AUCTION 816 - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

AUCTION 816 - Bruun Rasmussen

coins

AUCTION 816


coins

medals and paper money

auction in Bredgade 33

saturday 4 december 10 am 5000-5611

preview in Baltikavej 10

tuesday 30 november 11 am - 5 pm

thursday 2 december 11 am - 5 pm

friday 3 december 11 am - 4 pm

preview in Bredgade 33

saturday 4 december 8.30 am - 2 pm

Bredgade 33 · DK-1260 Copenhagen K · Tel +45 8818 1111 · Fax +45 8818 1116

bredgade@bruun-rasmussen.dk · www.bruun-rasmussen.dk


department of coins, medals and paper money

auction 816

Michael Fornitz

Numismatist, M.A. - Head of Department

Tel +45 8818 1201

m.fornitz@bruun-rasmussen.dk

Henrik Berndt

Tel +45 8818 1202

h.berndt@bruun-rasmussen.dk

start prices and bids online

If you cannot be present at the auction, you can place your bids

online at www.bruun-rasmussen.dk. As a special service for this

auction, all bids placed online will be activated so you can see the

current start price for each lot prior to the auction. Please note

that the deadline for placing bids online is 3 hours prior to the

actual start of the auction.

telephone bids

If you do not wish to place bids online, you can either use the

bidding formula on page 101 or contact our customer service:

Lise Winther Jørgensen, email l.w.jorgensen@bruun-rasmussen.dk

If you wish to bid at the auction by telephone please use

the online service or contact Lise Winther Jørgensen, email

l.w.jorgensen@bruun-rasmussen.dk no later than 6 hours prior

bidding at the auction

Registration to participate in the auction begins 30 minutes prior

to the start. Each participant will be given a bidding paddle. Please

note that the auctioneer will be conducting the auction both in

Danish and English. However, bids and invoicing are made in DKK.

payment and collection

Items bought at auction can be paid and collected in Bredgade 33,

2100 Copenhagen K until 4 pm on the day of the auction or during

our regular opening hours from 6-16 December, on Baltikavej 10,

2100 Copenhagen Ø.

Visit our website for additional photos and details:

bruun-rasmussen.dk

Where nothing else is mentioned, the items are depicted full-scale.

Hvor intet andet er angivet er effekterne afbildet i naturlig størrelse.

Ordinarily lots are reserved at 70% of the estimate.

Minimumsprisen andrager normalt 70% af vurderingen.


coins

lot no. 5000 - 5611

medals and paper money


Møntauktion i Bredgade

Med det foreliggende katalog er det Bruun Rasmussen en fornøjelse at byde velkommen til efterårets

store møntauktion i Bredgade.

Spændvidden af det udbudte numismatiske materiale er kolossal og er naturligvis hentet blandt

mange forskellige samlinger. Som det vil være de fleste samlere bekendt, afholder Bruun Rasmussen

møntauktioner på internettet to gange om måneden, og det en stor glæde her at kunne

meddele, at yderligere emner fra flere af de store specialsamlinger, der sælges på denne auktion,

vil blive udbudt på vore onlineauktioner i løbet af foråret.

Frederik III’s småmønter har altid været et populært samlerområde, men først i de senere år efter

publiceringen af Sven Aagaards store stempelstudier har samlerne kunnet få et klart indblik i de

enkelte varianters indbyrdes sjældenhed. Med sin vanlige kombination af kvalitetssans og numismatisk

indsigt er det lykkedes Bent Haar at samle en både fin og repræsentativ samling af disse

uanselige småmønter (lot. 5103 – 5116).

Tidligere indgik mønterne fra de forskellige Slesvig-Holstenske landeområder ganske naturligt i

enhver betydende samling af danske mønter (jvf. Benzon, Bech, Bruun, Glückstadt, Ernst et al.).

Med Erling Vester Jacobsens fornemme samling gives der nu også den moderne samler mulighed

for at starte en samling heraf. Med de holstenske hertugers titel som “Heres Novegie” (arving

til Norge) og den deraf følgende heraldiske brug af den norske løve på mønterne, burde disse

sjældne typer også interessere de norske samlere.

Frederik V’s kurantdukater er ganske vist de mest almindelige ældre danske guldmønter, men i

dette katalog præsenteres en aldeles enestående samling, der rummer samtlige opnåelige typer,

varianter og årstal i en aldeles uovertruffen kvalitet (lot. 5162 – 5180).

Det er Bruun Rasmussen en stor ære at blive betroet salget af Jan Olav Aamlids omfattende

numismatiske bibliotek. Jan Olav Aamlid stiftede i 1974 Oslo Mynthandel, der i 1980 blev optaget

i International Association of Professional Numismatists, og biblioteket har frem til 2007

udgjort Oslo Mynthandels referencebibliotek (lot. 5551 – 5611).

Af større suiter, som kun sjældent ses på danske auktioner, må nævnes en udsøgt samling

af talere fra det Habsburgske rige (lot. 5417 – 5471), hvoraf flere er samlet i mindre lots, der

fortjener et nøje eftersyn.

Af historisk betydningsfulde enkeltmønter kommer man ikke udenom at nævne Æthelræd II’s

berømte Guds Lams penning fra 1009 (lot. 5316) og Dronning Philippas søsling fra 1424 (lot.

5029), hvorimod udbuddet af pragtfulde dukater og smukke, store sølvmønter er alt for stort til

her at kunne fremhæve enkelte stykker.

Som noget ganske usædvanligt ses endvidere en stor samling af møntbeholdere, portemonnæer

og møntvægte.

Auktionen afholdes som noget nyt på en lørdag, og det er derfor vort håb, at rigtigt mange vil

finde tid og lyst til at deltage i denne spændende numismatiske begivenhed.

Michael Fornitz

Leder af møntafdelingen


Coin auction at Bredgade

With this catalogue, Bruun Rasmussen takes great pleasure in welcoming you to this autumn’s

major coin auction at Bredgade.

The extent of the numismatic material on offer is vast and naturally comes from many different

collections. As most collectors already know, Bruun Rasmussen holds online coin auctions twice a

month, and we are pleased to announce that further lots from several of the large special collections

sold at this auction will be available at our online auctions during the autumn.

Frederik III’s small coins have always been popular collectors’ items, but it is only in recent years,

following the publication of Sven Aagaard’s comprehensive die analysis, that collectors have

really been able to appreciate the rarity of the individual types. With his usual combination of

sense of quality and numismatic insight, Bent Haar has succeeded in putting together a fine and

representative collection of these inconspicuous coins (lots 5103 – 5116).

Coins from the different Schleswig-Holstein regions were previously a natural part of any significant

collection of Danish coins (cf. Benzon, Bech, Bruun, Glückstadt, Ernst et al.). Erling Vester

Jacobsen’s prestigious collection now gives contemporary collectors the opportunity to start a

collection of these. With the Dukes of Holsteins’ title of “Heres Novegie” (Heir to Norway) and

the heraldic use of the Norwegian lion on the coins in connection with this, these rare types

should also be of interest to Norwegian collectors.

Frederik V’s courant ducats are certainly the most common of the older Danish gold coins, but a

truly exceptional collection is presented here in this catalogue, which includes all possible types,

variants and years in absolutely superb quality (lots 5162 – 5180).

It is a great honour for Bruun Rasmussen to have been entrusted with the sale of Jan Olav Aamlid’s

extensive numismatic library. In 1974, Jan Olav Aamlid founded Oslo Mynthandel, which

was accepted into the International Association of Professional Numismatists in 1980 and, up

until 2007, the library was Oslo Mynthandel’s reference library (lots 5551 – 5611).

One of the larger suites worth a mention is an exquisite collection of thalers from the Habsburg

Empire (lots 5417 – 5471), several of which have been grouped together in smaller lots which

therefore deserve careful inspection. Such suites are rarely seen at Danish auctions.

Single coins of historical significance that must be mentioned are Ethelred II’s famous Agnus

Dei penny from 1009 (lot 5316) and Queen Philippa’s sechsling from 1424 (lot 5029), whereas

the selection of fabulous ducats and beautiful, large silver coins is far too extensive to pick out

individual pieces.

Unusually, this auction also features a large collection of coin containers, purses and coin scales.

As a new initiative, the auction will be held on a Saturday, and we therefore hope that a great

many people will have the desire and time to participate at this exciting numismatic event.

Michael Fornitz

Head of the Numismatic Department


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

Knud d. Store,

1016 - 18 - 1035

5000 EF 01

Ørbæk, penning, Hbg. 54, Hbg.

auk. 80, 0,76g

€ 335 2.500

Hardeknud, 1035 - 1042

5001 VF-F 1+-1

Lund, penning, Hbg. 28, Hbg.

auk. 521, CJB H 5/14, 0,88g

€ 295 2.200

Magnus d. Gode, 1042 - 1047

5002 VF 1+

Lund, penning, Hbg. 1, Hbg. auk.

641, CJB M 11/121, 0,97g

€ 335 2.500

Stridsperioden,

ca. 1044 -1046

5003 VF-F 1+-1

Lund, penning, Hbg. 1 (Magnus

d. Gode), Hbg. auk. 652, CJB MX

28/37a, 0,93g

€ 295 2.200

Svend Estridsen, 1047 - 1075

5004 VF 1+

Lund, penning, Hbg. 4, Hbg. auk.

-, LEB -, 1,05g

€ 335 2.500

6

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5005 EF 01

Lund, penning, Hbg. 6, Hbg. auk.

820, møntmester: Wulfet, 0,99g -

Usædvanlig smukt eksemplar med

en fi n gammel patina

€ 335 2.500

5006 EF-VF 01-1+

Lund, penning, Hbg. 6, Hbg. auk.

809 (adv.), 0,98g

€ 270 2.000

5007 VF-F 1+-1

Lund, penning, Hbg. 6, Hbg. auk.

795, 1,02g, blktrv.

€ 160 1.200

5008 VF-F 1+-1

Lund, penning, Hbg. 9, Hbg. auk.

967, 0,89g, lille blktrv.

€ 295 2.200

5009 VF 1+

Lund, penning, Hbg. 25, Hbg.

auk. -, LEB 1782, 0,98g

Interessant byzantinsk inspireret

type, der på reversen er forsynet

med et lille modvendt ansigt i den

første korsvinkel

€ 405 3.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 7


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5010 VF 1+

Lund, penning, Hbg. 28, cf. Hbg.

auk. 968, møntmester: Sewine,

1,14g, lille blktrv.

€ 270 2.000

5011 VF 1+

Roskilde, penning, Hbg. 36, Hbg.

auk. 1066, 1,12g

€ 295 2.200

5012 EF 01

Roskilde, penning, Hbg. 36,

Hbg. auk. 1067 (adv.), 1,02g,

lette irpletter - Smukt patineret

eksemplar

€ 295 2.200

Erik Emune, 1134 - 1137

5013 VF 1+

Roskilde, penning, Hbg. 3, Hbg.

auk. 1387 ff., 0,86g

€ 335 2.500

5014 VF-F 1+-1

Roskilde, penning, Hbg. 3, Hbg.

auk. 1387 ff., 0,83g, ks.

€ 270 2.000

8

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

Ubestemte nørrejyske

brakteater, 1146 - 1154

5015 VF-F 1+-1

Svend, Knud og Valdemar, Penning,

Hbg. 1, Hbg. auk. 1436,

0,28g, blktrv.

€ 335 2.500

Valdemar I d. Store,

1154 - 1182

5016 VF 1+

Roskilde, penning, Hbg. 15,

Hbg. auk. 1489 ff., 1,12g, ubet.

fejlcentreret

€ 200 1.500

Valdemar II Sejr, 1202 - 1241

5017 VF-F 1+-1

Ribe (?), penning, efter 1234,

Hbg. 42B, cf. Hbg. auk. 1623, cf.

R & D 19 - Fint eksemplar af en

af de ualmindelige varianter der

ifølge K. G. Kaaber blev præget

i Århus

€ 135 1.000

Erik Plougpenning,

1241 -1250

5018 VF-F 1+-1

Lund, penning, MB 6, JS D 107,

0,99g - Fint eksemplar på stor

blanket

€ 135 1.000

Christopher I, 1252 - 1259

5019 F, VF 1, 1+

Lund, penninge, MB 71, JS D

142, 0,69g; Erik Klipping (Erik

Plovpenning), MB 105, JS D 114,

0,88g

€ 135 1.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 9


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

Erik Klipping, 1259 - 1286

5020

Lund, penninge, MB 111, JS D

180, 0,80g; MB 112, JS D 179,

0,66g; MB - (cf. 126), JS D 187,

0,67g; MB 131, JS D 190, 1,04g

- Alle i god kvalitet

€ 200 1.500

Erik Menved, 1286 - 1319

5021 VF 1+

Lund, penninge, MB 283, JS D

192 (Erik Klipping), 0,95g; MB

300, JS D 290, 0,68g; MB 322,

JS D 304, 0,88g - Alle i meget fi n

kvalitet

€ 160 1.200

5022 VF 1+

Lund, penninge, MB 305, JS D

292, 1,04g; MB 315, JS D 303,

0,57g - Pæne og sølvholdige

eksemplarer af disse to ualmindelige

typer

€ 135 1.000

5023 VF 1+

Lund, penninge (3), MB 314, JS

D 302, 0,80g; MB 324, JS D 306,

0,96g; MB 528 (Christopher II),

JS D 309, 0,52g

€ 135 1.000

10

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

Christopher II, 1319 - 1332

5024 VF 1+

Lund, penninge, MB 287 (Erik

Menved), JS D 497, 0,60g; MB

326 (Erik Menved), JS D 498,

0,99g; MB 532, JS D 504, 1,06g;

MB 533, JS D 494, 0,65g

€ 200 1.500

5025 VF-F 1+-1

Lund, penninge, MB 535, JS D

311 (Erik Menved), 0,45g; MB

536, JS D 314 (Erik Menved),

0,89g - Begge typer er særdeles

sjældent forekommende

€ 160 1.200

Magnus Smek, 1332 - 1360

5026 1, 1+

Lund, penninge, MB 645, JS D

560, 0,97g; MB 657, JS D 495

(Christopher II), 0,92g

€ 135 1.000

Valdemar IV Atterdag,

1340 - 1375

5027 VF, F 1+, 1

Lund, penning, MB 642 (Magnus

Smek), JS D 576, 1,26g; MB 658

(Magnus Smek), JS D 578, 1,06g

€ 200 1.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 11


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

Erik af Pommern,

1396 - 1439

5028 EF-VF 01-1+

Sterling u. år (ca. 1405 - 1420),

Lund (?), G 9 var., FL 32, ex. Hbg.

auk. 2663, ex. Hede II, 147, ex.

Holgersen, BR 752/4082

Storartet eksemplar af den uhyre

sjældne variant med kongens

navn på begge sider. Skønt

mønten således ikke bærer bynavn,

peger blomsten i omskriften

mod Lund som prægested

€ 1.050-1.350 8.000-10.000

5029 VF 1+

Søsling u. år (slået efter reces

af d. 8/10 - 1424), Lund, G 11,

FL 61, Jesse 484, 1,44g, ex.

Hauberg Auktion 2730, ex. Hede

II, 150 - Et af de smukkeste og

mest detaljerede af de få kendte

eksemplarer

En af den danske mønthistories

mest berømte mønter, den

såkaldte "Dronnings Philippas

søsling" opkaldt efter Erik af

Pommerns navnkundige hustru.

under kongens fravær på en rejse

til Jerusalem iværksatte dronningen

prægningen af denne lødige

mønt. Typen er uhyre sjælden, da

de fl este eksemplarer hurtigt blev

omsmeltet, og skønt den var kendt

fra den oprindelige aftale mellem

dronningen og Hansestæderne,

skulle man helt frem til 1847, før

det første eksemplar dukkede op.

€ 2.700-3.350 20.000-25.000

5030 VF-F 1+-1

Hulpenning (Lebard) u. år (efter

1424), Lund, G 12, Jesse 485,

lille ks.

€ 270 2.000

12

forstørret / enlarged 200%

forstørret / enlarged 200%

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5031 VF 1+

Gros u. år (1430' erne), Lund,

G 13, cf. FL 70 - Exceptionelt

velpræget eksemplar

€ 200 1.500

5032 VF 1+

Gros u. år (1430' erne), Gurre, G

16 - Usædvanlig fi nt eksemplar af

denne interessante type, der som

omskriften viser, er slået på selve

Gurre slot

€ 200 1.500

Christopher af Bayern,

1440 - 1448

5033 VF-F 1+-1

Skilling u. år (1440 - 1442), Lund

(eller Malmø?), G 18, cf. FL 3,

Jesse 705, let rids. - Fint eksemplar

med fuldt læsbar omskrift

€ 670 5.000

5034 VF 1+

Ørtug u. år, Stockholm, G 203, Llt

2b, Ant. 343, cf. Hbg. auk. 2871

- sjælden variant

€ 270 2.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 13


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

Hans, 1481 - 1513

5035 VF 1+

Skilling u. år, København, G 32

€ 135 1.000

Christian II, 1513 - 1523

5036 F 1

Sølvgylden 1523, Malmø, G 38,

S 2, rs. i rev. felt, men et pænt

eksemplar med gode detaljer

Ældste skandinaviske mønttype

i dalerstørrelse - First thalersize

coin of Scandinavia

€ 2.700 20.000

14

forstørret / enlarged 250%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5037

Sølvgylden u. år, Nederlandene, G

44, S 2 - Fin ældre galvanokopi

med påsat rand af det omdiskuterede

stykke i Paris - COPy

€ 200 1.500

Frederik I, 1523 - 1533

5038 VF 1+

Dobbeltskilling 1527, Gottorp, G

124B, ubet. blktrv.

€ 200 1.500

Christian III, 1535 - 1559

5039 VF 1+

Dobbeltskilling 1537, Gottorp, G

132, Lange 21

€ 295 2.200

5040 F 1

Søsling 1550, Flensborg, H 22B,

ks. - Uhyre sjælden type

€ 405 3.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 15


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5041 VF-F 1+-1

Mark 1546, H 3B, S 3, ex. Ernst,

ex. Zinck, små rs. på rev., partielt

svagt præget

Fint tonet eksemplar af denne

uhyre sjældne københavnske type,

der udmøntedes i det tidligere

franciskanernonnekloster, St.

Clare, der var blevet forladt efter

Reformationen i 1536

€ 1.600 12.000

5042 F 1

Sølvgylden 1547, Flensborg, H

19, S 1, Dav. 8237, 8237, graffi ti i felt -

Sjælden, såkaldt "Joachimsdaler"

præget af den navnkundige

møntmester Jørgen Kock den

yngre

€ 2.000 15.000

Frederik II, 1559 - 1588

5043 VF 1+

Speciedaler / 3 mark 1563, H 8B,

S 5 - Smukt tonet og usædvanlig

skarpt præget eksemplar

helt uden de almindelige små

blanketfejl

Denne lødige specietype, der udmøntedes

af Poul Fechtel, angiver

ganske usædvanligt årstallet i

romertal (LXIII)

€ 1.600 12.000

5044 VF-F 1+-1

2 skilling 1559, 1560 (ks.), 1561,

1562, H 11

€ 200 1.500

16

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5045 EF 01

Mark 1583, Frederiksborg, H

25, S 3, ex. Zinck, ubet. blktf. -

Pragteksemplar

€ 940 7.000

5046 Unc 0

Skilling 1582, Frederiksborg, H

28, S 16, blanketbetinget plet -

Non plus ultra kabinetseksemplar

af Poul Guldens første skilling,

der udmøntedes med de nyindkøbte,

tyske valseprægemaskiner

€ 405 3.000

5047 EF 01

Hvid 1582, Frederiksborg, H 29 -

Meget smukt eksemplar af denne

valseprægede hvid

€ 270 2.000

5048 EF-VF 01-1+

Skilling lybsk u. år, Flensborg,

H 30B - Usædvanlig smukt

eksemplar

€ 200 1.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 17


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

Christian IV, 1588 - 1648

5049 EF-VF 01-1+

Speciedaler 1610, H 53B, Dav.

3514 - Smukt eksemplar af Hans

Flemmings specie, der blev slået i

Helsingør

€ 1.600 12.000

5050 VF-F 1+-1

Speciedaler 1627, H 55A, Dav.

3524, let behandlet i højre adv.

felt

€ 335 2.500

5051 VF 1+

Speciedaler 1628, H 55A, Dav.

3524

€ 535 4.000

18

forstørret / enlarged 150%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5052 VF-F 1+-1

Speciedaler 1628, H 55A, Dav.

3524, minimalt monteringsspor

på rand

€ 270 2.000

5053 EF 01

Speciedaler 1634, H 55C, Dav.

3524, ubet. blktrv.

€ 1.050 8.000

5054

Speciedaler 1634, H 55C, Dav.

3524, fi lespor på rand

€ 405 3.000

5055 VF 1+

Speciedaler 1647, H 55D, Dav.

3536

€ 535 4.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 19


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5056 F 1

1/2 speciedaler 1628, H 59A,

været indfattet, rs., rester af gammel

forgyldning

€ 335 2.500

5057 EF-VF 01-1+

Mark 1606, H 77C

€ 295 2.200

5058 VF-F 1+-1

Mark 1606, H 77C, lille graffi to i

rev. felt

€ 160 1.200

5059 VF 1+

2 skilling 1604, H 79A; 4 skilling

1618, H 100A; 8 kroneskilling

1620, H 114C

€ 270 2.000

20

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5060 VF-F 1+-1

Mark 1606, H 92A ("Svævende

krone")

€ 335 2.500

5061 VF-F 1+-1

Mark 1608, H 95A; 16 skilling

1624, H 131; Christian V, mark

1685, H 81

€ 295 2.200

5062 F 1

Mark 1609, H 95A

€ 200 1.500

5063 VF-F 1+-1

Mark 1617, H 99C; mark 1617,

H 99D

€ 160 1.200

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 21

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5064 EF 01

2 krone 1619 (Corona Danica),

H 105A, cf. S 16, ubet. blktrv. -

Smukt og velpræget eksemplar

med en attraktiv toning

€ 1.350 10.000

5065 VF 1+

2 krone 1618 (Corona Danica), H

105A, S 3

€ 805 6.000

5066 VF-F 1+-1

Krone 1619, H 106B

€ 270 2.000

22

forstørret / enlarged 150%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5067 VF 1+

Krone 1619, H 106B, partielt

svagt præget, ks. - fi n toning

€ 270 2.000

5068 VF 1+

Krone 1620, H 106C, Dav. 3517,

ubet. belægninger - Fint eksemplar

med rester af møntskær

€ 335 2.500

5069 VF 1+

Halvkrone 1619, H 107B, rs. i

advers felter

€ 270 2.000

5070 VF-F 1+-1

Halvkrone 1620, H 107C, blktrv.

€ 335 2.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 23


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5071 F 1

8 kroneskilling 1620, H 114B,

korr. - Særdeles sjælden undertype

€ 335 2.500

5072 VF 1+

8 skilling 1623, Frederiksborg, H

122; 6 skilling 1629, København,

H 139B; 2 skilling lybsk u. år,

Glückstadt, H 168B

€ 200 1.500

5073

2 krone 1624, H 124, Dav. 3518 -

Velpræget og smukt tonet eksemplar

af den sjældne tykke Corona

Danica"

€ 1.350 10.000

24

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5074 VF-F 1+-1

Krone 1625, H 127; Halvkrone

1624, H 128, Sieg 81

€ 240 1.800

5075 1+-1

16 skilling ("Hebræermark")

1644, 1645, H 149

€ 200 1.500

5076 VF-F 1+-1

Glückstadt, speciedaler 1623, H

156, S 20, Dav. 3668, Lange 34,

svagt monteringsspor

Dionis' anvendelse af Fortuna

(lykkens gudinde) på reversen

refererer til bynavnet

€ 805 6.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 25


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5077 VF 1+

Glückstadt, 6 skilling lybsk 1625,

H 172, S 35 - Sjælden étårstalstype

med en særdeles attraktiv

regnbuetoning (Scarce, and nicely

toned)

€ 670 5.000

5078 F 1

Glückstadt, 8 skilling lybsk 1642,

H 175B, rs. på rev.

€ 135 1.000

5079 VF-F 1+-1

Glückstadt, Sechsling 1640, H

178A, Sieg 164.1 - Fint eksemplar

af dette uhyre sjældne årstal

€ 135 1.000

26

forstørret / enlarged 300%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5080 VF 1+

Wolfenbüttel, speciedaler 1627,

cf. H 3A, S -, P. Joseph, 1914 - ,

cf. Dav. 7758, små blktf. langs

rand. - Heraldisk stærkt afvigende

variant af største sjældenhed. Dokumentation

medfølger. - Excessively

rare variation with a highly

different and heraldicly "misunderstood"

coat of arms. Sold with

certifi cate by J. Sømod

På den medfølgende "attest"

redegør Jørgen Sømod overbevisende

for, at der med det foreliggende

eksemplar er tale om en

tidlig variant, hvor stempelskæreren

har misforstået det tegnede

forlæg til Philip Reinhards

våbenskjold

€ 4.050 30.000

forstørret / enlarged 150%

5081 VF 1+

Wolfenbüttel, speciedaler 1627, H

3A, Dav. 7758, lille blktrv. - Fint

tonet og usædvanlig velpræget

eksemplar

Denne sjældne type, der prægedes

af grev Philipp Reinhardt af

Solms-Hohensolms, blev i ældre

tid ofte betegnet "Hanrejdaler"

€ 1.600 12.000

forstørret / enlarged 150%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 27


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

Frederik III, 1648 - 1670

5082 Unc-EF 0-01

Dukat u. år, H 16A, S 7, F 101

Enestående pragteksemplar

af Henrik Köhlers dukat, der

prægedes i David Reich "Skolemes

ters" gård i Købmagergade i

København

€ 2.700 20.000

5083 VF 1+

1/4 dukat 1660, H 19, F 103,

ubet. bukl.

€ 805 6.000

5084 EF-VF 01-1+

2 dukat 1664, H 28B, S 6, F 112,

ubet. blktf. på rev.

Revesmotivet på denne pragtfulde

dobbeltdukat henviser til, at det

til udmøntningen anvendte guld

blev hentet til Danmark fra de

oversøiske lande

forstørret / enlarged 200%

€ 2.950 22.000

28

forstørret / enlarged 200%

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5085 EF 01

1/4 / 3 mark dukat 1670, H 42,

S 3, F 130 - Fint eksemplar af

denne særdeles sjældne type med

det usædvanlige dobbeltmonogram

€ 1.350 10.000

5086 VF 1+

1/6 speciedaler 1648, H 48, ubet.

blktf. ved rand

Slået som kastemønt til anvendelse

ved kongens kroning d. 23.

november

€ 270 2.000

5087 VF-F 1+-1

1/6 speciedaler 1648, H 48,

opgraveret

€ 135 1.000

5088 F 1

1/12 speciedaler 1648, H 49

€ 135 1.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

forstørret / enlarged 300%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 29


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

30

forstørret / enlarged 200%

5089 EF-VF 01-1+

Speciedaler 1667, H 68B, S 18,

Dav. 3557 - Fint eksemplar af

Frederik Caspar Herbachs smukke

barokspecie

€ 2.000 15.000

5090 EF 01

Krone 1651, H 84A, Aagaard

3.2, Dav. 3567 - Særdeles smukt

eksemplar med en udsøgt patina

€ 535 4.000

5091 VF 1+

4 mark / krone 1653, H 92,

Aagaard 34.1, blktf. - Dette uhyre

sjældne årstal, der af Aagaard

kun kendtes i 5 eksemplarer

hvoraf kun ét i privateje, antages

udfra typologiske overvejelser

tidligst at være præget i 1657

€ 535 4.000

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5092 EF-VF 01-1+

4 mark / krone 1653, H 95A,

Aaagaard 27.1

€ 270 2.000

5093 EF-VF 01-1+

4 mark / krone 1655, H 95A,

Aagaard 50 - Smukt eksemplar af

denne uhyre sjældne variant af

hvilken Aagaard kun kendte til to

eksemplarer, der begge befi nder

sig i offentlige samlinger (Brogadefundet,

L.E. Bruun 6185)

€ 335 2.500

5094 VF 1+

2 mark 1657, H 97B, Aagaard

130 - Pænt eksemplar af dette

sjældne årstal

€ 535 4.000

5095 VF 1+

4 mark / krone 1659, H 100A,

Aagaard 76.1, har været indfattet,

forsølvet

Interessant type præget til minde

om Carl X Gustavs fejlslagne forsøg

på at erobre København. Det

dramatiske præg fremstiller Guds

hånd, der med Retfærdighedens

sværd afhugger svenskekongens

hånd, der griber efter den danske

krone

€ 405 3.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 31


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5096 VF-F 1+-1

4 mark / krone 1659, H 100B,

Aagaard 77.1 - Sjælden variant

hvor "hjælpens sten" er indenfor

ringen

€ 805 6.000

5097 EF-VF 01-1+

Krone 1666, H 105A, Aagaard

96.2, enkelte lette ridser

€ 535 4.000

5098 EF-VF 01-1+

2 mark mark / / halvkrone 1667, H 107A,

Aagaard 153.18, blktrv.

€ 270 2.000

5099 EF-VF 01-1+

4 mark / krone 1668, H 113A,

Aagaard 113.4, ubet. blktf.

€ 160 1.200

32

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5100 VF 1+

4 mark / krone 1668, H 113A,

Aagaard 117.1, rester af møntskær

€ 160 1.200

5101 F 1

4 mark / krone 1668, H 113B,

Aagaard 112.1 - Sjældent årstal

af denne undertype

€ 270 2.000

5102 VF 1+

2 mark 1668, H 118, Aagaard

162.2

€ 200 1.500

5103 VF-F 1+-1

2 skilling 1650, H 124, S 32,

Aagaard 23 - Ualmindelig variant

med ringe på alle fi re skjoldhjørner

€ 135 1.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 33


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5104 VF-F 1+-1

Skilling 1650, H 125, Aagaard T4

€ 135 1.000

5105 VF-F 1+-1

2 skilling 1651, H 126A, S 56,

Aagaard 30b

€ 160 1.200

5106 VF-F 1+-1

2 skilling u. år, H 126C, S 22,

Aagaard 36a - Uhyre sjældent

forekommende

€ 160 1.200

5107 VF 1+

2 skilling 1653, H 130A, S 78,

Aagaard 37b - Særdeles sjælden

type

€ 190 1.400

5108 VF-F 1+-1

2 skilling 1665, H 133B -

nydeligt eksemplar af denne

uhyre sjældne type

€ 135 1.000

34

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5109 EF-VF 01-1+

Skilling 1661, H 134A, minimal

blktrv. ved rand - Usædvanlig

smukt eksemplar

€ 160 1.200

5110 VF 1+

Skilling 1665, H 135A, S 146,

Aaagaard T 15 - Nydeligt eksemplar

af denne type af hvilke, der

kun kendes ganske få i privateje

€ 270 2.000

5111 VF 1+

2 skilling 1665, H 138C, S -, Aagaard

69b - Særdeles sjælden

€ 175 1.300

5112 F 1

2 skilling 1665, H 138D, S 125,

Aagaard 70 - Sjælden type

€ 270 2.000

5113 EF 01

2 skilling 1667, H 139A, S 109,

Aagaard 71a - Pragteksemplar

€ 270 2.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 35


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5114 Unc 0

2 skilling 1667, H 140A, S 117,

Aagaard 79b - Kabinetsstykke

€ 135 1.000

5115 F 1

2 skilling 1667, H 140A, S 104,

Aagaard 74, ks. - Sjælden variant

med spidst skjold

€ 135 1.000

5116 VF 1+

2 skilling 1669, H 140B, S 68,

Aagaard 83a, lette belægninger -

Sjælden type

€ 160 1.200

5117 VF 1+

Glückstadt, Sechsling 1658, H

150 - Sjældent årstal i en exceptionel

god kvalitet for typen

€ 135 1.000

Christian V, 1670 - 1699

5118 EF-VF 01-1+

Dukat 1672, H 2, S 2, F 140,

været hængt, men et ellers

nydeligt og plant eksemplar af

denne sjældne, typiske barokdukat

€ 1.600 12.000

36

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5119 EF 01

Dukat u. år, H 7, F 192 - Usædvanlig

smukt eksemplar af denne

"klumpdukat" med kongen til

hest

€ 940 7.000

5120 VF 1+

Dukat u. år, H 55, F 205

Denne interessante dukattype

med adversinskriptionen, NEC VI

NEC METu (hverken ved vold eller

frygt) bærer på reversen et smukt

byprospekt, der på smukkeste vis

skildrer, hvorfor København blev

kaldt "Staden med de mange

tårne"

€ 1.350 10.000

5121 VF 1+

4 mark / krone 1676, H 68A,

Aaagaard M 76-1 - Glimrende

eksemplar af denne særdeles

sjældne "Mysteriekrone" der af

Aagaard kun kendtes i tre eksemplarer

€ 270 2.000

5122 VF 1+

8 skilling 1672, H 71, blanketfejl

ved rand

€ 160 1.200

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 37


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5123 VF/EF 1+/01

4 mark / krone 1680, H 76

- Nydeligt eksemplar af Gregorius

Sesemanns tykke krone, der

ganske usædvanligt lader kongen

afbilde i fuld rustning

€ 805 6.000

5124 VF-F 1+-1

4 mark / krone 1680 ("Piedestalkrone"),

H 78, Sieg 38.2, Dav.

3636, kruskant

€ 335 2.500

5125 VF 1+

4 mark / krone 1684, H 79, Sieg

42

€ 160 1.200

5126 EF 01

4 mark / krone 1686, H 82, Sieg

43.2, ubet. blktf.

€ 270 2.000

38

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5127 VF-F 1+-1

4 mark / krone 1690, H 88, Dav.

3640

Pænt eksemplar af denne type,

der ofte betegnes "bondedrengstypen"

udfra det noget "bondske"

portræt af kongen med lokkeparyk

og fl etning, jævnfør Schneiders

tapperhedsmedaille, G 136

€ 535 4.000

5128 VF 1+

4 mark / krone 1691, H 90A

€ 200 1.500

5129 VF-F 1+-1

4 mark / krone 1692, H 90A

€ 135 1.000

5130 VF 1+

2 mark 1691, H 93A

€ 240 1.800

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 39


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5131 VF 1+

Krone 1693 (klumptype), H 104,

lille blktf. ved rev. rand

€ 295 2.200

5132 VF 1+

Krone 1696, H 104 - Pænt eksemplar

hvor årstallet tydelig ses

at være rettet i stemplet fra 1693

€ 405 3.000

5133 VF-F 1+-1

Glückstadt, 2 mark 1681, H 122,

S 34 - Særdeles sjælden type

€ 430 3.200

5134 VF 1+

Glückstadt, 4 mark / krone 1693,

H 125A

€ 200 1.500

40

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5135 VF 1+

Glückstadt, 4 mark / krone 1694,

H 125A

€ 215 1.600

5136 EF-VF 01-1+

Glückstadt, 4 mark / krone 1695,

H 125C

€ 270 2.000

5137 VF 1+

Glückstadt, 8 skilling 1694, 1695,

1697, H 127A; 2 skilling 1694,

H 129

€ 200 1.500

5138 VF 1+

Kongens salving, 1671, anon, Ag,

G 199, 4,52g - smukt præget

eksemplar af denne særprægede,

trekantede kastemønt (1/6 speciedaler)

€ 200 1.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 41


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

Frederik IV, 1699 - 1730

5139 VF 1+

Dukat u. år, H 2, S 5, F 210 -

Præget i 1699 i anledning af

tronskiftet

€ 1.600 12.000

5140 EF 01

Sølvafslag af dukat u. år (1699),

H 2, S 5b, Sieg 35, 2,63g

€ 240 1.800

5141 VF-F 1+-1

Dukat 1708, H 11B, F 244, ks.

Reversen af Winekes dukat

afbilder fortet Christiansborg i

Guinea, hvorfra handelskompagnierne

hjembragte guld

€ 1.050 8.000

5142 EF 01

Kurantdukat / 2 rixdaler courant

1716, H 31, S 2, Sieg 26, F 221

€ 1.050 8.000

42

forstørret / enlarged 300%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5143 EF-VF 01-1+

1/2 kurantdukat / 1 rixdaler

1715, H 33, F 222 - smukt

eksemplar af Winekes sjældne

halve kurantdukat, der kun blev

udmøntet i 598 eksemplarer

€ 940 7.000

5144 VF 1+

1/2 kurantdukat / 1 rixdaler

1715, H 33, F 222

€ 670 5.000

5145 EF 01

Speciedaler 1704, H 34A, Dav.

1288 - Smukt eksemplar

Denne sjældne typer, der bærer

randskriften: DoMINuS MIHI

ADIuToR ANNo REGNI QuINTo,

blev kun udmøntet i 309 stk. på

egen bekostning af møntmester

Wineke (den yngre)

€ 2.400 18.000

5146 VF-F 1+-1

3 krone 1699, H 35, har været

poleret

Tredobbelt tronskiftekrone, der

bærer den smukke randskrift:

ET NoRDENS LYYS GIK uD - ET

ANDET TÆNDTE GuD

€ 805 6.000

forstørret / enlarged 150%

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 43


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5147 VF 1+

4 mark / krone 1711, H 39

€ 335 2.500

5148 EF-VF 01-1+

12 (TOLF) skilling 1711, H 43A;

16 skilling 1715, H 47; 12 skilling

1722, H 49; 8 skilling 1704, H 58

€ 270 2.000

5149 EF 01

2 skilling 1715, H 44A, blktf.

€ 135 1.000

5150 VF-F 1+-1

Skilling 1716, H 45; 8 skilling

1713, Glückstadt, H 54 - Udmærkede

eksemplarer af disse to

sjældne årstal

€ 135 1.000

44

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5151 VF 1+

Mark / 16 skilling 1714, 1715,

1716, H 47

€ 160 1.200

5152 EF-VF 01-1+

12 skilling 1721, H 49; skilling

1722, H 51; 4 skilling 1728, H 52

€ 135 1.000

5153 EF, VF 01, 1+

Glückstadt, 8 skilling 1703, H 58,

Sieg 55.1; 8 skilling 1713, H 58,

Sieg 56, v.h.

€ 135 1.000

5154 EF 01

Glückstadt, 2 skilling 1715, 1716,

H 59

€ 135 1.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 45


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

Christian VI, 1730 - 1746

5155 VF-F 1+-1

Dukat 1732, H 2, S 1, F 249, små

ar - Denne sjældne dukattype er

den eneste af kongens guldmønter,

der bærer hans portræt

€ 1.350 10.000

5156 Unc-EF 0-01

Krone 1731, H 4, Sieg 5.2, Dav.

1294, små prægefejl - Pragteksemplar

€ 670 5.000

5157 VF 1+

24 skilling 1732, H 7B; Frederik

V, 24 skilling 1750, H 35A; 24

skilling 1763, H 35B

€ 200 1.500

46

forstørret / enlarged 300%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

Frederik V, 1746 - 1766

5158 Unc-EF 0-01

2 dukat 1746, H 4A, S 4, F 253,

6,96g - Pragteksemplar af denne

uhyre sjældne dobbbeltdukat

der er smukt udformet i tidens

elegante rokokostil

I reversfeltet anføres, "EX AuVRo

SINICo", der refererer til, at typen

er præget af kinesisk guld, som

Dansk Asiatisk Compagni havde

tilbyttet sig mod sølv ved handlen

i Kina

€ 6.700 50.000

5159 VF-F 1+-1

Dukat 1748, H 15, S 2, F 277, ks.

€ 605 4.500

5160 VF-F 1+-1

Dukat 1749, H 17, S 2, F 275,

rs., v.m.

€ 605 4.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

forstørret / enlarged 300% forstørret / enlarged 300%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 47


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5161 Unc-EF 0-01

Dukat 1754, H 19, F 268 -

Pragteksemplar

Skibet viser at mønten er slået af

guld hjembragt fra de oversøiske

lande. Den latinske reversomskrift

kan oversættes, "Med klogskab

som fører, fasthed som ledsager"

€ 1.600 12.000

5162 EF-VF 01-1+

Kurantdukat / 12 mark 1758 AB/

VH, H 22A, cf. S 2, Sieg 21.1, F

269, partielt svagt præg

uhyre sjælden variant af dennne

undertype, hvor kongens bukkelparyk

bærer en højt ansat sløjfe

€ 805 6.000

5163 EF

01

Kurantdukat / 12 mark 1758

AB/VH, H 22A, S 2, Sieg 21.1, F

269 - Smukt eksemplar af den

sjældne undertype med det af

Arbien udfærdigede portræt

I denne variant anvendes forsidestemplet

til den unikke prototype

fra 1757

€ 805 6.000

5164 Unc-EF 0-01

Kurantdukat / 12 mark 1758 A/

VH, H 22B, S 4, Sieg 21.2, F

269 - Pragteksemplar af Magnus

Gustavus Arbiens anden kurantdukattype

der med rette anses for

den sjældneste af alle opnåelige

kurantdukater

€ 2.000 15.000

48

forstørret / enlarged 200%

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5165 EF 01

Kurantdukat / 12 mark 1758 W/

VH, H 22C, S 5, Sieg 21.3, F 269

€ 405 3.000

5166 Unc-EF 0-01

Kurantdukat / 12 mark 1759 W/

VH, H 22C, S 1, Sieg 21.3, F 269

- Pragteksemplar

€ 470 3.500

5167 Unc-EF 0-01

Kurantdukat / 12 mark 1760 W/

VH, H 22C, F 269 - Pragteksemplar

€ 535 4.000

5168 Unc-EF 0-01

Kurantdukat / 12 mark 1760

W/VH, H 22C, S 1, Sieg 21.3, F

269, ex. Adler Petersen - Kabinetsstykke

€ 535 4.000

5169 EF 01

Kurantdukat / 12 mark 1760 W/

VH, H 22C, S 1, Sieg 21.3, F 269

- Indkapslet og graderet til AU50

af PCGS

€ 430 3.200

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 49


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5170 EF 01

Kurantdukat / 12 mark 1761 W/

VH, H 22C, S 1, Sieg 21.3, F 269

€ 405 3.000

5171 Unc-EF 0-01

Kurantdukat / 12 mark 1761

W/W, H 22D, F 269 - Kabinetseksemplar

€ 535 4.000

5172 EF 01

Kurantdukat / 12 mark 1761

W/K, H 22E, S 3, Sieg 21.5, F

269, ubet. ks.

€ 335 2.500

5173 EF 01

Kurantdukat / 12 mark 1762

W/K, H 22E, S 1, Sieg 21.5, F 269

€ 405 3.000

5174 VF 1+

Kurantdukat / 12 mark 1763

W/K, H 22E, S 1, Sieg 21.5, F 269

- Sjældent årstal

€ 405 3.000

50

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5175 Unc-EF 0-01

Kurantdukat / 12 mark 1763

A/K, H 22F, S 2, Sieg 21.6, F

269 - Udsøgt eksemplar af denne

sjældne type

€ 805 6.000

5176 Unc-EF 0-01

Kurantdukat / 12 mark 1765 DIA/

HSK, H 22G, S 1, Sieg 21.7, F

269, ex. Adler Petersen - Pragteksemplar

af Frederik V's sidste

kurantdukat af hvilken type der

kun kendes ganske få privatejede

eksemplarer

Denne undertype hørerblandt de

ganske få mønter, hvis stempler

er udfærdiget af Daniel Jensen

Adzer, der især er kendt for sine

mange smukke medailler

€ 2.000 15.000

5177 VF 1+

Kurantdukat / 12 mark 1757 W/

VH, H 23, S 2, Sieg 19, F 262

€ 485 3.600

5178 Unc-EF 0-01

Kurantdukat / 12 mark 1757 W/

VH, H 23, S 2, Sieg 19, F 262

- Smukt eksemplar med medailleprægskarakter

af typen hvor kongen

bærer laurbærkranset hjelm

€ 670 5.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

forstørret / enlarged 300%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 51


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5179 EF 01

Kurantdukat / 12 mark 1757

VH, H 24A, S 3, Sieg 20.1, F

278 - Nydeligt eksemplar af den

såkaldte "stråledukat"

€ 535 4.000

5180 EF 01

Kurantdukat / 12 mark 1757

VH, H 24A, S 4, Sieg 20.1, F 278

- Sjælden variant hvor møntmesteren,

P.N. van Hauens initialer er

placeret under årstallet

€ 535 4.000

5181 VF 1+

2 speciedaler 1747, H 26, Dav.

1298 - Fint, let tonet eksemplar

med rester af møntskær

Denne smukke dobbeltspecie

prægedes i anledning af kongens

salving på Frederiksborg Slot d. 4.

september

€ 1.600 12.000

5182 VF 1+

2 krone 1747, H 30, Dav. 1300,

lille ks. - Glimrende eksemplar

med usædvanlig "rene" felter og

rester af møntskær

Denne sjældne dobbeltkrone

bærer randskriften: "TIL ZIER oG

FoRSuAR"

€ 1.050 8.000

52

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5183 F-VG 1-1?

6 mark / Kronerigsdaler 1749,

H 33B, NM 34B, Dav. 1301 -

Wahls såkaldte "rejsedaler", der

prægedes i forbindelse med

kongens rejse til Norge

€ 405 3.000

5184 Unc-EF 0-01

24 skilling 1763, H 35B, ubet.

ridse - Pragteksemplar

€ 135 1.000

5185 F 1

Oldenburg, 1/12 thaler 1763

IHM, H 5C, Sieg 54.3, Kalvelage/

Trippler 341a, bukl., rs. - særdeles

sjælden

€ 200 1.500

Christian VII, 1766 - 1808

5186 VF 1+

Dukat 1792, H 2, F 283

Danmarks sidste dukattype og

den eneste, der i præget angiver

udmøntningsformlen

€ 805 6.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 53


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5187 EF-VF 01-1+

Kurantdukat / 12 mark 1781 W/

CHL, Altona, H 4A, S 1, Sieg 27.1,

F 281 - Ualmindeligt årstal

€ 535 4.000

5188 Unc-EF 0-01

Kurantdukat / 12 mark 1783 W/

CHL, Altona, H 4A, S 2, Sieg 27.1,

F 281 - Pragteksemplar af J.H.

Wolffs type der blev slået i Altona

€ 805 6.000

5189 VF 1+

Christian d´or 1775, H 5B, F 279,

min. skrabespor på revers

Danmarks første d' ortype, der

efter tegning af Wiedewelt blev

udmøntet i Altona med stempler

skåret af Johan Henrik Wolff

forstørret / enlarged 250%

€ 2.000 15.000

5190 EF-VF 01-1+

Rethwisch, 1/4 speciedaler 1769

HSK, H 10

€ 535 4.000

54

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5191 VF 1+

Speciedaler 1776 CHL, Altona, H

11C, Dav. 1308, ubet. ks. - Pæn

patina

€ 335 2.500

5192 EF-VF 01-1+

1/2 speciedaler 1786, H 12B, let

pds.

€ 670 5.000

5193 EF 01

Krone 1771, H 23 - Fint eksemplar

af Bauerts smukke "fødselsdagskrone"

Denne type, der formentlig på

foranledning af Struensee blev

præget i 1013 stk. i anledning af

kongens fødselsdag d. 29. januar,

er den sidste slået efter kronemønten

€ 940 7.000

5194 EF-VF 01-1+

1/2 krone 1771, H 24 - Nydeligt

eksemplar af den halve fødselsdagskrone

€ 805 6.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 55


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5195 VF 1+

24 skilling 1782, H 28A, monteringsspor

på rand - Særdeles

sjælden

€ 335 2.500

5196 EF 01

8 skilling 1783, H 30

€ 135 1.000

5197 VF 1+

24 skilling 1750, H 34A

€ 270 2.000

5198 Unc 0

Altona, speciedaler 1795, H 39A,

Dav. 1311 - Pragteksemplar

€ 335 2.500

56

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5199 EF 01

Altona, speciedaler 1808, H 39A,

Dav. 1311

€ 200 1.500

5200 VF 1+

2/3 speciedaler 1787, Poppenbüttel,

H 40A, C 8, pæn patina - 2/3

specierne er meget sjældent forekommende

i denne fi ne kvalitet

€ 335 2.500

5201

Poppenbüttel, Typesæt 1787: 1/3

specie, H 41A; 1/6 specie, H 42;

1/12 specie, H 43; 1/24 specie, H

44; 2 sechsling, H 45; sechsling,

H 46; dreiling, H 47 - Alle i ualmindelig

god kvalitet for typerne

€ 405 3.000

Frederik VI, 1808 - 1839

5202 EF-VF 01-1+

2 Frederik d' or 1828 FF, H 3, F

286, stempelrv. på rev.

€ 1.050 8.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 57

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5203 EF-VF 01-1+

2 Frederik d'or 1837 FF, H 5A,

Sieg 36.1, F 288

€ 1.350 10.000

5204 EF 01

2 Frederik d'or 1838 FW, H 5B,

Sieg 36.2, F 288, lille testmærke

på nedre advers rand - Særdeles

attraktivt eksemplar af Georg

Wilhelm Svendsens eneste og

særdeles sjældne guldtype

€ 1.600 12.000

5205 Unc 0

2 skilling 1810, H 9; 1 rigsbankskilling

1813, H 17; 2 skilling

1815 (Rigsbanktegn), H 23

€ 135 1.000

5206 Unc 0

6 skilling 1813, Rigsbanktegn,

H 20, KM 681, 7,43g - Pragteksemplar

€ 200 1.500

58

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5207 EF 01

Rigsbankdaler 1819FF, H 24E,

KM 683 - Attraktivt tonet og

særdeles sjældent forekommende

i denne smukke kvalitet

€ 470 3.500

5208 VF-F 1+-1

Speciedaler 1819, H 25, KM 693

- Sjælden type der som den sidste

danske mønt bærer den norske

løve i våbenskjoldet

€ 1.350 10.000

5209 VF-F 1+-1

Speciedaler 1819, H 25, KM 693

€ 1.350 10.000

5210 EF 01

1/2 specie / Rigsbankdaler

1833FF, H 27A, KM 706 - Fint

patineret eksemplar

€ 430 3.200

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 59


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5211 Unc-EF 0-01

16 rigsbankskilling 1839 IFF, H

30C, C 22a

€ 270 2.000

5212

Lauenborg, 2/3 thaler 1830 FF, H

1, AKS 1, J 14

€ 200 1.500

Christian VIII, 1839 - 1848

5213 VF 1+

2 Christian d' or 1844 FF, H 1B,

F 289

€ 670 5.000

5214 EF 01

2 Christian d'or 1847 FF, H 1B,

F 289

€ 1.600 12.000

60

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5215 VF/EF 1+/01

2 Christian d' or 1847 FF, H 1B,

F 289

€ 1.050 8.000

5216 EF 01

Speciedaler 1845FF, H 3C, KM

720, rs. i højre adversfelt

€ 160 1.200

5217 Unc 0

Rigsbankdaler 1845FF, H 4B -

Pragteksemplar

€ 335 2.500

5218 EF, VF 01, 1+

8 rigsbankskilling 1843, H 7;

Frederik VII, speciedaler 1849

(Våbentype), H 4A, KM 744

€ 200 1.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 61


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

Frederik VII, 1848 - 1863

5219 EF-VF 01-1+

Speciedaler 1848 VS, H 3, KM

742 - Fint patineret eksemplar

Slået i anledning af tronskiftet

€ 200 1.500

5220 EF 01

Rigsbankdaler 1851 VS, H 5, KM

743

€ 270 2.000

5221 EF 01

2 Rigsdaler 1855 FF, H 6B, KM

761

€ 270 2.000

5222 VF 1+

2 Rigsdaler 1863 RH, H 6C, KM

761 - pænt eksemplar af Hinnerups

ualmindelige type

€ 240 1.800

62

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

Christian IX, 1863 - 1906

5223 Unc-EF 0-01

2 rigsdaler 1863 RH, H 3, KM

770, ubet. ar

€ 270 2.000

5224 EF 01

2 rigsdaler 1863 RH, H 3, KM

770 - Smukt tonet eksemplar

Slået i anledning af tronskiftet

€ 270 2.000

5225 EF 01

2 rigsdaler 1864 RH, H 4A, KM

772 - Smukt tonet eksemplar

€ 405 3.000

5226 EF-VF 01-1+

2 rigsdaler 1868 RH, H 4A, KM

772

€ 470 3.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 63


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5227 VF 1+

2 rigsdaler 1871 CS, H 4B, KM

772 - Fint eksemplar med betydelige

rester af møntskær

€ 405 3.000

5228 EF 01

20 kr 1874 CS, H 8A, Sieg 1.1, F

295 - Særdeles sjældent årstal i

en usædvanlig smuk kvalitet

€ 2.400 18.000

5229 Proofl ike-Unc M-0

2 kr 1899 VBP, H 13B, KM 798 -

Fint tonet pragteksemplar

€ 200 1.500

64

forstørret / enlarged 300%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5230 Proofl ike-Unc M-0

1 kr 1875, H 14A, KM 797.1 -

Smukt tonet pragteksemplar

€ 270 2.000

5231 VF-F 1+-1

1 øre 1876 CS, H 19A - Sjældent

årstal

€ 405 3.000

5232 VF-F 1+-1

1 øre 1881 CS, H 19A - Særdeles

sjældent årstal

€ 1.050 8.000

Christian X, 1912 - 1947

5233 EF 01

10 øre 1923 HCN, H 13 - Smukt

eksemplar af dette sjældne årstal

€ 470 3.500

5234 EF 01

5 øre 1923 HCN, H 14B

€ 200 1.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 65


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

Frederik IX, 1947 - 1972

5235 Proofl ike M

(2 kr) 1958, H 3, KM M7, "ministereksemplar"

uden værdiangivelse

i original æske

€ 240 1.800

5236 Proofl ike M

(5 kr) 1960, H 1, KM M8, "ministereksemplar"

uden værdiangivelse

i original æske

€ 200 1.500

5237 Proofl ike M

(5 kr) 1964, H T1, KM M9, i orig.

æske - "Ministereksemplar" uden

værdiangivelse præget i anledning

af prinsesse Anne-Maries

bryllup med kong Konstantin af

Grækenland.

€ 270 2.000

Margrethe II, 1972 -

5238 EF 01

Prøvemøntsæt 1984 i rød mappe:

25, 50 øre, 1, 2, 5, 10, 20 kr., GP

9 - 15

€ 670 5.000

66

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5239 Unc-EF 0-01

Prøvemøntsæt 1988 i grøn

mappe: 25, 50 øre, 1, 2, 5, 10, 20

kr., GP 39 - 45

€ 405 3.000

Erindringsmønter/

Commemoratives

5240 Proofl ike-Unc M-0

Christian IX, 2 kr 1888 (kongens

25-års regeringsjubilæum), H 10,

KM 799; Christian X, 2 kr 1912

(tronskiftet), H 3, KM 811 - Begge

i ypperste medallieprægskvalitet

€ 135 1.000

Færøerne/Faroe Islands

5241 EF-VF 01-1+

S. P. Petersens Eftf., Fuglefjord

(1929-1933), Komplet sæt med

alle varianter, 10 stk., Sieg 15 -

24

€ 270 2.000

Grønland/Greenland

5242 VF-F 1+-1

Ivigtut, 1 øre u. år (1875 - 1922),

zink, Sieg 17 III - pænt eksemplar

€ 405 3.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 67

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

Island/Iceland

5243 EF 01

Christian X, Altingets 1000-års

jubilæum, 2, 5, 10 kr 1930, Sieg

100-102, KM M1 - M3, komplet

sæt i originale etuier

€ 200 1.500

Dansk Vestindien/

Danish West Indies

5244 F 1

Christian VI, 2 skilling 1740, H

2, C 2, arret revers - Sjælden

étårstalstype

€ 335 2.500

5245 VF-F 1+-1

Frederik V, 12 skilling 1748, H 4,

C 4 - Usædvanlig fi nt eksemplar

af denne ualmindelige type, der

er den eneste dansk-vestindiske

mønt med portræt præget før

1859

€ 375 2.800

5246 VF, EF 1+, 01

Frederik V, 24 skilling 1764, H 6,

C 6, samt samtidig forfalskning

af samme - Two identical coins

of which one is a contemporary

counterfeit

€ 200 1.500

68

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5247 VF 1+

Frederik V, 24 skilling 1765, H 6,

C 6, patina

€ 335 2.500

5248 EF-VF 01-1+

Christian VII, 12 skilling 1767,

H 8, C 10 - Fint eksemplar af

varianten med skrårifl et rand, der

prægedes i København

€ 335 2.500

5249 Unc-EF 0-01

Christian VIII, 20 skilling 1845,

"Dansk Amerikansk Mynt", H 13,

KM 17

€ 240 1.800

5250 Unc 0

Christian VIII, 10 skilling 1845,

"Dansk Amerikansk Mynt", H 14,

KM 16, fi n toning

€ 135 1.000

5251 EF 01

Frederik VII, 20 cents 1862, H 19,

KM 67, fi n toning

€ 160 1.200

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 69


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Danmark/Denmark

5252 EF 01

Christian IX, 20 cents 1878, H 25,

KM 71 - Smukt eksemplar

€ 135 1.000

5253 Unc-EF 0-01

Christian IX, 20 francs / 4 daler

1904, H 30, F 2

€ 485 3.600

5254 EF-VF 01-1+

Christian IX, 2 francs / 40 cents

1905, H 31, KM 80

€ 200 1.500

Trankebar/Tranquebar

5255 VF 1+

Christian IV, blykas (STEGE) u. år,

UBJ 22, KM 20; blykas (DAN-

MARCK) u. år, UBJ 33, KM 38

€ 160 1.200

70

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Danmark/Denmark

5256 VF 1+

Frederik III, 2 Kas 1667, UBJ 142,

KM 125

€ 135 1.000

5257 EF-VF 01-1+

Frederik V, Royalin 1756, UBJ

229, KM 149

€ 335 2.500

5258 VF-F 1+-1

Christian VII, 2 Royaliner 1776,

UBJ 271, KM 171 - Velcentreret

eksemplar

€ 135 1.000

5259 VF 1+

Christian VII, Royalin 1767, UBJ

290, KM 168

€ 135 1.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 71


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Norge/Norway

Christian IV, 1588 - 1648

5260 VF 1+

2 mark 1644 ("Hebræertype"),

NM 113B, H 19, randfejl

€ 270 2.000

5261 VF-F 1+-1

2 mark 1647, NM 116, H 19,

repareret perforation - Sjældent

årstal af denne såkaldte "Hebræertype"

€ 270 2.000

5262 VF 1+

2 skilling 1642, NM 129, H 16,

let buklet

€ 200 1.500

5263

4 skilling 1641, NM 141, H 15A,

S 55, ubet. ks. - Pænt eksemplar

af dette særdeles sjældne årstal

€ 1.050 8.000

72

forstørret / enlarged 200%

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Norge/Norway

5264 VF-F 1+-1

4 skillling 1642, NM 142, H 15A,

S 46, svagt buklet

€ 405 3.000

Frederik III, 1648 - 1670

5265 VF-F 1+-1

Speciedaler Speciedaler 1650, NM 64, H 8B, S

19, Dav. 3583, været hængt

€ 1.350 10.000

5266 VF 1+

2 mark 1659, NM 154C, H 67D

- Glimrende eksemplar af dette

sjældne årstal

€ 805 6.000

5267 VF 1+

2 mark 1661, NM 156D, H 67G,

rs. på adv.

€ 270 2.000

forstørret / enlarged 200%

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 73


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Norge/Norway

5268 EF-VF 01-1+

2 mark 1666, NM 161, H 67G,

fi lespor på rand

€ 335 2.500

5269 VF 1+

Skilling 1651, NM 229, H 71B;

skilling 1664, NM 242, H 71C

€ 200 1.500

Christian V, 1670 - 1699

5270 VF 1+

4 mark / krone 1679, Christiania,

NM 73, H 41C, rs. i rev. felt -

smukt eksemplar med rester af

møntskær

€ 535 4.000

5271 VF-F 1+-1

4 mark / krone 1680, Christiania,

NM 74, H 41C, repareret perforation

€ 135 1.000

74

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Norge/Norway

5272 F 1

8 skilling 1685, Christiania, NM

124, H 61

€ 670 5.000

5273 VF-F 1+-1

4 mark / krone 1697, Kongsberg,

NM 191, H 73

€ 535 4.000

Frederik IV, 1699 - 1730

5274 EF 01

4 mark / krone 1723, NM 3, H 3,

let rens.

€ 670 5.000

5275 VF 1+

4 mark / krone 1723, NM 3, H 3

€ 405 3.000

forstørret / enlarged 200%

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 75


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Norge/Norway

5276 EF-VF 01-1+

4 mark / krone 1726, NM 5, H 4

€ 335 2.500

5277 EF-VF 01-1+

4 mark / krone 1726, NM 5, H 4

€ 335 2.500

Christian VI, 1730 - 1746

5278 F 1

24 skilling 1744, NM 13, H 4C; 8

skilling 1734, NM 20, H 2

€ 135 1.000

5279 EF-VF 01-1+

24 skilling 1745, NM 14, H 4C,

ubet. ks.

€ 160 1.200

76

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Norge/Norway

5280 VF 1+

8 skilling 1732, NM 18, H 2

€ 135 1.000

Christian VII, 1766 - 1808

5281 VF-F 1+-1

Speciedaler 1776, NM 3, H 2,

Dav. 1308

€ 270 2.000

5282 VF 1+

Speciedaler 1777, NM 4, H 2

- Fin toning og svage rester af

møntskær

€ 270 2.000

5283 EF 01

1/2 speciedaler 1777, NM 18, H

3, "blanketuvejr

€ 270 2.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 77


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Norge/Norway

5284 VF 1+

1/2 speciedaler 1777, NM 18, H 3

€ 200 1.500

5285 VF 1+

1/2 speciedaler 1778, NM 19, H 3

€ 270 2.000

5286 F 1

1/3 speciedaler 1796 IGM, NM

22B, H 6B

€ 160 1.200

5287 VF 1+

24 skilling 1773, NM 32, H 12A,

ridset - rester af møntskær

€ 135 1.000

78

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Norge/Norway

5288 VF-F 1+-1

1/5 speciedaler 1797, NM 38, H

7B; 8 skilling 1784, NM 53, H 14;

1/15 speciedaler 1797, NM 67

€ 200 1.500

Haakon VII, 1905 - 1957

5289 EF 01

20 kr 1910, NM 1, F 19

€ 535 4.000

5290

20 kr 1910, NM 1, F 19

€ 535 4.000

forstørret / enlarged 200%

forstørret / enlarged 200%

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 79


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Antikken/Ancient Coins

Grækenland/Greece

5291 VF 1+

Gaul, Veneti, c. 60 - 50 BC,

Stater, De la Tour 6654, DT 2294,

4,66g, contemporary test cuts

unusually well-centered example

of this almost surrealistic piece of

Celtic art

€ 535 4.000

5292 EF 01

Celtic Britain, The Trinovantes

and Catuvellauni, Epaticcus, c.

35-43 AD, Ag unit, 1,23g, Van

Arsdel 580, SCBC 356 - Exceptionally

well-centered

€ 375 2.800

5293 EF 01

Lucania, Herakleia, didrachm, c.

280 BC, SNG Lockett 347, 7,62g

€ 270 2.000

5294 EF 01

Sicily, Syracuse, Timoleon,

344-317 BC, Æ Hemidrachm, c.

344 -338 BC, SNG ANS 472 ff.,

16,26g, fi ne dark-green patina

€ 160 1.200

5295 EF-VF 01-1+

Sicily, Syracuse, Hieron II, 275-

216, AE bronze, SNG ANS 944,

SNG Cop. 842, 18,72g, darkgreen

patina

€ 135 1.000

80

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Antikken/Ancient Coins

5296 EF-VF 01-1+

Thessaly, Larissa, c. 435 - 410

BC, drachm, Pozzi 1212 - Fine

iridescent toning and a detailed

and vivid rendering of the hero

Thessalus wrestling with a bull

€ 605 4.500

5297 VF 1+

Attica, Athens. c. 454-404 BC,

Tetradrachm, SNG Cop. 31ff,

17,07g, fi ne dark patina - An

unusually well-centered example

of this famous piece of Archaic

Greek miniature art

€ 805-1.050 6.000-8.000

5298 VF 1+

Achaemenid kingdom of Persia,

Dareios I - Xerxes II, Au-Daric, c.

485 - 420 BC, SNG Berry 1447, F

458, Carradice Type IIIb, 8,36g

The Persian Daric was a very

important gold denomination in

a large part of Antiquity and is

mentioned several times in the

old Testament.

€ 1.200 9.000

5299 EF 01

Caria, Rhodes, c. 250 - 229 BC,

didrachm. Magistrate, Timotheos,

SNG Cop. 768, BMC 150, cf.

SNG Keckm. 540, 6,49g - Fine

old toning and an excellent high

relief en face "portrait" of the sun

god Helios

€ 805 6.000

forstørret / enlarged 200%

forstørret / enlarged 200%

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 81


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Antikken/Ancient Coins

5300 VF

1+

Kings of Pontus, Mithradates VI,

the Great, 120-63 BC (with title

of Lysimachus), Au-stater, 88 -

86 BC (First Mithradatic War),

Kallatis, cf. AMNG 260, 8,25g

The obverse portrait could either

be a representation of Alexander

the Great or of the Cappadocian

king, Ariarathes IX, the son of

Mithradates VI

€ 940 7.000

5301 EF 01

Pahmphylia, Aspendos, Stater,

420-370 BC. Obverse inscription:

MENETUS ELUFA, Reverse: ES-

TFEDIIUS, SNG BN 98, SNG von

Aulock 4568 (same dies), 10,94g

- A beautiful example of this

scarce variation of the interesting

"athletic" type depicting two

wrestlers and a slinger

€ 605 4.500

5302 EF 01

Macedonia, Demetrius Poliorcetes,

305 - 274 BC, Tetradrachm,

Pella, c. 291-290 BC, Newell

79, 17,25g, old hairline scratch

between legs of Poseidon - An

extremely attractive example of

the best early Hellenistic style

€ 1.350-1.600 10.000-12.000

82

forstørret / enlarged 200%

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Antikken/Ancient Coins

Republikken Rom/

Roman Republic

5303 VF 1+

Mark Antony and Cleopatra, 34

- 32 BC, Alexandria, denarius, Cr.

543/1, Syd. 1210, C 1, 3,75g - Of

unusually sound metal and with

a fi ne old cabinet tone

This rare and imporant type shows

two fi ne portraits of what is

arguably the most famous loving

couple in History, that of Antony

and Cleopatra. After the assassination

of Caesar, who had also

been in love with Cleopatra, she

met Antony in Tarsus in 41BC. Ten

years later the joint forces of Antony

and Cleopatra were defeated

by octavian (Augustus), and they

both committed suicide.

€ 3.350 25.000

Kejserdømmet/

Roman Empire

5304 Unc-EF 0-01

Hadrian, 117 - 138 AD, denarius,

Rome, 125-128 AD, RIC 173, C

335, 3,35g - A choice example

with a fi ne high relief portrait

€ 270 2.000

5305 EF 01

Septimius Severus, 193 - 211 AD,

denarius, 193 - 195 AD, C 752;

denarius, 201- 210 AD, C 102;

denarius, 209 AD, C 525; denarius,

211 AD (under Caracalla),

C 84 - All of sound metal and

nicely toned

€ 160 1.200

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

forstørret / enlarged 300%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 83


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Antikken/Ancient Coins

5306 EF 01

Septimius Severus, 193 - 211 AD,

As, Rome, 195 AD, C 313, 9,41g -

Nice patina

€ 135 1.000

5307

Salonina, died 268 AD, AD, Aureus, forstørret / enlarged 300%

Moesia, Viminacium, c. 260 AD,

C 57, RIC -, Göbl 852a, MIR

36,902c, Calicó 3675 (R4), 3,59g,

scratches, contemporary perforation

and traces of mounting -

Exccessively rare

Julia Cornelia Salonina was the

wife of the emperor Galllienus

and Augusta from 254 - 268 AD,

She is sometimes also referred to

as Salonina "Chrysogona" meaning

"begotten of gold".

€ 3.350-4.050 25.000-30.000

5308 EF-VF 01-1+

Gratian, 367-383 AD, Solidus,

Constantinople, 367 AD, RIC 24,

C 28, Depeyrot 21/3, 4,36g - Rare

early type

€ 1.350 10.000

84

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Antikken/Ancient Coins

5309 EF-VF 01-1+

Arcadius, 383-408 AD, Solidus,

Mediolanum (Milan), 395-402,

RIC 1205, Depeyrot 16/1, 4,40g

€ 805 6.000

5310 EF 01

Theodosius II, 402 - 450 AD,

Solidus, Constantinople, 408-

430 AD, RIC 202, Depeyrot 73/2,

4,45g

€ 605 4.500

5311 EF 01

Theodosius II, 402 - 450 AD,

Solidus, Constantinople, 424 -

425 AD, RIC 284, Depeyrot 83/1,

4,44g - Scarce type

€ 740 5.500

Byzans/Byzantine Empire

5312 EF 01

Justinian I, 527-565 AD, Follis,

Cyzicus, 538 - 539 AD, DOC

164a, S 207 - A wonderful example

of early Byzantine art struck

on a broad almost medallic fl an

and with a excellent and completely

untouched green patina

€ 535 4.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 85


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

England

5313 VF 1+

Vikings at york, St. Peter Coinage,

Phase III, c. 921 - 927, Penny, S

1015, North 556, 1,32g.

A delightful, toned example of

this rare and interesting type

showing a viking sword and the

hammer of Thor

€ 2.000 15.000

5314 VF 1+

Kingdom of Kent, Baldred, c.

823 - 825, Penny, Canterbury,

Moneyer, OBA, North 215, S. 880,

severely chipped and cracked -

Very rare

€ 405 3.000

5315 EF-VF 01-1+

Slavic or Scandinavian imitation

of Aethelred II, Penny, Crux Type,

c. 1000, CNS Nova 9, Malm. 30

- 1052, SCBI Cop. 1517 - 1518,

1,35g

€ 270 2.000

86

forstørret / enlarged 300%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5316 VF 1+

Aethelred II, the Unready, 978 -

1016, Penny, Agnus Dei type, c.

1009, Malmsbury, S 1156, North

776, BMC X, H 3086 (type G),

1,53g, contemporary perforation.

- Excessively rare type with only

about twenty examples known,

almost all in public collections

Although this type is undeniably

one of the most famous and important

of all European early medieval

coins, it was only a regional

issue coined at smaller mints in

the Midlands. This example was

struck in Malmesbury, which is arguably

the oldest borough in England.

The wonderful iconographic

rendering of the Lamb of God and

the Holy Spirit Dove suggests a

special religious coinage struck

for some specifi c purpose or occasion,

and it has been convincingly

associated with the national

prayers for the deliverence from

the army of the notorious viking

chief Thorkell the Tall in 1009.

The type was quickly abandoned

in England but soon became very

popular in Scandinavia.

€ 8.050-10.500 60.000-80.000

5317 EF-VF 01-1+

Cnut, 1016 - 1035, Penny,

Leicester, Quatrefoil type, 1017 -

1023, North 781, S 1157, H 1381,

Moneyer, LEOFWIG, 1,17g

€ 270 2.000

5318 EF 01

Cnut, 1016 - 1035, Penny, Exeter,

Pointed Helmet type, 1023 -

1029, North 787, S 1158, H - (cf.

363), Moneyer, ÆLFWINE, 1,00g

- Nicely toned

€ 240 1.800

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

forstørret / enlarged 200%

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 87


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5319 VF 1+

Cnut, 1016 - 1035, Penny, London,

Pointed Helmet type, 1023 -

1029, North 787, S 1158, H 1945,

Moneyer, ÆLFWIG, 1,03g

€ 190 1.400

5320 VF 1+

Cnut, 1016 - 1035, Penny, London,

Pointed Helmet type, 1023

- 1029, North 787, S 1158, cf. H

1943, Moneyer, ÆLFWIG, 0,98g

€ 190 1.400

5321 VF 1+

Edward IV, 1461 - 1470, Ryal

(rose-noble) ND, F 132, North

1549, S 1951, mintmark: crown,

7,54g, light creasing - Most likely

a contemporary Flemish imitation

€ 940 7.000

Frankrig/France

5322

Nine different 5 francs in excellent,

nicely toned conditions

between AU and AEF: Napoleon

I, Piedmont Republic, L'An 10

(1801), Cr. 4; Charles X, 1826W,

KM 720.13; Louis Philippe,

1834W, 1835W, KM 749.13;

First Republic, 1851A, KM 761.1;

Napoleon III, 1870A, KM 799.1,

1868BB, KM 799.2; Second Republic,

1870A, KM 818.1, 1876,

KM 820.1

€ 335 2.500

88

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

Polen/Poland

5323 Proofl ike-Unc M-0

Danzig, 25 Gulden 1930, Berlin,

Gum. 2655, Fr. 44, KM 150 - This

type, with a low mintage of only

4000, was never put into circulation

but a few were issued in

presentation cases to VIPs following

the invasion of Poland on 1

September 1939

€ 1.350 10.000

Rusland/Russia

5324 VF-F 1+-1

Elizabeth, 1741-1761, Rouble,

1748, Moscow, C. 19.1

€ 200 1.500

5325 F 1

Peter III, Fyodorovitch, Rouble

1762, Moscow, C 47.1, Dav.

1682, Bitkin 9

€ 270 2.000

5326 VF-F 1+-1

Catherine II, 1762-1796, Rouble

1769, St. Petersburg, C. 67a.2,

Bit. 206 - toned

€ 135 1.000

forstørret / enlarged 200%

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 89


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5327 EF-VF 01-1+

Nicholas I, 1825 - 1855, Alexander

I Column Commemorative

Rouble 1834, Bit. 837, C 169

€ 405 3.000

5328 EF 01

Nicholas I, 1825-1855, Rouble,

1841, St. Petersburg, Bit. 192, C.

168.1 - Attractive toning

€ 135 1.000

5329 VF 1+

Alexander II, 1855 - 1881, Rouble

1859, Bitkin 567, y 28 - Nicholas

I Memorial

€ 270 2.000

5330 EF 01

Alexander III, 1881-1894, Rouble

1885, Bit. 217, y. 43 - Nicely

toned - Struck on the Moscow

Coronation

€ 135 1.000

90

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5331 Unc-EF 0-01

Alexander III, 1881-1894. Rouble

1888, y 46 - Lightly cleaned,

otherwise almost uncirculated

and nicely toned

€ 405 3.000

5332 EF-VF 01-1+

Nicholas II, 1894 - 1917, 15 Roubles

1897, 7 1/2 Roubles 1897, F

177, 178, Bit. 1, 17

€ 405 3.000

5333 Unc-EF 0-01

Nicholas II, 1894-1917, Rouble

1912, y 68, Bit. 334 - Battle of

Borodino Centenary commemorative

€ 270 2.000

5334 EF 01

Nicholas II, 1894-1917, Rouble

1912, y 68, Bit. 334, knick on

edge - Battle of Borodino Centenary

commemorative

€ 135 1.000

Schweiz/Switzerland

5335 Unc-EF 0-01

Zürich, 1/4 dukat 1756, F 488

€ 270 2.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 91


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

Sverige/Sweden

5336 EF 01

Ulrika Eleonora, 1719 - 1720, 2

daler silvermynt 1720, Avesta, SM

17, KM PM 60 - An incredibly

well-struck and nicely preserved

example of this interesting plate

money, very rare thus

Formerly in the collection of

the famous Swedish collector

Gustaf Cavalli (1849 - 1926) and

is accompanied by his original

envelope

€ 1.600 12.000

5337 VF 1+

Fredrik I, 1/2 daler silvermynt

1743 (Plate Money), SM 295, KM

PM 65

€ 270 2.000

5338

Pen and wash drawing showing

cutting and weight adjustment of

plate money in Avesta. First half

of the 18th cent. In gilt wooden

frame, 31 x 31 cm.

(Cf. "Svensk koppar och kopparmyntning",

Falun, 1965, s. 81)

original contemporary drawings

of the production of plate money

are excessively rare and of the

highest historical and numismatic

importance

€ 1.350 10.000

92

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 40%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5339 VF-F 1+-1

Fredrik I, 1720 - 1751, 1 daler

silvermynt 1745, Avesta, SM 266

- Slightly corroded

€ 270 2.000

5340 EF 01

Adolf Fredrik, 1751 - 1771, 3

Daler silvermynt / Riksdaler 1770,

SM 59, Dav. 1733 - Excellent

toning

€ 335 2.500

5341 EF 01

Adolf Fredrik, 1751 - 1771, 3

Daler silvermynt / Riksdaler 1770,

SM 59, Dav. 1733 - Nice toning

€ 295 2.200

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 93

formindsket / reduced 50%


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5342 EF-VF 01-1+

Gustav IV Adolf, 1792 - 1809,

Riksdaler 1806, SM 29, KM 561,

usual adjustment marks, fi ne

toning

€ 200 1.500

5343 EF-VF 01-1+

Carl XIV Johan, 1818 - 1844,

Rigsdaler 1820 LB, SM 41a, KM

593 - An exceptional example

with a fi ne old toning

€ 670 5.000

5344 EF 01

Karl XIV Johan, 1/12 Riksdaler

specie 1829, SM 197b, KM Pn 14,

adjustment marks, toned - Rare

pattern struck on a heavy fl an

(4,38g)

€ 270 2.000

5345 VF 1+

Oscar I, 1844 - 1859, Rigsdaler

specie 1846, SM 27, KM 667

€ 135 1.000

94

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5346 VF 1+

Carl XV, 4 riksdaler riksmynt

1862, SM 15, KM 711

€ 160 1.200

5347 Unc 0

Gustaf V, 2 krone 1910, SM 4b,

KM 787 - Choice example with a

lovely toning

€ 270 2.000

Tjekkoslovakiet/

Czechoslovakia

5348 VF 1+

Bohemia, Boleslaw I, 929-967,

Pfennig, Prag, cf. Cach 15

€ 200 1.500

Tyskland/Germany

5349 EF 01

Anhalt-Bernburg, 2/3 thaler

1793, KM 58.1; thaler 1862, KM

88; Anhalt-Dessau, Vereinsthaler

1863, KM 15; 3 mark 1914, KM

30

€ 240 1.800

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 95

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5350 VF, Unc-EF 1+, 0-01

Baden, Leopold I, 2 gulden 1850,

KM 222; Friedrich II, 5 mark

1913, KM 281

€ 135 1.000

5351 Unc-EF 0-01

Bayern (Baviaria), Maximilian IV

(I) Joseph, 1799-1825, Konventionstaler

1818, Dav. 553, Kahnt

69, Thun 45

€ 135 1.000

5352 EF 01

Bayern (Bavaria), Ludwig I, 2

Thaler 1842, KM 812.1; Ludwig

II, Thaler 1869, KM 877; Luitpold,

5 mark 1911, KM 518; Ludwig

III, 2 mark 1914, KM 519 (4)

€ 200 1.500

5353 VF 1+

Braunschweig (Brunswick)-

Wolfenbüttel, Wilhelm, 1831

- 1884, 2 thaler 1855, KM 1140,

Thun 119; 2 thaler 1856, KM

1149, Thun 122, lightly cleaned

€ 135 1.000

96

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5354 VF 1+

Braunschweig (Brunswick)-

Wolfenbüttel, Friedrich Ulrich,

1613-1634, Reichstaler 1629,

Dav. 6307, Welter 1057 A, split

in fl an

€ 135 1.000

5355 Unc 0

Bremen, 2 mark 1904J, KM 250;

Weimar Republic, 3 Reichsmark

1929A (Constitution), KM 60; 3

Reichsmark 1929J (Lessing), KM

63 (3)

€ 135 1.000

5356

Bremen-Lübeck, Johann Friedrich

of Holstein-Gottorp, 1/16 Taler

1612, L 495, ES 3.2 (with title of

heir to Norway); 1/16 Taler 1615,

L 497Ba, ES 3.3; Groschen 1619,

L 502a, ES 1.1; 4 schilling ND, L

503, 504, ES 4.1, 4.2 (5)

€ 200 1.500

5357 VF 1+

Eichstatt, Josef von Stubenberg,

1790 - 1802, 1/2 Taler

1796, Cahn 150; Anhalt-Dessau,

Leopold Friedrich, Vereinstaler

1858, KM 14

€ 135 1.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 97


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5358 EF 01

Frankfurt, 1/2 gulden 1841, KM

315; 2 Thaler 1861, KM 365;

Thaler 1863, KM 372 (3)

€ 135 1.000

5359 VF 1+

Hanau-Münzenberg, Wilhelm IX

of Hessen-Kassel, 1760-1785,

Thaler 1771A, Dav. 2288 A;

Hessen-Kassel, Friedrich Wilhelm,

Thaler 1862, KM 621.2

€ 135 1.000

5360

Hannover, Georg IV, 2/3 Taler

1825C, KM 140, cond. EF; Ernst

August, Taler 1848B, KM 208;

Georg V, Taler 1866B, KM 230;

Lübeck, 5 mark 1907, KM 213 (4)

€ 200 1.500

5361 EF-VF 01-1+

Holstein-Glücksburg, Christian,

1663-1698, Reichstaler 1671,

Glücksburg, Lange 737, Madai

1292 - Excellent, nicely toned

example of this commemorative

taler struck on the death of

Sibylla Ursula

The iconographically very interesting

motive shows the spirit of

the deceased leaving her human

remains behind and being lifted

towards the Lamb of God by

angels

€ 670 5.000

98

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5362 VF 1+

Köln / Cologne, Dietrich II of Moers,

1414-1463, Goldgulden nd

(c. 1440), Riel, F. 797

€ 335 2.500

5363 VF-F 1+-1

Köln (Cologne), Archbishopry,

Adolf III of Schauenburg, 1547-

1556, Taler 1556, Dav. 9115, corr.

€ 270 2.000

5364 VF-F 1+-1

Lübeck, August Friedrich, Duke

of Holstein-Gottorp, 1666-1705,

2/3 Taler 1678, Eutin, Behrens

800c, Dav. 620, Lange 507,

weakly struck in parts - Very rare

€ 335 2.500

5365

Lübeck, August Friedrich, Duke

of Holstein-Gottorp, 1666-1705,

2/3 Taler 1678, Eutin, L 505,

Dav. 621, ES 2.1; 2/3 Taler 1678,

countermarked, L -, ES 2.2; 2/3

Taler 1678, Eutin, L 506, Dav.

621, ES 2.3 (3)

€ 200 1.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 99

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5366 VF 1+

Lübeck, August Friedrich, Duke

of Holstein-Gottorp, 1666-1705,

2/3 Taler 1688, Kaltenhof, Behrens

802, Dav. 621, Lange 508a

€ 135 1.000

5367 EF-VF 01-1+

Lübeck, Friedrich August, Duke

of Holstein-Gottorp, 1773-1785,

Speciestaler 1775, Altona, Behrens

838, Dav. 2411, Lange 523,

small pecks - Fine patina

€ 940 7.000

5368 EF-VF 01-1+

Mecklenburg-Schwerin, 12 schilling

1774, KM 215; 2/3 Thaler

1840, KM 288; Mecklenburg-

Strelitz, Thaler 1870, KM 100;

Thaler 1867, KM A311 (4)

€ 135 1.000

5369 EF-VF 01-1+

Nassau, Adolph, Thaler 1864,

KM 80, Thun 238; Oldenburg,

Nicolaus Friedrich August, Thaler

1866, KM 196, Thun 241

€ 135 1.000

100

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5370 Unc 0

Nürnberg, 1/4 Dukat (Klippe) ND

(c. 1700), F 1892, Kellner 96,

0,88g - Choice

€ 160 1.200

5371 EF 01

Nürnberg, Taler, 1754 C.G.L. (Carl

Gottleib Lauffer), KM 316, Kellner

327, Dav 2484 - Encapsuled by

ANACS with the following grading

details: "AU Details, Net EF

40, Damaged"

€ 200 1.500

5372 Unc 0

Nürnberg, 1/2 Konventionstaler

1766, Kellner 354, KM 355

€ 135 1.000

5373 VF 1+

Sachsen (Saxony), August, 1553

- 1586, Taler 1567, Dresden, Dav.

9800, Schnee 717 - Struck on the

conquest of Gotha

€ 160 1.200

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 101


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5374 VF 1+

Sachsen (Saxony), August, 1553 -

1586, Reichstaler 1568, Dresden,

Dav. 9798, Schnee 721; Christian,

1586 - 1591, Taler 1587, Dresden,

Dav. 9806, Schnee 731

€ 200 1.500

5375 Unc-EF 0-01

Sachsen (Saxony), Christian II,

Johann Georg I and August, Taler

1599, Dresden, Dav. 9820, Schnee

754; Thaler 1603, Dresden,

Dav. 7561, Schnee 758 - partly

corroded

€ 160 1.200

5376 EF, VF-F 01, 1+-1

Sachsen (Saxony), Christian II,

Johann Georg I and August,

Reichstaler 1606, Dresden, Dav.

7566, Schnee 767, nice toning;

Johann Georg I and August 1611-

1615, Reichstaler 1613, Dresden,

Dav. 7573, Schnee 786

€ 160 1.200

5377

Sachsen (Saxony), Johann Georg

I., 1615-1656. Reichstaler 1624,

1625, 1626, Dresden, Dav. 7601,

Schnee 845 (3)

€ 200 1.500

102

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5378 EF 01

Sachsen (Saxony), Johann Georg

I, 1615 - 1656, Ducat 1630, F

2707, Whiting 113, traces of

mounting - Struck on the Centennial

of the Augsburg Confession

€ 405 3.000

5379 VF 1+ 1+

Sachsen (Saxony), Johann Georg

I, 1615-1656, Taler 1630, Dav.

7609, KM 414, tooled - Struck

as klippe on the Marriage of Princess

Maria Elizabeth and Friedrich

III of Holstein-Gottorp

€ 200 1.500

5380 EF-VF 01-1+

Sachsen (Saxony), Johann Georg

IV, 1691 - 1694, 2/3 Taler 1693,

Leipzig, Dav. 814, excellent

patina; Friedrich August III, 2/3

Taler 1767, Leipzig, Buck 124c;

Friedrich August, 2/3 Taler 1817,

Dresden, J 21 (3)

€ 160 1.200

5381 VF-F 1+-1

Sachsen (Saxony), Friedrich August

III (I), 1763-1827, 5 Taler /

August d'or 1808 SGH, F. 2883

€ 335 2.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 103

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5382

Sachsen (Saxony), Friedrich

August, Taler 1772, 1776, 1778,

Dav. 2690; Taler 1780, Dav.

2695; Taler (Vicariat) 1790, Dav.

2697 - Most in nice condition (5)

€ 270 2.000

5383 EF 01

Sachsen (Saxony), Friedrich

August, Taler 1804, 1805, 1806,

Dav. 2701, Schnee 1092 (3)

€ 160 1.200

5384 EF 01

Sachsen (Saxony), Friedrich August,

Taler 1808 SGH, 1813 IGS,

1813 SGH, 1815 IGS, 1816 IGS,

KM 1059.1 (5)

€ 270 2.000

5385

Sachsen (Saxony), Friedrich

August, Taler 1827, KM 1096;

Anton, Taler 1832, KM 1120;

Friedrich August II, 2 Taler 1854,

KM 1149 (cond. EF) (3)

€ 160 1.200

104

ex.

ex.

ex.

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5386

Sachsen-Meiningen, Georg II, 3

Mark 1908, KM 203, J 152, cond.

EF/Unc.; Saxony, Taler 1808,

1815, KM 1059.1; 2/3 Taler 1817,

KM 1052; 5 mark 1914, KM 1266

(5)

€ 240 1.800

5387 Unc-EF 0-01

Sachsen-Weimar-Eisenach, 5

Mark 1908A (Jena University), y

175, J 161 - nice toning

€ 135 1.000

5388

Schleswig-Holstein-Gottorp,

Johann Adolf, 1590-1616, 1/16

Taler 1596, 1598, L 281, L 283,

ES 5.1; 1/16 Taler 1604, 1607,

1608, L 289A, 291, 292, ES 5.2

(5)

€ 160 1.200

5389 VF-F 1+-1

Schleswig-Holstein-Gottorp,

Johann Adolf, 1590-1616,

Reichstaler 1611 MP (Matz Puls),

Schleswig, Dav. 3690, Lange 271,

E.S. 9.12, grafffi ti in obv. right

fi eld

€ 200 1.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 105

ex.

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5390 F 1

Schleswig-Holstein-Gottorp,

Johann Adolf, 1590-1616, 1/4

Reichstaler 1611 MP (Matz Puls),

Schleswig, Lange 278, E.S. 7.2,

hairline edge-split - Excessively

rare

€ 1.050 8.000

5391 VF-F 1+-1

Schleswig-Holstein-Gottorp,

Johann Adolf, 1590-1616,

Reichstaler 1612 MP (Matz Puls),

Schleswig, Dav. 3688, Lange 272,

E.S. 9.12, fl an fl aw at edge

€ 335 2.500

5392 VF 1+

Schleswig-Holstein-Gottorp,

Friedrich III, 1616-1659, Reichstaler

1622 TS (Samuel Timpf),

Schleswig, Dav. 3698, Lange 320,

E.S. 12.3, weakly struck in parts

as usual, but a very attractive

piece with a fi ne toning and

traces of lustre

€ 295 2.200

5393

Schleswig-Holstein-Gottorp, Friedrich

III, 1616-1659, 1/8 Taler

1622, L 335, ES 9.1; 1/8 Taler

1625, 1635, 1656, L 336, 337,

338, ES 9.2 (4)

€ 200 1.500

106

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5394 VF 1+

Schleswig-Holstein-Gottorp,

Christian Albrecht, 1659-1694, 2

Mark 1681 CMB (Claus Mecklenburg),

Schleswig, Dav. 577, Lange

401, ES 9.2, traces of fi ling on

reverse at 1 o'clock - Extremely

rare

€ 535 4.000

5395 EF 01

Schleswig-Holstein-Gottorp, Friedrich

IV, 1694-1702, Silver strike

(4 Schilling) of the 1698 Holm

fortress ducat, Tönning, 3,02g,

Lange 435, E.S. 3.3

€ 160 1.200

5396 VF 1+

Schleswig-Holstein-Gottorp, Karl

Friedrich, 1702-1739, Dukat

1706 BH (Bastian Hille), Tönning,

F 3089, Lange 445, ES 14.2,

slightly wavy fl an - Very rare type

€ 2.000 15.000

5397 EF-VF 01-1+

Schleswig-Holstein-Gottorp, Karl

Friedrich, 1702-1739, 1/4 Dukat

1708 BH (Bastian Hille), Tönning,

F 3094, Lange 449, ES 13.1

€ 295 2.200

forstørret / enlarged 200%

forstørret / enlarged 200%

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 107


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5398 VF 1+

Schleswig-Holstein-Gottorp, Karl

Friedrich, 1702-1739, 1/4 Dukat

1711 BH (Bastian Hille), Tönning,

F 3087, Lange 452, ES 13.2

€ 270 2.000

5399 VF 1+

Schleswig-Holstein-Norburg-

Plön, Friedrich Karl, 1722-1761,

Reichstaler 1761, Rethwisch, Dav.

1354, Lange 770 a, nice toning

- Scarce

€ 670 5.000

5400 Unc-EF 0-01

Schleswig-Holstein-Plön, Johann

Adolf, 1671-1704, 2/3 Taler

1690, Glückstadt, Dav. 569,

Lange 759, E.S. 3 - Although

weak in parts, almost as struck

€ 270 2.000

5401 VF 1+

Schleswig-Holstein-Plön, Johann

Adolf, 1671-1704, 2/3 Taler

1690, Glückstadt, Dav. 571,

Lange 761

€ 200 1.500

108

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5402 VF 1+

Schleswig-Holstein-Plön, Johann

Adolf, 1671-1704, 2/3 Taler

1690, Glückstadt, Dav. 572,

Lange 762 b

€ 200 1.500

5403 EF-VF 01-1+

Schleswig-Holstein-Plön, Johann

Adolf, 1671-1704, 2/3 Taler

1690, Glückstadt, cf. Dav. 570,

cf. Lange 760 - Rare variation in

unusually nice condition

€ 270 2.000

5404 VF-F 1+-1

Schleswig-Holstein-Schauenburg,

Ernst III, 1601-1622, 6 Pfennig

ND, Oldendorf, Lange 941

- Scarce

€ 135 1.000

5405 VF-F 1+-1

Schleswig-Holstein-Schauenburg,

Justus Hermann, 1622-1635,

Reichstaler 1622, Altona, struck

in the name of Ferdinand II, Dav.

3749

€ 200 1.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 109


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5406 VF-F 1+-1

Schleswig-Holstein-Schauenburg,

Justus Hermann, 1622-1635,

Reichstaler ND, Altona, struck in

the name of Ferdinand II, Lange

-, Dav. 3752B - Scarce

€ 200 1.500

5407 VF 1+

Schleswig-Holstein-Sonderburg,

Johann the younger (Hertug

Hans den yngre), 1564-1622,

1/16 Taler (Doppelschilling) 1604,

Sonderburg, Lange 531 (HOLSTN)

- Very rare

€ 270 2.000

5408 VF-F 1+-1

Schleswig-Holstein-Sonderburg,

Johann the younger (Hertug

Hans den yngre), 1564-1622,

Reichstaler 1622, Reinfeld, Dav.

3714, Lange 529a, E.S. 16.1 -

Rare type with a fi ne old toning

€ 940 7.000

5409

Schwarzburg-Sondershausen,

Friedrich Günther, Taler 1864,

KM 179; Sachsen-Coburg-Gotha,

Ernst, Taler 1869, C 122; Reuss-

Schleiz, Heinrich XIV, Taler 1868,

KM 77

€ 135 1.000

110

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland

5410 VF-F 1+-1

Stralsund, City, 1/2 Reichstaler /

16 Schilling 1610 in the name of

Rudolph II, cf. Dav. 5816 (Taler),

light scratches, contemporary

suspension loop - Of the utmost

rarity

€ 1.350 10.000

Ungarn/Hungary

5411 VF-F 1+-1

Sigismund of Luxemburg, 1387

- 1437, Goldgulden nd (1402

- 1437), F 10, H 573 - Scarce

mintmark

€ 335 2.500

5412 VF 1+

Maria Theresia, 1740-1780,

Ducat 1769, Nagybánya, F 182, H

282, Husz. 1660

€ 200 1.500

5413 EF 01

Maria Theresia, Taler 1770,

Dav. 1133, H 597; Joseph II,

Taler 1782B, 1783B, J 25; Taler

1785A, 1786B, 1789A, J 28 (6)

€ 270 2.000

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 111

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5414

Franz Joseph I, 1848 - 1916, Forint

1868, 1869, KM 449.2; Forint

1871, 1878, KM 453.1; Forint

1881, KM 465; Forint 1883,

1884, 1885, 1887, KM 469; Forint

1890, 1892, KM 475 (11) - All

in nice condition around EF

€ 135 1.000

USA

5415 Unc 0

A fi ne collection of 26 different

Morgan dollars: Piladelphia:

1879, 1880, 1882 - 1890, 1896,

1897; New Orleans: 1882o -

1885o, 1888o, 1898o, 1899o,

1902o, 1904o; San Francisco:

1878s, 1881s, 1882s, 1890s - All

in excellent condition in various

grades of Mint State

€ 405-670 3.000-5.000

Vatikanet/The Vatican

5416 VF, EF 1+, 01

Pius IX, Scudo 1853 R (An VIII),

Pag. 377, F 275; Scudo 1862 (An

XVI), Pag. 386, F 277

€ 200 1.500

Østrig/Austria

5417 EF-VF 01-1+

Ferdinand I, 1558 - 1564, Taler

ND, Hall, Dav. 8095; Leopold V,

1619 - 1632, Taler 1632, Hall,

Dav. 3338

€ 200 1.500

112

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5418 EF 01

Archduke Ferdinand, 1564-1595,

Tirol, taler ND, Hall, Dav. 8095,

M/T 270

€ 135 1.000

5419 VF 1+

Rudolph II, 1576-1612, Taler

1585, 1590, 1592, 1594, Kremnitz,

Dav. 8066 (4)

€ 335 2.500

5420 VF 1+

Rudolph II, 1576-1612, Taler

1592, 1600, Kuttenberg, Dav.

8079

€ 160 1.200

5421 VF 1+

Rudolph II, 1576-1612, Taler

1604, Hall, Dav. 3005, traces of

mounting; Maximilian, 1612-

1618, Taler 1618, Hall, Dav. 3324

- Both nicely toned

€ 160 1.200

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 113

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5422 VF 1+

Rudolph II, 1576-1612, Taler

1605, Hall, Dav. 3005, knick;

Taler 1607, Hall, Dav. 3006; Taler

1611, Hall, Dav. 3009 - Nicely

toned

€ 270 2.000

5423

Maximilian, 1612 - 1618, Taler

1618, Hall, Dav. 3324; Leopold V,

1619-1632, Taler 1632, Hall, Dav.

3338; Maria Theresia, Kronentaler

1765, KM 21; Franz I, Kronentaler

1764, KM 22; Joseph II,

Kronentaler 1785, KM 32; Franz

II, 1/2 Taler 1835A, KM 2156 (6)

€ 295 2.200

5424 VF, VF-F 1+, 1+-1

Leopold V, 1619-1632, Taler

1620, 1621, Hall, Dav. 3328

€ 135 1.000

5425 VF 1+

Salzburg, Paris of Lodron, 1619

- 1653, Taler 1624, 1639, 1641,

Dav. 3504, Pr. 1197, 1218, 1220

- All nicely toned and with traces

of lustre (3)

€ 200 1.500

114

ex.

ex.

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5426 VF 1+

Ferdinand II, 1619 - 1637, Taler

1620, Vienna, Dav. 3074; Taler

1621, Wien, Dav. 3076; Taler

1624, Wien, Dav. 3083; Taler

1625, Graz, Dav. 3106 (4)

€ 335 2.500

5427 VF 1+

Ferdinand II, 1619 - 1637, Taler

1624, Graz, Dav. 3104; Taler

1631, Kremnitz, Dav. 3129; Kippertaler

1621, Prague, Her. 673a

(3)

€ 200 1.500

5428 EF-VF 01-1+

Ferdinand II, 1619 - 1637, Taler

1626, 1634, Prague, Dav. 3136;

Taler 1630, Prague, Dav. 3137 -

All nicely toned (3)

€ 270 2.000

5429 VF 1+

Ferdinand III, 1637 - 1657, Taler

1646, Graz, Dav. 3189A, Voglh.

194: Taler 1658 (Posthumous),

Kremnitz, Dav. 3198, Vogelh. 197

€ 200 1.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 115

ex.

ex.

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5430 EF-VF 01-1+

Ferdinand III, 1637 - 1657, Taler

1652, 1653, 1658, Kremnitz, Dav.

3198 (3)

€ 160 1.200

5431 EF-VF 01-1+

Salzburg, Maximilian Gandolph,

Taler 1677, Dav. 3508, Pr. 1660;

3 Kreuzer 1681, KM 228; Johann

Ernst, Taler 1694, Pr. 1800, Dav.

3510; 3 Kreuzer 1691, KM 249

(4)

€ 200 1.500

5432 VF 1+

Leopold I, 1657 - 1705, Taler

1660, Kremnitz, Dav. 3254; Taler

1683, Hall, Dav. 3241; Taler

1691, Kremnitz, Dav. 3261; Taler

1694, Hall, Dav. 3243; Taler

1695, Vienna, Dav. 3229 (5)

€ 405 3.000

5433 VF 1+

Leopold I, 1657 - 1705, Taler

1691, Kremnitz, Dav. 3261; Taler

1692, Kremnitz, Dav. 3262; Taler

1693, Vienna, Dav. 3229; Taler

1694, Hall, Dav. 3245; Taler

1695, Vienna, Dav. 3229 (5)

€ 405 3.000

116

ex.

ex.

ex.

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5434 EF-VF 01-1+

Leopold I, 1657 - 1705, Taler

1695, 1698, 1699, Hall, Dav.

3245; Taler 1698, Vienna, Dav.

3230; Taler 1699, Kremnitz, Dav.

3264 (5)

€ 485 3.600

5435 EF-VF 01-1+

Leopold I, 1657 - 1705, 1/2 Taler

1695, 1698, 1699, 1700, 1703,

1704, Kremnitz, KM 220 (3), KM

251 (3)

€ 405 3.000

5436 EF-VF 01-1+

Leopold I, 1657 - 1705, Taler

1696, 1699, 1700, Hall, Dav.

3245; Taler 1704, Vienna, Dav.

1001; Taler 1704, Hall, Dav. 1003

(5)

€ 485 3.600

5437 VF 1+

Leopold I, 1657 - 1705, Taler

1700, Hall, Dav. 3245; Taler

1704, Vienna, Dav. 1001; Taler

1704, Hall, Dav. 1003; 1/2 Taler

1698, 1700, 1703, Kremnitz, KM

220, 251, 251 (6)

€ 375 2.800

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 117

ex.

ex.

ex.

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5438 VF 1+

Olmütz, Karl Joseph, Thaler 1703,

Dav. 1207; Thaler 1705, Dav.

1209

€ 135 1.000

5439 VF 1+

Olmütz, Wolfgang of Schrattenbach,

Thaler 1716, Dav. 1216;

Thaler 1728, Dav. 1220

€ 135 1.000

5440 EF-VF 01-1+

Joseph I, 1705 - 1711, Taler

1706, 1707, Hall, Dav. 1018;

Taler 1707, 1710, Vienna, Dav.

1013 (4)

€ 535 4.000

5441 EF 01

Joseph I, 1705 - 1711, Taler

1706, 1707, Dav. 1018; 1/2 Taler

1710, Kremnitz, Huszar 1576 (3)

€ 405 3.000

118

ex.

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5442 EF-VF 01-1+

Joseph I, 1705 - 1711, Taler

1707, Hall, Dav. 1018; Franz I

Stefan, 1745 - 1765, Taler 1763,

Kremnitz, Dav. 1157

€ 240 1.800

5443 EF-VF 01-1+

Charles (Karl) VI, 1711 - 1740,

Taler 1713, Hall, Dav. 1050; Taler

1717, Vienna, Dav. 1035; Taler

1721, Hall, Dav. 1053, traces of

mounting (3)

€ 405 3.000

5444 EF-VF 01-1+

Charles (Karl) VI, 1711 - 1740,

1/2 Taler 1714, 1716, 1718,

Kremnitz, Her. 531, 533, 535 (3)

€ 270 2.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 119

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5445 EF-VF 01-1+

Charles (Karl) VI, 1711 - 1740,

Taler 1725, Hall, Dav. 1054; Taler

1727, 1730, Kremnitz, Dav. 1059;

Taler 1729, Hall, Dav. 1054A; Taler

1733, Kremnitz, Dav. 1060 (5)

€ 405 3.000

5446 EF-VF 01-1+

Charles (Karl) VI, 1711 - 1740,

Taler 1730, Kremnitz, Dav. 1059;

Taler 1734, Kremnitz, Dav. 1060;

Taler 1736, Prague, Dav. 1086;

Taler 1737, 1739, Kremnitz, Dav.

1062 (5)

€ 405 3.000

5447 EF 01

Charles (Karl) VI, 1711 - 1740,

Taler 1738, Kremnitz, Dav. 1062;

1/2 Taler 1738, Kremnitz, Her.

554

€ 200 1.500

5448 EF-VF 01-1+

Maria Theresia, 1740-1780, Taler

1742, Kremnitz, Dav. 1125; Taler

1757, 1761, Vienna, Dav. 1112;

Taler 1765, Günzburg, Dav. 1147

(4)

€ 335 2.500

120

ex.

ex.

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5449 EF 01

Maria Theresia, 1740-1780, 1/2

Taler 1760, Hall, H 654; 1/2

Taler 1761, Hall, H 656; 1/2 Taler

1764, Hall, H 658; 1/2 Taler

1765, Wien, H 629; 1/2 Taler

1765, Hall, H 659 (5)

€ 535 4.000

5450 EF-VF 01-1+

Maria Theresia, 1740-1780, 1/2

Taler 1761, Kremnitz, H 728; 1/2

Taler 1763, Hall, M/T 972; 1/2

Taler 1767, Vienna, H 631; 1/2

Taler 1767, Hall, H 660, traces

of mounting; 1/2 Taler 1786,

Vienna, KM 399 (Hungary) (5)

€ 270 2.000

5451 EF 01

Maria Theresia, 1740-1780, 1/2

Taler 1768, Hall, MT 1019; 1/2

Taler 1770, Hall, MT 1022; 1/2

Taler 1771, Hall, MT 1023; 1/2

Taler 1776, Hall, MT 1028; Taler

1780 ICFA, Her. 437 (5)

€ 405 3.000

5452 VF, VF, EF 1+, 1+, 01

Salzburg, Hieronymus, 1772 -

1803, Taler 1779, Pr. 2432, Dav.

1263; Taler 1794, Pr. 2648, Dav.

1265; 1/2 Taler 1775, Pr. 2461,

KM 432 (3)

€ 240 1.800

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 121

ex.

ex.

ex.

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5453

Joseph II, Milan, Crocione

(Kronentaler) 1786, Dav. 1388;

Leopold II, Milan, Crocione

(Kronentaler) 1792, 1794, Dav.

1389; Franz II, Milan, Crocione

(Kronentaler) 1795, Dav. 1390;

Lombardy-Venetia, Scudo 1825,

1826V, J 228, C 8.3 - Most in

nice condition (6)

€ 240 1.800

5454

Austrian Netherlands, Leopold II,

1790 - 1792, Kronentaler 1790A,

1792H, KM 42, J 95; Franz II,

1792 - 1835, Kronentaler 1793H,

1795H, 1796A, 1796C, 1797B,

1797C, 1797H, KM 62.1, J 134 -

Most in very nice condition (9)

€ 375 2.800

5455 EF 01

Franz II, 1792 - 1835, Taler

1814A, 1814G, KM 2161, J 175

€ 135 1.000

5456 EF 01

Franz II, 1792 - 1835, 1/2 Taler

1815A, KM 2152, J 174: 1/2

Taler 1821G, 1824A, KM 2153,

J 184; 1/2 Taler 1825A, 1826A,

1828A, 1829A, KM 2154, J 147

(7) - Most in very nice condition

€ 335 2.500

122

ex.

ex.

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5457 EF 01

Franz II, 1792 - 1835, Taler

1818B, 1818V, 1819A, 1819C,

1819G, 1820A, 1821A, 1821C,

1821E, 1822A, 1822B, 1823A,

1823B, 1823G, 1824A, 1824B,

1824G, KM 2162, J 190 - Fine

collection of 17 different Talers

in excellent condition

€ 670 5.000

5458

Franz II, 1792 - 1835, Taler

1825B, 1826A, 1826C, 1826G,

1827A, 1828A, 1829A, KM 2163,

J 198 (7)

€ 270 2.000

5459

Franz II, 1792 - 1835, Taler

1832, 1834, 1835, KM 2165;

1/2 Thaler 1830, KM 2154; 1/2

Thaler 1832, KM 2156 - Most in

nice condition (5)

€ 335 2.500

5460 EF 01

Ferdinand I, 1835 - 1848, Thaler

1839, 1840, 1841, 1843, 1844,

1845, 1846, 1847, 1848, KM

2240 (9) - All in excellent condition

(many better than EF)

€ 535 4.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 123

ex.

ex.

ex.

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5461 Unc-EF 0-01

Ferdinand I, 1835 - 1848, Ducat

1848, F 481

€ 135 1.000

5462 Unc-EF 0-01

Franz Joseph I, 1848 - 1916,

Konventionsthaler 1853A, 1856A,

KM 2243.1, J 296

€ 240 1.800

5463

Franz Joseph I, 1848-1916, 2

Florin 1854 A (Marriage commemorative),

Dav. 19, J. 300,

Kahnt 351; Thaler 1861A, 1865E,

KM 2244; 2 Florin 1885, KM

2233 (4)

€ 135 1.000

5464 EF 01

Franz Joseph I, 1848 - 1916, Vereinstaler

1858A, 1858B, 1859A,

1861A, 1861V, 1862A, 1863A,

1864A, 1865A, 1865E, KM 2244,

J 312 (10) - All in excellent

condition

€ 335 2.500

124

ex.

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Udland/World Coins

5465 EF 01

Franz Joseph I, 1848 - 1916,

Florin 1858A, 1859A, 1859B,

1860A, 1862A, 1863A, 1863V,

1865A, KM 2219, J 328; Florin

1866B, KM 2220, J 335 (9)

€ 160 1.200

5466 EF 01

Franz Joseph I, 1848 - 1916, 2

Florin 1863A, 1864A, KM 2230,

J 329; 2 Florin 1867A, KM 2232,

J 337 (3)

€ 200 1.500

5467 EF 01

Franz Joseph I, 1848 - 1916,

Vereinstaler 1866A, 1867A, J 316,

KM 2245; Shootingtaler 1868,

Vienna, H 482, Dav. 28 (3)

€ 135 1.000

5468 EF 01

Franz Joseph I, 1848 - 1916, 2

Florin 1868A, 1869A, 1870A,

1871A, KM 2232, J 336a (4)

€ 270 2.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 125

ex.

ex.

ex.

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Udland/World Coins

5469 EF 01

Franz Joseph I, 1848 - 1916,

Florin 1870A, 1871A, KM 2221,

J 335a; Florin 1872, 1873, 1875,

1876, 1877, 1879 - 1884, 1886 -

1892, KM 2222, J 342 (20)

€ 200 1.500

5470 EF 01

Franz Joseph I, 1848 - 1916, 2

Florin 1872, 1873, 1874, 1876,

1877, 1878, 1880, 1881, 1882,

1884, 1885, KM 2233, J 343 (11)

€ 405 3.000

5471 EF 01

Franz Joseph I, 1848 - 1916, 2

Florin 1886 - 1892, KM 2233, J

343 (7)

€ 270 2.000

5472 Unc-EF 0-01

Republic, 100 Schilling 1930, F

520, Proofl ike

€ 405 3.000

5473

Republic, 25 schilling 1964

(Grillparzer - error), KM 2895.2,

J 470F, Proofl ike, and 6 other

Austrian coins, 18th - 20th. cent.

€ 135 1.000

126

ex.

ex.

ex.

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Medailler/Historical Medals

Frederik IV, 1699 - 1730

5474 F 1

Kongens besøg i Kongsberg,

1704, anon, 57,5g, Ag, G 346, let

poleret, pæn patina

Denne sjældne og interessante

randskriftmedaille, der

viser sølvminedriften i Norge, er

antagelig præget i Kongsberg af

Caspar Barth

€ 1.050 8.000

Christian VII, 1766 - 1808

5475 VF 1+

Kronprins Frederiks fødsel, 1768,

Adzer, G 465, 90g, Ag, ks.

€ 135 1.000

Christian IX, 1863 - 1906

5476 Proofl ike-Unc M-0

Universitetets guldmedaille u. år,

Conradsen, B 633, 53,50g

€ 940 7.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 127


0%

VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Medailler/Historical Medals

5477 VF-F 1+-1

Christian IX og dronning Louises

guldbryllup, 1892, guldjeton,

C. L. Schmidt, Berlin, B 1325,

15,5mm, 2,47g, Au, øskenspor

Denne Denne sjældne guldmedaille

bærer - sin lille størrelse størrelse til trodspå

på reversen Fadervor Fadervor med hele

290 bogstaver

€ 135 1.000

Personmedailler

5478 5478 Proofl Proofl ike-Unc ike-Unc M-0

Bertel Thorvaldsen, 1838,

Christensen, 62 mm, 150g, Ag,

B 1096, ex. Ahlefeldt-Laurvig -

Smukt og fi nt patineret eksemplar

af Kunstakademiets udstillings- udstillings- udstillingsmedaille.

Eksemplaret tildeltes den store

folkelivsmaler, Julius Exner (1825

- 1910) i 1853 for hans måske

mest berømte genremaleri, det

idylliske "Besøget hos Bedstefaderen",

der idag kan ses på

Statens Museum for Kunst

€ 405 3.000

128

forstørret / enlarged 200%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Medailler/Historical Medals

Udland/World Medals

5479 Unc-EF 0-01

Sverige, A. J. Retzius, The Physiographic

Society of Lund, Gold

medal by A. Lindberg awarded to

C. G. Ahlström (1905 - 1990) in

1975, 117,3 g, Au, in original box

€ 2.000 15.000

5480 Unc-EF 0-01

Sverige, Johan August Brinell,

"För Bergvetenskaplig Forskning".

Gold medal awarded to Carl

Sahlin (1861 - 1943) in 1936,

76,8g, Au. In original presentation

box.

€ 1.350 10.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 129


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Ordner og bærbare medailler/Orders etc.

Frederik VI, 1808 - 1839

5481 EF 01

For druknedes Redning, type

IV, Krohn/Conradsen, LS 399

(2-107), B 136, 59,8g, ubet. ks.

Tildelt: P. J. Fallenkam - Usæd-

vanlig smukt, let tonet eksemplar

af denne sjældne medaille, der

kun blev præget i 29 eksemplarer

€ 670 5.000

Christian VIII, 1839 - 1848

5482 Proofl ike-Unc M-0

Medaille for driftige Islændere, u.

år, Krohn / Muhle, 48 mm, 50,8g,

Ag, LS 134 - Nypræg i æske

€ 270 2.000

Frederik VII, 1848 - 1863

5483 VF 1+

For druknedes Redning, Krohn/

Conradsen, LS 401 (2-113), B

270, 58,5g, Ag, svage rester efter

ældre pudsning. Tildelt: Christen

Andersen Schau

€ 335 2.500

5484 Proofl ike-Unc M-0

Medaille for for driftige driftige Islændere, u.

år, Krohn Krohn / Muhle, 48 mm, 50,3g,

Ag, LS 135 - Nypræg i æske

€ 270 2.000

130

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Christian IX, 1863 - 1906

5485

Erindringstegn i sølv udfærdiget

i anledning af Kong Christian IX

og Dronning Louises guldbryllup i

1892 LS 486 (3-002), med bånd.

Dette uhyre sjældne "tegn", der

kun uddeltes i 71 eksemplarer,

blev lavet efter tegning af Hendes

Majestæt Dronning Louise

€ 940 7.000

Christian X, 1912 - 1947

5486 EF 01

For druknedes Redning med

øsken, Lindahl/Conradsen, LS 405

(2-121), 67,7g, Ag, rester efter nu

patineret pudsning. Tildelt: Jens

Christian Petersen

€ 270 2.000

5487 VF 1+

Mindemedaillen i anledning

af hundredeårsdagen for kong

Christian IX's fødsel, 1918, Petersen,

LS 521 (3-014), pudset - i

originalt bånd

€ 135 1.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

Ordner og bærbare medailler/Orders etc.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 131


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Ordner og bærbare medailler/Orders etc.

Udland/World Orders

5488

China, Order of the Tiger, 3rd

Class, 1928, Vernon 22 - in original

lacquer box. Offi cial documents

enclosed.

The order was bestowed upon

the Danish engineer Robert

Christensen (1885 - 1945) for

his services in Manchuria as a

producer of arms to the Chinese

warlord Zhang Zuolin. During the

German occupation of Denmark

in WW2 Robert Christensen made

weapons to the resistance until he

was shot only two days before the

liberation.

€ 405 3.000

5489 Unc-EF 0-01

Iceland, 1000 years anniversary

of the Althing (Parliament), 1930,

Gold medal in original blue,

white and red ribbon

€ 270 2.000

5490

Italy etc., Fine ensemble of orders

bestowed upon Conte Lucchesi-

Palli dei Principi Principi di Campofranco

Campofranco

(5): Order of the Crown of Italy,

Grand offi cer; Order of Saints

Maurice Maurice and Lazarus, CommandCommander; France, Order of the Legion

of Honor, Honor, Commander; Rumania,

Order of the Crown, Knight with

swords (in orig. box) - Some

chips of enamel

€ 335 2.500

132

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


5491

Russia, Order of St. St. Stanislas,

1st. Class set set of neck badge

and and breast star, 1894 - 1899.

Bestowed on the Danish colonel colonel

Lunn.

Badge with gold stamp "56" on

loop. Type mark (Imperial Eagle)

on upper arm, makers mark "A.K"

(Albert Keibel) on lower arm.

Breast star hallmarked "84" and

stamped with the Imperial Eagle

and the signature of the famous

St. Petersburg maker, Keibel.

Romanov 35, 37 - Excellent condition,

in original red leather box

with gilt imprint

€ 9.400 70.000

5492

Spain, Order of Isabella the

Catholic, Commander I Class set

of badge and breast star, Vernon

15 - 16, without box.

€ 335 2.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

Ordner og bærbare medailler/Orders etc.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 133


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Pengesedler/Paper Money

Frederik VI, 1808 - 1839

5493 F-VG 1-1?

5 Rigsbankdaler 1813, No.

856441, Sieg 66, DOP 59, Pick

A49, små papirgennembrud

€ 470 3.500

5494 F 1

5 Rigsbankdaler 1835, Sieg 75,

DOP 68, Pick A58, gl. blækpåtegning

vedr. sedlens uindløselighed

recto og verso

€ 200 1.500

5495 F 1

Horns herred, Peder Hansen Milling

på Skårupgård, Tolne sogn og

Jens Groulef på Østerågard i Hals.

En mark 1809. Grandt-Nielsen

364. Rustplet. Sammenhængende

parstykke af denne uhyre

sjældne "billet", som disse privat

fremstillede nødpengesedler fra

Napoleonskrigene ofte betegnes

€ 470 3.500

Frederik VII, 1848 - 1863

5496 VF-F 1+-1

Den provisoriske regering i

Slesvig-Holsten, 1 thaler/ 2 1/2

mark courant 1848, No. 28,512,

Sieg 14, Pick A488 - usædvanlig

fi nt eksemplar for typen

€ 335 2.500

134

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816

formindsket / reduced 46%

formindsket / reduced 46%

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 74%


Pengesedler/Paper Money

Christian IX, 1863 - 1906

5497 F-VG 1-1?

10 kr 1876, nr. 1513164, Sieg

88, DOP 94, Pick A81 - særdeles

sjælden

€ 1.600-2.000 12.000-15.000

5498 VF 1+

5 kr 1904 A, nr. 0864867, Sieg

93, DOP 102, Pick 6

€ 470 3.500

5499 F-VG 1-1?

10 kr 1900, nr. 2427756, Jacobsen

/ Beck, Sieg 94, DOP 99,

Pick 2, jvf. Numismatisk Rapport

106 - Dette uhyre sjældne årstal

var ikke kendt, da "Danmarks offi

cielle pengesedler" blev udgivet

€ 1.350 10.000

Christian X, 1912 - 1947

5500 Unc-EF 0-01

Statsbevis på 10 kr, 2. serie 2/11

1914, nr. 162488, m. facsimileunderskrifter

af fi nansminister

Edvard Brandes og statsgældsdirektør

P. O. A. Andersen, Sieg

99A, DOP 106, Pick 16 - Af

største sjældenhed i denne udsøgte

kvalitet

€ 805 6.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 135

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 70%

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 50%


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Pengesedler/Paper Money

5501 VF 1+

5 kr 1912, nr. 8841465, Lange

/ Kornerup, Sieg 100, DOP 113,

Pick 20 - Pænt eksemplar af den

første Heilmannfemkroneseddel

€ 335 2.500

5502 F 1

5 kr 1918 C, Lange/Olsen, nr.

0854226, Sieg 100, DOP 113,

Pick 20 - En af de ubetinget

sjældneste femkronesedler af

Heilmanns type I

€ 335 2.500

5503 Unc-EF 0-01

5 kr 1936 D, nr. 4593215, Svendsen

/ Heegaard, Sieg 101, DOP

118, Pick 25

€ 135 1.000

5504 Unc-EF 0-01

10 kr 1913 A, nr. 6607034, Lange

/ Petersen, Sieg 103, DOP 114,

Pick 21

€ 270 2.000

136

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816

formindsket / reduced 68%

formindsket / reduced 68%

formindsket / reduced 68%

formindsket / reduced 60%


Pengesedler/Paper Money

5505 Unc-EF 0-01

10 kr 1919 E, nr. 1098421, Lange

/ Recke, Sieg 103, DOP 114, Pick

21

€ 200 1.500

5506 VF 1+

50 kr 1928, nr. 9857530, Lange /

Lund, Heilmann type I, Sieg 106,

DOP 115, Pick 22, beskadiget ved

højre nummer - Særdeles sjælden

uden litra A

€ 1.350 10.000

5507 F-VG 1-1?

100 kr 1922, nr. 9432630, Lange

/ Clementsen, Sieg 109, DOP 116,

Pick 23

€ 335 2.500

5508 VF 1+

100 kr 1928A, Lange/Clementsen,

nr. 4175256, Sieg 109, DOP 116,

Pick 23

€ 135 1.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 137

formindsket / reduced 60%

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 50%


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Pengesedler/Paper Money

5509 EF 01

100 kr 1930, Lange/Neergaard,

nr. 1339151, Sieg 110, DOP 121, 121,

Pick 28

€ 200 1.500

5510 EF-VF 01-1+

500 kr 1931, nr. 0267784, V.

Lange / Boye, Sieg 113, DOP

122, Pick 29 - Pænt eksemplar af

Heilmanns anden type

€ 535 4.000

5511 EF 01

500 kr 1939 A, nr. 0171489, Svendsen

/ Gellerup, Sieg 114, DOP

127, Pick 34 - Pænt eksemplar af

Heilmanns tredje type

€ 535 4.000 4.000

5512 EF 01

500 kr 1939 A, nr. 0105608,

Svendsen / Sander, Sieg 114, DOP

127, Pick 34

€ 535 4.000

138

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 50%


Pengesedler/Paper Money

5513 EF 01

500 kr 1944 d, Svendsen / Winther,

nr. 0204202, Sieg 127, DOP

136, Pick 41, lille blækplet på rev.

€ 335 2.500

5514 VF 1+ 1+

500 kr 1944 d, nr. 0042375,

Svendsen / Holm, Sieg 127, DOP

136, Pick 41

€ 270 2.000

5515 EF 01

500 kr 1944 d, nr. 0025799, Svendsen

/ Rohleder, Sieg 127, DOP

136, Pick 41 - Fint eksemplar af

det første årstal i ombytningsserien

€ 365 2.700 2.700

5516 VF 1+

500 kr 1959 d, nr. 6010338, Riim

/ Holm, Sieg 127, DOP 136, Pick

41

€ 200 1.500

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 139

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 50%


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Pengesedler/Paper Money

5517 EF-VF 01-1+

Martin Jørgensen, bageri og

kolonialvarehandel, Vollerup,

kartonseddel med værdi af "1

Brød" u. år (ca. 1917 - 1919),

Sieg 118A, skjold i højre hjørne -

Særdeles sjælden

€ 135 1.000

Frederik IX, 1947 - 1972

5518 Unc-EF 0-01

500 kr 1967 A1, Andersen / Riim,

Sieg 138, DOP 147, Pick 47

€ 200 1.500

Grønland/Greenland

5519 EF 01

Grønlands Styrelse, 5 kr u. år

(1945), nr. 141910, Brun / Pedersen,

Sieg 64, Pick 15c

€ 160 1.200

5520 Unc 0

Den kgl. Grønlandske Handel,

10 kr u. år (1953), nr. 0670004,

Christiansen / Ibsen, Sieg 70,

Pick 19

€ 135 1.000

140

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816

formindsket / reduced 58%

formindsket / reduced 62% formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 62%


Pengesedler/Paper Money

Dansk Vestindien/

Danish West Indies

5521 VF 1+

Frederik VII, 10 dalere 1849 /

1901, No. 7147, Sieg 17, Pick 4

€ 335 2.500

5522 Unc 00

Frederik VII, 10 dalere 1849

(Blanket / Remainder), Remainder), No. 7478,

Sieg 17, Pick 4

€ 270 2.000

5523 VF-F 1+-1

Christian IX, 5 francs 1905, No.

168,609, Sieg 20, Pick 17, plet

verso

€ 535 4.000 4.000

Rusland/Russia

5524

Russia, Svalbard, Arcticugol Mining

Company, 50 Roubles (46) -

As always in rather poor condition,

but very rare

€ 670 5.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 141

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 50%

formindsket / reduced 62%

formindsket / reduced 60%


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Vægte og lodder/Scales and Weights

5525

Netherlands, Amsterdam, Hans

Bachragh, 1676. Set of iron /

brass scales and 12 brass coin

weights. In wooden box with

original brass clasp and initial

"M"

€ 335 2.500

5526

Netherlands, Amsterdam, Pieter

Groengraft, c. 1700. Set of iron

scales and 14 brass coin weights.

In wooden box with original

brass clasp

€ 335 2.500

5527

Germany, Joh. Peter Braselmann,

Wichlinghausen in Oberbarmen,

1778. Set of brass scales and 11

weights. Wooden box with original

brass clasp.

€ 270 2.000

142

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Vægte og lodder/Scales and Weights

5528

Danmark, Cornelius Knudsen,

Balancevægt af messing,

samt skuffeindsats af træ med

indbygget kontrolvægt af messing,

Smith. Begge til guldti- og

tyvekroner

€ 200 1.500

5529

England, Folding Guinea Balance,

Brass in mahogany box, c. 1800

€ 160 1.200

5530

Trææske med 6 messingvægtlodder

til afvejning af guldti- og

tyvekroner (Normalvægt, - 2 %,

- 1/2 %)

€ 135 1.000

5531

England, Folding coin balance,

brass; Sovereign scale, brass

€ 135 1.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 143

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Vægte og lodder/Scales and Weights

5532

Eight Danish brass weight sets in

wooden boxes, dated dated from from 1845

to 1980. Also two loose weights.

All All with the crowned monogram

of king Christian V.

€ 405 3.000 3.000

5533

Lot of 10 weight sets in wooden

boxes, various metals, 20th

century

€ 405 3.000

5534

Lot of 17 weight set, most

complete, in various materials

and shapes incl. sets shaped like

elephants and peacocks.

€ 405 3.000

144

ex.

ex.

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

Sparebøsser og møntetuier/Money boxes etc.

5535

Russian money box, silver with

cloisonné, 7 x 5 cm

€ 805-1.050 6.000-8.000

5536

Russian money box, gilt silver

with cloisonné, app. 6.5 x5 cm

€ 805-1.050 6.000-8.000

5537

Russian money box, cylindrical,

silver with cloisonné, app.

7 cm tall, with 3 spring loaded

compartments for 20, 15, and 10

kopek silver coins

€ 405-535 3.000-4.000

5538

Russian money box, silver, depicting

100 roubles note. Also 3

other Russian silver money boxes,

2 of which in silver

€ 405 3.000

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 145

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Sparebøsser og møntetuier/Money boxes etc.

5539

French money box, brass and

leather, with portraits of the

Emperor Napoleon III and the

Empress Eugenie. Ca 1870. Also 2

other, presumably French, money

boxes,

€ 405 3.000

5540

Lot of 21 money boxes shaped/

disguised as pocket watches.

Various decorations incl. one with

a photograph of an early 20th

century soldier, possibly British.

€ 405 3.000

5541

Large lot of 64 money boxes, boxes,

purses, and and bank note clips in

metal, leather, and plastic. 19th -

20th cent.

€ 405 3.000

146

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

Sparebøsser og møntetuier/Money boxes etc.

5542

Lot of 34 purses, 19th and 20th

century, various shapes and metals

€ 270 2.000

5543

Lot of 22 English metal money

boxes, 19th and 20th century,

several still contaning change.

Also one larger wooden money

box from Hamley's in Regent

Street

€ 270 2.000

5544

Lot of 26 Danish money boxes,

some sterling silver, all cylindrical,

19th - 20th cent., two bearing

the image of king Frederik VII.

Also 8 "saving's Books"

€ 270 2.000

ex.

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 147

ex.


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Sparebøsser og møntetuier/Money boxes etc.

5545

Cylindrisk fjederetui af læderbetrukkent

messing til opbevaring

af guldtyvekroner. På låget ses

følgende tekst med guldtryk: "25

à 20 Kroner".

20 kr 1900, H 8B, kval. 01 medfølger

€ 200 1.500

5546

Lot of 13 money boxes, presumably

early 20th cent., all with

ivory, bone, shell or mother of

pearl decorations

€ 200 1.500

5547

Lot of 16 Swedish money boxes,

mostly cylindrical, for change and

tokens

€ 135 1.000

148

ex.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

Sparebøsser og møntetuier/Money boxes etc.

5548

Lot of 25 money boxes, some in

sterling silver

€ 135 1.000

5549

Lot of 12 boxes for stamps, some

also with holders for coins and

mathces. All metal, some silver

€ 135 1.000

5550

Lauritz Peter Holmblad, København,

Komplet spil af 78 stk.

fi nt håndkolorerede tarot (tarok)

spillekort, c. 1850 - Dette sjældne

og smukt bevarede spil viser bl.a.

en række prominente bygninger

i og omkring København - Rare

and complete deck of fi nely hand

colored Danish tarot cards, c.

1850

€ 135 1.000

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 149


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Litteratur

5551

Amandry, M.; Burnett, A.; Ripolles, P., Roman

Provincial Coinage, Volume I, part I & II, 12p +

195 plates, BMP, London 1992, publishers bindings,

in original slipcase

€ 135 1.000

5552

Bech, F. C., Fortegnelse over efterladte Møntsamling,

1ste - 3die Afdeling, Kbh. 1906 - 1907,

indb. i ét halvpluviusinbind, komplet med alle

opnåede priser

€ 135 1.000

5553

Benzon, A., Efterladt Myntsamling, I. - V. Afdeling,

Kbh. 1885 - 1888, Indbundet i ét halvlæderbind,

Ex. J. C. Holm, med enkelte tilskrifter

€ 135 1.000

5554

Beskrivelse over Danske Mynter og Medailler i Den

Kongelige Samling, Folioformat, Kbh. 1791. Tekst

+ kobberstukne tavler indbundet i to senere slidte

halvlærredsbind. Komplet med det i 1794 udgivne

Tillæg. - A rare complete example of the famous

and beautifully illustrated description of the Royal

Collection og Danish coins and Medals.

€ 1.350 10.000

5555

Biermann, J. F., Catalog over Mynt- og Medaillesamling,

uindb., 93s, Christiania, 1853, ex. Hede -

Særdeles sjældent katalog med en betydelig norsk

samling

€ 200 1.500

5556

Bjørnstad (1934); Broge (1938); Bruun (1925);

Hauberg (1929); Wellmann (1939). Samlebind,

Halvpluviusin. Alle komplet med tavler og

opnåede priser. - Important auction catalogues

complete with plates and prices realized.

€ 200 1.500

5557

Bonneville, A., Encyclopédie Monétaire ou

nouveau Traité des Monnaies d'or et d'argent

en circulation chez les divers peuples du Monde,

unbound and uncut, 218p, and 198 small folio

plates, Paris 1849

€ 135 1.000

150

5558

Bruun, L. E. (1898, 1901); Diemar (1901); Heymann

(1901), Blom (1906); Hornbeck (1907);

Lind (1907); Anon 1907 - Tre papsamlebind

indeholdende auktionskataloger over nævnte

samlinger, ex. Schou, ex. J. C. Holm - Alle med

opnåede priser og flere med tilskrevne købernavne

€ 270 2.000

5559

Bülow, J. (Anon.), Catalog over en Mynt- og

Medaillesamling, 65 s., nyere papbind, Kbh. 1827,

ex. H.H. Schou, ex. J. C. Holm, med en del samtidigt

tilskrevne priser og købernavne - Særdeles

sjælden

€ 200 1.500

5560

Bülow, J. v., Fortegnelse over en Samling. Kbh.

1829, XVI + 79s, papbind, ex. H.H. Schou - Dette

uhyre sjældne auktionskatalog over Geheimeconferentsraad

Bülows samling omfatter bl.a. en

række betydende danske guldmønter

€ 200 1.500

5561

Catalogue of the Greek Coins in the British

Museum, Head, B. V., Hill, G.F., Poole, R. S. et al.,

30 volumes, Hardcover, reprints, Bologna (Forni

Editore) - Highly important reference work on

ancient Greek coins

€ 1.000 7.500

5562

Clausen, A., Prisliste Nr. 1 - 35, Kbh. 1917 - 1920,

indbundet i ét halvlæderbind, samt Nr. 36 og 37,

ex. H. Ernst

€ 135 1.000

5563

Cohen, H., Description historique des Monnaies

frappées sous l'Empire Romain communément

appelées Médailles Impériales, I - VIII, Hardcover,

Reprint, Graz, 1955

€ 200 1.500

5564

Corpus Nummorum Italicorum, Vol I - XX, Forni

editore. Photographical reprint, Bologna 1970f,

large format in publisher's orignal sturdy blue half

leather - Complete and important reference work

on Italian coins

€ 1.050 8.000

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Litteratur

5565

Danske Mønt-Cataloger, 3 uniforme halvlærredsbind,

der tilsammen indeholder 31 forskellige

danske møntauktionskataloger fra perioden 1866

- 1906 - Særdeles sjældent ensemble med mange

vigtige samlinger af hvilke kan nævnes, Eschricht,

Læssøe, Nielsen, Krohn, Marck, Lehmann,

Grimsgaard, Blom, endvidere er Hauberg 1881 og

Diemar, 1887 med tilskrevne priser - Excessively

rare compilation of 31 different Danish auction

catalogues from 1866 - 1906. Uniformly bound

in three volumes

€ 940 7.000

5566

Davenport, J. S., German Talers 1500 - 1600,

German Secular Talers 1600 - 1700, German

Church and City Talers, German Talers 1700 -

1800, since 1800; European Crowns 1600 - 1700,

1700 - 1800, since 1800, Silver Gulden 1559 -

1763; The Dollars of Asia, Africa & Oceania, 1949

- 1982

€ 200 1.500

5567

Ernst, A., Auktionskatalog I - II, ABR Kunstauktion

180, 192, Kbh. 1965, 1966, interessante,

grangeriserede og rigt annoterede eksemplarer,

der har tilhørt J. C. Holm, der fungerede som

ekstern kommissionær ved auktionerne

€ 135 1.000

5568

Forrer, L., Biographical Dictionary of Medallists.

Coin-, Gem-, and Seal-Engravers Mint-Masters,

B.C. 500 - A.D. 1900, Vol. I - VIII, hardcover

photographical reprint, London 1980

€ 200 1.500

5569

Forrer, L., Descriptive Catalogue of the Collection

of Greek Coins formed by Sir Hermann Weber,

Vol. I - III, hardcover reprints, New york 1975

€ 135 1.000

5570

Franke, P. R. & Hirmer, M., Die Griechische

Münze, München 1972; Kent, Overbeck, Stylow,

Hirmer, Die Römische Münze, München 1973, in

publisher's hardcover bindings with dust jackets

- Both richly illustrated with wonderful photos of

some of the most beautiful coins in existence

€ 135 1.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

5571

Frost, H. H., Mynt- og Medaillesamling, 197s,

Kbh. 1826, papbind - Særdeles sjældent og

vigtigt katalog over særlig danske og norske

mønter

€ 270 2.000

5572

Galster, G., Danske og Norske Medailler og Jetons,

ca. 1533 - ca. 1788, 476s, ill., orig. hellærred,

Kbh. 1936 - Scarce and important reference work

on Danish historical medals

€ 335 2.500

5573

Goltz(ius), H., C. Julius Caesar Historiae Imperatorum

Caesarumque Romanorum Ex Antiquis

Numismatibus Restitutae. 231p + index and LVII

full plates of coins from the period of Julis Caesar.

Pages browned. Contemporary limp vellum,

Brughes, 1563 - Scarce and beautifully printed

early book on Roman coins

€ 270 2.000

5574

Grierson, P. & Blackburn, M., Medieval European

Coinage 1, Cambridge 1986; Grierson, P., Byzantine

Coins, London 1982 - Both hardbound with

dustjackets

€ 135 1.000

5575

Grueber, H. A., Coins of the Roman Republic in

the British Museum, I - III, photolithographic

reprint, hardbound, Oxford 1970

€ 135 1.000

5576

Hammerich, J., Fortegnelse over Mynt- og Medaillesamling,

Kbh. 1855; Eschricht, N. G., Fortegnelse

over Samling af danske Mønter etc., Kbh.

1869, indb. i ét halvlærredsbind

€ 135 1.000

5577

Hauberg, P. (Anon.), Fortegnelse over danske,

norske og svenske Mynter og Medailler, Kbh.

1884; Klemp, J., Medailler og Mønter, Kbh. 1891;

Bechsgaard, J. C., Mønt- og Medaille-Samling,

Kbh. 1895, Marck, V., Danske Medailler og jetons,

Kbh. 1900 - Alle med tilskrevne priser og købernavne

€ 200 1.500

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 151


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Litteratur

5578

Hauberg, P., Danmarks Myntvæsen 1241 - 1377

og 1377 - 1481. To særtryk af ANOH indbundet i

ét samtidigt halvlæderbind, Kbh. 1884 og 1886

€ 135 1.000

5579

Hauberg, P.: Fortegnelse over efterladte Samling

af Danske og Norske Mønter, Kbh. 1929; Schou,

H.H.: Møntauktion over udvalgte danske og norske

Mønter, Kbh. 1927. Begge auktionskataloger

indbundet med tilskrevne priser og købernavne. -

Complete with prices and buyer's names.

€ 135 1.000

5580

Hielmstierne, H., Medaille- og Mynt samt

Skilderie- og Kobbersamling, 640s, Kbh. 1786,

samtidigt helbind af kalveskind

€ 335 2.500

5581

Holm, J. C., Salgsliste 1 - 6, indbundet i seks

grønne halvpluviusinbind, Kbh. 1951 - 1955 -

Holms egne og rig annoterede eksemplarer

€ 135 1.000

5582

Holmboe, C. A., De prisca re monetaria Norvegia,

Christiania, 1814; Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet

i Christiania 1866 (m. artikler af

Holmboe, Schive og Langberg); Brøgger, A. W.,

Et Myntfund fra Foldøen, Særtryk af ANOH, Kbh.

1911

€ 135 1.000

5583

Joachim, J. F., Des neueröfneten Groschenkabinets

Dritter Band, darinnen Schwedische,

Dänische, Polnische und Preussische Groschen.

Samtidigt slidt halvlæder. 750 s., register samt

kobberstukne tavler (inkl. 14 visende dansk-norske

mønter), Leipzig 1752

€ 455 3.400

152

5584

Kreber, C. D. v., Fortegnelse over Mynt- og Medaillesamling,

Kbh. 1841, 1ste Afdeling indeholdende

de danske og norske Mynter og Medailler,

halvlærred, ex. Jørgensen, ex. Mørch, ex. Clausen,

ex. Ernst, ex. J. C. Holm - Godt eksemplar af

Generalmajor Krebers store samling med mange

tilskrevne priser og købernavne - Exceptional annotated

copy

€ 270 2.000

5585

Lagerqvist, Hirsch, Nordlind, Sveriges..Guldmynt

och Riksdaler. Samling Julius Hagander, Bern

1996; Ahlström et al., Sveriges Mynt 1521 - 1977,

Stockholm 1976; Felder, P., Medailleur Johann

Carl Hedlinger, Aarau 1978 - All in publisher's

hardcover bindings

€ 135 1.000

5586

Lahusen, G.: Die Bildnismünzen der römischen

Republik, München 1989; Sylloge Nummorum

Graecorum, Israel I, Jerusalem 1998; Prieur, M. &

K., The Syro-Phoenician tetradrachms and their

Fractions, London 2000

€ 135 1.000

5587

Lochner, J. H., Samlung merkwürdiger Medaillen,

Siebendes Jahr 1743, Nürnberg, Complete (1. -

52. Woche), 424p + Register, With copper illustrations

in the text. Contemporary half vellum

€ 135 1.000

5588

Lynge, H. H. J., Fortegnelse over efterladte

Samling, 1 - 4, Kbh. 1899, indb. i ét samtidigt

papbind - Komplet med alle opnåede priser

€ 135 1.000

5589

Mattingly, Sydenham, Sutherland, Carson, Burnett

& Kent, The Roman Imperial Coinage, Vol I - X,

hardcover, 14 volumes, London 1968 - 1994 -

Indispensable reference work on Roman coins

€ 670 5.000

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Litteratur

5590

Mionnet, T. E., De la Rareté et du Prix des Médailles

Romaines. Paris 1815. (1st edit.), 567 p.,

illustrations in text. Contemporary green morocco.

€ 135 1.000

5591

Mitchiner, M., Oriental Coins, 3 vols. in original

bindings: The World of Islam; The Ancient &

Classical World; Non-Islamic States & Western

Colonies, London, 1977 - 1979

€ 270 2.000

5592

Morrisson, C., Catalogue des Monnaies Byzantines

de la Bibliotheque Nationale I - II, Hardcover,

Paris 1970; Bastien, P., Le Buste Monétaire des

Empereurs Romains I - II, Hardcover, Wetteren,

1992

€ 200 1.500

5593

Mule, J., Numismata Danorum, Kbh. 1670,

nydeligt senere papirbind med titelfelt i skind

- Dette værk, der er et af de tidligste egentligt

numismatiske værker, forekommer yderst sjældent

€ 405 3.000

5594

Myntsamlernytt fra Norsk Numismatisk Forening,

1932 - 1946, komplet, indbundet i 3 blå halvpluviusinbind

€ 135 1.000

5595

Petersen, L. Chr., Fortegnelse over en Møntsamling,

1ste og 2den Afdeling (Danske mønter fra

middeladeren; Danmark og Norge), Odense, 1917,

1914, indb. i ét halvpluviusinbind. Med opnåede

priser. Ex. J. C. Holm

€ 135 1.000

5596

Ramus, C. og Devegge, O., Beskrivelse af danske

mønter, 136 s., fol., uindb. - Rent eksemplar af

teksten til dette vigtige men ufuldendte og aldrig

udgivne referenceværk, der var tænkt som en

efterfølger til "Beskrivelsen af 1791"

€ 270 2.000

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

5597

Rübner, C. L., Fortegnelse over en betydelig Samling

Mynter og Medailler, 250 s, nyere papbind,

Aalborg 1809, ex. H.H. Schou - Af største

sjældenhed

€ 200 1.500

5598

Scharp, J., Mynt- och Medalj-Samling, I +

II, Stockholm 1851, 1852; Oldenburg, J.F.H.,

Beskrifning öfver Samling af svenska...Mynt,

Stockholm, 1883

€ 135 1.000

5599

Schmidt, Etatsraad (Anon.), Fortegnelse over en

udmærket Samling af danske Guldmynter, nogle

danske Guldmedailler af störste Sjældenhed etc.,

25s, uindb., Kbh., 1830, ex. Bille-Brahe, ex. Wilcke

- Meget sjældent og yderst vigtigt guldmøntkatalog

€ 200 1.500

5600

Schubart, C. F., Efterladt Samling af Danske

Mynter, Kbh. 1831, 210 s., nyere halvpluviusin

- Med samtidigt tilskrevne priser, som i det foreliggende

eksemplar, hører dette vigtige katalog

blandt de store sjældenheder - Very rare with

prices realized

€ 335 2.500

5601

Schwach, C. N., Udsigt over de tre nordiske Rigers

Myntvæsen fra de ældste Tider til nuværende,

Throndhjem 1842, 170 s. + tvl, halvlærred

€ 135 1.000

5602

Spink & Son's Numismatic Circular, Vol. LVIII -

LXXVII, London 1950 - 1969, bound in 10 nice,

black halfcloth bindings

€ 135 1.000

5603

Svoronos, J. N., Corpus of the Ancient Coins of

Athens, hardcover, reprint, Chicago 1975; Newell,

E. T., The Seleucid Mint of Antioch, hardcover,

reprint, Chicago 1978; Ratto, R., Monnaies Byzantines,

hardcover, reprint, Amsterdam 1959

€ 135 1.000

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 153


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

Litteratur

5604

Thomsen, C. J., Catalogue de la Collection de

Monnaies, Tome I - III, Kbh. 1871 - 1874, 3 nyere

halvpluviusinbind - Bindet "Nyere Mønter fra

Danmark, Norge, Sverrig, Slesvig og Holsteen" har

samtidig tilskrift af alle priser

€ 135 1.000

5605

Thott, O., Thesaurus Numismatum, Tom. I, 600 s

+ II, 1085s, Kbh. 1789, 1790, Indb. i to samtidige

hellæderbind, ex. H. H. Schou, med tilskrevne

priser ved de dansk-norske mønter - Fint eksemplar

af grev Thotts omfattende og uhyre sjældne

katalog - A nice copy in a contemporary calf

binding, extremely rare

€ 405 3.000

5606

Timm, G.F., Fortegnelse over Mynt- og Medaillesamling,

1 + 2 + 3. Deel, Kbh. 1831, 1832,

1834. Indbundet i ét halvlærredsbind. - Særdeles

sjælden i komplet stand - Very rare and important

early Danish auction catalogue

€ 270 2.000

5607

Walker, J. D., Fortegnelse over efterladt Samling,

Kbh. 1830, 144s, uindb., titelblad defekt - yderst

sjældent katalog over en af tidens store samling

af bl.a. dansk-norske mønter

€ 200 1.500

154

5608

Weinwich, N. H., Fortegnelse over en Samling

af Danske , Romerske og flere andre Mynter, 27

s., senere papbind, Kbh. 1841, ex. H. H. Schou -

Sjælden

€ 135 1.000

5609

Wilcke, J., En numismatisk Samling 1. - 4. Del.,

Kbh. 1945 - 1946, originale papirbind - Alle

komplet med priser og tilskrevne købernavne

€ 160 1.200

5610

Wilcke, J., Renæssancens Mønt- og Pengeforhold,

Kbh. 1950, 585s, ill., indb. i halvpluviusin. -

Sjælden

€ 200 1.500

5611

Wohlfahrt, C., Christian Wermuth - a German

medallist of the Baroque age, London, 1992;

Brockmann, G., Die Medaillen Joachim I - Friedrich

Wilhelm I, Köln, 1994; Hill, G. F. & Pollard,

G., Renaissance Medals From the Samuel H. Kress

Collection at the National Gallery of Art, London,

1967 - All hardcover with dust jackets

€ 135 1.000

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


Upcoming auction

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 813

Fine Wine: 9 December


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

RefeR ences

L itteR atuRHenV isninGeR

Album Album, Stephen: A checklist of Islamic Coins.

2nd edit., 1998

B Bergsøe, V.: Danske Medailler og Jetons 1789

– 1892. Kbh. 1893

Babelon Babelon, E.: Traité des monnaies grecques et

romaines. Paris 1901

Balog Balog, P.: The Coinage of the Ayyubids.

London

Bernardi Bernardi, G.: Monetazione del patriarcato di

Aquileia. Trieste 1975

Biaggi Biaggi, E.: Monete e Zecche Medievali

Italiane. Torino

BMC Catalogue of Greek Coins in the British

Museum. London 1873 – 1927

BMC Mattingly, H. et al.: Coins of the Roman

Empire in the British Museum.

London 1932 - 1962

Boehringer Boehringer, E.: Die Münzen von Syrakus.

Berlin 1929

Bonh. Bonhoff, F.: Sammlund deutsche

Münzen des Mitterlalters. Frankfurt 1977

Boudeau Boudeau, E.: Catalogue général.... de monnaies

francaises provinciales. Maastricht 1970

Br. L. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling.

Kbh. 1928

Cohen, H.: Description historique des monnaies frappées

sous l’Empire Romain. Paris 1880 - 1892

Cach Cach, F.: Njstarsi Cske Mince, Prag 1974

Cahn Cahn, H.A.: Knidos. Die Münzen des sechsten

und fünften Jahrhunderts v. Chr. Berlin 1970

Ci. Ciani, L.: Les Monnaies Royales Francaises de

Hugues Capet à Louis XVI. Paris 1926

CJB Becker, C. J.: The Coinages of Harthacnut and

Magnus the Good at Lund c. 1040 – c. 1046.

Copenhagen 1981

CNI Corpus Nummorum Italicorum.

Rom 1910 - 1943

Cr. Craig, W. D.: Coins of the World 1750 – 1850,

Racine 1971

Cr. Crawford, M. H.: Roman Republican Coinage.

Cambridge 1974

Dav. Davenport, J.S.: 10 vol. on German and other

European Crowns, Talers and Guldens.

Frankfurt, Galesburg. London, 1964 – 1982

Dbg. Dannenberg, H.: Die deutschen Münzen

der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit.

Reprint Aalen 1967

156

De la Tour De la Tour, H.: Atlas des monnaies gauloises.

Reprint 2001

Delm. Delmonte, A.: Le Benelux d’or; Le Benelux d’

argent, Amsterdam 1964, 1967

Don. Fiala, E.: Beschreibung der Sammlung

böhmischer Münzen und Medaillen des Herrn

Max Donebauer. Prag 1888

DOP Hansen, L.: Danmarks officielle Pengesedler

1713 – 1983. Kbh. 1983

Duplessy Duplessy, J.: Les monnaies francaises royales

de Hugs Capet à Louis XVI. Paris 1999

F Friedberg, A. L. & I. S..: Gold Coins of the

World, Clifton 2003

Fiala Fiala, E.: Ceske dénary. Praha 1897

G Galster, G.: Unionstidens udmøntninger.

Kbh. 1972

G Galster, G.: Danske og norske Medailler og

Jetons, 1533 – 1788. Kbh. 1936

Gum. Gumowski, M.: Handbuch der Polnischen

Numismatik. Graz 1960 (Reprint)

Göbl Göbl, R.: Münzprägung des Kushanreiches.

Wien 1974

Göbl Göbl, R.: Sasanian Numismatics.

Braunschweig 1971

H Hede, H.: Danmarks og Norges mønter,

1541 – 1977. Kbh. 1978

H Heiss, A.: Descriptión general de las monedas

hispano-cristianas. Reprint Barcelona 1963

Häv. Hävernick, W.: Epochen der deutschen

Geldgeschichte in frühen Mittelalter.

Hamburg 1956

Hbg. Hauberg, P.: Danmarks Myntvæsen indtil

1241, Kbh. 1900 og 1906

Hild. Hildebrand, B. E.: Sveriges och svenska

Kongahusets Minnespenningar.

Stockholm 1874

Hild. Hildebrand, B. E.: Anglosachsiska Mynt i

Svenska Kongliga Myntkabinettet.

Stockholm 1881

Ierardi Ierardi, M.: The Tetradrachms of Agathocles

of Syracuse. AJN 7-8, 1995-96

Jenkins Jenkins, G. K.: The Coinage of Gela.

Berlin 1969

Jesse Jesse, W.: Der wendische Münzverein.

Braunschweig 1927.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


KM Krause, C. L. & Mishler, C.: Standard Catalog

of World Coins 1600 – Present (4 vol.)

Le Rider Le Rider, G.: Monnaies cretoises du Ve au Ier

siecle avant J.C. Paris 1966

Llt. Lagerqvist, L.: Svenska mynt under vikingatid

och medeltid samt gotländska mynt.

Stockholm 1970

LS Stevnsborg, L.: Kongeriget Danmarks ordener

medaljer og hæderstegn, 2005

Mack Mack, R. P.: The R. P. Mack Collection,

Ancient British, Anglo-Saxon and Norman

Coins, SCBI no. 20. Oxford 1973

Malm. Malmer, B.: Nordiska Mynt före år 1000.

Lund 1966

MB Mansfeld-Büllner, H.V.: Afbildninger af danske

mønter 1241 – 1377. Genoptryk 1964

MEC Grierson, P. & Blackburn, M.: Medieval European

Coinage. Cambridge 1986f.

Mitch. Mitchener, M.: Oriental Coins, 3 vols. London

1975 - 1978

Müller Müller, L.: Numismatique d’ Alexandre le

Grand etc. Reprint Basel 1957

MzA Miller zu Aichholz, L.: Österreichische Münzprägungen

1519 – 1938. Wien 1948

Newell Newell, E. T.: The Seleucid Mint of Antioch.

New york 1913

NM Ahlström, B., Brekke, B. F. & Hemmingsson,

B.: Norges Mynter. Stockholm 1976

North North, J. J.: English Hammered Coinage,

Vol. I, London 1980

P Probszt, G.: Die Münzen Salzburgs.

Basel-Graz 1975

Pagani Pagani, A.: Monete Italiane dall’invasione

napoleonica ai giorni nostri (1796 – 1980),

Milan 1982

Pick Pick, A., Shafer, N., Cuhaj, G. S.: Standard

Catalog of World Paper Money, 3 vol.

Prou Prou, M.: Les Monnaies Mérovingiennes,

Paris 1892

Prou Prou, M.: Les Monnaies Carolingiennes,

Paris 1892

R Ratto, R.: Monnaies Byzantine. Amsterdam

1959 (Reprint)

R Rønning, B. R.: Norges Pengesedler og

Seddelbankvesen inntil 1874. Oslo 1980

Ravel Ravel, O. E.: Les ”Poulains” de Corinthe.

Basel 1936ff

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

RIC Mattingly, H. et al.: The Roman Imperial

Coinage. London 1923 - 1994

Rizzo Rizzo, G. M.: Monete Grecche della Sicilia.

Rome 1946

Romanov Romanov, D. Prince: The Orders, Medals and

History of Imperial Russia. Rungsted 2000

S Schou, H. H.: Beskrivelse af danske og norske

mønter, 1448 – 1814 – 1923. Kbh. 1926

S (Seaby, P.) Spink Standard Catalogue of British

Coins, Vol I + II. London 2005, 2002

SCBI Cop Sylloge of Coins of the British Isles, National

Museum Copenhagen. Oxford 1964ff.

Schl. Schlumberger,G.: Numismatique de l’Orient

Latin. Graz 1954 (reprint)

Sear Sear, D. R.: Greek Coins and their values.

Vol. I, II. London 1978, 1979

Sieg Siegs møntkatalog Norden 2007.

Aalborg 2006

Sieg Siegs seddelkatalog 2001. Aalborg 2000

SM Ahlström, B., Almer, y. & Hemmingsson, B.:

Sveriges Mynt 1521 – 1977. Stockholm 1976

SNG ANS Sylloge Nummorum Graecorum, American

Numismatic Society. New york 1961ff.

SNG v. Aul. Sylloge Nummorum Graecorum, Sammlung

von Aulock, Deutschland. Berlin 1957ff

SNG Cop. Sylloge Nummorum Graecorum, Danish

National Museum. Kbh. 1942ff.

Spahr Spahr, R.: Le monete siciliane dai bizantini a

Carlo d’Angiò. Graz 1976

Svensson Mynt och Medaljer ur Sven Svenssons samling.

Hirsch. Stockholm 1966

Svoronos Svoronos, J.N.: Les monnaies d’ Athènes.

München 1923

Syd. Sydenham, E. A.: The Coinage of the Roman

Republic. London 1952

UBJ Jensen, U. Barner: Trankebarmønter

ca. 1620 – 1845. Gentofte 1978

Vernon Vernon, S. B.: Collectors’ guide to Orders,

Meddals & Decorations. Temecula 2000

y yeoman, R. S.: Modern World Coins

1850 – 1964. Racine 1978

Aagaard Aagaard, S.: Frederik III Kronemønt København

1651 – 1670. Kbh 2004

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 157


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

pRices ReaLized in dKK, BuyeRs pRemium not incLuded

BRuun Rasmussen coin auction 810, decemBeR 2009

5002 25.000

5004 3.600

5005 6.500

5006 1.400

5008 3.400

5009 5.500

5010 3.600

5013 4.400

5014 5.500

5018 1.750

5021 950

5022 7.500

5023 5.000

5025 4.000

5026 5.400

5027 7.500

5028 7.000

5029 7.500

5030 5.000

5031 6.500

5032 6.500

5033 4.000

5034 8.500

5035 1.100

5036 4.400

5047 12.000

5050 2.200

5051 30.000

5052 2.400

5053 1.900

5054 10.000

5055 3.000

5056 11.000

5057 2.900

5058 2.600

5059 2.100

5060 1.400

5061 4.500

5062 2.800

5063 1.400

5064 3.400

5065 1.900

5066 7.000

5067 6.500

5068 1.600

5069 1.200

5070 1.300

5071 1.400

5072 1.600

5073 850

5074 2.500

5075 1.600

5076 800

5077 3.400

5078 10.000

5079 20.000

5080 1.600

5081 1.000

5082 1.100

5083 1.850

5084 2.500

5085 1.100

5086 2.100

5087 2.100

5088 2.100

5089 1.100

158

5090 2.400

5091 2.700

5092 1.300

5093 1.200

5094 32.000

5095 2.500

5096 11.000

5097 12.000

5098 2.000

5099 2.100

5100 17.000

5101 14.000

5102 6.500

5103 6.000

5104 2.700

5105 4.400

5106 42.000

5107 11.000

5108 5.000

5109 1.650

5110 3.000

5111 1.200

5112 2.100

5113 10.500

5114 1.100

5115 11.000

5116 16.000

5117 2.300

5118 20.000

5119 14.000

5120 2.300

5121 3.200

5122 4.200

5123 2.800

5124 3.300

5125 16.000

5126 20.000

5127 3.200

5128 1.300

5129 18.000

5130 19.000

5132 8.000

5133 25.000

5134 13.000

5135 2.200

5136 6.500

5137 3.400

5138 2.800

5139 1.300

5140 7.500

5141 1.200

5142 2.500

5143 1.600

5144 3.600

5145 2.700

5146 5.000

5147 9.000

5148 10.000

5149 4.300

5150 15.000

5151 2.100

5152 1.400

5153 1.900

5154 2.300

5155 2.100

5156 950

5157 12.000

5158 17.000

5159 7.000

5160 2.800

5161 2.200

5162 3.600

5163 17.000

5164 7.500

5166 2.500

5167 6.500

5168 4.200

5169 5.300

5170 13.000

5171 8.500

5172 20.000

5173 5.500

5174 18.000

5175 3.400

5176 6.000

5177 25.000

5178 16.000

5179 22.000

5180 2.000

5181 2.400

5182 1.650

5183 3.200

5184 2.800

5185 2.500

5186 9.000

5187 1.500

5189 12.000

5190 9.000

5191 5.500

5192 24.000

5193 2.500

5194 1.700

5195 9.000

5196 3.200

5197 2.800

5198 10.500

5199 9.500

5200 4.500

5201 3.200

5202 1.850

5203 3.600

5204 3.600

5205 2.800

5206 38.000

5207 31.000

5208 20.000

5209 1.650

5210 2.600

5211 2.300

5212 2.600

5213 3.400

5214 2.300

5215 6.500

5216 2.200

5217 1.250

5218 2.300

5219 21.000

5220 4.600

5221 4.200

5223 4.400

5224 3.200

5225 1.000

5226 1.700

5227 6.000

5228 2.200

5229 24.000

5230 15.000

5231 6.000

5232 30.000

5233 3.400

5234 7.000

5235 8.500

5236 5.500

5237 16.000

5238 24.000

5239 21.500

5240 10.000

5241 17.500

5242 19.000

5243 2.000

5244 5.500

5245 2.600

5246 4.200

5247 1.900

5248 25.000

5249 2.800

5250 6.000

5251 3.400

5252 12.000

5253 3.400

5254 3.400

5255 2.900

5256 2.500

5257 6.000

5258 1.500

5259 15.000

5260 7.500

5261 6.800

5262 4.500

5263 2.900

5264 3.200

5265 3.200

5266 3.200

5267 2.700

5268 2.800

5269 2.700

5270 1.050

5271 1.600

5272 2.700

5273 7.500

5274 1.300

5275 3.400

5276 5.600

5277 1.550

5278 800

5279 800

5280 5.400

5281 5.200

5282 5.500

5283 5.600

5284 2.000

5285 1.600

5286 4.400

5287 2.000

5288 3.400

5289 4.200

5290 3.000

5291 9.000

5292 3.600

5293 2.000

5294 5.500

5295 2.100

5296 17.800

5297 2.400

5298 4.600

5299 5.200

5300 6.000

5301 9.200

5302 6.000

5303 2.300

5304 2.800

5305 6.500

5306 10.000

5307 3.000

5308 3.400

5309 2.800

5310 3.300

5311 5.000

5312 1.850

5313 2.600

5314 2.300

5315 12.000

5317 3.800

5318 5.500

5319 4.800

5320 3.200

5321 1.000

5322 1.350

5323 1.400

5324 5.000

5325 1.850

5326 4.400

5327 3.600

5328 12.500

5329 3.200

5330 2.600

5331 4.400

5332 16.000

5333 700

5334 1.500

5335 2.300

5336 900

5337 4.200

5338 1.500

5339 1.550

5340 2.600

5341 7.200

5342 4.600

5343 11.000

5344 4.000

5345 4.600

5346 3.200

5347 3.000

5348 4.600

5349 1.700

5350 2.600

5351 2.200

5352 1.200

5353 11.500

5354 6.000

5355 3.000

5356 5.500

5357 56.000

5358 10.500

5359 5.500

5360 2.800

5361 6.000

5362 1.400

5363 3.200

5364 5.500

5365 2.100

5366 1.500

5367 700

5368 2.400

5369 850

5370 1.650

5371 1.800

5372 700

5373 7.500

5374 1.900

5375 6.000

5376 5.500

5377 2.400

5378 900

5381 12.000

5382 1.700

5383 2.000

5384 1.200

5385 700

5386 4.200

5387 15.800

5388 30.000

5389 5.000

5390 1.300

5391 2.400

5392 1.400

5393 1.600

5394 1.100

5395 1.600

5396 1.550

5397 1.300

5398 1.250

5399 2.400

5400 3.000

5401 2.600

5402 2.900

5403 12.000

5404 6.000

5405 11.000

5406 46.000

5407 17.000

5408 13.000

5409 33.000

5410 8.000

5411 21.000

5412 2.600

5413 2.300

5414 32.500

5417 2.200

5418 3.200

5419 3.800

5420 2.300

5421 1.700

5422 1.100

5423 36.000

5424 2.800

5425 2.900

5426 1.200

5427 2.500

5428 3.400

5429 8.500

5430 6.000

5431 13.000

5432 16.000

5433 7.500

5434 1.200

5435 8.500

5436 1.500

5437 1.100

5438 2.500

5439 7.500

5440 1.400

5441 5.000

5442 2.100

5443 800

5444 1.200

5445 2.200

5446 11.000

5447 22.500

5448 27.000

5449 7.000

5450 3.200

5451 1.100

5452 55.000

5453 6.000

5456 7.000

5457 4.500

5458 3.000

5459 5.400

5460 4.400

5461 3.200

5462 3.400

5463 22.000

5464 3.400

5465 8.000

5466 3.900

5467 3.400

5468 1.800

5469 1.100

5470 1.600

5471 800

5472 11.500

5473 2.500

5474 1.800

5475 1.050

5476 17.000

5477 2.000

5478 7.000

5479 2.900

5480 4.800

5481 3.300

5482 1.750

5483 750

5484 900

5485 5.500

5486 13.000

5487 3.300

5488 1.800

5489 1.900

5490 4.600

5492 1.800

5493 5.800

5494 18.000

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


information

Ret til ændringer forbeholdes © 2010 Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Foto: Bent Lange Tryk: Cool Gray

Grafik og dtp: Jorge Figueiredo & Lene Klibo

afHentninG

Afhentning af effekter købt på traditionel

auktion SKAL SKE senest 2 uger efter

sidste auktionsdag (eller efter aftale).

Uafhentede effekter vil herefter uden

yderligere varsel blive sendt til opbevaring

for købers reg ning og risiko.

saLGsResuLtateR

Hammerslags-priser fra de seneste auktioner

kan ses på vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk

foto

Fotos af alle enkeltobjekter, samt fotoeksempler

fra de fleste samlinger, lot og

partier, kan ses på vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk

euRo

Det bydes og faktureres i danske kroner.

Ved omregning fra DKK til Euro er anvendt

Nationalbankens officielle valutakurs på

tids punktet for udarbejdelse af kataloget.

Beløbet i Euro er afrundet til et tal, der

efter Bruun Rasmussens skøn fremtræder

på en præsentabel måde i forhold til

beløbet i DKK.

BeVaRinGstiLstand

Bruun Rasmussen henleder opmærksomheden

på, at lot numre som udgangs punkt

ikke er forsynet med oplysninger om tilstand

(jvf. købskonditionernes § 9). Vi

henviser imidlertid til vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk, hvor der under

det enkelte lot nummer ofte er oplysninger

om bevarings tilstand, reparationer o. lign.

Er disse oplysninger ikke tilstrække lige kan

én af afdelingens sagkyndige kontaktes for

yderligere informationer.

BanKfoRBindeLse

Danske Bank · Konto: 30014310970638

IBAN: DK4130004310970638

Swift-BIC DABADKKK

ViRKsomHedsReGistReRinG

CVR-nr. DK25472020

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

dispatcH

Collection of purchases bought at

traditional auctions must be no later than

2 weeks after the last auctionday.

Uncollected items will without further

notice be sent into storage at the expence

and risk of the buyer.

saLes ResuLts

Sales results from the latest auctions are

available at our website:

www.bruun-rasmussen.com

pHoto

Photos of all single objects and examples

from most of the collections, lots and

accumulations are available at our website:

www.bruun-rasmussen.dk

euRo

Bids and invoicing are made in DDK.

For the conversion from DKK into Euro,

Bruun Rasmussen has used the official rate

of exchange from Denmarks Nationalbank

(the Danish National Bank) at the time of

preparation of the catalogue.

The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's

judgment, roughly adjusted to

presentable figures.

condition

Bruun Rasmussen draws attention to the

fact that, as a rule, no information is

provided regarding the condition of the lots

(cf. conditions of purchase § 9).

However, we refer to our website:

www.bruun-rasmussen.com where information

regarding condition, repairs, etc.

can usually be found for the individual lot.

Should this information be insufficient,

further details can be obtained by contacting

one of the experts of the department.

BanKeRs

Danske Bank · Account: 30014310970638

IBAN: DK4130004310970638

Swift-BIC DABADKKK

Business ReGistRation

CVR-nr. DK25472020

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 159


ViSiT oUR wEBSiTE foR AddiTioNAl phoToS ANd dETAilS: BRUUN-RASMUSSEN.dk

conditions of purchase – købskonditioner

§ 1. bidding

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”. Any

person bidding on behalf of a third party shall be liable in surety

for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish to make

bids in person at the place of auction or commission bids by letter,

fax or the homepage direct telephone bids or the homepage,

should be able to document their ability to pay and be able to

provide proof of identity at any time. Bruun Rasmussen is entitled

to refuse to accept a bid if, when requested, adequate security

or adequate payment on account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of auction

or by written commission by letter, fax or the homepage. for online

auctions alle bids are submitted via the homepage. Tele-phone bidding

is possible within certain conditions made out by Bruun Rasmussen.

Bruun Rasmussen is not to be held responsible for any

errors that may occur using this service. The auctioneer shall have

absolute discretion as to the increment of the bids. The auctioneer

will also make decisions in all cases of doubt regarding the bidding.

credit/debit card information must be registered with Bruun Rasmussen

before bids can be submitted at our online auctions.

§ 2. payment

purchases made at all Bruun Rasmussen online auctions are subject

to a 25% fee, which covers 20% buyer’s premium and VAT of the

premium.

purchases made at all Bruun Rasmussen traditional salesroom auctions

are subject to a 30% fee (for wines, coins and stamps 25%),

which covers 24% buyer’s premium plus VAT of the premium.

certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that the purchase

price is the hammer price plus an additional 24% (for wines,

coins and stamps 20%) in buyer’s premium and VAT of 25% levied

on both the hammer price and the buyer’s premium. The lots subject

to full VAT are indicated as such in the catalogue and on the

homepage with an asterisk (*).

danish VAT registered buyers shall provide Bruun Rasmussen with

documentation of their SE-/cVR -number (VAT No.) as this has

to be quoted on the invoice for goods bought at full VAT.

for some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply (cf.

Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers from

the EU who are considered as danish buyers (cf. current danish

legislation on Special VAT Scheme for Sales of works of Art,

collectors’items and Antiques by public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. payment may be made in cash up to dkk

100,000, by dankort, banker’s cheque, traveller’s cheque, Visa-,

Master-, diners club- or Eurocard. personal foreign cheques may

only be used for payment by prior arrangement.

payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no later than

eight days from the date of the invoice. with online auctions,

payment takes place when the items are prepared for dispatch

(circa 12 hours after the purchase has been made) using the

banking details (credit/debit card and bank account) submitted

by the purchaser. At the same time an invoice and dispatch information

will be sent to the purchaser.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

if the purchase price and interest are not paid within eight days

after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer, Bruun

Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell the

goods at a Bruun Rasmussen auction or privately, and to demand

reimbursement of any related losses from the defaulting buyer.

Any further profit on the sale shall be payable to the person who

had deposited the goods for sale by auction.

if the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of goods

by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled to set off

its receivables against its payables to the defaulting buyer.

if the defaulting buyer has deposited other goods for sale, Bruun

Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun

Rasmussen auction without being bound by the reserve stipulated

by the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be

160

entitled to demand the surrender of goods deposited for sale as

long as the debt payable to Bruun Rasmussen has not been discharged,

regardless of whether the value of such goods may be

deemed to exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting any

future bids from such a purchaser.

§ 3. money-back guarantee

online purchase of items by private individuals is subject to danish consumer

law, which extends 14 days of money-back guarantee. The purchaser

is liable for any costs related to the transport of returned items.

Should a purchaser seek to avail himself or herself of the moneyback

guarantee, Bruun Rasmussen will refund the payment on

receiving the returned items. please note that the date on which

accounts are debited is subject to the policy of the purchaser’s

bank/credit card company.

§ 4. exemption from Vat

international purchasers, who fulfill the conditions stipulated

below, must pay a fee of 24% of the auction price at traditional

salesroom auctions and a 20% fee of auction prices for items purchased

online. They are exempt from the payment of danish VAT.

A. Buyers residing in another EU Member State:

Buyers are exempt from paying danish VAT as long as they

have provided Bruun Rasmussen with documentation of their

VAT registration. The VAT number will then be quoted on

Bruun Rasmussen’s invoice.

B. Buyers residing outside the EU:

1. dispatch through forwarding agent:

lots exported through a forwarding agent approved by Bruun

Rasmussen are exempt from VAT.

2. Export as personal luggage:

Goods may be exempt from danish VAT when the buyer personally

takes the goods out of the country as luggage, provided

the following conditions have been met:

The invoice must have been paid and the danish duty of 25%

of the invoice amount must have been deposited with Bruun

Rasmussen.

a. Buyers residing in Norway will be refunded the danish VAT as

soon as the invoice of sale has been returned to Bruun Rasmussen

endorsed by the customs authorities of the country in question

or by any other authority with jurisdiction over matters of

purchase tax with respect to official imports of goods into the

country in question if the purchase price exceeds dkk 1,200.

b. Buyers residing in other countries outside the EU will be

refunded the danish VAT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure of the

buyer from the EU. The exporter’s form should be returned

to Bruun Rasmussen after being endorsed with the customs

authorities’export certificate if the purchase price exceeds dkk

300 This also applies to the faroe islands and Greenland.

§ 5. payment of taxes and duties

A. Buyers with VAT-registration in other EU member states who

do not wish to make use of Article 3 may instead choose to

purchase items subject to Special VAT/Normal VAT in the

same manner as private buyers. Bruun Rasmussen must be

notified of this before 10 a.m. on the following auction day.

B. Buyers with VAT-registration in denmark may choose to purchase

subject to Normal VAT at 25% of the hammer price

plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of this

before 10 a.m. on the following auction day.

§ 6. collection of purchases

The purchase price must be paid in full before the purchased lot

can be passed over to the buyer. from the time of the lot being

knocked down to the buyer, until its collection, the purchased lot

will be held at the buyer’s own expense and risk.

BRUUN RASMUSSEN coiN AUcTioN 816


A storage fee will be charged for lots which have not been collected

according to agreement. lots which have been paid for but not collected

will be storaged at buyers expense. lots not collected within

1 year will be resold at auction or privately at the buyer’s expense.

§ 7. dispatch

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s own

expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held liable

neither for any damage caused to purchased goods during dispatch

nor for any missing consignments.

§ 8. droit de suite

in accordance with danish copyright law, an additional royalty

fee is to be paid for the purchase of works by contemporary

danish artist and some international artists who are either still

alive or who have been dead for less than 70 years. The additional

royalty fee will be collected by Bruun Rasmussen on behalf of

copydan, which is a danish-based joint collecting society. Such

works are marked with (cd) for copydan next to the lot number.

The copydan royalty fee is added to the auction price including

the buyer’s premium when the total exceeds €300.

copydan royalty fees:

• 5% of the auction price and buyer’s premium (excluding VAT)

totalling up to €50,000.

• 3% of the auction price and buyer’s premium (excluding VAT)

of totals between €50,000 and €200,000.

• 1% of the auction price and buyer’s premium (excluding VAT)

of totals between €200,000 and €350,000.

• 0.5% of the auction price and buyer’s premium (excluding

VAT) of totals between €350,000 and €500,000.

• 0.25% of the auction price and buyer’s premium (excluding

VAT) of totals above €500,000.

copydan royalties must not exceed €12,500 for an individual artwork.

The euro exchange rate has been set by copydan for 2010 at

dkk 744.24 per €100.

§ 9. export licence

Applications for an export licence must be made to the danish

cultural Assets committee when required in accordance with

current danish legislation on the protection and preservation of

cultural assets in denmark. where such a licence has not been

obtained, the foreign buyer will be informed thereof immediately

after the lot has been knocked down to the buyer. Another

application will subsequently be sent to the danish cultural

Assets committee by Bruun Rasmussen on behalf of the buyer,

now that the price is known. Should an export licence not be

granted, the danish cultural Assets committee would be obliged

to acquire the purchased lot at the purchase price, and the buyer

would thus not be bound to the purchase.

§ 10. cataloguing

All lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue and on the

homepage with subsequently published changes and modifications.

description is done according to the best of Bruun Rasmussen’s

knowledge and on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which makes

it possible that they may contain defects, deficiencies, or may have

been subject to restoration or damage not necessarily stated in the

catalogue and on the homepage. pictures are for identification only

and cannot be used for an evaluation of the condition of the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore satisfy

himself of the condition of the lots for which he intends to

bid by personal inspection at the preview held prior to the auction.

The description is an indication of the prevailing opinion of

scholars and expert at the time of the sale. if any doubts should

arise after the purchase regarding the genuineness of the purchased

lot or its conformance with the description, Bruun Rasmussen

should immediately be informed thereof.

* Bruun Rasmussens købskonditioner på dansk kan læses på bruun-rasmussen.dk under “Guide”.

plAcE yoUR BidS oNliNE AT BRUUN-RASMUSSEN.dk

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

description contains material errors which lead to a considerably

higher hammer price than that which a correct description would

presumably result in, the buyer shall be entitled to cancel the purchase,

after which the buyer shall be reimbursed for the total purchase

price paid plus buyer’s premium and VAT, when applicable.

for material errors in the description in respect to measurements

or weight, compensation shall only be paid on a percentage basis

in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be subject

to the presentation of a claim for cancellation in writing to

Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and to the

purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the same

condition in any and all respects which the purchased lot was in

at the time of the lot being knocked down to the buyer.

in the event of cancellation the buyer shall not be entitled to claim

payment of interest on the purchase price nor shall the buyer be entitled

to claim compensation for any other expenses or loss incurred,

including any possible loss of profit in connection with reselling.

it shall not be possible to state cancellation of a purchase in pursuance

of the above provisions if:

a. the description on the day the lot was knocked down to the

buyer was in accordance with the then generally accepted

opinion of scholars and experts;

b. the only way of establishing whether the lot was a forgery at

the time of the sale was the implementation of scientific processes,

the validity of which was only acknowledged after the

time of the sale, or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible

to carry out without damaging the lot in question.

in addition to the time-limits stated above, all purchases are

subject to the Statute of limitations stipulated by danish law by

which Bruun Rasmussen is under no circumstance liable for purchases

after 5 years from the date of purchase.

Bruun Rasmussen Auctioneers

Jesper Bruun Rasmussen, auctioneer

Jørgen Byriel, officially appointed external supervisor

commission

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids for

bidders who are unable to be present at the auction. it is a prerequisite

that Bruun Rasmussen receives the commissions by letter,

fax or telephone 24 hours before the start of the auction for

the bidders’ credit to be checked, if necessary. Bids by the homepage

are to be recieved a minimum of 3 hours before the start of

the auction. Bruun Rasmussen is not to be held responsible for

any errors that may occur using this service.

condition reports

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the basis

for complaints; complaints can only be based on the description.

exemption from Vat

Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked with

an asterisk (*).

No danish VAT is to be paid when VAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell

to private buyers, The private buyer then only has to pay VAT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is VAT registered. for further information please consult

your local authorities.

The above is an English translation of the danish version of the

conditions of purchase. in case of dispute, only the danish version

of the present conditions of purchase of Bruun Rasmussen is valid.

The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

BRUUN RASMUSSEN coiN AUcTioN 816 161


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

commission B ids

K ommissionsB ud

It is possible to leave commission bids if you can not

be pre sent at the auction yourself. This service is free

of charge.

When leaving a commission bid, you are instructing our

customer service to bid up to a specified amount on

your behalf.

The situation can occur that another buyer has already

bid the same as you were prepared to. Are you then

willing to bid further? If not the lot will be sold to

another buyer.

If you do not wish to exceed your bid then write “Max”,

for maxi mum, next to the amount. you can also allow

us to raise your bid by approx. 15% or approx. 25%.

The hammer price may be higher or lower than the

estima ted price, so it is possible to buy below the estimate.

Bruun Rasmussen will always buy at the lowest

price possible, as if you yourself had been present at

the auction.

All commission bids are strictly confidential.

Commission bids must be submitted no later than

24 hours prior to the start of the auction.

How to maKe a commission Bid:

Complete the commission form with all pertinent information.

Indicate the lot number.

Indicate the amount you are prepared to bid.

Should this amount be the absolute maxi mum, please

write “Max” in the ap pro priate colu mn.

you can also allow us to bid by up to approx. 15% or

approx. 25% more by indicating so.

Sign the commission form and make sure that Bruun

Ras mussen receives it 24 hours prior to the start of the

auction.

If the information should be insufficient, Bruun Rasmussen

can abstain from bidding. Bruun Rasmussen

can not be held responsible for error in bidding or failure

to execute bids.

inteRnet:

Commision bids can be placed via the website www.

bruun-rasmussen.dk directly from the page with the

item you want to place a bid for.

As a special service for this auction, all bids placed

online will be activated so you can see the current start

price (or reserve price) for each lot prior to the auction

in Bredgade. Please note that the deadline for placing

bids online is 3 hours prior to the start of the auction.

Please contact technical support on +45 8818 1114 for

questions about the registration and submission of bids

on the website

teLepHone BiddinG:

Should you wish to bid at auction by telephone, please

inform Bruun Rasmussen of your name and telephone

number, as well as which catalogue numbers you are

interested in, no later than 3 hours prior to the start og

the auction. you will then be contacted shortly before

the relevant lot comes under the hammer, thereby

allowing you to participate without being in the auction

room yourself.

For additional information, please consult

"Conditions of Purchase" §1.

162

Det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis De ikke

selv kan være til stede på auk tions dagen. Denne service

er gratis.

Når De afgiver en kommission, beder De vores kundeservice

på Deres vegne byde op til et af Dem bestemt

beløb i hammerslag.

Der kan opstå den situation, at en anden køber allerede

har budt det beløb, som De ønsker at afgive. Er De da

villig til at gå et bud højere eller er De indforstået med

at nummeret sælges til anden side?

Ønsker De ikke at byde højere så skriv “Max” ud for

beløbet. Er De i tvivl om hvor højt De vil byde, kan De

hæve budet med op til ca. 15% eller ca. 25%.

Salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen,

så der er også mulighed for at købe til under den angivne

vurdering. Vor kun deservice køber altid så billigt

som muligt til Dem, som havde De selv været tilstede

på auktionen.

Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

Kommisionsbud skal være Bruun Rasmussen i hænde

senest 24 timer før auktionens start.

sådan BydeR de:

Udfyld blanketten kommissionsbud med alle oplysninger.

Angiv katalognummer.

Angiv beløbet De ønsker at byde.

Er dette Deres absolutte maximum bedes De anføre

“Max” i kolonnen.

De kan også forhøje Deres bud med henholdsvis ca.

15% eller ca. 25%, ved at ind ikere dette i kolonnen.

De bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre

Dem, at Bruun Rasmussen mod tager den senest 24 timer

før auktionens start.

Hvis Deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun

Ras mussen undlade at byde for Dem, ligesom Bruun

Rasmussen ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

inteRnet:

Kommisionsbud kan afgives på hjemmesiden www.

bruun-rasmussen.dk direkte fra siden med den effekt,

De ønsker at byde på.

Som en ny og nemmere service for Dem, har vi valgt at

aktivere alle bud, der indtastes via hjemmesiden. De kan

således se den aktuelle startpris og orientere Dem om

andres bud, når De selv skal byde. Seneste afgivelse af

bud via hjemmesiden er 3 timer før auktionens start.

Kontakt teknisk support på 8818 1114 for spørgsmål om

registrering og budgivning via internettet.

teLefonBud:

Såfremt De ønsker at byde pr. telefon, bedes De oplyse

Bruun Rasmussen Deres navn og telefonnummer samt

hvilke katalognumre, De ønsker at byde på, senest 3

timer før auktionens start. De vil så blive ringet op kort

før, den aktuelle vare kommer under hammeren, og De

kan på denne måde deltage i auktionen uden selv at

være til stede.

For yderligere information, se “Købskonditioner” på

www.bruun-rasmussen.dk under “Guide”.

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816


commission B ids

PLACE yOUR BIDS ONLINE AT BRUUN-RASMUSSEN.DK

K ommissionsB ud BRedG ade - coins

Skal være Bruun Rasmussen i hænde senest 24 timer før auktionens start.

Must be submitted no later than 24 hours prior to the start of the auction.

Navn Name: * .........................................................................................................................................................

Adresse Address: * ..................................................................................................................................................

Postnr./by City: * ....................................................................................................................................................

Land Country: * ................................................................ Fax: ........................................................................

Tel: * .........................................................................................................................................................................

e-mail: ................................................................................ CVR-nr. VAT No.: ..................................................

Bank: ................................................................................... Konto nr. Acct. No.: .............................................

Adresse Address: ......................................................................................................................................................

Postnr./By City: ................................................................. Land Country: ......................................................

Tel: ...................................................................................... Kontaktperson Contact: ......................................

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *

Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om på mine vegne at købe

nedennævnte katalognumre så fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anførte beløb, i hammerslag.

I hereby request that Bruun Rasmussen bid on my behalf on the following lots up at the prices indicated below.

Undertegnede har udfyldt ovennævnte med de ønskede oplysninger, samt har accepteret købskonditionerne.

The undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of purchase.

Signatur: * .......................................................................... B.R. kunde-nr. Client No.: ...................................

Jeg ønsker at modtage salgsresultater på de emner jeg har budt på via email dagligt efter auktion

I wish to receive sales results on the items I have been bidding on via e-mail every day after the auction

på e-mail adressen on this e-mail address: ................................................................................................

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

BRuun Rasmussen KunstauKtioneR a/s

AUKTION NR AuCTIoN No: 816

Max +15% +25%

Bredgade 33 · DK-1260 København K · Tel +45 8818 1111 · Fax +45 8818 1116 · bredgade@bruun-rasmussen.dk · www.bruun-rasmussen.dk

Fortsættes næste side Please turn over

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816 163


VISIT OUR WEBSITE FOR ADDITIONAL PHOTOS AND DETAILS: BRUUN-RASMUSSEN.DK

commission B ids

K ommissionsB ud BRedG ade - coins

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

AUKTION NR AuCTIoN No: 816

164

Max +15% +25%

BRUUN RASMUSSEN COIN AUCTION 816

More magazines by this user
Similar magazines