166 - ketab farsi

ketabfarsi.org

166 - ketab farsi

1

“The twelve tribes of Israel each had their own family,

yet they remained united through their conviction and this

is the secret of Israel’s strength and survival, like a branch

growing from one stem.”

Rabbi Samson Rafael Hirsch

“kôAqkû Úõï AupADýê øpÞlAï gBðlAó gõk oA kAyPñl, AìB AüíBó ô

øíHvPãþ @ó øB oAq ÚloR ô GÛBF üùõküBó yl. ìBðñl yBgú øBDþ Þú

Aq üà o üzú o ôDýlû Aðl.”

oGBÿ uBìvõ ó oAÖBDê øp}

OBGvPBó ô KBDýr 9831gõoyýlÿ, 0102 ìýçkÿ, 1775 ÎHpÿ


.¥n¼Ä¼Ãº ÁIÀ ¦ºIM ¸ÄoT¬nqM 14 ¸ÃM

.ÁjI¹wH ÁIÀnILTøH n»kÅ nj I§ÄoH ©nqM ÁIÀ ¦ºIM %10 ¸ÃM

.x»oÎ ½kµø ÁIÀ ºIPµ¨ ÁHoM ÂUnI\U ÁIÀ ³H»

( Moti Levy ) ¡k~ļ² jHjo¿ ÁI¤A IM Iÿõ² RIø°öH Kv¨ ÁHoM

.kÃGIoÎ ®ÅIe tIµU 213 -861-6440¸ÿ±U ½nIµ{ IM

¦ºIM RIL÷{ tnjA:

.·I¿] ´¿ ÁI¿§ºIM oX¨H IM óILUnH

.IÀ S¨o{ » |Ih{H ÁHoM §ºIM ÁIÀ uÄ»ow » IÀ ½joPw ÌH¼ºH

FDIC ¼ñø» ¾£MIw ÏIw 50 IM ´§dTv »oLT÷ §ºIM

9401 Wilshire Blvd # 600 Beverly Hills, CA. 90212 (Tel’310-860-6320)

888 S. Figueroa St. # 550 Los Angeles, CA. 90017 (Tel’ 213-861-6440)

511 Fifth Ave, NY, NY. 10017, (Tel’: 212-551-8500) (The main office)

1350 Broadway, NY, NY. 10018 (Tel’: 212-714-5662)

18851 NE 29th Ave, # 600 Aventura, FL. 33180 (Tel’: 305-682-3700)

IDB Bank is a registered service mark of Israel Discount Bank of New York. Member FDIC

www.idbbank.com


ÞPBJ OBoüi üùõk /04

^ãõðú Kpôðlû @üzíò, üßþ Aq

Gh{ ÖBouþ

Kýzã×PBo/6

·¼ÃwHnkÎ ¾Äozº

IúoÿòI¨ ºHoÄH ·IÄj¼¿Ä

1317 N. Crescent Height blvd.

West Hollywood, CA 90046

Tel: (323) 654-4700

Fax: (323) 654-1791

ÁkÃ{n¼i 1389

Áj°Ã 2010

ÁoLø 5771

oLÀn ³k£ ·I¬s : oÃMjow

jI\ÄH ýkÀ IM ºHoÄH ·IÄj¼¿Ä ·¼ÃwHnkÎ ·I¬nH nIμ{

Á°TøH » ¾÷I] jHoÎH » ·¼ÃwHnkÎ ¸ÃM ´Ã£Tv óILUnH

,I¿ºIpIw ¸ÃM «¹ÀIµÀ jI\ÄH » ºHoÄH ·IÄj¼¿Ä ª¹ÀoÎ

.kÀkà ¾HjH Hn j¼i SòI÷Î ·¼¬Iº¼¬ ÁI¿±vº » IÀ ½»o¬

c²I~ Éÿe » ·¼T yÄHoÄ» ,K²Iõ JIhTºH nj nIμ{

.SwH jHpA ¾÷I]

nIμ{ nj Znk¹ R¯I£ » nIYA

JIUpIM » ½j¼M R¯I£ ·A ·I¬k¹vļº RHoʺ o«ºIÃM

.k{IM µº ·A ·I¬k¹ºHjo¬ EHnA » kÄI£ø

.Svú nIμ{ ½k¿ø ¾M IÀ ¿¬A RI]nk¹ Sò¼Fv

ÁHoM ´±¤ ®ÀH » ·Iµ]oT ,·I¬k¹vļº ¾Ã±¨ pH nIμ{

.k¹¨  ÁnI§µÀ ¾M R¼øj ï,þ±Th ÁIÀ yhM

KýBï oDýw øýBR AWpADþ /7

¾Äozº K²Iõ » R¯I£ ®£º

.k{IM Â jHpA miáI o¨l IM

IÀ ¿¬A ,k±] » RIdÿÅ ÂeHoö ,¹Ã`λoe

(310) 601-0770 Án¼§{ °Ã{

AgHBo ÖloAuýõó üùõküBó AüpAðþ /01

yíBoû OBGvPBó ô KBDýr

ÚlokAðþ Aq kô yh¿ýQ ÎBèýÛlo/21

ðãBøþ Gú glìPãrAoAó WBìÏú üùõkÿ AüpAó /41

ouBèQ üùõkÿ AüpAðþ/ 61

“Gp GBë gpk” /81

ÞPBJ oôqðú Aÿ Gú küBo oôyñBüþ /12

kô oGýò ÎßBuþ “æüßB”

ô üùõküBó ko Wñä WùBðþ kôï /22

ôAÞñ{ ìßíê øBÿ kAoôDþ

ô ÒnADþ ko osüî ÒnADþ uBèíñlAó /42

koìBó GB AuP×Bkû Aq uéõë øBÿ GñýBkÿ/52

AôÂBÑ @y×Pú ô kâpâõ ó gBô oìýBðú/82

uýp OBoühþ yßõÖBüþ @SBo ÖBouýùõk

oyl ô OßBìê AkGýBR ÖBouþ /23

AupADýê - ÖévÇýò

ìlüpüQ GdpAó üB AkAìú oôðl ¾ée /63

WñBüPßBoAó Úp ó GývPî GvPú yl /34

info@IAJF.org

Æpf oô ÿ Wél :

“kôAqkû Úõï AupADýê”

ÞBokuPþ GB yýzú øBÿ oðãþ

(ìÛBèú ko ¾×dú 31 Gh{ Aðãéývþ)


üBCx ô gõk âî Þpkó ðú OñùB Aq kô oAó uhQ

qðlâþ @ó OXpGú Aÿ oAÞú GBül ðíþ @ìõqüî

Géßú Aq èdËBR yýpüò qðlâþ ðýr @ó ènOþ oA

Þú GBül ðíþ Gpüî.

AðvBðþ Þú ôAÚØ Gú Aüò “@qAkÿ AðPhBJ”

AuQ ðú OñùB Gú ÎñõAó qðlAðþ ko ôczPñBá

Kýzã×PBo

@qAkÿ ko AðPhBJ

Opüò AokôâBû Wñãþ, Géßú øñãBï ânoAOpüò

ðBìpAkÿ oôqìpû ðýr ìþ OõAðl qüHBüþ qðlâþ

Aq : ìtâBó ìÛlï oøHp (upkGýp)

ô @qAkâþ oôAðþ oA AðPhBJ Þñl.

OÏlAk GvýBoÿ Aq ìB cPþ uÏþ ìþ

Þñýî Þú GB KñùBó Þpkó ô ðBkülû âpÖPò uhQ

Op üò ôÚBüÐ qðlâýíBó Gú WBÿ Knüp} ô

@ó kuPú Aÿ Þú Gú ÎñõAó ÞBoâp ô Gpkû Aq @ðùB

Gùpû âýpÿ ìþ yl, cPþ Aâp Aq ðËp Wvíþ

“kÞPp ôüßPõ o ÖpAðßê”, oôAðLryà üùõkÿ

AOpüzþ Þú Gý{ Aq uú uBë Aq Îíp gõk oA

Gpgõ ok GB @ó oôü{ up Kõ} GãnAoüî. ÒBÖê

Aq Aüñßú GB Aüò oÖPBo èrôìB« qyPþ øB ô ðBâõAoÿ

ô ÚloR Glðþ ÚBko Gú Odíê ìzÛ©BR o ô qìpû

Gõkðl, ôÚPþ Aq ðËp oôAðþ gõk oA ìþ GBgPñl

ko AokôâBû øBÿ ðBq ÿ øB ko Wñä WùBðþ kôï

ânoAðl ô øívp ô ôAèlüò gõk oA ko Þõ oû

øB oA Aq ^zî ìpkï ìh×þ ðíþ Þñýî, Géßú gõk

oA âõë ìþ qðýî ô ìPBCu×Bðú kouþ oA Þú ìþ

ko ìlR ÞõOBøþ Aq Gýò ìþ oÖPñl.

@ó Îlû Aÿ Þú ÖpAìõ} ìþ Þññl ko

øBÿ @kï uõq ÿ Aq kuQ kAk, ko âõyú Aÿ

Aq ÞPBG{ Gú ðBï “AðvBó ko WvPXõÿ ìÏñB”

OõAðvPýî Aq @ó kô oAó uhQ GýBìõqüî, OB ko

@üñlû oAøñíBÿ ìB GByl, üBk ðíþ âýpüî ô OñùB

qðlâþ, øp^Ûlo øî ìõÚÏýQ uùíñBá ô

kok@ô o GByl, øíýzú “@qAkÿ AðPhBJ” ko

ko ìõ ok Aüò OXpGú Oéi, ðBâõAo ô kokðBá

qðlâý{ ^ñýò ìþ ðõüvl:

AcvBx gvPãþ ô ðB Aìýlÿ @ó uhPþ øB oA

upAup Îíp GB gõk cíê ìþ Þñýî.

oô} Gpgõ ok GB AO×BÚBR oôqìpû GB gõk ìB

“@ó kuPú Aq ìB Þú ko AokôâBû øBÿ

ðBq ÿ øB qðlAðþ Gõkû Aüî, AyhB¾þ oA Gú

ko uBë 2991 , ko üßþ Aq @gpüò

ì¿BcHú øBÿ gõk ÚHê Aq ìpâ{ ko uBë

üBk kAoüî Þú GpAÿ Ovéþ kAkó küãp qðlAðýBó

ô cPþ Ghzýló @gpüò Oßú ðBó gõk Gú üà

7991 , “kÞPp ÖpAðßê” ko ìõ ok ìõÖÛýQ ÞPBJ

“AðvBó ko WvPXõÿ ìÏñB” ìþ âõül: “ìò Aüò

qðlAðþ âpuñú küãp Aq ÞéHú Aÿ Gú ÞéHú küãpÿ

oÖPñl. OÏlAk Aüò AyhBÁ GvýBo Þî Gõk

ÞPBJ oA Gú ÎñõAó KBuhþ Gú kok ô oðY gõk ô

AÖpAkÿ Þú ko ìõÚÏýPþ GvýBo kokðBá cÛýÛPB«

AìB ôWõkyBó SBGQ ìþ Þñl Þú øíú ^ýr oA

ìþ OõAó Aq üà AðvBó âpÖQ Gú Òýp Aq @gpüò

Auýp ô qðlAðþ Gõkðl ðõyPî. AìB ìõÖÛýQ

ô Öpô} GBæÿ @ó ko Æþ kô oAó ðzBðãp

“@qAkÿ” ìPÏéÜ Gú Aô ƒ @qAkÿ ko AðPhBJ ðõ Ñ

Gpgõ ok ô ðãp} yhÀ Gú ìXíõÎú Aÿ Aq

6

Gý`Boâþ ô gçC oôAðþ ìõWõk ko kðýBÿ

Aìpôq AuQ. Gú Aüò kèýê AuQ Þú ¾løB ørAo

ìõÚÏýQ øBüþ Þú qðlâþ ko oAø{ ÚpAo ìþ

kølƒ AðPhBJ oAû ô oô} Gpgõ ok GB ìvBDê

ð×p Gú kðHBë ìÇBèÏú ÞPBGþ ìþ oôðl Þú ÎñõAó

@ó ìÏñBÿ qðlâþ oA qüp uõAë ÚpAo ìþ køl.

øíýzú GB gõk ìB AuQ.”

ko Aüò ÞPBJ, Þú øñõq Kw Aq KñXBû uBë

ðPýXPB« Aüò uõCAèþ AuQ Þú møò øíú ìB oA Gú

gõk ìzÓõë ìþ Þñl.”

üßþ Aq KpÖpô} Opüò ÞPBJ øB ko upAup kðýB

AuQ, “ÖpAðßê” uÏþ ìþ Þñl Þú AgçÝ, oôAó,

yBül øýa üà Aq ìB Æþ kô oAó qðlâþ

gõk ìÏñþ ôAÚÏþ qðlâþ ko Aüò ÎBèî gBÞþ

oôcýú ô Îßw AèÏíê øBÿ ìP×BôR qðlAðýBó oA

ko Æþ kô oAó AuBoR ô ðB Aìýlÿ Gpouþ Þñl

oA ð×ùíýî, cPþ Aâp OB @gpüò ð×w ko cBë

WvPXõ GByýî, AìB OñùB üà ^ýr ôAÂe AuQ

AuQ, gýéþ qôk Ovéýî üBCx ô ðBAìýlÿ ìþ

yõðl ô @ð`ú oA Þú GBül ko Æõë Îíp gõk

ô OB cl AìßBó kèýéþ GpAÿ qðlû ìBðló ô üB Aq

Gýò oÖPò AÖpAk ko ^ñýò ypAüÈ kokðBÞþ Gú

ô @ó “AðPhBJ” ìB AuQ ko oôyþ Þú GpAÿ

qðlâþ ko Ký{ ìþ âýpüî. ^Ûlo gõJ AuQ

GýBìõqðl øñõq ÖpAðãpÖPú Aq Gýò ìþ oôðl.

Glô ó yà oôqøBÿ gõJ ô Gl ko qðlâþ øp

kuQ @ô ok. ìzBølAR Aô ðzBó ìþ køl Þú

WlA Aq @ó kuPú qðlAðýBðþ Þú GñB Gú GBô oøBÿ

Þú øpâr Aq üBk ðHpüî Þú “@qAkÿ AðPhBJ” Aüò

oô} øíýzú GB ìB AuQ. OñùB @qAkÿ Þú øýa

AðvBðþ Gú ðdõ ÿ ôWõk kAok ô Aüò ÞBìç«

AðPhBJ ìBuQ Þú @üB ìþ gõAøýî Aüò OXpGýBR

Þw ÚloR uéI @ó oA Aq ìB ðlAok.

yh¿þ øp Þw üB GpcvI OÛlüp ô upðõyQ

ô üB AO×BÝ ô O¿BkÙ, ìvPÛýî Gú AOBÝ øBÿ âBq

oA, ^ú Oéi ô ^ú yýpüò, ìPÏéÜ Gú gõk GlAðýî

ô Aq @ó Gùpû Gãýpüî? ô üB GB AGpAq οHBðýQ,

ô Þõ oû øBÿ @kï uõ q ÿ o ôAðú ìþ ylðl,


7

KýBï oDýw øýBöR AWpADþ

gBðî yùç qoâpüBó WBôkAó

GÏlÿ ìB, ÖpqðlAó AüpAðþ @ìpüßBDþ, üßþ Kw

Aq küãpÿ Aq ìíPBqOpüò kAðzãBû øBÿ ìíéßQ

ðíBüzãp Aüò ouî Gõkðl. Aüò Òpô o ìéþ ô

øî ðõ Ñ KpuPþ Aÿ Þú qADýlû Öpøñä ìB Gõkû,

ìB ^ú Úõï AuPTñBDþ, GB ^ú øõüQ üãBðú Aÿ

øvPýî!

ÖBoÕ AèPd¿ýê ylû ô GBÎU AÖPhBo ô upGéñlÿ

WBìÏú ìB øvPñl.

up^zíú ÚloOþ Gþ AðPùB AuQ.

ko uBë 1891 Aüò uBqìBó øBÿ Òýp

AüpAðþ²üùõkÿ² @ìpüßBDþ!

ìéPþ Þú ìõWõküP{ Aq uú ìéýQ KpAoq}

@ìBo ìhPéØ Þzõ oÿ, ìùBWpüò

AüpAðþ oA ko oACx ìùBWpüñþ ðzBó kAkû AuQ

AðP×BÎþ GB WíÐ yló qüp ^Pp ÖloAuýõ ó

üùõküBó AüpAðþ, øíHvPãþ ô üãBðãþ ìéQ

ôèþ “ko uýBuQ ìPÃBk” uBgPú ylû AuQ.

ôèþ ÎzÜ Aüò øpuú ôÆò ko oå øBÿ ìB ^ñBó

Þú GBæOpüò Od¿ýçR ÎBèüú ô ìõÖÜ Opüò

ìõÚÏýQ øBÿ AWPíBÎþ oA ÞvI Þpkû Aðl.

ìB oA Gú ASHBR ouBðlðl. GB Aüò AOdBk, Æñýò

ouBÿ KýBï üãBðãþ üùõküBó AüpAðþ @ìpüßBDþ

Gú ylR oôAó AuQ Þú ko Aüò ìõÚÏýQ uýBuþ

ìPÃBk Aìpôqû, Aüò uú GýãBðú uýBuþ oA ko

AìB ìPBCu×Bðú øíBðÇõ o Þú ìõÖÛýQ øBÿ

WBìÏú ìB Gþ yíBo ylû Aðl, Gú øíBó AðlAqû øî

ko WùBó Ký`ýl ô Aüò ÚloR üãBðãþ ìB Gú kðýB

KýÓBï ouBðl Þú “küãp øpâr” üùõkÿ AüpAðþ

ÚéI , ko oÖPBo ô ÞpkAo, ô ko OBo ô Kõk ôWõk

gõk üãBðú Þpkû Aüî!

ìzßçR, oðY øBÿ AWPíBÎþ ô ìvBDê Wlül

Gþ yíBo ÿ ko ìÛBGê WõAðBó ìB ÚpAo kAkû

üà üùõkÿ upâpkAó ðhõAøl Gõk ô küãp

øpâr ðBìpDþ Gõkó oA ðhõAøl KnüpÖQ.

ìB Aq GýãBðãþ øB üãBðãþ øB @Öpülû Aüî!

ô Aüò oìr GÛBF Úõï ìB Gõkû AuQ: KBulAoÿ Aq

ylû AuQ.

ølÙ ÖloAuýõ ó üùõküBó AüpAðþ cíBüQ

Aq cÜ ô cÛõ Ý üßBüà AüpAðýBó Gh¿õÁ

Öpøñä Òñþ gõkøírìBó GB OõAðBDþ øíBøñãþ

GB ìdýÈ qüvQ gõk.

Gú øíýò kèýê AÞñõ ó ÖloAuýõ ó

üùõküBó AüpAðþ glìBR gõk oA OõuÏú kAkû

üùõküBó AüpAðþ ko upAup kðýB Gõkû ô

gõAøl Gõk.

Kw Aq AðÛçJ 9791 ko AüpAó ô Þõ b

AWHBoÿ OÏlAk ÞTýpÿ Aq Úõï ìB Gú upAup

ô øýBR AWpADþ GpAÿ yñBgPò ô Gpouþ Aüò

ìvBDê AWPíBÎþ Gý{ Aq 0005 KpuzñBìú

Aq Wíéú glìBR ìP×BôR ÖloAuýõ ó Gú WBìÏú

ìþ OõAó ÖÏBèýQ øBÿ qüp oA ðBï Gpk:

kðýB, WBìÏú üùõkÿ AüpAðþ ko @ìpüßB ko

OçÆî ô Ozõ ü{ ô ðãpAðþ Gþ KBüBó koGBoû

Gýò AÖpAk WBìÏú Gh¿õÁ ðvê WõAó

Kh{ Þpkû ô KBui øBDþ Þú OBÞñõ ó ouýlû

- Þíà Gú ìùBWpüò GpAÿ koüBÖQ AWBqû AÚBìQ

- GñýBk üà ¾ñlô Ý AÂÇpAoÿ GpAÿ ouBðló

@üñlû ðBìÏéõï gõk Gú up ìþ Gpk.

Úõï ìB, cýpAó ô ìPÏXI Aq Aüñßú

ðíBüBðãp ðãpAðþ øBÿ ylülÿ ko WBìÏú ìB

Gh¿õÁ ko WõAðBó ìB AuQ. GB OõWú Gú

Þíà Öõ oÿ Gú ðýBqìñlAó

- ÖÏBèýQ øBÿ Þzõoÿ GpAÿ Þíà Gú øî ôÆñBó

ðú Ayßþ GpAÿ Gþ gBðíBðãý{ oühPú yl, ðú

æüdú Aÿ ko kðýB GpAÿ ÆpÖlAoÿ Aq Aô ô gBðõAkû

Aüñßú WõAðBó ìB ðú OñùB ÖpkAÿ ìB ô @üñlû kðýBÿ

ìB øvPñl, Géßú qðlâþ Aìpôq ìB ðýr ôAGvPú

- AüXBk ÞíýPú cê AgPçÖBR

- AðPzBo AoâBó ouíþ ÖloAuýõ ó Gú ðBï

A} Aq ìXéw ânyQ, ô ðú O¿õüHñBìú Aÿ

ko uBqìBó ìéê ìPdl GpAÿ c×BÊQ cÛõ Ý

Gú yBkÞBìþ @ðùB AuQ, GÏl Aq Gpouþ kÚýÜ

ðPBüY ouýlû, GpðBìú øBÿ ì׿ê ô Wlülÿ GB

ìXéú yõÖBo

- AüXBk üà ¾lAÿ KpÚloR ô üãBðú ô ôAcl

Gzpü{ AìÃBF yl, Kw Gú oAû øB ô ouõï

Öpøñãþ gõk KñBû @ô ok, “ìò oA ÖpAìõ} Þò ô

øíßBoÿ ÞBoyñBuBó GB OXpGú ko Aüò oyPú

øB Æpf oürÿ ô Gú ìpcéú AWpA ko@ìlðl. ìBðñl

Aìpôqû, GB cíBüQ Kpô okâBo, 13 uBë

Kw Aq @ó AðÛçJ ô Þõ b AWHBoÿ GvýBoÿ

Gú ìB GýBðlü{“. “ øívBüú AR oA øí`õ ó gõk

kôuQ GlAo” ô “Aâp ìò GpAÿ gõk ðývPî ^ú

GpârAoÿ ^ñlüò uíýñBo ìõÖÜ ô oAüãBó ko

oAGÈú GB ÖzBoøBÿ WBìÏú oô ÿ ðvê WõAó

Aq ìéQ ìB, ko Gloÿ øB, upâpkAðþ øB, Gþ

gBðíBðþ øB, ko KzQ ìpqøBÿ Þzõ oøBÿ

Þvþ GpAÿ ìò gõAøl Gõk ô Aâp ÖÛÈ OñùB Gú

Ößp gõk øvPî ^ú øvPî?”

GpAÿ ouýló Gú ìõÚÏýQ øBÿ ÒýpÚBGê AðXBï Aq

ðËp kAðzþ ô ìBèþ, koâýpÿ GB AÎPýBk Gú ìõAk

ÒpüHú ^zî Gú AðPËBo ouýló ôürA ìBðló,

oðY GýãBðãþ ô GBægpû Gþ qGBðþ ô ko Gloÿ

GñBGpAüò GBô o, uBqìBó øBÿ ÒýpAðP×BÎþ

üùõkÿ AüpAðþ GpAÿ Þíà Gú øî ðõ Ñ gõk

ìhlo ô ìzpôGBR Aèßéþ ô ìzßçR ðByþ

Aq @ó ko WBìÏú Þõ^à ìB, @yñBDþ ôAèlüò GB

AWPíBÑ ìB gBOíú üBÖPú AuQ. Aìpôqû ðvê

ko âõyú ô ÞñBo Ozßýê ylðl Þú âõüB ô


ÚõAðýò Wlül ô Ký`ýlû @ìõq} ô Kpô o} GpAÿ

oAû üBÖPò ðvê WõAó Gú ÞBèY øB, kAðzãBû øB

AgýpA« yßBüQ Aq ouõï, @kAJ ô ÎBkAR

ô GpârAoÿ GÏÃþ Aq ìXBèw ko WBìÏú ìB

ÖpqðlAó, ÖlAÞBoÿ Glô ó ypÉ ô ypôÉ GpAÿ

kôuPBó, ÎzÜ ô AcPpAï GpAÿ KBülAoÿ A¾õë

ô ìlAox GpAÿ koüBÖQ koWBR ÎBèþ Îéíþ ô

Òýpû ô øpüà Aq Aüò uíýñBoøB ô ðzvQ øBÿ

ìõÂõ Ñ oôq GÏÃþ Aq ðzpüBR @ìpüßBDþ

ylû AuQ. ìÛBæOþ koGBoû Wzò øBÿ Öõ Ý

üùõküQ, OÏùl Gú Þíà Gú øíñõ Ñ, øíHvPãþ ô

üãBðãþ ko ìõAÚÐ AcPýBZ øp Öpkÿ Aq WBìÏú,

ìhPéØ GB ypÞQ ìPh¿¿ýò GpWvPú ô

ÞBokAó ko @ó oyPú Gh¿õÁ GpârAo ylû

AèÏBkû GByßõû ô oôüBüþ ô üB ÎBkR “æyõ ó

øBoA” ko WBìÏú ìB, ô cPþ ìzßçR ô ìvBDê

OíBï Aüò Aoq} øBÿ AðvBðþ ko gõ ó ìéQ ìB

oôAó AuQ ô Aüò GBæOpüò âñXýñú Aÿ AuQ Þú

AuQ ô ô oôk GpAÿ øíãBó @qAk ô oAüãBó Gõkû

AuQ.

ìBèþ Þú GpAÿ OÏlAkÿ Aq AÖpAk WBìÏú ìB Ký{

@ìlû ko ðzpüBR ìP×BôR Gú ^BN ouýlû AuQ

Úõï ìB Gú ÖpqðlAð{, Gú ðõAkâBð{ ô Gú OíBìþ

kðýB AoADú kAkû ô gõAøl kAk.

8

GpðBìú GvýBo ìùî küãp @yñBüþ

WõAðBó GB OBoüi ìloó upqìýò AupADýê ô

Þú GBÎU ðBoAcPþ GvýBoÿ Aq AÖpAk ylû AuQ.

OíBìþ Aüò ìvBDê Opìýî Knüp øvPñl Aâp

ko gBOíú Aq üßBüà AÎÃBF øýBR AWpADþ,

øýBR ìlüpû ô ÞíýPú øBÿ ìhPéØ ¾íýíBðú

yñBgPò ìvBDê Þñõðþ @ó AuQ. Æþ ðzvQ

øB ô uíýñBoøBÿ ìhPéØ uÏþ Þpkû Aüî Þú

ìB GB cvò ðýQ oAuPýò AyßBæR cÛýÛþ gõk

oA GBô o Þñýî ô ìvEõèýQ oÖÐ Þpkó ô kouQ

uLBuãrAoï. glìBR Gþ yBDHú oôqìpû @ó

øB GBÎU AÖPhBo yh¿þ ìò, ÖloAuýõ ó

ôAÚÏýQ OBoühþ ô uýBuþ oA Gú @ðùB GýBìõqüî

OB GB kAyPò kAð{ ¾dýe GPõAðñl OÏ¿HBR

Þpkó Aüò ìzßçR oA üßBüà ìB yh¿B« Gú

Îùlû âpÖPú ô GB @ó Gú ìÛBGéú GLpkAqüî.

üùõküBó AüpAðþ ô WBìÏú AuQ .

Aq WñBJ kÞPp ÞBìpAó Gpôgýî oDýw

ìõWõk ko WõAìÐ ìhPéØ oAAq Gýò GHpðl.

üùõkÿ ìõÖÜ @ó Þvþ AuQ Þú Öpøñä

ôèþ øíBðÇõ o Þú Aüò ìzßçR cÛýÛPþ koGBoû

qðlâþ ko WBìÏú Þñõðþ øvPñl èÇ×B« ÖpAìõ}

øýBR ìlüpû ô WñBJ ìñõ^ùp ðËpüBó oDýw

ÚHéþ ÖloAuýõó GpAÿ Þíà øBÿ øíýzãþ @ó øB

ô AðvBðýQ üùõkÿ oA Gú ÞõkÞBó ô ðõû øBÿ

gõk GýBìõqk.

ðßñýî Þú AÖPhBo ìB Gú ìéýQ ô ouî ô ouõï

¾dýe ô Òñþ ìB ðýr cÛýÛþ ô Gú WB AuQ,

Gþ ðùBüQ ìPzßpï. ô üà Ozßp Gh¿õÁ Aq

ÆpÙ gõkï ô øýBR AWpADþ Gú ìùñlx ÎBèýÛlo,

ølÙ ÖloAuýõ ó Aq GpÚpAo Þpkó Aüò

uíýñBoøBÿ @ìõqyþ kðHBë Þpkó ìÏñBÿ

AüpAðýBó üùõkÿ A¾ýê ko upAup kðýB uíHê

ô ðzBðú GBæOpüò ¾×BR AðvBðþ øvPñl.

WñBJ ÎHlÿ gpìýBó kAoï Þú ko 5uBë Agýp

GB WlüQ Öõ Ý AèÏBkû ô ÖÏBèýQ øBÿ gvPãþ

ôAÚÏþ üùõküQ ko AoOÛBF ð×w AuQ. AoOÛBF

ð×w Gú ôuýéú Kpô o} kAkó oôAó ko oAû GùPp

AcPpAï øíýzãþ Gú Klo ô ìBko, Gú KBÿ AôèýBF

Kýp gõk ðzvPò ô οBÿ kuQ kô oAó ðýBq

ðBKnüp Kpô sû KBoÞýñä uBgPíBó ìpÞr

ÖloAuýõ ó oA Æpf ô kðHBë Þpkû Aðl. GB @oqô ÿ

uBgPò AðvBó ko øp oôq qðlâþ. ìPBCu×Bðú

@ó øB Gõkó, ÎzÜ ô OÏùl Gþ KBüBó ô AGlÿ Gú

ìõÖÛýQ ô yBkìBðþ GpAÿ OíBï AÖpAk WBìÏú.


ÚõAðýò Wlül ô Ký`ýlû @ìõq} ô Kpô o} GpAÿ

oAû üBÖPò ðvê WõAó Gú ÞBèY øB, kAðzãBû øB

AgýpA« yßBüQ Aq ouõï, @kAJ ô ÎBkAR

ô GpârAoÿ GÏÃþ Aq ìXBèw ko WBìÏú ìB

ÖpqðlAó, ÖlAÞBoÿ Glô ó ypÉ ô ypôÉ GpAÿ

kôuPBó, ÎzÜ ô AcPpAï GpAÿ KBülAoÿ A¾õë

ô ìlAox GpAÿ koüBÖQ koWBR ÎBèþ Îéíþ ô

Òýpû ô øpüà Aq Aüò uíýñBoøB ô ðzvQ øBÿ

ìõÂõ Ñ oôq GÏÃþ Aq ðzpüBR @ìpüßBDþ

ylû AuQ. ìÛBæOþ koGBoû Wzò øBÿ Öõ Ý

üùõküQ, OÏùl Gú Þíà Gú øíñõ Ñ, øíHvPãþ ô

üãBðãþ ko ìõAÚÐ AcPýBZ øp Öpkÿ Aq WBìÏú,

ìhPéØ GB ypÞQ ìPh¿¿ýò GpWvPú ô

ÞBokAó ko @ó oyPú Gh¿õÁ GpârAo ylû

AèÏBkû GByßõû ô oôüBüþ ô üB ÎBkR “æyõ ó

øBoA” ko WBìÏú ìB, ô cPþ ìzßçR ô ìvBDê

OíBï Aüò Aoq} øBÿ AðvBðþ ko gõ ó ìéQ ìB

oôAó AuQ ô Aüò GBæOpüò âñXýñú Aÿ AuQ Þú

AuQ ô ô oôk GpAÿ øíãBó @qAk ô oAüãBó Gõkû

AuQ.

ìBèþ Þú GpAÿ OÏlAkÿ Aq AÖpAk WBìÏú ìB Ký{

@ìlû ko ðzpüBR ìP×BôR Gú ^BN ouýlû AuQ

Úõï ìB Gú ÖpqðlAð{, Gú ðõAkâBð{ ô Gú OíBìþ

kðýB AoADú kAkû ô gõAøl kAk.

8

GpðBìú GvýBo ìùî küãp @yñBüþ

WõAðBó GB OBoüi ìloó upqìýò AupADýê ô

Þú GBÎU ðBoAcPþ GvýBoÿ Aq AÖpAk ylû AuQ.

OíBìþ Aüò ìvBDê Opìýî Knüp øvPñl Aâp

ko gBOíú Aq üßBüà AÎÃBF øýBR AWpADþ,

øýBR ìlüpû ô ÞíýPú øBÿ ìhPéØ ¾íýíBðú

yñBgPò ìvBDê Þñõðþ @ó AuQ. Æþ ðzvQ

øB ô uíýñBoøBÿ ìhPéØ uÏþ Þpkû Aüî Þú

ìB GB cvò ðýQ oAuPýò AyßBæR cÛýÛþ gõk

oA GBô o Þñýî ô ìvEõèýQ oÖÐ Þpkó ô kouQ

uLBuãrAoï. glìBR Gþ yBDHú oôqìpû @ó

øB GBÎU AÖPhBo yh¿þ ìò, ÖloAuýõ ó

ôAÚÏýQ OBoühþ ô uýBuþ oA Gú @ðùB GýBìõqüî

OB GB kAyPò kAð{ ¾dýe GPõAðñl OÏ¿HBR

Þpkó Aüò ìzßçR oA üßBüà ìB yh¿B« Gú

Îùlû âpÖPú ô GB @ó Gú ìÛBGéú GLpkAqüî.

üùõküBó AüpAðþ ô WBìÏú AuQ .

Aq WñBJ kÞPp ÞBìpAó Gpôgýî oDýw

ìõWõk ko WõAìÐ ìhPéØ oAAq Gýò GHpðl.

üùõkÿ ìõÖÜ @ó Þvþ AuQ Þú Öpøñä

ôèþ øíBðÇõ o Þú Aüò ìzßçR cÛýÛPþ koGBoû

qðlâþ ko WBìÏú Þñõðþ øvPñl èÇ×B« ÖpAìõ}

øýBR ìlüpû ô WñBJ ìñõ^ùp ðËpüBó oDýw

ÚHéþ ÖloAuýõó GpAÿ Þíà øBÿ øíýzãþ @ó øB

ô AðvBðýQ üùõkÿ oA Gú ÞõkÞBó ô ðõû øBÿ

gõk GýBìõqk.

ðßñýî Þú AÖPhBo ìB Gú ìéýQ ô ouî ô ouõï

¾dýe ô Òñþ ìB ðýr cÛýÛþ ô Gú WB AuQ,

Gþ ðùBüQ ìPzßpï. ô üà Ozßp Gh¿õÁ Aq

ÆpÙ gõkï ô øýBR AWpADþ Gú ìùñlx ÎBèýÛlo,

ølÙ ÖloAuýõ ó Aq GpÚpAo Þpkó Aüò

uíýñBoøBÿ @ìõqyþ kðHBë Þpkó ìÏñBÿ

AüpAðýBó üùõkÿ A¾ýê ko upAup kðýB uíHê

ô ðzBðú GBæOpüò ¾×BR AðvBðþ øvPñl.

WñBJ ÎHlÿ gpìýBó kAoï Þú ko 5uBë Agýp

GB WlüQ Öõ Ý AèÏBkû ô ÖÏBèýQ øBÿ gvPãþ

ôAÚÏþ üùõküQ ko AoOÛBF ð×w AuQ. AoOÛBF

ð×w Gú ôuýéú Kpô o} kAkó oôAó ko oAû GùPp

AcPpAï øíýzãþ Gú Klo ô ìBko, Gú KBÿ AôèýBF

Kýp gõk ðzvPò ô οBÿ kuQ kô oAó ðýBq

ðBKnüp Kpô sû KBoÞýñä uBgPíBó ìpÞr

ÖloAuýõ ó oA Æpf ô kðHBë Þpkû Aðl. GB @oqô ÿ

uBgPò AðvBó ko øp oôq qðlâþ. ìPBCu×Bðú

@ó øB Gõkó, ÎzÜ ô OÏùl Gþ KBüBó ô AGlÿ Gú

ìõÖÛýQ ô yBkìBðþ GpAÿ OíBï AÖpAk WBìÏú.


âélGpå, oDýw ÚvíQ ðBï ðõüvþ kAðzãBû

üõ-Ax-uþ, gBðî WvýßB ìlüñB, oDýw kÖPp

Þíà øBÿ ìBèþ kAðzãBû üõ-Ax-uþ, ô gBðî

kAèýBìÛ©õï, ìzBô o ko Aìõ o kAðzãBøþ, @ÚBÿ

kÞPp øçÞõDþ, oôAðzñBx ô GpðBìú uBq

ìdHõJ oAküõ ô Oéõürüõ ó, Æþ uhñBðþ ko

AgHBo ÖloAuýõó

üùõküBó AüpAðþ

Aüò GpðBìú ko ìõ ok AuPÛçë WõAðBó ô ðõ Ñ

Gpgõ ok GB @ðùB ko gBðõAkû ô AøíýQ GpÚpAoÿ

âpk@ô oðlû: sAðPþ Gpgõ okAo ÖpyBkÖp

OíBx ¾dýe GB WõAðBðþ Þú ko ìñrë qðlâþ

ìþ Þññl ¾dHQ Þpkðl. uBÎQ @gp uíýñBo

uíýñBo “AupADýê küpôq ô Aìpôq”

Gú uõAë ô WõAJ ypÞQ ÞññlâBó Aq âpôû

ìPh¿¿ýò AgP¿BÁ kAkû yl. Gú gBÆp

AøíýQ kAyPò ìÏéõìBR ÞBÖþ ô ¾dýe ko

Aüò ìõ ok Gh¿õÁ GpAÿ ðvê WõAó ¾dHQ

AuPÛHBë GvýBo Aq Aüò uíýñBo ÞíýPú GBðõAó

ko¾lk AuQ Þú GpðBìú øBÿ küãp ÿ Aq Aüò

30 Years After

Þpkðl. Aüò GpðBìú GB AuPÛHBë GvýBoÿ Aq ÆpÙ

ypÞQ ÞññlâBó oôGpô yl.

Stand With Us

ÞíýPú GBðõAó ÖloAuýõ ó üùõküBó AüpAðþ GB

øípAøþ âpôû ÒýpAðP×BÎþ ô GvýBo ìÏPHp

ÚHýê ko ìBû øBÿ @üñlû GpârAo Þñl.

“ÞBìpA” ô KzPýHBðþ âpôû “ “ ,

ÞçuùBÿ gõkyñBuþ GpAÿ OíBï WBìÏú

uíýñBo “ôoôk Gú kAðzãBû øB”

“WõAðBó GñýBk ìãHýQ”, “øýéê üõ-uþ-Aë-Aÿ”

ô âpôû “ “ ko oôq 6 ìþ 0102

ko ^ñl ìBû Agýp kô Þçx OõuÈ kô

ìPh¿À GpAÿ GùHõk oôAGÈ Gýò ÖpqðlAó

uíýñBo “AupADýê küpôq ô Aìpôq” oA ko ìõ ok

OBoüi ô @üñlû Þzõ o AupADýê GpârAo Þpkðl.

oôq üßzñHú 21uLPBìHp 0102 Gú øíQ ô GB

GpðBìú oürÿ ÞíýPú GBðõAó ÖloAuýõ ó üùõküBó

ô ôAèlüò ô GùPp qüvPò ko ìpÞr ÖloAuýõ ó

üùõküBó AüpAðþ Ozßýê yl Þú GB AuPÛHBë

uhñpAðBó Aüò GpðBìú @ÚBÿ “küõül uõDývB”,

sô oðBèývQ, gBðî “OBèýB yõèíò âél”,

AüpAðþ uíýñBoÿ koGBoû ypAüÈ Auî ðõüvþ ô

ô oôk Gú kAðzãBû øB ô ÞBèY øBÿ ìhPéØ GpAÿ

ÖpAôAó ypÞQ ÞññlâBó oôGpô Gõk. Þçx

“^ãõðãþ Gpgõok ôAèlüò ô ÖpqðlAó Oýò AüXp”

øíBøñä Þññlû âpôû “ÞBìpA” ko ìñÇÛú

èw @ðXéw , kÞPp “koüê Oíßýò”, oDýw

10

kAðzXõüBó ô gBðõAkû øBÿ @ðùB OpOýI kAkû

yl. ko Aüò GpðBìú ìPh¿¿ýò ìPÏlk ko

OõuÈ gBðî øíB céýíþ ð¿ýpqAkû, ìzBô o

gBðõAkû, Gú Æõ o ø×Pãþ ko ìBû AÞPHp 0102

ô GñýBðãrAo AðvPýPõ KýzpÖQ Aðp s ÿ ko

AupADýê, ô KpôÖvõ o “øñpÿ âpüò”, AuPBk

ìõ ok oAû øBÿ ìhPéØ GpAÿ ðBï ðõüvþ ô âpÖPò

Þíà øBÿ ìBèþ GpAÿ Od¿ýçR ÎBèýú ypÞQ

GpârAo yl. Þçx “ÞñPpë upðõyQ gõk

oA Gú kuQ Gãýpüî” OõuÈ gBðî kÞPp Öéõ oA

koôx ìnøHþ ko kAðzãBû ìýBìþ, øpÞlAï

ko ìõ ok OBoüi Þzõ o AupADýê ô Úõï üùõk ô

ÞññlâBó oA oAøñíBDþ Þpkðl. ìPh¿¿ýò

ko Aüò qìýñú ÎHBoR Gõkðl Aq : gBðî ìõ oüò

qìpkÿ, oôAðzñBx Gú ¾õ oR ÞBoâBû ko

OBoüi 31 AÞPHp 0102 Aq uBÎQ 7 OB 9 yI

GpârAo yl. GpAÿ âpÖPò AÆçÎBR GýzPp ko

ìõ ok Aüò Þçx øB ô GpðBìú øBÿ @üñlû

ÖloAuýõ ó ìþ OõAðýl GB kÖPp ÖloAuýõ ó

üùõküBó AüpAðþ OíBx Gãýpül.

yBï ô upôüw yI yHBR

WíÏú 92AÞPHp uBë 0102 kôìýò âpkøíBDþ

yBï ô ìpAuî yHBR Þú OõuÈ ÞíýPú GBðõAó

ÖloAuýõ ó üùõküBó AüpAðþ GpðBìú oürÿ ylû

Gõk ko ÞñývBÿ “GQ Aë” øípAû GB oøHpÿ oGBÿ

“@üpA oôqð×él” ô ¾lAÿ qüHBÿ grAó ìdHõJ

“ÆñBq Gùpû ìñl ÖpôqAðLõ o” GpârAo yl. üßþ Aq


11

30 Years After

30 Years After

AølAÙ Aüò âpkøî @Dþ, GroâlAyQ @Dýò cÛõ Ý

Gzp ðõyPú KBkyBû AüpAðþ “Þõ oô} ÞHýp”

Gõk Þú Aìpôq Gú ÎñõAó uíHéþ Aq AuPÛçë ô

@qAkÿ Öpkÿ ko upAup WùBó ìõ ok AcPpAï

AuQ. gBðî yùç WBôkAó, oDýw øýBR AWpADþ

ÖloAuýõ ó üùõküBó AüpAðþ, ko ìõ ok Aüò

ðõyPú OBoühþ ô AøíýQ @ó ko WBìÏú WùBðþ

Aìpôq ¾dHQ Þpkðl ô ko ìõ ok AøíýQ Odíê

ô GpkGBoÿ ô oÎBüQ cÛõ Ý AÖpAk ko Aüò kô oû

ðBâõAoÿ øBÿ AÚP¿Bkÿ ô uýBuþ OBÞýl

ðíõkðl. Aüò âpkøî @Dþ GB ypÞQ Gý{ Aq 003

ð×p Aq ìlÎõüò ko OBæoÿ GByßõû ô kÞõ oøBüþ

Þú üBk@ô o kô oAó KBkyBøþ “Þõ oô} ÞHýp”

Gõk GpârAo yl ô @ÚBÿ ìBoá ÎBìéþ, ðBìrk

ìýLê, ô AkAoû Kéýw èw @ðXéw ðýr ko ÒpÖú

øBÿ ìP×BôR Gú uõAæR ypÞQ ÞññlâBó KBui

AðPhBGBR GpAÿ kAkâBû ÎBèþ AüBèQ ÞBèý×pðýB,

ìùíBó ÎBèýÛlo Aüò ìpAuî Gõkðl.

koá AÎPýBk

Aüò âpkøî @Dþ GB øñpðíBDþ ô ìõqüà

@o} ô ¾lAÿ kèñzýò ìdíõk ÚpGBðþ ô

@øñä øBÿ kÿ-Wþ ìdHõJ yBøpj uLýp,

ô OÏéýî oÚÀ øBÿ âpôøþ AupADýéþ OõuÈ

oôq kôyñHú 4 AÞPHp 0102 Gý{ Aq 002 ð×p

GpAÿ ypÞQ ko uíýñBo “koá AÎPýBk” Þú

ìpAuî oô} øzBðB ô üõï ÞýLõo

gBðî Aô oèþ uPBoû OB KBuþ Aq ðýíú yI

AkAìú kAyQ.

OõuÈ ÞíýPú uçìPþ ô OñlouPþ ÖloAuýõ ó

üùõküBó AüpAðþ, GpârAo yl ko ìpÞr

uíýñBo “AcPpAï ìPÛBGê”

ÖloAuýõ ó âpkøî @ìlðl. Aüò uíýñBo Gú

ìñËõ o @yñBDþ AÖpAk Gh¿õÁ ôAèlüò ô

ÞñývBÿ “GQ Aë” ôAÚÐ ko ìpÞr ÖloAuýõ ó

üùõküBó AüpAðþ ìBðñl øp uBë ìpAuî oô}

ÖpqðlAó ðõWõAó @ðùB GB gÇpAR AÎPýBk ô

^ãõðãþ Kýzãýpÿ Aq @ó ô oÖPBo ¾dýe GB

øzBðB ô üõï ÞýLõ o oA GB ðËî GvýBo ko ìdýÇþ

GvýBo oôcBðþ GpârAo Þpk. WlA Aq GpðBìú øB

üßzñHú 81 @Kpüê 0102 ÞíýPú uçìPþ ô

OñlouPþ ÖloAuýõ ó üùõküBó AüpAðþ Gú

Öpk ìÏPBk, GB ypÞQ uhñpAðBó ìPh¿À

GpârAo yl. ìPh¿¿ýñþ Þú ko Aüò GpðBìú

ô ìpAuî ìnøHþ Þú GB øíßBoÿ oGBðõR ô

grAó Aüò ÞñývB Gú ¾õ oR GvýBo kèñzýò

oøHpÿ gBðî øB yHñî ÞýíýB ô Aèùú Gpôgýî

ìýrGBó Gý{ Aq 003 ð×p ypÞQ Þññlû GpAÿ

¾dHQ Þpkðl, ÎHBoR Gõkðl Aq: kÞPp Öpøñä

øçÞõDþ, oôAðzñBx; âpôøHBó “ÖBoë” ÎÃõ

GpârAo yl, kô uhñpAðþ GvýBo WBèI GpAÿ

oôq ÞýLõ o ðýr GpðBìú oürÿ ylû Gõk Þú GB

uíýñBo “AcPpAï ìPÛBGê” Gõk. Aüò uíýñBo

uBÎQ 2GÏlAqÊùp GB KnüpADþ ^Bÿ ô yýpüñþ

AkAoû Kéýw yùp èw @ðXéw, @ÚBÿ kAoA

@GBDþ, ÎÃõ ÖÏBë WBìÏú ko oAGÇú GB AðõAÑ

AuPÛHBë ÖpAôAó ypÞQ ÞññlâBó oôGpô yl.

GpðBìú Aô ë GdU ô â×Pãõ üþ Gõk

ô ðíBüzãBû ðÛByþ øñpìñl Aoqðlû gBðî oôüB

ÖBgpÿ ypôÑ ylû ô GB Wévú uhñpAðþ ô

ìzßçOþ Þú gBðõAkû øB ô WõAðBó üùõkÿ

ko uÇe WBìÏú GB @ó oôGpô øvPñl; kÞPp

koGBoû ìÏñþ üùõkÿ, AüpAðþ ô @ìpüßBDþ Gõkó

ko WBìÏú Aìpôq ìB Þú OõuÈ gBðî WýñB ðùBDþ,

uõAë ô WõAJ OB 6 GÏlAqÊùp AkAìú kAyQ.

GpAÿ Aüñßú Þéýú ypÞQ ÞññlâBó GPõAðñl

KpüvB èõÿ Aèlüò, oôAðzñBx, ô kÞPp AüpZ

yívýBó, oôAðzñBx. Aüò uíýñBo GB KzPýHBðþ

ðõüvñlû GpWvPú;‰ gBðî üBuíýò AôGpìò,

ôÞýê kAkâvPpÿ ô ÎÃõ øýBR ìlüpû âpôû

Aq AÆçÎBR uhñpAðBó ìPh¿À AuP×Bkû

Þññl Aüò uíýñBo Gú øp kô qGBó Aðãéývþ ô

ìBèþ

; ô @ÚBÿ uBï üHpÿ, ôÞýê

“Vantage Point Recovery in

West Lake, California”

øívpAó @ðùB ô ^ßõðãþ Gpgõ ok GB ìvBDê

âõðBâõ ó ko Aüò oôAGÈ ¾dHQ Þpkðl.

ÖBouþ AoADú yl Þú GB AuPÛHBë ìlÎõ üò

o ôGpô Gõk. uhñpAðBó Aüò GpðBìú ÎHBoR

ìõuvú Aÿ Þú

ko Opá AÎPýBk ô ðãùlAoÿ Aq AÖpAk ìÏPBk Æþ

kAkâvPpÿ ô oDýw øýBR ìlüpû âpôû

AWpA yl. uhñpAó GpðBìú

Gõkðl Aq: kÞPp Öpøñä øçÞõDþ, oôAðzñBx;

kÞPp KpüvB èõÿ Aèlüò, oôAðzñBx; kÞPp

kô oAó ðÛBøQ @ðùB Oh¿À kAok GpârAo yl.

ìõuvBR küãpÿ Aq Wíéú: GQ OzõôA, gBðú

kôï gBðî ypèþ glAkAk, oôAðzñBx, koGBoû

cÃõ o kAyPò ô ìÏñõüQ ko WBìÏú ¾dHQ

Þpkðl.

kAkû ô ko ìõ ok ÖÏBèýQ øBÿ gõk AÆçÎBOþ ko

kuPpx ìlÎõüò ÚpAo kAkðl. Aüò uíýñBo ìBðñl

Þéýú GpðBìú øBÿ ÞíýPú uçìPþ ô OñlouPþ

oAüãBó ô ô oôk GpAÿ Îíõï @qAk Gõk.

ìýñõ yýçOþ, oôAðzñBx; ô gBðî ìvPBðú

ìÛlï, ìlkÞBo AWPíBÎþ. uhñãõüBó koGBoû

ìÏBèXú ìÏPBkAó ô Opá AÎPýBk ìBèýHõ, gBðú

Opá AÎPýBk èýà øBôx, ìpÞr ìzBô o üò

oôAGÈ ôAèlüò GB ÖpqðlAó GroâvBë gõk ô


ÎñõAó oDýw øýBR ìlüpû, Gp OõuÏú ÞBðõ ó

gýpgõAû, üßþ Aq ìXùrOpüò OBuývBR

koìBðþ AüpAó, ðËBoR ìvPÛýî kAyPñl.

Kw Aq AðÛçJ AüpAó ko uBë 9791

kÞPp @ÚBDþ Gú gBÆp AøíýQ ÖÏBèýQ øBÿ

¾ùýõðývPþ ô GBðßþ gõk ko ânyPú ìõ ok

ÚlokAðþ Aq kô yh¿ýQ ÎBèýÛlo

kÞPp uéýíBó @ÚBüþ, oDýw Kýzýò ÖloAuýõó üùõküBó AüpAðþ

@qAo ô AmüQ ìnøHýõ ó ÚpAo âpÖPñl. AüzBó Gú

ðB^Bo GB gBðõAkû gõk Aq AüpAó âpühPú ô Gú èw

@ðXéw ìùBWpR ðíõkðl. Þú ìXlkA« ÖÏBèýQ

øBÿ GBðßþ gõk oA ko ìÛBï ìÏBô ó AWpADþ

ô kÞPp AìBó Aèéú oÖõ@û, Kryà kAðzíñl

OñËýî Aq: ôüõèQ uBuõðþ

GBðà oüLBGéýà ðzñBë Aq upâpÖPú ô uLw

Gú ìlüpüQ Aoyl GBðà Aìpüßò AÞvLpx ðBDê

ylðl. AüzBó ko uBë 8991 Aq ìzBÒê GBðßþ

ÞñBoû âpÖPñl.

kÞPp @ÚBDþ ko @ìpüßB, GB ypÞQ ÖÏBë gõk

ko ÞñBo @ÚBÿ kÞPp czíQ Aèéú ÞpìBðzBø`þ,

Gú glìBR gõk Gú WBìÏú üùõkÿ AüpAðþ AkAìú

kAkû ô ÖloAuýõ ó üùõküBó AüpAðþ oA OBuýw

ðíõkðl, Þú gõk AüzBó 51 uBë oüBuQ

ÖloAuýõ ó ô ìlüpüQ ìXéú yõÖBo oA Gú Îùlû

kAyPñl. AüzBó ðýpô ÿ ìdpÞú OBuýw kô

ÞñývBÿ Gñþ AìõðB ô Gñþ A³o Gõkðl.

kÞPp @ÚBDþ Gú gBÆp glìBOzBó Gú

AüpAðýBó ô øíú WBìÏú üùõkÿ, GloüBÖQ

OÛlüpðBìú øBÿ ìPÏlk ðBDê ylû Aðl.

Gú ÎñõAó GùPpüò ðíõðú “øíú üùõküBó

üà GBo küãp AÖPhBo ÚlokAðþ Aq glìBR ô

ÖÏBèýQ øBÿ uBqðlû ô ìTHQ kô yh¿ýQ

ÞñPpë Aoq AüpAó ðBDê ylðl.

ko uBë øBÿ 3791 ô 5791 kÞPp @ÚBDþ

ìvEõë üßlüãpðl”, kÞPp @ÚBDþ Aq ÆpÙ

ðíBüñlâBó ìñPhI üùõküBó ko AupADýê ô

GpWvPú, ÖpøýhPú ô glìPãrAo WBìÏú ìBó,

ð¿ýI âpôû GBðõAó ÖloAuýõ ó üùõküBó

Gú ÎÃõüQ øýBR ðíBüñlâBó AüpAó ìñ¿õJ

ylðl OB ko Þíývýõ ó OõuÏú AÚP¿Bkÿ

âBèõR Aq Wíéú ðhvQ ôqüp ìñhî Gãýò,

oüBuQ Wíùõ o yýíõ ó Kpq, oGBÿ ÎõGlüB

AüpAðþ ylû AuQ. @ÚBüBó kÞPp uéýíBó @ÚBDþ

ô kÞPp AìBó Aèéú oÖõ@û GpAuPþ yBüvPãþ Aüò

@uýBÿ WñõJ ypÚþ uBqìBó ìéê ìPdl ko

OBüéñl ô ìBèrÿ ypÞQ GñíBüñl.

üõuØ, yùpkAo Olÿ Þõèà ô GvýBoÿ küãp

Gú koüBÖQ èõcú AÖPhBoÿ ðBDê âpkülû AuQ

oA kAoðl Þú qcíBOzBó oA AoZ Gñùýî.

ìpAuî GByßõû GroâlAyQ Aüò kô Îrür,

AüzBó uLw Gú ìÛBï oüBuQ GBðà

A¾ñBÙ ô GBðà AüpAðzùp ouýlðl Þú GBðà

Þú ko ÞPBJ ÆçDþ AOdBk üùõküBó Gú ðBï

AüzBó Gú SHQ ouýlû AuQ.

12

oôq üßzñHú 91 kuBìHp uBÎQ 5 GÏlAqÊùp

ko uBèò ðÏíBó ÖloAuýõ ó üùõküBó AüpAðþ

AüpAðzùp oA Gú ¾õ oR üßþ Aq ìõÖÜ Opüò

ìõuvBR ìBèþ GB Gý{ Aq 074yÏHú ko

kÞPp @ÚBDþ ô øívp ìùpGBðzBó ìùpÿ

gBðî ko Gõ oèþ øýér qðlâþ ìþ Þññl ô ^ùBo

ko gýBGBó ÞpuñQ øBüPr yíBèþ GpârAo

gõAøl yl.

upAup Þzõ o ko @ô okðl.

kÞPp @ÚBDþ üßþ Aq oøHpAó WBìÏú

Öpqðl ìõÖÜ Gú ðBï øBÿ ìtâBó, uýíB, oôüB ô

oôìýñB kAoðl Þú øíãþ Gú ôÞBèQ AyPÓBë kAoðl.

kÞPp uéýíBó @ÚBDþ, ìPõèl øílAó, Kw

Aq Aüñßú GB gBðõAkû Gú OùpAó @ìlðl, Od¿ýçR

üùõkÿ ko AüpAó, glìBR AWPíBÎþ gõk oA

Gú ÎñõAó ÎÃõ ¾ñlô Ý ìéþ ko ìÛBï ìÏBô ó

kÞPp AìBó Aèéú oÖõ@û ko uBë 2031 ko

Gñlo Kùéõÿ ìPõèl ylðl. Od¿ýçR AGPlADþ oA

gõ oA Oßíýê ðíõkû ô ìõÖÜ Gú koüBÖQ kÞPpAÿ

AÚP¿Bk âpkülðl.

oüBuQ ypôÑ Þpkðl ô Kw Aq @ó GB ÎÃõüQ

ko ÞíýPú ìpÞrÿ üùõküBó ko ìÛBï grAðú kAo

ko ìlouú Öpkôuþ Gú KBüBó ouBðlðl ô Kw Aq

AðPÛBë gBðõAkû Gú OùpAó ko ìlouú ÖBoAGþ Gú

AüzBó ÖÏBèýQ øBÿ GBðßþ gõk oA Aq

GBðà ìéþ AüpAó ypôÑ ðíõkû ô uLw ko GBðà

Gú ÖÏBèýQ KpkAgPñl Þú ko ðPýXú qcíBR

gvPãþ ðBKnüpyBó ìõÖÜ Gú gpül gBðú Aÿ

Od¿ýê gõk AkAìú kAkðl. ko uBë 5131 ôAok

ÞBèY @ìpüßBDþ OùpAó ylðl ô ko Þçx ø×Pî

ìpÞrÿ AüpAó Gú ìÛBï øíßBo ÿ GB ô qAoR

GpAÿ ÖÏBèýQ øBÿ WõAðBó ylðl. AüzBó Gú


13

GB GBæOpüò ìÏlë ko uÇe ìlouú yBâpk Aô ë

ylðl. Gú Oõ¾ýú ìlüpAó ÞBèY Þçx øzPî oA

ko OBGvPBó ìpô o ðíõkû ô uBë GÏl Gú Þçx

ðùî AoOÛBF üBÖPñl. ^õ ó AìBó Aèéú oÖõ@û øíú

Þçx øB oA GB oOHú Aô ë Gú KBüBó ìþ ouBðlðl,

ÚpAo Gõk GB Gõ ox Od¿ýéþ Aq kôèQ @ìpüßB

GpAÿ AkAìú Od¿ýê Gú @ìpüßB GýBüñl ôèþ ko

uBë yzî Gú Aìp oÂB yBû, ìõuvBR

oÚÀ KBDýr

Aq: á . ìú Kõ o

@ìõqyþ @ìpüßBDþ OÏÇýê ylðl ô GB OÓýýp

oüBuQ ÞBèY ìvBèú Gõ ox Od¿ýéþ AüzBó

ìñP×þ yl.

AüzBó ko uBë 0231 ko Þñßõ o

Kryßþ kAðzãBû OùpAó ÚHõë ylðl ô OB uBë

6231 kô oû Kryßþ oA GB koWú ìíPBq Gú KBüBó

ouBðlðl. uBë @gp GB ôWõk ÞBoyßñþ øBÿ

GBk ìþ oÚ¿ýl GB Gpå

Gpå ìþ èÓrül ko GBk

uBüp kAðzXõüBó ô AuBOýl Gú gBÆp üùõkÿ

Gõkó AüzBó, GBægpû Gýò 021 ð×p yBâpk Aô ë

oÚÀ Gpå ô GBk

øýùBR

ylû ô ìõÖÜ Gú koüBÖQ ìlAë Æç Aq kuQ

AÎéýdÃpR ìdíloÂB yBû Kùéõÿ âpkülðl,

øýùBR

AìB üà GBo küãp ô Aüò GBo Gú gBÆp ÖÛlAó GõkWú

ÞBÖþ kôèQ, ÖpuPBkó AüzBó Gú gBoZ GpAÿ

ðõ o gõ oyýl ko GÏlAqÊùp

ìýrGBó Aüò kô kèlAkû

âpÖPò Oh¿À Gú gpZ kôèQ ìñP×þ yl.

kÞPp oÖõ@û ko uBë 1331 GB gBðî Kpôüò

ô ðõADþ @oAï

Aq Æñýò Gpå ô GBk

âézò AqkôAZ ðíõkðl Þú Sípû Aüò AqkôAZ kô

Öpqðl ìõÖÜ AüzBó, kÞPp sAðQ ô kÞPp ìvÏõk

géÜ üà yBøßBo

WBôkAðú ko üBkï ìBðl

øvPñl Þú øp kô kðlAðLryà ìþ GByñl. kÞPp

oÖõ@û Kw Aq ^ñl uBë ÆHBGQ, GBægpû GB

Gõ ox uBqìBó GùlAyQ WùBðþ Gú èñló oÖPú

ô ko oyPú øBÿ kAgéþ ô Òlk ìPpydú kAgéþ

GBk ìþ oÚ¿ýl GB Gpå

Gpå ìþ èÓrül ko GBk

Oh¿À âpÖPñl ô ko GBqâzQ Gú AüpAó Gú

AuPBkÿ kAðzßlû Kryßþ Gpârülû ylðl.

oÚÀ Gpå ô GBk

øýùBR

AüzBó OB qìBó AðÛçJ AüpAó GB gõyñBìþ

ô ìõÖÛýQ ô yùpR Gú OzhýÀ upüÐ ô

øýùBR

Gpå øBÿ qok ô upj ô AoÒõAðþ oðä

¾dýe Gú ÆHBGQ AkAìú kAkðl.

Kw Aq AðÛçJ GB ÖpAo Aq oAû OpÞýú gõk

æGçÿ @ÖPBJ èýíõDþ oðä

kuPú kuPú

oA Gú uõDýw ô uLw èw @ðXéw ouBðlðl.

ko uò y¿Q uBèãþ ìõÖÜ Gú ânoAðló

ÖõZ ÖõZ

ìþ èÓrülðl ko GBk

AìPdBðBR ìzßê Kryßþ ÞBèý×pðýB ylðl ô

Kw Aq üà uBë ÞBo@ìõqÿ ko

oÚÀ Gpå ô GBk

øýùBR

øýùBR

Harbor UCLA

ko uBë 5891 ìõÖÜ Gú koüBÖQ WõAq ÆHBGQ

ÞBèý×pðýB ylðl ô Aq @ó Kw Gú ìlAôAÿ GýíBoAó

ko ìÇI yh¿þ gõk ìzÓõë øvPñl.


ºHoÄH ·IÄj¼¿Ä ·¼ÃwHnkÎ nj

oÿº 450 yÄI\¹¬ IM

½¼§{IM » ÂGI¹XTwH ºI§

Iµ{ ÁI¿¹z] » ´wHo ÁnHq¬oM ÁHoM

oTzÃM RIø°öH Kv¨ ÁHoM

SõwH IoÄH ´ºIi IM

(323) 656 -2142 ¸ÿ±U IM

.kÃGIoÎ ®ÅIe tIµU

ðãBøþ Gú glìPãrAoAó WBìÏú

üùõkÿ AüpAó

AudÜ Öpøíñl Kõo, Aôèýò ðíBüñlû ìñPhI

WBìÏú üùõkÿ ko ìXéw ðíBüñlâBó WíùõoÿAuçìþ

Aq kÞPp ðBøýl KýpðËp

“Only Jew in

Parliament Is Expelled by Iranians”،

ko uBë ânyPú WB ìÏú üùõkÿ AüpAðþ üßþ Aq

glìPãrAoAó ÖpøýhPú ô Öpøñãþ gõk oA ko

ìPíBkÿ ko ÞñBo ìzBÒê Öpøñãþ gõk ko Aüò

uíQ ðýr ìzÓõë Gú Oloüw Gõk.

GÇõ o A¯Î¯î ASpârAo Gõkû Aðl. ko @üñlû ðBìùBÿ

yßpAèéú ô AudÜ ÖpøíñlKõ o Gþ yà ko Aüò

kë gBá uLpk. A¾õæ« üùõküBó AüpAðþ Æþ

Úp ó ânyPú ÖpqðlAó GvýBoÿ oA Gú AWPíBÑ ô

ko @ÒBq osüî Wíùõ oÿ Auçìþ,

AudÜ ÖpøíñlKõ o GpüBuQ ìlouú Þõ o}

èývQ ÚpAo gõAøl kAyQ. yBkoôAó AudÜ

ÖpøíñlKõ o ko OBoüi 02 @Kpüê 0102 ko yùp

Öpøñä AüpAðþ Odõüê kAkû Aðl Þú øp üà GñõGú

gõkyBüvPú Oßpüî ô AÖPhBo üùõküBó AüpAó

ìñ¿õJ ylû OB KBüýr uBë 9791, GÏé©Q ypÞQ

ko AðPhBGBR ìXéw yõ oAÿ Auçìþ, ko Aüò

yýßBâõ GÏl Aq üà Îíê WpAcþ, GñBâBû ^zî

Aq WùBó ÖpôGvQ. oôAð{ yBk

Gõkû Aðl. üßþ Aq Aüò AÖpAk, oôAðzBk AudÜ

ÖpøíñlKõ o, glìPãrAo Öpøñãþ ô Aôèýò

ìÛBï glìQ ìýßpk. ko @ðvBë Aq ÆpÙ WBìÏú

üùõkÿ AüpAó, GñíBüñlâþ üùõküBó ko ìXéw

ðíBüñlû ìñPhI WBìÏú üùõkÿ ko ìXéw

ðíBüñlâBó Wíùõ oÿ Auçìþ Gõkû AuQ. qðlû

yõoAÿ Auçìþ ìñPhI ô Gú @ðXB ÖpuPBkû yl.

Aì©B ìPBu×Bðú AÎPHBoðBìú AüzBó ko ìXéw, GB

üBk AudÜ ÖpøíñlKõ o ko uBë 3391 ìýçkÿ

ko ÞpìBðzBû ^zî GXùBó âzõk. Od¿ýçR

@ô okó 07 oAÿ ìhBèØ, 63 oAÿ ìõAÖÜ ô 98

oAÿ ìíPñÐ O¿õüI ðzlô Gú â×Pú oôqðBìú

AGPlAüþ ô kGýpuPBðþ gõk oA ko ìlAox

@èýBðw ô yBøLõ o² ÞpìBðzBû Æþ Þpkû, Kw Aq

OdQ ÎñõAó ìÛBèú Aÿ GñBï ,

91, 08 AôR 71 üi GPBo KvQ, ôAyñãPò

@ó, ìloá èývBðw gõk oA Aq kAðzãBû OùpAó

ko oyPú Îéõï oüBÂþ Agn ðíõkû uBèýBó

14

Aô Þú OñùB ðíBüñlû üùõkÿ ko KBoèíBó Gõk Aq

ìXéw AgpAZ âpkül ô ðB^Bo yl Þú GÇõ o

ìPíBkÿ ko kGýpuPBðùBÿ Þõ o} KvpAó ô

kgPpAó, @ìõqyãBû A³pR ô ìlouú AôO¿p

Òýp ouíþ gBá ôÆñ{ oA Opá Þñl. Kw

Aq ìùBWpR Gú @ìp üßB, GB OíBï ìzßçR

øBOõoA Gú Oloüw oüBÂþ ìzÓõë Gõk. AüzBó

ko @ÒBq kô oAó Oloüw GB øíßBo Öpøñãþ gõk

ìùBWpR GB øíßBoÿ øívpyBó gBðî Öùýíú

küBðþ OõAðvPñl uú ÖpqðlæüÜ ô yBüvPú gõk

gBðî Öùýíú k¯üBðþ @yñB ylû, AqkôAZ ðíõkðl.

cB¾ê Aüò AqkôAZ uú Öpqðl yBüvPú Gú

oA GB Od¿ýçR ÎBèþ Gú AWPíBÑ Odõüê køñl.

qðlû üBk AudÜ ÖpøíñlKõ o Aq gBðõAkû Aÿ

ðBìùBÿ ìùpAó, ÞBìpAó ô ÞýõAó ìýHByñl.

uBGÛú Oloüw ìíPl ô OBèýØ ÞPBJ oüBÂýBR

Aøê Îéî GpgBuPú Gõk. øíýò g²¿Bë Öpøñãþ

ô Úõ©û GýBó Úõÿ oA ko GpAko Aoyl AüzBó @ÚBÿ

GpAÿ kGýpuPBðùBÿ upAup Þzõ o, kAð{ Aô

ko Îéõï oüBÂþ oA Gp øíãBó ìÏéõï ô GBÎU

yßpAèéú ÖpøíñlKõ o ðýr Þú uBèýBó ìPíBkÿ

ìÛBï oüBuQ ìlouú @èýBðw ÞpìBðzBû oA Gp

yùpR Aô ko ìdBÖê Öpøñãþ AüpAó âpkül.

Aüò yñBgQ OB Gú cl©ÿ Gõk Þú Glô ó

Îùlû kAyQ ìþ OõAó ìzBølû ðíõk.

ko @uíBó Kp ÖpôÕ WBìÏú üùõküBó

øýa ôAGvPãþ² yh¿þ GB koGBo yBøñzBøþ,

GpAÿ Oloüw g¿õ¾þ oüBÂýBR, Gú

AüpAðþ, øíõAoû uPBoâBó Gþ yíBoÿ kogzýlû

Aðl Þú øpüà Gvùî gõk ko GBæGpkó Öpøñä

ÖpqðlAó ô ðõ WõAðBó gBðlAó Kùéõÿ ìñvõJ

âpkül ô OB kô oû AðÛçJ 9791 ìýçkÿ, uBèýBó

üùõküBó AüpAðþ GÇõ o A¯g¯À© ô Öpøñä AüpAðþ


Love shouldn’t hurt you!

Don’t be silent! Call us!

For more information on “Domestic Violence”,

getting help and finding shelter.

you can call

the “Yaran” Help-Line at (818) 464-2864

You can leave us a message in Persian.

Confidentiality and anonymity of your message

are guaranteed.

Has your spouse or partner ever:

- Beaten or physically abused you?

- Has stopped you from meeting your friends or

relatives?

- Forbid you from working outside the house?

- Threatened you, your children or pets?

- Destroyed your personal belongings?

- Scold, accuse or humiliated you?

- Forced you to have sex?

Are You:

- Afraid of your spouse or partner?

- Always concede from fear before him or her?

- Feeling afraid, lonely, and insecure?

If your answers to these questions are yes,

you are a victim of “Domestic Violence”

Violence injures all members of a family.

For the sake of your children and yourself,

ask for help today.

Made possible by a grant from California

Community Foundation and Jewish Family

Service of Los Angeles

Yaran: Iranian Peer Counselors and Advocates

- GB gzõðQ ô OdÛýp@ìýr GB yíB oÖPBo Þpkû ô yíB oA ìÛ¿p yípkû?

- GB qô o yíB oA ôAkAo Gú øî @Òõyþ Þpkû?

ÎzÜ ðHBül Gú AðvBó ¾lìú Grðl!

ußõR ðßñýl! GB ìB OíBx Gãýpül!

GpAÿ AÆçÎBR GýzPp koGBoû “gzõðQ øBÿ gBðõAkâþ” ô

ko üBÖQ Þíà ô üB AÚBìQ ko KñBøãBû øBÿ ìh¿õÁ ìþ

OõAðýl GB

âpôû üBoAó yíBoû Oé×ò 42uBÎPú 4682 - 464 (818)

OíBx Gãýpül

ìþ OõAðýl Gú qGBó ÖBouþ GpAÿ ìB KýÓBï GãnAoül ô ìÇíEò

GByýl Þú KýÓBï yíB ìdpìBðú ô g¿õ¾þ GBÚþ gõAøl ìBðl.

@üB øívp ô üB ypüà qðlâþ yíB OB Gú cBë:

- yíB oA ìõ ok ÂpJ ô yPî ô üB @qAo Wvíþ ÚpAo kAkû?

- Aq ìçÚBR yíB GB kôuPBó ô üB AÖpAk gBðõAkû OBó Wéõâýpÿ Þpkû?

- Gú yíB AWBqû ÞBo gBoZ Aq gBðú ðíþ køl?

- yíB, ÖpqðlAó ô üB cýõAó gBðú oA Oùlül Þpkû?

- AyýBÿ yh¿þ yíB oA Aq Gýò Gpkû?

@üB yíB:

- Aq øívp ô üB ypüà qðlâþ OBó ìþ Opuýl?

- Aq Opx øíýzú Aq Aô AÆBÎQ ìþ Þñýl?

- AcvBx OñùBDþ, Opx ô Gþ KñBøþ kAoül?

Aâp KBui yíB Gú Aüò uõAæR ìTHQ AuQ, yíB ìõ ok Êéî ô

gzõðQ gBðõAkâþ ôAÚÐ ylû Aül.

gzõðQ ko gBðõAkû Gú OíBï AÎÃBÿ gBðõAkû ¾lìú ìþ qðl.

Gú gBÆp gõk ô ÖpqðlAðPBó Aq Aìpôq GpAÿ koüBÖQ Þíà AÚlAï Þñýl.


üùõküBó ^ú uùî âpAðþ ko c×Ì ô cpAuQ

Öpøñä A¾ýê AüpAó kAyPú ô kAoðl:

AüpAó ôÆò ìò AuQ, Opkül ìßò

AðßBo ÖpôÕ ÚpÁ gõoyýl ìßò

gõk ôAoV ô KBulAo Aüò gBá ìñî

Opkül ko Aüò GBôo WBôül ìßò

AìB, yõ oGhPBðú Gú Îééþ âõðBâõ ó

Þú ko cýÇú Aüò ìÇéI ÞõOBû ðývQ, ko

ouBèQ üùõkÿ AüpAðþ

Aq: WùBðãýp ¾lAÚQ Öp

ÞíPp ðõyPBo ìvPñl OBoühþ KýpAìõ ó uùî

Gú urADþ Þú üùõküBó AüpAó ðú OñùB ko uýp

ìÇéI qüp ìPò uhñpAðþ ìùñlx WùBðãýp ¾lAÚQ Öp, yBÎp ìdHõJ ìÏB¾p, ko ìpAuî ÞýLõo

uBë 0102 ko ÞñývBÿ “gBðú uBèíñlAó” ko èw @ðXéw AuQ.

OdõæR Öpøñãþ, AWPíBÎþ, AÚP¿Bkÿ, ô cPþ

øñpÿ Aüò @J ô gBá kAyPú Aðl, Géßú ko c×Ì ô

üà ^ñl Gú ÞBo gzQ ôAkAo ylüî üà ^ñl Auýp g¿î ÚùBo ylüî

qAó Kw kô ørAo uBèú ko ÒpGQ gBá ÚpGBðþ ÖPñú øBÿ GvýBo ylüî

AyBÎú @ó ðýr øíõAoû Þõyýlû Aðl ƒ uhò â×Pú

ylû AuQ. ôAÚÏýQ AìB Aüò AuQ Þú ÎéýpÒî

Aüò gç¾ú ÿ upðõyQ Úõìþ AuQ Þú ko

ørAoû øBÿ OBoüi Gú oÒî @ðùíú uhPþ øB ô

ko gBá KùñBô o AüpAó, cPþ Gú qìBðþ Ký{

Aq OBoüi OBCuýw uévéú ÿ øhBìñzþ ìþ

AkôAoÿ Þú üùõküBó ìõ ok Gþ ìùpÿ GÏÃþ

qìBï kAoAó ô øî ìýùñBó ìPÏ¿I gõk ÚpAo

ì¿ýHQ øB, upuhPBðú ko cpAuQ øõüQ

Úõìþ / ìnøHþ gõü{ Þõyýlû ô OB Aìpôq ô

oul. ô Gp AuBx Aüò GBô o ìþ OõAó AkÎB Þpk

Þú üùõküBó ÚHê Aq @ÒBq OBoüi ìlô ó AüpAó, Þú

âpÖPú ô ìPdíê oðY OHÏýÄ ô ÎnAJ OdÛýp ô

OBqüBðú øBÿ Êéî ylû Aðl, ìÏùnA øíõAoû ko

øñõq AuPõAo ô KBGpWB ìBðlû AuQ;

üÏñþ:

ìHlAC @ó GñýBðãnAoÿ cßõìQ øhBìñzþ AuQ,

ko Aüò gÇ©ú ußõðQ ârülû Gõkðl.

Æõë AοBo kèHvPãþ gõk oA Gú gÇú Aÿ Þú

Kw Aq upqìýò AupADýê Úlüíþ Opüò ìõÆò

OBoüh`ú ìlô©ó Úõï üùõk

küõAó cíBuú ÿ ÖpAq AuQ ô Öpôk

Aq WùPþ küãp, @qAkÿ AuýpAó üùõkÿ

GBGê Gú ÖpìBó Þõ o} Groå üßþ Aq ìùî Opüò

@ðBó Gõkû AuQ, Gú ASHBR ouBðýlû ô Gú Kýpô ÿ

Aq kuPBô okøBÿ AðvBðþ küò ô @Dýò gõk,

ôÚBüÐ OBoüi KpðzýI ô ÖpAq ìBuQ ô ðýBq ÿ

Gú GBqâõDþ @ó ðÛÇú ÿ ÎÇØ upðõyQ uBq

ÞíBÞBó Gú ìýùò ô Gú øíõÆñBó gõk ôÖBkAo

ìBðlû ô ÎzÜ ô oqülû Aðl:

AÖvBðú ÿ oôkÿ AuQ ko @Òõ} qìBó

øíõAoû oôAó Gú uõÿ koüBÿ ôWõk

ðývQ. øíýò Gw Þú Gú AÎPÛBk Ktôøzãp

ÖÛýl, qðlû ðBï KpôÖvõ o Aìñõ ó ðP¿p : “ Kw

Aâp ÞíBGý{ ðrküà Gú ^ùBo ørAo

uBë Aq Aüò OBoüh`ú - üÏñþ Aq @ÒBq ouBèQ

øíñõÑ gõkR oA ^õ gõkR kôuQ GlAo

ÖpìBó glAuQ Aüò, ðú üà ÆpÖú yÏBo

Aq ôAÚÏú ÿ gpôZ Aq ì¿p, Kýõðl kèùB ìýBó

üùõküBó ô AüpAðýBó, Þú ÎÛl @ó OõuÈ Þõ o}

cÃpR AGpAøýî Gú ÖpAgõAðþ Gzp GpAÿ

yñBgQ ô KpuP{ glAôðlÿ üãBðú- ìþ ânok,

ko ÞñBo ðùpøBÿ GBGê GvPú ylû, kôìýò

o ô ülAk gBÆpû Aðãýr ô ìùî OBo üi üùõk

ìB ìéQ ÆBÎPýî ô Wr Aüò ðßñýî,

yBèõkû küò ìB Gp ÎzÜ AuQ ÚpAo.

ìB üùõküBó AüpAðþ OlAôï 0072 uBèú ÿ Aüò

Kýzýñú oA ðú OñùB yBøl Gõkû Aüî, Géßú ìB gõk

ìdvõJ ìþ yõk.” (1)

ôðýr Gú oôAüPþ küãp, üùõküBó GBGê

AìB @ð`ú ìpA Gp @ó kAyQ Þú ko Aüò

qìBó ìdlôk Gú Aüò ìÛõèú GLpkAqï, Aüò

Þõèú GBo ouBèQ² Aüò ìBðlâBoÿ oA Gp kô}

Þzýlû Aüî. Aüò GlAó ìÏñþ AuQ Þú upqìýò

16

GpAÿ ÖPe Aüò Þzõ o OõuÈ Þõ o} KBkyBû Gú

AoO{ Aô üBoÿ øBÿ AuPpAOtüßþ kAkû Aðl. (2) ô

ôAÚÏýQ AðßBo ðBKnüp AuQ Þú ko Aüò Gpøú Aq

OBoüi ô ðýr Gú gBÆp oglAk AðÛçGþ Þú ìõWI

AüpAó Gý{ Aq ðýíþ Aq Aüò koAqðBÿ ^ùBo ørAo

uBèú GBèýl ðãBû Úõï üùõk Gõkû AuQ. Gþ Opkül

øp @ó âBû Aüò kAuPBó ìÛpô ó Gú cÛýÛQ GByl,

Aüò oglAk oA ìþ OõAó ðhvPýò øî Kýõðlÿ ô

ìùBWpR AWHBoÿ GýzíBoÿ Aq ìB ô KloAó ìB

yl ƒ ðvê ìB ðBgõAuPú ô Gú âõðú Aÿ “ üBkâBo

Aüò üà AkÎBÿ ìõSÜ OBoühþ AuQ.

ìþ kAðýî Þú Aq @ó qìBó Þú @yõ oüBó

øíýBoÿ AüpAðýBó ô Úõï üùõk Gú yíBo @ô ok.

Gú øp oô ÿ, ìvéíB« Aüò Úõï Gú üÛýò Úlüíþ

AðÛpAÅ ðvéþ, ô ðÛÇú KBüBó Oéi Ö¿éþ” Aq

OBoüi kôørAo ô ø×P¿l uBèú üùõküBó AüpAó

ørAoAó Oò Aq yùpôðlAó AupADýê oA Gú yp Ý

AìLpAÆõ oÿ gõk Gú AuBoR Gpkðl, @ðBó ko

Opüò AÚéýQ ìnøHþ / Öpøñãþ/ WÓpAÖýBüþ

KùñlyQ AüpAó qìýò Gõkû AuQ Þú ko koAqðBÿ

AuQ. GñBGpAüò GpìBuQ Þú @ð`ú ko OõAó

kAoüî oA Gú ÞBo GãíBoüî Þú GBo ouBèPþ kôâBðú

AoAÂþ upqìýò øBDþ Þú ÆHÜ OÛvýî Gñlÿ

øBÿ WÓpAÖýBüþ Wlül yBìê AuPBó øBDþ

qìBó GB Öpøñä ô @kAJ ô uñò ìýùò ìýrGBó

gõk ko@ìýhPú ô Gú ÒñBÿ @ó Öpøñä ôAæÿ

oA Þú upðõyQ Gp âpkû ìB ðùBkû AuQ Gú

upìñrë ìpAk GpuBðýî. Aâp uhò Aq ouBèPþ

^õ ó ÞpkuPBó, @moGBüXBó, ô âýçó

ìþ yõk, ußñþ ârülðl. GñBGpAüò Gú GBô o

kôâBðú ìþ âõüî, GpAuPþ Aüò ôÊý×ú ìBuQ

Gpgþ AüpAðzñBuBó, ÚlìQ cÃõ o Aüò Úõï

GBuPBðþ AÖrôkû AuQ. Gú AÎPHBo øíýò AìPrAZ

ô @yPþ kô oô} qðlâþ ìþ OõAó koüBÖQ Þú


17

Þú Gú yßpAðú ìõÖÛýQ øBÿ oyà GpAðãýrìBó

Þú Gþ Opkül GB KzPõAðú Aÿ Aq OÏBèýî üùõküQ

ðÏíQ øB

ìò Aq øp yBgú, Aq øp Gpå, Aq øp âê

@ðXéw Gú qüõ o ÆHÐ @oAuPú ylû üBk Þñýî.

Aüò uú ìXíõÎú Gú ðBï “KBküBôðl” @ÒBqüñú

Þú üÛýñB« GB @ìõgPú øBÿ Öpøñä AüpAó ko@ìýhPú

AuQ ƒ ÞvI Þpkû Aüî, Gú cpAuQ Aq Aüò

Gú kyQ ìýrGBó ÎÇp ÆpAôR, ÎÇp GpÞQ,

ÎÇp ÎzÜ ô ìùp KByýlï;

You are, my son, the first of a new

generation in our history. You are

the first American grandchild of your

grandparents, who like millions of

other Jews before them, experienced

yet another mandatory exile- or

migration if you will- because of their

religious beliefs.

Remember! Your grand

parents are the inheritors of one of the

most ancient Jewish cultures in the history

of Diaspora. It is your responsibility

above all, to understand, respect,

and learn from their very rich culture.

You are, my son, uniquely qualified

to learn first hand about the history

of our ancestors and the strong ties,

and cumulative cultural and religious

principals that have safeguarded our

survival as an “International” nation

since time immemorial... cherish all of

this treasure my son, and pledge that

you too will in turn pass on to your

own children, both our Jewish and

Persian heritage.

ìÇBèÏBR ô Ktôø{ ko Kýzýñú ô Öpøñä

küpuBë üùõküBó AüpAó ô oôyñãp ÒñBÿ ìýpAV

ìýpAV ÎPýÜ Þíp øíQ GHñlüî ô GB @âBøþ ô

koAüQ, ìzÏê KBülAoÿ @kAJ ô uñò soÖBðãp

ìò Gú ìBko gBá

-^õ ó géØ qAkAó GB AüíBó - ôÖB Þpkï, ìùp

üùõküQ ô ASpânAoÿ A} Gp Öpøñä AüpAó

AuQ. GvýBo WBÿ OBCuØ AuQ Þú Kw Aq ìpå

ô upyBo Aq ìÏpÖQ ðýBÞBó oA Gú ðvê

@üñlû GvLBoüî.

ô oqülï.

(üBkOBó GByl ôèþ, ko âpk} Gý{ ô Þî Aü©Bï

ðõ ox KpÖvõ o ðP¿p, Aüò ìdÛÜ üãBðú Þú

AuPBk Þpuþ AüpAðzñBuþ ko kAðzãBû ÎHpÿ

ìò q ÂpJ Oýzú øBÿ Wùê,

ìò q uñä AðlAq ÿ ðBGhpkAó øpâr ðPpuýlï.)

AÞñõ ó, Aq @ðXB Þú ¾l AèHPú oô ÿ uhñî

Gú ðvê WõAðíBó ðýr øvQ, og¿Q køýl OB

Aô oyéýî Gõk ô Gú øp kô Öpøñä Aq ¾íýî WBó

ÎzÜ ìþ ô oqül, yPBJ Kýãýpÿ Aüò ìÇBèÏBR

ÚvíQ ÞõOBøþ Aq uhñBðþ oA Þú ko uBë øBÿ

@ÒBqüñú ÿ ìùBWpOíBó ko ìpAuî GpìýP¿õAÿ

oô Gú Þñlÿ âpADýl.

Gú oAuPþ, cíBüQ Aq AkAìú Aüò Þõy{

ko Ö¿õë GpâpürAó AuPÛBìQ øBÿ Kýãýpï

cßíQ @ìõqAðú ðÛzþ Aq GùBo WBôkAó: O¿õüp

Öpqðlï ÚpADQ Þpkï, GpAÿ küãp ÖpqðlAðíBó

GBqgõAðþ Þñî:

øB yBüvPú AøíýQ ô OõWùþ Gú urAuQ.

ko gBOíú, kôuQ ìþ kAoï Aüò ðõyPú oA

ÆõGB Gõk;

Oß`pAÕ øp yßõÖú Gp Oñî ðõ oÿ Gú ÖpkA Gõk,

oøñíõ ó oøpôAó ko ÊéíPBÿ OñãñBøB Gõk.

GB upôkû Aÿ Aq ÞPBJ “@qìõ ó Gpârülâþ” Ú¿úC

Ò¿ú øB ô upðõyQ upâzPãþ üà Úõï” Gú

KBüBó GHpï. Aüò yÏp “upôkÿ GpAÿ kogPþ

Þùò Kýõðl” ðBï kAok ô Aq Kýõðl ðBâvvPñþ

ko ânAo èzãp OBoüi

oüzú Aï uíßõJ gzî g¿î

ðùBë ÞùñvBë Úõï ìB GB upqìýñþ uhò ìþ

âõül Þú oüzú ko soÖBÿ gBÞ{ kAoüî.

yBgvBoï yBøl oÚÀ ðvýî ÎBkæó GõkuQ;

¾Hp AüõGüî

yBCó ðrô ë Aüò ÚÇÏú ôAÚÏú kuPãýpÿ

uýrkû Oò Aq øíõÆñBó üùõkÿ Gú Wpï ôAøþ

KBulAo uñQ ô Öpøñä ôAæÿ ðýBÞBó

ko yHýhõ ó qìBó Gõkû uQ.

WBuõuþ ko yýpAq Gõk. øíßýzBðþ Þú

^õðBó AuçÙ gõü{, øíõAoû ko Æõë Úpô ó

Aüò qìBó, AìB

upÖpAq Aq @qìõ ó Úp ó GÏl Aq Úp ó

Gú gBá øíýzú Îrür AüpAó ìùp ô oqülû ô

ôÖBkAo Gõkû Aðl.

up Gú GBkAGBk OùíQ øBÿ Gþ WB gî ðhõAøl

yl;

upôkÿ GpAÿ kogPþ Þùò Kýõðl

ìpA OB oüzú ko soÖBuQ

Aq koôÕ ô AÖPpAÿ ðBWõAðípkAó

moû Aÿ Aq AÎPHBo oAuPýñî Þî ðhõAøl yl.

Gú ðý{ Oýzú Aq Gò Þñló @uBó ðývQ;

¾Hõo ô uhQ up AuPBkû Aï ko oøãnAo üõ o}

ìò AüñXB üBkâBo oôqâBo Kp Òpôo oAkìpkAðî

üBkGõk Aôèýò ìñzõo @qAkÿ q οp Kpyßõû

AοBo

ìpA GBÞþ q OõÖBó ðývQ.

yBû yBøBðî.

ko øíýò oAuOB, AìB, koüÔ AuQ AâpAq

Þõy{ øBÿ Kýãýp ô Ktôø{ øBÿ müÛýíQ

ìò Aq Aüò gBá ouPî - âýpï Aq Gno ÒpüHþ Aq

küBoÿ kô o-,

WBôkAó ðBï KpôÖvõ o Aìñõ ó ðP¿p, Þú Îípÿ

oA ko WvPXõÿ oüzú øBÿ Kýzýñú ÿ AWlAk

ìò AüñXB oüzú ko AÎíBÝ

GB Òpôo ô AÖPhBo ô ÎzÜ ìýíBðî;

GBo øXpR GvPú Gp üBë uíñl ôczþ OÛlüp;

ìò GlüñXB kë uLpkï

ìB ânoAðl üBkÿ ðßñýî ô kuQ @ô okøBÿ Aô oA

AoZ ðñùýî.

ko Kw Aüò AGpøBÿ OBo Gþ ìùpÿ

ðõAq} øBÿ âpï Gõuú ÿ gõoyýl KñùBó

AuQ; ìýlAðî - ìýlAðî.

âýpï Aq ìùp ðùBðþ ko ÎíýÜ uýñú g×Pú Aq

qìBðþ küp.

Gú â×Pú Aô üùõküBó AüpAó ko WpüBó

“ðrküà Gú 72 Úp ó cBìê ô cBÖÌ Öpøñä

A¾ýê AüpAó ìBðlû Aðl; Öpøñãþ Òñþ Þú @ìýrû

Aÿ Aq kô Öpøñä AüpAó ô üùõk AuQ...” (3) ô Gú

ìò ko AüñXB øî GùBoAó, øî gpAó külï:

øî Aq ίÇzBó² Oíõq ÿ ìpA @ôðl øB gõyýl

1- “KBküBôðl”; Wél üßî; ¾×dú 11

2- øíBðXB;

3- øíBðXB;

WBuQ Þú g¿õ¾B« Aq uú Wél “KtôøzñBìú

üùõk AüpAó” , Þú Gú Þõy{ @ó oôAó KBá, ô GB

øî Aq upìBÿ kÿ Gp gõü{ èpqülï;

GùBoAó âp^ú ÞõOú Gõk, AìB Aq up yßpAó

upìBüú ô øíQ GñýBk WBìÏú kAðzõ oAó èw


“Gp GBë gpk”

WBìÏú üùõküBó AüpAó ô ø×PBk uBë oøHpÿ ìnøHþ

âBï Gú âBï GB cBgBï ülülüB yõÖÈ

ko ÞByBó, OùpAó ô èw @ðXéw

Ktôøzþ Aq KpôÖvõ o âõDê Þùò -èw @ðXéw 0102 ìýçkÿ

ðÛl Aq: ÞBìpAó oAìýò Öpk

Aüò ÞPBJ ko 91 Ö¿ê ô 284 ¾×dú ô AðHõøþ Aq AuñBk ìÏPHp ô O¿Bôüp ô GBoôÿ Wélÿ KpìÏñB

Gú ^BN ouýlû AuQ.

øB ô @oyýõøBÿ ìéþ AoôKB ânoAðlû AuQ ô

ì¿BcHú øBÿ GvýBoÿ oA AðXBï kAkû AuQ,

Ö¿õë GpWvPú ÞPBJ:

1- ìlouú AOdBk ÞByBó ô ðÛ{ cBgBï ülülüB Á 59 OB 031

uLw GB ørüñú Þpkó ôÚQ ô cõ¾éú ÖpAôAó

OíBï Oßú øBÿ Aüò Wlô ë oA ko ÞñBo øî ÚpAo

2- ko ÖÃBÿ upyBo Aq WñH{ øBÿ OBqû AWPíBÎþ ô Öpøñãþ Á 94 1 OB 9 71

3 - AðPhBGBR kôoû GývPî ìXéw yõoAÿ ìéþ: üà OXpGú Oéi Á 592 OB 923

kAkû OB GPõAðl O¿õüpÿ oôyò ô y×BÙ Aq

OBoüi ìB oA ko GpAGp küløíãBó ÚpAo køl.

oAqÿ Þú Gp Òýp ðã×Pýî ô ðãõDýî GB kôuQ GãõDýî Þú Aô ìdpï oAq AuQ.

4- ôAKvýò oôqøBÿ ðËBï yBøñzBøþ ô Gp@ìló Wíùõoÿ Auçìþ Á 783 OB 304

“Gp GBë gpk” GpAðãýrðlû yõ Ý ìÇBèÏú

ô ÖpAâýpÿ Îéíþ ko øp gõAðñlû KõüBüþ AuQ.

ìò cBgBï ülülüB oA øpâr Gú ¾õ oOþ Þú

KpôÖvõ o Þùò ìÏpÖþ Þpkû AuQ ðíþ

A¾ç« ðíþ kAðî ^pA ìò ^ñýò ìvEõèýQ Groâþ

oA KnüpÖPî, GBül AmÎBó Þñî Þú Kw Aq ìÇBèÏú

Aüò ÞPBJ Gp ìHñB ô KBüú ÞBô} øBÿ

Îéíþ, Þñl ô ÞBô ô Gp ouþ ¾løB Gpå Aq

yñBgPî. ÞPBJ “Gp GBëgpk” üßvpû gÈ GÇçó

Gp oô ÿ O¿õüpÿ Þú Aq AüzBó kAyPî Þzýl.

ÞíPp Aq ð¿Ø ìÈBèI ÞPBJ gõk oA GvýBo

ðBOõAó AcvBx ìþ Þñî Þú GPõAðî ko Aüò ìõ ok

AuñBk OBoühþ, Îéíþ, Öpøñãþ, AWPíBÎþ,

øñpÿ, uýBuþ, Kryßþ ô GBægpû ô oqyþ

@gp ìþ kAðýl ìò øî üßþ Aq AÖpAk øíýò Úõï

Gpârülû ô GùBðú âýp glAôðl øvPî Þú øpâr

^ýrÿ Gú oô ÿ ÞBÒn GýBô oï, kAðzíñlÿ ðBGÓú

qðlâþ ðBìú ðBGÓú Aÿ küãp oA Gpouþ Þpkû ô

GñB ylû AuQ. Aüò øíBó uHßþ AuQ Þú

AüzBó ko kôìýò ÞPBJ gõk “øípAû GB Öpøñä”

Aq oøHpAó gõk uLBuãrAo ðHõkû Aï ô øýa âBû

Þõ^à Opüò gÇBøBÿ ðBÞpkû ô üB Þpkû @ðùB oA

cB¾ê OdÛýÛBR gõk oA ko ÞPBGþ Aoqðlû Gú

^BN ouBðlû AuQ.

üB âõyú Aÿ Aq OBoüi ìõuvú @èýBðw ko AüpAó

Gp KBüú gBÆpAR AèýBx AudBÚýBó ô Aôèýò

Gú ^zî AÒíBÅ ðãBû ðßpkû Aï ô AðPËBoï

Aq @ðùB øpâr KBüBðþ ðlAyPú AuQ. ÚvíQ øBüþ

ÞBoÿ Þú KpôÖvõ o âõDê Þùò ko ÞPBJ

Ktôøzþ Agýp gõk AðXBï kAkû AuQ Gþ ðËýp

ÞPBJ gõk Gú øíýò oôAë Gú ðBï “clüU üà

Öpøñä” üB OBoüi ìlAox ô Öpøñä üùõküBó

Aq ìÇBèI ìP×BôR ko ÞPBJ “Gp GBë gpk” :

“ôoôk ðBgõAuPú Gú ¾dñú AðPhBGBR ô

AuQ. æAÚê ìò @ðpA ko WBÿ küãpÿ ðýBÖPî.

ÞPBJ “Gp GBë gpk” uõAèþ GpAÿ Þvþ Gþ

yýpAq GpìHñBÿ gBÆpAR ìByBAèéú Öpüõ o AGlAÑ

Þpkû AuQ.

KýBìløBÿ @ó

ìò Aq kô uõ, ìõAWú GB OÛBÂB GpAÿ

WõAJ ðãnAyPú AuQ ô ìò Gú Wr uhò KBá,

gBèÀ ô ìvPñl ko @ó ìÇéI küãpÿ ðýBÖPî.

qðlâþ ðBìú cBgBï ülülüB, ÚùpìBðþ

Þú OBoüi üùõküBó AüpAðþ oA oÚî qkû AuQ ô

cÃõ o ÖÏBë ko ÖpAüñl AðPhBGBR ylï ô

ko WùQ gõAuQ Oùlül@ìýr ô ìñPvI Gú

y×BÖýQ ôütû Aÿ Þú âõDê Þùò Gú OBoüi

üùõküBó AüpAó Æþ ø×PBk uBë oøHpÿ cBgBï

gpkâpADþ Aüò oøHp ô yh¿ýQ küñþ ko

ìõ ok O¿íýíBR upðõyQ uBq ÿ Þú GpAÿ

18

ìÛBìBR, âpôû ÖzBo ô W©õ ìõWõk ko Þzõ o,

yõ oGhPBðú Gp gçÙ uñQ oôcBðýQ, ðBârüp

ülülüB yõÖÈ kAkû AuQ, cBÞþ Aq Ktôøzþ

soÙ, uPpá ô ðõ ko OBoüi ìÏB¾p ìBuQ

Úõï gõk AOhBm ìþ Þpkû AuQ, qðlâþ ðBìú

uBkû Aÿ ðývQ Þú @ó oA Gú ¾õ oR kAuPBðþ

ìõÂÐ âýpÿ Þpkû ô ko ðùBüQ Gú ¾lô o ìPò

ÞõOBû qüp KpkAgPî.

Þú ðú OñùB GpAÿ AüpAðýBó üùõkÿ cBDr AøíýQ

AuQ Géßú uñlÿ ìÏPHp ô ÚBGê ìpAWÏú AuQ

Kpyõ o Gú gõAðñlû Odõüê kAk. âõDê Þùò GB

ðãBo} Aüò ÞPBJ ø×PBk uBë OBoüi ìÏB¾p

Aüò ÖpAgõAó, Aq @ó Kw, OõuÈ Wízýl

Þz×þ ô WñBf ÆpÖlAo Aô qüp ÎñõAó “AÆçÎýú

Þú øíú ÖBouþ qGBðBó WùBó Aq øp Úõï ô ìéýQ

ô ìnøHþ Þú GByñl Gú @ó ðýBq kAoðl.

üùõküBó oA GpAÿ ìB ô @üñlâBó Gú oyPú Odpüp

ko@ô okû AuQ. Aô ko Aüò ÞBô} ô Kpx ô Wõ

KýzõAÿ Groå ÞéýíýBó koGBoû Þz×þ” Gú

ylR ìõ ok OHéýÔ ìÇHõÎBOþ ÚpAo âpÖQ ô

KpôÖvõ o âõDê Þùò GB ÚÇpû Aÿ Aq

kAð{ GýßpAó gõk, üà koüB Îéî ô ìÏpÖQ oA

ko oAuPBÿ ìvPñl uBq ÿ øíú üBÖPú øBü{

kô u×p Gú AüpAó kAyPú AuQ, ô oôqøB ô yI

^ñlüò GBo ko ¾×dBR A¾éþ ìÇHõÎBR

ÞTýpAæðPzBo OùpAó Gú ^BN ouýl:

ko ÞPBJ “Gp GBë gpk” AoADú kAkû AuQ.

øBÿ ìPõAèþ oA ko GroâPp üò ÞPBGhBðú


19

Encyclopedia

ô ÞýLõ o O×ýç ô OzõôA ô ¾lAÚBÿ øíú üùõküBó

kðýB Gú koâBû Kpô okâBo ÎBèî ìvPXBJ ylû

Gú ðBï glAôðl ìPÏBë

øíßýzBó ìdPpï - ÞéýíýBó OùpAó

GByl ô Gú øíú AÖpAk üùõküBó OñlouPþ

Þ B ì ê ô Î í p Æ õæ ð þ ô g ý p ô u Ï B k R

AÞñõ ó Þú cvI Aæìp ìHBoá yBøñzBû ìÏËî,

ÖpìBó AðPhBGBR ¾Bko ylû AuQ GB gõ}

ì p c í Q G×pìBül.

ÎrürAðî GÇõ oüßú yñýlû Aï GÏÃþ

ôÚPþ Aq cvò AðPhBJ @ÚBÿ kÞPp AÚHBë oøHp

ìdPpï crJ ìéýõ ó- @ÚBÿ Wízýl Þz×þ,

ìþ âõüñl Þú üùõküBó AüpAðþ ÞñvpôAOýõ Gõkû

üB øvPñl Aüñà æqï kAðvPî Gú ÎpÅ ìHBoá

glìPãrAo ¾lüÜ yBû ô ìíéßQ ô WBìÏú oA

GpAÿ ðíBüñlâþ kô oû GývPî ìXéw yõ oAÿ

ÎrürAðî GpuBðî Þú üùõküBó AüpAðþ ÞñvpôAOýõ

ðHõkû, ðíõðú @ó KloAó ô ìBkoAó ìB ìþ GByñl

ìéþ Gú Îíõï øíßýzBó ìdPpï ìÏpÖþ ô

Oõ¾ýú ìþ ðíBüî.

øíú üùõkÿ ìnøHþ Gõkû Aüî ô AðzBèéú Gùíýò

ÎñõAó ô ÎÛýlû ìnøHþ GBÚþ GíBðýî.

cBgBï ülülüB yõÖÈ 18”

(¾×dú 203 ÞPBJ Gp GBë gpk)

uçìPþ ô GÛBÿ øíú oA gõAuPBoï. kÎBâõÿ ô

glìQ ârAo øíú

“ðíBüñlû küpKBÿ qAkû ÞByBó

ìpAk Aoüú Þú Gú üBoÿ “ÖpZ Aèéú kèýXBðþ” ko

ülülüB yõÖÈ

WíÏú ìõÎl uõÞB 0 67 GpAGp 42 uLPBìHp

WùQ AyPÓBë Aq ÞByBó Gú OùpAó @ìlû Gõk

ìBðñl Gpgþ küãp Aq øíßýzBó ÞByBðþ ô

9991 ìýçkÿ èw @ðXéw”

(¾×dú 2 3 4 ÞPBJ GpGBë gpk)

A¾×ùBðþ gõk, ko oyQ AÚBìQ ârülû, Gú GBÞõ

ô AoôKB oÖQ ô OBWpÿ ìõÖÜ yl. Aô GB qGBó øBÿ

Þú koüBÖQ Þññlû GB yõ Ý ÖpAôAó Gú ìÇBèÏú

@ó GLpkAqk ô ðBgõk@âBû ìB oA Gú üBk @ô ok ô Gú

cBæ gõAðñlû âpAìþ @üB øñõq øî ìñPËp

@ó øvPýl Þú ìò gç¾ú Aÿ Aq ÞPBJ oA GpAÿ

Aðãéývþ, ÖpAðvú, @èíBðþ, oôuþ ô ÎHpÿ ô

âõü{ ÞByþ ðýr @yñB ô Aq AÆçÎBR küñþ ko

cvò uéýÛú ìB koôk G×puPl Þú ÎzÜ ô yõ o

ÞPBJ gõAðþ oA Þú üßþ Aq GùPpüò ènADn qðlâþ

yíB Gñõüvî ô cw ÞñXßBô ÿ yíB oA GB @ó

AoÂB ðíBüî?

gõ o OõWùþ Gpgõ okAo Gõk. ô ÿ Aq uBë øBÿ

Wñä WùBðþ kôï Gú ðíBüñlâþ WBìÏú ÞéýíýBó

AuQ ko Aô GýlAo Þpkû Aüî.

“Gp GBë gpk” oA GhõAðýl Aq @ó Gùpû ìñl

^ñýò ^ýrÿ AìßBó Knüp ðývQ. Aq

ÞlAï Wíéú üB KBoAâpAÙ üB ìÇéI @ó ìþ OõAðýl

Gú ìXéw yõ oAÿ ìéþ oÖQ ô ko Aüò WBüãBû

^ñlüò kô oû glìQ Þpk.” (¾×dú 592 ÞPBJ

gõAøýl yl ô ènOþ yýpüò oA OXpGú gõAøýl

Þpk ô øp Aq ^ñlâBû Gú ìBðñl üà Öpøñä ðBìú

^zî Kõyþ Þñýl, ko øp Wíéú @ó ¾løB

Îéî ô ìÏpÖQ ðù×Pú AuQ ìãp ìþ OõAó Aq @ó

Gp GBë gpk)”

“ .” Gú @ó ìpAWÏú gõAøýl Þpk.

¾pÖñËp Þpk.

Aÿ ÞB} Gú WBÿ ouî ÞBkô kAkó

“GýBðýú cBgBï ülülüB GB kuPhÈ gõk

cBgBï ülülüB yõÖÈ ìpÞr SÛê ô Oßýú

âBû oôcþ ô oôAðþ üßBüà üùõküBó AüpAó

ìzpôGBR upâpkAó Þú øp GÇp @ó æAÚê Gú

kû üB GývQ gBðú ìþ oôk OB ÎBÚHQ üßþ @ó oA

Gõk ô oüzú øBÿ GBôoøB ô Aoq} øBÿ

ìnøHþ ìB Aq AôuQ. oôAð{ yBk GBk.

GBq Þñl, ølüú kAkó ÞPBJ oA oôAZ ìþ kAküî

GpAkoAó ô gõAøpAó Îrürï, üùõküBó AüpAðþ

yHBR ô ìõÎlüî yBèõï, AìýlôAoï Þú o} øzBðB

OvéýQ

ðùBüQ GpkGBo ÿ Odíê Þpkû ô ko OÏéýî ô

OpGýQ kô Öpqðl ðíõðú ô kAðzíñlï ôülA ðBOBó

ô kÞPp uýBô} ìz×Ü øílAðþ Gú ìpAOI Gý{

Aq ìò uùî kAyPú AuQ, AølAF ìþ Þñî.”

yBkoôAó Öpj (AÞHBOBðþ) ìz×Ü øílAðþ,

øívp ÖlAÞBo ô Kpìùp oôqðBìú ðãBo ô

koânyQ yBkoôAó Öpj ìz×Ü øílAðþ

oA Gú ÖpqðlAó ô ðõAkâBó Aô ô Þéýú gBðõAkû øBÿ

ðõüvñlû ô uýBuPílAo ÎBèýÛlo qðlû üBk

ìz×Ü øílAðþ, ^zî Aq WùBó ÖpôGvQ. ko

ôAGvPú Gú ôütû ÖpqðlAó Aô gBðî ôülA ðBOBó ô

kÞPp uýBô} ìz×Ü øílAðþ OvéýQ

ÞPBJ “gBÆpAR ðýî Úp ó oôqðBìú ðãBoÿ”

Gú Úéî ìz×Ü øílAðþ, @ó yBkoôAó ko ìPò

ìþ âõDýî.

AølAF ÞPBJ ìþ ðõüvl: “Aüò ÞPBJ oA Gú øívp

Îrürï Öpj ÖBDÛþ AÞHBOBðþ Þú ìPXBôq Aq ðýî

oDýw ô AÎÃBF øýBR AìñBF ÖloAuýõ ó üùõküBó AüpAðþ

oDýw ô AÎÃBF øýBR AWpADþ ÖloAuýõ ó üùõküBó AüpAðþ

Úp ó qðlâþ KpOçÆî uýBuþ ô AkGþ ìpA ko

ðzpüú yõÖBo


üBk} âpAìþ

ânAokû Gõk Þú OñùB AðvBó øBüþ GB Aðlüzú øBÿ

ìPpÚþ ô ìPÏùl Gú GBoô oÿ @ó oA kðHBë ìþ

cpÖú A} ^õ ó ânyPú øBü{ ko

upqìýò ìBkoÿ uBgPò ô âvPp} @GBkÿ ô

ìBû ânyPú @ÚBÿ uýpôx cçô ÿ üßþ Aq

glìPãrAoAó ìdHõJ ô ¾BkÝ WBìÏú üùõkÿ

Þññl ô Aô OB @ðXB oÖQ Þú ìÏpÖQ ÎzÜ oA Gú

gõGþ yñBgQ.

@GBkAðþ Gõk ô ko ÞñBo} GvýBo gBðõAkû øBÿ

ìùBWp oA üBoÿ kAk OB ¾BcI ìBCôA ô ÞByBðú

ko èw @ðXéw koânyQ. ko uBèùBÿ ânyPú

GvýBoÿ Aq ðõyPú øB ô O×výpøBÿ uýBuþ

@ð`ú Þú Aq Aô Gú WB ìBðlû @Gpôüþ AuQ

ìBðlâBo, ÖpqðlAðþ géØ, øívpÿ øípAû ô

Aÿ yõðl. Aüò oôqøB Gõk Þú ÞPBJ Wñä üõï

ÞýLõ o oA Gú oyPú Odpüp ko@ô ok ô ìÛpo Þpk

Aô qüñQ Gh{ ¾×dBR “ìXéú yõÖBo” Gõkû

AuQ. ìÇéI qüp gç¾ú Aÿ Aq ìPò uhñpAðþ

gpôAoøB ÞBÒn Þú Gú AÎPHBo OpAôyBR Ößpÿ Aô

ô @ìýr} Úéíþ Þú ko kuQ KpOõAó Aô cpÞQ

OB ìñBÖÐ ìBèþ Aüò ÞPBJ Gú kAoAæüPBï Oý×pR

yéíõ ô øí`ñýò Þíà Gú AOíBï uBgPíBó ðýíú

gBðî yýpüò ÆBèÐ ko ìpAuî üBkGõk @ó qðlû

üBk AuQ.

ìþ Þpk ÎñõAó ìÏPHp “ðõyPú” oA Gú gõk

âpÖPú AuQ.

OíBï ìXPíÐ Öpøñãþ gBðú Þõ o} AgP¿BÁ

üBGl ô WBèI AüñXBuQ Þú ìlüpAó Aüò kô

GBoküãp gBá kokAðú ^ýò, Îrür üßlAðú Aÿ oA

ko gõk Þzýl ô Gú ouî küpüñú ìlÖò âñXýñú

üBk} âpAìþ.

Shofar Publication

1317 N. Crescent Blvd.,

West Hollywood, CA

90046

(323) 654-4700

ìõuvú øp kô AüpAðþ Gõkðl ô Aüò ðzBó ìþ

kAk Þú oôc{ ÖpAOp Aq ìpqøB oÖPú ô øí`ñBó

20

Aÿ Aq Îéî ô AkJ ô ìÏpÖQ yl. Aüò âñY ìlÖõ ó,

qðlû üBk uýpôx cçô ÿ GPBoüi 51 Öõ oüú

upkGýp ô AÎÃBF øýBR Odpüpüú ìXéú yõÖBo,

oDýw ô AÎÃBF øýBR AWpADþ ÖloAuýõó

ìPõWú qAkâBø{, ìnøH{ ô ypÙ AðvBðþ A} Gõk.

ìùBWpO{ Gú @ìpüßB ko uBë 7791

2291 Aq ìBko ô Kloÿ ìùpGBó Gú ðBï øBÿ

gBðî ìpüî ðBOBó ô kAôk cçô ÿ ko øílAó Gú

üùõküBó AüpAðþ, oDýw ô AÎÃBF øýBR AìñBF

ÖloAuýõó üùõküBó, koânyQ @ÚBÿ uýpôx

ðýr øpâr Aô oA Aq ÎzÛ{ kô o ðvBgQ. Aô ko

ðùBðhBðú ÚéH{ øñõq Gú AÎPÛBk} KBüHñl Gõk

kðýB @ìl. @ðXB Þú ÎÇp oôü{ A¾BèQ küãpÿ

kAyQ. ÖÛÈ 02 uBë kAyQ Þú Gú OùpAó oÖQ OB

cçôÿ oA Gú øívp ô ÖpqðlAó Îrür Aô

¾íýíBðú OvéýQ ìþ âõüñl.

ô ko upqìýò Wlül ðýr yýõû @ìýr} Úéî ô

ÞBÒn oA ÖpAìõ} ðßpk ô Aðlüzú GBèñlû A} oA

ÚBÖéú uBæo gBðõAkû gõk GByl ô Kw Aq

@ðßú OÏùl} oA Gú ÎñõAó Öpqðl Aoyl Gú gBðú

øí`ñBó Aq ÆpüÜ ìXçOþ ^õ ó yõÖBo, kðýBÿ

üùõk ô oAû qðlâþ GB ìpkï WBìÏú A} OÛvýî

ô gBðõAkû AkA Þpk oAûþ AupADýê yl @ðXB Þú

øõüP{, ÎzÛ{ ô @ìBè{ Gõk. ko AupADýê

ìþ Þpk. Aô Aðlüzíñl ÖpøýhPú Aÿ Gõk Þú Gú

gõGþ yýõû ðõyPò ô O×výp ôÚBüÐ oA ìþ

Grôkÿ WéI ouBðú ÖBouþ qGBðþ yl Þú GpAÿ

uBèùB øílèþ ô øíßBoÿ A} GB ìñzú Aìýp GB

gõAðñlû Îrür

kAðvQ ô kë koüBDþ A} Þú ìvßò ypAÖQ ô

AðvBó kôuPþ Gõk Aô oA Aq c¿Bo gBðú Gú ÚéI

gõAðló, O×výp ô ârAo} AgHBo uýBuþ

yßê âpÖQ.

ìB ìzPBÝ øvPýî Þú ðËpüBR ô ÎÛBül yíB

oA koGBoû

WBìÏú Aÿ ÞzBðlû Gõk Þú uBë øB GB G¿ýpR Aô

ðãBøþ OBqû oA OXpGú ìþ Þpk. Aâp ^ú Gú kèýê

Aüò Æ×ê Aèõðl Þú oôq ÿ OñùB G`ú ìPÏéÜ

Gú Þõ^ú Kw Þõ^ú øBÿ ÎÇp@ìýr yùpuPBð{

ðzpüú yõÖBo

ô glìBR ÖloAuýõó üùõkÿ AüpAðþ ÞBèý×pðýB

ÖpAq ô ðzýI øBÿ qðlâþ ðPõAðvQ OB ko KzQ

ìýr kAðzãBû Gñzýñl AìB AyPýBÚ{ Gú kAðvPò

Gõk AÞñõ ó WõAó GBèñlû Aÿ Gú cvBJ ìþ @ìl

Þú ìþ oÖQ OB kðýB oA ko Þçï ô O×Buýp} GB

koüBÖQ Þñýî.

èÇ×B« Aq ÆpüÜ ðBìú ô üB Oé×ò GB ìB OíBx Gãýpül.

oA ko ÖpqðlAó gõk Kpô o} kAk ô Aq @ðBó

AðvBó øBüþ uBgQ Þú øíãþ GB Od¿ýçR

üBoÿ Úéî ô â×PBo ko ^ñä Gãýpk. @ðXB Gõk

Þú GB øívp} upÞBo gBðî AèýrA O×PýBó

ÎBèþ ì×ýl Gú cBë WBìÏú Aÿ øvPñl Þú uBë øB

gõk oA ôÚØ @ó uBgPú Gõk ô ðýà ìþ kAðvQ

Þú øíõAoû ypÙ oÖBÚQ oA GB Aô Gú WB @ô ok,

AqkôAZ Þpk ô Kw Aq uBë øB WíÐ gBðõAkû A}

Kw Aq Aô ÖpqðlAð{ AkAìú ôWõk ìTíp Síp}

gõAøñl Gõk.

Þú Aüñà ^ùBo Öpqðl Gú ðBï øBÿ Aìýp, Öpqüò,

ÖpðBq ô kô oüQ Gú @ó AÂBÖú ylû Gõk âpìBüþ

qðlû üBk uýpôx cçô ÿ Úlï ko oAøþ

küãp âpÖQ.


21

ðõyPú øBÿ Aüò ÞPBJ Aülû øB ô ÎÛBül GdU

Aðãýrÿ oA ìÏpÖþ ìþ Þñl, Aüò ìHBcU uBèýBó

GvýBoÿ AuQ Þú ko ìdBÖê ìhPéØ ìõ ok

uõAë ô Gpouþ ÚpAo âpÖPú Aðl. øíBðÇõ o Þú

ìþ kAðýî üùõküQ øíõAoû ìõ ok uõAë ÚpAo

kAkó ô GdU oAWÐ Gú ÚõAðýò ô GBô o øBÿ küò

oA OzõüÜ ìþ Þñl, GñBGpAüò WBÿ OÏXI ðývQ

yh¿þ ìBðñl @ÚBÿ uéýíBó ì¿B^þ, Öpkÿ

ÞPBJ oôqðú Aÿ Gú küBo oôyñBüþ

ðÛl Aq: ìtâBó ìÛlï oøHp

Þú kAð{ GvýBo ko ÎBèî üùõküQ ô ìnøI kAok

ô ìpkÿ ìõìò ô ÚBGê AÎPíBk ko WBìÏú üùõkÿ

AüpAðþ AuQ, O¿íýî âpÖPú Þú Aüò Þùò Opüò

ÚBðõ ó üùõküQ oA ìõÂõ Ñ ÞPBJ ô ðõyPú gõk

Gú AcPíBë qüBk ðõyPú øB ô ÞPBJ øBüþ

Þú ôWõk “glA” oA @ðÇõ o Þú ìB Aq ÆpüÜ küò

ÚpAo kAøl.

“oôqðú Aÿ Gú küBo oôyñBüþ” ðõyPú Aÿ

ô ìnøI @ìõgPú Aüî ìõ ok uõAë ô Gpouþ

ÚpAo ìþ køl ko WBìÏú üùõkÿ AüpAðþ ÞíPp

AuQ ìP×BôR Þú ìÇBèÏú @ó AðvBó oA Gú O×ßp

ko ìõ ok ðÛ{ ìnøI ô glA ô Gþ ÞpAðþ WùBó

külû ylû Aðl. AìB ko kðýBÿ yp Ý ô ÒpJ ko

Æþ uBèùB Aüñãõðú ðËpüBR KýpôAó GvýBo

øvPþ ô gBèÜ @ó, ôA ìþ kAok.

Gú øp OÛlüp OB qìBðþ Þú AðvBó ko

kAyPú ô kAokô AÞTp Aüò ðõüvñlâBó Aq ìýBó

kAðzíñlAó GvýBo ìnøHþ Aq AküBó ìhPéØ

Aüò kðýBÿ gBÞþ qðlâþ ìþ Þñl, GB ôWõk OíBï

ðõyPú øB ô GBô oøB ô Aülû øBüþ Þú ko ìõ ok

GpgõAuPú Aðl. yBül ìÏpôÙ Opüò ô KpÖpô}

Opüò Aüò ÞPBJ øB Þú ko AôAüê uBë øBÿ 0791

glA, küò, ìnøI ô kðýBÿ ìBô oAF AèÇHýÏú

GýBó ylû, OñùB Aüò oGBÎþ Aq cßýî Îíp gýBï

OpWíú ÖBouþ @ó ðýr Oùýú yl AìB Öpô} @ó

ko AüpAó ÚlÒò Gõk, ÞPBJ “AoAGú øBÿ glAüBó”

AuQ Þú ìõÚÏýQ Aìpô q ìBoA kÚýÛB« OõÂýe

ìþ køl:

ðõyPú “Aoüi ôAó kAüñßò” ðõüvñlû uõDývþ

GByl, Þú ko uBë 8691 Gú ^BN ouýl. ko ^ñl

køú Agýp ÞPBJ øBÿ GvýBoÿ ^BN ylû Aðl Þú

ko ìdBÖê oôcBðþ, ìÏñõ ÿ, ô ÒýpìnøHþ Aq

AupAo Aqë oA ðú Oõ kAðþ ô ðú ìò

ôüò cpÙ ìÏíB ðú Oõ gõAðþ ô ðú ìò

ÞPBJ “o ô qðú Aÿ Gú küBo o ôyñBüþ” ðõyPú

@ÚBÿ uéýíBó ì¿B^þ ko ìBû Wõ ó AìvBë ko

ìdHõGýQ GvýBo Gpgõ okAo Gõkû Aðl, ô øpÞlAï

Gú oô} ìh¿õÁ Gú gõk OB clÿ üBk@ô o

ðýõüõ oá ìñPzp yl. ðËpüBR ô ÎÛBül ðõyPú

ylû ko ÞPBJ GBÎU AüXBk GdU øBÿ GvýBoÿ

øvQ Aq Kw Kpkû â×Pãõÿ ìò ôOõ

^õó Kpkû GpAÖPl ðú Oõ ìBðþ ô ðú ìò

ðõyPú øBÿ @ÚBÿ ì¿B^þ ko ÞPBJ “oôqðú

Aÿ Gú küBo oôyñBüþ” øvPñl. GñBGpAüò Aâp^ú

ko ìdBÖê AkGþ ô ìnøHþ ko WBìÏú üùõkÿ

AüpAðþ ko ^ñl ìBû Agýp Gõkû AuQ.

OvéýQ

GB ÞíBë OBCuØ koânyQ @ÚBÿ ìùñlx Wízýl yßõoÿ, Klo gBðî yýç yßõ oÿ øíßBo

Îrür ìXéú yõÖBo oA cÃõ o AüzBó ô gBðõAkû ìdPpìzBó OvéýQ ìþ âõDýî ô GpAüzBó

uçìPþ ô yßýHBDþ @oqôìñlüî.

upkGýp ô øýBCR Odpüpüú ìXéú yõÖBo


www.redbubble.com

kôoGýò ÎßBuþ “æüßB”

ô üùõküBó ko Wñä WùBðþ kôï

OpWíú: ôüõèQ uBuõðþ

ypÞQ æüPr, AüBæR ìPdlû @ìpüßB Gõk. GB

OíBï Aüò Aô¾BÙ AÎÃBF gBðõAkû ô ypÞQ

ÖÏBèýQ øBÿ æüPr Kw Aq ÞpüvPBë

ðBgQ, ko ðõAìHp 8391 Þú ko @ó yI ÞñývBøB

“æüßB” üà kô oGýò KýzpÖPú 53ìýéýíPpÿ

uBgQ @èíBó AuQ Þú GvýBo kÚýÜ, uBkû ô

æüPr Aq Aüò AÎíBë gýpgõAøBðú yBó oðY

GvýBo Gpkðl. @è×pk Oõ oá, üßþ Aq oô»uBÿ

ô ìÓBqû øBÿ üùõküBó upAup @èíBó Gú @O{

Þzýlû yl, ylR âpÖQ.

Öõ Ý AèÏBkû ÞBouBq AuQ. ko KzQ Knüp}

WùBðþ Aüò kuPãBû Gú ÎñõAó üà ôuýéú

ìùî ypÞQ, Gú gBÆp Þíà Gú üùõküBó Gú

qðlAó AÖPBk ô GBægpû Kw Aq KpkAgQ oyõû Aÿ

gýéþ qôk “ÞBoìñlAó” @èíBðþ ko Gñlo

ðýõüõ oá Aq ÞzPþ AÚýBðõx KýíBÿ Gpìò

gçÚú, ypÞPþ ìPÏéÜ Gú üà gBðõAkû

uhBôOíñl, ÖpôOò ô ìùpGBó ôWõk kAyQ

øñã×Q @qAk yl.

kgPp æüPr, A²èvþ ÞBó-æüPr, Kw

KýBkû ìþ ylðl OB Gú kÖBOp ypÞQ æüPr ko

ìñùPò Gpôðl - WBDþ Þú oô»uB GçÖB¾éú

Þú ko kô oAó “ðBq ÿ øB” GB ìpcíQ GvýBo

Gú üùõküBó @èíBðþ Þíà Þpkû ô WBó OÏlAk

Aq Aüñßú ko Gñlo, ko cBë Þíà Gú qðBó üùõkÿ

GpAÿ oÖPò Gú uõDýw âpÖPBo yl OõuÈ

GpAüzBó yÓéþ ko ¾ñÏQ ÎßBuþ KýlA ìþ Þpkðl.

øp OBqû ôAokÿ üà uíHê @qAkÿ

qüBkÿ Aq @ðùB oA ðXBR kAk. ypÞQ Aÿ-æüPr,

ÆpAf ô uBqðlû ìzùõ oOpüò Öp@ô okû ÎßBuþ

âzPBKõ Gú qðlAó AÖPBk. Aô GBægpû @qAk yl

ôèþ ko WpüBó OdÛýÛBR GB Aô Gú gzõðQ oÖPBo

Gãpkð{ @ôühPú Gõk, üà kô oGýò æüßBÿ

ðõ! Gú KñBøñlâBó OB qìBðþ Þú ÞBoÿ KýlA Þññl

22

@èíBó, Gú oüBuQ AoðvQ æüPrkôï ko qìBðþ

Þú øBèõÞBuQ upAup AoôKB oA ÖpA ìþ âpÖQ

yl. øí`ñýò qìBðþ Þú Gú 007-008 qó Gpkû»

AôÞpAüñþ Þú ko uBë øBÿ 0491ìXHõ o Gú ÞBo

ìõAWHþ øî KpkAgQ ìþ yl. Aq Gýò Aüò ìùBWpAó,

Æp©AcBó, OÏíýpÞBoAó, ÖpôyñlâBó, GBqAoüBGBó

ko ðùBüQ @oAì{ ô Gþ up ô ¾lA ^ñBó Îíê

ðíõk Þú èÛI “ yýñlèp ¾ñÏQ ÎßBuþ” oA

ko ÞBogBðú ylû Gõkðl, Þíà ìþ Þpk Gú Aô

ìËñõ ó ylðl.

ô ðõüvñlâBó GvýBoÿ GpAÿ ¾ñÏQ ^BN

Îßw Gýpô ó @ìlðl.

ÞvI ðíõk.

Gú ìdÄ Aüñßú @kôèØ øýPép, ko uBë

( GÏl Aq Wñä ÞBó-æüPr Gú gBÆp Þõy{ øBÿ

AðvBðþ gõk Gú koüBÖQ AÖPhBoAR ìPÏlkÿ

kocBèþ Þú OíBï Aüò ìBWpA Gú Æõ o

ìh×ýBðú AðXBï ìþ yl, ko uBèùBÿ 8391ô

3391, Gú ìÛBï ¾loAÎËî @èíBó ìñ¿õJ yl,

AoðvQ æüPrkôï ypôÑ Gú koüBÖQ kogõAuQ

ðBDê yl AqWíéú ìlAë AÖPhBo @ÞBkìþ ðhê øB

Aq ÖpAðvú ko uBë 6 591 ô ìlAë AÖPhBo

AôAüê 9391, “Op ó @qAkÿ æüßB” ko AôZ ÖÏBèýQ

gõk, øp ^ñlø×Pú üßHBo, âpôû øBÿ ìùBWpüò

øBÿ ôczQ qkû Aq øíßBoAó üùõkÿ gõk Þpk

Þú Aq Aô ìþ gõAuPñl Gú @ðùB ô gBðõAkûøBüzBó

@oüvPBülGpüBðl Aq @ÞBkìþ Aoô KB ko uBë

øBÿ 0791 )

oA Gú ðýõüõ oá ìþ ouBðl.

uLw GB cíéú Gú èùvPBó ko Aô ë

GpAÿ gpôZ Aq Þzõ o Þíà Þñl.

æüPr ô gBðõAkû A} Gú gBÆp Aüñßú

^pA Aüò kAuPBó oA OBÞñõ ó Þvþ OÏpüØ

ðßpkû AuQ?

uLPBìHp 9391, @èíBó ìpqøBÿ gõk oA GvQ.

OB @ó qìBó ¾løB üùõkÿ Þú WBðzBó ko gÇp

ìvýdþ Gõkðl, Aq ÚõAðýò ðõ oìHpå, Þú

WBGXBüþ üùõküBó oA ìíñõ Ñ ô ÖÏBèýQ øBÿ

GñB Gú â×Pú ðõ oìò èýLPõ ó ÖÛýl, üà

ðõüvñlû ô upkGýp ìvPÛê, gBðõAkû æüPr

Gõk, uLBuãrAo Aq Þõy{ øBÿ æüPr, Gú

@ìpüßB âpühPú Gõkðl.

yÓéþ yBó oA ìdlôk ìþ Þpk, ìÏBÙ Gõkðl.

æüPr GpAÿ Þíà Gú ÞBoâpAó ô øíßBoAó

GpAÿ Þõy{ øBÿ ÚùpìBðBðú gõk øýa ðõ Ñ

OHéýÓBOþ ðíþ gõAuPñl. ÖÛÈ Kw Aq ìpå

ko Aüò ìBWpA ^ú Gp up AoðvQ æüPr

kôï ô øíßBoAð{ @ìl?

üùõkü{, uývPíþ oA AüXBk Þpk Þú ko Gýò

ìõ ogýò øBèõÞBuQ Gú ðBï “ Op ó @qAkÿ æüßB”

@gpüò ÎÃõ gBðõAkû æüPr, GBægpû ìBWpAÿ

“Op ó @qAkÿ æüßB” ìõ ok OõWú ÚpAo âpÖQ. Aüò

ypÞQ æüPr, ìBoÞþ Þú yùpR Gýò

Aèíééþ kAyQ, GpAÿ crJ ðõgBuPú» oAü{

ìÏpôÙ yl. ôuýéú Aÿ ìh×ýBðú GpAÿ kAkó

AWBqû gpôZ Aq @èíBó Gú üùõküBó ko ðÛ{

GBÎU AÎPHBo Gõk. Aüò ypÞQ GpAÿ AoO{

@èíBó kuPãBû øBÿ G³pk uñY ô kô oGýò øBÿ

ÞBoìñlAó æüPr ko @ðvõÿ koüBøB. ÞBoìñlAó,

ÖpôyñlâBó, AÎÃBÿ gBðõAkû ô cPþ

kAuPBó AÞñõ ó ìõÂõ Ñ ÞPBGþ AuQ Gú ðBï

“GroâPpüò AgPpAÑ gBðõAkû æüPr: Op ó @qAkÿ

æüßB” ðõyPú ÖpAðà kAGB AuíýQ.

gBÆpAR ðýßõÞBoAó GBül qðlû GíBðl.

ìh¿õÁ Oõèýl ìþ Þpk. øí`ñýò cßõìQ

ðBq ÿ AcPýBZ ìHpï Gú Aoq gBoWþ kAyQ ô

kôuPBðzBó Gú KvQ øBüþ ko kÖBOp Öpô}

æüPr ko ÖpAðvú, GpüPBðýB, øñä Þñä ô @ìpüßB

OñùB ô GroâPpüò GBqAo ¾ñBüÐ kô oGýò uBq ÿ

ìñ¿õJ ìþ ylðl.


FDA

FDA

Administration

FDA

) üB ( ) Þú ìvEõë

ÞñPpë kAoôøB ô ìõAk ÒnADþ ko @ìpüßB AuQ

ko ÞñPpë ìßíê øBÿ ÒnADþ kAoôDþ ðÛ{

GvýBo Þõ^ßþ Gú Îùlû kAok. ÞBogBðú øBÿ

Oõèýl Þññlû Aüò ìõAk ìõÊØ øvPñl Þú Gú Éõ o

kAôÆéHBðú ìd¿õæR gõk oA GBqouþ Þññl

ô AÆíýñBó kAyPú GByñl Þú Aüò ìd¿õæR

ôAÞñ{ ìßíê øBÿ kAoôDþ

ô ÒnADþ ko osüî ÒnADþ uBèíñlAó

kAoAÿ Þý×ýQ ÎBèþ øvPñl ô AuP×Bkû Aq @ðùB

ÞBìç«Gþ Âpo ô gÇp ìþ GByl.

Aq: oôüB oøHp KõèlAo (ìPh¿À OÓnüú)&

ÞíLBðþ øBDþ Þú ìßíê øBÿ ÒnADþ

kAoôDþ oA Gú GBqAo ÎpÂú ìþ Þññl ìþ OõAðñl

Glô ó Aüñßú OdÛýÛBR qüBkÿ oô ÿ ìd¿õæR

@ðBó ylû GByl, ìd¿õæR gõk oA Gú GBqAo

AoADú Þññl ô GB oô} øBÿ GBqAoüBGþ ô OHéýÓBOþ

ôuýÐ Kõë qüBkÿ oA Gú WýI Grðñl. ÖÛÈ ko

qìBðþ Þú yßBüQ øBÿ qüBkÿ Aq ÆpÙ ì¿pÙ

ÞññlâBó Aüò ìõAk Gú Gzõk, @ó ôÚQ

Ginkgo

Glucosamine

AuQ Þú Aüò ìõAk oA Aq Öp ôyãBû

øB WíÐ @ô oÿ ìþ Þñl. AÖpAk uBèíñl Gú ÎéQ

AuP×Bkû GýzPp Aq ìßíê øBÿ ÒnADþ kAoôDþ,

Gú g¿õÁ øî qìBó GB kAoôøBÿ OXõür ylû

KryßBó ô OÓýýpAOþ Þú ko Æpq ÞBo AÎÃBF

ìùî Gló @ó øB Gú ÎéQ ÞùõèQ uò Ký{ ìþ

@ül, ko ìÏpÅ gÇpAR GýzPpÿ GpAÿ ôAÞñ{

AÖpAk uBèíñl (uñýò 56uBë Gú GBæ) ^ùBo

ko¾l WíÏýQ AüBæR ìPdlû @ìpüßB oA Ozßýê

Aüò kAoôøB Gú OXõür KryßBó ìþ GByl ôèþ

GýzPp Aüò kAoôøB AcPýBWþ Gú ðvhú Kryà

øBÿ ìÃp Gýò kAoôøB ô ìßíê øBÿ ÒnADþ

kAoôDþ øvPñl ô GBül Gú Aüò ìvEéú OõWú

24

ìþ køñl. GB KýzpÖQ øBÿ ÎËýíþ Þú ko

05uBë ânyPú ko oyPú øBÿ ìhPéØ Kryßþ

ðlAoðl ô üB kAoôøBÿ âýBøþ ô ÆHýÏþ, Gú

¾õ oR gõ oAÞþ øBÿ ìßíê ko kAoôgBðú øB ô

qüBkÿ kAyPú GByñl.

ko ASp GBæoÖPò uò, GvýBoÿ Aq

ô GùHõk oô} øBÿ qðlâþ gBðõAkû øB, OBìýò

AÚP¿Bkÿ uBèíñlAó ô ôWõk Gýíú øBÿ Kryßþ

üB ÖpôyãBû øBÿ ÒnAøBÿ GùlAyPþ ko ìÏpÅ

Öpô} øvPñl. Aüò ìõAk ÒnADþ ìßíê yBìê

uývPî øBÿ Gló AðvBó ìTê qìBó WõAðþ ÞBo

ðíþ Þñl. Gú ÎñõAó ìTBë GBqkû ÞBo Wãp Þî ìþ

Gú ôWõk @ìlû AuQ, Aüò ÆHÛú Aq WõAìÐ AðvBðþ

Gh¿õÁ ko AüBæR ìPdlû @ìpüßB Aq oyl

ìõAk âýBøþ ìTê âýñßõ ( ), uýñQ

AuýløB,

@ìýñõ ìÏlðþ, ìõAk ôüPBìýñùB, AðõAÑ

yõk ô Aüò ÎÃõ küãp ðíþ OõAðl ìvEõèýQ

gõk oA Þú kÖÐ ìõAk uíþ Gló AuQ oA Gú

GýzPpÿ Aq øp âpôû uñþ küãpÿ ko WBìÏú

Gpgõ okAo AuQ. Ohíýò qkû ìþ yõk Þú OB

küãpÿ ìTê âõèõÞõqAìýò ( ),

ô ìõAk

uýp ), ( oR ô WBðr

gõGþ AðXBï Gløl ô GñBGpAüò Aüò ìõAk Gú ìlR

GýzPpÿ Gú ¾õ oR ÖÏBë ko Gló GBÚþ ìþ

uBë 0302 GývQ ko¾l Aq WíÏýQ @ìpüßB oA

Aüò âpôû uñþ Ozßýê gõAøñl kAk.

( ) ìþ GByñl.

ìçOõðýò

ô ) ( yýò ÞBðlôAuþ

ìBðñl ô ìþ OõAðñl AüXBk ìvíõìýQ øBÿ

ìhPéØ GñíBüñl.

ko¾l GýíBoÿ øBÿ cBk ô ìrìò ko Aüò

âpôû uñþ Gú ìpAOI GýzPp Aq âpôû øBÿ uñþ

@ìBo ðzBó ìþ køl Þú clôk KñXBû

ko¾l uBèíñlAó Aq Aüò ìßíê øBÿ ÒnADþ,

üßþ küãp Aq uývPî øBDþ Þú ko uñýò

GBæ k^Bo Þî ÞBoÿ ìþ yõk kuPãBû Þéýú øB

küãp ìþ GByl. GñBGp @gpüò @ìBo ko @ìpüßB

^ùê ko¾l kAoôøB ìò Wíéú kAoôøBÿ âýBøþ

kAoôDþ AuP×Bkû ìþ Þññl. kæüê qüBkÿ GpAÿ

AuP×Bkû Aq Aüò ìõAk ôWõk kAok, ìò Wíéú âpAó

AuQ Þú ìvEõë O¿×ýú ìõAk qADl Gló ìþ

GByl. ko uñýò GBæ Þéýú øB üßþ Aq kuPãBû øBÿ

ô ÆHýÏþ ìõ ok ì¿pÙ Aüò âpôû ÚpAo ìþ

âýpk. kocBèýßú Aüò âpôû øíýò Æõ o Þú ÚHç«

Gõkó kAoôøBÿ OXõür ylû Gú ôuýéú KryßBó

ô ÎõAoÅ WBðHþ AuQ Þú ko AuP×Bkû Aq Aüò

Gló øvPñl Þú GýzPp Aq øíú k^Bo AyßBë ìþ

yõk. ôÚPþ Aüò kuPãBû gõJ ÞBo ðßñl ìõAk

mÞp yl ÖÛÈ ^ùBokû ko¾l WBìÏú @ìpüßB oA

yBìê ìþ yõk.

kAoôøB ko GÏÃþ AÖpAk ìzBølû ìþ yõk.

ìvEéú GvýBo ìùíþ Þú GBül Gú @ó OõWú

qADl ìò Wíéú kAoôøB Aq Gló Gú gõGþ kÖÐ ðíþ

yõðl ô ko Gló Gú ìlR Æõæðþ Opÿ GBÚþ ìþ

Food and Drug

St Johns’ Wort

Chondroitin

Melatonin

GvýBoÿ Aq AÖpAk uBèíñl øî qìBó Aq

kAoôøBÿ ìhPéØ AuP×Bkû ìþ Þññl. GÏÃþ Aq

kAyQ Aüò AuQ Þú uBqìBó Gpouþ ìõAk

ÒnADþ ô kAo ôDþ @ìp üßB (


25

Stem cell

ìBðñl ô Aüò ìvEéú ìþ OõAðl AyßBæR qüBkÿ

Gú ôWõk GýBô ok.

ko GvýBoÿ Aq ìõAok ôAÞñ{ øBÿ Gýò

kAoôøBÿ OXõür ylû KryßBó ô ìßíê øBÿ

koìBó GB AuP×Bkû Aq

uéõë øBÿ GñýBkÿ

ÒnADþ kAoôDþ Gú ¾õ oR Oñãþ ð×w øBÿ

ðBâùBðþ ô ÎõAoÅ KõuPþ øípAû GB gBo} Gú

OpWíú : sAðQ øBoôðýBó

ÎéQ @èpsÿ øBÿ ìhPéØ Ký{ ìþ @ül Þú æqï

AuQ Öõ oA«Gú Kryà ìpAWÏú Þpk.

ìñHÐ: AüñPpðQ ô ÞPBJ .

ìvEéú küãpÿ Þú ko uBèíñlAó GBül

OõWú kAyQ Aüò AuQ Þú GvýBoÿ Aq @ðBó

@gpüò Klülû, koìBó AìpAÅ Gú ôuýéú uéõë

øBÿ GñýBkÿ Ohî AðvBó AuQ.

ìþ Þñl? uBÚú uéõë Wñýñþ ^ývQ? oüzú

@ó ko ÞXBuQ? koìBó Gú ôuýéú AüñùB ko ^ú

k^Bo “ÖÛp ÒnADþ” øvPñl. Aüò AyhBÁ GBül

Aq ìÛBküp ÞíPpÿ Aq kAoô AuP×Bkû Þññl. Aâp

OdÛýÜ ko ìõ ok Aüò ðõ Ñ uéõë øB

Öp¾Q Gþ uBGÛú Aÿ ko ÆI koìBðþ Gú ôWõk

ìõAokÿ uõk ô üB Âpo kAok? ^ãõðú ìþ OõAó

Gp ìõAðÐ ko oAû ouýló Gú ðPýXú ìÇéõJ ÒéHú

Aüò AyhBÁ Aq ìÛBküp ìÏíõèþ kAoô AuP×Bkû

Þññl ìíßò AuQ ko @ðBó ìvíõìýQ øBÿ

@ô okû AuQ. uéõë øBÿ Wñýñþ oA Aq ÚvíQ

uBèî Gló âpÖPú, Kw Aq ÞzQ ko @qìBüzãBû

Þpk? @üB GBægpû ìB AðvBó øB ko ìÛBGê Îéî ô

ÚBðõ ó ¾çcýQ kAoüî Aq uéõë øBÿ Wñýñþ

ÎÃõÿ AüXBk yõk.

GBül ko AuP×Bkû Aq GÏÃþ Aq ìõAk

Gú ÚvíQ Öpuõkû ô GýíBo Gló OroüÜ ìþ Þññl.

Aüò uéõë øB Þú AuPÏlAk KñùBðþ OõuÏú¨ ,

Gló AuP×Bkû Þñýî? ko ÎpÅ02 uBë Agýp

@qìBüzBR AðXBï ylû oô ÿ ìõ} ô cýõAðBR

âýBøþ ô ÆHýÏþ cPþ GÏÃþ ìõAk ÒnADþ ôÚPþ

Þú yhÀ Aq kAoôøBÿ OXõür ylû Kryà

oyl ô OÏíýp kAoðl, Gú ìdÄ ô oôk Gú ìßBó

Wlül gõk ko kô cBèQ ypôÑ Gú Opìýî ìþ

Groå Op ìBðñl gõá Gõkû AuQ ô ko cBë

cBÂp GùPp AuQ @qìBüzBR ô ìÇBèÏú oA ko

AuP×Bkû ìþ Þñl gõkkAoÿ Þpk. GvýBoÿ

Aq Aüò ìõAk oA ðHBül GB kAoôøBÿ OXõür ylû

Þññl. üB øíBó Îíê uéõë øBÿ Úlüíþ oA Aq Kþ

ìþ âýpðl ô üB Aüñßú GB Odpüà, OHlüê Gú uéõë

koìBó AðvBó Gú ÞBo Gpk ^õ ó O×BôR Gýò Gló

AðvBó ô cýõAó GvýBo AuQ.

Kryà AuP×Bkû Þpk ^õ ó ìþ OõAðñl AyßBæR

qüBkÿ GpAÿ ìpüÄ AüXBk Þññl. Gú ÎñõAó ìTBë

øBÿ ðõ Ñ küãp ìþ yõðl, ô ôÊý×ú OBqû Aÿ Gú

Îùlû ìþ âýpðl. ìTç« GB ìédÜ yló Gú uéõë

OBÞñõ ó ìÏBèXBOþ Þú oô ÿ AðvBó øB

AðXBï ylû OB KñXBû ko¾l ìõÖÛýQ @ìýr Gõkû

Aq gõ okó ìýõû âpüM ÖpôR GB GvýBoÿ Aq

kAoôøB ìò Wíéú kAoôøBÿ Âl ÖzBo gõ ó

øBÿ ÎÃéú, gõ ó ìþ uBqðl ô üB ko uéõë ìÓr

o³ë küãpÿ Gú Îùlû ìþ âýpðl.ko øp ¾õ oR

ôèþ oüvà Kw qkó ô ðLnüpÖPò uéõë Wlül

ko Gló qüBk AuQ. GpAÿ Aüñßú ko¾l Knüp}

ô ÞévPpë GBül gõkkAoÿ Þpk. kèýê @ó Aüò

AuQ Þú âpüM ÖpôR (ìýõû ô üB @J ìýõû)

oë AuBuþ @ðùB ðõuBq ÿ ô koìBó AuQ.

Aq ðõ Ñ GùPpüò uéõë øB

uéõë Wlül GýzPp yõk uÏþ ko Aüò AuQ Þú

uéõë øBÿ Aôèýú Aq gõk yhÀ âpÖPú ylû

cBô ÿ @ðrüíþ AuQ Þú GBÎU ìþ yõk Gló

ðPõAðl Aüò kAoôøB oA gñTþ áñl. Aüò kAoôøB Gú

AuQ ^õ ó GB øíú ðõ Ñ uéõèþ uBq} ô

øíßBoÿ ìþ Þñl ô Aq @ó ko GýíBoÿ KBoÞýñvõ ó

ô Gú Aô Or o üÜ yõk OB gËp Îlï ÚHõ ë @ó

ÞíPp GByl.

ìlR GýzPpÿ Aq @ó Þú æqï AuQ ko Gló GBÚþ

ìþ ìBðñl ô ìþ OõAðñl ìvíõìýQ AüXBk Gßññl.

ô GpAÿ uBgQ kAoô AuP×Bkû ìþ yõk.

ÚBGê OõWú Aüò AuQ Þú uéõë øBÿ

ko cBë cBÂp ko GýzPp ìíBèà kðýB

koìBó Gú ôuýéú uéõ ë øBÿ GñýBkÿ o ôAZ

ASp âpüM ÖpôR OB uú oôq oô ÿ

uývPî Gló AðvBó GBÚþ ìþ ìBðl. GñBGpAüò Aâp

ÞzQ ylû, ko ìdê Wlül gõk Gú Æõ oÿ

ìvPÛp ìþ yõðl Þú OB Gló qðlû AuQ oyl ô

ðlAok ô AÒéI ÖÛÈ qüp OdÛýÜ AuQ. GýíBoÿ

øBüþ Þú OB Gú cBë Gú Aüò ôuýéú koìBó ylû

Aq kAoôøBÿ mÞp ylû ô GvýBoÿ Aq kAoôøBÿ

küãp AuP×Bkû ìþ Þñýl, Aq gõ okó âpüM

ðíõ ìþ Þññl ô uéõèùBÿ Úlüíþ küãp ìdPBZ @ðùB

ylû Glô ó @ðùB ìõWõküQ gõk oA Aq kuQ ìþ

Aðl ô OB KñXBû ko¾l ASp AìýlôAo Þññlû

kAyPú Aðl ÎHBoOñl Aq :GýíBoÿ küBGQ, @èrAüíp,

ÖpôR gõkkAoÿ Þñýl!

cPíB« Aq üà ÞBoyñBx GùlAyQ ko

køñl. uéõë øBÿ Wñýñþ küãp ko ìÛBGê cíéú

GýíBoÿ Gú Gló ôWõk ìHBoq gõk oA ðzBó ðíþ

ußPú ÚéHþ, uõgPãþ ô oìBOývî.

ko @ìpüßB øp 43 SBðýú yh¿þ ko ASp

køñl ô ìíßò AuQ üà Îíp ko âõyú Aÿ Gþ

cpÞQ ðù×Pú GíBðñl.

ì¿pÙ kAoôøBÿ gõk ô ASp ìõAk âýBøþ

ô ÆHýÏþ Gp oô ÿ Aüò kAoôøB uõAë Þñýl ô

ußPú ÚéHþ OéØ ìþ yõk. ìÇBèÏú ðzBó kAkû

AuQ Þú OroüÜ uéõë øBÿ GñýBkÿ ÞzQ ylû

ko OBoüi 1002/22/ 6 ÞBoâBøþ Aq

ìPh¿¿ýò ô GýõèõsüvQ øB Gú ìñËõ o

ìvPÛýî Gú ÚéI ko ìõÚÐ WpAcþ ÚéI ìõüpå

øBÿ Êpü×þ Gú ôWõk ìþ @ô ok Þú ASp ìTHQ

ìÇíEò yõül Þú AuP×Bkû @ðùB ASpAR Glÿ

o ô ÿ Gló ô OBCSýp kAo ôøBÿ OXõ ür ylû

OdÛüÜ ô Gpouþ uéõë Wñýñþ Ozßýê yl. GB

ôWõk øýXBó AìýlôAo Þññlû ô ASp ìTHQ ôütâþ

o ô ÿ koìBó kAok. GB ôWõk OíBï øýXBó ô

ðPBüY AìýlôAo Þññlû, koìBó Gú ôuýéú uéõë

ðlAyPú GByl.

&oôüB oøHp KõèlAo, ìPh¿À OÓnüú ô AuPBk OÓnüú ko

AuP×Bkû Aq uéõë øB øñõq GdU ko ìõ ok @ó

GvýBo AuQ, ô kAðzíñlAó oA Gú O×ßp ôAkAyPú

kAðzãBû AüBèPþ ÞBèý×pðýB ko ðõ oOpüY AuQ ô üßþ Aq

øíßBoAó âpôû Kryßþ “oøHp” ko ÞBèý×pðýB.

øBÿ GñýBkÿ øñõq ko ìpcéú Aôèýú AuQ ô

AcPýBZ Gú OdÛýÜ GvýBo kAok.

PLILRIPOTENT

Þú ìB ÞývPýî? ^ú ÎBìéþ ìB oA AðvBó ÖpÅ


uÇe qðlâþ AÎpAJ uBÞò AupADýê ô AÎpAJ

uBÞò ÒpJ oôk Aokó ðvHQ Gú uÇe qðlâþ

@ôAo âBó ko Òrû ô ko Þzõ o øBÿ ÎpJ Òýp

ÚBGê ìÛBüvú AuQ.

AÞTp AÎpAJ AupADýê ko oÖBû qðlâþ

ìýßññl. ko KBoèíBó Gýò 21-01 ðíBüñlû

kAoðl ô Aq @qAkÿ ÞBìê Gpgõ okAoðl. @ðBó GpAÿ

GpAkoAó ÖévÇýñþ gõk uýñú ìýpðñl ôèþ ko

ìõAokÿ Þú GÏÃþ Aq uýBuPílAoAó AupADýéþ

KýzñùBk Þpkû Gõkðl Þú @ðBó ô ìñBÆÛþ Þú ko

AôÂBÑ @y×Pú ô kâpâõó gBôoìýBðú

ðõyPú ìùpkAk èõü¿lÝ&

Klülû @ôAoû âBó ÎpJ:

@ó qðlâþ ìýßññl Gú kôèQ gõk ìhPBoÖévÇýò

ìédÜ yõðl ÖpüBk @ðBó Gú @uíBó GBæ oÖQ Þú

Gý{ Aq 3 ìéýõ ó ð×p AÖrAü{ üBÖPú (ô Gú â×Pú

AÎpAJ Gú 5 ìéýõ ó ouýlû) cíBüQ ìýßñl. Aüò

^ú Þvþ WpACR kAok Gú @ðBó ^ñýò KýzñùBkÿ

Gløl.

OñùB âpôû @ôAoâBðývQ Þú ko Æõë 06 uBë

(ðvê kôï ô uõï AôAoû âBó) Aq ÆpÙ uBqìBó

GÏl Aq AÎçï AuPÛçë AupADýê ko uBë 8491

KñY Þzõ oÎpJ yBìê ì¿p, Aokó, uõ oüú,

AøBèþ ìñBÆÜ OdQ OvéÈ kôèQ gõk

ìhPBoÖévÇýò Þú ko uBèùBÿ Agýp Aq

ìéê GB gpZ ìHBèÔ øñã×Q ¾l øB ìéýBok kæo

cíBüQ ìýzõðl. yBül ìýPõAó clV qk Þú

èHñBó ô ÎpAÝ Gú AupADýê cíéú ô o ylðl

ô ÚpüI Gú 000,004 ð×p Aq ÖévÇýñýBó,AÞTpA

Opô oürï kô o ylû ô GB Þíà AupADýê GpAÿ

GùHõk qðlâþ gõk ÖÏBèýQ ìýßññl kAoAÿ üßþ

Aüò uBqìBó GõAuÇú OõWýú ôWõk gõk

AuQ Þú Aüò cíBüQ oA ko Æõ ë 26 uBë

GõAuÇú OzõüÜ Þzõ oøBÿ ìPùBWî ô Gpgþ

ko ðPýXú Wñãþ Þú Gp AupADýê Odíýê ylû

Aq upüÐ Opüò KýzpÖQ øBÿ AÚP¿Bkÿ ko kðýB

øvPñl ô ko uBë ânyPú AÚP¿Bk @ðBó 7 ko

AkAìú ìýløl.

OBìýò ìBüdPBZ oôqAðú @ôAoøãBó

Gõk yùp øB ô køßlû øBÿ gõk oA Opá Þpkû ô

Gú Þzõ o øBÿ ÎpJ KñBøñlû ylðl Gú Aüò Aìýl

¾l OpÚþ kAyQ.

ôèþ GéÏßw, @ôAoâBó Òrû ô Þzõ o

GBÎU ylû Þú GvýBoÿ Aq ìpkAó ko AokôâBû

øB, GpAÿ gõk kô üB uú ô üB ^ùBoqó AðPhBJ

Þú GB Kýpôqÿ AÎpAJ, Gú ÖévÇýò GBqâpkðl ô gBðú

øB ô AìõAë üùõküBó oA O¿BcI Þññl. ôèþ

øBÿ ÎpJ, GõAuÇú Aðãýrû øBÿ âõðBâõ ó,

yvPzõÿ ìÓrÿ ôÎlï ÞBo ô Od¿ýê ko

Þññl ô OÏlAk qüBkÿ G`ú kAyPú GByñl ô ^õ ó

AìßBðBR ÞBo ô Od¿ýê ko AokôâBû øB GvýBo

ìvýp cõAkV ÆHÜ ìýê @ðBó Ký{ ðpÖQ

ô Gú Aüò Æp üÜ ìvEéú @ôAoâBó ÖévÇýò

ÖçÞQ qðlâþ ìýßññl.

Aâp Þzõ o øBÿ ÎpJ cBÂp Gõkðl

ìdlôk øvPñl GvýBoÿ Aq WõAðBó Gú âpôû

øBÿ Opô oüvPþ ìýLýõðlðl.

GõWõk @ìl.

AüXBk Aüò ìvEéú ô AkAìú @ó oA OB Þñõ ó

ìÛlAoÿ WrDþ Aq SpôR øñã×Q gõk oA GpAÿ

GùHõk qðlâþ “GpAkoAó” gõk AgP¿BÁ køñl

üà ÂpJ AèíTê ^ýñþ ìýãõül “Gú @kï

ìdPBZ ìBøþ ðlû. Gú Aô üBk Glû ìBøþ Gãýpk”.

ìýPõAó ìlüõ ó “GpAko kôuPþ” Þzõ o øBÿ

ÎpJ ôAðãýrû øBÿ uýBuþ ÞíýPú KñBøñlâBó

ô @ðBó oA GB cÛõ Ý ìvBô ÿ ko Þzõ o øBÿ

gõk WéI Þññl ÎéPþ ôWõk ðlAyQ Þú ôÂÐ

Aâp ko Æõë Aüò ìlR, ÞíýPú KñBøñlâBó Þú

ìBðñl gõk uBqìBó ìéê OdQ OvéÈ Gý{ Aq 55

uBqìBó ìéê kAðvQ.

Þzõ o øBÿ èHñBó, uõ oüú ôAokó

28

AÚP¿Bkÿ ô AWPíBÎþ @ðBó yHýú ô üB GùPp Aq

AÎpAJ AupADýê ðHByl ô ìvéíB kðýB øî gýéþ

Þzõ o ÎpGþ ô Auçìþ ÚpAo kAok AìßBðBR

ÞBo ô Od¿ýê oA ko AokôâBû øB AüXBk ìýñíõk ô

ÖévÇýñýBðþ oA Þú Gú @ðBó KñBøñlû ylû Gõkðl

ko AokôâBû øB ìPípÞr ðíõkðl Glô ó Aüñßú Gú

ÞíPp Aq Opô o ô Opô oürï ÎpGþ @uýI ìýlül.

ôèþ @ðBó kèzBó GpAÿ ÖévÇýñþ øB ðíývõqk

OBCìýò ìBüdPBZ @ðBó oA ìzpôÉ Gú ÞBo ô Od¿ýê

ìýñíõk, yBül OB GdBë ìvEéú @ôAoâBó Gßéþ

@ðBó Þõ^ßPpüò Þíßþ Gßññl. @ðBó Aq øýa

âõðú cÛõ Ý ìlðþ Gpgõ okAo ðHõkðl oÖQ

ô GpAÿ KýzHpk AølAÙ kAgéþ gõk OpWýe

ìýløñl Þú ìõÂõ Ñ ÖévÇýò “âpï” GíBðl OB

ìñP×þ ylû Gõk ô @ðBó Aq qðlâþ ÖçÞQ GBo

Þñõðþ ðXBR üBÖPú Gõkðl. ÞíB Aüñßú ko Æõë

ô @ìl @ðBó OdQ ÞñPpë ÞBìê ÚpAo kAkû yl

ô ^õ ó Gú @ðBó OBGÏýQ kAkû ðzl Aq @ó ôÚQ

AÖßBo Îíõìþ ìpkìBó Þzõ oøBüzBó Gú Aó

ìzÓõë GByñl.

Aüò ìlR OÏlAkÿ Aq @ôAoâBó Þú Gú Þzõ oøBÿ

AoôKB, AìpüßBÿ ìpÞrÿ ô WñõGþ ìùBWpR

OB GdBë Gú ÎñõAó KñBøñlû ìdvõJ ìþ yõðl

. uBÞñBó ðõAo Òrû øî Þú OdQ OvéÈ ì¿p

Þpkû Aðl ìõÖÜ ylû Aðl ko Þzõ o øBÿ WéI

Þññlû Gú qðlâþ ìÏíõèþ AkAìú køñl.

ÚpAo kAyPñl ÞBìç ko AðrôA ô ìdB¾pû Gõkðl

ô AWBqû gpôZ Aq ìñÇÛú ô üB ô oôk Gú ì¿p

cÛBüÛþ ko ìõok ìdB¾pû Òrû:

ko uBèùBÿ Agýp kôèQ AupADýê ^ñl KBoá

oA ðlAyPñl.

Aq @ó ìõÚÐ OB GdBë ÞíýPú KñBøñlâBó

¾ñÏPþ oA ko ìpq øBÿ gõk GB Aokó ô ÞñBoû

Òrû AüXBk ðíõk OB GpAÿ AÎpAJ AìßBðBR ÞBo

uBqìBó ìéê Aq Aüò @ôAoâBó Þú yíBoyBó Gú

ìÛBüvú qðlâþ AÎpAJ OdQ OvéÈ AupADýê

ô @ôAo âBó Òrû ô Þzõo øBÿ ÎpJ:

AüXBk Þñl Gú Aüò Aìýl Þú GùHõk ôÂÐ ìBèþ,


29

AKP

ERDOGAN

HELEN THOMAS

@ðBó oA Aq Opô o kô o Þñl.

KBoá øBÿ Gp KBylû ko ìpq Aokó GB

cíw GB KpoôDþ OíBï WñXBë Gp KB ìýßññl ô

GB Ayà øBÿ OívBf uBgPíBó ôüpAó ylû

ÞBoüßBOõ oÿ ko üà oôqðBìú uõDývþ ^BN

yl Þú ðzBó ìýløl Þú cPþ ko@ó ìõÚÐ

ìõÖÛýQ GßBo gõk AkAìú ìýløñl ôèþ KBoá

øBÿ ìp q Òrû Þú GpAÿ ÞBo ô OBCìýò ìÏB}

oA Gú gHpðãBoAó ðzBó kAkû ô Aq Êéî AupADýê

yßBüQ ìýßññl Þú ^pA Aq gõk kÖBÑ ìýßñl.

Þú Þzõ o OBqû Gp KB ylû AupADýê ìlAï GB

gpAGßBoÿ øBÿ AÎpAJ oôGpô Gõk Gú gzõðQ

@ôAoû âBó Òrû uBgPú ylû Gõkðl GBo øB ìõ ok

cíçR Opô oüvPþ AÖpAk cíw ÚpAo âpÖPñl ô

@ðBó ÖpAìõ} ðíõkû Aðl Þú OB ^ñl uBë Ký{

AupADýê oôqAðú Gú 001 OB 002 ørAo ÞBoâp

ô KpgByãpÿ ìPùî ìýzl. ( kAôül Gò âõüõ ó

ko ìÛBGê WíBë ÎHlAèñB¾p).

Gú ðB^Bo GvPú ylðl.

Aq ìõÚÐ GpÚpAoÿ ìdB¾pû ðõAo Òrû

ÎpJ AWBqû ô oôk Gú AupADýê ìýlAk ôèþ ko

ìõAok qüBkÿ Îlû Aÿ Aq Aüò ÞBoâpAó ÞBoÖpìB

kôèQ AupADýê oôqAðú ¾l øBÞBìýõ ó cBìê

¾l øB Oò ÒnA ô @môÚú oA OB koôAqû ô oôkÿ Gú

øBÿ üùõkÿ gõk ô üB ìpkï ÎBkÿ oA Gú ÚPê

ouBðýlðl ô üB qüBó øBÿ ÎËýíþ ôAok @ô okðl

Òrû ìýpuBðl OB ko @ó ðÛÇú Gp ÞBìýõ ó øBÿ Òrû

GBo yõðl. ko Îýò cBë kôèQ AupADýê ìýßõyl

ô ko ðPýXú kôèQ ìXHõ o yl Aq ô oôk @ðBó Gú

AupADýê Wéõâýpÿ Þñl ô GXBÿ @ðBó AWBqû ÞBo

Gú ÞBoâpAó Aq Þzõ oøBÿ küãp Gløl.

Þú Aq ouýló ìõAk ô ÞBæ øBDþ Þú ìíßò AuQ

GpAÿ uBgQ Auédú ô üB GñýBk Oõðê øBÿ qüp

qìýñþ AuP×Bkû yõðl Wéõâýpÿ ðíBül.

ko uBë Aô ë ìßp oA « ÞBìýõ ó øBÿ

AupADýéþ cBìê @môÚú GB ouýló Gú ðrküßþ

Òrû ìõ ok cíçR ìvédBðú AÖpAk cíw ÚpAo

ìýãpÖPñl ô ko ^ñl ìõ ok oAðñlû øB ô üB küãpAó

ÞzPú ô üB qgíþ ylðl. yýÇBó ¾×Pþ

upAó cíw Þú cPþ cBÂpðl ìpkï gõk oA

GB gÇp âpuñãþ oôGpô Þññl Aìpôqû øî Gú

ðdõ küãpÿ AkAìú kAok. @ðBó ÚvíPþ Aq @môÚú

AouBèþ oA ÂHÈ Þpkû ô Gýò gõk ô ðrküßBó

kuQ ^Lþ øBÿ ìloó:

OÛvýî ìýßññl ô üB ko GBqAo uýBû ìý×pôyñl

ô AupADýê oA ÎBìê ÞíHõk ìõAk ÒnADþ ðzBó

OpÞýú Gú ÞXB ìýpôk?

OpÞýú Aôèýò Þzõ o Auçìþ Gõk Þú GB

ìýløñl.

ko øñãBï ðõyPò Aüò ìÛBèú, ì¿BcHú

WñXBë Aðãýr gBðî

AupADýê oôAGÈ küLéíBOýà GpÚpAo ðíõk ô OB

Gpô ÿ ÞBo @ìló kôèQ ìnøHþ Þñõðþ, oôAGÈ

“yh¿þ Þú Klo} oA ÞzPú Gõk Gú

ìdBÞíú Aô okðl ô Aô GB ^zíþ ìíéõ Aq Ayà Aq

gHpðãBo ìñ¿õJ ko ÞBj u×ýl Kh{ yl Þú

ko @ó, Aüò gBðî Gú üùõküBó KýzñùBk ìýßñl

kô Þzõ o Gdlÿ ðrküà ylû Gõkðl Þú øõAKýíB

øBÿ ðýpô ÿ øõADþ AupADýê GpAÿ Oíp üñBR

ÚBÂþ OÛBÂBÿ ocî ô ìpôR ðíõk Gú Aüò ÎéQ

Þú Aô üPýî AuQ”.

Þú Gú @èíBó ô èùvPBó Gpâpkðl ô ÖévÇýò oA

Þú Gú ÖévÇýñýBó OÏéÜ kAok Gú @ðBó Kw køñl.

o ô qAðú gõk Aq ÖÃBÿ øõADþ OpÞýú

AuP×Bkû ìýßpkðl.

oÖPBo âpôû Opô oüvPþ - ìnøHþ

cíw, kuQ ðzBðlû AüpAó, Þú GpÒrû OvéÈ

Aüò gBðî èHñBðþ OHBo, Þú ìvéíB gõ ó upj

KõuPBó AìpüßB ko ÎpôÚ{ WpüBó ðlAok, @âBû

AOBOpá ÖÛýl (8391-1881) GñýBó ârAo

OpÞýú ìloó küò oA Aq uýBuQ WlA ðíõk,

kAok ô ðBGõkÿ AupADýê oA ko @Dýò ðBìú

gõk âñXBðýlû yHýú øíBó @kï Þ{ AuQ.

AuQ Þú Gp AuBx Aüò GBô o, gõk Aô øî GBül Gú

èHñBó Gpâpkk, øí`ñýò 99% Aq uBÞñBó AìpüßB

OpÞýú oA GvpÎQ ìloó ðíõk, oôq OÏÇýéþ

ø×Pãþ oA Aq WíÏú Gú üßzñHú OÓýp kAk ô GpAÿ

uBèùBuQ Þú AupADýê oA Gõuýéú ìõyà

ìõ ok OXBôq ÚpAo ìýløl, ko øp Öp¾Pþ Þú ko

ô AÞTp uBÞñBó AìpüßBÿ ìpÞrÿ ô WñõGþ GBül

Aüò ÚBoû oA Opá Þññl ôyBül ÚvíPþ AquBÞñBó

Ký{ âýpÿ Aq GBqâzQ ìnøHýõ ó, AoO{ oA

ìP¿lÿ c×Ì AuPÛçë ðíõk. OB GdBë uú üB

AgPýBo kAok gpAGßBoAó gõk oA GpAÿ ÞzPBo

G v õ ÿ A u p A D ý ê ì ý × p u P l ô G ý { A q

Þzõ o øBÿ Auçìþ øî ìXHõ o yõðl Gú

ÎpGvPBó Gpâpkðñl. ôèþ gBðî

WùBo ìpOHú AoO{ OpÞýú GB AðXBï ÞõkOB ôÊý×ú

ìd©õë ylû Gú Aô oA AðXBï kAkû. ôèþ ìPBu×Bðú

4 u B ë AuQ Þú cBÂp Gú ìHBkèú upGBq

AupADýéþ oGõkû ylû ðývQ ô Aq ÆpÙ küãpøp

(Þú gõyHhPBðú Aq KvQ gõk AuPÏ×B kAk) ô

AìTBë Aô cBÂpðl AupADýê oA ìÛ¿p OíBï

K ý p ô q y l ô @ Ú B ÿ Þ ú ü à

AðPhBGBR

ko ìnøHþ crJ 7002 uBë ko

ìpOHú Þú ìõyßþ Gvõÿ AupADýê ìý×puPl

ô ðýpô ÿ øõADþ AupADýê Gú uBgPíBðþ Þú

ÖXBüÐ kðýB GñBìñl OB Wrô âpôû øBÿ “KýzpÖPú”

ÚpAo âýpðl.

ìõyà Aq @ó ÖpuPBkû ylû cíéú ìýßñl upAó

yhÀ GvýBo ìnøHývQ GÏñõAó ðhvQ ôqüp

ìñ¿õJ yl. ko ÎpÅ 3 uBë Agýp Aô Oç}

THOMAS

ko uBë 6591 GÏl Aq Wñä “uýñBÿ”


CPA

Moti Levy

I D B B a n k

OÓýýpðløl AìßBó @ó ôWõk kAok Þú AupADýê

Ký{ Aq ìõÎl ìÛpo Gú KýíBó ðBOõ KnüpÖPú

ìýßñl Þú OíBï kuPBô ok øBÿ AOBOpá oA GBÆê

Þñl ô OpÞýú oA Gú @Òõ} Auçï GBqâpkAðl. ko

AüzBó Kpuýl Þú Aô ^ú Îßw AèÏíéþ ðzBó

ìýlAk Aâp AupADýê üà ÞzPþ oA GpAÿ Þíà Gú

yõk.

AupADýê ô ÖévÇýñýBó

uBë Agýp Aô kyíñþ gõk oA GB AupADýê Îéñþ

Þpkû ô oôq Gpôq GýzPp cBìþ cíw, AüpAó

Þpk øBÿ OpÞýú oôAðú uõAcê OpÞýú ìýñíõk?

Aô GB kô o yló Aq AupADýê ô ðrküà yló Gú

oôAGÌ AupADýê ô ÖévÇýñýBó Þú Gp GvýBoÿ

Aq oôülAk øBÿ ìñÇÛú ô WùBó ASp ìýãnAoðl

ô ÖñBOýrï ìýzõk.

ko uBë 4391 AOBOpá ÚpAokAk ìõuõï

AüpAó AìßBó ÎÃõüQ OpÞýú oA ko Þzõ o øBÿ

AoôKBDþ GvýBo ÂÏýØ ðíõkû ô ðBOõ øî Aq @ó

ko GdTþ WlAâBðú ìõ ok Gpouþ ÚpAo gõAøñl

âpÖQ.

Gú “uÏl@GBk” oA GB oÂB yBû ÖÛýl AìÃB Þpk ô

GñËp ìýpul Þú ðhvQ ôqüp ÖÏéþ OpÞýú øî

kô o ìýzõk.

Aq kuQ kAkó OpÞýú ÂpGú Groâþ GpAÿ

GvpÎQ øíBó oAû oA Æþ ìýßñl ô Gú oøHpAó

AüpAó ðrküà ìýzõk ôèþ Aüò ÞXB ô @ó ÞXB.

^ñl ìBû Ký{ ko âpkøî ADþ Gýò Aèíééþ

oyPú AÚP¿Bk ô kAoAÿ Gpk Aq kAðzãBû

AèPd¿ýê

ÖBoÕ ) èõü¿lÝ( ìùpkAk &

@ÚBÿ AokôÒBó GB ÖpüBk øBÿ Wñõ ó Aìýr Gú

AÚBÿ yíÏõ ó Kpx oDýw Wíùõ o AupADýê

èõx AðXéw AuQ

yÏHú ko yùp

ìlüp ô Aôüõ Oê

30

KpgB} ðíõk ô AÚlAï Agýp Aôøî GpAÿ yßvPò

ìdB¾pû koüBDþ AupADýê ðíõðú küãpÿ Aq

Æpq Ößp ô oÖPBo AôuQ. yBül ìýHBüvQ Aq

ðíBü{ “ìBOýà”

ko ìBû ðõAìHp 0102 ðíBü{ Þílÿ ô

KpÆpÖlAo “ìBOýà” Gú ÞBoâpkAðþ ÖpqAó

KpðzBÆþ OEBOp oA Opá Þñl. ÚloR

Îéþ Kõ oOB} ko Aü×Bÿ ðÛ{ øBÿ

kèXõ ô ðõüvñlâþ Îéþ Kõ oOB} ô

ÖpqAó kèXõ Kw Aq ânyQ 41 uBë

ìP×BôR, ^ú Þílÿ ô ^ú koAìBOýà

ko kðýBÿ OEBOp ô uýñíB ko WõAìÐ

kôGBoû Gú oô ÿ ¾dñú @ìl.

øñpìñlAó ìdHõJ AüpAðþ

AüpAðþ ô @ìpüßBDþ, ko AWpAÿ Aüò

ðíBü{ ðýr ÞBìç« ôAÂe AuQ.

ÖpqAó kèXõ ô Îéþ Kõ oOB} O¿íýî

âpÖPñl OB kôGBoû Aüò ðíBü{ upâpï

OíByBâpAó GB GBq ÿ yýç ôSõ Ý ko

ðíBü{ øBÿ GvýBo ìõÖÜ ÖBouþ

Þññlû oA Þú GB AuPÛHBë ÖpAôAó WBìÏú

oôGpô Gõk GBquBq ÿ Þpkû ô kôGBoû Gú

qGBó ô Öýéî øBÿ @ìpüßBüþ @yñBüþ

kAoðl ô küló Aô o ô ÿ ¾dñú

oô ÿ ¾dñú @ô oðl.ko Oùýú Wlül @ó

øñpìñlAó GvýBo ìõ ok ÎçÚú ìpkï

ìBðñl øíýzú kèñzýò AuQ. GBq ÿ

GùpAï ôÆò KpuQ, øñpìñl Ký{

Îéþ Kõ oOB}, yýç ôSõ Ý, yùpAï

yI Kpû ô GùpAï ôÆò KpuQ GB yõ o

ÞvõR ô ÞBoâpkAðþ ÖpqAó kèXõ

ìõÖÛýQ ìBOýà oA OÃíýò ìþ Þññl.

ô øýXBó GvýBo ðÛ{ øBÿ gõk oA

Aü×B ìþ Þññl. GB ôWõk Aüñßú yùpAï

Æþ uBë @üñlû ðíBü{ ìBOýà

ko upAup @ìpüßB ô AoôKB oô ÿ

¾dñú gõAøl oÖQ.

DAVOS

oA GBq ÿ ìþ Þñl.

Gpgõ ok upyBo Aðpsÿ ô âpìþ GBqüãpAó

yI Kpû yùpR gõk oA Gú ÎñõAó

gõAðñlû ko ìýBó ìpkï ÞvI Þpkû, GB ìùBoR

GBÎU ìþ yõk Þú OíByBâp GB AcvBx gõJ ô

AupADýê ìdvõJ ìýzõk. yBkoôAó kAôül

Gò âõ oüõ ó GB Oç} ÖpAôAó Aüò oôAGÈ oA Gp KB

Þpk ô oyl Aüò oôAGÈ AìñýQ gBô oìýBðú oA Gú

SHBR @ô okû Gõk .

oôqðú Aìýl, AcrAJ ìhBèØ kôèQ øvPñl

Þú yBül GPõAðñl ô oÝ oA GpâpkAðñl. ko cBë

cBÂp kôèQ AupADýê oôAGÈ gõk oA GB üõðBó

OÛõüQ ìýßñl ô Aâp OpÞýú uýBuQ gõk oA

GvýBo ðÛ{ Þílÿ üà ÞBoAÞPp ÎByÜ Kýzú


Announcement

The Iranian American Jewish Federation Executive Board is honored to have become a

participant in the Birthright Israel Program.

The Birthright Program was established in 1999 by two thoughtful philanthropists. This

project is designed to make it possible for young Jews from all over the world to go on an

educational and entertaining tour of the great land of Israel for ten days, free of charge.

IAJF will be taking part in this project hoping to increase the involvement of our community’s

youth in their Jewish heritage and culture.

Yoel Neman, an active member of IAJF’s Board of Directors, and his brothers John and Leon

Neman have initiated the project and are hoping to have other members of the community

extend a helping hand in sponsoring of up to 40 Iranian Jewish youth for the upcoming

Birthright Israel trip.

Further details about this project, such as registration, application, and selection process will

be announced in the near future through the Iranian media.

IAJF would like to extend its sincere gratitude and appreciation to the Neman family for their

continued philanthropic endeavors and their unwavering support of

the Iranian American Jewish community.

..........................................................................

AÆçÎýú

Birthright

üùõkÿ Gú Þzõ o AupADýê Gú ðBï WùQ GBqkül ô @yñBDþ ðrküà @ðBó GB Öpøñä üùõk ô uBüp

WõAðBó

AÎrAï sû Kpô ko ðrküà @üñlû ko kAok ìþ AÎçï AÖPhBo ÞíBë GB AüpAðþ üùõküBó ó ÖloAuýõ AWpADýú øýBCR

KýzpÖQ øBÿ cB¾éú ko @ó ypÞQ gõAøl Þpk.

Aüò Kpô sû ko uBë 9991 OõuÈ ^ñl Oò @ìpüßBDþ gýp Ozßýê âpkülû ô øp uBèú Îlû Aÿ Aq WõAðBó üùõkÿ Aq

05Þzõ o Aq upAup kðýB oA Gú Þzõ o AupADýê GpAÿ üà GBqkül kû oô qû Glô ó KpkAgQ ôWú ô Gú ¾õ oR oAüãBó

AÎrAï ìþ ðíBül.

ÖloAuýõ ó üùõküBó AüpAðþ ì×PhpA« ÚvíPþ Aq GõkWú ìpGõÆú oA GB ypÞQ ô KzPýHBðþ ìõSp @ÚBüBó üõDê ðÏíBó,

WBó ðÏíBó ô èEõ ó ðÏíBó ô uBüp AÖpAk gýpAðlü{ WBìÏú GpAÿ AÎrAï 04 ð×p Aq WõAðBó üùõkÿ AüpAðþ OBCìýò ô ko

AgPýBo uBqìBó ìpGõÆú ÚpAo gõAøl kAk.

WrDýBR ìpGõÉ Gú Aüò Æpf ô ðdõû ðBï ðõüvþ ô AÎrAï WõAðBó ìPÏBÚHB« ko @üñlû ðrküà OõuÈ ouBðú øBÿ âpôøþ

Gú AÆçÑ øíãBó gõAøl ouýl.

ÖloAuýõ ó üùõküBó AüpAðþ GlôA« Aq Þíà øBÿ Glô ó ko üÔ @ÚBÿ üõDê ðÏíBó, ÎÃõ GpWvPú øýBCR AìñBF ô

GpAkoAðzBó WùQ Gú AðXBï ouBðló Aüò Kpô sû uLBuãrAo ÿ ìþ ðíBül.


uýp OßBìê ðËî ÖBouþ

ðËî ÖBouþ oA Aq ðËp OBoühþ ìýPõAó Glô

kô oû Þçuýà ô ðõ OÛvýî ðíõk. kô oAó

Þçuýà GÇõ o Þéþ Aq Úp ó køî OB qìBó cBë,

ô kô oAó yÏp ðõ ÖBouþ GíõAqAR AkAìú

AyÏBo Þçuýà, Aq Kw Aq Wñä WùBðþ kô©ï, OB

ìÛBèú køî:

uýp OBoühþ yßõÖBüþ @SBo ÖBouýùõk

kô oAó ìÏB¾poA ko Gp ìýãýpk. yÏp Þçuýà

GB Oà GýQ øB ô kôGýPþ øBÿ kô oAó üÏÛõJ èýU

¾×Bo ÿ, ko AôAuÈ Úp ó u©õï ko uývPBó

@ÒBq ô Kw Aq ânyPò Aq ìvýp Kp Kýa ô gî

oyl ô OßBìê AkGýBR ÖBouþ

Aq: kÞPp ðBøýl KýpðËp

@ó ko kô oAó ìÏB¾p, GB AyÏBo ìéà AèzÏpA

GùBo, ¾BkÝ upìl, oøþ ìÏýpÿ Aq üà uõ ô

ðËî ô ðTp ÖBouþ OB ðýíú kô©ï Úp ó GývPî,

GXBÿ ðÛl AkGþ,cBèQ ârAo} ô OnÞpû ðõüvþ

AkGýBR ÖBouþ Kw Aq Auçï oA Aq ^ñl ðËp

ìýPõAó OÛvýî ô Gp ouþ ðíõk. ko ôøéú Aô©ë,

yBÎpû øBDþ ^õ ó Kpôüò AÎP¿Bìþ ô uýíýò

GùHùBðþ øí`õ ó WõAøpÿ oôq Gpôq ðÛ{ ô

kAyPú Aðl ôOñùB ko ^ñl køú Agýp AuQ Þú Gú

ðÛl AkGþ OõW©ú ìýzõk. uýp ìpAcê ìhPéØ

@ó oA ìýPõAó Aq ðËp Öpï Gú ðËî ô ðTp ô ko

ôøéú kô©ï, Aq ðËp qìBðþ Gú kô oAó Þçuýà

Wçüþ GýzPpüBÖPú AuQ. AyÏBo ÖBouþ Aq

ðËp AðõAÑ ì×Bøýî ô ¾ñBÎBR yÏpÿ, kAoAÿ

AkGýBR Þçuýà ô oAGÇú @ó GB AkGýBR

ÖBouýùõk Aq ðËp AkGþ, qìBðþ ô AWPíBÎþ ÚBGê

ô ìloó OÛvýî ðíõk. GBül ko ðËp kAyQ Þú

ìpAcê oyl ô OßBìê AkGýBR ÖBouþ AÒéI Aq

A¾õë ô ÚõAÎlÿ AuQ Þú yBÎp ðvHQ Gú

ìpAÎBR Gpgþ Aq @ó ìßé©Ø ô ðvHQ Gú AðPhBJ

Gpouþ ô ðãp} AuQ qüpA AkGýBR ÖBouýùõk

yBgú Aÿ Aq AkGýBR ÖBouþ Gõkû ô GBül ìÇBGÜ

ðËp qìBðþ ìõ ok OXrüú ô Odéýê ÚpAo ìýãýpk

OB Aq ðËp WÓpAÖýBDþ. øp ^ñl Þú ko øp kô oû ô

âpôøþ küãpìXBq AuQ.

@ð`ú oA Þú yBÎp Þçuýà Gú øñãBï

GB ìÏýBoøBÿ AkGþ qGBó ÖBouþ ìõ ok Gpouþ

ÚpAo âýpk.Glüò ìñËõ o GBül ðhvQ ðËpÿ Gú

qìBó, kâpâõðþ øBÿ WÓpAÖýBDþ oA øî ^ú Aq

ðËp èùXú, AuP×Bkû qGBó ô èÓBR ô ^ú Aq ðËp

AGpAq AÖßBo ô AcvBuBR Aq ðËp Öpï ô ÚBèI

yÏpÿ ìßé©Ø Gú oÎBüQ @ó ìýHByl, ÎHBoOñl Aq

ìvýp oyl OßBìéþ AkGýBR ÖBouþ ðõ, Aq ðËp

GçÒQ, Öpï ô ìpAcê oyl @ó GýñlAqüî.

AôÂBÑ AWPíBÎþ ô AÚP¿Bkÿ² øp ìßBó, ìþ

OõAó ìõok ìÇBèÏú ÚpAo kAk. AÞTp OdÛýÛBR AkGþ

32

oÎBüQ ôqó ô ÚBÖýú ko üà ðõ Ñ ÚBèI yÏpÿ.

Îéî ÎpôÅ kAoAÿ ÚõAÎl ô A¾õèþ AuQ

Þú yBÎp oA ìérï ìþ uBqk ko @ó ÚBèI yÏp

GvpAül. ko cBèýßú yBÎp ðõ KpkAq ko Îýò

oÎBüQ ôqó yÏpÿ, Aq ðËp Öpï ô ÞBoG³pk ôAsû

øB ô øí`ñýò Aq ðËp AGpAq ì×Bøýî ðõ, gõk oA

ìÛýl ô ìérï Gú A ¾õë ânyPú ðíþ kAðl.

GíñËõ o @yñBDþ GB AkGýBR Þçuýà ô GÏÃþ

ðíõðú øBÿ @ó ko AkGýBR ÖBouýùõk, ðËpÿ Gú

AðõAÑ yÏp Aq ðËp Îéî GlüÐ ô ÎpôÅ ô ÚBÖýú

ìþ AÖßñýî. GpAÿ ìÇBèÏú WrDýBR GýzPp ko

Aüò ìõ ok, ìþ OõAó Gú ÞPBJ “Öñõ ó GçÒQ ô

¾ñBüÐ AkGþ” OBèýØ AuPBk Wçë Aèlüò øíBüþ

oWõ Ñ ðíõk .

Oõ¾ýØ ðËî ô ðTp : ðËî ko èÓQ Gú ìÏñþ Gú øî

KýõuPò ô ko oyPú Þzýló kAðú øBÿ WõAøp

ô ko A¾Ççf AkGþ Gú uhñþ â×Pú ìþ yõk

Þú kAoAÿ ôqó ô ÚBÖýú GByl. ko cBèýßú ðTp

ko èÓQ Gú ìÏñþ KpAÞñlâþ ô KpAÞñló ô ko

A¾Çç f AkGþ uhñþ AuQ Þú ìÛ©ýl Gú ôqó

ô ÚBÖýú ðHByl.

GýQ ô ì¿pAÑ: clAÚ©ê yÏp üà GýQ ô üà ðýíú


33

ÖBouþ ko ÞñBo øî ÚpAo âpÖPú Aðl

. ìTBë Aq cBÖÌ:

Aq @ó oA 첿pAÑ üB 첿p¯Ñ ìþ ðBìñl.

ÚBÖýú ô oküØ: ÚBÖýú ÞéíBR @gp GýQ

Aæ üB A¯üù©B AèvBÚþ A¯k²oÞ¯BuB« ô ðBô²èùB

Þú ÎzÜ @uBó ðíõk Aô©ë ôèþ

AuQ Þú cpôÙ A¾éþ @ðùB üßþ GByl

ô Aâp ÚBÖýú ko øp kô ì¿pAѲ üà GýQ

AÖPBk ìzßê øB

cÃõ oÿ âp øíþ gõAøþ Aq ô

OßpAo yõk, @ó GýQ oA 쿯p©Ñ üÏñþ

ìÛ×þ ìþ ðBìñl ìBðñl AGýBR müê:

ÒBüI ìzõ cBÖÌ

ìPþ ìBOéÜ ì¯ò Oùõÿ k¯Ñ² AèlðýB ôĀøíéùB

Gñþ @kï AÎÃBÿ üà Kýßpðl

Þú ko @Öpüñ{ q üà âõøpðl

^õ ÎÃõÿ Glok @ô ok oôqâBo

kâp ÎÃõøB oA ðíBðl ÚpAo

OÃíýò: @ðvQ Þú yBÎp üà

GýQ ô kô GýQ üB üà ì¿pAÑ oA

Oõ Þr ìdñQ küãpAó Gþ Òíþ

ðzBül Þú ðBìQ ðùñl @kìþ

Aq yhÀ küãpÿ ko yÏp gõk

GýBô ok. Aâp @ó yÏp Aq yBÎp

ìÏpôÖþ GByl cBWQ Gú G³pkó ðBï

Aô ðývQ Aì©B ko Òýp @ó ¾õ oR

ko cBèýßú oküØ, Þéíú Aÿ AuQ Þú

ÎýñB« ko @gp øp GýQ OßpAo ìþ yõk.

GBül Gú ðBï âõüñlû AyBoû Þpk.

ìBðñl uÏlÿ Þú yÏpìÏpôÙ

GýB Aÿ Þú ÎípR Gú ø×PBk oÖQ

ìãp g×Pú Gõkÿ Þú Gp GBk oÖQ

Öpkôuþ oA OÃíýò ìþ Þñl:

^ú gõ} â×Q Öpkôuþ KBá qAk

ko Aüò GýQ ÞéíBR ø×PBk ô GBk øî

ÚBÖýú ô OßpAo Þéíú oÖQ ko øp kô ðýî

Þú ocíQ Gp @ó OpGQ KBá GBk

“ìýBqAo ìõ oÿ Þú kAðú Þ{ AuQ

GýQ oküØ gõAðlû ìþ yõk.

ì¯Çé¯Ð ô ì¯ÛǯÐ: GýQ Aô©ë Òrë ô Ú¿ýlû

Þú WBó kAok ô WBó yýpüò gõ}

AuQ”

oA ko A¾Ççf yÏp ÿ ì¯Çé¯Ð ô GýQ

@gp oA ì¯ÛǯРìþ ðBìñl.

ðõyPò üßþ ôèþ ko ìÏñþ ìhPéØ GByñl, GßBo

Gpüî, ìBðñl ì¿pÙÞéíú “yýp” GB uú ìÏñþ

ìpAÎBR ðËýpüB OñBuI: @ðvQ Þú ko uhò

ÞéíBOþ oA GýB~ô oðl Þú ko ìÏñþ GB üßlüãp

OzHýI, ðvýI ô OÓr©ë: OzHýI Þú Gú @ó

ðvýI ô OÓr©ë øî ìþ âõüñl, ÚvíQ ìÛlìú

“cýõAó Wñãéþ”,” ìBüÐ ðõyýlðþ” ô “ôuýéú

ÞñPpë èõèú @J”.

ìPñBuI GByñl. Aüò OñBuI ìýPõAðl Aq WùQ

Wñw, ìBðñl “âê ô æèú”, “@ÖPBJ ô ìBû ô uPBoû”

Aô©ë Ú¿ýlû AuQ Þú ìÏíõæ« ðíõkAo Oh©ýê

yBÎpAðú yBÎp AuQ ô ô Kw Aq @ó yBÎp Gú

2) WñBx ðBÚÀ: @ó AuQ Þú Aè×BÍ ko cpôÙ

üßþ ô ko cpÞBR ìhPéØ GByñl, ìBðñl

ô üB Aq WùQ ìçqìQ ô øípAøþ GByl, ìBðñl

“yíÐ ô KpôAðú” ,”èýéþ ô ìXñõ ó”ô “^zî ô

A¾ê ìÛ¿õk yÏp gõk ìþ KpkAqk.

@ó ÚvíQ Aq Ú¿ýlû oA Þú yÏp Aq OzHýI Gú

ðpâw”.

ì¿pÙ ÞéíBR “Ú¯í¯pÿ ô Ú³ípÿ”.

3) WñBx gÇþ: @ó AuQ Þú ÞéíBR ko ðõyPò

ìÛ¿õk AðPÛBë KýlA ìþ Þñl, cvò Ohé©À® ô

cvò gpôZ ìþ ðBìñl.

yHýú, ôèþ ko Oé×Ì ô ðÛÇú ânAoÿ ìP×BôR

GByñl, ìBðñlGßBo Gpkó ÞéíBR “GýíBo ô OýíBo”,

ìÇBGÛú üB OÃBk: @ðvQ Þú Þú ko uhò

ÞéíBOþ oA GýB~ô oðlÞú ìÛBGê ô ìPÃBk üßlüãp

Ohé©À:Þéíú Ohé©À ko A¾Ççf yÏpA kAoAÿ

kô ìÏñþ ìP×BôR AuQ: 1) ðBï ìvPÏBo yBÎp,

“ Kýp ô Oýp” ô”yõ o ô uõ o”.

4) WñBx è×Ëþ: @ó AuQ Þú ÞéíBR ko Oé×Ì

GByñl, ìBðñl “yI ô oôq”, “qyQ ô qüHB”ô”

Òî ô yBkÿ”.

ìBðñl uÏlÿ, cBÖÌ, ôWBìþ, 2) Ohé©À ko

Ú¿ýlû, Þú øíBó âpür qkó Aq ìÛlìú Gú A¾ê

üßþ, ôèþ ko ðõyPò ìP×BôR GByñl, ìBðñl:

“gõAoôgBo”, “gBuQ ô gõAuQ” .

ìõÂõ Ñ Ú¿ýlû AuQ.

WñBx üB OXñýw: ÎHBoR AuQ Aq @ô okó

OzHýú: @ðvQ Þú Aìp üB ^ýrÿ oA ko ¾×Q²

Gh¿õ¾þ, Gú ^ýr küãpÿ ìBðñl ðíBDýî. ko

5) WñBx qAül: @ó AuQ Þú üßþ Aq øp kô Þéíú

ìzBGú , cpÖþ oA Aq Þéíú küãp GýzPp kAok,

ÞéíBR øî Wñw ko uhò GBüò ¾õ oR Þú

ÞéíBOþ Þú ko ÊBøp Gú üßlüãp yHýú ô ko ìÏñþ

ìBðñl: ð¯pk ô ð¯Hpk, kAï ô ì³lAï.

Aüò ¾õ oR, Aìp Aô©ë ì³z¯H¯ú, Aìp kô©ï ì³z¯H¯ú®

G²ú, ¾×Q ìzPpá² Gýò @ó kô ôWú y¯H¯ú ô Þéíú

ìhPéØ ìþ GByñl GB øî GßBo Gpkû yõðl.

WñBx ðú Úvî AuQ Þú KñY ðõ Ñ ìÏíõ ë

¯Ð : yÏpÿ AuQ Þú GpAÿ upôkó @ó Aq øp

ì³é¯í©

Aÿ Þú kæèQ Gp ìÏñþ OzHýú kAyPú GByl A¯kAR

OzHýú gõAðlû ìýzõðl. koìTBë “^ùpû Aô

ìBðñl @ÖPBJ ìþ kogzl”, ^ùBo oÞò A¾éþ

@ó ÎHBoOñl Aq:

1) WñBx OBï: @ðvQ Þú Aè×BÊþ oA Þú ko â×Pò ô

kô qGBó ÖBouþ ô ÎpGþ GÇõ o ìvBô ÿ AuP×Bkû

ylû AuQ. üÏñþ ðýî GýQ ÎpGþ ôðýî GýQ


818-326-4040

Aüló ìíõoüBë KBoá Eden Memoria

l Park

......................................................

@ìl ô küõ Gýpô ó oÖQ”, ì³z¯H¯ú Þú “@kìþ GB

uýpR gõ}” ô “@kï küãpÿ GB uýpR Gl”

OzHýú ÎHBoOñl Aq:

1) ^ùpû: ì³z¯H¯ú, 2) @ÖPBJ: ì³z¯H¯ú® G²ú,

KBülAoÿ GByl. ìBðñl: “gvpô oA Gp Oõ kuPþ

ðývQ”. GBüò ìÏñþ Þú KBkyBû Gp Oõ ÚloOþ

AuQ mÞp ðzlû AuQ.

2) AuPÏBoû Gú ÞñBüú: @ðvQ Þú âõüñlû ko

3) kogzýló: ôWú y¯H¯ú, 4) ìBðñl: AkAR

OzHýú gõAðlû ìýzõðl.

ðlAok ô üB “Aô ko kôuPþ Oõ KBÿ ðlAok”, GíÏñþ

Aüò GByl Þú Aô ko kôuPþ SHBR ðlAok.

møò gõk ^ýrÿ oA Gú ^ýr küãpÿ GB ÞñBüú

OzHýú Þñl, ô Glô ó mÞp @ó ÞñBüú, ì³z¯H¯ú® G²ú oA

AuPÏBoû: ko Îéî GlüÐ ÎHBoR AuQ Aq Aüñßú ko

OzHýú üßþ Aq kô ÆpÙ OzHýú oA mÞp Þñýî ôèþ

AkAìú kAok....

ko Wíéú mÞp Þññl, ìBðñl:

“kuQ oôqâBo” Þú ko @ó “oôqâBo” GB ÞñBüú Gú

ìÛ¿õkìBó ÆpÙ küãp OzHýú GByl ô @ó Gp

kô ðõ Ñ AuQ.

AðvBðþ OzHýú ylû AuQ ô ìB oAWÐ Gú kuQ

@ó “oôqâBo AðvBó ìBðñl”uhò ìýãõüýî.

1) AuPÏBoû cÛýÛþ: @ ðvQ Þú ì³z¯H¯ú® G²ú mÞp

yõk ôèþ ìÛ¿õk ì³z¯H¯ú GByl. ìTBë: “ìBû ôAok

3) AuPÏBoûìXBqÿ: øñãBìþ AuQ Þú è×Ì ko

Òýp ìÏñþ A¾éþ gõk GßBo oôk ^ñBðßú “kuQ”

Wçë Aèlüò øíBüþ,” Öñõ ó GçÒQ ô ¾ñBÎQ

AkGþ”, ^BN GývQ ô ø×Pî, ôqAoR Öpøñä .

yl” ko Aüò ìTBë ìBû, ì³z¯H¯ú® G²ú AuQ ô ì³z¯H¯ú

üÏñþ yh¿þ Þú ¾õ oO{ ìBðñl ìBû AuQ,

34

AoyBk Auçìþ, OùpAó6831 .

oA Gãõüñl ôèþ ìÛ¿õk Aq @ó ÚloR GByl ô

üB “KBÿ” oA Gãõüñl ô ìÛ¿õk Aq @ó ìÛBôìQ ô

mÞp ðzlû AuQ. ô üB ko ìTBë kô Wíéú: “ÖpyPú

øíßýzBó Îrür

ko clôk uú ørAo uBë Ký{ Aô oAøBï @ôüñõ ko qìBó cýBR GpAÿ gõk ô ÖpqðlAó qìýò @oAìãBû gpülAoÿ

Þpk, ^õ ó ìþ kAðvQ Þú ko ìõAÚÐ ÒýpìñPËpû ô OõAï GB Òî ô Aðlôû, GBqìBðlâBó GB Öp¾Q ÞõOBøþ Þú

kAoðl ðHBül GB yPBJ ô ÎXéú O¿íýî øBÿ ìzßê Gãýpðl ô Aüò GBo ìvEõèýQ oA Îùlû kAo yõðl.

ìB GBül Aq Aô oAøBï @ôüñõ upìzÜ Gãýpüî ô GpAÿ @oAì{ gBÆp GBqìBðlâBó gõk Aq øî AÞñõ ó ^Boû Aðlüzþ

Þñýî ô GB ¾Hp ô cõ¾éú ô GB AðPhBJ gõk ô ÚýíQ AoqAðPp ô ypAüÈ AÚvBÉ gýéþ @uBó Aüò qìýò øB oA ÚHç

gpülAoÿ Þñýî.

GpðBìú oürÿ ÚHéþ Aüñãõðú ìvBDê ðzBðú ÎzÜ ô ÎçÚú ìB Gú ÎrürAó ìB AuQ.

GpAÿ AÆçÎBR GýzPp GB @ÚBÿ yBó ¾lAÚPþ ìzBô o ÖBouþ qGBó ô ¾lüÜ ô @âBû ko

Aüló ìíõoüBë KBoá OíBx Gãýpül.

yBó ¾lAÚPþ

0404- 623 - 818


ww.bhlovingcare.com

AìñýQ ô @oAì{ kô ÎBìê A¾éþ ko qðlâþ AðvBðùBuQ

Aüò kô ÎBìê ìùî Æþ GývQ ô ^ùBo uBë ânyPú GÏñõAó AoÞBó A¾éþ ÞBðõó uBèíñlAó üùõkÿ AüpAðþ

øíõAoû ìl ðËp Gõkû AuQ.

ìlüpüQ GB OXpGú ÞBðõ ó uBèíñlAó GB øíßBoÿ ÞBkoÿ ìPh¿À GB oô} øBÿ ìõSp² , ìþ Þõyñl OB ôAèlüò ìdPpï yíB uBèî

ô ÖÏBë uBèýBó uBë gõkÞ×B ô ìvPÛê qðlâþ Þññl. ðýßõÞBoAðþ Þú Gú oAüãBó ôÚQ gõk oA ôÚØ glìQ Gú Aüò ÞBðõ ó Þpkû Aðl,

GB ÎzÜ ô ÎçÚú ô KzPßBoÿ GBô o ðßpkðþ Aüò ìpÞr oA Gú qüHBOpüò ôWú ìíßò ^ñBó GBquBq ÿ Þpkû Aðl Þú Aq ðËp Þý×ýQ ko

uÇe øPê øBÿ KñY uPBoû ìýHByl.

Ghzþ Aq glìBOþ Þú ko ÞBðõ ó uBèíñlAó AoADú ìýzõk Gú ypf qüp AuQ:

ðËBoR ô ìpAÚHQ ôütû GývQ ô ^ùBo uBÎPú

OlAoá ô yvPzõÿ AèHvú ô ìçÖú øB

Þíà Gú cíBï Þpkó uBèíñlAó Þú OõAó Aüò ÞBo oA GPñùBDþ ðlAoðl

@oAü{ âývõAó ô ìBðýßõo

ôürüQ KryßBó ìPh¿À

upâpìþ øBÿ ìP×BôR ô ôoqyùBÿ oôqAðú

uú ôÎlû ÒnAÿ ÞByp AüpAðþ GB oÎBüQ ÞBìê ìõAqüò GùlAyPþ ÆHÜ osüî KýzñùBkÿ KryßBó

OõqüÐ kAoô ÆHÜ OXõür Kryà

GpAÿ AÆçÎBR GýzPp èÇ×B Gú Oé×ò 3231 256 013 ô üB ôJ uBüQ OíBx Gßýpül


AupADýê - ÖévÇýò

ìlüpüQ GdpAó üB AkAìú oôðl ¾ée

ðõyPú AüpZ Öpðõ}

AyÓBèþ GBül Ohéýú âpkk ô ðãùlAoÿ Aüò ìñBÆÜ

Gú øýa ôWú Gú ð×Ð AupADýê ðývQ.

WùBðþ gõAuPú oAøþ GpAÿ âpû âzBüþ Aq Aüò

@ÖQ ¾ée GýBGl, Aüò kô âpôû uñãþ Gp up oAû

ìò Aq kô o qìBó GB @ó kuPú Aq AupADýéýBðþ

Þú KýzñùBk AuPpkAk qìýò ko ÚHBë ¾ée

ko @ó qìBó âpôøþ Aq uýBuPílAoAó

AupADýê KýzñùBk qìýò ko AqAÿ ¾ée oA Wlÿ

AðlAgPú ô GBÎU yßvQ ìnAÞpAR ylû Aðl. Gú

ðËp ìþ oul Þú Aüò kô âpôû ko üà ìõ ok GB

ìþ Þpkðl ìõAÖÜ Gõkû Aï qüpA Gp Aüò GBô o

øvPî ÞúÂíýíú Þpkó AoAÂþ Þú ko ðPýXú

âpÖPú ô @ó oA ìÇpf Þpkðl, ìPBu×Bðú Aüò

KýzñùBk ìõ ok ìõAÖÛQ AÎpAJ ôAÚÐ ðzl ô ko

øî OõAÖÜ ðËp kAoðl ô @ó ìíBðÏQ Aq OõAÖÜ

Gýò AupADýéýBó ô ÖévÇýñýBó ìþ GByl. Kw

Wñä y{ oôqû Gú O¿pÙ AupADýê ko@ìlû

Gõk ìõÚÏýQ AupADýê oA Gú ÎñõAó üà Þzõ o

ÎõÅ ÎíéýBR Opô oüvPþ oA Gp Îéýú AupADýê

@ÒBq Þpkðl qüpA Þú ølÙ @ðBó ko @ó qìBó

^Boû ^ývQ?

GpAÿ ^Boû WõDþ Aüò ìÏÃê kô ðËpüú Aq

üùõkÿ kìßpAR Gú gÇp gõAøl AðlAgQ. Aq

uõÿ küãp AupADýê oA Gú ÎñõAó üà Þzõ o

yßvQ AupADýê ô oühPò üùõküBó Gú koüB

Gõk. ô Aq @ó Kw AupADýê GB Opô oüvî ìvPíp

külâBû kô âpôû ìhPéØ ko AupADýê AGpAq ylû

: GñB Gp ðËpüú âpôû Aô ë: GdU ko ìõ ok OõAÖÜ

AyÓBë âp ÒB¾I ko AðËBo WùBðþ Wéõû âp

ìþ uBqk. ìò Aüò Wíéú üBup ÎpÖBR Þú

oôGpô Gõkû AuQ.

AðõoAèvBkAR oøHp ÖÛýl ì¿p ôÚPþ

øBÿ ¾ée ô oAû cê øBÿ ìpGõÉ Gú Aüò ìvEéú

OñùB AOçÙ ôÚQ AuQ. Aüò koâýpÿ ðývQ

“ ocî qðBó ÖévÇýñþ GùPpüò uçf @ðBó ko

ìÛBGê AupADýéýBó ìþ GByl” ÞBìç« ôAÚÐ GýñBðú

Þú ko Aüò qìBó ÚBGê cê GByl. ^pA Þú- GpAÿ

ìzßçR @ôAoâBó ÖévÇýñþ, ìùBWpAó Wlül

ìþ Gýñî. Aüò yBül OñùB uhò oAuPþ AuQ

Þú Aq køBó üBup ÎpÖBR ko@ìlû GByl. GB üà

Þú ìPõWú yl Þú GB ÎíéýBR ðËBìþ ô

OpôoüvPþ ðíþ OõAó ìõWõküQ Þzõo

üùõkÿ Þú ko upqìýò øBÿ AyÓBèþ ìÛýî ylû

Aðl ô Aô oyéýî oAû céþ KýlA ðzlû AuQ.

ðãBû AWíBèþ Gú AÖrAü{ ð×õx ÖévÇýñýBó Gú

gõGþ ìþ OõAó ìñËõ o ÎpÖBR oA koá Þpk.

AupADýê oA Gú ìhBÆpû AÖßñl, ô Aq ÆpÖþ

ÎíéýBR OpôoüvPþ Gp Îéýú AupADýê ðú

Gú ðËp Aüò âpôû, Aìpôq ðvê kôï ô uõìþ

Aq AupADýéýùB ô ÖévÇýñýBó ôWõk kAoðl

GñBGp ìdBuHú kìãpAÙ øB (@ìBoâpAó ð×õx )

Aâp oôðl oyl WíÏýQ ÖévÇýñýBó Gú ¾õ oR

OñùB GpAÿ ÖévÇýñþ øB ÖBülû Aÿ ðlAok

Géßú GpÎßw uHI AÖrAü{ Aæï @ðBó ìþ

Þú upÞõGþ ô Opô oüvî Gú ¾õ oR ÎBìéþ

Aq øõüQ AupADýéþ ô ÖévÇýñþ @ó øB ko@ìlû

Þñõðþ AkAìú üBGl, OÏlAk @ðBó ko Æõë øp 51OB

71uBë kô GpAGp gõAøl yl ko Aüò ¾õ oR

yõk ko uBë 9791 ÚpAokAk ¾édþ oA GB

AupADýê AìÃBF Þpk ô ko Æþ @ó AupADýê

AuQ. ènA Aüò OõÚÐ Þú @ðBó GB øî Gñzýññl

ô ðBâùBó ¾ée Þññl OñùB oô ÿ ÞBÒn AìßBó

ko kô uú køú @üñlû WíÏýQ ÖévÇýñýBó Aq

WíÏýQ üùõküBó GýzPp gõAøl yl ô GB koðËp

yHú Wrüpû uýñB oA Gú ì¿p Kw kAk.

gõyHhPBðú OBÞñõ ó ðýî ^ú ¾édþ

kAok. Gú GBô o Aüò âpôû, oôüBÿ AuPpkAk qìýò

ko ìÛBGê ¾ée Aq Gýò oÖPú ô øñõq ÎéýpÒî

âpÖPò oyl KBDýòAupADýéýBó, üùõküBó ko

AÚéýQ ÚpAo gõAøñl âpÖQ ô øíBðÇõ o Þú mÞp

Þú Gýò ì¿p ô AupADýê GvPú ylû øñõq

KBGpWB AuQ. ôèþ GB ôWõküßú Aq AôAuÈ køú

ìnAÞpAOþ Þú ko uú køú ânyPú ¾õ oR

âpÖPú, ðú OñùB øñõq øýa oAû céþ KýlA ðzlû

36

yl ìBøýQ AupADýê Gú ÎñõAó üà Þzõ o

üùõkÿ Gú ìhBÆpû gõAøl AÖPBk.

08 oôðl ¾ée Gýò AupADýéýBó ô ÖévÇýñýBó

AkAìú kAyPú ô Gú oÒî AuPpkAk Gh{ øBüþ Aq

Géßú GdpAó oôq Gú oôq ìzßê Op ylû AuQ.

^pA Þú ko AüñXB kô âpôû Aq ìpkï øvPñl Þú

ko Aüò oAuPB ÆHÜ ìlAoá ouíþ ô

upÿ Þú Aq WévBR øýEQ kôèQ AupADýê GÏl

ÞpAðú oôk Aokó ô Ohéýú ÞBìê ðõAo Òrû øñõq

ÚpAokAkÿ ko ìõ ok ôÂÏýQ ðùBüþ Gú AìÃBF

gõk oA uBÞò A¾éþ Aüò upqìýò ìþ kAðñl

ô AcvBuBR q üBkÿ ko ìýBó ìþ GByl.

Aq Wñä y{ oôqû Ozßýê âpkülû Gõk ô ko

gçë üßþ kô uBë ânyPú Gú ìÇHõÎBR ðzp

ðpuýlû ô oôðl ¾ée Gýò kô ÆpÙ øýa ÞBoADþ

ðlAyPú ô AOçÙ ôÚQ Gõkû AuQ.

GñBGpAüò ÚÃýú A¾éþ ìvEéú øõüQ ìéþ ìþ

GByl. ènA cê Aüò ìvEéú GvýBo kyõAo AuQ.

Þpkû ^ñýò Gpìþ @ül Þú : uBqìBó AÆçÎBOþ

AupADýê, oDýw ìõuBk, oDýw uBqìBó

GvýBoÿ, âpôû øBÿ AÖpAÉ âpA oA

uHI Îlï KýzpÖQ ko oôðl ¾ée ìþ kAðñl,

GpAÿ üùõküBó Aô oyéýî ìvEéú AcvBuBR ô

ìnøI AuQ. Aq uõDþ ìPÛBÎl Þpkó 005ørAo

AÆçÎBR AoO{ ô upAó ô qAoR gBoWú,

øíãþ Gú Aüò ðPýXú ouýlû Gõkðl Þú GpAÿ

qüpA Þú ^ú ko ìýBó ÖévÇýñýBó ô ^ú ko ìýBó

AupADýéýBó âpôû øBüþ øvPñl Þú ðíþ gõAøñl

ð×p ìÛýî @GBkÿ øBÿ üùõkÿ ðzýò ko ðõAcþ

AyÓBèþ Þú upqìýò øB oA Ohéýú Þññl Aâp

Wéõâýpÿ Aq Gú ìhBÆpû AðlAgPò AÞTpüQ

üùõkÿ ô Gú gÇpAÖßñló ìBøýQ AupADýê Gú

OõAÖÛþ ¾õ oR âýpk ô ¾édþ GpÚpAo yõk

ô øp qìBó Þú Öp¾Pþ kuQ kAkû ô WBìÏú

GvýBo ìzßê ðHByl ÒýpÚBGê O¿õ o AuQ.

ÎñõAó üà Þzõ o kìßpAOýà, Þéýú ìñBÆÜ


37

FAA

Aq uõÿ küãp âpôøþ Gú ðBï cíBx

Gp ÖévÇýñþ øB cßõìQ ìþ Þññl Þú ðú OñùB

oA Gú ouíýQ GzñBuñl: Gp GBô o Aüò âpôû

GBôWõküßú ko gçë 04uBë ânyPú ÖÏBèýQ

AupADýê ô uõ oüú ô èHñBó Þíà ìõSp Gßñl.

WBìÏú WùBðþ ko koWú Aô ë GBül ôclR

GB oôðl ¾ée ìhBèØ øvPñl Géßú gõAøBó

ðBGõkÿ AupADýê ìþ GByñl. Glüùþ AuQ GB

øBÿ Gþ cB¾ê ko oôðl ¾ée ¾õ oR âpÖPú,

ìÏnAèà AupADýê GBül øí`ñBó Gú Þõy{ øBÿ

Gýò ÖévÇýñýBó GõWõk @ô ok, ô AÖpAÉ âpAüBó

oA Þú Aq ôÂÏýQ GdpAðþ Þñõðþ Gùpû ìþ Gpðl

^ñýò ypAüÇþ ^zî AðlAq üà ¾ée ôAÚÏþ

ôAÚÐ GýñBðú ðhõAøl Gõk ô Aüò üà koâýpÿ

gõk GpAÿ qðlû ðãùlAyPò oôðl ¾ée AkAìú

køl.

Gú cByýú GpAðl. uLw â×Pãõ Gýò oøHpAó

AupADýéþ ô ÖévÇýñþ ko øíú qìýñú øB Aq

ðývQ Þú ko Aüò qìBó ÚBGê cê GByl. Gú

Æõ o Þéþ øñõq oAû céþ Þú GPõAðl ìõ ok OõAÖÜ

Aüò âpôû ìþ âõüñl Þú Þzíß{

AupADüê ô ÖévÇýò küãp üà ìvEéú kAgéþ

Wíéú Ozßýê üà kôèQ ìvPÛê ÖévÇýñþ Aq

up âpÖPú yõk ô AìñýQ AupADýê øî OÃíýò

ÆpÖýòôAÚÐ yõk ôWõk ðlAok ô yBül øî øpâr

KýlA ðzõk.

Gú yíBo ðíþ oôk ô cPþ ìvEéú ìñÇÛú Aÿ øî

ðíþ GByl, Géßú ìvEéú ÖpAìñÇÛú Aÿ AuQ Þú

âpkk.

AupADýê GBül ÚHõë Þñl Þú qìBðþ ìþ oul

ènA ^ú GBül Þpk? - Gú ðËp Aüò âpôû,

AupADýê ìþ GBül GB GdpAó ÖÏéþ uBq} Þñl

AGÏBk @ó Aq yp Ý OB ÒpJ âvPpkû ylû ô AìñýQ

WùBðýBó oA kuPhõ} Oùlül ÚpAo ìþ køl

Þú üà ìéQ GBül ko ârüñ{ oAû ô OÃíýò

@üñlû gõkOBìê GýzPpÿ Gú gp Z køl ô Oò

ô oô} ìñÇÛþ GdpAó oA ìlüpüQ Þñl qüpA

ôÂÏýQ ^ñBó Gl AuQ Þú øp âBìþ Þú GPõAðl

ô @ìpüßB, AoôKB, oôuýú ô OíBï Þzõ oøBÿ

Auçìþ koâýp Aüò ìvEéú ylû Aðl. Gú ðËp Aüò

Gú O¿íýíBR kyõAo GvLBok. GpAÿ AupADýê

oAû Aìñþ Wr AkAìú ìnAÞpAR ô ouýló Gú üà

OõAÖÜ ðùBüþ GB ÖévÇýñýBó ôWõk ðlAok.

Aðlá OBCSýpÿ ì×ýl kAyPú GByl kuPBô okÿ

Groå ìdvõJ ìþ yõk.

âpôû cê ìÏÃê AupADýê ô ÖévÇýò ðýBq ìñl

ìvBÎþ WùBðþ AuQ ô GBoôðl ÖÏéþ ðíþ OõAó

ðËpüú âpôû kôï, AWpAÿ ÚÇÏñBìú

242 uBqìBó ìéê Þú ìdPõAü{ upqìýò ko

AðPËBo GùHõk AôÂBÑ oA kAyQ.

GBül WBìÏú Aÿ WùBðþ Aq uBqìBó ìéê,

&AüpZ Öpðõ} Öõ Ý èývBðw ko oyPú ìùñluþ

¾ñBüÐ ô uývPî Aq kAðzãBû ÞBèý×pðýB, ko

ìÛBGê ¾ée ìþ GByl. Gp AuBx Aüò ÚÇÏñBìú

AupADýê ìþ GBül upqìýò øBüþ Þú ko Wñä

@ìpüßB, AOdBküú AoôKB, oôuýú ô GB ìzBoÞQ

AOdBküú ÎpJ ô uBüp Þzõ oøBÿ ÚloOíñl

uBqìBó øõAüþ @ìpüßB ( ) Gú ÎñõAó ìlüp

Kpôsû Gú ÞBo AyPÓBë kAok.

y{ oôqû Gú O¿pÙ ko@ô okû Ohéýú Þñl ô Aq

AÎpAJ GhõAøl Þú ìõWõküQ Þzõ o AupADýê

ìñÇÛú Ozßýê yõk Þú GPõAðl ko g¿õÁ

ìÏÃê WBoÿ Gýò AupADýê ô ÖévÇýñýBó ô Gýò

OI ÎzÜ

Aq: SpüB KBuPõ o “ð¿pOþ Öp”

yõï Òñ`ú, ðzýñî Gp èI üBo

GLByî ÎÇp ÎzÝ, Gp øp^ú kèlAo

yõï ÎByÜ, ðzýñî ko oû ÎzÜ

GLõyBðî WùBó oA, Aq OI ÎzÜ

yõï âélAó, Kp Aq âéhBðú âpkï

GLõyBðî q â³ê,,kðýB ô øp kï

yõï @O{, ðzýñî Gp Oò upk

GLõyBðî ôWõk øp ^ú kèvpk

yõï ðÓíú, ðzýñî Gp èI uBq

GvõqAðî WùBó GB Îzõû ô ðBq

yõï ÚÇpû, ðzýñî Gp kë @J

Gzõ oAðî WùBó, Aq øp ^ú Gþ OBJ

yõï ÎByÜ, ðzýñî ko oû ÎzÜ

GLõyBðî WùBó oA, Aq OI ÎzÜ

yõï ^zíú, GXõyî øí`õ ÎByÜ

GLByî @J, Gp kë øBÿ ÖBoÕ


Aq ^M Gú oAuQ:

@ÚBÿ WýßõJ küBó , kÞPp âBèýQ küBó,

@ÚBÿ Aürá AüBë , gBðî AkðB ð×PBèþ

ko OBo üi 02 uLPBìHp 0102 GBðàèEõìþ

ko ÞBèý×pðýB ìýrGBó

WíÐ ÞTýpÿ Aq GBqoâBðBó ô ¾BcHBó ìzBÒê

ko ÞBèý×pðýB ypÞQ kAyPñl.

èEõìþ ko ouýló Gú Aüò ølÙ kAyQ

AyBoû Þpkðl.

ÂýBÖPþ Gõk Þú Gú AÖPhBo KpqülðQ ÚHéþ

GBðà @ÚBÿ Aô q ÿ o³qó ô

@ÚBÿ WýßõJ küBó Aq OBoüh`ú

KýlAü{ GBðà èEõìþ ko clôk 011uBë

uhñpAó GÏlÿ gBðî AkðB ð×PBèþ

ìlüp Aoyl GBðà èEõìþ ÞBèý×pðýB Gõkðl

gõ} @ìlâõDþ Gú WBðzýò AüzBó @ÚBÿ

AürAá A²üBë Gp KB yl.

Ký{ Þú Gú Kýpô ÿ Aq AølAÙ ô külâBû øBÿ

OEõkô o øpO¿ê GpAÿ Ozßýê ìõuvú Aÿ

Þú ko Âíò gõ} @ìl âõDþ Gú ìùíBðBó

Aq oøHpÿ @ÚBÿ oqó ko ypAüÈ kyõAo

ko Aüò âpkøî @Dþ Þú ko øPê Gõ oèþ

øýér GpârAo âpkül, Gý{ Aq 004 ð×p ìùíBó

Þú GPõAðl AcPýBWBR ìBèþ kôèQ ðõGñýBk

AupADýê oA Gp@ô okû ðíBül ¾dHQ ðíõk.

AÚP¿Bkÿ kô uú uBë Agýp Ozßp Þpkðl.

AüzBó øí`ñýò Aq KzPýHBðþ ô cíBüQ

Aq yh¿ýQ øBÿ GpWvPú WBìÏú ìñXíéú

WñBJ @ÚBÿ oAô kAôül yõÖÈ oøHp ìnøHþ

øpO¿ê Gp Aüò AÎPÛBk Gõk Þú kôèQ

AupADýê ðú Aq oAû AÎBðú Géßú Gp KBüú

ìzPpüBó GBðà èEõìþ ko ÞBèý×pðýB Ozßp

Þpkðl ô AyBoû Aÿ kAyPñl Þú Îíéßpk ìTHQ

üùõküBó AüpAðþ @ìp üßBDþ, WñBJ @ÚBÿ

WýßõJ küBó Þñvõ ë

AuPdßBï ìBèþ GBül AuPÛpAo ô SHBR gõk

oA c×Ì ðíBül ô AkAìú cýBR køl. AüzBó

GBðà Glô ó øíßBoÿ ô ìvBÎlR @ðBó ko

ÖÃBÿ ìõWõk AÚP¿Bkÿ ìývp ðHõk. gBðî

AupADýê ko ìñÇÛú WñõJ ÒpGþ @ìpüßB ô

øí`ñýò Gú ÚloR ìBèþ ô ðÛzþ Þú GBðà

ð×PBèþ uhñBó gõk oA GB @oqô ÿ ìõÖÛýQ

Uzi Rosen

Bank Leumi USA

Itzhak Eyal

Jacob Dayan


Bank Leumi USA

CEO

GpAÿ KpqülðQ Wlül @ÚBÿ Aürá AüBë KBüBó

kAkðl.

ko gBOíú ìùíBðBó GB gBÆpû Aÿ

gõ} Aq ypÞQ ô @yñBDþ GB @ÚBÿ Aürá

AüBë GBðà èEõìþ ìùíBðþ oA Opá

Þpkðl ô gBÆp ðzBó Þpkðl Þú ìñPËp

külAoøBÿ GÏlÿ AüzBó Aq ÞBèý×pðýB ko

@üñlû gõAøñl Gõk.

GBðà èEõìþ @ìpüßB GB 11 yÏHú ko

ðýõüõ oá, ÞBèý×pðýB, Aüéþ ðõÿ ô Öéõ oülA

üßþ Aq yBgú øBÿ ìõÖÜ GBðà èEõìþ ko

upAup kðýB ìþ GByl ô ko qìýñú cvBJ

øB ô ôAï øBÿ OXBoOþ ô AuñBk AÎPHBoÿ

cÃõ o âvPpkû Aÿ kAok.

1-@ÚBÿ Aürá AüBë

2- gBðî AkðB ð×PBèþ

3- Aq ^M Gú oAuQ: oAô kAôül

yõÖÈ - @ÚBÿ Aürá AüBë - @ÚBÿ

Aôq ÿ oôqó - gBðî AkðB ð×PBèþ

4 - gBðî AkðB ð×PBèþ ô AüpA Kýñvßp


kAk. ôèþ øíýñßú âBGýñõx Aq Þzõ o üùõk kô o

yl, OÛvýíBOþ Þú ô ÿ kouQ Þpkû Gõk Aq Gýò

oÖQ ô AðXíò ÞHýp AøíýQ gõk oA GBq âpÖQ

ô ÊBøpA« Aq Aüò OBoüi GñBï uñùloüò ìõuõï

yl. ôèþ øíBðÇõ o Þú â×Pú yl ÚloR uýBuþ

ÞBìç« Gú kuQ oôï Gõk.

Kw Aq yýíÏõ ó Gò yBÆe, kôð×p

Aq GpWvPú Opüò yBâpkAð{, yíÏýB ô

ÞPBJ OBoüi üùõk

Aq :Kpôür oøHp

AGÇBèýõ ó Gú oüBuQ uñùloüò AðPhBJ ylðl.

Aüò kôð×p, ^õ ó ìzBølû Þpkðl Þú uñùloüò

ÚloR uýBuþ gõk oA Aq kuQ kAkû AuQ, ø©î

gõk oA ìPõWú Aìõ o kAgéþ Þpkû, Îlû Aÿ Aq

gBðlAó øpôkôx üB øpôk ô cßBï oôìþ

@ðPþ KBOp - øõ oÞBðõx ÞùBðQ oA ko kuQ

ko uBë 6491 Kpôür oøHp,‰ÖýrüßlAó,ô

ìdÛÜ, AuPBk kAðzãBû ô üßþ Aq ðõüvñlû

yBâpkAó müÏçÚú oA Glô o gõk âpk @ô okðl, ô

Oõ oAR oA GB ÞíBë kÚQ, Aq èdBÍ A¾õë ÎÛBül ô

øBÿ ÞPBJ øBÿ Öýrüà ô yýíþ GpAÿ Oloüw

ko kGýpuPBó øBÿ AüpAó, ÞPBJ “ OBoüi

kAyQ, èýßò @èQ kuQ @ðPþ KBOp Akôìþ kuQ

ðzBðlû kôèQ oôï Gõk. WHò ô Gþ AoAkâþ

üùõk “ oA ðõyPú ô ìñPzp Þpk. Kpôür oøHp

GB OvéÈ ÞBìéþ Þú Gú qGBó øBÿ ÖpAðvú,

Æpq Îíê Þpkó @ó, Gú @ðùB OÏéýî kAkðl. ko ASp

OõWú Öõ Ý AèÏBkû gõk Gú ÚõAðýò ô uñò üùõk,

øõ oÞBðõx Gý{ Aq WBû ÆéHþ GpAko}

@oüvPõGõë GBÎU gvBoR ô Oé×BR üùõk yl.

Aðãéývþ,ÎHpÿ ô ÖBouþ kAyQ WlA Aq ÞBo

øBÿ Ktôøzþ ko oyPú Öýrüà ô yýíþ ô

ìõ ok AÎPíBk ìÇéÜ ìpkï ÚpAo âpÖPñl ô øp

ÖPõADþ Þú Gú @ðùB ðvHQ kAkû ìþ yl, Glô ó

@èßvBðlo Kvp @oüvPõGõë øñãBìþ Þú

Gú oôï Gpkû ìþ yl ko oAû GãpühQ ô Úzõðþ

kuQ üBÖPò Gú AÖPhBoAR Groâþ ko Aüò qìýñú,

Gú OpWíú ðõyPú øBÿ GvýBoÿ Aq ðõüvñlâBó

Opkül ô ^õ ó ô ^pA KnüpÖPú Gõk. GB yíÏýB ô

AGÇBèýõ ó kô oû Wlülÿ GpAÿ ÖpüvýBó @ÒBq

@ìBkû Þpkû Gú KýzpÖQ øBüþ ðýr ðBDê @ìl, ôèþ

GBægpû Aq Úzõ ó ìñËî oôï yßvQ gõ ok ô

ÒpGþ Gú qGBó ÖBouþ ðýr KpkAgQ. ðBï ô ÞBo

Aô GpAÿ GvýBoÿ Aq AüpAðýBó @yñB AuQ.

ìþ yõk ô Aq Aüò Kw GýzPp @ðùB ìPõWú OÏHýp

ô O×výp Oõ oAR ìþ yõðl.

ìXHõ o Gú ÖpAo yl. @oüvPõGõë ðýr Þíþ GÏl,

Aq oôï GãpühQ ô Îéî ÆÓýBó ô ìhBè×Q GB

ÞPBJ “OBoüi üùõk” Gú â×Pú kuQ

AðloÞBoAó üßþ Aq WBìÐ Opüò ô GùPpüò ðõyPú

Kw Aq ìpå KíLú, üùõküBó ÆpÖlAo urAo

(Úý¿p) ylðl ô øõ oÞBðõx, üB ko cÛýÛQ

GpAko ô kôèQ oôï GpAÖpAyQ èýßò Aô øî ko

Wñä ìhP¿pÿ qgíþ ô kuPãýp ô Gú oôï

øB ko oAGÇú GB OBoüi üùõk ô üùõküBó AüpAðþ

AuQ Þú Gú Æõo gç¾ú ânyPú üùõküBó kðýB

ìzBô o} @ðPþ KBOp, GB glìBOþ Þú GlôèQ

oôï ðíõk OõWú Úý¿p oA Ghõk WéI Þpk ô ko

ÎõkR kAkû yl.

Aüò Ký{ @ìløB ô ìhBè×Q øBDþ Þú

oA Gp ouþ Þpkû AuQ. ÞPBJ küãp ðõyPú Aô Gú

ðBï “koü×õx ô Aìýê qôæ” ðýr koqìBó ^BN GB

ðPýXú ìÛBï ÞùBðQ GpAÿ øõ oÞBðõx OTHýQ

yl ô @ðPþ KBOp cßõìQ Þzõ o oA ko kuQ

AuPÛHBë ÖpAôAó oôGpô yl.

ìXéú “yõÖBo “ GB AWBqû Aq ÖpqðlAó

ìPõAèýB« Aq ÆpÙ üùõk ðvHQ Gú cßBï ô kuQ

ðzBðlû øBÿ oôï AGpAq ìýzl, âBGýñõx cBÞî

âpÖQ ô GçÖB¾éú Opìýî gpAGþ øBÿ KíLú ô

AuPdßBï ksøBÿ ôüpAó oA @ÒBq Þpk.

@ó yBkoôAó ÞPBJ “OBoüi üùõk “ oA ko ÚvíQ

øBÿ ìhPéØ Aüò ðzpüú ^BN gõAøl Þpk. Gú

oôìþ uõ oüú oA Gp @ó kAyQ Þú ôclR ìéþ

üùõk oA Aq øî ìPçyþ Þñl. ko Aüò ìõÚÐ,

Aìýl Aüò Þú kAð{ ânyPú ko O¿íýî âýpÿ

¾dýdþ GpAÿ @üñlû, ìBoA oøñíõó yõk.

@ðPþ KBOp Þú Aq ÂÏØ AoAkû øõ oÞBðõx

gHp kAyQ Kvp Groå gõk ÖrADê oA Gú

AðXíò ÞHýp Aâp^ú ÚloR uýBuþ gõk oA Aq

kuQ kAkû Gõk, ôèþ øñõq oôf ôclR üùõk

cßõìQ Aô oyéýî ô øpôk Kvp Þõ^à gõk oA

Gú cßõìQ âBèýê ìñ¿õJ ðíõk.

ìdvõJ ìþ yl. âBGýñõx GpAÿ ðBOõAó

Þpkó üùõk ÖpìBðþ ¾Bko Þpk Þú Aq @ó Kw

GB uLBx Aq yBkoôAó Kp ôür oøHp ô

ÖpqðlAó Aô.

“yõÖBo

Kw Aq ÖõR Úý¿p, Þú cBìþ Groå

øõ oÞBðõx ô üùõk Gõk, cßõìQ uõ oüú Gú

Þzõ o üùõk ðíþ GBüvQ ôclR AkAoÿ ô

ÚÃBDþ kAyPú GByl (75 Ý.ï) GñBGpAüò Þzõ o

kuQ ÞBuýõx ôAèþ oôï uLpkû yl ô Aô

ìBèýBR ârAÖþ Aq Þzõ o üùõk ìÇBèHú Þpk ô

oA Gú KñY cõqû OÛvýî Þpk GÇõ oüßú øpüà

yõ oAÿ ìh¿õ¾þ GpAÿ AkAoû Aìõ o kAgéþ

uBÞñBó KBoû Aÿ Aq ðÛBÉ oA Þú ÚBko Gú KpkAgQ

ìBèýBR ìÏýò ðHõkðl, GHpkâþ ÖpôgQ. @ðPþ

gõk kAyPú GByl. yõ oAÿ Wlül oA uñùloüò

ðBï ðùBkû ô ko oACx @ó Aq øõAgõAøBó oôï ÚpAo

KBOp øî Þú Gùý`õWú cBÂp ðHõk ìÛBï gõk

40


41

KñùBðþ Gp Âl øpôk ìßBOHBOþ Þpk. @èßvBðloA

ìþ gõAuQ Aq oô ÿ ÞBo@ìló @ðPõAó AuP×Bkû

(73Ý.ï) ô @ðPýãõ ó oA kuPãýp Þpkû Gú oôï

ÖpuPBk ô @ðXB Aô oA Gú kogõAuQ øpôk Gú

oA Aq kuQ køl, GpAÿ AuPpÂBÿ gBÆp cBÞî

oôìþ uõ oüú ô kôèQ oôï ìpkï oA OdQ ÖzBo

Þpkû Gõuýéú Aô øp kô oA Aq ÞBo GpÞñBo Þñl.

ÞéEõKBOp øî, Þú gõk oA Aq ìlOþ Ký{ ^zî

ÖXýÐ Opüò ôÂÏþ Gú ÚPê ouBðýlðl. GB AüñdBë

AÞTpüQ ìpkï ÆpÖlAo @ðPýãõ ó Gõkðl ô Aq øp

ânAyQ ô üßþ Aq ðXHBÿ ¾BcI ð×õm üùõk Gú

ðBï ìBèýßõx oA ìXHõ o Gú âpk@ô oÿ ìBèýBR

Þpk.

ÉíÐ Gßzõ o üùõk kAyQ, GB @èßvBðloA oô ÿ

ìõAÖÜ ðzBó kAk. @èßvBðloA ko ðËp kAyQ GB

uõ ¾lAÿ ìhBè×Q GB cßõìQ øpôk Géñl Gõk.

GñBGpAüò øpôk 54 ð×p Aq GroâBó Úõï oA GãpÖQ

ìBèýßõx ì¿íî yl Þú @ðPþ KBOp oA

Gú ÚPê ouBðýlû kuQ gBoWýBó oA Aq Þzõ o

Kvp} Gú ì¿p Gpôk ôèþ ðÛzú A} ÖB} yl

ô Gú ìÛ¿õk ðpuýl.

ô øíú oA Gú ÚPê ouBðýl ô AìõAèzBó oA O¿BcI

ðíõk. ô ^õ ó ko øñãBï ìdB¾pû Aô oyéýî

ÞõOBû Þñl. GñBGpAüò Öp¾Pþ Gú kuQ @ô ok ô Aô

oA ìvíõï Þpk. ìlOþ GÏl øpôk Gú ô ÿ kuQ

ìpüî kgPp @èßvBðloA Þú qðþ GvýBo qüHB

ô KBÞlAìò Gõk ìõ ok ÎzÜ ô ÎçÚú øpôk ÚpAo

AÎÃBÿ uñùloüò ìpkï oA Gú KBülAoÿ ko

GpAGp øpôk OzõüÜ Þpkû Gõkðl, øpôk øíú oA

üBÖQ ô Gú ÚPé{ ouBðýl.

uéÇñQ øpôk- ^õ ó @ðPþ KBOp Gú ÚPê ouýl,

âpÖPú ô GrôWýQ Aô ko@ìlû Gõk ô AèßvBðloA

ìþ gõAuQ Gõuýéú Aô Aq øpôk AðPÛBï Gßzl.

kuPãýp Þpk ô GÓýp Aq kôð×p Aq @ðùB, yíÏýB

ô AGÇBèýõ ó, øíú oA øçá Þpk. AìB yÛBôR ô

øpôk Aq ÉpÙ ìXéw uñBÿ oôï cBÞî Þzõ o

üùõk ðBìýlû yl (04 Ý.ï) øpôk Aq øíBó uò

uhQ kèþ ô ÿ Gú @ðXB gBOíú ðýBÖQ.

ìÛBï ÞùBðQ Gú kuQ üßþ Aq GBqìBðlâBó

øpôk ^õó Aq ÎçÚú @ðPõAó Gú ÞéEõKBOp

@âBû Gõk,‰ìÛBï gõü{ oA ìPrèrë kül ô ^Boû

51 uBèãþ Þú Gú cßõìQ âBèýê ìñ¿õJ ylû

Gõk ÆHÐ gõðhõAo ô Wvõ o gõk oA ðzBó kAk ô

WõAó czíõðBDþ, GpAko qó øpôk, uLpkû

ylû Gõk. ko oôq Îýl uõÞõR (gýíú øB) Þú

Aÿ Wr @ó ðlül Þú yh¿B« ðrk @ðPõAó oÖPú ô GB

OÛlüî ÚõüPpüò kæüê gõk, Þú ÎHBoR Aq ølüú

Aq øíBó ôÚQ Aô oA “Gpkû Akôìþ” ìþ gõAðlðl.

@ðPýãõ ó üßþ küãp Aq KvpAó @oüvPõGõë

WõAó czíõðBDþ GB AèHvú ÖBgp ÞùBðQ ko

ìÏHl cÃõ o üBÖQ, AcvBuBR ìpkï ðvHQ Gú

Aÿ âpAðHùB Gõk, kôuPþ ô ÿ oA Gú gõk WéI

ðíBül. GñBGpAüò Gú Aìp @ðPõAó AÆBÎQ Þpkû ðrk

Þú ko oôï qðlAðþ Gõk, Aq @ðXB âpühQ ô Îlû

Aÿ Aq øõAgõAøBó gõk oA âpk @ô ok ô Gú

ô ÿ Æõ oÿ Gõk Þú øpôk k^Bo Opx ylû ìÛBï

gõü{ oA ìPrèrë kül. GB AüñdBë GÓÄ gõk oA

Aô oÖQ ô cßõìQ Aô oyéýî ô OõWú ìpüî qüHBÿ

gõk oA Gú kuQ Îíõÿ gõk üõuØ uLpk ô Gú

âBèýê cíéú Gpk ôèþ Aq øpôk yßvQ gõ ok ô

ÎÛI ðzvQ.

ìh×þ Þpk ô GB ìpkï ko Oõ¾ýØ ÞBøò WõAó

øî ¾lA yl. AìB ôWõk Aô oA GpAÿ gõk gÇp

Aô kuPõ o kAk ko¾õ oOýßú Aq ìvBÖpR gõk

uçìQ Gpðãpkk, ìpüî oA øî Gú ÚPê GpuBðñl

ko øíýò ìõAÚÐ kôèQ o ôï kô ë

@uýBÿ ÒpGþ oA ìÓéõJ Þpkû ô upclAR gõk

cPíþ ìþ kAðvQ, qüpA øñõq ìpkï oyBkR

ìßBGþ øB oA Aq üBk ðHpkû Gõkðl. GñBGpAüò oôq ÿ

qüpA Gú Úloÿ Aô oA kôuQ ìþ kAyQ Þú cBÂp

ðHõk Kw Aq ìpå øî ìpüî Gú kuQ küãpÿ

oA OB Gýò Aèñùpüò OõuÏú kAkû Gõk. üà oÚýI

ko GpAGp Þzõ o KùñBô o oôï ìÛBôìQ ìþ Þpk

Aô oA ko ÂýBÖQ Groâþ ko üpüdõ kÎõR Þpk

ô Kw Aq ¾pÙ ðùBo, kôuPBó øpôk, ÞBøò

Gý×Pl.ko ìlR ÒýHQ øpôk üõuØ ìBìõ oüQ

gõk oA Gú ìpüî AÖzB Þpk ô @èßvBðloA kgPp

ô @ó øî kôèQ AyãBðþ ko AüpAó Gõk. Aq Aüò

Kw Þzõ o üùõk ìýBó kô ðýpô ÿ ÎËýî oôï

WõAó oA ko Âíò Òvê Gú ÎñõAó ìrAf ko

@J Öpô Gpkû Aô oA Òp Ý Þpkðl. øpôk gõk ðýr

gõk oA Gú AðPÛBï ôAkAyQ. AO×BÚB« gHpÿ Gú

koôÕ AðPzBo üBÖQ Þú øpôk Gú kuQ @ðPõAó

ô AyãBðþ ÚpAo âpÖQ ô ìõ ok OBgQ ô OBq kô

ÆpÙ ôAÚÐ ìþ yl.

OËBøp Gú Òî ô Aðlôû ÖpAôAó ðíõk, èýßò øýa

Þw ÖpüI Ayà øBÿ koôÒýò Aô oA ðhõ ok.

ÞzPú ylû AuQ GñBGpAüò AèßvBðloA ko¾lk

GluQ @ô okó cßõìQ AÖPBk ôèþ ìõÖÜ ðzl.

Úzõ ó AyãBðþ G×pìBðløþ KBÞõ oôx,

AoìñvPBó ô @uýBÿ ¾Óýp ô uõ oüú oA Gú

yéõìýQ gõAøp øpôk,‰GpAko gõk

oA GpAðãýhQ OB üà üà GBqìBðlâBó gBðlAó

Aq ÆpÙ küãp GpgçÙ AðPËBo, @ðPõAó øpôk

oA GB AcPpAï GLnüpÖQ ô Aô oA Kùéõÿ gõk ðzBðýl

O¿pÙ ko@ô okû ô Gú Þzõ o üùõk ðrküà

ylû Gõk. @ðPýãõ ó Aq Öp¾Q AuP×Bkû Þpkû,

czíõðBDþ oA Aq Gýò Gpk ô Þzõ o oA Aq

ìpkAó kèýp KBá ô @ó oA Gú KpOãBû ìõczþ

ô ÚvíPþ øî Gp Þzõ o} Âíýíú Þpk.

^õ ó øpôk ìõÖÜ ô yBkÞBï Gßzõ o

Gú Þíà KBoR øB Gú Aô oyéýî cíéú ðíõk @ó oA

Gú O¿pÙ ko@ô ok. ko Aüò Wñä ÖrADê GpAko

ðrküà ðíõk.

@èßvBðloA Þú üßþ Aq ÖpqðlAð{ oA

gõü{ GBqâzQ, gõAøp} yéõìýQ Þú

ðvHQ Gú WBû ô ìÛBï ô yh¿ýQ ìpüî cvBkR

øpôk Gú ÚPê ouýl ô øpôk GB qðBó gBðõAkû

gõk Gú ÚéÏú ìBuBkA âpühQ ô Aq @ðXB Gú oôï

øpôk upGpülû Gõk, ^õ ó Aq ìpå Öpqðl}

Ovéþ ðíþ üBÖQ G×ßp AðPdBo AÖPBk, ôèþ Aìýl

ìþ ô oqül øpôk oA ðvHQ Gú ô ÿ Êñýò ô Aô oA

ìPùî Þpk Gú Aüñßú GB üõuØ cBÞî Aô oyéýî

oÖQ. kôèQ oôï Aq ô ÿ AuPÛHBë Þpk ô Aô oA GB

ðýpô ÿ ÎËýíþ oôAðú Aô oyéýî ðíõk.

AðPÛBï Aô oA qðlû ðãBølAyQ ô ko ¾lk OõÆEú

Gp Âl øpôk Gp@ìl. GñBGpAüò GB ÞéEõKBOp ìéßú

oôAGÈ ðBìzpôÎþ kAyPú AuQ. èýßò ÎzÜ

øpôk Gú ìpüî GBæOp Aq @ó Gõk Þú OõWùþ Gú

qüHBÿ ì¿p ô ìÏzõÚú @ðPõAó AìLpAÆõ o oôï ,

øpôk ko Aðlá qìBðþ Gú ìvBÎlR

Úzõ ó oôï Aô oyéýî oA Gú O¿pÙ ko@ô ok

â×Pú gõAøp GñíBül. ôèþ gõk ìpüî Þú Aq øpôk


ô oôï Gõk ô Gú OÛéýl @ðùB OíByBgBðú @ì×þ

OEBOp ôuýÏþ ko Aô oyéýî GvBgQ ô GBq ÿ øB

oA GB gõðvpkÿ KnüpÖQ ô øñãBìýßú øpôk

kAuPBó ìvBÖpR ô Kýpôq ÿ gõk oA GpAü{

ìPñ×p ylû Gõk Kpuýl Aâp cÛýÛPB« Aô oA kôuQ

kAok ^pA Aìp Gú ÚPê Aô kAkû AuQ. øpôk Aq

ô ô o q} øBÿ KùéõAðþ oA oAüY ô O×p üdBR

ôczýBðú AìLpAÆõ oAó oôï oA ko @ðXB ìÏíõë

ypf ìþ kAk AGlA« OõWùþ ðlAyQ ô Aðlôû ô

AðrWBo gõk oA Aq yñýló @ó ðPõAðvQ KñùBó

yñýló Aüò Aìp GvýBo ko gzî yl ô AÖzB @ó

oAq oA èÇíú Aÿ Gú ypAÖQ gõk kül ô gõAuQ

Þpk ô Gú OÛéýl @ðùB Wñä GB cýõAðBR ôczþ oA

Þú ìhBèØ GB ÚõAðýò ìvBèíQ @ìýr Oõ oAR ô

ðãBølAok. ô GÏçôû Aô oA Aq oÖPBo ôczýBðú

A} ðvHQ Gú ÞvBó gõk uhQ ìçìQ Þpk.

øíBðXB ìÏzõÚú qüHBÿ gõk oA GÛPê ouBðl,

ôèþ GBq Gú ÒÃI gõk ÒBèI @ìl ô¾pÙ ðËp

ìõok AðrWBo üùõk Gõk Gú ìÏpÅ ðíBü{ ânAyQ.

ko ðPýXú ìzBølû Aüò Þý×ýQ ìpkï Aq

yéõìýQ gõAøp øpôk Þú øíõAoû ko¾lk

üBÖPò Öp¾Pþ Gõk OB @O{ ÒÃI øpôk oA

Þpk. ko ÎõÅ üõuØ oA Gú ÚPê ouBðýl ô

@èßvBðloA oA øî Gú qðlAó AðlAgQ.

Aô ylülA« ìPñ×p ylû ô Îlû Aÿ ko¾lk ÚPê ô ÿ

Gp@ìlðl ôèþ @ðùB øî kuPãýp ô Gú ylülOpüò

ðvHQ Gú ìpüî GpAÖpôqk,‰ uBÚþ ìh¿õÁ

yBû oA OÇíýÐ Þpk ô Aô Gú koôÕ ðrk yBû â×Q

Þíþ GÏl @ðPõAó Aq AÞPBôüõx Þñvõë

küãp oôï yßvQ gõ ok ô ^õ ó øpôk ko Wñä

ìXBqAR øB ìdßõï ylðl.

øpôk Aq AcvBuBR ìpkï ðvHQ Gú gõk

Þú ìpüî gõAuPú Aô oA GpühPò qøp ko WBï

yBû ôAkAok. øpôk ðýr Þú Aq Æpq oÖPBo ìpüî

øBÿ oôï GB ÎpGvPBó @ðPõAó oA üBoÿ Þpkû

Gõk, GBq ìÛBï gõk oA ìPrèrë üBÖQ, Gh¿õÁ

@âBû Gõk ô GpAÿ OdHýI ô WéI ðËp Oõkû, ìÏHl

oA Þú GñBDþ Þõ^à Gõk, Aq ðõ GvBgQ ô @ó

Êñýò ylû Gõk Aô oA Ovéýî kAkâBû ðíõk ô

ìdßíú Þú Aq ÒÃI øpôk @âBû Gõk oAøþ Wr

Þú øõoÞBðõx Kýp øñõq Aq gBðlAó czíõðBDþ

GBÚþ ìBðlû Gõk. GñBGpAüò ko¾lk Aq Gýò Gpkó

oA GvýBo ìXéê Þpk. kû ørAo ð×p ko uBgPò

@ó GñB ìzÓõë Gõkðl ô ìlR køvBë @GBkÿ @ó

¾lô o cßî AÎlAï ìpüî Gý`Boû ðlAyQ.

ìpüî ko ASp cvBkR yéõìýQ ô

Aô Gp@ìl ô Gú GùBðú Aüñßú Aô GB kyíñBó gBoWþ

oAGÇú kAyPú AuQ, Aô oA Gú ôÂÐ oÚQ GBoÿ

GÇõë AðXBìýl. kAgê @ó GvýBo qüHB ô GB qüñQ

øBÿ âpAðHùB @oAuPú Gõk. küõAoøBÿ ¾dò Aq

uõCÊò Gþ AuBx øpôk ìdßõï Gú ÚPê yl ô

GB yùBìPþ Þú yBüvPú gBðlAó ìßBGþ øB Gõk

Gú ÚPê ouBðýl, uLw GpAÿ AuPpÂBÿ gBÆp

AôÞPBôüõx, gõk ÎBqï ìçÚBR Aô âpkül. Aüò

ìpìp u×ýl ô ¾ýÛéþ uBgPú ylû ô GvýBo GB

AGùQ Gõk. GBæÿ upko ô oôk cýBÉ ìÏHl, üà

gõk oA Gú kuQ ksgýíBó øpôk uLpk ô Glô ó

AGpAq Þõ^à Op üò OBCèî ô Aðlôû, ìpå oA ko

GBo øî ìpüî ô ìBko} oA OdQ ðËp üßþ Aq

koGBoüBó GBôÖBÿ gõk ânAyQ ô øíBó kuPõ o

ÎÛBJ Groå ÆçDþ Þú ðíBüñlû OvéÈ oôï Gõk

ÚpAo kAk ô Aüò Aìp ðýr ð×pR Oõkû oA ðvHQ Gú

@Òõ} âpÖQ.

øpôk ìpüî oA GvýBo kôuQ ìþ kAyQ

oA koGBoû ìpüî kAk qüpA Aüò kÖÏú GpAÿ ìÛBGéú

üB ìpå cPíþ ìþ oÖQ.

ô ÿ ô cBìý{ kôèQ oôï GpAðãýhQ.

øpôk Òýp Aq GñBÿ ìÏHl ^ñl yùp

ô ÎçÚú ylül} ðvHQ Gú ô ÿ üßHBoû Gú Òî ô

Aðlôû ÎíýÛþ Glë âzQ ô ko cró kADíþ Öpô

øpôk Glô ó OBZ uéÇñQ ðrk AôÞPBôüõx

cBÂp yl ô glìBR gõk oA ðvHQ Gú @ðPõAó

küãp Þú Úý¿püú Aq @ó Wíéú AuQ ðýr Aq ðõ

GñB ðùBk ô Gú ÎípAó Þzõ o KpkAgQ. ôèþ GñBÿ

oÖQ. küãp ðú ì¿BcHQ koGBoüBó, ðú ÂýBÖQ

øBÿ ìXéê ô ðú Kýpôq ÿ ô ÎËíQ øýa üà

kèýê Gp ôÖB ô KBülAoÿ ko kôuPþ gõk ÚéílAk

Þpk ô â×Q Aâp AìLpAÆõ o Aô oA ko ¾Ø üBoAó

ìÏHl GB øíú Wçë ô ÎËíQ ô qüHBDþ gõk ðíþ

OõAðvQ èßú WñBüBR ô ÿ oA Gzõül.

ðíþ OõAðvQ Aô oA Ovéþ køl. GBægpû

GpAÿ @uBü{ gýBë Gú uBìpû oÖQ ôèþ @ðXB

gõk ÚpAo køl øíBó koWú ôÖBkAoÿ oA Aq Aô

ìzBølû gõAøl Þpk. AÞPBôüõx oAAq WvBoR

küpÿ ðãnyQ Þú uhQ GýíBo yl ô ko

GvPp AÖPBk. Ozõü{ ô AÂÇpAJ oôcþ Aô oA

øî ìpå ìpüî øíõAoû Aô oA ìþ @qok OB Aüñßú

ìzBÎp} ðýr KpüzBó âpkül. ko @ðXB Gú ô ÿ

ô AuPlæë øpôk gõ} @ìl ô OBZ uéÇñQ oA

Gp up} ânAyQ ô yùpøBDþ oA Þú ko kô oû

Gý{ Aq kokøBÿ cHw ìþ @qok ô Kw Aq uþ

ô ^ùBo uBë uéÇñQ WBó uLpk ô Þzõ oÿ oA

gHp kAkðl Þú AèßvBðloA ko ¾lk Ovhýp

Aô oyéýî Gp@ìlû AuQ. øpôk GçÖB¾éú Aô oA

KíLú Aq Þzõ o üùõk ìXrA ylû Gõk Gõÿ GBq

âpkAðýl ô øpôk Kýpôqìñl Gßzõ o gõü{

Aq yp ôWõk WñBüQ ÞBo} GpøBðýl.(4Ý.ï)øpôk

Ký{ Aq ìpkó GP¿õ o Aüñßú ìpâ{ ìBüú upôo

GBqâzQ . Aq Aüò OBoüi GluPõ o øpôk ko ìÏHl

Gú AÖPhBo ÚýB¾pû oôï ÚpGBðþ øBDþ kAkû ìþ

kuPãýp Þpk ô Gú ÚPé{ ouBðýl.

øpôk Þî Þî Aq GýíBoÿ ô KpüzBðþ

ô yBkÿ ìpkï gõAøl yl, oôCuBÿ Úõï oA WíÐ Þpkû

ô ko uýpá üpüdõ qðlAðþ ðíõk ô gõAøp gõk

gýBë y×B üBÖQ ôèþ ôÚBüÐ ânyPú ASp ylülÿ

ko ìÓr} GBÚþ ânAyPú Gõk ô Aq @ó Kw Gvþ

yl ô AôâõuQ ô qð{ kô Þõqû ÊçDþ Gú ìÏHl

AølAF ðíõkðl.

oA Gp@ó kAyQ Þú ^õ ó ô ÿ ^zî Aq Aüò kðýB

ìþ Kõyl gõAøp} øíú qðlAðýBó oA Gú ÚPê

gõðhõAo Op Aq Aô ë GpÞpuþ gõü{ ðzvQ.

ÖlADýBó küãp yÛBôR ô ÿ yõøp gõAøp} ô

qðlâþ kAgéþ øpôk GpgçÙ Wçë ô

ÎËíQ gBoWþ Aô GvýBo OBoüà ô oÚQ Aðãýr

kô Kvp} Gõkðl Þú Gú kuPõ o ô ÿ @ðùB oA

g×ú Þpkðl.

Gõk. Aüò GBo øî ìpüî Aq kuPõ o ìdpìBðú øpôk

@âBû ô Aq cvBkR ô ÿ uhQ oðXýlû gBÆp ô

GpuBðl OB ìpkï Kw Aq ìpå ô ÿ ÚùpA« uõâõAo

GByñl. èýßò gõAøp øpôk ìBìõ oüQ gõk oA

øpôk ÆpÖlAo Öpøñä ô @kAJ üõðBó

ìPñ×p ylû Gõk.GñBGpAüò yõøp gõðhõAo gõk

AðXBï ðlAk ô qðlAðýBó oA oøBDþ Ghzýl.

42


43

KBüBó Wñä WùBðþ kôï, ðËp Gú Aüñßú üßþ Aq

WñBüPßBoAó Úp ó GývPî, ypÞQ ÖÏBæðú Aÿ ko

ÞzPBo üùõküBó kAyQ, âpôû øBDþ Aq WõAðBó

ìPÏùl üùõkÿ AoôKBDþ Þú gBðõAkû øBÿ gõk oA

ko Aüò Wñä ðýr Aq kuQ kAkû Gõkðl ko¾lk

GlAï AðlAgPò WñBüPßBoAó ðBq ÿ Gp@ìlðl, üßþ

^ãõðú Kpôðlû @üzíò, üßþ Aq

WñBüPßBoAó Úpó GývPî GvPú yl

Aq ìõ»SpOpüò AÖpAk ko oAGÇú GB GlAï AðlAgPò

üà AÖvp ðBq ÿ, Gú ðBï ÞBoë @kôèØ @üzíò,

Aq: GñýBìýò ÆHýI ðýB

yh¿þ Gõk Gú ðBï “Öpülìò”. ðBìHpkû ìPõèl

Þzõ o èùvPBó Gõk, ô GBoøB Aq GBqkAyPãBû

øBÿ ðBqüùB âpühPú Gõk ô Klo ìBko, gõAøp ô

GpAko} Gú kuQ ðBq ÿ øB ÞzPú ylû Gõkðl,

GpAÿ AðXBï Aüò ÞBo Öpülìò âpôøþ Aq WõAðBó

ô oqülû üùõkÿ oA Þú kAoAÿ uõAGÛþ ko ìHBoqû

GB WñBüPßBoAó ðBq ÿ Gõkðl Gú ÎñõAó øíßBoAó

gõk AðPhBJ ðíõk, Aô ko üßþ Aq uhñpAðþ

øBÿ gõk â×Pú Gõk : “Îlï kuPãýpÿ @üzíò

ðñãþ AuQ Þú ânyQ qìBó ðíþ OõAðl @SBo

@ó oA Aq Gýò GHpk ô ðvê Aìpôq ko ìÛBGê ðvê

øBÿ @üñlû ypìñlû gõAøl yl”. ôÚPþ kAôül Gò

âõoüõó, ðhvQ ôqüp ôÚQ AupADýê Aq AølAÙ

ìÛlx Öp ülìò @âBøþ üBÖQ, Gú uBqìBó

AìñýQ AupADýê, kuPõ o kAk Þú Gú üBo ÿ

Öpülìò yPBÖPú ô kuPãýpÿ @üzíò oA

Ovùýê ðíBüñl. ko ðPýXú “@kôèØ @üzíò” ko

yùp Gõüñw @üpx ôAÚÐ ko Þzõ o @osAðPýò

yñBuBDþ yl ô ko oôq üBqkøî ìBû ìþ

0691OõuÈ ÞíBðlôøBÿ ô oqülû AupADýê

Gú kAï AÖPBk ô kuPãýp âpkül. ô Glüò ÆpüÜ

kô oû KBðrkû uBèú oküBGþ üßþ Aq GroâP-

püò WñBüPßBoAó OBoüi Gzpÿ Gú AðPùB ouýl.

Öpkÿ Þú Îùl Þpkû Gõk Úõï üùõk oA Aq ¾×dú

üBÖQ ô ko ìBû AôR 5491 KBüBó âpÖQ ô Kw Aq

gBOíú Aüò Wñä gõðHBo ô ôüpAðãp ìÏéõï âpkül

Gþ yà kôOB Aq ðñãýò Opüò ôÚBüÏþ Þú ko kô

Úp ó ânyPú ko ÚBoû AoôKB Ký{ @ìlû kô Wñä

OBoüi ìdõ ðíBül, Gú kuQ AÖpAk qGlû øíBó

Úõï kuPãýp ô Ovéýî ÎlAèQ âpkül. GpAÿ

Þú Gý{ Aq 6 ìýéýõ ó üùõkÿ Gþ âñBû AoôKBDþ

ko Aüò ìlR ÞzPú ylû Aðl ô ìPBu×Bðú ðú KBN

WùBðþ ìùýI ô ôüpAó Þññlû AuQ. Wñä Gýò

Aèíééþ Aô ë ko ìBû AôR 4191 @ÒBq yl ô OB uBë

AWpAÿ ÎlAèQ @ÚBÿ âýlÎõ ó øBôuñp - kAkuPBó

Þê AupADýê, ìvEõë ouýlâþ Gú

ìÛlx Aq ôAOýßBó ô ðú Þzõ oøBÿ AGp ÚloR

ô ðú ðýpôøBÿ ìP×Ûýò ô ko oACx @ðùB GpüPBðýB

8191 AkAìú üBÖQ, Oé×BR Aüò Wñä 8 ìýéýõ ó

ÞzPú ko ìýlAó øBÿ Wñä Gõk ô 71 ìýéýõ ó

Kpôðlû Aüò WñBüPßBo âpkül ô ko oôq üBqkøî

@ô oüê 1691 yùp Aô oyéýî ôÂÐ Öõ Ý AèÏB-

ô yõ oô ÿ ô AüBæR ìPdlû @ìpüßB ÞíPpüò

AÚlAï ìõ»Spÿ GpAÿ Wéõâýpÿ Aq Aüò ÚPê ÎBï

ð×p ko ASp ÚdÇþ ô GýíBoÿ ô ÚPê ô ÎBï Aq

Gýò oÖPñl, ô Wñä kôï WùBðþ ko OBoüi Aô ë

kû Aÿ Gú gõk âpÖQ. ko Aüò oôq AÖvp ðBq ÿ

ô ìBCìõ o Gú A¾Ççf AÂídçë Úõï üùõk, Gú

Gþ ocíBðú ô Òýp AðvBðþ AðXBï ðlAkðl. GÏl Aq

uLPBìHp 9391 @ÒBq yl ô Gú ìlR 6 uBë AkAìú

AO×BÝ kÞPp oAGpR upôAüPõÿ, ôÞýê ìlAÖÐ


ðhõAøýî Þpk, ènA GBo küãp AuPlÎB kAoï Þú

ìXBqAR AÎlAï oA koGBoû Aüò WñBüPßBo AÎíBë

Gzpÿ ìpOßI ylû ô Þéýú ìHBðþ AgçÚþ oA Aq

Gýò Gpkû ô Gú KvQ Opüò Òpürû øBDýßú AðvBó

gõk ko AupADýê cBÂp âpkül OB KBuhãõÿ

WpADî ô WñBüBR GýzíBo gõk GByl. ko Aôèýò

ðíBDýl.” Kw Aq uhñBó kAkuPBó Þê AupADýê,

kÞPp oAGpR upôAOýõÿ - ôÞýê ìlAÖÐ @üzíò

ìPíló Gõuýéú ôWlAó Aq @ðùB kô oÿ WvPú,

ìPõuê ylû Gõk, øî ^ñýò Aô Îéýú AðvBðýQ

Wévú kAkâBû kAkuPBó Þê AupADýê, AÊùBo

kAyQ : “AÞñõó Þú ko cÃõo yíB Aÿ ôAoSBó

ko kÖBÑ Aq Aô â×Q : “ìPùî Gp gçÙ ìýê GBÆñþ

gõk ko AÎíBèþ ìlAgéú Þpkû ôèþ yh¿B« Wõ o

AÚlAï ðíõkû ô Ú¿l AÂídçë Úõï üùõk oA

kAyPú AuQ, GñBGpAüò Aô küãp ÎÃõ WBìÏú

AupADýê GpAÿ GýBó AkÎB Îéýú @üzíò GpgBuPú

Aï, OñùB ðývPî, Géßú ko Aüò ìßBó ô ko øíýò

ô uPíþ Gú WBìÏú üùõk AÎíBë ðñíõkû AuQ !

Wõ o ô uPî oA kôèQ ìPHõ Ñ Aô Gú üùõküBó oôA

Gzp ÿ Gú cvBJ ðíþ @ül, ènA Aq kAkâBû

AuPlÎB kAoï koGBoû Aô, ylülOpüò ìXBqAOþ

uBÎQ y{ ìýéýõ ó ô 682 ørAo ð×p yBÞþ

g¿õ¾þ GB ìò ìþ GByñl, ôèþ ìPBCu×î

kAyPú AuQ ! GñBGpAüò ÞBoë @kôèØ @üzíò, Aq

ðËp ÚBðõðþ gõk oA ÞBìç« Gþ âñBû ìþ kAðl! ko

oA Þú GpAÿ WBìÏú ìPíló ìP¿õ o AuQ AÎíBë

ðíBDýl, Aüò ìpk Aâp ørAo ìpOHú AÎlAï yõk ô

Þú @ðùB ðíþ OõAðñl oAWÐ Gú ìPùíþ Þú ko

“AuPõAðú yýzú Aÿ” cÃõ o kAok AÆçÎBOþ oA

@gpüò Wévú ìdBÞíú @kôèØ @üzíò kAkâBû

Gú ÎéQ AoOßBJ WñBüBR GýzíBo Îéýú GzpüQ,

OB @gp Îíp øp oôq qðlû yõk ô oôq GÏl AÎlAï

yõk, GBq øî Gú ìýrAó Þ×Boû âñBû ÚPê üà

Gú uíÐ kAkâBû GpuBðñl qüpA gBÞvPp @ðBó ko

OLú øBÿ @yõüPw ðBKlül ylû ô ko kyQ øBÿ

ìXBqAR AÎlAï oA GpAÿ Aô OÏýýò ðíõk ô Aüò

cßî, ÎBkæðú ô ÚÇÏþ AÎçï âpkül, OB Aüñßú :

Þõká Gþ âñBû ðhõAøl Gõk, ô AÎlAï Aô cvBJ

gõ ó øBÿ oühPú ylû üùõküBó Gþ âñBû oA

AokôâBû “OpGéýñßB” KpAÞñlû ylû ô ko oôkgBðú

øBÿ èùvPBó ðBKlül âpkülû AuQ, ô GÛBüBÿ

ko uLýlû kï Aô ë sôDò 2691 üà ÚBüÜ Kéýw

AupADýê gBÞvPp AÖvp u×Bá ðBq ÿ, ÞBoë

GB @èíBó O¿×ýú ðhõAøl Þpk ô OB qìBðýßú üà

ð×p üùõkÿ ko Aüò kðýB GBÚþ GByl ì¿BDI ô

@ðùB Æõë ô ÎpÅ ÚBoû AoôKB oA KõyBðýlû

AuQ, AìB gõ ó KBá @ó Gþ âñBøBó Gú Wõ}

@kôèØ @üzíò, oA Þú kuP{ Gú gõ ó ¾løB

ørAo ð×p üùõkÿ Gþ âñBû @èõkû Gõk, kuPhõ}

WñBüBR GýzíBo WñBüPßBoAó ðBq ÿ ìdõ ðhõAøl

yl ô Aüò gBÆpû kokðBá ko ÚéI ÖpqðlAó ìB

@ìlû ô ¾lAÿ @ðùB yñýlû ìþ yõk.” kAkuPBó

Þê AupADýê ko AkAìú uhñBó gõk gÇBJ Gú

koüBÿ ìlüPpAðú ðíõk, ô ko oôq üBk ylû

Kpôðlû ìÇpf KBðrkû uBèú üßþ Aq WñBüPßBoAó

ô ðvê øBÿ GÏl Aq ìB OB oôq ÿ Þú kðýB GBÚþ

AuQ, ìd×õÍ gõAøl ìBðl ô AyhB¾þ ßú

@üzíò â×Q: “Gú @üzíò Öp¾Q kAkû Aüî,

OB ko ÞíBë @qAkÿ Aq gõk kÖBÑ Þñl, AìPýBq ÿ

Úp ó GývPî GvPú yl.

kuQ øBüzBó Gú gõ ó gõAøpAó ô GpAkoAó Gþ

âñBû ìB @ÒzPú ylû AuQ, oA øpâr ÖpAìõ}

Þú Aô Aq ÚpGBðýBó gõk ko üÔ kAyPú Gõk! GB

WñBüBR Gþ yíBoÿ ßú Aô ðvHQ Gú WBìÏú

OvéýQ

GB OBCSp ô Aðlôû ÖpAôAó koânyQ ìpcõìú gBðî øíB ìÛýíþ, ðíBüñlû ìdPpï uBqìBó AoR ko

øýBCR AìñBÿ ÖloAuýõ ó üùõküBó AüpAðþ oA cÃõ o øívp AüzBó ô gBðõAkû ìdPpï ìÛýíþ

¾íýíBðú OvéýQ ìþ âõDýî ô GpAüzBó uçìPþ ô yßýHBDþ @oqôìñlüî.

oDýw ô AÎÃBF øýBCR AìñBF ÖloAuýõ ó üùõküBó AüpAðþ

oDýw ô AÎÃBF øýBCR AWpAüþ ÖloAuýõ ó üùõküBó AüpAðþ

øýBCR Odpüpüú ìXéú yõÖBo

uLBx

44

Glüñõuýéú Aq Þéýú upô oAðþ Þú ìB oA ko uõå Aq kuQ kAkó gBðî øíB ìÛýíþ üBo ÿ kAkû ô GB AouBë

OvéýQ ô ypÞQ ko ìpAuï, ìõWI Ovéþ oôcþ ìB ylû Aðl ðùBüQ uLBuãrAo ÿ oA ìþ ðíBDýî.

øõyñä ô ìBøpj ìÛýíþ ô gBðõAkû øBÿ ôAGvPú


Iranian American

Jewish Federation,

1317 N. Crescent Heights Blvd.

West Hollywood, CA 90046

Adress Correction Requested

PRESORT NON PROFIT

US POSTAGE

PAID

PERMIT # 1522

LOS ANGELES, CA


Shofar

A Publicarion of

Iranian - American Jewish Federation

Summer and Fall 2010

Editor in chief

Mojgan Moghadam Rahbar

www.IAJF.org

info@IAJF.org

1317 N. Crescent Height blvd.

West Hollywood, CA 90046

Tel: (323) 654-4700

Fax: (323) 654-1791

Contributing Writers

Sabrina Azadi, Gentille Barkhordar Farshadfar,

Nicole Behnam, Richard Bookbinder, Siena Casale,

Jasmine Daghighian, Ira Farnoush, Dorit Halavi

Miller, Farnaz Halavi Galdji, Janet Haroonian,

Tannaz Kamran Rahbar, Mehrdad Levysedgh, K.

Mahpour, Dr. Claudia Mikail, Mastaneh Moghadam,

Mahbod Moghadam, Ben Nabati, Soraya Pastor,

Dr. Nahid Pirnazar Oberman, Delila Pouldar, Roya

Rahbar Pouldar, Shirin Raban, Kamran Raminfard,

Nazanin Ramzi Shamtobi, Bobby Shamsian, Violet

Sassooni, Tannaz Sassooni, Jahangir Sedaghatfar,

Saman Shomtobi, Benjamin Tabibnia, Haley Tizabi.

Cover Art By:

Habib Nathan, M.D.

Twelve Tribes of Israel (colored glass)

(story on page:13 English section)

The views and opinions expressed in the published

articles, are those of the writer and do not in anyway

repersent the views of “Shofar” or

the Iranian-American Jewish Federation.

Typesetting, Layout, and Design by

Shilla Shakoori

(310) 601-0770

English Section

Editorial /2

IAJF’s President’s Message /3

Iranian-American Jewish Federation News /4

foundation to commerciallize research /8

A STAR-STUDDED EVENING /9

Iranian Jewish Women’s Organization

Women Of The Year 2010 /10

Vitreous Visions From Judaica /13

“We have unpacked our bags. We are

ready to act.”/14

Winners Of David And Dina Ramzi Memorial

Fund And Shofar Magazine Writing Contest /16

L.A.Youth Orchestra has moved to Beverly Hills /19

What’s the Fuss About Clean Tech?/21

Study Finds Genetic Links Among Jewish

People /22

Team Talia /23

Adult Children And Their Parents/24

“The Los Angeles Jewish Film Festival” /26

The Barber of O.C./28

What Do You Want To Be When You

Grow Up? /30

Rap, Torah, Rumi /32

Alice Dancing Under the Gallows /33

Dear Sisters /34

The Chosen Taco! /36

Book Review /38


166

2

Editorial

Freedom To Choose

By: Mojgan Moghadam Rahbar (Editor-in-Chief)


We who lived in concentration

camps can remember the men

who walked through the huts

comforting others, giving away

their last piece of bread. They

may have been few in number,

but they offer sufficient proof that

everything can be taken from a man

but one thing: the last of the human

freedoms -to choose one’s attitude

in any given set of circumstances,

to choose one’s own way.” These

are the words of Viktor E. Frankl,

written in his book titled Man’s

Search for Meaning. Frankl was an

Austrian-Jewish psychiatrist, who

spent three years of his life in two

different Nazi concentration camps,

and lost his wife and parents to the

gas chambers. “Man’s Search for

Meaning”, his first book and one

of all time bestsellers in the past

50 years, was written in the span

of nine days and was his way of

analyzing all the atrocities and

hardships endured by prisoners in

the concentration camps and their

reactions to this unfathomable

circumstance.

Frankl believed that apart

from those prisoners who were

handed a death sentence as soon

as they arrived to the camps,

(depending on one’s belief either

as a result of accident or destiny)

those who were taken as slaves to

labor camps died shortly after a

kind of surrender to their situation

mentally paralyzed them. The

physical strength and health of the

individual did not matter as much

their mental capacity to choose a

positive attitude about all that had

and was happening to them.

It seems as though

hopelessness and despair is the

consequence of forgetting that

“the last of human freedoms” is

being able to choose the way one

encounters any given situation, be

it happy or sad. Those who choose

to surrender to the hardships and

trials that life presents them with,

give up the chance of learning from

their experiences. When we choose

to own our experience, be it good or

bad, we will be able to draw from

that knowledge in order to grow as

a person and live life to its fullest.

Those individuals, who are aware

of this freedom of choice, are able

to enjoy the happy moments of life

to the fullest and endure the harsh

realities with a sense of equanimity.

Those who decide to hide or ignore

the traumas that life deals us, do

themselves the disservice of not

taking full advantage of a valuable

growing experience. Trying to hide

an unpleasant event from those

around us does not necessarily mean

that they do not know about it, and it

only results in deceiving ourselves,

carrying the burden of despair and

weariness on our shoulders, and not

taking advantage of the lesson that

it could have taught us.

In one of his last interviews

before his death in 1997, Frankl’s

response to the question of how he

felt about the fact that his book had

become a true bestseller and great

success was: “In the first place I

do not at all see in the bestseller

status of my book an achievement

and accomplishment on my part

but rather an expression of the

misery of our time: if hundreds of

thousands of people reach out for a

book whose very title promises to

deal with the question of a meaning

to life, it must be a question that

burns under their fingernails.”

It may well be that we

will decide to spend all of our life

searching and trying to find the

meaning of life and never succeed,

but one fact is undeniable- the way

and attitude we choose to adopt

throughout our life is our own

choice. We may not be a prisoner

who is physically restrained yet

we choose to live in our self built

prisons of mental anguish and

sorrows. How magnificent it would

be if we never lose sight of the fact

that whatever is taken from us, no

one can take away our “freedom to

choose.”


IAJF’s President’s Message:

The Treasured History Of

The Iranian American

Jewish Federation

The dust had not settled on the

Islamic Revolution of 1979,

when the ocean of bewildered, tired,

and emotionally injured Iranian

Jewish immigrants in US, founded

several charitable Persian Jewish

organizations in their new land. Our

mission: to assist our own.

The pride in our culture and

heritage, plus the love for humanity

and feeling of responsibility for

the well being of our community

as a whole empowered us to look

beyond our own personal needs. In

order to better serve the population

and unite all the different and much

needed organizations within the

community, The Iranian American

Jewish Federation was founded in

1981; with the task of uniting all

Iranian Jewish organizations as one

of its main goals. This was the birth of

a unique and enduring organization

that has shown the world that we are

ONE and committed to protecting

the rights of all Iranian Jews where

ever they maybe.

Bewildered by the fact that

no one ever shed a tear for their

plight, no resolutions were ever

passed in protecting them and no

actions were taken by UN about

their rights, our people united in

their beloved new country, the gate

to the freedom for the world, and

decided to speak with one strong

voice throughout the world. Their

strong message “we will never be

ignored again.”

In today’s social and political

world, we as members of the Iranian

American Jewish community are

facing many different crisis. We

feel connected to three different

countries and communities and take

pride in each of their culture and the

way that they have come to identify

us, yet the current tension between

Israel, Iran, and the United States

rests heavily on our shoulders. Our

community has faced a financial

meltdown that has affected us all.

The threat of substance abuse,

domestic violence, and unrealistic

social expectations continues to

put a lot of stress on the younger

generation. Therefore, IAJF has

expanded its services to face the

new challenges of our society.

As part of its many goals,

IAJF continues to provide services

such as assistance with immigration

process, Dispute Resolution and

mediation, Emergency Funds and

being the address and the voice of

our community

In the past two years IAJF

has started a major project with the

help of different experts in the fields

of psychology and sociology in order

to pinpoint and find reliable ways of

overcoming our communities many

different issues. We have sent out

over 5000 questionnaires asking

everyone to identify what they see

as prevalent problems within our

community. You can fill out this

questionnaire on line by going to

http://www.surveymonkey.com/s/

T867DF7.

Taking into consideration

all that we have learned so far

about the needs of our community

has prompted us to come up with

different programs such as free

seminars and classes that would

help us understand, analyze and

try to resolve the issues facing our

population specially the younger

generation. Some examples of

these seminars are: The College

Advisement Night, where academic

experts gathered to advice our high

school students about different

ways of applying to colleges

and universities; Understanding

Addiction, a night with a panel of

experts talking about all the facts

surrounding this issue; as well as our

seminar discussing the facts about

the modern history of Israel and

teaching tolerance and knowledge

rather than spreading hatred.

IAJF is also collecting a

complete guide of all the available

3

166


166

4

social and economical services that

may help the Iranian community.

Each individual will be able to

get the needed information by

contacting the IAJF office.

IAJF’s Board of Trustees

is comprised of many prominent

leaders and individuals who have

been elected by our community,

plus the representatives of all our

affiliated organizations creating one

of the most powerful groups to serve

the needs of our community. We

have appointed a unique group of

young and energetic professionals

to lead our Executive Board.

The vision of all these

leaders and professionals, who

make up The Iranian American

Jewish Federation, is all about

knowing and serving you. IAJF is

your address and your voice! We

believe our young people are not

only our tomorrow, but our today

as well. We are proud of this most

highly educated, hardworking,

community oriented leaders of our

tomorrow, who will carry out our

traditions of family love, caring

for our community and our Jewish

heritage.

Our mission is to be there with you

and for you, and encourage you to

join us in taking responsibility and

becoming the future leaders of our

community.

With warmest regards,

Shahla Zargarian Javdan ,

President, IAJF, CA

IAJF News:

Israel: Lessons of the Past,

Promises for the Future

Compiled and Written By: Gentille Barkhordar Farshadfar*

The Committee for Accuracy

in Middle East Reporting

in America (CAMERA) is a

media-monitoring and research

organization devoted to promoting

accurate and balanced coverage of

Israel and the Middle East. While

CAMERA takes no position with

regard to American or Israeli

political issues or with regard to

ultimate solutions to the Arab-Israeli

conflict, it attempts to counter the

current wave of propagandistic

assaults on and misrepresentation

of Israel on college campuses by

disseminating objective information

on Middle East issues.

In support of this effort,

the IAJF Women’s Division held a

multi-speaker event and reception

on Thursday, May 6th, 2010, with

co-sponsors StandWithUs, 30

Years After and the Young Magbit

Foundation, about the challenges

facing Israel and Jews in today’s

dangerous world. Honorary keynote

speakers were the following:

•Mr. David Suissa, columnist for the

Jewish Journal of L.A. and publisher

of the groundbreaking Jewishthemed

magazine, OLAM. He was

named one of the 50 most influential

Jewish leaders in North America by

the Forward newspaper.

•Ms. Talia Shulman Gold, Southern

California Regional Coordinator

for CAMERA, a human rights

and immigration attorney, who

previously wrote news stories for

CNN. She is the former General

Counsel and Executive Vice-

President of the Mauthausen

Memorial Holocaust Foundation.

•Mr. Daryl Temkin, Founder and

Director of the Israel Institute for

Alternative Energy Advancement,

a groundbreaking organization

dedicated to educating the public

about Israel’s leading role in ending

global oil dependency.

•Professor Henry Green, Professor

of Religious Studies at the University

of Miami and former Director of the

Judaic/Sephardic Studies Program.

His current research project, “The

Forgotten Exodus” documents the

lives of approximately one million

Jewish refugees from Islamic lands.

*Gentille Barkhordar Farshadfar has a

BA in Electrical Engineering from UCLA

and an MBA in Finance and Information

Systems from USC. She has worked

as a consultant and engineer for such

corporations as Xerox, Capitol Records,

EMI Music and IBM.


IAJF News:

Seminar on Mutual Respect:

Healthy Relationship between

Parents and their Adult Children

Intergenerational issues within the

Iranian-American community,

and developing healthy relationships

between parents and their adult

children was the focus of a

discussion at a Jewish Federation

Seminar on Sunday, April 18,

2010. The program was organized

by IAJF’s Health and Wellness

Committee headed by Shabnam

Kimia and Elahe Broukhim.

Keynote speakers at this event were

Farhang Holakouee PH.D., Parisa

Leviadin, Psy. D., Minoo Shilati,

Psy.D., and Mastaneh Moghadam,

LCSW.

While Dr Holakouee,

founder of Beverly Hills Center

for Well-being and popular radio

talk show host, talked about the

impact of immigration on the adult

child-parent relationship within

the Iranian-American family,

Dr. Leviadin, drawing from her

extensive experience in the field

of Child and Family Therapy,

described what a healthy adult

child-parent

look like.

relationship should

Next, Minoo Shilati, owner

IAJF News:

Rosh Hashanah and

Yom Kippur at Temple Bet El

In September, 2010, services for

Rosh Hashanah and Yom Kippur

were held at Temple Bet El located in

the Iranian American Jewish Center

of West Hollywood. The services

were held in English and Farsi. Two

programs, scheduled by the IAJF’s

Women’s Committee for the day of

Yom Kippur, were met with great

success: First, a panel discussion

titled “Three Makes a Crowd: A

Cross-Generational Conversation

about what it means to be Jewish,

Iranian, and American” moderated

by well-known Iranian novelist and

writer, Gina Nahai; Guest speakers

were attorneys-at-law Sam Yebri

and Jasmine Oberman, President and

of Vantage Point Recovery Center,

an intensive outpatient program

offering therapeutic services to

combat addiction and related

mental health issues, discussed

the complexity of the mother/

daughter in-law relationship and

the importance of working on

one’s individual issues in order to

strengthen this relationship.

Finally, Mastaneh

Moghadam, Licensed Clinical

Social Worker specializing in the

field of domestic violence, and

Iranian Outreach Coordinator of

Jewish Family Services, talked

about “Becoming an adult with

one’s parents”.

Over 1200 people attended

the seminar, which was conducted in

both English and Farsi. As all other

programs offered by the Health and

Wellness Committee, this seminar

was free of charge and open to

the public.

board member, respectively, of 30

Years After, a Los Angeles-based nonprofit

organization whose mission

is to promote the participation and

leadership of Iranian American Jews

in American political, civic and Jewish

life. Next, a lecture on Mindfulness

and Spirituality was given by Sherly

Khodadad, M.S., M.F.T.

5

166


166

6

IAJF News:

Seminar on College Admissions

Concerned about hard economic

times, the Federation offers

solutions to anxious college

hopefuls and their families…

On Sunday, September 12th,

2010, the Women’s Division of

Iranian American Jewish Federation

hosted a seminar on the process of

college admission and financial aid

under the direction of Mrs. Dalia

Moghavem, an independent Certified

College Counselor, Ms. Maureen

IAJF News:

Understanding Addiction

Over 200 Iranian-Americans

attended a resource fair and

seminar about the multiple faces of

addiction. This event was held at

the Iranian-American Jewish Center

in West Hollywood on Monday,

October 4th, 2010.

Seargent Farrell of the

Los Angeles Police department

gave a short talk about the legal

ramifications of possession, sale

and use of narcotics, followed by

four well known Iranian-American

speakers: Dara Abaie, a prominent

community activist, Iraj Shamsian

Psy.D., Parisa Leviadin Psy.D., and

Gelberg, Associate Director of the

USC Office of Admissions, and Ms.

Jessica Medina, Assistant Director

of the USC office of Financial Aid.

The session consisted of an

in-depth review of the admissions

process with recommendations on

preparing a successful application.

Next was a lecture by author

and radio host Dr. Holakouee,

followed by a Question and Answer

session by a panel of University

students. During his speech, Dr

Farhang Holakouee Ph.D.

Mr. Dara Abaie shared

his firsthand knowledge of drug

use, theft and gang participation

within our community. Dr. Parisa

Levadine painted a comprehensive

picture of how personality traits,

environmental factors, and genetics

can lead to addiction. Dr. Iraj

Shamsian discussed the process of

recovery, and the role played by

parents, as well as the dynamics of

enablement versus effective support

systems. In closing, Dr. Holakouee

spoke about gambling addictions

and related statistics.

Holakouee emphasized the benefits

of practicing mutual trust and

open communication at home. He

indicated that learning to let go

while your kids still live at home

might help you make a better

decision regarding whether to send

them away for college.

Several of the attendees

have requested follow-up sessions

to this seminar, and the Federation

is considering making it an annual

event.

The event, organized by the

Health and Wellness Committee

of the Iranian-American Jewish

Federation, was sponsored by

Vantage Point Recovery of West

Lake, California, which specializes

in the treatment of individuals

with addictions. Other organizers

holding information booths at the

resource fair were Beith T Shuvah,

Serenity Malibu Sober Living,

Lake House Recovery, the Maple

Counseling Center, the Los Angeles

Sheriff’s Department, and Gondi

Lunch Box.


IAJF News:

Shabbat Dinner Celebration of

“Cyrus the Great Day”

“Twenty five centuries ago, when

savagery was the dominant factor

in human societies, a civilized

and compassionate declaration

was written on clay and issued

to the ‘four corners of the world’

that dealt with the important

issues relevant to the rights of

humans, the same issues that not

only in those days but even today

can inspire those who believe in

human dignity and rights.”

In appreciation of “The Declaration

of Cyrus the Great,” known to be

the first declaration of Human Rights

ever written, the Women’s Division

of the IAJF held a Shabbat dinner

following services on October 29th,

2010 at the Jewish Federation’s

Upcoming Event

On December 19, 2010 the

Women’s Committee of The

Iranian American Jewish Federation

will be honoring two of the most

distinguished members of our

community, Dr. Solomom Aghai

and Dr. Amonollah Refooa.

Dr. Aghai has been an

active member of the Iranian Jewish

community for many years and was

West Hollywood Temple Beth El.

The event was in commemoration

of the day when the great King of

Persia, founder of the largest empire

in the world, wrote the liberation

tablets, bestowing to his people the

freedom to choose their place of

residence and their faith, and putting

peace among nations above all

other considerations. Mrs. Shahla

Javdan, president of IAJF, stressed

the importance of remembering

this act of grace and tolerance in

the current times of political and

economic turmoil.

The event, which was the

second Shabbat reception of its kind

at the Jewish Federation, was met

with a great deal of interest, with a

total of 320 guests attending. Rabbi

one of the founders and president

of IAJF for fifteen years, as well as

the managing publisher of Shofar

magazine.

Dr. Refooah is a well known

physician within the Iranian Jewish

community, well respected for his

knowledge and his work within the

field of medicine.

For more information about the

Ira Rosenfeld led the services,

accompanied by cantors Tannoz

Bahremand Forouzanpour and

Harris Shore, in a ballroom adorned

with beautiful flower arrangements

and decorations in remembrance of

the great king. Mr. Mark Ameli,

winner of the primary election and

candidate for Judge of the Superior

Court was a guest of honor at the

reception.

Guests danced to the tunes

of DJ Shahrokh Sapir, followed

by Mahmood Ghorbani’s beautiful

voice, and Arash’s music. Ms. Orly

Setareh, dance instructor, invited

guests to join in a special celebration

of Israeli dance following the dinner

reception.

event please call the IAJF office at

(323)654-4700.

Gentille Barkhordar Farshadfar

has a BA in Electrical Engineering

from UCLA and an MBA in Finance

and Information Systems from USC.

She has worked as a consultant and

engineer for such corporations as

Xerox, Capitol Records, EMI Music

and IBM.

7

166


166

8

LOS ANGELES PHILANTHROPIST

ESTABLSHES FOUNDATION TO COMMERCIALIZE

RESEARCH AT BEN-GURION UNIVERSITY

OF THE NEGEV

Los Angeles philanthropist,

A Dariush Fakheri, has created

an innovative foundation model

that will provide up to $1.2 million

to help fund and commercialize

research at Ben-Gurion University

of the Negev in Beer-Sheva, Israel.

Should the initial research

projects, selected by committee,

become successful, the proceeds

and royalties will revert back to the

foundation, dubbed “Project Jacob,”

to underwrite additional projects.

Dariush Fakheri, who is

president of the International Judea

Foundation (IJF) supplying the

funding, says that, “Israel’s future

and its economy are dependent on

continued successful innovation.

We are trying to fix the dilemma

of too many incredible innovations

and discoveries getting stuck in a

lab due to limited resources.”

Project Jacob is open to

other donors who want to contribute

to promising research that requires

additional financial support to get

it to a stage where patents can be

sold.

“Project Jacob” refers to

the biblical Jacob, who requested to

be paid in speckled goats and sheep

while working for his uncle, Laban.

Jacob, one of the earliest scientists,

initiated a selective breeding

program yielding a large flock --

and consequent prosperity.

“Project Jacob is a unique and

innovative example of channeling

philanthropy in support of research

on the verge of commercialization

that will help the University and

impact fields like medicine and

alternative energy,” explains Doron

Krakow, executive vice president of

American Associates, Ben-Gurion

University of the Negev. “It is a new

avenue through which any donor

can support the commercialization

of the most promising research at

BGU in a targeted way.”

International Judea

Foundation’s initial donation

will seed three projects chosen

by a BGU research committee to

receive funding. The organization

will provide additional funding

up to the $1.2 million based on

successful commercialization of

these projects.

Among the initial projects

chosen by the committee of BGU

research heads and Fahkeri for

Project Jacob are:

Retinal Angiography

System - Retinal blood flow

indicates many health issues,

including diabetes mellitus,

macular degeneration and vascular

occlusion. BGU researchers have

developed an image analysis tool

from a series of high-resolution

angiographic images that allows for

the quantification of blood flow and

vessels’ permeability to help make

diagnoses.

Balance Training System -

This robotic engineering project, a

treadmill-like device, simulates real

life mobility problems while walking

to help improve motion stability for

the elderly and disabled.

Venus Catheter - This

device has already been patented

but needs refinements to treat

thrombosis, or blood clots, which

affects 15 million people each year

who suffer from strokes.


MAGBIT FOUNDATION GALA 2010

A STAR-STUDDED

EVENING:

By: Claudia N. Mikail, MD, MPH*

Celebrating 62 years of Israeli

independence, the Magbit

Foundation held its 21st Annual

Gala on May 26, 2010 at the Beverly

Hilton Hotel in Beverly Hills,

CA. The yearly black tie event is

the foundation’s primary fundraiser,

supporting interest-free loans

and select scholarships for needy

undergraduate and graduate students

at some of Israel’s finest institutions,

including Sackler School

of Medicine, Technion, Tel Aviv

University, Haifa University, Bar

Ilan University, and more.

The program began with

moving renditions of the U.S. National

Anthem and the Hatikvah.

Dr. Behrooz Broukhim, orthopaedic

surgeon, was welcomed as the

organization’s new President. In his

introductory address, Dr. Broukhim

emphasized the organization’s

unwavering dedication to higher

education and described Magbit as

the “mother of all charities,” citing

knowledge as the underlying key

to success for any community and

for Israel.

Mr. Parviz Nazarian was

greeted as the new Chairman of the

Board, and Mr. Nourollah Gabbay

as the new Chairman of the Board

of Trustees. The outgoing President,

Mr. Bijan Nahai, and Chairman of

the Board, Mayor Jimmy Delshad,

were duly thanked for their efforts

during their term. Prominent, longtime

donors were also recognized,

and new board member, Mr. Sal

Gabbay, shared his thoughts on the

importance of Magbit’s mission.

Guests were treated to cocktails

and h’or d’oeuvres, glatt kosher

dinner, and star-studded entertainment

by world-renowned Sephardic

singer Alabina and the Gypsy

Kings, who brought the audience to

their feet. To conclude the festivities,

the Master of Ceremonies, Mr.

Doran Adhami (Magbit Treasurer),

invited students and young professionals

to an after party featuring

DJ David, keeping everyone dancing

late into the night. One young

attendee exuberantly noted, “This

is the ballroom where they hold the

Golden Globes, right? This is like

the Jewish version!”

Since its inception, the

Magbit Foundation has supported

over 10,000 students in both Israel

and the U.S., and seeks to continue

its expansion. Specialized offshoots

of the foundation include the Magbit

Golda Group (for women) and

the Young Leadership of Magbit.

Further information about Magbit’s

goals and accomplishments can be

found at www.magbit.org.

*Claudia N. Mikail, MD, MPH is a clin-

ical geneticist in Los Angeles, CA, the

author of a bestselling genetics textbook,

and a member of the Board of Directors

of the Magbit Foundation. Her website

is http://geneticmed.tripod.com.

Volunteers Needed

The Iranian American

Jewish Federation

is looking for

volunteers willing

to share their time,

creativity, and

specialty in order to

serve out community.

For more information

please call

Farnoush Abrishami

at

323-654-4700

9

166


166

10

Iranian Jewish Women’s

Organization Women Of

The Year 2010

By: Delila Pouldar*

from left to right: Dr. Firouzeh Rahbar Bakhshian (Mother’s of Tomorrow Board

Member), Niloufar Roofian (Mother’s of Tomorrow Board Member), Mojgan Moghadam

Rahbar (honoree), and Nazila Sina (Mother’s of Tomorrow Board Member)

The Iranian Jewish Women’s

Organization, under the presidency

of Mehry Pezeshk Tahery,

held their annual Woman of the

Year Award ceremony on May 16,

2010 at the Beverly Hills Hotel.

The Shamsi Hekmat Award was

presented to Mojgan Moghadam-

Rahbar, Azadeh Farin-Wald and

Galeet Dardashti-Weisz, for their

contributions to education, social

issues and women’s causes. Each of

these women is an inspiration to our

community.

Galeet Dardashti is a vocalist,

composer and lead singer of the

world renowned female ensemble

“Divahn”. Her work is supported

by the Fulbright-Hays fellowship,

The National Foundation for Jewish

Culture, and The Memorial Foundation

for Jewish Culture. She holds a

PhD in anthropology, completing

her dissertation on cultural politics

of contemporary Middle Eastern

Music in Israel. She is married to

Mason Weisz and they live in New

York with her toddler son.

Mojgan Moghadam Rahbar

is a journalist, editor and anchorwoman

who continues to play an

integral role in Iranian and American

media. She is currently editorin-chief

of Shofar Magazine. She

lives in Los Angeles, CA with her

husband, Farzin Rahbar and their

three children Sabba, Daniel and

Navah. Below is a summary of her

acceptance speech upon receiving

the Shamsi Hekmat Award:

For the past 15 years, as a sign of

their commitment to recognizing

the value of women’s efforts in our

community, the members of the

Iranian Jewish Women’s Organization

have honored different individuals

as women of the year. In my opinion,

as nominee this year, I stand

for all of you: many of the ladies

present here at this event, as well as

those members of our community

who could not be here today, share

this honor with me. The success

of Iranian Jews in Los Angeles is

a testament to your hard work as

mothers and daughters, doctors,

academics and professionals. My

true honor lies in representing

Iranian Women, courageous individuals

who have helped our

community overcome racial, gender

and class barriers.

The Iranian woman of the

previous generation, who was

uprooted from her own country,

and placed in a strange land with a

foreign language and culture; and

found her parents, children and

husband in unbearable financial

and social situations; was obligated

to work outside of the home without

any prior training, shoulder to

shoulder with her husband, in order

to insure the security of her family;

had to take care of her elderly parents,

even though she herself was

trying to get use to a new way of

life; the woman who - despite all adversity

- insured the success of her

children, the comfort of her parents,

the happiness of her spouse, and

even managed to find time to serve


the community at large as a volunteer

in social and charitable groups.

I congratulate you and stand here to

honor you, my mothers.

And of course my sisters:

the many women of my own generation

who have had the unenviable

task of balancing two astonishingly

different social and educational

cultures, within their family and

community. These were the daughters

who were expected to finish their

higher education, marry and have

children at the proper age, be active

members of their community, work

outside the house

and manage the

family life within,

raise children who

will be accepted

within both the

American as well as

the Iranian cultural

spheres we inhabit.

I congratulate you:

in spite of the

culture shock of

Revolution and

adaptations we were forced to

undergo as adolescents, look at all

that we’ve accomplished.

The Iranian ladies of these

two generations are pioneers within

their communities: they have

successfully managed to practice

progressive feminism even while

retaining the many positive values

of our traditions. I would like to

thank the ladies of IAJO for honoring

the women of our community

each year at this brilliant event. And

I look forward to the years when

our daughters will stand here and be

recognized for their achievements.

In order to grow intellectually and

spiritually, women need role models,

mentors, and heroes who inspire

us and help us believe in ourselves

while retaining our creative impulses.

Since we are honoring the women

of our community, I would like to

take this opportunity to thank the

women who have shaped and continue

to influence my life – my female

role models - with an apology

to the influential gentlemen who

mean so much to me as well. Which

include my father and brothers, my

son Danny, and my dear Farzin

whose love, encouragement, and

strength has defined me in so many

ways.

Those amazing females

who have truly influenced and con-

tinue to influence my life include

my sister Mastaneh and my daughters

Sabba and Navah, but my lifelong

teacher is of course my dear mother

Afsar Moghadam.

The other magnificent and

unique lady, who was a role model

for me many years before I even had

the pleasure and honor of meeting

her in person, is Mrs. Pari Abasalti,

editor of Rah-e-Zendegi magazine.

I would like to end with one

of my daughter Sabba’s favorite

quotes from William Shakespeare.

He writes: “All the world is a stage,

and all the men and women merely

players, they have their exits and

their entrances; and each person in

his time plays many parts…” I do

believe that we are given a role to

play for each stage in our life. When

it comes time to move on, it can be

hard getting used to the challenge of

learning a new part, which at times

may be comedic, tragic or absurd.

But as long as we do understand

that the most important part of

this theatrical journey called life is

contentment, kindness, and having

respect and tolerance for others

around us, we will be more comfortable

in our own role and will seamlessly

transition among our endless

improvisations before finally taking

a bow and making our exit.

Just consider for a moment

a part of my

theatrical journey.

Less than

four years ago,

while awaiting

an eye operation,

a doctor

told me that if

my cancer had

metastasized into

my liver, then

all hope was

lost. This year, I

am standing here as your representative

for the woman of the year! The

collective strength of this community,

the men and women who are my

friends, family, role models and

colleagues, have given me the power

to overcome enormous obstacles,

as they will others. Thank you; I

am honored to have been chosen

to represent all the women of my

community.

Azadeh Farin- Wald MD is

one of the fewer than 200 female

neurosurgeons in US.

Many of us may not associate

women with brain surgery. Yet,

reading Dr. Farin Wald’s biography

and seeing her accept the award; one

was struck with how she contradicted

the dichotomy of a female

11

166


166

12

neurosurgeon and still maintained

her femininity and grace.

Azadeh Farin was born in

Iran and moved to Los Angeles at

a young age. Becoming a neurosurgeon

stemmed from her curiosity

as a child. As she described in a

recent interview, “I realized at a

young age that everything emanated

from the human brain. It explained

why things are the way they are.”

This passion and curiosity fueled

her education, and she successfully

graduated top of her class from

Hamilton High School. She went

on to complete Yale University

with honors in three years, double

majoring in Molecular Biophysics

and Biochemistry and Economics.

Upon graduation, she worked as

a business analyst at McKinsey &

Co., one of the most well-known

consulting firms in the country. She

once again excelled and was ranked

in the top 5% of her analyst class.

While taking a break from her studies;

Dr. Farin, even entered beauty

pageants and was named Miss

Greater Los Angeles USA Pageant

Winner in 1998.

Three years later, Dr. Farin entered

the University of California,

San Diego medical school to pursue

her childhood calling and dream of

becoming a neurosurgeon. “[Neurosurgery]

was a big black box that

I was eager to figure out. Almost

every other organ in the human

body can be replaced and yet we

barely know the brain works.” As

to why she chose the arduous profession

that is neurosurgery, she

explained how many people study

the brain, but only neurosurgeons

can dissect the brain, cure the patient

of the disease and bring them

back to life. During medical school,

she researched at Columbia University

where her group was the first to

videotape tumor cells invading a

live brain and applied this technique

to medicinal implications. She went

on to complete her fellowships at

Olympia Medical Center and Tower

Neurosurgical Spine Institute and

University of California, San Francisco,

and completed her residency

at the University of Southern California.

Today, she practices in Long

Beach, CA at the second largest

private hospital west of the Mississippi.

She operates on all aspects of

cranial surgery including aneurisms,

tumors, head traumas, spinal deformities,

and degenerative disease using

minimally invasive techniques. She

has published over 50 journals in

some of the most prestigious and

respected publications.

Dr. Farin describes success

as taking the time and energy to

define a worthwhile goal and pursuing

it to completion. “In some ways,

I have achieved some success but it

is not enough. For myself, success

includes continuing to help thousands

of patients, being a wife and hopefully

soon a mother. Success is going

above and beyond.” Her advice to

young Iranian- Jewish women, who

want to pursue competitive fields

such as medicine, is: “do something

that no matter how much time and

energy you put into it, is gratifying.

Find your passions and pursue them

whole heartedly. Don’t pay attention

to barriers, but know that everything

has a cost and be realistic.

The cost must be worth it.”

As an Iranian- Jewish female

hoping to enter the medical field,

one is often questioned for her career

choice and the sacrifices that

it may involve. When speaking to

Dr. Farin, she addressed this issue

saying “Persian women have much

more to offer than just good looks.”

Dr. Farin is a prime example of

how women have the potential to

be successful professionals as well

as loving wives.

*Delila Pouldar is a Junior at USC

majoring in Biological Sciences, with a

minor in Business Administration.


On the cover:

Vitreous Visions From Judaica

A collection of glass arts about the Jewish Heritage

By: Siena Casale*

glass sculpture by Dr. Habib

A Nathan adorns the cover of

Shofar for this issue. Dr. Nathan is

a practicing psychiatrist living in

San Antonio, Texas, with his wife

Manijeh. In the past decade Dr.

Nathan has been

able to give life

to his “visions”

through art and

glass sculpture.

A book about

his art work and

glass sculptures

was published

in July 2010,

which shows

Dr. Nathan’s

passion of

trying to commemorate the history

and traditions of people of Israel

through art. His Glass Sculpture Coin

Collection beautifully remembers

this history of Israel and its people.

This remarkable collection of coins

has been on display since February

3, 2000 in the Jewish Federation

Building in San Antonio, Texas.

In an exclusive interview

with Shofar Dr. Nathan explained

about his motivation and love for

art and the glass art in particular.

What inspired you to create this

exhibit of coin glass sculptures?

I had decided to make an exhibit out

of glass to attract young people to

look at history and be proud of their

Jewish heritage.

How did you become interested in

creating glass sculptures?

I started taking

a course on

stain glass and

after I perfected

the art of stain

glass, I moved

to creating glass

sculptures.

All the works in

this Collection

have a vibrant

color, how

did you bring out the clarity and

brilliance of the glass?

Each coin is made of translucent

glass of different hues and each is

about a foot in diameter and nearly

an inch thick. The coins have been

installed in the exhibit with back

illumination to display the clarity

and brilliance of the glass.

There are twelve coins in your

Collection and each coin is a large

scale recreation of coins used

throughout the Judaic history;

what research did you do to find

and select these twelve coins?

I had gone to the Israel Museum

in Jerusalem and I spend time in

the section on Jewish history and

Judaic coins. I became interested in

the history of the Jewish coins and

continued my research by reading

a number of books when I returned

from my trip to Israel. Each of

the twelve coins in my Collection

represents a different era in Jewish life.

Who did you dedicate this exhibit

to and why?

I dedicated my entire Exhibit to

Jewish heroes and people who had

died and fought for their belief in

Judaism. It is their sacrifice that

made possible the continuation of

the Jewish religion and homeland.

Would you tell us more about the

coin called “The Persian Rule,”

and how it relates to Iranian

Jewry?

Two thousand five hundred years

ago, Persia was a large empire. The

king would conquer different lands

and rule from a distance. The Empire

would print coins in different parts

of the world that were conquered

by the king. The coin I called the

“Persian Rule,” was made in Judea

for use by the people who lived

in Judea.

Was the coin titled “The

Holocaust,” actually used by Jews

in the Ghetto?

Yes, when the Jews were brought to

the Ghetto by the Nazis, they were

forced to trade in their money for

coins. Unfortunately, these coins

did not have any real value.

* Siena Casale is 12 years old and a 7th

Grader at Lincoln Middle School.

13

166


166

14

30 Years After:

“We have unpacked our bags.

We are ready to act.”

By: Nicole Behnam*

“I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not

enough; we must apply. Being willing is not enough; we must do.”

Russell Taylor

From left to right: Mona Shemtoub (Shofar photographer), Nicole Behnam

(Shofar news correspondent), Kayvan Mottahedeh and Jennifer Shirazi (conference attendees)

Have you ever asked yourself

if you are truly politically

inclined? Have you ever read or

heard about an issue you wanted to

know more about, but did not know

where to seek more information?

Have you wanted to make a

difference but simply could not

figure out how to get involved in

the exertion of our city’s policies?

On October 10 more than 1,300

people—young professionals,

students, parents, and even

grandparents—attended the second

biennial 30 Years After conference,

where these questions, along with

several others, were answered by

some of the greatest thinkers and

leaders in our community.

There were nine different

breakout sessions between the

morning, afternoon, and evening

plenary sessions. Topics that were

discussed included the future of the

Jewish community, local and state

politics, philanthropy and activism,

and foreign affairs related to Iran

and Israel. In addition, there was a

voter registration table, along with

30 exhibitor booths from leading

Jewish and civic organizations.

“Per capita, we are

arguably the most driven and

successful minority in the greater

LA area, if not in the state,” said

Dr. Ebbie Soroudi, a supporter of

30 Years After. “We are among

some of the most influential group

of professionals, intellectuals, and

business minds. It is unfortunate we

have not been more involved with

politics thus far.”

When Rabbi Wolpe of

Sinai Temple spoke, he urged

the people sitting in the Century

Plaza ballroom to begin living

for themselves and stop worrying

about everyone else’s perception

of them. He went on to dissect a

rampant notion he believed many

Persian Jews uphold. The notion

that we are so gifted and that “[we]

have succeeded beyond the dreams

of any immigrant community that

has ever come to this country.” And

that is all true said Wolpe, who also

noted the economic “fertility” of the

United States 30+ years prior.

“The opposite is also true,”

said Wolpe. “There is a deep sense

of being discriminated against,

unappreciated—that people don’t

realize what the Persian community

is, and people condemn it from

outside without understanding it.”

In other words, with the tremendous

pride comes tremendous insecurity.

“You need not feel either,” said

Wolpe. “Your accomplishments

speak for themselves, and the

inflation of self that sometimes

masks insecurity is no longer

necessary. The question is not: how

[does] the world regard you? The

question is: what will you do with

what you have done?”

Carly Fiorina, former

Republican candidate for the United


States Senate

emphasized the

necessity of

declaring that

Israel is our most

important friend

in the middle east

and that we will

stand with her no

matter what. “We

must be clear

and loud and

u n e q u i v o c a l , ”

said Fiorina, who

also spoke about

the importance

of standing up for

the people in Iran

who are risking

their lives for

human rights.

“We are proud that we

helped further the U.S.-Israel

relationship by empowering our

community to become more

effective Israel advocates,” said Sam

Yebri, President and co-Founder of

30 Years After.

Meg Whitman, former

Republican candidate for governor

of California, also shined light on

the contributions Israel has made to

technological progress. Dan Senor,

author of “Start-Up Nation” alluded

to Meg Whitman mentioning that

Israeli startups, Israeli innovations,

Israeli engineers, and Israeli

entrepreneurs helped transform the

eBay while she was CEO of the

company. In fact, this turned Senor

on to a story that was the centerpiece

of his book.

The conference, themed

“Now is our time: to learn, to act, to

lead,” certainly did more than fulfill

its purpose.

The feedback from the

conference has been consistently

positive. “The most meaningful

feedback comes from those who are

excited to vote for the first time,”

said Yebri. “Those who find a new

community organization that they

want to support, or those who thank

us for focusing our community on

doing good for others, not just well

financially for ourselves.”

30 Years After was

established in 2008 with the initial

purpose of engaging a community of

new Americans to become involved

in civic activities, community, and

public service.

Since 2008, 30 Years After

has increased their media exposure,

including publicity through

television coverage on local evening

news and international media in

Europe and the Middle East. And

although there were union strikes

and protests outside of the Century

Plaza hotel that morning, the

conference was no exception to this

exposure.

Yebri believes that the

success of the conference reflected

two things: “that Iranian-American

Jews have

unpacked their

bags and are

eager to make a

difference locally

and nationally,

and that political

leaders are noticing

the growing voice

and power of

this influential

community.”

Without a doubt,

this group’s

vision has been

actualized; their

goals have been

fulfilled, their

voices heard.

*Nicole Behnam is a student at USC

majoring in Public Relations and

Journalism.

READ SHOFAR

ONLINE

You can now read

all issues of

Shofar Magazine

On line

at

www.IAJF.org

By clicking on

Shofar Magazine

15

166


166

16

Winners Of David And Dina

Ramzi Memorial Fund And

Shofar Magazine Writing Contest

By: Nazanin Ramzi Shamtobi

My late father, Davoud (David)

Ramzi, was a poet and writer

who dedicated much of his life

to the pursuit of knowledge and

growth through literature.

It is in my parents’ memory

that “The David and Dina Ramzi

Writing Contest” was established,

to acknowledge and support the

innate talent and passion of those

who celebrate life through the

written word.

Davoud Ramzi was the

author of six books, three of which

were published in Los Angeles. The

story goes that when my parents

first met, my mother was so moved

by my father’s passion for poetry

that she published his first book of

poems called “Jedal” in 1964. This

love affair with words and poems

continued for both of them for the

rest of their lives.

As Iranian Jews, we have

the unique privilege of being the

recipients and treasure-keepers of

our rich Jewish stories and books

of philosophy and life as well as the

incomparable writings of classical

Persian poets like Ferdowsi, Hafez

and Rumi and countless modern

Iranian writers and poets who

continue to express the wonder

and angst of their era through the

written word. It is my sincere desire

that through contests like this, the

young and creative members of our

community will be encouraged to

express themselves through writing

I am delighted to present

this year’s contest winners, Shahram

Barkhordar and Dalit Yadegaran.

When I met Dalit, she told me that

winning this contest has prompted

her to rethink what she wants to

study in the future. She said that

now more than even before she

realizes how much she loves to

write and is considering majoring in

English literature at UCLA.

What I wish for Dalit and

Shahram, as well as all the other

wonderful writers who submitted

their poems and stories for this

contest, is that they always find

and hold a place for writing in their

lives.

I am grateful to my dear

friend, Mojgan Rahbar, and the

Iranian-American Jewish Federation

for giving me the opportunity to use

Shofar as a forum to display the

works of our talented winners.

Judging Panel:

***Nazanin Ramzi Shamtobi

received her B.A. from UCLA in

Political Science with an emphasis

on International Relations of the

Middle East. She continued with

the Masters program at UCLA

in Persian Studies in the Near

Eastern Languages and Cultures

Department where she was an

assistant professor.

She is currently a master’s candidate

for Spiritual and Depth Psychology

at Antioch University.

***Shirin Ramzi

received her B.A. in English

Literature at UCLA. She then

received her Master’s degree

in Education from Pepperdine

University. Ms. Ramzi has been

a dedicated teacher of English

Language and Literature at Palisades

High School for over a decade.

Dalit Yadegaran

recently graduated from Santa

Monica High School and has been

accepted to UCLA for the class of

2014. Her winning essay is:

“What influences you to wake

up each morning?”

How should I respond to the

above question when asked by

my interviewer to a prestigious

Ivy League university?

No, I can’t say my alarm clock. Too

simple.

My responsibility and determination

to strive for the top of my class at

school? Too cliché.

My parents who nudge me around at

6:50 every morning? Too common.


My passion. Yes, that feels perfect.

It fits just right; as if I’ve found my

perfect prom dress.

My passion

For life, for my best friend of 15

years, for the satisfaction after

cooking a homemade feast on my

own, for painting and sculpting,

for dancing, for being serenaded,

for vivacity, for scavenger hunts

around Santa Monica with 20 of

my friends, for capture the flag, for

the smell of a crisp new book being

paralleled by a timeless classic novel

with molded pages; yet rich with

annotations in blue and black ink,

for three day weekends, for Grammy

parties and Superbowl Sunday bets,

for feeling European and fabulous

each time I walk out of Zara, for my

first pool party, for second semester

senior year, for completing my Bat

Mitzvah reading and wishing my

party slowed down, for boom boom

Pau Gasol and the Lakers, for pathos

ethos and logos, for being nice to

strangers, for the voices of children

living in Sderot, Israel who I met

and told me how they are effected

by terrorism, who catalyzed me to

create my own foundation for them,

for using a cell phone to text; not

call, for braces; twice, for traveling

from the hot springs of Costa Rica

to the isolated tranquil islands of

Thailand, for Nutella, for loving

NYC’s excitement, for LA because

we really do have everything here,

for smiles and yawns which are

both contagious, for mechanical

pencil refills, for earning a perfect

score on a research term paper

which examines the ins and outs

of America’s health care system

as opposed to Canada’s, France’s,

and Cuba’s, for “tadeeg” and

“gormesabzee,” for chocolate

pancakes and bagels, for all of LA

commuting to Las Vegas in the

winter and Palm Springs in the

spring, for my incredible Maja and

Faja, for Psychology Today articles,

for Canons and disposable cameras,

for saving the ‘How to Operate’

handbook; but never opening it up,

for seeing that a store in Israel has

my name, for the goose bumps that

form every time I drive past the

federal building and see extremely

dedicated individuals waving Iran’s

pre-revolutionary flag as they make

the peace sign with their fingers, for

hikes at the crack of dawn, for runs

down San Vicente whenever I get

the chance, for walking into glass

doors, for the first time we celebrated

a birthday in a limousine, for

embracing adversity and converting

it into my triumph, for speaking in

front of 3,000 people at once, for

dressing up, for advocating, for

my brother who would pick me up

from school when he first got his

license, for The Office, Entourage,

and Gossip Girl, for the hidden and

dying art behind Persian rugs, for

getting on a big screen in Times

Square, for loving unconditionally,

for 500 Days of Summer: reality vs.

expectation, for high school, for the

first time I won first place after one

of my hurdling events, for Caravane

by Raphael, for my brother who is

studying abroad in Israel, for Guetta

and Bocelli, for sprints down the

beach, for fistpumps and powpumps,

for looking at an old picture and

remembering every feeling and

thought that was running through

my mind at that exact moment, for

Thanksgiving every week during

Shabbat, for never tolerating

disrespect under any circumstance,

for analyzing Obama’s State of the

Union address, for Fight Club, for

Hakoach which will always have a

strong place in my heart, for color

books, for my AP Biology teacher

Mr. Gaida, for basketball leagues at

Westwood Recreation, for when we

would all drive each other around

without having had our licenses for

a year, for craving a new album by

JT, for Aroma and Urth, for being

strong enough to make my own

destiny rather than let my destiny

make me, for being paralyzed by

philosophy, for the fact that when

two hearts race; both win, for

holding onto fairytales, for replaying

songs, for sleepovers, pillow fights,

and no sleep, for Yoga and Pilates,

for those little questions that your

friends fill out and pop up on your

Facebook wall; which everyone

secretly loves, for reading the notes

left in old yearbooks, for having an

incredible sensation while watching

the Olympics that for a couple of

weeks we’re all united; Go World,

for making the switch by going

green, for the domino effect that

comes from holding hands while

ice skating when one person falls,

for C&O’s garlic balls in Venice,

for admiring the long struggle my

grandparents have gone through

from Iran to America and seeing

everyone assimilate into the

American lifestyle, for Coachella’s

three day line-up, for surrounding

myself with people who make me

feel good, for the implications that

are entailed by the letter Z, for

furs; but not the type that comes

from animals, for being Jewish,

17

166


18

Persian, and proud, for sunsets

and views on top of the world, for

vintage pearls from the 1920’s, for

contemporary art, for pasta, for

iPhone applications, for dresses

and up-do’s from the Elizabethan

era, for pink towels, for being an

idealist, for believing in mind over

matter, for supernova, for leading,

for learning, for winning, for life.

“For Passion,” I respond to my

interviewer as a shy smile steals my

face.

Shahram Barkhordar

graduated from the University of

California, Santa Barbara majoring

in Religious Studies/Psychology

and is now living in Los Angeles

working as an administrator for

a non-profit organization. His

winning submission is poem titled

“Here I AM.”

Here I Am

Here I Am.

Do not be afraid.

We fall, and we rise back up.

We fall again, and we’ll keep getting

back up.

Who are we? The people, the

mothers, the fathers, the sons and

daughters, of history’s past…

Into the night’s darkness we set out,

and through the day we seek our

way.

And who am I, you might ask?

Well…I am you.

And I hear this beating, this ancestral

drumming, coming to meet me, from

long forgotten dreams and myths.

They hunt and pursue me.

But do not be afraid, Here I Am.

Let me start.

In the beginning, the earth was

indifferent and dark, a bottomless

frost covered the depths.

And it was spoken, a shatter, a

spark, a crackling of light.

And we began to run. To search,

Writers & Reporters Wanted

Shofar Magazine is looking for energetic enthusiastic individuals who

would be interested in submitting feature articles, short stories and attending

different social events within the community and reporting them for

publication.A press pass will be issued to those who qualify.

For more information please contact:

MMRAHBAR@AOL.COM

to yearn, to crave, to know, to lust,

to toil, and to understand what we

were and how we got here.

A germ, a seed, a beginning to an

end, forced into oblivion and back

again.

Now grasp yourself. Understand

your power. Recognize your

responsibility.

Perpetual motion is nothing but

change. At each stop, at each glance,

at each thought, we have gathered

in the demons or summoned the

radiant sun.

Nothing stays the same forever.

And yet we are just that, at once

nothing and forever.

Being is non-being realized.

So clench your teeth, outstretch your

mighty hand, look up, eyes taunting

the imposing sky, and believe.

You are the master of worlds,

contracting into the center of being

and expanding like rings of fire.

The Phoenix rising in the West will

send forth her wings blazing in the

East.

Do not be afraid. HERE I AM.


L.A. Youth Orchestra has

moved to Beverly Hills

By: Shirin Raban (Member of L.A.Y.O. Board of Directors)

The Los Angeles Youth Orchestra has moved to Beverly Hills,

and the beautiful Saban Theatre is our new home - a magnificent

place for our awe-inspiring music.

The Los Angeles Youth Orchestra

is an Emeritus Youth Orchestra

Partner of the LA Philharmonic

and represents over 60 LA area

schools. There are two levels of

orchestra: the Concert Orchestra is

for younger players with at least two

years of playing experience and the

Chamber Orchestra is for the more

advanced students. The Orchestra

also offers the opportunity to play

in chamber groups at community

events and salons.

LAYO was established by

Artistic Director, Russell Steinberg

in 2000 at Milken Community High

School of the Stephen S. Wise

Temple. Dr. Steinberg is a composer,

lecturer and educator who received

a Ph.D. in music composition from

Harvard University. He studied

composition most notably with

Leon Kirchner, Arthur Berger,

Elaine Barkin, and Kenneth Klauss.

His music for concert and film has

been performed extensively in the

United States and abroad.

In its short existence of

only 10 years the Los Angeles

Youth Orchestra has become a

musical voice that embraces the

entire community. Acclaimed

performances at Walt Disney

Concert Hall and the Colburn

School have established this

ensemble as one of L.A.’s finest

youth orchestras. The orchestra has

been featured on CBS TV News

affiliate KCAL CHANNEL 9, as

well as the Los Angeles Times, the

Beverly Hills Courier and several

other news publications. Several

of the Orchestra’s alumni students

are continuing their studies at the

Julliard School of Music, Cornell

University, the Berklee College of

Music, and UCLA.

Students study established

masterworks, but also have the

exciting opportunity to premiere

new music. Rehearsals include

work as a full orchestra as well as

sectional practices with professional

coaches. Additionally the orchestra

offers a variety of unique enrichment

experiences such as working with

guest artists and mentoring with

major orchestras. Students aged 8

to 18 with two years of instrumental

instruction may audition.

Recently, the orchestra

has become independent and as a

nonprofit institute needs to raise

funds to operate and to assist

deserving children with orchestra

tuition support. Donors are welcome

to attend rehearsals and meet the

children, attend concerts, and

participate in private music salons.

The contributions of individual

donors are what enable the orchestra

to survive and continue to create the

musicians of tomorrow.

Los Angeles Youth Orchestra

programs are performed twice a

year in November and in April.

This Fall of 2010, concerts are held

in November at the Saban Theatre

in Beverly Hills and Zipper Concert

Hall at the Colburn School in Los

Angeles. The program features a

special performance of the Daniel

Pearl commission Stories From My

Favorite Planet by Russell Steinberg

with guest soloist Mitchell Newman

of the Los Angeles Philharmonic

and guest narrator Theodore Bikel,

star of stage, film, and television.

Auditions for the spring semester

will be held on January 8 and

9, 2011. For more information

regarding auditions, concerts, Board

of Directors and donations please

visit us at:

www.LosAngelesYouthOrchestra.org

19

166


The Gondi Lunchbox Project:

A Community Project for Awareness & Transformation

Iranian? Jewish?

Got Stories?

If you are Iranian-Jewish* and have a true story or comment to share with your community about

living in America, good or bad, we want to hear it! All submissions are anonymous, even to us,

unless you want to be known for your work.

Can’t think of a story? Here are some ideas…

FAMILY interracial relationships careers SEXUALITY depression COMMUNITY inheritance

DECEPTION patriotism evil eye SUPERFICIALITY religion KHASTEGARI immigration

COMPETITION reputation divorce SOLIDARITY violence SOCIETY education assimilation

FRAUD pressure spirituality MARRIAGE double standards MONEY parents HYPOCRISY

rebellion racism suicide ACCEPTANCE blind dates DRUGS secrets faithfulness siblings

discrimination HIGH EXPECTATIONS coming-of-age success MATERIALISM stigma illness

SHABBAT physical abuse JEALOUSY therapy witchcraft incest TOGETHERNESS sexism rivalry

addictions VIRGINITY artistic expression IMPOTENCE obsessions COHESIVENESS

*At least one parent Jewish and one of Iranian descent.

What is The Gondi Lunchbox Project?

It is a community-based project committed to bringing awareness and transformation to the Jewish Iranian-

American communities nationwide by gathering and compiling our anonymous real-life experiences, stories and

commentaries. For more information, please see our website, www.gondilunchbox.com.

Why is this important to our community?

Honesty, openness and sharing beget awareness. And awareness leads to individual and communal growth,

action and transformation.

How can you make a difference?

Submit your story today!

The Gondi Lunchbox Project is taking submissions, written or oral, in English or Farsi, authored or anonymous.

DEADLINE TO SUBMIT: December 31, 2010

Send your submission to: gondilunchbox@gmail.com OR

The Gondi Lunchbox Project, P.O. Box 67948, Century City, CA 90067-0998 OR on our website.

www.GondiLunchbox.com


What’s the Fuss About

Clean Tech?

By: Richard Bookbinder and Bobby Shamsian*

“A new “green wave” is spreading, and many of us are looking for

ways to understand what is taking place.”

As we’ve learned over a long

time, history is a wonderful

guide. There has always been an

event or series of events that have

lead to new policies.

Look at four dates in history:

•May 4, 1904:Construction began

on the Panama Canal.

•May 6, 1954: Construction began

on the U.S. Interstate Highway System.

•May 25, 1962:An ambitious effort

began to place a man on the Moon

by the end of the decade.

Each of these events

addressed a concern for national

security. The Panama Canal was

necessary to move Navy ships from

the East Coast to the West quickly.

The Highway System was essential

in moving troops across the country

swiftly in the event of a military

attack. Finally, placing a man on

the Moon was our way of taking the

lead in the “space race.”

The fourth date is July 11,

2008 and should still be fresh in the

mind of all consumers: crude oil

traded at an all time high of $147

per barrel.

Remember the Presidential

campaign season of 2008?

Remember “Drill, baby, drill?”

The recent massive oil spill and

resulting destruction in the Gulf

of Mexico has certainly thrust a

monkey wrench into offshore oil

exploration.

But, what has happened

since July of 2008? And, why

should we be paying attention to

this debate?

While scientists have

debated the issue of global warming

and climate change for years, the

record spike in oil prices provided

new impetus to develop alternative

methods of cleaner energy sources

for power: wind, solar, geothermal,

and biomass just to mention a few.

So where are we today?

•World populations are growing and

putting strains on global economies

and resources.

•CO2 emissions are increasing and

many parts of the world are ahead

of the United States in efforts to

reduce the pollutants.

•There is a growing awareness of

global warming, and it is being led

by corporate leaders. And, if you

have school age children, just try to

discard the plastic bottle. See what

they tell Mom and Dad! Colleges are

also on the forefront of the effort by

offering programs in environmental

science.

•Global economic stimulus

programs have pumped nearly

$500 billion into new methods of

renewable and clean energy.

•The BP spill is highlighting the

need for cleaner sources of energy.

This new “green wave”

is spreading, and many of us are

looking for ways to understand

what is taking place.

The most recent

development on the green wave is

Senators Kerry and Lieberman’s

comprehensive plan for a national

energy policy. In the corporate

arena, energy producers like Duke

Power and PG&E are diversifying

investments in renewable energy,

energy efficiency and smart grid

transmission. Nike and Apple

are incorporating sustainability

into their business models. Even

pension giants CalPERS and the

New York State Retirement System

are adopting standards for their

investment managers to incorporate

sustainability and renewable energy

investments in their portfolios. With

new renewable portfolio emission

limit standards being implemented

by over thirty states, Washington is

finally stepping in line.

The developing opportunities

in clean tech are taking place all over

the world. European institutional

investors have been investing in

these asset classes for years. China

is emerging as a major leader with

its installations of solar and wind

energy, and much of Asia is building

new manufacturing facilities that

21

166


166

22

utilize clean energy sources.

Let’s look at a few sectors,

and consider the power grid. To

replace and upgrade an aging 50

year-old electric transmission

system is estimated to cost nearly

$25 billion per year for the next 20

years; that’s half a trillion dollars!

For anyone in the Northeast who

remembers the blackout from 2003,

this is no laughing matter. But, soon

enough, there will be wind turbines

offshore Cape Cod producing clean

power.

The same holds true

for water. The management

consulting firm, McKinsey and

Co., recently estimated that, “By

2030, under an average economic

growth scenario…global water

requirements would grow…a full

40% above current accessible.”

Much of the new technology can

be described as “low tech” and has

been developed by necessity. Israel

developed the modern efficient

technology of drip irrigation on

a Kibbutz in 1959, and exported

the process to other parts of the

world. U.S. farmers are migrating

to new methods to achieve water

conversation.

Scientists, historians, and

economists share one commonality:

they are all great at interpreting past

history. But as history has taught us,

it’s important to maintain focus on

the future by looking at today. Two

facts are clear: natural resources

are being depleted and have been

seriously damaged in the Gulf.

Companies that have solutions

are likely to be at the center of the

change. It’s time to move to the next

step.

*Richard Bookbinder, is a Managing

Member and Bobby Shamsian the

Vice President of TerraVerde Capital

Management LLC.

(www.terraverdecap.com)

Study Finds Genetic Links

Among Jewish People

Thanks in large part to a

generous gift from the Iranian

American Jewish Federation of

NY to the Albert Einstein College

of Medicine, geneticists at Einstein

and NYU School of Medicine have

created the first comprehensive

genetic map of major Jewish

populations. This historic finding

indicates that Jews from different

regions of the world share genetic

traits that date back over 2,500

years. The Jewish HapMap Project

published in the American Journal of

Human Genetics and subsequently

covered in major media outlets

worldwide, demonstrated that Jews

are genetically linked to a common

Middle Eastern ancestry dating

back approximately 2,500 years.

This discovery opens a new door

for medical research.

“By providing a

comprehensive genetic fingerprint

of various Jewish subpopulations, it

can help us understand genetic links

to heart disease, cancer, diabetes

and other common diseases,” said

co-author Edward Burns, M.D.,

Executive Dean and Professor

of Pathology and Medicine at

Einstein.

“The study supports the

idea of a Jewish people linked by

a shared genetic history,” said Dr.

Harry Ostrer of NYU. “Yet the

admixture with European people

explains why so many European

and Syrian Jews have blue eyes and

blond hair.”

“The goal of the study was

to determine a genomic baseline,”

said lead author Gil Atzmon, Ph.D.,

Assistant Professor of Medicine

and Genetics at Einstein. “With this

established, we’ll be able to more

easily identify genes associated with

complex disorders like diabetes that

are determined by multiple variants

across the genome. Armed with

this information, we will be better

positioned to treat patients.”

Published as “Abraham’s

Children in the Genome Era:

Major Jewish Diaspora Populations

Comprise Distinct Genetic Clusters

with Shared Middle Eastern

Ancestry,” the study has generated

a great deal of excitement in the

major media and Jewish press.

You can read more about it here:

http://www.einstein.yu.edu/home/

addCoverage.asp?id=205.

Funding for the Jewish

HapMap was made possible by the

IAJF and other concerned members

of the Jewish community. Your

continued support is vital to helping

Einstein and NYU continue this

research. For more information,

please contact Janet Heit at 718-

430-2790 or Janet.Heit@einstein.

yu.edu.

The IAJF’s partnership in

this pioneering genetic research

project studying Iranian Jews for

the first time ever, and other Jewish

populations, demonstrates IAJF’s

visionary leadership and care for

the community.


Team Talia

By: Hayley Tizabi*

“As the parents of a child with Type I Diabetes, we were initially

overwhelmed by the diagnosis. The fact is that as many as 3 million

Americans are born with, Type One diabetes, a disease most often

diagnosed in childhood that strikes suddenly, lasts a lifetime, and

carries the constant threat of long-term complications.”

In 2005, at age 3, our daughter

Talia was diagnosed with

Juvenile, or Type 1 Diabetes. Within

days, she became subject to a still

ongoing pattern of finger pricks,

insulin injections and an entirely

new approach to eating. At the

same time, my husband and I were

quickly forced to become experts in

each of these fields.

As the parents of a child with

Type I Diabetes, we were initially

overwhelmed by the diagnosis.

Aside from requiring significant

changes that affect Talia, there is

constant concern over what Talia’s

blood sugar levels are in the middle

of night and at school/camp, where

we can’t always be there to keep

watch. After an initial period of

adjustment, we proactively decided

to keep our approach a positive one

by looking for the good in all this and

more importantly, by never letting

diabetes define Talia. For example,

our family of five now takes a much

healthier approach to eating and at

7 years old, Talia demonstrates her

maturity by making healthy choices

and by showing her teachers how

she tests her blood sugar by herself.

It is extremely important

for us to demonstrate to Talia that

she, as well as the millions of Type

I diabetics are well supported in

their fight to find a cure. Perhaps

the most consistent example of this

is our family’s annual participation

in the Juvenile Diabetes Research

Foundation (JDRF) Walk to Cure

Diabetes. The JDRF’s mission

is to find a cure for diabetes and

its complications by supporting

research that has made significant

strides in just the past few years.

The fact is that as many as

3 million Americans are born with

Type 1 diabetes, a disease most

often diagnosed in childhood that

strikes suddenly, lasts a lifetime,

and carries the constant threat of

long-term complications including

heart disease, stroke, blindness,

kidney failure, and even sometimes

amputation.

The Walk draws people

together for a healthy activity for a

worthy cause. Taking place each year

on the grounds of Dodgers Stadium

(this year on 11/7 at 10am), The Walk

is a good time for families, friends,

companies and their employees.

Above all, it’s an event people that

people feel good about supporting

simply by being there.

Over the past few years, we

have been blessed by our friends and

family who make up the core of our

team, TEAM TALIA. Together, we

have raised more than $10,000 to

support diabetes research. Far more

important than the dollar amount

raised is the support and comfort

we have received from the sheer

number of participants in the Walk

itself. As Talia grows older, she is

increasingly aware of the support

she has and that makes dealing with

diabetes far more tolerable.

Talia never fails to warm

our hearts. One day, while driving

to school I looked in my rear view

mirror and she was deep in thought.

She asked me “Mommy, do dreams

ever come true”. “Of course they

do” I said “What is your dream,

Talia?” Silence. “I dream that one

day when I grow up I will be an

artist ... or a gymnast ...or a teacher

..... or a Mommy like you... and that

I won’t have diabetes anymore!”

I have no idea what

wondrous dream Talia will have

next. Her mind never stops and

neither does her loving heart.

Whatever she decides upon,

knowing our daughter, it will be big

and powerful and touch upon the

lives of others.

*Hayley Tizabi is the dedicated wife of

Ray Tizabi and mother of 3 incredible

children. Working in Radiadtion

Oncology in Santa Monica, California.

23

166


166

24

Adult Children And

Their Parents

By: Mastaneh Moghadam, LCSW*

“Making the decision to have a child is momentous. It is to decide

forever to have your heart go walking around outside your body.”

~Elizabeth Stone

Every single one of us is a

product of Parents. Parents,

who have at the very least, given us

life, fed us, clothed and sheltered us.

Hopefully, they have also nurtured

us, educated us, protected us, taught

us right from wrong, sat up with us

when we were sick, laughed with

us, cried with us, and have done

their best to love and support us.

So, now that we are older…what

are we to do with them? Do we

thank them and bid them farewell?

Do we show our appreciation by

living our lives the way they want

us to? Do we listen to them or run

from them? Become their friends or

their enemies?

Ideally, the hope is that

every child has been raised in a

healthy family environment with a

great deal of love and balance. The

parents in this family have given their

children equal amounts of attention,

freedom to express emotions,

age appropriate responsibilities,

and respect. They have modeled

appropriate boundaries and have

earned their children’s trust by

offering them a sense of security

and consistency. The parents

have allowed their children to

experience life by making their

own decisions, their own mistakes,

and allowing them the freedom

to be the individuals that they can

be. And having experienced such

a solid childhood, ideally as adults,

our relationships with our parents

include mutual love, respect, trust,

and appreciation. We accept them

as individuals with their own

opinions and imperfections, goals,

and values and in return, they do

the same for us. They listen to our

ideas without judgment, they share

their wisdom without enforcing

their beliefs upon us, they value

the people that we are and support

our decisions, weather they agree

with it or not. We look forward to

calling them, speaking with them,

sharing new experiences with them

and reminiscing through old times.

They have become our friends, our

confidants, and our biggest fans…

and we all live happily ever after…

does this sound like a fairy tale to

you? Is this (or at least something

almost like this) your reality?

For many of us our

childhoods were filled with

imbalance and (at times) chaos.

We may have grown up with

parents whose own personal

weaknesses and personality flaws

lead to family structures where noncommunication

and secrecy were the

norm; anger and judgment ruled the

house. Where power structures were

unequal, rules and expectations were

inconsistent, and respect was nonexistent.

Where love and attention

was a commodity that was hard to

come by and interdependency was

encouraged. And now, as adults,

our relationships with our parents

seem to be filled with feelings of

resentment and anger, sprinkled

with guilt. We find ourselves in a

cycle of power struggles, and fights

over control. We may find ourselves

constantly looking to our parents to

be saved or to save them, neither of

which feels satisfying nor makes

us happy. We may decide to “give

in” and just do as they say and in

essence become a martyr to their

needs. Or, at the other extreme,

make sure to do everything the

opposite of what they want, often

destroying ourselves just to see

them suffer. Does this sound like

anyone’s reality?

Perhaps, for most of us, the

reality of our relationship with our

parents lies somewhere in between

these two scenarios. However, if

you find yourself drawing parallels

to the later more than to the former,

you may be wondering what has

lead you there. Well…you’re

Iranian. No, no – while that is not

entirely the reason why, we do have

to take a minute and look at our

culture of origin.

The Iranian Culture’s

values and norms are historically

more oriented towards the

concept of collectivism rather

than individualism. Collectivism


encourages compliance, conformity,

and cooperation for the greater

good of the whole group. The

American culture stresses the idea

of autonomy for the individual,

self-assertion, nonconformity and

healthy competition. Iranians in

general value discreteness and

secrecy, particularly regarding

personal matters due to the notion

of “Aberoo” or saving face and

the importance of keeping a good

“reputation” in front of others,

versus Western cultures that tend to

value expression of feelings.

So here we are some thirty

years into our collective migration

from a culture that stressed to our

grand-parents and our parents this

“Collectivism” approach to child

rearing – yet we go to school and

socialize with teachers, neighbors,

friends, and mentors that interact

with us based on the “Individualism”

approach to child rearing. Yet we

all sit and wonder why we have

difficulty communicating with our

parents.

Of course, every child from

every culture (immigrant and nonimmigrant)

feels a certain level of

disconnect from his/her parents,

that’s normal and to be expected.

With us Iranians, however, the past

30 years feels more like a 90-year

stretch when it comes to the shift in

culture and values from our parent’s

generation to our own.

In many immigrant

communities – and certainly

Iranians are no exception, we see a

great number of what Psychologists

describe as a “Parentified” child.

The parentification could be

physical (i.e. when a child is given

the responsibility of looking after

the physical needs of the parent

and/or siblings, (this can include

duties such as grocery shopping,

paying bills, supervising homework,

coordinating medical care, etc.),

and/or emotional (i.e. when a child

is given the responsibility of looking

after the emotional and psychological

needs of the parents/siblings – such

as when parents begin to confide in

the child, discussing their problems

and their issues, using the child

as a surrogate for a spouse or a

therapist). The Parentified child will

generally suffer from having his or

her own emotional needs neglected.

They often struggle with lingering

resentment, explosive anger and

difficulty in forming trusting

relationships with peers, often

following them into adulthood.

We often find the parentified

child in an enmeshed family

dynamic. Enmeshed families are

characterized by an extreme sense

of closeness, so much so that almost

any expression of independence is

seen as disloyalty to the family.

Where does one person’s business/

identity/life, end and another begin?

Within the enmeshed family,

boundaries are virtually nonexistent.

When we are made privy

to all of our parents struggles and

invited into them and even made

responsible for them; when we are

asked to comfort or give advice to

our parents on a regular basis; when

we are relied upon by our parents,

to the point where we begin to

define ourselves as essential for

their every happiness – we are in

an enmeshed family.

When it comes to adult

relationships with our parents we

often have to ask ourselves if we

have been given the opportunity to

learn about ourselves and experience

ourselves as the individuals that we

are. Have we had the opportunity to

devise our own opinions and values,

make our own decisions, and make

our own mistakes? Do our parents

accept us as adults with rights to

our own chosen life-style? Do we

accept our parents as individuals or

are we judgmental of their choices

and decisions? Do we interfere with

and try to control their lives? And

if the answer to these questions is

negative, then who do we get to

blame? Who do we hold responsible

for this? Well, my friends, the

answer to this…if you are an adult

and care to be treated as one…is

OURSELVES. Children blame

their parents for their shortcomings,

but as adults, we are the ones who

need to take responsibility for

them. Blaming our parents for the

unsatisfactory state of our lives

and for our circumstances solves

nothing. Working hard to truly

get to know ourselves and making

a point to set clear and effective

boundaries with our parents, and

defining our lives, warts and all,

by our own standards is what truly

makes us grown-up; grown-ups who

are worthy of having a mutually

respectful relationship with our

parents as well as with our own

children.

*Mastaneh Moghadam is the Iranian

Outreach Coordinator at Jewish Family

Service of Los Angeles. She also

has a private practice working with

individuals, couples, families, and

children in private practice in Sherman

Oaks, CA.

25

166


166

26

Our Films Are Not Just Selected

They Are Chosen!

“The Los Angeles

Jewish Film Festival”

By: Tannaz Kamran- Rahbar

Photos by: Jasmine Daghighian*

The Opening Night Gala of The Los Angeles Jewish Film Festival

was held on May 8, 2010. This exciting evening featured many

famous and familiar faces from the Hollywood landscape who

attended to support the creative efforts of Global Jewish Film

Artists. There was also a sprinkling of interesting characters and

personalities, such as a pair of huge sumo wrestlers, who walked the

red carpet as human props for the movie “A Matter of Size.”

he Los Angeles Jewish Film

TFestival (LAJFF) builds

community awareness, appreciation

and pride in the diversity of the

Jewish people through film. The

mission of LAJFF is to preserve

and celebrate our rich Jewish

heritage; to cultivate Jewish values

and the quality of Jewish life in our

community (not only for the affiliated

but unaffiliated); and to create and

maintain a sense of community by

providing important and exciting

programming for individuals,

families and organizations. In

attendance, were actress Shirley

Jones, Comedian Marty Ingels,

Social Media and Networking

Expert Peter Shankman, Actor

Yuval David, Consul General of

Israel, Jacob Dayan, and filmmaker

Antwone Fisher.

“A Matter of Size” was the

opening selection on that evening,

Written and Directed by Erez

Tadmor and Sharon Maymon. This

utterly charming film was filmed

in the earthy parts of Ramle and

brought out both intense laughter and

tears from the audience. The central

message to this piece is that size,

well, does matter! The challenge

we face in life, first and foremost,

is the fight for “Self Acceptance”.

We all struggle with some parts

of ourselves, whether private or

transparent to the world, physical

or emotional. Sometimes when

we need support and understanding

from those around us, we find

nothing but criticism and guilt trips

imposed by the self proclaimed

“Know It Alls” who find our misery

the perfect opportunity to feed their

own ego.

This story revolves around

Hertzel, a seriously overweight man

who has struggled with his weight

since childhood. He lives in Ramle

with his co-dependent Jewish-

Mother who instinctively feeds him

with an overabundance of fattening

foods, and at the same time ridicules

and chides her son for being fat, lazy,

and a geek. Hertzel is humiliated

and thrown out of his weight loss

support group for gaining more

weight, and loses his job for the

same reason. Determined to prove

that he is still worthy, he is drawn to

the world of Sumo Wrestling, where

he finds the comfort and respect he

desperately needs for being who

he is. The owner of the Japanese

restaurant where he finds work as a

dishwasher is an ex Sumo Master,

and together they start a team with

some other large friends. “There

they discover the one activity

where girth is a virtue and fat guys

can be rock stars!” This film is

an inspirational story about selfacceptance,

self-love, and finding

beauty and yes, LOVE, within

yourself and others, regardless

of what society dictates. We are


not born with these convictions;

we must rather fight to the end to

achieve them.

Some other movies featured

at this year’s LAJFF were:

Holy Rollers, also featured on

the Jimmy Kimmel Live show,

The Yankles, Anita, Bride Flight,

The Loners and Seven Minutes in

Heaven. There is also an evening

featuring “Student Film Showcase”

Where Jewish student films from

day and high schools throughout Los

Angeles are presented, celebrating

the “burgeoning talent of our future

generation of filmmakers.

*Jasmine Daghighian is a recent graduate

of the USC School of Cinematic Arts.

She is currently working as a filmmaker

and photographer is Los Angeles, Ca

Neman Hall features:

Exquisite Ballroom with seating

for 450 guests

Kosher Kitchen Facilities

(Outside Caterers Accepted)

Sanctuary and Chuppah Area

Private Bridal Room

Bedekn and tish area available

Large Dance floor

Valet Parking Service

for viewing of venue please contact

Irma Smith

Direct Line : (323) 656-2142

Iranian American Jewish Center

1317 N. Crescent Hights Blvd.

West Hollywood, CA 90046

27

166


166

28

The Barber of O.C.

By: Sabrina Azadi*

“Adults tend to lie when confronted with a newly born, hairy baby

girl. They give the mother false hopes that the beard, neck and

forehead hair on her bundle of joy will miraculously metamorphose

from coarse black to blonde and eventually fall off!”

Eight months into our marriage,

my husband suggested that I

should go and see a barber. He said

it gently without giving me cause for

alarm. He didn’t use the word hair

stylist, hairdresser or beautician. I

wonder why? I thought barbers cut

hair, give shaves and trim beards,

often with mechanical tools. Maybe

I’m being sensitive but to me the

word has a distinct masculine

connotation. Isn’t it derived from

the word barbaric? Doesn’t the word

barbaric mean someone uncouth

and often bearded? It’s possible; it

has an entirely different root word,

which I’m unaware of.

Maybe its origin relates to

Barbarella, the Queen of the Galaxy.

She’s the fantasy space traveler,

with a mane of bouncy hair. She has

various intergalactic adventures and

fights off evil with her shiny space

gun wearing skin-tight cat suits and

metallic knee high boots. Maybe

he’s trying to tell me my hair needs

more volume. I can easily fix that

with my “big sexy spray and play”

hairspray. Even though he wasn’t

looking at the hair on my head

when he mentioned it, I’m sure

that’s what he was thinking; more

bounce and body. I prefer to believe

the latter derivation.

What’s All The Fuzz For?

Darwin has a lot of

explaining to do when it comes to

female body hair. It must have some

benefit. Evolutionary science tells

me so. If it didn’t it would have shed

by now. My fuzz must serve some

purpose. Maybe it’s protecting me

from bacteria, spread of disease and

harmful UV rays. That’s now all

taken care of with penicillin, hand

sanitizer and sunscreen. Whoever’s

making the decisions must see how

futile it is. Surely they must know

we’re taking it all off. Why don’t

they bring the human conveyor belt

to a halt? Don’t they realize that

faulty batches are going out? Why

has natural selection turned a blind

eye to the plight of over protected

women?

It’s too late for me. My

concern is for future generations.

Every day thousands of baby girls

are born with what society tells me is

a genetic deviance. These girls will

spend a great deal of time and money

on removing excess hair. Forget the

rashes, cuts and the in growing hairs.

It’s the psychological damage that

leaves the worst scars. I knew a girl

that was driven to therapy because

of her deep shadowy facial hair. Her

brother had given her the nickname

Mach 3 when she was three years

old. Twenty years later, despite

hopeful family predictions, the hair

had not fallen-out. She wasn’t even

Persian.

Baby Barbarella

Misguided information from family

and friends creates anxiety. Adults

tend to lie when confronted with a

newly born, hairy baby girl. Female

family members are particularly

prone to well-meaning deception.

They give the mother false hopes that

the beard, neck and forehead hair on

her bundle of joy will miraculously

metamorphose from coarse black


to blonde and eventually fall off.

Just like the belly-button does.

They call it baby fluff. This is myth

number 1. No one has the fortitude

to tell the truth. It’s misleading and

unkind. They recall imaginary cases

when it’s happened to the baby of

a distant cousin back home or a

friend of a friend that they’re no

longer in touch with.

Their examples

are always vague

and never taken

from the immediate

family gene pool.

Frankly they would

be better off telling

the mother the truth

and allowing her to

make the necessary

provisions and

preparations both

emotionally and

financially for

herself and daddy’s

furry little princess.

No matter

how cute her

dimples are when

she smiles the

velvety moustache

is distracting, so the

baby is adorned with

a huge bow, gold

hoop earring and a

shiny name bracelet

specifically to

publicize: “I’m not

a boy!” The color

blue is boycotted.

The parents invest

heavily in everything pink.

Moo-Mitzvah?

Growing up, Baby Barbarella knows

she’s not like the rest of the girls and

feels more comfortable with other

Persian Princesses or girls from the

Mediterranean community. Who

else can understand what it’s like

to have sideburns and lose a front

tooth? When she’s old enough to

say moo (hair) she’s given a pink

Gillette ladies razor with a tiny bow

tied around it along with a can of

what looks like Barbie’s whipping

cream. Here begins what will be a

lifetime ritual. This is the point of

no return. There should be a Bat-

Mitzvah or some other formal entry

into this coming of age but instead

it’s done quietly, discreetly and only

in the presence of other women.

This secret female society will play

an important role in her life. The

initiation, is usually suggested by an

aunt, cousin or a close family friend.

There will always be a debate as for

the best course of action. Should she

start shaving right away or would it

be wiser for her to wax, and prevent

thicker hair growing back, or

maybe her condition is better suited

to threading?

Which brings

me to myth

number 2:

when you

shave, wax

or thread hair

on any part

of your body,

it will grow

back looking

exactly how

it looked

before, maybe

even worse.

The pain you

e x p e r i e n c e

during your

method of

hair removal

doesn’t give

you any

r e - g r o w t h

advantages.

Trust me, I

know.

*Sabrina Azadi

is a freelance-fashion writer, jewelry

designer and former magazine editor.

She has written for publications such

as the Los Angeles Times, Coast

Magazine and Beverly Hills Times

Magazine among others. Her blog is:

www.PersianOrange.blogspot.com.

29

166


166

30

What Do You Want To Be

When You Grow Up?

By: Ben Nabati

“Individuals in our collective age group, those born roughly

1975-1990 are estimated to have nearly a dozen jobs before

they turn 40.”

The editor of Shofar Magazine

asked if I could write a “Top

10”career choice list for our younger

readers. After giving it some thought,

I came up with five worthwhile

ones! The editor suggested heavy

amounts of research in order to

write the article. Remiss on that

account as well! But, I can assure

you a genuine, informed and mature

discussion of potential career paths.

I may add a sixth for good cheer!

So, whither shall you start

your journey into the vaunted ‘Real

World’? Will you end where you

begin? Likely not! Individuals in

our collective age group (Those born

roughly 1975-1990 are estimated

to have nearly a dozen jobs before

they turn 40). Of course, there are

the traditional career professions

like medicine and law. These paths

offer relative career security, which

Ben Franklin will tell you, has a dear

price: “He who sacrifices freedom

for security deserves neither.”

So let’s get started:

Without hesitation, healthcare

comprises nearly 20% of the

American economy. Now, that

doesn’t necessarily mean, go sign

up to take your MCAT. There are

countless peripheral opportunities

related to the healthcare industry,

such as pharmaceuticals, medical

technology, medical billing and

facility administration, just to name

a few. There’s a cornucopia (No,

that’s not a ligament!) of options

in the healthcare industry. Don’t

automatically think you have to

serve the general public directly,

such as a doctor or nurse would.

Sometimes serving providers can be

wildly lucrative, say, on a business

to business level.

Next is Sex. Yes, I said

it. Sex OR anything dealing with

it. You can lump most forms of

entertainment with sex, plus many

other industries: Certain types of

clothes, makeup, fitness and other

hype. I’m not knocking it by any

stretch, and many of you will find my

groupings absurd. I’m attempting

to impart a way of thinking: Think

of the end-user and how you’re

impacting that individual’s life.

Start and work onward from there.

In this case, things that get people

excited about how they look or

smell relates to sex. Controversial,

but correct.

Thirdly, something less

jarring: Energy-efficiency and

‘Green’ Enterprises. Federal and

state governments and utilities are

providing much sponsorship and

direction toward energy-, water-

and vital-resource-conservation

and management. The writer is

personally involved in this industry

and sees a very bright future ahead.

Taxes, taxes, taxes. The

‘Tax Man’ isn’t going away. If

anything, he’s become more

emboldened. Taxes will be a

decisive factor in society for the

remainder of human civilization. If

you can provide value in that arena

to help people ‘You-Know-What’,

you can’t go wrong.

Seen a fight lately? Of

course you have. We live in a

conflicted, licentious society.

People are always disputing various

things. One option that has gained in

popularity in business and medical

industry circles is mediation. It’s

a more efficient way of resolving

disputes. That said, I think that

other professionals that can get

people through difficult challenges

(For example, Marriage and Family

Counselors, Nutritionists and other

Consultants) will have a promising

future. The benefit to this service

is the savings in time, money

and aggravation your clients will

experience compared to dealing

with lawyers and trials.

And now for the bonus;

The Sixth, as promised. The

Sixth resides within you. By far,

the road to riches in America is a

wonderfully-executed, brilliant idea

that sees the light of day. America

is in the business of business. So


if your life’s passion leads you to

discover some incredibly different

way to achieve some relevant and

worthwhile objective, then DO IT.

And don’t look back.

No matter what you do, I

will share a few things that my 20s

have taught me. I made some major

bone-head no-no’s in my career path,

so I plead humility on every count.

But I learned from those errors

and turned stumbling blocks into

stepping stones. I recommend it.

I also recommend reading

The Alchemist by Paulo Coelho.

It’s a wonderful story about -- you

know what? Just read it.

Jewelry designer and fashion

columnist Sabrina Azadi inspired

by her love of antique crystal

doorknobs has created the Freedom

by Sabrina Azadi jewelry line.

The sparkling Austrian

crystals set against contrasting

leather cords expressing a distinct

organic style that’s fresh and

minimalist, yet sophisticated with

an edge. “Wearing crystals make

me feel powerful, it’s as if they are

somehow magical,” she says.

Each eye catching jewelry

collection is named after a place

that she loves, collections include:

St. Barts, South Beach, Malibu and

Crystal Cove. She also believes

Finally, learn about

yourself. Focus on your strengths

and work to develop them. I took

a strengths-inventory survey in

one of my college classes and after

learning my strengths, my state

of mind has constantly gravitated

toward positivity and confidence.

It’s always about what I CAN

do with what I have, rather than

what I CANNOT achieve because

of what I lack. As the righteous

Lao Tzu said, “Knowing others is

intelligence; knowing yourself is

true wisdom. Mastering others is

strength; mastering yourself is true

power.” Nosce te Ipsum!

“Freedom” A Unique Line

Of Jewelry

If it’s a framework you

need to retain the gems I impart, I

offer one here: Research, Respond,

and Resonate. Research: Do your

homework, especially on yourself

and WHO you are (Not just WHAT

you are.). Respond: Be True to

yourself and others. Respond is

the root of ‘Responsibility’. And

finally, Resonate: Make sure that

what you do resonates with your

true inner core. You owe it to

yourself and society to maintain

concordance between your inner

direction and outer machinations.

Onward and Upward!

that when it comes to jewelry, “you

must wear the piece and not let it

wear you.” This is why her jewelry

can be worn with an elegant cocktail

dress or a pair of jeans.

Sabrina was born in Iran,

raised and educated in London. She

has also lived in Miami where she

worked as an editor for a fashion

magazine. She now lives in Orange

County with her husband. Her last

name “Azadi” means freedom in

Farsi.

To see the Freedom

collection please visit Azadi’s

website: www.SabrinaAzadi.com

31

166


166

32

Rap, Torah, Rumi

What do they have in common?

By: Mahbod Moghadam*

“Although rap music creates a lot of problems - teaching violence,

promoting gangs, etc. - perhaps it is useful as a way of getting young

people to explore the Torah. Start with rap, work your way towards

the Torah, and follow if with some poetry by Rumi!”

About a year ago, Shofar

Magazine broke the story

that a new website called “Rap

Exegesis” claimed to be the Talmud

of Rap Music. Thankfully, Shofar

Magazine called these hooligans

out for their insult to Judaism and

forced them to change their name to

Rap Genius (http://rapgenius.com).

Although rap music and the Torah

have a lot in common (both advocate

violence, both involve gangs, etc...)

they both also have nice things about

them too! They foster community

building, they celebrate poetry...

However, the Torah is still

wayyyy cooler than Rap.

That’s why the editors

of Rap Genius have decided to

explain the Torah on Rap Genius!

You can check out the first chapter

of Genesis, already explained:

http://rapgenius.com/lyrics/Moses/

Genesis-chapter-1.

Apparently, the Rap Genius

editors went on Birthright Israel this

summer or something like that...

Because they also decided to make a

map of the history of Judaism called

“The Jew Map” (http://thejewmap.

com). The Jew Map was inspired

by the “Rap Map” (http://map.

rapgenius.com), which is a Google

Map showing the history of rap

music.

(photo of Shyne’s pilgrimage to Jerusalem after converting to Judaism in prison from

http://www.vosizneias.com/wp-content/uploads/2010/11/shyne5-512x268.jpg)

Although rap music creates a lot

of problems - teaching violence,

promoting gangs, etc. - perhaps it

is useful as a way of getting young

people to explore the Torah. Start

with rap, work your way towards

the Torah.

Then again, maybe rap

music and Judaism are not so far

apart to begin with! (Isn’t Judaism

really just a big gang?) Jerry Heller

- the original agent who made Dr

Dre and Ice Cube famous - was

(you guessed it!) JEWISH! Drake

- one of the most popular rappers

right now - is (half) JEWISH!

Even the rapper Shyne

converted to Judaism after studying

Kabbalah for three years (during

his prison sentence for attempted

murder.. but whatever, better than

nothing..)

Maybe these Rap Genius

kids need some meditation and

mysticism to wake them up from

their stupor. Luckily, they are also

beginning to explain poetry on their

site, including the poems of Rumi,

the great Sufi mystic/Persian poet.

Check it out!

PERSIAN MOMS: They

need your help explaining the

Rumi, and the nice part of Rap

Genius is that anyone can add

explanations. Please help these

children learn some manners and

gain some perspective. Shofar

Magazine sincerely hopes these

talented, confused children will

become aghebat bekheir in the end.

(To quote the Book of Ecclesiastes:

“This too shall pass...”)

*Mahbod Moghadam is a Persian

Lawyer in California, and co founder

of Rapgenius.com.


Alice Dancing Under

the Gallows

By: Sanam Shamtobi*

“In a time when genocide is still a reality, Alice’s protest that “hatred only brings

hatred” is an ever-relevant message whose power cannot be underestimated.”

It is possible that in the last few

weeks, you received an email

with a video about the oldest living

holocaust survivor. As you clicked

the link, you may have thought, “I’ve

seen enough of these documentaries

to know what’s coming,” and from

the first moment is started, you

realized that this is something

different. Alice Herz-Sommer, at

almost 106 years old, is sitting in

her London flat, simply beaming

about the “phenomenal” power of

Beethoven, concluding that “Music

is G-d,” and declaring, “Everyday

in life is beautiful.”

By 1942, Alice had gained

a notable reputation as a concert

pianist, often playing with the

Czech Philharmonic as a featured

soloist. She was happily married,

had a son named Raffi and enjoyed

the company of family friends

such as Franz Kafka and Gustav

Mahler. That same year, Alice was

imprisoned in the Theresienstadt

concentration camp, where she

would continue playing piano, as

part of the Nazi agenda to deceive

the international community and

show how “well” the Jews were

doing under Nazi rule. As Alice

sees it, she was kept alive because

of the power of music.

After her liberation, Alice

sought refuge in Israel and remained

fiercely devoted to teaching and

playing piano as well as inspiring

her son to a career as a successful

cellist. Upon turning 100, she

moved to England to be close

to her family, but tragedy struck

when Raffi suddenly passed away.

With such immense sadness and

grief, Alice again found a means of

survival in her music as it gave her

space to mourn, reason, and heal.

The documentary “Alice

Dancing Under the Gallows,” is an

outstanding piece that offers any

human being a moment of escape

into the mind of a woman who

refuses to hate. Even today, after all

the time Alice has had to reflect on

her history, her ultimate conclusion

is that she is “richer than other

people.” Interview after interview

reveals how Alice’s music was not

only a personal source of comfort,

but “moral support” for the other

prisoners at Theresienstadt,

allowing them to feel “magic” if

only for a few moments. Nearly

65 years later, Alice maintains her

ability to captivate and enchant

an audience as she unwaveringly

glows with a devotion to optimism,

beauty, passion and the divinity of

allowing music, but above all else,

love into our hearts.

In a time when genocide

is still a reality, Alice’s protest

that “hatred only brings hatred” is

an ever-relevant message whose

power cannot be underestimated.

With the collection of Holocaust

testimonials that we have at our

disposal and the immense suffering

that man in general has endured, the

stories of extreme heartache and

torment should have been enough to

prevent malice to exist on any level.

Perhaps the steadfastly profound

Alice, reassuring us that life and

our fellow men are truly beautiful

will help us learn this lesson a bit

better.

The film is directed by

Oscar winning director Malcolm

Clarke and produced by Caroline

Stoessinger, Nick Reed, Chris

Branch, Larry Abramson and

Jasmine Daghighian. For more

information on the film visit: www.

nickreedent.com

*Sanam Shamtobi received her BA in

English Literature and Art History from

USC in June 2010.

She is currently pursuing a PhD in

Clinical Psychology and fulfilling her

dream of going to cooking school.

33

166


166

34

Dear sisters,

I am a young man starting my

career in a law firm. Even though

I feel confident of my abilities,

I find myself unable to sleep at

night due to worries about my job

and my future. My friend told me

about the Eastern Philosophy of

Zen meditation and recommended

I start taking special Meditation

classes to teach me to relax. Can

you please explain to me what Zen

is all about and how it can benefit

me at this time in my life?

Thank you

=======================

Dear anxious young attorney:

Zen and Eastern Philosophy tries

to bring home this obvious point:

that life does not exist anywhere

else but at this very second, called

the Present Moment. The past is

only a day-dream of our mind, and

the potential future is nothing but a

story we have made up, a fantasy of

sorts.

While we all understand

this fact with our logical minds, we

live our daily life carrying with us

self-made stories of the past and

Dear Sisters

“Dear Sisters” is a new section in Shofar Magazine written by Dr. Dorit Halavy Miller and Dr. Farnaz

Halavy Galdjie, Licensed Clinical Psychologists. Please e-mail your questions to Dorit@talktherapy911.

com. This page is not intended for making final decisions, and is not a substitute for therapy. For further

guidance, please contact your mental health professional.

made-up stories of the future. If we

get confronted with this dilemma,

we might say: “yes, it is true that the

past is only our version of events

passed, and the future is nothing but

our stories of potential events in the

future, and that both have no reality

in the present. BUT, we must learn

from our past so that we can create

the most desired life for ourselves

and our loved ones in the future.”

That is how we all live our life from

day to day; Learning from our past

and projecting our lessons into the

future. Trying desperately to avoid

the “bad” and searching frantically

to create more of the “good” stuff

in our lives.

Zen practice does not

advocate for us to stop doing that.

Our survival depends on doing

exactly that. The problem is that

when we do this automatically and

without awareness, we forget and

fail to see that the ONLY thing that is

real is THE PRESENT MOMENT.

This very second, this is the ONLY

dimension in which life is actually

taking place in, goes by us unnoticed

(for the most part). And

since we all agree that the life takes

place ONLY in the NOW, we can

then conclude that most of us miss

out on LIFE (the present moment),

as we obsessively dwell on the past

and worry about the future.

The NOW is swallowed up

when we rehash angry or painful

events from our past and imagine

anxiety provoking scenarios of our

potential future. One can write a

book on all the thoughts which take

place in one’s mind about him/her

past and future; all the anger and rage

and hurts and disappointments with

self and others, the wrong-doings of

self and others and the regrets and

judgments of self and others. All the

projected fears of “what if” this or

that happens. Every possible fear,

from loss of money to loss of health

and love, to eventually, the biggest

loss of all: loss of life.

The only reason we all

do this (without exception) is:

SURVIVAL. We, humans, are hardwired

to be searching continually

for whatever keeps us safe and

secure. More money, more love,

more social acceptance and friends,

the more – the better, or so we think

(unconsciously). The problem is

not that we attempt to secure our

survival, the problem is that we

do so automatically and without

awareness and hence, without limit.


Like a dog which will not stop

eating until it kills him. We too,

follow our instinct to the point of

making ourselves sick, emotionally

and physically. We work and stress

beyond what is healthy. Some

people destroy their families and

take their own life when they lose

money (although they have enough

left to live a good life).

The problem is that while

we obsessively and blindly try to

secure our survival, we miss out

on life as it takes place right here

and right now. While we are busy

rejecting what we don’t like and

frantically searching for what we do

– life is unfolding and passing by us

; in its own shape or form; whether

we like it or not. Your life is what

it is right now – right at this very

moment – including all that you do

like or all that you don’t, all that you

do accept and all that you reject.

And if you are not aware and awake

enough to experience it – you will

simply miss out on your life!

So try and train your mind

to become more mindful of itself.

Try to remind yourself to interrupt

the continuous chatter of your mind

whenever possible and simply watch

your mind. Become alert and awake

of all that is taking place right now,

including your thoughts and feelings.

Instead of getting lost in your

stories, observe them. See them for

what they are: stories. You cannot

stop your mind from spinning tales

of the past and the future, but you

can become an observant of them,

rather than getting lost in them.

This way, your stories will have less

emotional charge on your physical

being. This way, you will, in time,

learn to become quiet enough inside

of your mind so that you can take in

all the joy and pleasures that life is

offering you every day.

A Poem By Rumi

Not Christian or Jew or Muslim,

Not Hindu, Buddhist, Sufi, or Zen.

Not any Religion or Cultural System.

I am Not from the East or the West,

Not out of the Ocean or up from the Ground,

Not Natural or Ethereal,

Not composed of Elements at All.

I do not Exist, am not an Entity

in this World or the Next,

did not descend from Adam and Eve

Or any Origin Story.

My place is placeless,

A trace of the traceless.

Neither Body or Soul.

I belong to the Beloved,

I have seen the two Worlds as One,

and that One call to and Know,

First, Last, Outer, Inner,

Only that breath-breathing

HUMAN BEING. RUMI

35

166


166

36

The Chosen Taco!

By: Tannaz Sassooni*

“Offering a fusion of two of LA’s most quintessential ethnic cuisines

‘Mexican and Jewish” Takosher deliciously fills a neglected niche in the

food truck scene.”

An exciting trend has taken

over the Los Angeles food

scene, and most everyone’s getting

involved. At lunchtime, dinnertime,

and especially late at night, on the

busiest pedestrian streets of the

city, you’ll find long lines of people

eagerly waiting their turn to taste

the flavor explosions on offer at a

variety of food trucks. The food is

part of the draw, but just as important

is the fun factor: food trucks force

us out of the isolation of our cars

and give us a rare opportunity to

socialize with our city’s diverse

citizenry. You may not hang out in

the same places as the people in line

with to you, you may even live in

completely different parts of town.

But you find yourself bonding over

the delicious treats that await you --

after all, everyone can appreciate a

Korean fusion burrito, Vietnamese

spring rolls hot out of the fryer,

or sweet potato fries topped with

tomatillo chicken, right?

Well, not exactly everyone.

The sizable number of Angelenos

who maintain a kosher diet can’t

join in the fun, with trucks offering

menu items like Korean spicy pork

burritos or cheeseburger dumplings.

Enter Takosher, the nation’s first

glatt kosher taco truck. Offering

a fusion of two of LA’s most

quintessential ethnic cuisines -

- Mexican and Jewish -- Takosher

deliciously fills a neglected niche in

the food truck scene.

But what is a Jewish-

Mexican fusion taco? The best

example might be the brisketaco.

At first glance, it looks totally

authentic: shredded meat in small

lightly grilled corn tortillas topped

with chopped onions and cilantro,

and it even riffs off the traditional

suadero taco, which also features

brisket. But the flavors here are

pure Ashkenazi family dinner. Slow

braised in a sauce of chili, raisins,

and sauerkraut, the tender meat is

sweet and tangy.

Another unorthodox option

is the latketaco. While you can

occasionally find potato tacos at

Mexican taquerías around town,

Takosher packs theirs with crispy

potato mini-fritters, and tops them

with an apple jalapeño chutney,

demonstrating how well the flavors

of a traditional Hanukkah favorite

can satisfy anyone’s late-night

hankering for salty, sweet, and

fried.

Carne asada, citruschipotle

chicken (cheekily called

“The Chosen Chicken”), and the

“Fujita” -- tofu prepared fajitastyle

-- round out the taco selection.

Though there’s no cheese or sour

cream to be found at this taco truck,

Takosher keeps things bright with

fresh homemade salsas and a crisp

jicama cucumber slaw. They also

feature a selection of kosher sodas.


While Takosher takes

its glatt kosher certification

very seriously, it maintains that

sense of playful irreverence that

typifies LA’s gourmet food trucks,

demonstrated here by the slightly

tweaked catchphrases splashed

across the bright blue truck: “The

Chosen Taco”, and “Why Is This

Taco Different From All Other

Tacos?” But, as anyone who

keeps kosher knows all too well,

dining at kosher restaurants comes

at a premium, and Takosher is no

different. Paying $3.50 for a taco

may come as a shock to those used to

the rock-bottom prices at traditional

taco trucks, but kosher certification

and kosher ingredients are costly,

and Takosher’s commitment to

high-quality ingredients and unique

recipes help to justify a larger

pricetag. After all, you can’t expect

the Chosen Taco to come cheap.

Takosher’s commitment to

kashrut goes beyond the letter of the

dietary laws. According to Lowell

Bernstein, one of the owners,

“Takosher really focuses on eating

with purpose, using food as a conduit

or tool not only to nourish ourselves

physically and emotionally, but to

nourish our sense of community.”

And it goes beyond just food. “We

recycle, we donate food, we work

with non-profit organizations, we

are working to develop relationships

with schools.” Bernstein, along

with owners Moises Baqueiro and

Chris Martin, strive to run their

company with ‘fitness’, the literal

translation of kashrut, in mind.

“We respect what we create and

who creates it. We go the extra mile

to create a cohesive and pleasant

work environment for all of our

team members. We purchase local

whenever possible.”

You can find the truck

all over town: serving the late

night post-Shabbat crowd in Pico-

Robertson on a Saturday night, at

Jewish and non-Jewish events, and

at private parties (don’t you wish

you had a taco truck at your Bar

Mitzvah?). Track the Takosher

schedule at www.takosher.com.

*Tannaz Sassooni is a freelance

writer, currently working on an

Iranian Jewish cookbook. She

works as a technical director at

Dream Works Animation.

37

166


166

38

Book Review:

Briefly Noted

By: Mojgan Moghadam Rahbar

Bone Worship, by Elizabeth

Eslami (Pegasus; $15.95). In her

debut novel, Iranian American

author Eslami writes about her life

and experiences as the daughter of

an American mother and Iranian

father. Jasmin Fahroodi returns

home after spending four years at

a top American university without

graduating, due to her failing

grades. Throughout her childhood

and in college she has found it

hard to make friends and express

herself. Jasmin believes that most

of this awkwardness is because of

her father’s discomfited behavior

which she believes extends from his

cultural background. Dr. Fahroodi

enjoys a certain amount of respect

from his patients and colleagues at

the small town where he practices

medicine, but he is not able to make

friends with any of his associates no

matter what country they are from.

Jasmin’s brother has left the family

in pursuit of his own dreams which

did not meet with their father’s

stern conviction that he should

study to become a doctor. Upon

returning home her father believes

that the only path open to her, after

failing school and choosing not to

pursue medicine, is to get married.

So, he goes in a serious search for

Khastegars who would date and

perhaps marry his daughter. The

relationship between Jasmin and

her father is full of ambiguity and

she believes that her father’s lack of

affection stems from his different

culture. Dr. Fahroodi does not like

to talk about his days in Iran or

his family so it is even harder for

Jasmin to understand him. This is

perhaps why she believes that all

the strange behaviors that her father

shows are because of his Iranian

culture. There are some parts of

the book that make it hard for an

Iranian to identify with Jasmin or

her father. For example, one of her

Iranian khastegars is named Omar.

As far as I know Iranians are not too

fond of Omar in a historical sense

and there is no way that any Iranian

would call their son by that name.

So, sometimes it is hard to believe

if the book is representing a true

Iranian American conflict or just a

limited perception of one individual

who cannot explain the strangeness

of her father and the only reason

she can come up with is that he was

born and raised in another country.

Traditions Linger, by Leah R.

Baer PhD (Mazda Publishers;

$35). As an American Jew, Baer

was very interested to know about

the life and traditions of the Iranian

Jewry while studying in a special

exchange program at Ferdowsi

University in Mashhad, Iran in the

summer of 1978. She was surprised

to find how different the cultural and

traditional beliefs and ceremonies

of Iranian Jews were compared to

those of European heritage. These

interests prompted her to research

and write about the history and life

of Iranian Jews in Iran and follow

the cultural changes that have taken

place within this community in

the United States. Baer has done

a wonderful job of explaining the

complicated history of Iranian

Jews in a brief and easy to follow

narrative and describe the sense of

cultural identity that each Iranian

American Jew feels and wants to

hold on to.

More magazines by this user
Similar magazines