Preview

pe.uth.gr

Preview

“ Lending a hand ”

Bear in mind the Golden Rule:

Do no harm

Maria Polymerou

English teacher in Tefaa

mpolymer@pe.uth.gr


The optimum body temperature for the human

beings is 37 C. Thus, the body must maintain a

constant balance between heat gain and heat

loss; this is done through a number of

mechanisms the body activates.

Η ιδανική θερμοκρασία σώματος για τους

ανθρώπους είναι 37 Κελσίου. Έτσι, το σώμα

πρέπει να διατηρεί μια συνεχή ισορροπία

ανάμεσα στην πρόσληψη & την απώλεια

ζέστης. Αυτό πραγματοποιείται μέσω διαφόρων

μηχανισμών που ενεργοποιεί το σώμα.


Heat is generated in the tissues by conversion of food

to energy in the body’s cells.

Heat is absorbed from outside sources, such as sun,

fire, air, hot food/ drink or any hot object in contact

with the skin.

Η θερμότητα παράγεται στους ιστούς με τη

μετατροπή των τροφών σε ενέργεια στα σωματικά

κύτταρα.

Η θερμότητα απορροφάται από εξωτερικές πηγές,

όπως είναι ο ήλιος, η φωτιά, ο αέρας, η ζεστή

τροφή/ το ζεστά ροφήματα ή από οποιοδήποτε ζεστό

αντικείμενο έρχεται σ’ επαφή με το σώμα.


In cold conditions, the body saves heat by

constricting blood vessels at the body surface to

keep warm blood in the main part of the body. It

also reduces sweating & erects hairs to “trap”

warm air at the skin. Finally, body’s fat starts to

burn.

Όταν κάνει κρύο, το σώμα αποθηκεύει θερμότητα

με την στένωση των αγγείων του αίματος στην

επιφάνεια του σώματος( δέρμα), έτσι ώστε το ζεστό

αίμα να κρατιέται στο εσωτερικό του σώματος.

Επίσης μειώνει την εφίδρωση και αναρριγείται

προκειμένου να «παγιδεύσει» ρεύματα θερμού

αέρα στο δέρμα. Τέλος, αρχίζει και η καύση του

σωματικού λίπους.


Heat may be lost by:

Radiation & evaporation from the skin & the

breath.

Cool objects in contact with the skin.

Η θερμότητα αποβάλλεται μέσω:

Της ακτινοβολίας & της εξάτμισης από το σώμα

και την αναπνοή.

Όταν το σώμα έρχεται σε επαφή με κρύα

αντικείμενα.


In hot conditions, the blood vessels that lie on or

near the skin dilate in order to lose blood heat.

Activation of sweat glands

Breathing in of fresh, cool air which proceeds and

cools the blood as it passes through the lungs.

Όταν κάνει ζέστη, τα αγγεία του αίματος που

βρίσκονται πάνω ή κοντά στο δέρμα διαστέλλονται

προκειμένου να μειωθεί η θερμότητα.

Ενεργοποίηση των αδένων εφίδρωσης

Εισπνοή κρύου αέρα ο οποίος προωθείται και

δροσίζει το αίμα, καθώς αυτό περνάει από τους

πνεύμονες.


This condition usually occurs in freezing

and often dry & windy situations. The

tissues of the extremities freeze and in

severe cases this can lead to permanent

loss of sensation & eventually gangrene.

Οι επιπτώσεις του ψύχους-κρυοπαγήματα:

Αυτό κυρίως συμβαίνει σε καταστάσεις

παγετού με ξηρασία και δυνατό άνεμο. Οι

ιστοί των άκρων παγώνουν και σε σοβαρές

περιπτώσεις αυτό μπορεί να καταλήξει

κάποιος να μην αισθάνεται μόνιμα τα άκρα

του & τελικά σε γάγγραινα.


At first pins & needles

Paleness, followed by numbness

Hardening & stiffening of the skin

Colour change of the affected area: white mottled

& blue black.

Αρχικά ,τσιμπηματάκια

Ωχρή όψη που ακολουθείται από μούδιασμα

Σκλήρυνση και δυσκαμψία του δέρματος

Αλλαγή στο χρώμα: άσπρο μετά, με σπιθουράκια &

μελανό τέλος, μαύρο


Remove gloves, rings, boots

Αφαιρέστε γάντια, δαχτυλίδια, μπότες

• Warm the affected part with the hands

• Ζεστάνετε το εκτεθειμένο μέρος με τα χέρια

Avoid rubbing because it can damage skin & tissues

Αποφύγετε να τρίψιμο επειδή μπορεί να βλάψει το

δέρμα @ τους ιστούς

• DO NOT put the affected part by direct, open heat.

• ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ το εκτεθειμένο μέρος κοντά σε ανοιχτή

φωτιά.


Move the casualty into warmth, before you try to

the affected part

thaw

Place it in warm water, then dry carefully & apply a light

dressing

Raise and support the limb to reduce swelling

Call for help/doctor/ambulance

Μεταφέρετε τον τραυματία σε ζεστό μέρος, προτού

προσπαθήσετε να λιώσετε τον πάγο από το εκτεθειμένο μέλος

Βάλτε το σε χλιαρό νερό, μετά στεγνώστε το προσεκτικά και

απλώστε ένα ελαφρύ κάλυμμα.

Σηκώστε και υποστηρίξτε το μέλος για να μειώσετε το οίδημα

Καλέστε βοήθεια/γιατρό/ασθενοφόρο


The condition when the body temperature below 35 C.

Lack of agility, chronic illness & fatigue increase the risk.

Hypothermia can also be caused by prolonged exposure to

cold outdoors.

Death from immersion in cold water may be caused of

hypothermia, not drowning. When surrounded by cold

water, the body cools 30 times faster than in dry air.

Η θερμοκρασία σώματος είναι κάτω από 35 Κ.

Δυσκαμψία, χρόνιες αρρώστιες και υπερκόπωση αυξάνουν

το ρίσκο εμφάνισης της αρρώστιας. Επίσης, μπορεί να

προκύψει και από παρατεταμένη έκθεση σε κρύο.


Shivering and then cold, pale skin

Apathy, disorientation, irrational behaviour

Lethargy & unconsciousness

Slow breathing

Slow weakening pulse & cardiac arrest

***** ********* ****

Ρίγος & κρύο, ωχρής όψης δέρμα

Απάθεια, αποπροσανατολισμός, παράλογη συμπεριφορά

Αναισθησία

Αργές αναπνοές

Αργός, αδύναμος σφυγμός & καρδιακή αναστολή


Replace the wet clothes with dry ones and try to

warm him gradually with blankets

Suggest him have a hot bath(40 C)

Feed him with chocolate, soups or hot drinks

Αντικαταστήστε τα βρεγμένα ρούχα με στεγνά και

προσπαθήστε να ζεστάνετε το άτομο σταδιακά με

κουβέρτες.

Πείτε του να κάνει ένα καυτό ντους

Δώστε του να φάει σοκολάτα, σούπες ή ζεστά ροφήματα


Insulate with extra clothing/blankets & a

head covering

Take the casualty to a protected place

If he is conscious, give them some warm

drinks, but NO alcohol

Do NOT place by the open fire

Call for help


When the atmospheric temperature is the same as your

body temperature, the body cannot lose heat by radiation

or evaporation. If there is humidity, sweat will not

evaporate from the body. In such case, especially when

the body is being exercised, the body generates more

heat and being unable to get rid of it, heat exhaustion and

heatstroke occur.

Όταν η ατμοσφαιρική θερμοκρασία συμπίπτει με αυτή του

σώματος, το σώμα δεν μπορεί να αποβάλλει τη θερμότητα μέσω

της ακτινοβολίας ή της εξάτμισης. Αν έχει υγρασία, ο ιδρώτας

δεν μπορεί να εξατμιστεί από το σώμα. Και ειδικά όταν το

συγκεκριμένο σώμα καταπονείται και παράγει περισσότερη

θερμότητα την οποία δεν μπορεί να αποβάλλει, υπάρχει

κίνδυνος εξάντλησης και θερμοπληξίας.


The person feels dizziness, headaches & confusion

He has loss of appetite, nausea

He sweats

He feels cramps in the arms, legs and abdominal.

The body temperature is over 40 C

The skin is hot & flushed

A rapid deterioration in the level of response

Το άτομο νιώθει ζαλάδα, πονοκεφάλους & σύγχυση

Έχει απώλεια όρεξης, ναυτία

Ιδρώνει

Έχει κράμπες στα χέρια, στα πόδια, στην κοιλιά

Η θερμοκρασία σώματος ξεπερνά τους 40 Κ

Το δέρμα καίει και είναι κόκκινο

Μειώνεται η δυνατότητα αντίδρασης


Lay the casualty down in a cool place

Give him plenty of (salty) water.

Call a doctor

Ξαπλώνουμε τον ασθενή σε ένα δροσερό μέρος

Του δίνουμε να πιει πολύ νερό( με αλάτι)

Ζητάμε ιατρική βοήθεια


The body becomes dangerously overheated due to a

high fever or prolonged exposure to heat.

Sometimes, it occurs suddenly and the person may

remain unconscious.

Το σώμα υπερθερμαίνεται επικίνδυνα εξαιτίας

υψηλού πυρετού ή παρατεταμένης έκθεσης στη

ζέστη. Μερικές φορές, συμβαίνει ξαφνικά και το

άτομο μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του.


Quickly move the casualty to a cool place. Remove

the most clothes possible.

Wrap the casualty with wet sheets until the body

temperature falls to 38 C.

If possible fan the casualty

Call for help

Μεταφέρετε γρήγορα τον ασθενή σε δροσερό μέρος.

Βγάλτε του τα περισσότερα ρούχα

Τυλίξτε τον με βρεγμένα σεντόνια μέχρι η θερμ.

σώματος να πέσει στους 38 Κ.

Κάντε του αέρα

Καλέστε βοήθεια


It is controlled by the brain through the autonomic

nervous system which monitors the levels of oxygen

and carbon dioxide in the blood. The average adult

breathes 16 times a minute. Children breathe 20-30

times.

Ελέγχεται από τον εγκέφαλο μέσω του νευρικού

συστήματος, το οποίο ελέγχει τα επίπεδα οξυγόνου

και διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Ο μέσος

ενήλικας αναπνέει 16 φορές το λεπτό, ενώ τα παιδιά

20-30 φορές.


Any disorder can be fatal, since it may lead to

suffocation or hypoxia( depletion of oxygen).

Οποιαδήποτε διαταραχή μπορεί να αποβεί μοιραία,

αφού μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία

Two main functions:

Breathing in

Breathing out


Rapid breathing

Confusion, leading to unconsciousness

Usually grey-blue skin

Breathing or the heart may stop if the situation is not

reversed shortly

Γρήγορες αναπνοές

Σύγχυση που οδηγεί στη λιποθυμία

Γκριζο-μπλε δέρμα

Η αναπνοή ή η καρδιά μπορεί να σταματήσουν αν η κατάσταση

δεν ανατραπεί άμεσα


Treatment:

Remove anything that obstructs the breathing.

If possible, move the person into fresh air.

Be ready to resuscitate να είστε έτοιμοι για να

επαναφέρετε τον ασθενή


Treatment on a conscious person:

Ask the casualty to cough (του ζητάμε να βήξει)

Bend the casualty well forward at the waist and give up to 5

sharp slaps between the shoulder blades with the flat of your

hand.

Διπλώστε τον προς τα μπρος κρατώντας τον από τη μέση και

χτυπήστε τον 5 φορές στην ωμοπλάτη.

If these slaps fail, try to give up to 5 abdominal thrusts. Put

your arms around the person’s trunk.

Αν αυτά τα χτυπήματα αποτύχουν, προσπαθείστε να του δώσετε 5

σπρωξίματα στην κοιλιά. Βάλτε τα χέρια σας γύρω από τον κορμό

του.

Continue alternating back slaps & abdominal thrusts until the

obstruction is clear.


The ABC of life

Three elements are involved in getting oxygen to

the brain:

A for Airway or the air passage

B for Breathing

C for Circulation


We have to tilt the casualty’s head back and by lifting

the chin we will open the airway. The titled position

lifts the tongue from the back of the throat so that it

does not block the air passage.

Πρέπει να γείρουμε το κεφάλι του ασθενή προς τα

πίσω και σηκώνοντας το πηγούνι θα ανοίξουμε τον

αεραγωγό. Η λοξή αυτή θέση ανασηκώνει τη γλώσσα

από το πίσω μέρος του λαιμού, έτσι ώστε να μην

μπλοκάρεται η αναπνοή.


If a casualty is not breathing, we can breathe for

him, that is oxygenate his blood by giving “artificial

ventilation”. In other words, we blow our own

exhaled air into the casualty’s lungs.

Αν ο ασθενής δεν αναπνέει, μπορούμε να αναπνέουμε

εμείς για αυτόν και να οξυγονώνουμε το αίμα του,

προσφέροντάς του τεχνητή αναπνοή. Με άλλα λόγια,

του εμφυσούμε στους πνεύμονές του τον δικό μας

εκπνεόμενο αέρα.


If the heart stops we can apply “chest compressions”

to force blood through the heart and around the

body. These should be combined with artificial

ventilation, so that the blood is oxygenated.

Αν σταματήσει η καρδιά πρέπει να κάνουμε μαλάξεις

στο στήθος για να πιέσουμε το αίμα μες στην καρδιά

και σ’ όλο το σώμα. Αυτές οι μαλάξεις καλό θα ήταν

να συνδυαστούν με τεχνητή αναπνοή, έτσι ώστε να

οξυγονώνεται το αίμα.


Dry burn: flames, contact with hot objects

Scald: steam, hot liquids or hot fat

Έγκαυμα: ατμός, καυτό υγρό ή καυτό λίπος


Electrical burn ηλεκτροπληξία

low-voltage current, usu by domestic appliances

Ρεύμα χαμηλής έντασης, συνήθως οικιακών συσκευών

High-voltage currents (main overhead cables)

Ρεύμα υψηλής έντασης( κυρίως υπέργειων καλωδίων)

Lightning strikes Κεραυνοί


Cold injury: frostbites, liquid oxygen or nitrogen

κρυοπαγήματα, υγρό οξυγόνο ή άζωτο


Chemical burn:

industrial chemicals, inhaled fumes & corrosive gases

βιομηχανικά χημικά, εισπνεόμενες αναθυμιάσεις, διαβρωτικά

αέρια

Domestic chemicals: paint, caustic soda, weed killers,

bleach, acids οικιακά χημικά: μπογιά. καυστική σόδα,

ζιζανιοκτόνα, λευκαντικό, οξέα

Radiation burn: sunburn, x-rays έγκαυμα από έκθεση στον

ήλιο, ακτινοβολίες, ακτινογραφίες


It is vital to assess the extent of the area affected by

the burn, since the greater the surface area, the

greater the fluid loss & the risk of shock. For

example if 60% of the skin surface is burned, kidney

failure is likely to occur up to 6 weeks.

Είναι ζωτικής σημασίας να αξιολογήσουμε την έκταση

του εγκαύματος, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η

επιφάνεια, τόσο μεγαλύτερη η απώλεια υγρών και ο

κίνδυνος ενός σοκ. Πχ, αν καεί το 60% του σώματός

μας, είναι πιθανό να προσβληθούμε από νεφρική

ανεπάρκεια σε διάστημα 6 εβδομάδων.


A burn can be of:

Superficial partial thickness ( επιφανειακό, μερικής

πυκνότητας)

It involves only the outermost layer of skin; swelling &

redness are obvious; if not extensive no medical help is

required.

Partial thickness (μερικής πυκνότητας)

At that point, rawness &blisters are present and medical

treatment is required.

Full thickness (ολικής πυκνότητας)

All the layers of the skin are burnt, there is a possible

damage to nerves, fat tissue & muscles. Urgent medical

treatment!


Flood the injured part with cold water for at least 10

minutes to stop the burning and relieve the pain. If water

is not available, use milk.

Then remove any jewellery, belts or constricting clothes

before the injured area starts to swell.

Cover the area with sterile bandage, loosely.

Ρίχνω άφθονο κρύο νερό στην πληγή για τουλάχιστον 10’ μέχρι

να σταματήσει το κάψιμο και νιώσουμε ανακούφιση. Αν δεν

υπάρχει νερό, ρίχνω γάλα.

Βγάζω κοσμήματα, ζώνες ή ρούχα που με περιορίζουν προτού

αρχίσει το οίδημα.

Καλύπτω την περιοχή χαλαρά με αποστειρωμένο επίδεσμο.


Don’t break blisters

Don’t apply adhesive dressings/tapes to the skin

Don’t apply lotions, ointments

Δεν σπάω φουσκάλες

Δεν βάζω κολλητικά επιθέματα ή

ταινίες(hanzaplast) πάνω στο δέρμα

Δεν βάζω λοσιόν,αλοιφές


In the foot: help the person to stand with their weight on

the front of the foot. When the first spasm has passed,

massage the foot.

In the calf (κνήμη): straighten person’s knee & move it

upwards. Massage the muscles

In the back of the thigh (μηρός) : straighten the person’s

knee by raising the leg. Bend the knee in the front of the

thigh. Massage the muscles, until the pain eases.

Stitch( νευρόπονος): pain usually felt in the muscles of

the trunk & the sides of the chest. We should sit the

person down.


Reference book:

Kontopodis, P.(2002) English for medical purposes

with exercises. Athens: Kontopodis


Lending a hand

THANK U!

Maria Polymerou

English teacher in Tefaa

mpolymer@pe.uth.gr

More magazines by this user
Similar magazines