2010 Nr. 11 - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

2010 Nr. 11 - Standartizacijos departamentas prie AM

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

1


Turinys

AKTUALIJOS ..................................................................................................... 5

STANDARTUOSE BUS ATSIÞVELGIAMA Á LABAI MAÞØ, MAÞØ

IR VIDUTINIØ ÁMONIØ REIKMES ............................................................................ 5

IŠLEISTAS LST ISO 26000:2010 NURODYMAI DËL SOCIALINËS

ATSAKOMYBËS (TAPATUS ISO 26000:2010) ......................................................... 5

SUDARYTAS NAUJAS LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO

TECHNIKOS KOMITETAS ....................................................................................... 6

METROLOGIJA IR STANDARTIZACIJA EUROPOJE.

EURAMET – NAUJAS CEN IR CENELEC BENDRADARBIAVIMO PARTNERIS ....... 8

STANDARTIZACIJA ........................................................................................... 9

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI .......................................................................... 9

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ........................................................... 19

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ............................................... 24

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,

KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO SPALIO MËN. ............................................. 25

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ......................................... 25

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI ............................................. 27

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ...................................... 28

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ............ 31

RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI ....................... 33

REDAKCINË KOLEGIJA

Redagavo A. Treèiokaitë

Maketavo B. Meðkënienë

2010-11-12

© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2010


Lietuvos standartizacijos departamento

BIULETENIS

2010

Nr. 11

VILNIUS, 2010


Lietuvos standartizacijos departamentas

T. Kosciuðkos g. 30

LT-01100 Vilnius

Telefonas: (8~5) 270 9360

El. paðtas: lstboard@lsd.lt

Interneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

AKTUALIJOS

STANDARTUOSE BUS ATSIÞVELGIAMA Á LABAI MAÞØ, MAÞØ

IR VIDUTINIØ ÁMONIØ REIKMES

Siekdamas skatinti labai maþas, maþas ir vidutines ámones dalyvauti standartizacijoje bei atsiþvelgdamas

á jø reikmes, Lietuvos standartizacijos departamentas 2010 m. lapkrièio mën. išleido standartizacijos dokumentà

SD 14:2010 Nurodymai dël standartø rengimo, atsiþvelgiant á labai maþø, maþø ir vidutiniø ámoniø (MVÁ)

reikmes. Dokumentas išleistas lietuviø ir anglø kalbomis.

Šis standartizacijos dokumentas skirtas standartø rengëjams, jame pateikiamos gairës, patarimai ir

rekomendacijos, kaip rengiant standartus atsiþvelgti á labai maþø, maþø ir vidutiniø ámoniø reikmes.

Susipaþinti su šiuo dokumentu galima Lietuvos standartizacijos departamento bibliotekoje arba ásigyti

Informacijos skyriaus Platinimo poskyryje.

IŠLEISTAS LST ISO 26000:2010 NURODYMAI DËL SOCIALINËS

ATSAKOMYBËS (TAPATUS ISO 26000:2010)

Ðis standartas gali bûti taikomas visose ámonëse, ástaigose, organizacijose, nesvarbu, koks jø tipas,

didumas ir tiekiamas produktas, kadangi socialinë atsakomybë apima aplinkosauginius, socialinius,

finansinius, etinius aspektus. Standarte pateiktos nuostatos aprëpia tokius klausimus kaip organizacijos

valdymas, þmogaus teisës, darbinë veikla ir aplinka, sàþiningo verslo praktika, vartotojø reikalai ir pan. Šios

nuostatos atitinka Tarptautinës darbo organizacijos konvencijos, Pasaulinës þmogaus teisiø deklaracijos,

Jungtiniø Tautø konvencijos bei ávairiø tarptautiniø susitarimø nuostatas.

Susipaþinti su ðiuo dokumentu galima Lietuvos standartizacijos departamento bibliotekoje arba ásigyti

Informacijos skyriaus Platinimo poskyryje.

Parengë Marijana Simutienë

5


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

SUDARYTAS NAUJAS LIETUVOS STANDARTIZACIJOS

DEPARTAMENTO TECHNIKOS KOMITETAS

2010 m. rugsëjo 13 d. Lietuvos standartizacijos departamentas sudarë naujà technikos komitetà

LST TK 82 Nebëginiø antþeminiø transporto priemoniø sauga.

Ðio technikos komiteto veiklos sritis numatyta labai plati. Ji apima visureigiø, velomobiliø, sniegomobiliø,

keturraèiø motociklø, gyvenamøjø poilsiniø transporto priemoniø, gamtinëmis dujomis ar elektra varomø

transporto priemoniø ir kitø transporto priemoniø, naudojamø vieðuose ir nevieðuose keliuose, taip pat

pramoniniø krautuvø ergonomikos, funkcinius, asmenø saugos bei jø sveikatos apsaugos reikalavimus ir ðiø

srièiø terminus. Komitetas bendradarbiaus su 9 atitiktiniais Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Tarptautinës

standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komitetais.

Sudaromajame susirinkime dalyvavo Valdemaras Priðmontas (Valstybinë darbo inspekcija), Virginijus

Jusys (Valstybinë ne maisto produktø inspekcija), Alfredas Lankauskas (Ðiauliø universitetas), Jonas Budrys

(Valstybinë maðinø bandymø stotis), Stasys Slavinskas (Lietuvos þemës ûkio universitetas), Algirdas Þukauskas

(Lietuvos automobiliø asociacija),

Jonas Sapragonas (Kauno technologijos

universitetas), Saugirdas Pukalskas

(Vilniaus Gedimino technikos universiteto

Automobiliø transporto katedra), Gintautas

Bureika, (Vilniaus Gedimino technikos

universiteto Geleþinkeliø transporto

katedra), Egidijus Gaigalas (UAB Paradis),

Lietuvos standartizacijos departamento

Standartizacijos skyriaus 2-ojo

poskyrio vedëja Marija Tebëraitë, Lietuvos

standartizacijos departamento darbuotoja

Violeta Peèiukënaitë.

Paðtu buvo iðsiøstas 31 kvietimas su

technikos komiteto nuostatø ir veiklos

plano projektais, daugiau kaip 20 ûkio

subjektø buvo kvieèiami siunèiant informacijà

el. paðtu ir telefoniniø pokalbiø

metu. Sudaromajame susirinkime kalbëjusi

Marija Tebëraitë paminëjo, kad technikos

komiteto nariai, nagrinëdami standartø

projektus, dirba kaip ekspertai.

Bûti ekspertu sudëtinga ir atsakinga misija,

bet taip garsinamas Lietuvos vardas,

jei dirbama atsakingai. Tikimasi, kad

ið naujojo technikos komiteto nariø tarpo

atsiras ágaliotøjø atstovø, kurie tikrai

galës dalyvauti CEN darbo grupëse, rengiant

Europos standartø projektus, dalyvauti

kituose CEN projektuose.

Technikos komiteto LST TK 82 nuostatai

ir veiklos planas paskelbta Departamento

tinklapyje www.lsd.lt.

6


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

Departamento direktoriaus ásakymu technikos komiteto LST TK 82 pirmininku 6 metø kadencijai patvirtintas

doc. dr. Saugirdas Pukalskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Automobiliø transporto katedros

vedëjas, jo pavaduotoju Virginijus Jusys, Valstybinës ne maisto produktø inspekcijos ágaliotasis atstovas,

sekretore Violeta Peèiukënaitë.

Naujas technikos komitetas patvirtino 2011 m. standartø programos projektà ir numatë darbo grupes

programai ágyvendinti.

Technikos komiteto veikla yra atvira, todël kvieèiama ásijungti daugiau suinteresuotø mokslo, pramonës,

profsàjungø, vartotojø teisiø gynimo institucijø atstovø.

Parengë Marija Tebëraitë

7


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

METROLOGIJA IR STANDARTIZACIJA EUROPOJE.

EURAMET – NAUJAS CEN IR CENELEC

BENDRADARBIAVIMO PARTNERIS

Neseniai Nacionaliniø metrologijos institucijø Europos asociacija (EURAMET), Europos standartizacijos

komitetas (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) pasiraðë bendradarbiavimo

susitarimà, kuris sudarys didesnes galimybes sieti standartizacijà ir Europos lëðomis atliekamus mokslinius

tyrimus metrologijos srityje.

Pagal ðá susitarimà CEN, CENELEC ir EURAMET sieks strateginiø tikslø ir vykdys bendrus metrologijos ir

standartizacijos projektus, kurie skatins mokslo paþangà ir technologines inovacijas, kad socialiniai iððûkiai

Europos ekonomikai ir gyvenimo kokybës lygiui bûtø patenkinti.

Inovacijos yra strategiðkai svarbios CEN ir CENELEC ir yra jø veiklos centre. Lygiai tiek pat inovacijos

svarbios ir EURAMET, kuri siekia paspartinti moksliniø tyrimø galimybiø plëtrà tokiose inovacinëse srityse

kaip sveikatos apsauga, energetika, aplinka ir paþengusiø technologijø sektoriai, kuriuose CEN ir CENELEC

vykdo aktyvià standartizacijos veiklà.

CEN, CENELEC ir EURAMET sutarë bendradarbiauti tokiose EURAMET veiklos srityse kaip moksliniai

tyrimai, þiniø keitimasis ir infrastruktûrinë parama metrologijos srityje, nacionaliniø matavimo etalonø ir kalibravimo

bei matavimo galimybiø (CMC) tarptautinis pripaþinimas.

Bendradarbiavimo susitarimas parengtas vadovaujantis 2008 m. rugsëjo 25 d. Tarybos iðvadomis dël

standartizacijos ir inovacijø bei EB sutarties 185 (buvusiu 169) straipsniu. Ðiuose dokumentuose kalbama

apie geresná moksliniø tyrimø koordinavimà ir moksliniø tyrimø bei inovacijø politikos konvergencijà nacionaliniu

ir ES lygmeniu.

Pagal CEN ir CENELEC informacijà parengë V. Domkus

8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

STANDARTIZACIJA

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 31010:2010 en

Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo bûdai

(IEC/ISO 31010:2009)

X (98 Lt)

LST EN 50325-5:2010 en

Pramoniniø ryðiø posistemis pagal ISO 11898 (CAN)

valdymo átaisø sietuvams. 5 dalis. Funkcinës saugos ryðys

pagal EN 50325-4

R (66 Lt)

LST EN 50377-8-10:2010 en

Jungèiø komplektai ir jungiamieji komponentai, naudojami

skaidulinës optikos ryðio sistemose. Techniniai gaminio

reikalavimai. 8-10 dalis. C kategorijos LSH-APC vienguboji

sudëtinë movinë titano jungtis, prijungta prie B1.1 ir

B1.3 kategorijos vienmodës skaidulos, atitinkanèios

IEC 60793-2-50

Q (63 Lt)

LST EN 50377-8-11:2010 en

Jungèiø komplektai ir jungiamieji komponentai, naudojami

skaidulinës optikos ryðio sistemose. Techniniai gaminio

reikalavimai. 8-11 dalis. C kategorijos LSH-PC vienguboji

sudëtinë movinë titano jungtis, prijungta prie B1.1 ir

B1.3 kategorijos vienmodës skaidulos, atitinkanèios

IEC 60793-2-50

Q (63 Lt)

LST EN 50377-8-12:2010 en

Jungèiø komplektai ir jungiamieji komponentai, naudojami

skaidulinës optikos ryðio sistemose. Techniniai gaminio

reikalavimai. 8-12 dalis. U kategorijos LSH-APC vienguboji

sudëtinë movinë titano jungtis, prijungta prie B1.1 ir

B1.3 kategorijos vienmodës skaidulos, atitinkanèios

IEC 60793-2-50

R (66 Lt)

LST EN 50377-8-13:2010 en

Jungèiø komplektai ir jungiamieji komponentai, naudojami

skaidulinës optikos ryðio sistemose. Techniniai gaminio

reikalavimai. 8-13 dalis. U kategorijos LSH-PC vienguboji

sudëtinë movinë titano jungtis, prijungta prie B1.1 ir

B1.3 kategorijos vienmodës skaidulos, atitinkanèios

IEC 60793-2-50

R (66 Lt)

LST EN 50491-2:2010 en

Bendrieji reikalavimai, keliami elektroninëms namø bei

pastatø sistemoms (ENPS) ir pastatø automatizavimo bei

valdymo sistemoms (PAVS). 2 dalis. Aplinkos sàlygos

H (40 Lt)

LST EN 50491-5-1:2010 en

Bendrieji reikalavimai, keliami elektroninëms namø bei

pastatø sistemoms (ENPS) ir pastatø automatizavimo bei

valdymo sistemoms (PAVS). 5-1 dalis. Elektromagnetinio

suderinamumo reikalavimai, sàlygos ir bandymo stendas

Nuo 2013-04-01 ið dalies pakeièia

LST EN 50090-2-2+AC:2000,

LST EN 50090-2-2+AC:2000/A1:2002,

LST EN 50090-2-2+AC:2000/A2:2007

J (43 Lt)

LST EN 50491-5-2:2010 en

Bendrieji reikalavimai, keliami elektroninëms namø bei pastatø

sistemoms (ENPS) ir pastatø automatizavimo bei valdymo

sistemoms (PAVS). 5-2 dalis. Elektromagnetinio suderinamumo

reikalavimai, keliami gyvenamosiose, komercinëse ir lengvosios

pramonës ámoniø patalpose naudojamoms ENPS ir PAVS

Nuo 2013-04-01 ið dalies pakeièia

LST EN 50090-2-2+AC:2000,

LST EN 50090-2-2+AC:2000/A1:2002,

LST EN 50090-2-2+AC:2000/A2:2007

G (36 Lt)

LST EN 50491-5-3:2010 en

Bendrieji reikalavimai, keliami elektroninëms namø bei

pastatø sistemoms (ENPS) ir pastatø automatizavimo bei

valdymo sistemoms (PAVS). 5-3 dalis. Elektromagnetinio

suderinamumo reikalavimai, keliami pramoninëje aplinkoje

naudojamoms ENPS ir PAVS

Nuo 2013-04-01 ið dalies pakeièia

LST EN 50090-2-2+AC:2000,

LST EN 50090-2-2+AC:2000/A1:2002,

LST EN 50090-2-2+AC:2000/A2:2007

D (27 Lt)

LST EN 50530:2010 en

Prie tinklo prijungtø fotovoltiniø inverteriø visuminis

efektyvumas

R (66 Lt)

LST EN 60068-2-53:2010 en

Aplinkos poveikio bandymai. 2-53 dalis. Bandymai ir

nurodymai. Sudëtiniai klimatiniai (temperatûros ir drëgmës

poveikio) ir dinaminiai (vibraciniai ir smûginiai) bandymai

(IEC 60068-2-53:2010)

Nuo 2013-05-01 pakeièia LST EN 60068-2-51:2001,

LST EN 60068-2-50:2001

J (43 Lt)

LST EN 60191-6-19:2010 en

Mechaninis puslaidininkiniø átaisø standartizavimas. 6-19 dalis.

Korpuso persimetimo aukðtoje temperatûroje ir didþiausio

leidþiamojo persimetimo matavimo metodai

(IEC 60191-6-19:2010)

G (36 Lt)

LST EN 60318-4:2010 en

Elektroakustika. Þmogaus galvos ir ausies modeliavimo

átaisai. 4 dalis. Uþkimðtos ausies imitatorius ausiniø, kurios

ausø ádëklais susiejamos su ausimis, charakteristikoms

matuoti (IEC 60318-4:2010)

Nuo 2013-05-01 pakeièia LST HD 443 S1:2002

K (47 Lt)

LST EN 60512-7-1:2010 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

7-1 dalis. Smûginiai bandymai (laisvosios jungtys). 7a bandymas.

Kartotinis laisvasis kritimas (IEC 60512-7-1:2010)

D (27 Lt)

LST EN 60512-9-5:2010 en

Elektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.

9-5 dalis. Ilgalaikiðkumo bandymai. 9e bandymas. Ciklinë

srovinë apkrova (IEC 60512-9-5:2010)

C (23 Lt)

LST EN 60603-7-41:2010 en

Elektroninës árangos jungtys. 7-41 dalis. 8 takeliø

neekranuotø laisvøjø ir tvirtinamøjø jungèiø, naudojamø

duomenims perduoti maþesniais kaip 500 MHz daþniais,

detalusis apraðas (IEC 60603-7-41:2010)

G (36 Lt)

9


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 60603-7-51:2010 en

Elektroninës árangos jungtys. 7-51 dalis. 8 takeliø ekranuotø

laisvøjø ir tvirtinamøjø jungèiø, naudojamø duomenims

perduoti maþesniais kaip 500 MHz daþniais, detalusis

apraðas (IEC 60603-7-51:2010)

G (36 Lt)

LST EN 61249-2-41:2010 en

Spausdintiniø plokðèiø ir kitø jungiamøjø dariniø medþiagos.

2-41 dalis. Sustiprintos plakiruotosios ir neplakiruotosios

pagrindo medþiagos. Variu plakiruoti, apibrëþto degumo

(nustatomo vertikaliojo degimo bandymu), sluoksniniai,

brominta epoksidine derva ámirkyto celiuliozës popieriaus ir

E stiklo audiniu sustiprinti lakðtai, skirti beðvinëms sàrankoms

(IEC 61249-2-41:2010)

L (51 Lt)

LST EN 61249-2-42:2010 en

Spausdintiniø plokðèiø ir kitø jungiamøjø dariniø medþiagos.

2-42 dalis. Sustiprintos plakiruotosios ir neplakiruotosios

pagrindo medþiagos. Variu plakiruoti, apibrëþto degumo

(nustatomo vertikaliojo degimo bandymu), sluoksniniai,

brominta epoksidine derva ámirkyto neaustinio E stiklo

audinio ir ðiuo audiniu sustiprinti lakðtai, skirti beðvinëms

sàrankoms (IEC 61249-2-42:2010)

L (51 Lt)

LST EN 61280-1-3:2010 en

Ðviesolaidinio ryðio posistemio bandymo procedûros.

1-3 dalis. Bendrieji ryðio posistemiai. Centrinio bangos ilgio ir

spektro juostos ploèio matavimas (IEC 61280-1-3:2010)

Nuo 2013-05-01 pakeièia LST EN 61280-1-3:2003

J (43 Lt)

LST EN 61340-5-3:2010 en

Elektrostatika. 5-3 dalis. Elektroniniø átaisø apsauga nuo

elektrostatiniø reiðkiniø. Savybiø ir reikalavimø, susijusiø su

elektrostatiniam iðlydþiui jautriø átaisø pakavimu,

klasifikavimas (IEC 61340-5-3:2010)

J (43 Lt)

LST EN 61508-1:2010 en

Elektriniø, elektroniniø, programuojamø elektroniniø su sauga

siejamø sistemø funkcinë sauga. 1 dalis. Bendrieji

reikalavimai (IEC 61508-1:2010)

Nuo 2013-05-01 pakeièia LST EN 61508-1:2002

V (85 Lt)

LST EN 61508-2:2010 en

Elektriniø, elektroniniø, programuojamø elektroniniø su sauga

siejamø sistemø funkcinë sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami

elektrinëms, elektroninëms, programuojamoms elektroninëms

su sauga siejamoms sistemoms (IEC 61508-2:2010)

Nuo 2013-05-01 pakeièia LST EN 61508-2:2002

X (98 Lt)

LST EN 61508-3:2010 en

Elektriniø, elektroniniø, programuojamø elektroniniø su sauga

siejamø sistemø funkcinë sauga. 3 dalis. Reikalavimai, keliami

programinei árangai (IEC 61508-3:2010)

Nuo 2013-05-01 pakeièia LST EN 61508-3:2002

XA (104 Lt)

LST EN 61508-4:2010 en

Elektriniø, elektroniniø, programuojamø elektroniniø su sauga

siejamø sistemø funkcinë sauga. 4 dalis. Apibrëþtys ir

santrumpos (IEC 61508-4:2010)

Nuo 2013-05-01 pakeièia LST EN 61508-4:2002

Q (63 Lt)

LST EN 61508-5:2010 en

Elektriniø, elektroniniø, programuojamø elektroniniø su sauga

siejamø sistemø funkcinë sauga. 5 dalis. Saugos vientisumo

lygiø nustatymo metodø pavyzdþiai (IEC 61508-5:2010)

Nuo 2013-05-01 pakeièia LST EN 61508-5:2002

T (74 Lt)

LST EN 61508-6:2010 en

Elektriniø, elektroniniø, programuojamø elektroniniø su sauga

siejamø sistemø funkcinë sauga. 6 dalis. IEC 61508-2 ir

IEC 61508-3 taikymo gairës (IEC 61508-6:2010)

Nuo 2013-05-01 pakeièia LST EN 61508-6:2002

XA (104 Lt)

10

LST EN 61508-7:2010 en

Elektriniø, elektroniniø, programuojamø elektroniniø su sauga

siejamø sistemø funkcinë sauga. 7 dalis. Bûdø ir priemoniø

apþvalga (IEC 61508-7:2010)

Nuo 2013-05-01 pakeièia LST EN 61508-7:2002

XB (112 Lt)

LST EN 61977:2010 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Skaiduliniai optiniai filtrai. Bendrasis rûðinis

apraðas (IEC 61977:2010)

Nuo 2011-05-01 pakeièia LST EN 61977:2003

M (54 Lt)

LST EN 62077:2010 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Skaiduliniai optiniai cirkuliatoriai. Bendrasis

rûðinis apraðas (IEC 62077:2010)

Nuo 2011-05-01 pakeièia LST EN 62077:2002

M (54 Lt)

LST EN 62417:2010 en

Puslaidininkiniai átaisai. Judriøjø jonø metalo-oksidopuslaidininkio

lauko tranzistoriuose tyrimas (IEC 62417:2010)

D (27 Lt)

LST EN 62496-3-1:2010 en

Optinio grandyno plokðtës. Eksploataciniø charakteristikø

standartas. 3-1 dalis. Lanksèiosios optinio grandyno

plokðtës, kuriose naudojamos bejungtës optinës stiklinës

skaidulos (IEC 62496-3-1:2009)

G (36 Lt)

TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

LST ISO/IEC 10646:2005/A7:2010 en

Informacijos technologija. Universalus keliais baitais koduotø

þenklø rinkinys. 7 keitinys. Mandaic, batak, brahmi ir kitokie

þenklai (tapatus ISO/IEC 10646:2003/Amd.7:2010)

R (66 Lt)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 50085-2-3:2010 en

Kabeliø dëþiniø kanalø ir kabeliø kanalø sistemos elektrai

árengti. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami spintose

árengiamø kabeliø plyðiniø dëþiniø kanalø sistemoms

Nuo 2013-03-01 pakeièia LST EN 50085-2-3:2001

J (43 Lt)

LST EN 50397-3:2010 en

Didesnës kaip 1 kV ir ne didesnës kaip 36 kV vardinës

kintamosios átampos oro linijø laidai su apvalkalu ir susijæ

pagalbiniai reikmenys. 3 dalis. Naudojimo vadovas

K (47 Lt)

LST EN 60034-18-1:2010 en

Sukiosios elektros maðinos. 18-1 dalis. Funkcinis

izoliacijos sistemø ávertinimas. Bendrosios gairës

(IEC 60034-18-1:2010)

Nuo 2013-05-01 pakeièia

LST EN 60034-18-1+A1:2000

J (43 Lt)

LST EN 60335-2-21:2003/AC:2010 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-21 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems

vandens ðildytuvams (IEC 60335-2-21:2002, modifikuotas)

LST EN 60695-1-10:2010 en

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 1-10 dalis. Elektrotechniniø

gaminiø gaisrinio pavojingumo vertinimo nurodymai.

Bendrosios gairës (IEC 60695-1-10:2009)

Nuo 2013-03-01 ið dalies pakeièia

LST EN 60695-1-1:2001

J (43 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

LST EN 60695-1-11:2010 en

Gaisrinio pavojingumo bandymai. 1-11 dalis. Elektrotechniniø

gaminiø gaisrinio pavojingumo vertinimo nurodymai. Gaisrinio

pavojingumo vertinimas (IEC 60695-1-11:2010)

Nuo 2013-10-01 ið dalies pakeièia

LST EN 60695-1-1:2001

S (69 Lt)

LST EN 60745-2-1:2010 en

Rankiniai varikliniai elektriniai árankiai. Sauga. 2-1 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami græþtuvams ir smûginiams

græþtuvams (IEC 60745-2-1:2003, modifikuotas + A1:2008)

Nuo 2013-02-01 pakeièia LST EN 60745-2-1:2003,

LST EN 60745-2-1:2003/A1:2009,

LST EN 60745-2-1:2003/A11:2007,

LST EN 60745-2-1:2003/A12:2010

L (51 Lt)

LST EN 60745-2-2:2010 en

Rankiniai varikliniai elektriniai árankiai. Sauga. 2-2 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami sraigtø suktuvams ir

smûginiams verþliø suktuvams (IEC 60745-2-2:2003,

modifikuotas + A1:2008)

Nuo 2013-02-01 pakeièia LST EN 60745-2-2:2003,

LST EN 60745-2-2:2003/A1:2009,

LST EN 60745-2-2:2003/A11:2007,

LST EN 60745-2-2:2003/A12:2010

H (40 Lt)

LST EN 60745-2-6:2010 en

Rankiniai varikliniai elektriniai árankiai. Sauga. 2-6 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami plaktukams

(IEC 60745-2-6:2003, modifikuotas + A1:2006 + A2:2008)

Nuo 2013-02-01 pakeièia LST EN 60745-2-6:2003,

LST EN 60745-2-6:2003/A1:2006,

LST EN 60745-2-6:2003/A2:2009,

LST EN 60745-2-6:2003/A12:2010,

LST EN 60745-2-6:2003/A11:2007

P (61 Lt)

LST EN 60745-2-11:2010 en

Rankiniai varikliniai elektriniai árankiai. Sauga. 2-11 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami slankiojamojo judesio

pjûklams (siaurapjûkliams ir pjûkleliams)

(IEC 60745-2-11:2003, modifikuotas + A1:2008)

Nuo 2013-02-01 pakeièia

LST EN 60745-2-11:2003/A12:2010,

LST EN 60745-2-11:2003/A1:2009,

LST EN 60745-2-11:2003/A11:2007,

LST EN 60745-2-11:2003

H (40 Lt)

LST EN 61360-1:2010 en

Standartizuotø duomenø elementø tipai su susijusia elektriniø

komponentø klasifikacijos schema. 1 dalis. Apibrëþtys.

Principai ir metodai (IEC 61360-1:2009)

Nuo 2013-05-01 pakeièia LST EN 61360-1:2002,

LST EN 61360-1:2002/A1:2004

X (98 Lt)

LST EN 61549:2003/A2:2010 en

Ávairios lempos (IEC 61549:2003/A2:2010)

D (27 Lt)

TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

LST EN 50498:2010 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). Transporto

priemonëse árengiamos papildomos elektroninës árangos

gaminiø ðeimos standartas

E (29 Lt)

LST EN 55020:2007/IS2:2010 en

Radijo ir televizijos transliacijø imtuvai ir susijusioji áranga.

Atsparumo charakteristikos. Ribinës vertës ir matavimo

metodai. 1.7 poskyrio aiðkinimas

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 1317-1:2010 en

Apsauginiø kelio atitvarø sistemos. 1 dalis. Terminija ir

bendrieji bandymo metodø kriterijai

Pakeièia LST EN 1317-1:2001

R (66 Lt)

LST EN 1317-2:2010 en

Apsauginiø kelio atitvarø sistemos. 2 dalis. Saugos barjerø,

áskaitant transporto priemoniø parapetus, eksploataciniø

charakteristikø klasës, priimamieji smûginiø bandymø

kriterijai ir bandymo metodai

Pakeièia LST EN 1317-2:2001,

LST EN 1317-2:2001/A1:2006

N (56 Lt)

LST EN 1317-3:2010 en

Apsauginiø kelio atitvarø sistemos. 3 dalis. Smûgio slopintuvø

eksploataciniø charakteristikø klasës, priimamieji smûginiø

bandymø kriterijai ir bandymo metodai

Pakeièia LST EN 1317-3:2001

N (56 Lt)

LST EN 12697-47:2010 en

Bituminiai miðiniai. Karðtojo asfalto miðinio bandymo metodai.

47 dalis. Gamtinio bitumo pelenø kiekio nustatymas

D (27 Lt)

LST EN 13108-20:2006 lt

Bituminiai miðiniai. Medþiagos techniniai reikalavimai. 20 dalis.

Tipo bandymai

N (56 Lt)

LST EN 13108-20:2006/AC:2008 lt

Bituminiai miðiniai. Medþiagos techniniai reikalavimai. 20 dalis.

Tipo bandymai

LST EN 13108-20:2006/P:2010 en

Bituminiai miðiniai. Medþiagos techniniai reikalavimai. 20 dalis.

Tipo bandymai

TK 17 MEDIENA

LST EN 975-1:2009/AC:2010 en

Pjautinë mediena. Lapuoèiø medienos rûðiavimas pagal

iðvaizdà. 1 dalis. Àþuolas ir bukas

TK 18 TELEKOMUNIKACIJOS

LST EN 301 442 V1.2.1:2010 en

Palydovinës antþeminës stotys ir sistemos (PASS). Judriøjø

antþeminiø stoèiø, áskaitant neðiojamàsias antþemines stotis,

skirtas palydovinio ryðio tarnybos asmens ryðiø tinklams

2,0 GHz daþniø juostoje, darnusis Europos standartas,

apimantis esminius reikalavimus pagal 1999/5/EC direktyvos

3.2 straipsná

R (66 Lt)

LST EN 302 574-1 V1.1.1:2010 en

Palydovinës antþeminës stotys ir sistemos (PASS).

Palydoviniø antþeminiø stoèiø, veikianèiø nuo 1 980 MHz iki

2 010 MHz (Þemë-kosmosas) ir nuo 2 170 MHz iki 2 200

MHz (kosmosas-Þemë) daþniø juostose ir skirtø judriosioms

palydovinio ryðio tarnyboms, darnusis standartas. 1 dalis.

Papildomas antþeminis komponentas, skirtas

plaèiajuostëms sistemoms. Darnusis Europos standartas,

apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio esminius

reikalavimus

S (69 Lt)

11


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 302 574-2 V1.1.1:2010 en

Palydovinës antþeminës stotys ir sistemos (PASS).

Palydoviniø antþeminiø stoèiø, veikianèiø nuo 1 980 MHz iki

2 010 MHz (Þemë-kosmosas) ir nuo 2 170 MHz iki 2 200 MHz

(kosmosas-Þemë) daþniø juostose ir skirtø judriosioms

palydovinio ryðio tarnyboms, darnusis standartas. 2 dalis.

Plaèiajuosèiø sistemø naudotojo áranga. Darnusis Europos

standartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio

esminius reikalavimus

Q (63 Lt)

LST EN 302 574-3 V1.1.1:2010 en

Palydovinës antþeminës stotys ir sistemos (PASS).

Palydoviniø antþeminiø stoèiø, veikianèiø nuo 1 980 MHz iki

2 010 MHz (Þemë-kosmosas) ir nuo 2 170 MHz iki 2 200 MHz

(kosmosas-Þemë) daþniø juostose ir skirtø judriosioms

palydovinio ryðio tarnyboms, darnusis standartas. 3 dalis.

Siaurajuosèiø sistemø naudotojo áranga. Darnusis Europos

standartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio

esminius reikalavimus

R (66 Lt)

LST EN 15600-1:2010 en

Pastatø árangos ir pramoniniø árenginiø termoizoliaciniai

gaminiai. Darbø vietoje formuojama ðiltinamoji izoliacija ið

sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminiø. 1 dalis.

Nesuformuotø suriðtø ir palaidø gaminiø techniniai

reikalavimai

M (54 Lt)

LST EN 15600-2:2010 en

Pastatø árangos ir pramoniniø árenginiø termoizoliaciniai

gaminiai. Darbø vietoje formuojama ðiltinamoji izoliacija ið

sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminiø. 2 dalis. Árengtø

gaminiø techniniai reikalavimai

D (27 Lt)

LST EN ISO 12567-1:2010 en

Ðiluminës langø ir durø charakteristikos. Ðilumos perdavimo

koeficiento nustatymas karðtosios dëþës metodu. 1 dalis.

Surinkti langai ir durys (ISO 12567-1:2010)

Pakeièia LST EN ISO 12567-1:2002

U (77 Lt)

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI SPORTO IR

AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA

LST EN 14974:2006+A1:2010 en

Rieduèiø sporto árangos naudotojø reikmenys. Saugos

reikalavimai ir bandymo metodai

Pakeièia LST EN 14974:2006

N (56 Lt)

TK 21 TEKSTILË

LST EN ISO 105-E05:2010 en

Tekstilë. Nusidaþymo atsparumo nustatymas. E05 dalis.

Nusidaþymo atsparumas dëmëjimui rûgðtimi

(ISO 105-E05:2010)

Pakeièia LST EN ISO 105-E05:2007,

LST EN ISO 105-E05:2007/AC:2007

C (23 Lt)

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

LST EN 13565-1:2004+A1:2008 lt

Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Putø sistemos.

1 dalis. Komponentø reikalavimai ir bandymø metodai

N (56 Lt)

LST EN 13823:2010 en

Statybiniø gaminiø reakcijos á ugná bandymai. Statybiniai

gaminiai, iðskyrus grindø dangas, kuriuos veikia vieno

deganèio objekto ðiluma

Pakeièia LST EN 13823:2002

X (98 Lt)

TK 26 TERMOIZOLIACINËS MEDÞIAGOS

LST EN 15599-1:2010 en

Pastatø árangos ir pramoniniø árenginiø termoizoliaciniai

gaminiai. Darbø vietoje formuojama ðiltinamoji izoliacija ið

pûstojo perlito (EP) gaminiø. 1 dalis. Nesuformuotø suriðtø ir

palaidø gaminiø techniniai reikalavimai

M (54 Lt)

LST EN 15599-2:2010 en

Pastatø árangos ir pramoniniø árenginiø termoizoliaciniai

gaminiai. Darbø vietoje formuojama ðiltinamoji izoliacija ið

pûstojo perlito (EP) gaminiø. 2 dalis. Árengtø gaminiø

techniniai reikalavimai

D (27 Lt)

TK 28 DUJØ SISTEMOS

LST EN 30-1-1:2008+A1:2010 en

Buitiniai dujiniai virimo ir kepimo prietaisai. 1-1 dalis. Sauga.

Bendrieji dalykai

Pakeièia LST EN 30-1-1:2008

XB (112 Lt)

TK 29 VANDENTVARKA

LST EN 14516:2006+A1:2010 en

Buitinës vonios

Nuo 2012-04-30 pakeièia LST EN 14516:2006

L (51 Lt)

LST EN 14527:2006+A1:2010 en

Buitinës duðø dugninës

Nuo 2012-04-30 pakeièia LST EN 14527:2006

L (51 Lt)

TK 30 TECHNINIAI GAMINIØ DOKUMENTAI

LST ISO 7010:2004/A5:2010 en

Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos þenklai. Saugos

þenklai, vartojami darbo ir vieðose vietose. 5 keitinys (tapatus

ISO 7010:2003/Amd.5:2010)

D (27 Lt)

TK 32 SVEIKATA

LST EN 14180:2004+A2:2009 lt

Medicininiai sterilizatoriai. Þematemperatûriai gariniai ir

formaldehidiniai sterilizatoriai. Reikalavimai ir bandymai

U (77 Lt)

LST EN ISO 28158:2010 en

Odontologija. Átaisomasis tarpdanèiø siûlas ir jo laikikliai

(ISO 28158:2010)

E (29 Lt)

TK 34 METROLOGIJA

LST EN ISO 25178-601:2010 en

Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Plotinë pavirðiaus

tekstûra. 601 dalis. Vardinës sàlytiniø (su liestuku) matuokliø

charakteristikos (ISO 25178-601:2010)

K (47 Lt)

12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

LST EN ISO 25178-602:2010 en

Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Plotinë pavirðiaus

tekstûra. 602 dalis. Vardinës nesàlytiniø (su konfokaliniais

chromatiniais zondais) matuokliø charakteristikos

(ISO 25178-602:2010)

Q (63 Lt)

LST EN ISO 25178-701:2010 en

Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Plotinë pavirðiaus

tekstûra. 701 dalis. Sàlytiniø (su liestuku) matuokliø

kalibravimas ir jø etalonai (ISO 25178-701:2010)

N (56 Lt)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 354:2010 en

Asmeninë apsaugos nuo kritimo áranga. Saugos virvës

Pakeièia LST EN 354:2003

H (40 Lt)

LST EN 379:2004+A1:2009 lt

Asmeninë akiø apsauga. Automatiniai suvirinimo filtrai

M (54 Lt)

LST EN 530:2010 en

Apsauginiø drabuþiø medþiagos atsparumas dilinimui.

Bandymo metodai

Pakeièia LST EN 530:1997,

LST EN 530:1997/AC:2002

F (33 Lt)

LST EN 1938:2010 en

Asmeninë akiø apsauga. Apsauginiai akiniai, skirti motociklø

ir mopedø naudotojams

Pakeièia LST EN 1938:2002

Q (63 Lt)

LST EN 13000:2010/AC:2010 en

Kranai. Savaeigiai kranai

LST EN 14975:2006+A1:2010 en

Palëpës kopëèios. Reikalavimai, þenklinimas ir bandymai

Pakeièia LST EN 14975:2007

H (40 Lt)

LST EN ISO 14116:2008/AC:2010 fr

Apsauginiai drabuþiai. Apsauga nuo karðèio ir liepsnos.

Riboto liepsnos plitimo medþiagos, jø deriniai ir apranga.

1 techninë pataisa (ISO 14116:2008/Cor.1:2009)

LST EN ISO 14122-4:2005/A1:2010 en

Maðinø sauga. Nuolatinës priëjimo prie maðinø priemonës.

4 dalis. Stacionariosios kopëèios. 1 keitinys

(ISO 14122-4:2004/Amd.1:2010)

E (29 Lt)

TK 36 APLINKOS APSAUGA

LST EN 13071-1:2008/AC:2010 lt

Stacionarieji iki 5000 l talpos atliekø konteineriai su virðutiniu

këlimo ir apatiniu tuðtinimo átaisu. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

LST EN 13071-2:2008/AC:2010 lt

Stacionarieji iki 5000 l talpos atliekø konteineriai su virðutiniu

këlimo ir apatiniu tuðtinimo átaisu. 2 dalis. Papildomieji reikalavimai,

keliami poþeminëms arba pusiau poþeminëms sistemoms

LST ISO 2575:2010 en

Keliø transporto priemonës. Valdytuvø, rodytuvø ir signaliniø

lempuèiø simboliai (tapatus ISO 2575:2010)

Pakeièia LST ISO 2575+A1+A2:2006,

LST ISO 2575+A1+A2:2006/A3:2009,

LST ISO 2575+A1+A2:2006/A4:2009

U (77 Lt)

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST CEN/TR 13445-9:2010 en

Nekaitinamieji slëginiai indai. 9 dalis. Standarto EN 13445

daliø ir ISO 16528 atitikimas

R (66 Lt)

LST EN 13445-1:2009 2 leidimas en

Nekaitinamieji slëginiai indai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

Pakeièia LST EN 13445-1:2009 1 leidimà

R (66 Lt)

LST EN 13445-2:2009 2 leidimas en

Nekaitinamieji slëginiai indai. 2 dalis. Medþiagos

Pakeièia LST EN 13445-2:2009 1 leidimà

X (98 Lt)

LST EN 13445-3:2009 2 leidimas en

Nekaitinamieji slëginiai indai. 3 dalis. Projektavimas

Pakeièia LST EN 13445-3:2009 1 leidimà

XP (251 Lt)

LST EN 13445-4:2009 2 leidimas en

Nekaitinamieji slëginiai indai. 4 dalis. Gamyba

Pakeièia LST EN 13445-4:2009 1 leidimà

U (77 Lt)

LST EN 13445-5:2009 2 leidimas en

Nekaitinamieji slëginiai indai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai

Pakeièia LST EN 13445-5:2009 1 leidimà

X (98 Lt)

LST EN 13445-6:2009 2 leidimas en

Nekaitinamieji slëginiai indai. 6 dalis. Slëginiø indø ir slëginiø

daliø, konstruojamø ið rutulinio grafito lietojo ketaus,

projektavimo ir gamybos reikalavimai

Pakeièia LST EN 13445-6:2009 1 leidimà

U (77 Lt)

LST EN 13445-8:2009 2 leidimas en

Nekaitinamieji slëginiai indai. 8 dalis. Papildomieji

reikalavimai, keliami aliuminio ir aliuminio lydiniø slëginiams

indams

Pakeièia LST EN 13445-8:2009 1 leidimà

M (54 Lt)

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST EN 13261:2009 lt

Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Aðys.

Gaminio reikalavimai

T (74 Lt)

LST EN 13262:2004+A1:2009 lt

Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Ratai.

Gaminio reikalavimai

R (66 Lt)

LST EN 13674-2:2006+A1:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Bëgiai. 2 dalis.

Ieðmø ir bëgiø sankryþø bëgiai, naudojami kartu su 46 kg/m

ir didesnës ilginës masës plaèiapadþiais geleþinkelio bëgiais

Pakeièia LST EN 13674-2:2006

XA (104 Lt)

LST EN 13674-3:2006+A1:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Bëgiai. 3 dalis.

Gretbëgiai

Pakeièia LST EN 13674-3:2006

L (51 Lt)

LST EN 13803-1:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Projektiniai kelio

trasos parametrai. 1 435 mm ir platesnës vëþës kelias.

1 dalis. Bëgiø kelias

Pakeièia LST L ENV 13803-1:2004

V (85 Lt)

13


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 13803-2:2007+A1:2010 lt

Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Projektiniai kelio

trasos parametrai. 1 435 mm ir platesnës vëþës kelias.

2 dalis. Ieðmai ir bëgiø sankryþos bei panaðios trasos su

staigiais kreivumo pokyèiais projektavimo situacijos

R (66 Lt)

LST EN 13803-2:2007+A1:2010/P:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Projektiniai kelio

trasos parametrai. 1 435 mm ir platesnës vëþës kelias.

2 dalis. Ieðmai ir bëgiø sankryþos bei panaðios trasos su

staigiais kreivumo pokyèiais projektavimo situacijos

LST EN 14730-1:2006+A1:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Termitinis bëgiø

suvirinimas. 1 dalis. Suvirinimo procedûros patvirtinimas

Pakeièia LST EN 14730-1:2006,

LST EN 14730-1:2006/P:2008

U (77 Lt)

LST EN 50125-2:2004/AC:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Aplinkos poveikis árenginiams.

2 dalis. Stacionarioji elektros áranga

LST EN 50149:2002/AC:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Stacionarioji áranga. Elektrinë trauka.

Vario ir vario lydiniø kontaktiniai laidai su grioveliais

LST EN 50151:2004/AC:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Stacionarioji áranga. Elektrinë trauka.

Specialieji kompoziciniø izoliatoriø reikalavimai

LST EN 50153:2003 lt

Geleþinkelio taikmenys. Riedmenys. Apsaugos nuo elektros

pavojø priemonës

K (47 Lt)

LST EN 50153:2003/P:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Riedmenys. Apsaugos nuo elektros

pavojø priemonës

Pakeièia LST EN 50153:2003/P:2003

LST EN 50206-1:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Riedmenys. Pantografai.

Charakteristikos ir bandymai. 1 dalis. Geleþinkelio

magistralës transporto priemoniø pantografai

Pakeièia LST EN 50206-1:2001,

LST EN 50206-1:2001/AC:2010, taèiau galutinë

prieðtaraujanèiø nacionaliniø standartø paskelbimo

netekusiais galios data nenustatyta

M (54 Lt)

LST EN 50206-2:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Riedmenys. Pantografai.

Charakteristikos ir bandymai. 2 dalis. Metro ir lengvøjø

geleþinkelio transporto priemoniø pantografai

Nuo 2013-05-01 pakeièia LST EN 50206-2+AC:2001

L (51 Lt)

LST EN 50388:2005/AC:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Maitinimo ðaltiniai ir riedmenys.

Techniniai maitinimo ðaltiniø (pastoèiø) ir riedmenø

koordinavimo, uþtikrinanèio abipusio jø veikimo

suderinamumà, kriterijai

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 50104:2010 en

Elektriniai aparatai deguoniui aptikti ir matuoti. Eksploataciniø

charakteristikø reikalavimai ir bandymo metodai

Nuo 2013-06-01 pakeièia LST EN 50104:2002,

LST EN 50104:2002/A1:2004

N (56 Lt)

14

LST EN 50110-2:2010 en

Elektriniø árenginiø eksploatavimas. 2 dalis. Nacionaliniai priedai

Nuo 2013-03-01 pakeièia LST EN 50110-2+AC:2001

M (54 Lt)

LST EN 50160:2010 en

Vieðøjø skirstomøjø tinklø tiekiamos elektros átampinës

charakteristikos

Nuo 2015-03-01 pakeièia LST EN 50160:2008

Q (63 Lt)

LST EN 50181:2010 en

Árenginiø, kitokiø nei skystiniai transformatoriai, nuo 1 kV iki

52 kV ir nuo 250 A iki 2,50 kA kiðtukiniai ávadai

Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 50181:2001

F (33 Lt)

LST EN 50223:2010 en

Stacionarioji áranga lengvai uþsidegantiems pûkams

elektrostatiðkai padengti. Saugos reikalavimai

Nuo 2013-05-01 pakeièia LST EN 50223:2002

T (74 Lt)

LST EN 50271:2010 en

Elektriniai aparatai degiosioms ir nuodingosioms dujoms

arba deguoniui aptikti ir matuoti. Aparatø, kuriuose

naudojama programinë áranga ir (arba) skaitmeninës

technologijos, reikalavimai ir bandymai

Nuo 2013-06-01 pakeièia LST EN 50271:2003

N (56 Lt)

LST EN 50291-1:2010 en

Elektriniai aparatai anglies monoksidui buities patalpose

aptikti. 1 dalis. Bandymo metodai ir eksploataciniø

charakteristikø reikalavimai

Nuo 2013-04-15 pakeièia LST EN 50291:2002

L (51 Lt)

LST EN 50291-2:2010 en

Elektriniai aparatai anglies monoksidui buities patalpose

aptikti. 2 dalis. Nuolatinio veikimo elektriniai aparatai, skirti

stacionariajai turistiniø transporto priemoniø ir panaðiø patalpø

árangai, áskaitant pramoginius laivus. Papildomieji bandymo

metodai ir eksploataciniø charakteristikø reikalavimai

G (36 Lt)

LST EN 50340:2010 en

Hidrauliniai kabeliø karpymo átaisai. Átaisai, naudojami

elektriniuose iki 30 kV vardinës kintamosios átampos

árenginiuose

Nuo 2013-04-01 pakeièia LST EN 50340+AC:2002

N (56 Lt)

LST EN 50383:2010 en

Pagrindinis standartas, taikomas skaièiuojant ir matuojant

elektromagnetiniø laukø stiprá ir savitàjà sugertosios dozës

galià, siejamà su belaidþio ryðio sistemø (110 MHz - 40 GHz)

baziniø radijo ryðio stoèiø ir stacionariøjø galiniø stoèiø

poveikiu þmonëms

Nuo 2013-06-01 pakeièia LST EN 50383:2003

W (91 Lt)

LST EN 50519:2010 en

Darbuotojø apðvitos elektriniuose ir magnetiniuose laukuose,

kuriuos kuria pramoninë indukcinio kaitinimo áranga,

vertinimas

J (43 Lt)

LST EN 50527-1:2010 en

Darbuotojø, neðiojanèiø aktyviuosius implantuojamus

medicininius átaisus, apðvitos elektromagnetiniuose laukuose

vertinimo procedûra. 1 dalis. Bendrieji dalykai

R (66 Lt)

LST EN 50528:2010 en

Izoliacinës kopëèios, naudojamos ant þemosios átampos

elektros árenginiø arba arti jø

L (51 Lt)

LST EN 50532:2010 en

Skirstomøjø pastoèiø kompaktinës árangos sàrankos

V (85 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

LST EN 50540:2010 en

Oro linijø laidai. Plieniniai-aliumininiai laidai

N (56 Lt)

LST EN 60832-1:2010/AC:2010 de

Darbai esant átampai. Izoliaciniai strypai ir prie jø tvirtinami

átaisai. 1 dalis. Izoliaciniai strypai (IEC 60832-1:2010)

LST EN 60832-2:2010/AC:2010 de

Darbai esant átampai. Izoliaciniai strypai ir prie jø tvirtinami

átaisai. 2 dalis. Tvirtinamieji átaisai (IEC 60832-2:2010)

LST EN 61243-3:2010 en

Darbai esant átampai. Átampos aptiktuvai. 3 dalis. Dvipoliai

þemosios átampos aptiktuvai (IEC 61243-3:2009)

Nuo 2013-05-01 pakeièia LST EN 61243-3:2000

V (85 Lt)

TK 46 STOGAI IR STATINIØ HIDROIZOLIACIJA

LST EN 12311-2:2010 en

Lankstieji hidroizoliaciniai lakðtai. Tempiamøjø savybiø

nustatymas. 2 dalis. Plastikiniai ir elastomeriniai

hidroizoliaciniai stogo dangø lakðtai

Pakeièia LST EN 12311-2:2003

E (29 Lt)

LST EN 12317-2:2010 en

Lankstieji hidroizoliaciniai lakðtai. Siûliø atsparumo ðlijimui

nustatymas. 2 dalis. Plastikiniai ir elastomeriniai

hidroizoliaciniai stogo dangø lakðtai

Pakeièia LST EN 12317-2:2002

E (29 Lt)

TK 47 INFORMACIJA IR DOKUMENTAVIMAS

LST EN 15907:2010 en

Filmø identifikavimas. Metaduomenø funkcinio suderinamumo

pagerinimas. Elementø rinkiniai ir sandaros

R (66 Lt)

TK 49 LIEJININKYSTË

LST EN 1247:2004+A1:2010 en

Liejimo maðinos. Kauðø, pylimo árangos, iðcentrinio liejimo

maðinø, tolydþiojo ir pusiau tolydaus liejimo maðinø saugos

reikalavimai

Pakeièia LST EN 1247:2004

R (66 Lt)

LST EN 12735-1:2010 en

Varis ir vario lydiniai. Besiûliai, apskritojo skerspjûvio variniai

oro kondicionavimo ir auðinimo vamzdþiai. 1 dalis. Vamzdynø

sistemø vamzdþiai

Pakeièia LST EN 12735-1:2002,

LST EN 12735-1:2002/A1:2005

K (47 Lt)

LST EN 12735-2:2010 en

Varis ir vario lydiniai. Besiûliai, apskritojo skerspjûvio variniai

oro kondicionavimo ir auðinimo vamzdþiai. 2 dalis. Árangos

vamzdþiai

Pakeièia LST EN 12735-2:2002/A1:2005,

LST EN 12735-2:2002

L (51 Lt)

LST EN 14938-2:2010 en

Varis ir vario lydiniai. Bismuto kiekio nustatymas. 2 dalis.

Liepsnos atominës absorbcinës spektrometrijos metodas

Pakeièia LST CEN/TS 14938-2:2006

F (33 Lt)

LST EN 15023-3:2010 en

Varis ir vario lydiniai. Nikelio kiekio nustatymas. 3 dalis.

Liepsnos atominës absorbcinës spektrometrijos metodas

Pakeièia LST CEN/TS 15023-3:2007

G (36 Lt)

LST EN 15025:2010 en

Varis ir vario lydiniai. Magnio kiekio nustatymas. Liepsnos

atominës absorbcinës spektrometrijos metodas

Pakeièia LST CEN/TS 15025:2007

F (33 Lt)

LST EN 15605:2010 en

Varis ir vario lydiniai. Optinë emisinë spektrometrija, taikant

induktyviai susietà plazmà

Pakeièia LST CEN/TS 15605:2008

T (74 Lt)

LST EN 15915:2010 en

Varis ir vario lydiniai. Sidabro kiekio nustatymas. Liepsnos

atominës absorbcinës spektrometrijos metodas

H (40 Lt)

LST EN 15916-2:2010 en

Varis ir vario lydiniai. Telûro kiekio nustatymas. 2 dalis. Telûro

vidutinio kiekio nustatymas. Liepsnos atominës absorbcinës

spektrometrijos metodas

E (29 Lt)

LST EN ISO 2143:2010 en

Aliuminio ir jo lydiniø anodavimas. Anodiniø oksidiniø dangø

sugerties gebos netekties po sutankinimo nustatymas. Daþø

laðø bandymas apdorojus rûgðtimi (ISO 2143:2010)

Pakeièia LST EN 12373-4:2000

D (27 Lt)

LST EN ISO 2931:2010 en

Aliuminio ir jo lydiniø anodavimas. Sutankintø anodiniø

oksidiniø dangø kokybës vertinimas matuojant pilnutiná laidá

(ISO 2931:2010)

Pakeièia LST EN 12373-5:2000

D (27 Lt)

LST EN ISO 3210:2010 en

Aliuminio ir jo lydiniø anodavimas. Sutankintø anodiniø

oksidiniø dangø kokybës vertinimas matuojant masës netektá

po panardinimo á fosforo ir chromo rûgðties tirpalà

(ISO 3210:2010)

Pakeièia LST EN 12373-6:2001, LST EN 12373-7:2003

E (29 Lt)

LST EN ISO 6581:2010 en

Aliuminio ir jo lydiniø anodavimas. Spalvotø anodiniø oksidiniø

dangø palyginamojo atsparumo ultravioletinei spinduliuotei ir

karðèiui nustatymas (ISO 6581:2010)

Pakeièia LST EN 12373-8:2000

C (23 Lt)

LST EN ISO 7599:2010 en

Aliuminio ir aliuminio lydiniø anodavimas. Aliuminio anodiniø

oksidiniø dangø bendrieji techniniai reikalavimai

(ISO 7599:2010)

Pakeièia LST EN 12373-1:2002

M (54 Lt)

TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOS

LST EN 13141-2:2010 en

Pastatø vëdinimas. Gyvenamøjø pastatø vëdinimo

komponentø ir (arba) gaminiø eksploataciniø charakteristikø

bandymai. 2 dalis. Galiniai oro iðtraukimo ir tiekimo átaisai

Pakeièia LST EN 13141-2:2004

L (51 Lt)

LST EN 13941:2009+A1:2010 en

Centralizuoto ðilumos tiekimo ið anksto neardomai izoliuotø

vamzdþiø sistemø projektavimas ir árengimas

Pakeièia LST EN 13941:2009,

LST EN 13941:2009/AC:2010

XB (112 Lt)

15


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN ISO 13349:2010 en

Ventiliatoriai. Aiðkinamasis þodynas ir kategorijø apibrëþtys

(ISO 13349:2010)

Pakeièia LST EN ISO 13349:2009

T (74 Lt)

TK 52 AKIØ OPTIKA

LST EN ISO 8596:2009 lt

Oftalmologinë optika. Regos aðtrumo tikrinimas. Standartinis

optotipas ir jo pateikimas (ISO 8596:2009)

E (29 Lt)

LST EN ISO 11810-1:2009 lt

Lazeriai ir lazerinë áranga. Chirurginiø apklotø ir (arba) pacientø

apsauginiø apdangalø atsparumo lazerio spinduliuotei

bandymo metodas ir klasifikavimas. 1 dalis. Pirminis

uþsidegimas ir spinduliuotës ásiskverbimas (ISO 11810-1:2005)

J (43 Lt)

LST EN ISO 11810-2:2009 lt

Lazeriai ir lazerinë áranga. Chirurginiø apklotø ir (arba)

pacientø apsauginiø apdangalø atsparumo lazerio

spinduliuotei bandymo metodas ir klasifikavimas. 2 dalis.

Antrinis uþsidegimas (ISO 11810-2:2007)

J (43 Lt)

LST EN ISO 11990-2:2010 en

Lazeriai ir lazerinë áranga. Trachëjiniø vamzdeliø atsparumo

lazerio spinduliuotei nustatymas. 2 dalis. Trachëjiniø

vamzdeliø balionëliai (ISO 11990-2:2010)

H (40 Lt)

TK 53 AVALYNË IR ODA

LST EN ISO 10765:2010 en

Avalynë. Bandymo metodas apibûdinti tampriàsias

medþiagas. Tempiamosios charakteristikos (ISO 10765:2010)

E (29 Lt)

LST EN ISO 10768:2010 en

Avalynë. Bandymo metodas nustatyti avalynës tampriøjø

medþiagø atsparumà kartotiniam tempimui. Atsparumas

varginimui (ISO 10768:2010)

D (27 Lt)

TK 54 PAGALBOS PRIEMONËS ASMENIMS SU NEGALIA

LST EN 12006-2:2000+A1:2009 lt

Neaktyvieji chirurginiai implantai. Ypatingieji reikalavimai,

keliami ðirdies ir kraujagysliø implantams. 2 dalis.

Kraujagysliø protezai, áskaitant stambiøjø ðirdies arterijø

protezus su voþtuvu

G (36 Lt)

LST EN 12006-3:2000+A1:2009 lt

Neaktyvieji chirurginiai implantai. Ypatingieji reikalavimai,

keliami ðirdies ir kraujagysliø implantams. 3 dalis. Vidiniai

kraujagysliø átaisai

G (36 Lt)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 1591-1:2002+A1:2009/AC:2010 en

Jungës ir jø jungtys. Jungèiø su þiedinëmis jungëmis ir

tarpikliais projektavimo taisyklës. 1 dalis. Skaièiavimo metodas

LST EN 12972:2007 lt

Talpyklos pavojingiems kroviniams veþti. Metaliniø cisternø

bandymas, tikrinimas ir þenklinimas

Q (63 Lt)

LST EN 12972:2007/P:2010 en

Talpyklos pavojingiems kroviniams veþti. Metaliniø cisternø

bandymas, tikrinimas ir þenklinimas

LST EN ISO 20361:2009 lt

Skysèio siurbliai ir siurbliniai agregatai. Triukðmo bandymo

taisyklës. 2-asis ir 3-iasis tikslumo laipsniai (ISO 20361:2007)

N (56 Lt)

LST EN ISO 20361:2009/AC:2010 lt

Skysèio siurbliai ir siurbliniai agregatai. Triukðmo bandymo

taisyklës. 2-asis ir 3-iasis tikslumo laipsniai (ISO 20361:2007)

LST EN ISO 20361:2009/P:2010 en

Skysèio siurbliai ir siurbliniai agregatai. Triukðmo bandymo

taisyklës. 2-asis ir 3-iasis tikslumo laipsniai (ISO 20361:2007)

TK 59 GEOTECHNIKA

LST EN 14151:2010 en

Geosintetika. Duobimo stiprio nustatymas

E (29 Lt)

LST EN 14490:2010 en

Specialiøjø geotechnikos darbø atlikimas. Grunto

sutvirtinimas smeigëmis

V (85 Lt)

LST EN 15237:2007 lt

Specialiøjø geotechnikos darbø atlikimas. Vertikalusis

drenaþas

U (77 Lt)

LST EN 15237:2007/P:2010 en

Specialiøjø geotechnikos darbø atlikimas. Vertikalusis

drenaþas

TK 68 PLASTIKAI

LST EN 438-9:2010 en

Didelio slëgio apdailos laminatai (DSL). Lakðtai

termoreaktyviøjø dervø pagrindu (paprastai vadinami

laminatais). 9 dalis. Laminatø su kitokiomis ðerdimis

klasifikavimas ir techniniai reikalavimai

G (36 Lt)

LST EN ISO 7231:2010 en

Lanksèiosios akytosios polimerinës medþiagos. Oro srauto

vertës, esant pastoviam slëgio kryèiui, nustatymas

(ISO 7231:2010)

Pakeièia LST EN ISO 7231:2001

G (36 Lt)

TK 76 SPROGIOSIOS ATMOSFEROS

LST EN 1710:2006+A1:2008/AC:2010 en

Poþeminiø kasyklø árenginiai ir komponentai, naudotini

potencialiai sprogiose atmosferose

TK 77 LIFTAI

LST EN 81-40:2009 lt

Liftø konstravimo ir árengimo saugos taisyklës. Specialieji

keleiviniai ir krovininiai liftai. 40 dalis. Laiptiniai keltuvai ir

nuoþulniojo këlimo platformos, skirti sumaþëjusio judumo

asmenims

V (85 Lt)

LST EN 81-40:2009/P:2010 en

Liftø konstravimo ir árengimo saugos taisyklës. Specialieji

keleiviniai ir krovininiai liftai. 40 dalis. Laiptiniai keltuvai ir

nuoþulniojo këlimo platformos, skirti sumaþëjusio judumo

asmenims

16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

TK 78 MAÐINOS IR ÁRENGINIAI

LST EN 815:2000+A2:2009 lt

Beskydþiø ir bestrypiø græþimo maðinø, naudojamø tuneliams

ir ðachtoms uolienose græþti, sauga. Saugos reikalavimai

P (61 Lt)

LST EN 1672-2:2005+A1:2009 lt

Maisto perdirbimo maðinos. Pagrindinës sàvokos. 2 dalis.

Higienos reikalavimai

R (66 Lt)

LST EN 12547:2001+A1:2009 lt

Centrifugos. Bendrieji saugos reikalavimai

T (74 Lt)

LST EN 12643:2000+A1:2009 lt

Þemës darbø maðinos. Maðinos su pneumatinëmis padangomis.

Vairo sistemø reikalavimai (ISO 5010:1992, modifikuotas)

H (40 Lt)

LST EN 12643:2000+A1:2009/P:2010 en

Þemës darbø maðinos. Maðinos su pneumatinëmis

padangomis. Vairo sistemø reikalavimai (ISO 5010:1992,

modifikuotas)

LST EN 13309:2010 en

Statybos maðinos. Maðinø su vidiniu elektros maitinimo

ðaltiniu elektromagnetinis suderinamumas

Pakeièia LST EN 13309:2002

S (69 Lt)

LST EN ISO 3164:2009 lt

Þemës darbø maðinos. Laboratoriniai apsauginiø

konstrukcijø bandymai. Techniniai reikalavimai, keliami

nukrypimà ribojanèiam tûriui (ISO 3164:1995)

E (29 Lt)

LST EN ISO 6682:2009 lt

Þemës darbø maðinos. Patogumo ir valdymo átaisø pasiekimo

zonos (ISO 6682:1986, áskaitant keitiná Amd.1:1989)

K (47 Lt)

LST EN ISO 6683:2008 lt

Þemës darbø maðinos. Saugos dirþai ir jø tvirtinimo átaisai.

Eksploataciniai reikalavimai ir bandymai (ISO 6683:2005)

E (29 Lt)

LST EN ISO 6683:2008/P:2010 en

Þemës darbø maðinos. Saugos dirþai ir jø tvirtinimo átaisai.

Eksploataciniai reikalavimai ir bandymai (ISO 6683:2005)

TK 79 INFORMACIJOS SAUGUMAS

LST ISO/IEC 9798-3:2000/A1:2010 en

Informacijos technologija. Saugumo metodai. Objekto

tapatumo nustatymas. 3 dalis. Bûdai, naudojant skaitmeniná

paraðà. 1 keitinys (tapatus ISO/IEC 9798-3:1998/Amd.1:2010)

D (27 Lt)

LST ISO/IEC 14888-3:2007/A1:2010 en

Informacijos technologija. Saugumo metodai.

Skaitmeniniai paraðai su priedu. 3 dalis. Diskreèiuoju

logaritmu pagrásti mechanizmai. 1 keitinys. Elipsinës

kreivës rusiðko, Schnorr, elipsinës kreivës Schnorr ir

elipsinës kreivës pilno Schnorr skaitmeninio paraðo

algoritmai (tapatus ISO/IEC 14888-3:2006/Amd.1:2010)

N (56 Lt)

TK 80 KELIØ TRANSPORTAS IR TELEMATIKA

LST EN ISO 24534-1:2010 en

Automatinis transporto priemoniø ir árangos identifikavimas.

Transporto priemoniø elektroninio registravimo identifikavimas

(ERI). 1 dalis. Architektûra (ISO 24534-1:2010)

Pakeièia LST CEN ISO/TS 24534-1:2008

F (33 Lt)

LST EN ISO 24534-2:2010 en

Automatinis transporto priemoniø ir árangos identifikavimas.

Transporto priemoniø elektroninio registravimo identifikavimas

(ERI). 2 dalis. Veikimo reikalavimai (ISO 24534-2:2010)

Pakeièia LST CEN ISO/TS 24534-2:2008

K (47 Lt)

LST EN ISO 24534-3:2010 en

Automatinis transporto priemoniø ir árangos identifikavimas.

Transporto priemoniø elektroninio registravimo

identifikavimas (ERI). 3 dalis. Transporto priemonës

duomenys (ISO 24534-3:2010)

Pakeièia LST CEN ISO/TS 24534-3:2008

Q (63 Lt)

LST EN ISO 24534-4:2010 en

Automatinis transporto priemoniø ir árangos identifikavimas.

Transporto priemoniø elektroninio registravimo

identifikavimas (ERI). 4 dalis. Saugus ryðys, naudojantis

asimetrinius bûdus (ISO 24534-4:2010)

Pakeièia LST CEN ISO/TS 24534-4:2008

X (98 Lt)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST CEN/TS 16071:2010 en

Skrydþiø duomenø apdorojimo funkcinis suderinamumas

(oro eismo kontrolë – oro eismo kontrolë), taikomas pagal

Bendro Europos dangaus reglamentà. Funkcinio

suderinamumo reglamentas EC 552 2004

G (36 Lt)

LST CWA 16106:2010 en

Asmeninës apsaugos nuo cheminiø, biologiniø, radiaciniø ir

branduoliniø (CBRN) pavojø priemonës

P (61 Lt)

LST EN 115-2:2010 en

Eskalatoriø ir judamøjø takø sauga. 2 dalis. Naudojamø

eskalatoriø ir judamøjø takø saugos gerinimo taisyklës

P (61 Lt)

LST EN 1007-7:2010 en

Modernioji techninë keramika. Keraminiai kompozitai.

Armuojanèiøjø medþiagø bandymo metodai. 7 dalis. Gráþtës

gijø tempimo stiprio ir tempimo deformacijos nutraukiant

pasiskirstymo nustatymas aukðtoje temperatûroje

Pakeièia LST CEN/TS 1007-7:2007

M (54 Lt)

LST EN 12158-1:2000+A1:2010 en

Krovininiai statybiniai keltuvai. 1 dalis. Keltuvai su

prieinamosiomis platformomis

Pakeièia LST EN 12158-1:2002, LST EN 12158-1:2006

V (85 Lt)

LST EN 12158-2:2000+A1:2010 en

Krovininiai statybiniai keltuvai. 2 dalis. Nuoþulnieji keltuvai su

neprieinamais krovinio perkëlimo átaisais

Pakeièia LST EN 12158-2:2002,

LST EN 12158-2:2002/P:2006, LST EN 12158-2:2006

R (66 Lt)

LST EN 15365:2010 en

Modernioji techninë keramika. Mechaninës keraminiø pluoðtø

savybës aukðtoje temperatûroje ir nereaktyviojoje aplinkoje.

Elgsenos esant valkðnumui nustatymas ðaltojo galo metodu

Pakeièia LST CEN/TS 15365:2006

J (43 Lt)

LST EN 15878:2010 en

Plieninës stacionariosios sandëliavimo sistemos. Terminai ir

apibrëþtys

X (98 Lt)

LST EN ISO 12215-8:2009/AC:2010 en

Maþieji laivai. Korpuso konstrukcija ir konstrukciniø detaliø

matmenys. 8 dalis. Vairai. 1 techninë pataisa

(ISO 12215-8:2009/Cor.1:2010)

17


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS 1)

LST EN 2997-009:2010 en

Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled

by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating

temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C

continuous, 260 °C peak - Part 009: Protective cover for

receptacle - Product standard

Pakeièia LST EN 2997-009:2007

D (27 Lt)

LST EN 2997-010:2010 en

Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled

by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating

temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C

continuous, 260 °C peak - Part 010: Protective cover for plug

- Product standard

Pakeièia LST EN 2997-010:2007

D (27 Lt)

LST EN 2997-011:2010 en

Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled

by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating

temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C

continuous, 260 °C peak - Part 011: Dummy receptacle -

Product standard

Pakeièia LST EN 2997-011:2007

E (29 Lt)

LST EN 3264:2010 en

Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy -

Thrust wire nuts

Pakeièia LST EN 3264:2002

D (27 Lt)

LST EN 3475-307:2010 en

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test

methods - Part 307: Corona extinction voltage

Pakeièia LST EN 3475-307:2006

E (29 Lt)

LST EN 3475-604:2010 en

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test

methods - Part 604: Resistance to dry arc propagation

Pakeièia LST EN 3475-604:2003

G (36 Lt)

LST EN 3475-605:2010 en

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test

methods - Part 605: Wet short circuit test

Pakeièia LST EN 3475-605:2003

E (29 Lt)

LST EN 3660-010:2010 en

Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and

rectangular electrical and optical connectors - Part 010:

Cable outlet, style K, straight, shielded, sealed, for heat

shrinkable boot - Product standard

H (40 Lt)

LST EN 3660-011:2010 en

Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and

rectangular electrical and optical connectors - Part 011:

Cable outlet, style K, 90°, shielded, sealed, for heat

shrinkable boot - Product standard

H (40 Lt)

LST EN 3719:2010 en

Aerospace series - Aluminium or aluminium alloy conductors

for electrical cables - Product standard

Pakeièia LST EN 3719:2006

D (27 Lt)

LST EN 3838:2010 en

Aerospace series - Requirements and tests on user-applied

markings on aircraft electrical cables

F (33 Lt)

LST EN 4136:2009/AC:2010 en

Aerospace series - Bolts, normal bi-hexagonal head, coarse

tolerance normal shank, long thread, in alloy steel, cadmium

plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) /

235°C

LST EN 4673-001:2010 en

Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with

self-broaching keys - Part 001: Installation and removal

procedure

F (33 Lt)

LST EN 4673-002:2010 en

Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with

self-broaching keys - Part 002: Design standard

F (33 Lt)

LST EN 4673-003:2010 en

Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with

self-broaching keys - Part 003: Technical specification

M (54 Lt)

LST EN 4673-004:2010 en

Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with

self-broaching keys - Part 004: In heat resisting nickel base

alloy NI-P100HT (Inconel 718), silver plating

D (27 Lt)

LST EN 4673-005:2010 en

Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with

self-broaching keys - Part 005: In heat resisting nickel base

alloy NI-P101HT (WASPALOY), silver plating

D (27 Lt)

LST EN 4673-006:2010 en

Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with

self-broaching keys - Part 006: In heat resisting steel

FE-PA2601 (A286), MoS 2 coated

D (27 Lt)

LST EN 6072:2010 en

Aerospace series - Metallic materials - Test methods -

Constant amplitude fatigue testing

Q (63 Lt)

LST EN 9104-003:2010 en

Aerospace series - Quality management systems - Part 003:

Requirements for Aerospace Quality Management System

(AQMS) Auditor Training and Qualification

Pakeièia LST EN 9104-003:2009

N (56 Lt)

LST EN 9110:2010 en

Quality Management Systems - Requirements for Aviation

Maintenance Organizations

Pakeièia LST EN 9110:2006

R (66 Lt)

LST EN 9120:2010 en

Quality Management Systems - Requirements for Aviation,

Space and Defence Distributors

Pakeièia LST EN 9120:2006

N (56 Lt)

Parengë Dalia Reginienë

1) Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2006 m. vasario 24 d. posëdþio protokolas Nr. TKP-6) Europos standartizacijos

komiteto technikos komiteto AECMA standartø (iðskyrus darniuosius), perimamø kaip Lietuvos standartø, antraðtës neverèiamos á lietuviø kalbà.

18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galioja

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 140100:2001, LST EN 140100:2001/A1:2002 Atskirasis rûðinis apraðas. LST EN 140100:2008

Pastovieji maþos galios nevieliniai varþai

LST EN 60730-2-11+A1+A2+AC:1999, LST EN 60730-2-11+A1+A2+AC:1999/A11:2005 LST EN 60730-2-11:2008

Buitiniai ir panaðios paskirties automatiniai elektriniai valdymo átaisai. 2 dalis.

Ypatingieji reikalavimai elektros energijos reguliatoriams (IEC 60730-2-11:1993)

LST EN 60730-2-13+A1+AC:2000, LST EN 60730-2-13+A1+AC:2000/A11:2005, LST EN 60730-2-13:2008

LST EN 60730-2-13+A1+AC:2000/A2:2002 Buitiniai ir panaðios paskirties automatiniai

elektriniai valdymo átaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai drëgmës valdymo átaisams

(IEC 60730-2-13:1995+A1:1997, modifikuotas)

LST EN 61290-10-2:2004 Optiniai stiprintuvai. Bandymo metodai. 10-2 dalis. LST EN 61290-10-2:2008

Daugiakanalio naudojimo parametrai. Impulsinis metodas, naudojant optiná

stroboskopiná spektro analizatoriø (IEC 61290-10-2:2003)

LST EN 61300-2-1:2003 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji komponentai. LST EN 61300-2-1:2010

Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 2-1 dalis. Bandymai. Sinusinë vibracija

(IEC 61300-2-1:2003)

LST EN 61300-2-12:2006 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji LST EN 61300-2-12:2010

komponentai. Pagrindinës bandymo ir matavimo procedûros. 2-12 dalis. Bandymai.

Smûgis (IEC 61300-2-12:2005)

LST EN 61340-5-1+AC:2002 Elektrostatika. 5-1 dalis. Elektroniniø átaisø apsauga LST EN 61340-5-1:2008

nuo elektrostatiniø reiðkiniø. Bendrieji reikalavimai (IEC 61340-5-1:1998+AC:1999)

LST EN 61753-1-1:2002 Skaiduliniø optiniø sujungimo átaisø ir pasyviøjø komponentø LST EN 61753-1:2008

eksploataciniø charakteristikø standartas. 1-1 dalis. Bendrieji dalykai ir taisyklës.

Jungiamieji átaisai (jungtys) (IEC 61753-1-1:2000)

LST EN 62134-1:2003 Skaidulinës optikos komponentø apgaubai. 1 dalis. Bendrasis LST EN 62134-1:2010

rûðinis apraðas (IEC 62134-1:2002)

TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

LST ISO/IEC TR 19791:2007 Informacijos technologija. Saugumo metodai. Operaciniø –

sistemø saugumo ávertinimas (tapatus ISO/IEC TR 19791:2006)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 60664-5:2004 Þemosios átampos sistemø árangos izoliacijos parinktis. 5 dalis. LST EN 60664-5:2008

Iðsamus 2 mm ir maþesniø ortarpiø ir pavirðinio nuotëkio keliø nustatymo metodas

(IEC 60664-5:2003)

LST EN 60695-1-30:2003 Gaisrinio pavojingumo bandymai. 1-30 dalis. Gaisrinio LST EN 60695-1-30:2009

elektrotechniniø gaminiø pavojingumo ávertinimo vadovas. Iðankstinio parinkimo

bandymø metodø taikymas (IEC 60695-1-30:2002)

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 1317-1:2001 Kelio aptvarø sistemos. 1 dalis. Terminai ir bendrieji bandymo LST EN 1317-1:2010

metodø reikalavimai

LST EN 1317-2:2001, LST EN 1317-2:2001/A1:2006 Apsauginiø kelio atitvarø sistemos. LST EN 1317-2:2010

2 dalis. Apsauginiø barjerø eksploataciniø parametrø klasës, priimamieji smûginiø

bandymø kriterijai ir bandymo metodai

LST EN 1317-3:2001 Apsauginiø kelio atitvarø sistemos. 3 dalis. Smûgio slopintuvø LST EN 1317-3:2010

eksploataciniø parametrø klasës, priimamieji smûginiø bandymø kriterijai ir bandymo

metodai

TK 18 TELEKOMUNIKACIJOS

LST EN 61023:2002 Jûrø navigacinë ir radijo ryðio áranga bei sistemos. Jûrø laivø LST EN 61023:2008

greièio ir atstumo matavimo áranga. Reikalavimai, keliami darbinëms charakteristikoms.

Bandymø metodai ir bûtinieji bandymø rezultatai (IEC 61023:1999)

19


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA

LST EN 14974:2006 Rieduèiø sporto árangos naudotojø reikmenys. Saugos reikalavimai

ir bandymo metodai

LST EN 14974:2006+A1:2010

TK 21 TEKSTILË

LST EN ISO 105-E05:2007, LST EN ISO 105-E05:2007/AC:2007 Tekstilë. Nusidaþymo

atsparumo nustatymas. E05 dalis. Nusidaþymo atsparumas dëmëjimui rûgðtimi

(ISO 105-E05:2006)

LST EN ISO 105-E05:2010

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

LST EN 13823:2002 Statybos gaminiø degumo bandymai. Statybos gaminiai, iðskyrus LST EN 13823:2010

grindø klojinius, termiðkai veikiami vienu deganèiu objektu

TK 25 RIÐAMOSIOS MEDÞIAGOS IR SILIKATINIAI DIRBINIAI

LST 1271-92 Keramzito þvyras ir smëlis. Techninës sàlygos


LST 1556:2000 Sausieji statybiniai glaistai. Techniniai reikalavimai, klasifikacija, –

atitikties ávertinimas ir bandymo metodai

TK 26 TERMOIZOLIACINËS MEDÞIAGOS

LST EN ISO 12567-1:2002 Ðiluminës langø ir durø charakteristikos. Ðilumos perdavimo LST EN ISO 12567-1:2010

koeficiento nustatymas karðtosios dëþës metodu. 1 dalis. Langø ir durø deriniai

(ISO 12567-1:2000)

TK 28 DUJØ SISTEMOS

LST EN 30-1-1:2008 Buitiniai dujiniai virimo ir kepimo prietaisai. 1-1 dalis. Sauga.

Bendrieji reikalavimai

LST EN 30-1-1:2008+A1:2010

TK 32 SVEIKATA

LST EN 60601-2-37:2002, LST EN 60601-2-37:2002/A1:2005,

LST EN 60601-2-37:2008

LST EN 60601-2-37:2002/A2:2006 Elektrinë medicinos áranga. 2-37 dalis. Ypatingieji

saugos reikalavimai, keliami ultragarsinei medicinos diagnostikos ir stebësenos árangai

(IEC 60601-2-37:2001)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 14975:2007 Palëpës kopëèios. Reikalavimai, þenklinimas ir bandymai

LST EN 14975:2006+A1:2010

LST EN 1938:2002 Asmeninë akiø apsauga. Apsauginiai akiniai, skirti motociklø ir LST EN 1938:2010

mopedø vairuotojams

LST EN 354:2003 Asmeninë apsauginë áranga apsaugai nuo kritimo ið aukðèio. LST EN 354:2010

Saugos dirþø kobiniai

LST EN 530:1997, LST EN 530:1997/AC:2002 Apsauginiø drabuþiø medþiagos LST EN 530:2010

atsparumas dilimui. Bandymo metodai

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN 13445-1:2009 1 leidimas Nekaitinamieji slëginiai indai. 1 dalis.

Bendrieji reikalavimai

LST EN 13445-2:2009 1 leidimas Nekaitinamieji slëginiai indai. 2 dalis. Medþiagos

LST EN 13445-3:2009 1 leidimas Nekaitinamieji slëginiai indai. 3 dalis. Projektavimas

LST EN 13445-4:2009 1 leidimas Nekaitinamieji slëginiai indai. 4 dalis. Gamyba

LST EN 13445-1:2009 2 leidimas

LST EN 13445-2:2009 2 leidimas

LST EN 13445-3:2009 2 leidimas

LST EN 13445-4:2009 2 leidimas

20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

Netekæs galios Lietuvos standartas

LST EN 13445-5:2009 1 leidimas Nekaitinamieji slëginiai indai. 5 dalis. Tikrinimas

ir bandymai

LST EN 13445-6:2009 1 leidimas Nekaitinamieji slëginiai indai. 6 dalis. Slëginiø indø

ir slëginiø daliø, konstruojamø ið rutulinio grafito lietojo ketaus, projektavimo ir gamybos

reikalavimai

LST EN 13445-8:2009 1 leidimas Nekaitinamieji slëginiai indai. 8 dalis. Papildomieji

reikalavimai, keliami aliuminio ir aliuminio lydiniø slëginiams indams

Vietoj Vietoj jo galioja jo galioja

LST EN 13445-5:2009 2 leidimas

LST EN 13445-6:2009 2 leidimas

LST EN 13445-8:2009 2 leidimas

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST EN 13674-2:2006 Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Bëgiai. 2 dalis. LST EN 13674-2:2006+A1:2010

Ieðmø ir bëgiø sankryþø bëgiai, naudojami kartu su 46 kg/m ir didesnës ilginës masës

plaèiapadþiais geleþinkelio bëgiais

LST EN 13674-3:2006 Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Bëgiai. 3 dalis. LST EN 13674-3:2006+A1:2010

Gretbëgiai

LST EN 14730-1:2006, LST EN 14730-1:2006/P:2008 Geleþinkelio taikmenys.

LST EN 14730-1:2006+A1:2010

Geleþikelio kelias. Termitinis bëgiø suvirinimas. 1 dalis. Suvirinimo procedûros

patvirtinimas

LST EN 50153:2003/P:2003 Geleþinkelio taikmenys. Riedmenys. Elektrinës saugos LST EN 50153:2003/P:2010

priemonës

LST L ENV 13803-1:2004 Geleþinkelio taikmenys. Projektiniai tiesiamo kelio parametrai. LST EN 13803-1:2010

1435 mm ir platesnës vëþës kelias. 1 dalis. Tiesus kelias

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 60423:2001 Kanalai elektrai árengti. Iðoriniai elektros kanalø skersmenys ir LST EN 60423:2008

kanalø bei jungiamøjø detaliø sriegiai (IEC 60423:1993, modifikuotas)

LST EN 61557-6:2000 Þemosios átampos skirstomøjø sistemø, kuriø kintamoji átampa LST EN 61557-6:2008

nevirðija 1 kV, o nuolatinë átampa 1,5 kV, elektrinë sauga. Prietaisai apsauginëms

priemonëms tikrinti, matuoti ar stebëti. 6 dalis. Liekamosios srovës átaisai (LSÁ) TT,

TN ir IT sistemose (IEC 61557-6:1997, modifikuotas)

LST EN 62271-2:2004 Aukðtosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai. 2 dalis. LST EN 62271-207:2008

Seisminio tinkamumo tikrinimas, kai vardinë átampa 72,5 kV arba aukðtesnë

(IEC 62271-2:2003)

TK 46 STOGAI IR STATINIØ HIDROIZOLIACIJA

LST EN 12311-2:2003 Lanksèiosios hidroizoliacinës juostos. Atsparumo tempimui LST EN 12311-2:2010

nustatymas. 2 dalis. Plastikinës ir guminës hidroizoliacinës stogø juostos

LST EN 12317-2:2002 Lanksèios hidroizoliacinës juostos. Sujungimø atsparumo LST EN 12317-2:2010

kirpimui nustatymas. 2 dalis. Plastikinës ir guminës hidroizoliacinës stogø juostos

TK 49 LIEJININKYSTË

LST CEN/TS 14938-2:2006 Varis ir vario lydiniai. Bismuto kiekio nustatymas. 2 dalis. LST EN 14938-2:2010

Liepsnos atominës absorbcinës spektrometrijos (LAAS) metodas

LST CEN/TS 15023-3:2007 Varis ir vario lydiniai. Nikelio kiekio nustatymas. 3 dalis LST EN 15023-3:2010

Liepsnos atominës absorbcinës spektrometrijos metodas

LST CEN/TS 15025:2007 Varis ir vario lydiniai. Magnio kiekio nustatymas. Liepsnos LST EN 15025:2010

atominës absorbcinës spektrometrijos metodas

LST CEN/TS 15605:2008 Varis ir vario lydiniai. Optinë emisinë spektrometrija, taikant LST EN 15605:2010

induktyviai susietà plazmà

LST EN 10332:2004 Magnetinës medþiagos. Nuolatiniø magnetø (magnetiðkai kietø) LST EN 60404-5:2008

medþiagos. Magnetiniø savybiø matavimo metodai

LST EN 12373-1:2002 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 1 dalis. Dekoratyviniø LST EN ISO 7599:2010

ir apsauginiø anodiniø oksidiniø dangø specifikavimo metodas

LST EN 12373-4:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 4 dalis. Rûgðtimi LST EN ISO 2143:2010

apdorotø anodiniø oksidiniø dangø absorbcinës gebos maþëjimo po sandarinimo

daþø laðais nustatymas

LST EN 12373-5:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 5 dalis. Anodinio LST EN ISO 2931:2010

oksidavimo dangø sandarinimo kokybës ávertinimas matuojant laidumà

LST EN 12373-6:2001 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 6 dalis. Rûgðtimi LST EN ISO 3210:2010

neapdorotø sandarintø anodiniø oksidiniø dangø kokybës ávertinimas matuojant masës

maþëjimà po panardinimo á fosforo (chromo) rûgðties tirpalà

21


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST EN 12373-7:2003 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 7 dalis. Rûgðtimi LST EN ISO 3210:2010

apdorotø sandarintø anodiniø oksidiniø dangø kokybës ávertinimas matuojant masës

maþëjimà po panardinimo á fosforo (chromo) rûgðties tirpalà

LST EN 12373-8:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 8 dalis. Spalvotø LST EN ISO 6581:2010

anodinio oksidavimo dangø atsparumo ultravioletinei spinduliuotei ir karðèiui nustatymas

LST EN 1247:2004 Liejimo maðinos. Kauðø, pylimo árenginiø, iðcentrinio liejimo maðinø, LST EN 1247:2004+A1:2010

tolydaus ir pusiau tolydaus liejimo maðinø saugos reikalavimai

LST EN 12735-1:2002, LST EN 12735-1:2002/A1:2005 Varis ir vario lydiniai. Besiûliai LST EN 12735-1:2010

apskritojo skerspjûvio variniai oro kondicionavimo ir auðinimo vamzdþiai. 1 dalis.

Vamzdynø sistemø vamzdþiai

LST EN 12735-2:2002, LST EN 12735-2:2002/A1:2005 Varis ir vario lydiniai. Besiûliai, LST EN 12735-2:2010

apskritojo skerspjûvio variniai oro kondicionavimo ir auðinimo vamzdþiai. 2 dalis.

Árangos vamzdþiai

TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOS

LST EN 13141-2:2004 Pastatø vëdinimas. Gyvenamøjø pastatø vëdinimo komponentø/gaminiø LST EN 13141-2:2010

eksploataciniø charakteristikø bandymai. 2 dalis. Oro ðalinimo ir tiekimo galiniai átaisai

LST EN 13941:2009, LST EN 13941:2009/AC:2010 Centralizuoto ðilumos tiekimo

LST EN 13941:2009+A1:2010

ið anksto neardomai izoliuotø vamzdþiø sistemø projektavimas ir árengimas

LST EN ISO 13349:2009 Pramoniniai ventiliatoriai. Aiðkinamasis þodynas ir LST EN ISO 13349:2010

kategorijø apibrëþtys (ISO 13349:1999)

TK 68 PLASTIKAI

LST EN ISO 7231:2001 Lanksèios akytosios polimerinës medþiagos. Oro srauto, LST EN ISO 7231:2010

pastoviai maþëjant slëgiui, dydþio ávertinimo metodas (ISO 7231:1984)

TK 78 MAÐINOS IR ÁRENGINIAI

LST EN 13309:2002 Statybos maðinos. Vidinio elektros energijos tiekimo maðinø LST EN 13309:2010

elektromagnetinis suderinamumas

TK 80 KELIØ TRANSPORTAS IR TELEMATIKA

LST CEN ISO/TS 24534-1:2008 Automatinis transporto priemoniø ir árangos LST EN ISO 24534-1:2010

identifikavimas. Transporto priemoniø elektroninio registravimo identifikavimas (ERI).

1 dalis. Architektûra (ISO/TS 24534-1:2007)

LST CEN ISO/TS 24534-2:2008 Automatinis transporto priemoniø ir árangos LST EN ISO 24534-2:2010

identifikavimas. Transporto priemoniø elektroninio registravimo identifikavimas (ERI).

2 dalis. Veikimo reikalavimai (ISO/TS 24534-2:2007)

LST CEN ISO/TS 24534-3:2008 Automatinis transporto priemoniø ir árangos LST EN ISO 24534-3:2010

identifikavimas. Transporto priemoniø elektroninio registravimo identifikavimas (ERI).

3 dalis. Transporto priemonës duomenys (ISO/TS 24534-3:2008)

LST CEN ISO/TS 24534-4:2008 Automatinis transporto priemoniø ir árangos LST EN ISO 24534-4:2010

identifikavimas. Transporto priemoniø elektroninio registravimo identifikavimas (ERI).

4 dalis. Saugus ryðys, naudojantis asimetrinius bûdus (ISO/TS 24534-4:2008)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST 1735.4:2001 Elektrotechnikoje vartotini raidiniai simboliai. 4 dalis. Sukiosioms LST EN 60027-4:2008

elektros maðinoms vartotini dydþiø simboliai [HD 245.4 S1:1987 (IEC 60027-4:1985)]

LST CEN/TS 1007-7:2007 Modernioji techninë keramika. Keraminiai kompozitai. LST EN 1007-7:2010

Armuojanèiøjø medþiagø bandymo metodai. 7 dalis. Gráþtës gijø tempiamojo stiprio ir

tempiamosios deformacijos nutraukiant pasiskirstymo nustatymas aukðtoje temperatûroje

LST CEN/TS 15365:2006 Modernioji techninë keramika. Mechaninës keraminiø pluoðtø LST EN 15365:2010

savybës aukðtoje temperatûroje ir nereaktyvioje aplinkoje. Valkðnumo elgsenos

nustatymas ðaltojo galo metodu

LST EN 12158-1:2002 en, LST EN 12158-1:2006 lt Krovininiai statybiniai keltuvai.

LST EN 12158-1:2000+A1:2010

1 dalis. Keltuvai su prieinamosiomis platformomis

LST EN 12158-2:2002 en, LST EN 12158-2:2002/P:2006 en, LST EN 12158-2:2006 lt LST EN 12158-2:2000+A1:2010

Krovininiai statybiniai keltuvai. 2 dalis. Nuoþulnieji keltuvai su neprieinamais

krovinio perkëlimo átaisais

22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST EN 3264:2002 Orlaiviai ir erdvëlaiviai. Titano lydinio vamzdþiø sujungimas 8°30’. LST EN 3264:2010

Verþlë su anga tvirtinimo vielai

LST EN 3475-307:2006 Orlaiviai ir erdvëlaiviai. Orlaiviuose naudojami elektros LST EN 3475-307:2010

kabeliai. Bandymo metodai. 307 dalis. Vainikinio iðlydþio gesinimo átampa

LST EN 3475-604:2003 Orlaiviuose naudojami elektros kabeliai. Bandymo metodai. LST EN 3475-604:2010

604 dalis. Atsparumas sausojo lanko susidarymui

LST EN 3475-605:2003 Orlaiviuose naudojami elektros kabeliai. Bandymo metodai. LST EN 3475-605:2010

605 dalis. Ðlapio trumpojo jungimo bandymas

LST EN 3719:2006 Orlaiviai ir erdvëlaiviai. Elektros kabeliø aliumininiai arba aliuminio LST EN 3719:2010

lydinio laidai. Gaminio standartas

LST EN 61157:2001 Medicininio diagnostinio ultragarso árenginio akustinës iðëjimo LST EN 61157:2008

galios deklaravimo reikalavimai (IEC 61157:1992)

LST EN 61689:2001 Ultragarsas. Fizioterapijos sistemos. Eksploataciniai reikalavimai ir LST EN 61689:2008

nuo 0,5 MHz iki 5 MHz daþniø srities matavimo metodai (IEC 61689:1996)

LST ISO 2575+A1+A2:2006, LST ISO 2575+A1+A2:2006/A3:2009, LST ISO 2575:2010

LST ISO 2575+A1+A2:2006/A4:2009 Keliø transporto priemonës. Valdytuvø, rodytuvø

ir signaliniø lempuèiø simboliai (tapatus ISO 2575:2004+Amd.1:2005+Amd.2:2006)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS 1)

LST EN 2997-009:2007 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by LST EN 2997-009:2010

threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to

175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 009: Protective cover for

receptacle - Product standard

LST EN 2997-010:2007 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by LST EN 2997-010:2010

threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to

175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 010: Protective cover for

plug - Product standard

LST EN 2997-011:2007 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by LST EN 2997-011:2010

threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to

175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 011: Dummy receptacle -

Product standard

LST EN 9104-003:2009 Aerospace series - Quality management systems - Part 003: LST EN 9104-003:2010

Requirements for Aerospace Quality Management System (AQMS) Auditor Training

and Qualification

LST EN 9110:2006 Aerospace series - Quality systems - Model for quality assurance LST EN 9110:2010

applicable to maintenance organizations

LST EN 9120:2006 Aerospace series - Quality management systems - Requirements LST EN 9120:2010

for stockist distributors (based on ISO 9001:2000)

Parengë Dalia Reginienë

1) Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2006 m. vasario 24 d. posëdþio protokolas Nr. TKP-6) Europos standartizacijos

komiteto technikos komiteto AECMA standartø (iðskyrus darniuosius), perimamø kaip Lietuvos standartø, antraðtës neverèiamos á lietuviø kalbà.

23


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2010 m. spalio 15 d. posëdþio

protokolas Nr. TKP-27) nuo 2011 m. sausio 3 d. skelbiami neteksianèiais galios šie Lietuvos standartai.

Neteksiantis galios Lietuvos standartas

Vietoj jo taikytinas Lietuvos standartas

LST EN 12708:2002 Nuo 20 l iki 225 l vardinës talpos plastikiniø –

talpyklø uþdoriø su ásukamaisiais kamðèiais sistemos

LST EN 12711:2002 Plieninës statinës. 230 l maþiausios bendrosios –

talpos statinës su nenuimamuoju (pritvirtintu) dangèiu

LST EN 209:2001 Plieninës statinës. 210 l maþiausios bendrosios –

talpos statinës su nuimamuoju dangèiu (atviru virðumi)

LST EN 210:2001 Plieninës statinës. 216,5 l maþiausios bendrosios –

talpos statinës su nenuimamuoju (pritvirtintu) dangèiu

Parengë Vida Julë Jocienë

* * *

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2010 m. lapkrièio 5 d. posëdþio

protokolas Nr. TKP- 30 ) nuo 2011 m. sausio 3 d. skelbiamas neteksianèiu galios ðis Lietuvos standartas.

Neteksiantis galios Lietuvos standartas

Vietoj jo taikytinas Lietuvos standartas

LST ISO 15161:2003 ISO 9001:2000 taikymo maisto ir gërimø

pramonëje rekomendacijos (tapatus ISO 15161:2001)

LST EN ISO 22000:2005 Maisto saugos vadybos

sistemos. Bet kuriai maisto gamybos grandinës

organizacijai keliami reikalavimai (ISO 22000:2005)

Parengë Nerija Tuzinienë

24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ

BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOS

DEPARTAMENTAS GAVO SPALIO MËN.

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 14776-121:2010

Information technology - Small Computer System

Interface (SCSI) - Part 121: Passive Interconnect

Performance (PIP)

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 10118-2:2010

Information technology - Security techniques - Hashfunctions

- Part 2: Hash-functions using an n-bit block

cipher

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 15444-3:2007/Amd 1:2010

Information technology - JPEG 2000 image coding

system: Motion JPEG 2000 - Part 3: - Amendment 1:

Additional profiles for archiving applications

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-3:2009/Amd 2:2010

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 3: Audio - Amendment 2: ALS simple profile and

transport of SAOC

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23007-1:2010

Information technology - Rich media user interfaces -

Part 1: Widgets

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC/IEEE 8802-15-4:2010

Information technology - Telecommunications and

information exchange between systems - Local and

metropolitan area networks - Specific requirements -

Part 15-4:

ISO/TC 108/SC 2 ISO 14839-1:2002/Amd 1:2010

Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery

equipped with active magnetic bearings - Part 1:

Vocabulary - Amendment 1

ISO/TC 109 ISO 22967:2010

Forced draught gas burners

ISO/TC 109 ISO 22968:2010

Forced draught oil burners

ISO/TC 117 ISO 14694:2003/Amd 1:2010

Industrial fans - Specifications for balance quality and

vibration levels - Amendment 1

ISO/TC 131/SC 5 ISO 10041-1:2010

Pneumatic fluid power - Electro-pneumatic continuous

flow control valves - Part 1: Main characteristics to

include in the supplier’s literature

ISO/TC 131/SC 5 ISO 10041-2:2010

Pneumatic fluid power - Electro-pneumatic continuous

flow control valves - Part 2: Test methods to determine

main characteristics to include in the supplier’s

literature

ISO/TC 131/SC 5 ISO 10094-1:2010

Pneumatic fluid power - Electro-pneumatic pressure

control valves - Part 1: Main characteristics to include

in the supplier’s literature

ISO/TC 131/SC 5 ISO 10094-2:2010

Pneumatic fluid power - Electro-pneumatic pressure

control valves - Part 2: Test methods to determine main

characteristics to include in the supplier’s literature

ISO/TC 131/SC 6 ISO 11171:2010

Hydraulic fluid power - Calibration of automatic

particle counters for liquids

ISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-1:2009/Amd 1:2010

Plastics piping systems for hot and cold water

installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C)

- Part 1: General - Amendment 1

ISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-2:2009/Amd 1:2010

Plastics piping systems for hot and cold water

installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C)

- Part 2: Pipes - Amendment 1

ISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-3:2009/Amd 1:2010

Plastics piping systems for hot and cold water

installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C)

- Part 3: Fittings - Amendment 1

ISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-5:2009/Amd 1:2010

Plastics piping systems for hot and cold water

installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C)

- Part 5: Fitness for purpose of the system -

Amendment 1

ISO/TC 145/SC 1 ISO 28564-1:2010

Public information guidance systems - Part 1: Design

principles and element requirements for location plans,

maps and diagrams

ISO/TC 147/SC 5 ISO 7827:2010

Water quality - Evaluation of the “ready”, “ultimate”

aerobic biodegradability of organic compounds in

an aqueous medium - Method by analysis of dissolved

organic carbon (DOC)

ISO/TC 147/SC 6 ISO 5667-21:2010

Water quality - Sampling - Part 21: Guidance on

sampling of drinking water distributed by tankers or

means other than distribution pipes

ISO/TC 161 ISO 23551-4:2005/Amd 1:2010

Safety and control devices for gas burners and

gas-burning appliances - Particular requirements -

Part 4: Valve-proving systems for automatic shut-off

valves - Amendment 1: Application guidance for the

valve-proving system

ISO/TC 163/SC 1 ISO 12567-1:2010/Cor 1:2010

Thermal performance of windows and doors -

Determination of thermal transmittance by the hotbox

method - Part 1: Complete windows and doors -

Technical Corrigendum 1

ISO/TC 164/SC 5 ISO 1143:2010

Metallic materials - Rotating bar bending fatigue testing

ISO/TC 172/SC 7 ISO 11986:2010

Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens

care products - Determination of preservative uptake

and release

ISO/TC 184/SC 4 ISO 10303-50:2002/Cor 1:2010

Industrial automation systems and integration -

Product data representation and exchange - Part 50:

Integrated generic resource: Mathematical constructs

- Technical Corrigendum 1

ISO/TC 199 ISO 12100:2010

Safety of machinery - General principles for design -

Risk assessment and risk reduction

25


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ISO/TC 205 ISO 16484-1:2010

Building automation and control systems (BACS) -

Part 1: Project specification and implementation

ISO/TC 211 ISO 19146:2010

Geographic information - Cross-domain vocabularies

ISO/TC 213 ISO 3611:2010

Geometrical product specifications (GPS) -

Dimensional measuring equipment: Micrometers for

external measurements - Design and metrological

characteristics

ISO/TC 213 ISO 9493:2010

Geometrical product specifications (GPS) -

Dimensional measuring equipment: Dial test indicators

(lever type) - Design and metrological characteristics

ISO/TC 215 IEC 80001-1:2010

Application of risk management for IT-networks

incorporating medical devices - Part 1: Roles,

responsibilities and activities

ISO/TC 23/SC 19 ISO 11783-6:2010

Tractors and machinery for agriculture and forestry -

Serial control and communications data network -

Part 6: Virtual terminal

ISO/TC 28 ISO 3987:2010

Petroleum products - Determination of sulfated ash in

lubricating oils and additives

ISO/TC 28 ISO 4263-3:2010

Petroleum and related products - Determination of

the ageing behaviour of inhibited oils and fluids using

the TOST test - Part 3: Anhydrous procedure for

synthetic hydraulic fluids

ISO/TC 34/SC 11 ISO 27608:2010

Animal and vegetable fats and oils - Determination of

Lovibond® colour - Automatic method

ISO/TC 34/SC 5 ISO/TS 15495:2010

Milk, milk products and infant formulae - Guidelines

for the quantitative determination of melamine and

cyanuric acid by LC-MS/MS

ISO/TC 34/SC 9 ISO/TS 22117:2010

Microbiology of food and animal feeding stuffs -

Specific requirements and guidance for proficiency

testing by interlaboratory comparison

ISO/TC 35/SC 9 ISO 10890:2010

Paints and varnishes - Modelling of biocide release

rate from antifouling paints by mass-balance

calculation

ISO/TC 37/SC 4 ISO 24614-1:2010

Language resource management - Word

segmentation of written texts - Part 1: Basic concepts

and general principles

ISO/TC 37/SC 4 ISO 24615:2010

Language resource management - Syntactic

annotation framework (SynAF)

ISO/TC 43 ISO 8253-1:2010

Acoustics - Audiometric test methods - Part 1: Puretone

air and bone conduction audiometry

ISO/TC 44/SC 3 ISO 17633:2010

Welding consumables - Tubular cored electrodes and

rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc

welding of stainless and heat-resisting steels -

Classification

ISO/TC 44/SC 8 ISO 7291:2010

Gas welding equipment - Pressure regulators for

manifold systems used in welding, cutting and allied

processes up to 30 MPa (300 bar)

ISO/TC 45/SC 2 ISO 23529:2010

Rubber - General procedures for preparing and

conditioning test pieces for physical test methods

ISO/TC 45/SC 3 ISO 8942:2010

Rubber compounding ingredients - Carbon black -

Determination of individual pellet crushing strength

ISO/TC 45/SC 3 ISO/TR 16314:2010

Rubber - Measurement of the aromaticity of oil in

reclaimed rubbers

ISO/TC 45/SC 4 ISO 22762-1:2010

Elastomeric seismic-protection isolators - Part 1: Test

methods

ISO/TC 45/SC 4 ISO 22762-2:2010

Elastomeric seismic-protection isolators - Part 2:

Applications for bridges - Specifications

ISO/TC 45/SC 4 ISO 22762-3:2010

Elastomeric seismic-protection isolators - Part 3:

Applications for buildings - Specifications

ISO/TC 58/SC 4 ISO 10961:2010

Gas cylinders - Cylinder bundles - Design,

manufacture, testing and inspection

ISO/TC 61/SC 6 ISO 175:2010

Plastics - Methods of test for the determination of the

effects of immersion in liquid chemicals

ISO/TC 61/SC 6 ISO 29664:2010

Plastics - Artificial weathering including acidic

deposition

ISO/TC 69/SC 6 ISO 21748:2010

Guidance for the use of repeatability, reproducibility

and trueness estimates in measurement uncertainty

estimation

ISO/TC 79/SC 2 ISO 7668:2010

Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement

of specular reflectance and specular gloss of anodic

oxidation coatings at angles of 20 degrees,

45 degrees, 60 degrees or 85 degrees

ISO/TC 87 ISO 9149:2010

Cork wallcoverings in rolls - Specifications

ISO/TC 89/SC 2 ISO 16893-2:2010

Wood-based panels - Particleboard - Part 2:

Requirements

ISO/TC 89/SC 1 ISO 16895-2:2010

Wood-based panels - Dry-process fibreboard - Part 2:

Requirements

ISO/TC 92/SC 1 ISO 11925-2:2010

Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected

to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame

source test

ISO/TC 96/SC 6 ISO/TR 19961:2010

Cranes - Safety code on mobile cranes

ISO/TMB/WG SR ISO 26000:2010

Guidance on social responsibility

26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI

IEC IEC GUIDE 117:2010

Electrotechnical equipment - Temperatures of

touchable hot surfaces

TC 1 IEC 60050-445:2010

International Electrotechnical Vocabulary - Part 445:

Time relays

TC 17 IEC/TR 61439-0:2010

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

- Part 0: Guide to specifying assemblies

TC 2 IEC 60034-18-32:2010

Rotating electrical machines - Part 18-32: Functional

evaluation of insulation systems - Test procedures for

form-wound windings - Evaluation by electrical

endurance

TC 3 IEC/TS 62666:2010

Guidelines for the inclusion of documentation aspects

in product standards

TC 31 IEC 60079-13:2010

Explosive atmospheres - Part 13: Equipment

protection by pressurized room ‘p’

TC 46 IEC 61169-14:2010

Radio-frequency connectors - Part 14: R.F. coaxial

connectors with inner diameter of outer conductor

12 mm with screw coupling – Characteristic

impedance 75 ohms (Type 3,5/12)

TC 47 IEC/TR 62433-2-1:2010

EMC IC modelling - Part 2-1: Theory of black box

modelling for conducted emission

TC 49 IEC 60122-3:2010

Quartz crystal units of assessed quality - Part 3:

Standard outlines and lead connections

TC 49 IEC 60444-11:2010

Measrurement of quartz crystal unit parameters -

Part 11: Standard method for the determination of

the load resonance frequency fL and the effective

load capacitance CLeff using automatic network

analyzer techniques and error correction

TC 61 IEC 60335-2-103-am1:2010

Amendement 1 - Household and similar electrical

appliances - Safety - Part 2-103: Particular

requirements for drives for gates, doors and Windows

TC 79 IEC 62642-2-2:2010

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-2:

Intrusion detectors - Passive infrared detectors

TC 79 IEC 62642-3:2010

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 3:

Control and indicating equipment

TC 79 IEC 62642-4:2010

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 4:

Warning devices

TC 79 IEC 62642-5-3:2010

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 5-3:

Interconnections - Requirements for equipment using

radio frequency techniques

TC 86 IEC 61300-2-9:2010

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 2-9: Tests - Shock

TC 89 IEC 60695-2-12:2010

Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based

test methods - Glow-wire flammability index (GWFI)

test method for materials

TC 89 IEC 60695-2-13:2010

Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based

test methods - Glow-wire ignition temperature (GWIT)

test method for materials

TC 86 IEC 61300-2-47:2010

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 2-47: Tests - Thermal shocks

TC 86 IEC 61400-1-am1:2010

Amendment 1 - Wind turbines - Part 1: Design

requirements

TC 9 IEC 60349-1:2010

Electric traction - Rotating electrical machines for rail

and road vehicles - Part 1: Machines other than

electronic converter-fed alternating current motors

TC 9 IEC 60349-2:2010

Electric traction - Rotating electrical machines for rail

and road vehicles - Part 2: Electronic converter-fed

alternating current motors

27


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ASD-STAN EN 4657:2010

Aerospace series - Steel FE-PM1507

(X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum induction melted

and consumable electrode remelted - Solution treated

and precipitation remelted - Bars - a or D ≤ 200 mm -

Rm ≥ 1 650 MPa

ASD/ELEC EN 3155-026:2010

Aerospace series - Electrical contacts used in

elements of connection - Part 026: Contacts, electrical,

male, type A, crimp, class R - Product standard

ASD/MAT EN 3238:2010

Aerospace series - Metallic materials - Test method -

Shear test for wires and rivets

ASD/MAT EN 4700-004:2010

Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought

products - Technical specification - Part 004: Wire

ASD/MAT EN 4700-007:2010

Aerospace series - Steel and heat resisting alloys -

Wrought products - Technical specification - Part 007:

Remelting stock

ASD/MECH EN 3274:2010

Aerospace series - Pipe coupling 8°30’ - Thread end

- Geometric configuration

ASD/MECH EN 3777:2010

Aerospace series - Pins, quick release, single and

double acting - Technical specification

ASD/MECH EN 3843:2010

Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking,

with counterbore, in heat resisting steel, passivated -

Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) /

650 °C

ASD/MECH EN 3911:2010

Aerospace series - Six lobe recess - Geometrical

definition

ASD/MECH EN 4023:2010

Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy

- Elbows 45°

ASD/MECH EN 4025:2010

Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy

- Elbows 45°, bulkhead

ASD/N MAT EN 2133:2010

Aerospace series - Cadmium plating of steels with

specified tensile strength ≤ 1 450 MPa, copper, copper

alloys and nickel alloys

CEN/SS S02 EN ISO 9187-1:2010

Injection equipment for medical use - Part 1: Ampoules

for injectables (ISO 9187-1:2010)

CEN/SS S02 EN ISO 9187-2:2010

Injection equipment for medical use - Part 2: Onepoint-cut

(OPC) ampoules (ISO 9187-2:2010)

CEN/TC 122 EN ISO 9241-210:2010

Ergonomics of human-system interaction - Part 210:

Human-centred design for interactive systems

(ISO 9241-210:2010)

CEN/TC 124 EN 14229:2010

Structural timber - Wood poles for overhead lines

CEN/TC 126 EN 12354-5:2009/AC:2010

Building acoustics - Estimation of acoustic

performance of building from the performance of

elements - Part 5: Sounds levels due to the service

equipment

28

CEN/TC 132 EN ISO 6719:2010

Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement

of reflectance characteristics of aluminium surfaces

using integrating-sphere instruments (ISO 6719:2010)

CEN/TC 139 EN ISO 10890:2010

Paints and varnishes - Modelling of biocide release

rate from antifouling paints by mass-balance

calculation (ISO 10890:2010)

CEN/TC 144 EN 15811:2009/AC:2010

Agricultural machinery - Guards for moving parts

of power transmission - Guard opening with tool

(ISO/TS 28923:2007 modified)

CEN/TC 144 EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

Agricultural machinery - Safety - Part 1: General

requirements (ISO 4254-1:2008)

CEN/TC 144 EN ISO 4254-5:2009/AC:2010

Agricultural machinery - Safety - Part 5: Power-driven

soil-working machines (ISO 4254-5:2008)

CEN/TC 144 EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and

liquid fertilizer distributors (ISO 4254-6:2009)

CEN/TC 144 EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

Agricultural machinery - Safety - Part 7: Combine

harvesters, forage harvesters and cotton harvesters

(ISO 4254-7:2008)

CEN/TC 144 EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

Agricultural machinery - Safety - Part 10: Rotary

tedders and rakes (ISO 4254-10:2009)

CEN/TC 148 EN 619:2002+A1:2010

Continuous handling equipment and systems - Safety

and EMC requirements for equipment for mechanical

handling of unit loads

CEN/TC 155 EN 1447:2009+A1:2010

Plastics piping systems - Glass-reinforced

thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of

long-term resistance to internal pressure

CEN/TC 155 EN ISO 1452-3:2010

Plastics piping systems for water supply and for buried

and above-ground drainage and sewerage under

pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

- Part 3: Fittings (ISO 1452-3:2009, corrected

version 2010-03-01)

CEN/TC 155 EN ISO 1452-5:2010

Plastics piping systems for water supply and for buried

and above-ground drainage and sewerage under

pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -

Part 5: Fitness for purpose of the system (ISO 1452-5:2009,

corrected version 2010-03-01)

CEN/TC 162 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

Protective clothing for use against solid particulates -

Part 1: Performance requirements for chemical

protective clothing providing protection to the full body

against airborne solid particulates (type 5 clothing) -

Amendment 1 (ISO 13982-1:2004/AM 1:2010)

CEN/TC 175 EN 1534:2010

Wood flooring - Determination of resistance to

indentation - Test method

CEN/TC 19 EN ISO 4263-3:2010

Petroleum and related products - Determination of

the ageing behaviour of inhibited oils and fluids using

the TOST test - Part 3: Anhydrous procedure for

synthetic hydraulic fluids (ISO 4263-3:2010)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

CEN/TC 192 CEN/TR 16099:2010

Fire service equipment - Summary of water pressures

specified in published CEN/TC 192 standards

CEN/TC 200 EN 972:1998+A1:2010

Tannery machines - Reciprocating roller machines -

Safety requirements

CEN/TC 205 EN ISO 20072:2010

Aerosol drug delivery device design verification -

Requirements and test methods (ISO 20072:2009)

CEN/TC 207 EN 15828:2010

Hardware for furniture - Strength and durability of

hinges and their components - Stays and hinges

pivoting on a horizontal axis

CEN/TC 215 EN 15908:2010

Anaesthetic and respiratory equipment - Noninterchangeable

screw-threaded (NIST) low-pressure

connectors for medical gases

CEN/TC 215 EN ISO 8835-3:2009/A1:2010

Inhalational anaesthesia systems - Part 3: Transfer

and receiving systems of active anaesthetic gas

scavenging systems (ISO 8835-3:2007/AMD 1:2010)

CEN/TC 237 EN 12405-1:2005+A2:2010

Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume

conversion

CEN/TC 237 CEN/TR 16061:2010

Gas meters - Smart Gas Meters

CEN/TC 247 EN 14908-6:2010

Open Data Communication in Building Automation,

Controls and Building Management - Control Network

Protocol - Part 6: Application elements

CEN/TC 248 EN ISO 1833-1:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 1:

General principles of testing (ISO 1833-1:2006,

including Cor 1:2009)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-2:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 2:

Ternary fibre mixtures (ISO 1833-2:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-3:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 3:

Mixtures of acetate and certain other fibres (method

using acetone) (ISO 1833-3:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-4:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 4:

Mixtures of certain protein and certain other fibres

(method using hypochlorite) (ISO 1833-4:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-5:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 5:

Mixtures of viscose, cupro or modal and cotton fibres

(method using sodium zincate) (ISO 1833-5:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-6:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 6:

Mixtures of viscose or certain types of cupro or modal

or lyocell and cotton fibres (method using formic acid

and zinc chloride) (ISO 1833-6:2007)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-7:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 7:

Mixtures of polyamide and certain other fibres (method

using formic acid) (ISO 1833-7:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-8:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 8:

Mixtures of acetate and triacetate fibres (method using

acetone) (ISO 1833-8:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-9:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 9:

Mixtures of acetate and triacetate fibres (method using

benzyl alcohol) (ISO 1833-9:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-10:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 10:

Mixtures of triacetate or polylactide and certain

other fibres (method using dichloromethane)

(ISO 1833-10:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-11:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 11:

Mixtures of cellulose and polyester fibres (method

using sulfuric acid) (ISO 1833-11:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-12:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 12:

Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain

chlorofibres, certain elastanes and certain other fibres

(method using dimethylformamide) (ISO 1833-12:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-13:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 13: Mixtures

of certain chlorofibres and certain other fibres (method

using carbon disulfide/acetone) (ISO 1833-13:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-14:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 14:

Mixtures of acetate and certain chlorofibres (method

using acetic acid) (ISO 1833-14:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-15:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 15:

Mixtures of jute and certain animal fibres (method by

determining nitrogen content) (ISO 1833-15:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-16:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 16:

Mixtures of polypropylene fibres and certain other

fibres (method using xylene) (ISO 1833-16:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-17:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 17:

Mixtures of chlorofibres (homopolymers of vinyl

chloride) and certain other fibres (method using

sulfuric acid) (ISO 1833-17:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-18:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 18:

Mixtures of silk and wool or hair (method using sulfuric

acid) (ISO 1833-18:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-19:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 19:

Mixtures of cellulose fibres and asbestos (method by

heating) (ISO 1833-19:2006)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-20:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 20:

Mixtures of elastane and certain other fibres (method

using dimethylacetamide) (ISO 1833-20:2009)

CEN/TC 248 EN ISO 1833-21:2010

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 21:

Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain

elastanes, acetates, triacetates and certain other fibres

(method using cyclohexanone) (ISO 1833-21:2006)

CEN/TC 249 EN ISO 175:2010

Plastics - Methods of test for the determination of the

effects of immersion in liquid chemicals (ISO 175:2010)

CEN/TC 250 EN 1996-1-2:2005/AC:2010

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2:

General rules - Structural fire design

CEN/TC 256 EN 12080:2007+A1:2010

Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings

CEN/TC 256 EN 12081:2007+A1:2010

Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases

CEN/TC 256 EN 12082:2007+A1:2010

Railway applications - Axleboxes - Performance testing

CEN/TC 256 EN 13103:2009+A1:2010

Railway applications - Wheelsets and bogies - Nonpowered

axles - Design method

29


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CEN/TC 256 EN 13104:2009+A1:2010

Railway applications - Wheelsets and bogies -

Powered axles - Design method

CEN/TC 256 EN 13260:2009+A1:2010

Railway applications - Wheelsets and bogies -

Wheelsets - Product requirements

CEN/TC 256 EN 13261:2009+A1:2010

Railway applications - Wheelsets and bogies - Axles -

Product requirements

CEN/TC 256 EN 13715:2006+A1:2010

Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels

- Tread profile

CEN/TC 256 EN 14601:2005+A1:2010

Railway applications - Straight and angled end cocks

for brake pipe and main reservoir pipe

CEN/TC 256 EN 14865-1:2009+A1:2010

Railway applications - Axlebox lubricating greases -

Part 1: Method to test the ability to lubricate

CEN/TC 256 EN 14865-2:2006+A2:2010

Railway applications - Axlebox lubricating greases -

Part 2: Method to test the mechanical stability to cover

vehicle speeds up to 200 km/h

CEN/TC 256 EN 15355:2008+A1:2010

Railway applications - Braking - Distributor valves and

distributor-isolating devices

CEN/TC 256 EN 15427:2008+A1:2010

Railway applications - Wheel/rail friction management

- Flange lubrication

CEN/TC 256 EN 15611:2008+A1:2010

Railway applications - Braking - Relay valves

CEN/TC 256 EN 15612:2008+A1:2010

Railway applications - Braking - Brake pipe accelerator

valve

CEN/TC 256 EN 15624:2008+A1:2010

Railway applications - Braking - Empty-loaded

changeover devices

CEN/TC 256 EN 15625:2008+A1:2010

Railway applications - Braking - Automatic variable

load sensing devices

CEN/TC 256 EN 15806:2010

Railway applications - Braking - Static brake testing

CEN/TC 260 EN 15950:2010

Fertilizers - Determination of N-(1,2-dicarboxyethyl)-

D,L-aspartic acid (Iminodisuccinic acid, IDHA) using

high-performance liquid chromatography (HPLC)

CEN/TC 261 EN 15904:2010

Glass packaging - Standard tolerances for flaconnage

CEN/TC 264 EN 1948-4:2010

Stationary source emissions - Determination of the

mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like

PCBs - Part 4: Sampling and analysis of dioxin-like

PCBs

CEN/TC 275 EN 15911:2010

Foodstuffs - Simultaneous determination of nine

sweeteners by high performance liquid

chromatography and evaporative light scattering

detection

CEN/TC 275 CEN/TR 16059:2010

Food analysis - Performance criteria for single

laboratory validated methods of analysis for the

determination of mycotoxins

CEN/TC 292 EN 13965-2:2010

Characterization of waste - Terminology - Part 2:

Management related terms and definitions

CEN/TC 312 EN 12975-1:2006+A1:2010

Thermal solar systems and components - Solar

collectors - Part 1: General requirements

CEN/TC 331 EN 14482:2010

Postal services - Trays for international letter mail - Test

methods and performance requirements

CEN/TC 335 EN 14588:2010

Solid biofuels - Terminology, definitions and

descriptions

CEN/TC 335 EN 15149-1:2010

Solid biofuels - Determination of particle size

distribution - Part 1: Oscillating screen method using

sieve apertures of 1 mm and above

CEN/TC 335 EN 15149-2:2010

Solid biofuels - Determination of particle size

distribution - Part 2: Vibrating screen method using

sieve apertures of 3,15 mm and below

CEN/TC 336 EN 14733:2005+A1:2010

Bitumen and bituminous binders - Bituminous

emulsions, fluxed and cut-back bitumen factory

production control

CEN/WS 045 CWA 16221:2010

Vehicle security barriers - Performance requirements,

test methods and guidance on application

CEN/WS ICT CWA 16213:2010

End User e-Skills Framework Requirements

ECISS/TC 101 EN ISO 148-1:2010

Metallic materials - Charpy pendulum impact test -

Part 1: Test method (ISO 148-1:2009)

ECISS/TC 104 EN ISO 15630-1:2010

Steel for the reinforcement and prestressing of

concrete - Test methods - Part 1: Reinforcing bars,

wire rod and wire (ISO 15630-1:2010)

ECISS/TC 104 EN ISO 15630-2:2010

Steel for the reinforcement and prestressing of

concrete - Test methods - Part 2: Welded fabric

(ISO 15630-2:2010)

ECISS/TC 104 EN ISO 15630-3:2010

Steel for the reinforcement and prestressing of

concrete - Test methods - Part 3: Prestressing steel

(ISO 15630-3:2010)

ECISS/TC 109 EN 10169:2010

Continuously organic coated (coil coated) steel flat

products - Technical delivery conditions

ECISS/TC 19 EN ISO 15630-1:2010

Steel for the reinforcement and prestressing of

concrete - Test methods - Part 1: Reinforcing bars,

wire rod and wire (ISO 15630-1:2010)

ECISS/TC 19 EN ISO 15630-2:2010

Steel for the reinforcement and prestressing of

concrete - Test methods - Part 2: Welded fabric

(ISO 15630-2:2010)

ECISS/TC 19 EN ISO 15630-3:2010

Steel for the reinforcement and prestressing of

concrete - Test methods - Part 3: Prestressing steel

(ISO 15630-3:2010)

ECISS/TC 27 EN 10169:2010

Continuously organic coated (coil coated) steel flat

products - Technical delivery conditions

30


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS

KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CLC/BTTF 128-2 EN 50191:2010

Erection and operation of electrical test

equipment

CLC/SC 31-3 EN 60079-25:2010

Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe

electrical systems (IEC 60079-25:2010)

CLC/SC 9XB CLC/TS 50206-3:2010

Railway applications - Rolling stock -

Pantographs: Characteristics and tests - Part 3:

Interface between pantograph and rolling stock

for rail vehicles

CLC/SC 9XC EN 50122-2:2010

Railway applications - Fixed installations - Electrical

safety, earthing and the return circuit - Part 2:

Provisions against the effects of stray currents

caused by d.c. traction systems

CLC/SC 9XC EN 50122-3:2010

Railway applications - Fixed installations - Electrical

safety, earthing and the return circuit - Part 3:

Mutual Interaction of a.c. and d.c. traction systems

CLC/SR 47 EN 62047-4:2010

Semiconductor devices - Microelectromechanical

devices - Part 4: Generic

specification for MEMS (IEC 62047-4:2008)

CLC/SR 47 EN 62258-1:2010

Semiconductor die products - Part 1:

Procurement and use (IEC 62258-1:2009)

CLC/SR 47D EN 60191-6-20:2010

Mechanical standardization of semiconductor

devices - Part 6-20: General rules for the

preparation of outline drawings of surface mounted

semiconductor device packages - Measuring

methods for package dimensions of small outline

J-lead packages (SOJ) (IEC 60191-6-20:2010)

CLC/SR 47D EN 60191-6-21:2010

Mechanical standardization of semiconductor

devices - Part 6-21: General rules for the

preparation of outline drawings of surface mounted

semiconductor device packages - Measuring

methods for package dimensions of small outline

packages (SOP) (IEC 60191-6-21:2010)

CLC/SR 48B EN 60603-7-71:2010

Connectors for electronic equipment - Part 7-71:

Detail specification for 8-way, shielded, free and

fixed connectors, for data transmission with

frequencies up to 1 000 MHz (IEC 60603-7-71:2010)

CLC/SR 56 EN 62508:2010

Guidance on human aspects of dependability

(IEC 62508:2010)

CLC/SR 57 EN 61850-7-2:2010

Communication networks and systems for power

utility automation - Part 7-2: Basic information and

communication structure - Abstract

communication service interface (ACSI)

(IEC 61850-7-2:2010)

CLC/SR 65B EN 60546-1:2010

Controllers with analogue signals for use in

industrial-process control systems - Part 1:

Methods of evaluating the performance

(IEC 60546-1:2010)

CLC/SR 65E EN 62541-3:2010

OPC unified architecture - Part 3: Address Space

Model (IEC 62541-3:2010)

CLC/SR 66 EN 61010-1:2010

Safety requirements for electrical equipment for

measurement, control, and laboratory use -

Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2010)

CLC/SR 66 EN 61010-2-030:2010

Safety requirements for electrical equipment for

measurement, control, and laboratory use -

Part 2-030: Particular requirements for testing

and measuring circuits (IEC 61010-2-030:2010)

CLC/SR 86 EN 62614:2010

Fibre optics - Launch condition requirements for

measuring multimode attenuation (IEC 62614:2010)

CLC/SR 96 EN 61558-2-23:2010

Safety of transformers, reactors, power supply

units and combinations thereof - Part 2-23:

Particular requirements and tests for transformers

and power supply units for construction sites

(IEC 61558-2-23:2010)

CLC/TC 108X EN 60065:2002/A2:2010

Audio, video and similar electronic apparatus -

Safety requirements (IEC 60065:2001/A2:2010,

modified)

CLC/TC 116 EN 60745-1:2009/A11:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 1: General requirements

CLC/TC 116 EN 60745-2-5:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-5: Particular requirements for circular

saws (IEC 60745-2-5:2010, modified)

CLC/TC 116 EN 60745-2-16:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-16: Particular requirements for tackers

(IEC 60745-2-16:2008, modified)

CLC/TC 2 EN 60034-1:2010

Rotating electrical machines - Part 1: Rating and

performance (IEC 60034-1:2010, modified)

CLC/TC 209 EN 60728-11:2010

Cable networks for television signals, sound

signals and interactive services - Part 11: Safety

(IEC 60728-11:2010)

CLC/TC 210 EN 55016-1-1:2010/A1:2010

Specification for radio disturbance and immunity

measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio

disturbance and immunity measuring apparatus -

Measuring apparatus (CISPR 16-1-1:2010/A1:2010)

CLC/TC 210 EN 55016-2-3:2010/A1:2010

Specification for radio disturbance and immunity

measuring apparatus and methods - Part 2-3:

Methods of measurement of disturbances and

immunity - Radiated disturbance measurements

(CISPR 16-2-3:2010/A1:2010)

CLC/TC 210 CLC/TR 50538:2010

Guide to EMC Directive conformity of equipment

designed for military purposes

CLC/TC 213 EN 61386-24:2010

Conduit systems for cable management - Part 24:

Particular requirements - Conduit systems buried

underground (IEC 61386-24:2004)

31


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CLC/TC 215 EN 50310:2010

Application of equipotential bonding and earthing

in buildings with information technology

equipment

CLC/TC 215 EN 62614:2010

Fibre optics - Launch condition requirements for

measuring multimode attenuation

(IEC 62614:2010)

CLC/TC 21X EN 50272-1:2010

Safety requirements for secondary batteries and

battery installations - Part 1: General safety

information

CLC/TC 26A EN 60974-11:2010

Arc welding equipment - Part 11: Electrode

holders (IEC 60974-11:2010)

CLC/TC 34Z EN 60061-1:1993/A43:2010

Lamp caps and holders together with gauges

for the control of interchangeability and safety -

Part 1: Lamp caps

CLC/TC 34Z EN 60061-1:1993/A44:2010

Lamp caps and holders together with gauges

for the control of interchangeability and safety -

Part 1: Lamp caps

CLC/TC 34Z EN 60061-2:1993/A40:2010

Lamp caps and holders together with gauges

for the control of interchangeability and safety -

Part 2: Lampholders

CLC/TC 34Z EN 60061-2:1993/A41:2010

Lamp caps and holders together with gauges

for the control of interchangeability and safety -

Part 2: Lampholders

CLC/TC 34Z EN 60061-3:1993/A41:2010

Lamp caps and holders together with gauges

for the control of interchangeability and safety -

Part 3: Gauges

CLC/TC 34Z EN 60061-3:1993/A42:2010

Lamp caps and holders together with gauges

for the control of interchangeability and safety -

Part 3: Gauges

CLC/TC 36A EN 50386:2010

Bushings up to 1 kV and from 250 A to 5 kA, for

liquid filled transformers

CLC/TC 40XA EN 60384-26:2010

Fixed capacitors for use in electronic equipment

- Part 26: Sectional specification - Fixed aluminium

electrolytic capacitors with conductive polymer

solid electrolyte (IEC 60384-26:2010)

CLC/TC 40XA EN 60384-26-1:2010

Fixed capacitors for use in electronic equipment

- Part 26-1: Blank detail specification - Fixed

aluminum electrolytic capacitors with conductive

polymer solid electrolyte - Assessment level EZ

(IEC 60384-26-1:2010)

CLC/TC 40XA EN 60939-1:2010

Passive filter units for electromagnetic interference

suppression - Part 1: Generic specification

(IEC 60939-1:2010)

CLC/TC 40XB EN 140401-802:2007/A1:2010

Detail specification: Fixed low power film SMD

resistors - Rectangular - Stability classes 1; 2

CLC/TC 40XB EN 140401-803:2007/A1:2010

Detail specification: Fixed low power film SMD

resistors - Cylindrical - Stability classes 0,05; 0,1;

0,25; 0,5; 1; 2

CLC/TC 55 EN 60317-57:2010

Specifications for particular types of winding

wires - Part 57: Polyamide-imide enamelled round

copper wire, class 220 (IEC 60317-57:2010)

CLC/TC 55 EN 60317-58:2010

Specifications for particular types of winding wires

- Part 58: Polyamide-imide enamelled rectangular

copper wire, class 220 (IEC 60317-58:2010)

CLC/TC 59X EN 50304:2009/A1:2010

Electric cooking ranges, hobs, ovens and grills

for household use - Methods for measuring

performance

CLC/TC 61 EN 60335-2-25:2002/A11:2010

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-25: Particular requirements for

microwave ovens, including combination

microwave ovens

CLC/TC 61F EN 60745-2-5:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-5: Particular requirements for circular

saws (IEC 60745-2-5:2010, modified)

CLC/TC 62 EN 60601-2-33:2010

Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular

requirements for the basic safety and essential

performance of magnetic resonance equipment

for medical diagnosis (IEC 60601-2-33:2010)

CLC/TC 65CX EN 61158-2:2010

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 2: Physical layer specification

and service definition (IEC 61158-2:2010)

CLC/TC 65CX EN 61784-1:2010

Industrial communication networks - Profiles -

Part 1: Fieldbus profiles (IEC 61784-1:2010)

CLC/TC 65CX EN 61784-2:2010

Industrial communication networks - Profiles -

Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time

networks based on ISO/IEC 8802-3

(IEC 61784-2:2010)

CLC/TC 65CX CLC/TR 61158-1:2010

Industrial communication networks - Fieldbus

specifications - Part 1: Overview and guidance

for the IEC 61158 and IEC 61784 series

(IEC/TR 61158-1:2010)

CLC/TC 72 EN 60730-2-7:2010

Automatic electrical controls for household and

similar use - Part 2-7: Particular requirements for

timers and time switches (IEC 60730-2-7:2008,

modified)

CLC/TC 76 EN 60825-2:2004/A2:2010

Safety of laser products - Part 2: Safety of

optical fibre communication systems (OFCS)

(IEC 60825-2:2004/A2:2010)

CLC/TC 79 EN 50518-2:2010

Monitoring and alarm receiving centre - Part 2:

Technical requirements

CLC/TC 86A EN 60793-1-41:2010

Optical fibres - Part 1-41: Measurement

methods and test procedures - Bandwidth

(IEC 60793-1-41:2010)

32


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-10)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Telecommunication network equipment;

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements

ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 (2010-10)

Global System for Mobile communications (GSM); Part 4:

Harmonized EN for GSM Repeaters covering the essential

requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 301 489-23 V1.4.1 (2010-10)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)

standard for radio equipment and services; Part 23:

Specific conditions for IMT-2000 CDMA, Direct Spread

(UTRA and E-UTRA) Base Station (BS) radio, repeater

and ancillary equipment

ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)

standard for radio equipment and services; Part 24:

Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread

(UTRA and E-UTRA) for Mobile and portable (UE) radio

and ancillary equipment

ETSI EN 301 489-34 V1.1.1 (2010-10)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)

standard for radio equipment and services; Part 34:

Specific conditions for External Power Supply (EPS)

for mobile phones

ETSI EN 301 502 V9.2.1 (2010-10)

Global System for Mobile communications (GSM);

Harmonized EN for Base Station Equipment covering the

essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 302 500-1 V2.1.1 (2010-10)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra

WideBand (UWB) technology; Location Tracking

equipment operating in the frequency range from

6 GHz to 9 GHz; Part 1: Technical characteristics and

methods of measurement

ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 (2010-10)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra

WideBand (UWB) technology; Location Tracking

equipment operating in the frequency range from 6 GHz

to 9 GHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential

requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 303 213-2 V1.1.1 (2010-10)

Advanced Surface Movement Guidance and Control

System (A-SMGCS); Part 2: Community Specification

for application under the Single European Sky

Interoperability Regulation EC 552/2004 for A-SMGCS

Level 2 including external interfaces

ETSI EN 303 213-3 V1.1.1 (2010-10)

Advanced Surface Movement Guidance and Control

System (A-SMGCS); Part 3: Community Specification

for application under the Single European Sky

Interoperability Regulation EC 552/2004 for a deployed

cooperative sensor including its interfaces

ETSI EN 303 213-4-1 V1.1.1 (2010-10)

Advanced Surface Movement Guidance and Control

System (A-SMGCS); Part 4: Community Specification

for application under the Single European Sky

Interoperability Regulation EC 552/2004 for a deployed

non-cooperative sensor including its interfaces;

Sub-part 1: Generic requirements for non-cooperative

sensor

ETSI EN 303 213-4-2 V1.1.1 (2010-10)

Advanced Surface Movement Guidance and Control

System (A-SMGCS); Part 4: Community Specification

for application under the Single European Sky

Interoperability Regulation EC 552/2004 for a deployed

non-cooperative sensor including its interfaces;

Sub-part 2: Specific requirements for a deployed

Surface Movement Radar sensor

ETSI ES 202 765-4 V1.1.1 (2010-10)

Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);

QoS and network performance metrics and

measurement methods; Part 4: Indicators for

supervision of Multiplay services

ETSI ES 202 874-1 V1.1.1 (2010-10)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); External Common Power Supply for Customer

Premises Network and Access Equipment; Part 1:

Functional requirements

ETSI TR 122 934 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Feasibility study on 3GPP system to Wireles Local

Area Network (WLAN) interworking (3GPP TR 22.934

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TR 122 935 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Feasibility study on Location Services (LCS) for

Wireless Local Area Network (WLAN) interworking

(3GPP TR 22.935 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TR 122 949 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Study on a generalized privacy capability

(3GPP TR 22.949 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TR 133 924 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Identity management and 3GPP security

interworking; Identity management and Generic

Authentication Architecture (GAA) interworking

(3GPP TR 33.924 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TR 136 942 V8.3.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Radio Frequency (RF) system scenarios

(3GPP TR 36.942 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TR 136 942 V9.1.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Radio Frequency (RF) system scenarios

(3GPP TR 36.942 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TR 145 913 V8.0.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Optimized transmit pulse shape for downlink Enhanced

General Packet Radio Service (EGPRS2-B)

(3GPP TR 45.913 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TR 145 913 V9.0.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Optimized transmit pulse shape for downlink Enhanced

General Packet Radio Service (EGPRS2-B)

(3GPP TR 45.913 version 9.0.0 Release 9)

ETSI TS 101 220 V10.0.0 (2010-10)

Smart Cards; ETSI numbering system for

telecommunication application providers (Release 10)

ETSI TS 101 220 V9.3.0 (2010-10)

Smart Cards; ETSI numbering system for

telecommunication application providers (Release 9)

33


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 102 221 V6.16.0 (2010-10)

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical and

logical characteristics (Release 6)

ETSI TS 102 221 V7.18.0 (2010-10)

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical and

logical characteristics (Release 7)

ETSI TS 102 221 V8.5.0 (2010-10)

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical and

logical characteristics (Release 8)

ETSI TS 102 221 V9.2.0 (2010-10)

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical and

logical characteristics (Release 9)

ETSI TS 102 232-5 V2.5.1 (2010-10)

Lawful Interception (LI); Handover Interface and

Service-Specific Details (SSD) for IP delivery; Part 5:

Service-specific details for IP Multimedia Services

ETSI TS 102 412 V10.1.0 (2010-10)

Smart Cards; Smart Card Platform Requirements

Stage 1 (Release 10)

ETSI TS 102 484 V7.7.0 (2010-10)

Smart Cards; Secure channel between a UICC and an

end-point terminal (Release 7)

ETSI TS 102 484 V8.1.0 (2010-10)

Smart Cards; Secure channel between a UICC and an

end-point terminal (Release 8)

ETSI TS 102 484 V9.1.0 (2010-10)

Smart Cards; Secure channel between a UICC and an

end-point terminal (Release 9)

ETSI TS 102 600 V10.0.0 (2010-10)

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Characteristics

of the USB interface (Release 10)

ETSI TS 102 600 V7.8.0 (2010-10)

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Characteristics

of the USB interface (Release 7)

ETSI TS 102 600 V8.0.0 (2010-10)

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Characteristics

of the USB interface (Release 8)

ETSI TS 102 600 V9.0.0 (2010-10)

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Characteristics

of the USB interface (Release 9)

ETSI TS 102 622 V10.0.0 (2010-10)

Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)

Interface; Host Controller Interface (HCI) (Release 10)

ETSI TS 102 622 V7.7.0 (2010-10)

Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)

Interface; Host Controller Interface (HCI) (Release 7)

ETSI TS 102 622 V8.1.0 (2010-10)

Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)

Interface; Host Controller Interface (HCI) (Release 8)

ETSI TS 102 622 V9.1.0 (2010-10)

Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)

Interface; Host Controller Interface (HCI) (Release 9)

ETSI TS 102 657 V1.7.1 (2010-10)

Lawful Interception (LI); Retained data handling;

Handover interface for the request and delivery of

retained data

ETSI TS 102 831 V1.1.1 (2010-10)

Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation

guidelines for a second generation digital terrestrial

television broadcasting system (DVB-T2)

ETSI TS 102 835 V7.1.0 (2010-10)

Smart Cards; Test Specification for SCWS Application

Invocation API for Java CardTM; Tests Environment and

Annexes (Release 7)

ETSI TS 102 844 V1.1.1 (2010-10)

User Group; Quality of Telecom Services; Conformity

assessment; Requirements for bodies providing QoS

audits and surveys

ETSI TS 102 852 V1.1.1 (2010-10)

User Group; Quality of ICT Services; Assessment

process of the QoS parameters of the customer

relationship stages

ETSI TS 102 873 V1.1.1 (2010-10)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); Optical External Network Testing Interface

ETSI TS 102 900 V1.1.1 (2010-10)

Emergency Communications (EMTEL); European

Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell

Broadcast Service

ETSI TS 103 162 V1.1.1 (2010-10)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); Integrated Broadband Cable and Television

Networks; K-LAD Functional Specification

ETSI TS 122 071 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Location Services (LCS); Service description;

Stage 1 (3GPP TS 22.071 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 122 101 V9.8.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Service aspects; Service principles

(3GPP TS 22.101 version 9.8.0 Release 9)

ETSI TS 122 105 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Services and service capabilities (3GPP TS 22.105

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 122 220 V9.5.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Service requirements for Home Node B (HNB) and

Home eNode B (HeNB) (3GPP TS 22.220 version 9.5.0

Release 9)

ETSI TS 122 228 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Service requirements for the Internet Protocol (IP)

multimedia core network subsystem (IMS); Stage 1

(3GPP TS 22.228 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 122 240 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Service requirements for 3GPP Generic User

Profile (GUP); Stage 1 (3GPP TS 22.240 version 9.1.0

Release 9)

ETSI TS 122 278 V9.6.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Service requirements for the Evolved

Packet System (EPS) (3GPP TS 22.278 version 9.6.0

Release 9)

ETSI TS 123 002 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Network architecture (3GPP TS 23.002

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 123 003 V7.10.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Numbering, addressing and identification

(3GPP TS 23.003 version 7.10.0 Release 7)

ETSI TS 123 003 V8.10.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Numbering, addressing and identification

(3GPP TS 23.003 version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 123 003 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Numbering, addressing and identification

(3GPP TS 23.003 version 9.4.0 Release 9)

34


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

ETSI TS 123 007 V9.5.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Restoration procedures (3GPP TS 23.007 version 9.5.0

Release 9)

ETSI TS 123 008 V8.11.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Organization of subscriber data (3GPP TS 23.008

version 8.11.0 Release 8)

ETSI TS 123 008 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Organization of subscriber data (3GPP TS 23.008

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 123 012 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Location management procedures (3GPP TS 23.012

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 123 018 V8.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Basic call handling; Technical realization

(3GPP TS 23.018 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 123 018 V9.2.1 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Basic call handling; Technical realization

(3GPP TS 23.018 version 9.2.1 Release 9)

ETSI TS 123 040 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical realization of the Short Message Service

(SMS) (3GPP TS 23.040 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 123 041 V9.5.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS)

(3GPP TS 23.041 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 123 060 V7.10.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Packet Radio Service (GPRS); Service

description; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 7.10.0

Release 7)

ETSI TS 123 060 V8.10.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Packet Radio Service (GPRS); Service

description; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 8.10.0

Release 8)

ETSI TS 123 060 V9.6.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Packet Radio Service (GPRS); Service

description; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 9.6.0

Release 9)

ETSI TS 123 078 V8.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Customized Applications for Mobile network Enhanced

Logic (CAMEL) Phase X; Stage 2 (3GPP TS 23.078

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 123 078 V9.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Customized Applications for Mobile network Enhanced

Logic (CAMEL) Phase X; Stage 2 (3GPP TS 23.078

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 123 122 V8.11.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Non-Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile

Station (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122

version 8.11.0 Release 8)

ETSI TS 123 122 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Non-Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile

Station (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 123 202 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Circuit switched data bearer services (3GPP TS 23.202

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 123 203 V8.11.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and charging control architecture

(3GPP TS 23.203 version 8.11.0 Release 8)

ETSI TS 123 203 V9.6.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and charging control architecture

(3GPP TS 23.203 version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 123 205 V8.8.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Bearer-independent circuit-switched core network;

Stage 2 (3GPP TS 23.205 version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 123 205 V9.1.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Bearer-independent circuit-switched core network;

Stage 2 (3GPP TS 23.205 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 123 216 V9.5.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC);

Stage 2 (3GPP TS 23.216 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 123 228 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2

(3GPP TS 23.228 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 123 237 V9.6.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;

Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 123 272 V8.9.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet

System (EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 8.9.0

Release 8)

ETSI TS 123 272 V9.5.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet

System (EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 9.5.0

Release 9)

ETSI TS 123 292 V9.7.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Sybsystem (IMS) centralized

services; Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 9.7.0

Release 9)

35


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 123 334 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Application Level

Gateway (IMS-ALG) – IMS Access Gateway (IMS-

AGW) interface: Procedures descriptions

(3GPP TS 23.334 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 123 335 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; User Data Convergence (UDC); Technical

realization and information flows; Stage 2

(3GPP TS 23.335 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 123 380 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IMS Restoration Procedures (3GPP TS 23.380

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 123 401 V8.11.0 (2010-10)

General Packet Radio Service (GPRS) enhancements

for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 8.11.0

Release 8)

ETSI TS 123 401 V9.6.0 (2010-10)

General Packet Radio Service (GPRS) enhancements

for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 9.6.0

Release 9)

ETSI TS 123 402 V9.6.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Architecture enhancements for non-3GPP

accesses (3GPP TS 23.402 version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 124 008 V8.11.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Core

network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008

version 8.11.0 Release 8)

ETSI TS 124 008 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Core

network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 124 216 V7.5.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Continuity Management

Object (MO) (3GPP TS 24.216 version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 124 216 V8.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Continuity Management

Object (MO) (3GPP TS 24.216 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 124 216 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Continuity Management

Object (MO) (3GPP TS 24.216 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 124 234 V8.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP system to Wireless Local Area Network

(WLAN) interworking; WLAN User Equipment (WLAN

UE) to network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.234

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 124 234 V9.1.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP system to Wireless Local Area Network

(WLAN) interworking; WLAN User Equipment (WLAN

UE) to network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.234

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 124 237 V8.6.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity;

Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 124 237 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity;

Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 124 259 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Personal Network Management (PNM); Stage 3

(3GPP TS 24.259 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 124 285 V8.5.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Allowed Closed Subscriber Group (CSG) list;

Management Object (MO) (3GPP TS 24.285

version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 124 285 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Allowed Closed Subscriber Group (CSG) list;

Management Object (MO) (3GPP TS 24.285

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 124 292 V8.7.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

Centralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292

version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 124 292 V9.5.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

Centralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292

version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 124 294 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Centralized

Services (ICS) protocol via I1 interface

(3GPP TS 24.294 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 124 301 V8.7.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved

Packet System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301

version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 124 301 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved

Packet System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 124 302 V8.7.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Access to the 3GPP Evolved Packet Core (EPC)

via non-3GPP access networks; Stage 3

(3GPP TS 24.302 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 124 302 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Access to the 3GPP Evolved Packet Core (EPC)

via non-3GPP access networks; Stage 3

(3GPP TS 24.302 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 124 303 V8.7.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility management based on Dual-Stack Mobile

IPv6; Stage 3 (3GPP TS 24.303 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 124 303 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility management based on Dual-Stack Mobile

IPv6; Stage 3 (3GPP TS 24.303 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 124 504 V8.9.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; TISPAN; PSTN/ISDN simulation services:

Communication Diversion (CDIV); Protocol specification

(3GPP TS 24.504 version 8.9.0 Release 8)

36


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

ETSI TS 124 516 V8.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; TISPAN; PSTN/ISDN simulation services; Malicious

Communication Identification (MCID)

ETSI TS 124 604 V8.8.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Diversion (CDIV) using IP

Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol

specification (3GPP TS 24.604 version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 124 604 V9.5.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Diversion (CDIV) using IP

Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol

specification (3GPP TS 24.604 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 124 610 V8.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication HOLD (HOLD) using IP Multimedia

(IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol

specification (3GPP TS 24.610 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 124 610 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication HOLD (HOLD) using IP Multimedia

(IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol

specification (3GPP TS 24.610 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 124 616 V8.7.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Malicious Communication Identification (MCID)

using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.616 version 8.7.0

Release 8)

ETSI TS 124 616 V9.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Malicious Communication Identification (MCID)

using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;

Protocol specification (3GPP TS 24.616 version 9.2.0

Release 9)

ETSI TS 124 642 V8.6.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Completion of Communications to Busy Subscriber

(CCBS) and Completion of Communications by No Reply

(CCNR) using IP Multimedia (IM)Core Network (CN)

subsystem; Protocol Specification (3GPP TS 24.642

version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 124 642 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Completion of Communications to Busy Subscriber

(CCBS) and Completion of Communications by No Reply

(CCNR) using IP Multimedia (IM)Core Network (CN)

subsystem; Protocol Specification (3GPP TS 24.642

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 124 647 V8.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Advice Of Charge (AOC) using IP Multimedia (IM)

Core Network (CN) subsystem (3GPP TS 24.647

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 124 647 V9.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Advice Of Charge (AOC) using IP Multimedia (IM)

Core Network (CN) subsystem (3GPP TS 24.647

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 125 101 V7.18.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.101 version 7.18.0 Release 7)

ETSI TS 125 101 V8.12.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.101 version 8.12.0 Release 8)

ETSI TS 125 101 V9.5.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.101 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 125 102 V7.18.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.102 version 7.18.0 Release 7)

ETSI TS 125 102 V8.8.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.102 version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 125 102 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.102 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 125 104 V8.11.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.104 version 8.11.0 Release 8)

ETSI TS 125 104 V9.5.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.104 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 125 105 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.105 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 125 106 V7.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRA repeater radio transmission and reception

(3GPP TS 25.106 version 7.4.0 Release 7)

ETSI TS 125 106 V8.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRA repeater radio transmission and reception

(3GPP TS 25.106 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 125 106 V9.1.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRA repeater radio transmission and reception

(3GPP TS 25.106 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 125 113 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base station (BS) and repeater electromagnetic

compatibility (EMC) (3GPP TS 25.113 version 9.3.0

Release 9)

ETSI TS 125 123 V8.8.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource

management (TDD) (3GPP TS 25.123 version 8.8.0

Release 8)

ETSI TS 125 123 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource

management (TDD) (3GPP TS 25.123 version 9.3.0

Release 9)

ETSI TS 125 133 V9.5.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource

management (FDD) (3GPP TS 25.133 version 9.5.0

Release 9)

37


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 125 141 V8.11.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) conformance testing (FDD)

(3GPP TS 25.141 version 8.11.0 Release 8)

ETSI TS 125 141 V9.5.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) conformance testing (FDD)

(3GPP TS 25.141 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 125 142 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) conformance testing (TDD)

(3GPP TS 25.142 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 125 143 V7.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRA repeater conformance testing (3GPP TS 25.143

version 7.4.0 Release 7)

ETSI TS 125 143 V8.5.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRA repeater conformance testing (3GPP TS 25.143

version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 125 143 V9.1.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRA repeater conformance testing (3GPP TS 25.143

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 125 211 V7.10.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical channels and mapping of transport channels

onto physical channels (FDD) (3GPP TS 25.211

version 7.10.0 Release 7)

ETSI TS 125 211 V8.7.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical channels and mapping of transport channels

onto physical channels (FDD) (3GPP TS 25.211

version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 125 211 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical channels and mapping of transport channels

onto physical channels (FDD) (3GPP TS 25.211

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 125 212 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Multiplexing and channel coding (FDD)

(3GPP TS 25.212 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 125 213 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Spreading and modulation (FDD) (3GPP TS 25.213

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 125 214 V7.16.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214

version 7.16.0 Release 7)

ETSI TS 125 214 V8.10.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214

version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 125 214 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 125 221 V8.10.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical channels and mapping of transport channels

onto physical channels (TDD) (3GPP TS 25.221

version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 125 221 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical channels and mapping of transport channels

onto physical channels (TDD) (3GPP TS 25.221

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 125 224 V8.8.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224

version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 125 224 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 125 302 V7.9.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Services provided by the physical layer

(3GPP TS 25.302 version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 125 302 V8.7.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Services provided by the physical layer

(3GPP TS 25.302 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 125 302 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Services provided by the physical layer

(3GPP TS 25.302 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 125 304 V8.11.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) procedures in idle mode and

procedures for cell reselection in connected mode

(3GPP TS 25.304 version 8.11.0 Release 8)

ETSI TS 125 304 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) procedures in idle mode and

procedures for cell reselection in connected mode

(3GPP TS 25.304 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 125 306 V8.10.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306

version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 125 306 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 125 308 V7.11.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overall

description; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 7.11.0

Release 7)

ETSI TS 125 308 V8.9.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overall

description; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 8.9.0

Release 8)

ETSI TS 125 308 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overall

description; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 9.4.0

Release 9)

ETSI TS 125 321 V7.18.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Medium Access Control (MAC) protocol specification

(3GPP TS 25.321 version 7.18.0 Release 7)

ETSI TS 125 321 V8.11.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Medium Access Control (MAC) protocol specification

(3GPP TS 25.321 version 8.11.0 Release 8)

ETSI TS 125 321 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Medium Access Control (MAC) protocol specification

(3GPP TS 25.321 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 125 323 V9.1.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Packet Data Convergence Protocol (PDCP)

specification (3GPP TS 25.323 version 9.1.0 Release 9)

38


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

ETSI TS 125 413 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface Radio Access Network Application

Part (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 9.4.0

Release 9)

ETSI TS 125 420 V9.1.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface general aspects and principles

(3GPP TS 25.420 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 125 435 V8.6.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface user plane protocols for Common

Transport Channel data streams (3GPP TS 25.435

version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 125 435 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface user plane protocols for Common

Transport Channel data streams (3GPP TS 25.435

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 125 453 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface Positioning Calculation

Application Part (PCAP) signalling (3GPP TS 25.453

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 125 468 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iuh Interface RANAP User Adaption (RUA)

signalling (3GPP TS 25.468 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 125 469 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iuh interface Home Node B (HNB) Application

Part (HNBAP) signalling (3GPP TS 25.469 version 9.3.0

Release 9)

ETSI TS 126 237 V8.5.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) based Packet

Switch Streaming (PSS) and Multimedia Broadcast/

Multicast Service (MBMS) User Service; Protocols

(3GPP TS 26.237 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 126 237 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) based Packet

Switch Streaming (PSS) and Multimedia Broadcast/

Multicast Service (MBMS) User Service; Protocols

(3GPP TS 26.237 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 126 244 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Transparent end-to-end packet switched

streaming service (PSS); 3GPP file format (3GP)

(3GPP TS 26.244 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 126 268 V8.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution; ANSI-C

reference code (3GPP TS 26.268 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 126 268 V9.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution; ANSI-C

reference code (3GPP TS 26.268 version 9.2.0

Release 9)

ETSI TS 126 269 V8.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution; Conformance

testing (3GPP TS 26.269 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 126 269 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

eCall data transfer; In-band modem solution; Conformance

testing (3GPP TS 26.269 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 126 346 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);

Protocols and codecs (3GPP TS 26.346 version 9.4.0

Release 9)

ETSI TS 127 007 V8.13.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; AT command set for User Equipment (UE)

(3GPP TS 27.007 version 8.13.0 Release 8)

ETSI TS 127 007 V9.5.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; AT command set for User Equipment (UE)

(3GPP TS 27.007 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 129 002 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Mobile Application Part (MAP) specification

(3GPP TS 29.002 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 129 007 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General requirements on interworking between the

Public Land Mobile Network (PLMN) and the Integrated

Services Digital Network (ISDN) or Public Switched

Telephone Network (PSTN) (3GPP TS 29.007

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 129 060 V8.12.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling

Protocol (GTP) across the Gn and Gp interface

(3GPP TS 29.060 version 8.12.0 Release 8)

ETSI TS 129 060 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling

Protocol (GTP) across the Gn and Gp interface

(3GPP TS 29.060 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 129 061 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking between the Public Land Mobile

Network (PLMN) supporting packet based services

and Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS 29.061

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 129 118 V8.7.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility Management Entity (MME) – Visitor

Location Register (VLR) SGs interface specification

(3GPP TS 29.118 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 129 118 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility Management Entity (MME) – Visitor

Location Register (VLR) SGs interface specification

(3GPP TS 29.118 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 129 162 V7.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking between the IM CN subsystem and

IP networks (3GPP TS 29.162 version 7.4.0 Release 7)

ETSI TS 129 162 V8.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking between the IM CN subsystem and

IP networks (3GPP TS 29.162 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 129 162 V9.6.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking between the IM CN subsystem and

IP networks (3GPP TS 29.162 version 9.6.0 Release 9)

39


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 129 163 V7.20.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS)

networks (3GPP TS 29.163 version 7.20.0 Release 7)

ETSI TS 129 163 V8.12.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS)

networks (3GPP TS 29.163 version 8.12.0 Release 8)

ETSI TS 129 163 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS)

networks (3GPP TS 29.163 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 129 164 V9.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Interworking between the 3GPP CS domain with BICC

or ISUP as signalling protocol and external SIP-I

networks (3GPP TS 29.164 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 129 165 V8.6.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Inter-IMS Network to Network Interface (NNI)

(3GPP TS 29.165 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 129 165 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Inter-IMS Network to Network Interface (NNI)

(3GPP TS 29.165 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 129 168 V8.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Cell Broadcast Centre interfaces with the Evolved

Packet Core; Stage 3 (3GPP TS 29.168 version 8.4.0

Release 8)

ETSI TS 129 168 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Cell Broadcast Centre interfaces with the Evolved

Packet Core; Stage 3 (3GPP TS 29.168 version 9.2.0

Release 9)

ETSI TS 129 171 V9.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Location Services (LCS); LCS Application Protocol

(LCS-AP) between the Mobile Management Entity

(MME) and Evolved Serving Mobile Location Centre

(E-SMLC); SLs interface (3GPP TS 29.171 version 9.2.0

Release 9)

ETSI TS 129 172 V9.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Location Services (LCS); Evolved Packet Core

(EPC) LCS Protocol (ELP) between the Gateway Mobile

Location Centre (GMLC) and the Mobile Management

Entity (MME); SLg interface (3GPP TS 29.172

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 129 173 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Location Services (LCS); Diameter-based SLh

interface for Control Plane LCS (3GPP TS 29.173

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 129 212 V8.9.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and charging control over Gx reference

point (3GPP TS 29.212 version 8.9.0 Release 8)

ETSI TS 129 212 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and charging control over Gx reference

point (3GPP TS 29.212 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 129 213 V7.11.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and charging control signalling flows and

Quality of Service (QoS) parameter mapping

(3GPP TS 29.213 version 7.11.0 Release 7)

ETSI TS 129 213 V8.9.1 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and charging control signalling flows and

Quality of Service (QoS) parameter mapping

(3GPP TS 29.213 version 8.9.1 Release 8)

ETSI TS 129 213 V9.4.1 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and charging control signalling flows and

Quality of Service (QoS) parameter mapping

(3GPP TS 29.213 version 9.4.1 Release 9)

ETSI TS 129 214 V8.9.1 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and charging control over Rx reference

point (3GPP TS 29.214 version 8.9.1 Release 8)

ETSI TS 129 214 V9.4.1 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and charging control over Rx reference

point (3GPP TS 29.214 version 9.4.1 Release 9)

ETSI TS 129 215 V8.7.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and Charging Control (PCC) over S9

reference point; Stage 3 (3GPP TS 29.215 version 8.7.0

Release 8)

ETSI TS 129 215 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and Charging Control (PCC) over S9

reference point; Stage 3 (3GPP TS 29.215 version 9.4.0

Release 9)

ETSI TS 129 228 V7.14.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and Dx

Interfaces; Signalling flows and message contents

(3GPP TS 29.228 version 7.14.0 Release 7)

ETSI TS 129 228 V8.10.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and Dx

Interfaces; Signalling flows and message contents

(3GPP TS 29.228 version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 129 228 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and Dx

Interfaces; Signalling flows and message contents

(3GPP TS 29.228 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 129 229 V7.10.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Cx and Dx interfaces based on the Diameter

protocol; Protocol details (3GPP TS 29.229

version 7.10.0 Release 7)

ETSI TS 129 229 V8.11.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Cx and Dx interfaces based on the Diameter

protocol; Protocol details (3GPP TS 29.229

version 8.11.0 Release 8)

40


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

ETSI TS 129 229 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Cx and Dx interfaces based on the Diameter

protocol; Protocol details (3GPP TS 29.229

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 129 230 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Diameter applications; 3GPP specific codes and

identifiers (3GPP TS 29.230 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 129 235 V9.6.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking between SIP-I based circuit-switched

core network and other networks (3GPP TS 29.235

version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 129 238 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interconnection Border Control Functions (IBCF) -

Transition Gateway (TrGW) interface; Ix interface;

Stage 3 (3GPP TS 29.238 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 129 272 V8.8.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Evolved Packet System (EPS); Mobility

Management Entity (MME) and Serving GPRS Support

Node (SGSN) related interfaces based on Diameter

protocol (3GPP TS 29.272 version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 129 272 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Evolved Packet System (EPS); Mobility

Management Entity (MME) and Serving GPRS Support

Node (SGSN) related interfaces based on Diameter

protocol (3GPP TS 29.272 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 129 273 V8.6.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP EPS AAA

interfaces (3GPP TS 29.273 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 129 273 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP EPS AAA

interfaces (3GPP TS 29.273 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 129 274 V8.7.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP Evolved Packet System (EPS); Evolved

General Packet Radio Service (GPRS) Tunnelling

Protocol for Control plane (GTPv2-C); Stage 3

(3GPP TS 29.274 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 129 274 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP Evolved Packet System (EPS); Evolved

General Packet Radio Service (GPRS) Tunnelling

Protocol for Control plane (GTPv2-C); Stage 3

(3GPP TS 29.274 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 129 275 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) based Mobility and

Tunnelling protocols; Stage 3 (3GPP TS 29.275

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 129 276 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP Evolved Packet System (EPS); Optimized

handover procedures and protocols between E-UTRAN

access and cdma2000 HRPD Access; Stage 3

(3GPP TS 29.276 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 129 280 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP Sv interface

(MME to MSC, and SGSN to MSC) for SRVCC

(3GPP TS 29.280 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 129 303 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Domain Name System Procedures; Stage 3

(3GPP TS 29.303 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 129 328 V7.13.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Sh interface;

Signalling flows and message contents

(3GPP TS 29.328 version 7.13.0 Release 7)

ETSI TS 129 328 V8.10.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Sh interface;

Signalling flows and message contents

(3GPP TS 29.328 version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 129 328 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Sh interface;

Signalling flows and message contents

(3GPP TS 29.328 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 129 329 V8.7.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Sh interface based on the Diameter protocol; Protocol

details (3GPP TS 29.329 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 129 329 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Sh interface based on the Diameter protocol;

Protocol details (3GPP TS 29.329 version 9.3.0

Release 9)

ETSI TS 129 332 V8.9.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Media Gateway Control Function (MGCF) - IM Media

Gateway; Mn interface (3GPP TS 29.332 version 8.9.0

Release 8)

ETSI TS 129 332 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Media Gateway Control Function (MGCF) - IM Media

Gateway; Mn interface (3GPP TS 29.332 version 9.2.0

Release 9)

ETSI TS 129 334 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IMS Application Level Gateway (IMS-ALG) – IMS

Access Gateway (IMS-AGW); Iq Interface; Stage 3

(3GPP TS 29.334 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 129 335 V9.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; User Data Convergence (UDC); User data

repository access protocol over the Ud interface;

Stage 3 (3GPP TS 29.335 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 129 415 V9.1.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Core network Nb interface user plane protocols

(3GPP TS 29.415 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 129 421 V7.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; TISPAN; NGN Release 1; Endorsement of

3GPP TS 29.162 Interworking between IM CN Subsystem

and IP networks (3GPP TS 29.421 version 7.1.0

Release 7)

ETSI TS 129 421 V8.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;

TISPAN; NGN Release 1; Endorsement of 3GPP TS 29.162

Interworking between IM CN Sub-system and IP networks

(3GPP TS 29.421 version 8.1.0 Release 8)

41


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 131 102 V8.10.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Characteristics of the Universal Subscriber Identity

Module (USIM) application (3GPP TS 31.102

version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 131 102 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Characteristics of the Universal Subscriber Identity

Module (USIM) application (3GPP TS 31.102

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 131 103 V8.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Characteristics of the IP Multimedia Services

Identity Module (ISIM) application (3GPP TS 31.103

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 131 103 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Characteristics of the IP Multimedia Services

Identity Module (ISIM) application (3GPP TS 31.103

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 131 111 V7.15.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)

Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111

version 7.15.0 Release 7)

ETSI TS 131 111 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)

Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 131 121 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; UICC-terminal interface; Universal Subscriber

Identity Module (USIM) application test specification

(3GPP TS 31.121 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 131 122 V9.1.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)

conformance test specification (3GPP TS 31.122

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 131 124 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobile Equipment (ME) conformance test

specification; Universal Subscriber Identity Module

Application Toolkit (USAT) conformance test

specification (3GPP TS 31.124 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 131 221 V8.1.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Contact Manager Application Programming

Interface (API); Contact Manager API for Java Card

(3GPP TS 31.221 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 132 150 V9.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Integration

Reference Point (IRP) Concept and definitions

(3GPP TS 32.150 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 132 151 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Integration

Reference Point (IRP) Information Service (IS) template

(3GPP TS 32.151 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 132 251 V7.8.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Packet Switched (PS) domain charging

(3GPP TS 32.251 version 7.8.0 Release 7)

ETSI TS 132 251 V8.10.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Packet Switched (PS) domain charging

(3GPP TS 32.251 version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 132 251 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Packet Switched (PS) domain charging

(3GPP TS 32.251 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 132 260 V9.5.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging

(3GPP TS 32.260 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 132 270 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system

(Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications

System (UMTS); LTE; Telecommunication

management; Charging management; Multimedia

Messaging Service (MMS) charging (3GPP TS 32.270

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 132 275 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; MultiMedia Telephony (MMTel) charging

(3GPP TS 32.275 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 132 280 V8.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Advice of Charge (AoC) service

(3GPP TS 32.280 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 132 280 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Advice of Charge (AoC) service

(3GPP TS 32.280 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 132 298 V8.9.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Charging Data Record (CDR) parameter

description (3GPP TS 32.298 version 8.9.0 Release 8)

ETSI TS 132 298 V9.5.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Charging Data Record (CDR) parameter

description (3GPP TS 32.298 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 132 299 V7.8.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Diameter charging applications

(3GPP TS 32.299 version 7.8.0 Release 7)

ETSI TS 132 299 V8.12.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Diameter charging applications

(3GPP TS 32.299 version 8.12.0 Release 8)

ETSI TS 132 299 V9.5.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Charging

management; Diameter charging applications

(3GPP TS 32.299 version 9.5.0 Release 9)

42


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

ETSI TS 132 401 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Performance

Management (PM); Concept and requirements

(3GPP TS 32.401 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 132 422 V9.2.1 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscriber and

equipment trace; Trace control and configuration

management (3GPP TS 32.422 version 9.2.1 Release 9)

ETSI TS 132 423 V8.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscriber and

equipment trace; Trace data definition and

management (3GPP TS 32.423 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 132 423 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Subscriber and

equipment trace; Trace data definition and

management (3GPP TS 32.423 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 132 425 V9.4.0 (2010-10)

Telecommunication management; Performance

Management (PM); Performance measurements

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN) (3GPP TS 32.425 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 132 426 V8.1.0 (2010-10)

Telecommunication management; Performance

Management (PM); Performance measurements

Evolved Packet Core (EPC) network (3GPP TS 32.426

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 132 426 V9.2.0 (2010-10)

Telecommunication management; Performance

Management (PM); Performance measurements

Evolved Packet Core (EPC) network (3GPP TS 32.426

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 132 522 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Self-Organizing

Networks (SON) Policy Network Resource Model

(NRM) Integration Reference Point (IRP): Information

Service (IS) (3GPP TS 32.522 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 132 523 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Self-Organizing

Networks (SON); Self-optimization

ETSI TS 132 525 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Self-Organizing

Networks (SON) Policy Network Resource Model

(NRM) Integration Reference Point (IRP); eXtensible

Markup Language (XML) file format definition

(3GPP TS 32.525 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 132 533 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Software

management (SwM); Integration Reference Point (IRP);

Common Object Request Broker Architecture (CORBA)

Solution Set (SS) (3GPP TS 32.533 version 9.4.0

Release 9)

ETSI TS 132 584 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Home Node B (HNB)

Operations, Administration, Maintenance and

Provisioning (OAM&P); XML definitions for Type 1

interface HNB to HNB Management System (HMS)

(3GPP TS 32.584 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 132 594 V9.1.0 (2010-10)

Telecommunication management; Home enhanced

Node B (HeNB) Operations, Administration,

Maintenance and Provisioning (OAM&P); XML

definitions for Type 1 interface HeNB to HeNB

Management System (HeMS) (3GPP TS 32.594

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 132 603 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Basic CM Integration Reference

Point (IRP)

ETSI TS 132 607 V8.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Basic CM Integration Reference

Point (IRP)

ETSI TS 132 607 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Basic CM Integration Reference

Point (IRP)

ETSI TS 132 633 V9.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Core network resources Integration

Reference Point (IRP)

ETSI TS 132 642 V8.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); UTRAN network resources

Integration Reference Point (IRP); Network Resource

Model (NRM) (3GPP TS 32.642 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 132 642 V9.1.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Configuration

Management (CM); UTRAN network resources

Integration Reference Point (IRP); Network Resource

Model (NRM) (3GPP TS 32.642 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 132 652 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Telecommunication management; Configuration

Management (CM); GERAN network resources

Integration Reference Point (IRP); Network Resource

Model (NRM) (3GPP TS 32.652 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 132 653 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Telecommunication management; Configuration

Management (CM); GERAN network resources

Integration Reference Point (IRP); Common Object

Request Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)

(3GPP TS 32.653 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 132 655 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Telecommunication management; Configuration

Management (CM); GERAN network resources

Integration Reference Point (IRP); Bulk CM eXtensible

Markup Language (XML) file format definition

(3GPP TS 32.655 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 132 753 V9.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Evolved Packet

Core (EPC) Network Resource Model (NRM) Integration

Reference Point (IRP): Common Object Request

Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)

(3GPP TS 32.753 version 9.2.0 Release 9)

43


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 132 755 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Evolved Packet

Core (EPC) Network Resource Model (NRM) Integration

Reference Point (IRP): eXtensible Markup Language

(XML) definitions (3GPP TS 32.755 version 9.3.0

Release 9)

ETSI TS 132 762 V8.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Evolved

Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)

Network Resource Model (NRM) Integration Reference

Point (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.762

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 132 762 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Evolved

Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)

Network Resource Model (NRM) Integration Reference

Point (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.762

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 132 763 V8.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Evolved

Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)

Network Resource Model (NRM) Integration Reference

Point (IRP): Common Object Request Broker

Architecture (CORBA) Solution Set (SS)

(3GPP TS 32.763 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 132 763 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Evolved

Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)

Network Resource Model (NRM) Integration Reference

Point (IRP): Common Object Request Broker

Architecture (CORBA) Solution Set (SS)

(3GPP TS 32.763 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 132 765 V8.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Evolved

Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)

Network Resource Model (NRM) Integration Reference

Point (IRP): eXtensible Markup Language (XML)

definitions (3GPP TS 32.765 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 132 765 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Telecommunication management; Evolved

Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)

Network Resource Model (NRM) Integration Reference

Point (IRP): eXtensible Markup Language (XML)

definitions (3GPP TS 32.765 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 133 102 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Security architecture (3GPP TS 33.102

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 133 107 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Lawful interception architecture and

functions (3GPP TS 33.107 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 133 108 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Handover interface for Lawful

Interception (LI) (3GPP TS 33.108 version 9.4.0

Release 9)

ETSI TS 133 141 V9.1.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Presence service; Security (3GPP TS 33.141

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 133 203 V9.5.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Access security for IP-based services

(3GPP TS 33.203 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 133 310 V9.4.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Network Domain Security (NDS); Authentication

Framework (AF) (3GPP TS 33.310 version 9.4.0

Release 9)

ETSI TS 133 320 V9.3.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Security of Home Node B (HNB) / Home evolved

Node B (HeNB) (3GPP TS 33.320 version 9.3.0

Release 9)

ETSI TS 133 401 V9.5.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);

Security architecture (3GPP TS 33.401 version 9.5.0

Release 9)

ETSI TS 133 402 V9.5.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);

Security aspects of non-3GPP accesses

(3GPP TS 33.402 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 134 109 V9.1.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Terminal logical test interface; Special conformance

testing functions (3GPP TS 34.109 version 9.1.0

Release 9)

ETSI TS 134 121-2 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification; Radio

transmission and reception (FDD); Part 2:

Implementation Conformance Statement (ICS)

(3GPP TS 34.121-2 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 134 229-1 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call control

protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and

Session Description Protocol (SDP); User Equipment

(UE) conformance specification; Part 1: Protocol

conformance specification (3GPP TS 34.229-1

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 134 229-2 V9.2.0 (2010-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call control

protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and

Session Description Protocol (SDP); User Equipment

(UE) conformance specification; Part 2: Implementation

Conformance Statement (ICS) specification

(3GPP TS 34.229-2 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 136 101 V8.11.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(3GPP TS 36.101 version 8.11.0 Release 8)

ETSI TS 136 101 V9.5.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(3GPP TS 36.101 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 136 104 V9.5.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(3GPP TS 36.104 version 9.5.0 Release 9)

44


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

ETSI TS 136 106 V9.2.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

FDD repeater radio transmission and reception

(3GPP TS 36.106 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 136 113 V9.2.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Base Station (BS) and repeater ElectroMagnetic

Compatibility (EMC) (3GPP TS 36.113 version 9.2.0

Release 9)

ETSI TS 136 133 V8.11.0 (2010-10)

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access

(E-UTRA); Requirements for support of radio resource

management (3GPP TS 36.133 version 8.11.0

Release 8)

ETSI TS 136 133 V9.5.0 (2010-10)

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access

(E-UTRA); Requirements for support of radio resource

management (3GPP TS 36.133 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 136 141 V8.8.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Base Station (BS) conformance testing

(3GPP TS 36.141 version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 136 141 V9.5.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Base Station (BS) conformance testing

(3GPP TS 36.141 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 136 143 V9.1.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

FDD repeater conformance testing (3GPP TS 36.143

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 136 212 V9.3.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Multiplexing and channel coding (3GPP TS 36.212

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 136 213 V9.3.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Physical layer procedures (3GPP TS 36.213

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 136 300 V9.5.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); Overall description; Stage 2

(3GPP TS 36.300 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 136 304 V8.9.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) procedures in idle mode

(3GPP TS 36.304 version 8.9.0 Release 8)

ETSI TS 136 304 V9.4.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) procedures in idle mode

(3GPP TS 36.304 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 136 305 V9.4.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); Stage 2 functional specification of User

Equipment (UE) positioning in E-UTRAN

(3GPP TS 36.305 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 136 306 V9.3.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) radio access capabilities

(3GPP TS 36.306 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 136 307 V8.1.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Requirements on User Equipments (UEs) supporting a

release-independent frequency band (3GPP TS 36.307

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 136 307 V9.1.1 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Requirements on User Equipments (UEs) supporting a

release-independent frequency band (3GPP TS 36.307

version 9.1.1 Release 9)

ETSI TS 136 322 V9.3.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Radio Link Control (RLC) protocol specification

(3GPP TS 36.322 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 136 331 V8.11.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Radio Resource Control (RRC); Protocol specification

(3GPP TS 36.331 version 8.11.0 Release 8)

ETSI TS 136 331 V9.4.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Radio Resource Control (RRC); Protocol specification

(3GPP TS 36.331 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 136 355 V9.3.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

LTE Positioning Protocol (LPP) (3GPP TS 36.355

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 136 413 V9.4.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); S1 Application Protocol (S1AP)

(3GPP TS 36.413 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 136 423 V9.4.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP)

(3GPP TS 36.423 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 136 443 V9.2.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); M2 Application Protocol (M2AP)

(3GPP TS 36.443 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 136 444 V9.2.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); M3 Application Protocol (M3AP)

(3GPP TS 36.444 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 136 455 V9.3.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

LTE Positioning Protocol A (LPPa) (3GPP TS 36.455

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 136 508 V9.2.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); Common test

environments for User Equipment (UE) conformance

testing (3GPP TS 36.508 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 136 509 V9.2.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); Special conformance

testing functions for User Equipment (UE)

(3GPP TS 36.509 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 136 521-2 V9.2.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) conformance specification; Radio

transmission and reception; Part 2: Implementation

Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 36.521-2

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 136 523-2 V9.2.0 (2010-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)

conformance specification; Part 2: Implementation

Conformance Statement (ICS) proforma specification

(3GPP TS 36.523-2 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 137 104 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard

Radio (MSR) Base Station (BS) radio transmission and

reception (3GPP TS 37.104 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 137 113 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard

Radio (MSR) Base Station (BS) Electromagnetic

Compatibility (EMC) (3GPP TS 37.113 version 9.1.0

Release 9)

45


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 137 141 V9.1.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard

Radio (MSR) Base Station (BS) conformance testing

(3GPP TS 37.141 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 143 022 V8.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Functions related to Mobile Station (MS) in idle mode

and group receive mode (3GPP TS 43.022

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 143 022 V9.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Functions related to Mobile Station (MS) in idle mode

and group receive mode (3GPP TS 43.022

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 143 068 V9.2.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Voice Group Call Service (VGCS); Stage 2

(3GPP TS 43.068 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 144 018 V8.12.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile radio interface layer 3 specification; Radio

Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018

version 8.12.0 Release 8)

ETSI TS 144 018 V9.6.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile radio interface layer 3 specification; Radio

Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018

version 9.6.0 Release 9)

ETSI TS 144 060 V8.10.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

(3GPP TS 44.060 version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 144 060 V9.5.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

(3GPP TS 44.060 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 145 001 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Physical layer on the radio path; General description

(3GPP TS 45.001 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 145 002 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Multiplexing and multiple access on the radio path

(3GPP TS 45.002 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 145 005 V8.10.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005

version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 145 005 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 145 008 V7.18.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008

version 7.18.0 Release 7)

ETSI TS 145 008 V8.8.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008

version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 145 008 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 148 008 V9.4.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Switching Centre - Base Station system

(MSC-BSS) interface; Layer 3 specification

(3GPP TS 48.008 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 148 018 V8.7.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Base Station

System (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);

BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018

version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 148 018 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Base Station

System (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);

BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 148 049 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station Controller - Cell Broadcast Centre

(BSC-CBC) interface specification; Cell Broadcast

Service Protocol (CBSP) (3GPP TS 48.049

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 151 010-2 V9.3.1 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 2:

Protocol Implementation Conformance Statement

(PICS) proforma specification (3GPP TS 51.010-2

version 9.3.1 Release 9)

ETSI TS 151 010-4 V4.16.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 4:

Subscriber Identity Module (SIM) application toolkit

conformance test specification (3GPP TS 51.010-4

version 4.16.0 Release 4)

ETSI TS 151 010-5 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 5:

Inter-Radio-Access-Technology (RAT) (GERAN /

UTRAN) interaction Abstract Test Suite (ATS)

(3GPP TS 51.010-5 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 151 010-7 V9.0.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 7:

Location Services (LCS) test scenarios and assistance

data (3GPP TS 51.010-7 version 9.0.0 Release 9)

ETSI TS 151 021 V8.8.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System (BSS) equipment specification;

Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 8.8.0

Release 8)

ETSI TS 151 021 V9.3.0 (2010-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System (BSS) equipment specification;

Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 9.3.0

Release 9)

Parengë Lyda Maþeikienë

46


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 11

Lietuvos standartizacijos departamentas

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9360

Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345

Faksas 212 6252

TEISËS, PERSONALO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

Vyriausioji specialistë teisëkûrai ............................................................................................................................... 279 1143

Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358

Vyriausioji specialistë mokymams ir archyvui ........................................................................................................ 270 9360

Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135

203 kab.

206 kab.

207 kab.

204 kab.

205 kab.

401 kab.

STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9361

1-asis poskyris

Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos, socialinë atsakomybë ................................................. 270 9365

Tekstilë, dujos sistemos, nafta ir naftos produktai, popierius, informacija ir dokumentavimas ......................... 279 1134

Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai, pieno, grûdø, þuvies produktai, pašarai ...................................... 279 1134

Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika, maisto analizë, dangos ................................................................... 270 9365

2-asis poskyris

Poskyrio vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................. 234 8399

Sveikata, pakavimas, akiø optika ............................................................................................................................. 234 8396

Mechanika, metalai, suvirinimas .............................................................................................................................. 234 8396

Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas,

neardomieji bandymai ............................................................................................................................................. 234 8397

Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai .................................................................................... 234 8397

3-iasis poskyris

Informacijos ir ryšiø technologija, telekomunikacijos, informacijos saugumas, apsauga ................................. 270 9349

Elektronika, elektros energetika ............................................................................................................................... 279 1151

Elektrotechnika, elektromagnetinis suderinamumas ............................................................................................. 279 1151

4-asis poskyris

Poskyrio vedëjas. Bendrieji klausimai, statybinës konstrukcijos, priešgaisrinë sauga ...................................... 279 1150

Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341

Baldai, mediena, techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos .................................................. 279 1141

PLANAVIMO, TIKRINIMO IR LEIDYBOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Standartizacijos darbø planavimas .......................................................................... 270 9366

Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1138

Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371

279 1153

INFORMACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362

Notifikavimo ir informacijos poskyris

Poskyrio vedëja. Keitimosi informacija pagal Direktyvos 98/34/EB nuostatas klausimai ................................... 270 9347

Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347

Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364

Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364

Terminø duomenø bazë .......................................................................................................................................... 279 1137

Biblioteka ................................................................................................................................................................ 279 1142

Platinimo poskyris

Poskyrio vedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas ................................................................... 270 9348

Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343

Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139

FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Vedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346

312 kab.

311 kab.

318 kab.

318 kab.

311 kab.

302 kab.

303 kab.

303 kab.

304 kab.

304 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

319 kab.

317 kab.

313 kab.

212 kab.

202 kab.

209 kab.

217 kab.

213 kab.

214 kab.

214 kab.

213 kab.

213 kab.

404 kab.

315 kab.

307 kab.

306 kab.

305 kab.

201 kab.

Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)

VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)

(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344

Projektø direktorius .................................................................................................................................................. 270 9356

Rinkodaros direktorius ............................................................................................................................................. 270 9356

Faksas 270 9356

47


2010 Nr. 11 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

Departamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu

su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos

Vyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis ir

organizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikà

standartizacijos srityje.

Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijos

darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.

Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos

≤ ≥

standartø projektams rengti.

Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijos

Sutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausø

tarnybos funkcijas.

Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos

nacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijos

standartizacijos forume nuo 1999 m.

Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europos

organizacijose:

Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narys

nuo 2008 m.;

Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –

asocijuotasis narys nuo 1996 m.;

Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo

2003 m.;

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete

(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;

Europos telekomunikacijø standartø institute (ETSI) – narys

nuo 1996 m.

48

More magazines by this user
Similar magazines