27.07.2013 Views

S Y M F O N I C K Ý O R C H E S T R H L. M. P R A H Y F O K ...

S Y M F O N I C K Ý O R C H E S T R H L. M. P R A H Y F O K ...

S Y M F O N I C K Ý O R C H E S T R H L. M. P R A H Y F O K ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SYMFONICK<strong>Ý</strong> ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK<br />

PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA<br />

2009 | 2010


75. koncertní sezóna 75 th concert season<br />

SYMFONICK<strong>Ý</strong> ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA


Obsah Contents<br />

Úvodní slova | Introductory Words 2 – 5<br />

Obsazení orchestru | Orchestra Members 8 – 11<br />

Termínový kalendář | Concert Schedule 12 – 13<br />

Slovo k předplatnému | For Subscribers 14 – 15<br />

SYMFONICK<strong>Ý</strong> ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK | PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA<br />

Orchestrální cyklus A/B | Concert Series A/B 16 – 19<br />

Orchestrální cyklus C/D | Concert Series C/D 20 – 23<br />

Nedělní rodinný cyklus | Sunday Family Series 24 – 26<br />

Veřejné generální zkoušky | Public Rehearsals 28 – 29<br />

Hudba na dotek aneb Co hudba povídá | Family Concerts 30 – 32<br />

Hudební klub FÍK 34 – 36<br />

KONCERTNÍ JEDNATELSTVÍ FOK | CHAMBER SERIES CONCERT DEPARTMENT<br />

Světová klavírní tvorba | World Piano Music 38 – 41<br />

Komorní hudba | Chamber Music 42 – 45<br />

Stará hudba | Early Music 46 – 49<br />

Populární cyklus | Popular Series 50 – 52<br />

Varhany – cembalo – kladívkový klavír | Organ – Harpsichord – Hammerklavier 54 – 57<br />

Mimořádné koncerty | Special Concerts 58 – 62<br />

Koncerty FOK pro jiné pořadatele v České republice | Other Concerts of the PSO in the Czech Republic 64 – 66<br />

Zahraniční zájezdy | International Tours 68<br />

Velikonoční festival Praha | Prague Easter Festival 70 – 73<br />

Klub přátel FOK 74 – 75<br />

Informace o vstupenkách a předplatném | Information on Tickets and Advance Booking 76 – 79<br />

Plány koncertních sálů | Plans of the Concert Halls 80 – 81<br />

Kontakty | Contacts 82<br />

Partneři | Partners 83


Milí přátelé hudebního umění,<br />

Václav Talich, Rafael Kubelík, Karel Ančerl, Zubin Mehta, Rudolf Firkušný, Mstislav Rostropovič, Gabriela Beňačková, Eva Urbanová, Peter Dvorský, Renée Fleming – to je jen<br />

několik z mnoha velkých jmen světové hudby, s nimiž Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK za 75 let své existence spolupracoval. Sedmdesát pět sezón, během nichž se toto<br />

vynikající hudební těleso prezentovalo nejen ve „své Praze“, ale svému městu dělalo čest také ve všech koutech světa.<br />

Dnes Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK spolupracuje s takovými velikány, jako je Jiří Kout či Serge Baudo. I pro slavný FOK platí, že nestárne, nýbrž zraje. S neobyčejnou<br />

citlivostí přináší každý rok novou, odvážnou dramaturgii, stále se stará o tu nejlepší možnou kulturní reprezentaci české metropole. Jubilejní pětasedmdesátá sezóna jen dokáže,<br />

že Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK patří mezi vrcholně kvalitní světové soubory.<br />

Jako primátorovi hlavního města Prahy je mi proto velkou ctí, že mohu být jedním z gratulantů a popřát „pražskému FOKu“ další a další vynikající sezóny naplněné spoluprací<br />

s těmi nejlepšími osobnostmi světové hudby a neutuchajícím nadšením diváků a posluchačů.<br />

Dear Friends of Music,<br />

Václav Talich, Rafael Kubelík, Karel Ančerl, Zubin Mehta, Rudolf Firkušný, Mstislav Rostropovič, Gabriela Beňačková, Eva Urbanová, Peter Dvorský, Renée Fleming – these are just<br />

some of the many great names in international music who have worked with the Prague Symphony Orchestra during the 75 years of its existence. Seventy-five seasons in which<br />

this outstanding orchestra has not only performed in its "own Prague" but has won its city honour in every corner of the world.<br />

Today the Prague Symphony Orchestra works with such internationally renowned conductors as Jiří Kout and Serge Baudo. For famous PSO the old adage holds true – it does<br />

not grow old, but matures and ripens. With unusual sensitivity it offers a new, courageous programme every year, and continues to ensure that the Czech metropolis has the best<br />

possible cultural representation. The jubilee seventy-fifth season will only confirm once again that the Prague Symphony Orchestra deserves its place among the best orchestras<br />

of the world.<br />

As mayor of Prague I therefore feel very honoured that I have the opportunity to offer congratulations to the PSO and to wish it many more years of wonderful seasons full<br />

of co-operation with the world's leading musicians and the unfailing enthusiasm of audiences and listeners.<br />

MUDr. Pavel Bém<br />

Primátor hl. m. Prahy | Mayor of Prague<br />

2


Není pochyb o tom, že globální finanční krize má vliv i na kulturní scénu. Dokonce módní „events“ programy upadají do recese. Jsou to jen pro okamžik efektní,<br />

ale jinak osamocené události bez dlouhých dozvuků. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK nikdy neholdoval této „event“ kultuře. Ze srdce bych přál sobě i vám,<br />

vážení návštěvníci, aby naše koncerty byly pro vás vždy pozitivním zdrojem s dlouhodobým vnitřním dozvukem.<br />

There is no doubt that the global financial crisis is also hitting the cultural scene. Even fashionable "events" programmes are falling victim to the recession.<br />

These are just "spectacular" but otherwise isolated occasions without sustained resonance. The Prague Symphony Orchestra had never indulged in this "event culture".<br />

My heartfelt wish, dear concert-goers, is that our concerts should always be a lasting source of positive inspiration with a lasting resonance for you.<br />

Jiří Kout<br />

Šéfdirigent | Chief Conductor<br />

3


Milí abonenti, vážení návštěvníci koncertů FOK,<br />

když se někdy na podzim v roce 1934 sešla skupina hudebníků na schůzce, kterou svolal dirigent Rudolf Pekárek, zuřila kolem hospodářská recese. Je paradoxem, že<br />

právě snaha o překonání jejích důsledků vedla k založení orchestru, který dnes před vás předstupuje ve své jubilejní 75. sezóně, aby složil účet z naplňování idejí svých<br />

předchůdců. A je druhým paradoxem, že se tak děje v době, která je velmi podobná té před tři čtvrtě stoletím. Nepříznivé podmínky tehdy donutily nově založené těleso<br />

k tvrdé práci, jež nakonec vedla k úspěšnému složení zkoušek do Radiožurnálu, kde v konkurenci domácího rozhlasového orchestru získal FOK pravidelných pět relací<br />

týdně. Pět koncertních programů, které bylo třeba v jednom týdnu nově nastudovat a v přímém přenosu zahrát.<br />

I v současné době je tvrdá práce nutností, a to vůbec ne kvůli – věříme, že jen dočasným – nepříznivým okolnostem, ale především kvůli ostré konkurenci a také odpovědnosti<br />

vůči posluchačům a vůči celé české hudební kultuře.<br />

Snad to nezní příliš pateticky, ale poselství našich předchůdců, dirigentů a muzikantů, chceme dále rozvíjet a předávat generacím budoucím. Generacím hudebníků<br />

a posluchačů.<br />

Přeji vám, abyste měli v jubilejní sezóně co nejvíce hezkých uměleckých zážitků a mohli s námi společně sdílet radost, kterou dokáže přinést jen hudba.<br />

4


Dear PSO Concert Subscribers and Concert Goers,<br />

When a group of musicians came to a meeting called by the conductor Rudolf Pekárek sometime in the autumn of 1934, it was against the background of the great<br />

economic crisis. It is a paradox that an attempt to overcome some of the economic problems of musicians and music at the time led to the founding of the orchestra<br />

that is performing for you today in its jubilee 75th season as it continues to fulfil the ideals and hopes of its predecessors. And a second paradox is that it is doing so in<br />

a time very similar to that of three quarters of a century ago. Back in the 1930s, the difficult economic conditions forced the new orchestra to hard work that finally led<br />

to successful auditions for the Czechoslovak Radio, where in competition with the radio's own orchestra the PSO obtained a regular five transmissions a week. This<br />

meant five new concert programmes to be worked up every week and broadcast live.<br />

Hard work is a necessity these days as well, not by any means just because of the economic recession – which we hope will be only temporary – but above all because<br />

of fierce competition and our responsibility to listeners and Czech music culture as a whole.<br />

Without wishing to sound too grandiose, we want to develop the message of our predecessors, conductors and musicians, and hand it on to future generations.<br />

Generations of musicians and listeners.<br />

I wish you many fine musical experiences in the jubilee season and the opportunity to share with us the joy that only music can bring.<br />

PhDr. Ilja Šmíd<br />

Ředitel | Managing Director<br />

5


Foto © Zdenek Chrapek, 2009


Obsazení orchestru Orchestra Members<br />

v sezóně 2009 | 2010 in the Season 2009 | 2010<br />

Jiří Kout<br />

Šéfdirigent | Chief Conductor<br />

I. HOUSLE | 1 st VIOLIN<br />

Rita Čepurčenko<br />

Koncertní mistr | Concert master<br />

Jiří Hurník<br />

Koncertní mistr | Concert master<br />

Antonín Pergler<br />

Zástupce konc. mistra |<br />

Assistant concert master<br />

Pavel Šafařík<br />

Zástupce konc. mistra |<br />

Assistant concert master<br />

Adéla Vondráčková<br />

Zástupce konc. mistra |<br />

Assistant concert master<br />

Maria Ericsson Vlach<br />

Anna Jírovcová<br />

Kateřina Vaňková<br />

Radim Šisler<br />

Petr Hlaváč<br />

Pavel Štecher<br />

Martin Kameš<br />

Světlana Pechoušková<br />

Filip Šilar<br />

František Kosina<br />

Blanka Mráčková<br />

Jan Mráček<br />

Josef Riedlbauch<br />

Lenka Hájková<br />

Matěj Vlk<br />

Pavel Hrabánek<br />

8<br />

Serge Baudo<br />

Čestný dirigent | Honorary Conductor<br />

II. HOUSLE | 2 nd VIOLIN<br />

Miloš Havlík<br />

Vedoucí skupiny | Principal<br />

Martin Týml<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

Zdeněk Jiroušek<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

Costin Anghelescu<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

Marie Vaňková<br />

Josef Bauer<br />

Jan Nykrýn st.<br />

Vlasta Beranová<br />

Vladislava Hořovská<br />

Vladimír Kučera<br />

Břetislav Přech<br />

Hana Šimečková<br />

Jiljí Teringer<br />

Petr Typolt<br />

Nila Fleissigová<br />

Anna Vaňková<br />

VIOLY | VIOLA<br />

Pavel Peřina<br />

Vedoucí skupiny | Principal<br />

Tomáš Duda<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

Vladimír Bažant<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

Světlana Jahodová<br />

Alan Melkus<br />

Oldřich Smola ml.<br />

Oldřich Smola st.<br />

Jan Nykrýn ml.<br />

Ludmila Hošková<br />

Zuzana Peřinová<br />

Vladimír Zajačik<br />

Jiří Zajíc<br />

Milan Vladyka<br />

VIOLONCELLA | CELLO<br />

Miloš Jahoda<br />

Koncertní mistr | Concert master<br />

Jan Chuchro<br />

Zástupce konc. mistra |<br />

Assistant concert master<br />

Jaroslav Matějka<br />

Zástupce konc. mistra |<br />

Assistant concert master<br />

Richard Žemlička<br />

Roman Stehlík<br />

Věra Anýžová<br />

Petr Malíšek<br />

Petra Malíšková<br />

Jan Halama<br />

Václav Fleissig<br />

Michaela Zelenková<br />

Bohuslav Pok


KONTRABASY | DOUBLE BASS<br />

Martin Zelenka<br />

Vedoucí skupiny | Principal<br />

Michal Novák<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

Lukáš Verner<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

Václav Hoskovec<br />

Marek Lustig<br />

David Fendrych<br />

Vladimír Malík<br />

Jan Buble<br />

Jaroslav Himmer<br />

FLÉTNY | FLUTE<br />

Václav Michálek<br />

Vedoucí skupiny | Principal<br />

Hana Brožová<br />

Jiří Skuhra<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

Martin Klimánek<br />

Petra Hoďánková (pikola | piccolo)<br />

9<br />

HOBOJE | OBOE<br />

Liběna Séquardtová<br />

Vedoucí skupiny | Principal<br />

Koncertní mistr dechové harmonie |<br />

Wind harmony concert master<br />

Jurij Likin<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

Radim Kocina<br />

Jan Hoďánek<br />

(anglický roh | english horn)<br />

Monika Boušková<br />

(anglický roh | english horn)<br />

KLARINETY | CLARINET<br />

Jaroslav Marek<br />

Vedoucí skupiny | Principal<br />

Vlastimil Mareš<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

Miloslav Plechatý<br />

Jan Mach<br />

Zbyněk Cícha<br />

FAGOTY | BASSOON<br />

Svatopluk Čech st.<br />

Vedoucí skupiny | Principal<br />

Luboš Hucek<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

Václav Fürbach<br />

Jaroslav Jedlička<br />

Petr Němeček<br />

LESNÍ ROHY | FRENCH HORN<br />

Zuzana Rzounková<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

František Langweil<br />

Petr Hernych<br />

Vedoucí skupiny | Principal<br />

Tomáš Kirschner<br />

Eva Krajhanzlová<br />

Petr Chomoucký<br />

Jana Adámková<br />

Jiří Fousek<br />

TRUBKY | TRUMPET<br />

Jan Fišer<br />

Vedoucí skupiny | Principal<br />

Marek Zvolánek<br />

Vladislav Kozderka<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

Josef Řezníček<br />

Milan Bašta<br />

POZOUNY | TROMBONE<br />

Jiří Novotný<br />

Vedoucí skupiny | Principal<br />

Zástupce konc. mistra dechové<br />

harmonie | Assistant wind harmony<br />

concert master<br />

Václav Ferebauer<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

Julius Nečásek<br />

Stanislav Penk<br />

Antonín Keller<br />

TUBA | TUBA<br />

Miroslav Husák<br />

BICÍ NÁSTROJE | PERCUSSION<br />

Lubor Krása<br />

Vedoucí skupiny | Principal<br />

Svatopluk Čech ml.<br />

Zástupce vedoucího skupiny |<br />

Assistant principal<br />

Martin Kopřiva<br />

David Řehoř<br />

Junko Honda<br />

HARFY | HARP<br />

Hana Jouzová<br />

Magdaléna Šimečková<br />

KLAVÍR | PIANO<br />

Daniela Valtová Kosinová<br />

TECH. PRACOVNÍCI |<br />

TECHNICIANS<br />

Jiří Štěpán<br />

Josef Císař<br />

Vít Kindl


10<br />

Dirigenti Conductors<br />

Śéfdirigent | Chief Conductor<br />

Jiří Kout<br />

1. housle | 1 st violin<br />

Rita Čepurčenko<br />

Violoncella | Cello<br />

Miloš Jahoda<br />

Čestný dirigent | Honorary Conductor<br />

Serge Baudo<br />

Koncertní mistři Concert Masters<br />

1. housle | 1 st violin<br />

Jiří Hurník<br />

Dechová harmonie | Wind Harmony<br />

Liběna Séquardtová


Vedoucí nástrojových skupin Principals<br />

2. housle | 2 nd violin<br />

Miloš Havlík<br />

Flétny | Flute<br />

Václav Michálek<br />

Trubky | Trumpet<br />

Jan Fišer<br />

11<br />

Violy | Viola<br />

Pavel Peřina<br />

Klarinety | Clarinet<br />

Jaroslav Marek<br />

Pozouny | Trombone<br />

Jiří Novotný<br />

Kontrabasy | Double Bass<br />

Martin Zelenka<br />

Fagoty | Bassoon<br />

Svatopluk Čech<br />

Bicí nástroje | Percussion<br />

Lubor Krása<br />

Lesní rohy | French Horn<br />

Petr Hernych


TERMÍNOV<strong>Ý</strong> KALENDÁŘ / CONCERT SCHEDULE<br />

DATUM/DATE MÍSTO/VENUE CYKLUS/SERIES STRANA/PAGE<br />

ZÁŘÍ / SEPTEMBER 2009<br />

16/9 Obecní dům FOK / J. Kout, J. Hurník, P. Peřina, M. Jahoda A1, G1 17<br />

17/9 Obecní dům FOK / J. Kout, J. Hurník, P. Peřina, M. Jahoda B1 17<br />

ŘÍJEN / OCTOBER 2009<br />

3/10 Kostel sv. Šimona a Judy Hudební klub Fík HK1 35<br />

6/10 Kostel sv. Šimona a Judy The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir, R. Válek SH1 47<br />

7/10 Obecní dům FOK / S. Baudo, M. Zvolánek C1 21<br />

8/10 Obecní dům FOK / S. Baudo, M. Zvolánek D1 21<br />

10/10 Rudolfinum Ivan Moravec SKT1 39<br />

13/10 Kostel sv. Šimona a Judy Kateřina Chroboková VCK1 55<br />

15/10 Kostel sv. Šimona a Judy Emil Viklický, Steve Houben, Hendrik Meurkens PC1 51<br />

17/10 Obecní dům FOK, Hudební klub Fík HND1, HK2 32, 35<br />

20/10 Kostel sv. Šimona a Judy Capella Regia Praha, R. Hugo SH2 47<br />

21/10 Obecní dům FOK / J. Kout, J. Vodička C2, G2 21<br />

22/10 Obecní dům FOK / J. Kout, J. Vodička D2 21<br />

27/10 Obecní dům FOK / S. Baudo G3 29<br />

28/10 Obecní dům FOK / S. Baudo MK1 27<br />

LISTOPAD / NOVEMBER 2009<br />

1/11 Rudolfinum Venice Baroque Orchestra, M. Kožená MK2 33<br />

4/11 Obecní dům FOK / G. Deloghu, P. Peřina A2 17<br />

5/11 Obecní dům FOK / G. Deloghu, P. Peřina B2 17<br />

7/11 Kostel sv. Šimona a Judy Hudební klub Fík HK3 35<br />

10/11 Kostel sv. Šimona a Judy Kvinterna, H. Blochová SH3 47<br />

11/11 Obecní dům FOK / J. Kout, R. Čepurčenko, P. Foltýn C3 21<br />

12/11 Obecní dům FOK / J. Kout, R. Čepurčenko, P. Foltýn D3 21<br />

19/11 Kostel sv. Šimona a Judy L. Kerndl, Q VOX PC2 51<br />

21/11 Obecní dům FOK, Hudební klub Fík HND2, HK4 32, 35<br />

21/11 Rudolfinum Antonio Di Cristofano SKT2 39<br />

22/11 Obecní dům FOK / D. Švec, N. Ladkany, L. Horák NC1 25<br />

24/11 Kostel sv. Šimona a Judy Mario Carbotta, Guido Fichtner KH1 43<br />

25/11 Obecní dům FOK / K. Zehnder, P. Kopačinska A3, G4 17<br />

26/11 Obecní dům FOK / K. Zehnder, P. Kopačinska B3 17<br />

PROSINEC / DECEMBER 2009<br />

1/12 Kostel sv. Šimona a Judy G. Lukšaité-Mrázková, E. Bublová, M. Němcová, E. Keglerová VCK2 55<br />

2/12 Obecní dům FOK / J. Kout, D. Ishizaka A4 18<br />

3/12 Obecní dům FOK / J. Kout, D. Ishizaka B4 18<br />

8/12 Kostel sv. Šimona a Judy Antiquarius consort Praga, Pražský katedrální sbor, J. Kšica SH4 48<br />

9/12 Obecní dům FOK / J. Malát, N. Děmiděnko C4, G5 22<br />

10/12 Obecní dům FOK / J. Malát, N. Děmiděnko D4 22<br />

12/12 Rudolfinum Pavel Kašpar SKT3 39<br />

15/12 Kostel sv. Šimona a Judy Ad Trio Prague KH2 43<br />

16/12 Obecní dům FOK / J. Kout, R. Patočka MK3, G6 37<br />

17/12 Kostel sv. Šimona a Judy Linha Singers PC3 51<br />

20/12 Obecní dům FOK / J. Brych, J. Kollert NC2 25<br />

25/12 Kostel sv. Šimona a Judy Komorní orchestr Pražských symfoniků, J. Brych MK4 53<br />

26/12 Kostel sv. Šimona a Judy Komorní orchestr Pražských symfoniků, J. Brych MK5 63<br />

LEDEN / JANUARY 2010<br />

1/1 Obecní dům Filharmonie Hradec Králové, I. Dénes MK6 67<br />

7/1 Kostel sv. Šimona a Judy Musica Bohemica, Hradišťan, J. Krček PC4 52<br />

12


12/1 Kostel sv. Šimona a Judy Komorní orchestr Quattro, M. Štilec, L. Grünwoldt, J. Šťastný KH3 43<br />

19/1 Kostel sv. Šimona a Judy Pro arte antiqua Praha, J. Sulženko SH5 48<br />

23/1 Rudolfinum Yaara Tal, Andreas Groethuysen SKT4 40<br />

26/1 Kostel sv. Šimona a Judy Pavel Kohout VCK3 56<br />

ÚNOR / FEBRUARY 2010<br />

2/2 Kostel sv. Šimona a Judy Roman Janál, Norbert Heller KH4 44<br />

3/2 Obecní dům FOK / P. Altrichter, L. Séquardtová, V. Mareš, P. Hernych, L. Hucek C5, G7 22<br />

4/2 Obecní dům FOK / P. Altrichter, L. Séquardtová, V. Mareš, P. Hernych, L. Hucek D5 22<br />

6/2 Kostel sv. Šimona a Judy Hudební klub Fík HK5 36<br />

9/2 Kostel sv. Šimona a Judy Petr Nouzovský, Monika Knoblochová SH6 49<br />

10/2 Obecní dům FOK / J. van Steen, S. Doufexis A5 18<br />

11/2 Obecní dům FOK / J. van Steen, S. Doufexis B5 18<br />

13/2 Rudolfinum Per Tengstrand SKT5 40<br />

16/2 Kostel sv. Šimona a Judy Barbara Maria Willi VCK4 56<br />

20/2 Obecní dům FOK, Hudební klub Fík HND3, HK6 32, 36<br />

23/2 Kostel sv. Šimona a Judy Rita Čepurčenko, Liběna Séquardtová, Jaroslav Tůma KH5 44<br />

24/2 Obecní dům FOK / J. Kout, B. Giltburg C6, G8 22<br />

25/2 Obecní dům FOK / J. Kout, B. Giltburg D6 22<br />

27/2 Rudolfinum Boris Giltburg SKT6 40<br />

BŘEZEN / MARCH 2010<br />

4/3 Kostel sv. Šimona a Judy Komorní orchestr Pražských symfoniků, M. Tomaschek, R. Samek PC5 52<br />

9/3 Kostel sv. Šimona a Judy I. Troupová, Ch. Leitherer, B. M. Willi, B. Leitherer SH7 49<br />

10/3 Obecní dům FOK / P. Olmi, L. Prandina, G. Hoyos A6 18<br />

11/3 Obecní dům FOK / P. Olmi, L. Prandina, G. Hoyos B6 18<br />

13/3 Rudolfinum Michal Rezek SKT7 41<br />

17/3 Obecní dům FOK / Z. Mácal C7, G9 23<br />

18/3 Obecní dům FOK / Z. Mácal D7 23<br />

21/3 Obecní dům FOK / J. Klecker, D. Hošková NC3 25<br />

23/3 Kostel sv. Šimona a Judy Jan Páleníček, Jitka Čechová KH6 44<br />

27/3 Kostel sv. Šimona a Judy Hudební klub Fík HK7 36<br />

30/3 Kostel sv. Šimona a Judy Český filharmonický sbor Brno VF1 71<br />

31/3 Obecní dům FOK / J. Kout, sólisté, ČFS Brno A7, VF2 19, 71<br />

71<br />

DUBEN / APRIL 2010<br />

1/4 Obecní dům FOK / J. Kout, sólisté, ČFS Brno B7, VF3 19, 71<br />

6/4 Kostel sv. Šimona a Judy Andreas Schröder VCK5, VF4 57, 72<br />

7/4 Kostel sv. Šimona a Judy Ensemble Inégal, A. Viktora VF5 72<br />

8/4 Obecní dům FOK / J. Bělohlávek, D. Pecková C8, VF6, G10 23, 72<br />

9/4 Obecní dům FOK / J. Bělohlávek, D. Pecková D8, VF7 23, 72<br />

12/4 Kostel sv. Šimona a Judy D. Dorůžka, V. Procházka, T. Seim VF8 73<br />

13/4 Kostel sv. Šimona a Judy Weser-Renaissance, M. Cordes SH8, VF9 49, 73<br />

14/4 Kostel sv. Šimona a Judy Juventus Collegium FOK VF10 73<br />

15/4 Kostel sv. Šimona a Judy Affetto PC6 52<br />

17/4 Obecní dům FOK, Hudební klub Fík HND4, HK8 32, 36<br />

17/4 Rudolfinum Sequeira Costa SKT8 41<br />

25/4 Obecní dům FOK / J. Mikula, O. Jelínková, L. Silkenová NC4 26<br />

27/4 Kostel sv. Šimona a Judy Komorní orchestr Pražských symfoniků, J. Petrdlík KH7 45<br />

KVĚTEN / MAY 2010<br />

5/5 Obecní dům FOK / J. Turnovský, T. Víšek A8, G11 19<br />

6/5 Obecní dům FOK / J. Turnovský, T. Víšek B8 19<br />

ČERVEN / JUNE 2010<br />

23/6 Obecní dům FOK / J. Kout, sólisté, PFS MK7, G12 69<br />

24/6 Obecní dům FOK / J. Kout, sólisté, PFS MK8 69<br />

13


Vážení přátelé,<br />

držíte v rukou nabídku koncertů FOK pro příští sezónu. Je to sezóna 75., tedy jubilejní, která se svým pojetím snaží potvrdit mimořádné postavení Symfonického<br />

orchestru hl. m. Prahy a Koncertního jednatelství FOK v hudební kultuře našeho hlavního města.<br />

Vaší pozornosti nabízíme více jak devadesát koncertů, které pořádáme ve Smetanově síni Obecního domu, v Kostele sv. Šimona a Judy a ve Dvořákově síni Rudolfina.<br />

Symfonický orchestr se představí v několika koncertních řadách. Oproti sezónám předchozím jsme přikročili k několika změnám v koncepci orchestrálních řad. Základ<br />

tvoří orchestrální cykly A/B a C/D. Každá z těchto orchestrálních řad je tvořena osmi koncerty, které přinášejí výběr evropské hudby z období od klasicismu do<br />

současnosti. Dny koncertů jsme již definitivně, z důvodů provozních, posunuli na středu a čtvrtek. Za dirigentský pult jsme pozvali především ty osobnosti, které mají<br />

k našemu orchestru osobní vztah. Během sezóny se tak s naším tělesem představí všichni dosud žijící bývalí šéfdirigenti FOK. K pomyslnému pultu sólistů pak v řadě<br />

koncertů předstoupí hráči orchestru, aby svým výkonem potvrdili mimořádnou technickou vybavenost tělesa. Odlehčením v programové nabídce orchestrálních koncertů<br />

bude zcela nový Nedělní rodinný cyklus, který nabídne výběr oblíbených a posluchačsky vděčných skladeb. Vstupenka na koncerty tohoto cyklu bude zajišťovat<br />

i volný vstup na aktuální výstavu v Obecním domě. Bez náhrady jsme zrušili řadu M. Na seniory a studenty středních škol myslíme především při pořádání četných<br />

veřejných generálních zkoušek, na děti pak v oblíbeném cyklu Hudba na dotek a v projektech Hudebního klubu FÍK. Pokračovat budeme také v žádaných<br />

besedách s dirigenty a sólisty před vybranými koncerty. Aktuální stále zůstává možnost Ad libitum, tedy sestavit si svoji řadu z koncertů všech abonentních<br />

cyklů podle vlastního výběru.<br />

V cyklech, které připravuje Koncertní jednatelství FOK, pokračujeme reprezentativní řadou Světové klavírní tvorby, žánrově pestrou nabídkou Komorní hudby,<br />

oblíbenou řadou Staré hudby, Populárním cyklem a také dramaturgicky koncentrovaným cyklem hudby pro klávesové nástroje.<br />

Mimo výše zmíněné obohatíme pražský hudební život o několik mimořádných koncertů. Z uplynulé sezóny navážeme na projekty, které se setkaly s mimořádným<br />

posluchačským zájmem. Jedná se především o Koncert pro republiku (28. 10.), vánoční koncerty v Kostele sv. Šimona a Judy, Novoroční koncert a rozsáhlý<br />

Velikonoční festival Praha (30. 3. – 14. 4.). Výjimečný bude také koncert k 75. výročí vzniku FOK (16. 12.), vystoupení Magdaleny Kožené s vivaldiovským<br />

programem v Rudolfinu (1. 11.) a hvězdně obsazený závěrečný koncert sezóny (23. a 24. 6.).<br />

Těšíme se na všechna setkání s vámi.<br />

Petr Daněk<br />

Programový ředitel<br />

14<br />

Orchestrální cyklus A/B Orchestrální cyklus C/D Nedělní rodinný cyklus<br />

Veřejné generální zkoušky Hudba na dotek aneb Co hudba povídá Hudební klub FÍK<br />

Světová klavírní tvorba Komorní hudba Stará hudba Populární cyklus<br />

Varhany - cembalo-kladívkový klavír Mimořádné koncerty Koncerty FOK pro jiné pořadatele<br />

v České republice Zahraniční zájezdy FOK Velikonoční festival Praha


Concert Series A/B Concert Series C/D Sunday Family Series<br />

Public Rehearsals Family Concerts World Piano Music Chamber Music<br />

Early Music Popular Series Organ - Harpsichord-Hammerklavier<br />

Special Concerts Other Concerts of the PSO in the Czech Republic<br />

International Tours Prague Easter Festival<br />

Dear Friends,<br />

You hold in your hand the PSO concert programme for the next season. It is a jubilee season – the orchestra's 75 th – and is intended to confirm the special<br />

standing of the Prague Symphony Orchestra and the PSO Concert Department in the musical culture of our capital city.<br />

We offer more than ninety concerts, held variously in the Smetana Hall of the Municipal House, the Church of St. Simon and St. Jude, and the Dvořák Hall<br />

of the Rudolfinum.<br />

The symphony orchestra will present several different concert series. The A/B and C/D orchestral series form the basic core. Each of these orchestral series<br />

consists of eight concerts that provide a choice of European music from the period of Classicism to the present. For these concerts we have mainly invited<br />

conductors with a personal connection to our orchestra. This means that during the season all the living PSO chief conductors will be appearing. Players<br />

from the orchestra will be soloists at many of the concerts, and their performances will confirm the exceptionally high level of technique and musicianship<br />

on which the PSO's reputation is built. A lighter feature of the season's programme, and one that is entirely new, will be the Sunday Family Series, offering<br />

a selection of much-loved compositions popular with a wide audience. With pensioners and students in mind, we shall as usual be offering numerous<br />

public dress rehearsals, and for children we have the popular Family concerts and the projects of the FÍK Music Club. We shall also be continuing<br />

with our successful discussion meetings with conductors and soloists before selected concerts.<br />

In the cycles planned by the PSO Concert Department we shall be continuing with the prestigious World Piano Music series, the Chamber Music series<br />

with its lively range of genres, the favourite Early Music series, the Popular Series and the series for keyboard instruments, which is very highly<br />

focussed in repertoire.<br />

In addition to all this, we shall be enriching Prague musical life with a number of special concerts. Some are seasonal, and their introduction or development<br />

last year was extremely popular with audiences. They include the Concert for the Republic (28 th October), Christmas Concerts, aNew Year’s<br />

Concert and the extensive Prague Easter Festival (30 th March – 14 th April). Other exceptional events will be the Concert for the 75 th Anniversary<br />

of the Founding of the PSO (16 th December), a recital by Magdalena Kožená with a Vivaldi programme (1 st November) and a star-studded final<br />

concert of the season (23 rd and 24 th of June).<br />

We look forward to all our meetings with you.<br />

Petr Daněk<br />

Programme Manager<br />

15


Orchestrální cyklus A | B Concert Series A | B<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

2009 | 2010


ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS A|B CONCERT SERIES A|B<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

16/9/09 St | Wed A1 17/9/09 Čt | Thur B1<br />

ZAHAJOVACÍ KONCERT 75. KONCERTNÍ SEZÓNY | OPENING CONCERT OF THE 75TH CONCERT SEASON<br />

Jiří Kout | dirigent | conductor<br />

Jiří Hurník | housle | violin<br />

Pavel Peřina | viola | viola<br />

Miloš Jahoda | violoncello | cello<br />

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfonie č. 7 A dur, op. 92<br />

RICHARD STRAUSS: Don Quijote, op. 35<br />

17. 9. od 18.15 hodin beseda před koncertem v Cukrárně Obecního domu.<br />

4/11/09 St | Wed A2 5/11/09 Čt | Thur B2<br />

Gaetano Delogu | dirigent | conductor<br />

Pavel Peřina | viola | viola<br />

MAURICE RAVEL: Má matka husa<br />

HECTOR BERLIOZ: Harold v Itálii, symfonie s violovým sólem, op. 16<br />

IGOR STRAVINSKIJ: Pták Ohnivák<br />

25/11/09 St | Wed A3 26/11/09 Čt | Thur B3<br />

Kaspar Zehnder | dirigent | conductor<br />

Patricija Kopačinska | housle | violin<br />

JAN MÁLEK: Ad astra. Pocta Mistru Kabeláčovi (světová premiéra | world premiere)<br />

ALBAN BERG: Koncert pro housle a orchestr<br />

HECTOR BERLIOZ: Fantastická symfonie, op. 14<br />

17


ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS A|B CONCERT SERIES A|B<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

2/12/09 St | Wed A4 3/12/09 Čt | Thur B4<br />

Jiří Kout | dirigent | conductor<br />

Danjulo Ishizaka | violoncello | cello<br />

JOSEPH HAYDN: Koncert pro violoncello a orchestr D dur, Hob. VIIb/2<br />

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ: Symfonie č. 10 e moll, op. 93<br />

10/2/10 St | Wed A5 11/2/10 Čt | Thur B5<br />

Jac van Steen | dirigent | conductor<br />

Stella Doufexis | mezzosoprán | mezzo-soprano<br />

ALBAN BERG: Sedm raných písní<br />

GUSTAV MAHLER: Symfonie č. 7<br />

10/3/10 St | Wed A6 11/3/10 Čt | Thur B6<br />

Paolo Olmi | dirigent | conductor<br />

Luisa Prandina | harfa | harp<br />

Gaspar Hoyos | flétna | flute<br />

GIUSEPPE VERDI: Předehra k opeře Sicilské nešpory<br />

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert pro flétnu a harfu C dur, KV 299<br />

OTTORINO RESPIGHI: Římské pinie P. 141, Římské fontány P. 106<br />

18


ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS A|B CONCERT SERIES A|B<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

31/3/10 St | Wed A7 1/4/10 Čt | Thur B7<br />

Jiří Kout | dirigent | conductor<br />

Marie Fajtová | soprán | soprano<br />

mezzosoprán v jednání | mezzo-soprano to be announced<br />

Michal Lehotský | tenor | tenor<br />

Peter Mikuláš | bas | bass<br />

ČESK<strong>Ý</strong> FILHARMONICK<strong>Ý</strong> SBOR BRNO<br />

Petr Fiala | sbormistr | choirmaster<br />

ANTONÍN DVOŘÁK: Stabat mater, op. 58<br />

Koncert je součástí Velikonočního festivalu Praha 2010.<br />

5/5/10 St | Wed A8 6/5/10 Čt | Thur B8<br />

Martin Turnovský | dirigent | conductor<br />

Tomáš Víšek | klavír | piano<br />

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Coriolan, op. 62<br />

VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ:<br />

Koncert pro klavír a orchestr d moll, op. 7<br />

ANTON BRUCKNER: Symfonie č. 7 E dur<br />

5. 5. od 18.15 hodin beseda před koncertem<br />

v Cukrárně Obecního domu.<br />

19<br />

Počet koncertů: 8<br />

Ceny abonentních vstupenek:<br />

1 440, 1 680, 2 160, 2 880 Kč<br />

Ceny jednotlivých vstupenek:<br />

300, 360, 460, 600 Kč<br />

Number of concerts: 8<br />

Prices of subscription seats:<br />

CZK 1 440, 1 680, 2 160, 2 880<br />

Prices of tickets for individual concerts:<br />

CZK 300, 360, 460, 600


Orchestrální cyklus C | D Concert Series C | D<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

2009 | 2010


ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS C|D CONCERT SERIES C|D<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

7/10/09 St | Wed C1 8/10/09 Čt | Thur D1<br />

Serge Baudo | dirigent | conductor<br />

Marek Zvolánek | trubka | trumpet<br />

PAUL HINDEMITH: Symfonie „Malíř Mathis“<br />

ANDRÉ JOLIVET: Koncert pro trubku a orchestr č. 2<br />

RICHARD STRAUSS: Růžový kavalír, suita<br />

7. 10. od 18.15 hodin beseda před koncertem v Cukrárně Obecního domu.<br />

21/10/09 St | Wed C2 22/10/09 Čt | Thur D2<br />

Jiří Kout | dirigent | conductor<br />

Jiří Vodička | housle | violin<br />

EDOUARD LALO: Španělská symfonie pro housle a orchestr, op. 21<br />

ANTON BRUCKNER: Symfonie č. 3 d moll<br />

11/11/09 St | Wed C3 12/11/09 Čt | Thur D3<br />

Jiří Kout | dirigent | conductor<br />

Rita Čepurčenko | housle | violin<br />

Pavel Foltýn | flétna | flute<br />

HECTOR BERLIOZ: Římský karneval, op. 9<br />

BOHUSLAV MARTINŮ: Koncert pro flétnu, housle a orchestr G dur, H. 252<br />

RICHARD STRAUSS: Život hrdinův, op. 40<br />

21


ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS C|D CONCERT SERIES C|D<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

9/12/09 St | Wed C4 10/12/09 Čt | Thur D4<br />

Jiří Malát | dirigent | conductor<br />

Nikolaj Děmiděnko | klavír | piano<br />

CAMILLE SAINT-SAËNS: Alžírská suita, op. 60<br />

FRYDERYK CHOPIN: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 e moll, op. 11<br />

ZDENĚK ŠESTÁK: Symfonie č. 5 (světová premiéra | world premiere)<br />

10. 12. od 18.15 hodin beseda před koncertem v Cukrárně Obecního domu.<br />

3/2/10 St | Wed C5 4/2/10 Čt | Thur D5<br />

Pert Altrichter | dirigent | conductor<br />

Liběna Séquardtová | hoboj | oboe<br />

Vlastimil Mareš | klarinet | clarinet<br />

Petr Hernych | lesní roh | french horn<br />

Luboš Hucek | fagot | bassoon<br />

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Symfonie pro koncertantní kvartet dechových nástrojů Es dur, KV 297B<br />

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ: Symfonie č. 7 C dur „Leningradská“, op. 60<br />

3. 2. od 18.15 hodin beseda před koncertem v Cukrárně Obecního domu.<br />

24/2/10 St | Wed C6 25/2/10 Čt | Thur D6<br />

Jiří Kout | dirigent | conductor<br />

Boris Giltburg | klavír | piano<br />

JAROSLAV KRČEK: Symfonie č. 5 „Renesanční“ (světová premiéra | world premiere)<br />

SERGEJ PROKOFJEV: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Des dur, op. 10<br />

JOHANNES BRAHMS: Symfonie č. 3 F dur, op. 90<br />

22


ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS C|D CONCERT SERIES C|D<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

17/3/10 St | Wed C7 18/3/10 Čt | Thur D7<br />

Zdeněk Mácal | dirigent | conductor<br />

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfonie č. 1 C dur, op. 21<br />

GUSTAV MAHLER: Symfonie č. 1 D dur „Titan“<br />

8/4/10 Čt | Thur C8 9/4/10 Pá | Fri D8<br />

Jiří Bělohlávek | dirigent | conductor<br />

Dagmar Pecková | mezzosoprán | mezzo-soprano<br />

GUSTAV MAHLER: Adagietto ze Symfonie č. 5<br />

ALEXANDER ZEMLINSKY: Gesänge für mittlere Stimme (Maeterlinckovy písně), op. 13<br />

JOSEF BOHUSLAV FOERSTER: Symfonie č. 4 c moll „Veliká noc“, op. 54<br />

9. 4. od 18.15 hodin beseda před koncertem v Cukrárně Obecního domu.<br />

Koncert je součástí Velikonočního festivalu Praha 2010.<br />

23<br />

Počet koncertů: 8<br />

Ceny abonentních vstupenek:<br />

1 440, 1 680, 2 160, 2 880 Kč<br />

Ceny jednotlivých vstupenek:<br />

300, 360, 460, 600 Kč<br />

Number of concerts: 8<br />

Prices of subscription seats:<br />

CZK 1 440, 1 680, 2 160, 2 880<br />

Prices of tickets for individual concerts:<br />

CZK 300, 360, 460, 600


Nedělní rodinný cyklus Sunday Family Series<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 16.00 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 4 p.m.<br />

2009 | 2010


NEDĚLNÍ RODINN<strong>Ý</strong> CYKLUS SUNDAY FAMILY SERIES<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 16.00 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 4 p.m.<br />

22/11/09 Ne | Sun NC1<br />

PROČ NE VÁŠNĚ V HUDBĚ?<br />

David Švec | dirigent | conductor<br />

Nadia Ladkany | mezzosoprán | mezzo-soprano<br />

Ladislav Horák | akordeon | accordion<br />

MAURICE RAVEL: Alborada del gracioso<br />

ASTOR PIAZZOLLA: Suita Punto del este pro bandoneon (akordeon) a orchestr<br />

MANUEL DE FALLA: Čarodějná láska<br />

20/12/09 Ne | Sun NC2<br />

PROČ NE STARÁ DOBRÁ KLASIKA?<br />

Jaroslav Brych | dirigent | conductor<br />

Jiří Kollert | klavír | piano<br />

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll, op. 23<br />

ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 8 G dur, op. 88<br />

21/3/10 Ne | Sun NC3<br />

PROČ JSOU TY SKLADBY TAK POPULÁRNÍ?<br />

Jakub Klecker | dirigent | conductor<br />

Dominika Hošková | violoncello | cello<br />

ANTONÍN DVOŘÁK: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104<br />

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie č. 4 f moll, op. 36<br />

25


NEDĚLNÍ RODINN<strong>Ý</strong> CYKLUS SUNDAY FAMILY SERIES<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 16.00 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 4 p.m.<br />

25/4/10 Ne | Sun NC4<br />

PROČ NE OPERA V KONCERTNÍM SÁLE?<br />

Jiří Mikula | dirigent | conductor<br />

Olga Jelínková | soprán | soprano<br />

Lucie Silkenová | soprán | soprano<br />

Operní árie, předehry a intermezza z oper W. A. MOZARTA, G. DONIZETTIHO,<br />

V. BELLINIHO, L. DELIBESE a dalších.<br />

Vstupenka na koncert Nedělního rodinného cyklu platí v den koncertu zároveň jako vstupenka<br />

na právě probíhající výstavu v Obecním domě.<br />

Tickets for the Sunday Family Series are also valid on the same day as admission tickets<br />

to whichever art exhibition is being held at the time in the Municipal House.<br />

26<br />

Počet koncertů: 4<br />

Cena abonentní vstupenky: 640 Kč<br />

Cena jednotlivé vstupenky: 200 Kč<br />

Number of concerts: 4<br />

Price of subscription seat: CZK 640<br />

Price of tickets for individual concerts: CZK 200


28. 10. 2009 Středa | Wednesday<br />

17.00 hodin | 5 p.m.<br />

Smetanova síň, Obecní dům | Smetana Hall, Municipal House<br />

KONCERT PRO REPUBLIKU<br />

CONCERT FOR THE REPUBLIC<br />

SYMFONICK<strong>Ý</strong> ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK<br />

Serge Baudo dirigent | conductor<br />

Bedřich Smetana<br />

Má vlast<br />

MIMOŘÁDN<strong>Ý</strong> KONCERT<br />

SPECIAL CONCERT<br />

Přehled mimořádných koncertů na s. 59-62<br />

All special concerts on p. 59-62


Veřejné generální zkoušky Public Rehearsals<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 10.00 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 10 a.m.<br />

2009 | 2010


VEŘEJNÉ GENERÁLNÍ ZKOUŠKY PUBLIC REHEARSALS<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 10.00 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 10 a.m.<br />

16. 9. 2009 J. Kout; J. Hurník, P. Peřina, M. Jahoda G1 s. 17<br />

21. 10. 2009 J. Kout; J. Vodička G2 s. 21<br />

27. 10. 2009 S. Baudo G3 s. 27<br />

25. 11. 2009 G. Delogu; P. Peřina G4 s. 17<br />

9. 12. 2009 J. Malát; N. Děmiděnko G5 s. 22<br />

16. 12. 2009 J. Kout G6 s. 37<br />

3. 2. 2010 P. Altrichter; L. Séquardtová, V. Mareš, P. Hernych, L. Hucek G7 s. 22<br />

24. 2. 2010 J. Kout; B. Giltburg G8 s. 22<br />

17. 3. 2010 Z. Mácal G9 s. 23<br />

8. 4. 2010 J. Bělohlávek; D. Pecková G10 s. 23<br />

5. 5. 2010 M. Turnovský; T. Víšek G11 s. 19<br />

23. 6. 2010 J. Kout; sólisté, ČFS Brno G12 s. 69<br />

Cena jedné vstupenky: 100 Kč (bez dalších slev)<br />

Price of tickets: CZK 100<br />

29


Hudba na dotek Family Concerts<br />

aneb Co hudba povídá<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 11.00 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 11 a.m.<br />

2009 | 2010


HUDBA NA DOTEK aneb CO HUDBA POVÍDÁ FAMILY CONCERTS<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 11.00 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 11 a.m.<br />

Hudba na dotek aneb Co hudba povídá<br />

„Orchestr na dotek“ je už čtvrtým rokem doslova na dosah ruky každého malého posluchače díky umístění orchestru<br />

uprostřed Smetanovy síně a rozesazení diváků v půlkruhu kolem něj. Každý malý posluchač se tak stává bezděčným<br />

členem orchestru, který se navíc o každé přestávce promění v mraveniště, v němž se to hemží drobnými postavami dětí<br />

zkoušejících nástroje dospělých kamarádů, členů orchestru.<br />

Hudba povídá různé věci, jen místo písmen používá tóny, místo slov hudební motivy a místo vět celá témata. Abychom<br />

porozuměli, o čem hudba vypráví, stačí naučit se řeči hudby. Na této cestě porozumění hudbě vás budou provázet jako<br />

v minulých letech tři kolegové, moderátoři. Cyklus je vhodný pro návštěvu dětí (ve věku 6-15 let) v doprovodu dospělých.<br />

Koncerty cyklu tematicky navazují na činnost hudebního klubu FÍK, ale členství v klubu není podmínkou návštěvy<br />

koncertu.<br />

The Family concerts are designed for children (from 6 to 15 years old). The orchestra sits in the middle of the Smetana<br />

Hall and the audience in a semicircle around it. Capacity is therefore limited. Each concert lasts roughly an hour with<br />

a short interval in which the children can handle the instruments and chat with the musicians.<br />

In terms of theme the concerts follow on from the activities of the FÍK Music Club, but membership of the club is not<br />

a condition for attending the concerts.<br />

Program připravil a uvádí | Music introduced by Ilja Šmíd<br />

SYMFONICK<strong>Ý</strong> ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK<br />

Marie Mátlová (studentka Pražské konzervatoře) | průvodní slovo, housle | guide, violin<br />

Jan Řezníček (student hudebních tříd Gymnázia Jana Nerudy) | průvodní slovo | guide<br />

31


HUDBA NA DOTEK aneb CO HUDBA POVÍDÁ FAMILY CONCERTS<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 11.00 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 11 a.m.<br />

17/10/09 So | Sat HND1<br />

O příběhu aneb Bitvy mezi pěti řádky<br />

Jan Kučera | dirigent | conductor<br />

21/11/09 So | Sat HND2<br />

O pokoře aneb Romeo byl muzikantem<br />

David Švec | dirigent | conductor<br />

20/2/10 So | Sat HND3<br />

O ladnosti aneb Nezapomeň na piškoty!<br />

Jaroslav Brych | dirigent | conductor<br />

17/4/10 So | Sat HND4<br />

O sobě aneb Na smyčec se nesahá<br />

Václav Blahunek | dirigent | conductor<br />

Klub diváků divadla Minor partnerem FOK<br />

Členové Hudebního klubu FÍK (a jejich doprovod – max. 5 osob) a abonenti cyklu Hudba<br />

na dotek obdrží 20 % slevu na nákup vstupenek na představení z repertoáru divadla Minor.<br />

32<br />

Počet koncertů: 4<br />

Ceny abonentních vstupenek:<br />

dospělí 800 Kč, děti do 15 let 400 Kč<br />

Ceny jednotlivých vstupenek:<br />

dospělí 300 Kč, děti do 15 let 150 Kč<br />

Number of concerts: 4<br />

Prices of subscription seats:<br />

adults CZK 800, children up to 15 years CZK 400<br />

Prices of tickets for individual concerts:<br />

adults CZK 300, children up to 15 years CZK 150


1. 11. 2009 Neděle | Sunday<br />

19.30 hodin | 7:30 p.m.<br />

Dvořákova síň, Rudolfinum | Dvořák Hall, Rudolfinum<br />

Magdalena Kožená mezzosoprán | mezzo-soprano<br />

VENICE BAROQUE ORCHESTRA<br />

Andrea Marcon dirigent | conductor<br />

Gian Piero Zanocco, Massimiliano Tieppo housle | violin<br />

Anna Fusek flétna | flute<br />

Antonio Vivaldi<br />

Sinfonia in C pro smyčce a basso continuo, RV 114<br />

Árie Griseldy „Ho il cor già lacero“ z opery Griselda<br />

Árie Ruggiera „Sol da te, mio dolce amore“ z opery Orlando furioso<br />

Sinfonia in G pro smyčce a basso continuo, RV 146<br />

Koncert g moll „La Notte“ pro flétnu, smyčce a basso continuo, RV 439<br />

Árie Barzane „Tornar voglio“ z opery Arsilda<br />

Árie Farnace „Gelido in ogni vena“ z opery Farnace<br />

Koncert G dur pro dvoje housle, smyčce a basso continuo, RV 516<br />

Árie Rustiny „Cara sorte di chi nata“ z opery La verità in cimento<br />

Árie Tullie „Misero spirto mio“ z opery Ottone in villa<br />

Koncert C dur pro flétnu, smyčce a basso continuo, RV 443<br />

Árie (del Vagante) „Armatae face et anguibus“ z oratoria Juditha Triumphans<br />

MIMOŘÁDN<strong>Ý</strong> KONCERT<br />

SPECIAL CONCERT<br />

Přehled mimořádných koncertů na s. 59-62<br />

All special concerts on p. 59-62


Hudební klub FÍK<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Sladkovského sál, Obecní dům<br />

2009 | 2010


HUDEBNÍ KLUB FÍK<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Sladkovského sál, Obecní dům<br />

Hudební klub Fík je určen dětem od 6 do 10 let, které v něm aktivně poznávájí taje hudby. Na klubových setkáních se<br />

děti připraví na témata koncertu, kterým budou jednotlivé bloky vrcholit. V každém bloku se uskuteční jedno setkání<br />

v Kostele sv. Šimona a Judy a jedno ve Sladkovského sále Obecního domu, po němž bude následovat koncert cyklu<br />

Hudba na dotek aneb O čem hudba povídá ve Smetanově síni Obecního domu, kterého se členové klubu aktivně účastní.<br />

Klub je omezen kapacitou 60 dětí, přihlášky budou přijímány do tohoto počtu.<br />

Program klubu je připravován ve spolupráci s Českou Orffovou společností.<br />

Hudební klub FÍK je pořádán za podpory Ministerstva kultury a Obecního domu.<br />

I. O příběhu aneb Bitvy mezi řádky<br />

3/10/09 So HK1 9.00 – 11.30 hodin | Kostel sv. Šimona a Judy<br />

17/10/09 So HK2 9.00 – 10.30 hodin | Sladkovského sál Obecního domu<br />

II. O pokoře aneb Romeo byl muzikantem<br />

7/11/09 So HK3 9.00 – 11.30 hodin | Kostel sv. Šimona a Judy<br />

21/11/09 So HK4 9.00 – 10.30 hodin | Sladkovského sál Obecního domu<br />

35


HUDEBNÍ KLUB FÍK<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Sladkovského sál, Obecní dům<br />

III. O ladnosti aneb Nezapomeň na piškoty<br />

6/2/10 So HK5 9.00 – 11.30 hodin | Kostel sv. Šimona a Judy<br />

20/2/10 So HK6 9.00 – 10.30 hodin | Sladkovského sál Obecního domu<br />

IV. O sobě aneb Na smyčec se nesahá<br />

27/3/10 So HK7 9.00 – 11.30 hodin | Kostel sv. Šimona a Judy<br />

17/4/10 So HK8 9.00 – 10.30 hodin | Sladkovského sál Obecního domu<br />

Děti je možné do klubu přihlásit:<br />

– vyplněním on-line přihlášky na www.fok.cz<br />

– vyplněním přihlášky, kterou naleznete v této brožuře<br />

– na s. 84, a jejím zasláním na adresu:<br />

– Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Obecním dům,<br />

– nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1<br />

– e-mailem: p.klenorova@fok.cz<br />

– telefonicky: 222 002 425<br />

Stávajícím členům Hudebního klubu Fík bude rezervováno místo<br />

do 26. 6. 2009 – zájem o znovuzařazení je nutné potvrdit na výše<br />

uvedených kontaktech. Noví členové budou přijímáni do 11. 9. 2009<br />

nebo do naplnění kapacity klubu (60 dětí).<br />

36<br />

Počet setkání: 8<br />

Členství v klubu: děti do 10 let 800 Kč<br />

(v ceně je zahrnuta abonentní vstupenka na cyklus<br />

Hudba na dotek)<br />

Datum splatnosti: 31. 8. 2009<br />

Klub diváků divadla Minor partnerem FOK<br />

Členové Hudebního klubu FÍK (a jejich doprovod –<br />

max. 5 osob) a abonenti cyklu Hudba<br />

na dotek obdrží 20 % slevu na nákup vstupenek<br />

na představení z repertoáru divadla Minor.


16. 12. 2009 Středa | Wednesday<br />

19.30 hodin | 7:30 p.m.<br />

Smetanova síň, Obecní dům | Smetana Hall, Municipal House<br />

KONCERT K 75. V<strong>Ý</strong>ROČÍ FOK<br />

75 TH ANNIVERSARY CONCERT<br />

SYMFONICK<strong>Ý</strong> ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK<br />

Jiří Kout dirigent | conductor<br />

Roman Patočka housle | violin<br />

Antonín Dvořák: Karneval, op. 92<br />

Wolfgang Amadeus Mozart:<br />

Koncert pro housle a orchestr A dur, KV 219<br />

Franz Schubert: Symfonie č. 8 „Nedokončená”, D759<br />

Richard Strauss: Enšpíglova šibalství, op. 28<br />

Od 18.15 hodin beseda před koncertem v Cukrárně Obecního domu<br />

MIMOŘÁDN<strong>Ý</strong> KONCERT<br />

SPECIAL CONCERT<br />

Přehled mimořádných koncertů na s. 59-62<br />

All special concerts on p. 59-62


Světová klavírní tvorba World Piano Music<br />

Dvořákova síň | Rudolfinum | nám. Jana Palacha 1, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Dvořák Hall | Rudolfinum | nám. Jana Palacha 1, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

2009 | 2010


SVĚTOVÁ KLAVÍRNÍ TVORBA WORLD PIANO MUSIC<br />

Dvořákova síň | Rudolfinum | nám. Jana Palacha 1, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Dvořák Hall | Rudolfinum | nám. Jana Palacha 1, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

10/10/09 So | Sat SKT1<br />

Ivan Moravec<br />

ROBERT SCHUMANN: Dětské scény, op. 15<br />

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sonáta č. 23 f moll „Appassionata“, op. 57<br />

CLAUDE DEBUSSY:<br />

Zvuky a vůně táhnou večerem (z Preludií)<br />

Dětský koutek<br />

FRYDERYK CHOPIN:<br />

Balada č. 3 As dur, op. 47<br />

Balada g moll, op. 23<br />

21/11/09 So | Sat SKT2<br />

Antonio Di Cristofano<br />

FRYDERYK CHOPIN:<br />

Scherzo, op. 31<br />

Balada f moll, op. 52<br />

Polonéza-fantazie As dur, op. 61<br />

ALEXANDR NIKOLAJEVIČ SKRJABIN: Sonáta č. 1 f moll, op. 6<br />

12/12/09 So | Sat SKT3<br />

Pavel Kašpar<br />

JOSEPH HAYDN: Variace f moll, Hob. XVII/6<br />

FRANZ LISZT: Léta putování: II. část „Itálie“ – (výběr)<br />

VÍTĚZSLAV NOVÁK: Písně zimních nocí, op. 30<br />

BOHUSLAV MARTINŮ:<br />

Ritornely, H. 227<br />

Film v miniatuře, H. 148<br />

39


SVĚTOVÁ KLAVÍRNÍ TVORBA WORLD PIANO MUSIC<br />

Dvořákova síň | Rudolfinum | nám. Jana Palacha 1, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Dvořák Hall | Rudolfinum | nám. Jana Palacha 1, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

23/1/10 So | Sat SKT4<br />

Yaara Tal<br />

Andreas Groethuysen<br />

FRANZ SCHUBERT: Fantazie f moll pro čtyři ruce, D940<br />

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: Oktet Es dur, op. 20 (v úpravě pro čtyři ruce)<br />

JOHANNES BRAHMS: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll, op. 15 (v úpravě pro čtyři ruce)<br />

13/2/10 So | Sat SKT5<br />

Per Tengstrand<br />

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sonáta č. 1 f moll, op. 2/1<br />

EDVARD HAGERUP GRIEG: Lyrické kusy (výběr)<br />

FRANZ LISZT: Sonáta – fantazie „Po četbě Danta“<br />

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sonáta č. 32 c moll, op. 111<br />

27/2/10 So | Sat SKT6<br />

Boris Giltburg<br />

JOHANN SEBASTIAN BACH/FERRUCCIO BUSONI: Ciaccona d moll<br />

ROBERT SCHUMANN: Karneval, op. 9<br />

SERGEJ RACHMANINOV: Etudes-tableaux, op. 39 č. 3, op. 33 č. 3, op. 39 č. 9<br />

SERGEJ PROKOFJEV: Sonáta č. 8 B dur, op. 84<br />

40


SVĚTOVÁ KLAVÍRNÍ TVORBA WORLD PIANO MUSIC<br />

Dvořákova síň | Rudolfinum | nám. Jana Palacha 1, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Dvořák Hall | Rudolfinum | nám. Jana Palacha 1, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

13/3/10 So | Sat SKT7<br />

Michal Rezek<br />

VÍTĚZSLAV NOVÁK: Balada e moll „Manfred“, op. 2<br />

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Sonáta G dur, op. 37<br />

LEOŠ JANÁČEK: Sonáta „1. X. 1905“<br />

JOHANNES BRAHMS: Variace a fuga na Händelovo téma B dur, op. 24<br />

17/4/10 So | Sat SKT8<br />

Sequeira Costa<br />

ROBERT SCHUMANN: Lesní scény, op. 82<br />

FRYDERYK CHOPIN: Sonáta h moll, op. 58<br />

CLAUDE DEBUSSY: Suite bergamasque<br />

JOAQUÍN TURINA: Tři fantastické tance, op. 22<br />

SERGEJ LIAPOUNOV: Etudes d'exécution transcendante, op. 11 č. 10 „Lesghinka“<br />

41<br />

Počet koncertů: 8<br />

Ceny abonentních vstupenek:<br />

720, 1 360, 1 600, 1 840 Kč<br />

Ceny jednotlivých vstupenek:<br />

160, 360, 500, 600 Kč<br />

Number of concerts: 8<br />

Prices of subscription seats:<br />

CZK 720, 1 360, 1 600, 1 840<br />

Prices of tickets for individual concerts:<br />

CZK 160, 360, 500, 600


Komorní hudba Chamber Music<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

2009 | 2010


KOMORNÍ HUDBA CHAMBER MUSIC<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

24/11/09 Út | Tue KH1<br />

Mario Carbotta | flétna | flute<br />

Guido Fichtner | kytara | guitar<br />

MAURO GIULIANI:<br />

Sonáta pro flétnu a kytaru, op. 85<br />

Pout pourri pro flétnu a kytaru, op. 126<br />

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO: Sonatina pro flétnu a kytaru, op. 205<br />

15/12/09 Út | Tue KH2<br />

AD TRIO PRAGUE<br />

Jiří Hurník | housle | violin<br />

Miloš Jahoda | violoncello | cello<br />

Martin Kasík | klavír | piano<br />

JOSEPH HAYDN: Trio G dur, Hob. XXV<br />

BOHUSLAV MARTINŮ: Klavírní trio C dur č. 3, H. 332<br />

ANTONÍN DVOŘÁK: Klavírní trio B dur, op. 21<br />

12/1/10 Út | Tue KH3<br />

KOMORNÍ ORCHESTR QUATTRO<br />

Marek Štilec | dirigent | conductor<br />

Lars Grünwoldt | baryton | baritone<br />

Jan Šťastný | recitace | reciter<br />

SYLVIE BODOROVÁ:<br />

Zápas s andělem (melodram pro mužský hlas a smyčcový orchestr)<br />

Terezín Ghetto Requiem (pro baryton a smyčcový orchestr)<br />

ARNOLD SCHÖNBERG: Zjasněná noc, op. 4<br />

43


KOMORNÍ HUDBA CHAMBER MUSIC<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

2/2/10 Út | Tue KH4<br />

KONCERT PÍSŇOVÉ TVORBY | LIEDER RECITAL<br />

Roman Janál | baryton | baritone<br />

Norbert Heller | klavír | piano<br />

FRANZ SCHUBERT: Zimní cesta, D911<br />

23/2/10 Út | Tue KH5<br />

Rita Čepurčenko | housle | violin<br />

Liběna Séquardtová | hoboj | oboe<br />

Jaroslav Tůma | cembalo, varhany | harpsichord, organ<br />

FRANTIŠEK XAVER THURI: Fantasia tristis pro hoboj a varhany<br />

JOHANN SEBASTIAN BACH: Sonáta pro housle a cembalo E dur, BWV 1016<br />

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Duo pro housle a hoboj, WoO26<br />

BENJAMIN BRITTEN: Šest metamorfóz podle Ovidia pro hoboj sólo, op. 49<br />

JAROSLAV TŮMA: Trio<br />

23/3/10 Út | Tue KH6<br />

Jan Páleníček | violoncello | cello<br />

Jitka Čechová | klavír | piano<br />

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sonáta pro violoncello a klavír g moll, op. 5 č. 2<br />

BOHUSLAV MARTINŮ: Variace na slovenskou lidovou píseň, H. 378<br />

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sonáta pro violoncello a klavír A dur, op. 69<br />

44


KOMORNÍ HUDBA CHAMBER MUSIC<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

27/4/10 Út | Tue KH7<br />

KOMORNÍ ORCHESTR PRAŽSK<strong>Ý</strong>CH SYMFONIKŮ<br />

Jiří Petrdlík | dirigent | conductor<br />

Yukiko Šrejmová Kinjo | soprán | soprano<br />

Eva Müllerová | soprán | soprano<br />

Michaela Šrůmová | soprán | soprano<br />

Jana Levicová | mezzosoprán | mezzo-soprano<br />

Martin Šrejma | tenor | tenor<br />

Ondřej Socha | tenor | tenor<br />

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK: Ezio (novodobá premiéra | modern premiere)<br />

45<br />

Počet koncertů: 7<br />

Ceny abonentních vstupenek:<br />

770, 980, 1 260 Kč<br />

Ceny jednotlivých vstupenek:<br />

200, 260, 300 Kč<br />

Number of concerts: 7<br />

Prices of subscription seats:<br />

CZK 770, 980, 1 260<br />

Prices of tickets for individual concerts:<br />

CZK 200, 260, 300


Stará hudba Early Music<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

Německá kopie cembala podle Michael Mietke (1710), Charlottenburg/Berlin z dílny Jan Bečička-Stanislav Hüttl-Petr Šefl.<br />

2009 | 2010


STARÁ HUDBA EARLY MUSIC<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

6/10/09 Út | Tue SH1<br />

THE CZECH ENSEMBLE BAROQUE ORCHESTRA & CHOIR<br />

Roman Válek | dirigent | conductor<br />

Michaela Šrůmová | soprán | soprano<br />

Lívia Vénosová | soprán | soprano<br />

Jaroslav Březina | tenor | tenor<br />

Tomáš Král | baryton | baritone<br />

Roman Janál | baryton | baritone<br />

JOSEPH HAYDN: Stvoření, Hob. XXI/2<br />

20/10/09 Út | Tue SH2<br />

CAPELLA REGIA PRAHA<br />

Robert Hugo | dirigent | conductor<br />

GUNTHER JAKOB: Acratismus pro honore Dei (Hostina pro chválu Boží)<br />

10/11/09 Út | Tue SH3<br />

KVINTERNA<br />

Hana Blochová | umělecká vedoucí | artistic leader<br />

Marwan al-Solaiman, Hana Blochová, Pavel Polášek, Petr Vyoral, Milan Bílek<br />

kopie a repliky středověkých a orientálních nástrojů | medieval and oriental instruments<br />

ORIENTÁLNÍ INSPIRACE – Křesťanské, sefardské a arabské písně středověké Evropy,<br />

Afriky a Asie<br />

47


STARÁ HUDBA EARLY MUSIC<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

8/12/09 Út | Tue SH4<br />

ANTIQUARIUS CONSORT PRAGA<br />

PRAŽSK<strong>Ý</strong> KATEDRÁLNÍ SBOR<br />

Josef Kšica | dirigent | conductor<br />

Michaela Šrůmová | soprán | soprano<br />

Pavla Kšicová | alt | alto<br />

Richard Samek | tenor | tenor<br />

Tomáš Jindra | bas | bass<br />

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: Mesiáš, HWV 56<br />

19/1/10 Út | Tue SH5<br />

PRO ARTE ANTIQUA PRAHA<br />

Jan Šimon | umělecký vedoucí | artistic leader<br />

Jiří Sulženko | bas | bass<br />

HUDBA ČESKÉHO BAROKA A KLASICISMU<br />

PAVEL JOSEF VEJVANOVSK<strong>Ý</strong>:<br />

Sonata Sancti Spiritus<br />

Balletti<br />

JAN DISMAS ZELENKA:<br />

Sonáta č. 1 F dur, ZWV 181<br />

Árie „Dignare Domine“ z Te Deum D dur, ZWV 145<br />

Žalm 110 Confitebor tibi Domine, ZWV 72<br />

FRANTIŠEK IGNÁC ANTONÍN TŮMA: Partita d moll<br />

JAN VÁCLAV ANTONÍN STAMIC: Orchestrální trio č. 3 F dur<br />

JOSEF ANTONÍN PLÁNICK<strong>Ý</strong>: Opella ecclesiastica (výběr)<br />

JOSEF MYSLIVEČEK: Sinfonia in Es<br />

48


STARÁ HUDBA EARLY MUSIC<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

9/2/10 Út | Tue SH6<br />

Petr Nouzovský | violoncello | cello<br />

Monika Knoblochová | cembalo | harpsichord<br />

JOHANN SEBASTIAN BACH:<br />

Sonáta pro violu da gamba G dur, BWV 1027<br />

Sonáta pro violu da gamba D dur, BWV 1028<br />

Toccata c moll pro cembalo, BWV 911<br />

Sonáta pro violu da gamba g moll, BWV 1029<br />

9/3/10 Út | Tue SH7<br />

Irena Troupová | soprán | soprano<br />

Christian Leitherer | chalumeau<br />

Barbara Maria Willi | cembalo | harpsichord<br />

Barbara Leitherer | viola da gamba<br />

FRANCESCO BARTOLOMEO CONTI, GEORG PHILIPP TELEMANN, FRANTIŠEK VÁCLAV MÍČA,<br />

FRANÇOIS COUPERIN<br />

13/4/10 Út | Tue SH8<br />

WESER-RENAISSANCE<br />

Manfred Cordes | umělecký vedoucí | artistic leader<br />

HEINRICH ISAAC: Missa Paschalis<br />

(Velikonoční mše na císařském dvoře)<br />

Koncert je součástí Velikonočního festivalu Praha 2010.<br />

49<br />

Počet koncertů: 8<br />

Ceny abonentních vstupenek:<br />

1 200, 1 440, 1 680 Kč<br />

Ceny jednotlivých vstupenek:<br />

200, 260, 300 Kč<br />

Number of concerts: 8<br />

Prices of subscription seats:<br />

CZK 1 200, 1 440, 1 680<br />

Prices of tickets for individual concerts:<br />

CZK 200, 260, 300


Populární cyklus Popular Series<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

2009 | 2010


POPULÁRNÍ CYKLUS POPULAR SERIES<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

15/10/09 Čt | Thur PC1<br />

Emil Viklický | klavír | piano<br />

Steve Houben | altsaxofon | altsaxophone<br />

Hendrik Meurkens | foukací harmonika | harmonica<br />

Enfance (Steve Houben)<br />

Porthcawl (Emil Viklický)<br />

Who got the key from E16 (Hendrik Meurkens)<br />

Prague in March (Hendrik Meurkens)<br />

What’s New (Bob Haggart)<br />

What Now My Love (Gilbert Bécaud)<br />

Noa, Noa (Sergio Mendez)<br />

a další jazzové standardy a vlastní kompozice<br />

19/11/09 Čt | Thur PC2<br />

SWING & BLUES S LAĎOU KERNDLEM A KVARTETEM Q VOX<br />

L. Kerndl<br />

Q VOX<br />

DUKE ELLINGTON, COLE PORTER, GEORGE GERSHWIN, IRVING BERLIN a další<br />

17/12/09 Čt | Thur PC3<br />

LINHA SINGERS<br />

JIŘÍ LINHA: Lithania<br />

WOLFGANG AMADEUS MOZART, FRANZ SCHUBERT, JAN JAKUB RYBA a další<br />

51


POPULÁRNÍ CYKLUS POPULAR SERIES<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

7/1/10 Čt | Thur PC4<br />

MUSICA BOHEMICA<br />

HRADIŠŤAN (taneční soubor)<br />

Jaroslav Krček | dirigent | conductor<br />

České a moravské lidové písně (v úpravě Jaroslava a Josefa Krčkových)<br />

JAROSLAV KRČEK: Žákovské vigilie<br />

4/3/10 Čt | Thur PC5<br />

OPERETNÍ KONCERT | OPERETA CONCERT<br />

KOMORNÍ ORCHESTR PRAŽSK<strong>Ý</strong>CH SYMFONIKŮ<br />

Michael Tomaschek | dirigent | conductor<br />

Richard Samek | tenor | tenor<br />

„STŘÍBRN<strong>Ý</strong> VĚK“ VÍDEŇSKÉ OPERETY<br />

JOHANN STRAUSS, FRANZ LEHÁR, EMMERICH KÁLMÁN<br />

15/4/10 Čt | Thur PC6<br />

AFFETTO – vokálně experimentální soubor<br />

Jan Mikušek | kontratenor, cimbál | countertenor, cimbalom<br />

Marek Olbrzymek | tenor | tenor<br />

Vladimír Richter | tenor | tenor<br />

Aleš Procházka | bas | bass<br />

Martin Jakubíček | klavír, varhany | piano, organ<br />

Tomáš Reindl | tabla, didžeridu | tabla, didgeridoo<br />

Jan Tuláček | kytara | guitar<br />

52<br />

Počet koncertů: 6<br />

Ceny abonentních vstupenek:<br />

900, 1 080, 1 260 Kč<br />

Ceny jednotlivých vstupenek:<br />

200, 260, 300 Kč<br />

Number of concerts: 6<br />

Prices of subscription seats:<br />

CZK 900, 1 080, 1 260<br />

Prices of tickets for individual concerts:<br />

CZK 200, 260, 300


25. 12. 2009 Pátek | Friday<br />

16.00 hodin | 4 p.m.<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Church of St. Simon and St. Jude<br />

VÁNOČNÍ KONCERT<br />

CHRISTMAS CONCERT<br />

KOMORNÍ ORCHESTR PRAŽSK<strong>Ý</strong>CH SYMFONIKŮ<br />

Jaroslav Brych dirigent | conductor<br />

Alena Hellerová soprán | soprano Jana Dvořáková alt | alto<br />

Josef Zedník tenor | tenor Petr Svoboda bas | bass<br />

Martin Daněk hoboj | oboe Ondřej Šindelář fagot | bassoon<br />

KÜHNŮV SMÍŠEN<strong>Ý</strong> SBOR<br />

Marek Vorlíček sbormistr | choirmaster<br />

MIMOŘÁDN<strong>Ý</strong> KONCERT<br />

SPECIAL CONCERT<br />

Georg Philipp Telemann: Vodní hudba<br />

Antonio Vivaldi:<br />

Koncert pro hoboj, fagot, smyčce a basso continuo, RV 545<br />

Antonín Liehmann: Missa pastoralis<br />

PREMIÉRA NOVĚ OBJEVENÉ VÁNOČNÍ MŠE!<br />

Přehled mimořádných koncertů na s. 59-62<br />

All special concerts on p. 59-62


Varhany – cembalo – Organ – Harpsichord –<br />

kladívkový klavír Hammerklavier<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

2009 | 2010


VARHANY – CEMBALO – KLADÍVKOV<strong>Ý</strong> KLAVÍR ORGAN – HARPSICHORD – HAMMERKLAVIER<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

13/10/09 Út | Tue VCK1<br />

Kateřina Chroboková | cembalo, varhany | harpsichord, organ<br />

cembalo | harpsichord:<br />

CARL PHILIPP EMANUEL BACH: Sonáta č. 1 a moll ze sbírky Württembergische Sonaten, Wg. 49<br />

LOUIS COUPERIN: Passacaglia C dur<br />

GYÖRGY LIGETI: Hungarian Rock<br />

DOMENICO SCARLATTI: Sonáta E dur K 215, 216<br />

varhany | organ:<br />

GEORG MUFFAT: Toccata duodecima et ultima z cyklu Apparatus musico-organisticus<br />

JOHANN KASPAR KERLL: Passacaglia d moll<br />

GYÖRGY LIGETI: Harmonies<br />

JOHANN SEBASTIAN BACH (ANTONIO VIVALDI): Varhanní koncert d moll, BWV 596<br />

1/12/09 Út | Tue VCK2<br />

Giedré Lukšaité-Mrázková | varhany, cembalo, kladívkový klavír | organ, harpsichord, hammerklavier<br />

Eva Bublová | varhany | organ<br />

Marta Němcová | cembalo | harpsichord<br />

Edita Keglerová | cembalo, kladívkový klavír | harpsichord, hammerklavier<br />

GUISEPPE GUIAMI: Canzon La Luccherina pro dvoje varhany<br />

GIROLAMO FRESCOBALDI: Capriccio sopra la Battaglia pro dvoje varhany<br />

ANTONIO SOLER: Koncert pro dvoje varhany č. 5<br />

HANS HASELBÖCK: Variace na staroněmeckou píseň pro cembalo a varhanní positiv<br />

CARL PHILIPP EMANUEL BACH: Tři dueta pro dvě cembala<br />

JOHANN SEBASTIAN BACH: Koncert C dur pro dvě cembala, BWV 1061<br />

FRANTIŠEK XAVER DUŠEK: Sonáta C dur pro cembalo na čtyři ruce<br />

LEOPOLD KOŽELUH: Sonáta B dur pro cembalo na čtyři ruce<br />

JAN LADISLAV DUSÍK: Dvě dueta pro cembalo a kladívkový klavír<br />

Sonáta C dur pro kladívkový klavír na čtyři ruce, op. 32<br />

55


VARHANY – CEMBALO – KLADÍVKOV<strong>Ý</strong> KLAVÍR ORGAN – HARPSICHORD – HAMMERKLAVIER<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

26/1/10 Út | Tue VCK3<br />

Pavel Kohout | varhany | organ<br />

JOHANN SEBASTIAN BACH:<br />

Toccata G dur, BWV 916<br />

Partita na chorál: „O Gott, Du frommer Gott“, BWV 767<br />

Chorálová předehra „Wenn nur den lieben Gott lässt walten“, BWV 691a<br />

Fantasia super „Komm, heiliger Geist“, BWV 651<br />

JOSEF FERDINAND NORBERT SEGER:<br />

Preambulum C dur, Es dur, a moll<br />

Fuga C dur, d moll<br />

Fuga con sogetto doppio<br />

LUDWIG VAN BEETHOVEN:<br />

Allegro non più molto, WoO 33 (ze sbírky Pět kusů pro hrací hodiny)<br />

JAN VÁCLAV HUGO VOŘÍŠEK: Rondo G dur, op. 18 (varhanní úprava Pavel Kohout)<br />

JOSEPH HAYDN: Skladby pro hrací stroje a hodiny, Hob. XIX<br />

16/2/10 Út | Tue VCK4<br />

Barbara Maria Willi | cembalo | harpsichord<br />

JOHANN SEBASTIAN BACH: Chromatická fantazie a fuga d moll, BWV 903<br />

BERNARDO STORACE: Ciaccona<br />

GYÖRGY LIGETI:<br />

Passacaglia ungherese (Chaconne)<br />

Hungarian Rock (Chaconne)<br />

FRANÇOIS COUPERIN: Les barricades mystérieuses<br />

PETER GRAHAM: BAMAWI<br />

JEAN-PHILIPPE RAMEAU: Suita a moll<br />

56


VARHANY – CEMBALO – KLADÍVKOV<strong>Ý</strong> KLAVÍR ORGAN – HARPSICHORD – HAMMERKLAVIER<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

6/4/10 Út | Tue VCK5<br />

Andreas Schröder | varhany | organ<br />

SAMUEL SCHEIDT: Chorál „Christ ist erstanden“<br />

CHARLES LUYTHON: Fuga suavissima<br />

MICHELANGELO ROSSI: Toccata settima<br />

GEORG MUFFAT: Toccata septima z cyklu Apparatus musico-organisticus<br />

JOHANN KASPAR FERDINAND FISCHER:<br />

Ricercar super Initium Cantilenae „Christ ist erstanden“<br />

Ciaccona F dur<br />

JOSEF SEGER: Toccata a fuga V<br />

JOHANN GEORG ALBRECHTSBERGER:<br />

Fuga G dur<br />

Komm heiliger Geist mit deiner Gnad<br />

LUIGI CHERUBINI: Fantazie C dur<br />

JOHANN SEBASTIAN BACH:<br />

Fantasia super Christ lag in Todesbanden, BWV 695<br />

Umění fugy – kontrapunkt I až IV, BWV 1080<br />

Pièce d’orgue (fantazie) G dur, BWV 572<br />

Koncert je součástí Velikonočního festivalu Praha 2010.<br />

57<br />

Počet koncertů: 5<br />

Ceny abonentních vstupenek:<br />

600, 750, 900 Kč<br />

Ceny jednotlivých vstupenek:<br />

200, 260, 300 Kč<br />

Number of concerts: 5<br />

Prices of subscription seats:<br />

CZK 600, 750, 900<br />

Prices of tickets for individual concerts:<br />

CZK 200, 260, 300


Mimořádné koncerty Special Concerts<br />

2009 | 2010


MIMOŘÁDNÉ KONCERTY SPECIAL CONCERTS<br />

28/10/09 St | Wed MK1 Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 17.00 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 5 p.m.<br />

KONCERT PRO REPUBLIKU | CONCERT FOR THE REPUBLIC<br />

SYMFONICK<strong>Ý</strong> ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK<br />

Serge Baudo | dirigent | conductor<br />

BEDŘICH SMETANA: Má vlast<br />

1/11/09 Ne | Sun MK2 Dvořákova síň | Rudolfinum | nám. Jana Palacha, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Dvořák Hall | Rudolfinum | nám. Jana Palacha, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

VENICE BAROQUE ORCHESTRA<br />

Andrea Marcon | dirigent | conductor<br />

Magdalena Kožená | mezzosoprán | mezzo-soprano<br />

Gian Piero Zanocco, Massimiliano Tieppo | housle | violin<br />

Anna Fusek | flétna | flute<br />

ANTONIO VIVALDI:<br />

Sinfonia in C pro smyčce a basso continuo, RV 114<br />

Árie Griseldy „Ho il cor già lacero“ z opery Griselda<br />

Árie Ruggiera „Sol da te, mio dolce amore“ z opery Orlando furioso<br />

Sinfonia in G pro smyčce a basso continuo, RV 146<br />

Koncert g moll „La Notte“ pro flétnu, smyčce a basso continuo, RV 439<br />

Árie Barzane „Tornar voglio“ z opery Arsilda<br />

Árie Farnace „Gelido in ogni vena“ z opery Farnace<br />

Koncert G dur pro dvoje housle, smyčce a basso continuo, RV 516<br />

Árie Rustiny „Cara sorte di chi nata“ z opery La verità in cimento<br />

Árie Tullie „Misero spirto mio“ z opery Ottone in villa<br />

Koncert C dur pro flétnu, smyčce a basso continuo, RV 443<br />

Árie (del Vagante) „Armatae face et anguibus“ z oratoria Juditha Triumphans<br />

59


MIMOŘÁDNÉ KONCERTY SPECIAL CONCERTS<br />

16/12/09 St | Wed MK3 Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

KONCERT K 75. V<strong>Ý</strong>ROČÍ FOK | 75 TH ANNIVERSARY CONCERT<br />

SYMFONICK<strong>Ý</strong> ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK<br />

Jiří Kout | dirigent | conductor<br />

Roman Patočka | housle | violin<br />

ANTONÍN DVOŘÁK: Karneval, op. 92<br />

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert pro housle a orchestr A dur, KV 129<br />

FRANZ SCHUBERT: Symfonie č. 8 h moll „Nedokončená“, D759<br />

RICHARD STRAUSS: Enšpíglova šibalství, op. 28<br />

Od 18.15 hodin beseda před koncertem v Cukrárně Obecního domu.<br />

25/12/09 Pá | Fri MK4 Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 16.00 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 4 p.m.<br />

VÁNOČNÍ KONCERT | CHRISTMAS CONCERT<br />

KOMORNÍ ORCHESTR PRAŽSK<strong>Ý</strong>CH SYMFONIKŮ<br />

Jaroslav Brych | dirigent | conductor<br />

Alena Hellerová | soprán | soprano<br />

Jana Dvořáková | alt | alto<br />

Josef Zedník | tenor | tenor<br />

Petr Svoboda | bas | bass<br />

Martin Daněk | hoboj | oboe<br />

Ondřej Šindelář | fagot | bassoon<br />

KÜHNŮV SMÍŠEN<strong>Ý</strong> SBOR<br />

Marek Vorlíček | sbormistr | choirmaster<br />

GEORG PHILIPP TELEMAN: Vodní hudba<br />

ANTONIO VIVALDI: Koncert G dur pro hoboj, fagot, smyčce a basso continuo, RV 545<br />

ANTONÍN LIEHMANN: Missa pastoralis – Premiéra nově objevené vánoční mše!<br />

60


MIMOŘÁDNÉ KONCERTY SPECIAL CONCERTS<br />

26/12/09 So | Sat MK5<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 16.00 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 4 p.m.<br />

KOMORNÍ ORCHESTR PRAŽSK<strong>Ý</strong>CH SYMFONIKŮ<br />

Jaroslav Brych | dirigent | conductor<br />

Ivan Ženatý | housle | violin<br />

Eva Forejtová | soprán | soprano<br />

Nadia Ladkany | alt | alto<br />

Petr Frýbert | tenor | tenor<br />

Tomáš Jindra | bas | bass<br />

ANTONIO VIVALDI: Čtvero ročních dob, op. 8<br />

JAKUB JAN RYBA: Česká mše vánoční cum populo (se zpívajícím publikem)<br />

1/1/10 Pá | Fri MK6<br />

NOVOROČNÍ KONCERT | NEW YEAR’S CONCERT<br />

Host sezóny | Guest of the season:<br />

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ<br />

István Dénes | dirigent | conductor<br />

61<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

BENJAMIN BRITTEN, ANTONÍN DVOŘÁK, OSKAR NEDBAL, JULIUS FUČÍK,<br />

ARAM CHAČATURJAN, JOHANN STRAUSS


MIMOŘÁDNÉ KONCERTY SPECIAL CONCERTS<br />

23/6/10 St | Wed MK7<br />

24/6/10 Čt | Thur MK8<br />

ZÁVĚREČN<strong>Ý</strong> KONCERT SEZÓNY | SEASON CLOSING CONCERT<br />

SYMFONICK<strong>Ý</strong> ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK<br />

Jiří Kout | dirigent | conductor<br />

Luba Orgonasova | soprán | soprano<br />

Elena Zhidkova | mezzosoprán | mezzo-soprano<br />

Roberto Saccà | tenor | tenor<br />

Maurizio Muraro | bas | bass<br />

PRAŽSK<strong>Ý</strong> FILHARMONICK<strong>Ý</strong> SBOR<br />

Lukáš Vasilek | sbormistr | choirmaster<br />

GIUSEPPE VERDI: Messa da Requiem<br />

62<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

Ceny jednotlivých vstupenek (Smetanova síň Obecního domu)<br />

s výjimkou koncertu 16. 12.:<br />

150 (stání), 400, 560, 660, 800 Kč<br />

Ceny jednotlivých vstupenek na koncert 16. 12.:<br />

300, 360, 460, 600 Kč<br />

Ceny jednotlivých vstupenek (Dvořákova síň Rudolfina):<br />

300 (stání), 700, 1 400, 1 800 Kč<br />

Ceny jednotlivých vstupenek (Kostel sv. Šimona a Judy):<br />

200, 260, 300 Kč<br />

Prices of tickets (Smetana Hall of Municipal House)<br />

except the concert MK3:<br />

CZK 150 (standing), 400, 560, 660, 800<br />

Prices of tickets for concert MK3:<br />

CZK 300, 360, 460, 600<br />

Prices of tickets (Dvořák Hall of Rudolfinum):<br />

CZK 300 (standing), 700, 1 400, 1 800<br />

Prices of tickets (Church of St. Simon and St. Jude):<br />

CZK 200, 260, 300


26. 12. 2009 Sobota | Saturday<br />

19.30 hodin | 7:30 p.m.<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Church of St. Simon and St. Jude<br />

KOMORNÍ ORCHESTR PRAŽSK<strong>Ý</strong>CH SYMFONIKŮ<br />

Jaroslav Brych dirigent | conductor<br />

Ivan Ženatý housle | violin<br />

Eva Forejtová soprán | soprano<br />

Nadia Ladkany alt | alto<br />

Petr Frýbert tenor | tenor<br />

Tomáš Jindra bas | bass<br />

Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob, op. 8<br />

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční<br />

cum populo (se zpívajícím publikem)<br />

STAŇTE SE INTERPRETY SLAVNÉ „RYBOVKY“!<br />

(sborový part obdržíte u vchodu do sálu)<br />

MIMOŘÁDN<strong>Ý</strong> KONCERT<br />

SPECIAL CONCERT<br />

Přehled mimořádných koncertů na s. 59-62<br />

All special concerts on p. 59-62


Koncerty pro jiné pořadatele Other Concerts of the PSO<br />

v České republice in the Czech Republic<br />

2009 | 2010


KONCERTY PRO JINÉ POŘADATELE OTHER CONCERTS OF THE PSO<br />

V ČESKÉ REPUBLICE IN THE CZECH REPUBLIC<br />

9/9/09 St | Wed České Budějovice, Divadelní sál Metropol<br />

HUDEBNÍ SLAVNOSTI EMY DESTINNOVÉ<br />

Jiří Kout | dirigent | conductor<br />

Pavel Kašpar | klavír | piano<br />

LUDWIG VAN BEETHOVEN, ANTON BRUCKNER<br />

31/10/09 So | Sat Praha, Smetanova síň Obecního domu<br />

KONCERT PRO ARCIDIECÉZNÍ CHARITU PRAHA<br />

LUDWIG VAN BEETHOVEN<br />

28/3/10 Ne | Sun Brno, Katedrála sv. Petra a Pavla<br />

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY<br />

Jiří Kout | dirigent | conductor<br />

sólisté v jednání | soloists to be announced<br />

ČESK<strong>Ý</strong> FILHARMONICK<strong>Ý</strong> SBOR BRNO<br />

ANTONÍN DVOŘÁK<br />

17/5/10 Po | Mon Praha, Smetanova síň Obecního domu<br />

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PRAŽSKÉ JARO<br />

dirigent v jednání | conductor to be announced<br />

Martin Kasík | klavír | piano<br />

MILAN SLAVICK<strong>Ý</strong>, další program v jednání | programme to be announced<br />

65


KONCERTY PRO JINÉ POŘADATELE OTHER CONCERTS OF THE PSO<br />

V ČESKÉ REPUBLICE IN THE CZECH REPUBLIC<br />

25/5/10 Út | Tue Jihlava, Dům kultury odborů<br />

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL MAHLER JIHLAVA<br />

Libor Pešek | dirigent | conductor<br />

GUSTAV MAHLER<br />

31/5/10 Po | Mon Praha, Smetanova síň Obecního domu<br />

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PRAŽSKÉ JARO<br />

Jiří Kout | dirigent | conductor<br />

JAN KLUSÁK, ALMA MAHLER<br />

10/6/10 Čt | Thur Ostrava, Dům kultury města Ostravy<br />

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL JANÁČKŮV MÁJ<br />

Jiří Kout | dirigent | conductor<br />

BEDŘICH SMETANA<br />

ČERVEN 2010 JUNE 2010<br />

66<br />

Litomyšl, Státní zámek, II. nádvoří<br />

MEZINÁRODNÍ OPERNÍ FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL<br />

dirigent a program v jednání | conductor and programme to be announced


1. 1. 2010 Pátek | Friday<br />

19.30 hodin | 7:30 p.m.<br />

Smetanova síň, Obecní dům | Smetana Hall, Municipal House<br />

NOVOROČNÍ KONCERT<br />

NEW YEAR’S CONCERT<br />

Host sezóny | Guest of the season:<br />

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ<br />

István Dénes dirigent | conductor<br />

Benjamin Britten, Antonín Dvořák,<br />

Oskar Nedbal, Julius Fučík,<br />

Aram Chačaturjan, Johann Strauss<br />

MIMOŘÁDN<strong>Ý</strong> KONCERT<br />

SPECIAL CONCERT<br />

Přehled mimořádných koncertů na s. 59-62<br />

All special concerts on p. 59-62


Zahraniční zájezdy International Tours<br />

3 – 23/1/10 Japonsko<br />

SYMFONICK<strong>Ý</strong> ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK<br />

Jiří Kout, Norichika Iimori | dirigenti | conductors<br />

Mariko Senju | housle | violin<br />

Ikuyo Nakamichi | klavír | piano<br />

Yoko Hasegawa | violoncello | cello<br />

B. SMETANA, A. DVOŘÁK, W. A. MOZART, F. CHOPIN, F. SCHUBERT<br />

Sapporo<br />

Sendai<br />

Nishinomiya<br />

Nagoya<br />

Yokohama<br />

Tokyo<br />

Tsukuba<br />

Sasebo<br />

Kyoto<br />

Fukuoka<br />

Kusashiki<br />

68


23. a 24. 6. 2010 Středa a Čtvrtek | Wednesday and Thursday<br />

19.30 hodin | 7:30 p.m.<br />

Smetanova síň, Obecní dům | Smetana Hall, Municipal House<br />

Giuseppe Verdi: Messa da Requiem<br />

SYMFONICK<strong>Ý</strong> ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK<br />

Jiří Kout dirigent | conductor<br />

Luba Orgonasova soprán | soprano<br />

Elena Zhidkova mezzosoprán | mezzo-soprano<br />

Roberto Saccà tenor | tenor<br />

Maurizio Muraro bas | bass<br />

PRAŽSK<strong>Ý</strong> FILHARMONICK<strong>Ý</strong> SBOR<br />

Lukáš Vasilek sbormistr | choirmaster<br />

MIMOŘÁDN<strong>Ý</strong> KONCERT<br />

SPECIAL CONCERT<br />

Přehled mimořádných koncertů na s. 59-62<br />

All special concerts on p. 59-62


Velikonoční festival Prague Easter Festival<br />

Praha 30. 3. – 14. 4. 2010<br />

2010


VELIKONOČNÍ FESTIVAL PRAHA PRAGUE EASTER FESTIVAL<br />

30. 3. – 14. 4. 2010<br />

30/3/10 Út | Thur VF1<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

ČESK<strong>Ý</strong> FILHARMONICK<strong>Ý</strong> SBOR BRNO<br />

Petr Fiala | sbormistr | choirmaster<br />

JACOBUS HANDL GALLUS: Lamentationes Jeremiae Prophete<br />

ANTON BRUCKNER: Geistliche Motetten<br />

OLIVIER MESSIAEN: O sacrum convivium<br />

31/3/10 St | Wed VF2<br />

1/4/10 Čt | Thur VF3<br />

SYMFONICK<strong>Ý</strong> ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK<br />

Jiří Kout | dirigent | conductor<br />

Marie Fajtová | soprán | soprano<br />

mezzosoprán v jednání | mezzo-soprano to be announced<br />

Michal Lehotský | tenor | tenor<br />

Peter Mikuláš | bas | bass<br />

ČESK<strong>Ý</strong> FILHARMONICK<strong>Ý</strong> SBOR BRNO<br />

Petr Fiala | sbormistr | choirmaster<br />

ANTONÍN DVOŘÁK: Stabat mater, op. 58<br />

71<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 7:30 p.m.


VELIKONOČNÍ FESTIVAL PRAHA PRAGUE EASTER FESTIVAL<br />

30. 3. – 14. 4. 2010<br />

6/4/10 Út | Tue VF4<br />

Andreas Schröder | varhany | organ<br />

SAMUEL SCHEIDT, CHARLES LUYTHON, MICHELANGELO ROSSI,<br />

GEORG MUFFAT, JOHANN KASPAR FERDINAND FISCHER, JOSEF SEGER,<br />

JOHANN GEORG ALBRECHTSBERGER, LUIGI CHERUBINI, JOHANN SEBASTIAN BACH<br />

7/4/10 St | Wed VF5<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

ENSEMBLE INÉGAL<br />

Adam Viktora | umělecký vedoucí | artistic leader<br />

GIOACHINO ROSSINI: Petite messe solennelle<br />

8/4/10 Čt | Thur VF6<br />

9/4/10 Pá | Fri VF7<br />

72<br />

Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

Smetanova síň | Obecní dům | nám. Republiky 5, Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Smetana Hall | Municipal House | nám. Republiky 5, Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

SYMFONICK<strong>Ý</strong> ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK<br />

Jiří Bělohlávek | dirigent | conductor<br />

Dagmar Pecková | mezzosoprán | mezzo-soprano<br />

GUSTAV MAHLER: Adagietto ze Symfonie č. 5<br />

ALEXANDER ZEMLINSKY: Gesänge für mittlere Stimme (Maeterlinckovy písně), op. 13<br />

JOSEF BOHUSLAV FOERSTER: Symfonie č. 4 c moll „Veliká noc“, op. 54<br />

9. 4. od 18.15 hodin beseda před koncertem v Cukrárně Obecního domu


VELIKONOČNÍ FESTIVAL PRAHA PRAGUE EASTER FESTIVAL<br />

30. 3. – 14. 4. 2010<br />

12/4/10 Po | Mon VF8 Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

David Dorůžka | kytara | guitar<br />

Vojtěch Procházka | klavír | piano<br />

Trygve Seim | saxofony | saxophones<br />

13/4/10 Út | Tue VF9 Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

WESER-RENAISSANCE<br />

Manfred Cordes | umělecký vedoucí | artistic leader<br />

HEINRICH ISAAC: Missa Paschalis<br />

(Velikonoční mše na císařském dvoře)<br />

14/4/10 St | Wed VF10 Kostel sv. Šimona a Judy | Dušní ul., Praha 1 | 19.30 hodin<br />

Church of St. Simon and St. Jude | Dušní ul., Praha 1 | 7:30 p.m.<br />

JUVENTUS COLLEGIUM FOK<br />

JOHANNES BRAHMS: Serenáda pro malý orchestr č. 2 A dur, op. 16<br />

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Hudební žert, KV 522<br />

73<br />

Ceny vstupenek (Smetanova síň Obecního domu):<br />

300, 360, 460, 600 Kč<br />

Ceny vstupenek (Kostel sv. Šimona a Judy):<br />

200, 260, 300 Kč<br />

Prices of tickets (Smetana Hall of Municipal House):<br />

CZK 300, 360, 460, 600<br />

Prices of tickets (Church of St. Simon and St. Jude):<br />

CZK 200, 260, 300


Klub přátel FOK<br />

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK rozdává radost z hudby v Praze, v České republice i v zahraničí již přesně tři čtvrtě století. Současný šéfdirigent<br />

Jiří Kout navázal na práci svých předchůdců a přivedl Pražské symfoniky do vrcholné umělecké formy. Na pódiu Smetanovy síně se v abonentních i mimořádných<br />

koncertech představují špičkoví sólisté a dirigenti z celého světa. Orchestr provádí náročná symfonická a kantátová díla. K průzračnému zvuku orchestru<br />

přispívají nádherné hudební nástroje milionových hodnot.<br />

Máme štěstí, že svoje umění předvádíme vám, našim věrným abonentům, přátelům orchestru. Víme, že se zajímáte o všechno, co souvisí s naším orchestrem.<br />

A jsme přesvědčeni, že pokud budete moci, rádi nám pomůžete v naplňování uměleckých vizí.<br />

Členem Klubu přátel FOK se stává každý, kdo se rozhodne podpořit činnost FOK ročním příspěvkem od 1 000 Kč výše.<br />

PhDr. Ilja Šmíd<br />

Ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK


POKUD SE VÁM LÍBÍ NAŠE HUDBA A CHTĚLI BYSTE NÁS PODPOŘIT,<br />

VSTUPTE DO NAŠEHO KLUBU PŘÁTEL FOK<br />

Jak se stát členem klubu přátel FOK?<br />

1. – Vyplňte elektronickou přihlášku na www.fok.cz/klub<br />

nebo<br />

– Zašlete vyplněnou přihlášku, kterou naleznete na s. 84 této brožury, na adresu:<br />

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1<br />

2. – Uhraďte členský příspěvek na č. účtu 11130011/0100, v. s. 5555, zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení<br />

Minimální členský příspěvek jednoho člena činí 1 000 Kč na koncertní sezónu, členský příspěvek páru je 1 800 Kč na koncertní sezónu .<br />

Můžete nás ovšem podpořit i částkou vyšší. S příspěvkem vyšším než 5 000 Kč získáte individuální členské výhody.<br />

Více informací najdete na www.fok.cz/klub<br />

Co vám přinese členství v Klubu přátel FOK?<br />

Kromě prestiže být spojován jako donátor s naším špičkovým orchestrálním tělesem dále:<br />

– Členskou klubovou kartu a potvrzení o příspěvku, na jehož základě si můžete odečíst hodnotu daru od základu daně z příjmu<br />

– Vstup na všechny veřejné generální zkoušky zdarma<br />

– Uvedení vašeho jména na webových stránkách FOK<br />

– Pozvání na číši vína při příležitosti zahájení nebo ukončení koncertní sezóny<br />

– Vánoční dárek<br />

– Slevu 20% na všechna představení divadla Minor<br />

– Slevu 50% na nákup vstupenky do hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy a na expozice pořádané Muzeem hl. m. Prahy<br />

v Podskalské celnici na Výtoni.<br />

– Pozvání na společné setkání po koncertě k 75. výročí založení Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK<br />

– Přednostní zasílání bulletinu FOKus<br />

www.fok.cz/klub<br />

Kontakty:<br />

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1<br />

Tel.: 222 002 432<br />

75


INFORMACE O VSTUPENKÁCH A PŘEDPLATNÉM<br />

CENY ABONENTNÍCH VSTUPENEK:<br />

název cyklu počet koncertů I. kategorie II. kategorie III. kategorie IV. kategorie<br />

A/B 8 2 880,- 2 160,- 1 680,- 1 440,-<br />

C/D 8 2 880,- 2 160,- 1 680,- 1 440,-<br />

Nedělní rodinný cyklus 4 Dospělí 640,- Děti do 15 let 320,-<br />

Hudba na dotek 4 Dospělí 800,- Děti do 15 let 400,-<br />

Světová klavírní tvorba 8 1 840,- 1 600,- 1 360,- 720,-<br />

Komorní hudba 7 1 260,- 980,- 770,-<br />

Stará hudba 8 1 680,- 1 440,- 1 200,-<br />

Populární cyklus 6 1 260,- 1 080,- 900,-<br />

Varhany, cembalo, kladívkový klavír 5 900,- 750,- 600,-<br />

V ceně abonentních vstupenek je zahrnuta sleva minimálně ve výši 40% ze základních cen jednotlivých vstupenek.<br />

Ad libitum: vyberte si minimálně 8 různých koncertů z libovolného cyklu či Velikonočního festivalu Praha<br />

a kterékoli cenové kategorie a na každou vstupenku získáte 20% slevu.<br />

Členství v Hudebním klubu Fík: děti do 10 let 800,- (zahrnuje abonentní vstupenku na cyklus Hudba na dotek)<br />

CENY JEDNOTLIV<strong>Ý</strong>CH VSTUPENEK PODLE SÁLU KONÁNÍ KONCERTU:<br />

(Kromě vstupenek na koncerty 28. 10. 2009, 1. 11. 2009, 1. 1. 2010, 23. a 24. 6. 2010,<br />

u nichž je stanoveno speciální vstupné, viz níže)<br />

I. kategorie II. kategorie III. kategorie IV. kategorie V. kategorie (stání)<br />

Smetanova síň Obecního domu 600,- 460,- 360,- 300,- 100,-<br />

Dvořákova síň Rudolfina 600,- 500,- 360,- 160,- 100,-<br />

Kostel sv. Šimona a Judy 300,- 260,- 200,-<br />

Nedělní rodinný cyklus Dospělí 200,- Děti do 15 let 100,-<br />

Hudba na dotek Dospělí 300,- Děti do 15 let 150,-<br />

CENY JEDNOTLIV<strong>Ý</strong>CH VSTUPENEK PRO KONCERTY 28. 10. 2009, 1. 11. 2009, 1. 1. 2010, 23. a 24. 6. 2010 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:<br />

76<br />

I. kategorie II. kategorie III. kategorie IV. kategorie V. kategorie (stání)<br />

Smetanova síň Obecního domu 800,- 660,- 560,- 400,- 150,-<br />

Dvořákova síň Rudolfina 1 800,- 1 800,- 1 400,- 700,- 300,-<br />

Veřejné generální zkoušky: Jednotné vstupné: 100,- (bez dalších slev)<br />

Vstupné pro školy (při hromadných objednávkách) 50,- / žák<br />

Koncerty pro školy v Kostele sv. Šimona a Judy:<br />

Informace, rezervace, objednávky: j.zednik@fok.cz, Tel.: 222 321 352<br />

Vstupné pro školy (při hromadných objednávkách) 50,- / žák


Kde?<br />

On-line na www.fok.cz<br />

Předprodejní pokladna FOK<br />

Obecní dům, nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1<br />

(v přízemí Obecního domu, vchod hlavním vchodem)<br />

Po – Pá: 10.00 – 18.00<br />

Tel: 222 002 336, Fax: 222 322 501, E-mail: pokladna@fok.cz<br />

Kdy?<br />

Předprodej abonentních vstupenek na sezónu 09/10 bude probíhat od<br />

4. 5. 2009 do prvního koncertu příslušného cyklu.<br />

Předprodej vstupenek cyklu Ad libitum na sezónu 09/10 bude zahájen<br />

27. 7. 2009.<br />

V období od 13. 7. 2009 do 24. 7. 2009 bude pokladna uzavřena.<br />

Vstupenky na jednotlivé koncerty sezóny 09/10 lze zakoupit již<br />

od 27. 7. 2009 v pokladně FOK nebo on-line na www.fok.cz.<br />

Informace pro abonenty:<br />

Loňským abonentům bude jejich dosavadní předplatné rezervováno<br />

do 30. 6. 2009.<br />

Po tomto datu budou rezervace uvolněny a vstupenky dány<br />

do volného prodeje.<br />

Abonentům cyklů M a Cyklu mladých talentů, které se ruší,<br />

předplatné rezervováno nebude.<br />

Prosíme abonenty, aby nezapomněli předložit předplatitelskou<br />

legitimaci z minulé sezóny.<br />

Slevy:<br />

50% slevu z abonentních vstupenek poskytujeme:<br />

– držitelům průkazů ZTP a ZTP – P<br />

– u cyklů HND a Nedělní odpolední koncerty dětem do 15 let<br />

50% slevu z jednotlivých vstupenek poskytujeme:<br />

– dětem do 15 let<br />

– držitelům průkazů ZTP a ZTP-P<br />

– seniorům (ročník 1949 a starší)<br />

– studentům<br />

Pro uplatnění slevy je nutné předložení dokladu, kterým bude<br />

prokázána skutečnost opravňující k čerpání slevy (prokázání data<br />

narození, studia, atd.). Poskytované slevy se nedají slučovat. Veškeré<br />

slevy jsou poskytovány pouze v předprodejní pokladně FOK.<br />

77<br />

Upozornění:<br />

Prosíme návštěvníky koncertů, aby respektovali konvenci<br />

společenského oděvu.<br />

Po zahájení koncertu nebude návštěvníkům umožněn vstup do sálu.<br />

Fotografování, filmování a veškeré druhy audio a video záznamů jsou<br />

bez povolení Symfonického orchestru hl. m. Prahy a Obecního domu<br />

přísně zakázány. Žádáme posluchače, aby před vstupem do sálu<br />

vypnuli mobilní telefony a zvukovou signalizaci hodinek.<br />

Změny termínu, programu a účinkujících jsou vyhrazeny.<br />

Další prodejní místa jednotlivých vstupenek:<br />

Kulturní a informační středisko Obecního domu<br />

nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1<br />

Po – Ne: 10.00 – 19.00<br />

Tel.: 222 002 101, Fax: 222 002 100<br />

www.obecnidum.cz, E-mail: info@obecnidum.cz<br />

Bohemia Ticket International<br />

Malé náměstí 13, 110 00 Praha 1<br />

Po – Pá: 9.00 – 17.00, So: 9.00-13.00<br />

Tel.: 224 227 832, Fax: 224 218 167<br />

Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1<br />

Po – Pá: 10.00 – 19.00, So: 10.00 – 17.00, Ne: 10.00 – 15.00<br />

Tel./Fax: 244 215 031<br />

Ticketpro<br />

www.ticketpro.cz, E-mail: ticket@ticketpro.cz<br />

Ticketportal<br />

Vstupenky on-line: www.ticketportal.cz<br />

Tel: +420 224 091 438, +420 224 091 439, Fax: +420 222 246 283<br />

E-mail: rezervace@ticketportal.cz<br />

Centrála: Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00<br />

Seznam prodejních míst na www.ticketportal.cz<br />

Via Musica<br />

Staroměstské náměstí 14, 110 00 Praha 1, Tel.: 224 826 440<br />

Malostranské náměstí 13, 110 00 Praha 1, Tel.: 257 535 568<br />

Loretánské náměstí 4, 118 00 Praha 1, Tel.: 220 515 403<br />

Hradčanské náměstí 16, 118 00 Praha 1, Tel.: 773 173 330<br />

www.viamusica.cz, E-mail: vstupenky@viamusica.cz


INFORMATION ON TICKETS AND ADVANCE BOOKING<br />

SUBSCRIPTION TICKET PRICES:<br />

78<br />

Number of concerts Category I Category II Category III Category IV<br />

A/B 8 2 880,- 2 160,- 1 680,- 1 440,-<br />

C/D 8 2 880,- 2 160,- 1 680,- 1 440,-<br />

Sunday Family Series 4 Adults 640,- Children up to 15 years of age 320,-<br />

Family Concerts 4 Adults 800,- Children up to 15 years of age 400,-<br />

World Piano Music 8 1 840,- 1 600,- 1 360,- 720,-<br />

Chamber Music 7 1 260,- 980,- 770,-<br />

Early Music 8 1 680,- 1 440,- 1 200,-<br />

Popular Series 6 1 260,- 1 080,- 900,-<br />

Organ-Harpsichord-Hammerklavier 5 900,- 750,- 600,-<br />

Subscriber tickets offer discounts of 40% as compared to the average price of ordinary tickets to individual concerts.<br />

Ad libitum: choose a minimum of 8 concerts from any of the series or the Prague Easter Festival and in any price category and you<br />

get a 20% discount on every ticket<br />

INDIVIDUAL TICKET PRICES:<br />

(except the concerts 28/10/2009, 1/11/2009, 1/1/2010, 23 and 24/6/2010)<br />

Category I Category II Category III Category IV Category V (standing)<br />

Smetana Hall, Municipal House 600,- 460,- 360,- 300,- 100,-<br />

Dvořák Hall, Rudolfinum 600,- 500,- 360,- 160,- 100,-<br />

Church of St. Simon and St. Jude 300,- 260,- 200,-<br />

Sunday Family Series Adults 200,- Children up to 15 years of age 100,-<br />

Family Concerts Adults 300,- Children up to 15 years of age 150,-<br />

INDIVIDUAL TICKET PRICES FOR THE CONCERTS 28/10/2009, 1/11/2009, 1/1/2010, 23 AND 24/6/2010:<br />

Category I Category II Category III Category IV Category V (standing)<br />

Smetana Hall, Municipal House 800,- 660,- 560,- 400,- 150,-<br />

Dvořák Hall, Rudolfinum 1 800,- 1 800,- 1 400,- 700,- 300,-<br />

Public Rehearsals:<br />

Unified ticket price: CZK 100 (without further discounts)<br />

Tickets for school parties (group bookings): CZK 50 per head


Where?<br />

Online: www.fok.cz<br />

Prague Symphony Orchestra Advance Booking Office<br />

Obecní dům, nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1<br />

Mon – Fri: 10 a.m. – 6 p.m.<br />

Tel: +420 222 002 336, Fax: +420 222 322 501<br />

E-mail: pokladna@fok.cz<br />

When?<br />

Advance subscription tickets for the 09/10 season will be on sale<br />

from the 4 th of May 2009 to the first concert of each series.<br />

Advance sales for the Ad libitum scheme in the 09/10<br />

season will commence on the 27 th of July 2009.<br />

The booking office will be closed from the 13 th of July 2009<br />

to the 24 th of July 2009.<br />

Tickets for individual concerts in the 09/10 season may be purchased<br />

from the 27 th of July 2009 or online: www.fok.cz<br />

Information for Subscribers:<br />

For last year’s subscribers, advance bookings made to date will be<br />

reserved until the 30 th of June 2009.<br />

After the 30 th of June 2009 reservations will no longer be held<br />

and the tickets will be released for free sales.<br />

We would remind subscribers not to forget to bring and present their<br />

subscriber cards from last season.<br />

Discounts:<br />

Discounts of 50% on subscriber tickets is available for<br />

– Holders of ZTP and ZTP–P Cards (physical disability)<br />

Discounts of 50% on individual tickets are available for:<br />

– Children of up to 15 years of age (apart from the Family<br />

concerts, where there is a special price for children)<br />

– Holders of ZTP and ZTP–P (physical disability)<br />

– Seniors (born in 1949 or before)<br />

– Students<br />

To claim the discounts you need to present documents confirming the<br />

relevant status (e.g. documents confirming date of birth, student<br />

status etc.). One individual can only claim one discount. Discounts can<br />

be provided only at the PSO advance booking office.<br />

79<br />

Reminder:<br />

We ask concert-goers to respect the conventions of formal dress.<br />

Ticket holders will not be allowed into the hall once the concert has<br />

started.<br />

Taking photographs, filming or any kind of audio and/or video<br />

recording without the permission of the Prague Symphony Orchestra<br />

and the Municipal House is strictly forbidden. We must request<br />

members of the audience to turn off their mobile telephones and<br />

sound signals from watches before entering the hall.<br />

We reserve the right to change dates, programmes and performers.<br />

Other Ticket Sales Locations:<br />

The Municipal House Cultural and Information Centre<br />

nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1<br />

Mon – Sun: 10 a.m. – 7 p.m.<br />

Tel.: +420 222 002 101, Fax: +420 222 002 100<br />

www.obecnidum.cz, E-mail: info@obecnidum.cz<br />

Bohemia Ticket International<br />

Malé náměstí 13, 110 00 Praha 1<br />

Mon – Fri: 9 a.m. – 5 p.m., Sat: 9 a.m. – 1 p.m.<br />

Tel.: +420 224 227 832, Fax: +420 224 219 480<br />

Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1<br />

Mon – Fri: 10 a.m. – 7 p.m.,<br />

Sat: 10 a.m. – 5 p.m., Sun: 10 a.m. – 3 p.m.<br />

Tel./Fax: +420 244 215 031<br />

www.bohemiaticket.cz, E-mail: order@bohemiaticket.cz<br />

Ticketpro<br />

www.ticketpro.cz, E-mail: ticket@ticketpro.cz<br />

Ticketportal<br />

www.ticketportal.cz<br />

Tel: +420 224 091 438, +420 224 091 439, Fax: +420 222 246 283<br />

E-mail: rezervace@ticketportal.cz<br />

Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00<br />

Via Musica<br />

Staroměstské náměstí 14, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 224 826 440<br />

Malostranské náměstí, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 257 535 568<br />

Loretánské náměstí 4, 118 00 Praha 1, Tel.: +420 220 515 403<br />

Hradčanské náměstí 16, 118 00 Praha 1, Tel.: +420 773 173 330<br />

www.viamusica.cz, E-mail: vstupenky@viamusica.cz


80<br />

Smetanova síň Obecního domu<br />

Smetana Hall, Municipal House<br />

Kostel sv. Šimona a Judy<br />

Church of St. Simon and St. Jude


81<br />

Dvořákova síň Rudolfina<br />

Dvořák Hall, Rudolfinum


KONTAKTY | CONTACTS:<br />

Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1<br />

pso@fok.cz, www.fok.cz<br />

Fax: 222 310 784<br />

ŘEDITEL | MANAGING DIRECTOR:<br />

PhDr. Ilja Šmíd<br />

SEKRETARIÁT | SECRETARY:<br />

Pavla Klenorová<br />

Tel.: 222 002 425, 222 315 981<br />

Mobil: 603 451 596<br />

p.klenorova@fok.cz<br />

PRODUKCE | PRODUCTION MANAGER:<br />

Dagmar Kneřová<br />

Tel.: 222 002 424<br />

Mobil: 724 901 900<br />

d.knerova@fok.cz<br />

ORCHESTRÁLNÍ KANCELÁŘ | ORCHESTRAL OFFICE:<br />

Jiří Hannsmann<br />

Tel.|fax: 222 311 900<br />

Mobil: 725 740 881<br />

j.hannsmann@fok.cz<br />

INSPEKTOŘI ORCHESTRU | ORCHESTRA ASSISTANTS:<br />

Arnošt Richter, Vladimír Zajačik<br />

Tel.: 222 002 576<br />

EKONOMICK<strong>Ý</strong> NÁMĚSTEK | FINANCIAL MANAGER:<br />

Ing. Miloslava Vaňková<br />

Tel.: 222 002 402<br />

Mobil: 607 709 112<br />

m.vankova@fok.cz<br />

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ | FINANCE DEPARTMENT:<br />

Drahomíra Konopásková<br />

Tel.: 222 002 401<br />

d.konopaskova@fok.cz<br />

Jaroslava Petřinová<br />

Tel.: 222 002 406<br />

j.petrinova@fok.cz<br />

HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA |<br />

FACILITIES DEPARTMENT:<br />

Eva Hájková<br />

Tel.: 222 321 352<br />

Mobil: 607 770 157<br />

e.hajkova@fok.cz<br />

82<br />

PROGRAMOV<strong>Ý</strong> ŘEDITEL |<br />

PROGRAMME MANAGER:<br />

PhDr. Petr Daněk, PhD.<br />

Tel.: 222 002 411<br />

Mobil: 724 002 645<br />

p.danek@fok.cz<br />

ODDĚLENÍ PR A MARKETINGU |<br />

DEPARTMENT OF PR AND MARKETING:<br />

Mgr. Renata Pušová<br />

Tel.: 222 002 416<br />

Mobil: 606 681 849<br />

r.pusova@fok.cz<br />

Mgr. Kateřina Riethofová<br />

Tel.: 222 002 412<br />

Mobil: 606 690 185<br />

k.riethofova@fok.cz<br />

Vlasta Doležalová<br />

Tel.: 222 002 432<br />

Mobil: 775 031 161<br />

v.dolezalova@fok.cz<br />

ARCHIV | ARCHIVE:<br />

Mgr. Martin Rudovský<br />

Tel.: 222 002 337<br />

Mobil: 724 208 855<br />

m.rudovsky@fok.cz<br />

KONCERTNÍ JEDNATELSTVÍ FOK |<br />

PSO CONCERT DEPARTMENT<br />

Kostel sv. Šimona a Judy<br />

Dušní ul., Praha 1<br />

Fax: 222 319 389<br />

VEDOUCÍ KONCERTNÍHO<br />

JEDNATELSTVÍ | MANAGER<br />

OF THE CONCERT DEPARTMENT:<br />

Jaroslav Šefrna<br />

Tel.: 222 321 068<br />

Mobil: 602 290 424<br />

j.sefrna@fok.cz<br />

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO<br />

KONCERTNÍHO JEDNATELSTVÍ |<br />

MANAGER ASSISTANT:<br />

Mgr. Věra Jelínková<br />

Tel.: 222 321 352<br />

Mobil: 602 311 489<br />

v.jelinkova@fok.cz<br />

PRODUKCE |<br />

PRODUCTION DEPARTMENT:<br />

Mgr. Věra Jenčová<br />

Tel.: 222 321 352<br />

Mobil: 606 681 778<br />

v.jencova@fok.cz<br />

Josef Zedník<br />

Tel.: 222 321 352<br />

Mobil: 602 595 781<br />

j.zednik@fok.cz<br />

TECHNICK<strong>Ý</strong> DOZOR | TECHNICIANS:<br />

Zdeněk Štika<br />

Stanislav Fiřtík<br />

POKLADNA, PŘEDPRODEJ<br />

VSTUPENEK | TICKET OFFICE:<br />

Monika Lipárová<br />

Ivana Vojtová<br />

Tel.: 222 002 336<br />

Fax: 222 322 501<br />

pokladna@fok.cz


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA –<br />

ZŘIZOVATEL<br />

SYMFONICKÉHO ORCHESTRU<br />

HL. M. PRAHY FOK<br />

HLAVNÍ PARTNER | MAIN PARTNER<br />

Škoda Auto<br />

PARTNEŘI | PARTNERS<br />

Ministersvo kultury ČR<br />

Muzeum hlavního města Prahy<br />

Palladium<br />

Divadlo Minor<br />

Francouzská restaurace<br />

Hotel Imperial<br />

Hotel Bellagio<br />

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI | MEDIAL PARTNERS<br />

Prager Zeitung<br />

Art&Antiques<br />

Harmonie<br />

Svaz průmyslu a dopravy ČR<br />

Hudební rozhledy<br />

Expats.cz<br />

Leaders Magazine<br />

Redakční uzávěrka: 31. 3. 2009<br />

Odpovědná redaktorka: Mgr. Renata Pušová<br />

Fotografie: Dagmar Kneřová, Zdeněk Chrapek, Matthieu Billen<br />

Překlad do angličtiny: Anna Bryson<br />

Vydal: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 2009<br />

Grafická úprava: Jan Jiskra TYPO+<br />

Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o.


✁<br />

PŘIHLÁŠKA<br />

Jméno a příjmení: Rok narození:<br />

Adresa:<br />

Telefon (rodičů): E-mail (rodičů):<br />

Veškeré sdělené osobní údaje jsou uchovány v souladu<br />

se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.<br />

Pro všechny, kteří nás mají rádi, kteří nám fandí a chtějí nás podpořit<br />

Jméno a příjmení: Titul<br />

Přihlašuji se s partnerem/partnerkou ano ne<br />

Adresa:<br />

Telefon: E-mail:<br />

Výše příspěvku Kč<br />

Datum: Podpis:<br />

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu:<br />

Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK, Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1.<br />

hudební klub fík<br />

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ V KLUBU PŘÁTEL FOK


Koncertní jednatelství FOK<br />

je největším pořadatelem dopoledních koncertů pro školy<br />

– koncerty probíhají v prostorách kostela sv. Šimona a Judy v průběhu celého školního roku vždy v dopoledních hodinách<br />

– profesionální průvodní slovo<br />

– široká škála témat pro děti od 6 do 18 let<br />

POŘADY PRO ŠKOLY:<br />

– od klasiky k jazzu – JIŘÍ STIVÍN<br />

– sonety W. Shakespeara (M. Hilský) – C&K VOCAL<br />

– Péťa a vlk – KOMORNÍ ORCHESTR BERG<br />

– operní výstupy (B. Smetana, A. Dvořák) – PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ<br />

– Vánoce s ROŽMBERSKOU KAPELOU<br />

– H. Krása: Brundibár (dětská opera) – BONI PUERI<br />

– slavné a populární skladby – PRAGA CAMERATA<br />

– A. Vivaldi: Čtvero ročních dob – PRAŽŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ<br />

– od Osvobozeného divadla k Semaforu – HUDEBNĚ DIVADLENÍ<br />

SOUBOR RICHARDA HÄNDLA<br />

Informace, rezervace, objednávky:<br />

Koncertní jednatelství FOK Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1, tel.: 222 321 352, Kontaktní osoba: Josef Zedník, e-mail: j.zednik@fok.cz<br />

Kostel sv. Šimona a Judy<br />

koncertní síň Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK<br />

Pronájmy pro jiné pořadatele:<br />

KONCERTY – V<strong>Ý</strong>STAVY – PROMOCE<br />

Rezervace objednávek pronájmů:<br />

KONCERTNÍ JEDNATELSTVÍ FOK:<br />

Dušní ul., 110 00 Praha 1, Staré Město,<br />

tel.: 222 321 352, 222 321 068, fax: 222 319 389, www.kostel.cz<br />

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Jenčová, e-mail: v.jencova@fok.cz<br />

Koncertní jednatelství FOK děkuje za podporu a spolupráci<br />

na koncertech v kostele sv. Šimona a Judy<br />

Provinciátu českomoravské provincie Hospitálského řádu<br />

sv. Jana z Boha – Milosrdných bratrů

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!