Program konferencji Inwestuj w Polsce - Forum Ekonomiczne

forum.ekonomiczne.pl

Program konferencji Inwestuj w Polsce - Forum Ekonomiczne

Promocja Polski

jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla

nawiązywania kontaktów gospodarczych

i handlowych oraz o dużych możliwosciach

inwestycyjnych

Promotion of Poland

as an atractive and buisness-friendly

country with a huge investment potential


2012 – wszyscy jesteśmy gospodarzami

Projekt „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.5.1

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

2012 – let’s be the host

The project “Promotion of the Polish economy on international markets”

co-financed by European Regional Development Fund

Subaction 6.5.1 Innovative Economy – National Cohesion Strategy 2007-2013


Promocja Polski

jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego

dla nawiązywania kontaktów gospodarczych

i handlowych oraz o dużych możliwościach

inwestycyjnych

Promotion of Poland

as an atractive and business-friendly

country with a huge investment potential

9 SEPTEMBER 2011

KRYNICA-ZDRÓJ


4

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 10.30 Otwarcie konferencji

Blok tematyczny:

Potencjał inwestycyjny Polski a system zachęt inwestycyjnych

10.40 – 11.55 Wykład

Inwestycje infrastrukturalne w Polsce – wyzwanie

i konieczność. Jak sfinansować te wydatki?

Prezentacja rankingu polskich inwestycji

infrastrukturalnych 2001 – 2010

Dom Forum, Sala Koncertowa

Polskie państwo i firmy mają ambitne plany budowy dróg, linii energetycznych, gazociągów, ale

realizacja części projektów napotyka na wiele problemów. O ile inwestycje transportowe mają przede

wszystkim usprawnić komunikację, o tyle nowe sieci i gazociągi służą poprawie bezpieczeństwa

energetyc znego kraju. Podczas wykładu spróbujemy odpowiedzieć na najważniejsze i najtrudniejsze

pytania dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: jakie są największe problemy związane z budową

infrastruktury? Czy wszystkie wydatki muszą być finansowane przez państwo? Jaką rolę może

odrywać prywatny kapitał albo fundusze unijne?

Gość specjalny:

Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Polska

Prowadzący:

Agnieszka Łakoma, Dziennikarz, Rzeczpospolita, Polska

Agnieszka Stefańska, Reporter, Rzeczpospolita, Polska

Wykładowcy:

Jan Chadam, Prezes Zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A., Polska

Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, PSE–Operator S.A., Polska

Jarosław Myjak, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski, Polska

Andrzej Patalas, Prezes Zarządu, Autostrada Wielkopolska S.A., Polska

Lech Witecki, Dyrektor Generalny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polska


9.00 a.m. – 9.30 a.m. Registration of participants

9.30 a.m. – 10.30 a.m. Conference opening

Theme:

Poland’s Investment Potential versus Investment

Incentive System

10.40 a.m. – 11.55 a.m. Lecture

Infrastructure Investments in Poland – Challenge

and Necessity. How to Finance Investment Expenditure?

Presentation of the Ranking of Polish Infrastructure

Investments 2001–2010

Dom Forum, Sala Koncertowa

The Polish government has ambitious plans of building new roads, power lines and gas pipelines,

but some of these undertakings are encountering problems. While transport investments are

expected to improve communication, new grids and pipelines should increase domestic energy

security. The lecture will address the crucial questions concerning infrastructure investments: What

are the most serious problems related to infrastructure building? Do all expenditures have to be

covered by the government? What can be the role of private capital or European funds?

Special guest:

Waldemar Pawlak, Deputy Prime Minister, Minister of Economy, Ministry of Economy, Poland

Moderator:

Agnieszka Lakoma, Journalist, Rzeczpospolita, Poland

Agnieszka Stefanska, Rzeczpospolita, Poland

Speakers:

Jan Chadam, President of the Management Board, The Gas Transmission Operator GAZ–SYSTEM S.A., Poland

Henryk Majchrzak, President of the Board, PSE–Operator S.A., Poland

Jaroslaw Myjak, Vice–President of the Board, PKO Bank Polski, Poland

Andrzej Patalas, President of the Board, Autostrada Wielkopolska S.A., Poland

Lech Witecki, General Director, General Directorate for National Roads and Motorways, Poland

5


6

Blok tematyczny:

Rozwój współpracy gospodarczej i jej wpływ

na pozytywne postrzeganie Polski w świecie

10.40 – 11.55 Wykład

Wartość wizerunku w biznesie i życiu publicznym

Dom Forum, Sala Rzeszów

Dlaczego w trakcie fuzji z dwóch menedżerów o podobnych kompetencjach i doświadczeniu,

wybierany jest ten, o którym „rynek mówi”, że gwarantuje on wzrost firmy? Dlaczego z dwóch

produktów, z dwóch firm, z dwóch krajów, które chcielibyśmy zwiedzić, wybieramy ten o wyższej

reputacji? Ile warty jest wizerunek w biznesie i w życiu publicznym? Jak najskuteczniej zwiększać

wartość osoby, firmy, produktu, usługi, w świecie, w którym wartość wizerunku przekłada się na

zaufanie i de cyzje?

Prowadzący:

Eryk Mistewicz, Konsultant Polityczny, Strategia Plus, Polska

Wykładowcy:

Roman Durka, Prezes Zarządu, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., Polska

Adam Łącki, Prezes Zarządu, Krajowy Rejestr Długów, Polska

Jean Paul Oury, Konsultant ds. Komunikacji, Image & Stratégie, Francja

Kevin Smith, Dyrektor Zarządzający, AWS Structured Finance Ltd, Wielka Brytania

Oleg Szamszur, Ambasador, Członek Rady Dyrektorów, Phoenix Capital, Ukraina

Daniel Urena, Dyrektor Generalny, MAS Consulting Group Spain, Hiszpania

Komentator:

Witalij Bała, Dyrektor, Agencja Modelowania Sytuacji, Ukraina


Theme:

The Development of Economic Cooperation

and its Influence on the Positive Perception

of Poland in the World

10.40 a.m. – 11.55 a.m. Lecture

The Value of Image in Business and Public Life

Dom Forum, Sala Rzeszów

Why is it that, during mergers, out of two managers of similar qualifications, skills and experience

the choice is made in favour of the one about whom the market “says” that he will ensure the

company’s prosperity? Why do companies’ shares go down as their executives, widely present in

public life, leave the company? Why is it that out of two products, two firms or two countries worth

visiting we choose the one which is more reputed? How much is image worth in business and public

life? How to increase the value of a person, company, product, service in a world where the value of

image translates into confidence and decisions?

Moderator:

Eryk Mistewicz, Consultant in Political Communication, Strategia Plus, Poland

Speakers:

Roman Durka, Chairman of the Board, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., Poland

Adam Lacki, President of the Management Board, National Debt Register, Poland

Jean–Paul Oury, Consultant in Communication, Image & Stratégie, France

Kevin Smith, Managing Director, AWS Structured Finance Ltd, United Kingdom

Oleg Shamshur, Ambassador, Member of the Board of Directors, Phoenix Capital, Ukraine

Daniel Urena, General Manager, MAS Consulting Group Spain, Spain

Commentator:

Vitaliy Bala, Head, Situations Modeling Agency, Ukraine

7


8

Blok tematyczny:

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

10.40 – 11.55 Wykład

Młode firmy szansą dla młodych bezrobotnych,

czyli jak wybudzić Europę z letargu?

Dom Forum, Sala Poznań

Tworzenie nowych firm jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Według badań

przeprowadzonych przez Fundację Kauffanna, firmy wspierane przez venture capital (średnio-

i długoterminowy kapitał inwestycyjny) mogą znacząco przyczynić się do wzrostu gospodarczego,

a także stanowią czynnik atrakcyjności dla młodych talentów i czołowych placówek uniwersyteckich.

Jedną z głównych słabości europe jskich w porównaniu z USA jest obniżenie poziomu kultury

przedsiębiorczości, systemu niezdolnego do wspierania tworzenia nowych miejsc pracy. Europejski

ekosystem innowacji nadal jest zacofany.

Prowadzący:

Alessandro Aresu, Współzałożyciel i Dyrektor, Lo Spazio della Politica, Włochy

Wykładowcy:

Katharina Cortolezis–Schlager, Deputowana, Parlament, Austria

Dieter Dohmen, Dyrektor, Instytut Badawczy ds. Edukacji i Ekonomii Społecznej, Niemcy

Mihai Godea, Deputowany, Parlament, Mołdowa

George Tsikolia, Wicedyrektor, Krajowa Agencja Inwestycyjna Gruzji, Gruzja

Agata Wacławik–Wejman, Doradca ds. Polityki, Google, Polska

Komentator:

Moris Gasparri, Współzałożyciel, Redaktor Naczelny, Lo Spazio della Politica, Włochy


Theme:

Conditions of Conducting Business Activity in Poland

10.40 a.m. – 11.55 a.m. Lecture

How to Build a Start–Up Europe?

Young Enterprises and Young Jobs

Dom Forum, Sala Poznań

The creation of start–ups is a key factor of economic growth. According to the researches

conducted by the Kauffann Foun dation, venture capital–backed companies contribute signifi cantly

to the economy, and represent a factor of attractiveness for young talents and top universities. One

of the key European weaknesses in comparison with the US is the reduced amount of a culture of

enterpreneurship, able to support the creation of new jobs. The European ecosystem of innovation

still appears backward. However, the digital economy is already a relevant factor in the European

area

Moderator:

Alessandro Aresu, Co–Founder and General Manager, Lo Spazio della Politica, Italy

Speakers:

Katharina Cortolezis–Schlager, Member, Parliament, Austria

Dieter Dohmen, Director, Institute for Education and Socio–Economic Research and Consulting, Germany

Mihai Godea, Member, Parliament, Republic of Moldova

George Tsikolia, Deputy Director, Georgian National Investment Agency, Georgia

Agata Waclawik–Wejman, Policy Counsel, Google, Poland

Commentator:

Moris Gasparri, Co–Founder, Editor–in–Chief, Lo Spazio della Politica, Italy

9


10

Blok tematyczny:

Możliwości współpracy gospodarczej i handlowej

kluczowych sektorów polskiej gospodarki za granicą

12.05 – 13.20 Wykład

Inwestycyjny raj? Dlaczego warto lokować kapitał w Polsce

Dom Forum, Sala Koncertowa

Liderami w Europie pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych pozostają

Wielka Brytania i Francja, ale ich udział maleje na rzecz takich państw jak Polska. W ostatnim raporcie

Ernst&Young Polska zajęła 3. miejsce w Europie pod względem liczby miejsc pracy stworzonych

w 2010 r. dzięki BIZ oraz 7. pod względem liczby realizowanych nowych projektów inwestycyjnych.

Czy będąc liderem regionu można stwierdzić, że Polska jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć na

oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów? Czy Polska staje się gospodarczym rajem?

Prowadzący:

Marta Lefik, Prezes, Fundacja Pangea Polska, Polska

Wykładowcy:

Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Polska

Jaime Fuster, Partner, Fuster & Partners, Polska

Milan Hovorka, Wiceminister, Ministerstwo Gospodarki, Czechy

Yu Yang Ivy, Dyrektor Biura Europa, Shangai World Expo 2010, Chiny

Sławomir Majman, Prezes Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

(PAIiIZ S.A.), Polska

Jerzy Toczyski, Prezes, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polska

Dariusz Żuk, Prezes, Rzecznik Przedsiębiorczości, Polska Przedsiębiorcza, Polska


Theme:

Opportunities for Economic and Commercial

Cooperation of the Key Sectors of the Polish

Economy abroad

12.05 p.m. – 1.20 p.m. Lecture

Investment Paradise. Does it Pay Off to Invest in Poland?

Dom Forum, Sala Koncertowa

The UK and France remain leaders in Europe in terms of foreign direct investments, but their

share is decreasing in favour of the countries such as Poland. According to the recent report by

Ernst&Young, Poland took 3rd place in Europe in terms of the number of jobs created in 2010 through

foreign direct investment, and 7th in terms of the number of ongoing investment projects. Does

leader position in the region enable Poland to respond to the expectations of the most demanding

investors? Is Poland already the investment paradise?

Moderator:

Marta Lefik, President, Fundacja Pangea Polska, Poland

Speakers:

Rafał Baniak, Undersecretary of State, Ministry of Economy, Poland

Jaime Fuster, Partner, Fuster & Partners, Poland

Milan Hovorka, Deputy Minister, Ministry of Economy, Czech Republic

Yu Yang Ivy, Director of the European Office, Shangai World Expo 2010, China

Slawomir Majman, President, Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ S.A.), Poland

Jerzy Toczyski, President of the Board, The Employers’ Union of Innovative Pharmaceutical

Companies INFARMA, Poland

Dariusz Żuk, President, Spokesman of Entrepreneurship, Enterpreneurial Poland, Poland

11


12

Blok tematyczny:

Rozwój współpracy gospodarczej i jej wpływ

na pozytywne postrzeganie Polski w świecie

12.05-13.20 Wykład

Jak budować skuteczne strategie brandingowe

dla miast i regionów ?

Pijalnia Główna, Sala Tadeusz

Skuteczne budowanie marki oraz wizerunku miast i regionów jest niezbędne, by rozwijać potencjał

i budować przewagę konkurencyjną miast i regionów. Konstruowanie kompleksowych, spójnych

i wyrazistych strategii promocyjnych dla państw, regionów, miast jest trudne oraz kosztowne. Jak

formułować cele i przeprowadzać kampanie, by osiągnąć zamierzony efekt?

Prowadzący:

Reiner Kneifel–Haverkamp, Szef działu ds. Koordynacji Funduszy UE oraz Polityki Ekonomicznej

i Finansowej UE, Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich

Brandenburgii, Niemcy

Wykładowcy:

Sven Andersson, Starszy Konsultant, KSML AB, Szwecja

Jean Besson, Senator, Przewodniczący, Regionalny Komitet Turystyki Rodan–Alpy, Francja

Marija Ćatović, Prezydent, Urząd Miasta Kotor, Czarnogóra

Damila Beketajewa, Dyrektor ds. Międzynarodowych Projektów, Instytut Porównawczych

Badań Społecznych CESSI, Kazachstan

Komentator:

Walerij Worotin, Pierwszy Zastępca Dyrektora, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, Ukraina


Theme:

Opportunities for Economic and Commercial

Cooperation of the Key Sectors of the Polish

Economy abroad

12.05 p.m. – 1.20 p.m. Lecture

How to Build Successful Branding Strategies

for Cities and Regions?

Pijalnia Główna, Sala Tadeusz

Successful brand and image building is necessary for cities and regions to unlock their potential

and achieve competitive advantage. However, creating complex, coherent and expressive marketing

strategies for countries, regions and cities is difficult and costly. How to set objectives and lead

campaigns in order to reach the desired effect?

Moderator:

Reiner Kneifel–Haverkamp, Head of Unit for EU–Funds Coordination and EU Economic and

Financial Policies, Brandenburg Ministry of Economic and

European Affairs, Germany

Speakers:

Sven Andersson, Senior Consultant, KSML AB, Sweden

Jean Besson, Senator, President, Rhône–Alpes Regional Tourism Committee, France

Marija Catovic, President, Municipality of Kotor, Montenegro

Damila Beketajewa, Director of International Projects, Institute for Comparative Social Research

CESSI, Kazakhstan

Commentator:

Valeriy Vorotin, First Deputy Director, National Institute for Strategic Studies, Ukraine

13


14

Blok tematyczny:

Możliwości współpracy gospodarczej i handlowej kluczowych

sektorów polskiej gospodarki za granicą

13.30 – 14.45 Wykład

Modernizacja rynku budowlanego drogą do dobrobytu

i bezpieczeństwa energetycznego w Europie

Dom Forum, Sala Koncertowa

Według prognoz, Unia Europejska tylko w połowie zrealizuje plan 20% zmniejszenia zużycia

energii do 2020 roku. Komisja Europejska przygotowała nowy Plan Efektywności Energetycznej,

który przewiduje, że największy potencjał oszczędnościowy kryje w sobie sektor budowlany. Wyłania

się rynek dla finansowania ulepszeń kapitałowych dzięki m. in. niższym kosztom energii, jednak seria

barier utrudnia inwestorom wejście na niego. Co zrobić, aby uwolnić potencjał moderniza cyjny

dojrzałych i rozwijających się rynków?

Prowadzący:

Andrew Szyman, Szef Działu Zrównoważonego Rozwoju, F&C REIT Asset Management, Wielka Brytania

Wykładowcy:

Juan Alario, Wicedyrektor, Szef Wydziału Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł

Energii, Europejski Bank Inwestycyjny, Luksemburg

Paul Clements–Hunt, Dyrektor, UNEP Finance Initiative, Szwajcaria

Peter Olajos, Zastępca Sekretarza Stanu, Ministerstwo Rozwoju Narodowego, Wegry

Zbigniew Rynasiewicz, Poseł, Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Sejm RP, Polska

Márta Szigeti Bonifert, Dyrektor Wykonawczy, Regionalne Centrum ds.Ochrony Środowiska

w Europie Środkowo–Wschodniej, Węgry


Theme:

Opportunities for Economic and Commercial

Cooperation of the Key Sectors of the Polish

Economy abroad

1.30 p.m. –2.45 p.m. Lecture

Prosperity and Energy Security Through the Buildings

Retrofit Market in Europe

Dom Forum, Sala Koncertowa

Estimates suggest that the EU is on course to achieve only half of its 20% energy saving target

by 2020. To get on track the European Commission has proposed a new Energy Efficiency Plan. In

the plan, the EC recognises that the greatest energy savings potential lies in buildings. A market is

emerging for financing capital improvements based on reduced energy costs and other drivers of

change. Yet a series of barriers prevent investors from tapping into this market. What can be done to

unlock the potential for large scale retrofitting in mature and emerging markets of Europe?

Moderator:

Andrew Szyman, Head of Sustainability, F&C REIT Asset Management, United Kingdom

Speakers:

Juan Alario, Associate Director, Head of Division of Energy Efficiency and Renewable Energy,

European Investment Bank, Luxembourg

Paul Clements–Hunt, Head, UNEP Finance Initiative, Switzerland

Peter Olajos, Deputy State Secretary, Ministry of National Development, Hungary

Zbigniew Rynasiewicz, Member, Chairman of the Committee on Infrastructure, Parliament, Poland

Marta Szigeti Bonifert, Executive Director, Regional Environmental Center for Central & Eastern

Europe(REC), Hungary

15


16

Blok tematyczny:

Możliwości współpracy gospodarczej i handlowej kluczowych

sektorów polskiej gospodarki za granicą

13.30 – 14.45 Wykład

Rywalizacja w biznesie. Rozwój czy destrukcja?

Pytanie o rolę regulatora europejskiego

Stary Dom Zdrojowy, Sala Restauracyjna

Konkurencja rozumiana jako działanie konkretnego przedsiębiorcy lub firmy jest zorientowana

na określone cele, wśród których najważniejsze jest zdobycie wyznaczonego miejsca na rynku.

W danych ramach prawnych może być ona realizowana na wiele sposobów, nie tylko poprzez

udoskonalanie swoich usług i produktów, ale też poprzez działania, często na granicy prawa, mające

na celu zdyskredytowanie rywala w opinii jego odbiorców. Jak często przedsiębiorcy widzą na rynku

nie przeciwników, ale jedynie rywali i jak walka z nimi przyczynia się do destrukcji rynku zamiast

do rozwoju gospodarczego? Jakie szanse w tej walce na rynku europejskim mają firmy z Europy

Środkowo–Wschodniej?

Prowadzący:

Józef Oleksy, Profesor, Akademia Finansów w Warszawie, Polska

Wykładowcy:

Ryszard Florek, Prezes Zarządu, FAKRO, Polska

Ricardo Guedes, Członek Zarządu, MEGAJOULE, Portugalia

Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu, Grupa Maspex Wadowice, Polska

Richard Thomas, Dyrektor, Locations4business, Wielka Brytania

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Biura, UNDP, Polska

Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu, Work Service S.A., Polska


Theme:

Conditions of Conducting Business Activity in Poland

1.30 pm. – 2.45 pm. Lecture

Competition in Business. Development or Destruction?

What is the Role of the European Regulatory Institutions?

Stary Dom Zdrojowy, Sala Restauracyjna

Competition understood as an activity of an entrepreneur or a company is focused on precisely

defined targets, the most important of which is to occupy a desired place on the market. In a given

legal framework, competition can be effective in many ways, not only by improving services and

products, but also through actions, often verging on the illegal, aiming to discredit the rival in

the eyes of their business partners. How often do entre preneurs see in other market players not

antagonists, but only rivals, and how the fight against them leads to the destruction of the market

as opposed to the economic development? What chances do the CEE businesses have in this fight?

Moderator:

Jozef Oleksy, Professor, The Academy of Finance in Warsaw, Poland

Speakers:

Ryszard Florek, President of the Board, FAKRO, Poland

Ricardo Guedes, Executive Board Member, MEGAJOULE, Portugal

Krzysztof Pawinski, President of the Management Board, Maspex Wadowice Group, Poland

Richard Thomas, Chief Editor, Locations4business, Great Britain

Kamil Wyszkowski, Head of Office, UNDP, Poland

Tomasz Hanczarek, President of the Board, Work Service S.A., Poland

17


18

Blok tematyczny:

Wpływ przygotowań Polski do turnieju Euro 2012

na rozwój polskiej gospodarki

13.30 – 14.45 Wykład:

Kryzys gospodarczy a organizacja wielkich wydarzeń

sportowych. Czy to się opłaca?

Dom Forum, Sala Poznań

Organizacja dużych imprez sportowych oferuje korzyści ekonomiczne. Te bezpośrednie dotyczą

kapitału, jak i budowy infrastruktury. Inne, długoterminowe, np. niższe koszty transportu, są efektem

ulepszonych dróg i sieci kolejowych oraz wydatków poniesionych przez turystów. Pośrednie

korzyści mogą obejmować działania reklamowe, które ukazują miasto-gospodarza lub kraj, jego

walory turystyczne, zalety jako potencjalnego miejsca przyszłych inwestycji. Są też minusy istotne

w obliczu kryzysu gospodarczego, a wynikające z możliwości przekroczenia kosztów i niepełnego

wykorzystania nowej infrastruktury. Dyskusja ma na celu analizę zalet i wad organizacji dużych

imprez sportowych.

Prowadzący:

Kazimierz Barczyk, Przewodniczący, Sejmik Województwa Małopolskiego, Polska

Wykładowcy:

Francisco Borao, Prezydent, Stowarzyszenie Międzynarodowych Maratonów i Biegów Ulicznych,

Hiszpania

Rudolf Bugdoł, Wiceprezes ds. Organizacyjno-Finasowych, Polski Związek Piłki Nożnej, Polska

Marcin Herra, Prezes Zarządu, PL.2012 Sp. z o.o., Polska

Piotr Sokołowski, Dyrektor, Cracovia Maraton, Polska

Tomasz Ziółkowski, Dziennikarz, Program 2 TVP, Polska


Theme:

The Influence of Poland’s preparations for Euro 2012

on the Development of the Polish Economy

1.30 p.m. – 2.45 p.m. Lecture

Big Sports Events in the Time of Economic Downturn

– a Profitable Game?

Dom Forum, Sala Poznań

Hosting a large sports event offers direct and indirect economic benefits. Direct benefits include

capital and infrastructure construction, long-term benefits such as lower transportation costs thanks

to an improved road network, and spending by tourists who travel to attend the competitions.

Indirect benefits may include advertising effects that showcase the host city or country as a potential

tourist destination or business location and an increase in civic pride, local sense of community of

the host city or country. The discussion aims at analyzing the pros and cons of organizing the big

sports events.

Moderator:

Kazimierz Barczyk, Chairman, Council of the Malopolska Region, Poland

Speaker:

Francisco Borao, President, Association of International Marathons and Distance Races, Spain

Rudolf Bugdoł, Vice President, Organizational Finasowych, Polish Football Association, Poland

Marcin Herra, President of the Board, PL.2012 Sp. z o.o., Poland

Piotr Sokołowski, Direktor, Cracovia Maraton, Poland

Tomasz Ziółkowski, Journalist, Program 2 Polish Television, Poland

19


20

Blok tematyczny:

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

14.55 – 16.10 Panel dyskusyjny

Innowacyjna administracja dla innowacyjnej gospodarki

Dom Forum, Sala Koncertowa

Podczas dyskusji panelowej z udziałem przedstawicieli administracji publicznej i biznesu

podejmiemy temat roli administracji publicznej w stymulowania innowacyjności w gospodarce. Czy

współczesna administracja jest przygotowana do stawienia czoła nowym wyzwaniom zmieniającego

się świata? Jak nowoczesna administracja może pomóc gospodarkom? Co należy zrobić, by uczynić

Europę bardziej innowacyjną i konkurencyjną?

Moderator:

Andrzej Jacaszek, Dyrektor Zarządzający, ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,

Wydawca Harvard Business Review, Polska

Paneliści:

Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Polska

Zoltán Cséfalvay, Minister Stanu, Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Węgry

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska

Günter Verheugen, Profesor Honorowy, Europejski Uniwersytet Viadrina, Niemcy

Martin Kocurek, Minister, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Czechy


Theme:

Conditions of Conducting Business Activity in Poland

2.55 p.m. – 4.10 p.m. Panel discussion

Innovative Administration for Innovative Economy

Dom Forum, Sala Koncertowa

The discussion shall refer to the role of public administration in the process of stimulating

the innovation approach among societies and entrepreneurs. Does the contemporary public

administration shows its readiness to face challenges of the changing world? How modern

administration could help economies? What should be done and what can we do together to make

Europe more innovative?

Moderator:

Andrzej Jacaszek, Managing Director, ICAN Limited Liability Company Sp. k., Publisher of Harvard

Business Review, Poland

Speakers:

Waldemar Pawlak, Deputy Prime Minister, Minister of Economy, Ministry of Economy, Poland

Zoltán Cséfalvay, Minister of State , Ministry for National Economy, Hungary

Bożena Lublińska-Kasprzak, President, Polish Agency for Enterprise Development, Poland

Günter Verheugen, Honorary Profesor, European University Viadrina, Germany

Martin Kocurek, Minister, Ministry Industry and Trade, Czech Republic

21


22

Blok tematyczny:

Potencjał inwestycyjny Polski a system zachęt inwestycyjnych

14.55 – 16.10 Wykład

Inwestycje w Ochronie Zdrowia

Nowy Dom Zdrojowy, Sala Marmurowa

Dyskusja na temat inwestowania w ochronie zdrowia jest opłacalna. Pozwala na uświadomienie

korzyści jakie inwestycje w tym sektorze przynoszą społeczeństwu i państwu. Pokazuje obszary,

które wymagają wsparcia i ich rodzaju. Wskazuje także rolę samorządów i lokalnych społeczności na

rzecz inwestowania w obszar zdrowia na danym terenie.

Moderator:

Mariusz Gujski, Zastępca Redaktora Naczelnego, Czasopismo Służba Zdrowia, Polska

Paneliści:

Steven Adler, Expert do Spraw DataGovernmance, IBM Polska, Polska

Gary Barnes, Wiceprezydent, Europa, Bliski Wschód i Afryka– Departament Edukacji i Służby

Zdrowia, Wielka Brytania

Ryszard Lubliński, Dyrektor ds. Rynku, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., Polska

Edward Schmidt, Prezes Zarządu, Miedziowe Centrum Zdrowia SA, Polska

Janusz Ślusarczyk, Kierownik, Zakład Zdrowia Publicznego WUM, Polska


Theme:

Poland’s Investment Potential versus Investment

Incentive System

2.55 p.m. – 4.10 p.m. Lecture

Investments in the Healthcare Sektor

Nowy Dom Zdrojowy, Sala Marmurowa

Discussion about investing in health care is cost effective. Allow to realize benefits that

investments in this sector brings profits to society and the state. Shows the areas that need support.

It also indicates the role of local governments and local communities to invest in the area of health

in the area.

Moderator:

Mariusz Gujski, Deputy Editor–in–Chief, Health Care, Poland

Speakers:

Steven Adler, Expert in Data Security and Protection, IBM Poland, Poland

Gary Barnes, Vice President, Europe Middle East & Africa, Government Education and Healthcare

IBU, United Kingdom

Ryszard Lublinski, Market Access Director, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., Poland

Edward Schmidt, President of the Board, Miedziowe Centrum Zdrowia SA, Poland

Janusz Slusarczyk, Institute of Public Health, Warsaw Medical University, Poland

23


24

Blok tematyczny:

Dotychczasowe doświadczenia zagranicznych firm

działających w Polsce

14.55 -16.10 Wykład

Inwestycje polskie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

i inwestycje krajów Europy Środkowo- Wschodniej w Polsce

– czynniki sukcesu

Stary Dom Zdrojowy, Sala Prezydencka

Firmy z Europy Środkowo–Wschodniej coraz częściej dokonują inwestycji zagranicznych na

pozostałych rynkach regionu. Na podstawie własnych doświadczeń paneliści omówią czynniki

sukcesu, szanse i ryzyka związane z inwestowaniem na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej,

a także możliwości, jakie dla rozwoju regionu przynoszą wzajemne inwestycje.

Prowadzący:

Wojciech Szeląg, Dziennikarz, Telewizja Polsat Sp. z o. o., Polska

Wykładowcy:

Ryszard Florek, Prezes Zarządu, FAKRO, Polska

Sławomir Majman, Prezes Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

(PAIiIZ S.A.), Polska

Władimir Mikojan, Przedstawiciel na Europę Wschodnią, Izba Przemysłowo–Handlowa Federacji

Rosyjskiej, Rosja

Artur Osuchowski, Członek Zarządu, CIECH SA, Polska

Adam Pawłowicz, Prezes Zarządu, Konsalnet Holding S.A., Polska


Theme:

Experience to Date of Foreign Companies

Operating in Poland

2.55 p.m. - 4.10 p.m. Lecture

Polish Investments in the CEE Countries

and CEE Countries’ Investments in Poland

– Success Factors

Stary Dom Zdrojowy, Sala Prezydencka

Companies from Central and Eastern Europe increasingly make foreign investments on other

markets of the region. Drawing from their own experience, panelists will discuss key success factors,

benefits and risks connected with investing in Central and Eastern Europe, as well as development

opportunities created for the region by way of mutual investments.

Moderator:

Wojciech Szeląg, Journalist, Telewizja Polsat Sp. z o. o., Poland

Speakers:

Ryszard Florek, President of the Board, FAKRO, Poland

Slawomir Majman, President, Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ S.A.),

Poland

Vladimir Mikoyan, Regional Representative in Eastern Europe, Chamber of Commerce and

Industry of the Russian Federation, Russia

Artur Osuchowski, Member of the Management Board, CIECH SA, Poland

Adam Pawlowicz, President of the Board, Konsalnet Holding S.A., Poland

25


26

NOTATKI / NOTES


Wydawca / Publisher:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

ul. Solec 85

00-382 Warszawa

e-mail: forum@isw.org.pl

www.forum-ekonomiczne.pl

Skład i druk / Print:

Drukarnia GOLDRUK

ul. Kościuszki 28

33-300 Nowy Sącz

tel/fax +48 18 444 22 13

www.goldruk.com.pl

Warszawa 2011


28

Projekt „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Project “Promotion of the Polish economy on international markets”,

co-financed by European Regional Development Fund

Subaction 6.5.1 Innovative Economy -National Cohesion Strategy 2007-2013

www.mg.gov.pl www.forum-ekonomiczne.pl

More magazines by this user
Similar magazines