Views
4 years ago

6 February 2014 - Draft

6 February 2014 - Draft

6 February 2014 -

Cynulliad Cenedlaethol Cymru The National Assembly for Wales Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol The Communities, Equality and Local Government Committee Dydd Iau, 6 Chwefror 2014 Thursday, 6 February 2014 Cynnwys Contents Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon Introduction, Apologies and Substitutions Bil Tai (Cymru): Cyfnod 1—Sesiwn Dystiolaeth 10: Gweinidog Tai ac Adfywio Housing (Wales) Bill: Stage 1—Evidence Session 10: Minister for Housing and Regeneration Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd Motion Under Standing Order 17.42 to Resolve to Exclude the Public Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Mae hon yn fersiwn ddrafft o’r cofnod. Cyhoeddir fersiwn derfynol ymhen pum diwrnod gwaith. The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. This is a draft version of the record. The final version will be published within five working days. Aelodau’r pwyllgor yn bresennol Committee members in attendance

February 2014 - FINAL DRAFT
FY 2014 IB Critical Issues Draft 6 - AmVets
Draft Scrutiny Annual Report 2014
BCP 2014 Manifesto Draft Final
PRESENTATION BOE Compensation Redesign February 6 2014
Draft Peterborough Housing Strategy 2011-15 Web Version
draft pps 6 - British Retail Consortium
marpole-community-plan-draft-2014-feb-17
guidelines - draft new edition for 2014 - for web
DRAFT February 2011 - Har Sinai Congregation
lambeth-talk-february-2014
WASP-2014-February
2014-02 Boppin Tots February Newsletter
Skylights February 2014
TestingTrapeze-2014-February
IAA-Draft-Manifesto-2014-15
Draft National Policy Statement for Nuclear Power Generation (EN-6)
Draft Economic Development Plan - February ... - San Juan County