Poster Presentation. p. 279. - Mahidol University

sc.mahidol.ac.th

Poster Presentation. p. 279. - Mahidol University

บทคัดยอ

การเสนอผลงานแบบโปสเตอร

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัย

ของอาจารยรุนใหม และทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม

การประชุมนักวิจัยรุนใหม พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ครั้งที่ 10

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2553

โรงแรมฮอลิเดยอินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา

จังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)


JuniorResearchers

PosterPresentations

“ .” 10

Physical Sciences / Biological Sciences / Engineering Sciences

14-16 2553The Thailand Research Fund


Commission on Higher Education


¡ÒûÃЪØÁ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÃØ‹¹ãËÁ‹¾ºàÁ¸ÕÇÔ¨ÑÂÍÒÇØâÊ Ê¡Ç. 10

Çѹ·Õè 14-16 2553

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËμؼÅ


·Ø¹ ÍÕ¡·Ñé§


.


14-16 2553

§Ò¹ÇԨѠ. .


¡ÒôíÒà¹Ô¹¡ÒÃ. ËÃ×Í

cluster


1.

2.

3.

4. . ¹Ñ¡ÇÔ¨Ñ


5.

6.


7.

¼ÙŒà¢ŒÒËÇÁ»ÃЪØÁ

1. 2551 ¨íҹǹ 361

2551 ¨íҹǹ 10

2. 2552 ¨íҹǹ 250

2552 ¨íҹǹ 36

3. 2550-2552 áÅйѡÇÔ¨ÑÂÃØ‹¹¡ÅÒ§

¨íҹǹ 242

4. Ê¡Ç. 125

5. Ê¡Í. áÅÐ Ê¡Ç. . 20 ¨Ð

1,000


1.

Ê¡Ç.

2.

3. 㹡Ò÷íÒÇÔ¨ÑÂã¹


4.


¡íÒ˹´¡ÒûÃЪØÁ

“¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÃØ‹¹ãËÁ‹...¾º...àÁ¸ÕÇÔ¨ÑÂÍÒÇØâÊ Ê¡Ç.” 10

14-16 2553


14 2553 Grand Petchburi Hall

06.00 ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§¨Ò¡¡ÃØ§à·¾Ï ä»

08.-30 – 09.30 –

. 9

09.30 – 09.45

â´Â È.¹¾.´Ã. »Ãиҹ¡ÃÃÁ¡ÒùâºÒ¡ͧ·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

09.45 – 10.30 »Ò°¡Ò¹íÒ “”

â´Â È. . »ÃÐàÇÈ ÇÐÊÕ

10.30 – 11.30 àÊÇ¹Ò “”

â´Â ´Ã. ÊØàÁ¸

È.¹¾.

´Ã.

È.´Ã. ¼ÙŒÍíҹǡÒÃÊíҹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

11.30 – 12.00

â´Â ¼È. Ãͧ¼Ù ŒÍíҹǡÒÃÊíҹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

12.00 – 12.15 “”

â´Â È.´Ã. .

12.15 – 13.00

13.00 – 16.00


16.00 – 18.00
18.00


15 2553

09.00 – 12.00

()

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00 :

1. (Petchburi 1)

â´Â È.´Ã. ÍÁàÃÈ .

â´Â È.´Ã. ÇѲ¹ÒÅÑ »Ò¹ºŒÒ¹à¡Ãç´


2. (Petchburi 2)

â´Â È.¹¾. .

â´Â È.¹¾.

.

3.

(Petchburi 3)

â´Â È.´Ã. .

â´Â È.´Ã.

.

14.00 – 16.00


TRF-CHE-Scopus Researcher Awards . .

Elsevier

16.00 – 17.30 . .17.30 – 19.00()

13.00 – 15.30()

15.30 – 17.3019.00 – 21.00 “ ”

(Petchburi 1-2)

1. How to publish a paper in a good international journal: tips from a veteran researcher

â´Â È.´Ã.Á.Ã.Ç. ªÔɳØÊÃÃ

2. Beyond Choosing the Right Journal

â´Â Mr. Lee Inn Beng

3. Introduction to the Web of Knowledge-using it for smart discoveries and improvement of your

research performance

â´Â Dr. Lim Khee Hiang

-

È.´Ã. »ÃÐàÊÃÔ° .

19.00 – 21.00 “” (Petchburi 3)

â´Â È.´Ã. à¨μ¹Ò

È.´Ã.

ÃÈ.´Ã. ¡ÒÞ¨¹Ò

.

.

.


16 2553 Grand Petchburi Hall

09.15 – 10.30 »Ò°¡Ò¾ÔàÈÉ “”

â´Â ¹ÒÂ

TRF-CHE-Scopus Researcher Awards


10.30 – 11.45 àÊÇ¹Ò “”

â´Â È.´Ã.


´Ã. ÊÁà¡ÕÂÃμÔ

È.¹¾.

11.45 – 12.00

/


12.00 – 13.00

14.00


“ .” 10
“ .” 10

POSTER PRESENTATION SCHEDULE (Junior Researchers)

PHY: Physical Sciences 1-167

Section A: Drug Delivery and Controlled Released Systems 1

Section B: Medicinal Chemistry and Natural Products 14

Section C: Nanotechnology and Materials Science 54

Section D: Polymers and Rubber 82

Section E: Chemical Sciences: Organic Synthesis 99

Section F: Chemical Sciences: Sensors and Analytical Chemistry 109

Section G: Chemical Sciences: Theoretical and Physical Chemistry 124

Section H: Chemistry and Chemical Engineering: Catalysis 137

Section I: Theoretical Physics 145

Section J: Mathematics 152

BIO: Biological Sciences 169-329

Section A: Biomedical Science 169

Section B: Communicable Diseases 188

Section C: Noncommunicable Diseases 206

Section D: Animals and Insects 233

Section E: Microbiology 265

Section F: Agricultural Science 275

Section G: Environmental Science and Natural Resources 298

ENG: Engineering Sciences 331-415

Section A: Biodiesel and Fuels 331

Section B: Energy and Fuel Cells 341

Section C: Mechanical Engineering 350

Section D: Civil Engineering 362

Section E: Electrical Engineering and Information Technology 372

Section F: Industrial Engineering 386

Section G: Food Science and Engineering 398


PosterPresentations

TechnicalPrograms


JuniorResearchers


PHY:PhysicalSciences

JuniorResearchersPosterPresentations

PJ-PHY

October 14, 2010

16:00 – 18:00

Room: Grand Sema / Park View

PJ-PHY-A01

PJ-PHY-A02

Design and Synthesis of Cyclic Hexaglycine Dendrimer as Intravenous

Drug Delivery System

Mechanical and Biological Properties of Chitosan Films Containing Aloe

Vera Gel Extract for Wound Healing

Luelak Lomlim 1

Chirasak Kusonwiriyawong 2

PJ-PHY-A03 Star-shaped Poly(D,L-lactide)s Microspheres for Drug Delivery Yodthong Baimark 3

PJ-PHY-A04

PJ-PHY-A05

PJ-PHY-A06

PJ-PHY-A07

PJ-PHY-A08

PJ-PHY-A09

PJ-PHY-A10

PJ-PHY-A11

PJ-PHY-A12

PJ-PHY-A13

PJ-PHY-B01

PJ-PHY-B02

PJ-PHY-B03

PJ-PHY-B04

PJ-PHY-B05

PJ-PHY-B06

PJ-PHY-B07

PJ-PHY-B08

PJ-PHY-B09

PJ-PHY-B10

PJ-PHY-B11

Film Forming Polymeric Solution and Patch from Natural Rubber Latex for

Transdermal Nicotine Delivery

Effect of a Pharmaceutical Cationic Exchange Resin on the Properties of

Controlled Release Diphenhydramine Hydrochloride Matrices Using

Methocel K4M or Ethocel 7cP as Matrix Formers

Formulation Development of Aerosolized Nanoparticles of Cyclosporine A

for Pulmonary Delivery System

Investigation of Antimicrobial Activity and Skin Irritation Potential of

Plaunoi-Loaded Micro/Nanoemulsion Formulations for Treatment of

Dermatitis

Stability of Vitamin A Palmitate Loaded in Microemulsions of

Water, Isopropyl Palmitate and Polyoxyethylene-10-Oleyl Ether

Development of Solid Self-Emulsifying Drug Delivery System (SSEDDS)

of Clotrimazole Using Solid Dispersion Technique

Carbendazim-loaded Electrospun Poly(vinyl alcohol) Fiber Mats and

Release Characteristics of Carbendazim Therefrom

Micro-Nano Encapsulation of Lemon Glass Flavor for Food and

Pharmaceutical Industry

Comparison of Drying Methods on the Physical Properties and Foaming

Properties of Encapsulated Pandanus amaryllifolius Leave Extracts

Preparation of Hydrophilic and Hydrophobic Mesoporous Silica from Rice

Husk Ash for Poorly Dissolved Drug Delivery

Optimization of Pharmaceutical Formulation and Processing:

Experimental Study and Model Development

Evaluation of Antioxidant Properties of Some Medicinal Plants Used in

Thai Traditional Medical Formulation for Cancer Therapy

Phytochemical studies of Spilanthes acmella (L.) Murray(Asteraceae),

Derris trifoliate Lour.(Fabaceae) and Aglaia odorata Lour.(Meliaceae)

Effect of Shiitake (Lentinus edodes) Extract on the Growth of

Mycotoxin-Producing Fungi

Expression and Characterization of Nomuraea rileyi Hydrophobin in

Pichia pastoris X-33

Anti-inflammatory Effects of Lansai C and D cause Inhibition of STAT-1

and NF-B Activations in LPS-Induced RAW 264.7 Cells

Histone Deacetylase-Inhibiting Activity and Anticancer Action of the

Compounds Secreted from the Soil Fungus Aspergillus Niger Isolate S1

FtsZ inhibitors from Marine Microorganisms: New Insight for Future

Antibiotics

The Inhibitory Effect of Trans-Cinnamaldehyde Against Pathogenic

Candida Albicans

Seed Protein Extract of Bauhinia purpurea Showed Bacterial Growth

Inhibition by Damaging Bacterial Membrane and Showed no Effect on

Human Erythrocytes

Properties and Antimicrobial Activity of Edible Films Incorporated with

Kiam Wood (Cotyleobium lanceotatum) Extract

Wiwat Pichayakorn 4

Prasert

Akkaramongkolporn

Prapasri Sinswat 6

Sarunyoo Songkro 7

Prapaporn Boonme 8

Warisada Sila-On 9

Patcharaporn

Thitiwongsawet

5

10

Apinan Soottitantawat 11

Panida Rattanapitigorn 12

Supakij Suttiruengwong 13

Suchada Piriyaprasarth 14

Paiboon Nuntanakorn 15

Oumaporn Tasanor 16

Awanwee Petchkongkaew 17

Sirima Suwannakut 18

Thongchai Taechowisan 19

Thanaset Senawong 20

Veena Nukoolkarn 21

Anek Pootong 22

Saranyu Khammuang 23

Thawien Wittaya 24


PJ-PHY-B12

PJ-PHY-B13

PJ-PHY-B14

PJ-PHY-B15

PJ-PHY-B16

PJ-PHY-B17

Hybrid Nature of a Novel Scorpine Family Toxin Heteroscorpine-1:

Conformation and Antibacterial Activity

Cloning and Characterization of Gene Encoding a Novel Bioactive

Peptide with Anti-MRSA and Anti-VRE Activity and Its Effect on Cell

Membrane

Bactericidal Activitiy of Antimicrobial Combination on

Multidrug Resistant Acinetobacter Baumanii

Study on Molecular Mechanism Underlying the Inhibitory Effect on

Nitric Oxide Production of NAMDA Derivatives

Effects of an Aqueous Extract from Dried Mature Unripe Morinda citrifolia

(L.) Fruit and Its Biomarker Scopoletin on Gastroesophageal

Inflammatory Diseases in Rats

Absorption and Distribution of Coenzyme Q10 from Pakwan-Ban

(Sauropus androgynus Mer.) and Antioxidant Activities (in vivo)

Rina Patramanon 25

Ratchaneewan Aunpad 26

Cheardchai Soontornpas 27

Klaokwan Srisook 28

Sirima Mahattanadul 29

Aikkarach Kettawan 30

PJ-PHY-B18 Tyrosinase Inhibitors from Blumea Balsamifera DC Nisakorn Saewan 31

PJ-PHY-B19

PJ-PHY-B20

Effects of -Irradiation on Free Radical Induction, Antioxidant Activity and

Total Phenolic Content of Selected Medicinal Plants

Thai Pandan (Pandanus amaryllifolius Roxb.) Extract as Natural

Antioxidant in Topical Oil-In-Water Emulsion

Piyanut Thongphasuk 32

Ampa Jimtaisong 33

PJ-PHY-B21 Neuroprotective Agents from the Root Bark of Clausena harmandiana Ploenthip Puthongking 34

PJ-PHY-B22

PJ-PHY-B23

PJ-PHY-B24

PJ-PHY-B25

PJ-PHY-B26

PJ-PHY-B27

PJ-PHY-B28

PJ-PHY-B29

PJ-PHY-B30

Mentha Cordifolia Leaf Extract Inhibits the Development of Hypertension

in L-NAME-Induced Hypertensive Rats

Cardiovascular Effect of Water Extract of Pseuderanthemum palatiferum

(Nees Radlk) Leaves

Purification and Characterization of a Heat Stable Glycoprotein from

Artocarpus heterophyllus Latex with an Effect on Human Blood

Coagulation Time

The Effect of Daily Consumption of Virgin Coconut Oil on Plasma

Lipoproteins Levels in Healthy Thai Volunteers

The Effect of Active Compounds from Curcuma Comosa Roxb. on

Cadmium-Induced Nephrotoxicity and Immunotoxicity

Alleviation of Lead Poisoning In the Brain with Aqueous Leaf Extract of

the Thunbergia Laurifolia (Linn)

Effect of Tabernaemontana Divaricata Root Extract on Mice Reproductive

System

Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Juice did not Affect Androgenic

and Estradiol Levels in Premature Male Rats

Effect of Kaempferia parviflora on Endothelial Dysfunction in

Streptozotocin-induced Diabetic Rats

Poungrat Pakdeechote 35

Parirat Khonsung 36

Jaruwan Siritapetawee 37

Surarong Chinwong 38

Amorntus Sodsai 39

Jitbanjong Tangpong 40

Hathairat Kruevaisayawan 41

Paiwan Sudwan 42

Wachirawadee Malakul 43

PJ-PHY-B31 Potentiality of Kaempferia parviflora Extract on the Intestinal Motility Supaporn Puntheeranurak 44

PJ-PHY-B32

PJ-PHY-B33

PJ-PHY-B34

Black Pepper Extract and Piperine Reduce Cholesterol Uptake in Caco-2

Cells

Screening of Ca 2+ -Signaling Inhibitors from Thai Medicinal Plants by

Using a Positive-Drug Screening in Budding Yeast

Apoptotic Effect of Alpha-Mangostin on Head and Neck Squamous

Carcinoma Cells

Nanteetip Limpeanchob 45

Ruthada Chanklan 46

Ruchadaporn

Kaomongkolgit

PJ-PHY-B35 Determination of Total Phenolic Compounds from Thai Medicinal Plants Wanida Caichompoo 48

PJ-PHY-B36

PJ-PHY-B37

Adsorption Property of Phenylethyl Cinnamides, -Glucosidase Inhibitors

from Bael Leaves, on Polymeric Resins

Cytotoxic and Antioxidant Activities of Compounds from Agapetes

megacarpa and Agapetes hosseana

47

Preecha Phuwapraisirisan 49

Suwaporn Luangkamin 50

PJ-PHY-B38 New Cytotoxic Steroids from the Fruits of Syzygium siamense Parinuch Chumkaew 51

PJ-PHY-B39 Protein profiles and Ribonucleases Expressed in Thai Amphibians Somporn Katekaew 52

PJ-PHY-B40

PJ-PHY-C01

Investigation on the Biochemical Characterization and Biological

Functions of Chondroitin Sulfate Proteoglycans from the Cartilage of

Unossified Antler of Cervus timorensis

Design and Construction of the Dual Cathodic Vacuum Arc for Ti:DLC

Deposition

Peraphan Pothacharoen 53

Artit Chingsungnoen 54

PJ-PHY-C02 Simple Route to Synthesize Gold Decorated Carbon Nanotubes Chompunuch Warakulwit 55


PJ-PHY-C03

Effect of Vanadium Pentoxide on the Mechanical, Thermal and

Morphological Properties of Poly(Vinyl Alcohol)/Vanadium Pentoxide

Nanocomposites

Sirirat Wacharawichanant 56

PJ-PHY-C04 Comparison of Physical Properties of Micro and Nano-Silver Clay Pimthong Thongnopkun 57

PJ-PHY-C05 Preparation of Silver Nanoparticles via Ionomer Clusters Pornpen Atorngitjawat 58

PJ-PHY-C06

PJ-PHY-C07

PJ-PHY-C08

PJ-PHY-C09

Fabrication and Characterization of TiO 2-Fe 2O 3 Reinforced

Dental Ceramic Nanocomposites

A Novel Application of Hierarchical Porous Carbon Monolith in Lipase-

Immobilization

Development and Performance Evaluation of an Electrical Detection

System for Nanometer-Sized Aerosol Particles Detection

Construction Technique for 3-D Surface Profile of Materials Covered with

Thin Transparent Medium Based on Low-coherence Interferometry

PJ-PHY-C10 Raman Spectroscopy of Compositional Fluctuations in Spinel Zn 2TiO 4

Nanostructures

PJ-PHY-C11

PJ-PHY-C12

PJ-PHY-C13

PJ-PHY-C14

PJ-PHY-C15

PJ-PHY-C16

PJ-PHY-C17

Dependence of Photocatalytic Activity on Structural and Optical

Properties of ZnO nanopowders

Nanohardness and Resistivity of Au, Au-V and Au-VO x Solid Solution

Thin Films Sputtered on Si Wafers

The Generation of Self-Assembled Quantum Rings Using Molecular

Beam Epitaxy

Fabrication of (In)GaAsN/GaAs T-junction Quantum Wires Grown by

Metal-organic Vapor Phase Epitaxy

CaCu 3Ti 4O 12 Nanoparticles using Polyvinyl Pyrrolidone : Synthesis and

Dielectric Properties

Co-Electrodeposition and Characterization of NiW-WC Composite

Coatings

Characterization of Perovskite Ferroelectric Lead Nickel Niobate

Ceramics

Attavit Pisitanusorn 59

Nattaporn Tonanon 60

Panich Intra 61

Montian Tianprateep 62

Duangmanee

Wongratanaphisan

63

Sumetha Suwanboon 64

Suparut Narksitipan 65

Prathan Buranasiri 66

Sakuntam Sanorpim 67

Chivalrat Masingboon 68

Yuttanant

Boonyongmaneerat

69

La-Ongnuan Srisombat 70

PJ-PHY-C18 Preparation of PBZT Ceramics via Solid State Reaction Method Theerachai Bongkarn 71

PJ-PHY-C19

PJ-PHY-C20

Effects of Uniaxial Stress on Electrical Properties of Lithium Modified

Potassium Sodium Niobate Ceramics

Fabrication and Properties of (Na 0.5K 0.5)NbO 3 –LiNbO 3 based

Lead- Free Piezoelectric Ceramics

PJ-PHY-C21 Synthesis and Dielectric Properties of 0.9Pb(Zr 1/2Ti 1/2)O 3 –

0.1Pb(Fe 1/3Nb 2/3)O 3 Ceramics

PJ-PHY-C22

Microstructure and Dielectric Properties of Two-Stage Sintered PMN-PT

Ceramics Prepared by a Corundum Route

Supattra Wongsaenmai 72

Pornsuda Bomlai 73

Anurak Prasatkhetragarn 74

Rewadee Wongmaneerung 75

PJ-PHY-C23 Giant Dielectric Properties of Barium Iron Niobate Base Ceramics Uraiwan Intatha 76

PJ-PHY-C24

PJ-PHY-C25

PJ-PHY-C26

Dielectric and Ferroelectric Properties of (Cr,Nb)-doped Lead Zirconate

Titanate

Effect of Lanthanum Oxides on the Magnetic Properties of Strontium

Hexaferrite

Study of Silicon Nitride Ceramics for Dental Core with Borosilicate Glass

for Veneering Material

Piyachon Ketsuwan 77

Wandee Onreabroy 78

Thanakorn

Wasanapiarnpong

PJ-PHY-C27 Fabrication of BT-based Nanocomposite Ceramic and Its Characteristics Wanwilai Vittayakorn 80

PJ-PHY-C28

PJ-PHY-D01

The Effect of Two Orthogonal Polarizers on the Distinguishability in the

Hong-Ou-Mandel Interference: an Evidence of a Quantum Eraser

Hydrophobic Properties of Cellulosic Fibers Modified by Cationic

Surfactant (DB) and Perfluorooctyltriethoxysilane (POTS)

79

Wisit Singhsomroje 81

Sorapong Janhom 82

PJ-PHY-D02 Electropolymerization of New Conducting Polymer for Photovoltaic Cell Paralee Waenkaew 83

PJ-PHY-D03

PJ-PHY-D04

PJ-PHY-D05

Effect of Side Chain Length and Head Group Architecture on Colorimetric

Response of Polydiacetylene Assemblies to Temperature, Alcohols and

pH

Effect of Poly (Vinyl Alcohol) and Sodium Dodecylbenzenesulfonate

Adsorption on the Dispersion Stability of Ceramic Glaze Suspension

Study of the Efficiency of the Removal of the Disperse Dye Stain, from

the Elastane Component of a Polyester/Elastane Blend, on the Wet

Fastness of the Dyed Fabric

Nipaphat Charoenthai 84

Preecha Panya 85

Potjanart Suwanruji 86


PJ-PHY-D06

PJ-PHY-D07

PJ-PHY-D08

Polybenzoxazine Membrane for Ethanol/Water Separation via

Pervaporation Technique

Highly water-selective mixed matrix membranes from natural rubberblend-poly(acrylic

acid) (NR-b-PAA) incorporated with zeolite 4A for

dehydration of water-ethanol mixtures through pervaporation

Simultaneous Deconvolution of Molecular Weight Distribution and

Chemical Composition Distribution of Ethylene/1-Olefin Copolymers

Synthesized with Multiple-Site-Type Catalytic Systems

Thanyalak Chaisuwan 87

Sittipong Amnuaypanich 88

Siripon Anantawaraskul 89

PJ-PHY-D09 Antimicrobial Resistance of Polymeric Na-Bentonite Nanocomposites Thirawudh Pongprayoon 90

PJ-PHY-D10 Layer-By-Layer Deposition of Silver Nanoparticles on Surgical Suture Stephan T Dubas 91

PJ-PHY-D11

PJ-PHY-D12

PJ-PHY-D13

Synthesis and Structural Characterization of Polyoxometalates

Incorporating with Anilinium Cations and Facile Preparation of Hybrid Film

Polymer Electrolyte Prepared From Deproteinized Natural Rubber Having

Epoxy Group (LEDPNR)/ Polyethylene Glycol(PEG) Blend

Swelling Resistance and Thermal Property of Chlorinated Epoxidized

Natural Rubber/Polypropylene Blend

Keisuke Fukaya 92

Warunee Ariyawiriyanan 93

Anoma Thitithammawong 94

PJ-PHY-D14 Biodegradable Composite from Chitosan Filled Natural Rubber Wimon Intakong 95

PJ-PHY-D15

PJ-PHY-D16

Statistical Optimization of Biomass and PHB Production from

Fermented Cassava Wastewater by Cupriavidus Sp. KKU38

Lactic Acid Production by Ion Exchange Fermentation, Its Recovery and

Partial Purification Scheme

Suksaman Sangyoka 96

Mallika Boonmee 97

PJ-PHY-D17 Characterization of Carboxymethyl Cellulse Film from Mimosa Pigra Pornchai Rachtanapun 98

PJ-PHY-E01

PJ-PHY-E02

Synthesis and Cytotoxic Activity of Papaveraldine Thiosemicarbazone

and Related Compounds

Synthesis and Cytotoxicities of Phenanthroindolizidine Alkaloids:

Partial Structure-Activity Relationships of Tylophorine and Antofine

Analogs

Ratchanok Pingaew 99

Wannaporn Disadee 100

PJ-PHY-E03 Synthetic Peptidomimetics for N-Formyl Peptide Receptor Chutima Jiarpinitnun 101

PJ-PHY-E04

PJ-PHY-E05

PJ-PHY-E06

PJ-PHY-E07

PJ-PHY-E08

PJ-PHY-E09

PJ-PHY-E10

PJ-PHY-F01

Characterization of Binding Site and Molecular Recognition of Trans-

Retinol-Molecularly Imprinted Polymer

Synthetic Studies of Epiquinamide Using Imine Formation/Cross Olefin

Metathesis/Ring Closing Cascade

Synthetic Method for Carbon-Nitrogen Bond by Oxidation-Reduction

Condensation Using the Combination of Alkyl Diphenylphosphinites and

1,2-Dicarbonyl Compounds

Iodine Catalyzed Friedel-Crafts Alkylation of Electron-Rich Arenes with

Aldehyde: Efficient Synthesis of Triarylmethanes and Diarylalkanes

Synthesis and Nucleic Acid Binding Properties of Novel Pyrrolidine

Peptide Nucleic Acid Carrying 3-Aminopyrrolidine-4-Carboxylic acid

Synthesis of exo-Glycals via Thermal Rearrangement of C-Glycosyl

Sulfoxides

Synthesis and Characterization of Ethynylphenylporphyrin Derivatives

for Dye-Sensitized Solar Cell

Kinetic and Analytical Evaluation of Horseradish Peroxidase On Bare and

Redox-Modified Single Walled Carbon Nanotubes

Vatcharee

Seechamnanturakit

102

Punlop Kuntiyong 103

Wanchai Pluempanupat 104

Jaray Jaratjaroonphong 105

Chaturong Suparpprom 106

Kampanart Chayajarus 107

Tinnagon Keawin 108

Rungtiva Palangsuntikul 109

PJ-PHY-F02 Application of Peroxidase from Fingerroot in a Glucose Test Strip Lalida Shank 110

PJ-PHY-F03

PJ-PHY-F04

PJ-PHY-F05

PJ-PHY-F06

PJ-PHY-F07

Reconfigurable and Reusable Labeled Optical Biosensor Based on

Aptamer DNA Molecular Beacon

Indirect method of an Amperometric Multi Enzymatic Biosensor for

the Determination of Hg 2+ and Pesticide

Identification and Quantification of a New Aroma Character Impact

Compound of Thai Fragrance Rice (Khao Dawk Mali 105)

Development of Gas Chromatography-Mass Spectrometry

for Trace Level Analysis of Iodide

The Determination of Ferulic Acid and -Oryzanol in Rice Bran

Using Partial Extraction Method and HPLC

Chittanon Buranachai 111

Anchalee Samphao 112

Kanjana Mahattanatawee 113

Warawut Tiyapongpattana 114

Supathra Lilitchan 115

PJ-PHY-F08 On-column Affinity Smart Polymer Gel Glucose Sensor Chongdee Thammakhet 116

PJ-PHY-F09

Chronoamperometric Cholesterol Biosensor Based on Cysteine and Gold

Nanoparticle Modified BDD Electrode

Anchana Preechaworapun 117


PJ-PHY-F10

Electrochemical Flow System for Simultaneous Real-Time Assay of Zinc

Cadmium and Lead by Square Wave Anodic Stripping Voltammetry Using

Bismuth Film Electrodes

Sompong Thongngamdee 118

PJ-PHY-F11 A Bubble-based ISFET Sensor for Flow Rate Measurement Kanchana Uraisin 119

PJ-PHY-F12

PJ-PHY-F13

PJ-PHY-F14

PJ-PHY-F15

PJ-PHY-G01

PJ-PHY-G02

PJ-PHY-G03

PJ-PHY-G04

PJ-PHY-G05

PJ-PHY-G06

PJ-PHY-G07

PJ-PHY-G08

PJ-PHY-G09

PJ-PHY-G10

PJ-PHY-G11

PJ-PHY-G12

Development of New Approach for Extraction and Determination

of Anionic Surfactant in Environmental Samples

Repeatability in Column Preparation for a Reversed-phase C18 Monolith

and Its Separation of Tocopherol Homologues

Tunable Surface Property of Poly(Dimethylsiloxane) Microfluidic Devices

for Biopolymer Separation

Preparation of Lake Pigments from Standard Dyes by Electrocoagulation

Method

Molecular Dynamics Studies of the Tetrameric P53 Bound to DNA in

Solution

Molecular Modeling of Prepolymerization Adduct Non-Covalent

Molecularly Imprinting Polymer for Nevirapine and Indinavir

1

H NMR Chemical Shifts of Some DMSO-Solvated Amines Using MD-

ONIOM2

Excitation Energies of bis(thiophen-2-yl)-2,7-Carbazoles Derivatives in

Solution Using Long-Range Corrected Time-Dependent Density

Functional Theory

Quantum Calculations on Hydrogen Bonded Cluster of Water and

Serotonin: AIM and NBO Analyses

Ab Initio Quantum Mechanical Charge Field Study of Hydrated

Bicarbonate Ion: Structural and Dynamical Properties

Structure and Dynamics of the Solvated Vanadium (III) Ion: A QM/MM

MD Simulation

Activated Dynamics in Compressed-Networks of Amorphous Silica:

Potential Energy Landscape and Gaussian Excitation Model

Determination of Structural Availability of the Intermediate-State Eco-

MscL obtained from the Pseudo-Atom Driven Solvent Accessibility

Refinement by Means of Molecular Dynamics Simulations

Processing and Characterization of (RE)Ba 2Cu 3O 7-x (RE123) High

Temperature Superconductors for Flywheel Energy Storage System

Characterization of Homoprotocatechuate 2,3-Dioxygenase from

Pseudomonas aeruginosa

Various Gases Adsorption on the Pristine, Pd–Doped (5,5) Single–Walled

Carbon Nanotube: Density Functional Study

Sarawut Somnam 120

Patcharin Chaisuwan 121

Luxsana Dubas 122

Neeranuch Chairungsi 123

Ornjira Aruksakunwong 124

Piyarat Nimmanpipug 125

Veeramol Vailikhit 126

Songwut Suramitr 127

Jaturong Pratuangdejkul 128

Viwat Vchirawongkwin 129

Chinapong

Kritayakornupong

130

Aimorn Saksaengwijit 131

Arthorn Loisruangsin 132

Oratai Jongprateep 133

Soraya Ponrsuwan 134

Banchob Wanno 135

PJ-PHY-G13 Kinetics and Thermodynamics of the Formation of MnFeP 4O 12 Banjong Boonchom 136

PJ-PHY-H01 Preparation of Solid Acid-Catalyzed for Biodiesel Production Pornsawan Amornsakchai 137

PJ-PHY-H02 Aqueous Phase Reforming of Glycerol over Ni Supported Catalysts Sitthiphong Pengpanich 138

PJ-PHY-H03

PJ-PHY-H04

PJ-PHY-H05

PJ-PHY-H06

PJ-PHY-H07

PJ-PHY-H08

PJ-PHY-I01

Superacid Catalysts for Esterification Reaction of Free Fatty Acids in

Crude Palm Oil

Hydrotalcite-Derived Base Catalysts for Transesterification of Soybean

Oil

A Density Fuctional Study of Comparison of Ammonia Oxidation

Mechanisms on the Perfect- and Defect sites of TS-1 catalyst

Development of Ti-MCM-41 Thin Film for Degradation of Gaseous

Benzene and Its derivatives

Polypropylene Waste to Fuel Using MCM-22 Zeolite and Del-MCM-22

Catalysts

Oxidative Dyhydrogenation of Ethylbenzene to Styrene with

Nitrous Oxide over Fe-ZSM-5

Magnetic Properties of Holographic Multiquarks in the Quark-Gluon

Plasma

Kamchai Nuithitikul 139

Jonggol Tantirungrotechai 140

Jakkapan Sirijaraensre 141

Siriluk Chiarakorn 142

Duangamol Nuntasri 143

Supawadee Namuangruk 144

Piyabut Burikham 145

PJ-PHY-I02 Nucleon Properties in a Relativistic Three-Quark Model Kem Pumsa-Ard 146

PJ-PHY-I03 Collective Flow of K + Meson within Covariant Kaon Dynamics Pornrad Srisawad 147

PJ-PHY-I04 Proton Production in 175 MeV Neutron-Induced Reactions on Oxygen Udomrat Tippawan 148


PJ-PHY-I05 Five new Eclipsing Cataclysmic Variables from IPHAS Amornrat Aungwerojwit 149

PJ-PHY-I06

PJ-PHY-I07

PJ-PHY-J01

PJ-PHY-J02

Separation of Charged Particles from Magnetic Field Lines in 2D+Slab

Turbulence

Effects of Entropy Perturbations in Assisted Dark Energy with Mixed

Kinetic Terms on Density Perturbations in the Universe

Strong Convergence Theorems for a New Iterative Method Of K-Strictly

Pseudo-Contractive Mappings in Hilbert Spaces

On the Weak Solutions of the Compound Ultra-Hyperbolic Bessel

Equation

Piyanate Chuychai 150

Khamphee Karwan 151

Issara Inchan 152

Kamsing Nonlaopon 153

PJ-PHY-J03 Rough Set Theory and its Extensions Puntip Pattaraintakorn 154

PJ-PHY-J04 Duality Theorem for Banach-Valued Function Spaces Jitti Rakbud 155

PJ-PHY-J05

PJ-PHY-J06

Fixed Point Ierations for Nonexpansive and Asymptotically Nonexpansive

Mappings in a Banach Space

Convergence Theorems for Asymptotically Nonexpansive Mappings in A

Banach Space

Sornsak Thianwan 156

Kamonrat Nammanee 157

PJ-PHY-J07 Iterative Methods for Nonlinear Operators in Banach Spaces Satit Saejung 158

PJ-PHY-J08

Iterative Approximation Methods for Common Fixed Points of

Countable Families of Nonlinear Operators

Rabian Wangkeeree 159

PJ-PHY-J09 On the Jordan Von Neumann Constant of Metric Spaces Attapol Kaewkhao 160

PJ-PHY-J10

Approximating Fixed Points of Nonexpansive Nonself Mappings in

CAT(0) Spaces

Bancha Panyanak 161

PJ-PHY-J11 Synergistic Control Using Robust Kalman Filter Pairoj Khawsithiwong 162

PJ-PHY-J12 A Three-Dimensional Simulation of the Bang Pakong Estuary Nitima Aschariyaphotha 163

PJ-PHY-J13 Reduced Order Model for Free Convective Heat Transfer Sirod Sirisup 164

PJ-PHY-J14

PJ-PHY-J15

PJ-PHY-J16

Development and Experimental Validation of a Model for Biofiltration for

Odor Control: Effect of Biofilm Development

Molecular Dynamics and Continuum Solvent Studies of the Pre-Pore

Cry4Aa Trimer

Examination of Scale-Invariant Behaviors of Epileptic ECoG

Using the Wavelet-Based Fractal Analysis

Pairote Satiracoo 165

Chalermpol Kanchanawarin 166

Suparerk Janjarasjitt 167


BIO:BiologicalSciences

JuniorResearchersPosterPresentations

PJ-BIO

October 14, 2010

16:00 – 18:00

Room: Grand Sema / Park View

PJ-BIO-A01

PJ-BIO-A02

PJ-BIO-A03

A Key to Regulation of Non-fermentable Carbon Source Utilization in

Saccharomyces cerevisiae Governed by the Zinc Cluster Regulator Rds2

Genetic and Molecular Predictors of Survival and Therapeutic Response

in Thai Patients with Oligodendroglial Tumors

Protective Effect of Folic Acid on Apoptotic Cell Death of Facial

Processes Induced by 13-Cis-RA in Rat

PJ-BIO-A04 Protective Role of Female Sex Hormones in Cardiac Myofilament Ca 2+

Sensitivity in Diabetic Rats

PJ-BIO-A05

PJ-BIO-A06

PJ-BIO-A07

PJ-BIO-A08

PJ-BIO-A09

PJ-BIO-A10

PJ-BIO-A11

PJ-BIO-A12

Effect of Estrogen Supplementation on Muscle Inflammation and

Functional Recovery Following Exercise-Induced Injury in

Ovariectomized Rats

Combinational Effects of Estrogen and Fluoxetine on Anxiety-like

Behaviors and Expression of SERT and TPH mRNA in the Dorsal Raphé

of Ovariectomized Rats

Contributions of the High-affinity Sodium-dependent Dicarboxylate

Cotransporter in Lipid Biosynthesis in HepG2 Cell

Substrate Transport of Sodium-Glucose Cotransporter SGLT1

Investigated by Single-Molecule AFM Studies

Adipose Differentiation-Related Protein Knockdown Inhibits Cell

Proliferation and Mitogen Activated-Protien Kinase Pathway in HepG2

Cells

Antioxidant Capacity of Hypertriglyceridemic HDL Against

Cu 2+ -mediated LDL Oxidation, In Vitro

Production of Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-2

(rhBMP-2) in Escherichia coli

Heart Tissues can Induce Embryonic Stem Cells becoming Liver Stem

Cell Lineage

Nitnipa Soontorngun 169

Sith Sathornsumetee 170

Rungarun Kriangkrai 171

Tepmanas Bupha-Intr 172

Tossaporn Yimlamai 173

Jantarima

Charoenphandhu

174

Piyarat Srisawang 175

Theeraporn

Puntheeranurak

176

Wisit Tangkeangsirisin 177

Raveenan Mingpakanee 178

Waraporn Kasekarn 179

Sanong Suksaweang 180

PJ-BIO-A13 Differentiation of Mouse Embryonic Stem Cells into Renal Epithelia Khajohn Tiranathanagul 181

PJ-BIO-A14

LINE-1 Methylation Difference between Ameloblastoma and Keratocystic

Odontogenic Tumor

Nakarin Kitkumthorn 182

PJ-BIO-A15 Cold Stimulation of Dentin in Human Teeth with Inflamed Pulps Orapin Ajcharanukul 183

PJ-BIO-A16

Feasibility Study of Feedback System to Improve Dental Nurse

Performance in Dental Sealant Program

Sukanya Tianviwat 184

PJ-BIO-A17 Color of Zirconia-based Posterior Crowns Kallaya Suputtamongkol 185

PJ-BIO-A18

Investigation of tRNA Specificity for the Non-discriminating Aspartyl-tRNA

Synthetase from the Human Pathogen Helicobacter pylori

PJ-BIO-A19 Functional and Cellular analyses of Mutant Glucocerebrodisase Rachaneekorn

Tammachote

PJ-BIO-B01

PJ-BIO-B02

PJ-BIO-B03

PJ-BIO-B04

PJ-BIO-B05

Evaluation of SCCmec, Variable Number of Tandem Repeats and

Virulence Determinants as Genetic Markers for Differentiation of

Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus isolated in Thailand

Development of the Oligonucleotide Ligation Assay to Detect the

Antiretroviral Drug Resistance of Human Immunodeficiency Virus Type-1

CRF01_AE

Genetic Variation and Relationships of Four Species of Medically

Important Echinostomes (Trematoda: Echinostomatidae)

Prevalence and Molecular Characterization of Canine Influenza Virus in

Thailand

A Temperature-sensitive (ts) H5N1 Avian Influenza Virus with a ts

Mutation in NP Gene

Pitak Chuawong 186

187

Chotechana Wilailuckana 188

Utaiwan Utaipat 189

Weerachai Saijuntha 190

Sunchai Payungporn 191

Ornpreya Suptawiwat 192


PJ-BIO-B06

PJ-BIO-B07

PJ-BIO-B08

PJ-BIO-B09

Identification of Diagnostic Marker and Vaccine Candidate for

Streptococcus suis Infection

Rapid Diagnosis of Leptospirosis by Loop-Mediated Isothermal

Amplification

Comparison of Protein Pattern between Plasmodium falciparum Mutant

Clone T9/94-M1-1(b3) Induced by Pyrimethamine and the Original Parent

Clone T9/94

Activation of Toll-like Receptor 2 (TLR2) Expressing on Human Dendritic

Cells (DC) by Plasmodium falciparum Antigen

Potjanee

Srimanote

193

Piengchan Sonthayanon 194

Kanchana Rungsihirunrat 195

Somying Loharungsikul 196

PJ-BIO-B10 Trophic Behavior of Anopheles dirus s.s. in Human-made Containers Sungsit Sungvornyothin 197

PJ-BIO-B11

PJ-BIO-B12

PJ-BIO-B13

PJ-BIO-B14

PJ-BIO-B15

PJ-BIO-B16

PJ-BIO-B17

PJ-BIO-B18

PJ-BIO-C01

PJ-BIO-C02

Molecular Population Genetic Studies of Anopheles minimus

(Diptera: Culicidae), Vector of Malaria in Thailand

Differentiation of Mansonia Mosquitoes, Filarial Vectors, by

Morphometrics and DNA Barcode Analysis

Response to Dengue Virus Infections altered by Cytokine-like Substances

from Mosquito Cell Cultures

Changes in VWF Antigen (vWF:Ag) and Multimers in Children with

Dengue Virus Infection

Survey of West Nile Virus in Mosquito Vectors in Petchburi and

Nakhon-pathom Province, Central Thailand

Surveillance of Mosquito Distribution and Japanese Encephalitis Virus

Infection in the Bat (Rousettus leschenaulti) Cave Area in Lopburi

Province, Central Thailand

Roles of Listeria monocytogenes MerR-like Regulator (NmlRLM)

in Stress Response and Pathogenicity

Causal Model between Life Skills and Risk Behaviors of Undergraduate

Students

Detection of Submicroscopic Metastasis in Colorectal Cancers by

One-step Real-time Polymerase Chain Reaction

Cyclophilin A is upregulated in Cholangiocarcinoma Cell Lines and

stimulates Cell Proliferation

Uraiwan Arunyawat 198

Jiraporn Ruangsittichai 199

Nipaporn Kanthong 200

Darintr Sosothikul 201

Kriangkrai Witoonsatian 202

Sonthaya Tiawsirisup 203

Soraya Chaturongakul 204

Wichuda Kijtorntham 205

Surasak Sangkhathat 206

Kanlayanee

Sawanyawisuth

PJ-BIO-C03 Phosphoproteome Study Based Cholangiocarcinoma Markers Siriporn Patrakitkomjorn 208

PJ-BIO-C04

PJ-BIO-C05

Siamois Red Wine induce Antiperiferation of Human Hepatocellular

Carcinoma (HepG2)

Possible Mechanism of Tetrahydrocurcumin Inhibit HepG2-induced

Angiogenesis

PJ-BIO-C06 Inhibitory Mechanism of Curcumin from Turmeric on Wilms’ Tumor 1

Expression in K562 Cell Line

PJ-BIO-C07

PJ-BIO-C08

PJ-BIO-C09

PJ-BIO-C10

Molecular Mechanisms for the Coregulation of the Chemokine Receptor

CXCR4 and Growth Factor Receptor IGF-1R Signal Transduction

in the Highly Metastatic Breast Cancer Cells

The Involvement of Collagen-Binding Integrin on MMP-2 Activation

Mechanism in Type I Collagen Stimulation in Breast Cancer Cells

Expression of RCAS1 and CD44v6 and Human Papillomavirus Infection

in Cervical Cancers

Determination of Ectopic Maspin-ISG15 Conjugation Machinery in

HeLa Cells

PJ-BIO-C11 NCAM1 Promoter Methylation in Cervical Cancer Pattamawadee

Yanatatsaneejit

PJ-BIO-C12

PJ-BIO-C13

PJ-BIO-C14

PJ-BIO-C15

PJ-BIO-C16

Detection of Janus Kinase-2 (JAK-2) V617F Mutation in Patients

with Essential Thrombocythemia (ET)

Promoter Methylation of Inhibitor of DNA Binding/Inhibitor of

Differentiation 4 (ID4) is Associated with Abnormal Keratinocyte

Differentiation (Parakeratosis)

Genetic Polymorphisms of Transcription Factor 7-Like 2 (TCF7L2) are

Associated with Type 2 Diabetes in Thai Population

Black Cumin (Nigella sativa) Ameliorates Renal Dysfunction in

Streptozotocin-induced Diabetic Rats

Assessment of Urinary Cotinine as Exposure Biomonitoring to Active and

Secondhand Smoking and Biomarkers of Cardiovascular Disease Risk

207

Suchart Kothan 209

Pornphrom Chintana 210

Songyot Anuchapreeda 211

Chareeporn Akekawatchai 212

Kulrut Borrirukwanit 213

Supaporn Suwiwat 214

Kongthawat Chairatvit 215

216

Supantitra Chanprasert 217

Kriangsak Ruchusatsawat 218

Watip Tangjittipokin 219

Mariem Yusuksawad 220

Prapin Tharnpoophasiam 221


PJ-BIO-C17

PJ-BIO-C18

PJ-BIO-C19

PJ-BIO-C20

PJ-BIO-C21

PJ-BIO-C22

PJ-BIO-C23

PJ-BIO-C24

PJ-BIO-C25

PJ-BIO-C26

PJ-BIO-C27

PJ-BIO-D01

PJ-BIO-D02

PJ-BIO-D03

PJ-BIO-D04

PJ-BIO-D05

PJ-BIO-D06

PJ-BIO-D07

PJ-BIO-D08

A Novel Technique for Myocardial T2* Measurement Using

Free-breathing GRE Black Blood Multi-echoes Pulse Sequence

Heart Rate Variability and Exercise Capacity in Patients with

Repaired Tetralogy of Fallot

Combined Effect of Lipid Lowering Agent and Anticoagulant on the

Prevention of Steroid Induced Osteonecrosis in SLE Patients

A Comparison of the Efficacy for Cervical Ripening in First Trimester

Pregnancy Termination between Misoprostol with Nitric Oxide and

Misoprostol without Nitric Oxide: A Randomized Controlled Trial

Dose Adjustment for Intravenous Tissue Plasminogen Activator (t-PA) in

Acute Ischemic Stroke for Thai Patients

Increased Plasma Thrombomodulin Levels in Thai Patients with Acute

Ischemic Stroke

Prognostic Significance of Plasma Urocortins in Acute Myocardial

Infarction Patients

Role of Erythropoietin and its Receptor in Erythropoiesis of Thalassemic

Patients

Maternal Serum Human Chorionic Gonadotropin (hCG),

Pregnancy-associated Plasma Protein-A (PAPP-A) and

Alpha-Fetoprotein (AFP) as Predictors of Hemoglobin Bart Fetuses at

Midpregnancy

The Cohort Study in Relationship between Low Birth Weight and

Metabolic Syndrome

Effect of Three Submaximal Loads of First Eccentric Exercise Bout on

Neural and Muscular Adaptations in Repeated Bout Effect

The Existence and Distribution of Gonadotropin-Releasing Hormone-Like

Peptides in the Central Nervous System and Ovary of the Pacific White

Shrimp, Litopenaeus vannamei

Molecular Cloning and Expression of a Novel C-type Lectin in the Black

Tiger Shrimp, Penaeus monodon

Proteomic Analysis of Differentially Expressed Proteins in Penaeus

monodon Hemocytes after Vibrio harveyi Infection

Protection of Penaeid Shrimp from Mortality and Reduces YHV

Multiplication Using RNAi Technology Specific to non-coding Fragments

of YHV Genome

Potassium and Magnesium Concentrations in Low-salinity Culture of

Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei): Uptake by Bottom Soil and

Effect on Survival Production

Fatty Acid Profiles of Cultured and Wild Species of Polychaete in

Family Nereidae

Identification of Yellow Head Virus Genotypes Using High Resolution

Melt Analysis

Structure of the Olfactory Receptor and its Function in Perception of the

Reproductive Pheromones in the Fresh Water Prawn

Suwit Saekho 222

Suchaya Silvilairat 223

Pintip Ngamjanyaporn 224

Patama Promsonthi 225

Yongchai Nilanont 226

Permpan Dharmasaroja 227

Arintaya Phrommintikul 228

Dalina Tanyong 229

Fuanglada Tongprasert 230

Kittipan Rerkasem 231

Orawan Prasartwuth 232

Yotsawan Tinikul 233

Ratree Wongpanya 234

Kunlaya Somboonwiwat 235

Gun Anantasomboon 236

Idsariya wudtisin 237

Thanya Duangchinda 238

Saengchan Senapin 239

Charoonroj

Chotwiwatthanakun

PJ-BIO-D09 Effect of Food Process on Allergenicity of Banana Shrimp Pharima Phiriyangkul 241

240

PJ-BIO-D10

PJ-BIO-D11

PJ-BIO-D12

PJ-BIO-D13

PJ-BIO-D14

PJ-BIO-D15

PJ-BIO-D16

PJ-BIO-D17

Cloning, Genomic Organization and Antimicrobial Activity of a Crustin of

Mud Crab, Scylla paramamosain

Distribution and Functional Settlement of a GABA A Receptor Subunit

in the Abalone Haliotis asinina

Cloning and Expression of Metallothionein Gene in Walking Catfish,

Clarias macrocephalus (Günther, 1864)

Species Identification of Catfish in the Family Pangasiidae Using

mtDNA 16S rRNA

Taxonomic Study and Distribution of Fish Family Labridae in

Thai Coral Reefs

Growth and Reproduction of Green Laver, Ulva intestialis Linnaeus

(Ulvales, Chlorophyta) in Earthen Pond

Schistosoma mansoni: Anthelmintic Effect of the Aqueous Extract of

Artocarpus lakoocha

Effect of Dietary Shrimp Meal on Microbial Populations and Ammonia

Production in Broilers Administered with Lactobacillus spp. and Bacillus

spp.

Chanprapa Imjongjirak 242

Praphaporn Stewart 243

Dutrudi Panprommin 244

Kednapat Sriphairoj 245

Suchai Worachananant 246

Rapeeporn Ruangchuay 247

Narin Preyavichyapugdee 248

Sutisa Khempaka 249


PJ-BIO-D18

PJ-BIO-D19

PJ-BIO-D20

PJ-BIO-D21

PJ-BIO-D22

PJ-BIO-D23

PJ-BIO-D24

PJ-BIO-D25

PJ-BIO-D26

PJ-BIO-D27

PJ-BIO-D28

PJ-BIO-D29

PJ-BIO-D30

PJ-BIO-D31

PJ-BIO-D32

PJ-BIO-E01

PJ-BIO-E02

PJ-BIO-E03

Production of Specific Antibodies for Developing of a BVDV-Antigen

Capture ELISA

Utilization of Wolffia Meal (Wolffia globosa (L). Wimm.) as Protein

Replacement for Soybean Meal in the Diets of Broiler

In Vitro Activity of Virgin Coconut Oil, Lauric Acid or Monolaurin in

Combination with Lactic Acid Against Staphylococcus aureus

Effect of Silage Roughage Production from Cassava Peel as Energy

Source on Performance of Lactating Dairy Cows

Beta and Kappa Casein Gene’s Effect on Binary Data of Milk

Composition in Crossbred Holstein in Thailand

Fattening Nan Indigenous Steers on Grassland Grazing and in a Feedlot

Fed Corn Silage-Base with Two Protein Supplemented Diets

Mitochondrial DNA Structure of Lyle’s Flying Fox Pteropus lylei

in Thailand

PCR Detection and Identification of Genus Ruminococcus in Captive

Asian Elephants (Elephas maximus) Faecal Samples

The Study of Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) and

Tyrosine Kinase Receptor Flt-4 (Flt-4) in Lymphangiogenesis and

Intralymphatic Tumor Growth of Canine Mammary Gland Tumor

Hip Dysplasia of Military Dogs in Thailand: Comparison of Conventional

Extended Radiographic Technique and Stress Radiographic Technique

for Early Hip Dysplasia Detection

Identification and Characterization of Skin Yeasts Isolated from

Seborrheic Dermatitis and Normal Dogs

Investigation of Nuclear Polyhedrosis Virus Infection in Thai Silkworm,

Bombyx mori under Aseptic Rearing by PCR Method

Genetic Diversity and Differentiation of Parasitic Bee Mite Population

(Genus Tropilaelaps) in Thailand

Species Composition of Blow Flies (Diptera: Calliphoridae) in House-Hold

and Forest Areas of Phitsanulok Province, Northern Thailand

Variation of Root-Knot Nematodes (Meloidogyne spp.) on Chilli

Grown in High and Low Nematode Infestation Areas

Determination of Vibrio parahaemolyticus in Oyster (Crassostrea

belcheri), Seawater and Plankton Using Direct Count and

Enrichment Media

The Arginine Deiminase (ADS) of Burkholderia pseudomallei is

associated with Resistance to Killing by Acid and H 2O 2

Expression and Characterization of the azoR1 Gene Encoding

Azoreductase from Bacillus subtilis

Jaruwan Kampa 250

Anut Chantiratikul 251

Pussadee Tangwatcharin 252

Pipat Lounglawan 253

Amonrat Molee 254

Kecha Kuha 255

Thongchai

Ngamprasertwong

256

Nattawooti Sthitmatee 257

Parin Suwannaprapha 258

Naruepon Kampa 259

Nuvee Prapasarakul 260

Siripuk Suraporn 261

Tipwan Suppasat 262

Nophawan Bunchu 263

Buncha Chinnasri 264

Pornpong Sutthirak 265

Narisara Chantratita 266

Montira Leelakriangsak 267

PJ-BIO-E04 Expression and Characterization of Rice Catalases in Oryza sativa Nuchanat Wutipraditkul 268

PJ-BIO-E05

Isolation and Characterization of Multi-enzyme Complex from Newly

Isolated Plant Cell Wall-degrading Paenibacillus sp. Strain TW-1

Chakrit Tachaapaikoon 269

PJ-BIO-E06 Yeast Surface Display of Chitinase for Antifungal Biocontrol Activity Siripan Limsirichaikul 270

PJ-BIO-E07

PJ-BIO-E08

PJ-BIO-E09

PJ-BIO-E10

PJ-BIO-F01

PJ-BIO-F02

PJ-BIO-F03

Characterization of Metal Binding Properties of CXXC Motif from MctsRa

Protein in Staphylococcus aureus

Functional Importance of the Highly Conserved Glu 570 in 3 of Bordetella

pertussis CyaA Pore-forming Fragment: Homology Modelling and

Site-directed Mutagenesis

Mutations of Ferric Uptake Regulator (Fur) Impair Iron Homeostasis,

Growth, Oxidative Stress Survival, and Virulence of Xanthomonas

Campestris pv. Campestris

Short-term UV Radiations upon Polyamine Contents, Transcript and

Protein Levels of Arginine Decarboxylase in Synechocystis sp. PCC 6803

Bacterial Antagonist Mediated Broad-Spectrum Resistance of Maize

Against Disease and Bioproduct Development

Sensitivity of Oryza sativa Root Tips to High Temperature: Extracellular

pH and Alkaline Phosphatase Activity as Stress Markers

Functional Analysis of the Transcriptional Activator Encoded by

the Mutant Rice MYC Gene

Sutthirat Sitthisak 271

Busaba Powthongchin 272

Mayuree Fuangthong 273

Saowarath Jantaro 274

Supot Kasem 275

Anchalee Chaidee 276

Ruttaporn Chundet 277


PJ-BIO-F04

PJ-BIO-F05

PJ-BIO-F06

PJ-BIO-F07

PJ-BIO-F08

PJ-BIO-F09

Effects of Citrus Species as Rootstocks of Tangerine Variety

Sainamphung and their Response to Arbuscular Mycorrhizal Fungi and

Phytophthora parasitica

Identification and Characterization of Ethylene Regulated Genes in

Relation with Latex Yield of Rubber Tree (Hevea brasiliensis)

Actinomycetes from Roots and Rhizospheric Soil of Rubber Trees to

Inhibit Corynespora cassiicola and Phytophthora botryosa

Antagonistic Effect of Coprophilous Fungi Against Plant Pathogenic Fungi

in vitro

Design and Test of Laboratory Scale Insect Pathogenic Fungal Spore

Harvesting Machine

Biodiversity of Fungal Endophytes Isolated from Plant Leaves in Muang,

Nakhonratchasima Province, Thailand

Somchit Youpensuk 278

Panida Kongsawadworakul 279

Kannika Duangmal 280

Onuma Piasai 281

Pracha Bunyawanichakul 282

Srinuan Tansuwan 283

PJ-BIO-F10 Study of Fungi on Wood of Manglietia garrettii in Phitsanulok Rampai Kodsueb 284

PJ-BIO-F11

PJ-BIO-F12

Effect of Crude Extract form Endophytic Fungi for Control

Anthracnose Disease of Banana

Cloning of Acyl-homoserine Lactone Acylase Gene from Streptomyces

Using Inverse PCR

Wipornpan Nuangmek 285

Surang

Chankhamhaengdecha

PJ-BIO-F13 Aflatoxin- and Fumonisin-Producing Fungi in Thai Coffee Beans Paramee Noonim 287

PJ-BIO-F14

PJ-BIO-F15

PJ-BIO-F16

PJ-BIO-F17

PJ-BIO-F18

PJ-BIO-F19

PJ-BIO-F20

PJ-BIO-F21

PJ-BIO-F22

PJ-BIO-F23

PJ-BIO-G01

PJ-BIO-G02

PJ-BIO-G03

Effects of Some Rhizoctonia-like Isolates on the Promotion of

Orchid Seed Germination

Effects of Paclobutrazol and Shading on Dendrobium Potted Plant under

Simulated Shipping Condition

Screeening Phage Display Libraries for Bioactive Peptides Against

Orchid and Siam Tulip Pathogenic Fungi

Lowering the Ethylene Level in Plant by Using Silver Thiosulfate (STS)

Affects the Growth of Legumes under Normal and Salt Stress Conditions

The Studied and Development of Efficiency of Botanical Extracts as

Alternative Control of Beet Armyworm (Spodoptera exigua L.)

Effects of Trypsin Inhibitor from Ivy Gourd Seeds on the Growth

and Development of Common Cutworm

Cultivar Difference in Sensitivity to Chilling Injury of Cut Anthurium

Flowers (Anthurium andraeanum L.) during Low Temperature Storage

Effect of 1-Methylcyclopropene and Ethylene on Qualities and

Chlorophyll Degradation of Gnetum gnemon L. Leaves

Development of Bioactive Cinnamon Extracts for Control Postharvest

Disease of Nam Dok Mai Mango

Change in Fruit Quality and Cell Wall Polysaccharides in Bruised Papaya

cv. Khak Dum and Holland

Mangrove Forest as a Prominent Sink of Atmospheric Carbon:

The study on NPP

Decolorization of Pulp and Paper Mill Effluents Using Lentinus strigosus

with Membrane Bioreactor

Rainwater Harvesting and Utilization Case Study Amphur Bangsaiy,

Ayuthaya

Sureeporn

Nontachaiyapoom

286

288

Patchareeya Boonkorkaew 289

Panan Rerngsamran 290

Panlada Tittabutr 291

Vasakorn Bullangpoti 292

Panida Atiwetin 293

Surassawadee Promyou 294

Kanokporn Bunya-atichart 295

Netnapis Khewkhom 296

Lampan Khurnpoon 297

Sasitorn Poungparn 298

Torpong Kreetachat 299

Nathaporn Areerachakul 300

PJ-BIO-G04 Treatment of Cr(VI) from Wastewater by Acrylic Acid-grafted Coir Pith Parinda Suksabye 301

PJ-BIO-G05

PJ-BIO-G06

PJ-BIO-G07

PJ-BIO-G08

Chemical Classes of Dissolved Organic Matter in Raw Water Supply

Treated by Polyaluminium Chloride Coagulation

Synergistic Extraction of Arsenic and Mercury from Natural Gas Wells

Wastewater by Hollow Fiber Supported Liquid Membrane

The Effects of Inorganic Nitrogen Form on Growth, Morphology, Nitrogen

Uptake Capacity and Nutrient Allocation of Four Tropical Wetland Plants

(Salvinia cucullata, Ipomoea aquatica, Cyperus involucratus and Vetiveria

zizanioides)

Development of Nanocrystalline Zeolite for Remediating Water

Contaminated with Polycyclic Aromatic Hydrocarbon

Charongpun Musikavong 302

Weerawat

Patthaveekongka

303

Arunothai Jampeetong 304

Patthra Pengthamkeerati 305

PJ-BIO-G09 Synthesised Activated Carbon from Jatropha Seed Husk Samorn Hirunpraditkoon 306

PJ-BIO-G10

Physical and Chemical Activations of Activated Carbon from

Jatropha Seed Waste

Vorapot Kanokkantapong 307


PJ-BIO-G11

PJ-BIO-G12

Use of Electric Arc Furnace Dust and Hydrogen Peroxide to Degrade

Formaldehyde

Measurement of Volatile Organic Compounds in Economic Hot Spot Zone

by Using a Passive Sampling Method

Bunyarit Panyapinyopol 308

Worawit Wongniramaikul 309

PJ-BIO-G13 Investigation of Trace Sulfur Compounds in Petroleum Products Charoenkwan Kraiya 310

PJ-BIO-G14

PJ-BIO-G15

Nitrogen Transportation and Removal in Different Model of

Constructed Wetland Systems

Fire Ecology in Pine-related Forests and its Effects on Vegetation

and Nutrient Dynamics

Sasidhorn Buddhawong 311

Kobsak Wanthongchai 312

PJ-BIO-G16 Effects of Acetic Acid and Propionic Acid on Behavior of EBPR System Sopa Chinwetkitvanich 313

PJ-BIO-G17 Short-Term Tillage Effects on Soil Properties under Maize Production Suphicha Thanachit 314

PJ-BIO-G18

PJ-BIO-G19

PJ-BIO-G20

PJ-BIO-G21

PJ-BIO-G22

PJ-BIO-G23

Soil Carbon Contents in Floodplain Sites of Chi River,

Maha Sarakham Province

Composition of Aboveground Arthropods on weeds, Chromoleana

odorata and Mimosa pudica, and a Cover Plant, Arachis pintoi

The Soil Metagenome for Screening of Potential Polysaccharide

Degrading Enzymes

Groundwater Investigation in Hard Rock Using Remote Sensing and

Geophysical Methods in an Area of Economical Trees Plantation,

Western Songkhla Lake

Chromosomal Mapping of 45S and 5S Ribosomal Genes on

Trigonobalanus doichangensis (A. Camus) Forman (Fagaceae)

Diversity and Evolution of Diospyros in Southeast Asia revisited: A

Molecular Phylogenetic Perspective

Bhuvadol Gomontean 315

Chatchawan Chaisuekul 316

Arjaree Nilavongse 317

Kamhaeng Wattanasen 318

Ploenpit

Chokchaichamnankit

319

Sutee Duangjai 320

PJ-BIO-G24 Taxonomic Revision of the Family Crassulaceae in Thailand Pimwadee

Pornpongrungrueng

PJ-BIO-G25

PJ-BIO-G26

PJ-BIO-G27

PJ-BIO-G28

PJ-BIO-G29

Genetic Structure in a Common Terrestrial Pulmonate Snail, Cryptozona

siamensis (Pfeiffer, 1856) in Thailand

Purification of Extracellular Laccase Secreted by Thermo-tolerance

Shiitake Mushroom (Lentinula edodes) under Submerged Culture

Condition

Mating Type System, Mitochondrial Intermediate Peptidase Gene (mip)

and Native Laccase Genes Expression during Fruiting Body Development

of Cambodian Phellinus spp.

Spectophotometric Determination of Phalloidin and -amanitin in

Amanita Mushrooms

Analysis of Genetic Admixture of Yong Ethnic Group in

Lamphun Province

321

Pongpun Prasankok 322

Piyanan Chomnawang 323

Prayook Srivilai 324

Sirisak Butkrachang 325

Jatupol Kampuansai 326

PJ-BIO-G30 Morphological Variations in Karualona (Crustacea: Cladocera) in Thailand Supiyanit Maiphae 327

PJ-BIO-G31

PJ-BIO-G32

Screening and Characterization of Components Required for Epigenetic

Regulation in Chlamydomonas reinhardtii

Diel Phasing of the Cell-Cycle of the Red Tide Dinoflagellate Noctiluca

scintillans Containing the Endosymbiont Pedinomonas noctilucae

Chotika Yokthongwattana 328

Rujinard Sriwoon 329


ENG:EngineeringSciences

JuniorResearchersPosterPresentations

PJ-ENG

October 14, 2010

16:00 – 18:00

Room: Grand Sema / Park View

PJ-ENG-A01

PJ-ENG-A02

PJ-ENG-A03

PJ-ENG-A04

PJ-ENG-A05

PJ-ENG-A06

PJ-ENG-A07

Treatment of Lumped Parameter Model for Control-Oriented Model of

Fuel Cell Systems

The Macroeconomic Impacts on Ethanol Utilization Policy in Thailand's

Transport Sector Using Input-Output Analysis

Isolation and Characterization of Ethanologenic Saccharomyces and

Non-Saccharomyces Yeast Strains

Screening of Potential Lipolytic Microbes for Hydrolysis, Esterification and

Transesterification

Biodiesel Preparation from Oil Produced by Oleaginous Yeast

Rhodotolura glutinis TISTR 5159 Cultured in Pineapple Pulp Hydrolysate

Fabrication of Electrospun Fiber from Polystyrene/Poly(styrene-co-maleic

anhydride) Blends for Use in Lipase Immobilization

Preparation of Pure Rice Bran Wax and Fatty Acid Ethyl Ester by

Selective Transesterification

Jay-Tawee Pukrushpan 331

Suthathip Suanmali 332

Sutticha Na-Ranong

Thammasittirong

333

Pakorn Winayanuwattikun 334

Jidapha Tinoi 335

Mantana Opaprakasit 336

Kornkanok Aryusuk 337

PJ-ENG-A08 Upgrading of Biomass by Torrefaction at Temperatures Below 300 o C Nakorn Worasuwannarak 338

PJ-ENG-A09

Development of Refuse Derived Fuel 5 by Using Mechanical Biological

Waste Treatment and Crude Oil Sludge

Somchai Maneewan 339

PJ-ENG-A10 Selection and Design of Glycerol Ethers Production for Renewable Fuel Worapon Kiatkittipong 340

PJ-ENG-B01

Development Oxygen Biosensor and Its Application for Detect Oxygen in

Natural Water

Tanin Tangkuaram 341

PJ-ENG-B02 Analysis of a Proton-Conducting SOFC with Direct Internal Reforming Amornchai Arpornwichanop 342

PJ-ENG-B03 Hydrogen Production Catalysts Based on Spinel-Oxide Nanostructures Kajornsak Faungnawakij 343

PJ-ENG-B04

Development of Au/La 1xSr xMnO 3 Nanocomposite Anode Catalyst for

Further Application in Solid Oxide Fuel Cell Type Reactor

Wisitsree Wiyaratn 344

PJ-ENG-B05 Scandium Stabilized Zirconia Electrolyte for Solid Oxide Fuel Cells Bussarin Ksapabutr 345

PJ-ENG-B06

PJ-ENG-B07

PJ-ENG-B08

Hydrogen Production from Photocatalytic Water Splitting over

Mesoporous-Assembled SrTiO 3 Nanocrystal-Based Photocatalysts

Development of Platinum-Based Catalysts Supported on Multi-Walled

Carbon Nanotubes for the Electro-Oxidation of Methanol

Ionic Conductivity Studies of Y-Doped Barium Zirconate: Theoretical and

Experimental Approaches

Thammanoon

Sreethawong

PJ-ENG-B09 Kinetics of Hydrogen Absorption and Release from Zirconium Hydride Doonyapong

Wongsawaeng

346

Parichatr Vanalabhpatana 347

Rojana Pornprasertsuk 348

PJ-ENG-C01 Performance of a Single-Acting Rotary Displacer Stirling Engine Bancha Kongtragool 350

PJ-ENG-C02

Adaptive Control for a Multi-Link Robot Arm Actuatedby Pneumatic

Muscles

349

Radom Pongvuthithum 351

PJ-ENG-C03 Characteristics of Impact-Generated High-Speed Liquid Jets in Water Anirut Matthujak 352

PJ-ENG-C04

PJ-ENG-C05

Finite Element Simulation of High Velocity Impacts on Homogenous

Materials

Adaptive Remeshing Method via Inversion of Element Anisotropy in Large

Deformation Finite Element Analysis

Purit Thanakijkasem 353

Arbtip Dheeravongkit 354

PJ-ENG-C06 Position Control of SMA Actuator for 3D Tactile Display Teeranoot

Chanthasopeephan

PJ-ENG-C07

PJ-ENG-C08

An Investigation of Heat and Fluid Flows in Saturated Multi-Layered

Porous Packed Bed During Microwave Heating Using a Rectangular

Wave Guide

Mathematical Modeling of Non-Uniform Diameter Closed-Loop Pulsating

Heat Pipe at Normal Operating Condition

355

Watit Pakdee 356

Phrut Sakulchangsatjatai 357


PJ-ENG-C09

Two-Phase Flow Analysis of a Horizontal Closed-Loop Oscillating Heat

Pipe

Piyanun Charoensawan 358

PJ-ENG-C10 Heat Transfer Characteristics of Nanofluids in the Mini-Channel Heat Sink Paisarn Naphon 359

PJ-ENG-C11

PJ-ENG-C12

PJ-ENG-D01

PJ-ENG-D02

Techno-Economics Analysis of Solar-Driven Refrigeration Systems in

Thailand

The Low Temperature Analysis of the Used PV Modules During On-Site

Generation in Thailand

The Variations of Near Surface Shear-Wave Velocity of Unconsolidated

Sediments in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai, Thailand

Study of Pozzolanic and Polymerization Reactions of Diatomaceous

Earth from Lampang Province

Wimolsiri Pridasawas 360

Arnusorn Saengprajak 361

Thanop Thitimakorn 362

Kedsarin Pimraksa 363

PJ-ENG-D03 Development of High Volume Pozzolan Concrete Sahalaph Homwuttiwong 364

PJ-ENG-D04

PJ-ENG-D05

PJ-ENG-D06

PJ-ENG-D07

Utilization of Blended Fluidized Bed Combustion (FBC) Ash and

Pulverized Coal Combustion (PCC) Fly Ash in Geopolymer

Long Term Performance of Chloride Binding Capacity in Fly Ash

Concrete in a Marine Environment

Behaviors of Fiber Reinforced Cement Composite Deep Beams Designed

Using Strut-and-Tie Method

Experimental Study on Behavior of Piles in Sand Layer under Cyclic

Lateral Loads

Ubolluk Rattanasak 365

Wichian Chalee 366

Praveen Chompreda 367

Werasak Raongjant 368

PJ-ENG-D08 A Strain Energy Density for Anisotropic Hyperelastic Materials Krit Chaimoon 369

PJ-ENG-D09

Impacts of Climate Change on Thermal Comfort and Energy Use for

Residential Buildings in Thailand

PJ-ENG-D10 A Study of Speed, Noise, and Vibration Effects of Rumble Strips on 2-

Lane Highways in Thailand

Sopa Visitsak 370

Kittchai Thanasupsin 371

PJ-ENG-E01 Intelligent Method for Sensor Subset Selection for Machine Olfaction Ekachai Phaisangittisagul 372

PJ-ENG-E02 Placement of Optical Phase Conjugators in Optical WDM Fiber Networks Pasu Kaewplung 373

PJ-ENG-E03

PJ-ENG-E04

PJ-ENG-E05

A Simple Electronically and Linearly Tunable CMOS BOTA and

Applications for Analog VLSI

Analysis and Design of the Three-Phase AC to DC Converter Using CUK

Rectifier Module with Minimized DC Bus Capacitor

State Estimation of Electric Power System with Multi-Type FACTS

Devices Utilizing Synchronizing Phasor Measurements

Khanittha Kaewdang 374

Uthen Kamnarn 375

Chawasak Rakpenthai 376

PJ-ENG-E06 Comparison of Implantable Antennas for Medical Devices Pichitpong Soontornpipit 377

PJ-ENG-E07

Novel QKD-Router in the High Frequency Range for Optical Wireless

Security and Network

Nithiroth

Pornsuwancharoen

PJ-ENG-E08 Radio Frequency Microelectromechanical System Rotary Antenna Suneat Pranonsatit 379

PJ-ENG-E09 Circularly-Polarized Antenna Fed by Vertical Patch with U-shaped Strip Krittaya Chawanonphithak 380

PJ-ENG-E10

PJ-ENG-E11

PJ-ENG-E12

Sensorless Force Feedback and Haptic Interfacing for Control of Robotic

Manipulators

Video Enhancement Using an Iterative SRR Based on a Robust

Stochastic Estimation with an Improved Observation Model

Understanding People Postures and Actions from Video Surveillance for

Summarization

378

Itthisek Nilkhamhang 381

Vorapoj Patanavijit 382

Nagul Cooharojananone 383

PJ-ENG-E13 A Distributed Algorithm for Optimal Coalition Structure Chattrakul Sombattheera 384

PJ-ENG-E14

Automatic Meaning Representation Using Conceptual Graph:

Implementation for Text Classification

Rachada Kongkachandra 385

PJ-ENG-F01 Early Stages of Globular Grain Formation in a Rheocasting Process Jessada Wannasin 386

PJ-ENG-F02

PJ-ENG-F03

PJ-ENG-F04

PJ-ENG-F05

A Study of Silicon Carbide Particle Distribution in A356 Aluminum Alloys

by Semi-Solid Metal Processing

Effects of Pre Ageing and/or Pre Deform on Paint-Bake-Hardening

Response of Aluminium Alloy AA6110

The Effect of Welding Speed and Tool Pin Profile on Metallurgical and

Mechanical Properties of Joining of Semi-Solid (SSM) Aluminium Alloy A

356 by Friction Stir Welding Process (FSW)

Effects of TIG Welding Parameters on Dissimilar Metals Welding

Between Steel and 5052 Aluminum Alloy

Nuchthana Poolthong 387

Patiphan Juijerm 388

Prapas Muangjunburee 389

Rattana Borrisutthekul 390


PJ-ENG-F06 An Inventory Model for Agricultural Products with Ambiguous Yield Natapat Areerakulkan 391

PJ-ENG-F07

PJ-ENG-F08

PJ-ENG-F09

PJ-ENG-F10

Solving Stochastic One-Dimensional Cutting Stock Problem with Discrete

Random Demands

Influencing Factors in Supply Chain Practices which Impact Firms’

Financial Profitability: Comparative Study between High and Low

Technology Intensity Groups

A Multi-objective Optimization Model for Logistics Service Provider

Evaluation and Selection

Optimization Models to the Dynamic Vehicle Routing Problem when

Considering Delivery Crew’s Energy Expenditure

Sirirat Wongprakornkul 392

Korrakot Yaibuathet

Tippayawong

393

Tarathorn Kullpattaranirun 394

Chorkaew Jaturanonda 395

PJ-ENG-F11 Air-Cargo Capacity Allocation for Multiple Freight Forwarders Kannapha Amaruchkul 396

PJ-ENG-F12

PJ-ENG-G01

PJ-ENG-G02

PJ-ENG-G03

PJ-ENG-G04

PJ-ENG-G05

Efficient FPGA-based Processor for MIMO Wireless Communication

Systems

Comparative Study of Drying Processes for Conservation of Xanthones in

Pericarp of Garcinia mangostana L. (Mangosteen)

Effect of Degree of Milling on Mechanical Properties and Milling Qualities

of Rice

Effects of Fluidized Bed Drying Technique and Tempering on Change of

Quality of High-Amylose Brown Rice

Evaluation of Performance and Energy Efficiency of an Impinging Stream

Dryer for Paddy

Rheological Properties and Inhibiting Glucose Diffusion of Gum Extracted

from Malva Nut Seeds

Akkarat Boonpoonga 397

Peamsuk Suvarnakuta 398

Songchai

Wiriyaumpaiwong

399

Donludee Jaisut 400

Chatchai Nimmol 401

Anchalee Srichamroen 402

PJ-ENG-G06 Study of Microstructure of Rice Starch and Hydrocolloid Mixtures Piyada Achayuthakan 403

PJ-ENG-G07

Paddy Drying using Gas Fired Infrared, Tempering and Hot Air: Changes

of Moisture Content and Grain Temperature

Juckamas Laohavanich 404

PJ-ENG-G08 Effect of Hot Air Drying on Physical Characteristics of Chinese Sausage Kritsna Siripon 405

PJ-ENG-G09

PJ-ENG-G10

PJ-ENG-G11

PJ-ENG-G12

Effect of Drying Conditions on Isoflavones and Antioxidant Activity of

Soybean [Glycine max (L.) Merrill]

Drying of Chopped Garlic Using Hot Air and Combined Heat Pump and

Far-Infrared Radiation

Applications of Allicin-Chitosan Complex as Antimicrobial Agent in Low-

Fat Pork Sausage and Its Effect on Product Quality and Shelf Life

The Use of Starter Culture for Improved Thai Fermented Sausage

Production

Chalida Niamnuy 406

Ratiya

Thuwapanichayanan

407

Tantawan Pirak 408

Wanwisa Skolpap 409

PJ-ENG-G13 Screening of Lytic Phage Specific to Nisin-Producing Lactococcus lactis Parichat Phumkhachorn 410

PJ-ENG-G14 Vinegar Production by Solid-State Fermentation of Rices Nopakarn Chandet 411

PJ-ENG-G15

PJ-ENG-G16

PJ-ENG-G17

Pasting and Textural Properties of Wheat Flour Mixed with Crude Malva

Nut Gum in the Presence or Absence of Sucrose, Sodium Chloride and

Oil

Effects of -Carrageenan and Monoglyceride on Properties of Yogurt Ice

Cream from Coconut Milk

The Acid and Alkali-Aided Protein Solubilization Methods for Isolating

Proteins from Tilapia Frames

Yuthana Phimolsiripol 412

Piyawan Supavititpatana 413

Channarong Chomnawang 414

PJ-ENG-G18 A Silicon Balance Study in Human Supannee Sripanaykorn 415


...... . PJ-BIO-F05

Identification and Characterization of Ethylene Regulated Genes in Relation with Latex

Yield of Rubber Tree (Hevea brasiliensis)

Kongsawadworakul, P. 1* , Viboonjun, U. 1 , Narangajavana, J. 2 , Chrestin, H. 1,3

1 Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand

2 Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand

3 Institut de Recherche pour le Développement (IRD), UR060 CLIFA, CEFE-CNRS, Montpellier, France

Abstract

Rubber tree latex yield can be improved through bark stimulation with ethylene. Ethrel ® , an

ethylene releaser, induces marked changes in the physiology and metabolism of the latex cells.

To obtain new integrated basic knowledge about the effects of ethylene on the molecular

physiology of rubber tree, suppression subtractive hybridization (SSH) technique was

performed to compare the Hevea latex and bark transcriptomes between control and Ethrel ® -

stimulated trees. After expressed sequence tags (ESTs) sequencing, the differentially enriched

cDNA fragments were analyzed. Several candidate genes which were significantly up- or

down-regulated by ethylene were selected for further analysis. The abscisic acid stress ripening

(ASR) genes, ASR2 in latex and ASR3 in bark, were specifically down-regulated thus proposed

to act as the negative regulator and participate in the up-regulation of some plasmalemma

sucrose transporter genes in response to bark ethylene treatment. The up-regulation of 1-

aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase involved in ethylene biosynthesis confirmed

autocatalytic ethylene production. In addition, the lipoxygenase gene involved in jasmonate

biosynthesis was up-regulated thus confirmed the hormonal crosstalk between ethylene and

jasmonate in plants. The knowledge gained from this study gives further insight into the

understanding of ethylene effect in the increase in latex yield.

Keywords: ethylene, Hevea brasiliensis, jasmonate, latex yield, rubber tree,

suppression subtractive hybridization

PHY:PhysicalSciences

BIO:BiologicalSciences

ENG:EngineeringSciences

* Corresponding author.

Tel.: 0-2201-5232; Fax: 0-2354-7172

E-mail: scpkw@mahidol.ac.th

... (.) (.) 279

SOC:SocialSciences


PosterPresentations

Index


JuniorResearchers


Author

Index

A

B

Achayuthakan, P. ................................................................. 403

Agawal, R. ............................................................................ 165

Ajcharanukul, O. ................................................................... 183

Akekawatchai, C. .................................................................. 212

Akkaramongkolporn, P ............................................................. 5

Altenberger, I. ....................................................................... 388

Amaruchkul, K. ..................................................................... 396

Amatyakul, P. ......................................................................... 41

Amnuaypanich, S. ............................................................ 88, 97

Amonsin, A. .......................................................................... 191

Amornkitbamrung, V. ............................................................. 54

Amornsakchai, P. ................................................................. 137

Amornsakchai, T. ................................................................. 137

Amornthammarong, N. ......................................................... 119

Amparyup, P. ........................................................................ 242

Anamthawat-Jonsson, K. ..................................................... 319

Ananta, S. ................................................ 59, 70, 72, 75, 77, 80

Anantasomboon, G. ............................................................. 236

Anantawaraskul, S. ................................................................ 89

Andersson, P. ....................................................................... 148

Angsuthanasombat, C................................................. 166, 272

Anuchapreeda, S. ................................................................. 211

Anuntalabhochai, S. ............................................................. 277

Anuracpreeda, P. ........................................................ 233, 240

Anusontpornperm, S. ........................................................... 314

Apisitwanich, S. .................................................................... 320

Apiwathanasorn, C. .............................................................. 199

Apiwathnasorn, C. ................................................................ 197

Appamana, W. ...................................................................... 344

Areekul, V. ............................................................................ 372

Areerachakul, N. ................................................................... 300

Areerakulkan, N. ................................................................... 391

Arpornwichanop, A. .............................................................. 342

Arrykul, S. ............................................................................. 318

Aruksakunwong, O. .............................................................. 124

Arunyawat, U. ....................................................................... 198

Aryusuk, K. .................................................................. 115, 337

Asavanant, J. ........................................................................ 164

Aschariyaphotha, N. ............................................................. 163

Assabumrungrat, S.............................................. 340, 342, 344

Atiwetin, P. ............................................................................ 293

Atorngitjawat, P. ..................................................................... 58

Attard, M. M. ......................................................................... 369

Auewarakul, P. ..................................................................... 192

Aungweojwit, A. .................................................................... 149

Aunpad, R. .............................................................................. 26

Baimark, Y. ............................................................................... 3

Banchuin, N.......................................................................... 219

Bannuru, T. ............................................................................ 65

Baule, C................................................................................ 250

Bavovada, R. ......................................................................... 32

Berkban, W. ........................................................................... 35

Bevilacqua, R. ...................................................................... 148

Blomgren, J. ......................................................................... 148

Bomlai, P. ............................................................................... 73

Bongkarn, T............................................................................ 71

Bongsontia, W. ....................................................................... 89

Boonchai, D.......................................................................... 289

Boonchom, B. ...................................................................... 136

Boonek, L. ............................................................................ 254

Boonkerd, N. ................................................................ 290, 291

Boonkomrat, S. .................................................................... 268

Boonkorkaew, P. .................................................................. 289

Boonlert, A. .......................................................................... 263

Boonlucksanawong, O......................................................... 317

Boonmar, S. ......................................................................... 257

Boonme, P. .......................................................................... 4, 8

Boonmee, M. .......................................................................... 97

Boonpipatanapong, T. ......................................................... 206

Boonpoonga, A. ................................................................... 397

Boonprasop, S. .................................................................... 265

Boontong, P. ........................................................................ 257

Boonyongmaneerat, Y. .......................................................... 69

Boonyonying, K. ................................................................... 271

Borrirukwanit, K. ................................................................... 213

Borrisutthekul, R. ................................................................. 390

Bourapa, R. .......................................................................... 255

Boyd, C. E. ........................................................................... 237

Browdy, C. L. ....................................................................... 236

Brown, W. L............................................................................ 65

Buaboocha, T. ...................................................................... 268

Buacharoen, T. .................................................................... 221

Buddhasukh, D. ................................................................... 123

Buddhawong, S. .................................................................. 311

Bullangpoti, V. ...................................................................... 292

Bunchasak, C. ...................................................................... 251

Bunchu, N. ........................................................................... 263

Bunjong, D. ............................................................................ 80

Bunjongpru, W. .................................................................... 119

Bunya-atichart, K. ................................................................ 295

Bunyatratchata, W. ................................................................ 20

Bunyawanichakul, P. ........................................................... 282

Bupha-Intr, T. ....................................................................... 172

Buranachai, C. ..................................................................... 111

Buranasiri, P. .......................................................................... 66

Burikham, P.......................................................................... 145

... (.) (.)

i


Butkrachang, S. .................................................................... 325

Butngam, S. .......................................................................... 124

Buttakote, P. ......................................................................... 222

C

Caichompoo, W. ..................................................................... 48

Cann, D. P. ............................................................................. 77

Canyook, R. .......................................................................... 386

Chadchawan, S. ................................................................... 276

Chaicumpa, W. ..................................................................... 193

Chaidee, A. ........................................................................... 276

Chaijaroenkul, W. ................................................................. 195

Chaikeeratisak, V. ................................................................ 235

Chailapakul, O. .................................................... 117, 341, 347

Chaimanee, P. ........................................................................ 27

Chaimoon, K. ........................................................................ 369

Chairatvit, K. ......................................................................... 215

Chairungsi, N. ....................................................................... 123

Chaisomboon, N. .................................................................... 47

Chaisuekul, C. ...................................................................... 316

Chaisuwan, P. ...................................................................... 121

Chaisuwan, T. ......................................................................... 87

Chaiyabutr, N. ....................................................................... 220

Chaiyapan, W. ...................................................................... 206

Chaiyasit, N. ......................................................................... 249

Chaiyasut, C. .......................................................................... 15

Chaiyen, P. ........................................................................... 134

Chalee, W. ............................................................................ 366

Chamulitrat, W. ....................................................................... 32

Chana-Thaworn, J. ................................................................. 24

Chandet, N. .......................................................................... 411

Changkaew, K. ..................................................................... 170

Changtam, C. ....................................................................... 210

Chankhamhaengdecha, S. .................................................. 286

Chanklan, R. ........................................................................... 46

Chanlaeng, A. ....................................................................... 120

Chanprasert, S. .................................................................... 217

Chanrachakul, B. .................................................................. 225

Chantaranothai, P. ............................................................... 321

Chanthachum, S. .................................................................... 24

Chanthasopeephan, T. ........................................................ 355

Chantiratikul, A. .................................................................... 251

Chantrapromma, K. .......................................................... 31, 51

Chantratita, N. ...................................................................... 266

Chanunpanich, N. ................................................................. 336

Chareonpanich, M. ................................................................. 13

Chareonviriyaphap, T. .......................................................... 198

Charinpanitkul, T. ........................................................... 11, 343

Charnsethikul, P. .................................................................. 392

Charoenlarp, P. .................................................................... 183

Charoenphandhu, J. ............................................................. 174

Charoenphandhu, N. ............................................................ 174

Charoensawan, P. ................................................................ 358

Charoenthai, N. ...................................................................... 84

Charoenwiwattanakij, P. ........................................................ 21

Chase, M. W. ........................................................................ 320

Chatnaparat, T...................................................................... 275

Chattipakorn, N. .................................................. 222, 223, 228

Chaturongakul, S. ................................................................. 204

Chavadej, S. ......................................................................... 346

Chavasiri, W. ........................................................................ 104

Chavasit, V. .......................................................................... 402

Chawanonphithak, K. ........................................................... 380

Chawawisuttikool, S. ............................................................ 232

Chawengkijwanich, C. .......................................................... 142

Chayajarus, K. ...................................................................... 107

Cheerapradit, R. ................................................................... 347

Cheewaket, T. ...................................................................... 366

Chiarakorn, S. ...................................................................... 142

Chidchuangchai, W. ............................................................ 183

Chidthong, R. ....................................................................... 118

Chiemchaisri, C.................................................................... 299

Chindamporn, A. .................................................................. 260

Chindaprasirt, P. .......................................... 363, 364, 365, 369

Chingsungnoen, A. ................................................................ 54

Chinnasri, B. ........................................................................ 264

Chinnawong, K. ................................................................... 312

Chinrasri, O. ......................................................................... 251

Chinwetkitvanich, S. ............................................................ 313

Chinwong, D. ......................................................................... 38

Chinwong, S. .......................................................................... 38

Chirachanchai, S. .................................................................. 82

Chiranthanut, N. ..................................................................... 36

Chirapat, A. .......................................................................... 247

Chirarattananon, S. .............................................................. 370

Chokchaichamnankit, P. ...................................................... 319

Chokepaichitkool, T. ............................................................ 179

Chomnawang, C. ................................................................. 414

Chomnawang, P. ................................................................. 323

Chompreda, P. ..................................................................... 367

Chongjarean, N. ................................................................... 219

Chongsuvivatwong, V. ......................................................... 184

Choopun, S. ........................................................................... 63

Chotchatchawankul, S. ........................................................ 140

Chotwiwatthanakun, C................................................. 233, 240

Chrestin, H. .......................................................................... 279

Chuawong, P. ...................................................................... 186

Chuaybamrung, L. ................................................................. 86

Chulalaksananukul, W. ................................................ 334, 336

Chumkaew, P. ....................................................................... 51

Chumsantea, S. ................................................................... 337

Chundet, R. .......................................................................... 277

Chunkag, V. ......................................................................... 375

Chunwachirasiri, W. ............................................................... 81

Chuychai, P. ......................................................................... 150

Civefor, K. ............................................................................ 110

Cooharojananone, N. .......................................................... 383

Cotano, O. .............................................................................. 97

Cummins, S. F. .................................................................... 243

... (.) (.)

D

Daduang, S. ........................................................................... 25

Dahlan, W. ........................................................................... 178

Das, A. .................................................................................. 198

Day, N. P. J. ......................................................................... 266

Deachapunya, C. ................................................................... 44

Dechaumphai, P. ................................................................. 353

Degnan, S. M. ...................................................................... 243

Devahastin, S. ...................................................... 398, 401, 406

Dharmasaroja, P. ................................................................. 227

Dharmasaroja, P. A. ............................................................ 227

Dheeravongkit, A. ................................................................ 354

Disadee, W. ......................................................................... 100

Dokuta, S. ............................................................................ 189

Drouin, S. ............................................................................. 169

Duangchinda, T. .................................................................. 238

Duangjai, A............................................................................. 45

Duangjai, S........................................................................... 320

Duangmal, K. ....................................................................... 280

Duangpakdee, P. ................................................................. 206

Dubas, L. .............................................................................. 122

Dubas, S. T. ................................................................... 91, 122

Dujardin, J. P. ...................................................................... 199

ii


E

Eguchi, K. ............................................................................. 343

Eiam-Ong, S. ........................................................................ 181

Einaga, Y. ............................................................................. 117

Eitssayeam, S. ........................................................................ 76

Ekgasit, S. ............................................................................... 57

Enkawa, T. ............................................................................ 393

F

Faungnawakij, K. .................................................................. 343

Flegel, T. W. ................................................................ 200, 236

Flegel, T.W. .......................................................................... 239

Flemings, M. C. .................................................................... 386

Franks, G. V. .......................................................................... 85

Fuangthong, M. .................................................................... 273

Fucharoen, S. ....................................................................... 229

Fukaya, K. ............................................................................... 92

Furse, C. M. .......................................................................... 377

G

Gänsicke, B. T. ..................................................................... 149

Gomontean, B. ..................................................................... 315

Gridsadanurak N. ................................................................... 97

Grudpan, K. .......................................................................... 120

Gustavsson, C. ..................................................................... 148

H

Haas, A. L. ............................................................................ 215

Hanna, P. .............................................................................. 233

Hanna, P. J. .......................................................................... 243

Hannongbua, S. ................... 86, 124, 126, 127, 130, 132, 143

Hayashi, M. ........................................................................... 148

Hemara, C. ........................................................................... 103

Henry, C. J. K. ...................................................................... 412

Heuer, A. ............................................................................... 131

Hheansaard, W. ................................................................... 229

Hintao, J. ............................................................................... 184

Hinterdorfer, P. ..................................................................... 176

Hirayama, S. ......................................................................... 148

Hirunpraditkoon, S. ............................................................... 306

Hjalmarsson, A. .................................................................... 148

Holzschuh, W.J..................................................................... 126

Homwuttiwong, S. ................................................................ 364

Hongsrichan, N. .................................................................... 188

Hongvijit, S. ........................................................................... 286

Huang, C. C. ........................................................................... 77

Hunsom, M. .......................................................................... 138

Hyde, K. D. ........................................................................... 284

I

Imjongjirak, C. ....................................................................... 242

Inchan, I. ............................................................................... 152

Incharoensakdi, A. ................................................................ 274

Ingkaninan, K. ............................................................ 41, 43, 45

Intahphuak, S. ........................................................................ 36

Intakong, W............................................................................. 95

Intapan, P. M. ....................................................................... 250

Intaracharoen, P. .................................................................. 340

Intatha, U. ............................................................................... 76

Intharathep, P. ..................................................................... 132

Intra, P. ................................................................................... 61

Israsena, N. .......................................................................... 181

... (.) (.)

J

Jaengsanong, C. .................................................................. 239

Jaichuen, C. ......................................................................... 277

Jaisut, D. .............................................................................. 400

Jakmunee, J. ........................................................................ 120

Jam-on, R. ............................................................................ 202

Jampeetong, A. .................................................................... 304

Jangchud, A. ........................................................................ 408

Janhom, S. ............................................................................. 82

Janjarasjitt, S. ....................................................................... 167

Jantaro, S. ............................................................................ 274

Jantawat, P. ......................................................................... 408

Janwityanujit, S. ................................................................... 224

Janyavilas, S. ....................................................................... 397

Jaovisidha, S. ....................................................................... 224

Jaratjaroonphong, J. ............................................................ 105

Jaturanonda, C. ................................................................... 395

Jaturanpinyo, M. .................................................................... 21

Jaturapitakkul, C. ................................................................. 366

Jayaswal, R. ......................................................................... 271

Jeyashoke, N. ...................................................................... 337

Jiarpinitnun, C. ..................................................................... 101

Jimtaisong, A. ........................................................................ 33

Jinawath, S. .................................................................... 79, 348

Jindaudom, P. ...................................................................... 348

Jing, M. ................................................................................. 368

Jirawarakul, N. ..................................................................... 138

Jitapunkul, S. ........................................................................ 382

Jitpean, S. ............................................................................ 259

Jitpimolmard, S. ................................................................... 167

Jitrapakdee, S. ............................................................... 28, 212

Jittawuttipoka, T. .................................................................. 273

Jiwamawin, M. ..................................................................... 308

Jong-aramruang, J. ................................................................ 49

Jongprateep, O. ................................................................... 133

Juijerm, P. ............................................................................ 388

Junpee, A. ............................................................................ 203

Juntasaro, V. ........................................................................ 331

Junyaprasert, V. B. .................................................................. 8

K

Kaenkangphoo, D. ............................................................... 259

Kaewdang, K. ....................................................................... 374

Kaewkhao, A. ....................................................................... 160

Kaewpanha, M. ...................................................................... 11

Kaewpiboon, C..................................................................... 334

Kaewplung, P. ...................................................................... 373

Kaewsare, A. .......................................................................... 94

Kainoh, Y. ............................................................................. 292

Kajiwara, S. .......................................................................... 260

Kalcher, K. ............................................................................ 112

Kalpravidh, M. ...................................................................... 259

Kamchatphai, W. ................................................................. 185

Kamnarn, U. ......................................................................... 375

Kampa, J. ............................................................................. 250

Kampa, N. ............................................................................ 259

Kampuansai, J. .................................................................... 326

Kanatharana, P. ................................................... 111, 116, 309

Kanchanatawee, S................................................................. 17

iii


Kanchanawarin, C. ............................................................... 166

Kangwanpong, D. ................................................................. 326

Kanokkantapong, V. ............................................................. 307

Kantawanichkul, S. ............................................................... 304

Kanthong, N. ......................................................................... 200

Kaomongkolgit, R. .................................................................. 47

Karniadakis, G. E. ................................................................ 164

Karnjanaparichat, T. ............................................................. 351

Karwan, K. ............................................................................ 151

Kasamnimitporn, S. .............................................................. 352

Kasekarn, W. ........................................................................ 179

Kasem, S. ............................................................................. 275

Katekaew, S. .......................................................................... 52

Kato, S. ................................................................................... 51

Kawahara, S. .......................................................................... 93

Keawin, T. ............................................................................. 108

Keawmong, P. ...................................................................... 257

Kengkoom, K. ......................................................................... 30

Kerdchareon, T. .................................................................... 131

Kerdsa, N. ............................................................................. 143

Ketsa, S. .............................................................. 289, 294, 295

Ketsuwan, P. .......................................................................... 77

Kettawan, A. ........................................................................... 30

Ketvaraporn, J. ..................................................................... 110

Khamman, O. ......................................................................... 70

Khammuang, S. ...................................................................... 23

Khanthasuwan, S. ................................................................ 274

Khaopha, S. ............................................................................ 20

Khawsithiwong, P. ................................................................ 162

Khempaka, S. ....................................................................... 249

Kheoruenromne, I................................................................. 314

Khewkhom, N. ...................................................................... 296

Khiawmeesuan, N. ................................................................. 52

Khongpracha, P. ................................................................... 144

Khonsung, P. .......................................................................... 36

Khopaibool, P. ...................................................................... 252

Khumrungsee, N. ................................................................. 292

Khungaew, M. ...................................................................... 253

Khurnpoon, L. ....................................................................... 297

Khusmith, S. ......................................................................... 196

Kiatkittipong, W. .................................................................... 340

Kiatsiriroat, T......................................................................... 339

Kiatthanasakun, T. ............................................................... 307

Kijjanapanich, P. ................................................................... 110

Kijtorntham, W. ..................................................................... 205

Kikuchi, R. ............................................................................. 343

Kinne, R. K. H. ...................................................................... 176

Kitikoon, P. ............................................................................ 191

Kitkumthorn, N. ..................................................................... 182

Kitsawat, K. ........................................................................... 173

Kitti, T. ................................................................................... 271

Kittikalayawong, Y. ............................................................... 201

Klangtakai, P. ......................................................................... 67

Klankaw, P. ........................................................................... 142

Klinbu-nga, S. ....................................................................... 245

Klinklai, W. .............................................................................. 93

Klinsrithong, S. ..................................................................... 258

Kodchakorn, K. ....................................................................... 53

Kodsueb, R. .......................................................................... 284

Kodwichian, A. ...................................................................... 388

Kokpol, U. ............................................................................... 49

Komoltri, C. ........................................................................... 226

Kongbangkerd, T. ................................................................. 413

Kongdetadisak, P. ................................................................ 312

Kongkachandra, R. .............................................................. 385

Kongkathip, B. ........................................................................ 46

Kongkathip, N. ........................................................................ 46

Kongprawechnon, W. ........................................................... 381

Kongsawadworakul, P. ........................................................ 279

Kongtawelert, P. ............................................................ 53, 179

Kongtip, P. ............................................................................ 221

Kongtragool, B. .................................................................... 350

Kornthong, N. ............................................................... 233, 240

Kornwongwan, P. ................................................................... 50

Kosasang, O. ....................................................................... 348

Kositarat, S. .......................................................................... 121

Kothan, S. ............................................................................ 209

Koysomboon, S. .................................................................... 31

Koytrup, L. ............................................................................ 265

Krairiksh, M. ................................................................. 377, 397

Kraisitthipanich, R. ................................................................. 33

Kraiya, C. ............................................................................. 310

Kreetachat, T. ...................................................................... 299

Kriangkrai, R. ....................................................................... 171

Krisdaphong, P. ..................................................................... 33

Krishnamra, N. ............................................................... 44, 174

Krisnangkura, K. .......................................................... 115, 337

Kritayakornupong, C. ................................................... 129, 130

Kruagkum, T. ....................................................................... 240

Kruevaisayawan, H. ............................................................... 41

Ksapabutr, B. ....................................................................... 345

Kuanprasert, S. .................................................................... 228

Kuha, K. ............................................................................... 255

Kukongviriyapan, U................................................................ 35

Kukongviriyapan, V. ............................................................... 35

Kullpattaranirun, T. .............................................................. 394

Kulsol, K. .............................................................................. 371

Kulvanich, P. ............................................................................ 9

Kuntarakornkiti, N. ............................................................... 178

Kuntiyong, P. ........................................................................ 103

Kurahashi, H. ....................................................................... 263

Kurehong, C. ........................................................................ 272

Kusonwiriyawong, C. ............................................................... 2

Kyu, K. L. .............................................................................. 269

... (.) (.)

L

Lafleur, M. ............................................................................ 213

Lailerd, N. ............................................................................. 228

Laohavanich, J. .................................................................... 404

Laopornpichayanuwat, W. ..................................................... 62

Laosutthipong, C. ................................................................. 200

Laowang, W. ........................................................................ 161

Launay, J. M. ....................................................................... 128

Lee, T. R. ............................................................................... 70

Lee, V. S. ............................................................................. 125

Leelakriangsak, M. ............................................................... 267

Lenbury, Y. ........................................................................... 165

Lertkhositpong, T. ................................................................ 363

Likittrakulwong, W. ............................................................... 186

Lilitchan, S. ................................................................... 115, 337

Limchundee, U. .................................................................... 333

Limmeechokchai, B. ............................................................ 332

Limpaiboon, T. ..................................................................... 208

Limpeanchob, N. .................................................................... 45

Limsirichaikul, S. .................................................................. 270

Limsuwan, P. ......................................................................... 78

Limtrakul, J. .................................................... 55, 139, 141, 144

Limtrakul, P. ......................................................................... 211

Limwongse, V. ..................................................................... 171

Liu, J. ...................................................................................... 19

Lo, C. F................................................................................. 235

Loharungsikul, S. ................................................................. 196

Lohawijarn, W. ..................................................................... 318

Loisruangsin, A. ................................................................... 132

Lomlim, L. ................................................................................. 1

Longtonglang, A. .................................................................. 291

iv


Loparo, K. A. ......................................................................... 167

Lorchirachoonkul, V. ............................................................. 396

Lord, P. ................................................................................. 259

Lounglawan, P. ..................................................................... 253

Luangkamin, S........................................................................ 50

Luangon, B. ............................................................................ 60

Lucyszyn, S. ......................................................................... 379

Lumyong, S. ................................................................ 284, 285

Lursinsap, C. ........................................................................ 383

Luxsakhum, S. ...................................................................... 222

M

Maensiri, S. ....................................................................... 54, 68

Mahakarnchanakul, W. ........................................................ 287

Mahatnirunkul, P. ................................................................. 257

Mahattanadul, S. .................................................................... 29

Mahattanatawee, K. ............................................................. 113

Maiphae, S............................................................................ 327

Malakul, W. ............................................................................. 43

Malethong, W. ...................................................................... 114

Mamani, J. ............................................................................ 185

Maneechai, W....................................................................... 206

Maneerat, K. ......................................................................... 193

Maneerat, Y. ......................................................................... 258

Maneewan, S. ....................................................................... 339

Mangklabruks, A. ............................................................ 38, 231

Manivet, P. ............................................................................ 128

Mankhetkorn, S. .......................................................... 209, 232

Manoch, L. ................................................................... 281, 288

Mantachitra, V. ..................................................................... 246

Masingboon, C. ...................................................................... 68

Matthaeus, W. H. .................................................................. 150

Matthews, B. ......................................................................... 183

Matthujak, A. ......................................................................... 352

McColl, S. R. ......................................................................... 212

Meesangpan, U. ..................................................................... 56

Meesuk, L. ............................................................................ 305

Meeyoo, V............................................................................. 138

Milne, S. J. .............................................................................. 73

Mingma, R. ........................................................................... 280

Mingpakanee, R. .................................................................. 178

Misuna, S. ............................................................................... 20

Mitsomwang, P. .................................................................... 390

Miyakawa, T. .......................................................................... 46

Molee, A. ............................................................................... 254

Molee, W. .............................................................................. 249

Molloy, R. .................................................................................. 3

Molthathong, S. .................................................................... 239

Mongkolsuk, S. .................................................... 204, 271, 273

Mootsikapan, P. ...................................................................... 27

Muanghlua, R. ........................................................................ 80

Muangjunburee, P. ............................................................... 389

Muensit, N. ........................................................................64, 73

Muncharoen, S. .................................................................... 118

Musikavong, C. ..................................................................... 302

Mutirangura, A. ............................................ 124, 182, 216, 218

Mutoh, Y. .............................................................................. 390

Nakmareong, S. ..................................................................... 35

Nammanee, K. ..................................................................... 157

Namuangruk, S. ................................................................... 144

Na-Nakorn, U. ...................................................................... 245

Nanthavanij, S. ..................................................... 391, 394, 395

Naphon, P. ........................................................................... 359

Narangajavana, J. ........................................................ 279, 328

Narksitipan, S. ........................................................................ 65

Narongchai, P. ..................................................................... 325

Naruedomkul, K. .................................................................. 154

Netkueakul, W. ..................................................................... 140

Netnee, K. ............................................................................ 173

Ngamjanyaporn, P. .............................................................. 224

Ngamprasertwong, T. .......................................................... 256

Ngamroo, I. .......................................................................... 376

Ngawhirunpat, T. ..................................................................... 5

Nhujak, T. ............................................................................. 122

Niamnuy, C. ......................................................................... 406

Nilanont, Y. ........................................................................... 226

Nilavongse, A. ...................................................................... 317

Nilkhamhang, I. .................................................................... 381

Nilkhet, M. ............................................................................ 371

Nilsson, L. ............................................................................ 148

Nimmanpipug, P. ................................................................. 125

Nimmol, C. ........................................................................... 401

Nitivattananon, V. ................................................................. 300

Nonlaopon, K. ...................................................................... 153

Nontachaiyapoom, S. .......................................................... 288

Nookuea, W. ........................................................................ 338

Noonim, P. ........................................................................... 287

Noppanakeepong, S. ........................................................... 378

Nosaka, K. ............................................................................ 232

Notoya, M. ............................................................................ 247

Novichai, P. .......................................................................... 120

Nuangchamnong, R. .............................................................. 90

Nuangmek, W. ..................................................................... 285

Nuchadomrong, S. ................................................................. 20

Nuchprayoon, S. .................................................................. 203

Nuengnant, C. ........................................................................ 52

Nuithitikul, K. ........................................................................ 139

Nukoolkarn, V. ....................................................................... 21

Numjan, M. ........................................................................... 137

Numtongkum, P. .................................................................. 337

Nuntanakorn, P. ..................................................................... 15

Nuntapornsak, A. ................................................................. 174

Nuntasri, D. .......................................................................... 143

Nunthanid, J. ............................................................................ 5

Nuurai, P. ............................................................................. 233

O

Obchoei, S. .......................................................................... 207

Onabe, K. ............................................................................... 67

Onlamoon, N. ....................................................................... 196

Onreabroy, W. ........................................................................ 78

Opanasopit, P. ......................................................................... 5

Opaprakasit, M. .................................................................... 336

Opaprakasit, P. .................................................................... 336

Ounaroon, A. ............................................................................ 2

N

Na-Bangchang, K. ................................................................ 195

Nacapricha, D. ............................................. 112, 114, 119, 121

Nachaisin, M. ........................................................................ 406

Nagle, H. T. ........................................................................... 372

Nakason, C. ............................................................................ 94

... (.) (.)

Ö

Österlund, M. ....................................................................... 148


v


P

Padipatvuthikul, P. .................................................................. 79

Pakdee, W. ........................................................................... 356

Pakdeechote, P. ..................................................................... 35

Pakkethati, K. ......................................................................... 87

Palaga, T. ............................................................................. 290

Palangsuntikul, R. ................................................................ 109

Panapoy, M. ......................................................................... 345

Panbangred, W. .................................................... 26, 286, 317

Panchareon, U. .................................................................... 303

Panha, S. ......................................................................256, 322

Panichajakul, S. .................................................................... 323

Panichayupakaranant, P. ......................................................... 2

Panichob, P. ......................................................................... 229

Panprommin, D. ................................................................... 244

Panthong, A. ........................................................................... 36

Panya, P. ................................................................................ 85

Panyakeow, S. ....................................................................... 66

Panyanak, B. ........................................................................ 161

Panyapinyopol, B. ................................................................ 308

Papato, K. ............................................................................... 78

Parnpai, R. ............................................................................ 180

Parra-Montesinos, G. ........................................................... 367

Patanasethanon, D. ............................................................... 27

Patanavijit, V. ........................................................................ 382

Patarapanich, C. ..................................................................... 34

Patcharavorachot, Y. ............................................................ 342

Pathom-aree, W. .................................................................. 411

Patomchaiviwat, V. ................................................................. 14

Patrakitkomjorn, S. ............................................................... 208

Patramanon, R. ...................................................................... 25

Patsada, N. ........................................................................... 124

Pattanapanyasat, K. ............................................................. 196

Pattanasethanon, S. ............................................................. 361

Pattanatornchai, T. ................................................................. 84

Pattanawong, W. .................................................................. 250

Pattaraintakorn, P. ................................................................ 154

Pattarawarapan, M. ......................................................110, 125

Patthaveekongka, W. ........................................................... 303

Patumraj, S. .......................................................................... 210

Pavasant, P. .................................................. 47, 213, 307, 308

Payungporn, S. ..................................................................... 191

Peacock, S. J. ...............................................................194, 266

Pearce, J. T. H. ..................................................................... 387

Pengpanich, S. ..................................................................... 138

Pengpat, K. ............................................................................. 76

Pengthamkeerati, P. ............................................................. 305

Petchkongkaew, A. ................................................................ 17

Pewpeug, W. ........................................................................ 278

Phadoongsombat, N. ............................................................. 29

Phaisangittisagul, E. ............................................................. 372

Phanichphant, S. .................................................................... 83

Phanphut, W. ........................................................................ 239

Phansri, K. .............................................................................. 23

Phanthumchinda, K. ............................................................. 226

Phaosiri, C. ............................................................................. 20

Phillips, D. A. S. ...................................................................... 86

Phimolsiripol, Y. .................................................................... 412

Phinyocheep, P. ..................................................................... 88

Phiriyangkul, P. ..................................................................... 241

Pholpunthin, P. .............................................................327, 329

Phommeta, A. ....................................................................... 324

Phongcharoenpanich, C. ..................................................... 380

Phongdara, A........................................................................ 267

Phonrod, U. .......................................................................... 333

Phoungpetchara, I. ............................................................... 233

Phringphrao, P........................................................................ 50

Phrommintikul, A. ......................................................... 222, 228

Phumkhachorn, P. ............................................................... 410

Phunngam, P. ...................................................................... 198

Phutrakul, S. ........................................................................ 110

Phuwapraisirisan, P. .............................................................. 49

Pianthong, K. ....................................................................... 352

Piasai, O. .............................................................................. 281

Pichayakorn, W. ................................................................... 4, 7

Piluek, C. .............................................................................. 289

Pimraksa, K. ......................................................................... 363

Pingaew, R. ............................................................................ 99

Pipatpanyanugoon, K. ........................................................... 58

Pirak, T. ................................................................................ 408

Piriyaprasarth, S. ................................................................... 14

Pisitanusorn, A. ...................................................................... 59

Piyachaturawat, P. ................................................................. 39

Plengvidhya, N. .................................................................... 219

Plikomol, A. .......................................................................... 411

Plubtieng, S. ......................................................................... 159

Pluempanupat, W. ....................................................... 104, 292

Pohmakotr, M. ...................................................................... 140

Pokethitiyook, P. .................................................................. 165

Poljaroen, J. ......................................................................... 233

Poltana, P. ............................................................................ 238

Pomp, S. .............................................................................. 148

Pongcharoen, S. .................................................................. 175

Pongophas, E. ....................................................................... 81

Pongprayoon, T. .................................................................... 90

Pongprot, Y. ......................................................................... 223

Pongvuthithum, R. ............................................................... 351

Poolsawat, K. ....................................................................... 387

Poolthong, N. ....................................................................... 387

Poomipak, N. ......................................................................... 96

Poompuang, S. .................................................................... 244

Poomtong, T. ....................................................................... 233

Pooponpan, P. ..................................................................... 251

Pootong, A. ............................................................................ 22

Poovorawan, Y. ........................................................... 191, 201

Pornpongrungrueng, P. ....................................................... 321

Pornprasertsuk, R. ............................................................... 348

Pornsuwan, S. ...................................................................... 134

Pornsuwancharoen, N. ........................................................ 378

Posuwan, N. ......................................................................... 191

Pothacharoen, P. ................................................................... 53

Pothipongsa, A..................................................................... 274

Potivichayanon, S. ............................................................... 165

Poungparn, S. ...................................................................... 298

Poungvarin, N. ..................................................................... 226

Powthongchin, B. ................................................................. 272

Prachaney, P. ........................................................................ 35

Prachayasittikul, S. ................................................................ 99

Prachayawarakorn, S. ......................................................... 407

Pradabkham, P. ................................................................... 123

Praditpornsilpa, K. ............................................................... 181

Pranonsatit, S. ..................................................................... 379

Praparatanapan, J. .............................................................. 189

Prapasarakul, N. .................................................................. 260

Prapong, V. .......................................................................... 311

Prasankok, P. ....................................................................... 322

Prasartwuth, O. .................................................................... 232

Prasatkhetragarn, A. .............................................................. 74

Prasatkhetragran, A. .............................................................. 77

Praserthdam, P. ................................................................... 340

Prathepa, P. ......................................................................... 324

Prathuangwong, S. .............................................................. 275

Pratuangdejkul, J. .......................................................... 21, 128

Prayoonwiwat, N. ................................................................. 226

Preechaworapun, A. .................................................... 117, 341

Premrudeepreechacharn, S. ............................................... 376

... (.) (.)

vi


Preyavichyapugdee, N. ........................................................ 248

Pribil, A. B. ............................................................................ 129

Pridasawas, W...................................................................... 360

Prinz, F. B. ............................................................................ 348

Prokofiev, A. ......................................................................... 148

Promarak, V. ......................................................................... 108

Promboonkaew, Y. ............................................................... 139

Promsonthi, P. ...................................................................... 225

Promyou, S. .......................................................................... 294

Protjaroen, P. ........................................................................ 218

Pruenglampoo, S. ................................................................. 231

Puangpetch, T. ..................................................................... 346

Puathawee, P. ........................................................................ 13

Pudyenchuen, R. .................................................................. 336

Pukrushpan, J. T. ................................................................. 331

Puksasook, T. ......................................................................... 49

Pumsa-ard, K. ....................................................................... 146

Punin, W. .............................................................................. 339

Punlek, C. ............................................................................. 339

Puntheeranurak, S. ................................................................ 44

Puntheeranurak, T. ............................................................... 176

Puntujesadakorn, R. ............................................................. 178

Punyarit, P. ........................................................................... 241

Puthavathana, P. .................................................................. 192

Puthongking, P. ...................................................................... 34

Pyrzas, S. A. ......................................................................... 149

R

Rachatnapun, P. ..................................................................... 98

Rajviroongit, S. ..................................................................... 107

Rakariyatham, N. ......................................................... 335, 411

Rakbud, J. ............................................................................. 155

Rakpenthai, C. ...................................................................... 376

Raongjant, W. ....................................................................... 368

Ratanakhanokchai, K. .......................................................... 269

Rattanachaikunsopon, P. ..................................................... 410

Rattanachan, S. .................................................................... 390

Rattanadecho, P. .................................................................. 356

Rattanapanon, N. ................................................................... 12

Rattanapanone, N. ................................................................. 98

Rattanapitigorn, P. .................................................................. 12

Rattanasak, U. ...................................................................... 365

Reenabthue, N. .................................................................... 106

Rerkasem, B. ........................................................................ 278

Rerkasem, K. ........................................................................ 231

Rerngsamran, P. .................................................................. 290

Reungsang, A. ........................................................................ 96

Reutrakul, V. ................................................................ 101, 105

Ridtitid, W. .............................................................................. 29

Rinthong, P. ............................................................................ 48

Rirksomboon, T. ................................................................... 138

Ritthidej, G. C. ...................................................................... 2, 4

Robert, F. .............................................................................. 169

Rode, B. M. ........................................................................... 129

Rojanasthien, S. ................................................................... 257

Rojnukarin, P. ....................................................................... 217

Rouseff, R. ............................................................................ 113

Roytrakul, S. ................................................................... 23, 208

Ruangchuay, R. .................................................................... 247

Ruangpornvisuti, V. ..................................................... 129, 135

Ruangsittichai, J. ......................................................... 197, 199

Ruchiraset, A. ....................................................................... 313

Ruchirawat, S. ................................................................ 99, 100

Ruchusatsawat, K. ............................................................... 218

Rueanghiran, C. ................................................................... 199

Ruffolo, D. ............................................................................. 150

Rugsamanee, S. ................................................................... 312

Rujijanaglu, G. ....................................................................... 76

Ruktanonchai, U. ................................................................... 11

Rungkrajang, T. ................................................................... 263

Rungsakinin, N. .................................................................... 254

Rungsihirunrat, K. ................................................................ 195

... (.) (.)

S

Saejung, S. ........................................................................... 158

Saekho, S. ............................................................................ 222

Saenapin, S.......................................................................... 236

Saenapitak, S. ........................................................................ 69

Saengkiettiyut, K. ................................................................... 69

Saengprajak, A. ................................................................... 361

Saengruchi, T. ...................................................................... 170

Saenjum, C. ........................................................................... 15

Saenphet, K. .......................................................................... 42

Saenphet, S. .......................................................................... 42

Saensakdi, J. ....................................................................... 399

Saetang, S. .......................................................................... 341

Saewan, N.............................................................................. 31

Saguanpong, U. ................................................................... 292

Saijuntha, W. ........................................................................ 190

Saiproum, N. ........................................................................ 266

Saito, N. .................................................................................. 34

Sakdapipanich, J. .................................................................. 93

Sakolvaree, Y. ...................................................................... 193

Sakorn, S. ............................................................................ 310

Saksaengwijit, A. .................................................................. 131

Sakulchangsatjatai, P. ......................................................... 357

Samphao, A. ........................................................................ 112

Samson, R. A. ...................................................................... 287

Samuel, R. ........................................................................... 320

Samung, Y. .................................................................. 197, 199

Sangkhathat, S. ................................................................... 206

Sangsuk, S. ............................................................................ 69

Sangyoka, S. .......................................................................... 96

Sanit, S. ................................................................................ 263

Sanorpim, S. .......................................................................... 67

Santhaveesuk, T. ................................................................... 63

Saowakon, N. ....................................................................... 248

Saraya, S. .............................................................................. 27

Sardsud, U. .......................................................................... 325

Sarnthima, R. ......................................................................... 23

Sasirat, S. ............................................................................. 288

Satarug, S. ............................................................................. 40

Sathalalai, S. ........................................................................ 105

Sathornsumetee, S. ............................................................. 170

Satiracoo, P. ......................................................................... 165

Sattayasai, N. ......................................................................... 20

Sawadsingh, P. .................................................................... 259

Sawanyawisuth, K. .............................................................. 207

Sawetavong, C..................................................................... 115

Seechamnanturakit, V. ........................................................ 102

Seehanam, W. ..................................................................... 352

Seksarn, P. ........................................................................... 201

Semsang, N. ........................................................................ 277

Semsri, S. ............................................................................. 211

Senapin, S. ........................................................................... 239

Senawong, T. ................................................................... 20, 52

Seugorn, A. .......................................................................... 195

Shangchote, S. .................................................................... 296

Shank, L. .............................................................................. 110

Shotelersuk, V. ..................................................................... 187

Shuangshoti, S. .................................................................... 218

Siboonnan, N. ...................................................................... 192

Sila-on, W. ................................................................................ 9

Silvilairat, S........................................................................... 223

vii


Simutkin, V............................................................................ 148

Singhsomroje, W. ................................................................... 81

Sinsarp, A. .............................................................................. 81

Sinswat, P. ................................................................................ 6

Sinwat, N. ............................................................................. 202

Sipes, S. B. ........................................................................... 264

Siriaungkul, S. ...................................................................... 214

Siribanpitak, P. ..................................................................... 205

Sirijaraensre, J. ..................................................................... 141

Sirimujalin, R. ....................................................................... 258

Sirimungkararat, S. ............................................................... 293

Siripatrawan, U. .................................................................... 412

Siriphanich, J. ....................................................................... 297

Siripon, K. ............................................................................. 405

Siripoon, N. ........................................................................... 195

Sirisakulveroj, B. ................................................................... 184

Sirisanthana, T. .................................................................... 189

Sirisuk, P. .............................................................................. 397

Sirisup, S. ............................................................................. 164

Siritapetawee, J. ..................................................................... 37

Sirithip, K. ............................................................................. 108

Sirsuraphanon, V. ................................................................. 371

Sithithaworn, P. .................................................................... 190

Sitthisak, S. ........................................................................... 271

Sittipraneed, S. ..................................................................... 242

Sittiwangkul, R. ..................................................................... 223

Sivasinprasasn, S. ................................................................ 228

Siyasukh, A. ............................................................................ 60

Sjöstrand, H. ......................................................................... 148

Skolpap, W. .......................................................................... 409

Smith, N. W. ......................................................................... 121

Soares, J. B. P. ....................................................................... 89

Sobhon, P. ..................................... 41, 227, 233, 240, 243, 248

Sodsai, A. ............................................................................... 39

Somasundrum, M. ................................................................ 109

Sombattheera, C. ................................................................. 384

Somboon, N. ......................................................................... 306

Somboonwiwat, K. ............................................................... 235

Sombutsuwan, P. ................................................................. 337

Somnam, S. .......................................................................... 120

Sompornpisut, P. .................................................................. 132

Somroop, K. .......................................................................... 348

Songkro, S. ............................................................................... 7

Songserm, T. ........................................................................ 202

Sonthayanon, P. ................................................................... 194

Sontigun, N. .......................................................................... 263

Soonklang, N. ....................................................................... 243

Soontorngun, N. ................................................................... 169

Soontornpas, C. ..................................................................... 27

Soontornpipit, P. ................................................................... 377

Soottitantawat, A. ................................................................... 11

Sopadang, A. ........................................................................ 393

Soponronnarit, S. ................................................................. 400

Sosothikul, D. ....................................................................... 201

Sreethawong, T. ................................................................... 346

Sriamonsak, P. ....................................................................... 14

Srichamroen, A. .................................................................... 402

Srifa, A. ................................................................................... 92

Srifong, P. ............................................................................... 56

Srimanote, P. ........................................................................ 193

Srinophakun, P. .................................................................... 306

Sripa, B. .................................................................................. 20

Sripairojthikoon, W. .............................................................. 213

Sripakdee, S. ........................................................................ 291

Sripanaykorn, S. ................................................................... 415

Sriphairoj, K. ......................................................................... 245

Sriphochanart, W. ................................................................. 409

Sriprang, R............................................................................ 317

Sriroth, K. .............................................................................. 333

Srisatit, T. ............................................................................. 311

Srisawad, P. ......................................................................... 147

Srisawang, P. ....................................................................... 175

Srisombat, L. .......................................................................... 70

Srisombat, P. ....................................................................... 153

Srisomsap, C. ...................................................................... 241

Srisook, E. .............................................................................. 28

Srisook, K. .............................................................................. 28

Srisukthanakul, P. ................................................................ 178

Sritara, P. ............................................................................. 231

Srivilai, P. ............................................................................. 324

Sriwarom, S. ........................................................................ 178

Sriwiriyarat, T. ...................................................................... 313

Sriwoon, R............................................................................ 329

Stefanopoulou, A. G. ........................................................... 331

Stewart, M. J. ....................................................................... 243

Stewart, P. ............................................................................ 243

Sthitmatee, N. ...................................................................... 257

Suanmali, S. ......................................................................... 332

Suantai, S. .................................................................... 155, 157

Sudwan, P. ............................................................................. 42

Suesat, J. ............................................................................... 86

Sukharom, K. ......................................................................... 20

Suklim, W. .............................................................................. 33

Sukolapong, V...................................................................... 250

Sukontason, K...................................................................... 263

Sukontason, K. L. ................................................................ 263

Suksabye, P. ........................................................................ 301

Suksaeree, J. ........................................................................... 4

Suksai, N. ............................................................................... 95

Suksamran, A. ....................................................................... 39

Suksamrarn, A. .................................................................... 210

Suksaweang, S. ................................................................... 180

Suksombat, W. .................................................................... 253

Suksomyos, N. ..................................................................... 217

Sukwattanasinitt, M. ............................................................... 84

Sungkarak, S. .......................................................................... 7

Sungkeeree, S. .................................................................... 188

Sungvornyothin, S. .............................................................. 197

Suntornsuk, W. .................................................................... 113

Supa-amornkul, S. ............................................................... 204

Supaphol, P. .......................................................................... 10

Suparatpinyo, K. .................................................................. 189

Suparpprom, C. ................................................................... 106

Supavititpatana, P. ............................................................... 413

Suphantharika, M. ................................................................ 403

Suppasat, T. ......................................................................... 262

Suptawiwat, O. ..................................................................... 192

Suputtamongkol, K. ............................................................. 185

Suradhat, S. ......................................................................... 260

Surakampontorn, W. ............................................................ 374

Suramitr, S. .......................................................................... 127

Surapaitoon, A. ...................................................................... 20

Suraporn, S. ......................................................................... 261

Surareungchai, W. ............................................................... 109

Surarit, R. ............................................................................. 215

Suteebut, R. ......................................................................... 232

Suthienkul, O. ...................................................................... 265

Suttajit, M. ...................................................................... 15, 261

Sutthirak, P. .......................................................................... 265

Suttiruengwong, S. ................................................................ 13

Suvarnakuta, P. ................................................................... 398

Suwanboon, S. ...................................................................... 64

Suwanborirux, K. ............................................................. 21, 49

Suwanmanee, S. ................................................................. 340

Suwannakut, S. ...................................................................... 18

Suwannalai, P. ..................................................................... 224

Suwannaprapha, P. ............................................................. 258

Suwanruji, P. .......................................................................... 86

... (.) (.)

viii


Suwanwela, N. C. ................................................................. 226

Suwiwat, S. ........................................................................... 214

Svasti, J. ...................................................................... 186, 334

Sweeney, C. ......................................................................... 211

T

Tabtimsai, C. ........................................................................ 135

Tachaapaikoon, C. ............................................................... 269

Taechowisan, T. ..................................................................... 19

Taillandier, P. .......................................................................... 17

Tammachote, R. ................................................................... 187

Tandhavant, S. ..................................................................... 266

Tangjittipokin, W. .................................................................. 219

Tangkeangsirisin, W. ............................................................ 177

Tangkuaram, T. ........................................................... 117, 341

Tangpong, J. ........................................................................... 40

Tangsombatvichit, C. ........................................................... 169

Tangwatcharin, P. ................................................................ 252

Tansakul, A. .......................................................................... 405

Tansuwan, S. ........................................................................ 283

Tanthapanichakoon, W. .......................................... 11, 60, 343

Tantirungrotchai, Y. .............................................................. 137

Tantirungrotechai, J. ............................................................. 140

Tanyong, D. .......................................................................... 229

Tapchaisri, P. .......................................................................... 22

Tarusadamrongdet, V. ......................................................... 312

Tasanor, O. ............................................................................. 16

Tassanakajon, A. ......................................................... 235, 242

Tassanakajorn, A. ................................................................ 234

Tassanawipas, K. ................................................................. 206

Taveecharoenkool, T. .......................................................... 166

Taweepreda, W. ....................................................................... 4

Taylor, J. A. ............................................................................. 86

Teamtisong, K. ..................................................................... 291

Teaumroong, N. ................................................................... 291

Techasauvapak, P................................................................ 105

Teerapornpuntakit, J. ........................................................... 174

Terdtoon, P. ................................................................. 357, 358

Tesinsky, M........................................................................... 148

Thaithong, S. ........................................................................ 195

Thamchaipenet, A. ............................................................... 280

Thammakhet, C. .......................................................... 116, 309

Thammasirirak, S. ..................................................... 23, 25, 37

Thammasittirong, S. N. ........................................................ 333

Thamrongnawasawat, T. ..................................................... 246

Thamsumet, N. ..................................................................... 119

Thamwiriyasati, N. ................................................................ 272

Thanachit, S. ........................................................................ 314

Thanakijkasem, P. ................................................................ 353

Thanasupsin, K..................................................................... 371

Thanomchit, K. ..................................................................... 289

Thanwisai, A. ........................................................................ 266

Tharnpoophasiam, P. ........................................................... 221

Thavarungkul, P. ......................................................... 111, 116

Thawai, C. ............................................................................... 21

Thepnok, P. .......................................................................... 169

Thiangchit, C. ......................................................................... 71

Thiangtum, K. ....................................................................... 202

Thianwan, S. ......................................................................... 156

Thirapanmethee, K. ................................................................ 21

Thiravetyan, P. ..................................................................... 301

Thirawarapan, S. .................................................................... 43

Thitasomakul, S. ................................................................... 184

Thitimakorn, T. ...................................................................... 362

Thitithammawong, A. ............................................................. 94

Thitiwongsawet, P. ................................................................. 10

Thompson, E. ....................................................................... 213

Thongkam, M. ...................................................................... 136

Thongngamdee, S. .............................................................. 118

Thongnopkun, P. ................................................................... 57

Thongphasuk, J. ..................................................................... 32

Thongphasuk, P. .................................................................... 32

Thongtem, S. ......................................................................... 65

Thongthae, W. ....................................................................... 50

Thongyai, S. ........................................................................... 56

Thontiravong, A. ................................................................... 191

Thuwapanichayanan, R. ...................................................... 407

Tia, S. ................................................................................... 360

Tianprateep, M. ...................................................................... 62

Tianviwat, S. ......................................................................... 184

Tiawsirisup, S. ...................................................................... 203

Tinikul, Y. ...................................................................... 233, 240

Tinoi, J. ................................................................................. 335

Tipluechar, S. ....................................................................... 177

Tippawan, U. ........................................................................ 148

Tippayawong, K. Y. .............................................................. 393

Tippayawong, N. .................................................................... 61

Tiranathanagul, K. ............................................................... 181

Tishyadhigama, P. ............................................................... 188

Tittabutr, P. ........................................................................... 291

Tiyapongpattana, W. ........................................................... 114

Toemsombatthavorn, P. ...................................................... 255

Tonanon, N. ........................................................................... 60

Tongkobpetch, S. ................................................................. 187

Tongprasert, F. .................................................................... 230

Tongpun, N. ......................................................................... 185

Tongsong, T. ........................................................................ 230

Traiphol, R. ............................................................................. 84

Tribuddharat, C. ................................................................... 188

Trithaveesak, O. ................................................................... 119

Troye-Blomberg, M. ............................................................. 196

Tsuyumu, S. ......................................................................... 275

Tulapornchai, C. ................................................................... 185

Tummaruk, P. ...................................................................... 260

Tumwasorn, S. ..................................................................... 255

Tungsattabud, J. .................................................................... 87

Tungsinmunlong, K. ............................................................. 214

Tunkasiri, T. ..................................................................... 76, 78

Tuntiwachwuttikul, P. ............................................................. 19

Tuntulani, T. ......................................................................... 310

Turcotte, B. ........................................................................... 169

... (.) (.)

U

Uatrongjit, S. ........................................................................ 376

Udomariyasap, P. ................................................................ 378

Ueda, M. ............................................................................... 270

Ungwitayatorn, J. ................................................................. 128

Uraisin, K. ............................................................................. 119

Utaipat, U. ............................................................................ 189

Utaisincharoen, P. ............................................................... 175

V

Vailikhit, V............................................................................. 126

Vaithanoomsat, P. ............................................................... 299

Vajarodaya, S. ..................................................................... 296

Vajrodaya, S. ......................................................................... 16

Vanalabhpatana, P. ............................................................. 347

Vanichviriyakit, R. ................................................................ 240

Vattanaviboon, P. ................................................................ 273

Vchirawongkwin, V. ............................................................. 129

Viboonjun, U. ....................................................................... 279

ix


Vilaithong, T. ......................................................................... 148

Vilaivan, T. ............................................................................ 106

Vinci, R. P. .............................................................................. 65

Viriya–empikul, N. ................................................................ 343

Visessamit, J. ......................................................................... 62

Visitsak, S. ............................................................................ 370

Vittayakorn, N. ........................................................................ 80

Vittayakorn, W. C. .................................................................. 80

Vongsavan, N. ...................................................................... 183

W

Wacharawichanant, S. ........................................................... 56

Waenkaew, P. ........................................................................ 83

Waichreon, C. ........................................................................... 6

Wallace, J. C. ....................................................................... 212

Wananuruksawong, R. ........................................................... 79

Wanapirak, C. ....................................................................... 230

Wanbanjob, A. ........................................................................ 19

Wang, H. C. .......................................................................... 235

Wangkeeree, R. ................................................................... 159

Wangsuya, S. ......................................................................... 81

Wannapeera, J. .................................................................... 338

Wannasin, J. ......................................................................... 386

Wanno, B. ............................................................................. 135

Wantawin, C. ........................................................................ 313

Wanthongchai, K. ................................................................. 312

Warakulwit, C. ........................................................................ 55

Warasawate, D. .................................................................... 379

Wasanapiarnpong, T. ............................................................. 79

Watanabe, Y. ........................................................................ 148

Watsanathip, W. ................................................................... 307

Watson, N. R. ....................................................................... 376

Wattanachira, S. ................................................................... 302

Wattanapermpool, J. ............................................................ 172

Wattanasen, K. ..................................................................... 318

Wigraipat, C. ......................................................................... 266

Wilailuckana, C. .................................................................... 188

Wilairat, P. ....................................................................114, 121

Williams, E. A. ...................................................................... 243

Winayanuwattikun, P. .....................................................60, 334

Wirachwong, P. .................................................................... 210

Wiriyaumpaiwong, S. ........................................................... 399

Wiset, L. ................................................................................ 399

Wisutmethangoon, S. ........................................................... 386

Withyachumnarnkul, B. ................................................236, 238

Witoonsatian, K. ................................................................... 202

Wittaya, T. ............................................................................... 24

Wiwat, C. ........................................................................ 18, 270

Wiwattanapatapee, R. .............................................................. 1

Wiyaratn, W. ......................................................................... 344

Wongdee, J. ......................................................................... 291

Wongkasemjit, S. ........................................................... 87, 345

Wongkham, C. ...................................................................... 208

Wongkham, S. ...................................................................... 207

WongKham, S. ..................................................................... 208

Wongkham, W. ....................................................................... 50

Wongmaneerung, R. .............................................................. 75

Wongniramaikul, W. ............................................................. 309

Wongnoppavich, A. ............................................................. 215

Wongpanya, R. .................................................................... 234

Wongpichet, S...................................................................... 404

Wongpiyabovorn, J. ............................................................. 218

Wongpornchai, S. .................................................................. 50

Wongprakornkul, S. ............................................................. 392

Wongratanaphisan, D. ........................................................... 63

Wongsaenmai, S. .................................................................. 72

Wongsathikun, J. ................................................................. 223

Wongsawaeng, D. ............................................................... 349

Wongsiri, S. .......................................................... 262, 293, 316

Wongthanee, A. ................................................................... 231

Wongwises, S. ..................................................... 163, 350, 359

Worachananant, P. .............................................................. 246

Worachananant, S. .............................................................. 246

Woranush, W. ...................................................................... 172

Worasuwannarak, N. ........................................................... 338

Wudtisin, I. ........................................................................... 237

Wungsintaweekul, J. ................................................................ 7

Wutanasiri, N. ........................................................................ 56

Wutipraditkul, N. ................................................................... 268

Wuttichai, S. ......................................................................... 352

Wuttisittikulkij, L. .................................................................. 373

X

Xing, Y. Z. ............................................................................ 147

Y

Yamwong, T. .......................................................................... 68

Yan, Y................................................................................... 147

Yanatatsaneejit, P. ............................................................... 216

Yanumet, N. ........................................................................... 90

Yarach, U. ............................................................................ 222

Yatawara, N. ........................................................................ 162

Ye, D. ................................................................................... 180

Yenchitsomanus, P. ............................................................. 219

Yimlamai, T. ......................................................................... 173

Yimnirun, R. ................................................... 59, 70, 72, 75, 77

Yokthongwattana, C. ........................................................... 328

Yongsawatdigul, J. ............................................................... 414

Yongvanich, T. ..................................................................... 334

Yoshii, H. ................................................................................ 11

Yoshikawa, S. ...................................................................... 346

Youpensuk, S....................................................................... 278

Yoysungnoen-Chintana, P. ................................................. 210

Yupapin, P. P. ...................................................................... 378

Yurayart, C. .......................................................................... 260

Yusuksawad, M. .................................................................. 220

Yuttavanichakul, W. ............................................................. 291

Z

Zheng, Y. M. ........................................................................ 147

... (.) (.)

x


Keyword

Index

A

A. hossean, cytotoxicity ..................................................... 50

A. megacarpa .................................................................... 50

AARSs ............................................................................. 186

abrasion ........................................................................... 364

absorption ........................................................................ 415

ABTS ................................................................................. 15

ACC deaminase .............................................................. 291

acetylcholinesterase ........................................................ 292

acrylic acid ....................................................................... 301

actinomycetes .................................................................. 280

activated carbon ...................................................... 306, 307

active resistor .................................................................. 374

acute ischemic stroke ...................................................... 226

acute myocardial infarction .............................................. 228

adaptive control ............................................................... 351

adaptive estimate ............................................................ 162

adaptive mesh ................................................................. 354

adaptive remeshing ......................................................... 354

adenylate cyclase-haemolysin ......................................... 272

adipose differentiation-related protein ............................. 177

admicellar polymerization .................................................. 90

ADS ................................................................................. 266

adsorption .................................................................... 82, 85

adsorption capacity ............................................................ 49

adsorption coefficient ....................................................... 115

adsorption, Cr(VI) ............................................................ 301

advance oxidation ............................................................ 308

Aegle marmelos ................................................................. 49

aerosol ........................................................................... 6, 61

affinity smart polymer gel ................................................. 116

aflatoxins ......................................................................... 287

AFM ................................................................................. 176

Aglaia odorata ................................................................... 16

agricultural products ........................................................ 391

AHL-acylase .................................................................... 286

air bubble ......................................................................... 119

air cargo ........................................................................... 396

AKT .................................................................................. 210

alkali activator .................................................................. 363

alkaline phosphatase ....................................................... 276

alkyl diphenylphosphinite ................................................. 104

allergenic activity ............................................................. 241

allergenicity ...................................................................... 241

allicin ................................................................................ 407

allozyme .......................................................................... 322

aloe vera .............................................................................. 2

alpha-fetoprotein .............................................................. 230

alpha-mangostin ................................................................ 47

alumina ............................................................................ 343

aluminium alloy ................................................................ 388

aluminium lake ................................................................ 123

aluminum alloys ............................................................... 390

aluminum-silicon carbide composite ............................... 387

Amanita ........................................................................... 325

ameloblastoma ................................................................ 182

aminoacyl-tRNA synthetase ............................................ 186

aminopyrrolidine carboxylic acid ..................................... 106

ammonia .................................................................. 135, 249

amphibian ribonucleases ................................................... 52

amylose content .............................................................. 400

androgenic hormones ........................................................ 42

Andrographis paniculata Burm .......................................... 32

angiogenesis ................................................................... 210

anilinium cation .................................................................. 92

anionic surfactant ............................................................ 120

anisotropy ........................................................................ 369

Anopheles dirus ............................................................... 197

Anopheles minimus ......................................................... 198

antagonistic activity test .................................................. 281

antenna ................................................................... 379, 380

antennules ....................................................................... 240

anthacnose ...................................................................... 296

anthelmintic drug ............................................................. 248

anthocyanin ..................................................................... 277

anthurium ........................................................................ 294

antibacterial activity ........................................................... 23

antibacterial peptide .......................................................... 23

antibody ........................................................................... 250

anticancer agent ................................................................ 20

anti-candidal activity .......................................................... 22

antifungal activity ............................................................. 270

anti-HIV drugs ................................................................. 125

anti-inflammation ............................................................... 28

anti-inflammatory activity ................................................... 19

antimicrobial ...................................................................... 90

antimicrobial activity ................................................ 7, 21, 25

antimicrobial agent .................................................. 252, 408

antimicrobial film ................................................................ 24

antimicrobial peptide ....................................................... 242

anti-MRSA ......................................................................... 26

antioxidant ................................................................... 15, 33

antioxidant activity ............................................... 30, 32, 406

antiproliferation .................................................................. 20

anti-VRE ............................................................................ 26

antofine ............................................................................ 100

anxiety ............................................................................. 174

apoptosis ........................................................... 47, 200, 210

aquatic macrophytes ....................................................... 304

aqueous phase reforming ................................................ 138

arbuscular mycorrhizal fungi ........................................... 278

... (.) (.)

xi


arginine deiminase system .............................................. 266

arsenic ............................................................................. 303

arthropod ......................................................................... 316

artificial diet ..................................................................... 261

artificial neural network ..................................................... 14

Artocarpus heterophyllus .................................................. 37

Artocarpus lakoocha........................................................ 248

Asian elephants ............................................................... 257

Aspartyl-tRNA synthetase ............................................... 186

Aspergillus niger ................................................................ 20

Aspergillus spp. ............................................................... 287

AspRS ............................................................................. 186

asymptotically nonexpansive mapping ............................ 157

asymptotically nonexpansive nonself-mapping ............... 156

atom in molecule ............................................................. 128

atomic force microscopy.................................................. 176

Au and Au-V thin films ....................................................... 65

Au/La 1xSr xMnO 3 nanocomposite .................................... 344

autothermal reforming ..................................................... 343

avian influenza virus ........................................................ 192

azo disperse dyes ............................................................. 86

azoR1 .............................................................................. 267

Azoreductase .................................................................. 267

B

B. subtilis ......................................................................... 267

Bacillus ............................................................................ 249

Bacterial Artificial Chromosome (BAC) ........................... 317

bacterial stress response ................................................ 204

bacteriophage.................................................................. 410

baggase ash .................................................................... 364

bake hardening process .................................................. 388

ballistic impact ................................................................. 353

banach space .................................................................. 159

Banach space.................................................................. 158

Banach-valued function space ........................................ 155

banana ............................................................................ 285

banana shrimp................................................................. 241

Bang Pakong river ........................................................... 163

bangsaiy municipality ...................................................... 300

barium iron niobate............................................................ 76

barium titanate................................................................... 80

barium zirconate .............................................................. 348

bat ................................................................................... 256

bat cave ........................................................................... 203

Bauhinia purpurea ............................................................. 23

bax ..................................................................................... 47

bcl-2 ................................................................................... 47

bearing capacity .............................................................. 368

Beauveria ........................................................................ 282

beekeeping ...................................................................... 262

bending force................................................................... 399

beneficial ......................................................................... 316

beta backscattering ......................................................... 349

beta casein gene ............................................................. 254

bHLH, KDML105 ............................................................. 277

bicarbonate ion ................................................................ 129

bilateral control system ................................................... 381

billirubin oxidase .............................................................. 341

billirubin-O 2 reduction ...................................................... 341

binary manganese iron cyclotetraphosphate .................. 136

binding energy ................................................................. 125

binding isotherm .............................................................. 102

binding kinetic.................................................................. 102

bioactive compound ........................................................ 284

biocontrol ......................................................................... 270

biodegradable polymer ...................................................... 95

biodegradable polymers ....................................................... 3

biodiesel .......................................... 137, 139, 140, 335, 337

biodiversity hotspot .......................................................... 320

biofilm ............................................................................... 165

biofilm thickness ............................................................... 165

bioinformatics ..................................................................... 25

biological control .............................................................. 275

biological properties ............................................................. 2

biomarker ................................................................. 170, 244

biomass ............................................................................ 338

bio-nanotechnology .......................................................... 341

biopolymers, films .............................................................. 98

biosensor ..................................................109, 111, 112, 134

biotrickling filter ................................................................ 165

biquad filter ....................................................................... 374

bismuth electrode ............................................................. 310

bismuth film electrode ...................................................... 118

BKOS ............................................................................... 277

black cumin ...................................................................... 220

black pepper ....................................................................... 45

blend ................................................................................ 336

blood .................................................................................. 37

blood biochemical values ................................................. 255

blow fly ............................................................................. 263

Blumea Balsamifera DC ....................................................... 31

Boesenbergia rotunda ........................................................ 42

Bombyx mori nuclear polyhedrosis virus.......................... 261

bone morphogenetic protein-2 ......................................... 179

Bordetella pertussis .......................................................... 272

boron-doped diamond ...................................................... 117

borosilicate glass ................................................................ 79

botanical insecticide ......................................................... 292

bottom ash ....................................................................... 365

bovine viral diarrhea virus ................................................ 250

bradycardic ......................................................................... 36

brane dynamics ................................................................ 145

breast cancer metastasis ................................................. 212

breeding place .................................................................. 197

broadcast-and-select network .......................................... 373

broiler ............................................................................... 249

broiler chicks .................................................................... 251

bruise ............................................................................... 297

BTEX ................................................................................ 309

budding yeast ..................................................................... 46

building energy simulation................................................ 370

Burkholderia pseudomallei ............................................... 266

... (.) (.)

C

C. iners and C. porrectum ................................................ 296

C. loureirii ......................................................................... 296

C. parapsilosis .................................................................. 260

C. zeylanicum ................................................................... 296

C6/36 mosquito cells ........................................................ 200

Ca 2+ signal .......................................................................... 46

CaCu 3Ti 4O 12 ....................................................................... 68

cadmium ............................................................. 39, 118, 244

calcium flux ...................................................................... 101

calcium silicate hydrate .................................................... 363

Calliphoridae .................................................................... 263

Cambodian Phellinus linteus ............................................ 324

camphor quinone ............................................................. 104

cancer ........................................................................ 15, 213

Candida rogasa lipase ....................................................... 60

Candida tropicalis ............................................................. 333

canine ............................................................................... 191

canine mammary gland tumors ........................................ 258

capacity management ...................................................... 396

xii


capture techniques .......................................................... 246

carbazoles derivatives ..................................................... 127

carbendazim ...................................................................... 10

carbon contents ............................................................... 315

carbon monolith ................................................................. 60

carbon nanotube .............................................................. 109

carbon nanotubes .............................................................. 55

carbon source utilization .................................................. 169

carboxylesterase ............................................................. 292

carboxymethyl cellulose .................................................... 98

cardiac function ............................................................... 228

cardiac markers ............................................................... 228

cardiovascular disease .................................................... 221

cardiovascular effect .......................................................... 36

cartilage ............................................................................. 53

cartilage tissue engineering ............................................. 179

cascade reactions ............................................................ 103

casein gene ..................................................................... 254

cassava peel .................................................................... 253

cassava wastewater .......................................................... 96

Cat ................................................................................... 268

CAT(0) spaces ................................................................. 161

cataclysmic variables ....................................................... 149

catalase gene .................................................................. 268

cationic surfactant .............................................................. 82

CCTO ................................................................................ 68

CD147 ............................................................................. 207

CD44v6 ............................................................................ 214

cecropin ............................................................................. 25

cell cycle .......................................................................... 209

cell division protein ............................................................ 21

cell wall ............................................................................ 297

cell-cycle .......................................................................... 329

cellulolytic enzymes ......................................................... 269

cellulosic fibers .................................................................. 82

central nervous system .................................................... 233

central-composite design (CCD) ....................................... 96

ceramic glaze .................................................................... 85

ceria-zirconia ................................................................... 138

cervical cancer ......................................................... 214, 216

cervical ripening ............................................................... 225

c-Fos .................................................................................. 39

characterization ............................................................... 191

characters ........................................................................ 327

charcoal ............................................................................. 44

charged particles ............................................................. 150

chemical activation .................................................. 306, 307

chemical composition distribution ...................................... 89

chemical deposition ........................................................... 55

chemokine receptor ......................................................... 212

chemotaxis ...................................................................... 101

Chiang Mai ...................................................................... 362

chilling injury .................................................................... 294

Chinese sausage ............................................................. 405

chiral symmetry ............................................................... 145

chitin ................................................................................ 249

chitinase .......................................................................... 270

chitosan ......................................................................... 2, 95

chitosan-allicin complexes ............................................... 408

chlamydomonas .............................................................. 328

chlangiocarcinoma ........................................................... 208

chloride binding capacity ................................................. 366

chlorinated epoxidized natural rubber ............................... 94

chlorophyll ....................................................................... 295

cholangiocarcinoma ......................................................... 207

cholesterol ....................................................................... 117

cholesterol oxidase .......................................................... 117

cholesterol uptake ............................................................. 45

chondroitin sulfate proteoglycan ........................................ 53

chromosome .................................................................... 170

chromosomes .................................................................. 319

chronoamperometric biosensor ....................................... 117

Cinnamomum aromaticum .............................................. 296

cinnamon bark ................................................................... 22

circularly-polarized .......................................................... 380

Citrus spp. ....................................................................... 278

cladocera ......................................................................... 327

Clausena harmandiana ..................................................... 34

clear gel solution ............................................................. 305

climate change ................................................................ 370

cloning ............................................................................. 244

cluster .............................................................................. 128

CMOS BOTA ................................................................... 374

coagulation ........................................................................ 37

coalition formation ........................................................... 384

COBRALINE-1 ................................................................ 182

coconut milk .................................................................... 413

co-doped ........................................................................... 77

coenzyme Q10 .................................................................. 30

coffee beans .................................................................... 287

cohort study ..................................................................... 231

collagen type I ................................................................. 213

collective flow .................................................................. 147

Colletotrichum musae ...................................................... 285

color ................................................................................. 405

colorectal cancer ............................................................. 206

colorimetric response ........................................................ 84

column preparation .......................................................... 121

column-generation technique .......................................... 392

combination ..................................................................... 252

commercial silver clay ....................................................... 57

common cutworm ............................................................ 293

common fixed point ................................................. 158, 159

common fixed points ....................................................... 156

completely continuous ..................................................... 157

composite coatings ............................................................ 69

compressive force ........................................................... 399

conceptual graph ............................................................. 385

concrete ................................................................... 364, 366

conducting polymer ........................................................... 83

conformation .............................................................. 25, 128

conservation tillage .......................................................... 314

constructed wetland ........................................................ 311

constructed wetlands ....................................................... 304

continuous wavelet transform ............................................ 62

control chart ..................................................................... 162

control oriented model ..................................................... 331

control system ................................................................. 331

convection boundary condition ........................................ 356

convective heat transfer .................................................. 359

conventional extended technique .................................... 259

conventional mixed-oxide .................................................. 72

conventional tillage .......................................................... 314

cooling plate technique .................................................... 387

cooperative effect ............................................................ 128

copper spinel oxide nanostructures ................................. 343

coprophilous fungi ........................................................... 281

coral reef ......................................................................... 246

coregulation ..................................................................... 212

corn hull ........................................................................... 269

corn quality production .................................................... 275

correlation analysis .......................................................... 393

cosmetics .......................................................................... 33

cosmological perturbation theory .................................... 151

cotinine ............................................................................ 221

coumarin ............................................................................ 34

covariant kaon dynamics ................................................. 147

cover plant ....................................................................... 316

... (.) (.)

xiii


cows ................................................................................ 254

cracking ........................................................................... 143

Crassulaceae .................................................................. 321

critical current density...................................................... 133

crossbred Holstein........................................................... 254

crown ............................................................................... 185

crude oil sludge ............................................................... 339

crustin .............................................................................. 242

Cry4Aa toxin .................................................................... 166

Cry4Ba toxin .................................................................... 166

Cryptozona siamensis ..................................................... 322

CSLM .............................................................................. 403

CTAB ................................................................................. 64

ctsR regulon .................................................................... 271

C-type lectins................................................................... 234

Cupriavidus sp................................................................... 96

Curcuma comosa .............................................................. 39

curcumin .......................................................................... 211

curcumin metabolite ........................................................ 210

current sharing control .................................................... 375

cutting stock problem ...................................................... 392

CXCR4 ............................................................................ 212

CXXC motifs .................................................................... 271

cyclic load ........................................................................ 368

cyclohexanone ammoximation ........................................ 141

cyclophilin A .................................................................... 207

cyclosporine A ..................................................................... 6

Cyperus involucratus ....................................................... 304

cysteine residues............................................................. 271

cytochrome coxidase subunit 1 ....................................... 190

cytochrome oxidase subunit I .......................................... 199

cytochrome oxidase subunit II gene (COII) ..................... 264

cytokeratin-20 .................................................................. 206

cytokine ........................................................................... 200

cytotoxic activity ................................................................ 99

cytotoxicities anticancer ................................................ 100

cytotoxicity ......................................................................... 51

D

dairy cows ....................................................................... 253

dark energy ..................................................................... 151

DC maturation ................................................................. 196

DC power supply ............................................................. 375

deacetylation reaction ....................................................... 95

decision trees .................................................................. 154

decolorization .................................................................. 299

deep beam ...................................................................... 367

defensin ............................................................................. 25

definite rough integral ...................................................... 154

degraded pine forest ....................................................... 312

delaminated MCM-22 ...................................................... 143

delivery crews’ energy expenditure ................................. 395

demicompact ................................................................... 157

dendrimer ............................................................................ 1

dendritic cells (DC) .......................................................... 196

Dendrobium miniature ..................................................... 289

dengue infection .............................................................. 201

dengue virus .................................................................... 200

dental ceramic .................................................................... 59

dental ceramics ............................................................... 185

dental core......................................................................... 79

deposition process .......................................................... 345

deproteinized natural rubber ............................................. 93

derivatization ................................................................... 114

Derris trifoliate ................................................................... 16

desorption capacity ........................................................... 49

desorption ratio.................................................................. 49

detection ........................................................................... 239

determination ................................................................... 325

DFT .................................................................................. 135

diabetes ................................................................ 43, 49, 172

diallyl disulfide .................................................................. 407

diameter ratio and length ratio ......................................... 357

diarylalkanes .................................................................... 105

diatomaceous earth .......................................................... 363

dielectric and piezoelectric properties ................................ 73

dielectric properties ....................................72, 74, 75, 76, 77

dielectric property ............................................................... 80

differential scanning calorimetry....................................... 388

differentiation .................................................................... 181

digital image processing ................................................... 382

digital video processing .................................................... 382

dimethyl ether ................................................................... 343

dimethylsulfinyl carbanion ................................................ 107

Diospyros ......................................................................... 320

diphenhydramine hydrochloride ........................................... 5

Dirac distribution .............................................................. 153

direct count ....................................................................... 265

direct internal reforming ................................................... 342

discriminatory power ........................................................ 188

dispersion compensation ................................................. 373

dispersion stability .............................................................. 85

dissimilar metals joint ....................................................... 390

dissolution ............................................................................ 9

diversity ............................................................................ 320

DMFC ............................................................................... 347

DNA .................................................................................. 124

DNA aptamer ................................................................... 111

DNA barcode .................................................................... 199

DNA device ...................................................................... 111

DNA methylation ...................................................... 218, 328

DOM ................................................................................. 302

doping ................................................................................ 73

double-differential cross sections ..................................... 148

double-point particle feeding ............................................ 401

droplet epitaxy .................................................................... 66

drug delivery ................................................................... 3, 10

drug delivery system ...................................................... 1, 13

drying ............................................................................... 405

drying rate ........................................................................ 401

dual cathodic ...................................................................... 54

duality ............................................................................... 155

duckweed ......................................................................... 251

dynamic vehicle routing problem...................................... 395

... (.) (.)

E

EBPR ............................................................................... 313

eccentric exercise ............................................................ 232

echinostomiasis ................................................................ 190

echionostomes ................................................................. 190

eclipsing ........................................................................... 149

edible film ........................................................................... 24

electrocoagulation ............................................................ 123

electrocorticography ......................................................... 167

electroless deposition ......................................................... 55

electrolyte leakage ........................................................... 294

electrometer ....................................................................... 61

electronic noses (e-noses) ............................................... 372

electronically tunable ........................................................ 374

electro-oxidation of methanol ........................................... 347

electropolymerization ......................................................... 83

electrospinning ........................................................... 10, 336

electrostatic ........................................................................ 61

electrostatic spray deposition ........................................... 345

xiv


Elephas maximus ............................................................ 257

elevated plus-maze ......................................................... 174

elevated T-maze .............................................................. 174

elimination ....................................................................... 107

embryonic stem cell ......................................................... 181

embryonic stem cells ....................................................... 180

emulsion ........................................................................ 7, 33

encapsulation .................................................................... 11

endophytic fungi .............................................. 283, 284, 285

endothelium ....................................................................... 43

energy dissipation capacity ............................................. 368

energy source .................................................................. 253

energy storage ................................................................. 133

energy substitution .......................................................... 332

energy use ....................................................................... 370

engineering process control ............................................ 162

enhanced biological phosphorus removal ....................... 313

enzymatic degradation .................................................... 398

enzyme immobilization ...................................................... 60

enzyme inhibition ............................................................. 112

epigenetics ...................................................................... 328

epilepsy ........................................................................... 167

epiquinamide ................................................................... 103

EPR ................................................................................... 32

equilibrium problem ......................................................... 156

equilibrium problems ....................................................... 159

equilibrium time of incubation .......................................... 102

ERK1&2 ........................................................................... 210

erythropoietin ................................................................... 229

erythropoietin receptor ..................................................... 229

essential thrombocythemia .............................................. 217

esterification .................................................... 137, 139, 334

estradiol ............................................................................. 42

estrogen ........................................................................... 173

estuary ............................................................................. 163

ethanol ..................................................................... 332, 333

ethanol sensor ................................................................... 84

etherification .................................................................... 340

ethylbenzene ................................................................... 144

ethylcellulose ....................................................................... 5

ethylene ................................................................... 279, 291

ethylene glycol dimethacrylate (EDMA) ........................... 102

ethylene production ......................................................... 295

Eurycoma longifolia Jack .................................................. 32

evacuation ......................................................................... 44

evolution .......................................................................... 320

ex situ .............................................................................. 310

exercise capacity ............................................................. 223

ex-situ .............................................................................. 142

external-combustion engine ............................................ 350

extracellular pH ................................................................ 276

extraction ......................................................................... 303

extradiol catecholic dioxygenase ..................................... 134

F

facial processes ............................................................... 171

far infrared radiation ........................................................ 407

Faraday cup ....................................................................... 61

fast response ................................................................... 375

fatty acid .......................................................................... 238

fatty acid ethyl ester (FAEE) ............................................ 337

fatty acid methyl ester ...................................................... 335

fault detection .................................................................. 318

FCC gasoline ................................................................... 340

feature subset selection ................................................... 372

feedback system .............................................................. 184

FEEM ............................................................................... 302

female sex hormones ...................................................... 172

Fenneropenaeus merguiensis ......................................... 241

fermentation .............................................................. 97, 409

fermented food ................................................................ 410

fermented sausage .......................................................... 409

ferric uptake regulator ..................................................... 273

ferroelectric .................................................................. 71, 72

ferroelectric ceramics ........................................................ 70

ferroelectric properties ................................................. 76, 77

ferrous ion dependent enzyme ........................................ 134

ferulic acid ....................................................................... 115

Fe-ZSM-5 ........................................................................ 144

fiber reinforced cement composite .................................. 367

fibres ................................................................................ 137

film ....................................................................................... 2

film forming polymeric solution ............................................ 4

financial performance ...................................................... 393

fingerroot ......................................................................... 110

finite different time domain (FDTD) ................................. 377

finite element analysis ............................................. 353, 354

fire behavior ..................................................................... 312

fire ecology ...................................................................... 312

fire effects ........................................................................ 312

first trimester abortion ...................................................... 225

FISH ........................................................................ 170, 319

fish protein isolate ........................................................... 414

fixed point ........................................................................ 158

fixed point property .......................................................... 160

fixed points ...................................................................... 161

flavanoids .......................................................................... 31

flexible alternating current transmission system .............. 376

floodplains ....................................................................... 315

flow cytometry ................................................................. 329

flow graphs ...................................................................... 154

flow rate measurement .................................................... 119

flow system ...................................................................... 118

flow velocity measurement .............................................. 119

Flt-4 ................................................................................. 258

fluidized bed combustion ................................................. 365

fluidized bed drying ......................................................... 400

fly ash .............................................................. 364, 365, 366

flywheel ........................................................................... 133

foam-emulsion freeze drying ............................................. 12

foaming properties ............................................................. 12

foammat drying .................................................................. 12

folic acid .......................................................................... 171

Folin-Ciocalteu .................................................................. 48

food processing ............................................................... 241

force estimation ............................................................... 381

force feedback ................................................................. 381

force spectroscopy .......................................................... 176

forest area ....................................................................... 263

FPGA implementation ..................................................... 397

fractals ............................................................................. 167

fractional excretion of Mg ................................................ 220

free chloride ..................................................................... 366

free fatty acid ................................................................... 139

free radicals ....................................................................... 32

free -human chorionic .................................................... 230

FRET ............................................................................... 111

friction stir welding ........................................................... 389

Friedel-Crafts ................................................................... 105

FTIR ................................................................................ 302

FtsZ ................................................................................... 21

fuel cell ............................................................................ 348

fuel cells .......................................................................... 331

fumonisin ......................................................................... 287

functional study ............................................................... 187

functional-screening ........................................................ 317

... (.) (.)

xv


fungi ................................................................................. 287

fur ................................................................................... 273

Fusarium oxysporum ....................................................... 270

G

GABA A receptor ............................................................... 243

game theory .................................................................... 384

gamma irradiation.............................................................. 32

GAO ................................................................................ 313

garlic ................................................................................ 407

gas chromatography-mass spectrometry ........................ 114

gas-fired infrared drying .................................................. 406

gasification ...................................................................... 338

gastric ulcer ....................................................................... 29

gastritis .............................................................................. 29

Gaucher disease ............................................................. 187

gaussian excitation model ............................................... 131

GC-MS ............................................................................ 114

GC-O ............................................................................... 113

gel based-proteomics ...................................................... 193

gene silencing ................................................................. 328

genetic admixture ............................................................ 326

genetic algorithm (GA) .................................................... 372

genetic marker................................................................. 254

genetic relationships ....................................................... 190

genetic structure ...................................................... 322, 326

genetic variation ...................................................... 190, 262

genotype.......................................................................... 239

geodesic metric space .................................................... 160

geometric morphometrics ................................................ 199

geophysical methods....................................................... 318

geopolymer...................................................................... 365

germ tube reduction .......................................................... 22

giant dielectric ceramic ...................................................... 76

giant dielectric properties .................................................. 68

Ginkgo biloba. Houttuynia cordata Thunb ......................... 32

glass-former .................................................................... 131

glucose ............................................................ 110, 116, 176

glucose biosensor ........................................................... 112

glucose diffusion.............................................................. 402

glutathione-S-transferase ................................................ 292

glycerol .................................................................... 138, 340

glycogen accumulating organisms .................................. 313

glycosidic prodrug ........................................................... 100

Gnetum gnemon L. leaves .............................................. 295

GnRH .............................................................................. 233

gold .................................................................................... 55

gold nanoparticles ........................................................... 117

gonadotropin ................................................................... 230

G-protein coupled receptors (GPCRs) ............................ 101

grafting ............................................................................ 301

grain temperature ............................................................ 404

grassery disease ............................................................. 261

green laver ...................................................................... 247

groundwater exploration .................................................. 318

growth factor.................................................................... 179

growth factor receptor ..................................................... 212

guild complexity ............................................................... 316

gulf of Thailand ................................................................ 163

gum ................................................................................. 402

H

H. pylori ........................................................................... 186

H/Zr ratio ......................................................................... 349

H 2 production.................................................................... 346

H 2O 2-scavenging enzyme ................................................ 268

H5N1 ................................................................................ 192

haemolytic activity ............................................................ 272

Haliotis asinina ................................................................. 243

haptic interfacing .............................................................. 381

hard rocks ........................................................................ 318

harmonics ......................................................................... 375

HDAC inhibitor ................................................................... 20

HDL antioxidant ................................................................ 178

HDL-cholesterol ................................................................. 38

head rice .......................................................................... 399

headspace SPME ............................................................ 113

heart rate variability .......................................................... 223

heat pump drying ............................................................. 407

heavy ion collision ............................................................ 147

heavy metal binding domain ............................................ 271

heavy metals .................................................................... 271

Helicobacter pylori ............................................................ 186

heliosphere ....................................................................... 150

heme oxygenase-1 ............................................................. 28

hemocyte .......................................................................... 235

hemoglobin Bart disease.................................................. 230

hepatic steatosis .............................................................. 177

hepatocyte ........................................................................ 180

HepG2 ...................................................................... 209, 210

heterologous toxicity ........................................................ 186

heterothallic ...................................................................... 324

heuristics .......................................................................... 392

Hevea brasiliensis ............................................................ 279

hierarchical porous structure .............................................. 60

high performance size exclusion chromatography (HPSEC)

.................................................................................... 337

high resolution melt .......................................................... 239

high temperature .............................................................. 276

high-affinity sodium-dependent dicarboxylate cotransporter

.................................................................................... 175

high-speed liquid jets ....................................................... 352

Hilbert space .................................................................... 158

hip dysplasia .................................................................... 259

histone modification ......................................................... 328

HIV-1 CRF01_AE ............................................................. 189

HIV-1 drug resistance detection ....................................... 189

HMTA ................................................................................. 64

HNSCC .............................................................................. 47

holin-like peptide ................................................................ 26

hollow fiber ....................................................................... 303

honey bees ....................................................................... 262

Hong-Ou-Mandel interference............................................ 81

horizontal closed-loop oscillating heat pipe ..................... 358

horizontal single-stage powder gun ................................. 352

horseradish peroxidase .................................................... 109

hot air drying ............................................................ 398, 404

hot-air engine ................................................................... 350

house-hold area ............................................................... 263

HPMC ................................................................................. 14

HRM ................................................................................. 239

hs-CRP ............................................................................. 221

Human papillomavirus (HPV) 16 and 18 .......................... 214

human-made containers .................................................. 197

hybrid complex ................................................................... 92

hydrated lime .................................................................... 363

hydrocolloid ...................................................................... 403

hydrogen bond ................................................................. 128

hydrogen bond network.................................................... 125

hydrogen production nanocatalysts ................................. 343

hydrogen release ............................................................. 349

hydrophilicity .................................................................... 122

hydrophobic ........................................................................ 82

... (.) (.)

xvi


hydrophobin ....................................................................... 18

hydrotalcite ...................................................................... 140

hydroxypropylmethylcellulose .............................................. 5

hyperacetylation ................................................................ 20

hyperelasticity .................................................................. 369

hypertension ...................................................................... 35

hypertriglyceridemia ........................................................ 178

hypocholesterolemic effect ................................................ 45

hypotensive ....................................................................... 36

I

IB ................................................................................... 39

ID4 ................................................................................... 218

IFN ................................................................................... 215

IGF-1R ............................................................................. 212

IL-2 .................................................................................... 39

image reconstruction ....................................................... 382

immobilized chitinase ...................................................... 270

immobilized enzyme ........................................................ 336

immune responses .......................................................... 235

immunoblots .................................................................... 241

immunohistochemistry ............................................. 218, 233

immunome ....................................................................... 193

implantable antennas ...................................................... 377

implantable medical devices ............................................ 377

in situ ............................................................................... 310

in situ cell lysis ................................................................. 317

in vivo expressed antigens .............................................. 193

indirect method ................................................................ 112

induced plant defense mechanism .................................. 275

industrial waste ................................................................ 308

inflammation .................................................................... 173

infrared drying .................................................................. 404

InGaAsN ............................................................................ 67

inhibition ............................................................................ 17

inhibition zone ...................................................................... 7

inhibitor .............................................................................. 46

input-output model and analysis ...................................... 332

insect pathogenic fungi .................................................... 282

in-situ ............................................................................... 142

insulin resistance ............................................................. 177

integrin ............................................................................. 213

interior point method ........................................................ 376

intestine ............................................................................. 44

inventory management .................................................... 391

inverse adaptation ........................................................... 354

inverse PCR .................................................................... 286

iodide ............................................................................... 114

iodine ....................................................................... 105, 114

ion exchange ..................................................................... 97

ion exchange resin .............................................................. 5

ionomer clusters ................................................................ 58

ionomer templates ............................................................. 58

IPHAS J0130+6221 ......................................................... 149

IPHAS J0258+6352 ......................................................... 149

IPHAS J0518+2941 ......................................................... 149

IPHAS J0528+2838 ......................................................... 149

IPHAS J1841+0538 ......................................................... 149

Ipomoea Aquatica ............................................................ 304

iron homeostasis ............................................................. 273

ischemic stroke ................................................................ 227

ISFET .............................................................................. 119

ISG15 .............................................................................. 215

isoflavones ....................................................................... 406

isolated rat aorta ................................................................ 36

isolated rat atria ................................................................. 36

Issatchenkia orientalis ..................................................... 333

iterative approximation methods ..................................... 159

iterative method ............................................................... 158

ivy gourd seed ................................................................. 293

... (.) (.)

J

Jahn-Teller effect ............................................................. 130

JAK-2 ............................................................................... 217

Janus kinase-2 ................................................................ 217

Japanese encephalitis virus ............................................ 203

jasmine rice ..................................................................... 113

jasmonate ........................................................................ 279

jatropha ........................................................................... 307

Jatropha gossypifolia ....................................................... 292

jatropha seed husk .......................................................... 306

Jurkat ................................................................................. 39

K

K562 ................................................................................ 211

Kaempferia parviflora ........................................................ 43

Kaempferia parviflora extract ............................................ 44

kappa casein gene .......................................................... 254

Karualona ........................................................................ 327

keratocystic odontogenic tumor ....................................... 182

kiam (Cotyleobium lanceotatum) ....................................... 24

kidney ................................................................................ 39

kidney progenitor cell ...................................................... 181

kinetic Monte Carlo .......................................................... 348

k-strictly pseudo-contractive mappings ........................... 152

L

laboratory-built passive sampling .................................... 309

laccase ............................................................................ 323

laccase enzyme ............................................................... 324

lactic acid ................................................................... 97, 409

lactic acid bacteria ........................................................... 409

lactide .................................................................................. 3

Lactobacillus .................................................................... 249

Lactococcus lactis ........................................................... 410

lake .................................................................................. 123

lake pigment .................................................................... 123

LAMP ............................................................................... 194

Lamphun ......................................................................... 326

lansai C and D ................................................................... 19

large deformation ............................................................ 354

larvae ............................................................................... 243

latex ................................................................................... 37

latex yield ........................................................................ 279

lattice dynamics ................................................................. 63

layer-by-layer ..................................................................... 91

LC-MS ............................................................................. 398

L-Cysteine hydrochloride monohydrate ........................... 117

LDL-cholesterol ................................................................. 38

lead ............................................................................ 40, 118

lead barium zirconate titanate ........................................... 71

lead magnesium niobate-lead titanate .............................. 75

lead nickel niobate ............................................................. 70

lead-free material .............................................................. 73

legume ............................................................................. 291

lemongrass oil ................................................................... 11

length-tension relationship .............................................. 172

Lentinula edodes ............................................................. 323

Lentinus strigosus ........................................................... 299

xvii


Leptospira........................................................................ 194

leukemia .......................................................................... 211

levitation .......................................................................... 133

Li modified KNN ................................................................ 72

life skills ........................................................................... 205

ligand ............................................................................... 176

light-ion production .......................................................... 148

lignan ................................................................................. 50

ligninolytic enzymes ........................................................ 323

LINE-1 ............................................................................. 182

lipase ............................................................................... 336

lipid .................................................................................. 252

lipid profiles ....................................................................... 38

liquid epoxidized DPNR .................................................... 93

liquid extraction ................................................................. 97

liquid membrane .............................................................. 303

liquid silica ....................................................................... 131

Litopenaeus vannamei .................................................... 233

liver stem cells ................................................................. 180

LLCPK 1 .............................................................................. 39

L-NAME ............................................................................. 35

logistics service provider ................................................. 394

long-range corrected-TDDFT .......................................... 127

loop-mediated isothermal amplification ........................... 194

low birth weight................................................................ 231

low fat pork sausage ....................................................... 408

low-coherence interferometry ............................................ 62

LPSSD ............................................................................. 398

lumped parameter model ................................................ 331

lymphangiogenesis.......................................................... 258

M

M. arenaria ...................................................................... 264

M. incognita ..................................................................... 264

M. pachydermatis ............................................................ 260

M06 ................................................................................. 144

M06-L .............................................................................. 141

machine learning ............................................................. 383

Macrobrachium rosenbergii ............................................. 240

macroeconomic impacts ................................................. 332

macrophage ...................................................................... 28

magnesium ...................................................................... 237

magnetic field lines .......................................................... 150

magnetic flux pinning....................................................... 133

magnetic properties ........................................................... 78

Magnoliaceae .................................................................. 284

malaria ............................................................................. 196

malaria vector .................................................................. 198

maleic anhydride ............................................................. 336

malformations .................................................................. 171

malva nut ......................................................................... 402

malva nut gum ................................................................. 412

Mangifera indica .............................................................. 296

Manglietia garrettii ........................................................... 284

mangrove forest .............................................................. 298

Mansonia mosquitoes ..................................................... 199

MAPK .............................................................................. 177

marine environment......................................................... 366

marine microorganism ....................................................... 21

markers ........................................................................... 208

maspin ............................................................................. 215

MASW ............................................................................. 362

maternal serum marker ................................................... 230

mathematical model ........................................................ 165

mating type genes ........................................................... 324

matrix properties.................................................................. 5

matrix tablet ....................................................................... 14

MCM-22 zeolite ................................................................ 143

MD-ONIOM2 .................................................................... 126

MD-simulation .................................................................. 131

mean residence time ........................................................ 401

meaning representation ................................................... 385

mechanical biological treatment ....................................... 339

mechanical properties .............................................. 2, 56, 59

mechanical stirring ........................................................... 387

medicinal plant ................................................................... 15

melioidosis ....................................................................... 266

Meloidogyne spp. ............................................................. 264

membrane bioreactor ....................................................... 299

MEMS .............................................................................. 379

Mentha Cordifolia Opiz. ...................................................... 35

mercury .................................................................... 112, 303

mesenchymal cell death ................................................... 171

mesh network ................................................................... 373

mesons cloud ................................................................... 146

mesoporous assembly ..................................................... 346

mesoporous silica .............................................................. 13

metabolic syndrome ......................................................... 231

metagenomes .................................................................. 317

metagenomics .................................................................. 317

metal forming ................................................................... 354

metallothionein ................................................................. 244

Metarhizium ...................................................................... 282

metastasis ........................................................................ 213

Meteorus pulchricornis ..................................................... 292

methacrylic acid (MAA) .................................................... 102

methanol removal ............................................................. 308

methicillin-resistant Staphylococcus aureus .................... 188

methyl red ........................................................................ 267

methylation level .............................................................. 182

methylene blue ......................................................... 109, 120

MGS-QRD ........................................................................ 397

microbial lipases ............................................................... 334

microelectromechanical system ....................................... 379

microemulsion ...................................................................... 7

microemulsions .................................................................... 8

microfluidic device ............................................................ 122

microspheres ........................................................................ 3

microstrip antenna ............................................................ 377

microstructure ...................................................... 59, 71, 403

microstructure and mechanical properties ....................... 389

microstructure evolution ................................................... 386

microstucture ...................................................................... 78

microsturctural model ......................................................... 68

microwave heating ........................................................... 356

military dogs ..................................................................... 259

milk production ................................................................. 253

MIMO systems ................................................................. 397

Mimosa pigra ...................................................................... 98

mini-channel heat sink ..................................................... 359

minimization problems ..................................................... 159

minimize cost ................................................................... 395

minimum inhibitory concentration....................................... 27

mip ................................................................................... 324

miscibility ............................................................................ 93

mitochondria citrate transport........................................... 175

mitochondrial DNA ................................................... 256, 326

mitochondrial DNA (mtDNA) ............................................ 264

mixed matrix membrane ..................................................... 88

MMP-2 activation ............................................................. 213

model pile ......................................................................... 368

modeling ....................................................................... 14, 89

modular rectifier ............................................................... 375

modulator of ctsR gene .................................................... 271

moisture content ....................................................... 404, 405

molecular beam epitaxy ..................................................... 66

... (.) (.)

xviii


molecular dynamic simulation ......................................... 124

molecular dynamics simulations ...................................... 166

molecular identification .................................................... 197

molecular imprinting polymer ........................................... 125

molecular iodine .............................................................. 105

molecular modeling ......................................................... 125

molecular typing .............................................................. 188

molecular weight distribution ............................................. 89

molecularly imprinted polymer ......................................... 102

molecularly imprinted solid phase extraction ................... 102

monoglyceride ................................................................. 413

monolith ........................................................................... 121

Morinda citrifolia L fruit ...................................................... 29

morphology ...................................................................... 327

morphometric data ........................................................... 262

mosquito .......................................................................... 203

mosquitoes ...................................................................... 202

mosquito-larvicidal protein ............................................... 166

motility ............................................................................... 44

MOVPE .............................................................................. 67

MPN ................................................................................. 265

MRSA .............................................................................. 188

MscL gating mechanism .................................................. 132

MT1-MMP ........................................................................ 213

mud crab .......................................................................... 242

multi-agent systems ......................................................... 384

multidrug resistant Acinetobacter baummannii .................. 27

multi-enzyme complex ..................................................... 269

multilocus enzyme electrophoresis .................................. 190

mungbean ........................................................................ 291

municipal solid wastes ..................................................... 339

muscle damage ....................................................... 173, 232

muscle regeneration ........................................................ 173

mushrooms ...................................................................... 325

mutation ........................................................................... 187

MWCNTs ......................................................................... 347

MYC ................................................................................. 277

mycelia sterilia ................................................................. 283

mycorrhiza ....................................................................... 288

mycotoxins-producing fungi ............................................... 17

myocardial iron overload ................................................. 222

myofilament Ca 2+ activation ............................................. 172

myrtaceae .......................................................................... 51

nematode identification ................................................... 264

nereidae .......................................................................... 238

nested-PCR ..................................................................... 239

net primary productivity ................................................... 298

network protection ........................................................... 373

neuropreotective ................................................................ 34

Newsboy .......................................................................... 391

NF-B ................................................................................ 39

N-formyl peptide receptor (FPR) ..................................... 101

NF-B ................................................................................ 19

nickel ............................................................................... 138

nickel-tungsten alloys ........................................................ 69

nicotine ................................................................................ 4

Nigella sativa ................................................................... 220

nitric oxide ................................................................... 15, 28

nitric oxide donors ........................................................... 225

nitride semiconductors ...................................................... 67

nitrogen adsorption technique ......................................... 102

nitrogen dioxide ............................................................... 135

nitrogen removal .............................................................. 311

NmlR, Listeria monocytogenes ....................................... 204

Noctiluca scintillans ......................................................... 329

Nomuraea rileyi ................................................................. 18

nonexpansive mapping ................................................... 160

nonexpansive non-self mappings .................................... 161

nonexpansive nonself-mappings ..................................... 156

non-fat dry milk ................................................................ 413

non-fermentative metabolism .......................................... 169

noni fruit ............................................................................. 29

nonionic surfactant .............................................................. 8

non-isothermal kinetics .................................................... 136

nonlinear operator ........................................................... 158

nonself recognition .......................................................... 234

non-uniform diameter closed-loop oscillating heat pipe .. 357

non-uniform porosity ........................................................ 356

nordentatin ........................................................................ 34

NRH1 ................................................................................. 18

nuclear equation of state ................................................. 147

nuclear fuel ...................................................................... 349

nucleon ............................................................................ 146

nucleoprotein ................................................................... 192

numerical analysis ........................................................... 353

N-uptake .......................................................................... 304

nutrient transportation ..................................................... 311

N

Na + -D-glucose cotransporter ........................................... 176

NaCT ............................................................................... 175

Nan indigenous steer ....................................................... 255

NANDA .............................................................................. 28

Nang Lai .......................................................................... 261

nanoclay composite ........................................................... 90

nanocomposite .................................................................. 80

nanocomposites .......................................................... 56, 59

nanoemulsion ...................................................................... 7

nanofluids ........................................................................ 359

nanohardness and resistivity ............................................. 65

nanoparticle ............................................................... 80, 305

nanoparticle preparation .................................................... 58

nanoparticles ....................................................................... 6

nano-silver clay .................................................................. 57

natural bond orbital .......................................................... 128

natural convection ................................................... 164, 356

natural gas wells .............................................................. 303

natural rubber .................................................................... 88

natural rubber latex .............................................................. 4

NCAM1 ............................................................................ 216

NEHRP ............................................................................ 362

... (.) (.)

O

oil .................................................................................... 412

OLA ................................................................................. 189

oleaginous yeast ............................................................. 335

olfactory system .............................................................. 240

oligoastrocytoma ............................................................. 170

oligodendroglioma ........................................................... 170

oligomer extraction .......................................................... 122

on-column detection ........................................................ 116

ONIOM ............................................................................ 141

on-line liquid-liquid extraction .......................................... 120

open circuit voltage ......................................................... 361

open field ......................................................................... 174

Opial’s condition .............................................................. 157

optical biosensor ............................................................. 111

optical fiber transmission ................................................. 373

optical phase conjugation ................................................ 373

optical properties ............................................................... 64

optimal coalition structure ................................................ 384

optimization model .................................................. 394, 395

ORAC .......................................................................... 15, 30

orchid ............................................................................... 288

xix


Oryza sativa .................................................................... 276

Oryza sativa L. ................................................................ 268

oscillatory rheology.......................................................... 402

osteonecrosis .................................................................. 224

output tracking ................................................................. 351

ovary ................................................................................ 233

oxidase ............................................................................ 110

oxidation-reduction condensation ................................... 104

oxidative coupling of methane ......................................... 344

oxidative dehydrogenation .............................................. 144

oxidative stress................................................................ 173

oxygen biosensor ............................................................ 341

oxygenenated hydrocarbons ........................................... 343

oyster ............................................................................... 265

P

p53 .................................................................................... 47

pacific white shrimp ......................................................... 237

PACl ................................................................................ 302

paclobutrazol ................................................................... 289

paddy ............................................................................... 401

paddy drying .................................................................... 404

PaDSAR .......................................................................... 132

Paecilomyces .................................................................. 282

Paenibacillus sp. ............................................................. 269

pain .................................................................................. 183

Pakwan-Ban ...................................................................... 30

palladium ......................................................................... 135

palm oil fuel ash .............................................................. 364

Pandanus amaryllifolius .................................................... 12

Pandanus amaryllifolius Roxb ........................................... 33

pangasiidae ..................................................................... 245

PAO ................................................................................. 313

papaveraldine .................................................................... 99

papaya ............................................................................. 297

paraoxonase.................................................................... 178

Parham cyclization .......................................................... 100

partial extraction .............................................................. 115

partial oxidation of methane ............................................ 344

particle ............................................................................... 61

particle distribution .......................................................... 387

partition ratio...................................................................... 86

pasting property............................................................... 412

patch .................................................................................... 4

pathogenic C. albicans ...................................................... 22

pathogens.......................................................................... 24

PBZ ................................................................................. 289

PCR ................................................................................. 257

PCR-RFLP .............................................................. 245, 264

penaeid shrimp, lethal dose ............................................ 236

Penaeus monodon .................................................. 234, 235

peptide ............................................................................. 290

peptide nucleic acid ......................................................... 106

peptidomimetics .............................................................. 101

perfluorooctyltriethoxysilane .............................................. 82

performance ............................................................ 251, 255

performance analysis ...................................................... 342

perishable ........................................................................ 391

permeation flux .................................................................. 87

peroxidase ....................................................................... 110

persistent infection .......................................................... 200

perturbations in multi-scalar fields ................................... 151

pervaporation .............................................................. 87, 88

pest .................................................................................. 316

pestivirus ......................................................................... 250

PET/elastane blend ........................................................... 86

petroleum products.......................................................... 310

pH sensor ........................................................................... 84

pH shift ............................................................................. 414

phage display ................................................................... 290

phalloidin .......................................................................... 325

phase formation ................................................................. 71

phenanthroindolizidine ..................................................... 100

phenolic compounds ........................................................ 406

phenotypes ....................................................................... 169

phenylboronic acid ........................................................... 116

phenylethyl cinnamide ........................................................ 49

phitsanulok ....................................................................... 263

phosphoproteome ............................................................ 208

photocatalysis .................................................................. 346

photocatalytic ................................................................... 142

photocatalytic activity ......................................................... 64

photovoltaic cell .................................................................. 83

phylogenetic ..................................................................... 320

physical activation ............................................................ 307

physico-chemical activation ............................................. 306

phytopathogenic fungi ...................................................... 290

Phytophthora parasitica ................................................... 278

pi conjugated side-chain .................................................. 108

Pichia pastoris X-33 ........................................................... 18

pigmentation ..................................................................... 251

pine-oak forest ................................................................. 312

piperine .............................................................................. 45

planar inverted-F antenna (PIFA)..................................... 377

planar solid oxide fuel cell ................................................ 342

plankton ............................................................................ 265

plant cell wall .................................................................... 269

plant pathogen ................................................................. 270

plant pathogenic fungi ...................................................... 281

plasma liproprotein ............................................................. 38

Plasmodium falciparum .................................................... 195

plaunoi extract ...................................................................... 7

pneumatic muscles .......................................................... 351

poly (vinyl alcohol) .............................................................. 85

poly(acrylic acid) ................................................................ 88

poly(vinyl alcohol) ............................................................... 10

polyamines ....................................................................... 274

polyaniline and hybrid film .................................................. 92

polybenzoxazine ................................................................ 87

polychaete ........................................................................ 238

polyconvexity .................................................................... 369

polydiacetylene vesicles..................................................... 84

polydimethylsiloxane ........................................................ 122

polyelectrolytes multilayers .............................................. 122

polyethylene ....................................................................... 89

polyethylene glycol (PEG) .................................................... 9

polyhydroxybutyrate (PHB) ................................................ 96

polymer blend ..................................................................... 93

polymer electrolyte ............................................................. 93

polymerase chain reaction ............................................... 261

polymeric resin ................................................................... 49

polymerization .................................................................. 363

polyoxometalate ................................................................. 92

polyoxyethylene-10-oleyl ether ............................................ 8

polyphenol oxidase .......................................................... 398

polyphosphate accumulating organisms .......................... 313

polypropylene ................................................................... 143

polysaccharide degrading enzymes ................................. 317

polystyrene ....................................................................... 336

polyvinyl alcohol ................................................................. 56

population genetic ............................................................ 256

population genetic analysis .............................................. 198

population size ................................................................. 260

pore-forming protein ......................................................... 166

pore-forming toxin ............................................................ 272

post harvest disease ........................................................ 285

... (.) (.)

xx


potassium ........................................................................ 237

potential energy landscape (PEL) ................................... 131

potted orchid .................................................................... 289

power factor correction (PFC) ......................................... 375

Pozzolan .......................................................................... 364

pozzolanic reaction .......................................................... 363

pre ageing ........................................................................ 388

pre deform ....................................................................... 388

precipitation ..................................................................... 388

precipitation method .......................................................... 64

preduality ......................................................................... 155

pregnancy-associated plasma protein-A ......................... 230

premature rat ..................................................................... 42

pre-pore trimer ................................................................. 166

prevalence ....................................................................... 191

prevention ........................................................................ 224

product quality ................................................................. 408

production cost ................................................................ 255

program improvement ..................................................... 184

proinflammatory cytokine ................................................. 196

promoter methylation ....................................................... 216

proper orthogonal decomposition .................................... 164

protein adsorption ............................................................ 122

protein p53 core domain .................................................. 124

protein pattern ................................................................. 195

protein solubility ............................................................... 414

protein source .................................................................. 251

proteomics ............................................................... 195, 235

proton conducting electrolyte ........................................... 348

proton conductor .............................................................. 342

Pseuderanthemum palatiferum ......................................... 36

pseudobrookite ................................................................... 59

Psoriasis .......................................................................... 218

Pt-based catalyst ............................................................. 347

Pteropus lylei ................................................................... 256

pulp and paper mill effluents ............................................ 299

pulp softening .................................................................. 297

pulpal inflammation .......................................................... 183

pulse electroplating ............................................................ 69

pulverized coal combustion ............................................. 365

purification ......................................................... 97, 267, 300

putrescine ........................................................................ 274

PV module ....................................................................... 361

PV temperature ............................................................... 361

pyrimethamine ................................................................. 195

pyrolysis ........................................................................... 338

pyrolysis GC/MS .............................................................. 302

pyrrolidine ........................................................................ 106

PZT .................................................................................... 77

PZT-PFN ........................................................................... 74

Q

QM/MM MD simulation .................................................... 129

QM/MM simulation ........................................................... 130

QMCF simulation ............................................................. 129

quality .............................................................................. 297

quantum calculation ......................................................... 128

quantum eraser ................................................................. 81

quantum high frequency .................................................. 378

quantum molecular dynamics .......................................... 147

quantum rings .................................................................... 66

quantum security ............................................................. 378

quantum structures ............................................................ 67

quantum wire ..................................................................... 67

quantum wireless security ............................................... 378

quark model ..................................................................... 146

... (.) (.)

R

rainwater harvesting ........................................................ 300

Raman Scattering .............................................................. 63

random yield .................................................................... 391

rapid quenching method .................................................. 386

rate of respiration ............................................................ 294

RAW 264.7 cells ................................................................ 19

RCAS1 (receptor-binding cancer antigen expressed on

SiSo cells)................................................................... 214

RE123 ............................................................................. 133

reactive distillation ........................................................... 340

reactive oxygen species (ROS) ....................................... 268

real-time PCR .......................................................... 174, 239

receptor ........................................................................... 176

recombinant protein ......................................................... 179

recovery ............................................................................. 97

red tide ............................................................................ 329

reduced order model ....................................................... 164

reduction clearing .............................................................. 86

reflexivity ......................................................................... 155

reflux esophagitis .............................................................. 29

refuse derived fuel 5 ........................................................ 339

relative growth rate .......................................................... 304

relaxation ........................................................................... 43

release kinetics .................................................................. 13

remote sensing ................................................................ 318

renal dysfunction ............................................................. 220

renewable energy ............................................................ 340

repaired tetralogy of Fallot ............................................... 223

repeatability study ........................................................... 121

repeated bout effect ........................................................ 232

reproductive pheromone ................................................. 240

reproductive system .......................................................... 41

respiration ........................................................................ 169

respiratory viruses ........................................................... 191

response surface methodology (RSM) .............................. 96

restrained molecular dynamics ........................................ 132

Retinol ............................................................................. 102

reverse transcription polymerase chain reaction ............. 206

revision ............................................................................ 321

RF MEMS ........................................................................ 379

rheocasting ...................................................................... 386

rhizobia ............................................................................ 291

Rhizoctonia ...................................................................... 288

Rhodotolura glutinis ......................................................... 335

ribonuclease ...................................................................... 52

ribosomal genes .............................................................. 319

rice bran .......................................................................... 115

rice bran wax ................................................................... 337

rice husk ash ..................................................................... 13

rice starch ........................................................................ 403

rice vinegar ...................................................................... 411

ring closing metathesis .................................................... 103

ring-cleavage dioxygenase .............................................. 134

risk behaviors .................................................................. 205

RNAi ................................................................................ 236

robotic manipulator .......................................................... 381

robust adaptive control .................................................... 381

root-knot nematodes ....................................................... 264

rootstock .......................................................................... 278

rotary displacer stirling engine ......................................... 350

rotary switch .................................................................... 379

rough membership function ............................................. 154

rough set theory .............................................................. 154

RT-PCR ................................................................... 202, 239

rubber fungal pathogen ................................................... 280

rubber tree ....................................................................... 279

xxi


ubber trees ..................................................................... 280

rumble strips .................................................................... 371

Ruminococcus spp. ......................................................... 257

S

S. mansoni ...................................................................... 248

Saccharomyces cerevisiae ............................................. 333

Saccharomycodes ludwigii .............................................. 333

salicylic acid .................................................................... 294

salinity ............................................................................. 237

salt stress ........................................................................ 291

Salvinia cucullata............................................................. 304

sand worm ....................................................................... 238

sandy soil ........................................................................ 368

sandy soils....................................................................... 314

saprobic fungi .................................................................. 284

Sarai Sai Kai.................................................................... 247

sarcoplasmic calcium-binding protein ............................. 241

saturated porous media .................................................. 356

Sauropus androgynus Merr ............................................... 30

scale-invariant behavior .................................................. 167

scandium stabilized zirconia ........................................... 345

scorpion toxin .................................................................... 25

screening ................................................................... 46, 334

Scylla paramamosain ...................................................... 242

sealant effectiveness ....................................................... 184

sealant program .............................................................. 184

sealant retention .............................................................. 184

seam carving ................................................................... 383

seasonally flooded forest ................................................ 315

seasoning powder ........................................................... 114

seawater .......................................................................... 265

seborrheic dermatitis ....................................................... 260

secondhand smoking ...................................................... 221

seed protein extract ........................................................... 23

seismic method ............................................................... 318

seizure ............................................................................. 167

selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) .................. 174

self emulsifying drug delivery system (SEDDS) .................. 9

self-assembly .................................................................... 66

semi-solid metal .............................................................. 386

semi-solid metal A356 ..................................................... 389

semi-solid metal processing ............................................ 387

sensitivity analysis ........................................................... 353

sensor subset selection ................................................... 372

sensory mechanisms in dentin ........................................ 183

separation factor................................................................ 87

sequence data ................................................................. 198

serotonin .......................................................................... 128

sex hormones .................................................................... 41

SGLT1 ............................................................................. 176

shading ............................................................................ 289

shadowgraph ................................................................... 352

shape memory alloys actuator ........................................ 355

shear ............................................................................... 367

shear-wave velocity ......................................................... 362

shelf life ................................................................... 295, 408

shiitake extract .................................................................. 17

shiitake mushroom .......................................................... 323

shock wave...................................................................... 352

shrimp .............................................................................. 239

shrimp immunity .............................................................. 234

shrimp meal ..................................................................... 249

shrinkage ......................................................................... 405

Siamois Red Wine ........................................................... 209

siderophore ..................................................................... 280

silage ............................................................................... 253

silica ................................................................................. 137

silicalite-1 ......................................................................... 305

silicon ............................................................................... 415

silicon nitride ceramic ......................................................... 79

silver jewelry ....................................................................... 57

silver nanoparticle .............................................................. 91

silver nanoparticles ...................................................... 57, 58

silver thiosulfate ............................................................... 291

simulated shipping ........................................................... 289

single-molecule recognition.............................................. 176

single-point particle feeding ............................................. 401

single-walled carbon nanotube ........................................ 135

sintering ........................................................................ 73, 78

sintering temperature ......................................................... 57

siRNA technology ............................................................. 213

skin irritation ......................................................................... 7

SMA ................................................................................. 121

sodium chloride .......................................................... 94, 412

sodium dimsylate ............................................................. 107

sodium dodecylbenzenesulfonate ...................................... 85

sodium hypochlorite ........................................................... 94

solar cooling ..................................................................... 360

sol-gel method .................................................................... 68

solid base ......................................................................... 140

solid dispersion .................................................................... 9

solid fraction ..................................................................... 386

solid not fat ....................................................................... 254

solid oxide fuel cell ........................................................... 345

solid SEDDS ........................................................................ 9

solid-state fermentation .................................................... 411

solid-state reaction ............................................................. 74

solvent accessibility .......................................................... 132

solvent effect .................................................................... 126

solvent extraction ................................................................. 6

sorption .............................................................................. 87

Southeast Asia ................................................................. 320

species identification ........................................................ 245

specific energy consumption ............................................ 401

spectrophotometric ........................................................... 325

sperm ................................................................................. 41

spermidine ........................................................................ 274

spermine .......................................................................... 274

Spilanthes Acmella ............................................................. 16

Spodoptera exigua ........................................................... 292

spore harvesting machine ................................................ 282

spray drying .................................................................. 11, 12

squamous cell carcinoma (SCC)...................................... 214

stability ................................................................................. 8

standard technique ........................................................... 259

Staphylococcus aureus ............................................ 252, 271

star skeleton ..................................................................... 383

star-shaped structures ......................................................... 3

starter culture ................................................................... 409

STAT-1 ............................................................................... 19

state-specific polarizable continuum model ..................... 127

statistical ............................................................................ 96

statistical process control ................................................. 162

steam reforming ............................................................... 343

steel .................................................................................. 390

steel fiber .......................................................................... 367

stem cells ......................................................................... 179

stem end rot ..................................................................... 296

steroidal .............................................................................. 51

stirling engine ................................................................... 350

stochastic integer linear programming ............................. 392

stochastic model applications .......................................... 396

stochastic process ............................................................ 162

strain energy density ........................................................ 369

Streptococcus suis ........................................................... 193

... (.) (.)

xxii


Streptomyces ................................................................... 286

streptozotocin-induced diabetic rats ................................ 220

stress ............................................................................... 276

stress technique .............................................................. 259

stress tolerant .................................................................. 169

strip .................................................................................. 110

stripping voltammetry ...................................................... 118

stroke marker ................................................................... 227

strong convergence ......................................................... 159

strongly bounded linear operator ..................................... 152

strontium ferrite .................................................................. 78

strontium titanate ............................................................. 346

structural properties ........................................................... 69

structure ............................................................................. 73

Strut-and-Tie .................................................................... 367

styrene ............................................................................. 144

submerged culture ........................................................... 323

sucrose ............................................................................ 412

sulfated tin oxide .............................................................. 139

sulfated zirconia ............................................................... 139

sulfonated ionomers .......................................................... 58

sulfonation ....................................................................... 137

sulfur ................................................................................ 310

superconductor ................................................................ 133

supercooled-liquid ........................................................... 131

superheated steam drying ............................................... 406

superluminescent diode ..................................................... 62

superoxide ................................................................... 15, 43

supply chain practices ..................................................... 393

suppression subtractive hybridization .............................. 279

surface area ..................................................................... 307

surface modification ......................................................... 122

surface moisture .............................................................. 401

surface morphology ........................................................... 54

survey .............................................................................. 202

survival rate ..................................................................... 289

susceptibility .................................................................... 260

symbiotic seed germination ............................................. 288

Synechocystis sp. PCC 6803 .......................................... 274

synergistic ........................................................................ 303

synthesis .............................................................................. 1

synthetic studies .............................................................. 103

systemic lupus erythematosus ........................................ 224

Syzygium siamense ........................................................... 51

T

T2* mapping .................................................................... 222

Tabernaemontana divaricata ............................................. 41

tactile and audible effects ................................................ 371

tactile display ................................................................... 355

tangerine variety Sainamphung ....................................... 278

taxonomic identification ................................................... 246

taxonomy ................................................................. 284, 321

TCF7L2 ............................................................................ 219

techno-economics analysis ............................................. 360

technology intensity ......................................................... 393

tele-operation ................................................................... 381

temperature sensitive (ts) ................................................ 192

temperature sensor ........................................................... 84

tempered distribution ....................................................... 153

tempering ......................................................................... 404

tempering time ................................................................. 400

terminal carboxyl group ................................................... 108

tetrahydrocurcumin .......................................................... 210

tetramer ........................................................................... 124

text classification ............................................................. 385

textural property ............................................................... 412

texture ............................................................................. 405

Thai ................................................................................. 219

Thai medicinal plants ......................................................... 48

Thai pandan ...................................................................... 33

Thailand ................................... 191, 203, 237, 259, 263, 366

thalassemia ..................................................................... 229

thermal comfort ............................................................... 370

thermal degradation ........................................................ 398

thermal oxidation method .................................................. 63

thermal properties ............................................................. 56

thermodynamic parameters ............................................. 136

thermoplastic natural rubber .............................................. 94

thermo-tolerance ............................................................. 323

thin film ............................................................................ 142

thin layer chromatography (TLC) ....................................... 16

thiosemicarbazone ............................................................ 99

three-dimensional model ................................................. 163

three-phase converter ..................................................... 375

three-step iterations ......................................................... 157

thrombolysis .................................................................... 226

thrombomodulin ............................................................... 227

Thunbergia laurifolia Linn .................................................. 40

TIG welding ..................................................................... 390

tilapia frames ................................................................... 414

Ti-MCM-41 ...................................................................... 142

time travel ........................................................................ 119

time-dependent density functional theory ........................ 127

Time-kill study ................................................................... 27

tissue plasminogen activator (t-PA) ................................. 226

titanium doped diamond-like carbon (Ti:DLC) ................... 54

titatium silicate ................................................................. 141

TNF- ................................................................................ 39

tocopherols ...................................................................... 121

Toll-like receptor 2 (TLR2) ............................................... 196

tool pin profile .................................................................. 389

torrefaction ...................................................................... 338

total chloride .................................................................... 366

total cholesterol ................................................................. 38

total phenolic compounds .................................................. 48

total phenolic content ........................................................ 32

total solid ......................................................................... 254

toxicity ............................................................................... 42

tranesterification .............................................................. 335

trans-cinnamaldehyde ....................................................... 22

transconductor ................................................................. 374

transcription factor ........................................................... 277

transcription factor 7-like 2 .............................................. 219

transcriptional regulator ................................................... 169

transdermal drug delivery systems ...................................... 4

transesterification .................................... 137, 140, 334, 337

transforming growth factor-beta ...................................... 179

transient feature extraction .............................................. 372

transmembrane helices ................................................... 272

triarylmethanes ................................................................ 105

triglyceride ......................................................................... 38

Trigonobalanus doichangensis ........................................ 319

trimeric structure .............................................................. 166

triterpene ........................................................................... 50

tropical soils ..................................................................... 314

Tropilaelaps mites ........................................................... 262

tropomyosin ..................................................................... 241

trypsin inihibitor ............................................................... 293

tryptophan hydroxylase (TPH) ......................................... 174

tubular dysfunction .......................................................... 220

tumor suppressor ............................................................ 215

tungsten carbide ................................................................ 69

turbulence ........................................................................ 150

two phase transition .......................................................... 74

two-phase flow patterns .................................................. 358

... (.) (.)

xxiii


two-stage sintering ............................................................ 75

tylophorine ....................................................................... 100

type 2 diabetes ................................................................ 219

tyrosinase inhibitor ............................................................ 31

U

U937 .................................................................................. 39

ubiquitin-like protein ........................................................ 215

ultra-hyperbolic Bessel operator ..................................... 153

ultrasonic-assisted extraction .......................................... 120

Ulva intestialis ................................................................. 247

undergraduate students .................................................. 205

uniaxial stress.................................................................... 72

uniform normal structure ................................................. 160

uniformly convex ..................................................... 157, 159

unossified antler ................................................................ 53

urocortins ......................................................................... 228

UV radiation..................................................................... 274

V

vacuum arc plasma ........................................................... 54

vacuum drying ................................................................. 398

vanadium (III) ion............................................................. 130

vanadium pentoxide .......................................................... 56

variation ........................................................................... 327

variational inequality ........................................................ 152

variational inequality problem .......................................... 156

variational inequality problems ........................................ 159

vasorelaxant ...................................................................... 36

Vectest ® ........................................................................... 202

VEGF-C ........................................................................... 258

Velocity autocorrelation functions ................................... 129

veneering glass ................................................................. 79

vertical patch ................................................................... 380

Vetiveria zizanioides........................................................ 304

VFA ................................................................................. 313

vibratinal spectrum .......................................................... 129

Vibrio harveyi................................................................... 235

Vibrio parahaemolyticus .................................................. 265

video summarization ....................................................... 383

video surveillance ............................................................ 383

vinegar fermentation........................................................ 411

viral tolerant ..................................................................... 236

virgin coconut oil................................................................ 38

virulence determinants .................................................... 188

virulence gene ................................................................. 193

virulent virus .................................................................... 236

virus ................................................................................. 239

vitamin A palmitate .............................................................. 8

Vivaldi antenna ................................................................ 379

VNTR ............................................................................... 188

volatile fatty acid .............................................................. 313

volatile organic compounds ............................................. 309

voltammetry ..................................................................... 109

volumetric heat transfer coefficient ................................. 401

volumetric water evaporation rate ................................... 401

voluntary activation.......................................................... 232

von willebrand factor ....................................................... 201

von willebrand multimer................................................... 201


W

walking catfish .................................................................. 244

waste to energy ................................................................ 339

wastewater ....................................................................... 303

water ................................................................................ 128

water permeability ............................................................ 364

water splitting ................................................................... 346

wavelength division multiplexing ...................................... 373

wavelet analysis ............................................................... 167

weak and strong convergence ......................................... 156

weather data sets ............................................................. 370

weed ................................................................................. 316

weight loss ....................................................................... 294

weighted least absolute value state estimation ................ 376

West Nile virus (WNV) ..................................................... 202

wet fastness ....................................................................... 86

wetland macrophytes ....................................................... 304

wetland soil ...................................................................... 315

wheat flour ........................................................................ 412

Wilms’ tumor 1 ................................................................. 211

WLAN antenna ................................................................. 380

wood extract ....................................................................... 24

wound healing ...................................................................... 2

wrasses ............................................................................ 246

X

XAD-16 ............................................................................... 49

Xanthomonas ................................................................... 273

xanthone ............................................................................ 50

XhlB .................................................................................... 26

XPS .................................................................................... 70

xylanolytic enzymes ......................................................... 269

xylariaceae ....................................................................... 283

Y

Y chromosome ................................................................. 326

yeast surface display ........................................................ 270

yellow head virus .............................................................. 239

yellow-head disease (YHD) .............................................. 236

yellow-head virus (YHV) ................................................... 236

YHV .................................................................................. 239

yogurt ice cream ............................................................... 413

yong ................................................................................. 326

Z

zeolite 4A ........................................................................... 88

zeolite-like structure ......................................................... 363

zinc ................................................................................... 118

zinc cluster proteins ......................................................... 169

zirconia ............................................................................. 185

zirconium hydride ............................................................. 349

Zn 2TiO 4 ............................................................................... 63

ZnO nanoparticles .............................................................. 64

zonation ............................................................................ 298

zymogram ........................................................................ 269


... (.) (.)

xxiv


-amanitin ........................................................................ 325

-glucosidase inhibitor ....................................................... 49

-mangostin ..................................................................... 398

-Tocopherol ................................................................... 102-amino acid .................................................................... 106

-carotene ....................................................................... 102

-peptide ......................................................................... 101


-oryzanol ........................................................................ 115


-convergence ................................................................ 161


-carrageenan ................................................................. 413

1

13-cis RA ......................................................................... 171

16S rRNA gene ............................................................... 264

175 MeV .......................................................................... 148

1

H NMR ............................................................................ 126

1-methylcyclopropene (1-MCP) ....................................... 295

2

2-acetyl-2-thiazoline ........................................................ 113

2D gel electrophoresis ..................................................... 195

2-hydroxy glucal .............................................................. 107

8

8-desoxygartanin ............................................................. 398

... (.) (.)

xxv


สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

THE THAILAND RESEARCH FUND (TRF)

979/17-21 ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2278-8251-60 โทรสาร 0-2278-8248

E-mail: trfbasic@trf.or.th Homepage: http://www.trf.or.th

Weblog: http://researchers.in.th

Website: http://academic.trf.or.th (สมัครทุนแบบ online)

Website: http://academic.trf.or.th/meeting (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

More magazines by this user
Similar magazines