power point

ada.usal.es

power point

Alberto Cantera

Cracow, 18th april 2011


Pahlavi Iranian Sāde Indian Sāde

Yasna

s. XIII

s. XIV J2 (1323)

K5 (1323)

s. XV

s.XVI L17 (1551)

s. XVII Lb2 (1661)

G97 (MRL) (ca. 1684)

C1 (before 1700)


Prolegomena, pp. ii & ix

Prolegomena, pp. xxx


• Similar use of colors and decorative motives


• Numbers

L17

B3

4

5

10


• Some relevant paleographic agreements

L17

B3


B2

M2

Bh11


• Numbering in lists


• Numbering in lists


• Probably different hands


L17 B3 otros

ą

T46

ah

β

b


L17 B3 P12

ą


β

b

Trazo rojo


• Instructions for the celebration of Yasna in Gujarati: B3 folios 1-11v (1 or 2 folios missing at the

beginning); L17 1-15v. They are the only known manuscripts including this text.


• They share significant readings.

B3

L17

Y4.2

Y9.2

Y9.5

Y9.29

P12


• Y2.1

zaoϑra. āiiese. yešti. barəsma. āiiese. yešti. barəsma. āiiese.

yešti. zaoϑra. āiiese. yešti: zaoϑra. haδa.barəsma. āiiese.

yešti. barəsma. haδa.zaoϑra. āiiese. yešti: ahmiia. zaoϑre.

ima. barəsma. āiiese. yešti. ana. barəsmana. imąm.

zaoϑrąm. āiiese. yešti: haδa.zaoϑrəm. ima. barəsma.

āiiese. yešti. ima. barəsma. haδa.zaoϑrəm. haδa.aiβii

ŋhanəm. aaiia. frastarətəm. > āiiese. yešti.

• Y2.2

ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.ahurəm. mazdąm. a

auuanəm. aahe. ratūm. āiiese. yešti aməā. spəṇtā.

huxaϑrā. huδŋhō. āiiese. yešti


They include the secondary addition:

• YS: J6, Lb2,L20

• VS: Ml630, M2, T46, O2, B4, FK1, G42

• PV: F2

The addition is missing:

• PV:K5, J2, Mf4, Pt4, M1, T6

• YS Bh5

• YS-Ir: ML15284

• VrS: G18b, K4, K8


yaϑa. īm. vīspanąm. mazištəm. cinasti.

aϑa. ahmāi. dāmąn. cinasti

Missing addition:

YS-Ir: ML15284

VS: B2

PY: K5

(in J2 the whole sentence is

missing), M1, Pt4, Mf4

:

YS: Bh5, J5,6,7, L1,2,3,13,20, lb2, C1, H1, Bb1

VS: T46, B4, ML630, FK1, G42

PY: F2, T6


vohū. xšạϑrəm. vairīm. bāgəm.

aibī.bairištəm. vīdīṣ̌əmnāiš. īžācīt̰.

aṣ̌ā. aṇtarə.caraitī. šíiaoϑanāiš.

mazdā. vahištəm. tat̰. nə̄. nūcīt̰.

varəṣ̌ānē.::


• Geldner does not give any arguments

• Where Sāde manuscripts show differences to the

Pahlavi, B3 and L17 show the readings of the Sāde

• The readings of B3 and L17 do not confirm the

dependence from K5


āϑrō. ahurahe. mazd. puϑra.

tauua.

ātarš. puϑra. ahurahe. mazd.

ma. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. garōiš.

ui.darənahe. mazdaδātahe. aa

āϑrahe

PY:K5, J2, Mf4, Pt4, F2, M1, T6

YS: Bh5

YS-Ir: ML15284

āϑrō. ahurahe. mazd. puϑra. tauua. ātarš. puϑra.

ahurahe. mazd.

[āϑrō. ahurahe. mazd. *puϑra arənaŋhō. sauuaŋhō.

mazdaδātahe. airiianąm. arənō. mazdaδātanąm.

kāuuaiieheca. arənaŋhō. mazdaδātahe: āϑrō.

ahurahe. mazd. puϑra. kauuōiš. haosrauuaŋhahe.

varōiš. haosrauuaŋhahe. asnuuaṇtahe. garōiš.

mazdaδātahe. caēcastahe. varōiš. mazdaδātahe.

kāuuaiieheca. arənaŋhō. mazdaδātahe: āϑrō.

ahurahe. mazd. puϑra. raēuuaṇtahe. garōiš.

mazdaδātahe. kāuuaiieheca. arənaŋhō.

mazdaδātahe: āϑrō. ahurahe. mazd.

puϑra. ]

ma. vīspaēibiiō. ātərəbiiō. garōiš. ui.darənahe.3

mazdaδātahe. aaāϑrahe.

YS: B3, L17. According to Geldner: P6.

Abbreviated in H1, J6. K11 has the beginning,

but deleted.


B3

L17

29.1 vāštrā vāštrā

31.3 uruuatəm uruuatəm

32.14 varəcā varəcā

34.5 vā vā

46.7 ¿ dadā

44.8 uruuāša uruuā.ša

39.2 dae.dekanąm daidekanąm

45.11 tarə̄n tarə̄m

28.7 aēšəm īəm

19.6 marao marā

51.17 gərəzdīm gərəzdīm

51.19 daēnaiia daēnaiia

53.5 bərədubiiō bərədubiiō

More magazines by this user
Similar magazines