × Ø ÙÒ ÓÖÖ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ

Ù×ÓÒ Ù× ÇÒ ÔÔÐÕÙ ØØ ÑÓÙÐØÓÒ Ð ÑÓÐ ×ØÖÙ ØÙÖ Ñ

ÒØÕÙ Ú Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ÔÖÓÔÓ× ÔÖ ÇÙÐ ℄ Ø ÒØÖÓÙØ ÙÒ

ÐÖ××ÑÒØ × Ö× ÕÙ ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÒ ÑØÖ ÓÖÖÐ ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ð

ØÖÚÐ ÔÖ ÒØ ÒÑÒØÓÒÒ Ô× ÓÖÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÇÒ ÚÓØ Ò× Ð

ÕÙ Ð ÓÒ ÓØÒØ ÙÒ ÑÙÚ× ÓÖ ÒØÖ ÑÓÐ Ø Ð× ÓÒÒ× ÜÔÖÑÒØÐ×

ÕÙ ×ÙÖ ÕÙ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÒÓØÖ ÓÑÔÓ× ×Ø ÖÒØ ÐÐ

ÓØÒÙ ÔÖ ÑÑÒØ

ÆÒÑÓÒ× × ÔÓ×ØÓÒ× ÓÒÒ× ÔÖ Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ×ÑÐÒØ ÓÒ

Ö Ú Ð× ÑÜÑ × ÒØÒ×Ø× ÜÔÖÑÒØÐ× ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÓÒ ÑÔÓ× Ð ÑÑ

ÑÓÙÐØÓÒ ÑÒØÕÙ ÕÙ ÔÖÑØ ÜÖ Ð× ÔÓ×ØÓÒ× × ÖÜÓÒ× ÑÒ


T (K)


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÒ ÙÒ ÓÑÔÓ× ÒÓÒ ÝÖÓÒ

Intensity (a.u.)

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

20 40 60 80 100 120 140

2θ (deg.)

Ù×ØÑÒØ Ù ÖÑÑ Ö ØÓÒ Ã ×ÓÙ×ØÖØ Ù Ö ÙØ ØÑÔÖ

ØÙÖ Ã Ò ÙØÐ×ÒØ Ð ÑÓÐ ÓÒÒ ÔÖ ÇÙÐ ℄Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ

ÖÖ Ð ÑÐÐ ÙÕÙ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÑÓÒØÖ Ò× Ð Ä× ×ÝÑÓÐ×

Æ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÜ ÓÒÒ× ÜÔÖÑÒØÐ× Ø Ð ÐÒ ÓÒØÒÙ Ð Ù×ØÑÒØ ÓÒÒ ÔÖ

ÙÐÐÔÖÓ Ä× ×ÝÑÓÐ× ÓÒÒÒØ Ð× ÔÓ×ØÓÒ× × ÖÜÓÒ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ØØ ×ØÖÙ ØÙÖ

ÑÒØÕÙ

ØÕÙ× ÆÓÙ× Ò ÚÓÒ× ÓÒ Ô× ÒØÖÓÙØ × ÓÒØÖÒØ× Ò ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ð Ö ØÓÒ

Ü Ø × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ò× Ð ÐÐÙÐ ÙÒØÖ Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ Ö

ÓÒ Ø Ù×Ø ÒÔÒÑÑÒØ Ä Ö ØÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ØØ ÓÒØÖÙØÓÒ

ÑÒØÕÙ Ø Ð Ð ÒÓÑÖ Ô × ÖÒ Ð ÙÒ ÒÐÝ× ÔÐÙ× ØÐÐ ÇÒ Ó

ØÒØ ÙÒ ÓÒ ÓÖ ×Ù ÔÓÙÖ Ð Ô Ù× ÔÐÙ× × ÒÐ× ÍÒ ÓÒ ÓÖ

ÔÓÙÖ Ð Ò×ÑÐ Ù ÖÑÑ Ö ØÓÒ ÔÙØ ØÖ ÓØÒÙ Ò ÓÙØÒØ ÙÒ Ô×

Ú Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ ØØ ÖÒÖ Ô×

Ò ÔÓÙÖÖØ Ô× ÐÐ ×ÙÐ ÖÒÖ ÓÑÔØ × ÒØÒ×Ø× Ó×ÖÚ× Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ù

ÑÜÑÙÑ Ó Ä ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ××Ó Ð ÑÓÙÐØÓÒ Ù× ×ÑÐ

ÓÒ ØÖ ØÖ× ÓÑÔÐÜ Ø ××Ó ÖÒØ× ØÝÔ× ÑÓÙÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ×

Ä× ÜÔÖÒ × ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÔÙÚÒØ Ö ÖÔÓÒÖ ÙÜ ÕÙ×ØÓÒ× ×ÙÚÒØ×

ÉÙÐÐ× ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ×ÓÒØ ÓÑÒÒØ× Ò× ÕÙ ØÝÔ ÓÖÖ Ç Ò

ØÖÚÒØ Ð ÑÒØ×Ñ Ù ÑÒÒ× ÈÓÙÖÕÙÓ ÙÒ × ÓÒØÖÙØÓÒ× ÑÒØÕÙ×

ÙÒ Ö ØÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ×Ø Ð Ð Ò×ØÐØ ÓÙ Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ Ù Ö×Ù

Ù ÑÒÒ×

ÇÖÖ ÑÒØÕÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒÕÙ

ÓÑÑ ÓÒ Ð ÚÙ ÔÖ ÑÑÒØ Ð× ×Ô ØÖ× ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ Ò× ÅÒ

ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ ÓÒØÖÙØÓÒ Ù× ÑÒØÕÙ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ø

ÙÒ Ô Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ØÖÓØ × ÙÜ ÓÒØÖÙØÓÒ× ÔÔÖ××ÒØ Ð ÑÑ ØÑ

ÔÖØÙÖ ÓÖÖ ÌÆ Ã ÔÐÙ× ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ó×ÖÚ Ð ÔÔÖØÓÒ ÓÖÖÐØÓÒ×

ÖÖÓÑÒØÕÙ× ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× Ð Ì Ã × Ö×ÙÐØØ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Intensity (a.u.)

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÚÖ× Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ

20 40 60 80 100 120 140

2θ (deg.)

Ù×ØÑÒØ Ù ÖÑÑ Ö ØÓÒ Ã ×ÓÙ×ØÖØ Ù Ö ÙØ ØÑ

ÔÖØÙÖ Ò ÑÔÓ×ÒØ ÐÚ ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ÇÒ ÑÔÓ× ÕÙ ØÓÙØ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ

ÑÒØÕÙ ÔÙ×× × ÙÖ ÐÐ Ð ÐÐÙÐ ÖÓÑÓÖÕÙ ÔÖÑØÚ ÓÑÑ Ò× Ð

×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒÒ ÔÖ ÇÙÐ ℄ × ÝÔÓØ×× ÜÒØ Ð× ÔÓ×ØÓÒ× × ÖÜÓÒ× Ð

ÔÖÓÖÑÑ Ù×Ø Ò×ÙØ Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ Ö ÒÔÒÑÑÒØ ÐÒ ÓÒØÒÙ

ØÝÔ Ù×ØÑÒØ ×Ø ØÙÐÐÑÒØ ÔÔÐ ÑØ Ò ÑÓ

Intensity (a.u.)

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

20 40 60 80 100 120 140

2θ (deg.)

k = (2/3,2/3,0)

k = (1/2,1/2,1/2)

Ù×ØÑÒØ Ù ÖÑÑ Ö ØÓÒ Ã ×ÓÙ×ØÖØ Ù Ö ÙØ ØÑ

ÔÖØÙÖ Ú ÙÒ Ô× Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ØÐÐ ÕÙ ÐÐ ×Ø ÖØ Ò× Ð

Ø ÙÒ ÙÜÑ Ô× Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ Ò ÑÙÜ ÖÒÖ ÓÑÔØ

Ð ÒØÒ×Ø × ÒÐ Ä× ×ÝÑÓÐ× ÓÒÒÒØ Ð× ÔÓ×ØÓÒ× × ÖÜÓÒ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ

ÙÒ × Ô×× ÁÐ × Ø ÓÑÑ ÔÖ ÑÑÒØ ÙÒ Ù×ØÑÒØ ÑØ Ò ÑÓ ÐÒ

ÓÒØÒÙ

ÓÒÖÑÒØ ÓÒ Ð Ü×ØÒ ÙÜ ØÑÔÖØÙÖ× Ö ØÖ×ØÕÙ× ×ØÒ Ø× ÓÑÑ

Ð ÚØ Ø ×ÙÖ ÔÖ ÙØÖ× ØÙ× ÔØÖ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò× ÓÑÔÓ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÒ ÙÒ ÓÑÔÓ× ÒÓÒ ÝÖÓÒ

ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ä× ÜÔÖÒ × ÓÒØ Ø ØÙ× ×ÙÖ ÄÄ Ò

ÙØÐ×ÒØ

Ê×ÙÐØØ×

ØÖ× Ð ÔÖ××ÓÒ È ÓÒ Ó×ÖÚ × ÒÑÒØ× Ò× Ð ÓÖÖ

ÑÒØÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ð ÒØÒ×Ø ÑÒØÕÙ × ÓÙØ ÙÜ Ô × ×ØÖÙ

ØÙÖÙÜ Ø ÕÙ ÒÕÙ ÐÖÑÒØ Ð ÔÔÖØÓÒ ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ

ØØ ÓÒØÖÙØÓÒ ÑÒØÕÙ ØÒØ ØÖÓØ Ð × Ø ÓÒ ÙÒ ÓÖÖ

ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ñ× Ò ÓÖÖ Ì ØÒØ Ð ÓÖÖ Ã Ä Ô

Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ Ø Ð ÓÖÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ×ÓÒØ Ù×× Ó×ÖÚ× Ñ× ÌÆ ÖÓØ ÔÖ

ÖÔÔÓÖØ Ð ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ

ÔÐÙ× ÙØ ÔÖ××ÓÒ È Ð ÓÖÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ø Ð Ô Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ

Ò ×ÓÒØ ÔÐÙ× Ó×ÖÚ× ØÒ× ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ Ì ÙÑÒØ

ÓÒ ×Ò ØÚ ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÒÐÝ× Ð ÒØÒ×Ø ÖÖÓÑÒØÕÙ ÙÜ

ÒÖÓØ× × Ô × ×ØÖÙ ØÙÖÙÜ Ø Ð ÙÒ ÑÓÐ ×ÑÔÐ ÇÒ ×ÙÔÔÓ× ÕÙ

×ÙÖ ØÓÙ× Ð× ×Ø× Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ×ÓÒØ ÙÜ Ø ÓÒØ Ð ÑÑ ÓÖÒØØÓÒ

ÑÑ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙ× Ð× ×Ø× ÅÒ Ä× ÙÜ ØÝÔ× ÑÓÑÒØ× Ø ÅÒ ×ÓÒØ

ÓÒØÖÒØ× ØÖ Ð ÐÓÒ Ð ÑÑ Ö ØÓÒ Ä ÖÔÔÓÖØ ÒØÖ Ð ÒØÒ×Ø ÑÒØÕÙ

Ø Ð ÒØÒ×Ø ÓÖÒ ÒÙ ÐÖ ÔÓÙÖ ÙÒ × Ö× Ø ÔÖÑØ ÐÓÖ×

ØÖÑÒÖ Ð× ÚÐÙÖ× × ÑÓÑÒØ× Ø ÅÒ Ã ÓÒ ÓØÒØ

Ø ÙÒ ÑÓÑÒØÅÒÒØÔÖÐÐÐ ÅÒ ÁÐ×ÑÐ ÓÒ ÕÙ Ð Ý Ø Ò ÓÖ ÙÒ

ÑÓÑÒØ Ò ÕÙ ØÖ× Ð ×ÙÖ Ð× ×Ø× ÅÒ

Ò ÚÙ × Ö×ÙÐØØ× ÔÖ ÒØ× ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÔÔÐÕÙÖ ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ÔÐÙ×

ÐÚ È Ä ØÑÔÖØÙÖ ÙÖ Ì ÙÑÒØ ÐÖÑÒØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÐÐ

Ó×ÖÚ È Ä ÑÑ ÒÐÝ× ÕÙ ÔÖ ÑÑÒØ ×ÒØÒ×Ø×

ÖÖÓÑÒØÕÙ× ÓÒÒ ÑÒØÒÒØ ÙÒ ÑÓÑÒØ Ø ÙÒ ÑÓÑÒØ

ÑÒØÕÙ ÒÙÐ ×ÙÖ Ð× ×Ø× ÅÒ

× Ù××ÓÒ

Ä× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÖÓÙÚÒØ ÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ×Ù×ÑÑÒØÐÚ Ð ÑÓ

ÑÒØ ÅÒ ×Ø ×ÙÔÔÖÑ È ÓÒ ÖØÖÓÙÚ ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ

ÔÓÖØ Ó ×ÙÐ× Ð× ÑÓÑÒØ× ×ÓÒØ ÑÔÐÕÙ× ØÒØ ØÖ× ÔÖÓ ÐÚÐÙÖ

Ð ÓÒ ÐÖ

Ä ÖÑÑ Ô×× ÑÒØÕÙ ×Ø ÑÓÒØÖ Ò× Ð

ÆÓ× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ò Ð××ÒØ Ð ÑÒØ×Ñ ÅÒ ÔÖ Ð ÔÔÐ ØÓÒ

Ð ÔÖ××ÓÒ ÓÒ ×ÙÔÔÖÑ ØÖÑ Ð ÓÖÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ò× ÕÙ Ð Ô Ò ÓÑ

ÑÒ×ÙÖÐ Ó×ÖÚ× ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÖ ÌÆ ÔÖÓÙÚ ÕÙ

×Ø Ð Ö×Ù ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ Ù ÑÒÒ× ÕÙ ×Ø Ö×ÔÓÒ×Ð Ø ÓÖÖ

ÓÑÔÐÜ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ ØØ ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ÒÙØ

ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ò× ÙÒ ÓÑÔÓ× ÕÙ Ò ÔÖ×ÒØ Ô× ×ÓÖÖ

ÑÕÙ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Intensity (a.u.)

Intensity (a.u.)

Intensity (a.u.)

10 20 30 40

(int. x 2)

Intensity (a.u.)

10 20 30 40

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÚÖ× Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ

SRO

10 20 30 40 50

P=0

249 K

1.5 K

...

111

SRO

10 20 30 40 50 60 70 80

(int. x 2)

inc

inc

SRO

no SRO

1.5 K

110 K

1.5 K

140 K

1.2 GPa

2.3 GPa

...

4.4 GPa

60 70 80

60 70 80

60 70 80

...

ferromagnetic LRO

1.5 K

130 K

...

1.5 K

160 K

...

1.5 K

190 K

...

2θ (deg.)

220

110 120 130

110 120 130

LRO : µ Mn ≠ 0, induced moment ?

110 120 130

LRO : no Mn moment

110 120 130

ËÔ ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× ÅÒ ÙØ Ø ×× ØÑÔÖØÙÖ

ÔÓÙÖ Ð ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ Ø × ÔÖ××ÓÒ× ÔÔÐÕÙ× Ø È × ÖÑÑ×

Ö ØÓÒ ÓÒØ Ø ÓØÒÙ× ×ÙÖ ÄÄ Ú ËÊÇ ÓÖÖ×ÔÓÒ ×ÓÖØ ÖÒ

ÓÖÖ ÄÊÇÐÓÒ ÖÒ ÓÖÖ Ø Ò Ð ÓÒØÖÙØÓÒ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ ÎÓÖ ØÜØ ÔÓÙÖ

ÔÐÙ× ØÐ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÅÒ ÙÒ ÓÑÔÓ× ÒÓÒ ÝÖÓÒ

T N , T C (K)

160

140

120

100

80

60

40

20

0

T N

T C

a)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

P (GPa)

ÖÑÑ Ô×× ÑÒØÕÙ ØÑÔÖØÙÖ ÔÖ××ÓÒ Ò× ÅÒ ÓØÒÙ

ÔÖØÖ × Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× ØÖÚÐ Ø ÔÖØÖ Ñ×ÙÖ×

ÒØÖÙÖ× Ö××ØÚØ Ð ØÖÕÙ ÀÙ×Ö℄

Ò ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÑÒØÕÙ ××Ó Ð ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÖ

Ì Ð ÙØ ÓÖ ×ØÒÙÖ Ð ÓÖÖ ÒÙØ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÐÙ Ó×ÖÚ ÔÖ××ÓÒ

ÑÒØ È Ì × ÑÒ×Ø ÔÖ Ð ÔÔÖØÓÒ ÓÖÖÐØÓÒ× ÖÖÓÑÒØÕÙ×

ÑÓÝÒÒ ÔÓÖØ Ð ×ÒÐ ÑÒØÕÙ ÙÜ Ô× × Ô × ØÒØ ØÖ× Ð ×ÔÖÖ

Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ÒÙ ÐÖ Ò ÖÚÒ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÓÒ ÚÓØ ÔÔÖØÖ ÙÒ ÓÖÖ

ÖÖÓÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ð××ÕÙ ÁÐ × ÔÙØ ÕÙ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ Ó×ÖÚ

ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ ÖÔÖ×ÒØ ÙÒ ØØ ÔÖ ÙÖ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ×ØÐ×

×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

ÆÓ× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ Ì ÙÑÒØ ØÓÙØ ÓÖ ÖÔÑÒØ

Ú Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÓÙÖ Ò×ÙØ × ×ØÐ×Ö Ù ××Ù× È È Ø ÙÜ Ð×

ÔÖ××ÓÒ× Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ ×ÑÐÒØ ØÖ ÑÔÐÕÙ× Ò× Ø ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ

Ð ÖÓ××ÑÒØ ÒØÐ Ì ÔÓÙÖÖØ ÓÒ ØÖ Ð Ð Ð××ÑÒØ Ù ÑÒØ×Ñ

ÅÒ Ä ×ØÙÖØÓÒ Ì ÔÐÙ× ÙØ ÔÖ××ÓÒ ×ÖØ ÙÒ ÓÒ×ÕÙÒ Ð ×ÔÖØÓÒ

× ÑÓÑÒØ× ÅÒ Ð ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÚÒØ ÐÓÖ× ÓÒØÖ Ð ×ÙÐÑÒØ ÔÖ Ð

ÑÒØ×Ñ Ê ÕÙ Ò ×Ø Ô× ×Ò×Ð × ÚÖØÓÒ× ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ä ÑÓÑÒØ

ÅÒ ÑÔÐÕÙ Ò× Ø ÓÖÖ È ×Ø ØÖ× Ð Ø Ð Ø ÕÙ Ð ÓÖÖ ×ÓØ

ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ×ÙÖ ÕÙ Ð × Ø ÙÒ ÑÓÑÒØ ÅÒ ÒÙØ ÔÖ Ð ÑÒØ×Ñ ÔÖ

Ð × × ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ

ÇÒ ÑÓÒØÖ Ù×× ÙÒ ÖÑÑ Ô×× ÓØÒÙ ÔÖ ÑÑÒØ Ò× ÅÒ

ÓÒ×ØÖÙØ Ò ×ÙÚÒØ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ð× ÒÓÑÐ× Ò ØÑÔÖØÙÖ Ó×ÖÚ× Ò×

Ð Ö××ØÚØ Ð ØÖÕÙ ÓÑÔÓ× ÇÒ ÚÓØ ÕÙ ÖÑÑ ×Ø ÔÖÓ ÐÙ

ÓØÒÙ ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ñ× Ö×Ø ÑÔÖ × Ò ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ð ÓÖÖ Ì

ÔÓÙÖ Ð× ÔÐÙ× Ð× ÔÖ××ÓÒ× ÔÙ×ÕÙ Ð Ò ×ØÒÙ Ô× Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ È

ÐÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ


b)


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÚÖ× Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ

ÈÖÑØÖ× ×ØÖÙ ØÙÖÙÜ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÓØÒÙ× ÔÖ Ö

ØÓÒ ÖÝÓÒ× Ü

Ä× ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ù×ÕÙ È ÓÒØ

Ø ØÙ× ×ÙÖ Ð ÐÒ Á ËÊ Ú Ä× Ñ×ÙÖ× ÓÒØ Ø Ø×

ØÑÔÖØÙÖ ÑÒØ ÓÒ Ò× Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ Ä× ×Ô ØÖ× ÓÒØ Ø

ÒÐÝ×× Ú ÙÐÐÔÖÓ

lattice parameter (A)

7,8

7,7

7,6

7,5

7,4

7,3

a c

7,2

0 5 10 15 20

P (GPa)

ÈÖÑØÖ ÑÐÐ ØÑÔÖØÙÖ ÑÒØ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÔÖ××ÓÒ Ò×

Ð ×Ý×ØÑ ÅÒ × Ö×ÙÐØØ× ÓÒØ Ø ÓØÒÙ× ÔÖØÖ Ñ×ÙÖ× ÖÝÓÒ× ÙØ

Ö×ÓÐÙØÓÒ ×ÙÖ Á ËÊ Ä ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÖØÕÙ Ò ××ÓÙ× ÐÕÙÐÐ Ð

Ò Ý ÔÐÙ× ÑÓÑÒØ× ÐÓ Ð×× ÅÒ ×Ø ØØÒØ ÔÓÙÖ Ð ÔÖ××ÓÒ È ×Ø Ò

ÓÖ Ú Ð× Ö×ÙÐØØ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÕÙ ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ ÙÒ Ð ÑÓÑÒØ ÅÒ

È Ø ×ÔÖØÓÒ ÑÓÑÒØ È Ä ÐÒ ÓÒØÒÙ ×Ø ÙÒ Ù ÔÓÙÖ Ð Ð

ØØ ÒÐÝ× ÔÖÑ× ÓÒÖÑÖ ÕÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ Ö×Ø

ÐÐ ÅÒ Ø ØÖÑÒÖ Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ò× ÓÑÔÓ×

Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ÇÒ Ó×ÖÚ ÙÒ ÑÒÙØÓÒ ÑÓÒÓØÓÒ Ù ÚÓÐÙÑ

Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÔÖ××ÓÒ Ø Ò ÔÖØ ÙÐÖ ÓÒ Ò Ó×ÖÚ Ô× ÒÓÑÐ× ÐÓÖ×ÕÙ ÓÒ

ØÖÚÖ× Ð ×ÙÐ Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÑÒÒ× ÆÓØÓÒ× ÕÙ × × Ñ×ÙÖ×

ØÒØ ÖÐ×× ×× ØÑÔÖØÙÖ ÓÒ ÚÖØ Ó×ÖÚÖ ÙÒ ÑÒÙØÓÒ ÖÙÔØ Ù

ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÇÒ ÖÔÔÐÐ ÕÙ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÐÓ Ð×ØÓÒ × ÑÓÑÒØ×

ÑÒØÕÙ× ÅÒ Ò ××ÓÙ× ÌÆ ×Ø Ö×ÔÓÒ×Ð ÙÒ ÐØØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ

ÑÐÐ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÓÑÔÖ ÒÓ× Ö×ÙÐØØ× Ò× ÅÒ Ú ÙÜ ÓØÒÙ× Ú Ð ÑÑ

ØÝÔ ÜÔÖÒ Ò× Ð ÓÑÔÓ× ÅÒ ÄÒÙÑ℄ Ä ÚÖØÓÒ ×ÓÙ×

ÔÖ××ÓÒ Ù ÚÓÐÙÑ ÙÒØÖ Ò× ÅÒ Ø Ù×Ø Ú Ð ÕÙØÓÒ ØØ ÅÙÖ

ÒÒ ÕÙ ÔÖÑØ ÓØÒÖ Ð ÚÐÙÖ Ð ÓÑÔÖ××ÐØ ÓÒÒ ÔÖ Ã Ó

à ×Ø Ð ÙÐ ÑÓÙÐÙ× Ä× ÚÐÙÖ× × ÔÖÑØÖ× Ù×Ø× ×ÓÒØ ÓÒÒ× Ò× Ð ÐÒ

Ð Ä ÚÐÙÖ Ã ÓØÒÙ Ò× ÅÒ È ×Ø ÔÖÓ ÐÐ

Ò× ÅÒ È × ÚÐÙÖ× ØÖ× Ð× Ã ÒÕÙÒØ ÙÒ ÓÑÔÖ××ÐØ

ÒÓÖÑÐÑÒØ ÐÚ Ò× × ÓÑÔÓ×× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙØÖ× ÒØÖÑØÐÐÕÙ× Ð×

ÚÐÙÖ× Ù×ÙÐ× Ã × ×ØÙÒØ ÒØÖ È Ø È Ø Ð× ÚÐÙÖ× Ã ÒØÖ

Ø Ò Ø ℄ ØØ ÐÖ ÓÑÔÖ××ÐØ ×Ø ÔÖÓÐÑÒØ Ù Ù Ø ÕÙ ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÀÝÖÙÖ× Ì ÅÒ Ð Ý

Relative volume (V/V 0 )

1

0,95

0,9

0,85

GdMn 2

YMn 2

0,8

0 5 10 15 20

P (GPa)

ÎÓÐÙÑ ÒÓÖÑÐ× Ð ÐÐÙÐ ÙÒØÖ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÔÖ××ÓÒ Ò× ÅÒ

ØÖÚÐ Ø ÅÒ ÄÒÙÑ℄ ÓØÒÙ× ÔÖ × Ñ×ÙÖ× ÖÝÓÒ× ØÑÔÖØÙÖ

ÑÒØ Ä× ÐÒ× ÓÒØÒÙ× ÖÔÖ×ÒØÒØ Ð Ù×ØÑÒØ Ú Ð ÕÙØÓÒ ØØ ÅÙÖÒÒ

Î

Î Ã

Ã È Ã ÇÒ ÓØÒØ ÔÓÙÖ ÅÒ Ã È ØÃ Ø Ã È Ø

à ÔÓÙÖ ÅÒ ÄÒÙÑ℄

ÓÑÔÓ×× ×ÓÒØ ÜØÖÑÑÒØ ÔÖÓ × Ù ×ÙÐ Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÑÒÒ×

ÀÝÖÙÖ× Ì ÅÒ Ð Ý

Ò× × ÓÑÔÓ×× Ð× ØÓÑ× ÝÖÓÒ Ó ÙÔÒØ Ð× ×Ø× ÒØÖ×ØØÐ× ÓÒÒØ

Ð Ö×Ù Ø ×ØÐ×ÒØ Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ×ÙÖ Ð× ×Ø× ÅÒ ÈÖ ÐÐÙÖ× Ð Ö×Ù

À ÒÙ ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ò ÒÒØ ÐÒÚÖÓÒÒÑÒØ ÐÓ Ð × ØÓÑ× ÅÒ

Ò× Ì ÅÒ Ð Ý Ð ×ÓÖÖ ÑÕÙ Ð ÝÖÓÒ ÒÙØ ÔÖ Ð ÓÔ

Ò ÐÙÑÒÙÑ ÒÙ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ ÙÒ ÓÒ ØÖ× ÒØÙÐÐ Ò ÒÙ×ÒØ ÙÒ

ØØ ÑÒØÕÙ ÓÖÓÒÒ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÚÓÖ ÔØÖ Ö Ù ×ÓÖÖ Ð Ý

ÖÓÒ Ð ×ÝÑØÖ Ö×ØÐÐÒ Ò× × ÓÑÔÓ×× Ö×Ø ÙÕÙ ØÓÙØ ØÑÔÖØÙÖ

Ò ÑÙÜ ÓÑÔÖÒÖ Ð ÒØÙÖ Ø ØØ ÑÒØÕÙ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ

× Ñ×ÙÖ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× Ì ÅÒ Ð Ø Ù××

Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ× Ò× ØÓÙØ Ð ×Ö Ì ÅÒ Ð Ý

ËØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ ØÑÒØÕÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò×

Ì ÅÒ Ð Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒÕÙ

Ä× Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ù×ÕÙ È Ò× Ð

ÓÑÔÓ× Ì ÅÒ Ð ÓÒØ Ø ØÙ× ×ÙÖ ÄÄ Ú


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÚÖ× Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ

ÊÔÔÐ ÇÖÖ ÑÒØÕÙ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ

Ä× ×Ô ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ È Ò× Ð ÓÑÔÓ×

Ì ÅÒ Ð ×ÓÒØÑÓÒØÖ× Ò× Ð Ä× Ö× ÑÒØÕÙ× ×ÓÒØ ØÖ× ÐÖ×

ÕÙ ØÖÙØ Ð Ö ØÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ä Ù×ÓÒ ÑÒ

ØÕÙ ×Ø ÔÖÒ ÔÐÑÒØ ØØÖÙ Ð ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ö ØÖ× ÔÖ

Ð Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ Ø Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ØÓÒÒÐÐ Ó×ÖÚ ÔÖÓ Ù

Ô

Ê×ÙÐØØ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

È ÓÒ Ó×ÖÚ Ð ÑÑ ØÝÔ ÓÖÖ ÕÙ È Ñ× Ð ØÑÔÖ

ØÙÖ ØÖÒ×ØÓÒ ÖÓØ Ã Ã ÕÙ ØÖÙØ Ð Ð××ÑÒØ

Ù ÑÒØ×Ñ ÅÒ Ä ÑÐÐ ÙÒØÖ Ö×Ø ÙÕÙ

È Ð× ÖÑÑ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒÕÙ ÑÓÒØÖÒØ × ÒÑÒØ×

ÓÒ×ÖÐ× Ä× ×Ô ØÖ× ÓÖÒÙÜ Ö Ð ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ ÓÙÐÑÒØ

Ù Ô ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ò× Ð ×Ô ØÖ ×ÓÙ×ØÖØ ×× ØÑÔÖØÙÖ Ò

ÔÐÙ× Ù Ô ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ù× Ó ÓÒÚÓØ ÔÔÖØÖ ÙÒ ÓÒØÖÙØÓÒ

ÖÖÓÑÒØÕÙ ØÖÓØ Ó Ä ÔÓ×ØÓÒ Ù Ô Ù× ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð ÖÜÓÒ

ÒÜ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÔÓ×ØÓÒ × ÒÐ Ù Ô ×ØÖÙ ØÙÖÐ ØÒ× ÕÙ

Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ØÖÓØ ÓÒ Ú Ð ÔÓ×ØÓÒ ÖÒ ÒÐ Ù Ô ×ØÖÙ ØÙÖÐ

ÇÒ Ò ÓÒ ÐÙØ ÕÙ Ð ÖÑÑ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×Ø Ð ×ÙÔÖÔÓ×ØÓÒ

ÙÜ Ô×× ÖÒØ× Ð ÔÖÑÖ Ú Ð ÑÑ ØÝÔ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ

ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÕÙ ÐÙ È Ø Ð ÙÜÑ ÔÖ×ÒØÒØ ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ

ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ä ÚÐÙÖ Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ð ÔÖÑÖ Ô× Ò ×Ø

ÕÙ ÐÖÑÒØ ÒÖÙÖ Ð ÚÐÙÖ ÓØÒÙ È Ã ØÒ× ÕÙ

Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ð ÙÜÑ Ô× ×Ø ÓÒ×ÖÐÑÒØ ÔÐÙ× ÔØØ

Ò× ÕÙ ×ÙØ ÓÒ ÒÓØÖ × ÙÜ Ô×× ×ØÖÙ ØÙÖÐ× ÄÈ ÐÓÛ ÔÖ××ÙÖ ØÀÈ

ÔÖ××ÙÖ Ö×Ô ØÚÑÒØ Ä× ×ØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× Ö×Ô ØÚ× × ÓÖÓÒÒÒØ ÙØÓÙÖ

Ã

È Ð Ö ØÓÒ × ÒÐ Ð Ö ØÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ô× ÄÈ ÑÒÙ

ÓÒ ÓÒ×ÖÐ ÕÙ ÒÕÙ ÕÙ ØØ ÔÖ××ÓÒ ÙÒ Ö ØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ

Ð ÒØÐÐÓÒ × ×Ø ØÖÒ×ÓÖÑ Ò× Ð Ô× ÀÈ Ä× ÓÒØÖÙØÓÒ× ÒØÖÖÓÑÒ

ØÕÙ× ×ÔÖ××ÒØ ÔÖ×ÕÙ ØÓØÐÑÒØ ÔÖØÖ Ð ÒØÒ×Ø ÑÒØÕÙ × ÓÙØÒØ

Ù Ô ÒÓÙ× ÚÓÒ× ×ØÑ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÓÖÓÒÒ Ò× Ð× ×Ø× Ì

Ä ØÑÔÖØÙÖ Ñ× Ò ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ Ò ÚÖ ÔÖØÕÙÑÒØ Ô×Ú Ð

ÔÖ××ÓÒ Ì Ã ÔÓÙÖ È È

Ä ÖÑÑ Ô×× ÑÒØÕÙ Ø Ð ÚÖØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ò

ÓÒ ØÓÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ×ÓÒØ ÑÓÒØÖ× Ò× Ð

× Ù××ÓÒ

Ò× Ì ÅÒ Ð ÓÒ Ó×ÖÚ ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ È ÕÙ×

ØÖÙØ ÔÖ ÙÒ ØÖ× ÑÔÓÖØÒØ Ø ÚÓÐÙÑÕÙ ¡Î Î ÚÓÖ Ð ØØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÀÝÖÙÖ× Ì ÅÒ Ð Ý

Intensity (a.u.)

Antiferro (SRO)

P=0

2.9 GPa

5.9 GPa

Ferro (LRO)

8.3 GPa

2.9 GPa

5.9 GPa

8.3 GPa 55 60 65 70 75

2θ (deg.)

0 20 40 60 80 100 120

2θ (deg.)

ËÔ ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ã Ò× Ì ÅÒ Ð ÔÓÙÖ

Ð ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ È Ø ÔÓÙÖ × ÔÖ××ÓÒ× ÔÔÐÕÙ× Ø È ×

×Ô ØÖ× ÓÒØ Ø ×ÓÙ×ØÖØ× × ×Ô ØÖ× ÙØ ØÑÔÖØÙÖ Ò ×ÔÖÖ Ð× ÓÒØÖÙØÓÒ×

ÑÒØÕÙ× × Ñ×ÙÖ× ÓÒØ Ø ØÙ× ×ÙÖ ÄÄ Ò ÙØÐ×ÒØ Ò×

Ð Ö Ð ÒØÖÙÖ Ô ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ñ×ÙÖ Ò× Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ ÔÓÙÖ Ð×

ÖÒØ× ÔÖ××ÓÒ× ÔÔÐÕÙ× ÓÒÒ× ÒÓÒ ×ÓÙ×ØÖØ× ÄÊÇ ÓÖÖ×ÔÓÒ ÐÓÒ ÖÒ ÓÖÖ

Ø ËÊÇ ×ÓÖØ ÖÒ ÓÖÖ

ØÖÒ×ØÓÒ × ÔÖÓÙØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ×Ø ÔÖÓ ÐÚÐÙÖ ÖØÕÙ Ò

××ÓÙ× ÐÕÙÐÐ Ð× ÑÓÑÒØ× ÐÓ Ð×× ÅÒ ×ÓÒØ ×ÙÔÔÖÑ× ØØ ØÖÒ×ØÓÒ ÒÙØ

× ÑÓ ØÓÒ× ÓÒ×ÖÐ× × ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× Ú ÔÔÖØÓÒ ÙÒ ÓÖÖ

ÖÖÓÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÓÒØÖ Ð ÔÖ Ð Ö×Ù Ð ØÖÖ ÖÖ

Ä ÖÑÑ Ô×× ÑÒØÕÙ Ì ÅÒ Ð ×Ø ÑÓÒØÖ Ò× Ð

Ä ØÑÔÖØÙÖ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ð ÓÖÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ

ÖÓØ ÕÙÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ÙÑÒØ ÕÙ ÒÕÙ ÕÙ Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÔÖÒØ ÔÖ

ØÐÐÑÒØ ÐÙÖ Ö ØÖ ÐÓ Ð× ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÑÒÙ Ò ÖÚÒ

Ð ØÑÔÖØÙÖ ÙÖ Ð Ô× ÖÖÓÑÒØÕÙ Ò ÚÖ ÔÖØÕÙÑÒØ Ô× Ú


Intensity (a.u.)


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

T (K)

200

150

100

50

0

Antiferro

(short range) Ferro

(long range)

0 2 4 6 8 10

P (GPa)

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÚÖ× Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ

paramagnetic

a)

Relative volume V/V 0

1

0.96

0.92

0.88

0.84

phase LP

phase HP

0 2 4 6 8 10

Pressure (GPa)

ÖÑÑ Ô×× ÑÒØÕÙ ØÑÔÖØÙÖ ÔÖ××ÓÒ Ø ÚÓÐÙÑ Ò

ÓÒ ØÓÒ Ð ÔÖ××ÓÒ Ò× Ì ÅÒ Ð

Ð ÔÖ××ÓÒ ÑÓÒØÖÒØ Ò× Ð ×ØÐØ Ù ÑÒØ×Ñ Ì ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ð ÑÓÑÒØ Ñ

ÒØÕÙ ÓÖÓÒÒ Ò× Ð Ö×Ù Ì È È ×Ø ÔÖÓ ÐÚÐÙÖ

Ð ÓÒ ÐÖ

Ä× Ö×ÙÐØØ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÔÖÑØØÒØ ×ØÑÖ Ö ØÑÒØ Ð ÓÖ × ÒØÖ

ØÓÒ× Ì Ì × ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ ÔÖ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÓÑÒÒØ× ÅÒ ÅÒ

Ò× ÙÒ ÑÓÐ ÑÔ ÑÓÝÒ Ð× ØÑÔÖØÙÖ× ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ò× Ð× Ô××

ÅÒ ÅÒ

ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ø ÖÖÓÑÒØÕÙ ÔÙÚÒØ × ÖÖ ÌÆ ÂÚ ËÅÒ ËÅÒ Ì Ì

Ø Ì Â ÂÚ ÂÌ ÂÌ ÅÒ ÅÒ

Ö×Ô ØÚÑÒØ Á ÂÚ È ÅÒ ÅÒ

 Ø

Ì Ì Â È Ì Ì

 ×ÓÒØ Ð× ÓÒ×ØÒØ× Ò ×ÓÑÑ× ×ÙÖ ØÓÙØ Ð Ö×ØÐ ÔÖ

Ú


ØÖ × ØÑÔÖØÙÖ× ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÒ ÙØ Ð× ÒÖ× ÑÒØÕÙ× Ì

Ò ×ÓÑÑÒØ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ò Ò× Ð ÐÐÙÐ ÙÒØÖ È ÂËË ÇÒ

ÓØÒØ ÅÒ ÅÒ Ã È Ø Ì Ì Ã È È ÚÐÙÖ× ÒÓÖÑÐ

×× ÙÒ ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ Ì Ø Ò ÓÒ×ÕÙÒ Ì Ì ×ÓÒØ

ÔÖØÕÙÑÒØ ÒÔÒÒØ× Ð ÔÖ××ÓÒ ÇÒ × ØØÒ ÓÒ ÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ×

Ì Ì

ÑÒØÕÙ× Ì Ì Â ÒØ È ÔÙ ÔÖ× Ð ÑÑ ÚÐÙÖ ÕÙ ÔÐÙ× ÙØ

ÔÖ××ÓÒ × ×ØÑØÓÒ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ò× × ÝÖÙÖ× Ø È Ð× ÒØÖ ØÓÒ×

Ê Ê ÔÙÚÒØ ØÖ ÒÐ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ÒØÖ ØÓÒ× ÅÒ ÅÒ ØØ ÓÒ ÐÙ×ÓÒ ×Ø

ØÖ× ÖÒØ ÐÐ ÓØÒÙ ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÒÓÒ ÝÖÓÒ× ÊÅÒ

Ä Ö×ÙÐØØ Ð ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ Ö×Ø ÒÒÑÓÒ× Ð ÒÑÒØ Ö ØÖ Ð ÓÖ

Ö ÑÒØÕÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ È Ð× ÙÜ Ö×ÙÜ Ì Ø ÅÒ ÔÖ×ÒØÒØ ×

ÓÖÖÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÄÓÖ×ÕÙ Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ ×ÔÖ××ÒØ Ð

×ÓÙ× Ö×Ù ÑÒØÕÙ Ð ØÖÖ ÖÖ Ö ÙÔÖ ÑÑØÑÒØ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÈÖÑÖÑÒØ ÔÖÓÙÚ ÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ê Ê Ò ×ÓÒØ Ô×

Ø× ÔÖ Ð ØØ ÓÖÖ Ù Ö×Ù ÑÕÙ À ÙÜÑÑÒØ × Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ

ÕÙ Ð ÒØÙÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ È ×Ø Ð Ù Ö ØÖ ÖÙ×ØÖ

Ù Ö×Ù ÅÒ ×ÓÖÖ ØÒØ ÑÔÓ× Ù ×ÓÙ× Ö×Ù ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ Ì ÔÖ Ð ×

× ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÅÒ Ì

ÆÓ× Ö×ÙÐØØ× ÓÒÖÑÒØ Ð ÙÒ ÖÐØÓÒ ØÖ× ØÖÓØ ÒØÖ Ð Ö×Ù ÑÕÙ


b)


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÀÝÖÙÖ× Ì ÅÒ Ð Ý

ÝÖÓÒ Ø Ð Ö×Ù ÑÒØÕÙ Ò× Ð× ÝÖÙÖ× Ô×× ÄÚ× ÖÙ×ØÖ×

ÊÅÒ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ×Ø ÓÖØÑÒØ Ø ÔÖ Ð ÓÖÖ ÓÙ Ð

×ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ Ö Ð ×Ø ÓÒØÖ Ð ÔÖ Ð Ö×Ù ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ Ù

ÑÒÒ× ØÒ× ÕÙ ×ÓÙ× ÙØ ÔÖ××ÓÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÔÖÒØ ÐÙÖ Ö

ØÖ ÐÓ Ð× Ð ÑÒØ×Ñ ÚÒØ ÒÓÒ ÖÙ×ØÖ Ø Ò×Ò×Ð Ð ÓÖÖ Ð ÝÖÓÒ

ØÙ ×ØÖÙ ØÙÖÐ ØÐÐ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ö ØÓÒ

ÖÝÓÒ×

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ ÔÖ Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ù×ÕÙ È

Ð× ÒØÐÐÓÒ× Ì ÅÒ Ð Ý Ú Ý Ø ÓÑÔÓ×ØÓÒ× Ü Ø× Ò× Ð

ØÐÙ Ø Ù×× Ð ÓÑÔÓ× ÒÓÒ ÝÖÓÒ Ì ÅÒ Ð Ý Ä× Ñ×ÙÖ×

ÓÒØ Ø ØÙ× ×ÙÖ Á ËÊ Ú ÙÒ ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ Ø ØÑ

ÔÖØÙÖ ÑÒØ Ä× ×Ô ØÖ× ÓØÒÙ× ÓÒØ Ø ÒÐÝ×× Ú Ð ÔÖÓÖÑÑ ÙÐÐÔÖÓ

Ê×ÙÐØØ×

Ä ÒÑÒØ × ×Ô ØÖ× ÓØÒÙ× ÑÓÒØÖ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ× Ð× Ô×× Ö×ØÐÐÒ×

Ó×ÖÚ× Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ô× ÄÚ× Ì ÅÒ Ð Ú ×ÝÑØÖ ÙÕÙ ×Ø

ÓÒ×ÖÚ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÇÒ ÖÔÔÐÐ ÕÙ Ð× ÖÝÓÒ× Ò ×ÓÒØ Ô× ×Ò×Ð× ÙÜ ØÓÑ×

À Ù× ÐÙÖ Ð ÒÙÑÖÓ ØÓÑÕÙ

ØØ ÒÐÝ× ÔÖÑ× ÓØÒÖ Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ò ÓÒ ØÓÒ

Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÓÙÖ ÕÙ ÓÑÔÓ×

ÈÓÙÖ Ý ÓÑÑ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× ÒÓÒ ÝÖÓÒ ÅÒ ÓÒÓ×ÖÚÙÒ ÖÓ×

×Ò ÑÓÒÓØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ú Ð ÔÖ××ÓÒ ÈÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× Ý ÓÒ

Ó×ÖÚ Ð ÓÖÑØÓÒ ÙÜ Ô×× ÀÈ Ø ÄÈ Ù ××Ù× È Ò ÓÖ Ú

Ð× Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ä× ÙÜ Ô×× ÓÜ×ØÒØ Ù×ÕÙ Ð ÔÖ××ÓÒ

ÑÜÑÐ ÈÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× Ý ØØ ØÖÒ×ØÓÒ ×Ø Ù×× Ó×ÖÚ Ñ× ÙÒ ÔÖ××ÓÒ

ÔÐÙ× ÐÚ Ð ÓÖÖ È Ò ÖÚÒ ÓÒ Ò Ó×ÖÚ Ô× ØÖÒ×ØÓÒ ÔÓÙÖ Ð

ÓÑÔÓ× Ý Ò× Ð ÑÑ ÔÖ××ÓÒ ÜÔÐÓÖ

ÇÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× Ð× Ô×× ÀÈ Ø Ð× Ô×× ÄÈ ×ÑÐÒØ

ÓÒÚÖÖ ÚÖ× × ÔÓÒØ× ÙÒÕÙ× ÈÓÙÖ × ÔÖ××ÓÒ× ÔÔÐÕÙ× Ð ÓÖÖ

È ÓÒ ÓØÒØÄÈ × ×ØÙÒØÒØÖ Ø Ø ÀÈ ÒØÖ Ø ÇÒ Ó×ÖÚ

Ù×× ÕÙ Ð× ÐÒ× ÀÈ ÔÓÙÖ Ð× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ý Ø Ý ØÓÑÒØ ×ÙÖ Ð ÐÒ

ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ù ÓÑÔÓ× ÒÓÒ ÝÖÓÒ

Ä× ØÖÒ×ØÓÒ× ×ØÖÙ ØÙÖÐ× Ó×ÖÚ× ×ÓÒØ ÖÚÖ×Ð× Ò ÑÒÙÒØ Ð ÔÖ××ÓÒ

Ð× Ô×× ÀÈ Ø ÄÈ × ÖØÖÒ×ÓÖÑÒØ Ò× ÙÒ Ô× ÙÒÕÙ Ú Ð ÑÑ ÔÖÑØÖ

ÑÐÐ ÕÙ Ù ÔÖØ

Ä ÒÑÒØ ÔÖ ÙÐÐÔÖÓ ÔÖÑØ Ù×× ØÖÑÒÖ Ð ÔÖÓÔÓÖØÓÒ ÖÐØÚ ×

Ô×× ÄÈ Ø ÀÈ ÔÖØÖ × ØÙÖ× ÐÐ Ö×Ô Ø× ÔÖÑØÖ ×Ø ÔÖÓÔÓÖ

ØÓÒÒÐ Ù ÒÓÑÖ ÑÐÐ× ÙÒØÖ× Ò× ÙÒ Ô× ÓÒÒ Ä× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ×

ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× Ý Ø Ý ×ÓÒØ ÑÓÒØÖ× Ò× Ð ÇÒ ÚÓØ ÕÙ Ù Ð

Ð ÔÖ××ÓÒ ÖØÕÙ Ð Ö ØÓÒ ÀÈ ÙÑÒØ ØÓÙØ ÓÖ ÖÔÑÒØ ÔÓÙÖ Ò×ÙØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

a (A)

8

7,8

7,6

7,4

7,2

1

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÚÖ× Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ

2

y = 3

y = 2

y = 1

y = 0

7

6,8

0 10 20 30 40

HP

50

P (GPa)

ÈÖÑØÖ× ÑÐÐ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò× Ð ×Ý×ØÑ Ì ÅÒ Ð Ý ÓØÒÙ×

ÔÖØÖ Ñ×ÙÖ× ÖÝÓÒ× ÙØ Ö×ÓÐÙØÓÒ ×ÙÖ Á ËÊ ÈÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× Ý

ÖÓÒ× Ð× ×ÝÑÓÐ× ÖÑ× ÒÓØÒØ Ð× Ô×× ÄÈ Ø Ð× ×ÝÑÓÐ× ÓÙÚÖØ× Ð× Ô×× ÀÈ

Ä ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÖØÕÙ ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð ×ØÒ ÒØÖØÓÑÕÙ ÖØÕÙ Ò

××ÓÙ× ÐÕÙÐÐ Ð× ÑÓÑÒØ× ÐÓ Ð×× ÅÒ ×ÓÒØ ×ÙÔÔÖÑ× Ä× ÐÒ× ÓÒØÒÙ× ×ÓÒØ ×

Ù× ÔÓÙÖ Ð Ð

Fraction des phases

1

0.8

0.6

0.4

0.2

HP

LP

y = 1

0

0 10 20 30 40 50

P (GPa)

Fraction des phases

1

0.8

0.6

0.4

0.2

a c

LP

HP

LP

y = 2

0

0 10 20 30

P (GPa)

40 50

ÈÖÓÔÓÖØÓÒ × ÙÜ Ô×× ÄÌ Ø ÀÈ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÔÖ××ÓÒ Ò×

Ì ÅÒ Ð Ø Ì ÅÒ Ð Ä ÕÙÒØØ ÕÙ Ô× ÓÒÒ ÔÖ Ð

ØÙÖ ÐÐ ÓØÒÙ ÐÓÖ× × ÒÑÒØ× ÙÐÐÔÖÓ Ø ÒÓÖÑÐ× Ð ÕÙÒØØ ØÓØÐ

×ØÙÖÖ ÙÜ ÔÖ××ÓÒ× ÔÐÙ× ÐÚ× Ä ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ð Ô× ÀÈ ÔÓÙÖ Ð ÔÖ××ÓÒ ÑÜ

ÑÐ È ×Ø ØÖ× ÖÒØ ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× Ý Ø Ý ÓÒØÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÀÝÖÙÖ× Ì ÅÒ Ð Ý

Ö×Ô ØÚÑÒØ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× Ù×Ø Ð ÚÖØÓÒ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ù ÚÓÐÙÑ ÙÒØÖ × ÓÑÔÓ××

Ý Ø Ý ÕÙ Ò ÔÖ×ÒØÒØ Ô× ØÖÒ×ØÓÒ× ×ØÖÙ ØÙÖÐ× Ú Ð ÕÙØÓÒ ØØ

ÅÙÖÒÒ ØØ Ù×ØÑÒØ ÔÖÑØ ÓØÒÖ Ð ÓÑÔÖ××ÐØ ÓÒÒ

ÔÖ Ã ÚÓÖ ÐÒ Ð ÈÓÙÖ Ý ÓÒ ØÖÓÙÚ ÙÒ ÓÑÔÖ××ÐØ ÐÚ

Ñ× ÔÐÙ× Ð ÕÙ ÐÐ ÅÒ Ø ÅÒ ÈÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× Ý Ð ÓÑÔÖ××ÐØ

ÑÒÙ ÓÒ ÓÒ×ÖÐ Ø ØØÒØ ÙÒÚÐÙÖ ÒÓÖÑÐ ÚÓÖ × ØÓÒ

Relative volume (V/V 0 )

1

0,95

0,9

0,85

0,8

0,75

Tb(Mn,Al) 2

Tb(Mn,Al) 2 D 3

0,7

0 10 20 30 40 50

P (GPa)

ÓÑÔÓ× Ã È Ã

ÅÒ ¦ ¦

ÅÒ ¦ ¦

Ì ÅÒ Ð ¦ ¦

Ì ÅÒ Ð ¦ ¦

Ù ÚÓÐÙÑ ÒÓÖÑÐ× Ð ÐÐÙÐ ÙÒØÖ ÙÕÙ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð

ÔÖ××ÓÒ Ò× Ì ÅÒ Ð Ø Ì ÅÒ Ð Ä ÐÒ ÖÔÖ×ÒØ Ð Ù×ØÑÒØ ×

ÓÒÒ× ÜÔÖÑÒØÐ× Ú Ð ÕÙØÓÒ ØØ ÅÙÖÒÒ ÐÒ Ð ÖÓØ

ØÐÙ Ú Ð× ÔÖÑØÖ× ÓØÒÙ× ÐÓÖ× × Ù×ØÑÒØ×Ò×ÅÒ ÄÒÙÑ℄ Ò×

ÅÒ Ø Ò× Ð× ÝÖÙÖ× Ù×ØÑÒØÑÓÒØÖ Ù

× Ù××ÓÒ

ÆÓ× Ö×ÙÐØØ× ÑØØÒØ Ò ÚÒ × ØÖÒ×ØÓÒ× ×ØÖÙ ØÙÖÐ× Ò× Ð× ÝÖÙÖ×

Ú Ð× ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÝÖÓÒ Ý Ø Ý Ù Ð ÙÒ ÖØÒ ÔÖ××ÓÒ

ÖØÕÙ Ð Ô× ÙÒÕÙ × ×ÔÖ Ò× ÙÜ Ô×× ÕÙ ÖÒØ Ð ÑÑ ×ÝÑØÖ

ÙÕÙ Ñ× ÕÙ ÓÒØ × ÔÖÑØÖ× ÑÐÐ ØÖ× ÖÒØ× Ä ÚÐÙÖ Ð ÔÖ××ÓÒ

ÖØÕÙ ÙÑÒØ Ú Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ Ä Ø ÕÙ ÐÐ Ò ×ÓØ Ô× Ó×ÖÚ

Ò× Ð ÓÑÔÓ× Ú Ý ÔÓÙÖÖØ × ÜÔÐÕÙÖ ÔÖ ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ÖØÕÙ ×ÙÔÖÙÖ

Ð ÚÐÙÖ ÑÜÑÐ Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÔÐÕÙ È

Ä ÚÓÐÙØÓÒ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ × ÔÖÓÔÓÖØÓÒ× × ÙÜ Ô×× ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð × Ø ÙÒ

ØÖÒ×ØÓÒ ÕÙ × ÔÖÓÐÓÒ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ð ÕÙÒØØ Ð Ô× ÀÈ ÙÑÒØÒØ ÓÒ

ØÒÑÒØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÐÐ Ð Ô× ÄÈ ÙÜ ÔÖ××ÓÒ× Ð× ÔÐÙ× ÐÚ× ØØ

ØÖÒ×ÓÖÑØÓÒ ×ÑÐ × ÖÐÒØÖ Ø Ð Ö ØÓÒ ÙÒ × Ô×× ØØÒÖ Ð ×Ø

ÙÖØÓÒ ÈÖ ÐÐÙÖ× Ð Ö ØÓÒ × Ô×× ×ÑÐ ÔÒÖ ÓÒ ÑÔÓÖØÒØ

Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÒØÐ ÝÖÓÒ

ÇÒ ×ÓÙÐÒ ÔÖÑÖÑÒØ ÕÙ Ð ÒÐÝ× ÔÖ ÙÐÐÔÖÓ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð× ÙÜ Ô××

ÄÈ Ø ÀÈ ÖÒØ Ð ÑÑ ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ × ×Ø Ö Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ù

ÕÙ Ì ÅÒ Ð ÙÜÑÑÒØ Ð ÓÖÑØÓÒ × ÙÜ Ô×× ×Ø ÙÒ

Ö ØÖ×ØÕÙ ×Ô ÕÙ × ÝÖÙÖ× ÕÙ Ò ×Ø Ô× Ó×ÖÚ Ò× Ì ÅÒ Ð


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÚÖ× Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ

ÅÒ ÓÙ Ò× ÙØÖ× ÓÑÔÓ×× ÒÓÒ ÝÖÓÒ× ÚÓÖ Ø × ØÓÒ ÔÖ ÒØ

×ÙÖ ÅÒ ØØ ØÖÒ×ØÓÒ ×ÖØ ÐÐ Ð ÙÒ ÒÑÒØ Ò× Ð Ö×Ù Ñ

ÕÙ Ð ÝÖÓÒ ÈÓÙÖ ÖÔÓÒÖ ØØ ÕÙ×ØÓÒ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ ÒÓÙÚÐÐ×

Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× × ØÓÒ ×ÙÚÒØ ÔÓÙÖ ØÖÑÒÖ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ

ÝÖÓÒ Ò× Ð× Ô×× ÕÙ × ÓÖÑÒØ ÔÖ× Ð ØÖÒ×ØÓÒ

ÒÒ ÒÓ× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ Ù×× ÕÙ Ð ÓÑÔÖ××ÐØ × ÓÑÔÓ×× ÑÒÙ

ÐÓÖ×ÕÙ ÓÒ × ÐÓÒ Ù ×ÙÐ Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ ÕÙ ÔÖÓÙÚ ÕÙÐ×ÚÐÙÖ×

ÒÓÖÑÐÑÒØ ÐÚ× ÓÑÔÖ××ÐØ Ò× ÅÒ Ø ÅÒ ×ÓÒØ Ð× Ð Ò×ØÐØ

Ù ÑÒØ×Ñ ÅÒ

ÇÖÒ Ð ØÖÒ×ØÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ Ó×ÖÚ Ò× Ð× Ý

ÖÙÖ×

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ × Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× Ì ÅÒ Ð

È È ÓÒ Ù Ð Ð ÔÖ××ÓÒ ÖØÕÙ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ð ØÖÒ×ØÓÒ ×ØÖÙ

ØÙÖÐ

Ä ÑÑ ÒÐ× Ö ØÓÒ Ó× ×Ö ÖÒØ ÐÐ Ó× ÐÓÖ×ÕÙ ÓÒ

× ÒØÖ××Ø Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ä ÙØ ÑÒØÒÒØ ×Ø Ñ×ÙÖÖ Ð× Ö× ×ØÖÙ

ØÙÖÐ× Ø ÔÙ×ÕÙ Ð ÖÔÔÓÖØ ÒØÖ Ð× ÒØÒ×Ø× × ÙÜ Ô × ×Ø ØÖ×

×Ò×Ð Ù ØÙÜ ÝÖÓÒØÓÒ Ì ÇÒ ÚÙØ ÓÒ ×ØÑÖ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ

ÝÖÓÒ Ò× ÙÒ × Ô×× ÄÈ Ø ÀÈ ÔÖØÖ ÙÒ Ñ×ÙÖ Ò× Ð Ô×

ÔÖÑÒØÕÙ ÓÒ Ò Ñ×ÙÖÖ ÕÙ Ð ÒØÒ×Ø ÓÖÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ

ÓÒ ÒØÖØÓÒ À Á Á
Ì ÎÐÙÖ× Ù ÖÔÔÓÖØ ÒØÖ Ð× ÒØÒ×Ø× × Ö× ×ØÖÙ ØÙÖÐ× Ø Ò× Ð×

ÝÖÙÖ× Ì ÅÒ Ð Ý ÔÓÙÖ ÖÒØ× ØÙÜ ÝÖÓÒØÓÒ ÚÐÙÖ× Ð ÙÐ× Ú

ÙÐÐÔÖÓ

Ê×ÙÐØØ×

Ä ×Ô ØÖ ÓØÒÙ È Ø Ã Ò× Ì ÅÒ Ð ×Ø ÑÓÒØÖ Ò×

Ð Ä× Ö× ×ØÖÙ ØÙÖÐ× ×ÓÒØ ÓÙÐ× Ù Ø Ð Ü×ØÒ × Ô××

ÄÈ Ø ÀÈ ØØ ÔÖ××ÓÒ ÙÒ × Ô × Ø Ø Ù×Ø Ú ÙÒ ×ÙÔÖ

ÔÓ×ØÓÒ ÙÜ Ù××ÒÒ× ÑÑ ÐÖÙÖ ÆÓÙ× ÒÓÙ× ×ÓÑÑ× ×ÖÚ× × ÙÜ

ÔÓ×ØÓÒ× ØÖÓÙÚ× ÔÓÙÖ Ð Ö ÔÓÙÖ ÓÒØÖÒÖ Ð× ÔÓ×ØÓÒ× × ÙÜ ÓÒØÖÙ

ØÓÒ× Ò× Ð Ö Ä× ÒØÒ×Ø× ÒØÖ× Ò× ÓØÒÙ× ÖÚÐÒØ ÕÙ Ð Ô× ÀÈ

Ú Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ Ð ÔÐÙ× ÔØØ ×Ø ÔÖØÕÙÑÒØ ÔÓÙÖÚÙ ÝÖÓÒ

ÝÀÈ Ð× ØÓÑ× À × ÓÒ ÒØÖÒØ Ò× Ð Ô× ÄÈ ÝÄÈ Ä× ÕÙÒ

ØØ× Ô×× ×ÓÒØ Ð ÓÖÖ ÔÓÙÖ ÄÈ Ø ÔÓÙÖ ÀÈ ÕÙ ÔÖÑØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÀÝÖÙÖ× Ì ÅÒ Ð Ý

ØÖÓÙÚÖ ÙÒ ÕÙÒØØ ØÓØÐ ÝÖÓÒ ÔÖÓ Ð ÕÙÒØØ È ÝÜ Ø

ÓÒØÓÒ ÔÖÒÖ Ð× ÚÐÙÖ× ×ÙÔÖÙÖ× ÝÄÈ Ø ÝÀÈ

Intensity (a.u.)

220

200

180

160

140

120

100

80

LP

HP

111

60 65 70

LP

imp.

220

HP

background

105 110 115 120 125 130 135

2θ (deg.)

ËÔ ØÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× Ì ÅÒ Ð Ñ×ÙÖ È

Ò× Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ ØØ Ñ×ÙÖ Ø ØÙ ×ÙÖ ÄÄ Ú

Ä ÐÒ Ò ÔÓÒØÐÐ× ÖÔÖ×ÒØ Ð ÖÙØ ÓÒ Ä× ÐÒ× ÓÒØÒÙ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÜ

Ù×ØÑÒØ× Ð ÒØÒ×Ø ÜÔÖÑÒØÐ ÈÓÙÖ ÙÒ × Ö× ×ØÖÙ ØÙÖÐ× Ø Ð

ÓÒØÖÙØÓÒ ÔÐÙ× ÔØØ× ÒÐ× ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð Ô× ÄÈ Ö Ò ÝÖÓÒ Ø ÐÐ ÔÐÙ×

ÖÒ× ÒÐ× Ð Ô× ÀÈ ÔÙÚÖ Ò ÝÖÓÒ

× Ù××ÓÒ

ÆÓ× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð× ÙÜ Ô×× ÄÈ Ø ÀÈ ÔÖ×ÒØÒØ × ÓÒ ÒØÖ

ØÓÒ× ÝÖÓÒ ØÖ× ÖÒØ× Ä Ô× ÀÈ ÙÒ ÕÙÒØØ ÝÖÓÒ ØÖ× Ð

ØÒ× ÕÙ Ð Ô× ÄÈ ÔÖ×ÒØ ÙÒ ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ ×ÙÔÖÙÖ Ð ÕÙÒ

ØØ ÒØÐ Ä ÔÖ×Ò ÙÜ ÓÔ× À ÖÒØ× ÜÔÐÕÙ ÓÒ Ð ÖØ ÒØÖ

Ð× ÔÖÑØÖ× ÑÐÐ × ÙÜ Ô×× ÇÒ Ó×ÖÚ Ò× Ò× × ÓÑÔÓ×× ÙÒ

ÔÒÓÑÒ ØÖ× ÓÖÒÐ ×ÖØÓÒ ÑÕÙ Ð ÝÖÓÒ × ÓÒ ÒØÖÒØ ×ÙÖ ÙÒ

ÔÖØ Ð ÒØÐÐÓÒ Ð××ÒØ Ð ÙØÖ ÔÖØ ÔÖØÕÙÑÒØ ÔÓÙÖÚÙ ÝÖÓÒ

ÇÒ ÖÒÐÝ× ÑÒØÒÒØ Ð× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÖ Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ× × ØÓÒ

ÔÖ ÒØ Ð ÐÙÑÖ ÒÓÙÚÙ Ö×ÙÐØØ

Ä Ø ÕÙ Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ × Ô×× ÀÈ ÓÒ Ù×× Ò

Ú ÐÐ Ù ÓÑÔÓ× ÒÓÒ ÝÖÓÒ × ÜÔÐÕÙ ÐÓÖ× ×ÑÔÐÑÒØ ÔÖ Ð

Ø ÕÙ × Ô×× ×ÓÒØ Ò Ø ØÖ× ×ÑÐÖ× Ð× Ô×× ÀÈ ÔÖ×ÒØÒØ ÙÒ ØÖ× Ð

ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÝÖÓÒ

Ä× Ñ×ÙÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ÓÒ ÖØÖÓÙÚ ÔÙ ÔÖ× Ð

ÑÑ ÕÙÒØØ ØÓØÐ ÝÖÓÒ ÔÖ× Ð ÔÒÓÑÒ ×ÖØÓÒ ÑÕÙ

×Ø Ò ÓÖ Ú Ð× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÖ ÖÝÓÒ× ÑØØÒØ Ò ÚÒ Ð ÖÚÖ×ÐØ

ØØ ØÖÒ×ØÓÒ Ò ×ÙÔÔÓ×ÒØ ÓÒ ÕÙ Ð ÕÙÒØØ ØÓØÐ ÝÖÓÒ × ÓÒ×ÖÚ

Ø ÕÙ Ð Ò Ý Ô× ÝÖÓÒ Ò× Ð Ô× ÀÈ ÓÒ ÔÙØ ×ØÑÖ Ð ÓÒ ÒØÖØÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÚÖ× Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ

ÝÖÓÒ Ò× Ð Ô× ÄÈ ÔÖØÖ × Ö ØÓÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ÑÜ

ÑÐ Ð Ô× ÄÈ ÖÔÖ×ÒØ ÙÒ Ö ØÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× Ý Ø

ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× Ý ÇÒ ÓØÒØ ÐÓÖ× ÝÄÈ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× Ý ÝÜ Ø

Ø ÝÄÈ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× Ý × Ö×ÙÐØØ× ×ÓÒØ ÓÖÒØ× Ú ÕÙ Ð ÓÒ ×Ø

× ÝÖÙÖ× Ð ÓÔ ÑÜÑÐ ÝÖÓÒ ÔÖ ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ ÓÖÖ×ÔÓÒ Ý

ØØ ÐÑØ ÜÔÐÕÙ ÓÒ Ð Ø ×ØÙÖØÓÒ Ó×ÖÚ ÙÜ ÔÖ××ÓÒ× ÔÐÙ× ÐÚ× Ð

ÕÙÒØØ Ð Ô× ÄÈ Ò ÔÓÙÚÒØ ÓÒ Ô× ÑÒÙÖ Ò ××ÓÙ× ÙÒ ÖØÒ ×ÙÐ

ÆÓØÓÒ× ÕÙ ÔÓÙÖ Ý Ð ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ð Ô× ÀÈ ×ÖØ Ò ××ÖÑÒØ ØÖ× ÖÙØ

Ð Ö ØÓÒ Ð Ô× ÄÈ Ò ÔÓÙÚÒØ ØÖ ÒÖÙÖ ÁÐ Ö×Ø ×ÚÓÖ ÔÓÙÖÕÙÓ

ØØ ØÖÒ×ØÓÒ Ò ×Ø Ô× Ó×ÖÚ Ò× ÓÑÔÓ× ×ÓØ ÓÒ Ô× ÔÔÐÕÙ ÙÒ ÔÖ×

×ÓÒ ×Ù×ÑÑÒØ ÐÚ ÓÑÑ ×ÙÖ ÔÖ ÑÑÒØ ×ÓØ Ð ×ÖØÓÒ Ò ×Ø Ô×

ÒÖØÕÙÑÒØÚÓÖÐ ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× ÔÐÙ× Ö ÑÒØÝÖÓÒ×

Ë ÓÒ ÓÑÔÖ Ð× ÔÖÓÔÓÖØÓÒ× Ô×× ÓØÒÙ× ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ×

È Ò× Ì ÅÒ Ð Ú ÐÐ× ÓØÒÙ× ÔÖ Ö ØÓÒ ÖÝÓÒ×

Ð ÑÑ ÔÖ××ÓÒ ÓÒ ÖÑÖÕÙ ÕÙ ÐÐ× ×ÓÒØ ÖÒØ× Ð ÕÙÒØØ

Ô×ÀÈÖÝÓÒ× ØÒØ ÓÒØÖ Ð ÚÐÙÖ ÓØÒÙ ÙÜ ÒÙØÖÓÒ× ØØ

ÖÒ ÔÓÙÖÖØ ØÖ Ù Ð Ü×ØÒ ÙÒ ÒØÕÙ ×ÖØÓÒ Ð ÐÐ Ù

ØÑÔ× Ñ×ÙÖ × Ð ÒØÖÚÐÐ ØÑÔ× ÒØÖ Ð ÔÔÐ ØÓÒ Ð ÔÖ××ÓÒ Ø Ð

Ñ×ÙÖ ØÒØ Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× ÓÙÖØ ÐÓÖ× × ÜÔÖÒ × ÊÝÓÒ× ÌÓÙØÓ× ÓÒ

Ò Ô× ×Ù×ÑÑÒØ ÐÑÒØ× ÔÖÑØØÒØ ×ØÑÖ Ð ØÑÔ× Ö ØÖ×ØÕÙ

ÔÒÓÑÒ ×ÖØÓÒ

× Ù××ÓÒ ÓÑÔÖ×ÓÒ ÓÑÔÓ×× ÝÖÓÒ×

ÒÓÒ ÝÖÓÒ×

Ò× ØÓÙ× Ð× ÓÑÔÓ×× ×Ù×ÑÑÒØ ÙØ ÔÖ××ÓÒ Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ ×ÓÒØ ×ÙÔ

ÔÖÑ× Ø ÒÓÙÚÐÐ× Ô×× ÓÖÓÒÒ× ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ø Ö ØÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ

ÔÔÖ××ÒØ ÓÒØ Ð ×ØÐØ ×Ø ÓÒØÖ Ð ÔÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ð ØÖÖ ÖÖ

ÔÖÓÙÚ ÕÙ Ð× ÓÖÖÐØÓÒ× ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ó×ÖÚ× ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ Ò× ÅÒ

Ø Ò× Ð× ÝÖÙÖ× ×ÓÒØ ÓÒØÖ Ð× ÔÖ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÖÙ×ØÖ× ÅÒ ÅÒ ÊÔÔÐÓÒ×

ÕÙ Ð ÓÑÔÓ× ÅÒ ×Ø ÑÕÙÑÒØ ÓÖÓÒÒ Ä ØÖÒ×ØÓÒ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒ

ØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ó×ÖÚ Ò× ÓÑÔÓ× Ö×ÙÐØ

ÓÒ ÙÒÕÙÑÒØ × Ø× ÓÑÒ× Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ø Ð Ò×ØÐØ

Ù Ö×Ù ÅÒ

ËÙÚÒØ Ð ×Ý×ØÑ ÖÒØ× ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ×ÓÒØ Ó×ÖÚ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ð

ÐÒ ÒÖØÕÙ Ð Ø ÒØÖ Ð× ÑÒØ×Ñ× Ê Ø ÅÒ ×Ø Ø Ø ÚÒØ ÖÖÚÖ

Ð ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ Ð ØÖÖ ÖÖ

Ò× ÅÒ ÓÒ Ó×ÖÚ ÙÜ ÔÖ××ÓÒ× ÒØÖÑÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ó

×ÑÐÒØ ØÖ ÑÔÐÕÙ× Ù×× Ò Ð× ÑÓÑÒØ× Ê ÕÙ Ð× ÑÓÑÒØ× ÅÒ Ä ÑÓÑÒØÅÒ

ØÒØ ØÖ× Ð Ð × ÖØ ÑÓÑÒØ× ÒÙØ× ÔÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ê ÍÒ ÔÒÓÑÒ

×ÑÐÖ ×Ø Ó×ÖÚ Ò× ÀÓ ÅÒ Ð ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ × ØÓÒ Ò× ÓÑÔÓ×

ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ÒØ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ó ÖØÒ× × ×Ø× ÅÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

× Ù××ÓÒ ÓÑÔÖ×ÓÒ ÓÑÔÓ×× ÝÖÓÒ× ÒÓÒ ÝÖÓÒ×

ÔÖ×ÒØÒØ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ÒÙØ ×Ø ×ØÐ× ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ÒØÖÑÖ

È

ÓÑÑÒØ ÜÔÐÕÙÖ Ð Ü×ØÒ × Ô×× ÒÙØ× ÄÓÖ×ÕÙ Ð ÔÖÑØÖ

ÑÐÐ ÑÒÙ Ð Ò ×Ø ÔÐÙ× ÒÖØÕÙÑÒØÚÓÖÐ ÚÓÖ × ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÒØÖÒ

×ÕÙ× Ñ× ÓÒ Ö×Ø ×Ù×ÑÑÒØ ÔÖÓ Ù ×ÙÐ Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ ÔÓÙÖ ÕÙ Ð

ÔÙ×× Ü×ØÖ × ÑÓÑÒØ× ÒÙØ× ×ÙÖ Ð× ×Ø× ÅÒ ØÐÐ× Ô×× Ú × ÑÓÑÒØ×

ÒÙØ× ÓÒØ Ø Ó×ÖÚ× Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÝÅÒ Ø ÀÓÅÒ × ØÓÒ ÓÒØ Ð×

ÔÖÑØÖ× ÑÐÐ ×ÓÒØ ÜØÖÑÑÒØ ÔÖÓ × Ð ÚÐÙÖ ÖØÕÙ ÄÓÖ×ÕÙ Ð×

×ØÒ × ÒØÖØÓÑÕÙ× ÑÒÙÒØ Ð ÑÓÑÒØ ÅÒ ÒØ ÔÖ ×ÔÖØÖ Ø × Ô×× ×

ØÖÒ×ÓÖÑÒØ Ò× Ð Ô× ÖÖÓÑÒØÕÙ ÒÐ ÌÓÙ× × ÔÒÓÑÒ× × ÔÖÓÙ×ÒØ

×Ò× ÒÓÑÐ ×ØÖÙ ØÙÖÐ

Ò ÖÚÒ Ò× Ì ÅÒ Ð Ð ØÖÒ×ØÓÒ ×Ó×ØÖÙ ØÙÖÐ ÒÙØ ÔÖ Ð

×ÖØÓÒ Ð ÝÖÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ×ÖÐ Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ð ÓÖÖ ÑÒ

ØÕÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÄÓÖ× ØØ ØÖÒ×ØÓÒ ÙÜ Ô×× × ÓÖÑÒØÚ × ÔÖÑØÖ×

ÑÐÐ ØÖ× ÖÒØ× Ä Ô× ÄÈ Ú Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÔÐÙ× ÖÒ ÔÖ×ÒØ

ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÙÜ Ð× ÔÖ××ÓÒ× ÕÙ ÒØ ÔÖ ×

ÔÖØÖ Ø ÓÒÒÖ ÐÙ Ð ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ È Ä ÙØÖ Ô× ×ØÖÙ ØÙÖÐ

ÀÈ Ò ÖÚÒ ÔÖ×ÒØ È ÙÒ ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÒÖÙÖ ×

ØØ ÔÖ××ÓÒ Ð ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ × ØÐØ ÓÒ Ò× ØØ Ô× Ä ÓÖÖ ÖÖÓ

ÑÒØÕÙ Ò× Ð× ÝÖÙÖ× ÔÔÖØ Ò× ÔÖ Ð × ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ Ù ÔÖÑÖ

ÓÖÖ

Ä× ÚÖØÓÒ× ×ØÒ Ø× Ì ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò× ÅÒ Ø Ò× Ð× ÝÖÙÖ×

ØÖÙ×ÒØ Ù×× Ð× ÖÒ × Ò× Ð ÚÓÐÙØÓÒ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

Ò× Ð× ÝÖÙÖ× Ì ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ ÔÙÖ Ó ×ÙÐ× Ð× ÑÓ

ÑÒØ× Ê ÔÖØ ÔÒØ ÐÐ ×Ø ÓÒ ÓÒ×ØÒØ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò ÖÚÒ Ð ÚÖØÓÒ

Ì ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò× ÅÒ ØÖÙØ Ð ÑÔÐ ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÅÒ Ò× Ð ÓÖÖ

ÖÖÓÑÒØÕÙ ÙÖÙ×ÑÒØ Ð ÚÐÙÖ Ì ÙÑÒØ Ú Ð ÔÖ××ÓÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ð

ÑÒØ×Ñ ÅÒ ×Ø ÐÑÒ ÇÒ × ØØÒÖØ ÔÐÙØ Ø ÙÒ ÖÓ××Ò Ð ØÑÔÖ

ØÙÖ ÓÖÖ Ö Ð ×ÔÖØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÑÔÐÕÙ ÙÒ ÑÒÙØÓÒ Ð ÒÖ

ÑÒØÕÙ ØÓØÐ Ù ×Ý×ØÑ Ò ØÓÙØ × ×Ù×ÑÑÒØ ÙØ ÔÖ××ÓÒ Ð ×ÔÖ

ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÅÒ × ÑÒ×Ø ÔÖ Ð ×ØÙÖØÓÒ Ð ÚÐÙÖÌ

ÌÒØ ÔÓÙÖÅÒ ÕÙ ÔÓÙÖ Ì ÅÒ Ð Ð×ÚÐÙÖ× Ì ÙÜ ÔÖ××ÓÒ×

ÑÜÑÐ××ÓÒØ ØÖ× ÔÖÓ × ÐÐ× Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÊÐ Ó ×ÙÐÑÒØ Ð ÓÒ Ê ×Ø

ÑÒØÕÙ Ä ÚÐÙÖ ÓÒÒÙ Ì ÔÓÙÖ Ð× ÓÑÔÓ×× Ð Ø ÌÐ ×Ø ÃØ

à Ö×Ô ØÚÑÒØÌÝÐÓÖ ℄ × ØÑÔÖØÙÖ× ØÒØ Ò ÖÓ× ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ× ÙÜ

ØÙÖ× ÒÒ× Â Â ÔÖÓÙÚ ÕÙ ×Ù×ÑÑÒØ ÙØ ÔÖ××ÓÒ

ÓÒ Ö ÙÔÖ ÙÒ ÓÖÖ ÓÒØÖ Ð ÙÒÕÙÑÒØ ÔÖ Ð× ÓÒ× Ð ØÖÖ ÖÖ Ò× × Ð

ÚÐÙÖ Ì ÔÒ × ÒÓÑÖ× ÕÙÒØÕÙ× Ð ÓÒ Ê ÕÙ ÜÔÐÕÙ Ð ÖÒ

ÒØÖ Ð× ØÑÔÖØÙÖ× ÓÖÖ × ÓÑÔÓ×× Ú Ø ÙÜ Ú Ì

ÉÙÐ ×Ø Ò× Ð× ÝÖÙÖ× Ú Ð ÓÔ À Ð Ñ Ò×Ñ Ð ÓÖÒ Ð

ØÖÒ×ØÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ ÍÒ ÝÔÓØ× ×ÖØ ÐÐ ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ ÒÙØ

ÔÖ Ð Ò×ØÐØ Ù ÑÓÑÒØ ÅÒ Ò Ø ØØ ØÖÒ×ØÓÒ × ÔÖÓÙØ ØÒØ ÔÓÙÖ Ý ÕÙ

ÔÓÙÖ Ý ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ×Ø ÔÖÓ ÇÒ ÔÓÙÖÖØ ÑÒÖ ÕÙ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÙ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÚÖ× Ð Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ù ÅÒ

Ð ÝÖÓÒ ×ÖÖØ Ò ÕÙ ÙÒ Ô× Ú ×Ò× ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÒØÖÒ×ÕÙ×

ÔÙ×× × ÓÖÑÖ Ä ÚÒØ ÒÖØÕÙ ÔÓÙÖ Ð ×Ý×ØÑ ×ÖØ Ð Ð ÑÒÙØÓÒ Ù

ÚÓÐÙÑ ÕÙ ÔÖÓ ××Ù× ÒØÖÒÖØ Ö ÓÒ ×Ø ÕÙ Ð ÖÝÓÒ × ÓÒ× ×Ø ÔÐÙ× ÔØØ

ÐÓÖ×ÕÙ Ð× Ò ×ÓÒØ Ô× ÑÒØÕÙ× ÌÓÙØÓ× × ÜÔÖÒ × Ò ÓÙÖ× ×ÑÐÒØ ÑÓÒ

ØÖÖ Ð ÑÑ ÔÒÓÑÒ ×ÖØÓÒ ÝÖÓÒ Ò× × ÝÖÙÖ× Ô××

ÄÚ× × Ó Ð Ò Ý Ô× Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ ××Ó Ù ÑØÐ ØÖÒ

×ØÓÒ ÇÒ ÓØ ÓÒ ÖØÖ Ð ÝÔÓØ× ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ ÒÙØ ÔÖ Ð

ÑÒØ×Ñ Ä ×ÖØÓÒ Ð ÝÖÓÒ ×ÑÐ ÓÒ ØÖ ÙÒ ÔÒÓÑÒ ×Ô ÕÙ

Ù Ö×Ù ÑÕÙ Ð ÝÖÓÒ ÈÓÙÖ Ð× ÝÖÙÖ× Ú × ÓÒ ÒØÖØÓÒ× Ý

ÖÓÒ ÖÐØÚÑÒØ Ð× Ð ×ÑÐ ÓÒ ÔÐÙ× ÚÓÖÐ ×ÖÖ Ù Ð ÙÒ

ÖØÒ ÔÖ××ÓÒ ÙØÖ× ÜÔÖÒ × ×ÓÒØ Ò ××Ö× Ò ÔÓÙÚÓÖ ÑÙÜ ÖÒÖ

Ð× Ñ Ò×Ñ× Ð × ÔÒÓÑÒ

ÓÒ ÐÙ×ÓÒ×

Ä× ÔÖÓÔÖØ× ØÖ× ÒØÙÐÐ× × ×Ý×ØÑ× ØÙ× Ò×ØÐØ ÑÒØÕÙ Ø

ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ù ×ÓÙ× Ö×Ù ÅÒ Ö×ÙÐØÒØ Ò× × ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ØÖ× ÓÖ

ÒÙÜ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò× Ð× ÙÜ ØÝÔ× ×Ý×ØÑ× ÅÒ Ø Ì ÅÒ Ð Ý

Ð ÔÔÐ ØÓÒ ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ×ÙÔÔÖÑ Ð ×ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ó×ÖÚ ÔÖ××ÓÒ Ñ

ÒØ Ø Ø ÑÖÖ ÒÓÙÚÐÐ× Ô×× ÓÖÓÒÒ× ÐÓÒÙ ×ØÒ Ø Ø ØÖÙØ

Ð ÒÑÒØ Ò× Ð ÐÒ ÒÖØÕÙ ÒØÖ Ð ÑÒØ×Ñ Ù ÑÒÒ× Ø ÐÙ

Ð ØÖÖ ÖÖ × Ö×ÙÐØØ× ÔÖÑØØÒØ ÓÒ ÓÒ ÐÙÖ ÕÙ Ð ØØ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ

×Ø ÑÔÓ× ÔÖ Ð Ö×Ù ÖÙ×ØÖ Ù ÑÒÒ×

ÈÖ ÐÐÙÖ× Ò× Ð× ÝÖÙÖ× Ð ÔÔÐ ØÓÒ ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ÒÙØ × Ø× ×Ô

ÕÙ× Ð Ð ÔÖ×Ò Ù Ö×Ù ØÖ× ÑÓÐ Ð ÝÖÓÒ ÇÒ Ó×ÖÚÙÒÔÒÓÑÒ

×ÖØÓÒ Ð ÝÖÓÒ ÕÙ ×Ø Ð ÓÖÒ ØÖÒ×ØÓÒ× ×Ó×ØÖÙ ØÙÖÐ× Ø Ø×

ÚÓÐÙÑÕÙ× ÒØ× Ä Ô×× Ù ×ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÚÖ× Ð ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ

ÐÓÒÙ ÔÓÖØ × Ø Ò× Ð× ÝÖÙÖ× ÔÖ Ð × ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ Ù ÔÖÑÖ ÓÖÖ

Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× ÒÓÒ ÝÖÓÒ× Ô×× × Ø ÔÖ Ð ÒØÖÑÖ Ô××

ÑÒØÕÙ× Ú × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× ÅÒ ÒÙØ×

Ä× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÑÓÒØÖÒØ Ò ÓÙØÖ ÕÙ Ð Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ×

×ÓÒ ×Ø ÙÒ ÓÙØÐ ÔÙ××ÒØ Ò× Ð ÓÑÔÖÒ×ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× ÓÑÔÐÜ×

Ø Ò× Ð Ñ× Ò ÚÒ ÒÓÙÚÐÐ× Ô×× ÒÙØ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÔØÖ

ÈÖ×Ô ØÚ× ÁÒÙÒ Ð ÔÖ××ÓÒ

×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ ÙØÖ× ×Ý×ØÑ×

ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ× Ð ÐÕÙ

×ÔÒ Ì Ì Ç

Ä× Ö×ÙÐØØ× Ù ÔØÖ ÔÖ ÒØ ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ò× Ð× ÝÖÙÖ× Ô××

ÄÚ× Ð ÔÖ××ÓÒ ÒÙØ ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÚÖ×

ÙÒ ÓÖÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Á ÒÓÙ× ÒÓÙ× ÒØÖ××ÓÒ× Ð Ø Ð ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖ ÙÒ

ÙØÖ ØÝÔ ×Ý×ØÑ ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ Ì Ì Ç Ä ÖÙ×ØÖØÓÒ ×Ø Ù ×

ÒØÖ ØÓÒ× Ì Ì ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× Ò× ÙÒ Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ

ÓÑÑ ÐÙ Ù ÅÒ Ò× Ð× Ô×× ÄÚ× Ò× ÓÑÔÓ× Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ÒÙØ ÙÒ

ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ñ× ØÝÔ Ù ØÙÒØ Ø ÒÓÒ Ô× ×ØØÕÙ ÓÑÑ

ÐÙ × ÝÖÙÖ× ÚÓÖ ÔØÖ ÓÑÔÓÖØÑÒØ ×Ø ÕÙÐ ÐÕÙ ×ÔÒ

Ä ÓÑÔÓÖØÑÒØÌ Ì Ç ×Ø ÔÖØ ÙÐÖÑÒØÒØÖ××ÒØ Ò ÕÙ Ð ×ÓØ Ö

ØÖ× ÔÖ ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ ÙÖ Ï×× ÖÐØÚÑÒØÐÚ Ã Ð Ö×Ø Ò×

ÙÒ ØØ ÐÕÙ ×ÔÒ Ù×ÕÙ Ù ÑÓÒ× ÑÃ ÖÒÖ℄ Ú ÙÒ ÚÒØÙÐ Ð ØÝÔ

ÚÖÖ ×ÔÒ Ò ××ÓÙ× ØØ ØÑÔÖØÙÖ ÄÙÓ ℄ × ÜÔÖÒ × ÖÐÜØÓÒ

ÑÙÓÒ× ÖÒÖ℄ Ø Ù×ÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÖÒÖ ÒÖ× ×Ù ℄

ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ØØ ÐÕÙ ×ÔÒ × Ö ØÖ× ÔÖ × ÓÖÖÐØÓÒ× ÒØÖÖÓÑ

ÒØÕÙ× ÒØÙÖ ÝÒÑÕÙ ÕÙ × ÚÐÓÔÔÒØ Ò ××ÓÙ× Ã Ä ØØ

ÓÒÑÒØÐ Ð ÓÒ ÐÖ Ò× Ì Ì Ç ×Ø ÙÒ ÓÙÐØ ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ð ÒØÖ

ØÓÒ Ú Ð× ÚÓ×Ò× × ×ÒØ ÔÖ ÙÒ ÓÙÔÐ ×ÙÔÖ Ò Ø ÔÓÐÖ Ú ×

ÒØÖ ØÓÒ× Ð Ø ÕÙ ÓÑÔÓ× Ò × ÓÖÓÒÒ Ô× Ù×ÕÙ ØÖ× ×× ØÑÔÖØÙÖ

Ö×Ø ØÖ× ×ÙÖÔÖÒÒØ ÖÒÖ ÒÖ× À ℄

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÙØÐ× Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÓÙÖ ØÙÖ Ð ×ØÐØ Ð ØØ ÐÕÙ ×ÔÒ

Ò× Ì Ì Ç ÇÒ × ØØÒ ÕÙ Ð ÔÖ××ÓÒ ÑÓ Ð ÐÒ ÒØÖ Ð× ÒØÖ ØÓÒ×

ÑÒØÕÙ× Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÔÓÐÖ× Ø ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ö ÝÒØ

× ÔÒÒ × ÖÒØ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ×ØÒ × ÒØÖØÓÑÕÙ× ØØ ØÙ

×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ø Ø ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÈÖ×Ô ØÚ× ÁÒÙÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ ÙØÖ× ×Ý×ØÑ×

ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ× Ð ÐÕÙ ×ÔÒ Ì Ì Ç

ØÐ× ÜÔÖÑÒØÙÜ

Ä× ÜÔÖÒ × Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÓÒØ Ø ØÙ× ×ÙÖ Ð

×Ô ØÖÓÑØÖ ÄÄ Ò× ÙÒ ÐÖ ÑÑ ÔÖ××ÓÒ× È Ø Ù×ÕÙ

ØÖ× ×× ØÑÔÖØÙÖ Ã Ã Ä ÔÐÙ× ÙØ ÔÖ××ÓÒ ÔÔÐÕÙ

È ÔÖÓÚÓÕÙ ÙÒ ÑÒÙØÓÒ Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ¡

ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ Ä ÒØÐÐÓÒ ×ÓÙ× ÓÖÑ ÔÓÙÖ Ø ÔÐ Ò× ÙÒ ÐÐÙÐ

ÔÖ××ÓÒ Ò ÐÙÑ× ×ÔÖ Ä ÔÓÙÖ ÆÐ Ø ÙØÐ× ÓÑÑ ÑÐÙÜ

ØÖÒ×ÑØØÙÖ Ð ÔÖ××ÓÒ ÕÙ ÔÖÑØ ÖÖ ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ÕÙ× ÝÖÓ×ØØÕÙ

Ä× ØÐ× ÓÒ ÖÒÒØ ØØ Ø ÒÕÙ ÜÔÖÑÒØÐ ×ÓÒØ ÔÖ×ÒØ× Ò× Ð ÔØÖ

Ä ÒÑÒØ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ Ø Ø Ú Ð ÑØÓ ÊØÚÐ Ò ÙØÐ×ÒØ

Ð ÔÖÓÖÑÑ ÙÐÐÔÖÓ Ê ℄

Ê×ÙÐØØ×

Ä ×ÝÑØÖ Ö×ØÐÐÒ Ö×Ø ÙÕÙ Ñ Ò× ØÓÙØ Ð ÖÓÒ ÔÖ××ÓÒ ØÑÔÖØÙÖ

ÜÔÐÓÖ ÐÓÖ× × ÜÔÖÒ × Ò× Ð ÐÑØ ÒÓØÖ Ö×ÓÐÙØÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ

Ä ÑÓÒØÖ Ð× ×Ô ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÓØÒÙ× Ã ÔÓÙÖ

ØÖÓ× ÚÐÙÖ× ÔÖ××ÓÒ ÔÔÐÕÙ Ø Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ð ÒØÒ×Ø Ù× Ò× Ð ÖÓÒ

Ð ÖÜÓÒ ÒÙ ÐÖ Ä× ÐÐ× Ð ÒØÒ×Ø ÓÒØ Ø Ó×× Ò ÑÓÒØÖÖ Ð

×ÒÐ ÑÒØÕÙ Ò× × ÙÒØ× ÖÐØÚ× Ð ÒØÒ×Ø Ù Ô ÕÙ ÔÖÑØ

ÓÑÔÖÖ Ö ØÑÒØ Ð× ×Ô ØÖ× ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ Ð ÒØÒ×Ø Ù× Ù ÙÜ ÓÖ

ÖÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ØÝÔ ÐÕÙ ×ÔÒ Ò ÑÓÒØÖ Ù ÙÒ Ò ØÓÒ Ð Ü×ØÒ

ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ È × Ô × Ö ÑÒØÕÙ×

Ð ÒØÒ×Ø ÑÖÒØ Ù ÖÙØ ÓÒ Ù× È Ð× Ô × ÑÒØÕÙ×

ÓÒØ ÑÒØÒÒØ ÙÒÒØÒ×Ø Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÒØÒ×Ø Ù

Ô ÒÙ ÐÖ Ä ÔÔÖØÓÒ Ô × Ö ØÖÓØ× ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ ÕÙ

ÒÓÙ× ÒÓØÖÓÒ× ÌÆ ÑØ Ò ÚÒ Ð ÚÐÓÔÔÑÒØ ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ

ÔÓÖØ ÓÙ Ð Ö×ØÐÐ×ØÓÒ Ð ØØ ÐÕÙ ×ÔÒ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ä ÚÐÙÖ ÌÆ ×Ø

ÔÖØÕÙÑÒØ ÒÔÒÒØ Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÑÑ ÔÖ××ÓÒ ÜÔÐÓÖ Ò×ÖØ

Ð

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ ÓÒ ØÐÐ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÑÒØÕÙ Ò ÓÒ ØÓÒ

Ð ØÑÔÖØÙÖ È Ä ÑÓÒØÖ Ð× ×Ô ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙ

ØÖÓÒ× ÓØÒÙ× ØØ ÔÖ××ÓÒ ÔÓÙÖ ØÖÓ× ÚÐÙÖ× ØÑÔÖØÙÖ Ä× Ô × Ö

ÑÒØÕÙ× ÔÔÖ××ÒØ ÌÆ Ã Ò×ÖØ Ð Ä ÐÖÙÖ × Ö×

ÑÒØÕÙ× ×Ø ÐÑØ ÔÖ Ð Ö×ÓÐÙØÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ ¡ ÕÙ ÓÖÖ

×ÔÓÒ ÙÒ ÐÓÒÙÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ÑÒØÕÙ Ù ÑÓÒ× Ä× ÓÖÖÐØÓÒ×

ÑÒØÕÙ× ØÝÔ ÐÕÙ ×ÔÒ ÔÔÖ××ÒØ Ã Ø ÓÒØÒÙÒØ ØÖ Ó×ÖÚ×

Ò ××ÓÙ× ÌÆ ÕÙ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð× ØØ× ÓÖÓÒÒ Ø ÐÕÙ ÓÜ×ØÒØ Ò× ØØ

ÑÑ ØÑÔÖØÙÖ×

ÇÒ Ò Ó×ÖÚ Ô× ÓÒØÖÙØÓÒ ÑÒØÕÙ ØÓÒÒÐÐ ×ÙÖ Ð× Ô × ÓÖÒ

×ØÖÙ ØÙÖÐ ÕÙ ÒÕÙ ÕÙ Ð ÓÖÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ×Ø ØÝÔ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ

Ä× Ô × ÑÒØÕÙ× Ó×ÖÚ× × ×ÙÚ×ÒØÒ×ÙÜØÝÔ× ÑÐÐ× Ä ÔÖÑÖ

ÔÙØ × ÒÜÖ ÔÖØÖ × Ö× ÓÒÑÒØÐ× Ù Ö×Ù Ú ÙÒ Ú ØÙÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Intensity (counts / hour)

1800

1200

600

0

120

90

60 40

35

30

25

T N (K)

2.5

2

1.5

1

0.5

0

0 2 4 6 8 10

P(GPa)

100 110

0

P=0

0

0.5

0.5

1.5 GPa

100 110 210

0

8.6 GPa

210 211

211

16 24 32 40 48

2θ (deg.)

56 64 72 80

ËÔ ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× Ì Ì Ç Ã ÔÓÙÖ ØÖÓ× ÚÐÙÖ×

ÔÖ××ÓÒ ÔÔÐÕÙ Ä× Ñ×ÙÖ× ÓÒØ Ø ØÙ× ×ÙÖ ÄÄ Ú ÐÓÒÙÙÖ ÓÒ

Ò ÒØ Ä ÒØÒ×Ø ×Ø ÜÔÖÑ Ò ÓÙÒØ× ÔÖ ÙÖ Ä Ñ ÙØÙÖ × Ô ×

Ö ×Ø ÒÕÙ ÔÖ Ð× × Ø × Ô × Ò× Ð Ò×ÖØ ÓÒ ÑÓÒØÖ Ð ØÑÔÖØÙÖ

ÆÐ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ËÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ð ÚÓÐÙÑ Ð ÒØÐÐÓÒ ×Ø ØÖ× ÔØØ

ÑÑ ÈØ×ÙÐÑÒØ ÑÑ È ÕÙ ÜÔÐÕÙ Ð ÑÒÙØÓÒ Ð ÒØÒ×Ø

Ñ×ÙÖ ÑÓÝÒÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÔÖ××ÓÒ ÙÑÒØ

ÔÖÓÔØÓÒ ÓÙ ÐÐ ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ Ð ÒØÖÙÖ

Ð ÑÐÐ ÙÕÙ ÆÓØÓÒ× ÕÙ ÒÓ× Ñ×ÙÖ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ Ò ÔÖÑØØÒØ Ô×

×ØÒÙÖ ÒØÖ × ÙÜ Ú ØÙÖ× Ä ÙÜÑ ÑÐÐ ÓÒ×ØØÙ ÔÖ Ð× Ö× Ó

Ø Ó ÒÔÙØØÖÒÜÕÙÚ ÙÒ ÑÐÐ ÑÒØÕÙ Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× ÖÒ ÔÖ

ÜÑÔÐ × Ô × ÑÒØÕÙ× ×ÙÔÔÐÑÒØÖ× ÖÒØ Ò× ØÓÙØ Ð ÑÑ

ÔÖ××ÓÒ× Ð ÑÑ ÒØÒ×Ø ÖÐØÚ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ Ô × Ð ÑÐÐ ÇÒ ÔÙØ


0.5


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÈÖ×Ô ØÚ× ÁÒÙÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ ÙØÖ× ×Ý×ØÑ×

ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ× Ð ÐÕÙ ×ÔÒ Ì Ì Ç

ÓÒ Ü ÐÙÖ ÕÙ Ð× ×ÓÒØ Ù× ÙÒ Ô× ÒØÖÑÖ ÒÙØ ÔÖ ÙÒ ÖÒØ

ÔÖ××ÓÒ Ò ÖÚÒ Ð× ÔÓÙÖÖÒØ ÓÖÖ×ÔÓÒÖ ÙÒ ÑÓÙÐØÓÒ ÐÓÒÙ ÔÖÓ

Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÔÖÒ ÔÐ

ÇÒ × ÒØÖ×× ÑÒØÒÒØ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÔÖÒ ÔÐ ÖØ ÔÖ Ð Ú ØÙÖ

ÔÖÓÔØÓÒ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÓÙ Ä ÑÐÐ ÑÒØÕÙ ×Ø Ð

Ð ÑÐÐ ÑÕÙ ÓÒ ÓÖÑ ÔÖ ÕÙØÖ ØØÖÖ× ÓÒ× Ì ÑÕÙÑÒØ

Ð× ÕÙØÖ ØØÖÖ× × Ù×ÒØ ÙÒ ØØÖÖ ÙÒÕÙ ÔÖ × ØÖÒ×ÐØÓÒ× Ò

ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ð ÑÒØ×Ñ Ð Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ÓÙ ÑÔÓ× ÕÙ

Ð× ÕÙØÖ ØØÖÖ× ×ÓÒØ ÒØÕÙ× ÙÜ ÙÜ ÙÒ ÔÖ ÝÒØ × ÓÖÒØØÓÒ×

×ÔÒ ÓÔÔÓ×× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð ÙØÖ Ò Ø Ð Ô× ÑÒØÕÙ ×

×Ó Ù ÔÐ ÑÒØ ÜØ × ØÖÒ×ÐØÓÒ× ×Ø ×ÑÔÐÑÒØ ÓÒÒ ÔÖ ÜØ Ä

ÔÖÓÐÑ × ÖÙØ ÓÒ ØÖÓÙÚÖ Ð ÖÖÒÑÒØ × ×ÔÒ× ÔÓÙÖ Ð ØØÖÖ ×

ÔÓÒØ Ø ÓÖ ÔÖ ÙÜ ÑØÓ× ÖÒØ× ØÐÐ× ××ÓÙ×

Ä ÔÖÑÖ ÑØÓ ÓÒ××Ø Ò ××ÝÖ ÙÒ ÖÒ ÒÓÑÖ ÓÒÙÖØÓÒ× Ú Ð×

Intensity (a.u.)

a)

100

110

111

1.4 K

2.4 K

50 K

210

211

300

221

20 30 40 50 60 70 80 90

2θ (deg.)

7.1 GPa

b)

20 30 40 50 60 70 80 90

c)

20 30 40 50 60 70 80 90

2θ (deg.)

ËÔ ØÖ× Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ò× Ì Ì Ç ÔÓÙÖ È È Ø

Ã Ã Ø Ã ×Ô ØÖ× ÖÙØ× ËÔ ØÖ ÑÒØÕÙ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ÔÓÙÖ

È ÈØ Ã ÓØÒÙ ÔÖØÖ Ù ×Ô ØÖ ÖÙØ Ò ×ÓÙ×ØÖÝÒØ ÙÒ ×Ô ØÖ ÑÓÝÒÒ ×ÙÖ

ØÓÙØ× Ð× ØÑÔÖØÙÖ× Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ Ì Ã Ä ÐÒ ÓÒØÒÙ ÓÖÖ×ÔÓÒ

Ð ÒÑÒØ Ú Ð ÖÖÒÑÒØ Ë ÑÓÒØÖ Ò× Ð Ò×ÖØ Ú Ð× ×ÔÒ× Ð ÐÓÒ × Ü×

ØÝÔ ÅÑ ÕÙ ÔÖ ÑÑÒØ Ñ× Ð ÒÑÒØ ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð ÖÖÒÑÒØ Ë Ò×

Ð Ò×ÖØ Ú Ð× ×ÔÒ× Ð ÐÓÒ × Ü× ØÝÔ Ä× Ô × Ó Ø Ó ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ

Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ò× ÙÒ ÑÐÐ ÑÒØÕÙ ÔÐÙ× ÖÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

+

+

++

+++

+ + +

– – –

+ + +

ÀÙØ ËØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ Ò× Ì Ì Ç Ú Ð ÖÖÒÑÒØ Ë

Ó Ð× ×ÔÒ× ×ÓÒØ Ð ÐÓÒ × Ü× ØÝÔ × ÈÖÓ ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ò×

Ð× ÔÐÒ× ÃÓÑ Ø ÜÓÒÙÜ ÔÖÔÒ ÙÐÖ× Ð Ö ØÓÒ ÑÓÒØÖ Ò ÙØ ÔÖ ÙÒ

ÐÒ ÓÒØÒÙ Ò× Ð× ÔÐÒ× ÜÓÒÙÜ Ð× ×ÔÒ× ÓÒØ ÙÒ ÓÖÒØØÓÒ ÔÖÔÒ ÙÐÖ Ù

ÔÐÒ

ÕÙØÖ ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ù ØØÖÖ ÙÜ Ø Ò ÔÖÒÒØ ÔÓÙÖ Ð× ÓÖÒØØÓÒ×

× ÑÓÑÒØ× ÙÒ ÑÐÐ Ö ØÓÒ× ÙÕÙ× ÓÙ Ð Ó× ÆÓÙ× ÚÓÒ×

××Ý ÙÒ ØÖ× ÖÒ ÒÓÑÖ ÓÒÙÖØÓÒ× Ð ÑÐÐÙÖ ÓÖ ÝÒØ Ø ØÖÓÙÚ

ÔÓÙÖ Ð ÖÖÒÑÒØ × ×ÔÒ× ÑÓÒØÖ Ò× Ð ×ÓÐÙØÓÒ ÒÓØ Ë Ò× ÕÙ

ØØÖÖ Ð× ÕÙØÖ ×ÔÒ× ×ÓÒØ ÐÒ× Ð ÐÓÒ Ö ØÓÒ× Ù ØÝÔ ÙÒ × ×ÔÒ×

×Ø Ð ÐÓÒ Ð Ü ÐÓ Ð ÕÙ ÖÐ Ð ×ÓÑÑØ Ù ÒØÖ Ù ØØÖÖ ØÒ× ÕÙ Ð× ØÖÓ×

ÙØÖ× ×ÔÒ× ×ÓÒØ ÓÐÒÖ× Ø Ð ÐÓÒ ÙÒ Ü ÐÓ Ð ÖÒØ Ò ÔÖØÕÙ ×ÙÐ×

ÙÜ × ×ÔÒ× ×ÓÒØ×ÙÚÒØ Ð× Ü× Ò×ÓØÖÓÔ ÐÓ Ð ÕÙ ÖÐÒØ Ð× ×ÓÑÑØ×

Ù ÒØÖ Ù ØØÖÖ

Ä ÙÜÑ ÑØÓ ÜÔÐÓÖ Ù ×Ò Ù ÖÓÙÔ ÙØÐ× Ð ØÓÖ × ÖÓÙÔ×

+


+


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÈÖ×Ô ØÚ× ÁÒÙÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ ÙØÖ× ×Ý×ØÑ×

ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ× Ð ÐÕÙ ×ÔÒ Ì Ì Ç

ÔÖÓÖÑÑ ×ÊÔ× ÚÐÓÔÔ ÔÖ Â ÊÓÖÙÞ ÖÚÐ ÕÙ ÔÖÑØ ÓØÒÖ

Ð ÓÑÔÓ×ØÓÒ Ò ÖÔÖ×ÒØØÓÒ ÖÖÙ ØÐ× × ÐÑÒØ× ×ÝÑØÖ ÕÙ Ð××ÒØ

Ð Ú ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ ÓÙ ÒÚÖÒØ ÔÓÙÖ × ×Ø× ÑÒØÕÙ× Ú Ð

ÖÓÙÔ ÔÓÒ ØÙÐ Ñ ÈÓÙÖ ÕÙ ÖÔÖ×ÒØØÓÒ ÙÒ Ö Ö ×Ý×ØÑØÕÙ Ø

Ø ÔÓÙÖ × ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ð ÐÓÒ × Ü× ÙÕÙ× Ø Ò ÑÔÓ×ÒØ ÕÙ ×

ÑÓÑÒØ× ×ÓÒØ ÙÜ ÔÓÙÖ ØÓÙ× Ð× ÓÒ× Ù ØØÖÖ ÇÒ Ò ØÖÓÙÚ Ô× ×ÓÐÙØÓÒ

×Ø××ÒØ Ú ÈÖ ÓÒØÖ ÓÒ ØÖÓÙÚ ÙÒ ×ÓÐÙØÓÒ ÒÓØ Ë ÔÓÙÖ

Ø Ð× ÑÓÑÒØ× ×ÙÚÒØ × Ü× ÐÓ ÙÜ ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ð ×ÓÐÙØÓÒ Ë ×Ø

ÚÓ×Ò Ë Ñ× ÕÙ ØØ ÖÒÖ Ò ÔÙØ Ô× ØÖ ÓØÒÙ ÔÖ ØØ ÙÜÑ

ÑØÓ

ÈÓÙÖ Ð× ÙÜ ×ØÖÙ ØÙÖ× ÑÒØÕÙ× ×× ×ÓØ ×ÙÖ Ð ÖÖÒÑÒØ Ë ×ÓØ ×ÙÖ

Ð ÖÖÒÑÒØ Ë ÚÓ×Ò× Ð ÙÒ Ð ÙØÖ ÓÒ ÓØÒØ ÕÙ ÙÒ × Ö ØÓÒ× ØÝÔ

× ×ØÒÙ × ØÖÓ× ÙØÖ× Ò× ÙÒ × ÔÐÒ× ÔÖÔÒ ÙÐÖ× ØØ

Ö ØÓÒ ÔÖØ ÙÐÖ ØÓÙ× Ð× ×ÔÒ× ×ÓÒØ Ð ÐÓÒ ÙÒ Ö ØÓÒ ÓÑÑÙÒ Ú ÙÒ

ÓÖÒØØÓÒ ÔÖÐÐÐ ÓÙ ÒØ ÔÖÐÐÐ ÇÒ ÔÙØ ÒÖ Ò× × ÔÐÒ× × ÐÒ×

ÖÖÓÑÒØÕÙ× Ú ÙÒ ÑÔÐÑÒØÒØÖ Ð× ÐÒ× ØÝÔ ÔÓÙÖ Ð×

ÔÐÒ× ÃÓÑ Ø ØÝÔ ÔÓÙÖ Ð× ÔÐÒ× ÜÓÒÙÜ ÚÓÖ Ð

ÆÓØÓÒ× ÕÙ × ×ØÖÙ ØÙÖ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ × ÖÖÒÑÒØ× ÝÒØ ÙÒ × Ö

×ÝÑØÖ Ø ÕÙ Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ð ÑÒØØÓÒ ×Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ Ð ÒØÖÙÖ ÕÙ

ØØÖÖ ÔÓÙÖ Ð× ÙÜ ØÝÔ× ÖÖÒÑÒØ ÇÒ ÔÓÙÚØ × Ý ØØÒÖ ÔÙ×ÕÙ ÓÒ

Ó×ÖÚ ØÓÙ× Ð× Ô × ÓÖÖ×ÔÓÒÒØÙÚ ØÙÖ ÔÖÓÔØÓÒ Ø ÕÙ Ð× ×ÓÐÙØÓÒ× Ú

ÙÒ ÙØ ×ÝÑØÖ ÒÙ×ÒØ Ò ÒÖÐ × ÜØÒ ØÓÒ× Ö× Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ò×

ÒÓØÖ × Ð× ×ÓÐÙØÓÒ× Ú ÙÒ ÑÒØØÓÒ ÒÙÐÐ Ò× Ð ØØÖÖ × ØÖÙÖÒØ

ÔÖ Ð ÜØÒ ØÓÒ Ð Ö ÕÙ Ò ×Ø Ô× Ó×ÖÚ ÜÔÖÑÒØÐÑÒØ ÔÐÙ×

Ð× ÖÖÒÑÒØ× ÔÖÓÔÓ×× Ò ÔÖÑØØÒØ ÕÙ ÙÒ ÓÖ ÖÐØÚÑÒØ ÓÖÖ Ø Ú Ð Ü

ÔÖÒ ÔÙ×ÕÙ Ð× Ò ÖÒÒØ ÓÑÔØ ÕÙ Ð ÑÐÐ ÔÖÒ ÔÐ × Ô ×

ÇÒ ÔÙØ ÖÑÖÕÙÖ ÕÙ ØØ ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ Ò ×Ø Ô× ÔÖØ ÔÖ × ÑÓ

Ð× ØÓÖÕÙ× ÈÐÑÖ ÑÔÓÒ ℄ Ø ×Ø ÖÒØ × ÕÙÐÕÙ× ×ØÖÙ ØÙÖ× ÓÖ

ÓÒÒ× ÓÒÒÙ× Ò× × ÓÑÔÓ×× ÔÝÖÓ ÐÓÖ ÕÙ ÔÖ×ÒØÒØ Ð× Ú ØÙÖ× ÔÖÓÔ

ØÓÒ ÓÙ ÑÔÓÒ ÖÝ ÑÔÓÒ ℄

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÒÐÝ× Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ ×× ØÑÔÖØÙÖ ÔÓÙÖ Ð× ÖÒØ×

ÚÐÙÖ× ÔÖ××ÓÒ ÇÒ Ò Ó×ÖÚ Ô× ÚÓÐÙØÓÒ Ù ØÝÔ ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ×ÓÙ×

ÔÖ××ÓÒ Ò× Ð ÐÑØ ÔÖ ×ÓÒ ÒÓ× Ñ×ÙÖ× Ä ÚÐÙÖ Ù ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ

ÓØÒÙ ×Ø ÖÐØÚÑÒØ ÒÔÒÒØ Ù ÑÓÐ ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ Ó× ØÒØ

ÔÖØÕÙÑÒØ Ð ÑÑ ÔÓÙÖ Ð× ×ÓÐÙØÓÒ× Ë ÓÙ Ë ÇÒ ÓØÒØ ÕÙ Ð ÚÐÙÖ Ù ÑÓÑÒØ

ÑÒØÕÙ ÓÖÓÒÒ Ð ÓÒ Ì ÙÑÒØ Ú Ð ÔÖ××ÓÒ × ÚÐÙÖ ÑÜÑÐ ØÒØ

È Ø Ã ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ×ÑÐ ×ØÙÖÖ ÔÐÙ×

ÙØ ÔÖ××ÓÒ ÆÓØÓÒ× ÕÙ ÑÓÑÒØ Ö×Ø Ò ××ÓÙ× Ð ÚÐÙÖ Ð ÓÒ ÐÖ

ØÐÚÐÙÖ Ð ÙÐ ÔÓÙÖ Ì Ì Ç ÒÖ× ℄ ØØ Ð ÚÐÙÖ Ù

ÑÓÑÒØ ÓÖÓÒÒ Ì ×Ø Ð Ð ÓÜ×ØÒ × ØØ× ÑÒØÕÙ× ÓÖÓÒÒ Ø ÐÕÙ

Ä ÓÜ×ØÒ × ÙÜ ØØ× ÑÒØÕÙ× Ø Ð Ø ÕÙ ÌÆ ×ÓØ ÒÔÒÒØ

Ð ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖÒØ ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ Ù ÔÖÑÖ ÓÖÖ Ò ÖÚÒ Ð ØÙ ÔÖÐÑÒÖ

Ù ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÖØÕÙ Ø ÔÖØÖ Ð ÚÖØÓÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ Ð ÒØÒ×Ø


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

M (µB)

3

2.5

2

1.5

1

0.5

b)

0

0 2 4 6 8 10

P (GPa)

ÅÓÑÒØ ÑÒØÕÙ ÓÖÓÒÒ Ù Ì Ã ÖÓØ Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ÔÖ××ÓÒ

ÒØÖ × Ô × Ö ÑÒØÕÙ× ×Ø ÔÐÙØ Ø Ò ÓÖ Ú ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ Ù

× ÓÒ ÓÖÖ Ð××ÕÙ Ò Ù×ØÒØ Ð ÒØÒ×Ø Ú Ð ÐÓ Á Ì ÌÆ Ì ¬ ÓÒ ØÖÓÙÚ

ÙÒ ÜÔÓ×ÒØ ¬ Ò× Ð ÒØÖÚÐÐ Ò×ÖØ Ð ×Ø ÓÑÔØÐ Ú

Ð ÚÐÙÖ ¬ ÜÔÓ×ÒØ ÖØÕÙ ØÝÔÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ

ÆÓØÓÒ× ÕÙ ØØ ÚÐÙÖ Ò× ÕÙ ÐÐ ØÖÓÙÚ Ö ÑÑÒØ ÔÓÙÖ Ö Ì Ç ¬

ÑÔÓÒ ℄ ×ÓÒØ ÒØØÑÒØ ×ÙÔÖÙÖ× ÐÐ ØÖÓÙÚ Ò× Ð ÔÝÖÓ ÐÓÖ

¬ ÕÙ ×ÙÖØ ÙÒ ÒÓÙÚÐÐ Ð×× ÙÒÚÖ×ÐØ ÔÖÓÔÖ ÙÜ ÔÝÖÓ ÐÓÖ×

ÖÙ×ØÖ× ÊÑÖ× ℄ Ä× Ñ×ÙÖ× ØÙÐÐ× ×ÙÖ ÔÓÙÖ Ø Ò× ÙÒ ØÖ× ÔØØ ÓÑÒ

ØÑÔÖØÙÖ Ò ÔÖÑØØÒØ Ô× ÓØÒÖ ÙÒ ÑÐÐÙÖ ÔÖ ×ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÚÐÙÖ

¬ ÔÓÒØ Ò ××Ø ØÖ ÐÖ Ú × ÒÓÙÚÐÐ× Ñ×ÙÖ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖ ÙÒ

ÑÓÒÓ Ö×ØÐ Ø Ò× ÙÒ ÖÝÓ×ØØ ÐÙØÓÒ

Ò ØÙÖ Ð ÓÜ×ØÒ × ØØ× ÑÒØÕÙ× ÐÕÙ Ø ÓÖÓÒÒ ÔÐÙ× Ò ØÐ

ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÓØÒÙ Ð ÑÔÐØÙ Ð ÑÓÙÐØÓÒ Ù× Ì Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑ

ÔÖØÙÖ ØØ ÑÔÐØÙ ÓÖÖ×ÔÓÒ ÜÔÖÑÒØÐÑÒØÁÑÜ ÁÑÒ Ø ÓÒ

× ØØÒ ÕÙ ÐÐ ×ÓØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ Ð ÑÓÝÒÒ ØÖÑÕÙ ×ÙÖ Ð× ÓÖÖÐØÓÒ× ÒØÖ

×ÔÒ× ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ÖÒÖ ÖÒ ℄ Ä ÑÔÐØÙ ÑÓÙÐØÓÒ ÚÒØ

ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÔÖ××ÓÒ ÙÑÒØ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ Ì ÙÑÒØ

ÐÓÖ×ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÖÓØ ËÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ð ÑÑ ÓÑÔÓÖØÑÒØ ×Ø Ó×ÖÚ Ù

××Ù× ÌÆ ÙÒ ÑÜÑÙÑ Ò× Ì ØÒØ Ó×ÖÚ ØØ ØÑÔÖØÙÖ Ñ×

Ò ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ò ××ÓÙ× ÌÆ Ð ÖÓ××Ò Ì ØÖÙØ Ð ÙÑÒØ

ØÓÒ Ð ÒØÒ×Ø × Ö× ÑÒØÕÙ× Ä ØØ ÑÒØÕÙ Ò ××ÓÙ× ÌÆ ÖÔÔÐÐ

ÓÒ ÐÙ ÙÒ Ô× ÑÜØ ×ÓÐ ÐÕÙ Ú ÙÒ Ö ØÖ Ð Ó× ×ØØÕÙ Ø Ý

ÒÑÕÙ Ø × Ö ØÖ× ÔÖ ÙÒ ØÖÒ×ÖØ ÖÙÐ Ð ÒØÒ×Ø Ð ØØ ÐÕÙ ÚÖ×

Ð ØØ ×ÓÐ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÑÒÙ ÆÓ× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð× Ô××

ÐÕÙ Ø ÓÖÓÒÒ ÓÜ×ØÒØ Ù ÑÓÒ× Ù×ÕÙ Ã ÌÆ ÇÒ Ò Ó×ÖÚ Ô×

×ØÙÖØÓÒ Ð ÒØÒ×Ø Ö ÐÓÖ×ÕÙ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÑÒÙ Ò×ÖØ Ð

Ð ÕÙ×ØÓÒ ×ÚÓÖ × Ð× ÙÜ ØØ× ÓÜ×ØÒØ Ì Ö×Ø ÓÒ ÓÙÚÖØ ËÓÙ×

ÔÖ××ÓÒ Ð ÚÖØÓÒ Ì Ú Ð ØÑÔÖØÙÖ Ù ××Ù× ÌÆ ×Ø Ò ÖØ ÔÖ

Ð ÐÓ ÐÒ Ì ÌÙÔ Ó ÌÙÔ ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð ÔÔÖØÓÒ × ÓÖÖÐØÓÒ× ×ÔÒ ÓÙÖØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÈÖ×Ô ØÚ× ÁÒÙÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ ÙØÖ× ×Ý×ØÑ×

ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ× Ð ÐÕÙ ×ÔÒ Ì Ì Ç

Modulation amplitude A(T)

0.15

0.1

0.05

5 GPa

P = 0

7.1 GPa

Integrated Intensity

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

T N

Tb 2 Ti 2 O 7

7.1 GPa

210 magnetic

Bragg peak

-0.1

0 1 2 3

T(K)

4 5 6

TN 0

0 10 20 30

T (K)

40 50 60

ÑÔÐØÙ ÑÓÙÐØÓÒ Ì Ò× Ì Ì Ç ÔÓÙÖ Ð× ÔÖ××ÓÒ× È Ø

È Ì ×Ø Ò Ì ÁÑÜ ÁÑÒ ÓÁÑÒ Ø ÁÑÜ ×ÓÒØ Ð× ÜØÖÑ× Ð ÒØÒ×Ø

××Ð× Ò× ÒÓ× ÖÑÑ× Ö ØÓÒ Ì ×Ø ÓØÒÙ ÔÖØÖ × ×Ô ØÖ×

Ö ØÓÒ ÓÖÖ× Ù ×Ô ØÖ Ã Ø Ø Ú× ÔÖ Ð ÒØÒ×Ø ÒØÖ Ù Ô Ö

×ØÖÙ ØÙÖÐ ÈÓÙÖ È Ø È Ð× ÐÒ× ÓÒØÒÙ× ×ÓÒØ × Ù×ØÑÒØ× × ÔÓÒØ×

ÜÔÖÑÒØÙÜ Ò× Ð ÞÓÒ ÔÖÑÒØÕÙ Ú Ð ÐÓ ÐÒ Ì ÌÙÔ ÌÙÔ Ã ØÒ× ÕÙ

ÔÓÙÖ È Ð ÐÒ ÓÒØÒÙ×ØÙÒÙÔÓÙÖÐÐ È ×ÙÐ Ð ÞÓÒ ÔÖÑÒØÕÙ

Ø ØÙ Ò× Ð Ò×ÖØ ÓÒ ÑÓÒØÖ Ð ÒØÒ×Ø ÒØÖ Ð Ö ÑÒØÕÙ Ú×

ÔÖ Ð ÒØÒ×Ø Ù Ô Ò ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÔÖ××ÓÒ È Ä

ÐÒ ÓÒØÒÙ ÓÖÖ×ÔÓÒ Ð Ù×ØÑÒØ ÔÖ Ð ÐÓ ÌÆ Ì ¬ Ú ÌÆ Ã Ø ¬

ÔÓÖØ ÙÐÒ ℄ ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ð ÑÓÙÐØÓÒ Ù× ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ Ò ÔÙØ Ô×

ØÖ Ù×Ø ÔÖ Ð ÐÓ ÔÖ ÒØ ÓÒ ×Ø××ÒØ

Ä ØØ ÐÕÙ ×ÔÒ ÑÓÒØÖ ÙØÖ× ÔÖØ ÙÐÖØ× ÑÔÓÖØÒØ× Ò× Ð

Ð ÒØÒ×Ø ÑÒØÕÙ Ù× ×Ø ÑÓÒØÖ Ò ÓÒ ØÓÒ × ÙÒØ× ÖÙØ× Õ Ä ÓÜ

× ÙÒØ× ÔÖÑØ ×ØÒÙÖ Ð Ø Ð ÔÖ××ÓÒ Ð Ø ØÖÚÐ ÖÙ ØÓÒ

Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÔÖÑØ ÓÑÔÖÖ ÕÙÒØØØÚÑÒØ Ð× ÓÒÒ×

ÖÒØ× ÔÖ××ÓÒ× Ø ØÑÔÖØÙÖ× Ä× ÓÒÒ× ÔÓÙÖ ÖÒØ× ÔÖ××ÓÒ× ÔÔÐÕÙ×

Ø ÖÒØ× ØÑÔÖØÙÖ× × ×ÙÔÖÔÓ×ÒØ Ñ× ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ ÖÒ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ

ÙÜ Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ Ò Ø È Ð Ô Ù× ×Ø ÒØÖ Ð

ÔÓ×ØÓÒ Ð ÖÜÓÒ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ Õ ¦ ØÒ× ÕÙ ×ÓÙ×

ÔÖ××ÓÒ ÓÒ Ó×ÖÚ ÙÒ ÚØÓÒ Ð ÔÓ×ØÓÒ ÒØÖÐ Ð ÑÓÙÐØÓÒ ÚÖ× ÙÒ

ÚÐÙÖ ×ÙÔÖÙÖ Õ ¦

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÒÐÝ× Ø Ø ÔÐÙ× Ò ØÐ Ò Ù×ØÒØ Ð ÑÓÙÐØÓÒ Ù× Ú

Ð ÓÒ ØÓÒ Á Õ Ì Õ ×Ò ÕÊ ÕÊ Ì Ó Ø ×ÓÒØ Ð× ÔÖÑØÖ×

Ù×ØÖ ×Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ Ð ÑÔÐØÙ ÑÓÙÐØÓÒ Ì ØÒ× ÕÙ Ì ×Ø

Ð ÒØÒ×Ø ÖÙØ ÓÒ Ù Ð ÓÒØÖÙØÓÒ × ÔÓÒÓÒ× ×Ø Ð ØÙÖ ÓÖÑ

ÑÒØÕÙ Ù ÖÖ Ð ÓÒ Ì Ø Ê Ô ×Ø Ð ×ØÒ ÒØÖ Ð× ÓÒ× Ì


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ò× ØØ ÐÓ Ð ÔÓ×ØÓÒ Ù ÑÜÑÙÑ Ð ÒØÒ×Ø ×Ø

Ü ÔÖ Ð ÚÐÙÖ Ê Ø ÓÒ ÔÖ Ð ÚÐÙÖ Ù ÔÖÑØÖ ÑÐÐ ÇÒ ÓØÒØ

× ÓÒ× Ù×ØÑÒØ× × ÓÒÒ× ÓØÒÙ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò ÖÚÒ ÓÒ ÓØÒØÙÒ

ÚØÓÒ ×Ý×ØÑØÕÙ ÔÓÙÖ Ð× Ö×ÙÐØØ× ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÐÑÒØ ÓÑÔÖ ÒÓ× Ö×ÙÐØØ× ÙÜ Ð ÙÐ× ØÙ× ÔÓÙÖ

ÙÒ Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ Ú × ÒØÖ ØÓÒ× ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× Ø

× ×ÔÒ× À×ÒÖ Ä ÔÖÑÖ × × ØÓÒ× × Ø Ð ÙÐ ÒÐÝØÕÙ

ÑÒØ Ò× ÙÒ ÑÓÐ ÓÑÔÓ×ÒØ× ÒÒ× ÒÐ× ℄ ØÒ× ÕÙ Ð ÙÜÑ

Ø ÓØÒÙ ÔÖ ÙÒ Ó ÅÓÒØ ÖÐÓ ÊÑÖ× ℄ × ÙÜ × ØÓÒ× × ×ÓÒØ

ØÖ× ÔÖÓ × Ð ÙÒ Ð ÙØÖ Ø ÐÙÖ ÑÜÑÙÑ ×Ø ØÖ× ÚÓ×Ò ÐÙ Ð ÓÒ ØÓÒ

×Ò ÕÊ ÕÊ ÆÓÙ× ÚÓÒ× Ù×Ø Ð× ÓÒÒ× Ú Ð ÐÓ Á Õ Ì Õ

ª

Ì Ó Ø ×ÓÒØ Ð× ÔÖÑØÖ× Ù×ØÐ× Ø

ª

×Ø ÙÒ × × ØÓÒ× ×

ÓÒÒ× ÔÖ ÑÑÒØ ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ð ÓÖÑ Ø Ð ÔÓ×ØÓÒ Ù ÑÜÑÙÑ × × ØÓÒ×

× Ò ×ÓÒØ Ô× × ÔÖÑØÖ× Ð Ù×ØÑÒØ Ä ÓÖ Ú Ð× ÓÒÒ× ÜÔÖ

ÑÒØÐ× ×Ø ÙÒ ÔÙ ÑÓÒ× ÓÒ ÕÙ Ú Ð ÓÒ ØÓÒ ×Ò ÕÊ ÕÊ Ñ× Ö×Ø ÑÐÐÙÖ

ÔÓÙÖ Ð× ÓÒÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÈÓÙÖ ÓÑÔÖ×ÓÒ ÓÒ ÑÓÒØÖ Ð× Ù×ØÑÒØ×

Ú Á Õ Ò× Ð ÑÑ ÙÖ

× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ò× Ð ØØ ÐÕÙ ×ÔÒ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ð ÐÓÒÙÙÖ

ÓÖÖÐØÓÒ Ö×Ø ÓÒØÖÒØ ÙÜ ÔÖ× ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ÑÑ × ØÑÔÖØÙÖ× ØÖ×

ÔÖÓ × ÌÆ Ò ×ÑÐ Ô× ØÖ Ð × ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ

Intensity / A(T)

P = 0

111

5 10 15 20 25

qa

5 GPa

7.1 GPa

ÁÒØÒ×Ø ÑÒØÕÙ Ù× Ò× Ì Ì Ç ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ð ØØ ÐÕÙ

×ÔÒ ÔÓÙÖ È Ø È Ò ÓÒ ØÓÒ × ÙÒØ× ÖÙØ× Õ Ä× ×Ô ØÖ× Ö ØÓÒ

ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÒØ ÓÖÖ× Ù ×Ô ØÖ Ñ×ÙÖ Ã Ø Ú×× ÔÖ Ð ÑÔÐØÙ ÑÓÙÐØÓÒ

Ì Ä× ÐÒ× ÓÒØÒÙ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ð Ù×ØÑÒØ Ú Ð ÓÒ ØÓÒ Á Õ ÖØ Ò×

Ð ØÜØ Ä ÐÒ ØÖÓØ ÔÓÙÖ È ×Ø ÙÒ Ù ÔÓÙÖ Ð Ð Ä× × ÖÑ Ø ÓÙÚÖØ×

ÑÓÒØÖÒØ Ö×Ô ØÚÑÒØ Ð ÔÓ×ØÓÒ Ù Ô Ø Ð ÑÜÑÙÑ Ð ÐÓ Ù×ØÑÒØ Á Õ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Intensity / A(T)

ÈÖ×Ô ØÚ× ÁÒÙÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ ÙØÖ× ×Ý×ØÑ×

ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ× Ð ÐÕÙ ×ÔÒ Ì Ì Ç

I(q)

111

5 10 15 20 25

qa

I'(q)

P = 0

I(q)

I'(q)

5 GPa

5 10 15 20 25

qa

ÁÒØÒ×Ø ÑÒØÕÙ Ù× Ò× Ì Ì Ç È Ø È Ò ÓÒ ØÓÒ × ÙÒØ×

ÖÙØ× Õ Ä× ÐÒ× ÓÒØÒÙ× ØÖÓØ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ð Ù×ØÑÒØÚ Ð ÓÒ ØÓÒ Á Õ

ÕÙ × ÖØ ÔÖØÖ × ØÓÒ× × Ð ÙÐ× ÚÓÖ ØÜØ ØÒ× ÕÙ Ð× ÐÒ× ÓÒØÒÙ×

Ô××× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ð Ù×ØÑÒØ Ú Ð ÓÒ ØÓÒ Á Õ Ä× × ÖÑ Ø

ÓÙÚÖØ ÑÓÒØÖÒØ Ö×Ô ØÚÑÒØ Ð ÔÓ×ØÓÒ Ù Ô Ø Ð ÑÜÑÙÑ × ÐÓ× Ù×ØÑÒØ

Á Õ Ø Á Õ

× Ù××ÓÒ

ÆÓ× Ñ×ÙÖ× ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ Ö×ÙÐØØ ØÖ× ÓÖÒÐ Ø ÒØØÒÙ Ò× Ì Ì Ç Ð ÔÔÐ

ØÓÒ ÙÒ ÔÖ××ÓÒ ÒÙØ ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÕÙ ÓÜ×Ø

Ú Ð ØØ ÐÕÙ ×ÔÒ Ó×ÖÚ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ Ä ÓÜ×ØÒ × ØØ× ÐÕÙ

×ÔÒ Ø ÓÖÓÒÒ Ø Ð Ø ÕÙ ÌÆ ×Ø ÒÔÒÒØ Ð ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖÒØ ÕÙ

ØØ ØÖÒ×ØÓÒ ÒÙØ ÔÖ Ð ÔÖ××ÓÒ ×Ø Ù ÔÖÑÖ ÓÖÖ

Ä ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÒØÕÙ ÓÖÓÒÒ Ó×ÖÚ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ò× Ì Ì Ç Ò ×Ø Ô×

Ò ÓÖ Ò ÐÙ Ä ÖÖÒÑÒØ ØÖÓÙÚ Ò ÖÒ ÓÑÔØ ÕÙ ÙÒ ÑÐÐ Ô ×

ÑÒØÕÙ× Ø ÙÖÙ×ÑÒØ Ð ÔÖ×ÒØ ÙÒ × Ö ×ÝÑØÖ × ÜÔÖÒ ×

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖ ÑÓÒÓ Ö×ØÐ ×ÓÒØ ÔÖÚÙ× ØÝÔ ÜÔÖÒ

ÔÓÙÚÒØ ÓÙÖÒÖ × ÓÒÒ× ÔÐÙ× ÔÖ ×× ×ÙÖ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ö×ØÐÐÒ Ø ÑÒØÕÙ

ÒÙØ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

ÈÓÙÖÕÙÓ ÙÒ ÓÖÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÔÔÖØ Ð ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ä ØØ ÐÕÙ ×ÔÒ

ÔÓÙÖÖØ ØÖ ØÖ× ×Ò×Ð ÙÒ ×ØÓÖ×ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖÐ ÒÙØ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ñ× ÓÒ

Ò Ð Ô× Ó×ÖÚ Ò× Ð ÐÑØ ÒÓØÖ ÔÖ ×ÓÒ ÜÔÖÑÒØÐ ¡ ÍÒ

ÚÒØÙÐ × ÒÖÓ ×ÖØ ÐÙ ÙÒ ØØ ÐÕÙ ×ÔÒ Ö×ÙÐØÒØ ÙÒ ÓÑÒ×ÓÒ

ÔÖØ ÙÐÖ ÖÒØ× ØÝÔ× ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ø ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÒ

ÒØÖ ØÖÓØ ÔÖÑØÖ× ØÖÑÓÝÒÑÕÙ× Ò× ÐÕÙÐÐ Ð× Ù ØÙØÓÒ× ÕÙÒ

ØÕÙ× ×ÖÒØ ÑÔÓÖØÒØ× Ä Ø Ð ÔÖ××ÓÒ ÔÓÙÖÖØ ÓÒ ØÖ ÐÙ ØÖÙÖ

Ð ÕÙÐÖ ÒÖØÕÙ Ð Ø Ò× ×Ý×ØÑ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ò Ù

ÝÒØ × ÔÒÒ × ÖÒØ× ÔÖ ÖÔÔÓÖØ ÙÜ ×ØÒ × ÒØÖØÓÑÕÙ× ÔÖ

ÑØØÖØ Ù ×Ý×ØÑ ×ÓÖØÖ Ð ÒØÖ ØÖÓØ ÔÖÑØÖ× ÕÙ ÖÒÖØ

ÔÓ××Ð Ð ÔÔÖØÓÒ ÙÒ ÓÖÖ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ

Ä ÔÖ××ÓÒ ÒÙØ ÙÒ ÙÑÒØØÓÒ Ð ÑÔÐØÙ × Ù ØÙØÓÒ× Ö ØÖ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÕÙ× Ð ØØ ÐÕÙ ×ÔÒ Ø ÙÒ ÒÑÒØ ×ÙØÐ Ò× ÐÙÖ ÔÒÒ ÔÖ

ÖÔÔÓÖØ Ð ØÑÔÖØÙÖ Ø Ù Ú ØÙÖ Ù×ÓÒ Õ ËÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ð ÔÓ×ØÓÒ Ù

ÑÜÑÙÑ Ð ÒØÒ×Ø Ù× ÑÓÒØÖ ÙÒ ÑÐÐÙÖ ÓÖ Ú Ð× ÓÒ ØÓÒ× ØÝÔ ÐÕ

Ù Ø Ú Ð× ÔÖ ØÓÒ× ØÓÖÕÙ× ÔÓÙÖ Ð Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ Ú × ÒØÖ ØÓÒ×

ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ× ÒÐ× ÊÑÖ× ℄ Ä ÒÐÝ× × Ù ØÙØÓÒ× ÑÒØÕÙ×

ÓÑÑ Ë Õ Ì Ì Õ ÑØ Ù×× Ò ÚÒ Ð ÓÙÔÐ ÒØÖ Ð× ÑÒ×ÓÒ×

×ÔØÐ Ø ØÖÑÕÙ ÓÑÑ ÔÖØ ÔÖ Ð ØÓÖ ÒÐ× ÊÑÖ× ℄

Ä Ñ Ò×Ñ Ð ÓÖÒ × ÑÓ ØÓÒ× ÓÒ ÖÒÒØÐÒØÒ×Ø Ù× ÒÙØ×

ÔÖ Ð ÔÖ××ÓÒ Ò ×Ø Ô× Ò ÓÖ Ò ÓÑÔÖ× ÙÒ ÓÒ ÒÖÐ ÙÒ ÑÓ ØÓÒ

Ð ÔÓ×ØÓÒ Ù ÑÜÑÙÑ Ù Ô Ù× ×Ø ÓÖÖÐ ÙÒ ÑÓ ØÓÒ Ð Ô×ÙÓ

ÔÖÓ Ø ÚÓÖ ÔÖ ÜÑÔÐ Ð ÚÓÐÙØÓÒ × ÓÖÖÐØÓÒ× Ù×× Ò× Ð× Ô×× Ò

ÓÑÑÒ×ÙÖÐ× ÓÙÖØ ÔÓÖØ ÔØÖ Ò× Ð × ÔÖ×ÒØ Ó Ð× ÓÖÖÐØÓÒ×

×ÓÒØ ÔÙ ÔÖ× ÐÑØ× ÙÜ ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ÓÒ ÔÙØ Ù×× ÚÐÓÔÔÖ ÙÒ Ñ

ÓØ Ù×ÒØ × ØÙ× ÜÔÖÑÒØÐ× Ö ÒØ× ÓÒØ ÔÖÑ× ÑÙÜ ØÙÖ Ð

ØØ ÐÕÙ ×ÔÒ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ ÖÒÖ ÃÓ ℄ Ò ÔÖØ ÙÐÖ ×Ù ℄

ÚÒ Ð ÙÒ ÓØ Ù×ÒØ Ò×ÓØÖÓÔ ÑÔÐÕÙÒØ ÙÜ ØØÖÖ× ÁÐ × ÔÓÙÖÖØ

ÕÙ ÙÒ ÖØÒ ×ÓØÖÓÔ ×ÓØ Ö×ØÙÖ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ

ÇÒ ÖÑÖÕÙ Ð ØÙ Ò× Ð ×Ý×ØÑ ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ ÓÐÒÙÑ

ÐÐÙÑ ÖÒØ Ó ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ × ÖÓÒ× ÐÕÙ ×ÔÒ ×ÑÐÒØ ÓÜ×ØÖ

Ú × ÞÓÒ× ÚÖÖ ×ÔÒ ÓÙ ÓÖÓÒÒ× ÑÓÝÒÒ ÔÓÖØ Ë Ö ÈØÖÒÓ℄

Ò× ÓÑÔÓ× ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ

×Ø ÒÙØ ÔÖ Ð ÔÔÐ ØÓÒ ÙÒ ÑÔ ÑÒØÕÙ ÐÚ À Ì Ø ÔÓÙÖ × ØÑ

ÔÖØÙÖ× Ò ××ÓÙ× Ã Ë Ö℄ × ØÙ× Ø ÒÓ× Ö×ÙÐØØ× ÑÓÒØÖÒØ Ð

ÖÒ Ö ×× ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ò× Ð× ÓÑÔÓ×× Ú ÙÒ ÖÙ×ØÖØÓÒ

ÓÑØÖÕÙ Ø ÓÒÖÑÒØ Ð ÖÒ ×Ò×ÐØ ØÓÙØ ÔÖØÙÖØÓÒ ÔÓÙÚÒØ Ö Ð

×Ý×ØÑ Ó×Ö ×ÓÒ ØØ ÓÒÑÒØÐ

ÁÐ ×Ø ÔÖÚÙ ØÙÖ ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ ÙÒ ÙØÖ ÓÑÔÓ× Ð ÑÑ ÑÐÐ ÓÜÝ×

ÀÓ Ì Ç Ò× ÓÑÔÓ× Ò ÕÙ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÀÓ ÀÓ ÔÖÑÖ× ÚÓ×Ò× ×ÓÒØ

ÖÖÓÑÒØÕÙ× Ð Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ ×Ø ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ Ö Ð× ×ÔÒ× ÔÓ×

×ÒØ ÙÒ ØÖ× ÓÖØ Ò×ÓØÖÓÔ Á×Ò ÐÓ Ð ÖÑÛÐÐ ℄ × ÓÑÔÓ×× ×ÓÒØ ÔÔÐ×

Ð × ×ÔÒ ÔÙ×ÕÙ Ð ÓÒÙÖØÓÒ ×ÔÒ× Ò× Ð ØØ ÓÒÑÒØÐ ÖÔÔÐÐ ÐÐ

Ù Ö×Ù Ö×ØÐÐÒ Ð Ð Ä ØÙ ÓÑÔÓ× ÔÓÙÖÖØ Ö ÓÑÔÖÒÖ

Ð ÒÙÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× ÑÒØÕÙ× ØÝÔ ×Ý×ØÑ×

ÓÒ ÐÙ×ÓÒ

ÆÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ ÔÖ Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ× ÔÖ××ÓÒ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒ

ØÕÙ× Ù ÓÑÔÓ× Ì Ì Ç Ä× Ö×ÙÐØØ× ÓØÒÙ× ÑÓÒØÖÒØ ÕÙ Ð ÔÖ××ÓÒ ÒÙØ

ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÐÓÒÙ ÔÓÖØ Ó×ÖÚ Ò ××ÓÙ× Ã Ø ØØ

ÑÒØÕÙ ÓÖÓÒÒ ÓÜ×Ø Ú Ð ØØ ÐÕÙ ×ÔÒ Ó×ÖÚ ÔÖ××ÓÒ ÑÒØ

ØØ ØÙ Ò× ÕÙ ÐÐ ÔÖ×ÒØ Ò× Ð ÔØÖ ÔÖ ÒØ ÖÚÐÒØ Ð ÔÖ×

×ÓÒ ÝÖÓ×ØØÕÙ ÓÑÑ ÙÒ ÓÙØÐ ÒÓÙÚÙ Ø ××ÒØÐ Ò× Ð ØÙ × ØØ× ÑÒ

ØÕÙ× ÒÓÒ ÓÒÚÒØÓÒÒÐ× Ó×ÖÚ× Ò× Ð× ×Ý×ØÑ× ÔÖ×ÒØÒØ ÙÒ ÓÖØ ÖÙ×ØÖØÓÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ØÓÔÓÐÓÕÙ

ÈÖ×Ô ØÚ× ÁÒÙÒ Ð ÔÖ××ÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ ÙØÖ× ×Ý×ØÑ×

ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ× Ð ÐÕÙ ×ÔÒ Ì Ì Ç


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÓÒ ÐÙ×ÓÒ ÒÖÐ

ØÖÚÐ Ø ÓÒ× Ö Ð ØÙ × ÔÖÓÔÖØ× ×ØÖÙ ØÙÖÐ× Ø ÑÒØÕÙ× ×

ÝÖÙÖ× Ô×× ÄÚ× ÅÒ ÀÝ ÓÙØÖÖÖÖ ÑÒØÕÙ Ä ÙØ ØØ

ÓÑÔÖÒÖ Ð ÒØÖ ØÓÒ ÒØÖ Ð Ö×Ù ÑÕÙ Ð ÝÖÓÒ Ø Ð× ÖÒØ×

Ö×ÙÜ ÑÒØÕÙ× Ò ÔÖØ ÙÐÖ ÐÙ ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ Ù ÑÒÒ× ÈÓÙÖ

ÑÙÜ ÖÒÖ Ð× ÔÖÑØÖ× ÔÖØÒÒØ× ÔÖÓÐÑ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÙØÐ× ÔÐÙ×ÙÖ×

Ø ÒÕÙ× ÜÔÖÑÒØÐ× Ó×× ÔÓÙÖ ÐÙÖ ÓÑÔÐÑÒØÖØ Ò× ÕÙ ÖÒØ×

×Ù×ØØÙØÓÒ× ÑÕÙ× Ø ÓÒ ÒØÖØÓÒ× ÝÖÓÒ

ØØ ØÙ ÑÓÒØÖ Ð ÓÖØ ÒÙÒ Ð ÝÖÓÒ ×ÙÖ Ð ÑÒØ×Ñ ×

ÓÑÔÓ×× ÑØØÒØ Ò ÚÒ Ð ÓÙÐ Ø Ù ÓÔ À ×ÙÖ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

Ð ÒÙÒ Ð ÝÖÓÒ × Ø ×ÙÖ Ð× ÒØÖ ØÓÒ× Ò ×ÓØÖÓÔ× Ò× ÕÙ ×ÙÖ

Ð× ØÖÑ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ö×ÔÓÒ×Ð× Ð Ò×ÓØÖÓÔ ÑÒØÕÙ Ù ×Ý×ØÑ

ÖÒÖ ÔÓÒØ ÔÙ ØÖ ÑÓÒØÖ ÔÖ × Ð ÙÐ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ò× Ð× ÓÑ

ÔÓ×× ÓÖÓÒÒ× ØÖÚÐ ÖÚÐ ÒÓÙÚÐÐ× Ô×× ÑÒØÕÙ× ÓÖÓÒÒ× ÓÙÖØ

ÔÓÖØ ÒÙØ× ÔÖ Ð ×ÓÖÖ ÑÕÙ Ð ÝÖÓÒ Ä ØÙ Ò × ÔÖÓÔÖØ×

×ØØÕÙ× Ø ÝÒÑÕÙ× Ñ× Ò ÚÒ Ð ÓÖÒÐØ Ø ØØ ÕÙ ÓÑÒ

ÙÒ ÙØ Ö ×ÓÖÖ × ØÑÔÖØÙÖ× ÓÖÖ ÐÚ× × Ô××

ÓÙÖØ ÔÓÖØ × ×ØÒÙÒØ ÐÖÑÒØ × Ô×× ØÝÔ ÚÖÖ ×ÔÒ Ù×ÙÐÐ× ØÒØ

Ò ÖÚÒ ÖÐØÚÑÒØ ÚÓ×Ò× × Ô×× ÓÖÓÒÒ× Ó ÙÒ ÓÖÖ ÑÒØÕÙ

ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ×Ø ÒÙØ ÔÖ Ð ×ÙÖ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ÝÖÓÒ × ÜÔÐÕÙ ÔÖÓÐ

ÑÒØ ÔÖ Ð Ø ÕÙ Ò× ØÝÔ ×Ý×ØÑ× ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ× Ð ÓÔ

Ò ÝÖÓÒ ××ÒØÐÐÑÒØ Ð ÑÑ ØÝÔ Ø ÙØÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð Ö×Ù À ×Ø

ÓÖÓÒÒ ÕÙ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ×Ø ×ÓÖÓÒÒ ÐÙ ÖÐ Ö ÔÖØÐÐÑÒØ ÓÙ ØÓØÐÑÒØ

Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ ÔÖÑØØÒØ Ù ×Ý×ØÑ ØÖÓÙÚÖ ÙÒ ØØ ÓÒÑÒØÐ ×Ø

Ð Ä ×Ô Ø ÒÓ× ×Ý×ØÑ× × ÑÒ×Ø Ù×× Ò× Ð ÖÑÑ Ô×× Ù

×Ý×ØÑ ×Ù×ØØÙ ÅÒ Ó Ð ÚÓÐÙØÓÒ ÙÒ ÓÖÖ ÒØÖÖÓÑÒØÕÙ ÚÖ× ÙÒ ÓÖÖ

ÖÖÓÑÒØÕÙ × Ø ÓÒ ÔÖÓÖ××Ú ÔÖ Ð × ÙÒ ÓÖÖ Ò ÓÑÑÒ×ÙÖÐ

ÓÙÖØ ÔÓÖØ ØØ ÚÓÐÙØÓÒ ÔÙ Ø ÒÖ ÔÖ ÙÒ ÑÓÐ ×ÑÔÐ ÓÒØ Ð ÒÖÒØ

ÔÖÒ ÔÐ ×Ø Ð Ö ØÖ ÓÙÖØ ÔÓÖØ Ð ÓÖÖ ÑÒØÕÙ Ò ÓÙØÖ × Ñ×ÙÖ×

Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× Ø ÖÝÓÒ× ÓÒØ Ñ× Ò ÚÒ Ò× ÒÓ× ÓÑÔÓ×× ×

Ø× ×Ô Ø ÙÐÖ× ÒÙØ× ÔÖ Ð ÔÖ××ÓÒ ×ÖØÓÒ ÑÕÙ Ð ÝÖÓÒ

Ð ÓÖÒ ÙÒ ØÖÒ×ØÓÒ ×Ó×ØÖÙ ØÙÖÐ Ø ÔÔÖØÓÒ ÙÒ ÓÖÖ ÖÖÓÑÒØÕÙ

ÐÓÒÙ ÔÓÖØ ÓÒ×ÕÙÒ Ð ×ÙÔÔÖ××ÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÅÒ Ä× ×Ý×ØÑ× ÕÙ ÒÓÙ×

ÚÓÒ× ØÙ × ×ÓÒØ ÓÒ ÖÚÐ× Ö × ÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÒÓÙÚÙÜ Ö×ÙÐØÒØ ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ø× ÓÑÒ× Ð ÖÙ×ØÖØÓÒ ØÓÔÓÐÓÕÙ Ø Ù ÓÔ Ò ÝÖÓÒ

ÓÒ ÐÙ×ÓÒ ÒÖÐ

Ò ÔÐÙ× Ù ×ÙØ ÔÖÒ ÔÐ Ð Ø× ÒÓÙ× ÚÓÒ× ØÙ Ð ×Ý×ØÑ ÑÕÙÑÒØ

ÓÖÓÒÒ Ì Ì Ç Ó Ð× ÑÓÑÒØ× ÑÒØÕÙ× Ì ÑÓÒØÖÒØ ÙÒ ×ÓÖÖ Ù ØÙ

ÒØ ØÝÔ ÐÕÙ ×ÔÒ Ù×ÕÙ ØÖ× ×× ØÑÔÖØÙÖ ØØ ÒÓÑÐ ×Ø Ù

Ð ÔÖ×Ò ÙÒ Ö×Ù ÔÝÖÓ ÐÓÖ ÓÑØÖÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ ÒÐÓÙ Ù Ö×Ù ÅÒ

Ò× Ð× ÝÖÙÖ× Ô×× ÄÚ× Ò× ÓÑÔÓ× ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÔÙ ÑØØÖ Ò Ú

Ò ÔÓÙÖ Ð ÔÖÑÖ Ó× Ð Ö×ØÐÐ×ØÓÒ ÙÒ ØØ ÐÕÙ ×ÔÒ ×ÓÙ× ÔÖ×

×ÓÒ ØØ ØÙ ÓÒÖÑ Ð ÔÔÓÖØ ××ÒØÐ Ð Ö ØÓÒ ÒÙØÖÓÒ× ×ÓÙ× ÙØ

ÔÖ××ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÔÖÒ×ÓÒ × ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× ÓÑÔÐÜ× × ×Ý×ØÑ×

ÓÑØÖÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ× ÐÐ ÓÙÚÖ ÒÓÙÚÐÐ× ÔÖ×Ô ØÚ× ÔÓÙÖ Ð ØÙ ÙØÖ×

ÓÑÔÓ×× ØÓÔÓÐÓÕÙÑÒØ ÖÙ×ØÖ× ÕÙ ×Ù× ØÒØ ØÙÐÐÑÒØ ÙÒ ÒÓÖÑ ÒØÖØ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÒÒÜ

Ð ÙÐ Ù ÑÔ Ö×ØÐÐÒ

Ä ÀÑÐØÓÒÒ ÖÚÒØ Ð× ÔÖÓÔÖØ× ÑÒØÕÙ× Ù ×ÓÙ× Ö×Ù Ð ØÖÖ ÖÖ

Ò× Ð× ÝÖÙÖ× ÊÅÒ × ÖØ ÔÓÙÖ ÙÒ Ü ÕÙÒØ ØÓÒ Ò Ð ÐÓÒ Ð ÙÒ ×

Ö ØÓÒ× ÙÕÙ× ℄ ÚÓÖ ÜÔÖ××ÓÒ× Ø

À Â ÀÂÒ Ö Ç

Ö Ç

Ô Ç

Ô

Ç Ç


Ò× ÕÙ ×ÙØ Â Ä Ø Ë ×ÓÒØ Ð× ÒÓÑÖ× ÕÙÒØÕÙ× Ø Â Ð ØÙÖ ÄÒ

Ö ØÖ×ÒØ Ð ØÖÖ ÖÖ Ê

Ò× ØØ ÜÔÖ××ÓÒ

Ò ×Ø ÙÒ Ú ØÙÖ ÙÒØÖ ××Ó Ð Ö ØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÅÒ

À ×Ø Ð ÑÔ Ò × ÑÓÑÒØ× ÅÒ ××ÒØ ×ÙÖ Ð ×Ø Ð ØÖÖ ÖÖ

À ×Ø Ð ÂÊ ÅÒÅÒ ÁÐ ÔÙØ ØÖ ÚÐÙ ÔÖØÖ Ð ÔÒÒ Ò ØÑÔÖØÙÖ

Ù ÑÓÑÒØ ÓÖÓÒÒ Ò× Ð ×ÓÙ× Ö×Ù Ê ÓÒ ÖÒÓ℄ Ä ÚÐÙÖ Ð ÓÒ

×ØÒØ Ò ÂÊ ÅÒ ×Ø ÔÖØÕÙÑÒØ Ð ÑÑ ÔÓÙÖ Ð× ØÖÓ× ÓÒ× Ì Ý ØÀÓ

ÂÊ ÅÒ ¦ Ã Ø Ð ÑÓÑÒØ ÓÖÓÒÒ ÅÒ Ò ÚÖ ÔÖØÕÙÑÒØ Ô×ÚÐ ØÑÔÖØÙÖ Ò ××ÓÙ× Ã × ÚÐÙÖ ×× ØÑÔÖØÙÖ ØÒØ ¦ ÇÒ

ÓÒ ÙØÐ× Ò× ØÓÙ× Ð× Ð ÙÐ× Ð ÚÐÙÖ ÑÓÝÒÒ À Ã


Ä× ÓÔÖØÙÖ× ËØÚÒ× Ç Ñ Ð ËØÚÒ× ℄×ÓÒØ × ÓÑÒ×ÓÒ× ÐÒÖ× ×

ÓÔÖØÙÖ× ÂÞ Â Â Ø Â Â ÁÐ× ÔÙÚÒØ ØÖ ÖÔÖ×ÒØ× ÔÖ × ÑØÖ ×

ÑÒ×ÓÒ Â ¢  Ä× ÐÑÒØ× × ÑØÖ × Ç Ñ Ð Ð× ÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØ× ×ÓÒØ

ÓÒÒ× Ò× ÀÙØ Ò×℄ ÔÓÙÖ ØÓÙ× Ð× ÓÒ× Ê

Ð× ØÙÖ× ËØÚÒ× Ð ËØÚÒ× ℄ ×ÓÒØ × ÓÒ×ØÒØ× ÕÙ ÔÒÒØ × ÒÓÑ

Ö× ÕÙÒØÕÙ× Â Ä Ø Ë Ð ÓÒ Ê Ò ÕÙ×ØÓÒ ÐÐ× ×ÓÒØ ØÙÐ× Ò× ÀÙØ Ò×℄

Ð× ÑÓÝÒÒ× ÖÐ× × ÓÒ ØÓÒ× ÓÒ Ö Ð ÓÒØ Ø Ð ÙÐ× ÔÓÙÖ ÖØÒ×

ØÖÖ× ÖÖ× ÖÑÒ ℄ ÈÓÙÖ Ý ÐÚÐÙÖ ×Ø ÓÒÒ ØÒ× ÕÙ ÔÓÙÖ Ì Ø ÀÓ ÓÒ

ÒØÖÔÓÐ ÒØÖ Ð× ÚÐÙÖ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÜ ÐÑÒØ× ÚÓ×Ò×

Ä× ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ð ÓÒØÒÒÒØ Ð ÒÓÖÑØÓÒ ×ÙÖ Ð ÒÚÖÓÒ

ÒÑÒØ Ö×ØÐÐÒ ÙØÓÙÖ Ù ×Ø Ê ×Ø ÕÙ ÓÒ Ö ØÖÑÒÖ Ò× ÒÓ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ð ÙÐ Ù ÑÔ Ö×ØÐÐÒ

Ð ÙÐ× ÒÓÙ× ÓÒ×ÖÖÓÒ× Ð × Ð ÔÐÙ× ÒÖÐ ÚÐÙÖ× ÒÔÒÒØ× Ð ÔÓÙÖ

Ì Ý ØÀÓ

Ä ØÖÑ Ò × Ö ÖØ

À  À ÂÜ×Ò Ó× ÂÝ×Ò×Ò ÂÞ Ó×

Ó Ø ×ÓÒØ Ð× ÒÐ× ÔÓÐÖ Ø ÞÑÙØÐ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð Ü ÕÙÒØ ØÓÒ ℄

ÂÜ ÂÝ Ø ÂÞ ×ÓÒØ × ÑØÖ × ÑÒ×ÓÒ Â ¢ Â

Ä ÀÑÐØÓÒÒ ØÓØÐ ÔÙØ ÓÒ × ÖÙÖ ÙÒ ×ÙÐ ÑØÖ Â ¢ Â

Ð ÚÐÙÖ × ÐÑÒØ× ØØ ÑØÖ ÔÒÒØ × ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ

Ø Ð ÓÖÒØØÓÒ ÔÖØ ÙÐÖ × ÑÓÑÒØ× ÅÒ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ð Ü ℄

ÈÓÙÖ × ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ Ð ÓÒÒ× Ø ÙÒ ÖØÒ ØÑÔÖ

ØÙÖ Ì Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× Ê ×Ø ÐÐ ÕÙ ÑÒÑ× Ð ÒÖ ÐÖ Ù ×Ý×ØÑ

Ð ÙÐ ÔÖØÖ × ÚÐÙÖ× ÔÖÓÔÖ× ÓØÒÙ× ÔÖ× ÓÒÐ×ØÓÒ Ð ÑØÖ

ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ð ÀÑÐØÓÒÒ

Ó Ì ×Ø Ð ÓÒ ØÓÒ ÔÖØØÓÒ

Ì ÌÐÒ Ì

Ì

Â


Ì

ÈÓÙÖ Ð × ÙÒ ×Ý×ØÑ ÑÜØ Ê Ü Ê Ü Ð ÜÔÖ××ÓÒ Ð ÒÖ ÐÖ ÑÒÑ×Ö

×Ø

ÑÜØ Ì Ü Ì Ü Ì

Ë ÙÒ ×ÙÐ ØÝÔ ØÖÖ ÖÖ ×Ø ÔÖ×ÒØ Ð ÒÖ ÐÖ ×Ø ÑÒÑ× ÔÓÙÖ ÙÒ

× Ö ØÓÒ× Ð ÑÒØØÓÒ ℄ ℄ ÓÖ ℄ Ò× Ð × × ÓÑÔÓ××

ÑÜØ× × ÓÖÒØØÓÒ× Ð ÐÓÒ Ö ØÓÒ× ÒØÖÑÖ× ÔÙÚÒØ Ù×× ØÖ

ÚÓÖ×× ØÞÑÓÒÝ℄

ÍÒ ÜÑÔÐ × Ð ÙÐ× ×Ø ÑÓÒØÖ ××ÓÙ× ÔÖÓÖÑÑ ÓÖØÖÒ ÔÖÓÖÑÑ

ÈÓÙÖ × ÔÖÑØÖ× ÑÔ Ö×ØÐÐÒ ÑÔÓ×× ÔÖ Ð ÙØÐ×ØÙÖ ÔÖÓÖÑÑ ØÖÓÙÚ

Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× ÕÙ ÑÒÑ× Ð ÒÖ ÐÖ ÙÒ ×Ý×ØÑ ÑÜØ ÒÖÐ Ò

ÓÒ ØÓÒ Ð ØÑÔÖØÙÖ ÙÒ ØÑÔÖØÙÖ ÓÒÒ Ð ÔÖÓÖÑÑ ÔÖÒ ÔÐ Ø

ÙÒ ÐÝ Ò Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ× Ò× Ð ×Ô ÖÐ ÈÓÙÖ ÕÙ ÓÙÔÐ

ÚÐÙÖ× Ð Ø ÔÔÐ ØÖÓ× ×ÓÙ× ÔÖÓÖÑÑ× ÙÒ ÔÓÙÖ ÙÒ × ØÖÖ×

ÖÖ× Ì Ý ÓÙ ÀÓ ÓÒ ÑÓÒØÖ ××ÓÙ× ØØÖ ÜÑÔÐ Ð ×ÓÙ× ÔÖÓÖÑÑ ÔÓÙÖ

Ð ÓÒ Ì Ð ÙÐÌ ÈÓÙÖ ÙÒ × ØÖÓ× ×ÓÙ× ÔÖÓÖÑÑ× Ð ÒÖ ÐÖ

×Ø Ð ÙÐ Ð ÙÒ ÓÒ ØÓÒ ÑØÑØÕÙ ÕÙ ÓÒÐ× Ð ÑØÖ ÓÖÖ

×ÔÓÒÒØ Ð ÀÑÐØÓÒÒ ØÓØÐ ÔÓÙÖ Ø ÓÒ Ä ÔÖÓÖÑÑ ÔÖÒ ÔÐ Ð ÙÐ

Ò×ÙØ Ð ÒÖ ÐÖ ØÓØÐ Ð Ò Ù ÐÝ Ð ÓÖÒØØÓÒ × ÑÓÑÒØ×

Ð ÓÒÒ ÓÑÑ Ö×ÙÐØØ Ð ÓÙÔÐ ÚÐÙÖ× ÑÒ ÑÒ ÔÓÙÖ Ð×ÕÙÐ× Ð ÒÖ ÐÖ

ØÓØÐ ×Ø ÑÒÑÐ ØØ ÓÔÖØÓÒ ×Ø ÖÔØ ÔÓÙÖ ÙÒ ÙØÖ ÚÐÙÖ ØÑÔÖØÙÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Ä× ÚÐÙÖ× ÑÒ Ò× Ð ÙÐ× ÔÙÚÒØ ØÖ ÓÑÔÖ× Ú Ð× ÚÐÙÖ× ØÖÓÙÚ×

ÜÔÖÑÒØÐÑÒØ ÙØÖ× ÚÖ×ÓÒ× Ù ÔÖÓÖÑÑ ÔÖÒ ÔÐ ÓÒØ Ø ÚÐÓÔÔ×

×ÙÚÒØ Ð× ÓÒØÓÒ× ÓÒ ÒØÖØÓÒ ÓÙ ØÑÔÖØÙÖ ØÙÖ Ñ× Ð × ×

Ð ÙÐ× ×Ø ØÓÙÓÙÖ× ØÙ ÔÖ Ð× ØÖÓ× ×ÓÙ× ÔÖÓÖÑÑ× ÕÙ Ð ÙÐÒØ Ð ÒÖ ÐÖ

ÔÓÙÖ ÙÒ × ØÖÖ× ÖÖ×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008


Ð ÙÐ Ù ÑÔ Ö×ØÐÐÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008


Ð ÙÐ Ù ÑÔ Ö×ØÐÐÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÒÒÜ

ÐÖØÓÒ Ò ×ÓÐÙ Ð × ØÓÒ

Ñ×ÙÖ Ò Ù×ÓÒ

ÒÐ×ØÕÙ

Ò× Ø ÒÒÜ ÒÓÙ× ÑÓÒØÖÓÒ× ÓÑÑÒØ Ð ÓÒ ÔÙØ ÖØÖÓÙÚÖ × × ØÓÒ×

× Ò ÖÒ ÕÙ ÓÒÒÒØ Ö ØÑÒØ × × ÖÒÙÖ× ÔÝ×ÕÙ× ÔÖØÖ

× ÒØÒ×Ø× ÜÔÖÑÒØÐ× Ò ÓÙÒØ× ÓÒØÐÚÐÙÖ ×ÓÐÙ ÔÒ × ÓÒØÓÒ×

ÜÔÖÑÒØÐ×

Ò× ÒÓØÖ × ÔÖØ ÙÐÖ ÒÓÙ× ÚÓÙÐÓÒ× ÔÖØÖ Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ

ÓØÒÙ ÔÖ Ù×ÓÒ ØÑÔ× ÚÓÐ ÓØÒÖ Ð × ØÓÒ ÑÒØÕÙ Ø Ð

ÙÐÖ ÙÒ ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ø Ò× Ð× Ô×× ÔÖÑÒØÕÙ × ÓÑÔÓ××

×ÓÖÓÒÒ× ÔØÖ

Ä ÐÖØÓÒ × ÒØÒ×Ø× ÜÔÖÑÒØÐ× ÖÔÓ× ×ÙÖ ÙÒ Ñ×ÙÖ ÙÒ ÒØÐÐÓÒ

ÚÒÙÑ Ù×ÙÖ ÔÖØÕÙÑÒØ Ò ÓÖÒØ ÓÒØ Ð × ØÓÒ ×Ø Ò ÓÒÒÙ

ÐÐ ÔÖÑØ ÓØÒÖ Ð ÖÔÔÓÖØ ÒØÖ Ð× ÒØÒ×Ø× ÜÔÖÑÒØÐ× Ø Ð× × ØÓÒ×

× ÈÓÙÖ ØØ ÐÖØÓÒ Ð ×Ø Ò ××Ö ÓÒÒØÖ Ð× Ñ××× Ð ÒØÐÐÓÒ

Ø Ù ÚÒÙÑ

Ä ÒØÐÐÓÒ Ø Ð ÚÒÙÑ ÓÚÒØ ØÖ Ñ×ÙÖ× Ò× Ð× ÑÑ× ÓÒØÓÒ× Ü

ÔÖÑÒØÐ× Ø ÐÙÖ Ñ×× ÓØ ØÖ ÓÒÒÙ Ò× ÒÓØÖ × ÔÖØ ÙÐÖ Ð× ÓÒØ Ø

Ñ×ÙÖ× Ò× Ð ÑÑ ÓÑØÖ ÔÐÕÙ Ð ÒØÐÐÓÒ ÚÒÙÑ ØÒØ ÓÒ×ØØÙ

ÔÖ × ÔÐÕÙ× Ö ØÒÙÐÖ× ÝÒØ Ù ØÓØÐ ÙÒ Ô××ÙÖ ÓÑÔÖÐ ÐÐ ×

ÒØÐÐÓÒ× ØÙ× ÈÓÙÖ ÔÐÙ× ØÐ× ×ÙÖ Ð× ÓÒØÓÒ× ÜÔÖÑÒØÐ× ÚÓÖ Ð ×

ØÓÒ

ÇÒ ÖÖÓÙÔ Ð× ÑÑ× Ø ØÙÖ× Ø ÓÒ Ø Ð ÑÑ ÓÖÖ ØÓÒ × ÒØÒ×Ø×

ÒØÖ× ÖÙØ× ÖÙØ ÓÒ Ø ÓÖÖ ØÓÒ ×ÓÖÔØÓÒ ØÒØ ÔÓÙÖ Ð ÒØÐÐÓÒ ÕÙ

ÔÓÙÖ Ð ÚÒÙÑ ÖÚÒØ Ð ÙÐÖ Ð ÒØÒ×Ø ÓÖÖ Á ÓÖÖ ÓÑÑ ÖØ Ò×

Ð × ØÓÒ

Ä ÒØÒ×Ø Ù ÚÒÙÑ ×Ø ÒØÙÖ ××ÒØÐÐÑÒØ Ð×ØÕÙ Ä ÓÒ×ØÒØ

ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐØ ÑÒ×ÓÒ ÓÙÒØ ×ØÖ ÖÒ ÕÙ ÖÐ Ð ÒØÒ×Ø Ð×ØÕÙ Ò

ØÖ Ù ÚÒÙÑ ÁÒØ Ú ÓÒ×ØÒØ Ú Ø × × ØÓÒ ×Ø ÓÒÒ ÔÖ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÐÖØÓÒ Ò ×ÓÐÙ Ð × ØÓÒ Ñ×ÙÖ Ò Ù×ÓÒ ÒÐ×ØÕÙ

Á ÒØ

Ú ÆÚ

ÒÓ Ò ×Ø Ð × ØÓÒ Ð ÐÑÒØ ÚÒÙÑ Ò ÖÒ Ø ÆÚ ×Ø Ð

ÒÓÑÖ ØÓÑ× ÚÒÙÑ Ò× Ð Ñ×× ØÓØÐ Ð ÒØÐÐÓÒ

Ä ÒØÒ×Ø Ù× ÔÖ Ð ÒØÐÐÓÒ × ÖØ Ð ÑÑ ÑÒÖ Ò ÓÒÒ××ÒØ Ð

ÚÐÙÖ ÔÖØÖ Ð ×Ø ÓÒ ÔÓ××Ð ÓØÒÖ × × ØÓÒ× ×

ÔÖØÖ × ÒØÒ×Ø× ÜÔÖÑÒØÐ×

Ò× ÒÓØÖ × ÔÖØ ÙÐÖ ÓÒ ÓØÒØ ÐÓÖ× Ð × ØÓÒ ÑÒØÕÙ Å

ª Õ

ÙÒ ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ ÔÖØÖ Ð ÒØÒ×Ø ÕÙ× Ð×ØÕÙ ÒØÖ ÁÒØ

Á ÒØ


Å

Õ Æ

ª

Õ

Ó Æ Ð ÒÓÑÖ ÓÖÑÙÐ× ÑÕÙ× Ò× Ð ÒØÐÐÓÒ ÈÓÙÖ Ð Ù×ØÑÒØ Ù ×

ÒÐ ÕÙ× Ð×ØÕÙ Ú ÙÜ ÓÒ ØÓÒ× ×Ô ØÖÐ× ÐÓÖÒØÞÒÒ× ÐÖÙÖ× ÖÒØ×

ÁÒØ Õ Ì Õ Õ ÚÓÖ Ø

Ä × ØÓÒ ÑÒØÕÙ × ÖØ ×ÓÒ ØÓÙÖ

Å

ª Õ Ö Ó Õ

Õ Ì


Ì

Ó Õ Ø Õ Ì ×ÓÒØ Ð ØÙÖ ÓÖÑ ÑÒØÕÙ Ø Ð ×Ù× ÔØÐØ ×ØØÕÙ

× ÓÒ× ÑÒØÕÙ× ÔÖ×ÒØ× Ò× ÙÒ ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ Ø Ö Ó Ñ

Ò× Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ Ò Ð ×Ò ÓÖÖÐØÓÒ× ÑÒØÕÙ× Ð ×Ù×

ÔØÐØ ÓØ Ð ÐÓ ÙÖ

Ì Õ Ì Ñ

Ì

Ó Ñ ×Ø Ð ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ø Ô Ë Ë ÔÓÙÖ ÅÒ ÓÙ Ô Â Â ÔÓÙÖ

Ð ØÖÖ ÖÖ Ì ÇÒ ÓØÒØ ÓÒ ÔÖØÖ × ÕÙØÓÒ× Ø

Å

ª

Õ ÖÓ

Ñ

ÇÒ ÖØÖÓÙÚ ÕÙ Ò× Ð Ô× ÔÖÑÒØÕÙ Ð ÒØÒ×Ø ÒØÖ Ù ×ÒÐ ÕÙ×

Ð×ØÕÙ ÓØ ØÖ ÓÒ×ØÒØ Ò ØÑÔÖØÙÖ ÔÖØÖ × ÕÙØÓÒ× Ø ÓÒ

ÔÙØ ÓÒ ÔÖØÖ Ð ÒØÒ×Ø ÜÔÖÑÒØÐ ÁÒØ Õ ÜØÖÔÓÐ Õ Ð ÙÐÖ Ð

ÑÓÑÒØ ÑÒØÕÙ Ø ÔÖ ÓÖÑÙÐ ÑÕÙ

ÈÓÙÖ Ð ÓÑÔÓ× ÅÒ Ð ÓÒ ØÖÓÙÚ ÙÒ ¦ ÈÓÙÖ Ð×

ÓÑÔÓ×× Ú ØÖÖ ÖÖ Ì ÅÒ Ð Ý ÓÒ ÓØÒØ ¦ ÔÓÙÖ

Ý Ø ¦ ÔÓÙÖ Ý


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

ÒÒÜ

ÖØ Ð×

ÖØ Ð× ÔÙÐ× ÖÔÖÓÙØ× Ò× Ø ÒÒÜ

ÓÑÔØÒÑÒØ Ò×ÓØÖÓÔ× Ò Ø ÑÜ ÖÖ ÖØ ÄÚ× Ý

Ö× È ÚÞ ÈÖ× Á Æ ÓÒ ÖÒÓ Á ÅÖÙ ÈÝ× ÊÚ

ÈÖ××ÙÖ ÒÙ ÐÓÒ ÖÒ ÑÒØ ÓÖÖ Ò Ø ÖÙ×ØÖØ ÄÚ×

ÝÖ Ì ÅÒ Ð Á Æ ÓÒÖÒÓ È ÚÞ ÈÖ× Á ÅÖÙ

Ç Ä ÅÖÓÚ ÙÖÓÔÝ× ÄØØ

ÈÖ××ÙÖ ÒÙ ÖÝ×ØÐÐÞØÓÒ Ó ×ÔÒ ÐÕÙ Á ÅÖÙ Á Æ ÓÒ

ÖÒÓ È ÚÞ ÈÖ× Ë Ì ÖÑÛÐÐ Å Â È ÒÖ× Â Ë ÖÒÖ ÆØÙÖ


ÈÙÐ ØÓÒ× ÔØ×

ÓÑÔØÒÖÖÓÑÒØ Ò ÒØÖÖÓÑÒØ ÒØÖ ØÓÒ× Ò ÄÚ×

ÝÖ× È ÚÞ ÈÖ× Á Æ ÓÒ ÖÒÓ Á ÅÖÙ Ê Ð Ç Ä

ÅÖÓÚ ÔØ Ò× ÔÔÐ ÈÝ× × ÔÖÓ Ò× ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÓÒÖÒ

ÓÒ ÆÙØÖÓÒ Ë ØØÖÒ ÁÆË ×ÔØÑÖ ÅÙÒ ÐÐÑÒ


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

Competing magnetic anisotropies in the mixed rare-earth Laves hydrides

P. Cadavez-Peres, 1 I. N. Goncharenko, 1,2 and I. Mirebeau 1

1

Laboratoire Léon Brillouin, CEA-CNRS, CE Saclay, 91191 Gif sur Yvette, France

2

Russian Research Center ‘‘Kurchatov Institute,’’ 123182, Moscow, Russia

Received 30 January 2001; revised manuscript received 29 March 2001; published 13 August 2001

We have studied the temperature evolution of magnetic structure in mixed Laves hydrides (R 1 ,R 2 )Mn2H4, where R is a rare-earth ion, by powder neutron diffraction. The spin orientation results from a compromise

between the competing anisotropies of R1 , R2 , and Mn ions. The spin orientation at low temperature was

analyzed using a single-ion cubic crystal-field model. We found quite an original behavior in the hydrides: the

spin orientations differ from nonhydrogenated compounds, and cannot be explained by a unique set of crystalfield

parameters. This suggests that the hydrogen superstructure strongly influences the anisotropy.

DOI: 10.1103/PhysRevB.64.094419 PACS numbers: 75.25.z, 75.30.Gw, 61.12.Ld

I. INTRODUCTION

In Laves phases RMn2, Mn-Mn first-neighbor interactions

are antiferromagnetic, yielding a topological frustration of

the Mn pyrochlorelike sublattice. 1 Moreover, Mn magnetism

is very sensitive to interatomic distances. The high hydrogenated

compounds RMn2H4 (RY or a magnetic rare-earth

element such as Gd, Tb, Dy, Ho were recently studied. 2–4 H

atoms occupy interstitial sites, making an ordered superstructure

which influences the magnetic order in several ways.

They act as a ‘‘negative pressure’’ which expands the lattice

and stabilizes localized Mn moments. H atoms close to Mn

pairs also modify Mn-Mn first-neighbor interactions, suppressing

the topological frustration.

In these compounds, neutron-diffraction studies showed

that magnetic and H sublattices order at the same temperature

(T N300–340 K). The unit cell undergoes a rhombohedral

distortion, and a simple long-range collinear antiferromagnetic

structure with propagation vector k( 1

2 , 1

2 , 1

2 )

sets in.

If R is magnetic, R and Mn moments are collinear and

order simultaneously at TN . The magnetic order and propagation

vector seem to be determined by dominant Mn-Mn

exchange interactions, while the temperature evolution of the

spin orientation is controlled by the competition between R

and Mn anisotropies, the rare-earth one dominating at low

temperature. For the Dy compound, moments are along the

111 direction in the whole temperature range below TN .

For Tb and Ho, a reorientation transition is observed at TR T N . For TRTT N the spins are perpendicular to k,

whereas below TR they turn toward 110 and 100 directions,

for Tb and Ho respectively. The axis notation is referred

to the cubic cell. For simplicity, we will use Dy, Tb,

and Ho directions for spin orientations observed in pure

compounds at low temperature.

The purpose of this paper is to study in detail the anisotropy

properties of the Laves hydrides RMn2D4. In the rareearth

hydrides RH2x , strong changes of the crystal-field

CF symmetry of the R ion were observed depending on the

H content. 5–8 They were partly attributed to a change in the

type of interstitial sites tetrahedral or octahedral occupied

by H atoms. Here we can study the influence of H on the

PHYSICAL REVIEW B, VOLUME 64, 094419

ÖØ Ð×

anisotropy behavior of a family of compounds, all having the

same homogeneous crystal structure and type of H interstitial

sites. The presence of a dominant Mn exchange interaction

allows one to keep the same isotropic contribution to the free

energy for all compounds. We will compare the hydride anisotropy

properties with those of the reference systems, the

nonhydrogenated RT 2 compounds (TFe, Co, Al, having

close crystal structure and magnetic properties.

We have studied the mixed compounds (R 1 ,R 2 )Mn 2D 4,

namely, Tb,Ho, Ho,Dy, and Tb,Dy systems, by powder

neutron diffraction. By varying the R 1 /R 2 ratios, we can obtain

detailed information about the CF parameters by analyzing

the experimental spin orientation phase diagram. 9 We

found important differences in the anisotropy behavior when

comparing them with the RT 2 systems. We discuss the influence

of H order on the crystalline anisotropy.

II. EXPERIMENT

A. Experimental details

The starting intermetallics (R 1 ,R 2 )Mn2 were prepared by

arc melting from Mn of 99.99% purity, and rare-earth metals

with a typical of purity of 99.9%. The deuterides were prepared

by absorption of deuterium gas at 273 K, at a pressure

of 0.1–0.4 bar. For the neutron study, we used the deuterium

isotope to decrease the incoherent scattering. In the following

we will speak of hydrogen or deuterium indifferently.

The sample quality was checked by X-ray diffraction at ambient

pressure.

We have studied the samples (TbxDy1x)Mn2D4 ,

(HoxDy1x)Mn2D4, and (TbxHo1x)Mn2D4, with x0.2,

0.4, 0.6, and 0.8. The exact D content varies between 4.3 and

4.5. As found before, this small variation affects neither the

crystal structure nor the magnetic structure.

The powder neutron-diffraction study was carried out on

the diffractometer G6-1 in LLB, with an incident neutron

wavelength of 4.738 Å. For the samples containing Dy, we

used a double-cylinder sample holder to reduce the neutron

absorption.

Both crystal and magnetic structures were analyzed using

the FULLPROF program. 10 We refined the cell parameter and

the rhombohedral splitting as well as the value and direction

0163-1829/2001/649/0944197/$20.00 64 094419-1

©2001 The American Physical Society


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

P. CADAVEZ-PERES, I. N. GONCHARENKO, AND I. MIREBEAU PHYSICAL REVIEW B 64 094419

FIG. 1. Experimental variation of R and Mn with temperature

in Tb 0.2Dy 0.8Mn 2D 4. Error bars are given by FULLPROF. The continuous

line is a fit of R assuming a free R ion in the Mn molecular

exchange field Ref. 3 and 11. The fitted parameter is J R-Mn

19.1 K B 2 .

of the R and Mn magnetic moments. In the rhombohedral

cell there are two different sites for both R and Mn ions.

Based on the results found in Ref. 3, we have considered

averaged R and Mn ordered moments. A good agreement

was reached between the calculated model and the experimental

data (R magn10%).

B. Results

All compounds show a first-order transition accompanied

by a rhombohedral distortion of the unit cell. Therefore, we

expect the same crystal structure and H superstructure as in

all pure compounds. That is, in the rhombohedral unit cell

containing two formula units, nine H atoms occupy some

of the 24 A2B 2 interstitial sites. Below the transition, hydrogen

forms an ordered superstructure, with two kinds of 3b

positions fully occupied and 6c positions halfly occupied. In

the refinement, we imposed the crystal structure parameters

obtained in Ref. 2.

As in RMn2H4, the mixed compounds show a long-range

magnetic order with k( 1

2 , 1

2 , 1

2 ) and TN around 300 K. R

and Mn magnetic moments are collinear in the whole temperature

range below TN .

The ordered Mn magnetic moment Mn saturates quickly

below TN , while the R moment R increases continuously

when cooling, approaching the free-ion value at low temperature.

The temperature evolution of moments shows no

anomalies at the spin reorientation transitions, which confirms

the validity of the refinement. A typical result is shown

in Fig. 1.

We show the temperature variation of the angle in Fig.

2. All samples show a reorientation transition at TR , above

which the moments align perpendicular to the 111 direction.

In the systems containing Dy, TR draws closer to TN when the Dy content increases. In the Tb,Ho system, TR is

practically independent of the concentration. Below TR , the

three systems behave in different ways. In Tb,Ho, a concentration

of 20% of Tb is enough to stabilize the Tb direction

110 below TR . In contrast, in Ho,Dy, we observe a

094419-2


FIG. 2. Experimental variation of the spin orientation with

temperature for all mixed compounds. Arrows indicate the reorientation

transitions; black ones correspond to TR , and white ones to

TR . We indicate the Ho, Tb, and Dy directions; the Mn direction

corresponds to the on-plane direction 211, perpendicular to

111.

second reorientation transition at TR . The spin orientation is

close to the Dy one in the range TRTT R , then rotates in

a direction close to the Ho one below TR . TR increases

with the Ho content. Finally, in Tb,Dy, we observe an intermediate

behavior. At a high Tb content (x0.8), the

variation of is similar to that in Tb,Ho. When the Dy

concentration increases, the moments draw closer to the Dy

direction. The spin orientation is practically constant with

temperature below TR , except for x0.6, for which we observe

a second reorientation transition, above which the moments

start to approach the 111 axis.

C. Qualitative analysis

In these mixed compounds, we observe the same type of

magnetic ordering and the same value of T N as in YMn 2D 4.3

Y is nonmagnetic. This suggests that Mn-Mn exchange in-


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

teractions are dominant with respect to the R-Mn and R-R

ones. The temperature dependence of the magnetic order in

the R sublattice is well described by assuming that R moments

order in the molecular field of the Mn sublattice Fig.

1 and Refs. 3 and 11. Therefore, we deduce that the R-R

interaction is negligible with respect to the R-Mn interaction.

Despite the random occupancy of the R site with either R 1

or R 2 , with different anisotropy directions, we always observe

a long-range magnetic order with collinear R and Mn

moments. This suggests that the anisotropy energy is much

smaller than the exchange energy. The anisotropy energy

which controls the spins orientation results from a compromise

between the competing anisotropies of R 1 , R 2 , and Mn.

The spin orientation perpendicular to 111, observed in

all mixed compounds above T R , is the same as in YMn 2D 4.3

or GdMn 2D 4.1 Gd is an L0 ion. This suggests that the

Mn anisotropy dominates above T R . As shown in Fig. 1, R

increases quickly with decreasing temperature, while Mn

practically does not vary. This could explain why Mn anisotropy

dominates at high temperature.

Below T R , different behaviors are observed versus T, depending

on the ratio of R 1 to R 2 contents and on the type of

rare-earth ion Fig. 2. These behaviors are analyzed within

the single-ion anisotropy model described below.

III. MAGNETOCRYSTALLINE MODEL

A. Description

We consider the rare-earth Hamiltonian as the sum of an

isotropic exchange term and an anisotropic crystal-field one, 9

R

H2g J1H eJ•nH CF , 1

where n is the unit vector along the quantification axis, and

He is the molecular field created by Mn moments on R ions,

with quantum number J and Landé factor gJ . The second

term in expression 1 is the crystal field acting on the R

sites. We neglect the Mn anisotropy, since we are interested

in the low-temperature regime.

We consider a cubic potential, neglecting the rhombohedral

distortion in a first step. If the quantification axis is

along the 111 directions we have 12

H CFA 4r 4 4O 4 0 202O4 3

A 6r 6 6O 6 0 352/4O6 3 77/8O6 6 , 2

where O l m are the Stevens operators, 13 and l are constants

depending on the free ion quantum numbers. 12,13 The averaged

radial wave functions r l were calculated for several

rare-earth ions Ref. 14. For Dy, the value is given, whereas

for Tb and Ho we interpolated between values of neighboring

elements. The CF parameters A l contain information

about the environmental charges. Here we average the two

rare-earth sites of the rhombohedral cell, neglecting their different

hydrogen environments. 2,3

For a given set of CF parameters (A 4 ,A 6) and at a given

temperature T, the direction of moments is that which minimizes

the system’s free energy F(T,n) calculated as in Ref.

ÖØ Ð×

COMPETING MAGNETIC ANISOTROPIES IN THE ... PHYSICAL REVIEW B 64 094419

094419-3


15 from the Hamiltonian in expression 1. For the mixed

1 2

compounds (R x ,R1x ) the free energy is given by

FT,nxF 1 T,n1xF 2 T,n 3

For a rare-earth ion in a cubic potential, F(T,n) is minimized

for one of the cubic easy-axis directions: 111, 110,

or 100. For the mixed compounds, spin directions along the

nonmajor axis can be favored. 16

The classical approach of this model provides an insight

into the temperature dependence of the CF parameters. This

consists of expanding expression 1 in spherical harmonics

Y l m (,), where and are the polar and azimuthal angles

referred to the quantification axis. 17 We can write

HCFd 4Z 4,d 6Z 6,, 4

m

where Zl(,) are linear combinations of Y l (,). For a

molecular field model, the parameters dl vary with temperature

as

dlT dl0 m f (l) , 5

where mm(T) is the reduced R moment R(T)/R(0), and f (l)l(l1)/2 for m1, while at high temperatures

f (l)l. Therefore the l6 term decreases much faster with

increasing temperature than the l4 term.

B. Analysis

For both pure and mixed systems, we compare the experimental

results to calculations within the CF model. This allows

us to deduce the possible values of the crystal-field

parameters A 4 and A 6.

The exchange field H eJ R-Mn Mn on the rare-earth site

could be derived from the temperature dependence of the

ordered magnetic moments in the rare-earth sublattice using

a free-ion model. This model was applied to the RMn 2D 4

compounds, and showed a good agreement with experiment. 3

Note that the J R-Mn exchange constant is practically the same

for the three R ions 3 (J R-Mn212 K B 2 ), and that the

Mn ordered moment is almost temperature independent below

200 K and close to 3.50.3 B . Therefore in all calculations

we used an averaged value H e73 K B 1 .

At T0 and for each R ion, we have calculated the zones

of stability for each cubic easy-direction versus A 4 and A 6

Fig. 3. The gray zones correspond to the orientations observed

experimentally in pure compounds. They do not superimpose

for the three R ions, so we conclude that it is not

possible to have a common set (A 4 ,A 6) within the whole

family of compounds.

For each R ion, the possible zones in the plane (A 4 ,A 6)

reduce even more when we take into account the variation of

with temperature in the pure compounds. This accentuates

the differences between the three diagrams. In particular, the

allowed region for Ho is quite different from that for Dy and

Tb Fig. 4. We have excluded the zones yielding some

crossing of boundaries with temperature, namely, 111

→100 for Dy and 110 toward 111 or 100 for Tb, since


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

P. CADAVEZ-PERES, I. N. GONCHARENKO, AND I. MIREBEAU PHYSICAL REVIEW B 64 094419

FIG. 3. Calculated stability diagrams for Tb, Dy, and Ho (H e

73 K B 1 ), yielding the stable spin directions at T0 as function

of the CF parameters. The gray zones correspond to the orientation

observed at the lowest temperature (10 K) in RMn 2D 4

Ref. 3.

they were not observed experimentally. Such crossings were

a priori possible, since, as shown above, the l6 term varies

much faster with temperature than the l4 one.

The results for the mixed systems introduce additional

constrains on the values of CF parameters. If we assume

independent sets (A 4 ,A 6) for the three R ions, it is possible

to describe the variation of with temperature in the mixed

systems. We show an example in Fig. 5, where we compare

the experimental and calculated spin-orientation diagrams.

We obtain a good agreement. The only difference is that, for

the Tb,Dy and Ho,Dy systems, regions with intermediate

spin directions are more extended in experiments than in

calculations compare Figs. 2 and 5.

094419-4


FIG. 4. Calculated stability diagrams for Tb, Dy, and Ho note

the different scales in Figs. 3 and 4. We show, in gray, the zones

which correctly describe the evolution with temperature in

RMn 2D 4: the 111 direction up to T N for Dy, and the 110 and

100 directions up to T R for Tb and Ho, respectively. Dashed lines

show limits of stability zones at T0 Fig. 3. We have plotted the

CF parameters derived in previous works for RT 2 in comparison

with the set of parameters for the hydrides given in Fig. 5.

IV. DISCUSSION

In the following, we compare our results with those found

in the RT 2 compounds (TFe, Co, Al, which have the

same crystal structure and spin directions controlled by the

rare-earth ion. We have not considered the RMn 2 Laves

phases, since they present a quite different type of magnetism

due to the topological frustration of the Mn sublattice

and to the Mn moment instability.

As shown in Table I, for the same R ion, the easy axes


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

FIG. 5. Spin orientation diagrams for the Tb,Ho, Tb,Dy, and

Ho,Dy systems. The experimental results are indicated with markers:

TN by filled circles, TR by open markers, and TR by black

differ, in most cases, in the hydrides and nonhydrides. This

proves that the crystal field on the rare earth is strongly

modified by H doping. However, the most striking and interesting

result is the absence of a unique set of CF parameters

within the hydride family. In contrast, the CF parameters of

the RT 2 Laves phases do not vary significantly with R substitution,

the ratio A 6 /A 4 always being of the same order of

magnitude Fig. 4. 20–33

ÖØ Ð×

COMPETING MAGNETIC ANISOTROPIES IN THE ... PHYSICAL REVIEW B 64 094419

triangles. Hairlines are guides for the eye. Below T R , the experimental

spin orientations are close to 111 (), 110 (), or 100

() directions see Fig. 1. The calculated spin orientations are

either exactly along the cubic easy axis or along intermediate directions

dark gray zones. We took A 4(Ka 0 4 ),A6(Ka 0 6 ) equal to

(1.5,10.), (1.0,18.0), and (3.0,0.35) for Tb, Dy, and

Ho, respectively. These points correspond to the closest sets which

agree with experiment.

094419-5


TABLE I. Observed easy directions in RT 2 compounds at T

→0. For HoCo 2 and HoAl 2, a reorientation transition was observed

at 14 K Ref. 18 and 20 K Ref. 19, respectively. Below, the

direction of moments is along the 100 directions.

R ion RMn 2D 4 RFe 2 RCo 2 RAl 2

Tb 110 111 111 111

Dy 111 100 100 100

Ho 100 100 110 110

Below we analyze the possible reasons for the difference

between the hydrides and the other compounds. First of all,

we discuss some obvious limitations of our model.

In our calculations, we neglected the anisotropy of the

transition metal. This anisotropy is obviously responsible for

the reorientation transition at T R . Nevertheless, we expect

the Mn anisotropy to be negligible at T0. As shown above,

the anisotropy energy is a power law of the reduced moment,

so the R anisotropy should increase very quickly when T

→0, while the Mn anistropy remains constant see Fig. 1. If

we assume that at T R200 K the Mn and R contributions to

the anisotropy are about equal, at T10 K the Mn anisotropy

should contribute only to 1% percent of the total anisotropy

energy. Therefore, it could explain some deviations

from the high-symmetry directions in Tb,Dy and Ho,Dy,

but not the absence of a unique set of crystal field parameters.

We neglected the rhombohedral distortion which exists

below T N . This distortion introduces an l2 term that

would favor either the 111 direction or the perpendicular

plane depending on its sign. Note that in this case the stable

spin orientations would no longer be exactly 100 or 110,

but some intermediate directions closer to the 111 or

211 orientations. However, in Ho, Tb, and Ho,Tb, no

noticeable deviation from the cubic 100 or 110 directions

was observed experimentally up to T R . This suggests that, in

these compounds, the l2 contribution cannot be important.

Moreover, the l4 and 6 terms vary with temperature much

faster than the l2 term. Since the cubic terms are large

enough to stabilize the 100 and 110 directions at T R , they

should be even more important at T0.

Finally, none of the trivial limitations of our model could

explain the observed difference between the hydrides and the

pure RT 2 compounds. In order to understand the original

behavior of the hydrides, we have to consider more fundamental

reasons.

i General limitations of the standard single-ion model.

This model does not account for the hybridization between

magnetic orbitals and orbitals of the neighboring atoms. This

explains why it does not properly describe the behavior of

many 5 f or transition-metal compounds with extended magnetic

shells. In rare-earth compounds, the magnetic 4 f shells

are well localized, so that the single-ion model usually works

very well. In such compounds, H doping could strongly

modify the magnetic order, the exchange interactions, and

the magnetic ground state of the system. 34 Nevertheless, experimental

data did not give any evidence of a full breakdown

of the single-ion model. In particular, single-ion and


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

P. CADAVEZ-PERES, I. N. GONCHARENKO, AND I. MIREBEAU PHYSICAL REVIEW B 64 094419

point-charge models were successfully used to describe

crystal-field parameters and anisotropy properties in RH 2x

Ref. 5.

ii Influence of the hydrogen superstructure. In addition

to the rhombohedral distortion, hydrogen ordering results in

nonequivalent surroundings of the rare-earth ions. Below the

ordering temperature, the chemical unit cell contains two different

rare-earth sites. Assuming that hydrogen might influence

R-Mn exchange interactions and crystal-field parameters,

each R site should be characterized by a separate set of

the parameters H e , A 2 , A 4, and A 6. In principle, one could

find a common set of the eight independent parameters four

for each rare-earth site for all the three R ions which would

describe the observed spin directions. However, the present

experimental data would not be sufficient to determine all the

parameters of the model unambiguously.

Finally, we found that H doping modifies the anisotropy

properties of Laves compounds. This effect cannot be associated

with a filling of two different interstitial sites as it

was suggested for PrH 2x 5,7,8 but should be attributed to the

formation of an hydrogen superstructure. A similar effect of a

strong influence of H superstructure on the magnetic properties

isotropic and anisotropic has been found in ordered

TbH 2x . 35 Since H superstructures are very sensitive to several

factors like thermal treatment or substitution in the T

metal host 36 , they could be used as a very delicate way to

control spin orientations in magnetic materials.

Further experimental work on other Laves hydrides could

enlighten on the pertinent parameters to this problem: the

symmetry of the H distribution by studying compounds with

disordered H or with different H superstructures and the

number of doping atoms by varying the H content. Other

1

M. Shiga, Physica B 149, 293 1988.

2

I.N. Goncharenko, I. Mirebeau, A.V. Irodova, and E. Suard, Phys.

Rev. B 56, 2580 1997.

3

I.N. Goncharenko, I. Mirebeau, A.V. Irodova, and E. Suard, Phys.

Rev. B 59, 9324 1999

4

M. Latroche, V. Paul-Boncour, A. Percheron-Guégan, and F.

Bourée-Vigneron, J. Alloys Compd. 274, 591998.

5

K. Knorr, B.E.F. Fender, and W. Drexel, Z. Phys. B: Condens.

Matter 30, 265 1978.

6

J.N. Daou, P. Vajda, and J.P. Burger, Phys. Rev. B 37, 5236

1988.

7

J.P. Burger, J.N. Daou, and P. Vajda, Z. Phys. B: Condens. Matter

80, 233 1990.

8

M. Belhoul, R.J. Schoenberger, D.R. Torgeson, and R.G. Barnes,

J. Less-Common Met. 172-174, 366 1991.

9

U. Atzmony, M.P. Dariel, E.R. Bauminger, D. Lebenbaum, I.

Nowik, and S. Ofer, Phys. Rev. Lett. 28, 244 1972.

10

J. Rodriguez-Carvajal, Physica B 199, 551993.

11

O.L. Makarova, I.N. Goncharenko, and I. Mirebeau, Phys. Rev. B

59, 118261999.

12

M. T. Hutchings, in Solid State Physics, edited by F. Seitz and D.

Turnbull Academic Press, New York, 1964, Vol. 16, p. 227.

13

K.W.H. Stevens, Proc. Phys. Soc. London, Sect. A 65, 209

1952.

094419-6


techniques like inelastic scattering could provide more direct

and complete information about the CF parameters. Finally,

this study shows that upon hydrogenation we have completely

modified the anisotropy in the Laves systems. Not

only have we changed the spin orientations at low temperature,

but we have modified the crystal field in a more subtle

way, the mechanisms involved being so far unclear.

V. CONCLUSIONS

We have performed neutron-diffraction experiments on

the mixed rare-earth compounds (R 1 ,R 2 )Mn 2D 4, namely, the

systems Ho,Dy, Tb,Dy, and Ho,Tb. The refinement of

the spectra allowed us to obtain, for each compound, the

temperature evolution of the spin orientation. The results

were analyzed with the standard single-ion CF model. A

comparison with the RT 2 compounds show that hydrides

present quite original and interesting anisotropy properties.

In particular, our results suggest that the magnetic anisotropy

and spin orientation could be strongly influenced by the hydrogen

superstructure.

ACKNOWLEDGMENTS

We thank O. L. Makarova for the sample preparation, and

B. Hennion for his help in writing the simulating code. We

also thank A. V. Irodova for help in x-ray experiments. This

work was partly supported by the Russian Foundation for

Basic Research, Grant No. 00-02-16839 and by the Russian

State Program ‘‘Neutron Investigations of Condensed Matter.’’

P. C.-P. was supported by Fundação para a Ciência e a

Tecnologia, Portugal, through research Grant No.

PRAXIS XXI/BD/20334/99.

14

A.J. Freeman and R.E. Watson, Phys. Rev. 127, 2058 1962.

15

P. Morin, J. Pierre, and J. Chaussy, Phys. Status Solidi A 24, 425

1974.

16

U. Atzmony and M.P. Dariel, Phys. Rev. B 13, 4006 1976.

17

M.I. Darby and E.D. Isaac, IEEE Trans. Magn. MAG-10, 259

1974.

18

D. Gignoux, F. Givord, and R. Lemaire, Phys. Rev. B 12, 3878

1975.

19

B. Barbara, M.F. Rossignol, and J.X. Boucherle, Phys. Lett. 55A,

321 1975.

20

U. Atzmony, M.P. Dariel, E.R. Bauminger, D. Lebenbaum, I.

Nowik, and S. Ofer, Phys. Rev. B 7, 4220 1973.

21

N. C. Koon and C. M. Williams, Crystalline Electric Field and

Structural Effects in f-Electron Systems, edited by J. E. Crow, R.

P. Guertin, and T. W. Mihalisin Plenum, New York, 1979, p.

75.

22

N.C. Koon and C.M. Williams, J. Phys. Paris, Colloq. 40, C5-

194 1979.

23

D.J. Germano and R.A. Butera, Phys. Rev. B 24, 3912 1981.

24

D. Gignoux, F. Givord, R. Perrier de la Bathie, and F. Sayetat, J.

Phys. F: Met. Phys. 9, 763 1979

25

H.-G. Purwins, J.G. Houmann, P. Bak, and E. Walker, Phys. Rev.

Lett. 31, 1585 1973.


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

26

H.-G. Purwins, E. Walker, B. Barbara, M.F. Rossignol, and P.

Bak, J. Phys. C 7, 3573 1974.

27

W. Schelp, W. Drewes, A. Leson, and H.-G. Purwins, J. Phys.

Chem. Solids 47, 855 1986.

28

D. Kohake, A. Leson, H.-G. Purwins, and A. Furrer, Solid State

Commun. 43, 965 1982.

29

J.J. Rhyne and N.C. Koon, J. Appl. Phys. 49, 2133 1978.

30

J.J. Rhyne, N.C. Koon, and B.N. Das, J. Magn. Magn. Mater. 14,

273 1979.

31

J.J. Rhyne and N.C. Koon, J. Magn. Magn. Mater. 31-34, 608

1983.

ÖØ Ð×

COMPETING MAGNETIC ANISOTROPIES IN THE ... PHYSICAL REVIEW B 64 094419

094419-7


32

S.G. Sankar, S.K. Malik, and V.U.S. Rao, J. Solid State Chem. 18,

303 1976.

33

W. Schelp, A. Leson, W. Drewes, H.-G. Purwins, and H. Grimm,

Z. Phys. B: Condens. Matter 51, 411983.

34

P. Vajda, in Handbook on the Physics and Chemistry of Rare

Earths, edited by K. A. Gschneidner, Jr. and L. Eyring Elsevier,

Amsterdam, 1995, Vol. 20, p. 207.

35

P. Vajda, J.N. Daou, and G. André, Phys. Rev. B 48, 61161993.

36

I. Mirebeau, I.N. Goncharenko, D. Andreani, and E. Suard, Phys.

Rev. B 62, 9493 2000.


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

EUROPHYSICS LETTERS 15 June 2001

Europhys. Lett., 54 (6), pp. 807–812 (2001)

Pressure-induced long-range magnetic order

in the frustrated Laves hydride Tb(Mn0.88Al0.12)2D1.04

I. N. Goncharenko 1,2 , P. Cadavez-Peres 1 , I. Mirebeau 1 and O. L. Makarova 2

1 Laboratoire Léon Brillouin, CEA-CNRS, CE Saclay - 91191 Gif-sur-Yvette, France

2 Russian Research Center Kurchatov Institute - 123182, Moscow, Russia

(received 4 January 2001; accepted in final form 5 April 2001)

PACS. 75.25.+z – Spin arrangements in magnetically ordered materials (including neutron

and spin-polarized electron studies, synchrotron-source X-ray scattering,

etc.).

PACS. 75.50.Lk – Spin glasses and random magnets.

PACS. 61.12.Ld – Single crystal and powder diffraction.

Abstract. – We have performed a neutron diffraction study of the magnetic order in the

frustrated Laves hydride Tb(Mn0.88Al0.12)2D1.04 under applied pressures up to 8.3 GPa. At

5.9 GPa we observed a first-order magnetic transition accompanied by a volume collapse. The

pressure destroys the unusual hydrogen-induced spin-glass magnetic state by suppressing localized

magnetic moments in the frustrated Mn sublattice.

Introduction. – The hydrides of the Laves phases RMn2Hx (R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho) have

been intensively studied in the recent years because of their unusual magnetic and structural

properties [1–6]. In the compounds with the maximal hydrogen content (x = 4–4.5), the magnetic

moments on the R and Mn sites and the hydrogen atoms located in the interstitial sites of

the metal host order at the same temperature through a first-order magneto-structural transition

[1,2]. The symmetries of the magnetic and hydrogen superstructures are closely related,

indicating a strong coupling between the magnetic and chemical (hydrogen) orders. Another

interesting phenomenon was found in studies of the doped samples Y(Mn1−yAly)2Hx [7]. Al

and Mn atoms have very different chemical affinities to hydrogen. A small amount of Al atoms

randomly distributed among the Mn sites suppresses the chemical order in the hydrogen sublattice.

Breaking hydrogen order results in drastic consequences for magnetic order. Instead

of the long-range antiferromagnetic structure found in non-doped samples, samples having

practically the same hydrogen content but a disordered hydrogen sublattice show only shortrange

magnetic correlations and spin-glass–like properties. The spin-freezing temperatures

are very high (150–250 K depending on Al content) compared to typical spin glasses. The

strong sensitivity of the magnetic order to the tiny modifications in the very mobile hydrogen

sublattice makes the Laves hydrides very promising objects to search for highly unusual

magnetic phenomena.

The most intricate point arising from the studies of the magnetic Laves hydrides is the

relation between the unusual magneto-structural phenomena and the specific topological properties

of the Mn sublattice. In the non-hydrogenated Laves phases, the Mn sublattice is fully

frustrated to first neighbor antiferromagnetic interactions. It means that no spin arrangement

could minimize the free energy. It was argued [1, 2] that hydrogen order could release

c○ EDP Sciences


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

808 EUROPHYSICS LETTERS

the topological frustration by lowering the symmetry of the crystal structure and by making

Mn-Mn first-neighbor interactions non-equivalent.

When R is a magnetic rare earth, not only Mn-Mn interactions but also R-Mn and R-R

interactions contribute to the total magnetic free energy. As shown in [2, 3], in the hydrides

Mn-Mn interactions dominate and impose the magnetic order in the rare-earth sublattice. We

notice that it is not the case for the pure RMn2 compounds. Hydrogen absorption leads to an

increase of the unit cell volume so that in the parent RMn2 compounds the lattice parameter

is considerably smaller than in the hydrides. Studies of RMn2 compounds with different rare

earths showed that, if the lattice parameter is smaller than some critical value aC ∼ 7.6 ˚A,

Mn moments loose (at least partially) their localized character. Consequently, Mn-magnetism

becomes unstable and could be strongly influenced by the rare-earth sublattice [8–11].

The different sensitivity of Mn and R magnetisms to interatomic distances renders a unique

opportunity to vary the relative strengths of R-R and Mn-Mn interactions by varying the

unit cell volume. In contrast with the Mn-sublattice, the R-sublattice is not topologically

frustrated (the R atoms form a simple f.c.c. lattice). By varying the lattice parameter, one

could separate the contributions from the two magnetic sublattices (one frustrated and another

one non-frustrated) and, probably, could come to some important conclusions about the role

of the different magnetic sublattices and their topological properties in this unusual magnetic

behavior.

In the present paper we present a high-pressure neutron diffraction study of the magnetic

Laves hydride Tb(Mn0.88Al0.12)2D1.04. We used Al dilution in order to get hydrogen atoms

randomly distributed on the interstitial sites and to study the influence of pressure on the

unusual hydrogen-induced spin-glass magnetic state. According to [7], 10% of Al is sufficient

to suppress chemical order in the hydrogen sublattice. An experiment under applied pressure

is the only direct way to vary interatomic distances. We used a technique recently developed

to study magnetic neutron diffraction under very high pressures. Neutron diffraction is the

most informative way to study magnetic order. The wide pressure range (up to 8 GPa) allowed

us to explore the regions a>aC and a


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

I. N. Goncharenko et al.: Pressure-induced long-range magnetic order etc. 809

Intensity (a.u.)

P=0

1 _ 1 _ 1_

2 2 2

1 1 1

3 _ 1 _ 1_

2 2 2

2 0 0

3 _ 3 _ 1_

2 2 2

219 K

2 2 0

10 K

imp.

20 40 60 80 100 120

2θ ( deg.)

Fig. 1 – Neutron diffraction spectra of Tb(Mn0.88Al0.12)2D1.04 at P = 0, at temperatures above (top)

and below (bottom) the ordering temperature (200 K). Solid lines are the FULLPROF fit to the data.

At 10 K, we also show the difference between experimental data and the calculated profile.

Experimental results. – The neutron diffraction patterns measured at ambient pressure

at 219 K and 10 K are shown in fig. 1. In contrast to YMn2D1.2 [17], the Al-doped sample does

not show any structural distortions or narrow superstructural peaks which could be associated

with a long-range hydrogen order. Thus, we conclude that in our sample hydrogen remains

disordered among all the A2B2 sites down to the lowest temperature, as expected from our

previous results obtained from Y(Mn,Al)2D4 [7].

At the lowest temperature, the spectrum shows broad magnetic peaks (fig. 1). The diffuselike

character of the magnetic scattering reflects the short-range nature of the magnetic order,

as previously found in Y(Mn,Al)2D4. As in YMn2D4or TbMn2D4, the main part of the

magnetic scattering is centered around the points 1 1 1 3 1 1 3 3 1

, and . These peaks could be

described by a propagation vector k = 1

1 1

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

and correspond to the stacking sequence ↑↑↓↓ of

the ferromagnetic (111) planes in each of the magnetic sublattices (Tb and Mn). Additional

magnetic scattering was observed near the point of a forbidden structural reflection 200.

This component was not observed in the Y(Mn,Al)2Dx samples. It could be attributed to

an additional antiferromagnetic modulation with propagation vector k ′ = 000 and stacking

sequence ↑↓↑↓ of the Tb (111) magnetic planes. The two magnetic modulations appear at the

same Néel temperature of 200 K. It suggests that they correspond to different spin components

of the same magnetic phase. The best refinement was obtained assuming collinear Tb and

Mn spin components lying in the (111) plane for the first modulation (k), and Tb component

directed along [111] axis for the second one (k ′ ). At 10 K, we obtained spin components

µ 1 1 1

2 2 2

Tb =4.5(5) and µMn =2.5(2)µB for k and µ 000

Tb =7.4(7)µB for k ′ . The full magnetic

moment on the Tb sites (8.7(8)µB) is close to the free ion value of 9.0µB.

The cubic symmetry of the unit cell is retained under high pressure, therefore we expect the

hydrogen sublattice to remain disordered in the whole pressure range. At 2.9 GPa, we observe

the same type of magnetic order as at P = 0 (fig. 2). The magnetic ordering temperature

decreases from 200 to 130 K (fig. 3) reflecting a weakening of the Mn-magnetism as the unit

cell volume decreases.

At 5.9 GPa, the neutron diffraction patterns undergo drastic changes. On the original

spectra (see the insert in fig. 2) the structural peak (111) splits into two parts. On the

subtracted spectra (fig. 2), at low temperatures, in addition to the broad antiferromagnetic

peak at 2θ =31◦a new narrow magnetic contribution appears at 2θ =67◦ . The position of

the broad peak coincides with the position of the 1 1 1

2 2 2 antiferromagnetic harmonic from the

low-angle part of the split structural peak (111), whereas the narrow magnetic contribution


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

810 EUROPHYSICS LETTERS

Intensity (a.u.)

Antiferro (SRO)

P=0

2.9 GPa

5.9 GPa

Ferro (LRO)

8.3 GPa 55 60 65 70 75

2θ (deg.)

0 20 40 60 80 100 120

2θ (deg.)

Intensity (a.u.)

8.3 GPa

2.9 GPa

5.9 GPa

Fig. 2 – Magnetic neutron diffraction spectra at T =1.5 K at pressures 0, 2.9, 5.9 and 8.3 GPa.

Spectra measured in the paramagnetic range were subtracted to separate the magnetic contribution.

In the insert: structural reflection (111) measured in the paramagnetic range at 2.9, 5.9 and 8.3 GPa

(non-subtracted data).

coincides with the position of the high-angle part of the (111) structural peak. We conclude

that the observed neutron diffraction pattern is a superposition of diffraction patterns from two

different phases: the first one with the same short-range antiferromagnetic order as observed

at P =2.9 GPa and a new one with long-range ferromagnetic order. The value of the lattice

parameter of the first phase (7.73 ˚A) is only slightly smaller than the value obtained at

2.9 GPa (7.79 ˚A) at 1.5 K, whereas the lattice parameter of the second phase is considerably

smaller (7.49 ˚A). Below we will call these phases LP and HP from “low” and “high” pressure,

respectively. The two phases order in the temperature range 70–90 K (fig. 3).

At 8.3 GPa, both antiferromagnetic contributions (with k = 1

1 1

2 2 2 and k′ = 000) disappear

almost completely together with the low-angle part of the structural reflection. We conclude

that at this pressure most of the sample is transformed into the HP phase. From the intensity

of the magnetic scattering we estimate the ordered magnetic moment on the Tb sites to be

7.2(7)µB. The ordering temperature in the HP phase practically does not vary with pressure

(TC = 90 K in the whole pressure range 5.9


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

I. N. Goncharenko et al.: Pressure-induced long-range magnetic order etc. 811


Fig. 3
Fig. 4


Fig. 3 – Pressure-temperature magnetic phase diagram in Tb(Mn0.88Al0.12)2D1.04.

Fig. 4 – Pressure volume dependence in Tb(Mn0.88Al0.12)2D1.04.

of the Mn ions and, consequently, to a volume anomaly on the V (P ) curve. Similar effects

have been found in other transition metal compounds [18]. The transition occurs as the lattice

parameter approaches the value of 7.7 ˚A. As noticed in the introduction, in the parent RMn2

compounds the localized Mn moments vanish as the lattice parameter becomes smaller than

7.6 ± 0.1 ˚A [8].

The magnetic phase diagram of Tb(Mn0.88Al0.12)2D1.04 is shown in fig. 3. The magnetic

ordering temperature decreases with pressure in the LP phase, indicating a continuous weakening

of the Mn-magnetism as the lattice parameter decreases and the Mn moments partially

loose their localized character. In contrast, the Curie temperature in the HP phase practically

does not vary with pressure (fig. 3), showing the stability of Tb magnetism. The ordered

magnetic moment in the Tb sublattice (7.2(7)µB at P =8.3 GPa) approaches the free ion

value.

Our high-pressure results allow one to estimate directly the strength of the Tb-Tb magnetic

interactions “hidden” at ambient pressure by the dominating Mn-Mn exchanges. In the mean-

field model the ordering temperatures in the LP and HP phases could be written as TN =

2 Mn-Mn

3Jav. SMn (SMn + 1) in the LP phase and TC = 2

3 (2gJ − 1) 2J Tb-Tb

av. J Tb (J Tb +1) inthe HP phase. Here J Mn-Mn

av.

and J Tb-Tb

av.

are the exchange constants

= J Mn-Mn

i

= J Tb-Tb

i

summarized over the crystal. From the ordering temperatures we deduce the magnetic energies

at T = 0 K by summarizing the exchange interactions over the magnetic unit cell: E =

JijSjSi. We obtain E Mn-Mn ∼ 400 K at P =0andE Tb-Tb ∼ 100 K at 2.9


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

812 EUROPHYSICS LETTERS

port the idea about the close symmetry relation between chemical (hydrogen) and magnetic

sublattices in the frustrated RMn2 hydrides. At ambient pressure magnetic order is strongly

affected by hydrogen order or disorder. At high pressure, as soon as Mn moments loose their

localized character, magnetism becomes non-frustrated and insensitive to hydrogen order.

Conclusion. – At high pressure we observed a volume collapse and a magnetic transition

in the frustrated Laves deuteride Tb(Mn0.88Al0.12)2D1.04. Pressure destroys the unusual

hydrogen-induced spin-glass magnetic state by suppressing localized magnetic moments in the

frustrated Mn-sublattice. We show that experiments under applied pressure could be used as

a powerful tool to study the basic origins of magnetic order in complicated magnetic systems.

∗∗∗

PC-P is supported by Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal, through the

research grant PRAXIS XXI/BD/20334/99. This work was partly supported by the Russian

Foundation for Basical Research, grants No. 00-02-16839 and No. 00-15-96712, and the Russian

State Program “Neutron Investigations of Condensed Matter”.

REFERENCES

[1] Goncharenko I. N., Mirebeau I., Irodova A. V. and Suard E., Phys. Rev. B, 56 (1997)

2580.

[2] Goncharenko I. N., Mirebeau I., Irodova A. V. and Suard E., Phys. Rev. B, 59 (1999)

9324.

[3] Makarova O. L., Goncharenko I. N. and Mirebeau I., Phys. Rev. B, 59 (1999) 11826.

[4] Figiel H., Przewoznik J., Paul-Boncour V., Lindbaum A., Gratz E., Latroche M.,

Escorne M., Percheron-Guegan A. and Mietniowski P., J. Alloys Compounds, 274 (1998)

29.

[5] Przewoznik J., Zukrowski J., and Krop K., J. Magn. & Magn. Mater., 187 (1998) 337.

[6] Przewoznik J., Zukrowski J., Freindl K., Japa E. and Krop K., J. Alloys Compounds,

284 (1999) 31.

[7] Mirebeau I., Goncharenko I. N., Andreani D. and Suard E., Phys. Rev. B, 62 (2000)

9493.

[8] Shiga M., Physica B, 149 (1988) 293.

[9] Ritter C., Cywinski R., Kilcoyne S. H., and Mondal S., J. Phys. Condens. Matter, 4

(1992) 1559.

[10] Ritter C., Cywinski R., Kilcoyne S. H., Mondal S. and Rainford B. D., Phys. Rev. B,

50 (1994) 9894.

[11] Levitin R. Z. and Markosyan A. S., J. Magn. & Magn. Mater., 177-181 (1998) 563.

[12] Goncharenko I. N., Glazkov V. P., Irodova A. V., Lavrova O. A. and Somenkov V.

A., J. Alloys Compounds, 179 (1992) 253.

[13] Goncharenko I. N., Mignot J.-M., André G., Lavrova O. A., Mirebeau I. and

Somenkov V. A., High Press. Res., 14 (1995) 41.

[14] Goncharenko I. N. and Mirebeau I., Rev. High Press. Sci. Technol., 7 (1998) 475.

[15] Goncharenko I. N., Mirebeau I., Molina P. and Böni P., Physica B, 234 (1997) 1047.

[16] Rodriguez-Carvajal, Physica B, 199 (1993) 55.

[17] Latroche M., Paul-Boncour V., Percheron-Guegan A., Bourée-Vigneron F. and

André G., Physica B, 276-278 (2000) 666.

[18] Mondal S., Cywinski R., Kilcoyne S. H., Rainford B. D. and Ritter C., Physica B, 180

& 181 (1992) 108.


ÖØ Ð×


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

letters to nature

24. Sztajno, M. et al. Unusual X-ray burst profiles from 4U/MXB 1636-53. Astrophys. J. 299, 487–495

(1985).

25. Nakamura, N., Inoue, H. & Tanaka, Y. Detection of absorption lines in the spectra of X-ray bursts from

X1068-52. Publ. Astron. Soc. Jpn 40, 209–217 (1988).

26. Magnier, E. et al. A 4.1 keV spectral feature in a type 1 X-ray burst from EXO 1747-214. Mon. Not.

R. Astron. Soc. 237, 729–738 (1989).

27. Bethe, H. A. & Salpeter, E. E. Quantum Mechanics of One and Two Electron Atoms (Plenum, New York,

1977).

28. Kudritzki, R. P. & Hummer, D. G. Quantitative spectroscopy of hot stars. Annu. Rev. Astron. Astrophys.

28, 303–345 (1990).

Acknowledgements This work is based on observations obtained with the XMM-Newton, an

ESA science mission with instruments and contributions directly funded by ESA member states

and the USA (NASA). We thank E. Behar for supplying us with results from his atomic-structure

calculations of the He-like Fe ion, and M. Sako for the use of his absorption spectral code.

Competing interests statement The authors declare that they have no competing financial

interests.

Correspondence and requests for materials should be addressed to J.C.

(e-mail: jcottam@milkyway.gsfc.nasa.gov).

..............................................................

Pressure-induced crystallization of a

spin liquid

I. Mirebeau*, I. N. Goncharenko*, P. Cadavez-Peres*, S. T. Bramwell†,

M. J. P. Gingrasठ& J. S. Gardnerk

* Laboratoire Léon Brillouin, CEA-CNRS, CE Saclay, 91191 Gif sur Yvette, France

† Department of Chemistry, University College London, 20 Gordon Street, London

WC1H OAJ, UK

‡ Department of Physics, University of Waterloo, Waterloo, Ontario N2L 3G1,

Canada

§ Canadian Institute for Advanced Research, 180 Dundas Street, Toronto, Ontario

M5G 1Z8, Canada

k Neutron Program for Materials Research, National Research Council of Canada,

Chalk River, Ontario KOJ 1J0, Canada

.............................................................................................................................................................................

Liquids are expected to crystallize at low temperature. The only

exception is helium, which can remain liquid at 0 K, owing to

quantum fluctuations 1,2 . Similarly, the atomic magnetic

moments (spins) in a magnet are expected to order at a temperature

scale set by the Curie–Weiss temperature v CW (ref. 3).

Geometrically frustrated magnets represent an exception. In

these systems, the pairwise spin interactions cannot be simultaneously

minimized because of the lattice symmetry 4 . This can

stabilize a liquid-like state of short-range-ordered fluctuating

moments well below v CW (refs 5–7). Here we use neutron

scattering to observe the spin liquid state in a geometrically

frustrated system, Tb 2Ti 2O 7, under conditions of high pressure

(,9 GPa) and low temperature (, 1 K). This compound is a

three-dimensional magnet with v CW 5219 K, where the negative

value indicates antiferromagnetic interactions. At ambient

pressure Tb2Ti2O7 remains in a spin liquid state down to at least

70 mK (ref. 8). But we find that, under high pressure, the spins

start to order or ‘crystallize’ below 2.1 K, with antiferromagnetic

order coexisting with liquid-like fluctuations. These results

indicate that a spin liquid/solid mixture can be induced by

pressure in geometrically frustrated systems.

Tb2Ti2O7 is an insulating pyrochlore oxide in which localized

Tb 3þ spins occupy a lattice of corner-linked tetrahedra. Antiferromagnetic

Heisenberg interactions on this lattice are highly frustrated,

giving rise to macroscopic degeneracy in the ground state 4 .

The pyrochlore lattice can also be frustrated for ferromagnetic

interactions with a strong local Ising anisotropy, leading to ‘spin

ice’ behaviour 9 . In general, the degeneracy of the magnetic ground

states may be lifted by perturbations arising from chemical disorder

54 © 2002 Nature Publishing Group


or additional magnetic interactions. These include further-neighbour

exchange 4 , anisotropy 10 and dipolar interactions 11 . Consequently,

most antiferromagnetic pyrochlores undergo either spinglass-like

or long-range-ordering transitions 10,12–14 .Tb 2Ti 2O 7 is the

only one that remains in a fluctuating paramagnetic state down to

70 mK (ref. 8), although spin glass behaviour below 70 mK has been

claimed 15 . Muon spin relaxation 8 and neutron scattering 8,16,17 show

that the Tb spins begin to develop short-range antiferromagnetic

correlations below 100 K.

The single-ion ground state in Tb2Ti2O7 is a crystal-field doublet,

which interacts with its neighbours via superexchange and dipolar

coupling. Given these simple interactions, the absence of magnetic

order is surprising 8,16,18 . Further interactions, such as mixing with

higher crystal-field states, may therefore play a role in stabilizing the

spin liquid state 19 . Applied pressure offers an opportunity to study

this stability, by perturbing the balance of the various interactions,

which have different dependences on interatomic distance.

Neutron diffraction is the only way to obtain full information

about the microscopic spin arrangement. We used Kurchatov-LLB

(Laboratoire Léon Brillouin) pressure cells with sapphire anvils, the

only apparatus that allows neutron scattering at both very low

temperatures (1.4 K) and very high pressures, P , 10 GPa (ref. 20).

NaCl as the pressure-transmitting medium provides a quasi-hydrostatic

pressure, with a non-uniform component estimated to be less

than 5%. The pressure was measured by the ruby fluorescence

technique with a precision of ^0.1 GPa. The neutron diffraction

spectra were recorded on the specialized high-pressure powder

Figure 1 Tb 2Ti 2O 7: raw neutron diffraction spectra (neutron counts per hour) for three

pressures P at 1.4 K. The incident neutron wavelength is 4.741 A˚ . Intensity scales are

chosen to show the magnetic peaks as compared with the 111 structural peak. Half

intensity of the 111 peak is shown at the centre of the spectra. Insets: the Néel

temperature, T N (left), and ordered magnetic moment at 1.4 K, M (right), versus pressure.

NATURE | VOL 420 | 7 NOVEMBER 2002 | www.nature.com/nature


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

diffractometer G6-1 of the Laboratoire Léon Brillouin 21 , allowing

detection of a neutron signal from a sample volume of less than

0.2 mm 3 . The Tb2Ti2O7 polycrystalline sample was prepared and

characterized as in ref. 8. At 8.6 GPa, the lattice constant,

a ¼ 10.149 A ˚ at ambient pressure, is decreased by Da/a ¼ 1%.

The crystal structure of Fd3¯m symmetry remains the same in the

whole pressure–temperature range.

Figure 1 shows neutron diffraction spectra at 1.4 K for three

pressures, focusing on the diffuse intensity in the region of the 111

nuclear peak. At P ¼ 0, the diffuse intensity arising from liquid-like

magnetic correlations shows no indication of magnetic long-range

order. At 1.5 GPa, small magnetic Bragg peaks start to emerge from

the diffuse background. At 8.6 GPa, the average intensity becomes

much lower, but the magnetic peaks are now very clearly seen, their

intensity reaching more than 30% of the 111 peak intensity.

Concomitantly, the diffuse intensity shows a stronger modulation.

The onset of narrow Bragg peaks shows the development of

magnetic long-range order, or crystallization of the spin liquid

state, induced by pressure. Applying very high pressures allows us to

show this effect unambiguously, and to study it in detail versus

temperature with good precision.

Figure 2a shows raw neutron diffraction spectra at 7.1 GPa for

three temperatures. The magnetic Bragg peaks start to develop

Figure 2 Tb2Ti2O7: neutron diffraction spectra at P ¼ 7.1 GPa. a, Raw data at T ¼ 1.4,

2.4 and 50 K. b, Magnetic neutron diffraction spectrum at 1.4 K. A spectrum averaged

over all temperatures in the paramagnetic regime (T . 2.1 K) has been subtracted. The

solid line is the best refinement, corresponding to the local spin arrangement drawn in

the inset. Here, the four spins are directed along k111l axes of the tetrahedron. One

spin is along a local anisotropy axis which connects the summit to the centre, while three

spins are collinear and along a different k111l axis. Within the unit cell, two tetrahedra

have the same spin orientations, and the other two have spins reversed. The peaks at 478

and 758 correspond to a magnetic order involving a larger magnetic cell.

letters to nature

ÖØ Ð×

below the Néel temperature T N ¼ 2.1 K (Fig. 3 inset). The value of

T N is almost pressure independent in the investigated pressure

range (Fig. 1 inset). The width of the magnetic peaks is limited by

the experimental resolution (Dd/d ¼ 1.1%), yielding a minimum

correlation length of 450 A ˚ . The liquid-like correlations start to

develop below about 50 K. They persist below T N, showing that the

liquid and ordered states coexist.

The ordered magnetic structure has a simple cubic unit cell,

derived from the chemical one of Fd3¯m symmetry by a propagation

vector k ¼ 100 or 110. Two extra magnetic peaks can only be

indexed on a much larger unit cell, suggesting a long-wavelength

modulation of the main structure. There is no magnetic contribution

to the structural peaks. The magnetic structure is not

predicted by theoretical models 4,11,13 and differs from the few

ordered structures reported in pyrochlore compounds, which

have propagation vectors k ¼ 0 or 1/2 1/2 1/2 (refs 10, 12, 13).

To study precisely the spin arrangement in the unit cell, the peak

intensities of the main structure were refined using the Rietveld

method with the FullProf program 22 . A relatively good agreement

was found with the spin arrangement described in Fig. 2b. We tried

systematically all spin arrangements along principal directions

allowed by a symmetry analysis (to be described elsewhere), without

finding a better solution. The ordered moment of the Tb 3þ ion

increases with increasing pressure (Fig. 1 inset), reaching a value of

2.4 m B at 7.1 GPa and 1.4 K, where m B is the Bohr magneton. It seems

to saturate in the high pressure range. Note that this moment

remains well below the local free ion value of 9 m B, and below the

5 m B value calculated for Tb2Ti2O7 (ref. 16). This is expected, owing

to the coexistence of liquid and ordered states.

Plotting the modulation amplitude of the diffuse scattering

A(P,T), where P and T are respectively pressure and temperature,

shows clear evidence of this coexistence. A(P,T) is defined experimentally

(Fig. 3) as I max 2 I min, whereI max and I min are the

extrema of the diffuse intensity for a given scattering pattern. It is

expected to be proportional to the thermal average of the firstneighbour

spin correlations 8,23 . A is found to increase with decreasing

temperature, and this effect becomes more pronounced as

pressure increases. The onset of long-range order at T N coincides

with a sharp kink of A. Below T N, the decrease of A mirrors the

increase of the Bragg intensity, showing that spin liquid and ordered

Figure 3 Temperature dependence of the modulation amplitude A(P,T ) for the pressures

P ¼ 0, 5 and 7.1 GPa, where AðP; T Þ¼I max 2 I min; the difference in extrema of the

diffuse intensity in our experimental range. To compare data at different pressures, A(P,T )

is scaled to the integrated intensity of the 111 Bragg peak. At 5 and 7.1 GPa, solid lines

above TN are fits with the law 2ln(T/T up), T up ¼ 46 K (see text). At 5 GPa, only the

paramagnetic regime was investigated. Inset, integrated intensity of the 210 magnetic

peak (scaled to the 111 peak intensity) versus temperature at 7.1 GPa. The solid line is a

guide to the eye.

NATURE | VOL 420 | 7 NOVEMBER 2002 | www.nature.com/nature © 2002 Nature Publishing Group

55


tel-00230161, version 1 - 31 Jan 2008

letters to nature

phases coexist down to at least 1.4 K (0.7T N). Therefore the

magnetic state below T N is a mixed spin liquid / spin solid phase,

with both static and dynamical character, and a gradual transfer of

intensity from the liquid state to the ordered state as temperature

decreases. The question of whether the two states still coexist at

T ¼ 0 remains open, as we observe no saturation of the Bragg

intensity at 1.4 K.

The coexistence of spin liquid and ordered states and the fact that

T N is pressure independent suggest that the pressure-induced

transition may be of first order. It is reminiscent of other geometrically

frustrated magnets at ambient pressure. Gd3Ga5O12

exhibits a transition from spin liquid to antiferromagnetic order

in a finite window of applied field, which has been compared to the

phase diagram of liquid helium 6,24 .InGd3Ga5O12 the spin liquid

regions were found to coexist with either spin glass or medium

ordered regions 6,7 , possibly induced by Gd:Ga site mixing. In

SrCr9pGa12–9pO19, well-defined quantum states of isolated Cr 3þ

spin pairs were identified, the sample again displaying both spin

liquid and spin glass features. The present data, where magnetic

order is induced by pressure in a fully chemically ordered sample,

confirm that this behaviour may be typical of geometrically frustrated

magnets.

The spin liquid state under pressure shows other important

peculiarities. Using the procedure described in Fig. 4 legend, we

show that data at different pressures and temperatures all superimpose,

but differ from the data at ambient pressure. In particular,

the diffuse peak centred at P ¼ 0 at the 111 peak position of the

crystal structure (wavevector transfer in reduced units

qa ¼ 10.9 ^ 0.1) shifts under pressure to a higher qa value of

12.6 ^ 0.3 (here, q is the wavevector transfer and a is the

lattice constant). To investigate this effect, the magnetic diffuse

scattering was fitted by a liquid-like function IðqÞ¼

2BðTÞf 2 ðqÞ sinðqR1Þ=ðqR1ÞþcðTÞ; where B and c are parameters 8,23 .

B is proportional to the modulation amplitude A, whereas c is a

small background intensity involving a phonon contribution. f(q)is

the magnetic form factor of Tb 3þ . The position of the maximum of

the diffuse intensity is fixed by the distance between nearestneighbour

Tb 3þ ions, R 1 ¼ a/ p 8. This law describes well the diffuse

scattering under pressure, showing that the correlation length

remains constrained to first-neighbour pairs, even very close to

T N. The variation of A(T) (Fig. 3) is described well by the law

2ln(T/Tup) down to T N, where Tup locates the onset of the shortrange

spin correlations 14 . In contrast with the pressure data, we

Figure 4 Magnetic diffuse intensity in the spin liquid state at P ¼ 0, 5 and 7.1 GPa. The

neutron spectra are corrected from a spectrum measured at 50 K. The intensities, scaled

to the modulation amplitude, are plotted versus the wavevector transfer qa in reduced

units. This procedure allows all data to be compared quantitatively, and to distinguish the

effect of pressure from casual lattice contraction. Solid lines are fits with the function

described in the text. The thin line for P ¼ 0 is a guide to the eye. Filled and open arrows

show the positions of the 111 peak and the maximum of the fitted law, respectively.

56 © 2002 Nature Publishing Group

cannot fit the data at P ¼ 0 with the above laws, neither for the q nor

for the T dependence. Finally, it appears that under pressure the

magnetic fluctuations are enhanced and their q dependence yields

better agreement with a predicted liquid-like scattering function

25,26 .

To summarize, the application of pressure in Tb 2Ti 2O 7 results in