Bilgi Teknolojilerinin Hukuka Aykırı Kullanımı ve Haksız Rekabet ile ...

ibp.gov.tr

Bilgi Teknolojilerinin Hukuka Aykırı Kullanımı ve Haksız Rekabet ile ...

AMERİKAN ŞİRKETLER DERNEĞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR

Bilgi Teknolojilerinin Hukuka Aykırı Kullanımı ve Haksız Rekabet ile ilgili ABD Yasaları

ve

Bu Yasaların Türkiye’ye Etkisi

Günümüzde bilgi teknolojileri; toplumların arasındaki bağın sağlaması, küresel ekonomik yap-bozun önemli bir parçasını teşkil etmesi ve

sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeye imkan tanıması açısından büyük önem arz etmektedir. İşletmelerin gittikçe artan bir çoğunluğu

verimliliklerini arttırmak ve rekabet avantajı sağlamak için bilgi teknolojilerinden destek almaktadır. Birtakım üreticiler için ise, bilgi

teknolojilerine yapılan yatırım, sermaye masraflarının önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Bu üreticiler, bilgi teknolojilerini hukuka aykırı

şekilde kullanan şirketlerle rekabet etmek durumunda kaldıklarında, aynı işçilerine asgari ücretin altında ödeme yapan ya da çevrenin

korunmasına ilişkin düzenlemeleri ihlal eden şirketler karşısında olduğu gibi, rekabet açısından dezavantajlı bir konuma sahip olmaktadır. Bu

kapsamda değerlendirildiğinde, bilgi teknolojilerinin yasalara aykırı kullanımının birtakım çalışanların işlerini kaybetmesine neden olduğu,

tüketicileri aldattığı, pazar yapılarına yasal rekabete zarar verdiği görülmektedir. Hukuka aykırı yazılım/donanım kullanımının %10 oranında

azaltılmasının, 142 milyar Amerikan Doları değerinde global ekonomik faaliyet, 32 milyar Amerikan Doları değerinde global vergi geliri ve

500.000 adet yeni ileri teknoloji iş imkanı sağlayacağı düşünülmektedir 1 .

Bu kapsamda ABD’de Washington eyaleti (Haksız Rekabet Yasası) başta olmak üzere birtakım eyaletler, bilgi teknolojilerinin yasalara aykırı

olarak edinilmesi (lisanssız yazılım kullanılması, yazılımların lisans sözleşmelerine aykırı kullanılması, sahte donanım kullanılması vs.) yoluyla

üretilen ürünlerin satışına karşı yasal yöntemler getiren yasalar yürürlüğe koymuş ve koymaktadır. Bu düzenlemelere göre, anılan türde (yasalara

aykırı şekillerde temin edilen bilgi teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla üretilen) ürünlerin ilgili eyalette satılması halinde, ilgili

üreticinin/ihracatçının hangi ülkede bulunduğuna bakılmaksızın, söz konusu ürünün ilgili eyalette satılmasının engellenmesinin yanı sıra, bu

üreticinin/ihracatçının rakiplerinin maruz kaldığı zararların da talep edilmesi söz konusu olabilecektir. Hem 36 eyalet ve 3 Amerikan Bölgesi’ni

temsil eden Ulusal Savcılar Birliği tarafından hazırlanarak Federal Ticaret Komisyonu ile Rekabet Bürosu’na iletilen 4 Aralık 2011 tarihli yazı,

hem de Başkan Barack Obama’nın Ticari Kolluk Departmanı’nın kuruluşunu ilan eden 24 Ocak 2012 tarihli konuşması, bu tür düzenlemelerin

federal bir seviyede kabul göreceğinin veya Ulusal Ticaret Yasası gibi birtakım federal düzenlemelerin ABD’deki üreticilerin bilgi

teknolojilerinin yasalara aykırı kullanımı neticesinde elde edilen haksız rekabet avantajına karşı korunması amacıyla kullanılmaya başlanacağının

sinyalini vermektedir. Mevcut veya yürürlüğe koyulacak bu yasaların amacı, haksız uygulamaları bertaraf ederek, ABD’de iş yapan üreticiler için

rekabet koşullarını iyileştirmek olacaktır.

1 BSA 2010 Global Software Piracy Study, sf. 6


ABD’ye ihracat yapan Türk ihracatçılar da bu düzenlemelerden önemli ölçüde etkilenecektir. Üretim faaliyetleri sırasında yasalara aykırı yollarla

temin edilmiş bilgi teknolojilerini kullanan Türk üreticiler de, ürünlerine el konulması veya ABD’de satışlarının yasaklanması gibi risklerle karşı

karşıya kalabileceklerdir. Bu nedenle, özellikle Türkiye’nin Vizyon 2023 kapsamında ihracatlarını 500 milyar Amerikan Doları’na çıkarma

hedefi bulunduğu göz önüne alınarak, Türk üreticiler ve ihracatçılar arasında bu düzenlemelerle ilgili bilincin arttırılması önem arz etmektedir.

Bu düzenlemelerin en önemli amaçlarından biri, tüm sektör oyuncularının faaliyetlerini eşit bir rekabet ortamında gerçekleştirebildiği bir adil

rekabet ortamı yaratmaktır. Birtakım üreticilerin yasalara aykırı yollardan bilgi teknolojileri temin etmeleri sayesinde maliyetlerini azaltmak

suretiyle edindikleri haksız rekabet avantajını ortadan kaldıran bu düzenlemeler ayrıca işletmeler tarafından kaynakların yeniden tahsisine imkan

vermekte ve bu sayede yeni iş imkanları oluşturulması da dahil olmak üzere ekonomik gelişmeye önemli faydalar sağlamaktadır. Son olarak, bu

düzenlemeler sayesinde hukuka aykırı yollarla temin edilen bilgi teknolojilerinin kullanımını azalması, ekonomik gelişime de katkıda

bulunacaktır. Business Software Alliance (“BSA”) tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen bir çalışmaya göre ülkemizde korsan yazılım oranı

%62 olup, bu oran 516 milyar Amerikan Doları’na eşittir. Türkiye’de de ABD’ye benzer düzenlemelerin yürürlüğe konulması bir yandan bahsi

geçen seviyelerdeki kayıpların oluşmasını engellerken, diğer yandan da uluslararası rekabete hakim “adil ticaret ilkesi”ne uyumlu bir ortam

sağlayarak Türk üreticiler lehine rekabet avantajı sağlayacak, inovasyon ve ekonomik gelişime uygun bir ortam yaratacaktır.

Ekler

Eyalet Yasaları

1495 sayılı Washington Yasası

231 sayılı Louisiana Yasası

Ulusal Savcılar Birliği tarafından Federal Ticaret Komisyonu’na iletilen Mektup

Ulusal Savcılar Birliği Basın Duyurusu

Genel Bakış


ABD’nin bazı eyaletlerinde (Washington, Louisiana) haksız rekabetin önlenmesine yönelik ve üreticileri Bilgi Teknolojileri (“BT”) sistemlerini

(kullandıkları yazılımlar ve donanımlar) fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmeden kullanmaya teşvik eden yeni kanunlar çıkarılmıştır.

Ürettikleri ürünler ilgili eyaletlerde satılmakta olan üreticiler, BT kullanımlarında, hak sahiplerinin (yazılım ve donanımlar üzerinde fikri ve sınai

mülkiyet sahibi kişiler) haklarını ihlal etmeleri halinde yasal yaptırımlara maruz kalabilmekte ve bu doğrultuda satışlarının azalması riskiyle karşı

karşıya kalabilmektedir. Diğer yandan, yasal BT kullanan üreticiler; küresel anlamda itibarını arttıracak, iş potansiyellerini koruyacak ve

rekabetçi üstünlüğe sahip olacaktır.

Kanunların Hedefleri

• Ticari faaliyetlerinde hukuka aykırı şekilde BT kullanmakta olan (örneğin korsan yazılım, sahte donanım vb) üreticilerin sahip olduğu haksız

rekabet avantajını ortadan kaldırmak.

• Toplumun bu alandaki bilincini geliştirerek, fikri ve sınai mülkiyet haklarına duyulan saygıyı ve adil rekabeti teşvik etmek.

• Üreticiler için eşit şartlar ve sorumlu iş pratikleri oluşturmak.

Kanunlar Hakkında

Kimler Sorumlu Tutulabilir? Herhangi bir ürünü, ticari faaliyetlerinde hukuka aykırı olarak BT kullanarak (örneğin korsan yazılım, sahte

donanım vb) üreten ve bu ürünleri ilgili eyaletlerde satan veya satılan ve kanunla belirlenen istisnalar kapsamı dışında kalan her türlü işletme.

Kanunların Belirlediği Usul: Üzerinde hak sahibi bulunduğu BT’nin bir üretici tarafından hukuka aykırı şekilde kullanıldığını düşünen BT hak

sahibi, söz konusu kanaatini destekleyen

nedenleri içeren yazılı bir ihtarname iletir. Bu ihtarnameyi takiben üretici, BT kullanımının yasal olduğunu kanıtlamak yahut BT kullanımını

yasal hale getirmek için en fazla 90 güne (bazı durumlarda 180 gün) sahip olacaktır.

Kim Dava Açabilir? Eyalet Başsavcısı veya yasal BT kullanan rakip üreticiler dava edebilir.


Kanunlara Uymamanın Sonuçları: Söz konusu kanunlara aykırılık halinde, ABD’nin önemli eyaletlerinde ürünleri satılan üreticiler şu yasal

sonuçlarla karşı karşıya kalabileceklerdir:

• Zararın tazmini (üreticinin kötü niyetli olması halinde, zararın 3 katına kadar talep edilebilmektedir)

• Bazı koşulların varlığı halinde, mahkeme üreticinin ilgili eyalette mallarını satmasını engelleyebilmekte ve üreticinin ilgili eyalette

yerleşik olmaması halinde (Ör. üreticinin Türkiye’de yerleşik olması) malların toplatılması kararı dahi verilebilmektedir.

Üreticinin Dağıtım Kanalında Yer Alan Kişilerin Sınırlı Sorumluluğu: Üreticinin mahkemeye çıkmaması veya aleyhine hükmedilen

tazminatı ödememesi halinde, bu üretici ile ürünlerin üretimi ile ilgili olarak doğrudan anlaşma halinde bulunan ve bu ürünleri ilgili eyalette satan

şirketlere karşı $(ABD) 250.000’ına kadar maddi tazminata hükmedilebilecektir.

Üreticinin Dağıtım Kanalında Yer Alan Kişilerin Sorumluluktan Kurtulma Yolları: Bu Kişiler kanunda sayılan şartlardan birini yerine

getiriyor olmaları halinde sorumluluktan kurtulabilmektedirler. 50 Milyon Amerikan Doları’nın altında yıllık geliri olan işletmeler ile üreticiye

kendi adına üretim yaptırmayan 3. Kişilerin yanı sıra (1) üreticilerine yasal BT kullanımını zorunlu tutan ve aksi durum halinde acilen yasal

kullanıma geçme konusunda ihtar eden (2) Yasal BT kullanımını sağlayan tedarik zinciri prosedürleri geliştiren 3. Kişiler sorumluluktan

kurtulabilmektedir.

Kanunların Üreticiler Açısından Faydaları

Kanunlar, üreticileri yasal BT kullanımı yönünde teşvik etmekte ve üreticiler arasında haksız rekabetin önlenmesine ve eşit şartlarda rekabetin

sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Yukarıda sayılan yasal sonuçların yanı sıra; Kanunlar yasal BT kullanan üreticiler açısından rekabet avantajı ve şirketlerin uluslararası pazar

rekabetinde ayrıştırıcı bir özelliğe sahip olmalarını sağlamasının yanı sıra, işletmelerinin uluslararası alandaki itibarlarını da artırmaktadır.

Daha fazla bilgi almak için Yardım Merkezi İletişim Bilgileri: 0212 292 79 34 veya uca@bts-legal.com


Trend Alert: Increasing Focus on Protection of Intellectual Property in Global Supply

Chains to Ensure Fair Competition


“I will go anywhere in the world to open new markets for American products. And I will not stand by when our competitors don't play by the

rules. We've brought trade cases against China at nearly twice the rate as the last administration - and it's made a difference. Over a thousand

Americans are working today because we stopped a surge in Chinese tires. But we need to do more. It's not right when another country lets our

movies, music, and software be pirated. It's not fair when foreign manufacturers have a leg up on ours only because they're heavily subsidized.”

-President Barack Obama, State of the Union Address, January 24, 2012

“In the 1990s, businesses used their supply chains to take on the problem of child labor in the new developing world….Today, I’m encouraged

that a new coalition of major companies is coming together to keep global supply chains free of pirated software and counterfeit goods. That

gives innovators their rightful rewards, but it also creates American jobs.”

-Secretary of State Hillary Clinton, Speech on Economic Statecraft, New York City, October 14, 2011

“The government must take an active role in protecting the intellectual property of entrepreneurs through patents, copyrights and other

enforcement mechanisms. After all, intellectual property and innovation keep our entire economic engine humming. When companies are more

confident that their ideas will be protected, they have more incentive to pursue advances that push costs down and employment up. All in all a

total of 40 million jobs. . . or 27.7 percent of all jobs in the U.S. economy. . . are attributable to industries that rely on robust intellectual property

protections.”

-Secretary of Commerce John Bryson, Remarks unveiling COMPETES Report, Washington, D.C., January 6, 2012

“With regard to the protection of intellectual property, in particular copyright, trademarks, trade secrets and patents, we recognize the need to

have national laws and frameworks for improved enforcement. We are thus renewing our commitment to ensuring effective action against

violations of intellectual property rights in the digital arena, including action that addresses present and future infringements. We recognize that

the effective implementation of intellectual property rules requires suitable international cooperation of relevant stakeholders, including with the

private sector.”

-G8 Participants Statement, G8 Summit, May 2011


Background: Recent Developments to Protect Intellectual Property and Address Unfair Competition Law

There is a growing focus on ensuring global supply chains are respecting intellectual property rights and competing fairly. By evaluating supply

chain management and operations, U.S. businesses can make sure global competition is taking place on a level playing field that facilitates

innovation and job creation. In November 2011, 39 state and territorial attorneys general called on the Federal Trade Commission to address the

unfair advantage gained by foreign and other manufacturers who use stolen information technology to illegally reduce their business costs while

simultaneously announcing their commitment to use existing state authorities to address the problem. This announcement was preceded by two

U.S. states, Washington and Louisiana, enacting new laws to specifically address the issue.

The Importance of Intellectual Property Rights

Intellectual property is the currency of innovation, creativity and economic growth. Without the protection of ideas, businesses cannot reach their

full potential, and are unable to spend more money on research, development, or hiring new employees. In fact, according to the U.S. Chamber of

Commerce, overall intellectual property theft costs 750,000 U.S. jobs a year. The protection of intellectual property encourages the dissemination

of knowledge, makes it possible to bring new products to consumers quickly, and drives economic progress. Companies large and small have a

responsibility to protect their own intellectual property and respect others’ intellectual property.

Heightened U.S. State Efforts to Ensure the Legal Use of Information Technology

Given the vital role intellectual property protection plays in innovation and job creation, it is not surprising that state and federal officials are

focused on halting the use of stolen information technology. The theft of information technology has an astounding impact on economies—

losses exceed $59 billion per year worldwide, according to the Business Software Alliance. Intellectual property theft also causes real losses for

law-abiding U.S. manufacturers that pay the costs of legally acquiring information technology and have to compete for market share with other

manufacturers who rely on stolen IT. These losses impact almost all manufacturing sectors from apparel to paper, from food processing to auto

parts.


In November 2011, 39 state and territorial attorneys general announced their commitment to use existing state powers to “address the unfair

advantage that results when foreign and other manufacturers use stolen information technology to illegally slash their costs.” At the same time,

the attorneys general called upon the Federal Trade Commission to use its powers to help tackle the issue at a federal level.

In addition, the states of Washington and Louisiana recently enacted specific laws to eliminate the unfair competitive advantage obtained by

manufacturers that use stolen IT in their business operations. These statutes require that all manufacturers whose products are sold in

Washington and Louisiana use legal information technology, including software and hardware, or risk financial and legal liability, business

disruptions and lost sales opportunities. The Washington and Louisiana state attorneys general may file suit against a non-compliant

manufacturer on behalf of one or more injured competitors.

At the heart of these actions is a commitment to ensuring free and fair competition for all companies in the global economy. Fair competition

creates opportunities for innovation and economic growth and provides the world’s consumers with better products, more choices, and lower

costs. Unfair competition – such as using stolen information technology to illegally slash manufacturing costs – undermines these principles,

harms law-abiding companies and slows economic growth.

Appendix

State Laws and Momentum

Washington House Bill 1495

Louisiana House Bill 231

National Association of Attorneys General Letter to the Federal Trade Commission

National Association of Attorneys General Press Release

International Media Coverage

“The new American law could have an impact on Asian manufacturers and their customers. Failure to comply with the law puts them at risk of

having to pay damages, seizure of their goods and in the worst-case scenario, losing access to the American markets. Stacy Baird, a former

adviser to members of the US Senate and US House of Representatives, said: ‘Many manufacturers in this region supply or sell directly into the

US. It is widely known that many of these companies use illegal IT in their business operations and manufacturing. Government and business

leaders in Southeast Asia should be aware of the growing momentum for enforcement of American competition laws against these companies and


those that rely on them for manufacturing. Clearly there is a trend, and with this move toward stronger enforcement, this region’s manufacturers

should take steps to replace illegal IT with legal products.’”

-New Straits Times, “US law targets manufacturers using stolen IT,” December 7, 2011

“Since July 2011, the enterprises that use pirated software, when exporting their products to the two states, will face the risk of being sued by the

rivals or general attorneys in the two states. The enterprises would be added into the black list of enterprises which are prohibited to export goods

to the markets, or they will be forced to pay the compensation with the sums of money equal or triple the sums of money spent to buy

copyrighted software. However, the new rules applied by Washington and Louisiana states prove to be not the only barrier for exporters. Lawyers

have warned that maybe all the 50 states in the US and some other countries are considering the same rule.”

-VietnamNet Bridge, “Vietnam warned its export won’t go through if producers use pirated software,” November 19, 2011

“A group of attorneys general sent a letter Friday to the Federal Trade Commission and its Bureau of Competition, asking them to better enforce

the Federal Trade Commission Act. Congress passed the act to protect consumers from unfair methods of competition. But the National

Association of Attorneys General says the commission also needs to protect competitors….In their two-page letter, the attorneys general say the

theft of intellectual property is ‘endemic’ in countries to which the nation's manufacturing jobs have been transferred.”

-Legal Newsline, “AGs say FTC law needs to be better enforced,” November 7, 2011

“Usually when a law has a title like ‘The Unfair Competition Act’, (UCA) most exporters from Asia are uncomfortable; when that comes from

the United States, a major trading partner, they shudder. The intention of the UCA is clear; level the playing field so that all companies that are

using IT software in their production or back office processes pay for it as they would any other raw material or machine used. This state law will

undoubtedly have a tremendous impact on the relevant manufacturer, but in fact, of which there exists favorable opportunities.”

-China WTO Tribune, “The State Legislation of the United States to Protect IPR of Information Technology,” November 2011

“A total of 10 US states are expected to enforce similar laws, said Michael Mudd, senior partner of Asia Policy Partners, a Hong Kong consulting

firm. However, the laws could prove to be a windfall for Thai exporters as China has an even higher piracy rate than Thailand, he said. Thailand's

piracy rate was 73% last year with total value lost of US$777 million, ranking it 17th globally…. Mr. Mudd said that even though this was not a


federal law, it could affect all manufacturers as Seattle is a major port for goods from Asia. Seattle is the US's seventh-largest port in terms of

volume, but is second for Asian cargo. Thailand's exports to the US were valued at US$22.7 billion last year.”

-Bangkok Post, “US laws challenge exporters,” October 6, 2011

More magazines by this user
Similar magazines