คู่มือการใช้งาน - Rossmax

rossmax.com

คู่มือการใช้งาน - Rossmax

รุ่น: RA600

TH

คู่มือ การใช้งาน

www.rossmax.com

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และโปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางช่องหูระบบอินฟราเรดรุ่น RA600

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางช่องหูระบบอินฟราเรดของ Rossmax ได้มีการพัฒนา

อย่างรอบคอบเพื่อการวัดอุณหภูมิทางช่องหูที่ถูกต้องแม่นยำา ปลอดภัย และรวดเร็ว

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางช่องหูนี้จะใช้ตัวตรวจจับระบบอินฟราเรดในการตรวจ

จับอุณหภูมิของร่างกายผ่านทางช่องหูสำาหรับผู้ใหญ่และเด็ก โดยไม่ก่อให้เกิดการแพร่

ของเชื้อโรคจากการวัด

• คุณภาพของอุปกรณ์ได้รับการตรวจยืนยันและสอดคล้องกับบทบัญญัติของคำา

สั่งแห่งสภา EC (EC council directive) 93/42/EEC (คำาสั่งว่าด้วยเรื่องอุปกรณ์

ทางการแพทย์ - Medical Device Directive) ภาคผนวก I ว่าด้วยเรื่องข้อกำาหนดที่

จำาเป็นและมาตรฐานความเกี่ยวเนื่องที่นำาไปประยุกต์ใช้ EN12470-5: 2003 Clinical

thermometers (เทอร์โมมิเตอร์ภายในคลินิค)-ส่วนที่ 5: สมรรถนะของเทอร์โมมิเตอร์

วัดไข้ทางหู (พร้อมอุปกรณ์สูงสุด)

LCD

ส่วนปลาย

ส่วนปลาย

ปุ่ม Start

ฝาครอบ

LCD

หู แบตเตอรี่

ปุ่ม ON/OFF/Memory

สเกล °C/°F

ฝาครอบถ่าน

การแสดงผลอุณหภูมิ

• หมายถึงบริเวณที่สามารถใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิได้

และเตือนให้ใช้ปลอกครอบส่วนปลายเมื่อทำาการวัด

• เมื่อไอคอนรูปแบตเตอรี่แสดงขึ้นมา โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่

วิธีการใช้งานเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางช่องหูระบบอินฟราเรดรุ่ น RA600

1. เพื่อการวัดค่าที่ถูกต้องแม่นยำา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอกครอบส่วนปลายอันใหม่

และสะอาดได้ถูกใส่เข้าที่เรียบร้อยก่อนการวัดในแต่ละครั้ง ตลอดจนช่องหูต้อง

สะอาด

ก. สวมปลอกครอบส่วนปลายโดยหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกา จากนั้นยึดให้อยู่กับที่

ข. ถอดปลอกครอบออกโดยหมุนออกทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นปลดออก

ส่วนปลาย

หมุนตามเข็มน

าฬิกาเพื่อล็อค

ส่วนปลาย

2. กดปุ่ม “On/Off/Memory”เทอร์โมมิเตอร์พร้อมใช้หลังจากไอคอนหูหยุดกะพริบ

และได้ยินเสียงบี๊ปสองครั้ง

3. ค่อยๆ ดึงหูจนช่องหูเป็นเส้นตรง ก่อนสอดส่วนปลายของเครื่องเข้าไปในช่องหู โดย

เล็งไปที่เนื้อเยื่อของแก้วหูเพื่อการอ่านค่าที่ถูกต้องแม่นยำา

a. การใส่ฝาครอบได้อย่างเหมาะสมช่วยรับประกันถึงการวัดที่ถูกต้องแม่นย

b. ใช้ฝาครอบทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อรับประกันถึงการอ่านค่าที่ถูกต้องแม่นยำา

และหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน.

c. เทอร์โมมิเตอร์นี้ต้องใช้กับปลอกครอบส่วนปลายของ

Rossmax เท่านั้น ปลอกครอบอื่นสามารถทำาให้ได้ค่าการ

วัดที่ไม่ถูกต้องแม่นยำาได้ หากปลอกครอบส่วนปลาย

หมด โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือตัวแทนจำาหน่ายเพื่อขอสั่งซื้อ

ปลอกครอบ

4. การวัดอุณหภูมิในหู: ใช้นิ้วชี้เพื่อสั่งการทำางาน กดปุ่ม “Start” ค้างไว้จนกระทั่งคุณ

ได้ยินเสียงบี๊ป

5. สำาหรับการวัดครั้งถัดไป ให้ถอดปลอกครอบส่วนปลายที่ใช้แล้วออก แล้วสวมอัน

ใหม่เข้าแทนที่

6. ปิดอุปกรณ์: อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติ หากถูกปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ นานกว่า 1 นาที

เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หรือกดปุ่ม "On/Off/Memory" นาน 3 วินาทีเพื่อ

ปิดอุปกรณ์

7. เตือนว่ามีไข้: หากอุณหภูมิที่วัดได้สูงกว่า 37.5°C หน้าจอจะกะพริบและจะส่งเสีย

งบี๊บสั้นๆ 4 ครั้ง หากอุณหภูมิที่วัดได้สูงกว่า 42.2°C หน้าจอจะแสดง "the Hi" และ

จะส่งเสียงบี๊บสั้นๆ 4 ครั้ง

a. แนะนำาให้คุณวัดอุณหภูมิ 3 ครั้งในหูข้างเดิม หากอุณหภูมิที่วัดทั้ง 3 ครั้งแตก

ต่างกัน ให้เลือกอุณหภูมิที่สูงที่สุด

b. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนได้ด้วยการทำาความสะอาดส่วน

ปลายตามที่ปรากฎในส่วน “การดูแลและการทำาความสะอาด” หลังใช้แต่ละ

ครั้ง

การสลับเสียงบี๊บระหว่างเปิดและปิด

หากต้องการเปลี่ยนเสียงบี๊บจากเปิดเป็นปิด:

1 ปิดอุปกรณ์

2 กดปุ่ม “Start” ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม “ON/OFF/Memory” ค้างไว้จนกระทั่งหน้าจอ

LCD แสดง °C

3 กดปุ่ม “ON/OFF/Memory” เพื่อเปลี่ยนเสียงบี๊บจากเปิดเป็นปิด จากนั้นปล่อยปุ่ม

“ON/OFF/Memory”

4 ใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้เพื่อเปลี่ยนเสียงบี๊บจากปิดเป็นเปิด

การสลับระหว่างฟาเรนไฮต์และเซลเซียส

เปลี่ยนหน่วยจาก °C เป็น°F:

1 ปิดอุปกรณ์

2 กดปุ่ม “Start” ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม “ON/OFF/

Memory” ค้างไว้จนกระทั่งหน้าจอ LCD แสดง °C

3 ก่อนปุ่ม “Start” เพื่อเปลี่ยนจาก °C เป็น °F จากนั้น

ให้ปล่อยปุ่ม “Start”

4 ใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลบนจอ

LCD จาก °F เป็น °C

ฟังก์ชั่นหน่วยความจำา

มีหน่วยความจำา 9 ชุดสำาหรับการวัดอุณหภูมิร่างกาย หากการอ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์

อยู่ภายในช่วงอุณหภูมิปกติของ 34°C ถึง 42.2 °C (93.2 °F ถึง 108.0°F) เมื่อปิด

เทอร์โมมิเตอร์แล้ว ข้อมูลการวัดล่าสุดจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจ

• กดปุ่ม “On/Off/Memory” (เปิด.หน่วยความจำา) อีกครั้งเพื่อดูอุณหภูมิที่จัดเก็บไว

การทำาความสะอาดและการจัดเก็บ

ส่วนปลายเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุดของเทอร์โมมิเตอร์ใช้ความ

ระมัดระวังเมื่อทำาความสะอาดเลนส์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

1.ใช้ก้านสำาีลีชุบแอลกอฮอล์ (เข้มข้น 70%) เพื่อทำาความสะอาด

เลนส์ (อยู่ที่ด้านในของส่วนปลาย)

2.ต้องปล่อยให้ส่วนปลายแห้งสนิทอย่างน้อย 5 นาท อุปกรณ์ต้องแห้งอยู่เสมอ

และอยู่ห่างจากของเหลวใดๆ รวมถึงแสงแดดโดยตรง ไม่ควรจุ่มส่วนปลาย

ลงไปในของเหลว

เปลี่ยนถ่าน

1. อุปกรณ์นี้ใช้ถ่านลิเธียมเซลล์ (CR2032 x 1) หนึ่งก้อน

2. ปิดเทอร์โมมิเตอร์ก่อนทำาการเปลี่ยนถ่าน

3. เปิดฝาครอบถ่าน: จับอุปกรณ์ไว้และใช้ไขควงขนาดเล็กงัดถ่านออกมา

4. สอดถ่านก้อนใหม่ใต้ตะขอเกี่ยวโลหะทางด้านซ้าย และกดด้านขวาของถ่านลงจน

กระทั่งคุณได้ยินเสียงคลิก

5. ประกอบฝาครอบถ่านกลับเข้าที่เดิม

* ด้านบวก (+) หงายขึ้นและด้านลบ (-) คว่ำาลง

การแก้ไขปัญหา

ข้อความแสดง

ข้อผิดพลาด

bi-bi-bi

bi-bi-bi

bi-bi-bi-bi

bi-bi-bi-bi

ปัญหา

อุณหภูมิภายนอกไม่ได้อยู่

ภาย ในช่วงระหว่าง

10°C และ 40°C

(50°F ~104°F)

ระบบทำางานได้ไม่

เหมาะสม

ไม่สามารถเปิดเครื่องเพื่อ

ให้เข้าสู่

สถานะพร้อมใช้

อุณหภูมิที่วัดได้สูงกว่า

42.2°C (108.0°F)

อุณหภูมิที่วัดได้ต่ำากว่า

34°C (93.2°F)

แนวทางแก้ไข

วางเทอร์โมมิเตอร์ไว้ในห้องอ

ย่า่งน้อย 30 นาทีที่อุณหภูมิห้อง:

10°C และ 40°C (50°F ~104°F)

แกะถ่านออก รอ 1 นาที ก่อน

ใส่ถ่านกลับเข้าไปใหม่ หาก

ข้อความยังปรากฏอีก ให้ติดต่อ

ตัวแทนจำาหน่ายเพื่อขอรับบริการ

เปลี่ยนถ่านก้อนใหม่

ตรวจสอบว่าปิดฝาครอบได้สนิท

แล้ว ก่อนทำาการวัดอุณหภูมิใหม่

ตรวจสอบว่าฝาครอบสะอาด

ก่อนทำาการวัดอุณหภูมิใหม่


ข้อมูลจำ าเพาะ

ถ่านอ่อนและวัดอุณหภูมิ

เพิ่มเติม

ไม่ได้อีกแล้ว

ถ่านหมด: ไอคอนรูป

ถ่านจะเปิดทำางานตลอด

เวลา แต่จะไม่สามารถวัด

อุณหภูมิได้อีก

ช่วงของการวัดอุณหภูมิ

34.0~42.2°C(93.2~108.0°F)

ความแม่นยำา +/-0.2°C (0.4°F) ระหว่าง 35.0~42.2°C (95.0~108.0°F), +/-

0.3°C (0.5°F) สำาหรับช่วงอื่น

ช่วงของอุณหภูมิในการทำางาน 10 ~ 40°C (50~104°F), RH

More magazines by this user
Similar magazines