Views
4 years ago

РЕЗЮМЕ на дисертационния труд ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТА ОТ ...

РЕЗЮМЕ на дисертационния труд ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТА ОТ ...

РЕЗЮМЕ на дисертационния труд ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТА ОТ

РЕЗЮМЕ на дисертационния труд ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ТРУДОТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ КАТО ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С ФРАКТУРА НА ДИСТАЛНИЯ РАДИУС Данелина Вачева Въведение: В последните години нараства честотата на фрактурите на горния крайник, особено при придружаваща остеопороза. Цел на настоящото проучване беше комплексна оценка на ефекта от приложението на трудови дейности в комплексната рехабилитационна програма (КРП) при пациенти след фрактура на дисталния радиус (с и без усложнение Зудекова алгоневродистрофия). Материал и методи: В проучването бяха включени 106 пациенти, лекувани в Клиника по Физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ - Плевен за периода 2007-2009. Пациентите бяха разпределени в контролна и експериментална групи, с или без усложнение M. Zudeck, травмиран доминантен или недоминантен горен крайник. КРП включваше: подводна гимнастика, кинезитерапия (суспенсотерапия, аналитични упражнения, тракция и мобилизация, мекотъканни техники), НИМП, ИФТ, като при пациентите от експерименталната група бяха добавени и трудови дейности. Статистическа обработка на резултатите беше извършена с помощта на компютърна програма STATGRAPHICS: параметрични статистически тестове за проверка на хипотези при нормално разпределение (T-test на Student и F-test на Fischer (ANOVA) с post-hoc тестове LSD, Tukey HSD, Scheffe, Bonferroni, Newman – Keuls и Duncan) и непараметрични статистически тестове при различно от нормалното разпределение (Х 2 – test на Pearson, W – test на Mann – Whitney (Wilcoxon), K-W test на Kruskal – Wallis, K-S Kolmogorov – Smirnov и Kendall). Анализът на резултатите доказа положителния ефект от комплексното приложение на различни естествени и преформирани физикални фактори и трудотерапия върху функционалното възстановяване след фрактура на дисталния радиус. Всички тестове за функционални захвати (особено прецизните), обем на движение, мускулна слабост и дейности от ежедневния живот при пациенти след фрактура на дисталния радиус, показват значително по-добри стойности при рехабилитираните с трудови дейности в сравнение с лекуваните без трудови дейности. Обсъждане и заключение: Включването на трудотерапия като задължителен елемент от КРП стимулира функционалното възстановяване на пациентите след фрактура на дисталния радиус. Разработеният специализиран тест за комплексна функционална оценка на радиоулнарна става, гривнена става и пръсти може да се използва при много други пациенти със заболявания, травми и дефицити на горния крайник. Направен е пълен детайлизиран кинетичен анализ на основните трудови дейности за възстановяване на горен крайник в условията на кабинет по трудотерапия за хоспитализирани и амбулаторни пациенти. Ключови думи: фрактура на дисталния радиус, рехабилитация, ерготерапия, трудотерапия.

НАСТАВА И УЧЕЊЕ НА 21–ОТ ВЕК
Всичко се движи в кръг: машини за сервиз на гуми от Bosch
СТИЛ НА ПРИВЪРЗАНОСТ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ...
силата на гъбите от изтока - Green Master
силата на гъбите от изтока - Green Master
силата на гъбите от изтока - Green Master
Разпределение на графита в мраморите от районите на Мадан ...
Изследване влиянието на добавки на прах от TiCN с нано ...
силата на гъбите от изтока - Green Master
изследване на системи от силови електронни преобразуватели ...
патофизиологични механизми на микроциркулаторните ...
ПРОФИЛАКТИКА НА СЕДАЛИЩНОТО РАЖДАНЕ
Ние, участниците в Регионалния семинар на експерти от ...
Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на ...
Сборник от докладите на конф. 2013 - Research & Education ...
Резултати от първия кръг на националното състезание по ...
Защо необходим модел за развитие на
ВРОДЕНИ БОЛЕСТИ НА ГЛИКОЗИЛИРАНЕ ТИП І А
Смъртността на населението в България - социален и ...
КЛЕТВАТА НА ХИПОКРАТ : РЕЦЕПЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
БОЛЕСТ НА ROSAI–DORFMAN − КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ И ...
Проституцията в София и Белград от края на - Anamnesis.info
49 трансобтураторна слингова техника за лечение на ...
30 СТАРЕЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАСОКИ В РАЗВИТИЕТО ...
приложение на nutridrink при болни с хирургични болести в ...