Norsk varemerketidende nr 03 - 2004 - Patentstyret

patentstyret.no

Norsk varemerketidende nr 03 - 2004 - Patentstyret

nr 3 - 2004.01.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

Norsk

varemerke

tidende

www.patentstyret.no

Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder

kunngjøringer innenfor varemerkeområdet


BESØKSADRESSE

Københavngaten 10


POSTADRESSE

Postboks 8160 Dep.

0033 Oslo

E-POST

mail@patentstyret.no

TELEFON

22 38 73 00

TELEFAKS

22 38 73 01

INFOSENTERETS TELEFONTID

kl. 09.00 - 15.00

Telefon (+47) 22 38 73 33

Telefax (+47) 22 38 73 31


Norsk varemerketidende nr 3 - 2004.01.12

Innholdsfortegnelse

Registrerte varemerker................................................................................................... side 3

Ansvarsmerker ............................................................................................................... » 23

Internasjonale registreringer ........................................................................................... » 24

Endringer i varemerkeregisteret §§28 og 29................................................................... » 110

Endringer i varemerkeregisteret §26 .............................................................................. » 118

Lisenser .......................................................................................................................... » 119

Fornyelser ....................................................................................................................... » 120

Slettelser ......................................................................................................................... » 121

Innsigelser ....................................................................................................................... » 130

INID-koder ....................................................................................................................... » 131


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

REGISTRERTE VAREMERKER

Registrerte varemerker jf varemerkeloven § 20

I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven §

21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.

Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen.

(111) Reg.nr.: 221903 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200200801 (220) Inn dato: 2002.02.01

(540)

datasoftware; datafirmware og operativsystemsoftware;

data- og telekommunikasjonsnettoppbyggingshardware og

-software; servere; datanettverkadaptere; svitsjere, rutere

og koblingssentraler; trådløse og stasjonære modemer og

kommunikasjonskort og -innretninger; mobiltelefoner;

tilleggsutstyr for de forannevnte varer; deler, tilbehør og

testapparater for de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 221966 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200209782 (220) Inn dato: 2002.10.18

(540)

Lydmerke: Merket består av et musikkstykke bestående

av de fem tonene dess, dess, G, dess og ass, spilt i assnøkkel,

som angitt i partituret. Musikkstykket er spilt i

4/4 takt, og varigheten av stykket er om lag tre sekunder.

(730) Innehaver: Intel Corp, 2200 Mission College

Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, US

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og

instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,

måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;

apparater for opptak, overføring av gjengivelse av lyd og

bilder; optiske og magnetiske databærere, CD-plater og

grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for

myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,

databehandlingsutstyr og datamaskiner;

brannslukningsapparater; datahardware; halvledere;

mikroprosessorer og andre halvlederinnretninger;

integrerte kretser; brikkesett til datamaskiner;

hovedkretskort og datterkort; mikrocomputere;

datamaskinarbeidsstasjoner; softwareprogrammerbare

prosessorer; reisedatamaskiner; bærbare PC’er;

håndholdte datamaskiner; tilleggsutstyr og periferiutstyr

for datamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA);

(730) Innehaver: Bare Servering AS v/Jens Måge,

Voksenkollveien 132A, 0790 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 29: Ferdige middags- og lunsjretter, snackretter,

supper, suppebaser, suppekraft, nudelretter, gulasj,

stuing, hermetiske supper, ferske supper, frysetørrede

supper, dessertsupper, frokostsupper, kompotter.

KL. 43: Matutsalg, kaféer, restauranter, kiosker og

bensinstasjoner, mobile og stasjonære salgsvogner,

selvbetjeningsautomater, catering, utbringing av mat fra

sentralt kjøkken.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

3


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222200 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 19962460 (220) Inn dato: 1996.04.16

(111) Reg.nr.: 222202 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200206272 (220) Inn dato: 2002.07.10

(540)

PRISON BLUES

(540)

NORSK TIPPING

(730) Innehaver: Oregon Corrections Enterprises, 2575

Center Street NE, Salem, OR 97310, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,

Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 18: Kofferter, reisevesker, bager, ryggsekker, ransler,

rumpetasker, skipssekker, skolevesker, sportsbager,

hoftevesker.

KL. 25: Klær, dongeriklær, bukser, shorts, skjorter,

treningsgensere og treningsbukser, belter (bekledning),

bukseseler, fottøy (ikke opptatt i andre klasser),

hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222201 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200205291 (220) Inn dato: 2002.06.07

(540)

(730) Innehaver: Norsk Tipping AS, 2325 Hamar, NO

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880

Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;

fjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler;

elektroniske oppslagstavler

[telekommunikasjonstjenester].

KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;

underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle

aktiviteter; organisering av lotterier; spilltjenester,

derunder spilltjenester tilbudt online.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222203 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200211291 (220) Inn dato: 2002.11.28

(540)

ACCENT INSIGHT

(730) Innehaver: Vitusapotek AS, Sven Oftedalsvei 8,

0950 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 35: Salg av apotekvarer, nemlig farmasøytiske og

veterinære preparater og stoffer, kosmetiske produkter,

bandasjer og andre forbindingsprodukter, vitamin- og

kosttilskuddsprodukter; bistand ved ledelse av handelseller

industribedrifter, bistand ved forretningsledelse,

import- og eksportagenturer, utsendelse av

reklamemateriell, rådgivning for rasjonalisering av

forretninger, utsendelse av vareprøver.

KL. 39: Lagring, pakking, ombringelse og emballering av

varer.

KL. 44: Konsultasjoner i farmasøytiske spørsmål,

legebehandling, veterinærbehandling.

(730) Innehaver: Berol Corp, 29 East Stephenson Street,

Freeport, IL 61032, US

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 16: Markerings- og skriveinstrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

4


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222204 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200211316 (220) Inn dato: 2002.11.29

(540)

(730) Innehaver: Fiskeriforum Vest, Bontelabo 2, 5003

Bergen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 41: Kulturelle aktiviteter i form av folkelig og

produktrettet sjømat-arrangement; organisering av

fagkonkurranser for sjømatnæringen samt konkurranser og

aktiviteter for forbrukere rettet mot sjømat;

underholdningsvirksomhet, organisering av forsknings- og

utviklingskonferanse om sjømat; organisering av nasjonalt

etablerermøte for sjømatnæringen; organisering av

utstillinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222205 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200211911 (220) Inn dato: 2002.12.11

(540)

(730) Innehaver: Deloitte Consulting (US) LP, 1633

Broadway, 35th Floor, New York, NY 10019, US

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880

Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Computere, computer hardvare og computer

mykvare, deler og tilbehør for forannevnte varer;

ekstrautstyr for computere; integrerte kretser;

elektroniske publikasjoner (nedlastbare); computer

hardvare og computer mykvare for

databaseadministrasjon; computerprogrammer; computer

mykvare og publikasjoner i elektronisk form (nedlastbar)

innlevert on-line fra databaser, fra innretninger

tilveiebrakt på et globalt computernettverk eller Internett;

interaktiv computer mykvare; apparater for avsøking av

elektronisk informasjon fra et globalt computernettverk

eller Internett; computer mykvare for bruk innen

forretningskonsulentvirksomhet,

ledelseskonsulentvirksomhet, konsulentvirksomhet for

forretningsdrift, strategisk konsulentvirksomhet,

computer- og konsulentvirksomhet for

informasjonsteknologi og implementering, finansielle

konsultasjoner samt outsourcing.

KL. 16: Trykksaker; trykte publikasjoner; bøker,

rapporter, nyhetsbrev, pamfletter, manualer og brosjyrer

innen konsulentvirksomhet for forretningsdrift,

konsulentvirksomhet for ledelse, konsulentvirksomhet for

forretningsdrift, strategisk konsulentvirksomhet,

konsulentvirksomhet for computere og informasjon samt

implementering, finansiell konsulentvirksomhet samt

outsourcing.

KL. 35: Tjenester i forbindelse med konsulentvirksomhet

innen forretninger, konsulentvirksomhet for ledelse,

konsulentvirksomhet for forretningsdrift; tjenester i

forbindelse med strategisk konsulentvirksomhet,

konsulentvirksomhet i forbindelse med outsourcing;

tjenester for andre i forbindelse med outsourcing av

informasjonsteknologisystemer og implementering,

tjenester i forbindelse med mykvare og forretningsdrift.

KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;

konsulentvirksomhet knyttet til finansielle tjenester;

tjenester i forbindelse med egenkapitalfinansiering.

KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle

aktiviteter; tjenester i forbindelse med undervisning,

seminarer, konferanser og kurs innen

konsulentvirksomhet, outsourcing, informasjonsteknologi

samt bruk og implementering av computer mykvare og

informasjonssystemer.

KL. 42: Konsulenttjenester i forbindelse med computer

hardvare og mykvare; computerprogrammering; support

og konsulenttjenester for administrasjon av

computersystemer, databaser og applikasjoner; grafisk

design for sammenstilling av nettsider på Internett,

informasjonstjenester i forbindelse med computer

hardvare og mykvare tilveiebrakt on-line via et globalt

computernettverk eller Internett; oppsett og vedlikehold

av nettsteder; verting av nettsteder for andre; tjenester i

forbindelse med utleie av tilgangstid til

computerdatabaser; konsulenttjenester i forbindelse med

computere, computersystemer og informasjonsteknologi;

computerprogrammering for andre; tjenester i forbindelse

med installasjon og implementering av computersoftware

og computersystemer.

(300) Prioritet:

US, 2002.10.17, 78/175320

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

5


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222206 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200212129 (220) Inn dato: 2002.12.18

(111) Reg.nr.: 222207 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200212279 (220) Inn dato: 2002.12.30

(540)

MR BEAN

(540)

TRUCKMATIX

(730) Innehaver: Tiger Television Ltd, 5 Soho Square,

London W1V 5DE, England, GB

(740,750) Fullmektig: Protector Intellectual Property

Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,

geléer, syltetøy, fruktsauser; egg, melk og melkeprodukter;

spiselige oljer og fett.

KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,

kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,

bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,

sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,

krydderier, is.

KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre

ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;

saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(730) Innehaver: DaimlerChrysler Services AG,

Eichhornstrasse 3, D-10875 Berlin, DE

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks

7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 38: Telekommunikasjon; innsamling, klargjøring og

oversendelse av nyheter, data og informasjon;

kommunikasjon via kringkasting, telegrafi og telefon;

datastyrt overføring av informasjon, tekster, tegninger og

bilder i Internet eller over datanettverk; overføring av

informasjon, nyheter og telegrammer; nyhetsoverføring

over telefon eller telematikk;

telekommunikasjonstjenester, nemlig

trafikkinformasjonstjenester.

KL. 39: Utleie av kjøretøyer, organisering og formidling

av reiser; formidling av trafikkytelser, nemlig meddelelser

med opplysninger om trafikksituasjonen og

trafikkforbindelser, samt om kjøretariffer og -kostnader,

kjøreplaner og befordringsmuligheter, tilhåndholdelse av

informasjon om strekningsangivelser,

veibenyttelseskostnader, distanser, kjøretider,

veistandardrapporter og trafikkrapporter, tilhåndeholdelse

av informasjon om kjørestrekninger for offentlige

transportmidler, deres befordringstariffer,

befordringsmetoder og trafikkforsinkelser,

tilhåndeholdelse av informasjon om kjørestrekninger og

veier samt om vei- og gateplaner;

trafikkinformasjonstjenester.

KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av

dataprogrammer, drift av regnesentraler; opprettelse og

drift av databaser; tekniske rådgivningstjenester.

(300) Prioritet:

DE, 2002.07.02, 302 32 241.8/38

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

6


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222208 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200300396 (220) Inn dato: 2003.01.16

(540)

(111) Reg.nr.: 222210 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200300747 (220) Inn dato: 2003.01.30

(540)

(730) Innehaver: Skoda Auto AS, Tr Václava Klementa

869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås

ikke enerett til teksten i merket

(730) Innehaver: Troms Kraft AS, 9291 Tromsø, NO

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St

Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, herunder elektriske

generatorer og tilsvarende maskiner.

KL. 9: Instrumenter og apparater for styring, fordeling,

transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av

elektrisitet.

KL. 37: Bygge-, reparasjons- og installasjonsvirksomhet.

KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222209 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200300644 (220) Inn dato: 2003.01.22

(540)

BIZZI

(730) Innehaver: Norwegian Air Shuttle ASA, Gamle

Snarøyvei 25, 1330 Fornebu, NO

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880

Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner;

dataprogramvare; elektroniske billetter.

KL. 16: Trykksaker; billetter.

KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av

varer; organisering av reiser; reservasjon av reiser.

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 2: Maling, lakk, beskyttelsespreparater for metaller,

alle til bruk for personbiler.

KL. 9: Måleapparater, signalapparater, elektriske

apparater, optiske apparater, brannslukningsapparater,

elektriske akkumulatorer og batterier,

batteriladere, alle til bruk for personbiler.

KL. 12: Personbiler, deres deler, tilbehør og reservedeler,

forbrenningsmotorer for personbiler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222211 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200300905 (220) Inn dato: 2003.02.04

(540)

LEXMARK

COLORSAVER

(730) Innehaver: Lexmark International Inc, 740 West

New Circle Road, Lexington, KY 40550, US

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Laserprintere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

7


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222212 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200301161 (220) Inn dato: 2003.02.12

(540)

(111) Reg.nr.: 222216 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200303218 (220) Inn dato: 2003.04.04

(540)

(730) Innehaver: Dawson International Holdings (UK)

Ltd, Lochleven Mills, Kinross KY13 8GL, England, GB

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,

Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222215 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200302064 (220) Inn dato: 2003.03.05

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås

ikke enerett til teksten i merket

(730) Innehaver: Golfposten AS, Postboks 72 Vindern,

0319 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 16: Trykksaker, papirvarer, avis, papir.

KL. 41: Sportslige kulturelle aktiviteter, forlystelse eller

individuell rekreasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222218 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200303963 (220) Inn dato: 2003.04.25

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås

ikke enerett til teksten i merket

(730) Innehaver: Fima Norge AS, 6083 Gjerdsvika, NO

(740,750) Fullmektig: Lill A Grimstad - Accuro

Advokatfirma MNA, Værftsgt 1 C, 1511 Moss

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 29: Fisk, fiskefileter, fiskehermetikk, fiskemat og

andre bearbeidede frosne og ferske fiskeprodukter.

(540)

MAX MANUS

(730) Innehaver: Max Manus AS, Postboks 37

Lindeberg gård, 1007 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Maskiner og systemer for opptak, overføring og

gjengivelse av lyd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

8


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222220 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200304425 (220) Inn dato: 2003.05.08

(111) Reg.nr.: 222222 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200304436 (220) Inn dato: 2003.05.08

(540)

ALFWOOD

(540)

HÅG PANTONIC

(730) Innehaver: One Stop Entertainment AS,

Rigetjønnveien 21, 4626 Kristiansand S, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 15: Musikkinstrumenter, gitarer, bass, elektriske,

klassiske, akustiske.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222221 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200304434 (220) Inn dato: 2003.05.08

(540)

HÅG CAPISCO

(730) Innehaver: Håg ASA, Fridtjof Nansens vei 12,

0369 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks

7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 20: Møbler, stoler med eller uten fotskamler; deler,

tilbehør og utstyr til de forannevnte varer, herunder

armlener, fotvipper og fotplater; speil, billedrammer; varer

(ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,

kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell,

rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse

materialer, eller av plast; madrasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(730) Innehaver: Håg ASA, Fridtjof Nansens vei 12,

0369 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks

7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 20: Møbler, stoler med eller uten fotskamler; deler,

tilbehør og utstyr til de forannevnte varer, herunder

armlener, fotvipper og fotplater; speil, billedrammer; varer

(ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,

kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell,

rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse

materialer, eller av plast; madrasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222223 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200304437 (220) Inn dato: 2003.05.08

(540)

STETOTERM

(730) Innehaver: Per Erik Stribolt Halvorsen,

Frognerveien 62, 0266 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og

veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,

øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

9


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222224 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200304636 (220) Inn dato: 2003.05.15

(111) Reg.nr.: 222225 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200304668 (220) Inn dato: 2003.05.16

(540)

SEA KING

(540)

GIGAWORKS

(730) Innehaver: Sea King Norway AS, Mosseveien 37

A, 1610 Fredrikstad, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 7: Motorer; koblinger og anordninger for overføring

av drivkraft.

KL. 12: Kjøretøyer til bruk i vannet.

KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(730) Innehaver: Creative Technology Ltd, 31

International Business Park, Creative Resource, Singapore

609921, SG

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: EDB hardware; EDB software; EDB

lagringsenheter; EDB grensesnitt; EDB periferiutstyr;

software til dataspill; musematter (EDB); mus (EDB),

tastaturer til datamaskiner; datamaskiner registrert på

magnetiske plater og bånd; data registrert i

datamaskintilgjengelig form; magnetiske datamedia;

magnetiske plater; magnetiske databærere; modem;

høyttalere; subwoofer-høyttalere; kabinetter for

høyttalere; magnetiske kabler; magneter;

lydavspillingsapparater; lydoverføringsapparater;

transdusere; akustiske høyttalerdrev; mikroprosessorer;

mikroprosessorsystemer bestående av tastaturer,

monitorer, tilleggsutstyr til datamaskiner, joysticks;

diskettstasjoner; stativer designet spesielt for

datamaskiner; forsterkere; apparater og instrumenter for

mottak, opptak og gjengivelse av lyd og bilder; telefoner;

mikrofoner; digitale versatile plater; lydkort;

grafikkakkumulatorkort; digitale videokameraer; digitale

kameraer, CD-ROM-driv, CD-ROM-spillere; integrerte

kretser; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av

lyd, video eller bilder; apparater og instrumenter for bruk i

forbindelse med EDB software; kodede og magnetiske

kort; fjernkontroller; disketter og diskettstasjoner;

programmerte-data-bærende elektroniske kretser;

programmerte-data-bærende elektroniske magnetiske

bånd; programmerte-data-bærende elektroniske

magnetiske plater; multimedia programvareprodukter;

musikksekvensere; musikkredigerere; MIDI grensesnitt;

effektorer; digitale lydavspillere; digitale

signalprosessorer; reflektorer; equalizers

(frekvenskorrigerere); MIDI fotstyreenheter; magnetiske

opptaksapparater for digitale data fra elektroniske

musikkinstrumenter eller andre MIDI-enheter;

audiokomprimerings-/ dekomprimeringsalgoritmer;

optiske datamedia.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

10


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222226 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200304680 (220) Inn dato: 2003.05.19

(111) Reg.nr.: 222228 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200304988 (220) Inn dato: 2003.05.26

(540)

RESC-YOU

(540)

DYPROFLEX

(730) Innehaver: Frank R Horgen, 6050 Valderøy, NO

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231

Lundamo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Førstehjelpssett.

KL. 20: Kassett for førstehjelpsutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222227 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200304754 (220) Inn dato: 2003.05.22

(540)

(730) Innehaver: Arbesko AB, Box 1642, S-701 16

Örebro, SE

(740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr.

B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Klær og sko for beskyttelse mot skader.

KL. 24: Tøy og syntetiske fibere for bruk til klær og sko.

KL. 25: Klær, fotbekledninger og hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222229 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200304989 (220) Inn dato: 2003.05.26

(540)

(730) Innehaver: Jus Med AS, Odalsveien 14, 1642

Saltnes, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 42: Juridiske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(730) Innehaver: Arbesko AB, Box 1642, S-701 16

Örebro, SE

(740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr.

B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Klær og sko for beskyttelse mot skader.

KL. 24: Tøy og syntetiske fibere for bruk til klær og sko.

KL. 25: Klær, fotbekledninger og hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

11


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222230 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200305003 (220) Inn dato: 2003.05.26

(111) Reg.nr.: 222232 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200305168 (220) Inn dato: 2003.06.02

(540)

VSM ULTRA

(540)

(730) Innehaver: Varco I/P Inc, P.O. Box 808, Houston,

TX 77042, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St

Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 7: Partikkelfjernings- og partikkelflytteutstyr;

skakere for sikting og sortering; skakebrett; deler og utstyr

til de forannevnte varer.

(300) Prioritet:

US, 2003.04.08, 76/504,747

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222231 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(730) Innehaver: Info-Nordic v/Torgeir Markus, Vollavn

230, 5261 Indre Arna, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 28: Sportsartikler; spill og leketøy; gymnastikk- og

sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle

aktiviteter.

KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og

forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og

forskning; design og utvikling av datamaskiner og

dataprogrammer; juridiske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(210) Søk.nr.: 200305013 (220) Inn dato: 2003.05.27

(540)

ZANORAL

(730) Innehaver: Vitala’s AB, Box 4062, S-200 11

Malmö, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Blekemidler og andre midler til klesvask; midler til

rengjøring, polering, skure- og slipemidler; såper;

parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiemidler;

tannpussemidler, -kremer og -pastaer; ikke-medisinske

hudkremer.

KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske

preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,

næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer;

materiale til tannplombering og til tannavtrykk;

desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr

og insekter; fungicider, herbicider,

vekstbekjempningsmidler; vitamin- og

multimineralpreparater; hudkremer for medisinsk bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

12


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222233 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200305169 (220) Inn dato: 2003.06.02

(111) Reg.nr.: 222235 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200305192 (220) Inn dato: 2003.06.03

(540)

(540)

TRICONFORT

(730) Innehaver: Kettal SA, Aragon, Barcelona, ES

(730) Innehaver: Info-Nordic v/Torgeir Markus, Vollavn

230, 5261 Indre Arna, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 35: Ledelse og administrasjon av bedrifter; annonseog

reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og

administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle

aktiviteter.

KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og

forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og

forskning; design og utvikling av datamaskiner og

dataprogrammer; juridiske tjenester.

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231

Lundamo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i

andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,

horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, perlemor,

merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer,

eller av plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222234 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200305170 (220) Inn dato: 2003.06.02

(540)

(730) Innehaver: Info-Nordic v/Torgeir Markus, Vollavn

230, 5261 Indre Arna, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 35: Ledelse og administrasjon av bedrifter; annonseog

reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og

administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle

aktiviteter.

KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og

forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og

forskning; design og utvikling av datamaskiner og

dataprogrammer; juridiske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

13


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222237 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200305228 (220) Inn dato: 2003.06.05

(111) Reg.nr.: 222238 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200305239 (220) Inn dato: 2003.06.06

(540)

SOK

(540)

J-FLEX

(730) Innehaver: Kohler Co, 444 Highland Drive,

Kohler, WI, US

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 11: Bad, badekar, boblebad og badinstallasjoner;

dusjkabinetter, badkabinetter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(730) Innehaver: JohnsonDiversey Inc, P.O. Box 902,

Sturtevant, WI 53177-0902, US

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880

Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 21: Dispensere for rengjørings- og

desinfiseringspreparater/produkter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

14


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222240 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200305547 (220) Inn dato: 2003.06.11

(111) Reg.nr.: 222242 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200305649 (220) Inn dato: 2003.06.18

(540)

(540)

NATIONEN

(730) Innehaver: Landbrukets Medieselskap AS,

Postboks 9303 Grønland, 0135 Oslo, NO

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Swedish Match North Europe AB, S-

118 85 Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 34: Tobakk; snus; artikler for røkere; fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222241 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200305616 (220) Inn dato: 2003.06.16

(540)

INTELLI-SENSE FILTER

MONITOR

(730) Innehaver: Euro-Pro Corp, 4400 Bois-Franc Ville,

St. Laurent, QC H4S 1A7, CA

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 7: Støvsugere og universale damprengjøringsmaskiner

samt deler og tilbehør dertil.

(300) Prioritet:

US, 2003.04.30, 78/243779

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880

Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Elektroniske trykksaker, publikasjoner,

tidsskrifter, aviser, bøker og kart; dataprogrammer.

KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,

ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier;

instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater);

trykktyper; klisjéer; aviser, tidsskrifter og bøker.

KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; formidling av

avisabonnementer for tredjemenn; administrasjon av

dataarkiver; innsamling og systematisering av informasjon

for bruk i databaser.

KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;

internettportaltjenester; elektroniske oppslagstavler

[telekommunikasjonstjenester]; radio- og

fjernsynskringkasting.

KL. 39: Avisombæring; avisutlevering.

KL. 40: Offset-trykking; trykkerivirksomhet.

KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;

underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle

aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse av bøker,

tidsskrifter, trykksaker og aviser; redaksjonsbyråer;

redigering av tekster; reportasjetjenester.

KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser;

forvaltning av forfatterrettigheter; fotosettingstjenester;

meteorologiske informasjonstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222243 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200305653 (220) Inn dato: 2003.06.18

(540)

SUNNLAB AS

(730) Innehaver: Sunnlab AS, Postboks 114, 6801

Førde, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og

forskning og utvikling relatert dertil; mikrobiologiske,

kjemiske og fysikalske analyser og konsulentvirksomhet i

samband med disse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

15


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222244 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200305660 (220) Inn dato: 2003.06.18

(540)

MKEY

(730) Innehaver: Telenor Mobil AS, Snarøyveien 30,

1331 Fornebu, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA,

Snarøyveien 30, 1331 Fornebu

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske,

kinematografiske og optiske apparater og instrumenter

samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktning,

veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning) ikke for

medisinske formål, livredning, apparater for innspilling,

opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;

magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater

og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater,

regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner;

apparater for sending, mottagelse, lagring og omforming av

tale-, bilde- og tekstsignaler i data- og teleanlegg; apparater

for sending og mottagelse for trådløs overføring av tale,

tekst, lyd, bilde og data; innregistrerte dataprogram;

informasjonsbehandlings-, radio-, tele- og

datakommunikasjonssystem; telekommunikasjons-,

datakommunikasjons- og elektroniske

kommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater for

opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller

gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske

apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner med

displayenhet, samtlige for behandling, registrering, lagring,

overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift av data;

apparater og instrumenter for overføring, visning,

mottagelse, lagring og søking av elektronisk informasjon;

utstyr for gjenkjenning og syntetisering av tall;

elektroniske grensesnitt; telefonsvarere; apparater og

instrumenter for sporing, identifisering og lokalisering av

befordringsmidler; apparater og instrumenter for

elektroniske forretningstransaksjoner og elektronisk

handel; debiteringsanordninger for anrop i sentralbord og

tele- og datanett; elektroniske apparater og instrumenter

for fjerntilgang til on-line informasjon;

bildefremvisningsapparater og -instrumenter; elektroniske

apparater og instrumenter for avspilling av telefonsvarere

og/eller for tilgang til telefontjenester; registrerte

dataprogrammer; programvare på magnetiske bærere,

magnetbånd, disketter, kassetter, plater og

minneinnretninger; utstyr for kryptering/dekryptering av

data, stemme og taleinformasjon samt for video- og

faksimilekryptering/dekryptering; apparater og

minneinnretninger for bearbeiding og behandling av digitale

data; kodete kommunikasjonskort, modemkort,

nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og

smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, stamledninger,

sendere, mottagere, omkoplere, basestasjoner, terminaler,

kabler for elektriske og optiske signaloverføringer;

apparater og instrumenter for opptak, reproduksjon,

lagring, behandling, mottagelse, sending, modifisering,

kompresjon, radiosending av data, lyd og/eller bilder,

stasjonære og mobile kommunikasjonsapparater og -

instrumenter, nemlig antenner, sendere og mottagere;

instruksjons- og undervisningsapparater og -instrumenter;

elektriske låser.

KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsnett, bredbånd- og

telekommunikasjonsnett; data-, informasjons- og

telekommunikasjonsinformasjonssystemer; tele-, data- og

radiokommunikasjoner, informasjonstjenester i

forbindelse med tele-, data- og radiokommunikasjon;

multimedia meldingstjenester, også interaktive tjenester

innbefattet databaserte teletjenester for

bransjeinformasjon, i forbindelse med overføring av teleog

datastøttet data fra databaser til brukerapparater;

datastøttet sending og mottagelse (overføring) av tale,

tekst, lyd, bilde og data; utsendelse av meddelelser over

elektroniske media; tjenester i forbindelse med elektronisk

post; sending og mottagelse (overføring) av

databaseinformasjon via telenettet; utleie av tele-, data- og

radiokommunikasjonssystemer og utstyr;

telekommunikasjonsvirksomhet, samt online- og

kommunikasjonsvirksomhet via et globalt datanettverk;

telekomvirksomhet i form av å tilby tjenester for bruk av

datanett; sammenkoblingstjenester på datanett;

oppsamling og lagring av anrop i sentralbord og tele- og

datakommunikasjonsnett; drift av

datapakketransmisjonsnett; kommunikasjon via

fiberoptiske nettverk; satellittoverføring; informasjon og

rådgivning vedrørende telekommunikasjonsvirksomhet og

datakommunikasjonsvirksomhet i forbindelse med

datapakketransmisjonstjenester; abonnementstjenester;

telefontjenester; telefonsvartjenester;

mobiltelefontjenester; globale nettverkstjenester;

kommunikasjon over IR.

KL. 39: Lagring av elektronisk lagrede data og

dokumenter; lagringsinformasjon; plassreservering.

KL. 41: Booking av seter for kulturelle arrangementer.

KL. 43: Hotellreservasjon, reservasjon for midlertidig

innkvartering.

KL. 45: Åpning av låser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

16


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222245 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200305887 (220) Inn dato: 2003.06.23

(111) Reg.nr.: 222247 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200307284 (220) Inn dato: 2003.07.30

(540)

SO...?

(540)

(730) Innehaver: Debonair Trading Internacional Lda,

Avenida do Infante, 50, 9000 Funchal, PT

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Toalettartikler; hårpleieprodukter; parfymevarer;

kosmetikk; deodoranter; duftposer; bodylotion; dusjgelé;

skimmerlotion.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222246 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200306563 (220) Inn dato: 2003.07.11

(540)

TOKAI

(730) Innehaver: Tele & Samband AS, Postboks 211,

1372 Asker, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks

1204 Vika, 0110 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Apparater og innretninger for opptak, overføring

og gjengivelse av lyd og bilder; senderapparater

(telekommunikasjon) herunder radiosenderapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Ekko Eiendom AS, Postboks 6091

Sluppen, 7434 Trondheim, NO

(740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS,

Postboks 5222 Majorstuen, 0303 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Dataprogrammer; datamaskiner;

databehandlingsutstyr; apparater for opptak, overføring

og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere.

KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;

konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål;

personellrekruttering.

KL. 42: Utarbeidelse, kopiering, ajourføring og

vedlikehold av dataprogrammer; edb-programmering;

lisensiering og utleie av dataprogramvare;

konsulenttjenester vedrørende datamaskiner og

dataprogrammer; individuell design og utvikling av

dataprogrammer, datasystemer, websider og datanettverk

for andre; utleie av tilgangstid til databaser; juridiske

tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

17


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222248 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200307286 (220) Inn dato: 2003.07.30

(540)

(111) Reg.nr.: 222250 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200112018 (220) Inn dato: 2001.10.05

(540)

(730) Innehaver: LG Electronics Inc, LG Twin Towers,

20, Yeouido-Dong, Yeong Deungpo-gu, Seoul 150-721,

KR

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Datamaskiner; TV-apparater;

fremvisningsmonitorer; katodestrålerør.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222249 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200107586 (220) Inn dato: 2001.06.19

(540)

(730) Innehaver: Atlas Mediterraneo SL, Avda. de

Orihuela, 72, Torrevieja, Alicante, ES

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.

KL. 37: Bygging av eneboliger samt vedlikeholds-,

reparasjons- og installasjonstjenester for samme.

(300) Prioritet:

ES, 2001.05.24, 2,402,706

ES, 2001.05.24, 2,402,707

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(730) Innehaver: Epsilon AB, Dockplatsen 1, S-211 19

Malmø, SE

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,

Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 42: Forsking og utvikling (for tredjemann);

konsultasjoner i sikkerhetsspørsmål; tekniske

prosjektstudier; profesjonelle konsultasjoner (ikke om

forretninger) innen området innovasjon, prosjektledelse,

produktutvikling og kvalitetskontroll.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

18


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222251 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200300324 (220) Inn dato: 2003.01.13

(540)

(111) Reg.nr.: 222252 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200302361 (220) Inn dato: 2003.03.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: House Consept AS, Fokserødveien 35,

3241 Sandefjord, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(730) Innehaver: Oldfunn AS, 4590 Snartemo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 8: Foldekniv med sideplater av sølv.

KL. 14: Smykkesett med anheng og ørepynt; slipsbøyler

samt ringer for damer og herrer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; dører av metall,

døråpnere av metall, dørfyllinger av metall, beslag for

dører av metall, dørringeklokker, dørkarmer av metall,

dørhasper av metall, vinduer av metall samt vindusbeslag

og andre deler til vinduer av metall; varer av uedelt metall,

herunder deler til dører av metall.

KL. 9: Elektriske låser; elektriske døråpnere og -lukkere.

KL. 19: Bygningsmaterialer, ikke av metall; gulv; dører til

bygninger, ikke av metall, dørterskler, dørkarmer og andre

deler og tilbehør til dører til bygninger ikke av metall;

vinduer samt vindusbeslag, vindusrammer og andre deler

til vinduer (ikke av metall).

KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork,

rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben,

skall og skjell, rav, perlemor, merskum og

erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast;

kjøkkeninnredning og elementer til kjøkkeninnredning;

dører; dører for møbler; dørkarmer, dørterskler og andre

deler og tilbehør til dører til møbler, ikke av metall.

KL. 35: Salg og omsetning av byggevarer og

bygningsmaterialer; salgsfremmende tjenester (for

tredjemann).

KL. 37: Byggevirksomhet; byggeledelse; installasjons- og

reparasjonsvirksomhet; rådgivning vedrørende bygging.

KL. 42: Rådgivning vedrørende interiør;

interiørarkitekttjenester; interiørkonsulentvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

19


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222253 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200302594 (220) Inn dato: 2003.03.18

(111) Reg.nr.: 222255 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200304431 (220) Inn dato: 2003.05.08

(540)

(540)

HÅG CONVENTIO

(730) Innehaver: Håg ASA, Fridtjof Nansens vei 12,

0369 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks

7007 Majorstua, 0306 Oslo

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Cryogenetics, Stangeveien 111, 2321

Hamar, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 11: Maskiner for frysing av melke fra fisk.

KL. 16: Plastemballasje for frysing av melke fra fisk.

KL. 39: Frysing av genetisk materiale fra fisk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222254 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200302856 (220) Inn dato: 2003.03.27

(540)

MOLLY-JO

(730) Innehaver: Erik Børresen Agentur, Postboks 78,

3561 Hemsedal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 25: Dameklær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 20: Møbler, stoler med eller uten fotskamler; deler,

tilbehør og utstyr til de forannevnte varer, herunder

armlener, fotvipper og fotplater; speil, billedrammer; varer

(ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,

kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell,

rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse

materialer, eller av plast; madrasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222256 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200304432 (220) Inn dato: 2003.05.08

(540)

HÅG H04 CREDO

(730) Innehaver: Håg ASA, Fridtjof Nansens vei 12,

0369 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks

7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 20: Møbler, stoler med eller uten fotskamler; deler,

tilbehør og utstyr til de forannevnte varer, herunder

armlener, fotvipper og fotplater; speil, billedrammer; varer

(ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,

kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell,

rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse

materialer, eller av plast; madrasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

20


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222257 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200304433 (220) Inn dato: 2003.05.08

(111) Reg.nr.: 222259 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200306265 (220) Inn dato: 2003.07.04

(540)

HÅG QUICKSTEP

(540)

(730) Innehaver: Håg ASA, Fridtjof Nansens vei 12,

0369 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks

7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 20: Møbler, stoler med eller uten fotskamler; deler,

tilbehør og utstyr til de forannevnte varer, herunder

armlener, fotvipper og fotplater; speil, billedrammer; varer

(ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,

kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell,

rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse

materialer, eller av plast; madrasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222258 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200306264 (220) Inn dato: 2003.07.04

(540)

GUMA

(730) Innehaver: Swestrap AB, Box 5038, S 580 05

Lindköping, SE

(740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS,

Postboks 171, 4302 Sandnes

(730) Innehaver: Swestrap AB, Box 5038, S 580 05

Lindköping, SE

(740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS,

Postboks 171, 4302 Sandnes

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 16: Gummibånd for husholdnings- og kontorbruk.

KL. 17: Gummibånd, ikke for medisinsk-, husholdningseller

kontorbruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 16: Gummibånd for husholdnings- og kontorbruk.

KL. 17: Gummibånd, ikke for medisinsk-, husholdningseller

kontorbruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

21


Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 222260 (151) Reg.dato: 2003.12.11

(210) Søk.nr.: 200306509 (220) Inn dato: 2003.07.09

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Reisedoktor AS, IT & Mediahuset,

5353 Straume, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Fylte førstehjelpskrin for reisende; myggmiddel.

KL. 9: Reisemedisinsk program (software).

KL. 22: Myggnett.

KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring

av reisemedisin.

KL. 44: Reisemedisinske tjenester i form av legetjenester

for reisende i utlandet; reisemedisinsk rådgivning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2004.01.12

22


Norsk varemerketidende ansvarsmerker nr 3 - 2004.01.12

REGISTRERTE ANSVARSMERKER

Reg.nr: 2005 Reg.dato: 2003.12.01

Inngitt: 2003.07.08

Innehaver: Monica Caspara Lorentsen, Myrhaugvn.

10, 3947 Langangen, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg. : 2004.01.12

Reg.nr: 2006 Reg.dato: 2003.12.01

Inngitt: 2003.11.13

Innehaver: Signe Strøm Nordhagen, Revlingåsvn. 35,

1555 Son, NO

Merke:

SSN

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg. : 2004.01.12

23


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER

MADRIDPROTOKOLLEN

Int.reg.nr.:

Int.reg.dato:

Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering.

Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven § 53 og

Madridprotokollen artikkel 3 (4).

Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes

fra den internasjonale registreringsdatoen.

Ytterligere

utpekt dato:

Prioritet:

Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale

registreringen.

Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det

land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering

må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad.

Internasjonale varemerkeregistreringer

Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter

Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf

varemerkeloven § 51.

(111) Int. reg. nr.: 149420

(151) Int. reg. dato: 1950.09.30

(891) Ytterligere utpekt dato: 2003.01.07

(111) Int. reg. nr.: 185788

(151) Int. reg. dato: 1955.06.25

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.12.02

(540)

ALPINA

(540)

EQUIVIS

(730) Innehaver: Alpina Watch International SA, Rue

Peillonnex 39, CH-1225 Chêne-Bourg, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Counters.

KL. 14: Watches, watch parts, pendulum clocks,

pendulettes, regulators and clocks, straps.

Gazette nr.: 1/03

(730) Innehaver: Total Lubrifiants, Immeuble Le

Diamant B, 16 rue de la République, F-92800 Puteaux,

FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 4: Industrial oils and greases; lubricants; dustbinding

compositions; fuel compounds (including petrol

and illuminants); tapers, candles, nightlights and wicks.

Gazette nr.: 1/03

24


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 205837

(151) Int. reg. dato: 1957.12.18

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.12.02

(111) Int. reg. nr.: 446589

(151) Int. reg. dato: 1979.05.21

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.11.29

(540)

LACTUCA

(540)

HOLMATRO

(730) Innehaver: Total Lubrifiants, Immeuble Le

Diamant B, 16 rue de la République, F-92800 Puteaux,

FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 4: Industrial oils and greases (other than edible oils

and fats and essential oils); lubricants; dust-binding

compositions; fuel compounds (including motor fuel) and

lighting fuel, tallow candles, candles, nightlights and

wicks.

Gazette nr.: 1/03

(111) Int. reg. nr.: 231996

(151) Int. reg. dato: 1960.05.23

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.07.05

(540)

MONNA LISA MARCA Y

PRODUCTO ESPAÑOL

(730) Innehaver: Hispalco SA, Profesor Beltran Baguena

n° 4 - 4° Edificio Trade Center Despacho 405-C, 46009

Valencia, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 31: Fresh fruits, particularly oranges, mandarins and

lemons.

Gazette nr.: 01/03

(111) Int. reg. nr.: 430457

(151) Int. reg. dato: 1977.05.06

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.09.12

(730) Innehaver: BV Holmatro Industrial Equipment,

Zalmweg 30, NL-4941 VX Raamsdonksveer, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 7: Hydraulic apparatus, including jacks and pumps,

mechanical jacks, lifting and hoisting tools, pneumatic

hand tools.

KL. 9: Hydraulic life-saving apparatus.

KL. 11: Pneumatic ventilators.

Gazette nr.: 3/03

(111) Int. reg. nr.: 526743

(151) Int. reg. dato: 1988.08.29

(891) Ytterligere utpekt dato: 2003.01.15

(540)

PILL

(730) Innehaver: Wäschefabrik Pill GmbH, Hüsemanns

Esch 3, D-48531 Nordhorn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 25: Clothing, in particular nightwear.

Gazette nr.: 04/03

(111) Int. reg. nr.: 532297

(151) Int. reg. dato: 1989.01.19

(891) Ytterligere utpekt dato: 2003.01.16

(540)

(540)

(730) Innehaver: Wäschefabrik Pill GmbH, Hüsemanns

Esch 3, D-48531 Nordhorn, DE

(730) Innehaver: Bentax Industrial GmbH, Birkenmatte

2+4, CH-6343 Rotkreuz, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 11: Apparatus and installations with ionization for

air-conditioning, deodorization and sterilization.

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 25: Clothing, particularly nightwear.

Gazette nr.: 04/03

Gazette nr.: 04/03

25


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 570332

(151) Int. reg. dato: 1991.05.20

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.07.11

(540)

(111) Int. reg. nr.: 652590

(151) Int. reg. dato: 1996.02.12

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.11.07

(540)

(730) Innehaver: Maglificio Barbara SrL, Via Lega

Lombarda, 7, I-21052 Busto Arsizio, IT

(730) Innehaver: Bodegas Terras Gauda SA, Ctra. Tui-a

Guarda, Km. 46, 36778 O Rosal (Pontevedra), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 33: Wines, liqueurs and other alcoholic beverages

(excluding beer).

Gazette nr.: 04/03

(111) Int. reg. nr.: 631098

(151) Int. reg. dato: 1995.02.17

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.11.15

(540)

MOROSO

(730) Innehaver: Moroso SpA, Via Nazionale, 60, I-

33010 Cavalicco di Tavagnacco, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 20: Furniture, mirrors, frames; goods, not included in

other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,

bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,

meerschaum, substitutes for all these materials or of

plastics.

Gazette nr.: 2/03

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 25: Clothing, including boots, shoes and slippers.

Gazette nr.: 2/03

(111) Int. reg. nr.: 669233

(151) Int. reg. dato: 1996.12.16

(891) Ytterligere utpekt dato: 2003.01.16

(540)

CYBERMAXX

(730) Innehaver: Medion AG, Gänsemarkt 16-18, D-

45127 Essen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Electronic entertainment apparatus and

components thereof, not included in other classes,

including radios, car radios, record players, radio/cassette

recorders, photographic video apparatus, telerecording

equipment for film, record players for audio digital

compact disks, magnetic tape recorders, sound and image

recording, amplification, reproduction and transmission

apparatus, loudspeakers, television sets, video games (for

connection to a television), video cassettes (recorded or

blank), disks, audio cassettes (recorded or blank),

antennas, radio/recorders, projectors, faders,

microphones, apparatus for editing images, electronic

computers, computer peripheral equipment and

components thereof, including computers for games,

computers for home use, permanent magnetic disk units,

monitors, data input-output apparatus, printers, interface

converters for printers, terminal stations, interface cards,

diskettes, CD-ROM; external and internal magnetic tape

units, external and internal storage units and memories,

main boards, computer components, programs stored on

data media, modems, computer games as well as cables,

cable clamps, multiple connectors, male plugs, batteries,

accumulators and adapters/battery chargers for the

aforesaid goods, electrical household utensils included in

this class, especially vacuum cleaners, irons, sheet

welding and soldering equipment, scales, kitchen scales.

Gazette nr.: 3/03

26


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 684326

(151) Int. reg. dato: 1997.07.19

(891) Ytterligere utpekt dato: 2003.01.13

(111) Int. reg. nr.: 694615

(151) Int. reg. dato: 1998.04.27

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.09.26

(540)

(540)

EUTOP

(730) Innehaver: EUTOP Group GmbH, Joseph-

Dollinger-Bogen 30, D-80807 München, DE

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Gerhard Post, Im alten Dorfe 24, D-

21227 Bendestorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 19: Semi-worked wood, beams, planks; boards made

of wood, boards of plastic material; sills, round wood,

wooden floor blocks, shingle, plywood; fences;

prefabricated garages; prefabricated pavilions, including

houses of metal-clad wood; prefabricated car shelters.

KL. 20: Garden furniture.

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 35: European marketing and management

consultancy.

KL. 36: Insurance, namely consultancy about and

negotiation of contracts regarding employee pension

plans; negotiation of contracts regarding the provision of

services.

KL. 41: Executive training.

Gazette nr.: 22/02

Gazette nr.: 3/03

27


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 731371

(151) Int. reg. dato: 2000.02.21

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.11.20

(540)

GET CONNECTED TO

THE FLAVOR OF THE

WORLD

(111) Int. reg. nr.: 733630

(151) Int. reg. dato: 2000.03.28

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.12.02

(540)

(730) Innehaver: Philip Morris Products SA, Quai

Jeanrenaud 3, CH-2003 Neuchâtel 3, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 34: Tobacco, unprocessed or processed, including

cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe

tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco

substitutes (not for medical purposes), smokers’ articles,

including cigarette paper and tubes, cigarette filters,

tobacco boxes, cigarette cases and ashtrays, not of

precious metals, their alloys or coated therewith; tobacco

pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters;

matches.

Gazette nr.: 1/03

(730) Innehaver: Firme di Vetro SpA, Via delle Industrie,

16/C, I-30030 Salzano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 11: Lamps, standard lamps and lighting installations.

KL. 19: Building glass; stained glass and panes of glass.

KL. 21: Objects and trinkets of glass, ceramic, porcelain

and earthenware; vases, drinking glasses, plates of glass;

mosaics of glass; small glass articles and glassware;

objects for household and kitchen use made of glass,

ceramic, porcelain and earthenware (included in this

class).

Gazette nr.: 2/03

28


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 737398

(151) Int. reg. dato: 2000.03.30

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.10.23

(111) Int. reg. nr.: 745067

(151) Int. reg. dato: 2000.09.18

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.11.18

(540)

ALPLA

(540)

(730) Innehaver: Alpla Werke Alwin Lehner GmbH &

Co KG, Allmenderstrase 81, A-6971 Hard, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 20: Plugs for bottles and containers, particularly

screw plugs, rotary seals and child-safe rotary seals, flap

valve seals, push seals (seals for bicycle drinking gourds),

seals with pump dispensers, swing mechanism seals,

spray jet seals and pump mechanism seals.

KL. 21: Apparatus and containers for household and

kitchen of synthetic material; bottles of synthetic

material, particularly for liquids, such as beverages,

cleaning products, washing products, scrubbing products,

bodycare products, soaps, shower products, shampoos,

materials for spraying or powdery materials such as

foodstuffs or cleaning products; drinking bottles,

containers, particularly for refreshing towels, cleaning

cloths and sanitary napkins; holders, particularly for

blocks for toilets, for cups of synthetic material,

particularly dosing cups drinking cups.

KL. 42: Development of packaging and of containers of

synthetic materials; development of machines, moulds, of

tools for treating synthetic materials.

(730) Innehaver: SDR Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim

Sirketi, A. Nafiz Gürman Mahallesi, General Ali Riza

Gürcan Cad, A Is Merkezi No:30/1-1, Merter-Istanbul,

TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 25: Tricots, jeans, clothing of leather, sportswear,

casual wear, bathing suits, beach clothes, underwear,

undershirts, underpants, brassieres, underskirts, bodices,

bustiers, corsets, camisoles, dressing gowns, nightgowns,

coats, raincoats, mackintoshes, trench coats, jackets,

trousers, skirts, dresses, vests, shirts, T-shirts,

sweatshirts, pullovers, cardigans, sweaters, blouses,

shorts, bermuda shorts, overalls, dungarees, aprons,

socks, headgear, caps, hats, berets.

Gazette nr.: 24/02

(111) Int. reg. nr.: 746477

(151) Int. reg. dato: 2000.11.27

(891) Ytterligere utpekt dato: 2003.01.16

Gazette nr.: 2/03

(540)

ALVADA

(730) Innehaver: Madeira Wine Company SA, Rua dos

Ferreiros, 191, 9000-082 Funchal, PT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 33: Alcoholic beverages (except beer), in particular

wines.

Gazette nr.: 3/03

29


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 749728

(151) Int. reg. dato: 2000.10.09

(891) Ytterligere utpekt dato: 2003.01.20

(111) Int. reg. nr.: 753789

(151) Int. reg. dato: 2001.03.21

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.12.19

(540)

OPTIBLE

(540)

MANDATUM

(730) Innehaver: Générale Biscuit, 4-6, rue Edouard

Vaillant, F-91200 Athis-Mons, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Flour for pharmaceutical purposes, almond milk

for pharmaceutical purposes; dietetic preparations for

medical use, medical preparations for slimming purposes,

medicinal teas; nutritive substances for microorganisms;

vitamin preparations; baby food, namely lacteal flour,

soups, soups in dry form, vegetable purées, vegetable

purées in dry form, cereal for babies; all these goods being

made of wheat or containing wheat.

KL. 29: Soups; ready-prepared, dried, cooked, tinned,

frozen dishes, made mostly of meat, fish, ham, poultry,

game and/or charcuterie; flavoured jellified milks and

whipped milk products; dairy products, namely milk

desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams,

dessert creams, soft white cheese, strained cheese, plain

or flavoured fresh cheese in paste or liquid form;

beverages mainly consisting of milk or dairy products; all

these goods containing wheat.

KL. 30: Prepared wheat; flour, tarts and pies (sweet or

savoury), pizzas; plain, flavoured and/or filled pasta,

cereal preparations, breakfast cereals; prepared meals

consisting mainly of pasta; prepared dishes consisting

mainly of cake pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or

savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods

being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured;

savoury or sweet snack foods containing dough used for

bakery, biscuits or pastries; confectionery products,

edible ice, ices made entirely or partly with yoghurt, ice

cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edible ices),

sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces; all these

goods being made with wheat or containing wheat.

KL. 32: Beverages mainly consisting of lactic ferments.

Gazette nr.: 04/03

(730) Innehaver: Sampo OYJ, Unioninkatu 22, SF-

00075 Sampo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 35: Advertising; business management; business

administration; office functions.

KL. 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.

Gazette nr.: 3/03

(111) Int. reg. nr.: 760681

(151) Int. reg. dato: 2001.06.06

(540)

EVOLIS

(730) Innehaver: BB GR SA, 22 rue de Montmorency,

F-75003 Paris, FR

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Spectacles (optics); spectacle frames; ophthalmic

lenses; spectacle lenses, including organic lenses, mineral

lenses, corrective lenses, progressive lenses, lenses for

sunglasses, tinted lenses, light-sensitive lenses,

photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, antireflection

lenses, semi-finished lenses; spectacle lens

blanks; semi-finished spectacle lens blanks; cases for all

the above goods.

Gazette nr.: 15/01

(300) Prioritet:

FR, 2000.12.19, 00 3071757

30


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 768006

(151) Int. reg. dato: 2001.10.15

(111) Int. reg. nr.: 776468

(151) Int. reg. dato: 2002.01.24

(540)

(540)

ROR

(730) Innehaver: EurotaxGlass’s (Holding) AG,

Wolleraustrasse 11a, CH-8807 Freienbach, CH

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Machine-readable software, programmes and

information; all the aforesaid goods of European origin.

KL. 16: Printed matter, books, periodicals; periodicals in

book form, catalogues, checklists; instructions for repair;

user manuals for software and for computer programs, all

the aforesaid goods of European origin.

KL. 35: Study, monitoring and analyses of the motor car

sector, for the motor car industry and related industries;

drawing up of statistics and producing studies on the

motor car sector, for the motor car industry and related

industries; drawing up of appraisals and evaluations for

the motor car sector; commercial administration for the

motor car industry and related industries.

(730) Innehaver: Meritor Heavy Vehicle Systems Ltd,

Llay Industrial Estate, Rackery Lane, Llay, Wrexham

Clwyd LL12 OPB, GB

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 12: Suspensions, axles, wheels, brakes, brake

actuators, underrun protection devices, all being parts or

fittings for vehicles; parts and fittings for all the aforesaid

goods; parts and fittings for freight carrying motor land

vehicles; all included in this class; but not including

internal combustion engines.

Gazette nr.: 6/02

Gazette nr.: 23/01

(300) Prioritet:

CH, 2001.04.19, 490392

(111) Int. reg. nr.: 769823

(151) Int. reg. dato: 2001.09.24

(540)

(730) Innehaver: ABB Automation Technology Products

Management AG, Affolternstrasse 44, CH-8050 Zürich,

CH

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 37: Construction; installation and commissioning of

oil lines; underwater construction.

KL. 42: Consultancy regarding environmental protection;

sorting of waste and recyclable materials; research and

development services concerning new products; research

in the field of machine construction.

Gazette nr.: 24/01

(300) Prioritet:

CH, 2001.03.22, 489481

31


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 777048

(151) Int. reg. dato: 2002.03.19

(891) Ytterligere utpekt dato: 2003.01.31

(540)

(111) Int. reg. nr.: 778604

(151) Int. reg. dato: 2002.02.28

(540)

J.M. WESTON

(730) Innehaver: J.M. Weston, Rue Nicolas Appert-

Zone Industrielle Nord, F-87000 Limoges, FR

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 18: Leather and imitation leather; animal skins and

hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and

walking sticks; whips and saddlery.

KL. 25: Clothing, footwear (except orthopaedic

footwear), headwear.

(591) Merket er i farger

Gazette nr.: 8/02

(730) Innehaver: Koton Kolleksiyon Tekstil Sanayi ve

Ticaret Limited Sirketi, Ayazma Yolu No: 31 Kat: 1-2-3-

4, Kagithane/Istanbul, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 18: Leather and imitations of leather, and goods

made of these materials and not included in other classes,

namely bags, suitcases; wallets, boxes of leather, cases of

leather, card cases, key cases (leatherware), purses,

rucksacks, briefcases, school satchels; umbrellas, parasols

and walking sticks.

KL. 25: Clothing, footwear, headgear, socks.

KL. 35: The bringing together, for the benefit of others,

of a variety of goods (excluding the transport thereof),

enabling customers to conveniently view and purchase

those goods.

Gazette nr.: 04/03

32


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 779713

(151) Int. reg. dato: 2002.03.22

(111) Int. reg. nr.: 780185

(151) Int. reg. dato: 2001.10.31

(540)

CONTROLCARE

(540)

(730) Innehaver: Endress + Hauser Process Solutions

AG, Christoph-Merian-Ring 23, CH-4153 Reinach BL,

CH

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Computer software, particularly computer

software used for industrial process technology; process

control software; configuration software for control

stations, installations or devices, engineering software for

control stations, installations or devices; measuring

apparatus, particularly measuring apparatus used for

industrial process technology; electric, electronic or

optical control and adjustment apparatus, particularly

control and adjustment apparatus used for industrial

process technology; adjustment apparatus for electrical,

electronic or optical processes, hybrid electrical,

electronic or optical adjustment apparatus, data bus link

apparatus, in particular for data field buses; gateway for

data buses or nodes for data buses, in particular for data

field buses; control apparatus for data buses, in particular

for data field buses; distributed control stations,

installations or devices, particularly distributed control

apparatus layout; decentralized control stations,

installations or devices, particularly decentralized control

apparatus layouts.

KL. 42: Configuration and planning of control stations,

particularly of control apparatus layouts.

Gazette nr.: 10/02

(300) Prioritet:

CH, 2001.09.24, 494297

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: The text EXPO 24x7 is

excluded from the legal protection

(730) Innehaver: UPC Programming BV, 2-4, Koningin

Wilhelminaplein, NL-1062 HK Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 35: Advertising, publicity, commercial business

management; business administration; office functions;

information on commercial matters, by electronic means;

business management of performing artists.

KL. 38: Telecommunication and communication services;

broadcasting of radio programmes, television programmes

and programmes through interactive media such as the

internet; (digital) transmission of data, sound and images,

among other things by radio, television, satellite, cable,

ether and by electronic means; providing of electronic

telecommunication connections; providing of access to

telecommunication networks; services of an internet

access provider; communication services via computer

terminals; interactive communication services through the

internet, by cable networks or other forms of data

transfer; broadcasting by cable television; rental of

telecommunications or communications apparatus;

exploitation of telecommunication networks, also for

cable TV information services; information in the field of

(interactive) telecommunications; services rendered by a

cable TV system operator; distribution and broadcasting

of (audiovisual) programmes for subscribers to “pay per

view” and “video on demand” services.

KL. 41: Compilation, production, direction, distribution

and performance of radio programmes, television

programmes and programmes through interactive media,

such as the internet, films and videos; compilation,

production and direction of audiovisual productions; film

production; organisation and performance of educational,

cultural, musical and sports events and manifestations,

among other things seminars; music performances and

entertaining programmes, among other things by radio,

television, cable, ether, satellite and by electronic means;

publication, edition, lending and distribution of books,

newspapers, magazines and other periodicals, also by

electronic means.

KL. 42: Rental of access time to a computer database

through the internet, by cable networks or other forms of

data transfer; computer programming; professional

consultancy and advice in the field of telecommunications;

software development and updating; consultancy in the

field of computers; rental of computer software; rental of

33


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

data processing apparatus and computers; technical

consultancy.

(111) Int. reg. nr.: 786948

(151) Int. reg. dato: 2002.06.17

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:

BX, 2001.05.04, 697413

(540)

SUCAMPO

(111) Int. reg. nr.: 782484

(151) Int. reg. dato: 2002.05.24

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.11.27

(540)

BAYT

(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Veterinary preparations; insecticides.

Gazette nr.: 1/03

(111) Int. reg. nr.: 786197

(151) Int. reg. dato: 2002.08.19

(540)

(730) Innehaver: Sucampo AG, Graben 5, CH-6300 Zug,

CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Cosmetic products.

KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and dental products,

particularly for, but not limited to, products for treating

eye ailments, circulation diseases and hydric and

electrolytical disorders, interior and skin diseases.

KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary

apparatus and instruments.

KL. 16: Printed matter.

KL. 35: Advertising and market research, business

management, commercial administration, office tasks,

including, but not limited to, market analyses and

marketing sales research; consulting services in connection

with organisation and management.

KL. 36: Financial affairs, including, but not limited to,

consulting services relating to financial affairs, investment

activities, assets, property and building trading

management.

KL. 42: Services and consulting in the field of science and

technology and related research and development services;

industrial research and analyses, particularly in the

sanitary, pharmaceuticals, veterinary and dental fields,

new product research and development services.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:

CH, 2001.12.17, 500055

(730) Innehaver: Ningde Guangshengtang Pharmaceutical

Co Ltd, No 8, Lane 6, West Road 615, 355300 Zherong,

Fujian, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Dietetic beverages adapted for medical purposes,

pharmaceutical preparations in bulk form (semi-finished

products), preparations for the treatment of asthma,

pharmaceutical preparations in the form of tablets, cachou

for pharmaceutical purposes, medicinal tea, reducing tea

for medical purposes, processed traditional Chinese

medicines, pharmaceutical preparations in the form of

pellets or capsules.

Gazette nr.: 18/02

(111) Int. reg. nr.: 787057

(151) Int. reg. dato: 2002.07.17

(540)

QUALISAT

(730) Innehaver: Sanofi-Synthélabo SA, 174, avenue de

France, F-75013 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical preparations for human use,

namely products for smoking cessation and obesity.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:

FR, 2002.01.30, 02 3 145 292

34


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 787060

(151) Int. reg. dato: 2002.08.09

(111) Int. reg. nr.: 787065

(151) Int. reg. dato: 2002.08.01

(540)

TMT15

(540)

FEHRER

(730) Innehaver: Degussa AG, Bennigsenplatz 1, D-

40474 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Chemicals used in industry, agriculture,

horticulture and forestry, particularly precipitating agents

for metal.

Gazette nr.: 19/02

(111) Int. reg. nr.: 787062

(151) Int. reg. dato: 2002.07.17

(540)

OBEXET

(730) Innehaver: Sanofi-Synthélabo SA, 174, avenue de

France, F-75013 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical products for human use.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:

FR, 2002.01.30, 02 3 145 289

(111) Int. reg. nr.: 787063

(151) Int. reg. dato: 2002.07.17

(540)

LOSENTRA

(730) Innehaver: Sanofi-Synthélabo SA, 174, avenue de

France, F-75013 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical products for human use.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:

FR, 2002.01.30, 02 3 145 291

(730) Innehaver: Textilmaschinenfabrik Dr. Ernst Fehrer

AG, Wegscheider Strasse 15, A-4060 Leonding, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 7: Machines for the textile industry.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:

AT, 2002.05.27, AM 3466/2002

(111) Int. reg. nr.: 787069

(151) Int. reg. dato: 2002.07.26

(540)

XENTA ABSENTA

(730) Innehaver: Vasco International SarL, 14a, rue des

Bains, LU-1212 Luxembourg, LU

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 33: Alcoholic beverages (except beer).

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:

BX, 2002.03.08, 703548

(111) Int. reg. nr.: 787094

(151) Int. reg. dato: 2002.08.14

(540)

AMINOCARE

(730) Innehaver: Volmed Medical BV, Spoorakkerweg

11, NL-5071 NC Udenhout, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Nutritional additives for medical purposes.

Gazette nr.: 19/02

35


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 787101

(151) Int. reg. dato: 2002.07.08

(540)

ESTYLON

(730) Innehaver: Teva Pharmaceuticals Europe BV,

Industrieweg 23, NL-3641 RK Mijdrecht, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical preparations for the treatment of

Parkinson’s disease.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:

BX, 2002.01.21, 709104

(111) Int. reg. nr.: 787110

(151) Int. reg. dato: 2002.05.08

(540)

INTERVECT

(730) Innehaver: Intervect AB, Svartbäcksgatan 1 B, S-

753 20 Uppsala, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 6: Common metals and their alloys; metal building

materials; transportable buildings of metal; materials of

metal for elevators; non-electric cables and wires of

common metal; anchors; ironmongery, small items of

metal hardware; metal pipes and tubes; goods of common

metal not included in other classes; working platforms;

building platforms; reinforcement bars; scaffolds; elevator

scaffolds/stands; materials of metal for scaffolds; masts;

materials of metal for elevator/hoist devices; prefabricated

houses of metal; materials of metal for railway

construction; chains (not driving chains for land vehicles);

rope-way cables; locking products and ironmongery

(small) of metal; rails; safety nets of metal; anvils; ladders

of metal; steel balls; other components of common metal

not included in other classes and parts, fittings and

components for above products.

KL. 7: Machines within the building and construction

sector namely motors (except for land vehicles), bending

machines, mortar mixers, building machines, mine working

machines, scrap shears (machines), grinding machines;

elevators/lifts; construction elevators/lifts; lifts (other

than ski-lifts); supervision elevators/lifts; goods lifts;

offshore lifts; elevator/lift chains (parts of machines);

elevator belts; machine wheels; machine wheelworks;

controls for machines; electric hand-tools; electric motors

(except for land vehicles); electric and pneumatic hoists;

hydraulic working and building platforms and motors;

pneumatic working and building platforms and motors;

hoist and elevator cranes; wire hoists; cords for elevators

and lifts; wedge ropes discs and variators; cranes; ballbearings;

gear-wheels, other than for vehicles; gearpinions,

other than for vehicles; gear racks; toothed gears

transmission; machine tools; machine couplings and

transmission parts (except for land vehicles); belts for

machines; roller bearings; roller bearings for machines;

moving staircases (escalator); movable working and

building platforms; worm gears; also parts and

components for above mentioned products.

KL. 37: Building construction; building/construction of

elevators/lifts; building/construction of scaffolds and

working and building platforms; repair/maintenance of

elevators/lifts; repair and maintenance of building

scaffolds, working and building platforms; installation

services of elevators and lifts; installation services of

building scaffolds, working and building platforms; rental

of construction and building equipment; rental of building

scaffolds, working and building platforms; rental of

elevators/lifts also rental of parts and components for

above mentioned products.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:

SE, 2001.11.13, 01-07121

(111) Int. reg. nr.: 787376

(151) Int. reg. dato: 2002.06.05

(540)

(730) Innehaver: Oriflame Cosmetics SA, 20, rue

Philippe II, LU-2340 Luxembourg, LU

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive

preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,

hair lotions; dentifrices.

KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in

precious metals or coated therewith, not included in other

classes; jewellery, precious stones; horological and

chronometric instruments.

KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:

BX, 2002.06.05, 707401

36


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 787413

(151) Int. reg. dato: 2002.07.30

(111) Int. reg. nr.: 789454

(151) Int. reg. dato: 2002.10.02

(540)

VARIOSTREAM

(540)

AQUAGRAPH

(730) Innehaver: Oce-Technologies BV, 43, St

Urbanusweg, NL-5900 MA Venlo, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Printers.

KL. 37: Repair, maintenance, namely repair and

maintenance of data processing apparatus and computers,

electrical and optical apparatus, included in class 9,

printers, scanners, image processing devices and of

devices for processing printed material as well as

document processing devices.

Gazette nr.: 19/02

(300) Prioritet:

DE, 2002.02.01, 302 05 493.6/09

(111) Int. reg. nr.: 789006

(151) Int. reg. dato: 2002.09.05

(540)

CLOS LES LUNELLES

(730) Innehaver: SAS Perse, Château Pavie, F-33330

Saint Emilion, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 33: Wines with the guaranteed label of origin Côtes

de Castillon (AOC wines) from the wine-making estate

called «Clos Les Lunelles».

Gazette nr.: 21/02

(300) Prioritet:

FR, 2002.03.14, 02 3 153 690

(730) Innehaver: TAG Heuer SA, 14 A, avenue des

Champs-Montants, CH-2074 Marin-Epagnier, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 14: Precious metals and their alloys and goods made

of these materials or plated therewith included in this

class; jewelry, precious stones; timepieces and

chronometric instruments.

Gazette nr.: 22/02

(300) Prioritet:

CH, 2002.07.18, 502154

(111) Int. reg. nr.: 789894

(151) Int. reg. dato: 2002.10.02

(540)

V-EMB

(730) Innehaver: AB Volvo, S-405 08 Göteborg, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 20: Pallets (not of metal) for loading and transport,

cases of wood or plastic for transport and storage of

goods.

KL. 39: Transport, packaging and storage of goods;

rental of storage containers, rental of loading and

transport pallets; rental of cases for transport and storage

of goods.

Gazette nr.: 22/02

(300) Prioritet:

SE, 2002.04.26, 02-03074

37


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 789899

(151) Int. reg. dato: 2002.09.23

(540)

NEUTRALINE

(730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-

40191 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Chemicals used in industry, namely basic

materials and intermediate products for the detergent

industry; raw materials for laundry preparations.

KL. 3: Bleaching preparations and other substances for

laundry use, softening agents for laundry use, rinsing

agents for laundry and tableware, spot removing agents;

cleaning and polishing preparations.

Gazette nr.: 22/02

(300) Prioritet:

DE, 2002.05.27, 302 26 347.0/03

(111) Int. reg. nr.: 789900

(151) Int. reg. dato: 2002.09.23

(540)

NEUTRALIN

(730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-

40191 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Chemicals used in industry, namely basic

materials and intermediate products for the detergent

industry; raw materials for laundry preparations.

KL. 3: Bleaching preparations and other substances for

laundry use, softening agents for laundry use, rinsing

agents for laundry and tableware, spot removing agents;

cleaning and polishing preparations.

Gazette nr.: 22/02

(300) Prioritet:

DE, 2002.05.27, 302 26 348.9/03

(111) Int. reg. nr.: 790771

(151) Int. reg. dato: 2002.08.23

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.12.17

(540)

SEASPIRIT

(730) Innehaver: Center Parcs Europe NV,

Admiraliteitskade 40, NL-3063 ED Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 41: Entertainment; holiday camps (entertainment);

discotheque services; sporting activities; providing golf

facilities and sports facilities; sport instruction; sport

camp services; amusement parks; providing swimming

facilities.

KL. 43: Services of holiday villages, bungalow camps and

holiday resorts (accommodations); providing campground

facilities; holiday cottages; holiday camps

(accommodations); hotel, guesthouse and restaurant

services; day-nurseries (crèches); accommodation

reservation.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

BX, 2002.07.15, 709414

(111) Int. reg. nr.: 790772

(151) Int. reg. dato: 2002.08.23

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.12.17

(540)

FREELIFE

(730) Innehaver: Center Parcs Europe NV,

Admiraliteitskade 40, NL-3063 ED Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 41: Entertainment; holiday camps (entertainment);

discotheque services; sporting activities; providing golf

facilities and sports facilities; sport instruction; sport

camp services; amusement parks; providing swimming

facilities.

KL. 43: Services of holiday villages, bungalow camps and

holiday resorts (accommodations); providing campground

facilities; holiday cottages; holiday camps

(accommodations); hotel, guesthouse and restaurant

services; day-nurseries (crèches); accommodation

reservation.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

BX, 2002.07.15, 709415

38


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 791275

(151) Int. reg. dato: 2002.10.18

(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.12.20

(540)

NUVIANA

(730) Innehaver: Codorniu SA, Gran Via de les Corts

Catalanes, 644, 08007 Barcelona, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 33: Alcoholic beverages (except beer).

Gazette nr.: 04/03

(111) Int. reg. nr.: 791354

(151) Int. reg. dato: 2002.10.11

(540)

(111) Int. reg. nr.: 791355

(151) Int. reg. dato: 2002.09.27

(540)

LAFONT. ISSY & LÀ

(730) Innehaver: Lafont et Fils SA, 11, rue Vignon, F-

75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Optical goods, spectacles, unmounted spectacle

frames, spectacle frames mounted with correcting or sun

lenses, spectacle lenses, spectacle cases.

Gazette nr.: 24/02

(300) Prioritet:

FR, 2002.05.22, 02 3165272

(111) Int. reg. nr.: 791568

(151) Int. reg. dato: 2002.11.07

(540)

VICTORIX

(730) Innehaver: GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue

de l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Vaccines for human use.

Gazette nr.: 24/02

(300) Prioritet:

GB, 2002.06.26, 2303698

(111) Int. reg. nr.: 791571

(151) Int. reg. dato: 2002.11.07

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bongrain SA (Société Anonyme à

Directoire et Conseil de Surveillance), 42, rue Rieussec, F-

78220 Viroflay, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 29: Milk, cheese and dairy products.

Gazette nr.: 24/02

(300) Prioritet:

FR, 2002.04.15, 02 3 160 344

(540)

SUBLIMAGE

(730) Innehaver: Chanel Ltd, Queensway, Croydon,

Surrey, CR9 4DL, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Preparations for application to or care of the skin.

Gazette nr.: 24/02

(300) Prioritet:

GB, 2002.05.17, 2300730

39


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 791572

(151) Int. reg. dato: 2002.10.29

(111) Int. reg. nr.: 791604

(151) Int. reg. dato: 2002.10.08

(540)

COTTONFIELD

(540)

GLAM SHINE

(730) Innehaver: IC Companys A/S, Raffinaderivej 10,

DK-2300 København S, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Glasses, sunglasses, eyeglass cases, spectacle

frames.

KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in

precious metals or coated therewith, not included in other

classes; jewellery, precious stones; horological and

chronometric instruments.

KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 24/02

(300) Prioritet:

DK, 2002.06.04, VR 2002 02114

(111) Int. reg. nr.: 791573

(151) Int. reg. dato: 2002.10.25

(730) Innehaver: L’Oreal SA, 14, rue Royale, F-75008

Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels

and salts for non-medical use; toilet soaps; body

deodorants; cosmetics particularly face, body and hand

creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and

after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up

products; shampoos; hair care and hair styling gels,

mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair

dyes and bleaching products; hair-curling and setting

products; essential oils.

Gazette nr.: 24/02

(300) Prioritet:

FR, 2002.05.22, 02/3.165.225

(540)

MOMENTICS

(730) Innehaver: QNX Software Systems Ltd, 2c

Pembroke Place, Waterbeach, Cambridge CB5 9QR,

England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Computer software; computer software

development tools; computer software development

software; downloadable electronic books, guides and

manuals for use in relation to computer software; CD-

ROMs.

Gazette nr.: 24/02

(300) Prioritet:

CA, 2002.04.26, 1139076

GB, 2002.07.30, 2306680

40


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 791762

(151) Int. reg. dato: 2002.10.09

(540)

(111) Int. reg. nr.: 791789

(151) Int. reg. dato: 2002.07.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Phocus Holding GmbH, Güterstrasse

144, CH-4053 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 35: Marketing research (marketing); systemization

of information into computer databases.

KL. 41: Training of specialists in the fields of science,

medicine and marketing research (marketing).

KL. 42: Software design and development for archiving,

documentation and presentation of publications,

competition data, transparencies and images, all these

services only in the field of Web site hosting on the

Internet; licensing of intellectual property in the field of

computer software.

Gazette nr.: 24/02

(730) Innehaver: Robert Bosch GmbH, D-70469

Stuttgart, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 7: Heater plugs.

KL. 9: Electric and electronic measuring, controlling and

regulating devices.

KL. 12: Parts and components of motor vehicles.

Gazette nr.: 24/02

(300) Prioritet:

DE, 2002.02.01, 302 04 781.6/07

(111) Int. reg. nr.: 792022

(151) Int. reg. dato: 2002.08.08

(300) Prioritet:

CH, 2002.08.16, 503941

(540)

MICRO-V

(730) Innehaver: The Gates Corp, 900 South Broadway,

Denver, CO 80209, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 7: Transmission belts for machines and engines of

land vehicles; power transmission belts for machines and

vehicle engines; multi-ribbed belts for machines and

engines; fan belts for motors; engine belts and dynamo

belts.

KL. 12: Transmission belts for land vehicles; power

transmission belts for land vehicles.

KL. 17: Moulded articles made entirely or mainly of

rubber (not included in other classes).

Gazette nr.: 24/02

(300) Prioritet:

BX, 2002.04.03, 710007

41


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 792041

(151) Int. reg. dato: 2002.10.30

(111) Int. reg. nr.: 792157

(151) Int. reg. dato: 2002.09.05

(540)

TEXEGA

(540)

LURILAT

(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &

Co KG, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein,

DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical preparations.

Gazette nr.: 24/02

(111) Int. reg. nr.: 792057

(151) Int. reg. dato: 2002.10.25

(540)

PENDOLA

(730) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV,

Eindhoven, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 11: Electric lamps, lighting fixtures and lighting

installations; parts of the aforesaid goods.

Gazette nr.: 24/02

(300) Prioritet:

BX, 2002.06.21, 713405

(111) Int. reg. nr.: 792121

(151) Int. reg. dato: 2002.10.22

(540)

ULTIMEYES

(730) Innehaver: Parfums Christian Dior SA, 33, avenue

Hoche, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Cosmetic products.

Gazette nr.: 24/02

(300) Prioritet:

FR, 2002.05.10, 02 3 164 368

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue

Raymond Aron, F-92160 Antony Cédex, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical products, namely cardiovascular

products.

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

FR, 2002.03.13, 02 3 153 253

(111) Int. reg. nr.: 792178

(151) Int. reg. dato: 2002.10.28

(540)

LIGHTANE

(730) Innehaver: Jallatte, BP 5, F-30170 Saint-

Hippolyte-du-Fort, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Protective and safety clothing and footwear.

KL. 25: Clothing and footwear.

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

FR, 2002.06.13, 02 3 169 079

(111) Int. reg. nr.: 792180

(151) Int. reg. dato: 2002.04.26

(540)

BALDUCCI

(730) Innehaver: San Remo Macaroni Company

Proprietary Ltd, ACN 007 543 544, 4 Boden Court,

Windsor Gardens, SA 5087, AU

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 30: Flour and preparations made from cereals, pasta

and pasta products and foods, sauces, prepacked meals

being cereal or pasta based foods, confectionery, bread,

cakes, biscuits, salad dressings, mayonnaise, snack foods

being cereal products, spices and seasonings.

Gazette nr.: 25/02

42


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 792183

(151) Int. reg. dato: 2002.04.24

(540)

AIAKE

(730) Innehaver: Cyber Home Entertainment Europe

GmbH, Christinenstrasse 21, D-40880 Ratingen, DE

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

DE, 2001.10.24, 301 61 657.4/09

(111) Int. reg. nr.: 792268

(151) Int. reg. dato: 2002.06.27

(540)

(111) Int. reg. nr.: 792282

(151) Int. reg. dato: 2002.08.14

(540)

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Computers; hardware; software; entertainment

electronics namely cd-players, dvd-players and videoplayers.

PLANILAQUE-

EVOLUTION SAFE

(730) Innehaver: Saint-Gobain Glass France, 18, avenue

d’Alsace, F-92400 Courbevoie, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 19: All glass materials for construction; toughened or

laminated glazings; glass doors and partitions.

KL. 20: Silvered glass, copper glass, mirrors, furniture,

racks, display cases, tables, glass shelves.

KL. 21: Unworked and semi-worked glass; lacquered

glasses for decoration, opaque or translucent enameled

glasses for decoration, decorative glasses produced by

silkscreen printing, stained glasses for decoration; printed

glass.

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

FR, 2002.03.06, 02 3 151 939

(111) Int. reg. nr.: 792285

(151) Int. reg. dato: 2002.08.07

(730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-

40191 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Preparations for body and beauty care,

preparations for treating, washing, tinting, colouring,

bleaching, setting and permanent waving of hair.

KL. 21: Combs and sponges, brushes (except paint

brushes), devices and containers used in applying hair

colorations.

Gazette nr.: 25/02

(540)

REHAU-RAUCUT

(730) Innehaver: Rehau AG + Co, Rheniumhaus, D-

95111 Rehau, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 7: Cutting tools, edge tools, cutters, all aforesaid

goods mechanically operated.

KL. 8: Hand tools (hand-operated); cutting tools, edge

tools, cutters, all aforesaid goods hand-operated.

Gazette nr.: 25/02

43


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 792286

(151) Int. reg. dato: 2002.11.22

(111) Int. reg. nr.: 792292

(151) Int. reg. dato: 2002.04.10

(540)

(540)

LAVOTOP

(730) Innehaver: Villeroy & Boch AG, Postfach 11 20,

D-66688 Mettlach, DE

(730) Innehaver: V&S Vin & Sprit AB, Förmansvägen

19, S-117 97 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 21: Reservoir for wine made of stiff cardboard.

KL. 33: Wine.

Gazette nr.: 25/02

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 11: Lamps; sanitary equipment items, namely bath

tubs, shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals,

handles for sanitary equipment items; fittings namely

bathroom fittings, such as connection, mixing and

distributing fittings, couplings, taps and control fittings,

siphons; piping equipment; showers, shower fittings and

tubes for bathrooms and public baths, fittings for

washbasins and sinks as well as bathtubs and showers,

manually and automatically controllable valves and mixing

valves for sanitary water supply, and parts and

components for the aforementioned goods; lighting

appliances.

KL. 20: Furniture, sanitary furniture; frames, mirrors,

mirrored bathroom cabinets and furniture and small

furniture for bathrooms, holders (furniture shelves) and

vanities for bathroom and toilet utensils, vanities, wall

units.

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

DE, 2001.10.10, 301 59 252.7/11

(111) Int. reg. nr.: 792303

(151) Int. reg. dato: 2002.07.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Marichem Marigases Hellas SA,

Sfaktirias Street 64, 18545 Piraeus, GR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Industrial and marine chemicals and fuel additives

and conditioners.

KL. 6: Treated, untreated and semi-treated metals and

alloys; steel cylinders (high pressure refilling).

KL. 8: Tools and hand equipment for cutting and welding

of metals.

Gazette nr.: 25/02

44


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 792530

(151) Int. reg. dato: 2002.03.19

(540)

EPSON

(730) Innehaver: Seiko Epson KK, 4-1 Nishishinjuku 2-

chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 2: Paints; dyestuffs; pigments; toner for computer

printers, ink for computer printers, printing inks, colors,

ink cartridges for computer printers, toner cartridges for

computer printers; nonferrous metals in foil or powder

form for painters, decorators, printers and artists;

precious metals in foil or powder form for painters,

decorators, printers and artists; anti-rust greases; Canada

balsam, wallpaper removing preparations, copal,

sandarac, shellac, pine oil, dammar, mordants, mastic,

pine gum, wood preservatives.

KL. 7: Metalworking machines and tools; mining

machines and apparatus; construction machines and

apparatus, loading-unloading machines and apparatus;

chemical processing machines and apparatus; textile

machines and apparatus; food or beverage processing

machines and apparatus; lumbering, woodworking or

veneer or plywood making machines and apparatus; pulp

making, paper making or paper-working machines and

apparatus; printing or bookbinding machines and

apparatus; packaging or wrapping machines and

apparatus; plastic processing machines and apparatus;

semiconductor manufacturing machines and systems;

rubber-goods manufacturing machines and apparatus;

stone working machines and apparatus; non-electric prime

movers, excluding those for land vehicles; parts for nonelectric

prime movers for land vehicles; water mills, wind

mills; pneumatic or hydraulic machines and instruments;

plowing machines and machine tools, cultivating machines

and machine tools, harvesting machines and machine

tools, fodder presses, feed cutters, feed mixers, feed mills,

milk filtering machines for industrial purposes, milking

machines; chick brooders, incubators for eggs; sericultural

machines and machine tools; fishing machines and

machine tools; sewing machines; glassware manufacturing

machines and apparatus; shoe making machines; leather

tanning machines; tobacco processing machines; adhesive

tape dispensing machines, automatic stamping machines;

starters for motors and engines, AC motors and DC

motors, excluding those for land vehicles but including

parts for any AC motors and DC motors, AC generators,

DC generators; mechanical parking installations or

machines; lawnmowers; repairing and fixing machines and

apparatus; electric washing machines for industrial

purposes; dish washing machines for industrial purposes;

electric wax-polishing machines for industrial purposes,

vacuum cleaners for industrial purposes; dish washing

machines for household purposes, electric wax-polishing

machines for household purposes, washing machines for

household purposes, vacuum cleaners for household

purposes, electric food blenders for household purposes;

dynamo brushes; electrically operated curtain drawers;

power-operated potters’ wheels; painting machines and

apparatus; vehicle washing installations; waste

compacting machines and apparatus, waste crushing

machines; bearings, shafts, shaft couplings; power

transmissions and gearing for machines; shock absorbers,

springs; brakes; valves; electric arc welding machines,

metal cutting machines, electric welding apparatus;

knitting needles for knitting machines.

KL. 9: Physical and chemical apparatus and instruments;

measuring apparatus and instruments; electrical

distribution or control machines and instruments; rotary

converters, phase modifiers; batteries; electric and

magnetic measuring machines and instruments; electric

wires and cables; photographic apparatus and

instruments, cinematographic apparatus and instruments,

optical apparatus and instruments; contact lenses and

other spectacles; glass for lenses; processed glass; life

saving apparatus and devices; liquid crystal projectors,

telecommunication apparatus, downloadable music,

recorded compact discs, records, metronomes;

downloadable computer programs; computers including

central processing units, programmed data-encoded CD-

ROMs, electronic circuits, magnetic discs, magnetic tapes

and peripheral equipment; electronic circuits, excluding

those recorded with computer programs; computers and

their peripherals, word processors, printers, image

scanners, digital cameras, video cameras, facsimile

machines, copy machines, floppy disc drives, magnetoptical

disc drives, CD-ROM drives, CD-R drives, CD-

RW disc drives, DVD-ROM drives, DVD-RAM drives,

DVD+RW drives, integrated circuits, large scale

integration, semiconductor memories, diodes, IC memory

cards, optical cards; ozonisers, electrolysers;

downloadable computer programs for arcade video game

machines; sports training simulators; vehicle drive training

simulators; electric flat irons, electric hair-curlers, electric

buzzers; vehicle breakdown warning triangles, luminous

road signs; railway signals; fire alarms, gas alarms, antitheft

warning apparatus; gloves for protection against

accidents; fire extinguishers, fire hydrants, fire hose

nozzles, sprinkler systems for fire protection; fire boats;

fire engines; cigar lighters for automobiles; protective

helmets; fireproof garments; dust masks, gas masks,

welding masks; magnetic cores, resistance wires,

electrodes; downloadable images for greeting cards;

exposed cinematographic films, exposed slide films, slide

film mounts, recorded video discs and tapes; recorded

CD-ROMs containing text, image and audio data; gasoline

station equipment; vending machines; coin-operated gates

for car parking facilities; cash registers, coin counting or

sorting machines; electric signboards for displaying target

figures and current outputs; photocopying machines,

manually operated computing apparatus, drawing and

drafting machines, time and date stamping machines, time

recorders, electric computing machines, punch card

system machines, voting machines, billing machines,

postage stamp checking apparatus; slide-rulers; weight

belts, wetsuits for scuba diving, inflatable swimming

floats, air tanks for scuba diving, swimming flutter boards,

regulators for scuba diving; diving machines and

apparatus; downloadable computer programs for

consumer video games; consumer video games; eggcandlers;

electric door openers; ear plugs; insulating

gloves.

KL. 14: Precious metals and their alloys; tableware of

45


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

precious metal; nutcrackers, pepper pots, sugar bowls,

egg cups, napkin holders, napkin rings, trays and

toothpick holders of precious metal; flower vases and

bowls of precious metal; needle cases of precious metal;

jewel cases of precious metal; candle extinguishers and

candlesticks of precious metal; purses and wallets of

precious metal; shoe ornaments of precious metal;

powder compacts of precious metal; smokers’ articles of

precious metal; personal ornaments comprised of or

coated with precious metals; semi-wrought precious

stones and their imitations, unwrought precious stones;

clocks and watches; trophies, commemorative shields;

keyrings; medals for clothing, not of precious metal.

KL. 16: Paper for computer printers, and other paper

and cardboard; industrial packaging containers of paper;

foods wrapping plastic film for household use, garbage

bags of paper for household use, garbage bags of plastic

for household use; hygienic paper, towels of paper, table

napkins of paper, hand towels of paper, handkerchiefs of

paper; paper patterns, tailors’ chalk; tablecloths of paper;

banners of paper, flags of paper; babies’ diapers of paper;

baggage tags; printed matter; painting and calligraphic

works; photographs, photograph stands; stationery and

study materials; pastes and other adhesives for stationery

or household purposes; blueprinting machines, addressing

machines, inking ribbons, hectograph duplicating

machines, automatic stamp affixing machines, electric

staplers for offices, envelope sealing machines for offices,

stamp cancellation machines, drawing instruments,

typewriters, cheque writers, mimeographs, relief

duplicators, paper shredders for office use, franking

machines, rotary duplicators; printers’ reglets, printing

types; decorators’ paintbrushes; sealing wax; marking

templates; indoor aquaria and their accessories;

demarcating tapes; Japanese wrapping sheets of plastic,

plastic leaves for wrapping; advertising balloons.

KL. 37: Repair or maintenance of computers, printers,

word processors, electronic display boards, modems,

monitors, keyboards, scanners and copy machines; repair

or maintenance of telephones, cellular phones, facsimile

machines, digital cameras, video cameras, video disc

players, compact disc players, sound recording

apparatus, radio receivers, television sets, wireless

communication machines, movie projectors, liquid crystal

projectors and photographic machines; machinery and

equipment installation; installation of electric appliances,

installation of telecommunications facilities; general

building construction works, general civil engineering

works, paving works, masonry works, glass works,

carpentry, tile laying, painting; interior finishing works,

waterproofing; operation of building equipment; repair or

maintenance of vessels, aircraft, bicycles, automobiles,

railway rolling stock and motorcycles; repair or

maintenance of medical machines, printing machines,

bookbinding machines, chemical machines, metal working

machines, mining machines, painting machines, fishing

machines, textile machines, milking machines, sericultural

machines, office machines, diving machines, measuring

machines, testing machines, power distribution or control

machines, power generators, electric motors, construction

machines, waste compacting machines, waste crushing

machines, packing machines, wrapping machines and

machines for use in beauty salons or barbers’ shops;

repair or maintenance of glassware manufacturing

machines, shoe making machines, rubber-goods

manufacturing machines, food/beverage processing

machines, water purifying apparatus, lumbering machines,

woodworking machines, tobacco processing machines,

semiconductor manufacturing machines, papermaking

machines and plastic processing machines; repair or

maintenance of elevators, fire alarms, gasoline station

equipment, mechanical parking systems, washing

machines, dishwashing machines, vehicle washing

machines, plowing machines, cultivating machines,

harvesting machines, fodder mixers, fodder mills,

industrial furnaces, vending machines, firearms, electric

lighting apparatus, air-conditioning apparatus, boilers,

pumps, freezing machines, storage tanks, sewing

machines, consumer electric appliances, amusement

machines and laboratory apparatus; repair of golf

equipment, sporting equipment, toys, dolls, furniture,

umbrellas, gas water heaters, non-electric cooking heaters,

cooking pots, pans, musical instruments, bags, pouches,

safes, shoes, boots, locks, toilet stool units with washing

water squirts, fishing tackle, clocks, watches, scissors,

kitchen knives, billiard equipment, personal ornaments,

game machines, spectacles, bathtubs, clothing and furs;

laundering, chimney sweeping, cleaning of building

exterior surfaces, window cleaning, carpet cleaning, floor

polishing, septic tank cleaning, storage tank cleaning,

bathtub and bath boiler cleaning, disinfecting of telephone

hand-sets, vermin exterminating (other than for

agriculture, forestry or horticulture); rental of car washing

apparatus, electric washing machines, construction

machines, floor cleaning machines, mops and mining

machines; car washing; providing information on house

rebuilding, redecoration or repair; housework for others.

KL. 40: Treatment or processing of cloths, clothing or

furs (including drying); tailoring or dressmaking,

embroidery; paper treating and working; processing of

rubber, processing of plastics; food processing; stoneworking;

ceramic processing; electro-plating, millworking,

annealing, metal tempering, hot dipping; taxidermy;

wood-working; processing of cinematographic films,

photographic enlarging, photographic printing,

photographic film development; bookbinding; collection,

sorting and disposal of domestic waste and trash;

collection, sorting and disposal of industrial waste and

trash; recycling of waste; photogravure; rental of chemical

processing machines and apparatus; rental of glassware

manufacturing machines and apparatus; rental of

metalworking machines and tools; rental of shoe making

machines; rental of machines and apparatus for film

development, photograph printing, photograph

enlargement or photograph finishing; rental of machines

and apparatus for processing foods or beverages; rental of

machines and apparatus for lumbering, wood-working, or

veneer or plywood making; rental of bookbinding

machines; rental of textile machines and apparatus; rental

of tobacco processing machines; rental of waste

compacting machines and apparatus, rental of waste

crushing machines and apparatus; rental of machines and

apparatus for pulp-making, papermaking or paperworking;

offset printing, photogravure printing, screen

printing, lithographic printing, letterpress printing; rental

of knitting machines, rental of sewing machines; rental of

typographic presses; rental of air-conditioning machines;

rental of space-cooling apparatus (for household

46


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

purposes).

KL. 42: Providing meteorological information;

architectural design, surveying; geological surveys and

research; designing of machines, apparatus, instruments

(including their parts), or systems composed of such

machines, apparatus and instruments; designing;

introduction and explanation relating to performance,

operation and utilization of computers, automobiles and

other machines which require high levels of personal

knowledge, skill and experience on the part of those

operating them in order to achieve the intended accuracy

and efficacy in their operation; computer software design,

computer programming or maintenance of computer

software; testing, inspection or research of

pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff; research on

building construction or city planning, testing or research

on prevention of pollution, testing or research on

electricity, testing or research on civil engineering; testing,

inspection or research on agriculture, livestock breeding or

fisheries; testing or research on machines, apparatus and

instruments; rental of measuring apparatus; computer

rental (including central processing units, programmed

data-encoded electronic circuits, magnetic discs and other

peripheral equipment); rental of laboratory apparatus and

instruments; authenticating works of art; data processing,

including such by computers; computer services, namely

leasing access time to a computer database; providing

information on engineering technology, including electrical

engineering and electronics; providing information on

science technology, including biological, physical,

chemical and medical science; providing information on

laws, including patent law and copyright law; searching of

newspaper articles by computers; providing information

on protection of trade secrets in connection with

industrial property rights, copyright and unfair

competition prevention law; research and study into the

protection of trade secrets in connection with industrial

property rights, copyright and unfair competition

prevention law; computer services, namely on-line data

processing; editing and processing computer data;

provision of research, advice and related services in

connection with the naming of companies and products;

introduction and explanation relating to performance and

operation of machines; providing information on science

technology; providing information on intellectual

property rights; rental of drawing materials; creating web

sites on the Internet for others; providing web site search

engines on the Internet; appraisal of used cars; providing

technical information on electric works; consultancy on

general building construction; providing information on

government economic policy.

Gazette nr.: 25/02

(111) Int. reg. nr.: 792942

(151) Int. reg. dato: 2002.09.18

(540)

C.V.E. CHLORELLA

VULGARIS EXTRACT

(730) Innehaver: Frank Holger Liebke, Eidelstedter Weg

19, D-25469 Halstenbek, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 29: Supplementary food, namely algae extracts for

food purposes.

KL. 30: Algae as condiments.

KL. 31: Algae for human or animal feeding.

Gazette nr.: 25/02

(111) Int. reg. nr.: 792943

(151) Int. reg. dato: 2002.09.11

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: VIOTROS- Industry of Foodstuff-

Preparations & treatment of Milk, Industrial and

Commercial SA trading as Viotros Avee, Olympou 32, 570

09 Kalochori, Thessaloniki, GR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 29: Cheese, milk and dairy products; meat, fish,

poultry and game; meat extracts; preserved, dried and

cooked fruits and vegetables, jellies, jams, eggs, edible oils

and fats, tinned food containing foodstuffs included in

this class, pickles preserved in vinegar.

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

GR, 2002.06.13, 163.083

47


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 792951

(151) Int. reg. dato: 2002.08.13

(540)

(111) Int. reg. nr.: 792955

(151) Int. reg. dato: 2002.09.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Brata KG, Burgweg, Erprather Mühle,

D-41466 Neuss, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 30: Breadcrumbs, flour, also spiced or with

seasoning mixtures; spices; edible salt, nitrate salt, rock

salt, seasoning salt; pastries as snacks or soup mixes,

batter mixture poured through a colander into hot oil and

fried (backerbsen), sliced pancakes (frittaten), baking

dough products (tempura), battermix (nasspanaden), all

goods also spiced or with seasoning mixtures.

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

DE, 2002.03.25, 302 14 578.8/30

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co OHG, Holsteinischer Kamp 1, D-

22081 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Medical products primarily comprising roughage.

KL. 29: Dietary supplements primarily comprising

roughage of animal origin, included in this class.

Gazette nr.: 25/02

(111) Int. reg. nr.: 792954

(151) Int. reg. dato: 2002.08.13

(540)

(111) Int. reg. nr.: 792956

(151) Int. reg. dato: 2002.10.16

(540)

S.OLIVER

(730) Innehaver: s Oliver Bernd Freier GmbH & Co KG,

Ostring, D-97228 Rottendorf, DE

(730) Innehaver: Brata KG, Burgweg, Erprather Mühle,

D-41466 Neuss, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 30: Breadcrumbs, flour, each also spiced or with

seasoning mixtures; spices; edible salt, nitrate salt, rock

salt, seasoning salt; pastries as snacks or soup mixes,

batter mixture poured through a colander into hot oil and

fried (backerbsen), sliced pancakes (frittaten), baking

dough products (tempura), battermix (nasspanaden), all

goods also spiced or with seasoning mixtures.

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 18: Leather and imitations of leather as well as

products made of these materials (included in this class);

animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,

parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

DE, 2002.05.29, 302 26 632.1/18

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

DE, 2002.03.25, 302 14 576.1/30

48


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 792966

(151) Int. reg. dato: 2002.11.26

(111) Int. reg. nr.: 793035

(151) Int. reg. dato: 2002.10.25

(540)

NATURELOCK

(540)

(730) Innehaver: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-

4056 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical products; dietetic substances for

medical use, food for babies; vitamins and minerals.

KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,

jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils

and fats; crisps.

KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and cereal preparations, bread,

pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;

yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces

(condiments); spices; cooling ice; biscuits, biscuits (butter

biscuits), pastries, biscuits (crackers).

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

CH, 2002.11.05, 505270

(111) Int. reg. nr.: 792974

(151) Int. reg. dato: 2002.11.27

(540)

BREVAIR

(730) Innehaver: Pfleiderer Dämmstofftechnik

International GmbH & Co KG, Ingolstädter Strasse 51,

D-92318 Neumarkt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 8: Hand tools and implements for handling in the

building industry, especially for cutting insulation material

made of mineral wool, especially glass wool.

KL. 17: Packing, stopping and insulating materials made

of mineral wool, especially glass wool.

KL. 19: Building materials (non metallic).

Gazette nr.: 25/02

(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical preparations and substances,

diagnostic preparations for medical use.

Gazette nr.: 25/02

49


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 793043

(151) Int. reg. dato: 2002.10.22

(111) Int. reg. nr.: 793050

(151) Int. reg. dato: 2002.07.15

(540)

(540)

DIRECT PEEL

(730) Innehaver: Impress GmbH & Co oHG,

Braunschweiger Strasse 26, D-38723 Seesen, DE

(730) Innehaver: Frederic Beguin, Avenue de Chenaie

167, B-1180 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 35: Advertising; business management; commercial

business management assistance; commercial

administration; organization of exhibitions for commercial

or advertising purposes; office tasks.

KL. 41: Organization of exhibitions for cultural or

educational purposes; organization of competitions;

education; entertainment; organization of shows;

organizing and conducting training workshops; arranging

and conducting of colloquiums, conferences, conventions,

seminars and symposiums; training; sports and cultural

activities; organization of prize-giving for rewarding

young entrepreneurs.

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

BX, 2002.06.19, 714402

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 6: Containers made substantially or partially of

metal, included in this class, particularly cans for foods or

groceries.

KL. 16: Containers made substantially or partially of

cardboard or of a combination of cardboard with other

materials, included in this class, particularly for foods or

groceries; packaging materials made of plastic or partly

made of plastic, particularly for foods or groceries,

included in this class.

KL. 20: Containers made substantially or partially of

plastic or of a combinations of plastic with other

materials, included in this class, particularly for foods and

groceries; packaging materials made of plastic or partly

made of plastic, particularly for foods or groceries,

included in this class.

KL. 21: Containers for household and kitchen (not of

precious metal or coated therewith).

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

DE, 2002.01.14, 302 01 499.3/21

50


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 793075

(151) Int. reg. dato: 2002.10.10

(111) Int. reg. nr.: 793077

(151) Int. reg. dato: 2002.10.23

(540)

GENIOSIL

(540)

MIT-H

(730) Innehaver: Wacker Chemie GmbH, Hanns-Seidel-

Platz 4, D-81737 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Chemical products used in industry, science,

photography, agriculture, horticulture and forestry;

unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins;

compounds that crosslink to form plastics, particularly

elastomers and synthetic resins; unprocessed plastics in

the form of solutions, emulsions, dispersions, powders,

granules, pastes, extrudates and in dried form; powders,

solutions, emulsions, dispersions and granules that

contain plastic material; chemical raw materials,

auxiliaries, additives and catalysts used in plastics

production; silanes; organosilanes, silicic acids; silicones;

adhesion promoters.

KL. 2: Paints, varnishes, lacquers; raw materials for

lacquers, lacquer additives and auxiliaries; pigments; flow

control agents.

KL. 3: Silicones, silanes and silicic acids for cosmetic

purposes.

KL. 16: Adhesives for stationery articles; adhesives for

household purposes.

KL. 17: Semiprocessed plastics and plastic goods;

sealing, packing and insulating material; semiprocessed

products containing or made of plastics in the form of

blocks, extrudates, sheets, films, rods, flexible pipes,

fibres (not for textile use) and moulded bodies;

thermoplastic synthetic resins; sealants for joints.

(730) Innehaver: Waldemar Link (GmbH & Co),

Barkhausenweg 10, D-22339 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Computer programs including computer programs

for steering computer-controlled apparatus for carrying

out surgical operations.

KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary

apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and

teeth; implants (included in this class), endoprotheses;

suture material, orthopedic articles, in particular

orthopedic bandages and splints, computer-controlled

apparatus for manufacturing implants or for carrying out

surgical operations.

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

DE, 2002.04.30, 302 21 739.8/10

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

DE, 2002.05.29, 302 26 556.2/01

51


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 793097

(151) Int. reg. dato: 2002.09.23

(540)

(111) Int. reg. nr.: 793530

(151) Int. reg. dato: 2002.11.06

(540)

MIDO BARONCELLI

(730) Innehaver: Mido G. Schaeren & Co SA (Mido G.

Schaeren & Co AG) (Mido G. Schaeren & Co Ltd),

Bienne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 14: Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other

classes; jewelry, precious stones; timepieces and

chronometric instruments.

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

CH, 2002.10.09, 504824

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Gelati Sanson SpA, Via Bistolfi 31, I-

20134 Milano MI, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,

bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle;

yeast, baking-powder; salt, spices; ice.

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

IT, 2002.05.09, MI2002C004709

52


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 793538

(151) Int. reg. dato: 2002.12.04

(111) Int. reg. nr.: 793745

(151) Int. reg. dato: 2002.10.28

(540)

TARAWA

(540)

MEMO KID

(730) Innehaver: Ebel SA, 113, rue de la Paix, CH-2301

La Chaux-de-Fonds, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 14: Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other

classes; jewelry, precious stones; timepieces and

chronometric instruments.

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

CH, 2002.10.07, 504437

(111) Int. reg. nr.: 793579

(151) Int. reg. dato: 2002.08.07

(540)

(730) Innehaver: Covex Farma SL, Sector Oficios No.

33, 1, 3, 28761 Tres Cantos (Madrid), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical and veterinary products; hygienic

products for medicine; dietetic substances for medical use,

food for babies, chewing gum for medical use; plasters,

materials for dressings; material for stopping teeth and

dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;

fungicides, herbicides.

Gazette nr.: 25/02

(300) Prioritet:

ES, 2002.05.07, 2.474.253

(111) Int. reg. nr.: 793762

(151) Int. reg. dato: 2002.10.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Birgit Helen Design ApS, Sportsvej 26,

Nøddebo, DK-3480 Fredensborg, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Dietary supplements in the form of herb tablets,

mixture and herb oils for medical purposes.

Gazette nr.: 25/02

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Nijman Wood Modification BV,

Admiraal de Ruyterweg 224 C, NL-1055 ML Amsterdam,

NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 19: Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid

pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;

nonmetallic transportable constructions; nonmetallic

monuments.

KL. 20: Furniture, mirrors, frames; goods, not included in

other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,

bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,

meerschaum, substitutes for all these materials or plastics.

KL. 21: Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metal nor coated therewith); combs

and sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking

materials; cleaning equipment; steel wool;

unworked or semi-worked glass (except building glass);

glassware, porcelain and earthenware not included in other

classes.

Gazette nr.: 01/03

(300) Prioritet:

BX, 2002.10.04, 715904

53


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 793881

(151) Int. reg. dato: 2002.10.21

(111) Int. reg. nr.: 794161

(151) Int. reg. dato: 2002.10.17

(540)

PURE O2

(540)

KESSEBÖHMER

(730) Innehaver: Avon Cosmetics GmbH, D-80331

München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Perfumery, essential oils, dentifrices; personal

deodorants (perfumery).

Gazette nr.: 01/03

(111) Int. reg. nr.: 794156

(151) Int. reg. dato: 2002.11.15

(540)

(730) Innehaver: Heinrich J Kesseböhmer KG, Mindener

Strasse 208, D-49152 Bad Essen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 20: Furniture and furniture frames; fittings for

furniture; shop fittings; goods made of plastics, not

included in other classes; mirrors; stands for presenting

goods; frames for tables; inserts for cupboards, shelves,

all goods made of wire and provided for household and

kitchen.

KL. 21: Utensils and containers for household and

kitchen (included in this class); baskets, troughs, cornices,

supports, grids, frames and containers, all goods made of

wire and provided for household and kitchen.

Gazette nr.: 1/03

(730) Innehaver: Gerboy Tekstil Ticaret ve Sanayi

Anonim Sirketi, Abdi Ipekci Cad. No. 5, Nisantasi-

Istanbul, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Perfumery; perfumes, essential oils, Eau de

Cologne, lotions for cosmetic purposes, deodorants, rosescented

water, after-shave lotions, antiperspirants.

KL. 25: Clothing (outerwear and underwear), knitwear,

denim clothing, clothing of leather, paper clothing, bathing

suits and beach clothes, clothing for gymnastics, gloves.

Gazette nr.: 1/03

(111) Int. reg. nr.: 794163

(151) Int. reg. dato: 2002.11.14

(540)

EVABREATHE

(730) Innehaver: Berghaus Ltd, 8 Manchester Square,

London W1U 3PH, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 25: Footwear.

Gazette nr.: 1/03

(300) Prioritet:

EM, 2002.07.10, 002779031

54


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 794166

(151) Int. reg. dato: 2002.11.20

(111) Int. reg. nr.: 794169

(151) Int. reg. dato: 2002.11.26

(540)

FRUITING

(540)

(730) Innehaver: Obschestvo s Ogranichennoi

Otvetstvennostyu Edwin-2000, Str. 2, d. 7, Khlebnikov

per., 107120 Moskva, RU

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 32: Mineral and aerated waters and other nonalcoholic

drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and

other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 1/03

(111) Int. reg. nr.: 794167

(151) Int. reg. dato: 2002.11.26

(540)

TETRACETAM

(730) Innehaver: Société Nationale d’Exploitation

Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA), 182/188

avenue de France, F-75639 Paris Cedex 13, FR

(730) Innehaver: Sogeval, 200, route de Mayenne, F-

53000 Laval, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Antibiotics for animals, excluding fish, amphibians

and reptiles.

Gazette nr.: 1/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.07.18, 02 3 175 240

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 34: Tobacco and tobacco products namely cigarettes,

cigars, cigarillos, smoking tobacco, rolling tobacco, snuff

tobacco.

Gazette nr.: 1/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.07.16, 02 3 175 355

55


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 794202

(151) Int. reg. dato: 2002.08.22

(111) Int. reg. nr.: 794205

(151) Int. reg. dato: 2002.11.21

(540)

(540)

SAP NETWEAVER

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Vetronix AG, Max Schmidheiny-Strasse

202, CH-9435 Heerbrugg, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Opto-mechanical and optronic assemblies,

modules and instruments for observing and measuring

distances, angles and positions, their software; binoculars,

telescopes, laser distance meters, geodimeters for military

use, goniometers, aiming circles, firing guidance devices,

observation instruments, geodimeters, directional

compasses, navigation aids for vehicles and people,

direction indicators, night-vision instruments, residuallight

amplifiers, night-vision goggles, night-vision

binoculars, telescopes, periscopes, instruments for

imaging by thermal radiation; directional gyroscopes.

KL. 13: Sights for guns and firearms (other than sighting

telescopes).

Gazette nr.: 1/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.05.08, 500952

(730) Innehaver: SAP AG - Systeme Anwendungen

Produkte in der Datenverarbeitung, Neurottstrasse 16, D-

69190 Walldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Machine-readable data media of all types

provided with programs; computer programs and

software of all types; magnetic carriers, namely magnetic

tapes, magnetic disks, magnetic wafers and magnetic

cards.

KL. 16: Written material for software and data

processing programs, namely manuals, catalogues,

operating instructions and working instructions.

KL. 38: Internet services, namely preparing and offering

data and information in the Internet regarding

development, creation, programming, production,

performance, dissemination, sales, distribution,

application, use, mode of operation, handling,

modification, maintenance, leasing, updating, design and

outsourcing of computer programs and software.

KL. 41: Training about the creation, design,

development, use and application of computer programs

and software and about electronic data processing.

KL. 42: Creation, development and design of computer

programs and software, particularly for internal function

areas such as financial and controlling management,

production and materials management, quality

management and plant maintenance, sales and

distribution, human resources and project management,

general office functions such as word processing,

electronic mail and archiving; implementation, servicing,

leasing, updating, outsourcing and maintenance of

computer programs and software; consulting and advising

about programming, design, development, use and

application of computer programs and software; research

in the field of computer programs and software.

Gazette nr.: 1/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.10.08, 302 49 398.0/09

56


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 794207

(151) Int. reg. dato: 2002.11.21

(111) Int. reg. nr.: 794208

(151) Int. reg. dato: 2002.10.28

(540)

XAPPS

(540)

ALFA SPRINT

(730) Innehaver: SAP AG - Systeme Anwendungen

Produkte in der Datenverarbeitung, Neurottstrasse 16, D-

69190 Walldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Machine-readable data media of all types

provided with programs; computer programs and

software of all types; magnetic carriers, namely magnetic

tapes, magnetic disks, magnetic wafers and magnetic

cards.

KL. 16: Written material for software and data

processing programs, namely manuals, catalogues,

operating instructions and working instructions.

KL. 38: Internet services, namely preparing and offering

data and information in the Internet regarding

development, creation, programming, production,

performance, dissemination, sales, distribution,

application, use, mode of operation, handling,

modification, maintenance, leasing, updating, design and

outsourcing of computer programs and software.

KL. 41: Training about the creation, design,

development, use and application of computer programs

and software and about electronic data processing.

KL. 42: Creation, development and design of computer

programs and software, particularly for internal function

areas such as financial and controlling management,

production and materials management, quality

management and plant maintenance, sales and

distribution, human resources and project management,

general office functions such as word processing,

electronic mail and archiving; implementation, servicing,

leasing, updating, outsourcing and maintenance of

computer programs and software; consulting and advising

about programming, design, development, use and

application of computer programs and software; research

in the field of computer programs and software.

Gazette nr.: 1/03

(730) Innehaver: Fiat Auto SpA, Corso Giovanni

Agnelli, 200, I-10135 Torino, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 12: Motor vehicles, coachworks, ski-racks, seat

covers and wheel covers; windscreen-wipers, shock

absorbers, wheel rims, ornamental hub-caps, safety belts,

tyres, roof racks, wheels, doors for motor vehicles.

Gazette nr.: 1/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.05.03, TO2002C001324

(111) Int. reg. nr.: 794209

(151) Int. reg. dato: 2002.12.30

(540)

SEWON

(730) Innehaver: Suzhou Liouxin Industrial Co Ltd,

Changqiao Zhen, Wuxian, Suzhou, 215128 Jiangsu, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Asbestos gloves for protection against accidents,

protective helmets, solderers’ helmets, gloves for

protection against accidents, eyeshades, clothing for

protection against fire, protective masks, acid proof

gloves, safety goggles, acid proof rubber boots.

KL. 25: Clothing, footwear, headgear; gloves (clothing),

socks and stockings, neckties, scarves, t-shirts, overcoats,

vests.

Gazette nr.: 1/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.10.08, 302 49 397.2/09

57


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 794224

(151) Int. reg. dato: 2002.11.28

(540)

(111) Int. reg. nr.: 794244

(151) Int. reg. dato: 2002.11.28

(540)

JAI TICKET EXPRESS

(730) Innehaver: Jai A/S, Produktionsvej 1, DK-2600

Glostrup, DK

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Nordic Label OY, Ekebyntie 39, SF-

02400 Kirkkonummi, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes.

Gazette nr.: 1/03

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Data processing apparatus, including electronic

apparatus in the form of portable terminals for noting,

transmitting and recording information; recorded data

programs and computer downloadable software.

Gazette nr.: 1/03

(300) Prioritet:

DK, 2002.05.28, VA 2002 02229

(300) Prioritet:

FI, 2002.11.11, T200203246

(111) Int. reg. nr.: 794242

(151) Int. reg. dato: 2002.12.04

(540)

MELATONITE

(730) Innehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, DK-

6500 Vojens, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical preparations including hormone

preparations, dietetic preparations for medical use,

vitamine and mineral preparations.

Gazette nr.: 1/03

(300) Prioritet:

DK, 2002.06.04, VA 2002 02321

58


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 794365

(151) Int. reg. dato: 2002.11.27

(111) Int. reg. nr.: 794386

(151) Int. reg. dato: 2002.11.08

(540)

DELIUS

(540)

RAYLOK

(730) Innehaver: Vinedos Y Bodegas XXI SL, Avda.

Mendavia 31, 26006 Logrono (La Rioja), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 33: Wines.

Gazette nr.: 1/03

(111) Int. reg. nr.: 794381

(151) Int. reg. dato: 2002.12.11

(540)

AMODEL

(730) Innehaver: Solvay SA, 33, rue du Prince Albert, B-

1050 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Unprocessed artificial resins; unprocessed

plastics for industrial use.

KL. 17: Goods of plastic materials and semi-finished

synthetic resins in the form of pellets, rods, sheets and

plates; semi-finished elements made from plastic materials

and synthetic resins.

(730) Innehaver: UCB SA, Allée de la Recherche 60, B-

1070 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Chemicals used in industry, science, photography

as well as in agriculture, horticulture and silviculture;

unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil

fertilisers; fire extinguishing compositions; metal

tempering and soldering preparations; chemical

substances for preserving foodstuffs; tanning substances;

adhesives used in industry.

KL. 2: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against

rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;

unprocessed natural resins; metals in foil and powder

form for painters, decorators, printers and artists.

Gazette nr.: 1/03

(300) Prioritet:

BX, 2002.07.09, 716052

Gazette nr.: 1/03

(300) Prioritet:

BX, 2002.07.01, 716459

59


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 794435

(151) Int. reg. dato: 2003.01.06

(111) Int. reg. nr.: 794572

(151) Int. reg. dato: 2002.12.03

(540)

(540)

CULLINAN

(730) Innehaver: Jove Acqua Anstalt, Zollstrasse 9, LI-

9490 Vaduz, LI

(730) Innehaver: Jack Sewing Machine Co Ltd of

Zhejiang Province (Zhejiang Jieke Fengrenji Youxian

Gongsi), Hengtangcun, Xiachenzhen, Jiaojiangqu,

Taizhou, 318010 Zhejiang, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 7: Sewing machines.

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 14: Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other

classes; jewellery, bijouterie, precious stones; horological

and chronometric instruments.

Gazette nr.: 2/03

(300) Prioritet:

LI, 2002.06.07, 12551

Gazette nr.: 2/03

60


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 794679

(151) Int. reg. dato: 2002.12.12

(111) Int. reg. nr.: 795476

(151) Int. reg. dato: 2002.09.30

(540)

SENTRIC

(540)

(730) Innehaver: Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, D-

80333 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Electrotechnical and electronic apparatus, devices

and instruments for fuseless power distribution, in

particular switch disconnectors.

Gazette nr.: 2/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.08.05, 302 38 422.7/09

(111) Int. reg. nr.: 794680

(151) Int. reg. dato: 2002.12.19

(540)

OPTIDYE

(730) Innehaver: DyStar Textilfarben GmbH & Co

Deutschland KG/Germany, Industriepark Hoechst, D-

65926 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Computer programs, especially for optimization

of recipes, operation and production processes.

Gazette nr.: 2/03

(730) Innehaver: Quelle AG, Nürnberger Strasse 91-95,

D-90762 Fürth, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Cinematographic, optical, checking and teaching

apparatus and instruments; electric apparatus and

instruments (included in this class); apparatus for

recording, transmission or reproduction of sound, images

and data; magnetic data carriers, data carriers, in particular

CD-ROMs, discs and tapes; phonograph records;

calculating machines, data processing equipment and

computers; software, included in this class; computer

games; playing computer and controlling apparatus

therefor; antennas.

KL. 11: Lighting apparatus.

KL. 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land or

water.

KL. 14: Jewellery, ornaments, watches and time

measuring instruments; goods of precious metals or of its

alloys or goods coated therewith, included in this class.

KL. 18: Leather and leather imitations as well as goods

thereof included in this class; trunks and travelling bags;

umbrellas, parasols and walking sticks.

KL. 24: Textiles and textile goods included in this class;

bed and table covers.

KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

KL. 28: Games and playthings, in particular, of

electronic kind; gymnastic and sporting articles included

in this class.

Gazette nr.: 3/03

61


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 795532

(151) Int. reg. dato: 2002.10.18

(540)

(111) Int. reg. nr.: 795570

(151) Int. reg. dato: 2002.11.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co OHG, Holsteinischer Kamp 1, D-

22081 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Video cassettes.

KL. 16: Books.

KL. 41: Sports, namely performance of aerobic-courses,

services of fitness-clubs, organization of sports days,

providing sports facilities.

Gazette nr.: 3/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.04.18, 302 19 524.6/41

(111) Int. reg. nr.: 795560

(151) Int. reg. dato: 2002.12.18

(540)

(730) Innehaver: Brand New SrL, 37, Via Marconi, I-

35010 San Pietro in Gu, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 3/03

(730) Innehaver: Inve Technologies NV, Oeverstraat 7,

B-9200 Baasrode, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical preparations and antiparasitic

agents used in aquaculture for improving the resistance of

aquatic animals to stress and illnesses; nutritional

substances for microorganisms, for medical use;

disinfectants; diagnostic preparations used in aquaculture.

Gazette nr.: 3/03

(300) Prioritet:

BX, 2002.08.23, 717279

62


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 795590

(151) Int. reg. dato: 2002.08.20

(111) Int. reg. nr.: 795598

(151) Int. reg. dato: 2002.10.01

(540)

(540)

WIDESTREAM

(730) Innehaver: Pirelli SpA, Viale Sarca 222, I-20126

Milano, IT

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Agros Fortuna Sp z o o, Kazimierza

Dobrowolskiego 21, 05-555 Tarczyn, PL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 29: Beet concentrate; tomato concentrate; frozen

fruits; frozen vegetables; mixed preserves made of

vegetables and meat or poultry; jams; candied fruits;

preserves; marmalades.

KL. 30: Vegetable sauces and ketchups.

Gazette nr.: 3/03

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Access and home networks and systems, using

any transmission medium, signal distribution networks

and systems; equipment and devices for use in the

aforementioned systems; Passive Optical Network

(PON) for applications in Local Area Network (LAN),

Metro Area Network (MAN); last mile

telecommunication equipment; media converters,

modems, gateways, switches, routers, multiplexers, home

networking appliances, set-top boxes; Digital Subscriber

Line (xDSL) equipment and related software; components

for use in the aforementioned devices, such as optical

connectors, power suppliers, fan-out, splices, optical

splitters; end-to-end video solutions, video encoders and

related software; cables, optical cables, electrical cables,

coaxial cables, telecommunication cables.

Gazette nr.: 3/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.06.18, MI2002C006259

(111) Int. reg. nr.: 795637

(151) Int. reg. dato: 2002.12.23

(540)

MEMORYSECRE

(730) Innehaver: Covex Farma SL, Sector Oficios No.

33, 1, 3, 28761 Tres Cantos (Madrid), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical and veterinary products; hygienic

products for medicine; dietetic substances for medical use,

food for babies; chewing gum for medical use; plasters,

materials for dressings; material for stopping teeth and

dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;

fungicides, herbicides.

Gazette nr.: 3/03

63


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 795638

(151) Int. reg. dato: 2002.12.26

(540)

(111) Int. reg. nr.: 795645

(151) Int. reg. dato: 2002.12.12

(540)

(730) Innehaver: Conrad Altherr, Grenzbachstrasse 2,

CH-8805 Richterswil, CH

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Terra Lycos Intangibles SA, Via de las

dos Castillas, 33 - Complejo Atica, Edificio 1, 28224

Pozuelo de Alarcon (Madrid), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 41: Training, educational and entertainment services;

sports and cultural activities.

Gazette nr.: 3/03

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 16: Printed matter, particularly advertising material.

KL. 24: Woven fabrics and textiles, included in this class.

KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

KL. 28: Games, toys; gymnastic and sporting articles.

KL. 35: Advertising; business management.

KL. 41: Training; organizing and carrying out sporting

and cultural events; entertainment; production of radio

and television programs.

Gazette nr.: 3/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.07.22, 505792

64


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 795650

(151) Int. reg. dato: 2002.12.19

(540)

(111) Int. reg. nr.: 795653

(151) Int. reg. dato: 2002.09.18

(540)

DOVE PROTECTIVE

CARE

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(730) Innehaver: Enia Carpet Management AG, Industrie

Süd, CH-8755 Ennenda, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 19: Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid

pipes for construction purposes; asphalt, pitch and

bitumen; nonmetallic transportable constructions;

nonmetallic monuments.

KL. 27: Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor

coverings; non-textile wall hangings.

Gazette nr.: 3/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.10.31, 505984

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Soaps; liquid soaps; toiletries for bath and shower

use, including bubble bath and shower gels; perfumery;

essential oils, eau de Cologne, eaux de toilette, perfumed

products for body care, in aerosol form; skin oils, creams

and lotions; cosmetic preparations for skin care; shaving

gels and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum

powder; hair lotions; hair cosmetics; hand-washing

products for laundry use; dentifrices; non-medicated oral

care products; antiperspirants and deodorants for

personal use; toiletries; fragrant sachets for linen;

detergents other than for use during manufacturing

processes and those for medical use; bleaching

preparations and other substances for laundry use;

cleaning, polishing, grease removing and abrasive

preparations; tissues impregnated with cosmetic lotions.

KL. 21: Brushes (except paintbrushes); combs, sponges,

cleaning rags; toilet utensils and brushes; toothbrushes;

powder puffs; cloths impregnated with detergent for

cleaning; non-electric cleaning instruments and equipment;

cloths for cleaning, polishing and dusting; abrasive

cleaning pads; toiletry product dispensers.

Gazette nr.: 3/03

(300) Prioritet:

BX, 2002.04.24, 711147

(111) Int. reg. nr.: 795660

(151) Int. reg. dato: 2003.01.30

(540)

(730) Innehaver: New Continent Electronics (Zhuhai

Special Economic Region) Co Ltd, 104 Shi, 4 Dong,

Guancun Jiuzhoudadao Jida, 519000 Zhuhaishi,

Guangdongsheng, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Telephone apparatus.

Gazette nr.: 3/03

65


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 795713

(151) Int. reg. dato: 2003.01.09

(111) Int. reg. nr.: 795728

(151) Int. reg. dato: 2002.12.11

(540)

MAGNUM MOMENTS

(540)

D-CONTRAXOL

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 30: Edible ice.

Gazette nr.: 3/03

(300) Prioritet:

BX, 2002.07.25, 716868

(111) Int. reg. nr.: 795723

(151) Int. reg. dato: 2002.12.10

(540)

(730) Innehaver: Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29,

rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Cosmetic and make-up products.

Gazette nr.: 3/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.07.16, 02/3.174.685

(111) Int. reg. nr.: 795742

(151) Int. reg. dato: 2003.01.15

(540)

XOTERNA

(730) Innehaver: Novartis AG, Klybeckstrasse 141, CH-

4002 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical preparations.

Gazette nr.: 3/03

(730) Innehaver: D M C SrL, Via dei Bar, 14, I-31020

San Vendemiano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 30: Coffee and coffee substitutes.

Gazette nr.: 3/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.07.26, TV2002C000468

(111) Int. reg. nr.: 795743

(151) Int. reg. dato: 2003.01.15

(540)

TRAVATANE

(730) Innehaver: Alcon Inc, Bösch 69, CH-6331

Hünenberg, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Ophthalmic pharmaceutical preparations.

Gazette nr.: 3/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.12.10, 506417

66


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 795744

(151) Int. reg. dato: 2003.01.15

(111) Int. reg. nr.: 795760

(151) Int. reg. dato: 2002.12.10

(540)

TRAVETAN

(540)

PROGEDIOL

(730) Innehaver: Alcon Inc, Bösch 69, CH-6331

Hünenberg, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Ophthalmic pharmaceutical preparations.

Gazette nr.: 3/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.12.10, 506418

(111) Int. reg. nr.: 795748

(151) Int. reg. dato: 2002.08.19

(540)

SMARLOGY

(730) Innehaver: Biofarma, 22, rue Garnier, F-92200

Neuilly-sur-Seine, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical and veterinary products; sanitary

products for medical use; dietetic substances for medical

purpose.

Gazette nr.: 3/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.06.24, 023170516

(111) Int. reg. nr.: 795771

(151) Int. reg. dato: 2003.01.15

(540)

(730) Innehaver: Smart Technology SA, C/Berlin - PL.

Ind. C. Beaza - PA 3, 30395 Cartagena, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 7: Machines and machine tools, engines (other than

for land vehicles); couplings and transmission

components (other than for land vehicles); agricultural

instruments other than hand operated ones; egg

incubators.

KL. 9: Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,

checking (supervision), emergency (life-saving) and

teaching apparatus and instruments; apparatus and

instruments for conveying, distributing, transforming,

storing, regulating or controlling electric current;

apparatus for recording, transmitting and reproducing

sound or images; magnetic recording media, sound

recording disks; automatic vending machines and

mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,

calculating machines, data processing and computer

equipment; fire extinguishers.

(730) Innehaver: Samuel Duplan, 30, Avenue de Saint

Antoine, F-84800 Isle-sur-la-Sorgue, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Data processing and computer equipment;

apparatus adapted for exclusive use with a television

receiver.

Gazette nr.: 3/03

Gazette nr.: 3/03

(300) Prioritet:

ES, 2002.04.01, 2466279

67


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 795773

(151) Int. reg. dato: 2002.12.06

(111) Int. reg. nr.: 795924

(151) Int. reg. dato: 2003.01.14

(540)

VIVADIOL

(540)

(730) Innehaver: Biofarma, 22, rue Garnier, F-92200

Neuilly-sur-Seine, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical products.

Gazette nr.: 3/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.06.24, 023170513

(111) Int. reg. nr.: 795872

(151) Int. reg. dato: 2002.12.17

(540)

BASWARE

(730) Innehaver: BasWare OYJ, Pl 97, SF-02601 Esbo,

FI

(730) Innehaver: Mobile Containing BV, Nijverheidstraat

11-17, NL-3316 AP Dordrecht, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 20: Mobile buffet furniture; transportable and

swivelling racks including bain-marie carts, crockery

turrets, transportable stacking units and built-in stacking

units for buffets.

Gazette nr.: 03/03

(300) Prioritet:

BX, 2002.07.19, 718153

(111) Int. reg. nr.: 795979

(151) Int. reg. dato: 2002.11.04

(540)

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Computer programs for commercial purposes,

computer programs relating to economic administration,

purchase administration, record filing and handling of

purchase invoices and orders.

KL. 42: Programming, planning of commercial computer

programs.

Gazette nr.: 03/03

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Pez International AG, Eduard-Haas-

Strasse 25, A-4050 Traun, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 28: Games, toys.

KL. 30: Confectionery, sweetmeats, especially

compressed sugar; dextrose and compressed dextrose for

food purposes; refreshment pastilles and candy, cough

pastilles and drops not for medical purposes, chewinggum

dragees-pastilles and dragees also sugar-free.

Gazette nr.: 03/03

(300) Prioritet:

AT, 2002.07.29, AM 4851/2002

68


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796004

(151) Int. reg. dato: 2002.11.13

(540)

(111) Int. reg. nr.: 796006

(151) Int. reg. dato: 2002.11.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sano - Moderní vyziva zvírat spol s r

o, Npor. O. Bartoska 15, 344 01 Domazlice, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 31: Stall food for animals.

Gazette nr.: 03/03

(300) Prioritet:

CZ, 2002.06.04, 180432

(730) Innehaver: Black Peony (Group) Co Ltd

(Heimudan (Jituan) Gufen Youxian Gongsi), 47

Hepingnanlu, Changzhou, 213001 Jiangsu, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 24: Fiberglass fabrics for textile use, filtering

materials of textile, tyre fabrics, polypropylene woven

fabrics, non-woven fabrics, cloth impregnated with resin,

wall hangings of textile, felt and felt products, towels,

towel blankets, bath towels, pillow cover towels,

handkerchiefs, table cloth, table linen (textile), door

curtains, loose covers for furniture, furniture coverings of

textile, decorative textiles (table cloth and window

curtains), washing mitts, cloth for saris, flags (not of

paper), shrouds.

Gazette nr.: 03/03

(111) Int. reg. nr.: 796019

(151) Int. reg. dato: 2002.11.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Kentoya s r o, Cukrovarská 34, 196 00

Praha 9, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 12: Motorcycles.

Gazette nr.: 03/03

69


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796039

(151) Int. reg. dato: 2002.12.03

(540)

INEBRYA

(730) Innehaver: Pettenon Cosmetici, snc di Pegorin A.

& C. Via del Palù 7d, I-35018 San Martino di Lupari, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Hair lotions, shampoos, hair dyes, hair dyeing

products, gels, sprays.

Gazette nr.: 03/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.09.13, PD2002C000762

(111) Int. reg. nr.: 796097

(151) Int. reg. dato: 2002.12.19

particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,

thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,

cooking pots with integrated heating, microwave

appliances, tea and coffee making apparatus, cooling

devices, in particular refrigerators, freezers, coolingfreezing

combination apparatus, deep freezing apparatus,

ice-makers; ice-cream makers; driers, such as laundry

driers, tumble laundry driers; hand driers; hair driers;

ventilation devices, in particular ventilators, grease filter

devices and extractor devices including extractor hoods; air

conditioning devices and devices to improve air quality,

air humidifiers, water piping devices as well as sanitary

equipment, in particular also fittings for steam, air and

water piping equipment, warm water devices, storage

water heaters and continuous flow water heaters; kitchen

sinks; heat pumps; ice-cream making machines; parts of

all aforementioned goods included in this class.

Gazette nr.: 03/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.07.11, 302 34 258.3/07

(540)

AMPHIBIXX PRO

(730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte

GmbH, Hochstrasse 17, D-81669 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 7: Household and kitchen machines and equipment

(included in this class), in particular electric kitchen

machines and equipment, including mincing machines,

mixing and kneading machines, pressing machines, juice

extractors, juice centrifuges, grinders, slicing machines,

electric motor-driven tools, electric can openers, knife

sharpeners as well as machines and devices for the

preparation of beverages and/or food; electric waste

disposal units including waste masticators and

compressors; dishwashers; electric machines and

appliances for treating laundry and clothing including

washing machines, spin driers, laundry presses, ironing

machines; electric cleaning equipment for household use

including window cleaning devices and shoe cleaning

devices, vacuum cleaners; parts for the aforementioned

goods included in this class, in particular hoses, pipes,

dust filters and dust filter bags, all for vacuum-cleaners.

KL. 9: Electric apparatus and instruments (included in

this class), in particular electric irons; kitchen scales,

personal scales; electric film wrap welding devices; remote

control devices, signalling devices, controlling

(supervision) devices and monitoring devices for

household and kitchen machines and equipment; recorded

and not recorded machine readable data carriers such as

magnetic data carriers for household appliances; electric

apparatus for dispensing beverage or food, vending

machines; data processing devices and data processing

programmes for controlling and operating household

appliances; parts for the aforementioned goods included

in this class.

KL. 11: Heating, steam producing and cooking devices, in

70


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796098

(151) Int. reg. dato: 2002.12.19

(111) Int. reg. nr.: 796219

(151) Int. reg. dato: 2002.12.23

(540)

AMPHIBIXX

(540)

BRADDOCK

(730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte

GmbH, Hochstrasse 17, D-81669 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 7: Household and kitchen machines and equipment

(included in this class), in particular electric kitchen

machines and equipment, including mincing machines,

mixing and kneading machines, pressing machines, juice

extractors, juice centrifuges, grinders, slicing machines,

electric motor-driven tools, electric can openers, knife

sharpeners as well as machines and devices for the

preparation of beverages and/or food; electric waste

disposal units including waste masticators and

compressors; dishwashers; electric machines and

appliances for treating laundry and clothing including

washing machines, spin driers, laundry presses, ironing

machines; electric cleaning equipment for household use

including window cleaning devices and shoe cleaning

devices, vacuum cleaners; parts for the aforementioned

goods included in this class, in particular hoses, pipes,

dust filters and dust filter bags, all for vacuum-cleaners.

KL. 9: Electric apparatus and instruments (included in

this class), in particular electric irons; kitchen scales,

personal scales; electric film wrap welding devices; remote

control devices, signalling devices, controlling

(supervision) devices and monitoring devices for

household and kitchen machines and equipment; recorded

and not recorded machine readable data carriers such as

magnetic data carriers for household appliances; electric

apparatus for dispensing beverage or food, vending

machines; data processing devices and data processing

programmes for controlling and operating household

appliances; parts for the aforementioned goods included

in this class.

KL. 11: Heating, steam producing and cooking devices, in

particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,

thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,

cooking pots with integrated heating, microwave

appliances, tea and coffee making apparatus, cooling

devices, in particular refrigerators, freezers, coolingfreezing

combination apparatus, deep freezing apparatus,

ice-makers; ice-cream makers; driers, such as laundry

driers, tumble laundry driers; hand driers; hair driers;

ventilation devices, in particular ventilators, grease filter

devices and extractor devices including extractor hoods; air

conditioning devices and devices to improve air quality,

air humidifiers, water piping devices as well as sanitary

equipment, in particular also fittings for steam, air and

water piping equipment, warm water devices, storage

water heaters and continuous flow water heaters; kitchen

sinks; heat pumps; ice-cream making machines; parts of

all aforementioned goods included in this class.

(730) Innehaver: Vetex SpA, Via dei Greci, 5, I-84100

Fratte, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.

KL. 9: Optical apparatus and instruments.

KL. 18: Leather and imitations of leather, and goods

made of these materials and not included in other classes;

animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,

parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.10.24, PD 2002 C 884

(111) Int. reg. nr.: 796258

(151) Int. reg. dato: 2003.01.27

(540)

STELLA MCCARTNEY

(730) Innehaver: Stella McCartney Ltd, 4 Grafton

Street, London WIX 4EF, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Perfumes, eau de toilette, eau de cologne,

deodorants for personal use; essential oils for personal

use; oils for cosmetic purposes; soaps; cleansing milk for

toilet purposes; cosmetics; make-up preparations; makeup

removing preparations; make-up powders; cosmetic

creams; cosmetic preparations for skin care, for cellulite

reduction, for the bath, for sun-tanning; cosmetic kits;

beauty masks; pencils for cosmetic purposes; blush; nail

polish; lipsticks; hair lotions and non-medicated

preparations for hair care; shampoos; shaving

preparations, shaving soaps; dentifrices.

KL. 9: Spectacles (optics); sunglasses; goggles for sports;

spectacle cases; spectacle glasses; spectacle frames;

optical goods; anti-glare glasses; contact lenses; correcting

lenses (optics); containers for contact lenses; binoculars;

magnifying glasses (optics).

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

GB, 2002.12.30, 2319792

Gazette nr.: 03/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.07.11, 302 34 257.5/07

71


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796279

(151) Int. reg. dato: 2002.11.29

(111) Int. reg. nr.: 796299

(151) Int. reg. dato: 2003.01.09

(540)

DIECI E TRENTA

(540)

CARTAFLAM

(730) Innehaver: Barilla Alimentare SpA, Via Mantova,

166, I-43100 Parma, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,

pasta, cookies and biscuits, pastries, confectionery, edible

ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;

pepper, vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

Gazette nr.: 04/03

(111) Int. reg. nr.: 796286

(151) Int. reg. dato: 2002.11.29

(540)

OXYGEN

(730) Innehaver: Oxygen SpA, Via Emilia San Pietro, 34,

I-42100 Reggio Emilia, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 12: Electric land and marine vehicles, their

components and their spare parts included in this class.

Gazette nr.: 04/03

(730) Innehaver: Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-

4132 Muttenz 1, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Chemical products for industrial use.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.09.19, 504868

(111) Int. reg. nr.: 796301

(151) Int. reg. dato: 2003.01.22

(540)

CLEARVIEW

(730) Innehaver: Inverness Medical Switzerland GmbH,

Bundesplatz 10, CH-6300 Zug, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pregnancy tests; fertility tests; diagnostic

preparations for in vitro use for medical use; diagnostic

preparations for in vivo use for medical use.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.08.09, 506047

72


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796336

(151) Int. reg. dato: 2003.01.17

(540)

(730) Innehaver: Electronic Broking Services Ltd, 55-56

Lincoln’s Inn Fields, London, WC2A 3LJ, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Computer hardware and software for use in

connection with transactional dealing and brokerage

services including conversational dealing, matching and

brokerage services in the fields of currency exchange,

securities and other financial instruments, providing

information relating to the foregoing and providing

multiple user access to an interactive global computer

network; all other goods included in this class.

KL. 36: Transactional dealing and brokerage services

including conversational dealing, matching and brokerage

in the fields of currency exchange, securities and other

financial instruments, providing information relating to

the foregoing and providing the foregoing via an

interactive global computer network; all other services

included in this class.

(111) Int. reg. nr.: 796356

(151) Int. reg. dato: 2003.01.02

(540)

ECHTER NORDHÄUSER

EISZEIT

(730) Innehaver: Nordbrand Nordhausen GmbH,

Bahnhofstrasse 25, D-99 734 Nordhausen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 33: Alcoholic beverages (except beers).

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.08.12, 302 39 165.7/30

(111) Int. reg. nr.: 796368

(151) Int. reg. dato: 2003.01.20

(540)

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

US, 2002.10.15, 02/3.172.503

(111) Int. reg. nr.: 796345

(151) Int. reg. dato: 2002.12.30

(540)

CRAZY BUBBLES

(730) Innehaver: Pemi Trade s r o, Slezské námesti 19/

32, 743 01 Bilovec, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 28: Toys, soap bubbles.

KL. 30: Confectionery, sweetmeats.

Gazette nr.: 04/03

(730) Innehaver: Capital Cooling Europe AB,

Norrbackagatan 70G, S-113 41 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 37: Building construction; repair of energy

structures, installation services concerning energy

structures.

KL. 39: Distribution of energy.

KL. 40: Production of energy and consultation within the

energy field not included in other classes.

KL. 42: Research and development of system within the

energy field.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

SE, 2003.01.08, 2003/00071

73


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796401

(151) Int. reg. dato: 2002.12.20

(111) Int. reg. nr.: 796437

(151) Int. reg. dato: 2003.01.03

(540)

CARIBBEAN-SEA

(540)

(730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-

40191 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Soaps, cleaning and polishing agents; chemical

preparations for cleaning wood, metal, porcelain, glass,

stones, synthetics.

KL. 5: Disinfectants.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.06.20, 302 29 986.6/03

(111) Int. reg. nr.: 796408

(151) Int. reg. dato: 2002.10.31

(540)

FRESH FORCE

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Kiwi European Holdings BV,

Vleutensevaart 100, NL-3532 AD Utrecht, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Combination of anti-fungal spray for the feet and

deodorant spray for footwear; shoe deodorising

preparations; air freshening preparations, air deodorising

preparations and deodorants other than for personal use.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

BX, 2002.07.26, 716401

(111) Int. reg. nr.: 796413

(151) Int. reg. dato: 2003.01.16

(540)

NIB

(730) Innehaver: Nordiska Investeringsbanken,

Fabianinkatu 34, SF-00170 Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.

(730) Innehaver: Bongrain SA, 42 rue Rieussec, F-78220

Viroflay, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,

jams, compotes; eggs, cheese, milk and dairy products;

edible oils and fats.

Gazette nr.: 04/03

(111) Int. reg. nr.: 796440

(151) Int. reg. dato: 2003.01.17

(540)

STALEVA

(730) Innehaver: Orion Corp, Pl 65, SF-02200 Esbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical preparations for human use.

Gazette nr.: 04/03

Gazette nr.: 04/03

74


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796446

(151) Int. reg. dato: 2002.09.12

(111) Int. reg. nr.: 796566

(151) Int. reg. dato: 2003.02.17

(540)

MIKROFIL

(540)

GOLD IN ONE

(730) Innehaver: Unifil AG, Industriestrasse 1, CH-5702

Niederlenz, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Electronic apparatus for monitoring filters, for

sterile outputs, for laminar dispensers and for outputs of

a clean room; measuring apparatus.

KL. 11: Filters, air filtering installations; filtering

housings; air distributors, sterile outputs and sterile

exhaust vents, laminar dispensers, clean room outputs and

vents, air-conditioning installations, air-conditioning

apparatus, refreshing installations and machines, air filters

for air conditioning, apparatus and machines for purifying

air, air filters and liquid filters.

KL. 42: Engineering.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.07.02, 503007

(111) Int. reg. nr.: 796449

(151) Int. reg. dato: 2003.01.03

(540)

ESSILOR PR

(730) Innehaver: Essilor International (Compagnie

Generale d’Optique), 147, rue de Paris, F-94220

Charenton le Pont, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Eyewear; eyewear frames; eyewear lenses; sets

comprising eyewear frames and lenses therefor; cases for

all the above goods.

(730) Innehaver: Joseph E Hueber, Temple 9, CH-2103

Noiraigue, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 28: Golf accessories, particularly golf ball marker.

Gazette nr.: 04/03

(111) Int. reg. nr.: 796635

(151) Int. reg. dato: 2002.07.17

(540)

CREATEUR D’ALLURE

(730) Innehaver: Lolk SarL, 65, rue Louis Rouquier, F-

92300 Levallois Perret, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 18: Leather and imitation leather; animal skins and

hides; handbags, backpacks, trunks and suitcases;

umbrellas, parasols and walking sticks; saddlery.

KL. 24: Fabrics, cloths and products for textile use;

printed cloths and fabrics, fabrics and cloths covered with

drawn or printed motifs for fashion purposes; lingerie

fabrics; traveling rugs and blankets.

KL. 25: Clothing, bathing suits, footwear, headgear;

belts; shawls.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.01.28, 02 3 145 250

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.07.12, 02 3 174 194

75


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796643

(151) Int. reg. dato: 2003.02.03

(540)

(111) Int. reg. nr.: 796658

(151) Int. reg. dato: 2002.12.23

(540)

(730) Innehaver: E C Robins Switzerland GmbH,

Hinterbergstrasse 22, CH-6330 Cham, CH

(730) Innehaver: Jiangsu Soho International Group Corp

(Jiangsu Suhao Guoji Jituan Gufen Youxian Gongsi),

No.8, Zhong Shan Nan Road, 210005 Nanjing, Jiangsu,

CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 24: Towels of textile, quilts of textile, bath towels,

pillow towels, handkerchiefs of textile, bed clothes, bed

covers, pillowcases, table cloths (textile), cases for place

mats.

KL. 25: Clothes, footwear, headgear, hosiery, scarves,

neck ties, gloves, shawls, belts (clothing), veils (clothing).

Gazette nr.: 04/03

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Dietetic and pharmaceutical products and

preparations for medical use, including beverages and

powders for pharmaceutical and dietetic purposes.

KL. 29: Food supplements made with milk or vegetable

albumens.

KL. 30: Powdered starch and starch products for food.

KL. 32: Non-alcoholic beverages; powders and other

preparations for making beverages.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.10.08, 506120

(111) Int. reg. nr.: 796653

(151) Int. reg. dato: 2002.11.19

(540)

KETRON

(730) Innehaver: Ketron SrL, Via Giuseppe Taliercio, 7,

I-60020 Ancona, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 15: Musical instruments.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.08.01, AN2002C00199

(111) Int. reg. nr.: 796667

(151) Int. reg. dato: 2003.01.09

(540)

HENRI WINTERMANS

FOUNDERS BLEND

(730) Innehaver: Henri Wintermans Cigars BV,

Nieuwstraat 75, NL-5521 CB Eersel, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 34: Cigars, cigarillos, cigarettes, tobacco, tobacco

products, smokers’ articles, lighters for smokers, matches.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

BX, 2002.11.18, 720006

76


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796669

(151) Int. reg. dato: 2002.12.18

(111) Int. reg. nr.: 796676

(151) Int. reg. dato: 2003.01.21

(540)

PEGASSIST

(540)

PRESVIEW

(730) Innehaver: F Hoffmann-La Roche AG,

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 44: Medical services.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.11.29, 505904

(730) Innehaver: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-

4056 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 10: Medical implants, appliances and instruments

for surgery.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

CH, 2003.01.14, 506619

(111) Int. reg. nr.: 796672

(151) Int. reg. dato: 2003.01.24

(540)

PERSEO

(730) Innehaver: Phonak Holding AG, Laubisrütistrasse

28, CH-8712 Stäfa, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 10: Acoustic apparatus and parts thereof for the

hearing-impaired.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.10.02, 506959

77


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796693

(151) Int. reg. dato: 2002.11.14

(540)

(111) Int. reg. nr.: 796704

(151) Int. reg. dato: 2002.11.07

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Torrefazione Guarany SpA, Viale

Campania, 2/4, I-20093 Cologno Monzese, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 35: Assistance in the operation and management of

restaurants, hotels, bars and cafeterias; franchising

services relating to restaurants, hotels, bars and cafeterias;

commercial consultancy and management in the field of

restaurant services.

KL. 43: Restaurant services (food services); bar services;

rental of temporary accommodation; cafeterias.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.06.06, MI2002C005846

(111) Int. reg. nr.: 796703

(151) Int. reg. dato: 2002.12.10

(540)

PROCOVERSYL

(730) Innehaver: GA Modefine SA, Via Penate 4, CH-

6850 Mendrisio, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels

and salts (for non-medical use); toilet soaps, deodorants

for personal use; cosmetics, in particular cosmetic creams,

milks, lotions, gels and powders for the face, body and

hands; cosmetic suntan lotions; make-up products;

shampoos, gels, aerosol products, mousses, balms for hair

styling and care; hair sprays; hair dyes and bleaching

products; hair-curling and setting products; essential oils

for personal use.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.07.31, 502707

(111) Int. reg. nr.: 796711

(151) Int. reg. dato: 2002.12.11

(540)

(730) Innehaver: Biofarma, 22, rue Garnier, F-92200

Neuilly-sur-Seine, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical products; sanitary products for

medical purposes; dietetic substances for medical

purposes; disinfectants; herbicides and pesticides.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.06.12, 02 3 168 816

(730) Innehaver: REZO Produktions- und

Handelsgesellschaft mbH, Borsigstrasse 6, D-63150

Heusenstamm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.08.20, 302 40 413.9/25

78


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796712

(151) Int. reg. dato: 2003.01.02

(111) Int. reg. nr.: 796718

(151) Int. reg. dato: 2003.01.24

(540)

(540)

NUTRICIA PREOP

(730) Innehaver: NV Nutricia, Postbus 1, NL-2700 MA

Zoetermeer, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Dietetic substances for medical purposes.

Gazette nr.: 04/03

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: MANU C SrL, Via Pontina, 501, I-

00128 Roma, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 43: Services for providing food and drink; temporary

accommodation.

(300) Prioritet:

BX, 2002.11.12, 719296

(111) Int. reg. nr.: 796719

(151) Int. reg. dato: 2003.01.09

(540)

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.08.23, RM2002C004730

(111) Int. reg. nr.: 796713

(151) Int. reg. dato: 2003.01.08

(540)

BODEAN

(730) Innehaver: The Bodean Company BV,

Blankenstraat 4, NL-3364 BB Sliedrecht, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 25: Men’s, ladies’ and children’s clothing.

Gazette nr.: 04/03

(730) Innehaver: Transysteme, 176, rue Gustave Eiffel,

F-30000 Nîmes, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Veterinary products; dietetic substances for

medical use, food for babies; plasters, materials for

dressings; material for stopping teeth and dental wax;

disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,

herbicides.

KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary

apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and

teeth; orthopedic articles; suture materials.

Gazette nr.: 04/03

(111) Int. reg. nr.: 796716

(151) Int. reg. dato: 2003.01.08

(540)

BEAU BO

(730) Innehaver: The Bodean Company BV,

Blankenstraat 4, NL-3364 BB Sliedrecht, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 04/03

79


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796720

(151) Int. reg. dato: 2002.12.23

(111) Int. reg. nr.: 796721

(151) Int. reg. dato: 2002.10.17

(540)

BANDEROS

(540)

ÅHLÉNS

(730) Innehaver: EMD Internationale

Handelsgesellschaft mbH, Hanns-Martin-Schleyer -

Strasse 2, D-77656 Offenburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 30: Foodstuffs and snacks made with maize, starch,

wheat and flour, including tortillas, crisps made with

tortilla; savoury sauces.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

BX, 2002.07.30, 717654

(730) Innehaver: Åhléns AB, S-118 90 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Bleaching preparations, fabric softeners and other

substances for laundry use; stain removers; shoe polish

and other preparations for the care of shoes and boots;

floor wax; cleaning, polishing, scouring and abrasive

preparations; sandpaper and sandpaper files, soaps,

chemical-technical toilet articles; perfumery, essential oils,

sachets for perfuming linen; deodorants for personal use;

cosmetics and make-up preparations; sun oils and sun

milks; make-up removing agents; tissues impregnated

with cosmetic lotions; nail care preparations; false nails,

false eyelashes; cosmetic pencils; depilatory preparations;

cosmetic preparations for baths; cotton and cotton sticks

for cosmetic purposes; shampoos and other hair care

preparations including preparations for hair dyeing and

tinting; shaving preparations; shampoos for domestic

animals; dentifrices including medical toothpastes, nonmedical

mouthwash.

KL. 5: Vitamin and mineral preparations; preparations

against headache; laxatives, herb teas; dietetic foodstuffs

and beverages for medical purposes; chewing gums for

medical purposes; antiseptics and antiseptic cotton;

wadding for medical purposes; lint for medical purposes;

plasters and materials for dressings; tapes for medical

purposes; first-aid boxes (filled); sanitary towels,

tampons and panty liners (sanitary); napkins for

incontinents; medical skin creams; medicated bath

preparations; medical toothpastes and medical

mouthwashes; eyewashes; remedies for foot perspiration

and skin indurations; corn rings for the feet and corn

remedies; wart pencils; medical hair shampoos; contact

lens cleaning preparations and solutions for use with

contact lenses; adhesives for dentures; air freshening

preparations, fly catching paper; mothproofing

preparations; chemical preparations against vermin; insect

repellent shampoos for domestic animals; weedkillers.

KL. 8: Hand tools and implements (hand-operated); saw

blades for hand tools; syringes and vaporizers (hand

tools) for spraying insecticides; cutlery; sharpening steels;

knives, forks and spoons; vegetable choppers and slicers;

non-electric can openers; side arms; razors, razor blades,

hair clippers for personal use; electric and non-electric

depilation appliances; nail files, tweezers, manicure and

pedicure sets.

KL. 9: Laboratory apparatus and instruments,

microscopes; electric installation materials; electric

batteries and battery chargers, solar batteries; electric

theft prevention installations; peepholes for doors;

electric soldering apparatus; electric door bells; electric

irons; electrically heated hair curlers; compasses; cameras,

photographic and optical apparatus and instruments,

binoculars, magnifying glasses, sun glasses, glasses,

spectacle frames, spectacle cases, eyeglasses cords,

optical lenses, contact lenses, lens hoods; carpenters’

80


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

rules, levels; weighing, measuring, signalling and lifesaving

apparatus and instruments, controlling and

checking (supervision) apparatus and instruments (not for

medical purposes); reflecting discs for wear, for the

prevention of traffic accidents, warning triangles;

lifejackets, floats for bathing and swimming; protective

helmets, barometers; thermometers (not for medical

purposes); teaching apparatus, apparatus for recording,

transmission or reproduction of sound or images;

loudspeakers; electronic, magnetic or optical data carriers;

gramophone records, compact discs, video recordings;

calculators; data processing equipment and computers;

facsimile machines, modems, printers, copying machines;

recorded computer software; games adapted for use with

television receivers only; smoke detectors; fire

extinguishing apparatus.

KL. 11: Apparatus and installations for lighting, heating,

steam generating, cooking, refrigerating, drying,

ventilating, water supply and sanitary purposes;

ornamental fountains; wash-hand basins (lavatory), toilets

and toilet seats; bath and sauna bath installations;

showers, shower cubicles; fans (air-conditioning);

freezers; refrigerators; cookers, hot air ovens, fire bars,

roasting apparatus, barbecues; gas lighters; electric

cookers; electric deep fryers; electric coffee percolators

and coffee machines; toasters; electric waffle irons;

electric blankets and cushions (not for medical purposes);

hair dryers; light bulbs, luminous tubes for lighting;

electric pocket lamps; electric lights for Christmas trees.

KL. 16: Paper and cardboard; wrapping paper; bags of

paper or of plastics; plastic bubble packs for wrapping or

packaging, plastic film for wrapping and packaging; toilet

paper and paper for household purposes; towels of

paper; babies’ diapers of paper and/or cellulose; face

tissues of paper, handkerchiefs of paper; filter paper,

coffee filters; bags for microwave cooking or for use in

other ovens; table cloths, table mats and table napkins of

paper; flags of paper; blinds of paper; paper and

cardboard boxes; books, newspapers, periodicals, posters,

decals, printed matter, postcards, greeting cards, message

cards, bookmarkers, forms, labels (not of textile), note

books, booklets, writing pads (paper goods), almanacs,

song books, music books and other printed products;

stationery (writing and office requisites), writing and

drawing utensils; paper knives; typewriters and office

requisites (except furniture); inking ribbons; addressing

and franking machines; stamps, envelopes; adhesives for

stationery or household purposes; embroidery design

patterns and patterns for making clothes; terrestrial

globes, maps, nautical charts; document covers, files,

loose-leaf binders, letter trays, book end supports;

photographs; apparatus for mounting photographs;

albums; modelling pastes, paintbrushes, canvas for

painting, painters’ easels, aquarelles; graphic prints; paint

boxes; instructional and teaching material (except

apparatus); printing types; indoor aquaria.

KL. 18: Leather and imitations of leather; animal skins

and furs; pelts; gut for making sausages; leashes and

collars for animals; whips and harnesses; leather leads;

boxes of leather or leather board; bags, handbags, attache

cases, briefcases, shopping bags, school bags, backpacks,

rucksacks, game bags, beach bags, tool bags, garment bags

for travel, trunks and travelling bags, vanity cases (not

fitted); wallets, purses, cases for credit cards, driving

licences, business cards and similar cards; key cases

(leatherware); parasols, umbrellas, umbrella covers;

walking sticks.

KL. 20: Furniture, including serving trolleys, office

furniture, shelves, flower stands, garden furniture, park

benches and camping furniture; work benches; cupboards,

cabinets, lockers; parts of furniture; umbrella stands, hat

stands; display stands; mirrors, mirror glass, picture

frames, notice boards; keyboards for hanging keys,

nameplates (not of metal); cabinet work; cases and boxes

of wood or plastic; fireguards; non-metallic fittings, hinges

and locks; curtain holders (not of textile), curtain tie

backs, rollers for blinds, slatted indoor blinds; plugs and

stoppers (not of metal), pipe or cable clips (not of metal);

binding screws (not of metal) for cables; poles (not of

metal); bamboo; ladders of wood or plastic; flagpoles;

letter boxes (not of metal or masonry); non-mechanical

reels (not of metal) for flexible hoses; mooring buoys (not

of metal); tent pegs (not of metal); tool handles (not of

metal); storage and transport containers (not of metal);

duckboards and handling pallets (not of metal); barrels

and casks (not of metal); bottle racks, bottle closures (not

of metal); drinking straws; decorations of plastic for

foodstuffs; ornaments and works of art of wood, wax,

plaster or plastic; yellow amber; jewellery cases (not of

precious metal); embroidery frames; costume stands;

garment hangers and hooks, garment covers for storage;

clothes pins; cushions, pillows, mattresses; air pillows

and air mattresses (not for medical purposes); bags for

campers; sleeping bags; bassinettes, playpens for babies;

wickerwork, rattan, straw plaits, beds and nesting boxes

for domestic animals, dog kennels; stuffed animals.

KL. 21: Household or kitchen utensils and containers

(not of precious metal or coated therewith), drinking

vessels, tableware (not of precious metal) and parts

thereof, paper plates, trays (not of precious metal) for

household purposes, spice sets (not of precious metal),

cruet stands (not of precious metal) for oil and vinegar,

toothpicks and toothpick holders (not of precious metal),

hand-operated pepper mills, non-electric coffee

percolators, non-electric fruit presses, cooking pots, deep

fryers, coolers, food cooling devices, thermally insulated

containers for food, ice buckets, non-electric cocktail

shakers, pipettes for wine tasters, bottle openers,

candelabra and candle rings (not of precious metal);

painted glassware, crystal, vases (not of precious metal),

figurines of porcelain, terra-cotta or glass; pottery, bird

baths, flower pots, holders for flowers and plants for

flower arrangements, watering cans, nozzles for watering

cans, watering devices, indoor terrariums (plant

cultivation); fly catchers (traps or whisks); insect traps,

mouse traps; cages for domestic animals, feeding troughs

for animals; cleaning instruments and utensils, carpet

beaters (hand instruments); gloves for household

purposes; buckets; dustbins and garbage cans; heatinsulated

containers; sponges, steel wool for cleaning,

washing-up racks, chamois leather for cleaning, cleaning

and polishing cloths and rags, shoe brushes, shoe trees,

shoe horns, boot jacks; toilet utensils; toothbrushes and

other brushes (including electric brushes), combs

(including electric combs), water apparatuses for cleaning

teeth and gums, perfume vaporizers; non-electric cosmetic

or make-up removing utensils, vanity cases (fitted), toilet

cases; baby baths; soap boxes, soap dispensers, boxes of

81


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

metal for dispensing paper towels; washing boards, racks

for drying clothes, ironing boards, shaped ironing board

covers; trouser presses; trouser stretchers.

KL. 23: Yarns and threads, for textile purposes.

KL. 24: Textiles, fabrics, flags and banners (not of

paper), towels of textile, household linen, bath linen

(except clothing), textile labels, flannels and washing

mitts, handkerchiefs of textile, face towels of textile;

curtains of textile or plastic, curtain holders of textile

material, blinds of textile, door curtains, draperies; table

covers, table napkins and place mats of textile, oilcloths,

bed blankets and quilts, sheets, quilt cases (sheets) and

pillowcases (including such made of paper), bedspreads,

pillow shams and mattress covers, travelling rugs,

mosquito nets; loose covers for furniture, wall hangings of

textile.

KL. 25: Outdoor and indoor clothings, sportswear and

leisure wear, furs, rainwear, underwear, bath and beach

clothes; layettes; napkin-pants, babies’ diapers of textile;

headgear, cap peaks, ear muffs (clothing), belts (clothing),

waist-belts, braces, collars, cuffs, muffs (clothing),

scarves, shawls, mufflers, mittens, gloves, neckties; socks

and stockings, shoes, boots and other footwear.

KL. 26: Lace and embroidery, shoe laces, ribbons

(haberdashery), elastic ribbons, tassels and braids; reins

for guiding children; haberdashery (except threads and

yarns), patches and labels for decoration and repair of

textile articles, zip fasteners, buttons, hooks and eyes,

eyelets for clothing and shoes, belt clasps, shoe buckles,

brooches (clothing accessories), feathers (clothing

accessories), tie clips, expanding bands for holding

sleeves; pins and sewing needles, pincushions, sewing

boxes, crochet hooks and knitting needles; hair pins, hair

nets, hair curlers, hair ornaments, false hair, toupees,

wigs, false beards; false moustaches; artificial flowers,

artificial garlands and fruits.

KL. 28: Games and playthings, marbles and counters for

games, electronic games (not for use with television

receivers); balloons, dolls, dolls’ clothes; toys for

domestic animals; fishing tackle, body rehabilitation

apparatus, appliances for gymnastics and sporting and

parts thereof included in this class, billiard tables, tables

for table tennis, roller skates, sailboards and surf boards,

bath pools for sporting or playing; spring boards

(sporting articles); balls for sports and games, playing

balls, nets for sports, scrapers for skis, wax for skis;

elbow, knee, shin, foot-joint and shoulder guards (sport

articles), protective paddings (parts of sports suits);

specially designed gloves for sports practising; specially

designed bags and cases for gymnastic and sports

appliances; Christmas trees of synthetic material,

decorations for Christmas trees (except illumination

articles and confectionery); Easter decorations; practical

jokes articles, conjuring apparatus; theatrical masks;

playing cards.

KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

sausages, charcuterie; preserved, dried or cooked fruits

and vegetables; soups; potato crisps; jellies, jams, fruit

sauces, stewed fruit; eggs, milk and dairy products; edible

oils and fats.

KL. 30: Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,

sago, artificial coffee; flour and food preparations made

from cereals; breakfast cereals, snack products based on

cereals, bread, crispbread, pastry and confectionery, icecream,

water ice, sorbet, yoghurt based ice-cream; honey,

treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard, ketchup;

vinegar, sauces; spices; ice.

KL. 32: Beers; mineral and aerated waters, table waters

and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit

juices; syrups and other concentrates for making

beverages.

KL. 33: Wine, spirits and liqueurs as well as other

alcoholic beverages (except beers), strong cider; alcoholic

essences and extracts.

KL. 35: Business management assistance, business

information, compilation and systematization of

information to data bases; advertising; rental of

advertising space, organization of exhibitions for

commercial or advertising purposes, demonstration of

goods, marketing by mail order, modelling for advertising

and sales promotion, public relations, rental and

distribution of advertising material, distribution of

samples, marketing studies, cost price analyses, importexport

agency activities; information to customers in

connection with retail sales.

KL. 43: Providing of food and drink; restaurant business;

self-service restaurants, snack bars, cafeterias, catering,

hotel reservations.

Gazette nr.: 04/03

(111) Int. reg. nr.: 796733

(151) Int. reg. dato: 2003.01.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen

GmbH & Co KGaA, Limburgerstrasse 38-40, D-65510

Ildstein, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 18: Rucksacks, carrier frames for rucksacks.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.07.20, 302 35 799.8/18

82


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796736

(151) Int. reg. dato: 2003.01.23

(540)

(111) Int. reg. nr.: 796746

(151) Int. reg. dato: 2003.01.23

(540)

(730) Innehaver: Wella AG, Berliner Allee 65, D-64274

Darmstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair

lotions, dentifrices.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.07.25, 302 36 809.4/03

(111) Int. reg. nr.: 796741

(151) Int. reg. dato: 2003.01.28

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-

40191 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Distilled water.

KL. 3: Essential oils, ethereal essences, sachets for

perfuming linen; bleaching preparations and other

substances for laundry use; fabric softeners for laundry

use.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.10.02, 302 49 019.1/03

(540)

IBUSPORT

(730) Innehaver: United Nordic Pharma A/S, Hammervej

7, DK-2970 Hørsholm, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical preparations.

Gazette nr.: 04/03

83


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796748

(151) Int. reg. dato: 2003.01.23

(111) Int. reg. nr.: 796751

(151) Int. reg. dato: 2003.01.13

(540)

(540)

FROLL’S

(730) Innehaver: Barilla Alimentare SpA, Via Mantova,

166, I-43100 Parma, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and cereal preparations, bread,

substitutes for bread and other bakery products; snacks

made with cereals; biscuits, pastry and confectionery;

chocolate and products made from chocolate or containing

chocolate; sweet snacks; preparations for making cakes;

pizzas and preparations for making pizzas; edible ice;

honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;

sauces (condiments); spices; ice.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.11.05, MI2002C010688

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-

40191 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Distilled water.

KL. 3: Essential oils, ethereal essences, sachets for

perfuming linen; bleaching preparations and other

substances for laundry use; fabric softeners for laundry

use.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.10.02, 302 49 018.3/03

84


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796760

(151) Int. reg. dato: 2003.01.10

(111) Int. reg. nr.: 796776

(151) Int. reg. dato: 2002.12.20

(540)

(540)

KAYAK

(730) Innehaver: Bianchin Luciano, Via G. Galilei, 24, I-

31010 Casella D’Asolo, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Prescription glasses and sunglasses, spectacle

glasses, cases, frames, small chains, cords for spectacles.

Gazette nr.: 04/03

(111) Int. reg. nr.: 796777

(151) Int. reg. dato: 2003.01.08

(540)

CASH FALLS

(730) Innehaver: Sanitars SrL, Via E. Fermi, 6/10, I-

25020 Flero, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 24: Non-woven textile of cotton wool.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.07.26, BS/2002/C/000322

(111) Int. reg. nr.: 796769

(151) Int. reg. dato: 2002.11.29

(540)

DOMINIQUE KIEFFER

(730) Innehaver: Astra Games Ltd, Brocastle Avenue,

Bridgend, Wales, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 28: Games and amusement machines and parts and

fittings therefor.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

GB, 2002.07.11, 2305065

(111) Int. reg. nr.: 796786

(151) Int. reg. dato: 2002.12.27

(540)

(730) Innehaver: Les Editions Dominique Kieffer, 8, rue

Hérold, F-75001 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 24: Fabrics for textile use; upholstery materials; bed

and table covers; bath linen (except clothing); covers for

cushions; household linen, bed linen, table linen (textile);

place mats of textile; wall hangings of textile; curtains of

textile.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.05.31, 02 3 166937

(730) Innehaver: Kristallglasfabrik Spiegelau GmbH,

Hauptstrasse 2-4, D-94518 Spiegelau, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 21: Unworked or semi-worked glass (except glass

used in building); glassware, porcelain and earthenware

(included in this class).

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.07.03, 302 32 451.8/21

85


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796793

(151) Int. reg. dato: 2003.01.28

(111) Int. reg. nr.: 796811

(151) Int. reg. dato: 2002.11.15

(540)

VECTORVISTA

(540)

(730) Innehaver: Compagnie Generale de Geophysique,

1, rue Léon Migaux, F-91300 Massy, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Software for interpreting multi-component

seismic data.

KL. 42: Scientific and technological services, namely

seismic analysis and research services for combined

geological research by applying an analysis of

compression waves and shear waves.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.07.29, 02 3 177 060

(111) Int. reg. nr.: 796794

(151) Int. reg. dato: 2002.11.29

(540)

(730) Innehaver: Grammer AG, Wernher-von-Braun-

Strasse 6, D-92224 Amberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 12: Seats for land vehicles, water vehicles, air

vehicles; safety belts for seats of land vehicles, water

vehicles, air vehicles; interior equipment for land vehicles,

water vehicles, air vehicles, namely head-rests, arm-rests,

door coverings, centre consoles, side coverings, c-post

cover, roofliner, instrument panels; parts of the

aforementioned goods.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.06.25, 302 31 130.0/11

(730) Innehaver: ECM Office Supplies AB, Ebbe

Lieberathsgatan 21, S-412 65 Göteborg, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Over-head projectors; magnets.

KL. 16: Office supplies (not furniture), all kinds of

stationery for offices and schools.

Gazette nr.: 04/03

86


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796812

(151) Int. reg. dato: 2002.12.09

(111) Int. reg. nr.: 796813

(151) Int. reg. dato: 2003.02.06

(540)

(540)

MINIGLIDE

(730) Innehaver: Uponor Innovation AB, Box 8003, S-

513 81 Fristad, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 6: Pipes and pipe bundles; cable protection pipes

and pipe bundles having aluminium sheath; parts and

fittings therefore.

KL. 9: Optical fibre cables; cables.

KL. 17: Plastic pipes and pipe bundles; cable protection

pipes and pipe bundles; parts and fittings therefore.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

SE, 2002.08.06, 02-04983

(730) Innehaver: Solutio AG Anlagenkonzepte für

Institutionen, Osterwaldstrasse 10, D-80805 München,

DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 35: Advertising; business management; business

administration, office functions.

KL. 36: Financial affairs in the field of alternative

investments, in particular offering and arranging of private

equity investing concepts for institutional capital

investors, particularly insurance companies, pension

funds and professional pension schemes.

KL. 38: Telecommunications.

Gazette nr.: 04/03

(111) Int. reg. nr.: 796814

(151) Int. reg. dato: 2003.02.06

(540)

MICROGLIDE

(730) Innehaver: Uponor Innovation AB, Box 8003, S-

513 81 Fristad, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 6: Pipes and pipe bundles; cable protection pipes

and pipe bundles having aluminium sheath; parts and

fittings therefore.

KL. 9: Optical fibre cables; cables.

KL. 17: Plastic pipes and pipe bundles; cable protection

pipes and pipe bundles; parts and fittings therefore.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

SE, 2002.08.06, 02-04984

87


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796821

(151) Int. reg. dato: 2003.02.01

(111) Int. reg. nr.: 796826

(151) Int. reg. dato: 2003.01.27

(540)

DELTASET

(540)

KRYLION

(730) Innehaver: Mestra AG, Kägenstrasse 7, CH-4153

Reinach, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Measuring apparatus, particularly apparatus for

measuring industrial processes; flow sensors, particularly

flow sensors with differential pressure metering, pressure

measuring apparatus, level measuring apparatus.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.08.02, 503550

(730) Innehaver: Compagnie Générale des

Etablissements Michelin - Michelin & Cie, 12, cours

Sablon, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex 09, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 12: Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle

wheels; treads for recapping pneumatic tyres; tracks for

vehicles.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.08.07, 02 3 179 314

(111) Int. reg. nr.: 796822

(151) Int. reg. dato: 2003.02.01

(111) Int. reg. nr.: 796853

(151) Int. reg. dato: 2003.01.29

(540)

DELTATOP

(540)

ZIENER

(730) Innehaver: Mestra AG, Kägenstrasse 7, CH-4153

Reinach, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Measuring apparatus, particularly apparatus for

measuring industrial processes; flow sensors, particularly

flow sensors with differential pressure metering, pressure

measuring apparatus, level measuring apparatus.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.08.02, 503551

(730) Innehaver: Franz Ziener GmbH & Co,

Schwedengasse 5, D-82487 Oberammergau, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 24: Textiles and textile goods (included in this class);

bed and table covers.

KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

KL. 28: Games and plaything; gymnastic and sporting

articles (included in this class); decorations for Christmas

trees.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.07.31, 302 37 542.2

88


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796870

(151) Int. reg. dato: 2002.09.23

(111) Int. reg. nr.: 796886

(151) Int. reg. dato: 2003.01.14

(540)

STEAM’IN

(540)

ERECTUS

(730) Innehaver: Villeroy & Boch AG, Postfach 11 20,

D-66688 Mettlach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 11: Sanitary installations; bath tubs, shower tubs,

sinks; including sinks of synthetic materials; equipment

for fluid flow baths (whirlpools); wash basins, bidets,

water closets, cisterns for water closets, urinals, shower

cubicles, massage bath installations, baths or shower

cubicles, steam generating installations.

KL. 19: Building materials not of metal; transportable

materials not of metal, partitions for interior decoration

not of metal; screens and shower cubicle walls not of

metal.

KL. 20: Furniture; small furniture items for bathrooms,

made of wood and/or synthetic materials, work tops made

of synthetic materials.

(730) Innehaver: CSC Pharmaceuticals Handels GmbH,

Gewerbestrasse 18-20, A-2102 Bisamberg, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical substances, health care

preparations.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

AT, 2002.07.24, AM 4755/2002

(111) Int. reg. nr.: 796887

(151) Int. reg. dato: 2003.01.28

(540)

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.03.22, 302 15 072.2/11

(111) Int. reg. nr.: 796878

(151) Int. reg. dato: 2003.01.13

(540)

(730) Innehaver: Keramik Holding AG Laufen,

Wahlenstrasse 46, CH-4242 Laufen, CH

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: General Fittings SrL, Via Golgi 73/75,

Gussago (Brescia), IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 6: Common metals and their alloys, pipes of metal.

Gazette nr.: 04/03

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 11: Sanitary apparatus and installations as well as

their fixtures, namely toilets, washbasins, bathtubs,

showers and bidets; lighting apparatus; all the aforesaid

goods are of Swiss origin.

KL. 20: Furniture; mirrors; frames.

KL. 21: Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metal nor coated therewith);

glassware, porcelain and earthenware not included in other

classes.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.11.01, 507076

(300) Prioritet:

IT, 2002.09.12, BS/2002/C/000367

89


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796888

(151) Int. reg. dato: 2003.01.22

(111) Int. reg. nr.: 796890

(151) Int. reg. dato: 2002.12.20

(540)

(540)

BULL BOYS

(730) Innehaver: Stefcom SpA, Via Bocchi, 233/235, I-

55013 Lammari, IT

(730) Innehaver: Lombard Odier Darier Hentsch & Cie,

Rue de la Corraterie 11, CH-1204 Genève, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 36: Financial affairs; monetary affairs.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.12.16, 506792

(111) Int. reg. nr.: 796889

(151) Int. reg. dato: 2003.02.03

(540)

DNL

(730) Innehaver: Cadbury Schweppes International

Beverages Ltd, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 32: Non-alcoholic drinks; mineral and aerated

waters; fruit juices and fruit drinks; preparations for

making non-alcoholic drinks.

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 16: Paper, cardboard and articles in these materials,

not included in other classes; printed matter; articles for

bindery, photographs; stationery; adhesives (adhesives

materials) for stationery use or domestic use, materials for

artists, brushes; typewriters and articles for office (except

furniture); instructional and teaching material (except

apparatus); plastic materials for packaging (not included

in other classes); typographical characters, printing

blocks.

KL. 18: Leather and imitations thereof, articles in these

materials not included in other classes; skins of animals,

trunks and bags; umbrellas, sunshades and walking sticks;

whips and saddlery.

KL. 25: Articles of clothing, shoes, hats.

KL. 28: Toys, games, articles for gymnastics and sports

not included in other classes; decorations for Christmas

trees, playing cards.

Gazette nr.: 04/03

(111) Int. reg. nr.: 796891

(151) Int. reg. dato: 2003.01.31

(540)

BROKEN EARTH

(730) Innehaver: Tandou Ltd, 31 Alan Mathews Drive,

Mildura, Vic 3500, AU

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 33: Alcoholic beverages being wines, spirits and

wine products.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

AU, 2002.07.31, 921774

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

GB, 2002.08.22, 506792

90


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796898

(151) Int. reg. dato: 2003.01.09

(111) Int. reg. nr.: 796903

(151) Int. reg. dato: 2003.01.17

(540)

PROTICELL

(540)

(730) Innehaver: Chanel, 135, avenue Charles de Gaulle,

F-92200 Neuilly-sur-Seine, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Chemical products and ingredients for the

cosmetic industry.

KL. 3: Cosmetics, cosmetic products for skin care.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.07.12, 023174164

(111) Int. reg. nr.: 796900

(151) Int. reg. dato: 2003.01.20

(540)

SUSI

(730) Innehaver: Aesculap AG & Co KG, Am Aesculap-

Platz, D-78532 Tuttlingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary

instruments, apparatus and devices, surgical implants.

Gazette nr.: 04/03

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-

40191 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Adhesives for use in industry.

KL. 16: Adhesives for stationery, household and do-ityourself

purposes.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.07.30, 302 37 214.8/01

91


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796912

(151) Int. reg. dato: 2003.01.14

(111) Int. reg. nr.: 796922

(151) Int. reg. dato: 2002.09.10

(540)

REVIRA

(540)

POWER GYM

(730) Innehaver: G Uppenbergs Trading AB, Ingeröd

Gård 104, S-454 94 Brastad, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Means of controlling noxious animals, in the form

of processed granules of burnt clay.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

SE, 2002.07.19, 02-04789

(730) Innehaver: Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co OHG, Holsteinischer Kamp 1, D-

22081 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Perfumery, essential oils, cosmetics.

KL. 5: Vitamin preparations as food supplements, readyto-use

food concentrates or mixtures thereof, essentially

consisting of milk powder and/or vegetable and/or animal

proteins and/or carbohydrates, also with added vitamins,

mineral salts and sugar, or essentially consisting of animal

or vegetable proteins and/or carbohydrates, dried fruit,

also with added vegetable fibers, cereals and sugar, in solid

or liquid form, all being dietetic products and caloriereduced

products adapted for medical use.

KL. 29: Ready-to-use food concentrates or mixtures

thereof, essentially consisting of milk powder and/or

vegetable and/or animal proteins and/or vegetable fibers, in

combination with carbohydrates, also with added

vitamins, mineral salts and sugar, or essentially consisting

of animal or vegetable proteins and/or dried fruit, in

combination with carbohydrates, also with added

vegetable fibers, cereals and sugar, in solid or liquid form,

all said goods also as dietetic products and calorie-reduced

products, not for medical use.

KL. 30: Ready-to-use food concentrates or mixtures

thereof, essentially consisting of cereals and sugar, also

with added animal or vegetable proteins, in solid or liquid

form, all said goods also as dietetic products and caloriereduced

products, not for medical use.

KL. 32: Non-alcoholic drinks in the form of tonic

beverages consisting of fruit, vitamins, mineral salts and

sugar; powders composed of fruit, vitamins, mineral salts

and sugar for making said beverages; all said goods also as

dietetic products and calorie-reduced products, not for

medical use.

Gazette nr.: 04/03

92


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 796926

(151) Int. reg. dato: 2003.01.07

(540)

(111) Int. reg. nr.: 796927

(151) Int. reg. dato: 2002.12.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Compagnie Gervais Danone, 126-130,

rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret, FR

(730) Innehaver: Compagnie Financière de Participation,

33, Boulevard Ferdinand de Lesseps, F-13014 Marseille,

FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 29: Tinned fruit.

KL. 31: Fresh fruit, particularly bananas, papayas,

pineapples.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.07.16, 02 3 174 656

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 29: Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie;

dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables;

compotes, jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food

essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or

game; prepared, dehydrated, cooked, preserved and deepfrozen

dishes, essentially containing meat, fish, ham,

poultry and/or game; savoury or sweet snack goods made

with fruit or vegetables such as potatoes, flavoured or

plain; potato crisps, mixed nuts, all nuts particularly

prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashew

nuts; cocktail snacks made of charcuterie; dairy products

namely: milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,

mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter,

cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened

cheeses, fresh unripened cheeses and pickled cheeses, soft

white cheese, plain or aromatised fresh cheese in paste or

liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy

products, milk beverages with high milk content, milk

beverages containing fruits; plain or flavoured fermented

dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.

KL. 30: Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made

with coffee, beverages made with cocoa, beverages made

with chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours,

tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured

and/or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals;

prepared dishes mainly containing pasta; prepared dishes

essentially consisting of pastry; bread, rusks, biscuits

(sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all

these goods being plain and/or topped and/or filled and/or

flavoured; savoury or sweet cocktail snacks containing

baking dough, biscuit mixture or pastry mixture;

confectionery, edible ices, ice creams essentially made

with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen

yoghurt (edible ices), flavoured frozen water; honey, salt,

mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces,

pasta sauces, spices.

KL. 32: Still or sparkling water (mineral or other); fruit

or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;

lemonades, soft drinks, sorbets; preparations for making

beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or

vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing

lactic ferments.

Gazette nr.: 04/03

93


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(300) Prioritet:

FR, 2002.07.10, 02/3 173 484

(111) Int. reg. nr.: 797034

(151) Int. reg. dato: 2003.01.22

(111) Int. reg. nr.: 797164

(151) Int. reg. dato: 2002.10.16

(540)

(540)

SUBLICADEAU

(730) Innehaver: Sublistatic International, 1535

Boulevard Darchicourt - Z.I. La Peupleraie, F-62110

Henin Beaumont, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 16: Packaging paper or cardboard, articles of paper

or cardboard for packaging, paper serviettes and

tablecloths.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.07.31, 02 3 177 451

(730) Innehaver: L & D SA, c/Marte n° 2, Poligono

Industrial San Silvestre, 04230 Huercal de Almeria, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Perfumery and cleaning products.

KL. 5: Air freshening preparations and air-freshening

products (not for personal use).

Gazette nr.: 04/03

(111) Int. reg. nr.: 797172

(151) Int. reg. dato: 2002.12.09

(540)

SIVITA

(730) Innehaver: Sivita GmbH, Hagenbuchstrasse 31,

CH-9000 St. Gallen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Cosmetic products, bath additives, essential oils.

KL. 5: Dietetic foodstuffs, vitamin preparations,

medicinal herbs.

KL. 30: Herbal infusions, compositions containing herbs,

cereal food preparations.

KL. 42: Laboratory analyses in the fields of human and

veterinary medicine.

Gazette nr.: 04/03

94


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797174

(151) Int. reg. dato: 2003.01.13

(111) Int. reg. nr.: 797180

(151) Int. reg. dato: 2002.11.21

(540)

BISCOSOUND

(540)

DAKOR

(730) Innehaver: Barilla Alimentare SpA, Via Mantova,

166, I-43100 Parma, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,

bread substitutes and other bakery products; snacks made

with cereals; cookies and biscuits, pastry and

confectionery; chocolate and products made from

chocolate or containing chocolate; sweet snacks;

preparations for making cakes; pizzas and preparations

for making pizzas; edible ice; honey, treacle; yeast, baking

powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces

(condiments); spices; ice.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.09.24, MI2002C009194

(111) Int. reg. nr.: 797175

(151) Int. reg. dato: 2002.09.20

(540)

SOLAVISTA

(730) Innehaver: Solavista GmbH & Co KG,

Hermannswerder, D-14473 Potsdam, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 31: Potato varieties with improved starch

properties.

KL. 42: Research and development for third parties of

potato varieties with improved starch properties.

(730) Innehaver: DAKOR Melamin Imprägnierungen

GmbH & Co KG, Gewerbestrasse 15, D-72535

Heroldstatt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 17: Surface protection foils with a cellulose base,

including impregnated with artificial resins (other than for

packaging purposes), decorative papers and film and

counteracting papers and film impregnated with artificial

resins.

KL. 40: Treatment of materials.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.06.11, 302 28 569.5/17

(111) Int. reg. nr.: 797185

(151) Int. reg. dato: 2003.01.27

(540)

KEYTIS

(730) Innehaver: Somfy, 50, Avenue du Nouveau

Monde, F-74300 Cluses, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Electrical or electronic apparatus for the control

and remote control of doors, garage doors and gates.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.08.02, 023178063

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.04.03, 302 16 897.4/29

95


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797187

(151) Int. reg. dato: 2003.01.28

(111) Int. reg. nr.: 797194

(151) Int. reg. dato: 2003.01.21

(540)

(540)

LIMONCINI

(730) Innehaver: Marie Brizard Et Roger International,

130 à 142 rue Fondaudège, F-33000 Bordeaux, FR

(730) Innehaver: Cycles Lapierre SAS, Rue Edmont

Voisenet, F-21000 Dijon, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 11: Lighting devices for cycles, namely light bulbs,

lights, reflectors.

KL. 12: Cycles, motorcycles, spare parts and accessories

for cycles, namely anti-theft devices, kickstands, frames,

chains, brakes, mudguards, handlebars, direction

indicators, rims, pedals, luggage racks, air pumps, saddles

and saddle covers, tubular tires, inner tubes, pneumatic

tires, bells, wheels, spokes, gearshift mechanisms

specifically adapted to cycles, repair outfits for inner

tubes.

KL. 25: Clothing for cyclists, namely jerseys, gloves,

socks, caps; sports shoes.

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 32: Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;

syrups and other preparations for making beverages.

KL. 33: Alcoholic beverages (except beer).

Gazette nr.: 04/03

Gazette nr.: 04/03

(111) Int. reg. nr.: 797191

(151) Int. reg. dato: 2003.01.23

(540)

(730) Innehaver: Parfums Rochas, 33, rue Francois 1er,

F-75 008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Soaps, perfumery products, essential oils, body

and beauty care cosmetics, cosmetic lotions for hair,

dentifrices.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.08.05, 02 3178247

96


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797196

(151) Int. reg. dato: 2002.01.25

(540)

DIASORIN

(730) Innehaver: DiaSorin SrL, Via Crescentino, I-13040

Saluggia, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Chemicals used in industry, science and

photography, as well as in agriculture, horticulture and

forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed

plastics; manures; fire extinguishing compositions;

tempering and soldering preparations; chemical

substances for preserving foodstuffs; tanning substances;

adhesives used in industry.

KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary

preparations; dietetic substances for medical use, food for

babies; plasters, materials for dressings; material for

stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for

destroying vermin; fungicides, herbicides.

KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing,

measuring, signalling, checking (supervision), life-saving

and teaching apparatus and instruments; apparatus for

recording, transmission or reproduction of sound or

images; magnetic data carriers, recording discs; automatic

vending machines and mechanisms for coin-operated

apparatus; cash registers, calculating machines, data

processing equipment and computers; fire-extinguishing

apparatus; software downloadable from a global

information network; software for remote information

applications, and services connected with the information

application for offices, users and companies.

KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary

apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and

teeth; orthopedic articles; suture materials.

KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these

materials (included in this class), printed matter;

bookbinding material; photographs; stationery; adhesives

for stationery or household purposes; artists’ materials;

paint brushes; typewriters and office requisites (except

furniture); instructional and teaching material (except

apparatus); plastic materials for packaging (included in

this class); printers’ type; printing blocks.

KL. 35: Advertising, including advertising telematic

networks in electronic format (banners); business

management; business administration; office functions,

namely also consulting and information services in

business matters; promotion of goods and services on

behalf of third parties; ordering goods and services on

behalf of third parties; promotion of software and related

computer services on behalf of third parties; distribution

of advertising materials; business management and

administration, management of telematic points of sales

peripheral with respect to the business centre, data bank

management, such services also provided by means of

global computer networks; services of electronic

purchases by means of global information networks made

up of online computerized services for arranging and

processing orders concerning a wide range of goods and

services; promotion of goods and services on behalf of

third parties by means of rented access time to global

information networks in which companies or users may

list their goods and services.

KL. 38: Telecommunications, such as multi-user services

to access computer global networks for collecting,

transferring and spreading information, news and data,

including those being user-interactive; management of

telecommunication networks and online information and

assistance services, also specifically reserved to the

service users (call centers); SMS (short message system),

WAP (wireless application protocol), GPRS (general

packet radio service), UMTS (universal mobile

telecommunication system) services, as well as any multiuser

services allowing the interconnection between mobile

telephone and computer global networks; rental of

communication devices, as well as the transmission of

voice messages, data and images through any

communications means and, in particular, through

computer global networks; web television and television

broadcasting services; electronic mail, chat-line and online

conferences; advice in the sector of communication also

by means of a global information network; implementing

and supplying access to databases; multi-user access to a

global information network for transferring and

broadcasting of a wide range of information.

KL. 40: Treatment of materials.

KL. 41: Education; training; entertainment; sport and

cultural activities, such as providing electronic

publications by means of a global computer network.

KL. 42: Juridical services; scientific and industrial

research; computer programming; renting of access time to

global information networks in which companies or users

may list their goods and services; rendering of global

services relating to networks, including housing and

hosting, customer care; conceiving, creating and managing

web sites and web portals; designing and maintaining

software; advice in the sectors of information science,

computers also by means of a global information network;

managing computer software which allows audio and

video file downloading and streaming, as well as the

downloading and streaming of images in any form from a

computer global network; research and development in

the medical, diagnostic and surgical fields, technical and

legal advising in the patent, licensing, technology and

know-how transfer; architectural and landscaping

services; renting of access time to global information

networks in which companies or users may list their

goods and services.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

IT, 2001.08.31, RM2001C005020

97


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797197

(151) Int. reg. dato: 2002.10.14

(540)

(111) Int. reg. nr.: 797200

(151) Int. reg. dato: 2003.01.17

(540)

(730) Innehaver: Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14, D-

22453 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.

KL. 6: Common metals and their alloys; goods of metal,

included in this class.

KL. 9: Apparatus for recording, transmission or

reproduction of sound and images; glasses, in particular

sun glasses, glasses frames and settings; glasses cases.

KL. 14: Precious metals and their alloys and goods of

precious metals or coated therewith, included in this class;

jewellery, precious stones; horological and chronometric

instruments; key-rings.

KL. 18: Leather and imitation of leather, included in this

class; animal skins, hides; trunks and travelling bags;

umbrellas; parasols and walking sticks.

KL. 21: Household and kitchen utensils and containers

(not of precious metal or coated therewith); combs and

sponges; brushes (except paint brushes); brush-making

materials; articles for cleaning purposes; steelwool;

unworked or semi-worked glass (except glass used in

building); glassware, porcelain and earthenware included

in this class.

KL. 24: Textiles and textile goods, included in this class;

bed and table covers.

KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

KL. 28: Games and playthings; gymnastics and sporting

articles, included in this class.

(730) Innehaver: Freddy SpA, Via San Rufino, 31/C, I-

16043 Chiavari (GE), IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 25: Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.09.20, MI2002 C 009051

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.06.18, 302 29 874.6/25

98


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797206

(151) Int. reg. dato: 2003.01.30

(540)

(111) Int. reg. nr.: 797207

(151) Int. reg. dato: 2002.10.17

(540)

(730) Innehaver: Heinrich J Kesseböhmer KG, Mindener

Strasse 208, D-49152 Bad Essen, DE

(730) Innehaver: Maxibell SA, 77, avenue des Champs-

Elysées, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Toilet soaps; perfumes; eau de toilette and eau de

cologne; essential oils for personal use; milks, lotions,

emulsions and creams for cosmetic purposes for the face

and body; lipsticks, nail polish, foundations, tinted

creams, mascaras, eye shadows, make-up, cosmetic

pencils, make-up powders, make-up removing products

such as lotions, milks, creams, gels; sun cosmetics; bath

and shower creams, gels and oils; non-medical bath salts;

talcum powder for toiletry use; deodorants for personal

use; pre-shave lotions, after-shave lotions, shaving

creams, gels and foams; non-medicated hair preparations

namely hair sprays, gels, creams, balms, foams and

shampoos; fragrant potpourris.

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 20: Furniture and furniture frames; fittings for

furniture; shop fittings; goods made of plastics, (included

in this class); mirrors; stands for presenting goods;

shelves made of wire and provided for household and

kitchen.

KL. 21: Utensils and containers for household and

kitchen (included in this class); inserts for cupboards,

baskets, troughs, cornices, supports, grids, frames and

containers, all goods made of wire and provided for

household and kitchen.

Gazette nr.: 04/03

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.08.07, 02/3178709

99


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797208

(151) Int. reg. dato: 2002.11.15

(111) Int. reg. nr.: 797230

(151) Int. reg. dato: 2003.01.31

(540)

EUDRACOL

(540)

TWO FINS

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, Kirschenallee

17-21, D-64293 Darmstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Chemicals used in industry, science and

photography, unprocessed artificial resins, starch and

tanning substances; adhesives used in industry.

KL. 2: Paints, varnishes, lacquers; raw natural resins.

KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary

preparations, coatings for pharmaceuticals, particularly in

the form of pills and suppositories.

KL. 42: Services of a chemist.

KL. 44: Pharmaceutical consulting, particularly in the

pharmaceutical formulation technology.

Gazette nr.: 04/03

(111) Int. reg. nr.: 797211

(151) Int. reg. dato: 2002.10.14

(540)

(730) Innehaver: Howard Park Wines Pty Ltd, 4th

Floor, 28-42 Ventnor Avenue, West Perth, WA 6005, AU

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 33: Alcoholic beverages including wines.

Gazette nr.: 04/03

(300) Prioritet:

AU, 2003.01.06, 939274

(111) Int. reg. nr.: 797232

(151) Int. reg. dato: 2003.01.30

(540)

ANGIOGRO

(730) Innehaver: Schering AG, Müllerstrasse 178, D-

13353 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical preparations, namely

cardiovascular preparations.

Gazette nr.: 04/03

(730) Innehaver: Johns Manville Europe GmbH, Ober-

Eschbacher-Strasse 109, D-61352 Bad Homburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 17: Glass filaments and fiberglass, in particular

fiberglass rovings for insulation purposes in particular for

use in automotive applications.

KL. 22: Glass filaments and fiberglass, in particular

fiberglass rovings for textile purposes, in particular for

use in automotive applications.

Gazette nr.: 04/03

100


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797234

(151) Int. reg. dato: 2002.11.22

(111) Int. reg. nr.: 797344

(151) Int. reg. dato: 2002.11.13

(540)

ARNETTE

(540)

OCEANTEAM

(730) Innehaver: Luxottica Leasing SpA, via Valcozzena,

10, I-32021 Agordo (Belluno), IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Sunglasses, prescription glasses, fashion eyewear,

protective eyewear, masks and eyewear for sports,

particularly for use by motorbike riders, scooter drivers,

skiers and surfers, pilots, canoers, skaters and boxers;

lenses for eyeglasses and masks; holders for eyewear,

frames for eyewear and masks; cases for eyewear and

masks; spectacle chains; contact lenses, magnifying

glasses; binoculars; protective helmets for sports,

particularly for use by motorcyclists, scooter drivers,

cyclists, skiers and surfers, pilots, canoers, skaters and

boxers; clothing and gloves for protection against

accidents and for sports, particularly for use by

motorcyclists, scooter drivers, cyclists, skiers and surfers,

pilots, canoers, skaters and boxers.

KL. 25: Clothing, headgear; footwear, all for men, women

and children; shirts, pullovers and tee-shirts; coveralls

included in this class; waistcoats; gloves and glove inserts

included in this class; blousons, jackets, windcheaters and

rainproof jackets; capes; dungarees and bibs; shorts and

Bermuda shorts; trousers and under trousers; bodies;

socks, hosiery and pantyhose; overshoes; hats, berets and

caps included in this class; protective face masks included

in this class.

Gazette nr.: 04/03

(730) Innehaver: Oceanteam BV, Herengracht 179 a, NL-

1016 BE Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 35: Advertising; business management; business

administration; office functions; business consultancy

within the framework of exploitation of offshore

equipment and machinery.

KL. 36: Financial affairs; monetary affairs; services of

investment funds and holding companies; real estate

management and registered property management;

insurance; professional consultancy in the field of finance;

financial management.

KL. 37: Building construction; repair; installation

services; aforesaid services rendered for the benefit of the

offshore industry.

KL. 42: Scientific and technological services as well as

research and design relating thereto, especially in the field

of the offshore industry; industrial analysis and research

services; product development for the offshore industry;

intellectual and industrial property watching services;

licensing of intellectual and industrial property;

construction drafting and architectural consultation for the

benefit of the offshore industry.

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

BX, 2002.05.14, 715902

(300) Prioritet:

IT, 2002.05.23, BO2002C000600

IT, 2002.06.11, BO2002C000682

101


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797345

(151) Int. reg. dato: 2002.11.13

(540)

(111) Int. reg. nr.: 797349

(151) Int. reg. dato: 2003.01.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Oceanteam BV, Herengracht 179 a, NL-

1016 BE Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 35: Advertising; business management; business

administration; office functions; business consultancy

within the framework of exploitation of offshore

equipment and machinery.

KL. 36: Financial affairs; monetary affairs; services of

investment funds and holding companies; real estate

management and registered property management;

insurance; professional consultancy in the field of finance;

financial management.

KL. 37: Building construction; repair; installation

services; aforesaid services rendered for the benefit of the

offshore industry.

KL. 42: Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and

research services; design and development of computer

hardware and software; legal services.

(730) Innehaver: Stefan Hafner, Via Vallescura 12/2, I-

40135 Bologna, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 14: Jewellery, noble metals and their alloy, costume

jewellery, precious stones and clocks.

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.10.11, BO2002C001147

(111) Int. reg. nr.: 797353

(151) Int. reg. dato: 2002.11.27

(540)

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

BX, 2002.05.14, 715423

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Commerzbank AG, Kaiserstrasse 16,

D-60311 Frankfurt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Data processing programs.

KL. 35: Professional business consultancy, business

organisation and management consulting, business

management, commercial administration.

KL. 36: Insurance, insurance consultancy, insurance

brokerage; financial affairs; monetary affairs; real estate

business.

KL. 38: Telecommunications for financial affairs, databased

transmission, namely transmission of programs and

information on trading and clearing concerning currencies,

interest operations and monetary affairs; transmission of

information and data in online services and on the

Internet.

KL. 42: Programming for the electronic processing of

data; modification, updating and maintaining of software,

in particular of Internet-based software, supplying

information and data in online services and on the

Internet.

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.09.05, 302 44 048.8/36

102


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797357

(151) Int. reg. dato: 2003.02.12

(111) Int. reg. nr.: 797363

(151) Int. reg. dato: 2003.01.17

(540)

ANTIFECT

(540)

DIMPEL

(730) Innehaver: Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch-

Strasse 2, D-22851 Norderstedt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 3: Soaps, cleaning preparations with and without

disinfecting properties, cosmetics.

KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary

preparations; disinfectants; preparations for destroying

vermin; fungicides and herbicides.

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.09.16, 302 45 787.9/03

(111) Int. reg. nr.: 797362

(151) Int. reg. dato: 2003.01.31

(540)

(730) Innehaver: Joke Hendrickx, Rattenbergstraat 4, B-

2820 Rijmenam, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 28: Games, toys, teddy bears; Christmas tree

decorations.

Gazette nr.: 05/03

(111) Int. reg. nr.: 797369

(151) Int. reg. dato: 2003.02.06

(540)

GRASALVA

(730) Innehaver: UAB Sicor Biotech, V. Graiciuno g. 8,

2028 Vilnius, LT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical preparations.

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

LT, 2002.08.12, 2002 1534

(111) Int. reg. nr.: 797376

(151) Int. reg. dato: 2003.02.03

(730) Innehaver: Autobahn Tank & Rast GmbH & Co

KG, Andreas-Hermes-Strasse 7-9, D-53175 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 29: Meat, fish, poultry; jellies, marmalades,

compotes; eggs, milk and milk products.

KL. 30: Coffee, tea, cacao; flours and cereal preparations,

bread, fine bakery and confectionery products.

KL. 31: Fresh fruits and vegetables.

KL. 32: Mineral waters and aerated waters and nonalcoholic

beverages; fruit beverages and fruit juices.

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.09.30, 302 47 455.2/29

(540)

KULI-MULI

(730) Innehaver: Kuli-Muli AG, Kapellstrasse 20, CH-

5610 Wohlen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 20: Cushions.

KL. 28: Toys.

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.08.19, 504789

103


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797386

(151) Int. reg. dato: 2003.01.28

(111) Int. reg. nr.: 797396

(151) Int. reg. dato: 2002.08.23

(540)

(540)

MISTRAL

(730) Innehaver: Sparco SrL, Corso Re Umberto 1, I-

10121 Torino, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 16: Stickers.

KL. 28: Games and toys.

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.12.04, TO 2002 C 003546

(730) Innehaver: Actaris, 50, Avenue Jean Jaurès, F-

92120 Montrouge, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Flow meters and meters for fluids, particularly

gas, water and thermal energy meters, fluidic oscillators,

electrical meters, electronics related to such flow meters

and meters and spare parts for this kind of apparatus;

volume, temperature and compressibility coefficient

correctors, safety valves, flow rectifiers, filters, moneyactivated

apparatus.

Gazette nr.: 05/03

(111) Int. reg. nr.: 797394

(151) Int. reg. dato: 2002.12.23

(111) Int. reg. nr.: 797398

(151) Int. reg. dato: 2002.12.05

(540)

(540)

TRANSFER

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Siemens Gebäudesicherheit GmbH &

Co oHG, Frankfurter Ring 152, D-80807 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Electrotechnical and electronic apparatus, devices

and instruments (included in this class); electrical

measuring, signaling, counting, recording, monitoring,

open and closed-loop control and switching devices;

devices for emitting, transmitting, receiving and

processing of electronic, optical, acoustic and

optoelectronic pulses and rays; electrical devices for the

input, processing, transmission, storage and output of

data; electronic components; data processing programs;

video screens; video cameras; acoustic alarm devices;

electrical antitheft alarm systems; anti-theft alarm devices;

parts of the apparatus, devices and instruments

mentioned above; systems composed of a combination of

the apparatus and devices mentioned above; all the goods

mentioned above pertinent to the field of alarm signaling.

KL. 37: Installation and repair of burglar, raid and assault

and fire alarms.

KL. 45: Monitoring of burglar, raid and assault and fire

alarm.

(730) Innehaver: Coltène AG, 20, Feldwiesenstrasse,

CH-9450 Altstätten, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 1: Synthetic materials for scientific and commercial

use for impressions of damaged surfaces for microscopic

research and documentations such as digital or

photographic images.

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.08.22, 505619

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.08.28, 302 42 274.9/09

104


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797399

(151) Int. reg. dato: 2002.12.06

(540)

(111) Int. reg. nr.: 797419

(151) Int. reg. dato: 2003.01.08

(540)

(730) Innehaver: High Fidelity Services, BP 92, F-93141

Bondy, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Electroacoustic and professional public address

equipment.

Gazette nr.: 05/03

(111) Int. reg. nr.: 797409

(151) Int. reg. dato: 2003.01.16

(540)

XILENTO

(730) Innehaver: Olma a s, Pavelkova 18, 772 11

Olomouc, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 29: Milk, milk beverages, butter, mixed edible fats,

cheese, fermented dairy products, including yogurts, dairy

creams, soft white cheese of all types, powdered milk and

dried milk-based products, frozen creams of all types,

other milk-based products.

KL. 30: Fruit jellies, puddings.

KL. 32: Non-alcoholic beverages, including fruit juices

and fruit nectars.

Gazette nr.: 05/03

(730) Innehaver: Ares Trading SA, Château de

Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical and veterinary products; hygienic

products for medicine; dietetic substances for medical use,

food for babies; plasters, materials for dressings; material

for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products

for destroying vermin, fungicides, herbicides.

KL. 41: Teaching in the field of medical services,

including the aforesaid service provided via a global

computer network.

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.09.16, 506548

105


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797421

(151) Int. reg. dato: 2003.02.14

(111) Int. reg. nr.: 797434

(151) Int. reg. dato: 2002.12.12

(540)

LUMAMAT

(540)

(730) Innehaver: Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse

2, FL-9494 Schaan, LI

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Materials for use in dentistry, in particular

materials and accessories for impressions, models, crowns

and bridges, inlays, dentures, artificial teeth, for rebasing,

isolation, materials for fillings and for sealing purposes;

repairing materials, adhesive agents, protective lacquers,

compounds, cements, materials for staining, adhesives,

cavity lining materials, root filling materials, opaque

materials, prefabricated elements for crowns, bridges and

pontics, fibre-reinforced resins for making crowns, bridges

and pontics, capsules for mixing dental substances.

KL. 10: Apparatus, instruments and tools for use in

dentistry and dentistry technology, artificial teeth and

veneers.

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

LI, 2002.11.15, 12736

(111) Int. reg. nr.: 797427

(151) Int. reg. dato: 2002.08.06

(540)

TECHNIQUES DE

RANDONNEE

EQUESTRE DE

COMPETITION

(T.R.E.C.)

(730) Innehaver: Federation Francaise D’Equitation

ANTE/DNTE, 9, Boulevard Macdonald, F-75019 Paris,

FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 12: Vehicles, including horse trailers and horsedrawn

vehicles.

KL. 18: Saddlery articles.

KL. 25: Clothing and footwear.

KL. 31: Food products for horses.

KL. 39: Sightseeing tours on horseback.

KL. 41: Sporting and cultural activities, namely

organization of events in the equestrian field.

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Trodat GmbH, Linzerstrasse 156, A-

4600 Wels, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 2: Dyestuffs for stamps (seals).

KL. 16: Stamps (seals), stamping machines (sealing

machines), hand-held stamps (seals), office stamps

(seals), pocket stamps (seals), as well as pre-inked

stamps (seals) and self-inking stamps (seals), particularly

date stamps (seals), numbered stamps (seals), stamps

(seals) with text; inking pads, particularly replaceable

inking pads, holders for stamps (seals), cases for stamps

(seals).

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

AT, 2002.06.14, AM 3886/2002

(111) Int. reg. nr.: 797448

(151) Int. reg. dato: 2003.01.21

(540)

MESALT

(730) Innehaver: Mölnlycke Health Care AB,

Gamlestadsvägen 3C, S-402 52 Göteborg, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Plasters and bandage material, self adhesive

dressings and compresses all for medical use.

Gazette nr.: 05/03

Gazette nr.: 05/03

106


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797456

(151) Int. reg. dato: 2002.12.16

(111) Int. reg. nr.: 797640

(151) Int. reg. dato: 2003.01.22

(540)

FROLLIS

(540)

T-CAREERS

(730) Innehaver: Barilla Alimentare SpA, Via Mantova,

166, I-43100 Parma, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and cereal preparations, bread,

pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast,

baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices; ice

for refreshment.

Gazette nr.: 05/03

(111) Int. reg. nr.: 797639

(151) Int. reg. dato: 2002.06.25

(540)

TOF

(730) Innehaver: Petra Horns, Block 15 Apt. 18G, Costa

Del Sol Phase 2B, Lagune Verde, Hung Hom/Kowloon,

Hong-Kong SAR, HK

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 14: Jewellery.

KL. 18: Leather goods (included in this class).

KL. 25: Clothing.

Gazette nr.: 05/03

(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-

Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,

controlling or teaching apparatus and instruments (as far

as included in this class); apparatus for recording,

transmission, processing and reproduction of sound,

images or data; machine run data carriers; automatic

vending machines and mechanism for coin operated

apparatus; data processing equipment and computers.

KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or

printed cards of cardboard or plastic; instruction and

teaching material (except apparatus); office requisites

(except furniture).

KL. 35: Advertising and business management; data base

services, namely collection and provision of data.

KL. 36: Financial affairs; real estate affairs.

KL. 38: Telecommunications; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for

broadcasting and television; data base services, namely

collection and provision of news and information.

KL. 39: Transportation and storage of goods.

KL. 41: Education; training; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication of books,

magazines and other printed products as well as

corresponding electronic media (including CD-ROM and

CDI).

KL. 42: Computer programming; data base services,

namely rental of access time to a data base and running of

a database; rental services relating to data processing

equipment and computers; project studies and planning

services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 05/03

107


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797643

(151) Int. reg. dato: 2003.02.04

(111) Int. reg. nr.: 797655

(151) Int. reg. dato: 2002.10.02

(540)

ELASTOBASE

(540)

HOSPASOL

(730) Innehaver: Metzeler Schaum GmbH,

Donaustrasse 51, D-87700 Memmingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 17: Acoustic and heat insulating underlays (made of

synthetics) for floor coverings and parquet floor.

KL. 27: Floor coverings.

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

DE, 2002.08.08, 302 39 385.4/27

(111) Int. reg. nr.: 797649

(151) Int. reg. dato: 2002.11.22

(540)

(730) Innehaver: Positec Italia SrL, Contra’ Riale, 8, I-

36100 Vicenza, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 7: Machines, machine tools, power tools not

included in other classes.

KL. 8: Non electric tools not included in other classes.

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

IT, 2002.08.13, VI2002C000390

(730) Innehaver: Hospal International Marketing

Management, 61, avenue Tony Garnier, F-69007 Lyon,

FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 5: Pharmaceutical and hygienic preparations for

medical applications; therapeutic products; dietetic

substances for medical use; concentrates in solid or liquid

form for the preparation of dialysis fluids and other fluids

for medical treatment, for example dialysis fluid for

hemodialysis, replacement fluids for hemofiltration or

hemodiafiltration, disinfection solutions, cleaning

solutions, descaling solutions, dialysis fluid for peritoneal

dialysis; solutions for use in blood component

technology, blood components, for example erythrocytes,

leukocytes, thrombocytes, stem cells, plasma;

anticoagulant solutions, treatment solutions, solutions for

storing cells; bicarbonate for medical use, in containers in

dry form or in the form of liquid concentrate; bicarbonate

solutions for medical use.

KL. 10: Apparatus and instruments for collecting blood

components and for blood treatment, apparatus for

kidney replacement therapy; apparatus for hemodialysis,

and/or hemofiltration, and/or hemodiafiltration;

components and devices for use in the above treatments

and therapies, namely dialysers, dialysis monitors, tubing

for blood, blood pumps, cannulae, catheters, anticoagulant

pumps, sets of tubing for rinsing, drip devices for medical

use, expansion chambers for medical use for separating

gas from liquid, pressure sensors, flowmeters,

temperature sensors, conductivity sensors, ionic strength

sensors, heat exchangers, heating and cooling devices,

apparatus for measuring urea and other substances

present in the blood, apparatus and means for preparing

dialysis fluid and other medical fluids, for example

replacement fluids, disinfection solutions, cleaning

solutions, descaling solutions, water treatment equipment

for medical use, apparatus for extracorporeal handling of

blood in connection with treating bone marrow, treating

cells, apheresis, separation and filtering of blood,

therapeutic treatment of blood, and related disposable

accessories; bags and cartridges for concentrates in solid

or liquid form and solutions for medical use, for example

for peritoneal dialysis fluids; membranes for medical use,

including membranes for use in filters for dialysis,

hemofiltration and hemodiafiltration.

KL. 16: Printed matter, for example manuals, brochures,

magazines (periodicals), teaching and instructional media

(excluding apparatus).

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

FR, 2002.04.10, 02 3 158 504

108


Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr 3 - 2004.01.12

(111) Int. reg. nr.: 797669

(151) Int. reg. dato: 2002.09.26

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Take Two Sport Mode AG,

Lohwisstrasse 42, CH-8123 Ebmatingen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 9: Spectacles and spectacle frames, particularly

eyewear for sports and sunglasses; protective helmets,

particularly for cycling, skiing and snowboarding.

KL. 18: Bags, included in this class, and backpacks.

KL. 25: Clothing, footwear, headgear and gloves,

included in this class.

Gazette nr.: 05/03

(300) Prioritet:

CH, 2002.06.13, 503521

109


Norsk varemerketidende endringer i varemerkeregisteret nr 3 - 2004.01.12

ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av navn, innehaver og/eller fullmektig jf varemerkeforskriften §§ 28 og 29

(111) Reg.nr.: 13316

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 52422

(730) Innehaver: Lerum Brands AS, Postboks 159, 6851

Sogndal, NO

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880

Nordnes, 5817 Bergen

(111) Reg.nr.: 38568

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 52946

(730) Innehaver: J & P Coats, Ltd, 155 St.Vincent

Street, Glasgow, Skottland, GB

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 38705

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 52983

(730) Innehaver: J & P Coats, Ltd, 155 St.Vincent

Street, Glasgow, Skottland, GB

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 45383

(730) Innehaver: Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02

20, D-70442 Stuttgart, DE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 62896

(730) Innehaver: Consort Corp, 2129 Portage Street,

Kalamazoo, MI 49001, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,

Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen

(111) Reg.nr.: 46861

(730) Innehaver: Bridgestone Licensing Services Inc, 535

Marriott Drive, Nashville, TN 37214, US

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(111) Reg.nr.: 63313

(730) Innehaver: L’Oréal SA, 14, rue Royale, F-75008

Paris, FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 51529

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 72108

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

110


Norsk varemerketidende endringer i varemerkeregisteret nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 81783

(730) Innehaver: A/S Oplandske Dampskibsselskap,

Jernbanegt. 2, 2800 Gjøvik, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(111) Reg.nr.: 92997

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 81852

(730) Innehaver: J & P Coats, Ltd, 155 St.Vincent

Street, Glasgow, Skottland, GB

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 93619

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 83523

(730) Innehaver: TFL Ledertechnik GmbH, Im

Schwarzenbach 2, D-79576 Weil am Rhein, DE

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 94574

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 84386

(730) Innehaver: The Wellcome Foundation Ltd,

Berkeley Avenue, Glaxo Wellcome House, Greenford,

Middlesex UB6 0NN, England, GB

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 92927

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 92928

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 92945

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 96458

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 99656

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 100013

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 102345

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

111


Norsk varemerketidende endringer i varemerkeregisteret nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 108339

(730) Innehaver: TFL Ledertechnik GmbH, Im

Schwarzenbach 2, D-79576 Weil am Rhein, DE

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 110969

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 111533

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 111534

(730) Innehaver: Givaudan France Fragrances, 55, voie

des Bans, F-95100 Argenteuil, FR

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 112019

(730) Innehaver: The Wellcome Foundation Ltd,

Berkeley Avenue, Glaxo Wellcome House, Greenford,

Middlesex UB6 0NN, England, GB

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 114454

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 115480

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 115549

(730) Innehaver: Elf Aquitaine SA, La Defense, FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 115561

(730) Innehaver: L’Oréal SA, 14, rue Royale, F-75008

Paris, FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 115663

(730) Innehaver: L’Oréal SA, 14, rue Royale, F-75008

Paris, FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 115765

(730) Innehaver: ICA Norge AS, Postboks 6500

Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(111) Reg.nr.: 115790

(730) Innehaver: L’Oréal SA, 14, rue Royale, F-75008

Paris, FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 115841

(730) Innehaver: Hyundai Motor Co, 231, Yangjae-

Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, KR

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(111) Reg.nr.: 117431

(730) Innehaver: Senco Products Inc, Cincinnati, OH,

US

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

112


Norsk varemerketidende endringer i varemerkeregisteret nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 119442

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 126402

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 119683

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 126672

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 122133

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 127954

(730) Innehaver: Computas AS, Postboks 482, 1327

Lysaker, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks

1204 Vika, 0110 Oslo

(111) Reg.nr.: 122412

(730) Innehaver: The Body Shop International Plc,

Littlehampton, West Sussex, England, GB

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks

7007 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 122761

(730) Innehaver: TFL Ledertechnik GmbH, Im

Schwarzenbach 2, D-79576 Weil am Rhein, DE

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 124032

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 124228

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 129721

(730) Innehaver: Meritor Heavy Vehicle Systems Ltd,

Llay Industrial Estate, Rackery Lane, Llay, Wrexham

Clwyd LL12 OPB, GB

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 131065

(730) Innehaver: Artsana SpA, 1, Via Saldarini Catelli, I-

22070 Grandate, IT

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 135802

(730) Innehaver: The Body Shop International Plc,

Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS,

England, GB

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks

7007 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 137471

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

113


Norsk varemerketidende endringer i varemerkeregisteret nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 138023

(730) Innehaver: The Body Shop International Plc,

Rustington, West Sussex, England, GB

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks

7007 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 138628

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 141945

(730) Innehaver: Meritor Heavy Vehicle Systems Ltd,

Llay Industrial Estate, Rackery Lane, Llay, Wrexham

Clwyd LL12 OPB, GB

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 160476

(730) Innehaver: Foseco SAS, 12 avenue Marie Ampère,

Immeuble le Triptyque Camps sur Marne, F-77437

Marne la Vallée, FR

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St

Olavs Plass, 0130 Oslo

(111) Reg.nr.: 160504

(730) Innehaver: Driza-Bone Pty Ltd, Eagleby, QLD,

AU

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St

Olavs Plass, 0130 Oslo

(111) Reg.nr.: 160507

(730) Innehaver: UTS International (Europe) BV,

Leeuwenveldseweg 16, NL-1382 LX Weesp, NL

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 146438

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 155757

(730) Innehaver: INST de Recherche Biologique SA,

Parc d’Activité Sud Loire, Bouffere, F-85612 Montaigu,

FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 156433

(730) Innehaver: Skalma A/S, Vesterled 19, DK-8832

Skals, DK

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks

7007 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 158862

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 160617

(730) Innehaver: Dako A/S, Glostrup, DK

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 160812

(730) Innehaver: Lance Mfg LLC, P.O.Box 32368,

Charlotte, NC 28232-2368, US

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 161022

(730) Innehaver: L’Oréal SA, 14, rue Royale, F-75008

Paris, FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 161120

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

114


Norsk varemerketidende endringer i varemerkeregisteret nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 161336

(730) Innehaver: Dako A/S, Glostrup, DK

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 161434

(730) Innehaver: Serres OY, Kauhajoki, FI

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 161572

(730) Innehaver: L’Oréal SA, 14, rue Royale, F-75008

Paris, FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 161968

(730) Innehaver: LANDesk Software Ltd, 698 West

1000 South, South Jordan UT 84095, US

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(111) Reg.nr.: 162018

(730) Innehaver: Novartis Nutrition AG,

Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern, CH

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 162394

(730) Innehaver: Unilever NV, Weena 455, NL-3013 AL

Rotterdam, NL

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 162680

(730) Innehaver: The Body Shop International Plc,

Littlehampton, West Sussex, England, GB

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks

7007 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 163251

(730) Innehaver: Bledina SA, 383, rue Philippe Héron,

F-69400 Villefranche sur Saône, FR

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 164274

(730) Innehaver: Tine BA, Postboks 9051 Grønland,

0133 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(111) Reg.nr.: 165403

(730) Innehaver: Stryker Spine, Z.I. de Marticot, F-

33610 Cestas, FR

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,

Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen

(111) Reg.nr.: 165432

(730) Innehaver: Unilever NV, Weena 455, NL-3013 AL

Rotterdam, NL

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 167458

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 167459

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 168490

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

115


Norsk varemerketidende endringer i varemerkeregisteret nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 168521

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 170611

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 168522

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 170612

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 169369

(730) Innehaver: J.M.Weston, Rue Nicolas Appert Z.I.

Nord, F-87000 Limoges, FR

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(111) Reg.nr.: 172776

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 169678

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 173260

(730) Innehaver: TFL Ledertechnik GmbH, Im

Schwarzenbach 2, D-79576 Weil am Rhein, DE

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 170437

(730) Innehaver: The Body Shop International Plc,

Littlehampton, England, GB

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks

7007 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 170460

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 170610

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 174009

(730) Innehaver: Norengros AS, 1361 Østerås, NO

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 177951

(730) Innehaver: The Laserline Co, 77 Blackberry Drive,

Stamford, CT 06903, US

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Sentrum, 0104 Oslo

(111) Reg.nr.: 178690

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

116


Norsk varemerketidende endringer i varemerkeregisteret nr 3 - 2004.01.12

(111) Reg.nr.: 181768

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 206020

(730) Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, S-551

84 Jönköping, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 181769

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 212130

(730) Innehaver: Powernext SA, Palais de la Bourse -

Place de la Bourse, F-75002 Paris, FR

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,

Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen

(111) Reg.nr.: 194644

(730) Innehaver: Heaven Hill Distilleries Inc, P.O. Box

729, Bradstown, KY 40004, US

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765

Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 214467

(730) Innehaver: Sql Ekspertene AS, Postboks 1619

Vika, 0119 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Simonsen Føyen Advokatfirma

DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 Oslo

(111) Reg.nr.: 197644

(730) Innehaver: Recaldent Pty Ltd, 636 St.Kilda Road,

Melbourne, Vic 3004, AU

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880

Nordnes, 5817 Bergen

(111) Reg.nr.: 203965

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(111) Reg.nr.: 214468

(730) Innehaver: Arkwright AS, Haakon VII’sgt. 10,

0161 Oslo, NO

(111) Reg.nr.: 214807

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 204505

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(111) Reg.nr.: 204506

(730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano),

IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

117


Norsk varemerketidende endringer i varemerkeregisteret nr 3 - 2004.01.12

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 44350

(730) Innehaver: The Timken Co, Canton, OH, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 6: Stål og stållegeringer herunder stålrør, barrer,

råjernsbarrer, stålblokker, skinner og andre former for stål

og stållegeringer og rør for transport.

KL. 7: Rullelagrer og deler hertil, lagerhus, deksler,

overfall samt deler til lagerhus.

KL. 12: Lagerkasser, lagerkassedeksler, lukkeanordninger,

avstandsstykker og deler til lagerhus og deksler for

skvettsmøringsanordninger, vogndeler omfattende

underlagsskiver, hylser, lukkeanordninger, tetningsringer,

låsemuttere, låseskiver, mutter, kombinasjoner av muttere

og støvmansjetter, splinter, veivtapper og

veivtappinstallasjoner, alle ovenfor nevnte varer brukt på

alle slags vogner, deler for lokomotiver.

(111) Reg.nr.: 217038

(730) Innehaver: Southern Comfort Properties Inc, 4040

Civic Center Drive, San Rafael, CA 94903, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:

KL. 33: Alkoholholdige drikker, inkludert brennevin og

unntatt alkoholholdige drikkevarer med sjokoladesmak.

118


Norsk varemerketidende lisenser nr 3 - 2004.01.12

LISENSER

Anmerkning av nye lisenser

Jf. Varemerkeloven § 32 og de Alminnelige Bestemmelsene til Madridprotokollen Rule 20bis

(111) Reg.nr.: 192544

(210) Søkn.nr.: 19974574

(730) Innehavers navn og adresse:

Crystal Production UK Ltd, Commercial House, 2

Rubislaw Terrace, Aberdeen AB 10 1XE, Skottland, GB

(740, 750) Fullmektig for innehaveren:

Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,

0306 Oslo, NO

(791) Lisenstageres navn og adresse:

Ikdam Production SA, 135 rue Jean-Jacques Rousseau, F-

92138 Issy-les-Moulineaux, Paris, FR

Lundin International SA, 135 rue Jean-Jacques Rousseau,

F-92130 Issy-les-Moulineaux, Paris, FR

Lundin Netherlands BV, Bordewijklaan 3, NL-2591XR s-

Gravenhage, NL

Atlantis Isis Ltd, Leconfield House, Curzon Street,

London W1Y 7FB, England, GB

(793) Informasjon om lisensen:

Lisensidentifikasjon: Avtale av 2002.03.08

Lisenstype: Ikke-eksklusiv lisens.

Lisensens varighet: Lisensen er ikke tidsbegrenset

Geografisk virkeområde: Lisensen gjelder i hele Norge

(inkludert Svalbard).

Varer/tjenester som er dekket av lisensen: Lisensen

gjelder alle varer/tjenester.

(580) Dato for innføring i det nasjonale

Varemerkeregisteret: 2003.06.23

(400) Dato for kunngjøring i Norsk

Varemerketidende: 2004.01.12

119


Norsk varemerketidende fornyelser nr 3 - 2004.01.12

FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 44354

Reg. nr.: 45383

Reg. nr.: 45519

Reg. nr.: 45887

Reg. nr.: 46352

Reg. nr.: 47897

Reg. nr.: 62896

Reg. nr.: 63184

Reg. nr.: 63219

Reg. nr.: 63257

Reg. nr.: 63313

Reg. nr.: 63354

Reg. nr.: 63822

Reg. nr.: 89750

Reg. nr.: 90020

Reg. nr.: 90132

Reg. nr.: 90250

Reg. nr.: 90425

Reg. nr.: 90442

Reg. nr.: 91660

Reg. nr.: 91815

Reg. nr.: 92144

Reg. nr.: 115010

Reg. nr.: 115045

Reg. nr.: 115046

Reg. nr.: 115126

Reg. nr.: 115150

Reg. nr.: 115152

Reg. nr.: 115163

Reg. nr.: 115202

Reg. nr.: 115231

Reg. nr.: 115345

Reg. nr.: 115493

Reg. nr.: 115549

Reg. nr.: 115561

Reg. nr.: 115597

Reg. nr.: 115663

Reg. nr.: 115720

Reg. nr.: 115778

Reg. nr.: 115790

Reg. nr.: 115855

Reg. nr.: 115885

Reg. nr.: 115915

Reg. nr.: 115931

Reg. nr.: 116276

Reg. nr.: 117195

Reg. nr.: 118016

Reg. nr.: 119177

Reg. nr.: 119218

Reg. nr.: 156208

Reg. nr.: 160360

Reg. nr.: 160375

Reg. nr.: 160400

Reg. nr.: 160406

Reg. nr.: 160412

Reg. nr.: 160420

Reg. nr.: 160446

Reg. nr.: 160504

Reg. nr.: 160521

Reg. nr.: 160532

Reg. nr.: 160538

Reg. nr.: 160568

Reg. nr.: 160673

Reg. nr.: 160686

Reg. nr.: 160731

Reg. nr.: 160740

Reg. nr.: 160793

Reg. nr.: 160853

Reg. nr.: 160900

Reg. nr.: 160912

Reg. nr.: 160914

Reg. nr.: 160980

Reg. nr.: 161063

Reg. nr.: 161065

Reg. nr.: 161068

Reg. nr.: 161069

Reg. nr.: 161119

Reg. nr.: 161130

Reg. nr.: 161159

Reg. nr.: 161205

Reg. nr.: 161411

Reg. nr.: 161434

Reg. nr.: 161540

Reg. nr.: 161542

Reg. nr.: 161560

Reg. nr.: 161561

Reg. nr.: 161562

Reg. nr.: 161572

Reg. nr.: 161587

Reg. nr.: 161634

Reg. nr.: 161898

Reg. nr.: 162018

Reg. nr.: 162053

Reg. nr.: 162394

Reg. nr.: 163148

Reg. nr.: 163209

Reg. nr.: 164580

Reg. nr.: 165253

Reg. nr.: 165432

Reg. nr.: 165627

Reg. nr.: 165753

Reg. nr.: 520462

Int. reg.nr.: 480501

120


Norsk varemerketidende slettelser nr 3 - 2004.01.12

SLETTELSER

Følgende registrerte varemerker er slettet fra varemerkeregisteret jf varemerkeloven §§ 21a, 21b,

21c, 25, 25a, 25c, 26 og 27

Årsak til slettelsen er gjengitt med følgende koder:

BSI - Begjært slettet av innehaver

D27 - Delvis ugyldig/opphevet/slettet iht. § 27

EDP - Endelig reg. delvis opphevet iht. §§ 21b ell. 21c

EOA - Endelig opphevet iht. § 21a

EOB - Endelig opphevet iht. § 21b

EOC - Endelig opphevet iht. § 21c

ESD - Endelig delvis slettet iht. §§ 25a, 25c

ESH - Endelig slettet iht. §§25 annet ledd, 25a, 25c og 26

EUG - Endelig ugyldig iht. §§ 25 fst. ledd, 25c

H27 - Ugyldig/opphevet/slettet iht. § 27

IFO - Ikke fornyet

Reg. nr.: 10457

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 42427

Merke: IREX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 42928

Merke: AMPHOCERIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61623

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 21018

Merke: TEMPO

Årsak: IFO

Reg. nr.: 42670

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 43106

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61634

Merke: KRABAT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 21795

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 42676

Merke: «OZONOL»

Årsak: IFO

Reg. nr.: 43349

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61645

Merke: NIAGESTIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 30835

Merke: LAXACEN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 42693

Merke: BICA-

PENICILLIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 43869

Merke: MIKROLITH

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61647

Merke: COVENT

GARDEN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 30838

Merke: JANUS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 30883

Merke: CAPITOL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 42411

Merke: FLOATCOAT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 42694

Merke: ANCA-

PENICILLIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 42786

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 42891

Merke: OREOL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 44436

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61606

Merke: THIBENZOLE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61616

Merke: BRIMAR

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61651

Merke: REGI

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61662

Merke: FLUOREL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61671

Merke: CURILAN

Årsak: IFO

121


Norsk varemerketidende slettelser nr 3 - 2004.01.12

Reg. nr.: 61677

Merke: SPOLOXYL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61829

Merke: GLINSI

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88280

Merke: FAMULUS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88374

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61684

Merke: ERCOQUIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88163

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88282

Merke: NORMAGIC

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88375

Merke: JENKKI

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61713

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88186

Merke: DEOREX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88286

Merke: SOR-BITS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113786

Merke: PYRIDERM

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61746

Merke: AMBRESOIE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88191

Merke: PILOMIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88290

Merke: EURO-COOP

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113790

Merke: HARLEQUIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61759

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88193

Merke: PEARLMINT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88302

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113791

Merke: HUSQVARNA

PROCESSOR

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61767

Merke: SIMPLIFIX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88194

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88304

Merke: ALLSTAR

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113794

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61770

Merke: DYMO

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88220

Merke: RACASAN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88314

Merke: LETTEX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113796

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61781

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88225

Merke: PANDO

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88316

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113799

Merke: VELOURS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61785

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88233

Merke: BENORTAN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88329

Merke: ILLIUM

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113801

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61786

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88260

Merke: DENICOTIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88342

Merke: CULPEPER

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113807

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61824

Merke: GENTLAX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88263

Merke: GORI

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88347

Merke: FORLANIT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113809

Merke: UGIMAX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61826

Merke: APPLAUD

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88269

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88348

Merke: DEHYMIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113813

Merke: GLIMOSOL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 61827

Merke: APPLAUSE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88274

Merke: CYLDET

Årsak: IFO

Reg. nr.: 88357

Merke: BARNYL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113817

Merke: NEOX

Årsak: IFO

122


Norsk varemerketidende slettelser nr 3 - 2004.01.12

Reg. nr.: 113823

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113885

Merke: MOTRIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113970

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 114021

Merke: ECOBOARD

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113830

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113887

Merke: BIORUBICIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113979

Merke: SIMON ARZT

CORTINA

Årsak: IFO

Reg. nr.: 114044

Merke: GENESIS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113831

Merke: KIDDO

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113889

Merke: APILAS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113980

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 114169

Merke: NORTEXT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113832

Merke: DIANA

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113893

Merke: ARNEL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113981

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156187

Merke: EARLY

WARNING

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113844

Merke: FLIP-A-WEEK

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113894

Merke: KIEPENKERL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113982

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156189

Merke: FTTV

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113845

Merke: DON CANO

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113910

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113985

Merke: POWER MATCH

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156193

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113854

Merke: HYD-TUF

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113856

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113859

Merke: LANVIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113864

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113867

Merke: AREZIA

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113870

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113878

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113912

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113917

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113919

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113921

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113937

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113940

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 113961

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 114006

Merke: LUMENE

AKTIVA

Årsak: IFO

Reg. nr.: 114007

Merke: LUMENE GREEN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 114015

Merke: BETASEMID

Årsak: IFO

Reg. nr.: 114017

Merke: CHORDS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 114018

Merke: TARAS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 114019

Merke: ISOPULSAN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156194

Merke: K-SYSTEM

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156195

Merke: AFFINITY

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156196

Merke: PLASDEG

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156198

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156204

Merke: MINOTAUR

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156205

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156209

Merke: Figur

Årsak: IFO

123


Norsk varemerketidende slettelser nr 3 - 2004.01.12

Reg. nr.: 156212

Merke: CUTILISSE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156237

Merke: GREENLAND

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156265

Merke: REBOT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156291

Merke: ARABERØL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156213

Merke: PC Direkte

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156238

Merke: ROYAL SHAKES

BEER

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156266

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156292

Merke: PRISENPILS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156221

Merke: PHOTO

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156239

Merke: VAGITRIM

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156273

Merke: BEST-MAN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156293

Merke: «SNOWBIRD»

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156224

Merke: SEARS

FINANCIAL NETWORK

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156244

Merke: FLO-THRU

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156274

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156300

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156226

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156227

Merke:

TELEDISQUETTE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156228

Merke: TELEDISKET

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156230

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156231

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156234

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156235

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156236

Merke: NEURODERM-5

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156246

Merke: Unicorn

Computers

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156249

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156250

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156254

Merke: The

PENETRATOR

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156255

Merke: DYNOSET

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156256

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156259

Merke: HIXYL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156260

Merke: UCESTATINE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156275

Merke: HEARTSAVER

2000

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156277

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156278

Merke: Lactivity

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156281

Merke: IVORY

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156286

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156287

Merke: MARBONNE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156289

Merke: SECOND

NATURE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156290

Merke: HARALDSØL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156301

Merke: OPTIFAST

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156303

Merke: THERM-O-ROCK

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156304

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156305

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156306

Merke: SUBWAY

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156308

Merke: ZEMREX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156309

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156310

Merke: NEOLIC

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156315

Merke: UNIMUX

Årsak: IFO

124


Norsk varemerketidende slettelser nr 3 - 2004.01.12

Reg. nr.: 156316

Merke: ARTHRIFORM

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156330

Merke: L’ANZA

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156348

Merke: MAGIX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156367

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156317

Merke: Thyssen-MagLine

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156332

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156351

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156370

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156318

Merke: THYSSEN

MAGLINE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156333

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156352

Merke: COLFLEX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156373

Merke: DAGENS

DUBBEL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156319

Merke: THYSSEN

MAGLEV

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156320

Merke: Thyssen-MagLev

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156321

Merke: SUVALAN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156323

Merke: VEGEOL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156324

Merke: VIDOFLEX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156325

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156327

Merke: JEAN JACQUES

SAINT SEVER

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156328

Merke: CELLCOM

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156329

Merke: EUROPLAND

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156334

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156335

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156338

Merke: OMEGABRØD

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156339

Merke: AMIGO

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156340

Merke: DÜRKOPP

ADLER

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156342

Merke: BOSE DIGICALL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156343

Merke: CHAP

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156344

Merke: GRiDCase

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156345

Merke: UTHS-SYSTEM

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156346

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156354

Merke: KVANTUMMAT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156355

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156357

Merke: DINO-IOLI

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156358

Merke: DINO-GETTI

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156359

Merke: ZOODLES

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156360

Merke: HURON

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156362

Merke: Hydrocerit

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156364

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156365

Merke: BASELINE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156366

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156379

Merke: ACT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156381

Merke: SNIALOY

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156382

Merke: SNIATAL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156385

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156386

Merke: ACELLUVAX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156387

Merke: SepTech

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156388

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156393

Merke: Rec-Profasi

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156394

Merke: ENVISTIM

Årsak: IFO

125


Norsk varemerketidende slettelser nr 3 - 2004.01.12

Reg. nr.: 156395

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156417

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156443

Merke: SYMPHONY

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156486

Merke: UniVet

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156397

Merke: STACKER

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156421

Merke: COLUMBIA

COUNTRY CLASSICS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156445

Merke: NO EXIT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156487

Merke: OPTISIM

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156398

Merke: RESPECTÉE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156422

Merke: ROOTS N’ BLUES

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156446

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156488

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156399

Merke: BEVERLY

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156425

Merke: UNIKAT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156449

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156490

Merke: AKULOY

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156400

Merke: Incoblend

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156426

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156451

Merke: BITUPLASTIC

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156493

Merke: PRESTIGE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156401

Merke: VISION LINE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156428

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156454

Merke: BIBI DE JEAN

BARTHET

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156495

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156403

Merke: HYDRALIS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156429

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156456

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156496

Merke: ROCKFIL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156404

Merke: O’DOF

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156430

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156459

Merke: TREBA

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156501

Merke: ELSORB

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156409

Merke: L’OREAL

CONTOUR PARFAIT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156432

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156461

Merke: MELROE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156502

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156412

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156434

Merke: FLOPAAM

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156465

Merke: CONTROLFLEX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156503

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156414

Merke: RAVIR

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156438

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156466

Merke: SEMAFOR

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156507

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156415

Merke: HEC

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156439

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156467

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156509

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156416

Merke: JUNIOR BY HEC

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156440

Merke: STABLE SHOT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156482

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156510

Merke: Figur

Årsak: IFO

126


Norsk varemerketidende slettelser nr 3 - 2004.01.12

Reg. nr.: 156511

Merke: OLYMPUS

SPORT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156528

Merke: TEKNOGLASS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156553

Merke: IMPRESS

TELEVISJON

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156577

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156512

Merke: LADY OLYMPUS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156529

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156554

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156580

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156514

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156537

Merke: PONTIAC

GRAND AM

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156555

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156581

Merke: PERLA

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156515

Merke: ATLAS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156539

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156557

Merke: dayvit

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156584

Merke: COLUMBUS 500

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156517

Merke: TRIP

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156540

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156558

Merke: FIGHTER

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156586

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156518

Merke: TAFLEX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156541

Merke: NANOPARTS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156564

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156588

Merke: DIVEROV

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156520

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156542

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156566

Merke: CYAGARD

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156592

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156521

Merke: USIMINAS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156545

Merke: Go’fisken

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156568

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156594

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156522

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156547

Merke: SURGIFLEX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156569

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156598

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156523

Merke: MYTOP

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156548

Merke: AQUASTAR

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156570

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156599

Merke: FOLDA

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156524

Merke: Ultra Disc

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156549

Merke: MARGOSAN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156572

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156600

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156525

Merke: ALPHA-IOLI

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156550

Merke: GOLDEN SUN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156575

Merke: SOYALIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156602

Merke: VENALOT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156526

Merke: ALPHA-GETTI

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156551

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156576

Merke: Maccounting

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156603

Merke: FLEXARYL

Årsak: IFO

127


Norsk varemerketidende slettelser nr 3 - 2004.01.12

Reg. nr.: 156604

Merke: XYMOD

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156632

Merke: REX

HELIANTHUS

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156667

Merke: LONGUE

DISTANCE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156698

Merke: ADVANTAGE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156607

Merke: DENTOMYCIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156636

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156670

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156700

Merke: JACOBS

PREMIUM GOLD

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156611

Merke: NUTRICIA

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156638

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156671

Merke: MOBIL XHQ

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156701

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156612

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156642

Merke: Nu-Trish a/B

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156674

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156703

Merke: VILLAGE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156614

Merke: INSIKT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156643

Merke: LINC

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156675

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156704

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156616

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156647

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156676

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156707

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156619

Merke: PROVENSEL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156650

Merke: HAPPY CARD

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156677

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156709

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156622

Merke: SCOOP

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156651

Merke: HAPPY CLUB

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156679

Merke: PETATHLON

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156712

Merke: GALLERIA

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156623

Merke: SYLVAPAN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156656

Merke: MID MOUNT

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156681

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156714

Merke: COAL DESIGN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156625

Merke: GRANETTE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156626

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156627

Merke: LUX

GASTRONOM

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156658

Merke: MODERNE

TIDER

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156659

Merke: PERFORMAX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156661

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156686

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156690

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156691

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156717

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156718

Merke: AMALGAME

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156719

Merke: TELEINFO

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156629

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156662

Merke: helsa

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156692

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156720

Merke: INFOCONCEPT

Årsak: IFO

128


Norsk varemerketidende slettelser nr 3 - 2004.01.12

Reg. nr.: 156722

Merke: NISIN

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156758

Merke: NUTRELLE

Årsak: IFO

Reg. nr.: 520556

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156723

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156761

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 520558

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156724

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156762

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 520559

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156726

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156763

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 1903095

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156727

Merke: GENSIA

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156764

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156730

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156768

Merke: DYMATIC

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156731

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 159238

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156743

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 159239

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156750

Merke: «NORVIRON»

Årsak: IFO

Reg. nr.: 159240

Merke: EWOS VEXTRA

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156752

Merke: Figur

Årsak: IFO

Reg. nr.: 159241

Merke: SOLARBEL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156753

Merke: THERMONDEX

Årsak: IFO

Reg. nr.: 159243

Merke: INOXYL

Årsak: IFO

Reg. nr.: 156754

Merke: CENTARA

Årsak: IFO

Reg. nr.: 162891

Merke: Figur

Årsak: BSI

Reg. nr.: 156756

Merke: JET CLUB

CREME DE CAFÉ

Årsak: IFO

Reg. nr.: 520464

Merke: Figur

Årsak: IFO

129


Norsk varemerketidende innsigelser nr 3 - 2004.01.12

INNSIGELSER

Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale

varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21.

(111) Reg.nr.: 220709

Kunngj. i NT nr.: 42/2003

(730) Innehaver: Cloetta Fazer AB, S-169 29 Solna, SE

Innsiger: Swizzels Matlow Ltd, Carlton House, New

Mills, Stockport, Cheshire SK 12 3HA, England, GB

(111) Reg.nr.: 220852

Kunngj. i NT nr.: 43/2003

(730) Innehaver: Face It AS, Frognerveien 13, 0263

Oslo, NO

Innsiger: Face It! v/Torill Pedersen, Lillestrøm stasjon,

Jonas Lies gt 4, 2000 Lillestrøm, NO

130


Norsk varemerketidende nr 3 - 2004.01.12

INID-koder

I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med

koder overenstemmende med INID-kodesystemet

(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).

(111) Registreringsnummer

(151) Registreringsdato

(210) Søknadsnummer

(220) Inngivelsesdato

(300) Prioritetsopplysninger

(450) Kunngjort registrert dato

(511) Vare-/tjenesteklasse

(540) Gjengivelse av varemerket

(551) Fellesmerkebestemmelser

(554) Merket er tredimensjonalt

(526) Unntaksanmerkning

(591) Merket er i farger

(730) Søker/innehaver

(740) Fullmektig

(750) Adresse for korrespondanse

More magazines by this user
Similar magazines