HISTORICAL MEDALS - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

HISTORICAL MEDALS - Bruun Rasmussen

historical medals

Jerry Meyer's Collection


hisT orical M e D als

Jerry Meyer’s Collection

aucT ion aT BalT i K avej 10

thursday 3 May 10 am lot nr. 5800-5999

preview aT BalT i K avej 10

friday 27 april 10 am - 4 pm

sunday 29 april 10 am - 4 pm

tuesday 1 May 10 am - 4 pm

wednesday 2 May 9 am - 4 pm

thursday 3 May 9 am - 4 pm

Baltikavej 10 · DK-2100 København Ø · Tel +45 8818 1111 · Fax +45 8818 1116

baltikavej@bruun-rasmussen.dk · www.bruun-rasmussen.dk


D eparTMenT o F coins

Director of stamps and coins

Thomas høiland

Tel +45 8818 1212

th@bruun-rasmussen.dk

Numismatist, M.A. - Head of Department

Michael Fornitz

Tel +45 8818 1201

mfo@bruun-rasmussen.dk

Specialist

henrik Berndt

Tel +45 8818 1202

hbe@bruun-rasmussen.dk

Specialist

Kurt Guldborg

Tel +45 8818 1203

kg@bruun-rasmussen.dk

Specialist

Brian lohmann

Tel +45 8818 1213

blo@bruun-rasmussen.dk

Specialist in Aarhus

Mogens hansen

Tel +45 8818 1228

mh@bruun-rasmussen.dk


h ow T o B i D

o nline:

Bids can be placed now at bruun-rasmussen.dk. You will automatically

be notified if you are outbid. You can enter a bid and follow the bidding

right up until three hours before the traditional auction starts

at Baltikavej. The auction is based on the highest bid made online.

B Y T elephone:

Bids can also be made by telephone. Book this service for each individual

lot on the website or contact lise winther jørgensen, e-mail

bids@bruun-rasmussen.dk, at least three hours before the start of

the auction.

i n T he aucT ion rooM :

registration for participation in the auction at Baltikavej begins

30 minutes before the start. each participant is assigned a bidding

number. The auctioneer holds the auction in Danish and english.

please note that bids and invoicing are in DKK.

p a YMenT anD collecT ion:

items purchased at auction can be paid for and collected on the day

of the auction at Baltikavej 10 in copenhagen.

For further information, please visit: bruun-rasmussen.dk

unless stated otherwise, the items are depicted in their natural size.


Jerry Meyers

M edaillesaM ling

på auktionsdagen den 3. maj 2012 ville en af Danmarks mest kendte

numismatikere, jerry Meyer, være fyldt 70 år. en urimelig skæbne ville

det imidlertid anderledes, og jerry måtte i august 2011 give op over

for længere tids sygdom. Beslutningen om at afhænde samlingen var

dog for længst truffet, og det er os derfor en stor glæde med denne

auktion alligevel at kunne fejre hans fødselsdag.

i modsætning til samlinger af mønter er betydelige medaillesamlinger

ganske få. Dette katalogs forfatter har haft det store privilegium at

katalogisere alle de tre største samlinger af danske medailler, der har

været udbudt i nyere tid: ahlefeldt-laurvigs samling solgt hos hornung

i 1990, Zinck-samlingen solgt hos høiland 11 år senere og nu

atter 11 år senere jerry Meyers samling hos Bruun rasmussen.

en længere opremsning af de mest ”betydningsfulde” af katalogets

medailler vil være i modstrid med jerrys ånd, idet det fra en overordnet

historisk betragtning ikke behøver at være de kostbareste stykker,

der er de mest interessante. Dog forenes ikke sjældent det pekuniært

og det historisk værdifulde, som f. eks. i katalogets nummer 5981, et

smukt og uhyre interessant eksemplar af hæderstegnet for slaget på

reden i 1801 tildelt Melchior heymann, en af kun 23 frivillige, der

blev dekoreret efter slaget. en række medailler slået under Frederik iv

bl.a. i forbindelse med store nordiske Krig (inkl. katalognummer 5877,

5878, 5880) er alle sjældne, og den tid er forbi, hvor så prægtige og

interessante krigsmedailler ikke påkalder sig udlandets interesse.

vi håber imidlertid, at kataloget vil tale for sig selv, og at det også

efter auktionen vil finde sin naturlige plads i reolen med bøger om

Danmarks historie, hvad enten man samler medailler eller ej.

Da det kan vare mange år, inden en tilsvarende samling kommer til

salg, håber vi, at så mange som muligt vil møde frem til eftersynet,

og vi glæder os til at se alle interesserede til auktionen den 3. maj.

Michael Fornitz Thomas høiland

Numismatiker, M.A., Afdelingsleder

Katalogforfatter

Direktør for mønter og frimærker


Til sin 60 års fødselsdag i 2002 havde jerry Meyer selv tegnet et medailleforlæg, som

hans gode ven, medaillør Bent jensen, på glimrende vis fik omsat til et prægestempel.

Der blev præget 200 eksemplarer i bronze og et meget beskedent antal i sølv.

Medaillens forside samler på smukkeste vis en række af de interesser, der stod jerrys

hjerte nærmest lige fra legetøj til kongekroner. jerry var en sand polyhistor og besad

– skønt han ikke havde en egentlig akademisk baggrund (eller måske netop derfor?)

– en særlig evne til at anlægge en meget personlig og ofte original synsvinkel på de

emner, der optog ham. Man kunne være uenig med ham, men hans iagttagelser var

altid inspirerende, og dansk numismatik er i sandhed blevet fattigere og mere farveløs

uden jerry Meyer.

(Det viste eksemplar blev givet til katalogets forfatter og kommer ikke til salg.)

a t saM le er at leve!

“Hver morgen kl. 07.00 blev alarmerne til Rosenborg Slot taget af

mig, og jeg havde nu en ubegrænset frihed til at studere alt på slottet.

Jo mere jeg så, des større blev min interesse for kongernes magt og

vælde. Her var min arbejdsgiver Christian 4. En konge, der gjorde

alt for sit land. Vel var alle indtægter fra de Nordenfjeldske skove,

Øresundstolden og de Skånske provinser hans, og som hertug af

Hertugdømmerne fik han også store summer lagt i kisten. Han ejede ca.

halvdelen af alle bondegårde, hans indtægter kan sammenlignes med en

tysk fyrstes. Han brugte midlerne til at lokke fremmede håndværkere til

landet og til at ombygge slotte, anlægge nye byer samt meget andet. Han

forsøgte sig i det Bengalske eventyr, sejlede til Nordkap og kaprede to

engelske skibe. Han truede med at hænge søfolkene på begge skibe. Hans

historie satte følelserne for kongemagten i gang.

Når man nu bliver så interesseret i historiske begivenheder, er afbildningen

af disse begivenheder på medailler jo en nu og her oplevelse, hvor begivenhedens

detaljerigdom kan ses.”

Jerry Meyer, august 2011


Jerry Meyer’s

collection of M edals

on auction day, May 3rd, 2012, one of Denmark’s best-known numismatists,

Mr. jerry Meyer, could have celebrated his 70th birthday. an

unfair fate decided otherwise, and in august 2011 jerry had to give in

to a protracted disease. The decision to sell the collection had, however,

been made much earlier, and it is thus a great pleasure for us, that we

can celebrate his birthday with this auction.

as opposed to coin collections, outstanding collections of medals are

extremely scarce. The author of this catalogue has had the privilege of

cataloguing the three largest collections of Danish medals which have

been put up for sale in modern times: The ahlefeldt-laurvig collection

which was sold at hornung’s in 1990, the Zinck collection sold at

høiland’s 11 years later and now after another 11 years the jerry

Meyer collection at Bruun rasmussen.

a long recital of the most ”important” medals of the catalogue would

be against jerry’s spirit, because, from a general historic point of view,

the most expensive pieces are not necessarily the most interesting ones.

however, on many occasions pecuniary and historical value go together,

as for example in lot number 5981, a beautiful and extremely

interesting copy of the medal from the Battle of copenhagen in 1801,

awarded to Melchior heimann, one of only 23 volunteers who were

decorated after the battle. a number of medals minted during the

reign of Fredrik iv i.a. in connection with the northern war (including

lot numbers 5877, 5878, and 5880) are all very rare, and the days are

gone when so splendid and interesting war medals are only of domestic

interest.

it is our hope, however, that the catalogue will speak for itself, and

that it also after the auction will find it’s natural place in the bookshelf

along with other books about the history of Denmark, no matter if

you are a medal collector or not. as it may very well take many years

until a collection of a similar standard is put up for sale, we hope that

as many people as possible will come to the preview, and we look forward

to see everybody who is interested at the auction on May 3rd.

Michael Fornitz Thomas høiland

Numismatist, M.A., Head of Department

Author of this catalogue

Director of stamps and coins


For his sixtieth birthday in 2002 jerry Meyer himself had designed a medal, which

his very good friend, medallist Bent jensen, with great excellence converted into a

die. 200 bronze copies and a very limited number of silver medals were minted. The

obverse of the medal very nicely sums up a number of the interests that were dearest to

jerry’s heart, from toys to royal crowns. jerry was a true polyhistor, and he possessed

– although he did not have an academic background (or maybe exactly because of

that?) – a special ability to approach topics of interest to him from a very personal

and often original angle. one could disagree with him, but his observations were

always very inspiring, and the Danish numismatic community has indeed become

impoverished and less colourful with the loss of jerry Meyer.

(The medal above was given to the author of this catalogue, and is not for sale.)

c ollecting is living!

“Every morning at 7AM I had the alarms of Rosenborg Castle removed

from me, and I now enjoyed unlimited freedom to study everything in the

castle. The more I saw, the more my interest in the power of glory of the

kings grew. Here my employer was Christian the Fourth, a king who did

everything for his country. Yes all the income from the Norwegian woods,

the Sound Dues, and the Skåne provinces were his, and being the Duke of

the Duchies in northern Germany also added large sums to his treasure

chest. He owned about half of all farms in the country. His income can be

compared to that of a German Prince. He spent his fortune to attract foreign

craftsmen to the country, and to rebuild castles, erect new cities and

many other things. He travelled to the Bengal, sailed to the North Cape,

and captured two English ships. He threatened to hang the sailors on both

ships. His history sparked emotions about Royal power.

When you get so interested in historic events, the pictures of such events

on medals provide a here and now experience, where the richness of detail

of the events can be studied.”

Jerry Meyer, august 2011


hisT orical M e D als

Thursday 3 May

Lot 5800 - 5999


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

christian i, 1448 - 1481

5800 vF-F 1+-1

Romerrejsen, 1474, Bartolomeo

Melioli, G 1, 57 mm, 68,8 g, ex.

Zinck 2002, nyere bronzestøbning

Denne italienske renæssancemedaille

bærer det eneste samtidige

portræt af Christian I

€ 200 1,500

christian ii, 1513 - 1523

5801 vF-F 1+-1

dimicandum, u. år, anon efter

forlæg af J. J. luckius, lEB

15212, JS 105, 55 mm, 42,6

g, støbt, ciceleret og bronzeret

tinmedaille

Der kendes ingen samtidige

eksemplarer af denne type, der må

anses for en apokryf propagandamedaille

€ 135 1,000

Frederik i, 1523 - 1533

5802 vF 1+

Frederik i, u. år (antagelig udført

1608), Abraham van Nuis,

G - (cf. s. 43f.), lEB 15248, JS

226, 60 mm, 85,9 g, ex. causse

(Horn. 37/579), forgyldt - smuk,

ældre støbning

€ 200 1,500

Frederik ii, 1559 - 1588

5803 vF 1+

Frederik ii, u. år (antagelig udført

1608), Abraham von Nuis,

G - (jvf. s. 43f), lEB 15249,

JS 228, 58 mm, 70,7 g, ex.

Ahlefeldt-laurvig 5, bearbejdet

i felter - ældre støbning af høj

kvalitet

€ 400 3,000

10

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5804 vF-F 1+-1

kongen og dronning Sophie,

1587, Hans Raadt, G 26, 36

mm, 28,2 g, ex. Ragoczy ii,

1062, ex. Zinck 2006, støbt og

poleret, næsten afslidt forgyldning

€ 270 2,000

christian iv, 1588 - 1648

5805 vF-F 1+-1

kongen og elefant, 1597, viktor

kejser, G - (cf. s. 24 - 27), JS

196, 40 mm, 22,8 g, støbt og

poleret

€ 200 1,500

5806 vF 1+

christian iv's kroning og bryllup,

1597, Nicolaus Schwabe,

G 34, JS 195, 57 mm, 62,7 g -

poleret støbning

Denne første og smukkeste

typevariant med årstallet 1596

i exerguen er yderst sjældent forekommende

og må ikke forveksles

med JS 198

€ 670 5,000

5807 vF 1+

christian iv's kroning og bryllup,

1598, Nicolaus Schwabe,

cf. G 34, JS 198, 55 mm, 34,9

g - poleret støbning

€ 400 3,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 11


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5808 EF 01

kroningen, u. år (1596 ?), anon

(Nicolaus Schwabe), G -, JS 229,

Beskr. 1174, tvl. XXviii, nr. 2, 41

mm, 22,0 g, ex. Ahlefeldt-laurvig

9 - ældre forgyldt galvano

€ 400 3,000

5809 vF 1+

kongen og dronning Anna

cathrina, u. år (før 1612), Nicolaus

Schwabe, G 38, 28 x 37

mm, 15,3 g, støbt og ciceleret,

bærering fjernet

€ 535 4,000

5810

prins christians bryllup med

Magdalena Sibylla af Sachsen,

1635, paul Walther, G -, JS 218,

lEB 15264, Merseburger 1146,

48 mm, 22,0 g, monteringsspor

på rand

€ 400 3,000

5811 vF 1+

kalmars erobring, 1611, thomas

Borstorff (ang. medaillens

henførelse til Borstorff se Axel

Ernsts artikel i NNÅ 1944), G

43, ossbahr 3, 63 mm, 87,9 g,

poleret i felter, ks - originale

prægede eksemplarer er sjældne

Fint patineret eksemplar af denne

imponerende renæssancemedaille,

hvis portrætside har tydelige

paralleller til breddaleren af

Hedes type 64

€ 1,050 8,000

12

formindsket / reduced 90%

formindsket / reduced 80%

formindsket / reduced 60%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5812 vF 1+

kalmars erobring, 1611, thomas

Borstorff, G 43, ossbahr 3, 62

mm, 51,9 g - ældre poleret

støbning (cast)

€ 400 3,000

5813

tycho Brahe, 1595, anon, G

53, 40 mm, 24,7 g, støbt og

poleret; do, forgyldt galvano, 41

mm, 40,4 g

€ 135 1,000

5814 vF 1+

Elfsborgs erobring, 1612,

thomas Borstorff, G 61, ossbahr

4, 53 mm, 30,5 g, ex. Zinck

2018 - nyere bronzestøbning

€ 135 1,000

5815 vF-F 1+-1

Guldborgs erobring, 1612,

thomas Borstorff, G 62, ossbahr

5, 38 mm, 21,8 g, poleret

i felter

Adversen viser kongen med løftet

marskalkstav med Kalmar slot i

baggrunden, mens bagsiden lader

fremstille selve beskydningen af

den svenske borg Guldborg, der

kapitulerede kort efter Elfsborg

€ 535 4,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 70%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 13


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5816 vF 1+

Enkedronning Sophia, 1616,

Jørgen preus efter tegning af

Jacob van doort, G 63, 28 x 36

mm, 17,7 g - støbt og ciceleret,

bærering fjernet

Denne medailletype over kongens

moder Sophie af Mecklenburg

(1557 - 1631) er den eneste, der

med sikkerhed kan tilskrives den

københavnske guldsmed Jørgen

Preus (Preutz)

€ 400 3,000

5817 F 1

Memento mori, 1630, Sebastian

dadler, G 66, 36 mm, 11,7 g, ex.

Ahlefeldt-laurvig,14, ex. Jessen

(Ahl. 62/1662) - forsølvet

galvano

€ 160 1,200

5818 vF 1+

Memento mori, u. år (1634), G

69, 26 mm, 7,3 g

Bergsøe lader formode, at denne

type er en slags "ligbærertegn",

medens Sømod opfatter dem som

"regnepenge"

€ 270 2,000

5819 vF-F 1+-1

Memento mori, 1634, anon, G

69, 25 mm, 4,7 g, kobber

€ 135 1,000

14

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5820 vF 1+

Rytterportræt (kejserkrigen?), u.

år, anon, G 73, 41,5 mm, 32,0

g, ex. Jessen (oM 45 / 1397) -

sjælden

Reversens med det kronede hjerte

og de latinske ord "dirige meum"

har en tydelig parallel i Rundetårn,

omend medaillen synes at

være ældre

€ 805 6,000

5821 vF 1+

kontrafejmedaille, u. år, anon, G

74, 63 mm, 72,5 g, opgraveret i

felter - sjælden

Denne prægtige medaille, der

ganske usædvanligt lader regenten

afbilde på begge sider, må

efter portrættet at dømme være

slået omkring 1640

€ 670 5,000

5822 vF 1+

Freden i Brømsebro, 1645, Johan

Blum, G 74, ossbahr 19, 52

mm, 45,4 g, poleret, kruskant

Det smukke allegoriske reversmotiv

bærer, som en række af de

samtidige møntprægninger i sølv

og guld, Vorherres (Jehovas) navn

skrevet på hebraisk

€ 670 5,000

5823 vF 1+

Sverige, Gustaf ii Adolfs død

i slaget ved lützen, 1632,

Rupert Niclas kitzkatz (monogram),

Hild. 178, 41 mm, 18,5

g, monteringsspor - fint tonet

eksemplar

€ 200 1,500

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 90%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 15


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5824 vF 1+

Sverige, dronning christinas

indsættelse som fuldmyndig

regent, 1644, dadler, Hild. 16,

Wiecek 116, afslag i bronze, 83

mm, 224,0 g

Reversen fremstiller søslaget mellem

den danske og den svenskhollandske

fl åde ved Femern. Kun

tre ud af 17 danske skibe undslap,

og Torstenssonkrigen var dermed

reelt afgjort til svensk fordel.

€ 200 1,500

Frederik iii, 1648 - 1670

5825 vF 1+

tronbestigelsen, 1648, Sebastian

dadler, G 80, 58 x 48 mm,

56,0 g, randfejl - fi nt patineret

eksemplar

Den tyske medaljør Dadler (1586 -

1657) var en af barokkens bedste

kunstnere indenfor dette medie.

Skønt han skabte i alt mere end

150 medailler for forskellige

europæiske fyrstehuse, blev denne

desværre den eneste danske.

€ 805 6,000

5826 vF 1+

Regentparret, u. år, Eric parise,

G 81, 39 mm, 23,7 g, uden

øsken, forgyldt, fi lespor på rand

Denne medaille blev i 1661 af

kongen overrakt Københavns

borgmestre og stadskaptajner

(den øverstbefalende over borgervæbningen

i et af Københavns

kvarterer)

€ 200 1,500

16

formindsket / reduced 45%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5827 F 1

Frederik iii's hyldning i Norge,

usign., Johan v. Rieger (?), G

82, 62 mm, 53,0 g, udfyldt

perforering - ældre, men senere

støbning

Det eneste kendte originale eksemplar

af denne medaille, der på

reversen viser Akershus, befinder

sig på møntkabinettet i Oslo

€ 135 1,000

5828 vF-F 1+-1

Slaget ved kronborg, u. år,

Jeremias Hercules, G 83 (variant

med indskriften "croneburg"

ved slottet), ossbahr 21, 47 mm,

29,2 g, ks.

Medaillen afbilder søslaget i

Øresund mellem den nederlandske

og den svenske flåde d. 29. oktober

1658, men er antagelig udført

noget senere

€ 535 4,000

5829 Unc-EF 0-01

Slaget ved Nyborg, 1659, Jeremias

Hercules, G 84, ossbahr

30, 73 mm, 126,2 g, ex. Zinck

2030, ex. Bruun doublet 5117

Denne pragtfulde satiriske medaille

viser, hvorledes den danske

elefant kraftfuldt slynger såvel

den svenske øverstbefalende,

pfalzgreve Philip von Sulzbach

som feltmarskal Stenbock op i luften,

samtidigt med at den tramper

på falskhedens slange

€ 400 3,000

5830 vF 1+

Souverainitetsmedaille, u. år

(1660), usign., Jeremias Hercules

(?), G 86, 58 mm, 72,5 g, ex.

Bonefeld (tH 113/551), forgyldt,

poleret

Reversen viser de foregående

konger af det oldenborgske

kongehus

€ 535 4,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 80%

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 17


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5831 EF 01

kongens majestætssegl præget

som medaille, u. år, Jeremias

Hercules, G 91, 95 mm, 200,7

g, ex. Ahlefeldt-laurvig 21, ex.

Jessen (Ahl 61/1670), ophæng

fjernet - ældre forsølvet galvano

€ 805 6,000

5832 EF-vF 01-1+

kongens majestætssegl præget

som medaille, u. år, Jeremias

Hercules, G 91, 94 mm, 232,1

g - ældre forgyldt tinafslag

€ 400 3,000

5833 EF-vF 01-1+

Freden i københavn, 1660,

H.l.t., G 107, ossbahr 26, JS

302, 41 x 34 cm, 10,4 g

Usædvanlig fint eksemplar af

denne interessante sølvblikmedaille

til minde om Carl X Gustavs

fejlslagne forsøg på at erobre

København. Det dramatiske præg

fremstiller Vorherre som med

Retfærdighedens sværd afhugger

svenskekongens hånd, der griber

efter den danske krone.

€ 670 5,000

5834 vF 1+

kongen og Sophie Amalie, u. år,

Johann linck, G 114, 45 mm,

42,9 g, ex. Ahlefeldt-laurvig

20, ex. Jessen (Ahl. 61/1667,

her angivet som G 81), repareret

perforering, mindre ar

Denne medaille antages af Fritze

Lindahl at være bekostet af

prinsesse Vilhelmine Ernestine og

udført af Johann Linck, der var

kurfurstelig medaljør i Pfalz

€ 270 2,000

18

formindsket / reduced 40%

formindsket / reduced 40%

formindsket / reduced 80%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5835 Unc-EF 0-01

Frederik iii's død, 1670, anon, G

197, 32 x 32 mm, 29,0 g

€ 335 2,500

5836 EF-vF 01-1+

Frederik iii's død, 1670, anon,

G 198, 35 x 35 mm, 26,2 g -

smukt patineret eksemplar

Formentlig præget i forbindelse

med kongens bisættelse d. 27.

marts

€ 535 4,000

5837 EF-vF 01-1+

Fyens generobring, 1659, christian

Wineke, G 270, ossbahr 31,

38,5 mm, 40,1 g

Denne sjældne medaille over slaget

ved Nyborg, der først er udført

i 1699, må regnes blandt Winekes

absolut tidligste arbejder

€ 400 3,000

5838 vF 1+

Sverige, carl X Gustafs togt over

isen på Store Bælt, 1658, p. v.

Abele, Hild. 30, 63 mm, 88,3 g,

forgyldt

Denne medaille, hvis revers viser

Roskilde i baggrunden under den

svenske konge til hest, er støbt i

Amsterdam

€ 335 2,500

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 80%

formindsket / reduced 60%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 19


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5839 EF 01

Holsten, prinsesse Frederikke

Amalies bryllup med christian

Albrecht af Holstein-Gottorp,

u. år (1667), anon, G - , lange

420, 55 mm, 57,1 g, ex. Bonefeld

(tH 113/598) - fi nt tonet

eksemplar

Giftermålet med den holstenske

hertug var en brik i den danske

udsoningspolitik, der fulgte i kølvandet

på "Glückstadtforliget"

€ 535 4,000

christian v, 1670 - 1699

5840 Unc-EF 0-01

christiansøs befæstning, 1684,

c. Schneider, G 138, tin, 95

mm, 296,4 g, ex. l. E. Bruun,

Auk. 1925, lot 5146, ex. Zinck

2059

Denne smukke baroktype, der

ubetinget hører blandt Danmarks

mest imposante medailler,

bærer ganske usædvanligt en lang

randskrift: SIC NITET EXCUBITRIX

STATIO FIDISSIMA REGIS ANNO

MDCLXXXIV ("Således stråler

kongens mest trofaste forpost år

1684")

€ 805 6,000

5841 vF-F 1+-1

kongens fødselsdag, 1695,

Anton Meybusch (usign.), cf.

G 174, JS 427, Beskr. 585,

tvl. XXXvi, 51 mm, 60,9 g, ex.

Ahlefeldt-laurvig 83, ex. Jessen

(Ahl. 61/1690), små ar

Reversen viser kongeparrets fem

børn, Frederik (IV), Christian, Carl,

Vilhelm og Sophia Hedvig

€ 400 3,000

20

formindsket / reduced 70%

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 75%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5842 Unc-EF 0-01

kontrafejmedaille / Elefantordenen,

u. år, anon (Gotfred

krüger), G 200, Beskr. 695, lEB

15425, 50 x 50 mm, 14,7 g -

perfekt tonet pragteksemplar

Vægt og udformning samt Gotfred

Krügers initialer kunne antyde, at

stykket er slået som en halvspecie

i forbindelse med salvingen

€ 1,050 8,000

5843 vF 1+

kontrafejmedaille / Elefantordenen,

u. år, anon, G 200,

forgyldt variant uden initialer,

Beskr. 696, lEB 15426, 51 x 51

mm, 14,9 g, poleret

Hovedparten af varianterne uden

initialer synes at være samtidsforgyldte

€ 535 4,000

5844 vF 1+

Slaget ved Øland, 1676, ukendt

medaljør, G 214, ossbahr 66,

57 mm, 55,5 g, let poleret i

adversfelter

Denne sjældne og usædvanlige

medille, der første gang nævnes i

1685, antages at være udfærdiget

af en fremmed medaljør

€ 535 4,000

5845 vF-F 1+-1

Forlig med Hamborg, 1686,

anon, G 243, Gaedechens 1627,

31 mm, 10,4 g, ex. Bonefeld

(BR 764/5756), ejermærke AMv

indridset i adversfelt

€ 270 2,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 80%

formindsket / reduced 80%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 21


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5846 vF-F 1+-1

Forlig med Hamborg, 1686,

anon, cf. G 243, JS 374, lEB

15374, Gaedechens 1628, 31

mm, 12,1 g - særdeles sjælden

variant hvor åstallet fejlagtigt er

angivet: MdclXXXv

€ 535 4,000

5847 vF-F 1+-1

Freden med Holsten, 1689,

anon, lange 368, 49 mm, 48,4

g, ex. Zinck 2092

€ 535 4,000

5848 EF 01

kongen og christian Albrecht af

Gottorp, 1689, Arvid karlsteen,

G -, lange 369A, JS 387,

Stenström 73, 53 mm, 58,4 g -

smukt tonet eksemplar

Denne sjældne medaille er præget

til minde om forliget i Altona, d.

20. juni 1689, hvor Danmark blev

tvunget til at afstå den hertugelige

del af Slesvig

€ 535 4,000

5849 EF-vF 01-1+

Wilhelm ludwig af Anhalt-

Harzgerode som ridder af Elefanten,

1695, G - , Beskr. tvl.

XXXviii-3, 52 mm, 57,3 g

€ 670 5,000

22

formindsket / reduced 70%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 70%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5850 vF 1+

Anna Sophie af Sachsens rejse

til danmark, 1676, anon, G -,

lange 76a, tvl. XXX, JS 342,

lEB 15313, 46 mm, 43,5 g,

lette ridser i venstre adversfelt

Anna Sophie, der var kongens

søster, blev i 1666 gift med

kurprinsen af Sachsen, Johan

Georg (III)

€ 400 3,000

5851 vF-F 1+-1

Sverige, karl Xi's sejr over

danskerne i slaget ved lund,

1676, J. G. Breuer, Hild. 52, 55

mm, 77,0 g, "korsformet" punselmærke

i venstre adversfelt

€ 400 3,000

5852 vF-F 1+-1

Sverige, karl Xi's sejr over danskerne

i slaget ved lund, 1676,

J. G. Breuer, Hild. 53a, 55 mm,

55,7 g

Reversen viser den græske

sagnkonge Gordios' vogn, der var

bundet til stangen med en knude,

som kun Alexander d. Store kunne

løse

€ 400 3,000

5853 vF-F 1+-1

Sverige, karl Xi, det svenske

riges velstand og selvstændighed,

u. år, karlsten, Hild.

107, 39 mm, 33,3 g

Reversomskriften "Nescit Occasum"

(Den kender ingen nedgang)

blev siden motto for Nordstjerneordenen,

der indstiftedes i 1748

€ 135 1,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 70%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 90%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 23


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5854 vF 1+

Sverige, Ulrika Eleonoras kroning,

1680, A. karlsten, Hild.

6, 44 mm, 35,4 g, ridser i højre

adversfelt

Ulrika Eleonora (1656 - 1693) var

datter af Frederik III og brylluppet

var tænkt som et forsøg på

forsoning efter freden i Lund.

€ 135 1,000

Frederik iv, 1699 - 1730

5855 vF 1+

kongens besøg i Firenze 1709,

1708, A. Montauti, G 3, 100

mm, 202,3 g, bronze - senere

støbning

Denne smukke barokmedaille

er en af de tidligste skabt af

den kendte italienske skulptør,

Antonio Montauti (1685 - 1740).

Reversen forestiller en personifikation

af flodguden Arno

€ 400 3,000

5856 vF 1+

christian v's død, 1699, Anton

Meybusch, G 187, 48 mm, 49,6

g, pudset

€ 160 1,200

5857 vF 1+

christian v's død, 1699, Anton

Meybusch, G 188, 33 mm, 30,4 g

€ 135 1,000

24

formindsket / reduced 85%

formindsket / reduced 40%

formindsket / reduced 75%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5858 vF 1+

tronskiftet, 1699, Anton

Meybusch, G 173/189 (omtalt

s. 120), lEB 15458, JS 546, 48

mm, 57,7 g, ex. Jessen (oM

1489), små ar - i højre adversfelt

overfladisk indridsning:

"11 January 1825" - særdeles

sjælden

€ 535 4,000

5859 EF 01

kongens salving, 1700, Anton

Meybusch, G 189, 48 mm, 53,3

g, ex. Zinck 2098, uet. rs. -

smuk patina

€ 535 4,000

5860 EF-vF 01-1+

"kastemønt" til salvingsfesten,

1700, Meybusch, G 191, 27

mm, 8,7 g, poleret i felter

€ 135 1,000

5861 Unc-EF 0-01

dronning louises salving, 1700

(1701), Anton Meybusch, G 192,

48 mm, 60,1 g, lette skrabespor

på rand, lille overfladisk ridse

€ 400 3,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 75%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 25


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5862 vF 1+

kongens fødselsdag, u. år

(1701), Anton Meybusch, G 193,

41 mm, 37,3 g, ex. Ahlefeldtlaurvig

119, ar - fin toning

€ 160 1,200

5863 Unc-EF 0-01

dronning louises fødselsdag,

1702, Anton Meybusch, G

195, 44 mm, 39,2 g - nypræg

(restrike)

€ 160 1,200

5864 EF 01

kongens rejse til Norge, 1704,

christian Wineke, G 268, 52

mm, 76,2 g - nypræg (restrike)

€ 400 3,000

5865 EF 01

Nytårsmedaille over kongens rejser

i året 1709, 1710, christian

Wermuth, G 281, ossbahr 147,

39 mm, 28,8 g, ex. Bonefeld

(BR 764/5765) - smukt tonet

eksemplar

€ 400 3,000

26

formindsket / reduced 90%

formindsket / reduced 85%

formindsket / reduced 75%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5866 vF 1+

tronbestigelsen, 1699, Ephraim

lesle, G 289, 52 mm, 43,2 g -

dette er den eneste kendte medailletype

udfærdiget af denne

norske amatørmedaillør, der

senere blev sognepræst i Ribe

€ 535 4,000

5867 prooflike-Unc M-0

landmilitsen u. år (1705?),

peter Berg, G 290, 43 mm, 60,6

g, ex. Zinck 2117, stempelrevner

- nypræg (restrike)

Medaillen antages at være Peter

Bergs første medaille

€ 240 1,800

5868 vF 1+

Rejsen til Norge 1704, usigneret,

christian Wineke (?)/peter

Berg, G 291, Beskr. 65b, 48 mm,

45,2 g, lille kantskade - særdeles

sjælden

€ 1,050 8,000

5869 prooflike-Unc M-0

den oldenborgske stamme

(Salvingen), u. år (1706), peter

Berg, G 292, 188,3 g, 72,5

mm, 188,5 g, ex. Zinck 2118 -

nypræg / restrike

€ 1,050 8,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 50%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 27


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5870 EF-vF 01-1+

Enkedronning charlotte Amalies

fødselsdag, 1708, peter Berg, G

296, 48 mm, 59,5 g, minimale

kanststød, ubetydeligt pudset -

kun præget i 100 eksemplarer

€ 270 2,000

5871 vF 1+

prins Jørgens død, 1708, peter

Berg, G 297, Hawkins, Medallic

illustrations of the History

of Great Britain, tf. cXXviii, 8,

72 mm, 150,1 g, kantskade, ex.

Bonefeld (BR 764/5789) - uhyre

sjælden medaille kun præget i

31 eksemplarer

Prins Jørgen, i England kendt som

Prince George, var tredje søn af

Frederik III og britisk prinsegemal.

Medaillens smukke forside viser

en stjerne (G = George) omgivet af

9 sole, der symboliserer hans hustru

Dronning Anna, far Frederik III,

svigerfar Jacob II, bror Christian V,

brorsøn Frederik IV, søstersønner

Carl XII og August og hans svogre

Carl XI og William.

€ 1,600 12,000

28

formindsket / reduced 80%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5872 Unc 0

tapperhedsmedaillen "virtuti

et Fidei", u. år (1709), peter

Berg, G 298, ossbahr 203,

Stevnsborg 320 (1-011), 60 mm,

121,6 g, ex. Ragoczy ii, 1202,

ex. Ahlefeldt-laurvig 149, ex.

Jessen (Ahl. 61/1732) - nypræg

(restrike)

Medaillen blev indstiftet i

forbindelse med Danmarks

genindtræden i Den Store

Nordiske Krig efter svenskernes

nederlag ved Poltava

€ 670 5,000

5873 vF 1+

Slaget i køge bugt, 1710, peter

Berg, G 299, ossbahr 157, 60

mm, 99,8 g, kantskader - denne

interessante søslagsmedaille blev

kun præget i 30 eksemplarer

Medaillen sammenfatter tre

dages træfninger mellem den

svenske fl åde under admiral

Wachtmeister og den danske

under Iver Huitfeldt. Skønt linieskibet

"Dannebrog" sprængtes i

luften, hvorved Huitfeldt mistede

livet, blev udgangen dansk sejr.

€ 670 5,000

5874 proofl ike-Unc M-0

Stades erobring, 1712, peter

Berg, G 300, ossbahr 162, 60

mm, 100,8 g, ex. Zinck 2122

€ 535 4,000

5875 proofl ike-Unc M-0

Blomstrende aloe, 1713, peter

Berg, G 301, 41 mm, 42,9 g

€ 135 1,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 90%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 29


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5876 proofl ike-Unc M-0

tønningens overgivelse, 1714,

peter Berg, G (298)/ 302, ossbahr

170, 60 mm, 90,4 g, ex.

Zinck 2124

€ 535 4,000

5877 vF 1+

Altonas brand og Stenbocks

og tønningens kapitulation

1713 - 1714, peter Berg, G 304,

ossbahr 167, 63 mm, 92,4 g,

små ar, let børstet

Denne særdeles sjældne medaille,

lader på den ene side vise Tønningens

borgere, der taknemmeligt

modtager den danske konge og

befrier, mens den anden side

fremstiller den svenske general

Stenbocks brutale fremfærd i

Altona, suppleret af den latinske

indskrift i feltet, der bl.a. lyder

"..nec int barbaros crudelitas..".

Medaillen blev præget af Wineke

og leveret til admiral Gabel d. 9.

juli 1715 i kun 20 eksemplarer

€ 2,700 20,000

30

formindsket / reduced 65%

forstørret / enlarged 150%


Historical medals

5878 vF-F 1+-1

kalabaliken i Bender og Stenbock

i tønningen, 1713, peter

Berg, G 305, ossbahr 165,

lange 93, 60 mm, 92,9 g, ex.

Ragoczy ii, 1177, ex. Ahlefeldtlaurvig

160, ex. Jessen (Ahl.

61/1733), kantskade, ubetydeligt

pudset og poleret

Denne medaille er et af de mest

fremragende eksempler på den

særlige genre af satiriske medailler,

som havde en ikke ubetydelig

plads i tiden. Forsiden fremstiller

de tumultariske begivenheder, der

udspandt sig da tyrkerne fordrev

Karl XII fra Bender i Moldavien,

mens bagsiden viser den svenske

general Stenbock (i skikkelse af en

stenbuk) i en tønde overvåget af

den danske elefant, som modtager

Guds lys fra oven.

€ 1,350 10,000

5879 vF 1+

tønningens overgivelse, 1714,

peter Berg, G 306, ossbahr

168, 64 mm, 97,3 g, ex. Bruun

doublet 5192, ex Zinck 2129 -

gammel forgyldt støbning (cast)

€ 400 3,000

5880 EF-vF 01-1+

tapperhedsmedaille for

Søetaten, u. år (1714), peter

Berg, G 307, ossbahr 205,

Stevnsborg 324 (1-016), 50 mm,

58,3 g, forgyldt og poleret

€ 1,050 8,000

formindsket / reduced 80%

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 75%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 31

forstørret / enlarged 150%


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5881 Unc 0

tapperhedsmedaille for landetaten,

u. år (1714), peter Berg,

G 307, ossbahr 204, Stevnsborg

325 (1-018), 50 mm, 61,1 g, ks.

- nypræg (restrike)

€ 535 4,000

5882 Unc-EF 0-01

Enkedronningens død, 1714,

peter Berg, G 308, 42 mm, 35,6

g, let pudset - nypræg (restrike)

€ 135 1,000

5883 vF 1+

Reformationsfesten, 1717, peter

Berg, G 309, 42 mm, 38,4 g, ks.

€ 135 1,000

5884 vF 1+

Reformationsfesten, 1717, peter

Berg, G 310, 43 mm, 31,3 og

31,9 g - to forskellige stempelvarianter.

€ 160 1,200

32

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 90%

formindsket / reduced 90%

formindsket / reduced 50%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5885 vF-F 1+-1

carl Xii's død, 1718, peter Berg,

G 312, ossbahr 195, 50 mm,

55,2 g, stempelfejl

Denne sjældne medaille, præget

i anledning af Carl XII's død ved

Frederikshald, bærer ret usædvanligt

danske indskrifter ("Den

svenske løve faldt for norske

løvens fod.."etc.)

€ 805 6,000

5886 vF 1+

ophævelsen af Frederiksstens

belejring, 1718, peter Berg, G

313, ossbahr 194, 61 mm, 87,4

g, let poleret i felter

Sjælden type slået til minde om

Carl XII's død og Frederikshalds

befrielse

€ 535 4,000

5887 prooflike-Unc M-0

Marstrands erobring, 1719,

peter Berg, G 314, ossbahr 200,

Stevnsborg 328 (1-020), 62

mm, 91,2 g, ex. Zinck 2137 -

smukt tonet nypræg

Præget som belønning til kommanderende

officerer, der bistod

Tordenskjold i hans erobring af

den svenske by Marstrand of

fæstningen Karlsten

€ 1,050 8,000

5888 EF 01

Freden i Frederiksborg, 1720,

peter Berg, G 315, lange 99a,

61 mm, 100,9 g, ex. Zinck

2139, poleret i felter - de kun

50 prægede sølveksemplarer

blev først afleveret til kongen i

slutningen af 1721

€ 535 4,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 60%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 33


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5889 vF-F 1+-1

Frugterne af Frederiksborgfreden,

1722, peter Berg, G 316,

ossbahr 206, 63 mm, 98,6 g, ar,

ps., poleret i felter, ex. Ahlefeldt

€ 400 3,000

5890 prooflike-Unc M-0

kongens bryllup med Anna

Sophie, 1721, peter Berg, G 318,

44 mm, 47,0 g, ex. Zinck 2143

- nypræg

€ 270 2,000

5891 EF 01

prins carls død og bisættelse,

1729, peter Berg, G 321, 59

mm, 87,7 g, ex. Bonefeld (BR

764/5780)

Prins Carl var søn af Christian V

og bror til Frederik IV. Medaillen

synes ikke at være udført for

kongens regning, men er muligvis

bekostet af søsteren prinsesse

Sophie Hedvig

€ 940 7,000

5892 vF 1+

Stenbocks overgivelse, 1713,

peter Berg / Mikkel Røg, G

(298)/332, ossbahr 166, 60 mm,

86,6 g, poleret i felter

Skønt særdeles kompetent fik den

norske medailleur M. A. Røg kun

mulighed for at skabe ganske få

medailler, hvoraf denne, der er

hans største, kun blev præget i 50

eksemplarer

€ 670 5,000

34

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 80%

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 60%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5893 EF 01

dronning Anna Sofi es bryllup

og kroning, 1721, Anton

Schultz, G 335, 61 mm, 87,9 g

- fi nt tonet eksemplar af denne

smukke dobbeltportrætmedaille,

der kun prægedes i 100

eksemplarer

€ 2,000 15,000

5894 EF 01

kronprinsparrets bryllup, 1721,

Anton Schultz, Schultz, G 336, 61 mm,

84,4 g, små ar, ex. Bonefeld (BR

764/5783) - fi nt tonet eksemplar

af denne sjældne medaille

der kun er præget i 50 eksemplarer

I forbindelse med den anden af

Anton Schultz medailler, viser en

håndskreven seddel fra Rostgaard,

19. marts, at medaillen

skulle præges i hast, og allerede

dagen efter leverede Wineke

de første 20 eksemplarer og 24.

marts resten

€ 2,000 15,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 85%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 35


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5895 vF 1+

prins Frederiks fødsel, 1723,

olav Wif, G 337, 61 mm, 73,3

g, let pudset, kantskade - interessant

"kronogrammedaille"

præget i kun 50 eksemplarer

€ 400 3,000

5896 EF, vF 01, 1+

kronprins christians fødsel,

1699, G 339, 15 mm, 10,2 g;

Arveprins vilhelms fødselsdag,

1704, G 344, 16 mm, 13,5 g, ks.

€ 135 1,000

5897 EF 01

kronprinsens fødselsdag, 1702,

anon, G 341, 33 mm, 23,0

g, ex. Ragoczy ii, 1157, ex.

Ahlefeldt-laurvig 124

Reversen på denne medaille viser

et laurbærtræ, som symbol for

kronprins Christian (VI), der fyldte

tre år d. 30. november

€ 200 1,500

5898 EF-vF 01-1+

prinsesse Sophie Hedvigs

fødselsdag, 1703, anon, G 342,

44 mm, 39,1 g, ex. Jessen (Ahl.

61/1746), på randen indgraveret:

i.c.W. 1859 - præget i 50

eksemplarer

€ 335 2,500

36

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 80%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5899 EF-vF 01-1+

kongen og dronning louise,

guldmedaillette, u. år, G

350/351, JS 682, 9 mm, 0,82 g

€ 270 2,000

5900 EF-vF 01-1+

kongen og dobbeltmonogram,

u. år, guldmedaillette, G 350, 9

mm, 0,88 g

€ 200 1,500

5901 EF 01

tønningens erobring, 1714, G

361, ossbahr 171, 32 mm, 14,6

g, fint tonet eksemplar

€ 400 3,000

5902 Unc-EF 0-01

Stralsunds erobring, 1715,

anon, G 362, ossbahr 189, 34

mm, 12,9 g - smukt patineret

pragteksemplar

€ 270 2,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

forstørret / enlarged 200%

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 37


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5903 vF 1+

kongens besøg i Berlin, 1709,

Groskurt, G - , ossbahr 146, JS

596, Beskr. tvl. Xiv-4, 44 mm,

36,4 g - fint tonet eksemplar

€ 270 2,000

5904 EF 01

kongens besøg i Berlin /

trekongermødet, 1709, H. p.

Grosskurt, 44 mm, 36,5 g, G

-, JS 596, Beskr. tvl. Xiv-4,

ossbahr 146

€ 335 2,500

5905 EF-vF 01-1+

Hertuginde Sophie Amalie af

Gottorps død, 1710, S. Richard,

lange 421, Fiala 1518,

48 mm, 43,7 g, ex. Bonefeld

(tH 113/604), ks. - fint tonet

eksemplar

Sophie Amalie var barnebarn af

Frederik III og gift med August

Wilhelm af Wolfenbüttel

€ 400 3,000

5906 EF 01

tønningen og københavns

bombardementer, 1700, anon,

G - , JS 560, Beskr. tvl. iv-3, 63

mm, 89,9 g, ex. Zinck 2167 -

galvanokopi

€ 200 1,500

38

formindsket / reduced 80%

formindsket / reduced 80%

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 60%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5907 EF-vF 01-1+

Sverige, karl Xii's sejre over russerne

ved Narva og danskerne

på Sjælland, 1700, anon, Hild

48, 43 mm, 30,8 g

€ 200 1,500

5908 EF-vF 01-1+

Sverige, karl Xii's sejre mod den

militære alliance mellem danmark,

polen og Rusland, 1700,

Johan Reinhold Engelhart, Hild

59, 47 mm, 37,5 g

Den allegorisk-satiriske reversfremstilling

viser den svenske

løve, der har besejret den russiske

tyr, den danske elefant og den

polske ørn

€ 535 4,000

5909 vF 1+

Sverige, karl Xii's sejre mod den

militære alliance mellem danmark,

polen og Rusland, u. år

(1700 - 1701), Johan Reinhold

Engelhart, Hild 60, 47 mm,

poleret i felter

Sveriges modstandere er her

skildret som en lindorm og et par

gøende hunde

€ 270 2,000

5910 EF-vF 01-1+

Sverige, karl Xii's sejre mod

den militære alliance mellem

danmark, polen og Rusland,

u. år (1700 - 1701), Johan

Reinhold Engelhart, Hild 63, JS

563, 50 mm, 27,1 g, fint tonet

eksemplar

Denne sjældne satiriske medaille

er præget i Breslau

€ 400 3,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 80%

formindsket / reduced 80%

formindsket / reduced 80%

formindsket / reduced 75%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 39


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5911 vF 1+

Sverige, karl Xi's oprustning og

den hollandske oprustning mod

danmark, 1689, A. Meybusch,

Hild. 114, 51 mm, 55,4 g,

poleret i felter

Truslen om krig forårsaget af

Christian V's hyldning i Holsten

blev afværget ved forliget i Altona.

Medaljøren, Anton Meybusch

fik ansættelse som stempelskærer

i Danmark i 1692

€ 400 3,000

5912 vF-F 1+-1

Sverige, karl Xii's rejse fra

tyrkiet og ankomst til Stralsund,

1714, chr. Wermuth, Hild. 173,

36 mm, 14,5 g - patina

€ 135 1,000

christian vi, 1730 - 1746

5913 vF-F 1+-1

Frederik iv's død, 1730, peter

Berg, G 324, 39 mm, 34,7 g,

kantstød

€ 135 1,000

5914 EF-vF 01-1+

kongens salving, 1731, J. c.

Hedlinger, G 371, 57 mm, 82,6

g - kun præget i 99 eksemplarer

€ 400 3,000

40

formindsket / reduced 70%

formindsket / reduced 90%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5915 prooflike-Unc M-0

kongeparrets Norgesrejse,

1733, J. c. Hedlinger / peter

Berg, G 372/(327), JS 716, 57

mm, 106,8 g, ex. Zinck 2172 -

nypræg, erhvervet af christian

Zinck direkte fra den kgl. Mønt

i 1932

€ 805 6,000

5916 vF 1+

kongens salving, 1731, G. W.

Wahl, G 375, 73 mm, 159,3

g, ex. Ahlefeldt-laurvig 238,

ex. Jessen (Ahl. 61/1762), lette

ridser

€ 535 4,000

5917 EF 01

dronning Sophia Magdalenas

salving, 1731, G. W. Wahl,

G 376, 50 mm, 56,4 g, små

kantstød

Ikke overraskende var regentparret

ikke tilfredse med dette

dronningeportræt, hvorfor Wahl

fik ordre på at fremstille et nyt

(G 377)

€ 335 2,500

5918 Unc 0

dronning Sophia Magdalenas

salving, 1731, G. W. Wahl,

G 377, 50 mm, 60,5 g, ex.

Ragoczy ii, 1222, ex. Zinck

2179 - sjælden, nypræg

€ 400 3,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 70%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 41


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5919 Unc 0

dronning Sophia Magdalenas

salving, 1731, p. Berg/G. W.

Wahl, G 325/377, 51 mm, 74,5

g, ex. Ahlefeldt 240 - "zwitternypræg"

(restrike)

Af samtidige medailler med Bergs

portræt af dronningen kendes kun

et enkelt afslag i bly på Nationalmuseet

€ 400 3,000

5920 vF 1+

prinsesse Sophie Hedvigs død,

1735, p. Berg / G. W. Wahl, G -

(omtalt s. 228), lEB 15608, JS

721, 50 mm, 59,0 g

€ 400 3,000

5921 EF 01

Reformationsfesten, 1736, J. c.

Hedlinger / G. W. Wahl, G - (ad

380), lEB 15611, JS 725, 57

mm, 85,3 g, små kantskader og

ar - smukt patineret eksemplar

af denne sjældne medaille

€ 535 4,000

5922 vF 1+

Reformationsfesten, 1736, G. W.

Wahl, G 380, 57 mm, 95,4 g,

pudset, kantskade

€ 160 1,200

42

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5923 vF 1+

Markgrevinde Sophia christianas

død, 1737, G. W. Wahl, G 382,

49 mm, 53,5 g, ex. Bonefeld

(tH 113/563), ar - pænt tonet

eksemplar

Markgrevinde Sophia Christiana

af Brandenburg-Kulmbach

var mor til dronningen, Sophie

Magdalene

€ 400 3,000

5924 prooflike-Unc M-0

vallø stifts indvielse, 1738, G.

W. Wahl, G 384, 50 mm, 60,2

g, ex. Zinck 2186 (her fejlagtigt

- men udfra Zincks egen

samleretiket - anført som G

385), stempelspring på reversen

- nypræg erhvervet direkte på

den kgl. Mønt i 1934 (restrike)

€ 200 1,500

5925 vF-F 1+-1

dokken, 1739, G. J. Wahl, jvf.

G 386 og s. 234, lEB 15623, JS

739, 56 mm, 77,1 g

Forsiden af denne sjældne medaille

viser orlogsskibet "Christianus

Sextus" i den nyindviede dok på

Holmen

€ 535 4,000

5926 vF-F 1+-1

dokkens indvielse, 1739, G. W.

Wahl, G 386, 56 mm, 80,7 g, ar,

poleret

€ 270 2,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 43


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5927 EF 01

christiansborgs indvielse, G. W.

Wahl, 1740, G 387, 69 mm,

150,5 g, ex. Hede ii, 584, ex.

Jessen (Ahl. 61/1765), børstet

i felter

Denne sjældne medaille i anledning

af Christiansborg Slots indvielse

blev uddelt på dronningens

fødselsdag d. 28. november 1740.

Wahl lader her det nyopførte

kongeslot gengive i fugleperspektiv

efter Eigtveds tegning

€ 670 5,000

5928 Unc 0

præmium virtutis, u. år (1742),

G. W. Wahl, G 388, Stevnsborg

331 (1-026), 56 mm, 93,3 g -

nypræg (restrike)

Denne projekterede tapperhedsmedaille

blev i samtiden kun

præget i to guldeksemplarer

€ 535 4,000

5929 vF/EF 1+/01

kronprinsens bryllup, 1743, G.

W. Wahl, G 389, 65 mm, 99,8 g,

pudset, kantskade

€ 400 3,000

5930 EF-vF 01-1+

Hirschholm slots 2. indvielse,

1744, G. W. Wahl, G (377)/390,

50 mm, 56,0 g, ex. Hede iii,

662, ex. Jessen (Ahl. 61/1768),

små ridser

Denne medaille, der prægedes i

omkring 100 eksemplarer i sølv,

blev uddelt ved det kongelige taffel

d. 14. maj

€ 535 4,000

44

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 75%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5931 EF-vF 01-1+

Hirschholm slots 1. indvielse,

1739, Johan Bagge, G 400, 48

mm, 52,7 g, ex. Ernst ii, 1170,

ex. Zinck 2191, kantskade, små

ar - sjælden

€ 400 3,000

5932 EF-vF 01-1+

christiansborgs indvielse, 1740,

Johan Bagge, G 401, 69 mm,

144,0 g, ex. Hede ii, 585,

ex. Jessen (Ahl. 61/1772), let

børstet, spor efter indfatning

Denne medaille er den største af

kun tre medailler udført af den

norskfødte medaljør, Johan Bagge

€ 335 2,500

5933 Unc-EF 0-01

Stjernebilledet Store Bjørn (Ursa

Major), daniel Haesling, u. år, G

413, 56 mm, 78,0 g, ex. Hede

iii, lot 664, ex. Jessen (Ahl.

61/1775) - nypræg (restrike)

Denne medaille, der kun kendes

som nypræg, er som den ene af

kun to danske typer udfærdiget

af den svenske medaljør Haesling,

der var elev af Hedlinger

€ 335 2,500

5934 Unc-EF 0-01

dansk-svensk forbund, 1734,

M. G. Arbien, G 420, 41 mm,

29,7 g, ex. Ragoczy ii, 1231,

ex. Ahlefeldt-laurvig 253, ex.

Jessen (Ahl. 61/1778) - sjældent

nypræg (restrike)

Denne type antages at være den

svenskfødte Magnus Gustavus

Arbiens første medaille

€ 200 1,500

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 80%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 45


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5935 Unc-EF 0-01

kongefamilien, 1745, M. G.

Arbien, G 423, 72 mm, 188,5 g,

ex. Ahlefeldt-laurvig 290, ex.

Jessen (Ahl. 61/1799), præget

med partielt let rustne stempler

Denne pragtfulde medaille med

den bibelske adversomskrift

(Kongernes Bog 2:33) blev skønt

projekteret tre år tidligere først

uddelt i forbindelse med kongeparrets

fødselsdage i 1745

€ 940 7,000

5936 EF 01

prinsens fødsel, 1745, M. G.

Arbien, G 428, 51 mm, 53,9 g,

ex. Zinck 2202, ubet. ks.

Prins Christian døde allerede

inden sin 2 års fødselsdag

€ 400 3,000

5937 EF 01

Nederlandene, 25 året for

freden i Utrecht, 1738, N. v.

Swinderen, van loon 514,

56 mm, 51,9 g

Utrechtfreden muliggjorde

afslutningen på den spanske

arvefølgekrig, hvor danske tropper

havde kæmpet imod Frankrig. Det

danske rigsvåben ses som ét af syv

på reversen

€ 400 3,000

Frederik v, 1746 - 1766

5938 prooflike-Unc M-0

christian vi (medaille til

fortsættelse af Winekes

kongerække), 1746, M. G.

Arbien, G 266, 54 mm, 91,5 g -

nypræg (restrike)

€ 135 1,000

46

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 70%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 70%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5939 vF-F 1+-1

kongens salving, 1747, G. W.

Wahl, G 393, 44 mm, 42,3 g

€ 135 1,000

5940 EF-vF 01-1+

kongehusets jubilæum, 1749,

G. W. Wahl, G 395, 40 mm,

30,3 g, ex. Zinck 2205, ks.

€ 135 1,000

5941 vF 1+

kongehusets jubilæum, 1749,

G. W. Wahl, G (395)/397, JS

810, 40 mm, 30,6 g, små ar

€ 135 1,000

5942 vF 1+

kongens salving, 1747, M.

G. Arbien / p. c. Winsløw, G

(432)/404, JS 797, 57 mm, 84,

1 g, ridser, kantskade

€ 160 1,200

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 85%

formindsket / reduced 90%

formindsket / reduced 90%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 47


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5943 vF-F 1+-1

kongehusets jubilæum, 1749,

p. c. Winsløw, G 405, 53 mm,

67,2 g, ar, ks.

€ 160 1,200

5944 Unc 0

Frederik v, 1766, p. c. Winsløv

/ d. J. Adzer, G 405 / 267, 54

mm, 92,5 g - nypræg (restrike)

"Zwitternypræg" mellem reversen

til Wolff og Winekes kongerække

og Winsløws forside til kongehusets

jubilæum

€ 135 1,000

5945 vF 1+

kongens bryllup med Juliane

Marie, 1752, p. c. Winsløw, G

407, 57 mm, 88,8 g, ks.

€ 135 1,000

5946 Unc-EF 0-01

tronbestigelsen, 1746, p. H.

Goedecke, G 417, 38 mm, 18,2

g, ex. Zinck 221, let rs. i højre

adv. felt - smukt tonet eksemplar

Denne privat finansierede medaille

præget i Hamborg er den

tidligste medaille fra Frederik V's

regeringstid

€ 335 2,500

48

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5947 vF 1+

christian vi's død, 1746, M. G.

Arbien, G 430, 45 mm, 42,2 g

€ 135 1,000

5948 vF 1+

christian vi's død, 1746, M. G.

Arbien / c. Winsløw, G 431/403,

JS 768, 53 mm, 75,0 g, ks., ar

€ 135 1,000

5949 EF 01

dronning louises salving, 1747,

M. G. Arbien, G 433, 50 mm,

65,6 g, ex. Zinck 2242

Eksemplaret har tilhørt den

kendte danske billedhugger V.

Bissen (1836 - 1913)

€ 535 4,000

5950 vF 1+

kronprinsens fødsel, 1749, M.

G. Arbien, G 434, 56 mm, 89,9

g, poleret i felter, patina

€ 270 2,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 80%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 60%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 49


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5951 vF 1+

det oldenborgske kongehus

300 års jubilæum, 1749, M. G.

Arbien, G 435, 77 mm, 175,3 g,

pudset

De små kongeportrætter på denne

pragtfulde "jubelmedaille", der

blev præget i 170 sølveksemplarer,

blev af Arbien kopieret efter

gamle medailler, som låntes fra

kongens samling

€ 670 5,000

5952 vF 1+

Asiatisk compagnis skuemønt,

1749, M. G. Arbien, G 437, JS

809, 42 mm, 30,0 g, ar

Denne medaille, der oprindelig af

Det kongelige Asiatiske Compagni

var tænkt som en særdeles lødig

speciedaler, er præget til minde

om det oldenborgske kongehus

300 års jubelfest

€ 535 4,000

5953 EF 01

kongens fødselsdag, 1750, M.

G. Arbien, G 438, 49 mm, 59,9

g, ks. - nypræg med medailleprægskarakter

(restrike)

€ 160 1,200

5954 vF 1+

kunstakademiets store sølvmedaille,

u. år (1756), M. G.

Arbien, G 447, 57 mm, 88,7 g,

ridset

Denne sjældne prismedaille blev

kun uddelt frem til 1798

€ 200 1,500

50

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 85%

formindsket / reduced 75%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5955 EF 01

kunstakademiets stiftelse, 1754,

M. G. Arbien, G (447)/448, JS

824, 56 mm, 96,5 g

€ 200 1,500

5956 vF-F 1+-1

Souverainitetsfesten, 1760,

M. G. Arbien / d. J. Adzer, G

(447)/458, JS 835, 57 mm, 94,

1 g, kantskader, ar

€ 135 1,000

5957 vF 1+

Souverainitetsfesten, 1760, J. E.

Bauert, G 517, 62 mm, 115,6 g,

pudset, små ar

Denne medaille er Bauers første

arbejde som egentlig medaljør.

Stemplerne blev betalt af Københavns

Magistrat, hvor de frem til

ca. 1900 tjente som brevpresse på

Rådhuset (Galster, note 944)

€ 135 1,000

5958 EF 01

Frederik karl af Slesvig-Holsten-

Sønderborg-pløn, 1759, p. H.

Goedecke, lange 768,

46 mm, 29,2 g - nydelig patineret

eksemplar

Frederik Karl var den sidste hertug

af Pløn, som herefter tilfaldt den

danske krone

€ 270 2,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 75%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 51


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

christian vii, 1766 - 1808

5959 EF-vF 01-1+

Frederik v's død, 1766, d. J.

Adzer, G 462, 53 mm, 74,2 g,

poleret i felter

€ 135 1,000

5960 vF 1+

prinsesse Sophie Magdalenes

bryllup, 1766, d. J. Adzer, G

463, 54 mm, 76,6 g, ks., ar

€ 135 1,000

5961 EF-vF 01-1+

kongens salving, 1767, d. J.

Adzer, G 464, ex. Bonefeld (tH

113/567), 51 mm, 92,6 g, ar, ks.

Denne kroningsmedaille, der blev

præget i 200 sølveksemplarer, er

udført efter forlæg af Wiedewelt

€ 270 2,000

5962 prooflike-Unc M-0

kronprins Frederiks fødsel,

1768, d. J. Adzer, G 465, 56

mm, 96,8 g, ex. Bruun doublet

5314, ex. Zinck 2245 - nypræg

(restrike)

€ 200 1,500

52

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5963 Unc-EF 0-01

Frederik v's rytterstatue, 1768,

d. J. Adzer, G 466, 53 mm,

75,5 g, ubet. børstet, rs. i nedre

adversfelt

€ 200 1,500

5964 vF 1+

Wiedewelts obelisk over Frederik

v, 1772, J. H. Wolff/d. J. Adzer,

G 467, 56 mm, 88,6 g

Medaillen bekostedes af grev

Moltke, der havde ladet opstille

en mindestøtte ved Bregentved

gods, som var blevet skænket ham

af Frederik V

€ 200 1,500

5965 vF 1+

det kgl. landhusholdningsselskabs

store prismedaille, 1769, d.

J. Adzer, G 471, 63 mm, 87,6 g,

filespor på rand, små ar

€ 135 1,000

5966 Unc-EF 0-01

pro Meritis, 1771, d. J. Adzer,

G 473, lS fig. 337, 52 mm,

82,7 g, mindre ridser - tinafslag

(pewter)

Skønt denne sjældne medaille falder

ind under kategorien "bærbare

medailler" er der reelt tale om et

"agtelsestegn", der normalt blev

tildelt uden bæretilladelse

€ 270 2,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 53


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5967 Unc-EF 0-01

Arveprins Frederiks bryllup,

1774, d. J. Adzer, G 479, 57

mm, 86,6 g, rand bearbejdet -

nypræg (restrike)

€ 135 1,000

5968 EF-vF 01-1+

indfødsretten, 1776, d. J. Adzer,

G 481, 63 mm, 118,9 g, lille ar

i felt

€ 200 1,500

5969 EF 01

infødsretten, 1776, d. J. Adzer,

G 483, 54 mm, 72,9 g, opgraveret

i felter

€ 200 1,500

5970 vF 1+

Juliane Marie 24 års bryllupsdag,

1776, d. J. Adzer, G 487,

57 mm, 89,1 g, små ar

Hvis man undrer sig over det tilsyneladende

"skæve" åremål, der

her bliver fejret, skal man huske

på, at man endnu benyttede sig af

duodecimalsystemet

€ 160 1,200

54

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5971 vF 1+

Greve og udenrigsminister Andreas

peter Bernstorff, 1793, d.

i. Adzer, G 499, B 1018, 56 mm,

87,0 g, ks

Den smukke og morsomme kompasbagside,

der kan få medaillen

til at snurre på en plan flade, er

antagelig udformet af Abildgaard.

€ 135 1,000

5972 EF 01

Frederik v's rytterstatue, 1768,

Johan Henrik Wolff, G 508, 74

mm, 176,6 g, ks. - fint tonet

eksemplar

Denne sjældne og smukke medaille,

der viser J. F. Salys næsten

ufatteligt kostbare rytterstatue

på Amalienborg slotsplads, blev

bekostet af Asiatisk Compagni

€ 670 5,000

5973 EF-vF 01-1+

kongens bryllup med caroline

Mathilde, 1766, J. H. Wolff, G

509, 55 mm, 88,8 g, lette kantstød

- fint patineret eksemplar

€ 160 1,200

5974 EF 01

caroline Mathildes kroning,

1767, J. H. Wolff, G 510, 52

mm, 74,0 g, få lette ar - fint

tonet eksemplar

€ 200 1,500

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 70%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 55


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5975 vF-F 1+-1

Stutteridirektionens præmiemedaille,

1786, J. E. Bauert,

G 524, 73 mm, 292,1 g, ar,

kantskader

Dette var den største af stuttericommissionens

tre præmiemedailler

€ 240 1,800

5976 vF-F 1+-1

Stutteridirektionens andenpræmie,

1786, J. E. Bauert, G. s.

355, JS 924, ks.

€ 135 1,000

5977 vF 1+

Biskop Balle, 1798, J. E. Bauert,

G 531, B 1013, 64 mm, 131,6 g,

poleret i felter

Den foreliggende medaille over

Nicolai Edinger Balle, der var

Sjællands biskop fra 1783 - 1808,

blev kun præget i ét guld- og 12

sølveksemplarer, og er følgelig

særdeles sjældent forekommende

€ 400 3,000

5978 vF 1+

Fabrikmester Henrik Gerner,

død 1787, J. J. Holm, G 532,

Beskrivelsen 166a, 58 mm,

102,3 g, ar

€ 135 1,000

56

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5979 proofl ike-Unc M-0

Sekularfesten, 1800, Bauert,

B 19, 41 mm, 35,0 g - smukt

tonet nypræg (restrike)

€ 160 1,200

5980 Unc-EF 0-01

danske troppers afrejse fra

Hamburg, 1801, B 26, Gaed.

1990, Bramsen 147, 40 mm,

13,6 g

€ 135 1,000

5981 vF 1+

Hæderstegnet for slaget på

Reden ("Modet værger"), 1801,

pietro Gianelli efter udkast af

Nicolai Abildgaard, lS 4-005

(cf. fi g. 573), B 28. Randskrift:

FRiv:MElcHioR HEyMANN

FRA kiÖBENHAvN, 51 mm,

58,0 g, ex. J. chr. Holm, ex.

Frölich (tH 18/2079), ubet.

børstet i felter, men et dejligt

eksemplar med rester af oprindeligt

skær

Det foreliggende eksemplar er

af særlig historisk betydning ved

at være tildelt en frivillig af den

mosaiske tro, der således på trods

af den mangel på almindelige

borgerrettigheder, som medlemmerne

af den jødiske menighed

endnu var underlagt, har været

parat til at ofre sig for sit land. I

alt blev kun 23 frivillige dekoreret,

og sådanne medailler er dermed

endnu sjældnere end de, der blev

tildelt fl ådens offi cerer og øvrige

personel.

€ 4,000 30,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 90%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 57

forstørret / enlarged 150%


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5982 Unc-EF 0-01

Hæderstegnet for slaget på

Reden ("Modet værger"), 1801,

pietro Gianelli efter udkast af

Nicolai Abildgaard, B 28, cf.

lS 4-005, 51 mm, 63,9 g, ex.

Frölich (tH 18/2082) - afslag i

bronze

€ 535 4,000

5983 Unc 0

Grundstenen til Råd- og domhuset,

1805, d. J. Adzer, B 41,

57 mm, 89,5 g, ex. Ragoczy ii,

1331, ex. Ahlefeldt-laurvig 452

- smukt tonet nypræg (restrike)

Som advers til denne medaille,

der synes uopdrivelig i samtidige

afslag, anvendtes Adzers stempel

til Pro Meritis medaillen, G 473,

LS 2-008

€ 270 2,000

5984 EF-vF 01-1+

kunstakademiets store sølvmedaille,

u. år, p. Gianelli, B 55, 59

mm, 94,8 g, ks., let pudset

Denne medaille, som Gianelli

udfærdigede med baggrund i

Abildgaards forlæg, uddeltes i en

årrække på Akademiets stiftelsesdag

d. 31. marts for et malet

modelstudie

€ 135 1,000

5985

Historikeren peter Frederik

Suhm, 1797, d. i. Adzer, B

1090, 53 mm, 73,2 g, poleret i

felter, ks

€ 135 1,000

58

formindsket / reduced 70%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 70%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5986 vF 1+

Sverige, Gustaf iii's kroning,

1772, G. liungberger, Hild. 15,

57 mm, 73,3 g, ar, ks.

Kongen blev kronet i Stockholm af

ærkebiskoppen og den ældste af

rigsråderne

€ 135 1,000

Frederik vi, 1808 - 1839

5987 EF-vF 01-1+

kongens besøg på Mønten,

1809, c. H. küchler og J. conradsen,

B 69, 39 mm, 28,5 g, ar

Denne sjældne medaille, der har

både form, vægt og relief som en

specie (jvf. Hede 16), blev udført

som medaille i forbindelse med

Frederik VI's besigtigelse af den

nye "Boultonske" møntpresse.

Adversen er skåret af den tyske

medaljør Conrad Heinrich Küchler

(ca. 1740 - 1810), der i 1795 fl yttede

til England for at arbejde for

Mathew Boulton.

€ 270 2,000

5988 vF 1+

kongens besøg i Wien, 1814,

J. B. Harnisch, B 72, 42 mm,

26,2 g

€ 135 1,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 90%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 59

forstørret / enlarged 150%


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5989 EF-vF 01-1+

kongeparrets kroning, 1815, c.

A. Møller og H. E. Freund, B

75, 56 mm, 73,9 g, lille ks, let

pudset

€ 135 1,000

5990 Unc 0

kongeparrets kroning, 1815, H.

E. Freund, B 76, 56 mm, 71,1

g, ex. Zinck 2323 - nypræg

(restrike) (samtidige eksemplarer

af denne medaille, der blev

forkastet af kongen, er ikke

opnåelige)

€ 160 1,200

5991 EF 01

kongeparrets kroning, 1815, S.

Jacobson, B 77, 55 mm, 76,2 g

- pænt patineret eksemplar

€ 200 1,500

5992 EF 01

Reformationens 300 års jubilæum,

1817, S. Jacobsen, B

79, 55 mm, 77,6 g, lette stød

Denne officielle medaille uddeltes

til gæsterne ved kongens store

"jubelfest"

€ 200 1,500

60

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Historical medals

5993 Unc-EF 0-01

prins Frederik (vii) og prinsesse

Wilhelminas bryllup, 1828,

conradsen, B 104, 55 mm, 99,7

g, lille ks.

Prinsens portræt er skabt efter en

voksmodel fremstillet af Voigt

€ 160 1,200

5994 vF 1+

prins Ferdinand og prinsesse

carolines bryllup, 1829, A.

Muhle og c. christensen, B 106,

56 mm, 83,3 g, pudset

Arveprins Frederik var den senere

Christian VIII's yngre bror, mens

prinsesse Caroline var datter af

Frederik VI.

€ 135 1,000

christian viii, 1839 - 1848

5995 Unc-EF 0-01

tronbestigelsen, 1843, krohn

og thorvaldsen, B 167, 44 mm,

48,2 g

Efter kongens personlige ønske

måtte Thorvaldsen modvilligt

bryde med de antikke traditioner

og fremstille Dania knælende i

stedet for stående

€ 135 1,000

Frederik vii, 1848 - 1863

5996 EF-vF 01-1+

den frie forfatning, 1849, p.

petersen, B 200, 51 mm, 58,4 g,

let pudset, rs. i højre adv. felt

Ganske bemærkelsesværdigt er

denne privat finansierede medaille

den eneste, der er præget i

anledning af denne skelsættende

Danmarkshistoriske begivenhed

d. 5. juni, der siden har været

fejret som landets nationaldag

(Grundlovsdag)

€ 135 1,000

plAcE yoUR BidS oNliNE At BRUUN-RASMUSSEN.dk

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 65%

formindsket / reduced 80%

formindsket / reduced 65%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829 61


oNliNE coiN AUctioNS EvERy SEcoNd SUNdAy At BRUUN-RASMUSSEN.dk

Historical medals

5997 Unc-EF 0-01

England, prins Albert og

prinsesse Alexandras bryllup,

1863, l. c. Wyon, BHM 2770,

63 mm, 113,4 g - let tonet

medaillepræg

Prinsesse Alexandra var ældste

datter af den senere kong Christian

IX

€ 270 2,000

5998 prooflike-Unc M-0

England, prins Albert og

prinsesse Alexandras bryllup,

1863, J. S. Wyon, BHM 2783,

77 mm, 241,5 g, bronze, ex.

Broge 1841, ex. Zinck 2614 -

pragteksemplar

€ 135 1,000

christian iX, 1863 - 1906

5999 Unc-EF 0-01

Slesvig - Holsten, prins christian

og prinsesse Helenas bryllup,

1866, J.S. og A.B. Wyon, lange

696, 64 mm, 154,4 g, ex. Bonefeld

(tH 113/602) - smukt tonet

medailleprægseksemplar

Prins Christian var oldebarn af

Christian VII og Helena var datter

af dronning Victoria af England

€ 335 2,500

62

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 60%

BRUUN RASMUSSEN coiNS 829


Bruun rasMussen coins 829 63


64

a u T o M a T isK F orsenD else

vi tilbyder automatisk forsendelse af frimærker og mønter købt på auktion.

automatisk forsendelse omfatter emner, der kan sendes i et brev op til 2.000 gram

og har en maksimal værdi op til 30.000 kr. vi sender altid brevet re kommanderet,

når værdien overstiger DKK 2.000.

Køber du flere emner, der til sammen opfylder ovenstående, samsender vi emnern e,

og du betaler kun porto for forsendelse af et enkelt emne. såfremt et eller flere

emner ikke kan sendes automatisk, fremsender vi et andet tilbud.

når du tilmelder dig den automatiske forsendelsesservice, behøver du ikke

længere selv at afhente dine nyerhvervede emner, ej heller kontakte os og aftale

forsendelsespriser eller vente unødigt længe på at modtage dine nye køb med

posten. Det er både hurtigt, nemt og billigt!

TilM elD inG

Det kræver, at du tilmelder dig automatisk forsendelse, før du kan nyde godt at de

mange fordele. på vores hjemmeside logger du ind på “Deres side” og vælger menupunktet

”Bestil tilbud”. her kan du tilmelde dig “automatisk forsendelse”. husk at

angive den leveringsadresse, som du ønsker, at dine købte emner skal fremsendes til.

p riser

priserne for automatisk forsendelse afhænger af vægt, værdi og format.

se skemaet nedenfor med vejledende priser for forsendelser i Danmark, eu

og verden. vi forbeholder os retten til prisændringer.

Priser på almindelige breve 0 - 250 gram 250-2.000 gram

Danmark DKK 20 DKK 40

eu DKK 30 DKK 60

verden DKK 40 DKK 80

rekommanderede breve 0 - 250 gram 250-2.000 gram

Danmark DKK 100 DKK 120

eu DKK 120 DKK 140

verden DKK 140 DKK 160

aFsenD else

vi bestræber os på at afsende dine emner første hverdag efter auktionen.

i Danmark vil breve normalt være fremme i løbet af 1-2 dage.

For yderligere information, kontakt venligst:

Transportafdelingen: +45 8818 1055 · transport@bruun-rasmussen.dk

Bruun rasMussen coins 829


inF orM a T ion

ret til ændringer forbeholdes © 2012 Bruun rasmussen Kunstauktioner

Foto: Bent lange. Tryk: cool Gray

Grafik og dtp: jorge Figueiredo og lene søbo

aFhenTninG

afhentning af effekter købt på traditionel

auktion sKal sKe senest 2 uger efter

sidste auktionsdag (eller efter aftale).

uafhentede effekter vil herefter uden

yderligere varsel blive sendt til opbevaring

for købers reg ning og risiko.

salgsresultater

hammerslags-priser fra de seneste auktioner

kan ses på vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk

foto

Fotos af alle enkeltobjekter, samt fotoeksempler

fra de fleste samlinger, lot og

partier, kan ses på vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk

euro

Det bydes og faktureres i danske kroner.

ved omregning fra DKK til euro er anvendt

nationalbankens officielle valutakurs på

tids punktet for udarbejdelse af kataloget.

Beløbet i euro er afrundet til et tal, der

efter Bruun rasmussens skøn fremtræder

på en præsentabel måde i forhold til

beløbet i DKK.

Bevaringstilstand

Bruun rasmussen henleder opmærksomheden

på, at lot numre som udgangs punkt

ikke er forsynet med oplysninger om tilstand

(jvf. købskonditionernes § 9). vi

henviser imidlertid til vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk, hvor der under

det enkelte lot nummer ofte er oplysninger

om bevarings tilstand, reparationer o. lign.

er disse oplysninger ikke tilstrække lige kan

én af afdelingens sagkyndige kontaktes for

yderligere informationer.

BankforBindelse

Danske Bank · Konto: 30014310970638

iBan: DK4130004310970638

swift-Bic DaBaDKKK

virksoMhedsregistrering

cvr-nr. DK25472020

Bruun rasMussen coins 829

place Your BiDs online aT Bruun-rasMussen.DK

disPatch

collection of purchases bought at

traditional auctions must be no later than

2 weeks after the last auctionday.

uncollected items will without further

notice be sent into storage at the expence

and risk of the buyer.

sales results

sales results from the latest auctions are

available at our website:

www.bruun-rasmussen.com

Photo

photos of all single objects and examples

from most of the collections, lots and

accumulations are available at our website:

www.bruun-rasmussen.dk

euro

Bids and invoicing are made in DDK.

For the conversion from DKK into euro,

Bruun rasmussen has used the official rate

of exchange from Denmarks nationalbank

(the Danish national Bank) at the time of

preparation of the catalogue.

The amount in euro is, in Bruun rasmussen's

judgment, roughly adjusted to

presentable figures.

condition

Bruun rasmussen draws attention to the

fact that, as a rule, no information is

provided regarding the condition of the lots

(cf. conditions of purchase § 9).

however, we refer to our website:

www.bruun-rasmussen.com where information

regarding condition, repairs, etc.

can usually be found for the individual lot.

should this information be insufficient,

further details can be obtained by contacting

one of the experts of the department.

Bankers

Danske Bank · account: 30014310970638

iBan: DK4130004310970638

swift-Bic DaBaDKKK

Business registration

cvr-nr. DK25472020

65


online coin aucTions everY seconD sunDaY aT Bruun-rasMussen.DK

conditions of P urchase

§ 1. Bidding

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”. any

person bidding on behalf of a third party shall be liable in surety

for completion of the sale.

at the request of Bruun rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun rasmussen), all bidders, whether they wish to make

bids in person at the place of auction or commission bids by letter,

fax or the homepage direct telephone bids or the homepage,

should be able to document their ability to pay and be able to

provide proof of identity at any time. Bruun rasmussen is entitled

to refuse to accept a bid if, when requested, adequate security

or adequate payment on account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of auction

or by written commission by letter, fax or the homepage. For online

auctions alle bids are submitted via the homepage. Tele-phone bidding

is possible within certain conditions made out by Bruun rasmussen.

Bruun rasmussen is not to be held responsible for any

errors that may occur using this service. The auctioneer shall have

absolute discretion as to the increment of the bids. The auctioneer

will also make decisions in all cases of doubt regarding the bidding.

credit/debit card information must be registered with Bruun rasmussen

before bids can be submitted at our online auctions.

§ 2. PayMent

purchases made at all Bruun rasmussen online auctions are subject

to a 25% fee, which covers 20% buyer’s premium and vaT of the

premium.

purchases made at all Bruun rasmussen traditional salesroom auctions

are subject to a 30% fee (for wines, coins and stamps 25%),

which covers 24% buyer’s premium plus vaT of the premium.

certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

vaT arrangement (hereinafter called normal vaT), so that the purchase

price is the hammer price plus an additional 24% (for wines,

coins and stamps 20%) in buyer’s premium and vaT of 25% levied

on both the hammer price and the buyer’s premium. The lots subject

to Full vaT are indicated as such in the catalogue and on the

homepage with an asterisk (*).

Danish vaT registered buyers shall provide Bruun rasmussen with

documentation of their se-/cvr -number (vaT no.) as this has

to be quoted on the invoice for goods bought at full vaT.

For some foreign buyers, specific vaT-exemption rules apply (cf.

article 3). vaT-exemption does not apply to private buyers from

the eu who are considered as Danish buyers (cf. current Danish

legislation on special vaT scheme for sales of works of art,

collectors’items and antiques by public auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. payment may be made in cash up to DKK

100,000, by Dankort, banker’s cheque, traveller’s cheque, visa-,

Master-, Diners club- or eurocard. personal foreign cheques may

only be used for payment by prior arrangement.

payment may be made during or immediately after the auction.

under all circumstances payment must be made no later than

eight days from the date of the invoice. with online auctions,

payment takes place when the items are prepared for dispatch

(circa 12 hours after the purchase has been made) using the

banking details (credit/debit card and bank account) submitted

by the purchaser. at the same time an invoice and dispatch information

will be sent to the purchaser.

should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

if the purchase price and interest are not paid within eight days

after Bruun rasmussen has sent its demand to the buyer, Bruun

rasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell the

goods at a Bruun rasmussen auction or privately, and to demand

reimbursement of any related losses from the defaulting buyer.

any further profit on the sale shall be payable to the person who

had deposited the goods for sale by auction.

if the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of goods

by Bruun rasmussen, Bruun rasmussen shall be entitled to set off

its receivables against its payables to the defaulting buyer.

if the defaulting buyer has deposited other goods for sale, Bruun

rasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun

rasmussen auction without being bound by the reserve stipulated

by the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be

66

entitled to demand the surrender of goods deposited for sale as

long as the debt payable to Bruun rasmussen has not been discharged,

regardless of whether the value of such goods may be

deemed to exceed the debt payable.

Bruun rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting any

future bids from such a purchaser.

§ 3. Money-Back guarantee

online purchase of items by private individuals is subject to Danish consumer

law, which extends 14 days of money-back guarantee. The purchaser

is liable for any costs related to the transport of returned items.

should a purchaser seek to avail himself or herself of the moneyback

guarantee, Bruun rasmussen will refund the payment on

receiving the returned items. please note that the date on which

accounts are debited is subject to the policy of the purchaser’s

bank/credit card company.

§ 4. exeMPtion froM vat

international purchasers, who fulfill the conditions stipulated

below, must pay a fee of 24% of the auction price at traditional

salesroom auctions and a 20% fee of auction prices for items purchased

online. They are exempt from the payment of Danish vaT.

a. Buyers residing in another eu Member state:

Buyers are exempt from paying Danish vaT as long as they

have provided Bruun rasmussen with documentation of their

vaT registration. The vaT number will then be quoted on

Bruun rasmussen’s invoice.

B. Buyers residing outside the eu:

1. Dispatch through forwarding agent:

lots exported through a forwarding agent approved by Bruun

rasmussen are exempt from vaT.

2. export as personal luggage:

Goods may be exempt from Danish vaT when the buyer personally

takes the goods out of the country as luggage, provided

the following conditions have been met:

The invoice must have been paid and the Danish duty of 25%

of the invoice amount must have been deposited with Bruun

rasmussen.

a. Buyers residing in norway will be refunded the Danish vaT as

soon as the invoice of sale has been returned to Bruun rasmussen

endorsed by the customs authorities of the country in question

or by any other authority with jurisdiction over matters of

purchase tax with respect to official imports of goods into the

country in question if the purchase price exceeds DKK 1,200.

b. Buyers residing in other countries outside the eu will be

refunded the Danish vaT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure of the

buyer from the eu. The exporter’s form should be returned

to Bruun rasmussen after being endorsed with the customs

authorities’export certificate if the purchase price exceeds DKK

300 This also applies to the Faroe islands and Greenland.

§ 5. PayMent of taxes and duties

a. Buyers with vaT-registration in other eu member states who

do not wish to make use of article 3 may instead choose to

purchase items subject to special vaT/normal vaT in the

same manner as private buyers. Bruun rasmussen must be

notified of this before 10 a.m. on the following auction day.

B. Buyers with vaT-registration in Denmark may choose to purchase

subject to normal vaT at 25% of the hammer price

plus premium. Bruun rasmussen must be notified of this

before 10 a.m. on the following auction day.

§ 6. collection of Purchases

The purchase price must be paid in full before the purchased lot

can be passed over to the buyer. From the time of the lot being

knocked down to the buyer, until its collection, the purchased lot

will be held at the buyer’s own expense and risk.

Bruun rasMussen coins 829


a storage fee will be charged for lots which have not been collected

according to agreement. lots which have been paid for but not collected

will be storaged at buyers expense. lots not collected within

1 year will be resold at auction or privately at the buyer’s expense.

§ 7. disPatch

should Bruun rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s own

expense and risk. Bruun rasmussen shall thus not be held liable

neither for any damage caused to purchased goods during dispatch

nor for any missing consignments.

§ 8. droit de suite

in accordance with Danish copyright law, an additional royalty

fee is to be paid for the purchase of works by contemporary

Danish artist and some international artists who are either still

alive or who have been dead for less than 70 years. The additional

royalty fee will be collected by Bruun rasmussen on behalf of

copydan, which is a Danish-based joint collecting society. such

works are marked with (cD) for copydan next to the lot number.

The copydan royalty fee is added to the auction price including

the buyer’s premium when the total exceeds €300.

copydan royalty fees:

• 5% of the auction price and buyer’s premium (excluding VAT)

totalling up to €50,000.

• 3% of the auction price and buyer’s premium (excluding VAT)

of totals between €50,000 and €200,000.

• 1% of the auction price and buyer’s premium (excluding VAT)

of totals between €200,000 and €350,000.

• 0.5% of the auction price and buyer’s premium (excluding

vaT) of totals between €350,000 and €500,000.

• 0.25% of the auction price and buyer’s premium (excluding

vaT) of totals above €500,000.

copydan royalties must not exceed €12,500 for an individual artwork.

The euro exchange rate has been set by copydan for 2012 at

DKK 743.30 per €100.

§ 9. exPort licence

applications for an export licence must be made to the Danish

cultural assets committee when required in accordance with

current Danish legislation on the protection and preservation of

cultural assets in Denmark. where such a licence has not been

obtained, the foreign buyer will be informed thereof immediately

after the lot has been knocked down to the buyer. another

application will subsequently be sent to the Danish cultural

assets committee by Bruun rasmussen on behalf of the buyer,

now that the price is known. should an export licence not be

granted, the Danish cultural assets committee would be obliged

to acquire the purchased lot at the purchase price, and the buyer

would thus not be bound to the purchase.

§ 10. cataloguing

all lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue and on the

homepage with subsequently published changes and modifications.

Description is done according to the best of Bruun rasmussen’s

knowledge and on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which makes

it possible that they may contain defects, deficiencies, or may have

been subject to restoration or damage not necessarily stated in the

catalogue and on the homepage. pictures are for identification only

and cannot be used for an evaluation of the condition of the goods.

any person who wishes to bid at an auction should therefore satisfy

himself of the condition of the lots for which he intends to

bid by personal inspection at the preview held prior to the auction.

The description is an indication of the prevailing opinion of

scholars and expert at the time of the sale. if any doubts should

arise after the purchase regarding the genuineness of the purchased

lot or its conformance with the description, Bruun rasmussen

should immediately be informed thereof.

* Bruun Rasmussens købskonditioner på dansk kan læses på bruun-rasmussen.dk under “Guide”.

Bruun rasMussen coins 829

place Your BiDs online aT Bruun-rasMussen.DK

should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

description contains material errors which lead to a considerably

higher hammer price than that which a correct description would

presumably result in, the buyer shall be entitled to cancel the purchase,

after which the buyer shall be reimbursed for the total purchase

price paid plus buyer’s premium and vaT, when applicable.

For material errors in the description in respect to measurements

or weight, compensation shall only be paid on a percentage basis

in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun rasmussen and shall be subject

to the presentation of a claim for cancellation in writing to

Bruun rasmussen within 2 years of the purchase date and to the

purchased lot being returned to Bruun rasmussen in the same

condition in any and all respects which the purchased lot was in

at the time of the lot being knocked down to the buyer.

in the event of cancellation the buyer shall not be entitled to claim

payment of interest on the purchase price nor shall the buyer be entitled

to claim compensation for any other expenses or loss incurred,

including any possible loss of profit in connection with reselling.

it shall not be possible to state cancellation of a purchase in pursuance

of the above provisions if:

a. the description on the day the lot was knocked down to the

buyer was in accordance with the then generally accepted

opinion of scholars and experts;

b. the only way of establishing whether the lot was a forgery at

the time of the sale was the implementation of scientific processes,

the validity of which was only acknowledged after the

time of the sale, or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible

to carry out without damaging the lot in question.

in addition to the time-limits stated above, all purchases are

subject to the statute of limitations stipulated by danish law by

which Bruun rasmussen is under no circumstance liable for purchases

after 5 years from the date of purchase.

Bruun rasmussen auctioneers

Jesper Bruun Rasmussen, auctioneer

Jørgen Byriel, officially appointed external supervisor

coMMission

Bruun rasmussen undertakes to execute commission bids for

bidders who are unable to be present at the auction. it is a prerequisite

that Bruun rasmussen receives the commissions by letter,

fax or telephone 24 hours before the start of the auction for

the bidders’ credit to be checked, if necessary. Bids by the homepage

are to be recieved a minimum of 3 hours before the start of

the auction. Bruun rasmussen is not to be held responsible for

any errors that may occur using this service.

condition rePorts

Bruun rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the basis

for complaints; complaints can only be based on the description.

exeMPtion froM vat

Buyers shall, according to § 2, pay full vaT on lots marked with

an asterisk (*).

no Danish vaT is to be paid when vaT registered companies

from other eu countries buy at Bruun rasmussen and resell

to private buyers, The private buyer then only has to pay vaT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is vaT registered. For further information please consult

your local authorities.

The above is an english translation of the Danish version of the

conditions of purchase. in case of dispute, only the Danish version

of the present conditions of purchase of Bruun rasmussen is valid.

The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

67


online coin aucTions everY seconD sunDaY aT Bruun-rasMussen.DK

coMMission B ids

koMMissionsB ud

it is possible to leave commission bids if you can not

be pre sent at the auction yourself. This service is free

of charge.

when leaving a commission bid, you are instructing our

customer service to bid up to a specified amount on

your behalf.

The situation can occur that another buyer has already

bid the same as you were prepared to. are you then

willing to bid further? if not the lot will be sold to

another buyer.

if you do not wish to exceed your bid then write

“Max”, for maxi mum, next to the amount. You can also

allow us to raise your bid by approx. 15% or approx.

25%.

The hammer price may be higher or lower than the

estima ted price, so it is possible to buy below the estimate.

Bruun rasmussen will always buy at the lowest

price possible, as if you yourself had been present at

the auction.

all commission bids are strictly confidential.

commission bids must be submitted no later than

24 hours prior to the start of the auction.

how to Make a coMMission Bid:

complete the commission form with all pertinent information.

indicate the lot number.

indicate the amount you are prepared to bid.

should this amount be the absolute maxi mum, please

write “Max” in the ap pro priate column.

You can also allow us to bid by up to approx. 15% or

approx. 25% more by indicating so.

sign the commission form and make sure that Bruun

ras mussen receives it 24 hours prior to the start of the

auction.

if the information should be insufficient, Bruun rasmussen

can abstain from bidding. Bruun rasmussen

can not be held responsible for error in bidding or failure

to execute bids.

internet:

commision bids can be placed via the website www.

bruun-rasmussen.dk directly from the page with the

item you want to place a bid for.

as a special service for this auction, all bids placed

online will be activated so you can see the current start

price (or reserve price) for each lot prior to the auction

in Bredgade. please note that the deadline for placing

bids online is 3 hours prior to the start of the auction.

please contact technical support on +45 8818 1114 for

questions about the registration and submission of bids

on the website

telePhone Bidding:

should you wish to bid at auction by telephone, please

inform Bruun rasmussen of your name and telephone

number, as well as which catalogue numbers you are

interested in, no later than 3 hours prior to the start og

the auction. You will then be contacted shortly before

the relevant lot comes under the hammer, thereby

allowing you to participate without being in the auction

room yourself.

For additional information, please consult

"conditions of purchase" §1.

68

Det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis De ikke

selv kan være til stede på auk tions dagen. Denne service

er gratis.

når De afgiver en kommission, beder De vores kundeservice

på Deres vegne byde op til et af Dem bestemt

beløb i hammerslag.

Der kan opstå den situation, at en anden køber allerede

har budt det beløb, som De ønsker at afgive. er De da

villig til at gå et bud højere eller er De indforstået med

at nummeret sælges til anden side?

Ønsker De ikke at byde højere så skriv “Max” ud for

beløbet. er De i tvivl om hvor højt De vil byde, kan De

hæve budet med op til ca. 15% eller ca. 25%.

salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen,

så der er også mulighed for at købe til under den

angivne vurdering. vor kun deservice køber altid så billigt

som muligt til Dem, som havde De selv været tilstede

på auktionen.

alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

Kommisionsbud skal være Bruun rasmussen i hænde

senest 24 timer før auktionens start.

sådan Byder de:

udfyld blanketten kommissionsbud med alle oplysninger.

angiv katalognummer.

angiv beløbet De ønsker at byde.

er dette Deres absolutte maximum bedes De anføre

“Max” i kolonnen.

De kan også forhøje Deres bud med henholdsvis ca.

15% eller ca. 25%, ved at ind ikere dette i kolonnen.

De bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre

Dem, at Bruun rasmussen mod tager den senest 24 timer

før auktionens start.

hvis Deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun

ras mussen undlade at byde for Dem, ligesom Bruun

rasmussen ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

internet:

Kommisionsbud kan afgives på hjemmesiden www.

bruun-rasmussen.dk direkte fra siden med den effekt,

De ønsker at byde på.

som en ny og nemmere service for Dem, har vi valgt

at aktivere alle bud, der indtastes via hjemmesiden. De

kan således se den aktuelle startpris og orientere Dem

om andres bud, når De selv skal byde. seneste afgivelse

af bud via hjemmesiden er 3 timer før auktionens start.

Kontakt teknisk support på 8818 1114 for spørgsmål om

registrering og budgivning via internettet.

telefonBud:

såfremt De ønsker at byde pr. telefon, bedes De oplyse

Bruun rasmussen Deres navn og telefonnummer samt

hvilke katalognumre, De ønsker at byde på, senest 3

timer før auktionens start. De vil så blive ringet op kort

før, den aktuelle vare kommer under hammeren, og De

kan på denne måde deltage i auktionen uden selv at

være til stede.

For yderligere information, se “Købskonditioner” på

www.bruun-rasmussen.dk under “Guide”.

Bruun rasMussen coins 829


koMMissionsB ud

Bruun rasMussen coins 829

place Your BiDs online aT Bruun-rasMussen.DK

coMMission B ids coins

skal være Bruun rasmussen i hænde senest 24 timer før auktionens start.

Must be submitted no later than 24 hours prior to the start of the auction.

navn Name: * .........................................................................................................................................................

adresse Address: * ..................................................................................................................................................

postnr./by City: * ....................................................................................................................................................

land Country: * .................................................................. Fax: ........................................................................

Tel: * ..........................................................................................................................................................................

e-mail: ................................................................................ cvr-nr. VAT No.: ..................................................

Bank: ................................................................................... Konto nr. Acct. No.: .............................................

adresse Address: ......................................................................................................................................................

postnr./By City: .................................................................. land Country: .......................................................

Tel: ...................................................................................... Kontaktperson Contact: .......................................

obligatoriske felter er mærket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *

undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun rasmussen Kunstauktioner a/s om på mine vegne at købe

nedennævnte katalognumre så fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anførte beløb, i hammerslag.

I hereby request that Bruun Rasmussen bid on my behalf on the following lots up at the prices indicated below.

undertegnede har udfyldt ovennævnte med de ønskede oplysninger, samt har accepteret købskonditionerne.

The undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of purchase.

signatur: * .......................................................................... B.r. kunde-nr. Client No.: ....................................

jeg ønsker at modtage salgsresultater på de emner jeg har budt på via email dagligt efter auktion

I wish to receive sales results on the items I have been bidding on via e-mail every day after the auction

på e-mail adressen on this e-mail address: ................................................................................................

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

lot. no. Description Bid DKK

Bruun rasMussen kunstauktioner a/s

auKTion nr AuCTIoN No: 829

Max +15% +25%

Baltikavej 10 · DK-2100 København Ø · Tel +45 8818 1111 · Fax +45 8818 1116 · bids@bruun-rasmussen.dk · www.bruun-rasmussen.dk

Fortsættes næste side Please turn over

69


online coin aucTions everY seconD sunDaY aT Bruun-rasMussen.DK

coMMission B ids

koMMissionsB ud coins

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

lot. no. Description Bid DKK

auKTion nr AuCTIoN No: 829

70

Max +15% +25%

Bruun rasMussen coins 829


Mobilen husker dig på at byde...

Du kan gratis få tilsendt en sMs, når du har budt på enten en net-auktion eller traditionel

auktion. Den informerer dig f.eks. om eventuelle overbud eller påminder dig om

en auktions udløb. Dermed minimerer du risikoen for at gå glip af de effekter, som har

din særlige interesse.

hidtil er denne service kun blevet tilbudt som e-mail, men nu har du muligheden for

også/eller at få tilsendt tilsvarende informationer via sMs til det mobilnummer, du har

registreret hos os. Du kan selv vælge, hvilke typer af budrelaterede e-mails og sMs’er,

du ønsker at modtage.

notifikationer på sMs og e-mail

Følg med

via sMs

Du kan gratis få tilsendt en SMS, der

påminder dig om overbud og hammerslag

på de auktioner, du har budt på.

• Budnotifikation – sendes som kvittering for bud lagt på vores net-auktioner og

traditionelle auktioner.

• Overbudsnotifikation – sendes ved overbud på vores net-auktioner.

• Påmindelsesnotifikation – sendes ved bud på vores net-auktioner via e-mail 6

timer før og via sMs 1 time før forventet hammerslag. ved bud på de traditionelle

auktioner sendes påmindelsen dagen før.

• Resultatnotifikation – sendes umiddelbart efter hammerslaget på net-auktionerne

og indenfor et døgn efter de traditionelle auktioner.

Det er nemt at tilmelde sig servicen. Du logger ind og vælger de ønskede notifikationer

på ”Deres side” under menupunktet ”e-mail og sMs-notifikationer”.

For yderligere information, kontakt venligst:

Teknisk support: +45 8818 1114 · support@bruun-rasmussen.dk

Bruun rasMussen coins 829 71


coins

More magazines by this user
Similar magazines