sa sierduif vereniging sa fancy pigeon association 2 0 ... - Safpa.za.org

safpa.za.org

sa sierduif vereniging sa fancy pigeon association 2 0 ... - Safpa.za.org

S.A. SIERDUIF VERENIGING

S. A. FANCY PIGEON ASSOCIATION

2 0 1 3

The Ring Master Mrs Netta Prince SAFPA OR SASV

Email - Safpa.Rings@axxess.co.za Standard Bank Tyger Manor STREEK

P.O. BOX 455 PORT ELIZABETH 6000 Rekening No: 272 692 794 REGION ____________________

Tel : 041 365 7737 Cell: 082-565-9022 Takkode 05-04-10

Fax2email 086-730-3229/086-730-3489 Cheques payable to SAFPA/SASV

1. Ledegelde/Subscription vir\for 2013 LEDEGELDE / SUBSCRIPTION : [01.01 tot / to 31.12]

2. Intreefooie \ Entry Fee VOLWASSE LID \ ADULT MEMBER R 450.00 pj \ pa

(Nuwe Lid \ New Member) R 50.00 VENNOOTSKAP \ PARTNERSHIP R 840.00 pj \ pa

JUNIOR LID \ JUNIOR MEMBER R 270.00 pj \ pa

3. Bestel Ringe hier Order rings here JUNIOR VENNOOTSKAP \ JUNIOR PARTNERSHIP R 540.00 pj \ pa

A R 40 per 10 R ______ INTREEFOOIE \ ENTRY FEE R50.00

B R 40 per 10 R ______ NUWE LEDE BETAAL NA 30 JUNIE SLEGS DIE HELFTE VAN

C R 40 per 10 R ______ LIDMAATSKAP.

D R 40 per 10 R ______ OU LEDE WAT NA 30 JUNIE LEDEGELD HERNU,

E R 40 per 10 R ______ BETAAL NOG VOLLE LIDMAATSKAP

F R 40 per 10 R ______ AFTER 30 JUNE NEW MEMBERS ONLY PAY

HALF THE SUBSCRIPTION

SUB TOTAAL \ SUB TOTAL R ______ OLD MEMBERS PAY THE FULL SUBSCRIPTION EVEN AFTER 30 JUNE.

Office Use: ALLE NUWE LEDE BETAAL INTREEFOOI,

AN ENTRY FEE WILL BE APPLICABLE ON ALL NEW MEMBERS

LW. Ringe kan ALLEENLIK in eenhede van 10 bestel word

4. Naam en Hok advertensie in Die Sierduif of Internet / NB. Rings can ONLY be ordered in units of 10

Name and Loft advertisement in Merk die toepaslike blokkie \ Mark the applicable block

The Fancy Pigeon or Internet R ______ Enkel Lid/Single Member

(Voltooi keersy \ Complete overleaf) R ______ Vennootskap \ Partnership

PLEASE Also complete birds bred by you. R ______ Alle lede ID Nr. \ All Members ID No. New and Old Members

5. Ander \ Other Bv R ______

Dasse, Ledelys, Pocket Badges, R ______

Regional Scrolls, Membership List, Judges Lists. R ______

6. Posgeld op ringe \ Postage on Rings Hiermee word gesertifiseer dat alle inligting op hierdie vorm waar en

(10 - 100) = R 30 R ______ juis is. / It is hereby certified that all information on this form is true

(100+ = R 45 R ______ and correct.

Een LID se bestelling per koevert HANDTEKENING / SIGNATURE

* uitsluitened lede in een posadres

One members order per envelope

*excl members at the same postage address. DATE:

(Speedpost/Spoedpos ) R 70 R ______

Namibia Registered Posgeld/Postage R 90 R ______

Donasie /Donation/ Dankie - Thank you R ______ Vermeld asseblief altyd U lidnommer veral op bank deposito strokies

Please always state your Membership number - on bank deposit slips

TOTAAL \ TOTAL R

NAME \ NAME :

Membership No:

Lid Nr: POS ADRES;

POSTAL ADDRESS :

_________________ POSKODE \ POSTAL CODE :

TEL & CODE \ CELL No:

E-MAIL ADDRESS:

HUISADRES \ HOME ADDRESS


Vermeld asseblief altyd u Lidnommer \ Please always state your Membership Number


BELANGRIK \ IMPORTANT

BEOORDELAARSFORUM REGISTER \ JUDGES FORUM REGISTER

Lid No Voltooi asseblief en dui hieronder aan met watter duiwe u teel

Membership Nr Please complete and list the pigeons you breed

Van \ Surname : ____________ Voornaam \ Intials : __________________ Tel & Kode\Code: ________________________

Adres \ Address :

Duifrasse :

Pigeon Breeds :

LEES DIE BESONDERHEDE OP HIERDIE BLADSY DEEGLIK/ READ THE DETAILS ON THIS PAGE THROUGHLY

There are more than 150 different breeds of Fancy pigeons in South Daar is meer as 150 verskillende Sierduifrasse in Suid-Afrika beskikbaar.

in South Africa. The standard of all breeds may not be as high as one Almal se standaard is miskien nie ewe hoog nie, maar elke ras het sy eie

expects. Every breed has its own fascination. Before you buy any bekoring. Voordat u enige duiwe koop, kontak eers die Ringmeester vir

birds please contact the Ring Master, for information on a contact persons. inligting om die regte persoon in u streek te kontak. Dit loon om geduldig

It pays to be patient and not be too hasty in your purchase of pigeons. te wees en nie oorhaastig duiwe aan te koop nie.

There are a few important things to do: Daar is 'n paar belangrike dinge om te doen:

(a) Contact fellow members as soon as possible; (a) Kontak mede-duiweboere in u omgewing sou gou moontlik;

(b) Order books and items about fancy pigeons and SAFPA; (b) Bestel vir u boeke en items oor duiwe en van die SASV;

(c) Visit as many shows and pigeon meetings as possible; (c) Besoek soveel skoue en duiwedae as moontlik;

(1) The Book of Standards about Fancy Pigeons - Out of stock (1) Die Boek van Standaarde van Sierduiwe - Kontak Uitvoorraad uit

Contact the Ringmaster - postage excluded items 1-9 R 160.00 Ringmeester - posgeld uitgesluit items 1-9 R 160.00

(2) Book about breeding for Beginners (Chris Blaauw) R 30.00 (2) Boek oor teling vir Beginners (Chris Blaauw) R 30.00

(3) Judges list (Names of Judges) R 20.00 (3) Beoordelaarslys (Name van Beoordelaars) R 20.00

(4) Membership List R 20.00 (4) Ledelys R 20.00

(5) SAFPA Tie (Navy Blue) R 60.00 (5) SASV Das (Vlootblou) R 60.00

(6) SAFPA Pocket Badge (Navy Blue) R 35.00 (6) SASV Sakwapen (Vlootblou) R 35.00

(7) SAFPA Area Scroll (Navy Blue) R 30.00 (7) SASV Streekbalkie (Vloot Blou) R 30.00

(8) SAFPA Honour Scroll [Navy Blue] R 30.00 (8) SAFPA Streeks Ere Balkie {Vloot Blou] R 30.00

(9) Metal Member and Judges Badges [Blue] R 50.00 (9) Metaal Lid en Beoordelaar Balkie [Vloot Blou] R 50.00

DIE VOLGENDE INLIGTING SAL VAN NUT WEES OM DIE RINGGROOTTES TE BEPAAL :

THE FOLLOWING INFORMATION WILL ASSIST YOU TO DETERMINE THE CORRECT RING SIZE :

A Arabian Trumpeter, Birmingham Roller, Birmingham Show Roller, Brunner, English Short Face Tumbler, Italian Owl,

SA Distance Roller (Cleanlegged), Stargard Shaker, Vienna Long Face Tumbler, Vienna Short Face Tumbler, Vienna Short Face Gansel

African Owl, Antwerp Smerle, Archangel, Berlin L\F Tumbler, Berne Lark, Budapest S/F Tumbler, Chinese Owl, Czech Ice Cropper

Cleanlegged Ice Pigeon, Damascene, Danish Suabian, Dutch Capuchine, Domestic Flying Flight, Domestic Show Flight, Dutch Highflyer,

B Fantail, Felegyhazaer Tumbler; Franconian Trumpeter,Modeneser,German Shield Owl, Gimpel, Helmet, Holle Cropper, Jacobin, Marchenero

Pouter, Memeler Highflyer, Mookee, Norwich Cropper, Nun, Nuremberg Lark, Old Dutch Turbit, Old German Owl, Oriental Roller,

Pigmy Pouter, Voorburg Shield Cropper,Thuringian Gold Beetle, Komorner Tumbler, Turbit, Parlour Tumbler, Starling, Thurgauer Shield,

Thurgauer White Tail, Thuringian White Head, Thuringian Spot, Thuringian Shield, Thuringian Wing Pigeon.

Barb[English], Berlin Muffed Tumbler, Berlin S/F Tumbler ,Crested Soultz, Danish Tumbler, Danzig Highflyer, Elster Cropper, English C\L L\F

Tumbler, Egyptian Swift, Florentine German Magpie Tumbler, Hamburg Schimmel, Hamburg Tumbler, Hungarian, Indianer, Lebanon

C Kassel Tumbler, Modena, Ptarmigan, SA Distance Roller (Grouse Feathered & Muffed) SA Show Racer, Swing Pouter ,

Taganrog Tumbler, Working Homer.

Amercian Show Racer, Bernhardin C/L Magpie, Blondinette, Carrier, Carneau, Cauchois, Dragoon, Frillback, French Bagdad,

Geniune Homer, Indian Fantail, German Beauty Homer, Magnum, Magpie, Maltese, Muffed Vienna L/F Tumbler, Satinette,

D SA Botternek Tumbler, Scrandaroon, Show Antwerp, Steinheimer Bagdad, Strasser, Polish Lynx, Polish Helmet, Syrian Dewlap,

Spaniard, West of England Tumbler

American Giant Homer, American Giant Runt, Bohemian Swallow, English Giant Pouter, English L\F Muffed Tumbler, English Show Homer,

E Exhibition Homer, Fairy Swallow, Gros Mondain, King, Muffed Ice Pigeon, Nuremberg Swallow, Old Dutch Tumbler , Reversewing Cropper,

Runt, Saxon Swallow, Silesian Swallow, Swiss Mondain, Schmalkaldener Moorhead. [LAHORE 2012]

Bavarian Pouter, Bernburg Trumpeter, Bokhara Trumpeter, Dresden Trumpeter, Dutch Cropper, English Trumpeter, German Beak Crested

F Trumpeter, German Double Crested Trumpeter, Ghent Cropper, Hana Pouter, Saxon Pouter, Harzburg Trumpeter,

Hungarian Giant House Pigeon, Pomeranian Pouter, South African Toy.

HOK EN NAAM ADVERTENSIE IN DIE SIERDUIF OF OP DIE INTERNET

NAME AND LOFT ADVERT IN THE FANCY PIGEON OR ON THE INTERNET

Adverteer u hok / duiwe in die Sierduif teen R100.00 pj of op Internet Place an advert of your loft or pigeons in the Fancy Pigeon at R100.00 pa

teen R150.00 pj. Indien u op Internet adverteer kry u 'n gratis or on Internet at R150.00 pa. If you advertise on internet you will get a

advertensie in die Sierduif. free advert in the Fancy Pigeon.

ADVERTENSIE \ ADVERT : INTERNET & SIERDUIF R150.00 pj\pa

SIERDUIF \ FANCY PIGEON R100.00 pj\ pa

( Dui aan met X \ Indicate with X )

VAN \ SURNAME : VOORLETTERS\INITIALS :

ADRES \ ADDRESS : TEL & KODE\CODE :

BESONDERHEDE \ DETAILS :

E-POS ADRES \ EMAIL ADDRESS :

More magazines by this user
Similar magazines